You are on page 1of 68

GNDIREA

MARTIE 1940

ANUL XIX - Nr. 3

CRETINISM

NAIONALITATE

I. PETROVICI : Cretinism i Naionalitate . . .


V. VOICULESCU : M'apropii de sfrit
TH. CAPIDAN : Limba noastr naional . . . .
TEFAN BACIU : Poesii
GEORGE DUMITRESCU : Poesii
GR. TUAN : Naionalismul i cultura adevrat
GHEORGHE BUMBETI : Scrisori de departe . .
TRAIAN CHELARIU : Dulcile cuvinte ale prea
blndei Catrina Ursu din fundul, Moldovii . .
MAR1ELLA COAND : Cultul familiei n fascism .
IDEI, OAMENI,

&
Io
140
149
151
153
157
158
163

FAPTE

EM1LIAN VASILESCU: Raoul Allier


172
PETRU P. IONESCU : J. Chevalier, cavaler al spiri
tului
' . .
174
MARIANA IONESCU : A. M. Carr : Tovari de
venicie
179
CRONICA

LITERAR

SEPTIMIU BUCUR: Gheorghe I. Brtianu: O enigm


i un miracol istoric: Poporul romn.D. Caraoostea : Simbolurile lui Eminescu
180
GH. VRABIE : Gh. Ungureanu : Din vieaa lui Ion
Creang
183
EMILIAN VASILESCU : U Mihai : Pascal . . .
184
CRONICA

DRAMATIC

M P

L A

186

MRUNT

NICHIFOR CRAINIC : Marius Bunescu. Filosofi


n bronz. Un sonetist. Dramaturgul Ion
Luca

Bl

fTaf

I. DIACU : Capul de Roi de G. Ciprian. Femeia


Cezarului de Ion Luca
CRONICA

^
/2^\ H

U L

189

2 0

E 1

BANCA DE CREDIT ROMAN


TELEFON : *3-1410
Str. Stavropoleos, 6

BUCURETI
TELEFON : *3-1410
Adresa Telegrafic:
Bancredit"

Omul forte
reuete
fa lupta pentru via, sntatea este
primul factor al succesului, lat act,
pentru a pstra nervii linitii,*creerul
limpede, muchii sprinteni i corpul
vioi, o reet care a fcut t o a t e pro
b e l e : e;ta d e a a turna un flacon de
p u i n t o n i n e ntr'un litru d e vin d e masa produs care constitue pentru
i d e a lua, naintea fiecrei mese, un cel mai bun tonic".
phrel din acest delicios vn fortifiant.
Nici un fortifiant nu poate fi
DL J . Coudurier, 99. bulevard du Tem parat cu uintonine pentruc nici una)
p l e , din Paris, a fcut experiena fi nu coine etatea principii regeneratoare.
scrie :
uintonine este remediu sigur, com
Sunt ani de zile de cnd ntre plect, eficace i d e p r e aeabuinm n cas Qutntonine ; nu semnat la care se p o a t e recurge ie
ue-am sturat niciodat de acest cel mai mic semn d e oboseal.

QUINTONINE
PRODUS

FRANCEZ. LABORATOARELE H ELIN


IA

FARMACII

SI

DROGUEB1I

GNDIREA
C R E T I N I S M I
CONFERIN

ROSTIT

LA

NAIONALITATE^

SOCIETATEA ORTODOX A FEMEILOR

ROMANE

DE
I. P E T R O V I C I
Conferinele

organizate de n o u a conducere a Societii Ortodoxe, animat de rvna

f r u m o a s d e a d u c e m a i d e p a r t e e l a n u l c r e a t o r a l n t e m e e t o a r e l o r a c e s t e i Societi, confe
r i n e l e a c e s t e a a u t o a t e o l e g t u r d i r e c t c u a c e l b u n s u f l e t e s c p r e i o s , c a r e se c h e a m v i a
a r e l i g i o a s .
S fie a c e a s t a o a r e o d o v a d d e r e n a t e r e e f e c t i v a c r e d i n e i i i n t e r e s u l u i r e l i g i o s ,
s a u poaite m a i m u l t o v o i n d e a t r e z i a c e s t i n t e r e s ? A r fi b i n e s fie p r i m a ipotez, d a r n u
este ru nici cu cea de a doua ;

p e n t r u c de m u l t e ori, a t u n c i c n d t e h o t r t i s a p u c i

o cale, e s t e c t e - a i i n d r e p t a t s p r e ea, d a c n u c h i a r t e i g s e t i p e d n s a f r s-i d a i


b i n e s o c o t e a l a . T o a t l u m e a c u n o a t e b u n o a r c o n t r o v e r s e l e n e s f r i t e c a r e a u e x i s t a t cu
p r i v i r e la u n p e r s o n a g i u d r a m a t i c s t r a n i u i s u g e s t i v ,
v o c n d faptul

Hamlet,

prinul

Danemarcei.

In

c a c e s t p e r s o n a g i u n u r m a u n e i t e r i b i l e d e s c o p e r i r i ia o a t i t u d i n e b i z a r

i p r o n u n c u v i n t e i n c o h r e n t e , u n i i c o m e n t a t o r i a u zis c H a m l e t
lea. A l i c o m e n t a t o r i susin d i n c o n t r , i n v o c n d

textul

piesii,

nebunise

c Hamlet

pur

de-a
i

binesimp'u

s e p r e f a c e c e s t e n e b u n , n e l e g n d s f o l o s e a s c a c e s t m i j l o c p e n t r u a r z b u n a u c i d e r e a
n e l e g i u i t a t a t l u i su. M a i e s t e n s i a t r e i a c a t e g o r i e d e c o m e n t a t o r i c a r e s p u n c desi
v a face p e n e b u n u l , d a r

ca

c i n e v a , p e n t r u c a s r z b u n e o fapt m i e l e s c , din t o a t e m i j l o a c e l e p e c a r e le a v e a

g u r s u n t p a s a j e p r e c i s e n p i e s din c a r e r e e s

la

ndemn

s aleag tocmai p e

Hamlet

acesta, s simuleze

nebunia, probabil

c era ntr'o

s u r srit din n i .
A a a m p u t e a s p u n e i aci ; v o i n a d e a l u c r a p e n t r u t r e z i r e a v i b r a i e i r e l i g i o a s e , p o a
te c n s e m n e a z c a i n c e p u t s sufle v n t u l r e l i g i o z i t i i n p n z a sufletelor n o a s t r e . Un
p i l o t c u m i n t e n u n t i n d e p n z e l e a t u n c i c n d n u c l i n t e t e nici-o p i c t u r d e a e r i c n d at
m o s f e r a e s t e n c r e m e n i t , d a r n d a t ce e x i s t o a d i e r e ct d e slab, o b o a r e c t d e

do-

m o a l , a t u n c i cu o m a n e v r p r i c e p u t a p n z e l o r ,

ct

poate nmuli puterea fcnd-o

m a i r o d n i c p e n t r u o c l t o r i e p e n t i n s u l apelor.
Iat, s c u r t a m e a i n t r o d u c e r e p e c a r e am fcut-o, u z n d d e p r e r o g a t i v a t r a d i i o n a l a
o r i c r u i c o n f e r e n i a r d e a n u i n t r a d e - a d r e p t u l n m a t e r i e ,

o prerogativ

de care

m'am

folosit i e u c n d i cnd, d a r n ' a m a b u z a t n i c i o d a t , n o r i c e c a z n ' a m a b u z a t n g r a d u

ca

s s u b s t i t u i i n t r o d u c e r e a , c o n f e r i n e i n s i . i d o a r a m a v u t m u l t e m o d e l e , m a i a l e s n ti
n e r e e a m e a , p e c a r e a fi p u t u t s fiu ispitit s le u r m e z , c a s l u n g e s c i n t r o d u c e r e a

a a fel, n c t s r e n u n l a conferin, e v i d e n t din l i p s d e timp.


