Shromáždění členů spolku Unijazz

11. ledna 2015, Čítárna Unijazzu
Jindřišská 901/5, 110 00 Praha 1

Zápis:
Přítomni: viz prezenční listina (uložena k nahlédnutí v kanceláři Unijazzu).
1. Návrh úpravy stanov, předložili členové výboru Unijazzu Dagmar Šwarzová a Roman Skála
A. Úprava názvu, tak aby byl v souladu s novým občanským zákoníkem:
Unijazz – sdružení pro podporu kulturních aktivit, z. s.
B. Doplnění článku IVa. stanov, který ošetřuje založení pobočných spolků. Všichni členové dostali k dispozici
text příslušného článku a diskutovali podrobnosti fungování pobočných spolků a jejich vztahu ke spolku
mateřskému.
Výsledek hlasování:
Bod 1. a 2. hlasován současně
souhlasili: všichni přítomní členové
nesouhlasili: 0
zdrželi se: 0
Změna stanov byla shromážděním členů schválena.
Vnitřní předpisy spolku
Shromáždění členů uložilo výboru, aby na příštím jednání (plánováno na 5-6/2015) předložil vypracované
vnitřní předpisy spolku, které budou upravovat vzájemné vztahy mateřského a pobočných spolků.
2. Pobočný spolek Brno – informovala Barbora Oprchalová, členka Unijazzu
– aktivní členové v Brně se chystají založit pobočný spolek, jakmile to bude možné a schváleno, aby tak
zastřešili své aktivity
– v současné chvíli je ve spolupráci s muzeem Boskovicka připraven cyklus autorských čtení
a komentovaných projekcí v Obecním židovském domě v Boskovicích na 1. pololetí roku 2015
– institut pobočného spolku mj. usnadní získávání grantů a dotací pro tyto aktivity, které nebudou nijak
finančně zatěžovat mateřský spolek
3. Kaštan – scéna Unijazzu, o situaci informoval Čestmír Huňát, předseda spolku
– v roce 2014 Unijazz vyhrál další výběrové řízení na provozování Kaštanu a v souvislosti s tím
zastupitelstvo MČ Praha 6 na svém zasedání 21. 2. 2014 schválilo pro následující období příspěvek na
provoz Kaštanu 400.000 Kč ročně; přes veškerou naši snahu k dnešnímu dni nebyl tento fakt ošetřen
smluvně
– po komunálních volbách v roce 2014 došlo v MČ Praha 6 k zásadním změnám, nové vedení je vstřícné
– na základě rozhodnutí výboru dne 4. 12. 2014 jsme začali pracovat na zprovoznění suterénu v Kaštanu,
zpřístupnit veřejnosti jej chceme nejpozději 17. 2. 2015 (břevnovský Masopust)
4. Stručná zpráva o hospodaření za rok 2014, informovala Jana Hlédiková, tajemnice spolku
– hospodaření za rok 2014 ještě není zcela uzavřeno, ale oproti předchozím rokům nedošlo u jednotlivých
aktivit k výrazným změnám
– zásadní byla v roce 2014 změna formátu kulturního magazínu UNI od čísla 9/2014, zvýšenou finanční
náročnost jsme vyřešili crowfoundingovou sbírkou na serveru HitHit; v roce 2015 je třeba získat potřebné
finanční prostředky z jiných zdrojů: inzerce, zvýšení prodeje, získávání nových předplatitelů…
– Kaštan prodělal v roce 2014 zejména personální změny a dílčí provozní změny, které zaznamenaly kladné
ohlasy návštěvníků; v roce 2014 hospodařil podobně jako v letech minulých, na rok 2015 plánujeme pro jeho
oživení další změny viz bod 3.

V Praze dne 11. ledna 2015
Zapsala a za správnost odpovídá: Jana Hlédiková
Ověřil: Čestmír Huňát