You are on page 1of 56

www.gama.com.

tr

2x400 MW
Doalgaz Kombine
evrim Santral
Surgut / Rusya

Ekim - Kasm - Aralk 2011

NDEKLER

1
2
4
5
6
8
14
15
16

Editrden
Yeni Yl Mesaj
Yaar Turgut Mumcu hayata veda etti
GAMA Endstri A..ye hracat dl
Onursal Bakanmz Erol er Okan niversitesindeydi
ZEL DOSYA / KALUGA - OBNINSK
Rusya - Kaluga elik Dkm ve Haddehane Kompleksi
Libya Al-Khalij 4X350 MW Enerji Santral Projesindeki Gelimeler
Marmarayda lk Ray Kayna Treni

DEVAM EDEN PROJELER

18
24

Marmaray Projesi - BC1 Szlemesi


Dervish 510 MW Gne ve Rzgar Enerjisi Entegre Kombine
evrim Elektrik Santral

25
26
30
32
34
36

Eurostar 890 MW Doalgaz Kombine evrim Elektrik Santral


Letonya - Riga TPP-2 Reconstruction Second Unit Projesi
DISI Mudawarra - Amman Su letim Sistemi Projesi
Makedonya - skp 220 MW Kombine Is ve Elektrik Santral
Kazakistan Kashagan Enerji Santral Trench 3 Projesi
Kazakistan Kashagan Ana ler Oil Trench 1, 2 ve 3 Projeleri

TAMAMLANAN PROJELER

38
40

Rusya - Surgut 2x400 MW Doalgaz Kombine evrim Santral


Kazakistan Kashagan Endstriyel Binalar Projesi

YATIRIMLAR

42
44
45

22.5 MW Sares Rzgar Enerji Santral


Hatay - Erzin Doalgaz Kombine evrim Santral
GAMA Ticaret ve Turizm A..den Haberler

ZETLER

46
49

Summary
EV N QE

GAMA BLTEN
EKM - KASIM - ARALIK 2011
SAYI: 67

YAYIN KURULU
S. Ycel zden
Reylan Saygn
Hakan Egel

SAHB
GAMA HOLDNG

Ebru Trkolu
Ayen Osmanolu
Eren Demir

YAZIMA ADRES
GAMA Binas
Betepeler Mh. Nergis Sokak No: 9
06520 Stz - ANKARA
Tel: (0312) 248 42 00
Faks: (0312) 248 42 01
GRAFK TASARIM
smet Filizfidanolu
ifilizfidan@hotmail.com

EDTRDENw

GAMA Ailesinin Deerli Mensuplar,


Kurulduu 1959 ylndan gnmze kadar geen 53 yl
boyunca, GAMA, bir aile anlayyla ynetilmi, ilk yllardan beri
dikkatle oluturulan birliktelii koruma kararll ile yaamn
srdrm, bylece, kendi alannda, hem Trkiyede, hem de
dnyada, hakl bir ne ve saygnla ulamtr. Bu sre iinde,
gerek dnyann, gerekse de Trkiyenin geirdii evreleri, sosyal,
siyasal, ekonomik ve teknolojik alardan yaanlan olaylar,
ortaya kan geliim, deiim ve yenilikleri dikkate alacak olursak,
bir zel sektr kuruluunun, bir mteahhitlik firmasnn yaamn
kesintiye uratmadan srdrebilmi olmas, nemle
kaydedilmeye deer bir durumdur.
Uluslarn, toplumlarn, ailelerin ve firmalarn-irketlerin
birlikteliklerini ve glerini koruyabilmelerindeki en byk
etkenlerden biri, kendi ilerindeki haberlemeyi, bilgi ve deneyim
akn, iyi kurmalar ve iyi ynetmeleridir. Bir topluluu oluturan
bireyler, o toplulua ait bilgileri gvenilir kaynaklar ve aralarla
kolay olarak renirlerse, sorunlar ve olas zmlerini
paylarlar, bylece, birliktelie olan katklar artarak geliir.
Yaynlanmasn devam ettirdiimiz GAMA Blten bu genel
dnceler nda hazrlanmaktadr. inde bulunduumuz
ada, artk, elektronik ortam haberlemesi, mesaj al-verileri,
yaz ve her trl grntnn iletilebilmesi, ayrca, mobil telefonlar,
internet kullanmlar gibi teknolojik olanaklar, 7 gn-24 saat
hizmet verebilir halde iken, yine de, belirli zaman aralklaryla
kan dergilere ihtiya duyulmakta, onlarn okuyucuya salad
rahat okuma ortam aranmaktadr. Ancak, bu aranan ortamn
srebilmesi de, dergilerde, zaman zaman, yenilikler yaplarak
salanabilecektir. GAMA Bltenin bu saysnda, bu anlama
gelen baz deiiklikleri uygulamaya altk. Amacmz, sadece
GAMA Ailesi yelerinin deil, topluluumuz dndaki olas
okuyucularmzn da istediklerinde, haberlerimizi kolayca
izleyebilmerini, baarlarmz renebilmelerini salamaktr.
Daha iyiyi arama, yenilikleri bulma ve uygulama gayretlerimiz
devam edecektir. Her zaman olduu gibi, siz okuyucularmzn ilgi
ve destei en byk cesaret kaynamz olacaktr.
Sayglarmzla.
GAMA Blten
EKM - KASIM - ARALIK 2011

sYEN YIL MESAJI

M. Ergil ERS
Ynetim Kurulu Bakan ve Murahhas Aza

GAMA BLTEN 67

Sevgili alma Arkadalarm,


2012 ylna yeni binamzda, birlik,
beraberlik iinde girdik. Yeni ilerimize,
yeni yatrmlarmza odaklanarak, tm
dnyay sarsan ekonomik krizden en az
dzeyde etkilenecek ekilde planlayarak
ve alarak 2011 yln geride braktk.
OECD, Avrupa Merkez Bankas (ECB)
gibi kurumlarn raporlar ve aklamalarna
baktmzda, 2012nin global lekte
ekonomik alanda skntl bir yl olacana
dair yorumlar gryoruz. Global ekonomiyi
Euro blgesinin bor krizine zm
bulamamas ve ABDli politikaclarn
harcamalarn azaltlmas konusunda
anlaamamalar gibi tehditler bekliyor.
phesiz ki bu belirsizlik, Avrupa ve ABD
ile byk hacimlerde ticareti olan in,
Hindistan, Brezilya ve Rusyann yan sra
Trkiyeyi de etkileyecektir.
Trkiyeye baktmzda da ayn
olumsuz tablo devam ediyor: OECD
beklentilerine gre Trkiyenin GSYH
bymesi 2012de yzde 3 ve 2013te
yzde 4.5 olarak gerekleecek; IMF ise
cari an yaratt endieler nedeniyle
sermaye girii zayfladka bymede sert
bir yavalama olacan ngryor.
Global lekte belirsizliin, Trkiye
adna ise bymede yavalamann
beklendii bu ortamda, 2012 ylna GAMA
perspektifinden baktmzda bu
beklentilerin aksine olumsuz bir tablo
grmyoruz. yimserliimizin sebebi,
faaliyet sahamzn enerji santrallarnn
yapm ve yatrmna odaklanmasndan
kaynaklanyor.
GAMA olarak 2012 ylna Trkiyede
stlendiimiz 4 byk yeni Elektrik
Santral Yapm szlemeleri ile giriyoruz:
Akenerjinin Hatay Erzinde 870 MW
Kombine evrim Gaz Santral, Metcapin
Krklarelindeki 890 MW Eurostar ile
Konyada 510 MW Dervi Kombine
evrim Gaz Santralleri ve kendi
yatrmmz GAMA Enerjinin Krkkalede

420 MW Kombine evrim Gaz Santral.


Global resesyon tehlikesi ve Trkiyenin
de bundan etkilenecek olmasna ramen
lkemizin artan enerji talebi bu yatrmlar
gerekli kld gibi, ilave yatrmlarn da
n ak grnyor. GAMA olarak,
2012den sonraki yllarda da bu sahada
etkin olmaya devam edeceimizi
dnyoruz.
Dier taraftan GAMAnn faaliyet
alanlar olan Orta Dou, Rusya ve
Avrupada da mevcut ekonomik
grnmde dahi enerji yatrmlarnn
durmayp devam edeceini ngryoruz.
Son iki ylda tamamladmz Rusya,
rlanda ve Makedonyadaki byk santral
projelerimizin yannda Letonya ve
rdndeki projelerimiz devam ediyor.
Libyada olaylar nedeniyle durdurulan
termik santral projemizin de 2012 ylnda
lkenin ihtiyac dorultusunda yeniden
balatlmas grmelerimiz halen
sryor. laveten Suudi Arabistan, Krfez
lkeleri ve Irakta 2012de almay mit
ettiimiz projeler var. Btn bunlara
ilaveten Almanyann da eskiyen
tesislerinin yenilenmesinde pay
alabileceimizi umuyoruz.
Tm bu gelimeleri
deerlendirdiimizde, 2012 ylna GAMA
asndan iyimserlikle bakmamz mmkn
oluyor.
Yl bitirirken, deerli bymz,
ortamz sevgili Yaar Mumcuyu
kaybettik. Kymetli ans yreklerimizde
yaayacaktr.
2011 ylnda, baarlarmzda pay sahibi
olan, ncelikle tm alanlarmza ve
ailelerine, tm hissedarlarmza ve i
ortaklarmza en iten teekkrlerimi,
mutluluk ve esenlik dileklerimi sunarm.
M. Ergil ERS
Ynetim Kurulu Bakan
ve Murahhas Aza

EKM - KASIM - ARALIK 2011

Yaar Turgut Mumcu hayata veda etti


GAMAnn kurucularndan
Mteahhit Raif Beyin byk
olu olarak domasayd, Yaar
Turgut Mumcu belki de
bambaka bir hayat srecekti.
Lise yllarnda edebiyat ve opera
ile ilgilendi. Daha sonra sanat,
felsefe ve psikolojiden, nano
teknolojiye uzanan bir yelpaze
zerinde almalar yapt.
Kendini srekli yeni eyler
renmeye adamt. Benim en
byk abam, kendimden nasl
daha iyi bir Yaar yapabilirimi
bulmak derdi.
irketin Kurulu Szlemesini
hazrlayp Bakanla gtrd
gn hi unutmamt.
Kurulduu gnden 2010 ylna
kadar GAMA Grubunda faal
grevler stlendi ve Ynetim
Kurulu yesi olarak ynetimde
yer ald. Titizlii, kurallara ve
kanunlara saygs ile Trkiyenin
nde gelen vergi uzmanlarndan
biri olduunu sylemek abart
olmaz. Meslei ile ilgili bir soru
yneltildiinde, o konuyu sanki
yeni okumu gibi rahat cevap
verirken, dzinelerce kanun ve
mevzuat klliyat arasndan, 5
dakika nce eliyle koymu gibi
kaynan da gsterirdi.
Muhasebe ve vergi
alanlarnda Trkiyede baarl
olmu pek ok kii yetitirdi. lk
kopyal muhasebe sistemini ve
daha sonra da makineli
muhasebe sistemini uygulad.
Vergi zerine eitli kitaplar,
muhasebe ve iktisat zerine
dergiler yaymlad.
Alak gnll, drst, adil ve
renmekten asla yorulmayan
kiiliini daima sevgi, sayg ve
minnetle anacaz.
T. Ali Kahyaolu
GAMA Holding
Ynetim Kurulu yesi

GAMA BLTEN 67

Yaar Turgut Mumcu


1930-2011
1930 ylnda Karsta dnyaya gelen Yaar T. Mumcu,
babas Raif Beyin etkisi ile kk yata alma hayat ile
tant.
Babasnn inaat ve dier ileri mnasebeti ile ilk, orta
ve lise eitimini Kars, Sivas ve Ankarada tamamladktan
sonra, iki sene Ankara Hukuk Fakltesinde okudu, daha
sonra iktisat eitimine devam ederek 1958 senesinde
Yksek ktisat ve Ticaret Okulundan mezun oldu.
1959 senesinde GAMA naat Limited irketinin
kurulmasn takiben, 1960 senesinde, lisan ve doktora
eitimi iin Avusturyaya gitti ancak lisan eitiminden sonra,
doktoraya devam etmeyip ertesi yl GAMAdaki vazifesine
dnd. GAMAda zellikle vergi, muhasebe ve iktisat
konularnda faal grevler yklendi ve Ynetim Kurulu yesi
olarak 2010 senesine kadar aralksz grev yapt. 1990
senesinde Yeminli Mali Mavir nvann alan Yaar T.
Mumcu 1971 senesinde kard aylk dergi Modern
Muhasebe ile balayan yaymclk almalarn muhasebe
ve vergi ile snrl kalmayan pek ok konudaki deiik
eserleri ile devam ettirdi.
7 Aralk 2011 tarihinde hayata veda eden
Yaar T. Mumcuyu rahmet ve sevgi ile anyoruz.

HABERw

GAMA Endstri A..ye


hracat dl
Ankara Sanayi Odas tarafndan
dzenlenen 48. Yl dlleri kapsamnda
GAMA Endstri hracat kategorisinde
dle layk grld.
Ankara Sanayi Odas tarafndan,
kuruluunun 48. Ylnda eitli dallarda
48 sanayici firmaya Kurumlar Vergisi,
Gelir Vergisi, hracat, AR-GE ve evre
konularnda dller verildi.

ASO Ynetim Kurulu Bakan Nurettin


zdebir'in ev sahipliinde gerekletirilen
dl trenine, irketlere dllerini sunmak
zere Maliye Bakan Mehmet imek,
alma ve Sosyal Gvenlik Bakan
Faruk elik ve Ekonomi Bakan
Zafer alayan katld.
Bu kapsamda ihracat dln alan
GAMA Endstri A..nin beratn
Ekonomi Bakan Zafer alayan verdi.
EKM - KASIM - ARALIK 2011

Onursal Bakanmz Erol er


Okan niversitesindeydi
Okan niversitesi Rektr Prof. Dr. ule Kut tarafndan giriimcilik
dersine konumac olarak davet edilen Onursal Bakanmz Erol er,
23 Kasm 2011de Okan niversitesi Tuzla Kampsnde renciler ile
biraraya geldi. Konumasna GAMAnn kurulu tarihi ile balayan
Erol er, ok ortakl bir yapda, 50 yl akn sredir baar ile devam
eden GAMAnn bugn geldii noktay anlatrken, genlere baarmak
iin nemli ipular, nasihatlar verdi ve i hayat ile ilgili dikkat ekici
anlarndan, tecrbelerinden de bahsetti.
6

GAMA BLTEN 67

HABERw
Sevgili Genler,

Gen kuaa nerilerim:

Giriimcilik, giriimcilerin risk alma,


frsatlar kovalama, hayata geirme
ve yenilik yapma srelerinin tmne
verilen addr.

1. Yola karken, her eyden nce,


kendinize gvenmelisiniz. Yarm yzyl
geen firma almalarmz, eit
koullar olutuunda, Trk insannn
zek, yaratclk ve alkanlk
balamnda yabanc meslekdalarna
kar da avantajl olabileceini bize
gstermitir. Kendinize gvenin.

kurmak dnda giriimci


olunmaz m? Elbette ki olunabilir.
Eskiden beri yaplan bir ii daha
kaliteli, daha hzl veya daha ucuza
yapmak da giriimciliktir. Bunlarda da
bir yenilik yaratma sz konusudur.
Daha ucuza yapabiliyorsanz yeni bir
know-how, daha kaliteli
yapabiliyorsanz yeni bir standart,
daha hzl yapabiliyorsanz yeni bir
sre retebilmisiniz demektir ki
bu da giriimcilik olarak
deerlendirilebilir.
Bir giriimcinin zelliklerini yle
sralayabiliriz; Hzl dnr,
belirsizlik altnda hzl karar alr,
kararl ve azimlidir, gl sezgi sahibi
ve iyi gzlemcidir, hayal gc yksek,
kaynaklara ulaabilecek ilikiler ana
sahip, kaynaklar arasnda zellikle
insan kaynaklarn iyi ynetebilen,
dnme ve muhakeme yetenekleri
gl, ok ynl dnebilen, yeninin
kabul edilmesini salayacak ikna
gcne sahip olan, iyi iletiim kuran,
bamsz dnebilen, esnek,
yaratc, kendine gvenen, dayankl
ve srarcdr.
Ayrca bu konuda, nl sanayici
Henry Fordun u szleri de ok
anlamldr:
Biraraya gelmek bir balangtr.
Birliktelii srdrmek gelimedir.
Birlikte alyor olmak baardr.

2. Mutlaka ingilizce renin ve konuun.


3. Bizim insanmzn, kanmca,
eletirilebilecek en nemli eksii,
bireysel davranma alkanldr.
Trkiyede ve uluslararas arenada
rekabet edebilmenin bir dier koulu,
bu alkanlktan kurtulmak ve birlikte
hareket edebilme kltrn
zmsemektir. Bir baka deyile takm
olarak alabilme yeteneini
benimsemektir.
4. Konunuzda uzmanlan, teknik ve
teknolojik gelimelerin gerisinde
kalmayn, bireysel olarak kendinizi
srekli gelitirin, hi bir zaman
edindiiniz birikimle yetinmeyin, global
dnn, yabanclarla rekabet edecek
dzeye ulan ve onlarla birlikte
alabilecek konumda olun. renci
iken staj yapmak, part time almak
sizi gerek i hayatna hazrlayacaktr.
Gen giriimciler ve sanal dnyann
hzna (internet) yetiebilen tm giriimciler
gnmzde ok daha ansl, imkanlar daha
geni, tm dnya elinizin altnda. Atamzn
szn de asla unutmayn;

"Yalnz tek bir eye ihtiyacmz


vardr: alkan olmak. Servet ve onun
tabii neticesi refah ve saadet yalnz
ve ancak alkanlarn hakkdr."
EKM - KASIM - ARALIK 2011

sZEL DOSYA

KALUGA
OBNINSK
Rusyann Kaluga Blgesinde bulunan
105,000 nfuslu Obninsk ehri, Protva nehri
kenarnda Moskovaya 100 kilometrelik mesafede
ve Moskova-Kiev, Moskova-Varova otoyollarnn
kesime noktasnda bulunmaktadr.
Obninsk adn 19. yzyl arlk Rusyas'nn
soylu Obninsky ailesinden almtr. Obninsky
ailesinin iyi eitimli ve sanatla yakndan ilgilenen
kiilerden olumas, Obninski sanat ve kltr
merkezi haline getirmitir.
Obninsk topraklar 1911 tarihinden itibaren
yoksul ailelerin ocuklar iin yaz kamplarna
misafirlik yapmtr. Toplumun eitilmesine gnl
veren bir eitmen, yaz kampn okul haline

GAMA BLTEN 67

Nkleer Is ve Enerji Santral

Rusya'nn ilk "Bilim ehri"


19. yzylda sanat ve kltr merkezi olan
Obninsk, II.Dnya Sava sonras Rusyann
yeniden yaplanma srecinde, Bilimsel
Aratrma Enstits'nn kurulmas ile lkenin
bilim merkezi haline gelmitir.
Rusya'da fizik ve nkleer enerji zerine
alan bilim adamlar bu enstitde nemli
almalar gerekletirmitir. Bunlarn sonucu
olarak dnyann ilk nkleer s ve enerji
santral 1954 ylnda faaliyete balam ve on yl
boyunca Rusya'nn tek nkleer santral olan
Obninsk Nkleer Santral 2002 ylna kadar
faaliyetini srdrmtr.
Bilimsel Aratrma Enstits'nn baars ve
beraberinde yeni aratrma merkezlerinin
almas ile gelien Obninsk, Haziran 1956'da
ehir nvan almtr.

getirmi ve bu okul 1936 ylnda


aileleri faist rejime kar mcadele
verdii iin spanya'dan gelen
ocuklarn yeni yuvalar olmtur.
Ekim 1941 ortasnda Alman
ordular tarafndan kuatlan
Obninsk, yaklak iki ay iinde Kzl
Ordunun mdahalesiyle
zgrlne kavumutur.
Parklarda ve meydanlarda bulunan
2. Dnya Sava'na ynelik
antlarda bugn bile taze iekler
braklmaktadr.

lkenin ilk nkleer denizalts 1958 ylnda bu


enstitlerde gelitirilmitir. Nkleer denizalt
personelinin seimi ve eitimi de burada
balamtr. Eitim veren kurulularn bulunduu
Kurchatov ile Pobeda Caddelerinin kesitii
yerde nkleer denizalt bulunmaktadr.

Nkleer Denizalt

EKM - KASIM - ARALIK 2011

sZEL DOSYA

1958 ylnda Obninskde ina


edilen ve Obninskin bilim ehri
olmasnn sembol gibi ehir
merkezinde ykselen Meteoroloji
Kulesi 315 metre yksekliindedir.
Farkl yksekliklere yerletirilen
lm cihazlaryla donatlm
kulenin yapm amac Nkleer
Santrale ynelik radyasyon lm
almalar olsa da, gnmzde
meteoroloji aratrmalar iin
kullanlmaktadr.
Bugn Obninsk'de; Nkleer Fizik ve
Nkleer Enerji Mhendislii, Meteoroloji,
Radyoloji, Tarmsal Radyoloji ve Jeofizik
alanlarnda eitim veren 10 Aratrma
Enstits bulunmaktadr. Obninskde yer
alan eitim ve aratrma kurulularnda
1000den fazla bilim adam almaktadr.
Binlerce renci yetitiren Obninsk
Devlet Nkleer Enerji Mhendislii

10

GAMA BLTEN 67

niversitesi, nkleer enerji konusunda


lkenin en byk niversitesidir.
Rusya Federasyonu Hkmetinin
program erevesinde; biri Nanoteknoloji
ve Biliim Sistemleri gibi konular
kapsayan, ikincisi Medikal Radyoloji
Aratrma Merkezini oluturacak 60ar
hektarlk iki adet Teknopark kurulma
projesi Obninskin gelecekte de lkenin
bilim ehri nvann srdreceini
gstermektedir.

Obninsk, Belkinsky Park


Obninsk ehrinin gneydousunda yer
alan Belkinsky park adn 18. yzylda bu
topraklara sahip olan aileden almtr.
Aileye ait olan evin kalntlar parkta
koruma altndadr. Harabe halindeki evin
hemen yannda 1773 ylnda ina edilmi
olan Boris ve Gleb Kilisesi bulunmaktadr.
zel gnleri kutlarken biraraya
geldikleri ve evlenen iftlerin kilise k
mutlaka uradklar bu park, geleneklerine

bal Obninsk halk iin ok


zeldir.
Yeni evlenen iftlerin
parkn iindeki son derece
zarif mimarisi olan kprnn
zerine astklar eit eit
biimlerde ve renklerdeki
iftlerin birbirlerine
ballklarn simgeleyen kilitler bir yl
boyunca asl kalp, sonrasnda da eski
yllara ait kilitlerin yannda saklanmaktadr.

EKM - KASIM - ARALIK 2011

11

sZEL DOSYA

GAMA Obninskde
GAMA Endstri A.. Rusyann Vyksa
ehrinde baaryla gerekletirdii ilk
Elektrometallurji Fabrikas Projesinin
hemen ardndan, benzer ikinci projeye
2008 ylnda Obninsk ehrinde Vorsino
Endstriyel Park blgesinde Ana
Mteahhit olarak balamtr. Fabrika
Rusyann en byk elik reticilerinden
birisi olan NLMK Grupun bir yatrmdr.
Proje tamamlandnda, Moskovaya en
yakn demir elik fabrikas olacaktr.
Kaluga Elektrometallurji Fabrikas,
Rusya elik Endstrisi Geliim
Stratejisinin 2020 ylna kadar yaplacak
olan yatrmlar deerlendirmesinde en
ncelikli yatrm olarak
deerlendirilmektedir.
Sz konusu yatrmda elik
endstrisinin en son teknolojisi
kullanlmaktadr. Bu teknolojik zmler ve
iletme ekipmanlar ile performansn
artrlmas, enerji verimlilii salanmas ve
evreye olan etkinin azaltlmas
hedeflenmitir. rnek olarak; Fabrikada
kapal su devresi sistemi kurularak,
kullanlm endstriyel atk sularn evreye
atm nlenmeye ve verimlilik artrlmaya
allmtr.
NLMK elik retminde Rusyada ilk
srada yeralan ve ayrca bnyesinde metal

12

GAMA BLTEN 67

hurdas toplayan irketler grubuna sahip


en byk gruptur. Rusyada muhtelif
kaynaklardan toplanan metal hurdann
demir yolu vastas ile Kaluga fabrikasna
getirilmesi ve burada frnlarda eritilerek
ktk demir haline getirilmesi ve
sonrasnda inaat demiri ve profil retimi
yaplmas hedeflenmektedir. Fabrikann ilk
etab tamamlandnda 1 milyon ton/yl,
ikinci etap tamamlandnda da toplam 1.5
milyon ton/yl retim kapasitesine sahip
olacaktr. GAMA projenin genel mteahhidi

Haddehane ii, genel grnm

olarak projenin tamamlanmas ile birlikte


95,000 m3 beton dkm, 42 bin ton elik
montaj yapm, 11 bin ton arlnda
ekipman montaj tamamlam ve 40 km
uzunluunda altyap sistemini bitirmi
olacaktr. Tesisin tamamalanmasna
ynelik elektrik, izolasyon, kaplama, boya,
saha dolgular ileri de GAMA
kapsamnda tamamlanacaktr.

Fabrika almaya baladnda ilk


etapta yaklak olarak 1,250 iinin
istihdam edilmesi planlanmaktadr.
Bunun yannda fabrikann yan rnlerini
salamak iin kurulacak tesisler de
deerlendirildiinde blge ekonomisine
byk katkda bulunacaktr.

EKM - KASIM - ARALIK 2011

13

sDEVAM EDEN PROJELER

Rusya - Kaluga elik Dkm


ve Haddehane Kompleksi
Rusya Kaluga Blgesinin Obninsk ehrine
15 km mesafede, KSIEMP firmas iin
yapmna devam edilen ve tamamlandnda
944,000 ton/yllk retim kapasitesine sahip
olacak olan Kaluga elik Dkm ve
Haddehane Kompleksi Projesinde, Aralk
2011 sonu itibariyle % 76.02 fiziksel ilerleme
seviyelerine ulalmtr.
Halihazrda almalar; dkmhane,
haddehane, frn, su artma, malzeme
hazrlama, toz toplama nitelerinin bulunduu
blgelerde devam etmektedir. Bunun yannda
zellikle saha genelinde altyap ilerine ve
boru ve elektrik hatlarn tayacak olan
kprlerin montaj ilerine arlk verilmitir.
Dkmhanede inaat ileri tamamlanmak
zere olup, binalarda ince ilerin yapmna,
dolgu ilerine ve zemin kaplama ilerine
devam edilmektedir. Tavan vin montajlar
tamamlanm olup, devreye alma almalar
veren tarafndan yrtlmektedir. EAF, LF
ve Caster blmlerinde ekipman montaj ileri
malzeme eksikleri dnda tamamlanm,
ekipman etraf borulama ilerine balanmtr.

14

GAMA BLTEN 67

Haddehane ve su hazrlama nitelerindeki


inaat ilerinin tamamlanmasna byk zen
gsterilerek taahht edilen i programna
uyulmaktadr. Haddehanede inaat ileri
tamamlanan ekipman temellerinde, tavan
vincininde devreye alnmas ile vardiyal
almalar yaplarak, ekipman montajnda
hzl ilerleme salanmtr. Tesisin devreye
alnmas iin byk nem arzeden su
nitesindeki GAMA kapsam inaat ve elik
montaj ileri programa uygun olarak devam
etmektedir.
Eyll ay ierisinde yaplan grmeler
sonucu yapm stlenilen Protva Nehri
kysndaki su alma yapsnn elektrik ve
mekanik ilerinin yapmna balanm ve
Ocak ay sonunda bitirilmesi planlanmaktadr.
Aralk 2011 sonu itibariyle antiyede 347
Trk (145 GAMA, 202 Taeron), 1,126 Yerel
(225 GAMA, 901 Taeron) olmak zere
toplam 1,473 personel almaktadr. Aralk
ay sonu itibariyle mobilizasyon dahil
5,462,705 direkt adam-saat kullanlmtr.

HABERw

Libya Al-Khalij 4x350 MW


Enerji Santral Projesindeki
Gelimeler

Libyadaki i sava srasnda antiyemizden grnm

Libyada meydana gelen i sava


sonucu, ekiplerimizin lkeyi terk etmek
zorunda kalmas nedeniyle projemiz
yarm kalmtr. lkede savan sona
ermesi ile birlikte veren Libya Elektrik
daresi (GECOL) bizimle temasa gemi
olup, grmeler Kasm ay ierisinde
balamtr. Bu dorultuda, projedeki
tm mteahhitlerin katlmyla yaplan
toplantda, hibir mteahhit szlemesini
fesh etmeyi dnmediini ve projeye
devam etmek istediklerini belirterek,
lkede tam gvenliin ve dzenin
salanmasna kadar geecek srede n
almalarn balanmasna karar
verilmitir. GECOL temsilcileri 3 ay
ierisinde kamp sahalarnda, 6-7 ay
ierisinde de proje sahasnda
almalarn balayabileceini
ngrmektedirler.
Aralk ay ierisinde Libyaya yaplan
ziyaret srasnda antiye sahasnda
yaplan incelemede, proje sahasndaki

yaplarda, ekipmanlarda ve ak stok


sahalarndaki malzemelerde gzle
grlen byk bir hasarn olmad tespit
edilmitir. Ancak ofis ve kamp
binalarnda hasarlarn olutuu,
ambarlardakiler ile birlikte tanabilir
malzemeler ve ekipmanlardan bir
ksmnn gtrld belirlenmitir.
Libyada tekrar gvenliin ve dzenin
salanmasna kadar geecek srede n
hazrlklar devam edecektir. Ayrca ubat
ay ierisinde, tm mteahhitlerin
beraber katlm ile saha ziyareti
yaplarak, hasar ve kayp raporlar
hazrlanmas planlanmaktadr. Bu
raporlarn zerinden tamir ve yenileme
almalarnn maliyet ve sreleri
belirlenecektir. Ortak rapor
dorultusunda tamir ve yenileme
almalar da eklenerek, yeni i
program yaplacak ve teslim tarihleri
belirlenecektir.
EKM - KASIM - ARALIK 2011

15

sHABER

Trende Onursal Bakanmz Erol er Sn. Babakan ile.

Konsorsiyum adna Sn. Babakana vagon maketi sunulurken.

