You are on page 1of 8

APIE>MOI:

11-6-y /2016

TO EIPHNOt..IKEIO AE>HNON

L:uyKpor~8flKE oTTo rov .6.1Kacrr~ rou ElpflVOOIKEfou A8flvwv, E1pf1voofKrJ


llflf-J~TpiO

naTTOVOVIWTOU, TOV OTTOtO OpiO fl npoEOpO<_; TOU Tplf-JEAOU<;

L:uf-J~ou/\fou

fl.lofKflOfl<; rou ElpflVOOIKEfou A8f1vwv KOI Tfl lpOf-11-JOTEO BaatAIK~

Kwrou/\a.
L:uvEopfacr Oflf-JOata oro OKpoar~plo rou TflV 05rJ 0Krw~pfou 2015 y1a va
OIK001 Tflv uTTo80fl 1-JETO~u:
Til~ avaK6TTTouoa~:

navay1wrac; Kap/\ou rou Kwvcrravrfvou, KarofKou

n. <t>a/\~pou, f1 oTTofa TTapacrra8rJKE 010 rou TTAflpE~oucrfou Tfl<;; OIKflyopou


AEwvfoa L:rai-Jou.
Til~

Ka8' 11~ 11 avaKoTT(): AvwVUjJfl<;; rpaTTE~tKfj<;; Tatpfac; f-IE Tr)V

ETTWVUI-Jfa TPAnEZA EUROBANK ERGASIAS ANONYMH ETAIPEIA Kat


TO OIOKpiTIKO rfr/\o EUROBANK ERGASIAS, TTou EOpEU1 OTflV

AS~va ,

VOf-1[1-JW<; EKTTpOOWTTOUf-JEVfl<_;, fl OTTOfa TTOpOOTcl8flKE 010 Tfl<;; TTAflpE~OUO[OU Tfl<;


OIKflyopou AKpl~~<;; navoucroTTou/\ou.
H OVOKOIDOUOO

~flT[

VO yfV1 0KT~ r) OTTO 03-12-2014

TTOU KOTOTE8flK VWTTIOV TOU fliKOOTflp[ou OUTOU,

f-1

OVOKOTT~

OU~OVTO

Tfl<;,

Op181-JO

3846/10908/05-12-2014, fl OTTO[a EVypa<pf1 OTO TTIVOKIO (BA-19), KOI Tfl<;


oTTofac; rrpocr51opfcrrf1K 5tKOOII-JO<; our~ TTOU ava<ptpTOI OTflV apx~ AKoAou8f1cr f1 cru~~TflOfl OTTW<; ava<ptpral ora TTpaKTIKa.
MEAETHL:E TH fl.IKOIPAct>IA
L:KE<t>THKE KATA TO NOMO

Mc: TflV KpiVOIJEVfl

OVOKOTT~

f1 QVOKOTTTOUO"O

~flTO,

y1a TOU<; A6you<; nou

ava<ptpovrm a' aur~, TflV aKupwcrf1 Ttl<; 23981/2014 61amy~<; TTAflPWIJ~<; rou
LliKacrr~

TOU Etpf1VOOIKfou A8f1vwv.

H avaKOTT~ Kma Tfl<; 23981/2014 otaTay~<; TTAflpWIJ~<; rou LliKOOT~ TOu

Etpf1vo6tK1ou A8f1vwv acrK~8f1KE vo!J6rurra Kat E!JTTp68c:cr!Ja (ap8po 632 nap.


1 KnoA.Ll) (c:rrioocrf1 6taray~<; TTAflPWiJ~<;, acrKf10f1 avaKOTT~<; IJE c:rri6ocrf1 OTflV

Ka8' fl<;), Op!JOOtW<; 0 10clVT01, y1a va O"Usf1Tf18i EVWTTIOV OUTOU TOU


LliKOO"TflplOU IJE TflV TTpOOfjKOUO"O TOKTIK~ OlOOIKOOfa, Tfl<; Ola<popa<; Tfl<;
OTTOIT~OEW<; (OUIJ~Ocrf1

XOPrlVf10f1<; 6av1ou), ap8po 632 ETT. KnoM. nptn1,

nOIJEVW<;, VO yfV1 TUTTIKO OC:KTfj KOI VQ EpC:UVf18f f1 VOIJIK~ KQI OUOIOO"TIK~


~OOIIJOTflTO

TWV AOVWV Tfl<;.

An6 TO cruvouocr!J6 Twv ap8pwv 632 rrap. 1, 633 rrop. 1, 623, 624 nap.
1, 626 rrap. 1 KOI 2, 628 KOI 629 KnoJ\.6. rrpoKunr1 6n Kup1o avnKd!Jc:vo Tfl<;

i5tKf1<;, rrou avofyc:rat IJE TflV avaKOTT~ Kard 01aray~<; nJ\flpW!J~<;, c:fva1 TO Kupo<;
aur~<;

Kat OXI 11 01dyvwcrf1 Tfl<; orrafTfliTfl<; y1a TflV orrofa K568f1K 11 01aray~.