A c u m d u p a c e s t e c o n s i d e r a i i p r e l i m i n a r e , s-mi d a i v o e s a b o r d e z t e m a a n u n a t ,

care e t e :

C r e t i n i s m i

Naionalitate.

F r s a m p r e t e n i a c a n i i d e p u i n d e a m e x p r i m a n g r a i t e o l o g i c a u t e n t i c , p e n
t r u c l a l u c r u l a c e s t a n u m ' a p r e g t i t n i c i c u l t u r a m e a r e l a t i v p r o f a n , n i c i c i n e t i e ct m i s
t i c i s m t e m p e r a m e n t a l , d e c a r e m s o c o t e m i n a m e n t e lipsit, v o i defini c r e t i n i s m u l , a a c u m
l v d e u p r i n p r i z m a c u n o t i n e l o r m e l e i a u n o r reflecii, a p l i c a t e , l v o i defini c a
pe

care a luat-o

Dumnezeu.

credina

religioas

din momentul

n care

omul

a descoperit

forma

efectiv

pe

O m u l a a v u t t r e b u i n d e D u m n e z e u , t o t d e a u n a , d a r p n c n d a r e u i t s-1 g

s e a s c , a t r e b u i t s-1 i n v e n t e . V e d e i , aci o r d i n e a

este

invers

ca

l a t i i n a n f i r i p a t : la

t i i n se n c e p e c u d e s c o p e r i r e a i p e u r m se a j u n g e l a i n v e n i e , p e c n d l a r e l i g i e s e n
c e p e cu i n v e n i a i p e u r m s e a j u n g e l i d e s c o p e r i r e .
I a t n t r e c e l i m i t e , r a p o r t n d - o a n u m e e x c l u s i v la a c e a s t p e r i o a d i n i i a l d e re
ligie i n v e n t a t , a m p u t e a s r e c u n o a t e m o v a l o a r e d e a d e v r f a i m o a s e i t e o r i i a lui L u d w i g
F e u e r b a c h i a l t o r g n d i t o r i c a r i a u fost i m p r e s i o n a i d e d e f i c i e n e l e n u m e r o a s e a l e i m a g i n e l o r n o a s t r e d e s p r e d i v i n i t a t e , e s t e v o r b a d e t e o r i a c n u D u m n e z e u a c r e i a t p e o m du
p c h i p u l i a s e m n a r e a sa, ci i n v e r s , o m u l a c r e i a t p e D u m n e z e u d u p c h i p u l i

asemna

r e a lui. Da, a c e a s t f a i m o a s t e o r i e a lui F e u e r b a c h s e p o a t e r e c u n o a t e v a l a b i l p r i v i t o r l a


a c e a p r i m p e r i o a d n c a r e o m u l , n a i n t e d e a

descoperi

pe

Dumnezeu,

1-a

inventat

e-

fectiv.
\ ^ I n a c e a s t p e r i o a d , d i v i n i t a t e a n u e s t e d e c t o r e s f r n g e r e a n a t u r i i o m e n e t i , o ima
g i n e , d a c v r e i m r i t , a a c e s t e i n a t u r i , n s fr a s e sacrifica n i c i u n a din s l b i c i u n i l e
i n i c i u n u l din p c a t e l e ei. C u m s p u n e f o a r t e j u d i c i o s

Cicero, o a m e n i i

aceast

epoc

n u s ' a u d a t n d r t s a t r i b u e zeilor, p e c a r e i-au furit d u p a s e m n a r e a o m e n e a s c , s


le a t r i b u e t o a t e infirmitile,
ceast perioad,

evident,

c a r e d e s o n o r e a z s p e a n o a s t r , h o i a , a d u l t e r u l / ^ , a. La a-

se refer

i o b s e r v a i a filosofului g r e c Xenophane

care spune,

v r n d t o c m a i s a r a t e d e c a l c a r e a i m a g i n e i d i v i n i t i i d u p o m : o a m e n i i a l b i i i m a g i n e a
z zeii d e c o l o a r e alb, cei n e g r i i i-i i m a g i n e a z n e g r i i cu n a s u l turtit. T r a c i i i-i i m a g i
n e a z cu ochii a l b a t r i i c u p r u l r o u , p e n t r u c a a l a u i ei. D a r X e n o p h a n e n c h e i e i
m a i n e m i l o s , a d o g n d c d a c b o i i i c a i i a r u t e a s d e s e n e z e , e v i d e n t c i-ar i m a g i n a di
v i n i t i l e r e s p e c t i v e s u b f o r m d e b o i i cai. In t r e a c t fie zis, n ' a fost n e v o i e c a b o i i s
t i e s d e s e n e z e , p e n t r u c a u e x i s t a t i p o p o a r e

care i-au imaginat

zeul sub form

de

b o u , d e p i l d , p o p o r u l e g i p t e a n , i e x p l i c a i a ar fi d e s i g u r c o m u l a r e n e v o i e s a t r i b u e di
v i n i t i i i u n e l e m e n t d e m i s t e r , i a r s u f l e t u l u n u i a n i m a l e s t e p e n t r u n o i , d e s i g u r m u l t m a i
misterios,

dect

sufletul

cuiva

cu trup

omenesc.

/
In d e o s e b i r e de a c e s t e p l s m u i r i ale p o l i t e i s m u l u i p g n , D u m n e z e u l c r e t i n n u

este

i n v e n t a t , ci e s t e g s i t / D a c a r fi i n v e n t a t , l-am fi n c h i p u i t d u p m s u r a n o a s t r o m e n e a s
c, n s D u m n e z e u l c r e t i n se p r e z i n t altfel, el e s t e c a r a c t e r i z a t p r i n v a l o r i d e z i n t e r e s a t e ,
d i n a c e l e c a r e n u e x p r i m n a t u r a o m e n e a s c , ci m a i d e g r a b i cel m u l t t e n d i n a n a t u r i i o m e
n e t i d e a se d e p i p e sine.- N ' a m p u t e a s s p u n e m
a r fi i m a g i n a i d e a l u r i l o r n o a s t r e
suportul

acestor ideale, s a u

dac

nici

dezinteresate, pentru

mcar

Dumnezeul

c el n u e n u m a i

atta,

cretin
ci

este

v r e i , c o n d i i a e x i s t e n i i l o r n n o i . V a s z i c , a c u m n u

m a i a v e m u n D u m n e z e u i n v e n t a t , ci u n D u m n e z e u

gsit,

model neegalabil, ca o aspiraie care n e crmuete,

gsit d e a s u p r a n o a s t r ca u n

rmnnd

totu pururea mai presus

de noi.y
P l s m u i r i l e r e l i g i e i i n v e n t a t e , zeiii p o l i t e i s m u l u i , c h i a r s u b a s p e c t e l e n c a r e Ii s e a t r i
b u i a u p u t e r i m a i m a r i d e c t l e a r e f p t u r a o m e n e a s c , p l s m u i r i l e a c e s t e a a u fost e g a l a t e
i c h i a r d e p i t e d e p r o g r e s u l o m e n i r i i n s i . B u b u i t u r i i f u l g e r e n c e r , s b o r u r i n n l i
m e , s t p n i r e a f u r t u n i l o r p e m a r e , t o a t e a c e s t e l u c r u r i c a r e a u fost a t r i b u i t e l a n c e p u t n u
m a i zeilor, d e p i n d p o s i b i l i t i l e d e a t u n c i ale o m e n i r i i , t o a t e a c e s t e a a u fost r e a l i z a t e d e