16

GAMA BLTEN 67

Marmaray'da
ilk ray kayna treni

lk ray kaynann yapld an.

stanbulun i ulam bata olmak


zere, yurdumuzun, Avrupa ile
balantsna nemli katk salayacak olan
MARMARAY Projesinin, ilgili kara ve deniz
tnellerinin yapmnn yannda, ray
denmesine balanlmas da, tm yapm
iinin kritik bir aamasn oluturuyordu.
Bylesine nemli bir olayn bir tren ile
balatlmas kararlatrld ve 14 Ocak
2012 Cumartesi gn yaplan trene
Babakan Sayn Recep Tayyip
ERDOAN, Avrupa Birlii Bakan Sayn
Egemen BAI, Gmrk ve Ticaret
Bakan Sayn Hayati YAZICI, Mill
Savunma Bakan Sayn smet YILMAZ,
Ulatrma, Denizcilik ve Haberleme
Bakan Sayn Binali YILDIRIM, stanbul

Valisi ve Bykehir Belediye Bakan ile


Japon TASE Firmasndan Proje
Direktr Sayn OHM, GAMA Holding
Onursal Bakan Sayn Erol ER ve
NUROL Holding Bakan Sayn Nurettin
ARMIKLI ve dier davetliler ile yreden
kalabalk bir vatanda topluluu katld.
Ayrlkemedeki ray balant noktasnda
gerekletirilen trende bir konuma
yapan Babakan Sayn Recep Tayyip
ERDOAN, projede gelinen aamann
nemini vurgulad, ayrca, lkemizin
nemli gncel konular hakknda mesajlar
verdi. Trende Sayn Babakana, gnn
ans olarak, projeyi yrten Konsorsiyum
Firmalar tarafndan bir vagon maketi
sunuldu.
EKM - KASIM - ARALIK 2011

17

sDEVAM EDEN PROJELER

18

GAMA BLTEN 67

Marmaray Projesi
BC1 Szlemesi

skdar stasyonu genel grnm


EKM - KASIM - ARALIK 2011

19

sDEVAM EDEN PROJELER

Kazleme Hemzemin stasyonu almalar

Marmaray Projesi stanbul Boaz geii,


her iki yakadaki kara tnelleri ve Avrupa
Yakasndan balayarak srasyla
Kazleme, Yenikap, Sirkeci, skdar,
Ayrlkeme stasyonlarnn yapm ii,
9 Mays 2004 tarihindeki temel atma
treniyle balamtr. Tamamlanma hedefi
29 Ekim 2013 olarak programlanmtr.
Ancak, arkeolojik kaz ve aratrmalar,
uzun sreden beri devam etmektedir.
Kazleme-Yedikule
Marmaray Projesinde, BC1
Szlemesi kapsamnda, Avrupa
Yakasndaki en son istasyon olup,
mevcut TCDD gzergah ile ayn kota
gelerek birleecei noktadr. TCDD hatt
geici olarak aktarlm, hemzemin
istasyonu ile dier dzenlemeler hzla
yaplmaktadr. Tamamlanma oran % 35
seviyesindedir.

20

GAMA BLTEN 67

Yedikule - Yenikap Tnelleri


Kazleme Yenikap Tnellerinin
almas, tnel st gabarinin baz
blgelerde tnel apnn altna indii, ok
deiken ve bozuk zemin artlarna,
gzergah zerindeki salksz yaplarn
yaratt olumsuz koullara altenatifler
retilerek yaklak 3,5 yl sren
almalardan sonra, yaplan planlama ve
alnan nlemler sayesinde, gzergah
stndeki yaplarda hibir hasara neden
olmadan, 19 Aralk 2011 tarihinde
tamamlanmtr.
Yenikap
Yenikap stasyonu, Taksim Yenikap
Metrosu ile Marmaray Projesinin entegre
olduu noktada bulunmaktadr. Yapm,
arkeolojik kazlar nedeniyle, yaklak 3 yl
kadar gecikmitir.

Yedikule - Yenikap son tnel kazsnn tamamlanmas

Yenikap stasyonu Giri Yaps naat

EKM - KASIM - ARALIK 2011

21

sDEVAM EDEN PROJELER


stanbulun tarihinin 8 bin yl ncesine
kadar uzandnn kantlar, bu blgedeki
arkeolojik kazlarla ortaya kmtr. Yine
bu blgede ok sayda, 900 1200 yl
ncesine ait gemi ve kadrga kalntlar
bulunmutur. Tamamlanma oran % 80
civarnda olan Yenikap stasyonunun,
iletmeye girmesi durumunda kalntlar,
ksmen istasyon giri katlarnda
sergilenecektir.
Sirkeci
Arkeolojik kazlardan en ok ve en uzun
sre etkilenen istasyondur. Sirkeci, Tnel
stasyon metodu ile yer altnda ina
edilmektedir. Ancak, ulam ve
havalandrma iin yaplmas gereken
aftlardaki arkeolojik aratrmalar, 5 yl
akn sredir, yapm byk lde
engellemekte ve geciktirmektedir.

Bu nedenle Demiryollar, Limanlar ve


Havaalanlar Genel Mdrl (DLH) ile
geciken havalandrma ve aftlar
tamamlanncaya kadar, Sirkeci
stasyonunun by-pass edilerek iletmeye
balanmas konusu grlmektedir.
stasyon % 35 orannda
tamamlanabilmitir.
skdar
skdar stasyonu, yaklak 300 m
uzunluunda, ksmen deniz doldurularak
yapm srdrlen ok nemli bir
mhendislik yapsdr. Arkeolojik
almalar, lojistik sorunlar, teknik zorluklar
ve istasyon iinden geen tnellerin
yapmnn gecikmesi sebebiyle, inaat
olduka uzun sren skdar stasyonunun
kaba inaat tamamlanmak zeredir.
stasyonun tamamlanma oran % 92dir.

Sirkeci Havalandrma aft Arkeolojik Kaz almalar

22

GAMA BLTEN 67

Ayrlkeme Tnel ii ray montaj

Ayrlkeme
Ayrlkeme, Marmaray Projesinde,
kapsammzn Anadolu Yakasndaki en u
istasyon yapsdr. Ayn zamanda,
Marmarayn Kadky Kartal Metro
Sistemi ile entegre olaca istasyondur ve
yapm ileri hzla ilerlemektedir. Ocak
2012 itibaryla tamamlanma oran

% 54dr. 2011 Aralk aynda TBM tnel


kazsnn ve Yedikule hat aktarmnn
tamamlanmasnn ardndan, 2012 Ocak
aynda da, Marmaray Projesinin, ilk ray
kayna treni yaplmtr. Halihazrda ray
ileri, Hat 1 zerinde (kuzey hatt)
Ayrlkemeden skdara doru devam
etmekte olup Ocak sonu itibaryla skdar
stasyonuna ulalm olacaktr.
EKM - KASIM - ARALIK 2011

23

sDEVAM EDEN PROJELER

Dervish 510 MW Gne


ve Rzgar Enerjisi Entegre
Kombine evrim Elektrik Santral
Konya, DERVISH 510 MW Gne
ve Rzgar Enerjisi Entegre
Kombine evrim Elektrik Santral
anahtar teslim yapm iine ait
szleme, GE ve GAMA G
Sistemleri Konsorsiyumu ile
Komet Enerji A.. arasnda 26
Mays 2011 tarihinde
imzalanmtr.

24

GAMA BLTEN 67

verenin 1 Nisan 2012 tarihinde kstl


ie balama ihbarn (LNTP) yaynlamas
beklenmektedir.
Projenin inaat izinlerinin alnmasna
ynelik konsorsiyum kapsam mhendislik
almalarna balanmtr.
Ek olarak, projenin enerji retim
lisansnn 1.080 MW'a ykseltilmesi
neticesinde Konsorsiyum EPC
szlemesinin de 1.080 MW'lk kapsama
ykseltilmesi iin veren ile grmeler
srdrlmektedir. Anlama saland
takdirde fiyat ve kapsam art ile takvim
deiikliinin mevcut szlemeye bir
zeyilname ile eklenmesi dnlmektedir.

Eurostar 890 MW Doalgaz


Kombine evrim Elektrik Santral
Krklareli, Eurostar 890 MW
Doalgaz Kombine evrim Elektrik
Santral anahtar teslim yapm iine
ait szleme, GE ve GAMA G
Sistemleri Konsorsiyumu ile
Verbena Enerji A.. arasnda
6 Mays 2011 tarihinde
imzalanmtr.

30 Haziran 2011 tarihinde kstl ie


balama karar (LNTP) verilen projede,
szlemede 1 Ocak 2012 olarak
planlanm olan ie balama karar (NTP)
mteri istei dorultusunda 30 Haziran
2012 tarihine ertelenmitir. veren ile
varlan anlamaya gre bu srete,
mhendislik ve proje ynetimi
faaliyetlerine bir kesinti olmadan devam
edilecek olup, kritik iler ve ekipmanlar iin
NTP ncesi dnemde, proje takvimini
destekleyecek ekilde sipariler verilecek
ve 1 Nisan 2012 tarihinde saha
mobilizasyonuna balanacaktr. Revize
takvim dorultusunda projenin 1 Kasm
2014 tarihinde devreye alnmas
hedeflenmektedir.
NTPnin de bir n art olan projenin
inaat izni, gerekli tasarm ve hesaplarn
tarafmzca hazrlanmas sonrasnda,
23 Aralk 2011 tarihinde alnmtr.

EKM - KASIM - ARALIK 2011

25

sDEVAM EDEN PROJELER

Letonya - Riga
TPP-2 Reconstruction Second Unit
Projesi

Kapsam anahtar teslim kombine


evrim kojenerasyon nitesi olan
Riga TPP-2 Reconstruction
Second Unit projesinin tm EPC
sorumluluunu GAMA G
Sistemleri stlenmitir. Bu nite
1-1 oklu aft dzeninde bir gaz
trbini ve jeneratr, bir atk s
kazan ve bir buhar trbini ve
jeneratrnden olumaktadr.
Buhar trbininde bulunan 3 adet
yresel stma kondenseri tm
Riga ehrinin snma ihtiyac
dorultusunda ayarlanarak,
santrale tam elektrik g retimi
26

GAMA BLTEN 67

ya da kojenerasyon modlarnda
alabilme imkan sunmaktadr.
Bu tip bir buhar trbini dnyada
sadece sayl nitelerde
bulunmaktadr. Tamamlandnda
Riga TPP-2 nitesi 350-420 MW
elektrik gc ve maksimum
270 MW termal g retecektir.
retilen bu termal g, yresel
stclar vastasyla ehir s
hattna aktarlacaktr. Projeye
6 Nisan 2010 tarihinde balanm
olup Temmuz 2013te bitirilmesi
planlanmtr.

Aralk 2011 itibaryla ilerleme aadaki


gibidir:
Genel

% 63.11

Mhendislik

% 95.03

Satn alma

% 85.91

naat ve Montaj

% 36.20

Satn alma:
Gaz trbini jeneratr paketi,

Gaz kompresrleri ve lm
istasyonu,
Besi suyu pompalar, kondensat
pompalar, yresel stma suyu
pompalar, sirklasyon suyu
pompalar, yardmc soutma su
sistemi ak ve kapal devre
pompalar, yresel stma sistemi n
stma devresi pompalar, muhtelif
yatay ve dikey pompalar, yangn
pompalar,

Buhar trbini jeneratr paketi,

Soutma kulesi,

Atk s kazan,

DCS,

Jeneratr ykseltici trafolar, i ihtiya


trafolar, jeneratr devre kesiciler ve
izole faz baralar,

Binas tavan vinleri, muhtelif


kaldrma ekipmanlar,
Su artma tesisi, atk su artma tesisi,
EKM - KASIM - ARALIK 2011

27

sDEVAM EDEN PROJELER

Letonya - Riga Santral genel grnm.