0Tav f..6yo1 avaKorrfj<; c:fvat OIOKWAUTIKE<;


OUT~<;

~ anocr~EcrnK<;

Til<;

arra1r~m:w<;

EVOT001<; TOU QVOKOTTTOVTO, f1 OIJUVQ TOU OOVC:IO"T~ - KOTO TOU OTTOlOU f1

OVOKOTTfj - TTp10pfsTOI OTilV OPVIlO"fl TWV IOXUPIO"j.JWV TOU OVQKOTTTOVTO KOI


TflV

TTpO~OA~

OVTVOTOO"WV, TTOU TUXOV urrapxouv (An 433/2000 EAALlVfl

41.1596, An 1870/1986 E.AA.llvfl 29.281 ).

Av 11 avaKOTT~ EX1 acrKf18Ef C:!JTTp68c:cr!Ja Kat VOIJIIJO Kal 01 'A6yo1 Til<; c:fvm
VOIJIIJOI

KOI

~dm!JOI,

TO

OIKOO"T~plo

aKupwv1 Tfl

i5tarayfj nAilPWIJ~<;,

Ola<popc:nKa anoppfTTT1 TflV avaKOTTfl KOI c:mKupwvc:l Til o1aray~ TTAflPWIJ~<;.


Arr6 TO cruvouocr!J6 Twv dvw o1aTd~wv rrpoKunT1 6n ovriKEl!JEVO Tfl<; ofKll<;
rrou 16puc:ra1 IJE TilV ovoKOTT~ Kara Tfl<; 01aray~<; TTAflpW!Jrl<; c:fvm TO tyKupo

r1

!Jll Tfl<; K06crE:w<; Tfl<; TAUTOfa<;. ~UVEnW<; IO"XUPIO"!JO[ TTOU OVOVOVTOI 0"
c:myc:v61JEVfl orr6 TilV EKOOOfl Til<; 01aroy~<; TTAflPWIJ~<; arr6cr~Ecrfl Tfl<;
orrofTilO"fl<; oc:v IJTTOpouv va arron:'Ataouv f..6you<; Til<; avaKonr1<; ouT~<; ouT va
rrpoTa8ouv !JE orro1o6~rron: Tp6rro ITTil ITXETIK~ iSIKfl, mpou ~ oplcr!Jou oc:v
UTT~pxav KOTO TflV EKOOO"fl Tfl<; OIOTOY~<; TT AflPWIJ~<; Kat apo OEV Efvat AOYIKW<;

ouvar6v va c:mopouv crTo tyKupo Til<; Ko6crc:w<; Tfl<; (An 538/1994 .6.EE
1995.76).

Kara n<; otard~1<; rwv rrapoypa<pwv 1 Kat 3 TOu ap8pou 1 TOU N.

:/)~,,
'%~

'\t <p0Mo

TQ<;

un'

ap!8iJ.

TTOU

.J28i1975,
;!if

/f avaqn:pof.Jvwv

(.:).{~

/2016

acpopa

OTTO(!?CtOEWC TOKTIKQC OIOOIKOO[O<; TOU E!pOVOOIKElOU A8r]VWV

TpOTTOTTOlflCHl

OU!-.ITTA~pWOT1

Ka!

OlaTcl~EWV,

OTfl A1TOUpyfa TOU XP!liJOTOOOTIKOU crucrr~IJOTO<_;, aTTo TO

troc:;

;-:"/;'}

1976 TT1f3a1\1\t:TQI EIO<popa, TTOU f3apUV1 TO TT<lOfl<; <pUGEW<; TTIOTWTIKcl

16pu1Jma TTou 1\c:ITOupyouv ar11v Ef.f.aoa, uTTtp rou Ko1vou f.oyap!acriJou y1a
Tr]V TTIOTpocp~ a E~aywyiKE<; ETTIXEipfjcr1<; Olacpopwv TOKWV. 0 1\oyapiOGIJO<;;
auro<;; OfliJIOupy~6f]KE arr]v Tp6TTE~a EM65o<;; Km' EcpapiJOV~ Tfl<; OTTO 19-031962

IJETO~U

TWV TpaTTE~WV

OU1Jf30afl<;,

11 OTTOfa

EyKpf8flKE

IJE

TflV

1265/12/1962 arrocpacrrJ Tfl<; NOIJIOIJOTIK~<; Emrporr~<;, rpoTTOTT01~8rJKE 0 Kal