130

o m e n i r e n- d e c u r s u l e v o l u i e i sale. C h i a r i

z e i a n e l e p c i u n i i , M i n e r v a , a fost e g a l a t d e

p r o g r e s e l e m i n i i o m e n e t i , p e n t r u c n definitiv, o r i c e s ' a r s p u n e , t o t t i m i n e l e g e m
astzi n o i m a i m u l t , d e c t n e l e g e a M i n e r v a n v r e m e a ei. C a s n u m a i v o r b e s c d e a l t
zei, d e m u l t e g a l a t i c h i a r n t r u p a t n n e n u m r a t e
pe care o putem ntlni a e v e a n incarnaii fcarte

exemplare,

reuite,

este vorba

de Venera,

ce n ultima v r e m e

ajunseser

chiar ngrijortor de numeroase, cte o V e n e r a anual n u numai ntr'o ar, dar pe jude
s a u p e ora, i n u fr p r o t e s t a r e a a l t o r a c a r e n u s e s o c o t e a u c u n i m i c a m a i p r e j o s .
t/Zeii

n s c o c i i d e om, a c e i a a u fost e g a l a i i d e p i i ;

Dumnezeul

cretin

care nu

e s t e i n v e n t a t , ci gsit, n u p u t e a i n u p o a t e s fie e g a l a t . El r m n e c u t o t u l a l t c e v a , u n
fel d e g e a n d e l u m i n n d e p r t a t , c t r e c a r e n e n d r e p t m , d e c a r e n e a p r o p i e m , d a r p e
c a r e n ' o v o m a j u n g e n v e c i . p e r s o n a l n ' a m p u t u t s n e l e g c u m s e p o t gsi o a m e n i c a r i s
afirme : C r e t i n i s m u l a p a r i n e t r e c u t u l u i , c n d el n u a p a r i n e n c n i c i p r e z e n t u l u i , ci cu
foarte p u i n e e x c e p i i , a p a r i n e m a i d e g r a b v i i t o r u l u i , i u n u i v i i t o r c a r e n u s e v a c o n s u
m a l a r e p e z e a l , ci u n u i a c a r e n u p o a t e s s e i s t o v e a s c n i c i o d a t . JCretinismul n u e s t e m
b t r n i t i n u e s t e nvechit.j C u n i i a u p u t u t s-i v a d u n e l e s b r c i t u r i a p a r e n t e , a c e a s t a e
posibil, d a r e l e s e a m n m a i d e g r a b c u a c e l e p i c t u r i g r e o a i e i a f u m a t e o a r e s e aflau n
interiorul

unor

biserici, d a r c a r e , a t u n c i

c n d a u fost r a s e , n u s'a a j u n s p r i n a c e a s t a la

s c h e l e t u l zidului, ci s'a. d e s c o p e r i t d e d e s u b t o a l t p i c t u r , l u m i n o a s , f r a g e d i d e o t i n e
ree uimitoare.
/ Neaprat

c r e c u n o s c c i n p e r i o a d a iniial, p e c a r e a m n u m i t - o a religiei i n v e n

tate, i a t u n c i a e x i s t a t p r o b a b i l o r e v e l a i e v a g , t r a d u s s u b f o r m a u n u i imbold, d e a i m a g i
na o lume superioar deasupra capetelor omeneti, o lume de altminteri stngaciu concepu
t i p r o s t d e l i m i t a t , a a fel c d i v i n i t i l e a c e s t e a s e a m e s t e c a u n t r ' u n a cu p l a n u l e x i s t e n
ii p m n t e t i . I n s p e n t r u faza d e c o p i l r i e a o a m e n i l o r , D u m n e z e u a t r e b u i t s-i dase p e
ei s-1 i n v e n t e z e , fiind a b s o l u t c u n e p u t i n s li s e

destinuiasc n sublimitatea sa ade

vrat, y
Este o n c e r c a r e c u t o t u l s t e a r p c a s m p l n t m c u n o t i n e n a l t e i s u b t i l e l a un
nivel

spiritual

cretini

cari

inferior.
merg

Citeasc,
civilizeze

cine

vrea

s e edifice,

rapoartele

misionarilor

t r i b u r i l e p r i m i t i v e , i s e v a c o n v i n g e d e a c e s t a d e v r .

Aa, pentru a d a j u n exemplu, mi amintesc de relatarea unuia dintre dnii care povestete
c u m s'a d u s l a u n t r i b i a n c e p u t s v o r b e a s c d e s p r e c r e d i n a c r e t i n , d e s p r e D u m n e
z e u l c r e t i n c a r e i-a sacrificat p r o p r i u l s u fiu d i n d r a g o s t e p e n t r u o m e n i r e . D a r o a m e n i i ac e l u i t r i b a u r m a s foarte m i r a i , n e n e l e g n d p e n t r u c e s a c r i f i c a r e a fiului a r fi u n m a r e sa
crificiu. In a d e v r

t a t l i c u fiul n u s u n t n i c i - o r u d d u p c o n c e p i a a c e l u i trib, a i c

r u i o a m e n i n ' a u p u t u t s s t a b i l e a s c n i c i - o c o r e l a i e n t r e a n u m i t e fapte fiziologice, p e c a r e


t i i n a n o a s t r le^a fixat fr g r e u t a t e , a a c ei s t a b i l e s c f i l i a i u n e a n familie e x c l u s i v p r i n
femei. i a t u n c i i-au r s p u n s m i s i o n a r u l u i : sacrificiu

a r fi fcut

Dumnezeul

vostru

dac

ar fi jertfit p e n t r u o m e n i r e p e fiul s u r o r i i sa; cci ao'esta e s t e r u d a s a c e a m a i a p r o p i a t din


tre d e s c e n d e n i . E cel p u i n u n e x e m p l u p l a s t i c p e n t r u o e x p e r i e n c a r e n u n u m a i c n ' a d u s
la r e z u l t a t e , d a r p o a t e l e - a i n t r z i a t . /
F r n d o i a l , i s u b forma ei p u e r i l r e l i g i a i - a a v u t u t i l i t a t e a sa. M a i n t i o p r i
m u t i l i t a t e e c a a c o p e r i t c a p e t e l e o a m e n i l o r cu o a l t l u m e m a i n a l t a a fel, n c t e l e
n u m a i r m n n e a d p o s t i t e n v i j e l i a a s p r a n l i m e l o r t e r m i n a l e . I n al d o i l e a r n d ,

ace

ste nluciri puerile, aceste plsmuiri halucinante pot s aib totu o valoare important pen
tru, c o n s e r v a r e a

individual.