Alam boru, karbon elik


paslanmaz elik borular, kritik
vanalar, safety vanalar, kelebek
vanalar, kontrol vanalar, kresel
vanalar, gate ve glob vanalar,
AG, OG alt ekipmanlar, servis
trafolar, motor kontrol ve aydnlatma
merkezleri,
Eanjrler,
Yardmc kazan,
Hava kompresr,
Numune alma ve kimyasal dozlama
sistemleri,
Ya-su ayrc,
Kablolar, kablo tavalar,
HVAC sistemi,
Enstrmanlar,
Fabrika imalat tanklar, genleme
tanklar,
Nitrojen jeneratr
gibi ekipmanlarn satn alma kontratlar
imzalanmtr. Kalan BOP ekipmanlar ve
vana, boru, fitting, kablo gibi malzemelerin

28

GAMA BLTEN 67

kalan miktarlarnn satn almalar devam


etmektedir.
Empresarios Agrupados (EA) ile ana
mhendislik, SEP ile lokal mhendislik,
Endeco ile detay donat ve yap elii
detay tasarm ve izim, Polimex ile yap
elii fabrikasyon kontratlar ile ar
tama ve kaldrma, inaat ileri, soutma
kulesi montaj ve devreye alma, saha
imalat tanklar, gaz trbin montaj paketi,
buhar trbin montaj paketi, atk Is kazan,
BOP ekipmanlar, GT ventilasyon sistemi,
HVAC sistemi mekanik montaj ileri, boru
fabrikasyon, saha montaj ileri, elektrik ve
I&C montaj ileri szlemeleri
imzalanmtr. nce iler ile yangn
koruma, alglama sistemi temin ve montaj
taeronlarnn da belirlenmesi iin
almalar devam etmektedir.
Alnan ekipmanlarn byk bir ksmnn
imalatlar tamamlanm olup, sahaya
sevkiyatlar devam etmektedir. Atk s
kazan, gaz trbin paketi, soutma kulesi,
jeneratr ykseltici trafolar, buhar trbini
paketi youturucular gibi ana
ekipmanlarn sahaya sevkiyatlar

tamamlanmtr. Ar nakliye kapsamnda


son ana ekipman sevkiyat olan buhar
trbini paketi Ocak 2012 ierisinde
Rigada olacaktr.
dari bina, trbin binas, kazan besi
suyu binas, su artma binas, gaz
kompresr binas elik montaj ileri
tamamlanm olup, yardmc boru kprs
elik montaj ileri devam etmektedir. dari
bina, trbin binas, trafo temelleri ve
yangn duvarlar, kazan ve besi suyu
binalar, gaz kompresr binas, su artma
binas, atk su artma tesisi, soutma
kulesi inaat ileri bitirilmi, evrim suyu
pompa binas inaat ileri srmektedir.
Ayrca trbin binas, idari bina ve gaz
kompresr binalar tavan ve cephe
kaplama ileri tamamlanmak zeredir.
Gaz trbini ve jeneratr yerlerine
konulmu olup, paket montaj ileri devam
etmektedir. Buhar trbini vakum ve stma
kondenserleri montajlar yaplm, hotwell
ve balant elemanlar kaynak ileri de
tamamlanmak zeredir. Servis ve

demineralize su tanklar hidrotestleri


yaplm, tanklar boyaya hazr durumdadr.
Kondensat su tank montaj, soutma
kulesi ve boru fabrikasyon ileri, atk s
kazan modl montaj tamamlanm, drum,
kaplama, baca montaj ileri ve borulama
devam etmektedir. Trbin binas yardmc
tavan vinleri ve gaz kompresr binas
tavan vinci montaj tamamlanmtr. BOP
ekipman montajna kazan besi suyu
pompas ile balanmtr.
Elektrik taeronu sahaya mobilize
olmu, idari bina ve trbin binas kablo
kanal montaj ileri ile gaz ve buhar trbin
ykseltici trafolar yerlerine konularak
montajlarna balanmtr. Gaz trbini
jeneratr kesicisi yerine konulmutur.
Halen Ankara merkez proje ekibimizde
tam zamanl 16, destek olarak 4 personel
almakta olup, saha ekibimizde ise 23
Trk olmak zere 55 indirekt personel ve
tamam lokal 447 taeron personeli olmak
zere 502 personel grev yapmaktadr.

Letonya - Riga ......... binasndan genel grnm.

EKM - KASIM - ARALIK 2011

29

sDEVAM EDEN PROJELER

DISI Mudawarra - Amman


Su letim Sistemi Projesi
rdnn bakenti Ammann su
ihtiyacn karlamak zere, 7
Temmuz 2009 tarihinde DIWACO
ve GAMA G Sistemleri Mh. ve
Taah. A.. arasnda imzalanan
szleme ile hayata geirilen DISI
Mudawarra-Amman Su letim
Sistemi Projesinde mhendislik,
satn alma ve inaat ileri devam
etmektedir.
25 Aralk 2011 itibaryla Proje
gerekleme yzdeleri
Mhendislik

% 98.91

Satnalma

% 97.44

naat leri

% 58.29

GENEL TOPLAM

% 71.70

DISI Projesinden bir grnm.

30

GAMA BLTEN 67

Ana mhendislik aktivitelerinde sona


yaklalmtr. Detay mhendislik
almalarnn sonlandrlmas iin TMA
firmas ile anlalm olup, elektrik ve
mekanik konularda almalar sahann
ihtiyac ynnde devam etmektedir.
Projenin satn alma kalemleri % 97
orannda tamamlanmtr. Bugne kadar
toplam 184,356 Ton (342,966 m) (%99)
boru nakliyesi gerekletirilmitir. Duktil
boru ve fittingler, fiber optik kablolar, flow
kontrol vanalar, blok vanalar, surge
tanklar, piozemetre kuyu malzemeleri,
g kablolar, katodik koruma
malzemeleri, kuyu pompalar, tavan
vinleri, demontaj paralar sahaya
ulamtr. Ana transfer pompalar
(Torishima) retim ve kabul testleri
tamamlanm olup, Ocak ay ierisinde
sahaya sevkiyatnn tamamlanmas

Boru deme almalar.

Pompa istasyonu.

ngrlmektedir. SCADA kontrol sistemi,


saha enstrmanlar, flowmetreler, LV/MV
alt tesisi ve trafolar, klorlama Sistemi,
UPS sistemleri, jeneratrler ve
haberleme sistemleri ile HVAC ve mimari
kalemler iin sipariler verilmi olup,
retimler devam etmektedir. Kontrol
kablolar, yangn koruma sistemleri ve
yakt tanklar satn almalar iin almalar
devam etmektedir.

tamamlanmtr. Boru hatt ilerlemesi


toplamda %60 seviyesindedir. Boru hatt
ilerinin 160 kmlik blmn kapsayan
ksmnda lokal gvenlik kaynakl
problemler nedeni ile yaanan duraksama
gerek idari, bakanlk ve gvenlik gleri ile
toplantlar yaplarak, gerekse yerel halk ile
ilikisi iyi olan bir taeron ile szleme
imzalanarak alm olup, u an iin ilere
devam edilmektedir.
Kuyu delme ileri 11 adet rig ile devam
etmekte olup, 11 adet kuyu tamamlanm
ve 4 kuyu iinde gelitirme almalar
devam etmektedir. Kuyu ilerinde
toplamda %41 ilerleme salanm ve
retimin arttrlmasna ynelik teknik
almalar tamamlanmtr. O&M binalar,
pompa istasyonlar ve tank inaatlarna
devam edilmekte olup, toplam 58,000 m3
(%95) beton dkm tamamlanmtr.
Yaplarda genel ilerleme %66
seviyesindedir. Madaba ve Mudawarra
elekro mekanik ileri paketleri ihalesi
sonulanm olup, firma sahaya mobilize
olarak ilere balamtr.
Eyll sonu itibari ile rdn Elektrik
dareleri EDCO, NEPCO ve JEPCO,
projenin elektrik teminine ynelik
faaliyetlerine devam etmekte olup, elektrik
ileri ilerleme yzdesi %60 seviyesindedir.
Devreye alma aktivitelerinin
planlanmas ve hazrlklarn balanmas
iin Devreye Alma Grubu sahaya mobilize
olmaya balamlardr.

Boru hatt aktiviteleri hzla devam


etmektedir. Toplamda 236 km (%69) kaz
yaplm, 185 km (%54) boru kanala
indirilmi ve 91 km (%27) geri dolgu ilemi

Projede Aralk 2011 sonu itibari ile kayp


gnl kaza olmakszn 2.5 milyon adamsaate ulalmtr.
EKM - KASIM - ARALIK 2011

31

sDEVAM EDEN PROJELER

Makedonya - skp 220 MW


Kombine Is ve Elektrik Santral
Makedonyann skp ehrinde
yapmna devam edilen 220 MW Kombine
Is ve Elektrik Santral projesi GAMA G
Sistemleri liderliinde, Alstom svire ile
oluturulan konsorsiyum tarafndan
anahtar teslimi olarak stlenilmitir.
Kombine evrim Kojenerasyon Santral
Projesi; Alstom GT13E2 gaz trbini ve
blgesel stmal 8CK76 buhar trbininin
multishaft konfigrasyonu ile 256 MW
elektrik veya 220 MW elektrik + 160 MW
s retecektir.

32

GAMA BLTEN 67

EPC olarak gerekletirilen ve son


aamasna gelinen projenin Aralk 2011
sonu itibariyle ilerleme yzdeleri yledir:
Genel

99.5

Mhendislik

% 100

Satnalma

% 100

naat ve montaj
Devreye Alma

% 100
% 96

(kalan ksm gvenilirlik testleri ve santraln


verene teslimidir)

Mhendislik ileri, tm
ekipmanlarn ve devreye alma
ileri iin gereken malzemelerin
satnalmas ve nakliyeleri
tamamlanmtr. Tm BOP
sistemler devreye alnm ve saha
genelinde verenin yeni bildirdii
montaj ve devreye alma eksikleri
giderilmitir.
Performans testleri baar ile
tamamlanan santral, 19 Nisan

2011 tarihi itibariyle gvenirlilik


testlerine hazr hale gelmitir.
veren tarafndan gaz alm ve
elektrik satm anlamalarnn
tamamlanmas sonras santral
tekrar operasyona alnm ve ilk
testler baaryla tamamlanmtr.
Gvenilirlik testlerinin 4 Ocak
2012 tarihinde balamas ve 5 gn
iinde tamamlanmas
planlanmtr.