OUIJTTATlPW8flKE IJE TflV arro 30-01-1969 o1mpaTTE~IK~

cru1Jf3acrrJ,

rrou

EyKpf6flKE IJE TflV 1520117/18-02-1969 OTTO<pOGfl Tfl<; f5ta<; ETTITpOTT~<;. H


aur~

Elacpopa

f3apuvc:1

TO

TTaarJ<;

cpuac:wc;; marwnKa

IOPUIJaTO

AEITOupyo(Jv GTflV E1\1\aoa, GUIJTTEpiAOIJf30VOIJEVr]<; KOI Tfl<;

TpaTTE~a<;

rrou
Tfl<;;

E1\1\aooc;; Kal avtpxc:rm ac: TToaoaro tva c:rrf TrJ<; X11\fot<; ETflalw<;, c:rrf rou f.Jaou
ETrJcrfou U4JOU<; rwv EVTO<; EKOaTOu fl1JEpo1\oyJaKou ETOU<; IJr]Vtafwv uTTo1\ofrrwv
TWV XOPrJVOUIJEVWV UTT' QUTWV TTclOfl<; cpuac:wc;; oavc:fwv ~ marwm:wv,
TTEp11\a1Jf3avof.Jvwv Km rwv mcrrwac:wv rrpoc;;

TpaTTc:~a,

w<; .Kal TTpo<_; TO

llf]IJOOIO, TTArJV rwv c:vroKwv ypaiJIJarfwv. H Jacpopa aur~ mp11\um rrtpav


rwv ouvaiJEI Tfl<; aTTo 19 Maprfou 1962, IJETa~u rwv Tparrc:~wv au1Jf36ac:w<;;,
auf.Jcpwvf18Eiawv c:tacpopwv (OMn 35/1997 E1\Mv11 38.1997.1530).

E~a)\Aou,

OTflV TTapaypacpo 2 TOU ap8pou 22 TOU N. 2515/1997 (<PEK A' 154), TO OTTOfO
pU81Jl~EI

TO ~~TfliJO Tr]<_; fota<_; EIG<popa<; GTI<; TTEpiTTTW01<; TWV OOVEfWV TTOU

xopf1youvrm OTTO ra marwTIKa IOPUIJOTO rou c:~wrc:piKOU opf~c:rm orr H


Ela<popa

OUT~

(EVVOEf TOU N. 128/1975) TTJf30AAETOI KOI ETif TWV OaVEfWV GE

OpOXIJE<; KOI GUVOAAOVIJO Kat TWV IGOOUVOIJOU QTTOTEAEGIJOTO<; OUIJf30aEWV


ano TTIGTWTIKa IOPUIJaTa rou E~WTEPIKOU npoc;; cpumKa ~ VOIJtKa npoawna
TTOU Efvm UTTOXPEO TTpO<; UTTOf30A~ q>opoAoytK~<; O~AWOfl<;. LTflV TTEpiTTTWOr]
OUT~

UTTOXPEO<;

y1a

TflV

OTIOOOGr]

Tr]<;

EV

A6yw

EIO<popac;;

EfVOI

oavt:JoooroufJEVO<;. ATT6 Tfl aa<p~ ypOfJIJOTIK~ 6Jmunwa11 rwv avwrtpw


01ma~c:wv

aacpwc;; auvayETal 6r1 11 avwrtpw c:1acpopa rou N. 128/1975 f3apuvc:1

TO K08 EfOouc;; TTIGTWTIKO !OpUfJOTO TTOU AEITOupyouv GTr]V E1\1\66a KOI OE


Kaf-Jia TTEpinrwarJ roue;
auvayETm

Km'

apx~v

oavEIOA~TTTE<;;

an6

TflV

TT1\arc:c;; aurwv.

f61a Tfl

ypafJfJOTIK~

TouTO af3faara
6JaruTTwaf1

rwv

TTapaypacpwv 1 KOI 3 TOU ap8pou 1 TOU N. 128/1975, OTflV OTIOfa pflTcl

opf~ETOI

OH TTI[3aAATal EIG<popa TTOU [3apLJVEI TQ TTOOT]<; <pUOEW<; TTIGTWTIKcl

!Opu~Jara untp mu Kotvou AoyaptacriJOU ... , Or]A. mum KaT' apx~v 1-JE
cracp~vc:ta npoKUTTT1 ano Tr] XPilOIIJOTIOIOUIJEVr] OIOTUTTWOr] mu VOIJOU, nou
opf~1 on unoxpc:ot y1a T11V Ev Aoyw tcrcpopa fvm m mcrrwrtKa topu~Jara.

npoKEITQI 0 TTEpf rj8EA111JEVr]<; VOIJ08ETIK~<; pu81JIOI1<; KQI OXI TTEpf VVI10fou