Filosoful

B e r g s o n face c h i a r u n fel d e c o m p a r a i e n t r e a c e s t e

plsmuiri ale religiei primitive c u anumite halucinri grosiere, care se pot ntmpla n via
a p r a c t i c , fiind n s d e r e a l folos, i p o v e s t e t e o n t m p l a r e , p o a t e c h i a r p e r s o n a l . O d a -

t c o b o r n d d e l e t a j i v r n d s se u r c e n a s c e n s o r ,

a gsit, n a b s e n a a s c e n s o r u l u i ,

ua

d e s c h i s , a m e r s f r s s e u i t e i n ' a lipsit d e c t o c l i p c a s s e p r b u e a s c n gol, c n d


d e o d a t , n m o m e n t u l c n d a v r u t s n t i n d p a s u l , a a v u t i m p r e s i a c-1 t r a g e c i n e v a d e um e r i n a p o i . A b i a a t u n c i i-a d a t s e a m a d e a b i s u l u n d e e r a s c a l c e , c o n s t a t n d n s t o t o d a
t c nu-1 t r s e s e n i m e n i , c a v u s e s e o s i m p l h a l u c i n a i e , n s m n t u i t o a r e p e n t r u v i a a l u i .
Cam tot aa sunt aceste plsmuiri ale religiei ;

fr

aib

valoare

de adevr,

ba

c h i a r l o g i c e t e a b s u r d e , e l e p o t s a i b t o t u u t i l i t a t e a lor d e n e c o n t e s t a t . C h i a r u n e l e m i
c i m i c a r e li s e a t r i b u i a u n c o n f o r m i t a t e c u n a t u r a o m e n e a s c a c e t i zei e r a u cruzi i r z
b u n t o r i c h i a r i a c e a s t a i - a a v u t p a r t e a d e u t i l i t a t e , c c i d e t e a m a p r o p r i e i s a l e p l s
m u i r i f i o r o a s e , o m u l i - a n f r n a t e g o i s m u l p e r s o n a l , i c u a c e a s t a s'a p u t u t c r e i a o r d i n e a so
cial, b a z a t p e c o n c e s i i i r e s t r i c i i r e c i p r o c e .
D e a l t m i n t e r i n i c i c h i a r a c e a r e l i g i e din a n t i c h i t a t e c a r e e s t e c o n s i d e r a t n d e o b t e
c a o a v a n g a r d , c a o a n t i c a m e r a c r e d i n e i c r e t i n e , r e l i g i a m o z a i c , i a c e a s t a s e s i t u e a z
t o t n z o n a r e l i g i e i i n v e n t a t e , a d i c a c o l o u n d e D u m n e z e u e s t e fcut d u p c h i p u l i a s e m
n a r e a o m u l u i . I e h o v a d u p c u m n e d o c u m e n t e a z proifesoirul D e n i s S a u r a t e s t e crud, p e d e p
sete p e copii p e n t r u greelile prinilor, p e d e p s e t e p o p o a r e l e p e n t r u greelile Regilor, pe
d e p s e t e p e cei c a r e a u p c t u i t f r i n t e n i e , b a d e m u l t e ori m p i n g e p e c i n e v a s g r e e a s
c n u m a i d e p l c e r e a d e a-1 p e d e p s i . N u a j u n g e c u s i m p a t i a n i c i p n la i n d i v i d , n i c i p n
la o m e n i r e c a a t a r e , ci p u r i s i m p l u d r a g o s t e a lui e s t e m r g i n i t n c a d r u l u n u i s i n g u r p o
por, p e c a r e l i u b e t e o r i c t a r grei.
P o a t e n e p o c a d e m a i t r z i u , a profeilor, a c o l o a u n c e p u t s m i j e a s c c t e v a idei
m a i a p r o p i a t e d e C r e t i n i s m , c a d e p i l d i d e i a m e s i a n i c , c u t o a t e c M e s i a n c o n c e p i a
l o r e r a m a i m u l t u n fel d e e r o u n a i o n a l ; d e a s e m e n i p a r c n c e p e a s s e m a i n t i n d d r a
g o s t e a lui D u m n e z e u

i d i n c o l o d e m a r g i n e e p o p o r u l u i e v r e u , c t r e o m e n i r e d e o p a r t e

i c t r e i n d i v i d d e a l t p a r t e .
D a c v r e m n a n t i c h i t a t e u n l o c n c a r e s s e o b s e r v e o d e s c o m p u n e r e a p l s m u i
r i l o r r e l i g i e i i n v e n t a t e i o s c h i a r e a r e l i g i e i c u D u m n e z e u cel d e s c o p e r i t , a c e a s t a a r fi p o a
t e n c i v i l i z a i a p e r s a n i g r e o o - r o m a n , a t u n c i c n d a j u n s e s e r l a u n g r a d m a i

avansat.

E s t e i m p r e s i o n a n t d e p i l d , p r i n a f i n i t i l e c a c r e d i n a c r e t i n , o l e g e n d p e r s a n din al
t r e i l e a v e a c n a i n t e d e C h r i s t o s c a r e c o n c e p e p e o a m e n i c a fiind n s c u i d i n l u m i n , c a n i
te fulguraii diafane, oare trimese n lupt c u ntunericul,

a u fost n v i n s e , a u fost

c a p t i v e , i a r a s t z i a c e s t e p i c t u r i d e l u m i n s e g s e s c n t e m n i a t e n

ntunericul

luate

materiei

c o r p u l u i i a c u m t o a t p r o b l e m a e s t e e m a n c i p a r e a a c e s t o r r a z e a l b e , n c p r i z o n i e r e .
aa raionalismul

i s i m u l e s t e t i c

Tot

al vechilor greci au p r o v o c a t d e s c o m p u n e r e a plsmui

r i l o r p o l i t e i s t e , a m p u t e a s p u n e c t e o d a t c h i a r d e s f i i n a r e a lor, p e n t r u c n c o n c e p i a lui
Democrat d e p i l d , zeii n u m a i a p a r c a a u t o r i i lumii, c i s u n t f p t u r i c r e a t e . L u m e a a fost
produs

d e p r i n c i p i i c o s m i c e m a t e r i a l e , c a r e a a c u m a u c r e i a t p e o a m e n i , a u c r e i a t i p e

zei. n c e p e p a r c s s e p r e g t e a s c d r u m u l D u m n e z e u l u i c r e t i n , a c r u i v i z i u n e a u a v u t - o ca
p r i n t r ' o c e a s u p i r e i p o e t i c , cel p u i n p i s c u r i l e
c r a t e , P l a t o n , A r i s t o t e l e s , filosofii

c u l m i n a n t e a l e s p i r i t u l u i elin, c a So-

stoici. I a r d a c s'ar p u t e a v o r b i i d e o p a r t i c i p a r e a c u

g e t r i i e v r e e t i l a n e t e z i r e a a c e s t u i d r u m c t r e D u m n e z e u l gsit, n u n s c o c i t , a c e s t l u c r u
s'a n t m p l a t d u p c e c u g e t a r e a e v r e e a s c a fost f e c u n d a t d e g e n i u l filosofiei g r e c e t i . De
sigur Philon din Alexandria, care v o r b e t e n concepia lui despre u n Dumnezeu unic, a
c r u i e m a n a i e i m e d i a t a r fi L o g o s u l , p e c a r e E v a n g h e l i s t u l I o a n 1-a i d e n t i f i c a t c u C h r i s
tos, d a r tot a a d e a d e v r a t r m n e c a c e l L o g o s a l lui P h i l o n n u e s t e n t r ' u n fel a l t c e v a ,
d e c t d e m i u r g u l lui P l a t o n , p r i n u r m a r e a s t a t s u b i n f l u e n a d i r e c t a filozofiei g r e c e t i .
In sfrit se p e t r e c e a c e l e v e n i m e n t a p r o a p e f r s e a m n n e v o l u i a o m e n i r i i :

