VÝROČNÍ ZPRÁVA SDRUŽENÍ

ZA ROK 2012

-1-

Občanské sdružení Unijazz – sdružení pro podporu kulturních aktivit, bylo registrováno v únoru
1990, ale pracovalo již předtím, a to od roku 1987. Unijazz je jednou z organizací navazujících
na činnost Jazzové sekce. Podpora kulturních aktivit Unijazzu spočívá v předávání informací,
zkušeností, zprostředkování kontaktů, propagací spřízněných aktivit a zejména v poskytování prostoru
kvalitním uměleckým projektům v rámci jednotlivých akcí sdružení. Aktivity Unijazzu jsou již řadu let
pevnou součástí kulturního dění v České republice a bylo tomu tak i v roce 2012.
Shromáždění členů
Shromáždění členů sdružení Unijazz (dle stanov „nejvyšší výkonný orgán sdružení“) se v roce
2012 konalo 12 května v Boskovicích. Přítomní členové zhodnotili uplynulý rok a vyslechli zejména
zprávu o hospodaření. Dále byli informování o rozpočtu pro stávající rok, zejména na základě
získaných dotací, grantů a dalších finančních zdrojů. Členové také zhodnotili činnost výboru a revizní
komise a hlasováním schválili jejich dosavadní složení. Schválili rovněž výši členských příspěvků na
rok 2013, tj. minimálně 500 Kč pro individuální členy a 1000 Kč pro členy kolektivní. Poté probírali
návrhy na zlepšení činnosti, nové možnosti získání prostředků na podporu aktivit sdružení a plány do
budoucna.
Výbor a revizní komise
Výbor sdružení Unijazz pracoval v roce 2012 ve složení:
Čestmír Huňát, předseda sdružení a statutární zástupce
Zdeněk Krejčí, ředitel Kaštanu, místopředseda sdružení a statutární zástupce
Jana Černá, tajemník
Dana Makovská, ekonom
Petr Knapp, Romek Hanzlík, Dagmar Šwarzová a Jana Niedermayerová – členové výboru
Výbor se v uplynulém roce scházel dle potřeby a operativně byli členové v kontaktu prostřednictvím
e-mailu. V rámci svých jednání se výbor v roce 2012 průběžně zabýval hospodařením a financováním
činnosti sdružení. Důraz byl opět kladen na vlastní aktivity, pochopitelně v kontextu vícezdrojového
financování. Výbor se věnoval také rozsahu činnosti sdružení, která je bezprostředně závislá na
získaných finančních prostředcích, personálním otázkám, práci s členskou základnou apod.
Složení revizní komise:
Jan Lamser – předseda
Ludmila Knappová a Tomáš Uzel členové revizní komise
Komise pracovala průběžně, pravidelně sledovala hospodaření a dodržování plánovaného
cashflow sdružení. Její členové se pravidelně zúčastňovali zasedání a jednání výboru. Připomínky
komise byly zohledněny v návrhu rozpočtu sdružení na rok 2013.
Členská základna
Počet členů sdružení v roce 2012 nezaznamenal žádný výrazný výkyv, v evidenci je stále cca 1000
členů, kteří jsou aktivní různou měrou i způsobem. Buď platbou členských příspěvků, nebo
dobrovolnou prací v rámci aktivit sdružení. Kromě shromáždění členů využívá sdružení ke komunikaci
s členskou základnou tištěný informační Zpravodaj (rozesílaný společně s magazínem UNI,
k osobnímu odběru je k dispozici v klubu Kaštan a v čítárně), který v roce 2012 vyšel dvanáctkrát,
a průběžné informování prostřednictvím e-mailu a webových stránek. Již tradičně členové Unijazzu
dostávali v rámci členských výhod i kulturní magazín UNI, ze kterého mohli rovněž čerpat informace
o aktivitách a akcích Unijazzu a spřízněných organizací. Řada členů, především pražských, i v roce
2012 využívala možnosti návštěvy čítárny spojené s osobním setkáním s osazenstvem Unijazzu
a se členy výboru. Dle svých možností sdružení zajišťovalo další členské výhody, kromě slev na
všechny vlastní akce pořádané sdružením např. slevy ze vstupného na koncerty a festivaly nebo při
nákupu knih a hudebních nosičů u spřízněných pořadatelů a prodejců.
Zaměstnanci
V průběhu roku 2012 mělo sdružení Unijazz 4 zaměstnance, z toho 3 částečné úvazky, kteří
zajišťují nutnou administrativu a běžný chod sdružení. Řadu dalších, zejména kreativnějších, činností
Unijazz zajišťuje prostřednictvím externích pracovníků, ať už stálých či jednorázových dle charakteru
činnosti.
Čítárna a knihovna
S majitelem objektu v Jindřišské ulici v Praze 1 (Eden Park Resort s.r.o.), kde je sídlo sdružení
i prostory čítárny, máme podepsánu nájemní smlouvu do 31. 12. 2015. V roce 2012 pokračovaly
aktivity v čítárně Unijazzu v obvyklém rozsahu. Opět se zde uskutečnilo na 150 poslechových pořadů,