KEVOU, TTOU ea OIKOIOAoyoucr IJE avaAoyrj EPIJr]VEfa T11<; avw OlclTO~I1<; Tr]
IJETaKUAI011 Tr]<; EV Aoyw EIO<popa<;; OTOU<; OOVEIOOOTOUIJEVOU<;;, acpou OTI<;
rn:pmTWG1<;; TTOU 0 VOIJ08ETI1<;; 8A!l0 TOUTO, TO opf~1 PI1Tcl, OTTW<; OTI1V
TH:pfTTTW011 T11<;; nap. 2 TOU ap8pou 22 TOU N. 2515/1997, jJE T11V OTTO fa
ETTt[3aAAETOI 11 UTTOXPEWOI1 KaTa[3oA~~ T11<;; EIO<popa<;; OUT~<;; KQI ora TTIOTWTIKcl
iOpUIJaTO TOU E~WTEpiKOU, OTTOU opf2;:TOI PI1Tcl OTI: OT11V TTEpfTTTWCJI1 OUT~
urroxpEo<;; yta r11v anooocr11 T11<;; Ev A6yw Etacpopac;; t:fvm o oavt:tooorou!JE:VO<;;.

H UTTOXPEWCJ11 011A. QTTOKAEIOTIKcl KQI IJOVO TWV TTIOTWTIKWV IOpUIJOTWV TTOU


Amoupyouv GTI1V EAAaoa yta TrJV KaTa[3oA~ T~<;; Ev A6yw c:tcrcpopac;; Tou N.
128/1975 KOI 11 anay6pUCJ11 T~<;; IJETQKUAICJ11<; T~<;; EV A6yw EICJ<popa<; OTOU<;

oavEtOOOTOU!JEvou<;, npoKUTTT1 aacptamTa Km KaT' avnotacrmA~ aTT6 T11V w<;


OVW

OIOTO~I1 T~<;

nap. 2 TOU ap8pou 22 TOU N. 2515/1997 (EcpA8 5253/2003,

nnpA8 1119/2002, EtpA8 287 4/2004 aOI11J- ).


Km [3t[3ma, EJVQI OUVQT~ 11 Ola OU!Jf300W<; avaAI14JI1 EK !JEPOU<; Tpfrou
rrpocrwTTou T11<; CJXETIK~<;; unoxpEwm:w<; (361, 471 ETT. AK), O!JW<; OEv 1-JTTOpt:f
va yfVEI A6yoc;; yta avaoox~ xptou<; OTI1V TTpfTTTWCJ11 auT~, acpou aTTalTEiTOI
OU1Jf3acrr] jJETa~U TOU OaVEIOT~ (TparrE~a EMaCio<;) Kat TOU TplTOU, aAAa 1-JOVO
yta anA~ UTTOOXEO'r] EAU8pwm:w<; (478 AK). H O'UIJf3acrr] auT~ O!JW<;; Efvm
QITIWOI1<;, 0' avrf80'11 jJ T11 O'WpEUTIKrl rl T11 OTpr]T1Krl avaOOX~ XPEOU<;
(lt:wpyt6011<; An6crroAo<;, EvoxtKo llfKmo, IEVIK6 !JEPO<;, a. 444, Kpr]TIKO<;, a
AK lwpyt60r] l::ra8oTTouAou, ap8po 478, ap. 2) 0' Kcl8 TTEpfTTTWCJr] 0
urr6Kt:nm a tAt:yxo !JEcrw rwv yt:vtKwv PI1Tpwv rou AK, tofw<; rou 174 Km 281
AK ([3A. l::ra8oTTouAo<; m: AK IEwpyiOOI1-LTa86TTouAou. 361 AK). 'Erm, OTr]V
TTEpfTTTWO'r] T11<; EIO<pOpcl<; TOU N. 128/1975 r] OUIJ<pWV[a EAU8EpWO'EW<; Efvm
aKUpr] av oc:v npo[3ATTTal ano Tr] cru!J[3acrr] mrfa (causa) ETTtCi6crc:w<;
(acqurirendi, credenti) we;; npo<; TrJ cruyKEKPIIJEVr] napox~ ([3A. nanavrwvfou,

lc:vtKt<; Apxt<;;, 1983, cr. 280) ([3A. IJE aAA11 amoAoyia we;; npoc;; Til 81-JEAiworJ

ou rrapavo1-1ou EcpAS 5253/2003

EE1-1rr~

2003.643 1 MovnTptK 137/2003

' EAMvr]2003.1433).
0<; TTpO<; TOV QVOTOKIOIJO Tf]<; Elcr<popa<; TOU N. 128/1975 Of]IJEIWVOVTQI TO
E~~<;:

ATTo Tfl

rrwA~crEw<;

OlclTQ~f]