132

omul

d e s c o p e r e f e c t i v p e D u m n e z e u . 'a prj3dji_j>jc^

i a d n

c, ce n u s e p o a t e a s e m n a c u n i c i - u n c u t r e m u r fizic, i n c l u s i v c u t r e m u r u l

care a

crpat

c a t a p e t e a s m a T e m p l u l u i n z i u a R s t i g n i r i i . Sufletul o m e n e s c d e o d a t s'a p r e n o i t c o m p l e c t ,
s'a u m p l u t cu o l u m i n i c u o p a c e s u v e r a n , c a r e e r a a a d e b i n e f c t o a r e , n c t fie
care

prefera

s-i

sfie

carnea

fiarele,

d a c t s s e n t o a r c i a r p e t r i s t e l e fgauri a l e

trecutului.
^ D u m n e z e u l d e s c o p e r i t e r a n o u i original, fa d e p l s m u i r e a f c u t n p e r i o a d a din
n a i n t e , d u p c h i p u l i a s e m n a r e a o m u l u i . E s t e u n D u m n e z e u c a r e n s e a m n i u b i r e , c a r e n
s e a m n i e r t a r e i a c r u i solie c t r e o a m e n i a fost : Iubii-v, n g d u i i - v . l e p d a i - v d e
e g o i s m u l v o s t r u . C e e a o e g n d i r e a g r e c e a s c n ' a p u t u t s fac, c u t o a t s u p e r b a ei r a f i n a r e ,
s'a p r o d u s c u r n d d u p a c e i a p r i n m a r e l e e v e n i m e n t d e s p r e c a r e v o r b i m . G n d i r e a g r e a c a
a t i n s p e s t e .tot p e r f e c i u n e a , d a r a c e a s t r e l i g e

simpl

a a t i n s s u b l i m u l . Solia c r e t i n s'a

a d r e s a t d e o c a m d a t celor n e v o l n i c i , c e l o r n suferin. C r e t i n i s m u l s'a a e z a t d e p a r t e a ce


lor slabi. C e m e r i t m a r e , s te aezi d e p a r t e a celor slabi, c n d e s t e a a d e c o m o d s t e
alturi de cei tari !
E v i d e n t c a c e a s t t e n d i n d e a fi t o t d e a u n a cu cei slabi i muli, a p u t u t s d e g e
n e r e z e i d n s a n t r ' o m a n i e , o m a n i e c a r e a m e n i n a n p r i m u l loc e x e m p l a r e l e d e e l i t n
f a v o a r e a t u r m e i m e d i o c r e . i c n d filosoful N i e t z s c h e n v e a c u l al X I X - a a l u a t o a t i t u d i n e
v i o l e n t a n t i - e r e t i n , f c n d r s p u n z t o r C r e t i n i s m u l e g a l i t a r d e n i v e l a r e a omenirea,

prin

s a c r i f i c a r e a e x e m p l a r e l o r d e elit fa d e t u r m a m a j o r i t a r , d a c v r e i , n t r e a t i t u d i n e a l u i
N i e t z s c h e i a t i t u d i n e a c r e t i n a fost u n p u n c t

comun :

aa

cum

Cretinismul s'a

dat

d e p a r t e a c e l o r slabi, i N i e t z s c h e s e d d e a a c u m t o t d e p a r t e a c e l o r slabi, p e n t r u c e x e m
p l a r e l e d e e l i t a j u n s e s e r s r e p r e z i n t e ele, p e cei m a i slabi, p e c n d t u r m a m e d i o c r r e
prezenta putereaA
Ins incontestabil Cretinismul n u a avut

sine

aceast

nfiare

unilateral ;

C r e t i n i s m u l a v e a m a i m u l t e c o a r d e n s t r u c t u r a l u i i n p r i m u l loc p r e c o n i z a d r e p t a t e a ,
n u d r e p t u l , p e n t r u c d r e p t u l d e m u l t e ori c o n s f i n e t e

privilegii.

De a l t m i n t e r i s u b bandera n o u a C r e t i n i s m u l u i a u v e n i t s s e a d a u g e , a l t u r i d e cei
slabi, i o a m e n i foarte p u t e r n i c i . A i e x p l i c a a c e a s t a , p e n t r u c o m u l ori c t a r fi d e falnic
i d e plin d e sine, t o t a r e t r e b u i n , c n d i c n d , s se ncline, a r e n e v o i e d e c i n e v a m a i
m a r e , n t r u c t c o n t i i n a m r u n i m i i i a r e l a t i v i t i i s a l e l m p i e d i c s s e p r o c l a m e cu d e
a r t trufie, ca o r e a l i t a t e a b s o l u t . Este foarte c a r a c t e r i s t i c c u m o a m e n i d e geniu,

oameni

c a r e a u simit o b o g i e i m e n s n r e s u r s e l e sufletului lor, m a r i i c r e a t o r i d e a r t ori t i i n e ,


n i c i o d a t n ' a u c r e z u t c nfptuirile l o r a u i z v o r i t i n t e g r a l

din ei nsui,

ci t o t d e a u n a

au

p s t r a t c o n v i n g e r e a c e l e a u fost i n s p i r a i i p r i m i t e d e a i u r e a , o p t i t e d e u n glas, m i s t e r i o s ,
d r u i t e d e - o p u t e r e oare i d e p e a .
C e n s e a m n a c e a s t a ? n s e a m n p u r i s i m p l u c omul, ori c t a r fi d e falnic i d e
b i n e n z e s t r a t , a r e n e v o i e c a s-i b o l t e a s c d e a s u p r a c a p u l u i s u o r e a l i t a t e o c r o t i t o a r e , d e
c a r e s a t r n e , d a r c a r e s-1 s e p a r e d e p u s t i u l n f i o r t o r

al n e a n t u l u i . P e n t r u

aceasta,

sub

f l a m u r a c r e t i n a u v e n i t m u l i m e d e n o r o a d e , s l a b e i p u t e r n i c e , m o d e s t e i o r g o l i o a s e
S'or m a i fi s t r e c u r a t , c u m s e n t m p l t o t d e a u n a , p e r s o a n e c a r e s u n t c r e t i n e n u m a i n aparen, pseudo-cretine, sau cretine mai mult

din

superstiie,

precum

sunt

foarte

muli atei, n u att din convingere, ct din libertinaj sau din dorina de a p r e a avansai.
B i r u i n a p e c a r e a a v u t - o C r e t i n i s m u l n ' a fost o b i r u i n efemer, l e g a t d e o a n u
mit

epoc

determinat,

p e n t r u c C r e t i n i s m u l , fa d e b u z e l e a r s e d e s u f e r i n i s u p t e

d e r e n u n a r e , d i s p u n e d e u n p a h a r p e c a r e nu-1 m a i a r e n i m e n i . O m e n i r e a a fcut

sforri

u r i a e p e n t r u ca s a j u n g l a fericire i a fost u n c u v n t d e o r d i n e l a n c e p u t u l epocii m o -

133

d e r n e , p e care-1 g s i m r o s t i t d e o p o t r i v i d e B a c o n i d e D e s c a r t e s , s f a c e m t i i n c a p r i n
t i i n s a j u n g e m la d o b n d i r e a fericirei. E v i d e n t s ' a u f c u t , p r o g r e s e

technice

uimitoare,

c a r e a u c o r e c t a t o m u l i m e d e n e a j u n s u r i i a u s u p r i m a t p u z d e r i e d e i m p e d i m e n t e .

Astzi

putem strbate

acas,

imensitatea

spaiului n cteva ore, n e vin concertele prin v z d u h

a u z i m p e m a r i i a r t i t i n o d a i a n o a s t r , p u t e m m b l n z i frigul, n d u l c i a r i a , s e c a m l a t i n e l e i c t e i m a i c t e a l t e l e ! D a r t o a t e m i n u n i i l e t e c h n i c e n ' a u i z b u t i t s
n e f i c a c i t a t e a ei c o n s o l a t o a r e , d i v i n a fraz c z u t s i m p l u d e p e b u z e l e

nlocuiasc,

Dumnezeului-om :

| F e r i c i i cei c a r e sufer, c c i a l o r e s t e I m p i i a c e r u l u i " . Z b o r u l a v i o a n e l o r , t u n u r i l e a n t i


aeriene n ' a u p u t u t s foreze destinul c a r e ade a s c u n s n triile albastre i s deschid co
m u n i c r i m a i s i g u r e n t r e n o i i n l i m i , d e c t o p o a t e face s b o r u l s t n g a c i u a l r u g c i u n i i
sau c u v n t u l alintor al Evangheliei.
F e r i c i r e a n u e s t e n f u n c i e d e m u l t i p l i c a r e a m i j l o a c e l o r p u t e r i i n o a s t r e , ci d e c r e t e
r e a c o t e i d e r b d a r e , d e u m i l i n i d e r e n u n a r e , c h i a r d a c a m face t o a t e r e n u n r i l e n
ateptarea

unei

recompense

ntr'o

lume

viitoare. Neaprat, fgduina aceasta de recom

p e n s este u n d a r foarte preios, p r e l u n g e t e r b d a r e a i a m n indefinit sorocul speranii.


i m g n d e a m o d a t , n r e v e r i i l e m e l e v a g a b o n d e , c e s ' a r n t m p l a d a c d o i o a m e n i , u n u l
c a r e n v i a a p m n t e a s c n ' a r e n u n a t la a b s o l u t n i m i c , o f e r i n d u - i

sie-i t o a t e

plcerile

p e n t r u c n ' a c r e z u t n f g d u i n a d e r e c o m p e n s n t r ' o v i a v i i t o a r e , i u n a l t u l c a r e a
r e n u n a t la tot, n a t e p t a r e a a c e s t e i r e c o m p e n s e s u p r e m e , c e s ' a r n t m p l a d a c d e c e d n d ,
ar

avea amndoi

urmtoarea

surpriz

neateptat.

Aceila c a r e i - a f c u t

i n u s ' a r e s t r n s d e l n i c i - o b u c u r i e p m n t e a n , s u r p r i z a s c o n s t a t e
exist, iar cellalt resemnatul,

ateptarea recompenselor

toate

gusturile

c viaa

viitoare

cereti, decepia s v a d

r e c o m p e n s a n u v i n e a a d e r e p e d e mici c h i a r n v i a a v i i t o a r e . Ei b i n e m n t r e b a m , s t n d d e
v o r b c u m i n e nsumi, oare din acetia doi, n faa situaiei n e p r e v z u t e , oare o s se r e
s e m n e z e m a i r e p e d e , cel c a r e s'a c o m p r i m a t p n a c u m , a t e p t n d r e c o m p e n s a , s a u c e l c a r e
n u s'a n f r n a t d e l n i m i c a i c a r e a r t r e b u i s n u a i b n i c i o p r e t e n i e ? Eu c r e d c tot c e l
d i n t i s e v a r e s e m n a m'ai r e p e d e , fiindc a r e c o a l a r e n u n r i i . i n i c i n u v a r e n u n a m c a r
l a n d e j d i i l e l u i , n t r u c t c r e t i n u l a r e f a n a t i s m u l s p e r a n e i , d a r t o t a a a r e i g e n i u l r b
drii, a a c v a continua s zic : tot v a v e n i o d a t r e c o m p e n s a , m a i r a b d nc mai departe.
T r e c n d la o n o u ordine de idei, v o m spune c ideia cretin e m i n a m e n t e
r, n u a b s o a r b e totalitatea funciunilor

umanita

noastre sufleteti ; ideia cretin n ' a reuit i p o a t e

c nici n ' a vrut s strpeasc ntreg mrciniol pornirilor noastre egoiste, care sunt indi
s o l u b i l e d e n a t u r a o m e n e a s c . C e l m u l t , p e n t r u c i-a d a t s e a m a

c n u poate

confisca

n t r e a g a v i a s u f l e t e a s c , a r v n i t s fie m c a r o f o r n p a r a l e l o g r a m u l f u n c i u n i l o r n o a
s t r e sufleteti, c a r e d e t e r m i n a c i u n e a i a c t i v i t a t e a n o a s t r . T r e b u e s a d a u g n s , c i d e i a
cretin n u este nici s i n g u r a v a l o a r e dezinteresat c a r e e x i s t n sufletul nostru.
M a i e x i s t i a l t e v a l o r i d e z i n t e r e s a t e , i a m p u t e a s s t a b i l i m cel p u i n t r e i c l a s e d e
asemenea

valori :

yalorilena4JOTiale,

valorile

u rnanitare
;

(cretine)

i v a l o r i l e c u l t u r a l e .

O p r o b l e m o a r e s e p u n e a c u m a r fi, n c e r a p o r t s t a u n t r e d n s e l e a c e s t e t r e i c a t e g o r i f c T e
valori, care n u s u n t perfect omogene, dac se pot armoniza laolalt sau exist

disonane,

d i v e r g e n e , c a r e a r p u t e a s m e a r g p n l a conflict !
Evident, toate aceste valori a u un caracter comun, acela c sunt dezinteresate. Lucrul
n u e g r e u d e artat. Valorile culturale s u n t vizibil desinteresate. A c e l a care cerceteaz ade
vrul, c a r e contempl frumosul, c a r e creiaz oper de tiin sau de art, acela evident

in

c l i p a c r e a i e i t r e b u e t e s s e u i t e p e s i n e i e g o i s m u l s u i n d i v i d u a l . S e v a s p u n e , d a r i ar
t i s t u l s e g n d e t e l a glorie, p o a t e i l a c t i g . A r t i s t u l a r e i d n s u l m o m e n t e n c a r e e s t e
om, n s n m o m e n t u l c r e a i e i , n m o m e n t u l a c e l a c a s p o a t r e a l i z a o o p e r v a l a b i l , t r e -

134

bue s-i lepede

orice preocupare

u t i l i t a r i s t i s d e a p i l d a c e a ma" m a l t a a u i t r i i d e

sine. D e s p r e d e s i n t a r e s a r e a valonilor c r e t i n e e s t e i n u t i l s m a i

vorbim

V a l o r i l e n a i o n a l e a u i e l e o a d n c d e z i n t e r e s a r e . O a m e n i c a r e j e r t f e s c familia, v i a
a, a v e r e a , p e n t r u a r , ce p i l d m a i f r u m o a s d e a b n e g a i e p o a t e e x i s t a ? V a l o r i l e n a
i o n a l e n s n u s u n t c h i a r p u r a l t u i s t r e , ci c u p r i n d u n p u t e r n i c a l t o i

egoist. E v i d e n t

faci

jertfa d e sine, a b n e g a i e c o m p l e c t d e i n t e r e s e p e r s o n a l e , d a r o faci n u m a i p e n t r u c o m u n i t a


t e a t a n a i o n a l , p e n t r u c o m u n i t a t e a c a r e v o r b e t e a c e i a i l i m b c u t i n e i e l e g a t p r i n ac e l a t r e c u t , d a r o d a t a j u n s la m a r g i n e l e rii, se p o a t e n t m p l a s r e d e v i i e g o i s t u l cel
m a i feroce, p r i v i n d d i n c o l o d e h o t a r e . P o a t e c fora i n c o n t e s t a b i l a p r e o c u p r i l o r n a i o n a
le c o n s t t o c m a i i n a c e s t a l t o i egoist, n a c e a s t s i n t e z e x p l o z i v , c c i altfel i d e i a a c e a s t a
n a i o n a l n u a r e p r e a m a r e b l a z o n d e v e c h i m e , ci e s t e c e v a r e c e n t n e v o l u i a o m e n i r i i . C
a e x i s t a t m a i d e m u l t u n fel d e n a i o n a l i s m p a t r i a r h a l i i n s t i n c t i v , a c e a s t a cine o p o a t e t g
d u i ? A c e l n a i o n a l i s m p e o a r e a a d e s p l e n d i d 1-a e x p r i m a t E m i n e s c u , p u n n d u - 1 p e b u z e l e
lui M i r c e a c e l B t r n :
Eu mi apr

srcia
:

sau :
N'avem

oti,

ns

i nevoile

neamul

iubirea

Care nu se nspimnt

de moie

e un

de-a ta iaim,

zid.