-2-

besed, přednášek, autorských čtení a projekcí a proběhlo zde 12 výstav. V dopoledních hodinách byla
čítárna využívána jako společenský prostor k pořádání tiskových konferencí, prezentací spřízněných
aktivit a organizací a natáčení rozhovorů do dokumentárních filmů a hudebních TV pořadů. Interiér
čítárny byl několikrát využit také pro natáčení studentských filmů.
Díky laskavosti četných dárců se opět podařilo fondy knihovny rozšířit, je však stále velmi obtížné
získat dostatečné prostředky na jejich údržbu. Veřejnosti jsou kromě tištěných materiálů k dispozici
také různé druhy audio nahrávek a zdarma přístup k internetu. Studenti opět využívali archiv sdružení
jako podklad pro své seminární a diplomové práce. Pracovníci Unijazzu se rovněž často setkávají se
zahraničními studenty v rámci jejich školních seminářů.
Kulturní magazín UNI
V roce 2012 vycházel již 22. ročník kulturního magazínu UNI. Zaměření magazínu se nezměnilo:
nejrůznější hudební žánry se snahou o začlenění do širších kulturních a společenských souvislostí.
Podobně se, i přes nepříliš dobrou situaci v oblasti vydávání a prodeje hudebních časopisů, daří
sdružení držet stabilizovaný náklad magazínu UNI s minimální remitendou.
Dotace a granty získané na podporu vydávání kulturního magazínu UNI bohužel v posledních
letech stále klesají, a tak i nadále zůstávají aktuální různá úsporná opatření: např. je omezena
barterová spolupráce na výhradně nefinanční bázi, třeba i proto barevná inzertní příloha není
vydávána ke každému číslu apod. Přesto lze říci, že naplňování tištěné inzerce placenými inzeráty je
již několik let stabilní.
V roce 2012 se víceméně stabilizovala návštěvnost internetové verze magazínu UNI
(spuštěno v roce 2010), kterou se snažíme podpořit různými propagačními aktivitami. Internetová
verze časopisu umožňuje předplatné nových čísel a nabízí poměrně rozsáhlý archiv již vydaných
článků. V roce 2012 pokračovalo pozvolné doplňování starších digitalizovaných čísel magazínu UNI
na internet.
Velké rezervy stále zůstávají právě v propagaci časopisu a v doplňování archivu na internetových
stránkách časopisu, protože v rámci získaných prostředků lze na tyto aktivity uvolnit pouze minimální
částku. Obojí však úzce souvisí s rozšiřováním čtenářského okruhu, který je zase podstatný pro
získávání nových inzerentů.
Festivaly
Festival Boskovice 2012 věnovaný židovské čtvrti se v minulém roce uskutečnil již podvacáté
v termínu 5.–8. července. Opět splnil očekávání návštěvníků, kteří oceňují zejména žánrovou pestrost
