You are on page 1of 2

Shromdn len spolku Unijazzu

4. ervna 2016, Habrovka, Praha


Zpis:
Ptomni: viz prezenn listina (uloena k nahldnut v sdle spolku)
Zprva za minul obdob:
pedloena vron zprva za rok 2015 vetn hospodaen
vemi ptomnmi schvlena
zveejnna bude ve Zpravodaji . 7 /2015 a na internetovch stnkch spolku
do 30. 6. bude zprva odeslna na Ministerstvo kultury R a Magistrt hl. m. Prahy
Vbor a revizn komise spolku v roce 2015 a pro nsledujc obdob
vbor se pravideln schzel a byl operativn v e-mailovm kontaktu ve sloen:
o estmr Hut (pedseda, statutrn zstupce spolku)
o Jana ern Hldikov (tajemnice a zastupujc statutrn zstupce spolku)
o Dana Makovsk (ekonomka),
o Dagmar warzov, Jana Niedermayerov, Romek Hanzlk, Petr Knapp, Milan Jake
a Roman Skla lenov
stejn jako vbor pracovala po cel rok revizn komise sdruen ve sloen:
o Jan Lamser pedseda, Lda Knappov a Adla Vojkov lenov

Hlasovn:
o ptomn lenov souhlasili, aby vbor v ptm roce pracoval ve sloen estmr Hut,
Jana ern Hldikov, Dana Makovsk, Dagmar warzov, Jana Niedermayerov,
Romek Hanzlk, Petr Knapp, Roman Skla a Milan Jake a e vbor v nejbli dob zvol
ze svho stedu pedsedu a mstopedsedu.
o ptomn lenov souhlasili, aby revizn komise v ptm roce pracovala ve sloen Jan
Lamser, Lda Knappov a Adla Vojkov v nejbli dob zvol ze svho stedu
pedsedu.

lensk pspvky na rok 2017:


ptomn lenov souhlasili se zvenm minimln stky pro ron lensk pspvek v roce
2017 na 700 K (s ohledem na zven nklady na tisk magaznu UNI, kter lenov Unijazzu
v rmci lenstv dostvaj spolu se Zpravodajem).
Aktivity v roce 2016 a vhled do konce roku
Katan scna Unijazzu
o pokraujeme ve stvajcch aktivitch a pracujeme na dramaturgickm plnu pro dal
obdob, kter pinese nrov zpesten, v letnch mscch bychom rdi pipravili vce
venkovnch akc
o v souasn dob probh vbrov zen M Praha 6 na stavebn firmu, kter
provede opravu krovu a stechy Katanu, zatm nen jasn pesn termn ani rozsah
prac, tm pdem tedy ani omezen, kter provoz Katanu ppadn postihnou
trna:
o pokrauje v provozu v sdle sdruen, njemn smlouva plat do konce roku 2016,
mme pslib jejho prodlouen do konce roku 2017
o v dramaturgii se sname zaadit vce akc reflektujcch souasnou spoleenskopolitickou situaci, nap. pednky o extrmismu apod.
Kulturn magazn UNI:
o vychz 26. ronk a souasn estm rokem soubn s titnou i internetov verze,
pipravujeme novou verzi internetovch strnek
o se zmnou formtu vznamn stouply nklady na vrobu asopisu, v roce 2016 se
nm povedlo zskat vrazn vy podporu MKR ne v minulch letech a vydvn
UNI podpoili tak SFK a NHF, potujc je stle rostouc zjem o inzerci
o intenzivn pracujeme tak na zskvn novch ten, oslovujeme kavrny
a spznn prostory, v letnch mscch bude UNI opt cestovat po republice
a pedstavovat se na festivalech.
festival Boskovice:
o pipravujeme 24. ronk, letos se nepodailo zskat podporu IVF, ale vt stkou
podpoil festival nap. JMK

celou divadeln a filmovou st a autorsk ten letos pipravuj lenov pobonho


spolku Unijazzu v Brn
festival Alternativa:
o pipravujeme 24. ronk a pokraujeme ve spoluprci s irm dramaturgickm tmem
o suma zskanch finannch prostedk je letos ni, jednak klesly dotace MK R a hl.
m. Prahy a SFK navc neekan zastavil pjem dost pro leton rok.
pobon spolek v Brn
o letos na jae pipravil cyklus poad v Mahenov knihovn v Brn s Dr. Pavlem
Taussigem a Odpoledne v idovsk tvrti v Boskovicch
o Shromden len pobonho spolku v Brn probhne ve tvrtek 23. 6. V 17 hodin
v kavrn Spolek (Orl 22, Brno)
o

Finann zdroje:
sponzoi: ani pro rok 2016 se zatm nezdailo zskat vznamnho sponzora, ale pokrauje
drobnj podpora z vce zdroj, zejmna pro festival v Boskovicch
dotace a granty:
o MK R opt podpoilo vydvn magaznu UNI i oba festivaly
o Sttn fond kultury v dubnu neekan zastavil pjem dost na rok 2016, take jsme
nestihli podat o podporu festivalu Alternativa, SFK podpoil vydvn UNI
a Boskovice 2016
o magistrt hl. m. Prahy podpoil nae aktivity festival Alternativa a trna Unijazzu
nimi stkami ne loni, dvodem je asi vysok poet adatel
o ostatn drobnj podpora z rznch zdroj zstala piblin ve stejn vi jako loni
o pro festival Boskovice se opt podailo zskat vraznj podporu Jihomoravskho
kraje, Unijazz dostal 120.000,- na koncerty v letnm kin a pobon spolek Unijazzu
v Brn 112.000,- na divadeln st festivalu, co je po dlouhch letech pm podpora
divadel
Diskuse:
lenov diskutovali zejmna o monch dalch finannch zdrojch sdruen, o podob
jednotlivch aktivit a o monost pevzet provozovn zahradn restaurace v Katanu.
V Praze dne 7. ervna 2016
Zapsala a za sprvnost odpovd: Jana Hldikov
Ovil: estmr Hut