JEAN BAUDRILLARD SİMÜLAKLAR VE SİMÜLASYON KİTABINDAN” İLETİŞİM ARAÇLARINDA İÇİN İÇİN KAYNAYAN/PATLAYAN ANLAM “MAKALESİNİN ÖZETİ her

geçen gün daha çok haber ve bilgiye karşın giderek daha az anlamın üretildiği bir evrende yaşıyoruz.bu bakış açısından yola çıkarak 3 varsayımdan sözedebiliriz. 1) haber anlam (negantropik unsurdur)üretmekte ancak tüm alanlarda karşılaşılan genel anlam kaybını engelleyememektedir. iletişim araçları aracılığıyla istediğiniz kadar mesaj ve içeriği yeniden topluma pompaladığınızı varsayarsak bile anlamın yokoluş sürecinin hızı, anlamın pompalanma sürecinin hızından daha yüksektir. bu durumda var olan iletişim araçları yetersiz kalacaklarından devreye ek iletişim araçlarının sokulması gerekmektedir.bunun adıysa özgür konuşma ya da bireysel yayın hücreleri şeklinde sonsuz sayıda çoğaltılabilen iletişim araçları hatta "anti- iletişim araçlar"(korsan radyolar,vb)ideolojisidir. 2) haberin anlamla hiç bir ilişkisi yoktur.öyleyse haber bir başka gruba ya da düzene aittir. anlamla anlam dolanım ya da dolaşımı denilen düzenin dışında kalan işlemsel bir modeldir. bu shannon varsayımına göre iletişim evreninde üretilen haber saf bir araçtır. teknolojik özelliğe sahip bu araçların içerdikleri herhangi bir anlam yoktur. haberden ne anlıyorsanız haber odur. haberin anlamı denilen şey,bu tür bir şeydir.oysa anlam başka bir şeydir. anlam,sonradan ortaya çıkan bir şeydir. bu açıdan haber enflasyonuyla anlam deflasyonu arasında hiçbir anlamlı ilişkinin bulunmadığı söylenebilir. 3) haber enflasyonuyla anlam deflasyonu arasında , haber anlamı doğrudan yok ya da nötralize eden bir niteliğe sahip oldukça belirgin ve zorunlu bir ilişki vardır. anlam yitiminin doğrudan iletişim araçlarıyla kitle iletişim araçlarının haberi eriten , ikna edici bir biçime sokan müdahaleleriyle bir ilişkisi vardır. en ilginç varsayım bu sonuncusudur. ancak şu anda kabul gören düşüncelerin tam tersini savunmaktadır. nereye baksanız "toplumsallaşmanın" iletişim araçlarının gönderdiği mesajlarla ilgilenme oranıyla doğru orantılı olarak ölçüldüğünü görürsünüz. iletişim araçları gönderdikleri mesajlarla ilgilenmeyenler gücül ya da gerçek düzeyde "toplumsallaşmamış insanlar" olarak kabul edilmektedir. haber her yerde hızlı bir anlam dolanımını sağlamakla yükümlü kılınmıştır. haber, iletişim yaratan bir şey gibi sunulmaktadır. haber kendi ürettiği içerikleri yok etmektedir.iletişimi ve toplumsalı yok etmektedir. bunun 2 nedeni vardır: 1) iletişim kurmak yerine sahneye koyduğu iletişim oyunu içinde kaynayıp gitmektedir.anlam üretmek yerine sahneye koyduğu "anlam üretimi" oyunu içinde kaynayıp gitmektedir. bu SİMİLAS-YON sürecidir. 2) iletiim anormal boyutlara ulaşan görüntüsünün gerisinde iletişim araçları ve haber bombardımanının toplumsal yapıyı bozmaları engellenememektedir. haber hem anlam hem de toplumsalı aşırı yeniliğin tam tersi sayılabilecek mutlak bir antropiye (bir sistem ya da olay konusunda haber ya da bilgi sahibi olmak zaten bir anlamda bu sistemi nötralize etmek ve sistemde antropi anlamına gelmektedir) benzemeye mahkum ettiği bir nebula aracılığıyla anlamsızlaştırmaktadır. öyleyse iletişim araçları toplumsallaşmayı sağlayacak araçlar değil,toplumsalın kitleler içinde için için kaynamasını sağlayan araçlardır.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful