Shromáždění členů sdružení Unijazz

24. května 2014, Spačice

Zápis:
Přítomni: viz prezenční listina (uložena k nahlédnutí v kanceláři Unijazzu).
Zpráva za minulé období:
– předložena výroční zpráva za rok 2013 včetně zprávy o hospodaření
– všemi přítomnými schválena
– zveřejněna bude v členském Zpravodaji č. 7/2014 sdružení a ihned na internetových stránkách Unijazzu
Nový občanský zákoník

k 1. 1. 2014 vstoupil v platnost nový Občanský zákoník a naše občanské sdružení se stalo zapsaným
spolkem (již v roce 2013 jsme v této souvislosti aktualizovali stanovy Unijazzu)

máme dva, resp. 3 roky na sladění všech náležitostí s novou legislativou, do té doby fungujeme podle
starých předpisů

podstatný bude ještě zákon o obecné prospěšnosti, který by měl vstoupit v platnost v průběhu roku
2015
Aktivity v roce 2014
– Kaštan:
o uspěli jsme v novém výběrovém řízení na dalších 5 let provozování, vyhodnoceno však bylo až
v polovině ledna (naše původní smlouva končila v 31. 1. 2014), což byla trochu komplikace
a dosud např. nemáme povolené dlouhodobé podnájmy pro Popmuzeum, Atelier Kaštan
a provozovatele zahrádky. Zahrádku tedy zatím provozujeme sami.
o čerpáme čtyřletý grant hl. m. Prahy na další období, tedy 2014–2017
o smlouva s MČ Praha 6 do 31. 1. 2019, podpora 400.000 ročně ze strany MČ Praha 6 byla
schválena, rozdíl oproti minulému období je, že platíme nájem 100.000 (v posledních dvou letech
nájmu 150.000) + DPH
o k 1. 2. 2014 došlo k personálním změnám, po neshodách ohledně způsobu řízení a fungování
Kaštanu a potažmo celého Unijazzu nebyla prodloužena smlouva Zdeňkovi Krejčímu. V Kaštanu
zůstali všichni dosavadní zaměstnanci i spolupracovníci a na jeho řízení se podílejí Čestmír Huňát,
Dana Makovská a Jana Hlédiková
o situaci v Kaštanu a její řešení sledovala revizní komise, postup výboru zde za revizní komisi
odsouhlasila Ludmila Knappová
– Čítárna:
o pokračuje v provozu v sídle sdružení, nájemní smlouva platí do konce roku 2015
– festival Boskovice:
o zachováme, stále samozřejmě platí, že podoba závisí na množství získaných finančních
prostředků, letos opět podpora IVF a ostatní podobně jako v minulých letech; připravujeme
22. ročník
– festival Alternativa:
o zachováme, připravujeme 22. ročník s novým dramaturgickým týmem
– Magazín UNI:
o vychází 24. ročník a současně 5. rokem souběžně s tištěnou i internetová verze
o digitalizace starších čísel je hotová a hledáme způsoby jak intenzivněji pracovat na doplňování
archivu, zvažujeme využití programu EU Stáže pro mladé II.
o časopis je finančně ze všech našich aktivit v nejobtížnější situaci, protože výrobní náklady jsou
dané a úspory hledáme obtížněji, snažíme se získat nové předplatitele a další zdroje, proto také
zvažujeme časopis zatraktivnit vzhledově a od září změnit formát tištěné verze na cca A4 (lepší
práce s fotkami i obsahem)
Finanční zdroje:
– sponzoři: ani pro rok 2014 se zatím nezdařilo získat významného sponzora, ale pokračuje drobnější
podpora z více zdrojů pro festival v Boskovicích
– dotace a granty:
o MK ČR opět podpořilo vydávání magazínu UNI i oba festivaly
o podařilo se získat příspěvky ze Státního fondu kultury na magazín UNI, na festival Boskovice
v jednání, na festival Alternativa požádáme
o magistrát hl. m. Prahy podpořil naše aktivity výrazně, podobně jako v minulých letech
o ostatní drobnější podpora z různých zdrojů zůstala přibližně ve stejné výši jako loni

o

pro festival Boskovice se opět podařilo získat podporu Visegradského fondu a stejně jako
v loňském roce jej podpořilo částkou 100.000,- samotné město (kromě intenzivní nepeněžní
podpory)

Výbor:
– výbor se pravidelně scházel a byl operativně v e-mailovém kontaktu ve složení:
o Čestmír Huňát (předseda, statutární zástupce sdružení)
o Zdeněk Krejčí (v uplynulém období místopředseda a druhý statutární zástupce sdružení do 1. 2.
2014, kdy rezignoval na funkci ve výboru i členství v Unijazzu).
o Dana Makovská (ekonomka), Jana Černá-Hlédiková (tajemnice)
o Dagmar Šwarzová, Jana Niedermayerová, Romek Hanzlík, Petr Knapp a Roman Skála – členové
o Čestmír Huňát navrhl doplnit výbor na 9 členů o Milana Jakeše, který se už nějakou dobu aktivně
věnuje činnosti ve sdružení, zejména po dramaturgické, případně umělecké stránce. Milan Jakeš
byl osloven a souhlasí.
– stejně jako výbor pracovala po celý rok revizní komise sdružení ve složení:
o Jan Lamser – předseda, Lída Knappová a Adéla Vojáčková – členové
– Hlasování:
o přítomní členové souhlasili, aby výbor v příštím roce pracoval ve složení Čestrmí Huňát, Jana
Černá-Hlédiková, Dana Makovská, Dagmar Šwarzová, Jana Niedermayerová, Romek Hanzlík,
Petr Knapp a Roman Skála doplněném o nového člena Milana Jakeše a že výbor na svém
nejbližším zasedání ze svého středu zvolí předsedu a místopředsedu.
o přítomní členové souhlasili, aby revizní komise v příštím roce pracovala ve složení Jan Lamser –
předseda, Lída Knappová a Adéla Vojáčková – členky
Členské příspěvky:
– přítomní členové souhlasili s ponecháním minimální částky pro roční členský příspěvek v roce 2015 ve
výši 500 Kč.
Diskuse:
Členové diskutovali zejména o možných dalších finančních zdrojích sdružení, o podobě jednotlivých aktivit
a o novém občanském zákoníku.
V Praze dne 26. května 2014
Zapsala a za správnost odpovídá: Jana Hlédiková
Ověřil: Čestmír Huňát

Volba funkcí ve výboru a v revizní komisi spolku Unijazz
Členové výboru jednomyslně zvolili ze svého středu:
– předsedu Ing. Čestmíra Huňáta, který je současně statutárním zástupcem spolku Unijazz
– místopředsedkyni a tajemnici Janu Hlédikovou (zastupuje předsedu v jeho nepřítomnosti)
– ekonomku Danu Makovskou.
Členové revizní komise se jednomyslně shodli, že jejím předsedou bude i v dalším období Jan Lamser.
V Praze dne 17. 6. 2014
Zapsala a za správnost odpovídá: Jana Hlédiková
Ověřil: Čestmír Huňát