You are on page 1of 4

Pananglitan:

ng

NG

ng

Pananglitan:

bata

maya

EGRA Pupils Copy-Sinugbuanong Binisaya

baso

la

ta

sa

ga

ni

da

may

man

mo

dako

ka

sal

dali

layo

nga

pala

apa

ko

gani

hain

ubo

unsa

kuso

hilom

bola

dula

unsa

duol

Banha

unya

laya

pito

ingna

pila

gabii

dyota
y

dugay daghan
ganiha
kauba
n

karon

uga

ugma

gagmay kaligo nisaad

basaho kadlawo nagsu kanusn


n
lti
a

EGRA Pupils Copy-Sinugbuanong Binisaya

Pananglitan:

kab

day

gan

sam

mud

bal

bay

bug

taw

sud

yan

tay

luk

buk

ton

wak

sab

mag

hig

man

dak

mas

tan

bog

lat

say

taw

law

tag

bun

tis

kid

hik

bak

tin

hap

sil

sak

sum

bag

sun

ban

tok

ham

tuk

lak

bud

huk

bun

nin

wad

dot

dag

EGRA Pupils Copy-Sinugbuanong Binisaya

Maayong buntag. Ako si Mina.


Unom ka tuig akong edad.
Aduna akoy manghod nga lalaki.
Miko ang iyang ngalan.
Aduna usab akoy igsuon nga babaye.
Mara ang iyang ngalan.
Among kalingawan ang pagbasa og libro
matag hapon human sa klase.
Mag-uuma akong Papa.
Mamaligya og prutas akong Mama sa
merkado.
Magdungan kami sa pagsimba matag
Dominggo sa buntag. Malipayon kami.

EGRA Pupils Copy-Sinugbuanong Binisaya