EKM - KASIM - ARALIK 2011

33

sDEVAM EDEN PROJELER

Kazakistan - Kashagan
Enerji Santral
Trench 3 Projesi

34

GAMA BLTEN 67

Anahtar teslimi olarak srdrlen tesisin


nc enerji santral olan tek fazl doal
gaz elektrik santral ile dizel
jeneratrlerinin bulunduu yardmc tesisin
yapm ilerine, i programna uygun olarak
devam edilmektedir.
Cephelerde bulunan pencere yerlerinin
ald ve pencere montajlarnn yapld
gaz trbin binasnda; havalandrma kanal
montajna, inaat ince ilerine, panel kablo
balant ilerine, boru destek montajna,
elektrik ve enstrman ilerine arlkl
olarak devam edilmektedir.
Tavan ve cephe kaplamalar
tamamlanarak kapatlan dizel jeneratr
binas ierisinde, klima ekipman montaj,
havalandrma kanal
imalat ve montaj,
inaat ince

ileri, enerji, kontrol ve enstrman


kablolamas, kablo tava montaj, boru
montaj ilerine ve boru testlerine devam
edilmektedir.
Kazakistan nakliye kotasnda ve
gmrnde yaanan olumsuzluklardan
dolay, geen aylar iinde sevkiyatlar
sahaya ge ulam ve montaj ilerinde
yavalamaya neden olmutur. Konunun
zlmesinden sonra mazleme
sevkiyatlarna hz verilerek youn olarak
nakliyelere balanmtr.
Proje kapsamnda bulunan btn bu
iler iin devreye verme ve iletmeye alma
ilerinde planlama ve koordinasyon
almalarna devam edilmektedir.
2011 yl sonu itibaryla proje
gerekleme oranlar:
Mhendislik

% 89.1

Satnalma

% 90.5

Yapm leri

% 80.9

Proje Tamam

% 81.8

EKM - KASIM - ARALIK 2011

35

sDEVAM EDEN PROJELER

Kazakistan - Kashagan
Ana ler Oil Trench 1, 2 ve 3
Projeleri

Proje kapsamndaki ilerin tamamlanmasndan sonra alnan


Trench 1, 2 ve Civa Ayrtrma nitelerinde elik, ekipman
ile boru imalat ve montajnda ilerleme % 98.6 oranna
ulamtr. dare tarafndan, 2011 sonuna doru bu nitelerin
elektrik ve enstrman montaj ileri, ayr bir ilave i olarak
GATEye verilmitir.
36

GAMA BLTEN 67

Dier bir ilave i olan yeni methanol


hattnn yapm ve montaj tamamlanmtr.
lave ilerin dnda, demobilizasyon
almalarnn yrtld proje
kapsamnda, saha ofislerinin bir ksm,
boru imalat atlyesi, ambarlar, ii
yemekhanelerini, boya atlyesi, ve baz
yardmc tesisler sklmtr. Temel

betonlarnn skmne, evre


dzenlemesi ve temizliine devam
edilmektedir.
dare ile yrtlen, projenin uzayan
yapm sresi ve kalan alacak konularnda
grmeler olumlu ynde tamamlanarak,
zeyilname ile resmiletirilmitir.
EKM - KASIM - ARALIK 2011

37

sTAMAMLANAN PROJELER

Rusya - Surgut
2x400 MW Doalgaz Kombine
evrim Santral Projesi
Sibirya blgesinde yaplan Surgut
2x400 MW Doalgaz Kombine evrim
Santral Projesinde mhendislik, satn
alma, inaat ve montaj ileri ile birlikte
devreye alma ve test ileri GAMA G
Sistemleri tarafndan tamamlanmtr.
nitelerin her ikisinde de ticari
iletmeye balanm, ulusal ebekeye
gelen talebe gre enerji salamaya

38

GAMA BLTEN 67

devam edilmektedir. veren E-ON


Russia ile yaplan grmeler
sonrasnda nemli olarak tanmlanan
eksik ilerin tamamland konusunda
anlalm ve 26 Aralk 2011 gn itibar
ile santraln geici kabul yaplmtr.
26 Aralk 2011 tarihi itibar ile 2 yl
srecek olan garanti dnemi
balamtr.

EKM - KASIM - ARALIK 2011

39

sTAMAMLANAN PROJELER

Kazakistan - Kashagan
Endstriyel Binalar Projesi

GATE tarafndan, Petrol ve Gaz


Zenginletirme Tesisi ierisinde yrtlen
ve yardmc binalarn anahtar teslimi
yapm ileri stlenilen proje kapsamnda;
toplam 17,000 m2 kapal alana sahip
endstriyel binalar; merkez kontrol binas,
ana giri gvenlik ve idare binas, mekanik
atelye, elektrik ve enstrman atelyesi, iki

40

GAMA BLTEN 67

ambar binas, soyunma odas, iki geici


snak, itfaiye binas ve laboratuvar
binas bulunmaktadr.
2010 ylnn son gnlerinde youn
almalarn karl alnarak, proje
kapsamnda, kalan son binann idareye
teslimat gerekletirilmi ve 11 binann

tamamn ieren geici kabul sertifikalar


dare tarafndan yaynlanmtr.
Laboratuvar binasnn, lokal yetkililer ve
dare tarafndan yaplan test ve kontrolleri
baar ile sonulandrlmtr.
Yrtlen demobilizasyon almalar
tamamlanm ve proje kapsamnda grev

alan personel ile yapm ilerinde kullanlan


saha ofisi ve dier yardmc tesislerin
skm tamamlanmtr.
Projenin uzamasna neden olan ve
dare ile grlerek karara balanan
konular, proje kapsamnda yaynlanan
zeyilname ile resmilemitir.
EKM - KASIM - ARALIK 2011

41

sYATIRIMLAR

22.5 MW Sares Rzgar Enerji Santral


anakkalenin Ezine ilesinde bulunan Sares
Rzgar Enerji Santral (Sares RES), kule ykseklii
85m, kanat akl 100 m olan 9 adet GE 2.5XL
rzgar trbin jeneratrnden olumaktadr. Yllk
ngrlen enerji retimi 85.1 GWh, kapasite faktr
ise % 43.31dir (P75e gre). Sares RES, ulusal
ebekeye sahasnda bulunan alt sahasndan 154 kV
enerji iletim hatt ile 12 km uzaklktaki Ezine Trafo
Merkezinden balanmaktadr. Trbin arzalarnn
giderilmesi ve planl bakmlar, imzalanan FSA (Full
Service Agreement) kapsamnda General Elekrik
Trkiye tarafndan yaplmakta ve trbinler GEnin
Almanyadaki kontrol odasndan da kontrol ve
kumanda edilebilmektedir. Trbinlerin CMS (Condition
Monitoring System) kurulumlar da 2011 ylnda
tamamlanmtr.
retim lisansn 5 Haziran 2006 tarihinde alan
Sares RESin finansman kapan Nisan 2010da
TSKB ile gerekletirilmi olup toplam yatrm tutar
34 Milyon Euro civarnda olmutur. 23 Aralk 2010
tarihinde ilk 6 trbin jeneratr, 10 Mart 2011 tarihinde
ise geriye kalan 3 trbin jeneratr Enerji Bakanlnn
geici kabulleri ile ticari faaliyete gemitir. Sares
RESin %96 hissesine GAMA Enerji, geri kalan % 4lk
hissesine ise GAMA Holdingin dier irketleri sahiptir.
Sares RESin 2011 ylnda retimi ilk 3 ayda
devreye alnmam trbin jeneratrne ramen
87.6 GWh olarak gereklemi, kapasite faktr ise
% 47.45 gibi ok yksek bir deere ulamtr. Sares
RESin 2011 ylndaki emre amadelii ise % 97 olarak
gereklemitir. Bu veriler temel alndnda Sares
RES, blgesindeki rzgar santrallar arasnda kapasite
faktr en yksek rzgar enerjisi santrallar arasnda
yeralmaktadr.
Sares RES, karbon ticareti kapsamnda sertifika
almak iin Gold Standardna bavurmu olup,
sertifikann 2012 yl ierisinde alnmas
beklenmektedir.
Sares RES, 25 Ekim 2011 ve 18 Kasm 2011
tarihlerinde birinci ve ikinci aama denetimlerini
baaryla tamamlayarak Entegre Kalite Ynetim
Sertifikas (ISO 9001, ISO 14001 ve OHSAS 18001)
almaya hak kazanmtr.

42

GAMA BLTEN 67

EKM - KASIM - ARALIK 2011

43

sDEVAM EDEN PROJELER

Hatay - Erzin Doalgaz


Kombine evrim Santral
GE-GAMA konsorsiyumu olarak
stlenilen anahtar teslim proje kapsamnda
salanacak olan 870 MW doal gaz
kombine evrim enerji santral; oklu aft
dzeninde iki gaz trbini ve jeneratr, iki
atk s kazan, bir buhar trbini ve
jeneratrnden olumakta; soutma sistemi
mekanik ekili slak soutma kulesi ile
salanmaktadr. Bu nemli proje ile
retilecek elektrik ulusal iletim ebekesine
aktarlacak olup, santraln 2014 tarihinde
devreye alnmas planlanmaktadr.
31 Aralk 2011 itibaryla ilerleme
aadaki gibidir;

Genel proje ilerleyii

% 3.90

Mhendislik ilerleyii

% 12.10

Satnalma ilerleyii

% 6.20

Genel inaat-montaj ilerleyii

% 0.52

15 Ekim 2011de ie balama emrinin


alnmasyla birlikte, szlemede opsiyonel
olarak teklif verilen yedek paralarn da
sipari emri alnarak, anahtar teslim kontrata
15 Ekim itibaryla eklenmitir. Ardndan,
saha aktivitelerinin balatlmas planna
ynelik almalar hzla yrtlm, 4
Kasmda saha teslim alnarak, ayn gn ilk
ofis konteynrlarnn sahaya giriiyle
mobilizasyon almalar balatlmtr.
GAMA, 6 adet ofis konteynr belirlenen
kamp/ofis alann mobilizasyonu
tamamlanana kadar kullanacak, prefabrik
binalarn kurulumuna ilgili alanlarn dolgu

ilerinin tamamlanmasn takiben yaklak


Ocak 2012 itibaryla geilebilecektir.
Saha rper noktalar 10 Kasmda teslim
alnarak; saha aktivitelerine nebati topran
syrlmas iiyle ana g blou alannda 23
Kasmda balanmtr. Yapsal dolgu ileri
ana g blou alannda 7 Aralkta, yapsal
olmayan dolgu ileri ise mobilizasyon
alannda 14 Aralkta balatlm, halen
devam etmektedir. Sahada ayrca, allk
arazinin temizlenmesi, kazlan nebati
topran stok alanna tanmas ile deniz
seviyesi, yeralt suyu seviyesi, grlt,
hava/su kalitesi vb. evresel veri
lmlerine devam edilmektedir.
Saha dolgusundan dolay oturmalar
gzlemlemek zere gzlem plakalar ve
lm aletleri kurulumu gerekletirilmi ve
dolgu yaplan blgelerde lmler kayt
edilmeye balanmtr. lmlerden
alnacak sonular zemin iyiletirme
ynteminin belirlenmesinde ve srmekte
olan temel tasarm ilerinde kullanlacaktr.
Denizden soutma suyu alma yaps
tasarm ileri ve ana ekipman satn almalar
da balatlmtr
veren saha personeli de 20 Aralk
itibaryla sahaya mobilize olarak
almalarna balamtr.
Anahtar teslim ilerin takip, organizasyon
ve senkronizasyon ilerinde aksaklklar
nlemek adna iverenle ve GE ile dzenli
olarak proje ilerleme toplantlar
yaplmaktadr .

Santral saha dzenleme almalar

44

GAMA BLTEN 67

GAMA TCARET ve TURZM A..den HABERLER w

4. Beton 2011 Fuar


GAMA Ticaret ve Turizm A.., 20-23
Ekim 2011 tarihleri arasnda stanbulda
dzenlenen beton, beton ekipmanlar,
makineleri ve teknolojileri alannda sektrn
en byk fuar olan ve drdncs
dzenlenen Beton 2011 Fuarna 37 metre
ve 43 metre kamyona monte beton
pompalarn ve sabit beton pompasn
sergileyerek katld. Beton ekipmanlar ve
makineleri alannda 2 yllk bir aradan sonra
Trkiye pazarnda yeniden rol alan GAMA
Ticaret ve Turizm A.., resmi temsilciliini
yrtt ve beton pompalar konusunda
dnyann en byk firmalarndan biri haline
gelen in merkezli Zoomlion firmasnn
rnlerini, 4. Beton 2011 fuarnda baaryla
sergiledi.

Diyarbakr Ortadou
naat ve Belediye
htiyalar Fuar
GAMA Ticaret ve Turizm A.., i makineleri
birimi Gneydou Anadolu Blgesindeki
belediyelere ve zel sektr temsilcilerine direkt
ulamak amacyla 13-16 Ekim 2011 tarihleri
arasnda Diyarbakr, Tyap Fuar ve Kongre
Merkezinde dzenlenen Ortadou naat ve
Belediye htiyalar 2011 Fuarna katlmtr.
GAMA Ticaret, fuarda Amerikan meneli
Mustang marka mini ykleyicileri ile
dnyann en byk ykleyici reticisi olan ve
dnya i makineleri sralamasnn en byk 50
firmas arasna 24. srada giren in merkezli
Lonking firmasnn 19 ton alma kapasiteli
lastik tekerlekli ykleyicilerini sergilemitir

GAMA Ticaret Showroom (3.000m2) TEM Otoyolu, stabul


EKM - KASIM - ARALIK 2011

45

ssummary
English summary
KALUGA ELECTRO STEEL MELTING
COMPLEX PROJECT / RUSSIA
Kaluga Electro Steel Melting Complex Project is
the construction of steel profile and steel rebar
factory near Obninsk City of Russian Federation.
The complex is designed to produce 944,000
Tons steel profile and rebar per year. Scrap steel
shall be used as raw material.
Main Construction Contract, covering all civil,
equipment, electrical and instrumentation erection
works, has been signed on July 18, 2008.
The average progress for the general works is
about 70% by September 2011. Over all planned
quantities and progress in site works is as below;
Excavation Works:

85%

Concrete Works:

87%

Steel Structure Works:

94%

Cladding Works:

78%

Equipment Erection Works:

30%

In this period, the civil works outside the units and


underground piping works have been completed.
The civil works of Rolling Mill equipment
foundations and Water Treatment units are
ongoing as scheduled. Despite of the clients
delayed deliveries, the mechanical and electrical
erection works in Meltshop, Rolling Mill and
Furnace sections had been started and planned
to be completed within the scheduled time. The
overall project is planned to be completed in June
2012.

MARMARAY 1ST PHASE,


BOSPHORUS RAILWAY CROSSING,
TUNNELS AND STATIONS,
STANBUL / TURKEY
Turkish Ministry of Transportation General
Directorate of Railways, Harbors and Airports
Construction (DLH) awarded the contract for the
construction of the 1st phase of Marmaray
Project, Bosphorus Railway Tube Crossing,
Tunnels and Stations to Taisei-GAMA-Nurol Joint
Venture on 25 May 2004. GAMA has a share of
12.5% within the Joint Venture. Supplementary
Agreement 5 that has been prepared based on
Government Decree dated 04 December 2009
was undersigned on 11 January 2010 and was
taken into effect, so the price adjustment formula
had been implemented and new project
completion date was determined as 28 October
2013. Physical progress reached to 65.43% in
total as of September 2011.

46

GAMA BLTEN 67

DERVISH 510 MW INTEGRATED


SOLAR, WIND AND NATURAL GAS
COMBINED CYCLE POWER PLANT,
KARAMAN / TURKEY
Turnkey construction of Dervish 510 MW
Integrated Solar, Wind and Natural Gas
Combined Cycle Power Plant Project continues
with Contract Agreement signed on May 26, 2011
between GE-GAMA Consortium and MetCap
Energy Investments owned by Komet Energy
Industry and Trade Co..
Limited Notice to Proceed of the project (LNTP) is
expected to be issued on April 1, 2012.
Consortiums scope of engineering activities for
construction permit application of the project has
been initiated.
On the other hand, as projects energy production
license upgrade to 1080 MW, negotiations with
the client are continuing in order to increase the
coverage of the EPC contract.

EUROSTAR 890 MW NATURAL GAS


COMBINED CYCLE POWER PLANT,
KIRKLARELI / TURKEY
Turnkey construction of Eurostar 890 MW Natural
Gas Combined Cycle Power Plant Project
continues with contract agreement signed on May
6, 2011 between GE-GAMA Consortium and
MetCap Energy Investments owned Verbena
Energy Industry and Trade Co. .
The Limited Notice to Proceed (LNTP) was given
on June 30, 2011. Notice to Proceed (NTP) which
was expected to be awarded on January 1, 2012
has been postponed to June 30, 2012 by the
amendment made to the contract as with the
clients request. According to the agreement made
with the client, engineering and project
management activities will be continued without
any disruption till NTP, and the orders to the
extent of critical activities and procurement will be
issued before NTP in order to support the project
schedule. Similarly, mobilization of the site will
start on April 01, 2012. In accordance with the
revised schedule, commercial operations date
(COD) of the project is targeted as November 1,
2014.
Having implementation of design responsibilities
by GAMA with regard to construction permit, NTP
was issued on December 23, 2011.

RIGA TPP-2 RECONSTRUCTION


SECOND UNIT PROJECT / LATVIA
Gama Power Systems awarded as the main EPC
contractor of the Riga TPP-2 Reconstruction
Second Unit Project. The project is a combined
heat and power plant which consists of 1-1 multi
shaft Gas Turbine/Generator, HRSG and Steam
Turbine/Generator. The Steam Turbine has three
district heating condensers which allow plant to
run in full condensing mode, in district heating
mode and any load in between without any
limitation plant as per requirements of the district
heating load of Riga city. This is a unique type of
Steam Turbine and only available in few plants in
the world. When the Project is completed, it will
have a generating capacity of 350-420 MW
electrical and 270 MW thermal output. Generated
thermal power will be transferred by the district
heating condensers to the district heating system
of the city. The project is planned to be completed
in July 2013.
As of December 2011; 95.03% of the engineering
works, 85.91% of procurement works and 36.20%
of site construction works have been completed.
The progress for the overall work is about
63.11%.
The contracts for the supply of Gas Turbine
Generator package, Steam Turbine Generator
package, HRSG, GTG and STG Step-Up
Transformers and BOP system packages have
been signed.
Admin, turbine, feed water, water treatment, and
gas compressor buildings structural steel works
have been completed and auxiliary pipe rack steel
erection works are continuing.
Gas turbine and generator is placed on
foundation and installation works of the package
is continuing.
Progress in site works is as below:
Concrete poured to date

95%

Rebar

95%

Structural Steel

82%

Underground piping

81%

U/G Cable Ductbanks

79%

Cladding

55%

Pipe spool fabrication

15%

Cable tray

12%

JORDAN-DISI MUDAWARRA TO
AMMAN WATER CONVEYANCE
SYSTEM
Engineering, procurement, construction and pipe
installation works for Disi Mudawarra to Amman
Water Conveyance System Project are currently
in progress. 98.91% of the engineering works,
94.84% of the procurement works and 47.44% of
the civil works are completed.
Settlement has been reached with the
administration for the Process diagrams, control
philosophy and hydraulic studies. Chlorination
system studies, motor starting study and single
line diagram works are nearly completed. The
subcontract agreement was signed with TMA
Company to finalize the detailed design of the
project.
Transportation of 184,356 tons (342,966 mt)
(100%) of pipe has been completed to date.
207 km (61%) of excavation works, 143 km (41%)
of pipe trench placing works and 64 km (19%) of
backfilling works have been completed. Progress
in pipeline works is 48%. The drilling of 5 wells
have been completed including well development
and drilling activities for additional 5 wells were
completed and well development works are
ongoing. The construction activities for 160 km
section of the conveyance line have been
suspended due to the local security problems.
The negotiations are ongoing with ministry, local
authorities and security forces to mitigate and
solve the security problems.
Construction & erection works for O&M buildings,
pump stations and tanks have been continued
and total 51,754 m3 (88%) of concrete has been
poured to date.
Progress in the activities of Jordan electrical
administrations EDCO, NEPCO and JEPCO for
the supply of electricity is 51%.

SKOPJE 220 MW COMBINED HEAT


AND POWER PLANT PROJECT /
MACEDONIA
By December 2011, 100% of engineering works,
99.4% of general works, 100% of civil and
mechanical works have been completed.
Progress for start-up and commissioning works is
94%.
Engineering, procurement and transportation
works are finalized. Balance of Plant systems
have fully been commissioned and the completion
of the punch items is continuing.
EKM - KASIM - ARALIK 2011

47

Performance tests were successfully completed


on 19 April 2011. Reliability run tests shall be
initiated within the warranty period. The
provisional acceptance is expected from the
client. After client finalized the gas buying and
power sales agreements, the first tests before
reliability run has been finalized successfully.
Reliability run will start 4 January 2012.

KASHAGAN 2x35 MW OIL TRENCH3 POWER PLANT / KAZAKHSTAN


GATE Inc. (a subsidiary of GAMA with 50%
share) was awarded the contract of the turn-key
engineering, procurement and construction of
Trench-3 Combined Cycle Power Plant in
Kazakhstan's Kashagan Oil Fields on 18.09.2009
by AGIP KCO. 81.8 % of the construction has
been completed by the end of December 2011.
The completion date of the project is April 18,
2012.