TOU ap8pou 8 6 TOU N. 1083/1980 TTEpf ayopa<; KOI

cruvaAAayiJaro<; Kat ~Evwv rparrEstKwv ypaiJIJarfwv rrpoKUTTTEI


I

oTJ fl NOIJIOIJOTtK~ EmrpoTT~ IJE arrocpacrEt<; Tfl<; ouvarat va EmrpETTEI rov


EKTOKIOIJO TWV Oq>EIAOIJEVWV TOKWV crra TTIOTWTIKcl 10pUIJOT01 TTOU AEITOUpyouv
OTflV EAAaoal xwpf<; OTTOIOO~TTOTE XPOVIKO ~ aMo TTEp!OplOIJO. ME 136crr] QUT~
Tfl VOIJ08ETIK~ E~oumoooTflOfl EK008flKE fl 289/30-1 0-1980 arrocpacrr] Tfl<;
I

NoiJIOIJOTIK~<;
Ku13EPV~OEW<;

Emrporr~<;~

rrou

OfliJOaiEU9flKE

aTfl

Eq>fliJEpfoa

Tfl<;

KQI EXEI IOXU VOIJOU (13A. ap8po 8 6 N. 1083/1980)1 IJE TflV

OTTOfa opfcr8r]KE OTI 0 EKTOKIOIJO<; TWV Oq>EIAOIJEVWV El<; TO<; TpclTTEsa<; KQI TOU<;
Aomou<; TTIOTWTIKOU<; opyavtcriJOU<; EV

Ka9ucrrEp~crEI

TOKWV 1 ouvarm va yfvETOI

arro Tfl<; rrpwrf]<; fli-IEPO<; Ka8ucrrEp~crEw<; avEu otouo~TTOTE xpovtKou ~ aAAou


TTEp!OplOIJOU 1 EVW OTO EOclq>IO
Aoyo<;

EKOOOEW<;

Tf]<;

Efvm

!3'
fl

Tr]<; fota<; OTTOq>clOEW<; avaq>EpETOI OTI 0


avayKOIOTflTO

TOU

EKTOKIOIJOU

TWV

K08UOTEpOUIJEVWV TOKWV OIJEOW<; IJOAI<; KOTOOTOUV OTTQITf]TO[ yta TflV KclAU4Jfl


TOU OVT[OTOIXOU EKTOKIOIJOU TWV TOKWV TTOU Oq>EfAOUV 01 TpclTTEsE<; OTOU<;
Kara8En:<; rou<; KaJ Aomou<; oavEtcrrt<; rou<;. ME Hl
E~afpEOfl~

otara~fl aur~

9EOTTfcrTflKE

yta Tl<; TpOTTESIKE<; cruvaAAay<; 1 W<; TTpO<; TOU<; TTEplOpiOIJOU<; TTOU

Tf9EVTOI OTTO n<;

OIOTO~EI<;

TWV ap9pwv 296 AK KOI 11 0 KOI 111 2 EtcrNAK.

Kara TflV Evvota OE Tfl<; arrocpacrEw<; auT~<; Tfl<; NoiJtOIJOTIK~<; EmrpoTT~<;~ o


KOT'

E~afpEOfl

OTTO TOU<; TTEp!OpiOIJOU<; TOU OVOTOKIOIJOU EKTOKIOIJO<; TWV EV

Ka8ucrrEp~crEt roKwv EmrpETTETm 1-16vo IJE TflV TTpourro8Ecrfl on rouro EXEI

cru1Jq>Wvfl8EI aTTo Ta IJEPfl~ Eq>ocrov OflAao~ o oq>EIAErfl<; EXEI arroOEX9Ef IJE TflV
TTIOTWTIK~

OUIJI300fl 1 TOV

OUOIJEV~

y1' OUTOV opo yta TOV KOTO TOV TTOpOTTclVW

TpOTTO OVOTOKIOIJO TWV K08UOTEpOUIJEVWV TOKWV (OMn 8 1 9/1998

~EE

1998.177 ETT. ). To VOIJ08EnKo auro Ka9Ecrrw<; ETT04JE TTMov va tcrxuEt yta rt<;
VEE<; (IJETcl Tfl 8EOfl OE IOXU TOU VOIJOU) TpOTTESIKE<; OUIJI30crEt<; (ap9po 12 N.
2601 /1998).

l:UIJq>wva IJE TflV E~afpEcrfl auT~ TTou 9EOTTfaTflKE IJE TflV

Kupw8Efcra IJE VOIJO aTT6q>acrf1 Tfl<; NOIJIOIJOTIK~<; Emrporr~<;~ rrapExorav art<;


TparrEC:E<; KaJ crra mcrrwnKa topu1Jara fl EUXEPEI0 1crro rrAafmo rou ETTITPETTTOu
KOVOVQ O!Kafou TTOU E9ETE fl OlclTO~rJ~ VQ EKTOKfsouvl Of]AOO~~ KOTcl TOV

tT- ~
. -e
C0'
.
"

::::::=>

Sl.J.ol.JAl)doX l.J.oogrll).o 9110) 9rl.oo1doAoy 01.0 119 1013)JdnX.ol Sl.J1 Sl}110:>!0AO


Sl.J1 ('113 8"Y3D) oA9y 6 A01 3rl o.ono1119:>1DAO H /\MQ9~3 10:>~ AM:>I91 AO~Y11 'r;Jdm

SL '8v L9 ~ AM1 9.0011 01

l)11o:>~oAo

l.J Sl.J ,eo:>~ l.J1.o 13V99D1D:>I oA 3:>1U9rYJ3dXo11n

o.ono1119:>10AO l.J 'Ar;JAU9'if nOJ3:>11QOAl.Jd1'3 no1 l}1.00)IIV no1 Sl)rlmdl.Jy11 Sl)Aom1g

v~ 06H 86S6 Sl.J1 l.J.o3y~1:>13 3~

:9:>11101.01d3ll 9)1110rlAod11 Sl}~3 01 AO:>!l.J9XJ3Q0110

'OJ.OO:>IIQOIQ l_.J)IIdO<bOd11 nojdl.JlOOd:>IO ,113 i\U1 3rl 10:>1 9ri.OongAn.O 3.0 'IO:>IIQ91Q

10 AI)OAoyorloAn.O 0.09 9110 '(VVOU)I

9SS od9d9) Oldl}1.00)11'\] 01 9110

Sm1 y~AAo1131no l.Jm911n I01AOA99rloy no1.1 'Sodp11 Sl}AIO)I Sl.J1 o1orlA9QIQ 01


9110 '(8LL'SS SON L86 ~!Ov~ 9'V<h'3 'S8S.S UAVYY'3 066 ~lvvOL 9V'<h'3 'osv96
l.JA VYY'3 S86 ~/88 UV'

'v ~ 8ss

l.JA VYY'3 G66 ~/vS ~ UV') AMjdl.Jrl)l31 Ar;J)IIl.OO)IIQ


l.J~13Q91ill

l)AmAoAn.o l.J1 o1A oyy9 10)1

AMJ0110 i\M1 )13 DYY9 'AM<b;>dAA3

l.J.o3rl9 Sod11 l.Jrh911n I01/\0A99rloy

i\(Y)/\~riO)IrlO)I.OOd11 'A39Md~10)13

3rl 10)1 SMrljrlO/\ i\(Y)1 l.J.ol.Jrlj1)13 i\U1 9110 'l.J.OM111jd311


"9/\31.0 10131)3/\l.Jrld3 0/\

1311~d11

'l.J.ol.Jy:>IJ113

U/\~rli3)10d11 i\U1~

U.03dJD33 13)J.ll..039 Sl}110d11113 Sl))lllOrl.OirlON

Sl.J1 l.J.oo<b9110 l.J 119 no1 13rh9A3 I)O<bo 'OIQJ I0/\]3

orl.ood~urln.o

01 /\M339101Q

ArYJ)II13X.o AM1 DJ3Al.Jrld3 l))I1Aoyo3y31 3rl IO)I l.Jrl9)1'if ")!'if 6L ~ '8L ~


i\(Y)3~9101Q

'v L ~

/\(Y)1 M.O~rl 1013XA~y3 U.OM111jd311 3Q 399)1 3.0 'SI339101Q MA9ilOdOil

Suo l.Jl39J1Ao Sm~9n3 IOAJ3 l.J.oogrll).o l.Jl39J1AO 399>1 AMQ933 IO)I Ar;JI39l.Jrlod11
S9rl.01)1010i\O

101311~d11113

AMA3rll)od31Dn9D)I
noA~rlo1.o1<bn

no1

i\3Q U.OM111jd311 OjrlO:>!

S9rl.o1:>~omAo
10:>~

3~

"i\OA9rl

10)1 i\M)I91

o IDAJ3 S9ill3d11l13 'So1r;J1D39D:>I f)O:>II139orloA

So1AOI)XD.t.od11

no1

S1339m1Q

S~1l.Jd

MA911odo11

S11 911V' (oSv~ "6006 UAVYY'3 6006/69L ~ UV') Sl)11od11113 Sl})II10rl.olrloN


Sl.J1 LJ.oo<b9110 o.oJ39d3<boAood11l.J 10:>~ 086 ~/S80 ~ N no1 9 8 od9d9 o1 13)Jdo
Sm119 'AM)I91 D1Drlf)dQI 9:>111M1DI11 3.0
OJ\ AI)09nOyO)I0~3