a atmosféru festivalu a udržel si nastavenou úroveň. V roce 2012 festival navštívilo cca 4 000 diváků.
O významu této kulturní akce na jihu Moravy svědčí jak kladné ohlasy návštěvníků z celé republiky
i ze zahraničí, tak i ohlasy v regionálních a celostátních médiích. Také z pohledu pořadatele se
Boskovice 2012 jeví jako vydařená akce. U příležitosti jubilejního 20. ročníku předal starosta města
ing. Jaroslav Dohnálek navíc na slavnostním zahájení festival tři pamětní listy jako výraz poděkování
za dlouholetý přínos městu Boskovice v oblasti kultury a propagace města při pořádání jednotlivých
ročníků festivalu, a to Čestmíru Huňátovi předsedovi sdružení Unijazz, Petrovi Michálkovi, jež se na
chodu festivalu podílí dodnes, a in memoriam Přemyslu Reiblovi, kteří společně stáli u zrodu festivalu.
Velkým rizikovým faktorem i nadále zůstává počasí, které právě ovlivnilo i 20. ročník festivalu.
I město Boskovice výhledově uvažuje o alespoň částečném zastřešení amfiteátru letního kina. Přes
veškeré pozitivní ohlasy festival stále zápasí s nedostatkem finančních prostředků a nedaří se pro něj
získat stabilního partnera. V roce 2012 jsme navíc neuspěli s žádostí o grant Mezinárodního
Visegrádského fondu.
Festival Alternativa 2012 se uskutečnil v předpokládaném termínu a rozsahu, proběhl ve dnech
16.–24. listopadu a dvacátý ročník této akce opět navštívilo pestré publikum zajímající se o aktuální
dění na světové alternativní scéně a o hudbu, kterou jinde nemá možnost v takové míře v rámci jedné
akce slyšet. Po příznivých ohlasech z roku 2011 jsme navázali na spolupráci s hudebním klubem
HooDoo, jehož dva samostatné sály umožňují festival ještě více sevřít a představit více umělců
v kratším čase, což oceňují jak umělci samotní, tak návštěvníci, zejména ti mimopražští. Nesporným
vrcholem festivalu byl ovšem koncert německé krautrockové legendy Faust, který proběhl ve
Veletržním paláci Národní galerie. Hlavní festivalové koncerty tradičně doplnila přehlídka Malá
Alternativa na scéně Unijazzu v Kaštanu a doprovodné akce v čítárně Unijazzu. Festival hodnotili jako
vydařený jak jeho účastníci, tak i pořadatelé. Všechny koncerty byly přenášeny on-line na internet.
Kaštan
V roce 2012 sdružení Unijazz už devátým rokem provozovalo svou vlastní scénu v kulturním centru
Kaštan v Praze 6–Břevnově. V budově je sál (kapacita cca 80 diváků), kde se odehrávalo 5–6 pořadů
týdně (koncerty, divadla, filmové projekce, přednášky, poslechové pořady a další, pro děti i dospělé),

