Shromáždění členů spolku Unijazzu

4. června 2016, Habrovka, Praha
Zápis:
Přítomni: viz prezenční listina (uložena k nahlédnutí v sídle spolku)
Zpráva za minulé období:
– předložena výroční zpráva za rok 2015 včetně hospodaření
– všemi přítomnými schválena
– zveřejněna bude ve Zpravodaji č. 7 /2015 a na internetových stánkách spolku
– do 30. 6. bude zpráva odeslána na Ministerstvo kultury ČR a Magistrát hl. m. Prahy
Výbor a revizní komise spolku v roce 2015 a pro následující období
– výbor se pravidelně scházel a byl operativně v e-mailovém kontaktu ve složení:
o Čestmír Huňát (předseda, statutární zástupce spolku)
o Jana Černá Hlédiková (tajemnice a zastupující statutární zástupce spolku)
o Dana Makovská (ekonomka),
o Dagmar Šwarzová, Jana Niedermayerová, Romek Hanzlík, Petr Knapp, Milan Jakeš
a Roman Skála – členové
– stejně jako výbor pracovala po celý rok revizní komise sdružení ve složení:
o Jan Lamser – předseda, Lída Knappová a Adéla Vojáčková – členové

Hlasování:
o přítomní členové souhlasili, aby výbor v příštím roce pracoval ve složení Čestmír Huňát,
Jana Černá Hlédiková, Dana Makovská, Dagmar Šwarzová, Jana Niedermayerová,
Romek Hanzlík, Petr Knapp, Roman Skála a Milan Jakeš a že výbor v nejbližší době zvolí
ze svého středu předsedu a místopředsedu.
o přítomní členové souhlasili, aby revizní komise v příštím roce pracovala ve složení Jan
Lamser, Lída Knappová a Adéla Vojáčková v nejbližší době zvolí ze svého středu
předsedu.

Členské příspěvky na rok 2017:
– přítomní členové souhlasili se zvýšením minimální částky pro roční členský příspěvek v roce
2017 na 700 Kč (s ohledem na zvýšené náklady na tisk magazínu UNI, který členové Unijazzu
v rámci členství dostávají spolu se Zpravodajem).
Aktivity v roce 2016 a výhled do konce roku
– Kaštan – scéna Unijazzu
o pokračujeme ve stávajících aktivitách a pracujeme na dramaturgickém plánu pro další
období, který přinese žánrové zpestření, v letních měsících bychom rádi připravili více
venkovních akcí
o v současné době probíhá výběrové řízení MČ Praha 6 na stavební firmu, která
provede opravu krovu a střechy Kaštanu, zatím není jasný přesný termín ani rozsah
prací, tím pádem tedy ani omezení, která provoz Kaštanu případně postihnou
– Čítárna:
o pokračuje v provozu v sídle sdružení, nájemní smlouva platí do konce roku 2016,
máme příslib jejího prodloužení do konce roku 2017
o v dramaturgii se snažíme zařadit více akcí reflektujících současnou společenskopolitickou situaci, např. přednášky o extrémismu apod.
– Kulturní magazín UNI:
o vychází 26. ročník a současně šestým rokem souběžně s tištěnou i internetová verze,
připravujeme novou verzi internetových stránek
o se změnou formátu významně stouply náklady na výrobu časopisu, v roce 2016 se
nám povedlo získat výrazně vyšší podporu MKČR než v minulých letech a vydávání
UNI podpořili také SFK a NČHF, potěšující je stále rostoucí zájem o inzerci
o intenzivně pracujeme také na získávání nových čtenářů, oslovujeme kavárny
a spřízněné prostory, v letních měsících bude UNI opět „cestovat“ po republice
a představovat se na festivalech.
– festival Boskovice:
o připravujeme 24. ročník, letos se nepodařilo získat podporu IVF, ale větší částkou
podpořil festival např. JMK

celou divadelní a filmovou část a autorská čtení letos připravují členové pobočného
spolku Unijazzu v Brně
festival Alternativa:
o připravujeme 24. ročník a pokračujeme ve spolupráci s širším dramaturgickým týmem
o suma získaných finančních prostředků je letos nižší, jednak klesly dotace MK ČR a hl.
m. Prahy a SFK navíc nečekaně zastavil příjem žádostí pro letošní rok.
pobočný spolek v Brně
o letos na jaře připravil cyklus pořadů v Mahenově knihovně v Brně s Dr. Pavlem
Taussigem a Odpoledne v židovské čtvrti v Boskovicích
o Shromáždení členů pobočného spolku v Brně proběhne ve čtvrtek 23. 6. V 17 hodin
v kavárně Spolek (Orlí 22, Brno)
o

Finanční zdroje:
– sponzoři: ani pro rok 2016 se zatím nezdařilo získat významného sponzora, ale pokračuje
drobnější podpora z více zdrojů, zejména pro festival v Boskovicích
– dotace a granty:
o MK ČR opět podpořilo vydávání magazínu UNI i oba festivaly
o Státní fond kultury v dubnu nečekaně zastavil příjem žádostí na rok 2016, takže jsme
nestihli požádat o podporu festivalu Alternativa, SFK podpořil vydávání UNI
a Boskovice 2016
o magistrát hl. m. Prahy podpořil naše aktivity – festival Alternativa a Čítárna Unijazzu –
nižšími částkami než loni, důvodem je asi vysoký počet žadatelů
o ostatní drobnější podpora z různých zdrojů zůstala přibližně ve stejné výši jako loni
o pro festival Boskovice se opět podařilo získat výraznější podporu Jihomoravského
kraje, Unijazz dostal 120.000,- na koncerty v letním kině a pobočný spolek Unijazzu
v Brně 112.000,- na divadelní část festivalu, což je po dlouhých letech přímá podpora
divadel
Diskuse:
– Členové diskutovali zejména o možných dalších finančních zdrojích sdružení, o podobě
jednotlivých aktivit a o možností převzetí provozování zahradní restaurace v Kaštanu.
V Praze dne 7. června 2016
Zapsala a za správnost odpovídá: Jana Hlédiková
Ověřil: Čestmír Huňát