Baiazid '

I n s a c e s t n a i o n a l i s m p a t r i a r h a l nu__este J d e n t i c cu n a i o n a l i s m u l d e

astzi, care e

c o n t i e n t d e d r e p t u r i l e s T e T A t r e b u i t s s e p r o d u c u n fel d e criz n n a i o n a l i s m u l p a t r i a r
hal, p e n t r u c a s s e p o a t n a t e a c e s t n o u n a i o n a l i s m d e o v i g o a r e n e o b i n u i t .
D a c e s t e s l u m u n e x e m p l u edificator, n e p u t e m referi l a a c e l p o p o r c a r e
astzi p i l d a c e a m a i v i e d e n a i o n a l i s m i m p e t u o s , p o p o r u l
p u t u l v e a c u l u i al X I X - l e a se l e p d a c o m p l e c t d e o r i c e
veacuri

ntregi

cnd preocuparea

este

g e r m a n , i c a r e p n da n c e

preocupare

naionalist. A u

fost

n a i o n a l i s t e r a la el c o m p l e c t a b s e n t . C n d se fcea

v a c a n la t r o n u l i m p e r i a l , p u t e a s c a n d i d e z e

ori-ce

strein,

i c a n d i d a t o d a t R e g e l e

F r a n e i , n r i v a l i t a t e cu R e g e l e S p a n i e i , a r e u i t a c e s t a din u r m

naintea Regelui Franei,

d a r p u t e a s fie i i n v e r s , s i t u a i a e r a a c e i a i . A p o i n t i m p u l v e a c u r i l o r al X V I I - l e a i al
X V I I I - l e a n u exista, a m p u t e a zice, n i c i m n d r i a n a i o n a l , a a e r a d e m a r e s e r v i l i s m u l imi
t a t o r p e n t r u m o d a , p e n t r u tiina, p e n t r u l i t e r a t u r a

altor

ri,

special

p e n t r u a c e l e din

F r a n a . N u e r a P r i n c i p e g e r m a n , c a r e s n u - i fac i m e d i a t Versoiiles-ul l u i d u p m o d e l u l celui


francez, n u e r a p r i n i o r c a r e s n u a i b o C u r t e cu p a n g l i c u e i p e r u c i , n u e r a b a r o n e a s :
g e r m a n , cel p u i n din a c e l e a s u b t o s u t de k i l o g r a m e , oare s n u s e v i s e z e
Doamna

de Pompadour

a Prinului respectiv. Insu marele

Rege Frdric

ajungnd

al II-lea

spunea

u n u i s u p u s al s u , c a r e s c r i a f a b u l e f o a r t e b u n e : p c a t c n u le-ai scris n f r a n u z e t e , lim


b a g e r m a n n u e s t e l i m b d e l i t e r a t u r . El p e r s o n a l

scria

versuri

franuzeti,

chemase

pe

V o l t a i r e l a C u r t e a l u i , f c n d d i n el s c r i i t o r u l i filosoful p r i n e x c e l e n , iar c n d a a u z i t
c scrie i n t e r e s a n t n l i m b a g e r m a n u n profesor-filosof,

C r i s t i a n Wolff, a c e r u t s i s e tra

d u c n f r a n u z e t e u n p a s a g i u c a s-1 p o a t ceti. In sfrit

cnd vorbea de printele

su,

faimosul xege-soldat, c a r e n u s'a p u r t a t ce e d r e p t t o c m a i d u i o s cu fiul su, n u s e r o s t e a alt


fel d e c t s p u n n d : a c e a s t b r u t d e n e a m . V e d e i c a r e e r a s i t u a i a !
M a i m u l t d e c t att, c e i t r e i m a r i corifei literari, c a r i a u fost furitorii

emanciprii

l i t e r a r e g e r m a n e , Lessing, G o e t h e i Schiller, fiecare, e r a t o t c e p o a t e fi m a i s t r i n d e p r e o


c u p a r e a n a i o n a l . L e s s i n g s p u n e a : c a u t n s u f l e t u l m e u c u l u m n a r e a s g s e s c d r a g o s t e a

135

d e a r , n ' o aflu nicieri. S c h i l l e r s'a a d r e s a t c t r e

poporul

german

ntr'o mprejurare

spu

n n d : G e r m a n i , n u m a i c u t a i s fii o n a i u n e , ci c u t a i s fii o a m e n i . I a r G o e t h e a f i r m a
o r g o l i o s c e s t e c e t e a n a l U n i v e r s u l u i , n u b i e t c e t e a n al G e r m a n i e i .
A b i a n v e a c u l a l X I X - l e a s ' a d e t e p t a t , c a r e a c i e a c u c e r i r i l o r l u i N a p o l e o n , i s b u c n i n d c u o for e l e m e n t a r ,

a c e s t s i m m n t n a i o n a l , c a r e a r m a s p n a s t z i la l o c u l d e

c i n s t e i s'a p o t e n a t s i m u l t a n l a t o a t e p o p o a r e l e .
C h e s t i u n e a p e c a r e a m p u n e - o e s t e u r m t o a r e a : a c e s t e v a l o r i d e z i n t e r e s a t e a l e su
fletului n o s t r u , c u m s e a r m o n i z e a z n t r e d n s e l e ? P o a t e a r fi b i n e s p r o c e d m l a r n d ,
n c e p n d d e e x e m p l u s p u n e m n p a r a l e l ideia
t r e ele a r m o n i z a r e a

se p o a t e

face

cretin

cu valorile

culturale.

E v i d e n t c n

i a p e r f e c i e , d e n ' a r fi d e c t s n e a m i n t i m l a c e n l

i m e s ' a u r i d i c a t anta i l i t e r a t u r a , n e v o l u i a lor, a t u n c i c n d a u p r i m i t suflul

inspiraiei

c r e t i n e , c a r e a f e c u n d a t e p o c i i n c o m p a r a b i l e i n a r t i n l i t e r a t u r . C u c r e a i a a r t i s t i c n
g e n e r a l s'a m p c a t f o a r t e b i n e r e l i g i a c r e t i n , d a r c u t i i n a s'a m p c a t m a i p u i n b i n e , n u
pentru c ar exista o divergen radical, o diferen de principii, dar pentru motive acceso
r i i : t i i n a n u i-a d a t n d a t s o c o t e a l d e l i m i t e l e ei, i a r r e l i g i a c r e t i n a f c u t a l t g r e e a l ,
s t r u i n d d e m u l t e ori s-i l e g e s o a r t a d e a n u m i t e

concepii

puin perimate. Neiertat greal, ntruct adevrul cretin

tiinifice
fiineaz

mai

mult

sau

pe alt plan, acel

mai
al

e t e r n i t i i , i n u t r e b u e p u s n a t r n a r e d e p r o v i z o r a t u l t e o r i i l o r tiinifice. S t r e c e m

mai

d e p a r t e : s fie v r e - o d i v e r g e n , v r e - o i n c o m p a t i b i l i t a t e n t r e ideia

cul

turale ? E v i d e n t n a i u n e a , a a c u m

naional

i valorile

e s t e c o n c r e t i z a t p o l i t i c e t e p r i n Stat, n ' a r e d e c t

f o l o s e a s c d e l p r o s p e r i t a t e a i d e s v o l t a r e a c u l t u r i i , b o g i a c r e a i i l o r a r t i s t i c e i tiinifice
fiind u n u l din m o d u r i l e c e l e m a i i m p o r t a n t e a l e a f i r m r i i n a i o n a l e . M a i a l e s n t i m p u l d i n
u r m s e r e p e t s u p r t o r d e i n s i s t e n t n t r e b a r e a c a r e se a d r e s e a z f i e c r u i p o p o r : ce a i f
c u t t u p r o p r i u n d o m e n i u l c u l t u r a l ? i a c e a s t n t r e b a r e p a r e a s e l e g a d e i d e i a c n u
m a i d a c p o i s-i d o v e d e t i c a p a c i t a t e a c r e a t o a r e n d o m e n i u l c u l t u r i i , i-ai a s i g u r a c u ad e v r a t r a i u n e a de a exista.
V a s z i c p r i n c i p i a l n u p o a t e s fie n i c i - o i n c o m p a t i b i l i t a t e , d a r p o a t e t o t u s e x i s t e
i e x i s t o i n c o m p a t i b i l i t a t e ,

cu c a r a c t e r trector.