-3-

ve foyeru pravidelně probíhaly výstavy. V roce 2012 se uskutečnily další ročníky festivalů Jazsix
(únor), Festival osamělých písničkářů (duben), Teatrucho (květen) a Blue§ix (říjen). V průběhu roku se
opět zvýšil počet zahraničních účinkujících a neutuchá z jejich strany nárůst zájmu a chuť se do
Kaštanu vracet.
Partnery sdružení Unijazz při provozování Kaštanu jsou Popmuseum (Muzeum a archiv populární
hudby), které zřídilo v přízemním sále budovy interaktivní stálou expozici a poskytuje návštěvníkům
řadu dalších služeb, a výtvarný Ateliér Kaštan, který v podkroví pořádá řadu kurzů pro děti i dospělé.
Rezervu stále vidíme v návštěvnosti akcí a přemýšlíme nad konkrétními kroky, které by ji mohly
podpořit.
Výhled do roku 2013
Pokud to ekonomická situace sdružení Unijazz dovolí, budou zachovány všechny dosavadní
aktivity přibližně ve stávajícím rozsahu, tak jak je odsouhlasilo shromáždění členů.
Pracovníci sdružení, zaměstnanci i členové výboru se budou snažit získávat nové zájemce o jeho
činnost. To znamená i důslednější naplnění smyslu sdružení, tj. podpory kulturních aktivit, která
nespočívá jen v pořádání kulturních akcí, ale také v rozšiřování informací, poradenství začínajícím
pořadatelům apod.
V minulých letech se postupně snížil počet zaměstnanců, a sdružení více opřelo své aktivity
o externí spolupracovníky, jejichž okruh je díky charakteru práce sdružení poměrně široký.
Dlouhodobě se tento způsob práce ve sdružení Unijazz osvědčil, protože přináší větší názorovou
pestrost a v jistém ohledu je také efektivnější, i když v mnoha ohledech klade větší nároky na stálé
zaměstnance. Proto by bylo pro činnost sdružení užitečné rozšířit provozně technické zázemí
sdružení o další zaměstnance.
Nezbytné je udržovat více zdrojové financování aktivit sdružení a snižování závislosti na veřejných
financích. Příjmy získané z vlastních aktivit a vedlejší hospodářské činnosti jsou s ohledem na
kapacitu sdružení na solidní úrovni. Stále je však třeba hledat pro jednotlivé aktivity sdružení další
partnery a finanční zdroje, což je vzhledem k nekomerčnímu charakteru činnosti poměrně obtížné.
Za správnost odpovídá Ing. Čestmír Huňát, předseda sdružení

-4-

Hospodaření sdružení Unijazz v roce 2012
Výdaje
Režie ............................................................................................................................. 486.064,00
Kaštan ........................................................................................................................ 2,504.148,00
Čítárna ........................................................................................................................... 291.661,00
Magazín UNI.................................................................................................................. 894.342,00
Festival Boskovice ...................................................................................................... 1,677.599,00
Festival Alternativa ..................................................................................................... 1,158.874,00
Služby / nákup zboží .................................................................................................. 1,556.778,00
Celkem ....................................................................................................................... 8,569.466,00
Příjmy
Státní rozpočet ........................................................................................................... 1,032.000,00
Státní správa .............................................................................................................. 1,980.000,00
Nadace a zahraniční fondy ............................................................................................ 453.000,00
Příjmy ze vstupného ................................................................................................... 1,269.977,00
Příjmy z prodeje výrobků a zboží .............................................................................. 2,032.990,00
Sponzorské příspěvky a dary ........................................................................................ 488.012,00
Příjmy z prodeje služeb ............................................................................................. .1,171.919,00
Členské příspěvky ........................................................................................................... 89.904,00
Úroky ................................................................................................................................ 1.375,00
Celkem ...................................................................................................................... 8,519.177,00
Ztráta ............................................................................................................................. 50.289,00

Pozn.:
Výše uvedené hospodaření vychází z daňového přiznání. Ve výdajích za jednotlivé aktivity
proto nejsou započítány reciproční výdaje, nepeněžní plnění a práce dobrovolníků.
Výsledné celkové náklady na akce v roce 2012 byly tyto:
Kaštan ..................................................................................................................... 3,003.963,00
Čítárna ........................................................................................................................... 397.117,00
Kulturní magazín UNI ................................................................................................ 1,112.536,00
Festival Boskovice ..................................................................................................... 2,298.903,00
Festival Alternativa ................................................................................................... 1,702.864,00

Vypracovala Dana Makovská, ekonomka sdružení

Schváleno shromážděním členů sdružení Unijazz ve Lhotce 15. 6. 2013.

-5-