KASHAGAN OIL TRENCH - 3 MAIN


WORKS / KAZAKHSTAN
The construction of the Oil Trench-3 extension of
the ongoing Kashagan Petroleum Field Main
Works Project was contracted to North Caspian
Constructors (NCC) BV (50% of the shares are
owned by GAMA), by AGIP KCO on 14.08.2009,
with an addendum to the present contract signed
on 01 April 2005. The construction activities are
performed by GATE Inc. a subsidiary of GAMA
with 50% of shares. As of August 2011, the
mechanical completion certificates have been
signed off by the client and the project was
completed.

SURGUT 2x400 MW NATURAL GAS


COMBINED CYCLE POWER PLANT
PROJECT / RUSSIA
Engineering, construction and commissioning of
the 2 units of 400 MW CCPP have been
completed as of September 2011. Both of the
units of the Surgut plant are being commercially
operated since July. The punch items that are
prerequisite for the taking over have been
determined together with the consortium and the
client. These punch items have been eliminated
by the Consortium in due time and have been
signed off by the Clients engineers. The plant has
been delivered on 26th. December 2011. The
non-critical punch items which are agreed to be
completed, and the warranty period of 24 months
has also been started as of 26 December 2011.

48

GAMA BLTEN 67

KASHAGAN OIL FIELDS


INDUSTRIAL AREA BUILDINGS /
KAZAKHSTAN
GATE Inc. (a subsidiary of GAMA with 50%
share) was awarded the contract for construction
of Industrial Area Buildings in Kazakhstan's
Kashagan Oil Fields on 24 December 2004 by
AGIP/KCO. The quantities of the scope of works
have been increased almost four times as
compared to the original amounts. Precommissioning and turnover of all 11 buildings
have been done. The provisional acceptance
certificates have been issued and the project was
completed in December 2011.

ERZIN 870 MW NATURAL GAS


COMBINED CYCLE POWER PLANT
PROJECT, HATAY / TURKEY
GE-GAMA Consortiums scope of supply for this
EPC project is to build 870 MWe, natural gas
combined cycle power plant based on a multishaft 2+2+1 configuration, comprising two gas
turbines and their generators, two heat recovery
system generators, one steam turbine and its
generator with the cooling system provided by
mechanical draw wet cooling tower. The project
which is planned to be completed in 2014, will be
constructed to supply electricity to the Turkish
Grid.
By December 2011, 10.00% of the engineering,
6.30% procurement and 0.52% of the site
construction works have been completed. The
progress for the overall works is about 3.60%.
Following the issuance of notice to proceed (NTP)
on October 15, 2011, the amendment of the
contract for the spare parts has also been
confirmed. On November 04, 2011 site
mobilization has been started. Site works have
been started as of November 23, 2011 with
commencement of topsoil removal at power
island area.
Regarding the ground settlement monitoring; the
settlement data is being recorded to be evaluated
for the decision of a reasonable soil improvement
solution and following foundation design works.
Seawater intake equipment design and
procurement activities have also been started and
still in-progress. Employers site staff has been at
site since December 20, 2011.
In order to follow-up, organize and synchronize
EPC processes, many meetings with GE and
Employer are being performed regularly to
prevent any delay or additional cost thereof.

s EV N QE
E, VNQEE V
NQEE VEQ
EV 1 E
, JEENJN
NNEQ N
V / Q
r r
r , r r
rr r rr
r 25 q 2004 r
rrq Taisei-GAMANurol r 1- r
rr, r q
r r. GAMA
12.5%
rrqq. 11 qrq 2010 .

-5,
q
r 4 rq 2009 .
r r
rrq,
r q rq r
28 qrq 2013 . N cqr 2011 .
r
65.34% r.
E EV -510 V
EV N N E,
IENENN NEN
VEENQ,
N/Q
r r
r -510 V r
rr ,
rrq
r GE-GAMA Komet
Energy Industry and Trade Co.,
r qqq MetCap Energy
Investments, 26 Maq 2011
q .
r , V ,
r
r rr 1080 V
rr r
r r. V q rq
V r
rq
r
.

r q
GE, Flex-Efficiency 50,
rq
q r. q
r,
r , GE
q ,
r GE r
rr r (PIDD).
E EV - 890 V
EV N N E,
E/TQ
r r r -890
V Err rr
r GE-GAMA
Verbena Energy Industry and Trade Co.,
r qqq MetCap
Energy Investments 6 q 2011
. , q r
V r
rr.
q
r 1 q 2011 , rq,
r
1 qrq 2012 .,
r q
r rq
1 q 2014 .
r r
rr GE r 19-20 q
2011 . r, rq.
rr r
r r
, Empresarios Agrupados
Ingeniera y Consultora, q
r 28 q 2011 .
/rq.
r r
q rr
r
r .
r r
r
rq q
r.

EKM - KASIM - ARALIK 2011

49

E EV -900 V
N N E, -N,
Q
, q Egemer Elektrik
retim A.., r qqq
r rr
CEZ Akenerji, r r
GE Gama Power Systems
r r
r rr
r 15 rq 2010 .
r
rq q rr
, q q
q r r,
r r 15 qrq 2011 .
r rq r
r r
r
810-910 V (r q
r r
r), rq
q rr
r r ,
r q
q Turkish Electricity Transmission Inc.
(TEA). r rq r
2014 .
V r r
r
r, rq
,
r 2+2+1, q
(2) r x GE 209FB MS
q (2) rrr x
GE330H + (2) x (1) r
r Skoda MTD60 ST (1) r
rrr GE330H STG.
r r on-shore
16 qrq 2011 . N
qrq r r
rr r
r, qq ,
r
rq q rr.
q q, r
r rq
r
r, r
q
q r.
rr r,
r r

50

GAMA BLTEN 67

q r r,
8 qrq 2011 .
r
r r r, 15
qrq 2011 ,
q r
rq r r
rq,
r.
E EV J
EEE V
r
rr
rq r
r r
r rr, r
q r .
rr q r
944,000 r
rr . V
r q
.
r r,
q r r,
r r,
r , 18
q 2008 .
N r 2011 . r r
q r q
70%. N r
q r:
r

: 429,974 3, 85%

89,923 3, 87%

36,585 ,

84,515 2, 78%

94%

rq

10,049 ,

30%

V q r r q
r r r r
q rr.
r r, q
r
r ,
qq r.

r r
r , r
r. rq
r r, rq
r r
. Nq r rq
r 2012 .

E EN V
J -2, VQ
r rr r
-2 q ,
r r r,
qq Gama
Power Systems. r - r
r r
r rr ,
rq 1-1
rrr,
rrrr. rr r
r q r r
r q, r
r r
rr r r
q r
rq r r
q r .
rrrr,
q r
. r r
r,
r rr, r 350-420
MV - 270 MV.
Vrq q
rqq r r
q r
r q. r
rq r 2013 .
N qr 2011 . r
r-rr r
90.29%, r
65.41%, r r
r r
. r r q
r q 49.61%.
r
rrr, rrrr
, rrr ,
rrr,
, -rr
r, rr,
,
r q,
rq ,
, r r
r , rr,
, r,
, r, rr,
rrr NN N, r ,
q, ,
,

rr, r
r rq
.r, rr
, , ,
VV .
rq r
r r q r,
rr
r, r r
, r r,
, r ,
r,
r .
V qq r
rq r
r rq
, rr
r, r q
q , r q
VV,
r q rq r
rq.
r
rq r,
q rr. r rq,
q q
rq, r
r.
rrr
r .
r r rrr
q rq qq
q r . V
q
r r
rq r r. ,
r
r. r
r ,
, rr, rr
r .
rq r
r
r r,
r r
,
r r
rrr , r
r rq ,
r r, r
r
,
r
q r.

EKM - KASIM - ARALIK 2011

51

r
r q
r . rq
r q
. Vqq
rr r r q
rrr,
r qq rq
q rq.
r q
rr. V
r q
rq q r
r
rq.
r,
r:

q r

: 14,520 3 (85 %)

rr

: 1,903 (81 %)

: 1,350 (67 %)

rr

: 3,592 (61%)

: 2,683 (44 %)

EV E
VV V
N, NQ
V q rq qq
rr, , r
r rr q
r r
r rr .
r r-rr
r 98.91%,
94.84% r r
47.44%.
r r
, r
rq r
q. N r
r rrq
, r rr
.
rq r
r r rrq
r.
q r r
r 184,356 . (342,966 ) (100%) r.
N r
r , -
, rrq r,
rq rr, r ,

52

GAMA BLTEN 67

r r
.
r
rq SCADA, ,
rrr NN N
rrr. r rq
r q
rrq, rr, ,
rr, r
q.
r r r
207 (61%), r r
r r 143 (41%)
r r 64
(19%). rr
48%.
r 5 r,
q rr ,
r r r q
5 , r
rr rq.
r r
r, rq 160
r - r, q
r. rq
rr r,
r r
rq r r
r.
rq r-
r q q
q,
q q rrr. q
r 51,754 3(88%) .
rq r
r r r
r . rq
r rq r
r
r- r.
V r r
r q EDCO, NEPCO
JEPCO rr
q 51%.
E EV
EEN 220 V V
E, ENQ
N qr 2011 . r rrr r 100%,
r - 99.4%,

r r
100%. - r
94%.
V r

. qq
r r.
q r
r 19 rq 2011 .
rq
rq r r.
q rq r
r . q r
r
r r
rr.
NEEN- 3 EN
235 V V NE / N
GATE Inc. (rqq r
GAMA 50% ) r
18.09.2009 AGIP KCO
rq q q
r , q
rr, r
r r-3
q r . V
q rq rq
r r,
qrq 2011 .
r 70.2%. rq
r 18 rq 2012 .
N NEEN - 3,
NVNE / N
r r rrq
r-3 q r
q r
q rq
14.08.2009 . AGIP KCO
North Caspian Constructors (NCC)
BV, 50%- r
r GAMA,
q q
r, 1 rq 2005 .
r r qq
GATE Inc, r r,
50% r r
GAMA. V 2011 .
rq
r, r
r.

VEENNE E
E EV 2x400 MV
N N E ,
Q
N qr 2011 . r
r r, r 2- r -400 V.
r qq
r q q.
r GE-GAMA r
E-ON q q r
r .
rq rq, qq
r
, r
r 25 q 2011 . N
r r r
r r
r, r r,
r E-ON, r
GAMA GE. V r
r q r
r r
r V.V. .
NQ V NE N
NEQN EJENQ /
N
GATE Inc. (rqq r
GAMA 50% ) r
24 rq 2009 AGIP
KCO rq
r r
q rq
. r
r r r
r . -
rr
r , r
r qr 2011 . 7

r r
r .

EKM - KASIM - ARALIK 2011

53

www.gama.com.tr

GAMA Binas
Nergis Sokak No: 9 06520 Stz - ANKARA Tel: (0312) 248 42 00

Faks: (0312) 248 42 01