You are on page 1of 1

PHIU TM HIU HOT NG TRUYN THNG GIO DC SC

KHE
TI H GIA NH TRONG NM VA QUA
1. Trong nm va qua ti a phng c tin hnh truyn thng gio dc sc khe n ti h gia
nh khng?
1. Khng c truyn thng Kt thc phng vn
2. C truyn thng GDSK
A. My ln trong nm nay?

B.Ni dung c th tng ln ?


........................................................................................................
............................................................................................................................................................
.........
2. Anh ch nh gi vic TT-GDSK ti h gia nh nh th no?
1. Hu ch cho gia nh 2. Bnh thng 3. Khng em li li ch g 4. Khc (ghi
r) ....................
3. Vic TT-GDSK mang li li ch nh th no cho gia nh anh ch ( nu c) ?
..
4. Anh ch thy vic TT-GDSK ti h gia nh c cn thit khng? V sao?
..

5. Anh ch nh gi nh th no v thi v tc phong ca cn b truyn thng trong cc t


TT-GDSK?

6. Anh ch c xut g vic TT-GDSK ti a phng n h gia nh c tt hn?


............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................