You are on page 1of 3

grupa a

Rolnictwo

.....................................................
imi i nazwisko

Poniszy test skada si z 11 zada. Przy kadym poleceniu podano


liczb punktw moliw do uzyskania za prawidow odpowied.
Za rozwizanie caego testu moesz otrzyma maksymalnie 26 punktw.
1. Wpisz obok zdania prawdziwego liter P,
a obok faszywego liter F.
p.)

(03

a) Najlepsze warunki do rozwoju

rolnictwa wystpuj na obszarach o


klimacie rwnikowym wilgotnym.
.F......
b) yzno gleby zaley m.in. od

wielkoci budujcych j czstek,

c)

TAK

NIE

Z rolnictwa
utrzymuje si
wikszo
mieszkacw

NIE

TAK

3. Uzupenij
tabel
przedstawiajc
procentow struktur uytkowania ziemi
odpowiednimi nazwami pastw. (02
p.)
Chiny, Filipiny, Niemcy, Libia
Pastwa

W klimacie zwrotnikowym suchym


upraw rolin warunkuje
wystpowanie ciekw wodnych. ..P.....

d) Znaczny spadek terenu jest

klasa

Wysoki poziom
mechanizacji

skadu mineralnego oraz zawartoci


materii organicznej. p.......

...................

Chiny

Grunty Uytki
orne zielone

Lasy

Pozosta
e

10

42

12

36

Niemcy

69

23

Libia

91

35

14

30

21

Filipiny

korzystny dla rozwoju rolnictwa, gdy


powoduje szybki spyw wody,
umoliwiajcy z kolei stosunkowo
atwe nawadnianie pl. .F......
e) Znaczny wpyw na prowadzenie

niektrych upraw ma ekspozycja


stoku. ...P....
f)

Na pkuli pnocnej korzystniejsze


dla rolnictwa s stoki o ekspozycji
pnocnej. ....f...

2. Uzupenij tabel, wpisujc w jej rubryki


TAK
lub NIE.
(02
p.)
Cechy rolnictwa

Japonia

Senegal

Wysoki poziom
kultury rolnej

Tak

nie

Mae zuycie
nawozw
sztucznych [kg/ha]

Nie

TAK

4. Podkrel nazwy trzech form rolnictwa


rynkowego.
(02
p.)
rolnictwo plantacyjne, kopieniactwo,
trjpolwka, rolnictwo owocowo-warzywne,
rolnictwo wdrowne, rolnictwo towarowe,
rolnictwo odogowo-rolne, dwupolwka
5. Przyporzdkuj do wymienionych w tabeli
regionw rolniczych waciwe informacje
(AI).
(03 p.)
Nazwa regionu

Cechy

rodkowopoudniowoafrykaski

H,C,A

wschodnioazjatyc
ki

G,I,E

australijsko-nowozelandzki

F,D,B

A. Konieczno tarasowania stokw ze


wzgldu na grzysty charakter
terenu.
B. Due zrnicowanie warunkw
naturalnych.

C. Chw zwierzt prowadzony


najczciej w systemie
koczowniczym.
D. Przewaga rolnictwa ekstensywnego.
E. Znaczne pogowie owiec i byda.
F. W strukturze upraw duy udzia
pszenicy, jczmienia i trzciny
cukrowej.
G. Przewaga upraw ryu, soi, burakw
cukrowych oraz herbaty.
H. Uprawy m.in. prosa, sorga, manioku,
taro, jamu, kawowca i kakaowca.
I. Korzystne warunki klimatyczne oraz
glebowe.
6. Podkrel prawdziwe informacje dotyczce
rolnictwa uprzemysowionego.
(03
p.)
Rolnictwo uprzemysowione w Europie
rozwino si zwaszcza w zachodniej /
wschodniej czci kontynentu. Ten typ
rolnictwa odznacza si znacznie nisz /
wysz
wydajnoci
ni
rolnictwo
tradycyjne.
Stosuje
si
w
nim
zdecydowanie mniej / wicej nawozw
mineralnych, rodkw ochrony rolin
oraz zabiegw weterynaryjnych. Jego
cechami charakterystycznymi s take:
mae / due zatrudnienie w tym sektorze
gospodarki, maa / dua powierzchnia
gospodarstw oraz niska / wysoka
towarowo. Tego typu gospodarstwa s
w stanie
wytwarza
produkty
po
stosunkowo niskich / wysokich cenach.
7. Ponisze
wykresy
przedstawiaj
gwnych producentw wybranych rolin
uprawnych. Uzupenij tabel, wpisujc w
odpowiednie miejsca nazwy rolin
uprawnych
oraz
litery,
ktrymi
oznaczono wykresy.
(04
p.)
bawena, buraki cukrowe, kukurydza,
maniok

Nazwa

Charakterystyka roliny

Wykres

bawena

rolina wknodajna
wymagajca stosowania
znacznych iloci nawozw
sztucznych oraz rodkw
ochrony rolin

Kukuryd
za

zboe ciepolubne o dugim


okresie wegetacyjnym
A
uprawiane na yznych glebach

maniok

wieloletni krzew wytwarzajcy


jadalne bulwy, z ktrych
wyrabia si m.in. tapiok

rolina uprawiana na yznych

Buraki glebach w klimacie


umiarkowanym ciepym
B
cukrowe wymagajca duych nakadw
pracy

8. Zaznacz zestaw, ktry zawiera tylko


nazwy rolin strczkowych.
(01
p.)
a) Ciecierzyca, kardamon, kolendra,
soczewica.
b) Groch, fasola, sezam, soja.
c) Fasola, gryka, proso, sorgo.
d) Bb, ciecierzyca, groch, soczewica.
e) Groch, jam, kardamon, taro.
9. Przyporzdkuj poszczeglnym gatunkom
zwierzt hodowlanych sposb ich
gospodarczego wykorzystania.
(02
p.)
a) konie .D.......
b) kozy .E.......
c) krliki .B.......
d) kury A........
e) renifery .C.......

A.miso, jaja, pierze

B.miso, skry
C.transport, sia pocigowa, mleko,
miso, skra
D.
sia pocigowa, transport,
miso,
cele rekreacyjnosportowe
E.mleko, miso, wena
10. Zaznacz na mapie znakiem X trzy
akweny nalece do najwaniejszych
wiatowych owisk.
(02
p.)

11. Uzupenij cig przyczynowo-skutkowy


dotyczcy deforestacji.
(02
p.)
A. Spadek produkcji tlenu.
B. Planowanie rozbudowy sieci drg.
C. Mniejsza zdolno pochaniania
tlenku wgla(IV).
D. Karczowanie lasw rwnikowych.
C
D

A
B