10:>~

/\MA~rloy13<bo odl)1:>~odoX

01

AnoX~

10:>191 U.OU1J0110 Oldf))l i\U1 OIA IOA3rl9'(13<bO 10 011)01 Jil3rl


9rl.o1y11o~3

/\0.0990:>1 'oylJl 91D3V31)13 oyy9 l) l.Jood>9110 l})II1.00)IIQ 3rl Sno1

A01 913rl 10)1

S~1no

1311~1Q

o/\

J39noyo:>~o33

Ar;J)311od 1 AM1 AM3.0l}11D11o

AM1 I)Orl.OI)I01DAO So119d1 Sod31JOIQI Sl)1.1od11113 Sl))luorl.o1rloN Sl.J1 086 ~/686


Sm3.o;><bouo Sl.J1 10)1 086 ~/S80 ~ N no1 9 d311 8 nod9d9 no1 AM33Ji101Q

~----- md~1MAO
....;,. .
''....-.

AM1 l)Aorldod>3 ,10)1 o

'md~110d3U

((989) S89.S006 SON 6006/Svv ~

, , 8'VUYOU '(066) L86.666 ~ UAVYY'3 886 ~/SSS ~ UV' f)Orl.OI:>I01)13 OIOAA~ 01A yg)

,~");.

Sno-: pm3.ol}d31Dn9D:>I Sl.J1 od~rll.J l.J1ry1d11 Al.J1 9110 AM:>~91 /\(Y)A3rll)od31.oneo:>~ J113

_ ''"''

-- , Snm191 Sr;J:>II1.0IAoy Ano2JAoyo11n oA 'od9 9:>11rloAO:>IIO 91no OA3rli)OI011orll.ol.JdX


F'i......

,,

\ ...

) ) r

OOVfou, TTOU UTTEyp04JE !-IE TllV K08' ll<;), !-IE (30011 TOV OTTOlO EK008!lK ll

;,f,J npoa(30AA0!-1EVfl OIOTOyr'] TTAflPW!-Ir'J<;, fl Ka8' f]<; Tr']<; ETTE(30AE ETTI(3apuvaf] !-IE

x.~
'

!f

TflV EIO<popa TOU N. 128/1975, !-IE TTOpclVO!-IOU<; OVOTOKIO!-IOU<; Tfl<; EIO<popa<;;

:;....-

ouTr']<;. Kara TO TTpoava<pEPO!-IEVa OTfl V0!-11Krl OKE4Jfl, o OU!-1130TIK6<; rouro<;;

128/1975 OTflV OVOKOTTTOUOO

6po<; !-IETOKUAIOfl<; Tfl<; EIO<popa<; TOU N.

OOVEIOAr'jmfl ElVOI OTTOAUTW<; QKUpO<;, KOTO TO apSpo 174 AK, KOI OVTf8TO<; l-IE
TOV KOVOVO OVOVKOOTIKOU OIKOlOU TOU ap8pou 1 TTOp . 1 KOI 3 TOU N. 128/1975,
ovE~apTflTO

av fl au1-113aar), rrou TTEPIEXEI rov 6po aur6, KarapTfOTflKE uarEpo

OTTO aTO!-IIKr'j OlaTTpayl-laTEUOfl r'] av aTTOTEAEi TTEPIEXO!-IEVO VEVIKOU 6pou


cruvaMaywv (MovnTp 137/2003 EmaKEb 2003.270), OEOO!-IEVOU 6n r]
EIO<popa TOU N. 128/1975
ovaK6nTouaa<;,
napavo!-IE<;

OVOTOKI~OTOV

TTOpOV0!-10 KOBE 1-lrlVO OE l3apo<; Tr)<;;

l-IE onoTEA0!-Ia TllV Eml3apuvcrf1 rou f..oyap1aa1-1ou

XPEWOEI<;

uTTEP!-IETpwv

T6Kwv,

Evawl-larwetvTwv

l-IE

aTo

OIOTOOOO!-IEVO va TTAflpW8Ef KEq>OAOIO (I3A. KOI ap8po 2 nap. 6 N. 2251/1994).


EIOIKOTEpa, KOTO TO TTpOOVO<pEpO!-IEVO, TO TTOOO Tfl<; !-IETOKUAIOr)<; Tfl<; EIO<popa<;;
TOU N. 128/1975 TTpocrn8E!-1EVO OTOU<; TOKOU<;

OVOTOKI~OTOV

TTp!OOIKO

!-10~[

!-IE

OUTOU<;, YIVOTOV OflAOOr'j OVOTOKIOj..JO<; <p6pou xwpf<; V0!-11!-10 npo<; TOUTO


OIKOlW!-10, KOTO TO TTpOOVO<pEpO!-IEVO OTfl VO!-IIKr'j OKE4Jfl, yEyov6<; TTOU
ETTI(30pUVE TflV OVOKOTTTOUOO !-IE TOKOU<; UTTEpclVW TWV VO!-Il!-IWV. ETTO!-IEVW<;,
W<; TTpO<; TO TTOOO Tfl<; OTTOlTr)Ofl<; Tfl<; K08' f]<; ll OVOKOTTr'j, VIO TO OTTO[O
EKi568!1KE fl EVOIKfl iSiaTayr'] TTAflPW!-Irl<;, iSEv npoKUTTTEI OTTO ra anoarraO!-IOTO
TWV Ej..JTTOpiKWV I31!3Afwv Til<; TO OUVOAO Tfl<; O<pEIAr']<;, A6yw Tfl<; OKUpOTflTO<; TWV
OU!-1TTEpiA0!-1130V0!-1EVWV OTO f..oyopi00!-10 TTOOWV Tfl<; Elcr<popa<; TOU

N.

128/1975 KOI TOU OVOTOKIO!-IOU OUTWV. H OKUpOTflTO TWV ETTI!-IEPOU<; TTOOWV


ETTflpEO~EI

TflV OTTOOEIKTIKOTflTO !-IE tyypa<pa, OAAa KOI TO EKK080p10!-1EVO TOU

OUVOAOU Tfl<; OTTOITr'jOEW<;, O<pOU OTO OTTOOTT00!-10 TWV 1-lTTOpiKWV I31!3Aiwv,


nou npoaKO!-IiOTflKOV an6 TflV Ka8' 11<;, iSEv Eivm i5uvar6<; o OIOXWPI0!-16<; rwv
ETTI!-IEPOU<; TTOOWV, O<pEVO<; A6yw TOU ii5ou<; Tr)<; Eyypa<pr']<;, a<pTtpou A6yw
Tfl<; EVOW!-IclTWOfl<; OTO AOyOpi00!-10 TWV TTOOWV Tfl<; EIO<popa<; OTO TTOOO TWV
TOKWV,

!-1

TTOpantpa

OUVETT10

TflV

OOUVO!-IiO

TTpOOOIOpiO!-IOU

TOU

TTPOV!-IOTIKOU TTOOOU Tr)<; O<p1Ar'j<; KOI OVTlOTOIXO Tfl<; OTTOlTflOfl<; Tr)<; Ka8' f]<;
(E<pAa!-1 124/2007). LUVTTW<;, r) OTTOlTflOfl OTTO TflV TTpoal3aAA0!-1Vr) Olarayr']
TT AflPW!-Irl<; iv01 1-lfl EKK080p10!-1EV11 KOI 0 OVWTEpW A6yo<; Tfl<; OVOKOTTr'j<;

KpfvTal we; oucrfa

[3am~oc;.

Kar' OKOAOU8fa rwv avwrtpw, KOI a<pou TTOpEAK1 r]

~Tacrr]

rwv AOITTWV

J\6ywv, rJ avaKOTT~ TTPETT1 va yfv1 OKr~ Kar' oucrfav KOI va aKupw8f rJ


Olaray~

TTAflpW~~<;

(ap8po 633 1Tap. 1 KnoM), OTTOppmro~tvwv rwv


avaKOTT~

vcrraawv rr]<; Ka8' rJ<; rJ


KOTOOIK008f

r]

Ka8'

r]<;,

OVOK01TTOUcrac_; (ap8po

wc_;

176

we; oucrfa

r]TTrj8fcra,

Kno~) ,

a[3acrf~wv.

OIKOOriK~

crrr]

0KTOU

Ttl\oc;, TTPETT1 va

yVO~EVOU

OOTTclVr]
rou

rr]c;

OXriKOU

mr~~aroc; .

riA TOYL: AOrOYL: AYTOYL:

fliKcls1

OVTI~WJ\fa

rwv OlaOfKWV.

LlEXTOI rf1V OVOKOTT~.


AKupwv1

rrJv

23981/2014

ommy~

TT l\rJpw~~c; rou

fliKacrr~

rou

E1prJVOOIKfou A8r]vwv.
KaTOOIKcls1 rr]V Ka8' r]<; r]

QVOKOTT~

crrr]

OIKOOriK~

OOTTclVr] rr]c;

OVOK01TTOUcrac_;, rr]V OTTOJQ K08opfsEJ OTO TTOOO rWV OJOKOOlWV

TTV~VTO

(250,00) wpw .

Kpl8f1K,

aTTo<pacrfcr8r]K

KOI

OrJ~OaiU8r]K,

Of11J6ma

tKmKrrJ

auvBplacrrJ crro aKpoar~pJ6 rou, f..J aTT6vT<; roue; OJaOIKouc; KOI roue;
TTArJP~oucrfouc; aurwv 01Kr]y6pouc;, aTr,v A8~va, rr]v 281J ATTpJJ\Iou 2016.

H rPAMMATEAL: