ெசா

வைத

தவ ெசா

கா

ெகா

வைத

தமான கைல. வா

வா

ைதக

ேக

மாக

கா

ள மனைத

ைதகைள ம

னா

- THE ART OF LISTENING
ெகா

பாதி மனைத ேவெற ேகா அைலய வ
ேக பத

ல அ

.

. ஒ

ெபா

பவ

மன

கைள

ஆனா

இ த

ப றா

ைறயாக இ

ெகா

தலாவதாக இ

அதிக ேநர

ப தி

ேக க

வா

கிற

ளேவா ேதைவ இ

தவ க

வைக உ

. சில

இர

வைக த

ைக

யா

.

சி

. மன த க

கைல' ேப


வ வ

தைலவ சைம
அவரவ
அைற

ேநர

கள

ேக

கைள

தவ க

ெசா

தி

ெகா

ெடாழி
வர

யா

.

ெகா

ப ம

ேவைல

கேள எ

ேளா, ெவள ய ேலா ெச

கன

கிற

. எ

தாளாம

ெச

ெகா

சா ப

வா க

ல மா டா க
. இதி

ளாத

கைல

வட

,

ளா

வா . ஒ
ெகா

.

.

வா

.

க நல

,

கியமாக

ைம ச பவ ைத

ேபசி

இர

மன த க

சி

.

ைல.

ளேவா,

வைத ம றவ

ேபாேத சா தியமாகிற

வ அதிக

ேநரமி

கா

வதிேலேய

வ ெசா

.

ேம

ேபாேத ேக

மகி

இர

ேம

ெசா

களாக அவ க

லி,

.

எத

ெகா

ேக க ேவ
.

.

ெகா

ல. த

நட த ஒ

தா

களாக ம

ப றி ஒ

பத

ேநர ைத ெடலிவ ஷ

இவ க

க தி

தவ யாகி வ

மிக

ணாத மேனாபாவ . இதி

ப ர ைனகள

ெகா

காரண

ப றிேய ேபசி ஆன த ப

. அத

ைக ஓ ட தி

ேம

தாேலா ேபார

வைர ஒ

கியமாக ஒ

ஆ வ

ைறகைள

ப தி

மனமார

ைத ெசா

கைல அ

தவ கைள அறி

ேப வைத அ

ப றா

. அ ப

பதாக எ

கைள

ேபச ஆர ப

கிற

'ேக

கிற

தவைர பாதி காம

மகி
ெகா

ப றி ேக

தவ க

இ த இர

தா

ேக

ைனேய ைமய ப

மனநிைல. அ

ைறயாக

ல வ தைத மற க

த தி வாசக

றன. அத

ைற. த

ெகா

கி

கைல அ

பாேலா

சிறி

ைதக

ேள ேபச ப

தா

ெப

.

ெகா

ேநரேம. அவசர வா

. வா

ைகைய வா

இவ க

வமாகி வ

ைல. கிைட

மன ப றா

டாவ

ல அ

வைத அைர

ைமயாக, அைமதியாக

ைல.

, ெசா

லி, அவ ெசா

ைறய மன த கள
பதி

ேக பத

ேபச இைடமறி

ெசா

கைல இ

ேநரமி

ேபச

ேக ப

கா

ேபா

அவ

ெசா

ெவா

. சில ேநர

ைடய

னா . அ த

ப .

இ த

கள

அவரவ

ஹாலி

வ பா

ப றி க

அ தவ

ெகா

ப மாறி

கைடசி ப

பா க

ெகா

தி

கிறா

. நிைறய பண

தி

கிறா

. அவ

தி

கவன
ெகா

தா க

வ ஷய

ட இ

நா

ெகா

அ த இைளஞ

ணாத

,அ த

லவா?

இ ப

இற க
மன

இற ப

யாம

, ேநர

கியமா

தியவ கெள தைன ேப

ச த

மன

ைமக

ைவ க

ெகா

ட ப

ெபா

கைள

ெகா

ெபற
ேத

நி

வைத

கா

கள

சில

கைள

அதிகமா

மக

பாேனா

மன

, நா

ெசா

நம

ட அ த இைளஞ

ல. பல சமய

ெப ய ெகா

கள

ைமேய. அைத

றி நிைறய காணலா .

சில நிமிட

கைள நம காக

ஏ க ப
, இைல

காக ஏ
கள

வைத

ெவா
கிய

கா

ெச ய

ந மி

ட ஒ

தி வ

ெகா

ேக பேத. ப

ெத ய ப

தி கால தி

அவ ைற இற கி

பலவ னமான த

,

?

சில ேநர

ைலேயா எ

ைல

பா கியேம

ந மி

ெகா

பணேமா, உணேவா

ட இைளயவ க

லாம

ராகி

லவா? அ த வ

ைறயாவ

கிறா க

ப ர சிைனகைள

ேதைவய

லிய

வைர

எைதேயா

வ ைய ஆ·

கி வ

வய

தடைவ எ

ட இ

அைத வ ட

ைமயான கா

. அ த ேநர தி

ெசா

தய

. க

தா ெசா

ெப ற ஞாேனாதய

. மகன ட

த ைத கதறிய

ைமயான வ ஷய

அதிகமாகி வ

,ஆ

ல இதய

உதவ நா

கள

கிறா

ேக

என நா

வ பா

நிமிட

கிறா .

அைத

வாரசியமாக

க மா டா களா எ

ப ர ைனகைள

தா

எ ேபாதாவ

இ ப

தாேன, அ த

க ேந வ

வயதான கால

கி இ

வ த மன உைள ச

கிறா

ல ஏ ற நபராக ஒ

ேம ெகா

ப தின ஒ

தியவ க

ெதா

நிைலய

ேதைவ படாம

.

சிகைள

ைற த ைத

ப . "ெர

மாதி யா

ெசா

கிறா

சேகாதர க

ேக அ த

சேகாதர க

ேபாய

னடா வ ஷய

ப ர சிைனைய

பண த

கட

.

கிறா . அவ

கி

கால

த ைத இர

கிறா எ

, வாடா எ

னேவா?". அ

ட அ த நிக

ப ரபல க

அவ

த த ைத அேதா

கி ட வ தாேன, ஒ

ெச
தா

லி இ

ைமயா . மகன


ெசா

த ைத ேக

கைரய ைவ

ைடய தாயா , இர

ெகா

தா

த சில நா கள

அவ

ைல எ

கிைடயா

ெகா

ைல. இர

த ேபா

மி

பா

. ேச

ைள அ ேபா

ேச
ேச

. அ ேபா

நம

ய மிக

பா

நா

.

ேக
ெப ய

ேடாேம, ெசா

சில நிைன தா

சில

தா

லி

ட அ த

இ க டான ேநர தி

அ த ஒ

ஆ வாச ைத நா
எனேவ கா

ெகா

ெவள ேய

வ தா

ைவ

ப ர ைனகளா
தய

ெச

அவ க

லா

ச யாகி வ

"எ
ந ப

ைகயான வா

ெப ய உதவ ேவ
- Abrap

ெசா

ேநர

வைத

ைலெய

, கட

ைதகைள

யா

ேக

றா

.

.

ெகா

மன த க

கி ெபா

ெசா

யா

ளைத

ப கேள. ேம

நிர ப வழி

ப ர சிைனக

. அ ப

மதி ப ட

ேக

கவன ைத

ெசா

ைற

வ ட

.

ப தி

ஏதாவ

ெசா

வழி ெத

தா

ல மன

. பல ேநர

பாக ஏதாவ

ெப ற

ேபா காக அ

ைமயாக

த வாக எதாவ

நா

ேக

ஆ மா

வழி வ

கள

லாம
ேள
.

தமாக

வா " எ

அைத வ ட

,

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful