Shromáždění členů spolku Unijazzu

23. května 2015, Vlčkovice
Zápis:
Přítomni: viz prezenční listina (uložena k nahlédnutí v sídle spolku)
Zpráva za minulé období:
– předložena výroční zpráva za rok 2014 včetně hospodaření
– všemi přítomnými schválena
– zveřejněna bude ve Zpravodaji č. 6/2015 a na internetových stánkách spolku
– do 30.6. bude zpráva odeslána na Ministerstvo kultury ČR a Magistrát hl. m. Prahy
Zpráva revizní komise
– RK průběžně sledovala aktivity spolku Unijazz
– V roce 2015 obdržela RK členský podnět k přezkoumání dramaturgie aktivit pobočného spolku
Unijazzu v Brně
– RK neshledala žádné neshody s cíly mateřského spolku, naopak vidí návaznost dramaturgie
na ostatní aktivity Unijazzu
Vnitřní předpis spolku Unijazz upravující vztahy spolku mateřského a pobočných
– člen výboru Roman Skála předložil a okomentoval znění vnitřního předpisu
– všemi přítomnými schváleno
– předpis bude zveřejněn na internetových stánkách spolku
Výbor a revizní komise spolku pronásledující období
– výbor se pravidelně scházel a byl operativně v e-mailovém kontaktu ve složení:
o Čestmír Huňát (předseda, statutární zástupce spolku)
o Jana Černá Hlédiková (tajemnice a zastupující statutární zástupce spolku)
o Dana Makovská (ekonomka),
o Dagmar Šwarzová, Jana Niedermayerová, Romek Hanzlík, Petr Knapp, Milan Jakeš
a Roman Skála – členové
– stejně jako výbor pracovala po celý rok revizní komise sdružení ve složení:
o Jan Lamser – předseda, Lída Knappová a Adéla Vojáčková – členové

Hlasování:
o přítomní členové souhlasili, aby výbor v příštím roce pracoval ve složení Čestrmí Huňát,
Jana Černá Hlédiková, Dana Makovská, Dagmar Šwarzová, Jana Niedermayerová,
Romek Hanzlík, Petr Knapp, Roman Skála a Milan Jakeš a že výbor v nejbližší době zvolí
ze svého středu předsedu a místopředsedu.
o přítomní členové souhlasili, aby revizní komise v příštím roce pracovala ve složení Jan
Lamser, Lída Knappová a Adéla Vojáčková, na místě členové zvolili předsedou komise
opět Jana Lamsera

Členské příspěvky na rok 2016:
– přítomní členové souhlasili se zvýšením minimální částky pro roční členský příspěvek v roce
2016 na 600 Kč (s ohledem na zvýšené náklady na tisk magazínu UNI, který členové Unijazzu
v rámci členství dostávají spolu se Zpravodajem).
Aktivity v roce 2015 a výhled do konce roku
– personální změny v Unijazzu
o k 28. 2. 2015 odešla na mateřskou dovolenou Petra Černá, od 1. 3. 2015 převzaly její
práci Adéla Procházková a Lýdie Kárníková
– Kaštan – scéna Unijazzu
o pokračujeme v otvírání Kaštanu pro širší spolupráci s dalšími subjekty, v prvé řadě
Atelier Kaštan a Popmuseum, ale navázali jsem kontakty s dalšími místními spolky:
Pro Břevnov, Tejnka…
o od 17. února 2015 provozujme vlastní kavárnu Únik v suterénu Kaštanu a v souvislosti
s ní budujeme také zázemí za budovou (badmintonové hřiště, posezení…)
o pokračujeme v prezentaci fotografických výstav ve foyer Kaštanu
o pokračujeme ve změnách programové dramaturgie – filmy se soustředí zejména na
dokument, dětská představení na divadla často s navazujícími dílnami, na podzim

připravujeme 1. ročník nové akce – Festival jednoho nástroje, letos se zaměřením na
akordeon

Čítárna:
o pokračuje v provozu v sídle sdružení, nájemní smlouva platí do konce roku 2015,
jednáme o jejím prodloužení
Kulturní magazín UNI:
o vychází 25. ročník a současně šestým rokem souběžně s tištěnou i internetová verze
o od čísla 9/2014 vychází UNI v novém formátu
o změna se obratem odrazila v prodeji časopisu, počtu předplatitelů i zájmu o placenou
inzerci
o náklady na výrobu časopisu stouply významnou měrou, takže stále hledáme další
finanční zdroje k jejich pokrytí, získali jsme grant MKČR a NČHF, žádost o podporu
SFK je v jednání
festival Boskovice:
o zachováme, stále samozřejmě platí, že podoba závisí na množství získaných
finančních prostředků, letos opět podpora IVF a ostatní podobně jako v minulých
letech; připravujeme 23. ročník
festival Alternativa:
o zachováme, připravujeme 23. ročník a pokračujeme ve spolupráci s dramaturgickým
týmem
o stále hledáme vhodnější prostor (letos zachováme spolupráci s Malostranskou
besedou), základní požadavky jsou dva sály, ideálně srovnatelné velikosti a možnost
hraní po 22. hodině
pobočný spolek v Brně
o od února 2015 pořádá akce v cizích prostorách (cyklus pořadů v Obecním židovském
domě v Boskovicích, Noc kostelů v Brně a Boskovicích)
o v jednání je spolupráce s Masarykovou univerzitou v Brně, konkrétně prostřednictvím
Mendlova Muzea v Brně
o vize je provozovat výhledově vlastní prostor (v podobném duchu jako čítárna v Praze)
o v současné době se soustředí na rozšíření brněnské členské základny
o pobočný spolek se také bude dramaturgicky i organizačně podílet na festivalu
Boskovice a získal na to podporu JMK

Finanční zdroje:
– sponzoři: ani pro rok 2015 se zatím nezdařilo získat významného sponzora, ale pokračuje
drobnější podpora z více zdrojů, zejména pro festival v Boskovicích
– dotace a granty:
o MK ČR opět podpořilo vydávání magazínu UNI i oba festivaly
o Státní fond kultury ohlásil možnost opět žádat o podporu až v průběhu dubna,
požádali jsme o příspěvek na vydávání magazínu UNI a na festival Boskovice – obojí
v řízení, na festival Alternativa požádáme do konce června
o magistrát hl. m. Prahy podpořil naše aktivity výrazně, podobně jako v minulých letech
o ostatní drobnější podpora z různých zdrojů zůstala přibližně ve stejné výši jako loni
o pro festival Boskovice se opět podařilo získat podporu Visegradského fondu a stejně
jako v loňském roce jej podpořilo částkou 100.000,- samotné město Boskovice (kromě
intenzivní nepeněžní podpory)
o nové grantové řízení vyhlásila MČ Praha 6, zatím v řízení, na rok 2015 máme
podepsanou smlouvu na příspěvek 400.000,-, který na následujících 5 let schválilo
zastupitelstvo MČ Praha 6 na svém zasedání v únoru 2014
o zúčastnili jsem se rovněž výběrového řízení na MČ Praha 1 a uspěli jsme s čítárnou
i s festivalem Alternativa
Diskuse:
– Členové diskutovali zejména o možných dalších finančních zdrojích sdružení a o podobě
jednotlivých aktivit.
V Praze dne 29. května 2015
Zapsala a za správnost odpovídá: Jana Hlédiková
Ověřil: Čestmír Huňát