indispensabil

al

de gndire i l i b e r t a t e a

de

e x p r i m a r e . I n s a c e s t e l i b e r t i n a s c n m o d a u t o m a t i c d i v e r g e n e d e opinii, b i n e v e n i t e

in

prosperitii c r e a t o a r e culturale e s t e fr
vremuri

de

stabilitate. Dar

sunt

Aa de pild mediul

ndoial libertatea

m p r e j u r r i n c a r e S t a t u l , fie c e s t e t r t n

vrtejul

u n u i r z b o i u , fie d i n c a u z d e d e s c o m p u n e r e m o r a l , a r e n e v o i e d e m a i p u i n e d i v e r g e n e d e
p r e r i , d e m a i m u l t c o h e z i u n e i d i s c i p l i n , i a t u n c i e v i d e n t c s e p r o d u c e o r e s t r n g e r e
a l i b e r t i i . E s t e , d a c v r e i , u n fel d e i n c o m p a t i b i l i t a t e v r e m e l n i c , p e n t r u c s u n t m p r e
j u r r i n c a r e S t a t u l p e n t r u a p r a r e a lui a r e n e v o i e

de

anumite restriciuni, dup cum

a a d e a d e v r a t e s t e c p r o s p e r i t a t e a c u g e t r i i tiinifice

i l i t e r a r e , p r e s u p u n e

tot

principial

ca m e d i u p r i e l n i c , l i b e r t a t e a
T o c m a i r s f o i a m z i l e l e t r e c u t e o Antologie

cu discursuri

Francez.

Ei b i n e , a p r o a p e la r n d , n d i s c u r s u r i l e din p r i m a

XIX-lea,

oricare

va

fi

de

recepie

jumtate

fost t e m a l o r s p e c i a l , se face a p o l o g i a l i b e r t i i .

Ia

Academia

veacului

al

Chateaubriand,

V i c t o r H u g o , R o v e r C a l l a r d , T h i e r s , T o c q u e v i l l e , L e c o r d a i r e , i m u l i a l i i , t o i a u fcut o
j u m t a t e din d i s c u r s u r i l e l o r d e r e c e p i e , a p o l o g i a l i b e r t i i ; a s t a p e n t r u c t o c m a i

fusese

r e g i m u l d e a p s a r e a l u i N a p o l e o n I t o i a u s i m i t p e r i c o l u l c a r e a r fi fost p e n t r u p r o s p e r i
tatea

cultural, d a c

sistemul

a r fi c o n t i n u a t . U n u l s i n g u r d i n t r e ei, c a r e n u e r a n u m a i om

d e c u l t u r , ci i o m d e stat, T h i e r s a a v u t g r i j a s s c u z e c e n z u r a d i n v r e m e a lui

Napo

l e o n I, r e c u n o s c n d c s u n t m p r e j u r r i n c a r e e a i a r e r a i u n e a s a b i n e c u v n t a t . A d e -

136

v r a t u l conflict a r fi n u m a i c n d r e s t r i c i i l e t e m p o r a r e a r

cuta s se

p r e f a c n

situaii

perpetue.
R m n e s v e d e m , i c u a c e a s t a a m v e n i t l a o c h e s t i u n e m u l t m a i a p r o p i a t d e s u
b i e c t u l c o n f e r i n e i n o a s t r e , c u m se a r m o n i z e a z ideia

cretin

c u ideia

c r e t i n cu v a l o a r e a n a i o n a l T ^ r r t F S j ^

s e n t i m e n t u l p e c a r e l a v e m l a p r i

ma vedere, c ntre aceste d o u idei exist unele incompatibiliti,

nu

naional,
este

valoarea

vorba

de

in

c o m p a t i b i l i t i r a d i c a l e , ci d e u n e l e m a i p u i n a d n c i , d a r c a r e t o t u e x i s t .
I d e i a c r e t i n r e p r e z i n t a l t r u i s m u l por, o s i m p a t i e u m a n cald, o a r e

mbrieaz

t o a t e n e a m u r i l e egal. I d e i a n a i o n a l a r e n s c h i m b u n p u t e r n i c altoi e g o i s t i i n g r d e t e
e l a n u r i l e d e s o l i d a r i t a t e i c a p a c i t a t e a d e sacrificiu n m a r g i n i l e c o m u n i t i i s a l e n a i o n a l e .
E v i d e n t s u p r a p u n e r e n u e x i s t c u c e a m a i m a r e b u n v o i n . C u t o a t e a c e s t e a tot a a t r e b u e
s c o n s t a t m c i s t o r i c e t e Biserica c r e t i n s'a a c o m o d a t foarte b i n e c u i n t e r e s e l e

statelor

r e s p e c t i v e . De a l t m i n t e r i Biserica c r e t i n a r e o v e c h e r e p u t a i e d e a fi a d a p t a b i l i m l
d i o a s , d e a ti s t r a g s e r p e n t i n e l a a p l i c a r e a p e t e r e n . B i s e r i c a a c e a s t a i-a d a t s o c o
vorba

mai

m u l t d e o i d e i e r e g u l a t o a r e c a r e i a r e r o s t u l s u i m p o r t a n t n p a r a l e l o g r a m u l forelor

teal c idealurile cretine n u se pot

nfptui i n s t a n t a n e u i i n t e g r a l , fiind

psi

h i c e . V a s z i c a c o m o d a r e a e x i s t i e a e s t e o d o v a d d e p o s i b i l i t a t e a
C u m s'a fcut a c e a s t
prin

interptrundere ?

acomodare ?

Aceasta

atrn

armonizrii.

S'a fcut p r i n t r ' u n c o m p r o m i s , p r i n s u b o r d o n a r e ,

d e a r i a t r n d e c o n f e s i u n e a c r e t i n . A a , a v e m

cu toii i m p r e s i a c d e p i l d c a t o l i c i s m u l

are o tendin de dominare mult mai

accen

t u a t d e c t a l t e confesiuni ; c a t o l i c i s m u l s'a n e l e s t o t d e a u n a a d m i r a b i l c u m o n a r h i a

abso

l u t i a p r e c o n i z a t a b s o l u t i s m u l , c u o s i n g u r c o n d i i e , c a R e g e l e s fie b i g o t i s u p u s Bi
sericii. Este foarte

interesant

n p r i v i n a

a c e a s t a c a z u l f a i m o s u l u i p r e d i c a t o r . A b a t e l e La

m e n n a i s . A c e s t i l u s t r u p r e l a t , p n la 1830 a a v u t o c o n c e p i e p o l i t i c a b s o l u t i s t , d e l 1830
a d e v e n i t b r u s c p a r t i z a n u l l i b e r t i l o r r a d i c a l e . C u m s'a n t m p l a t a c e a s t a ? P n la 1830
d o m n e a u Burbonii c a r e f u s e s e r r e s t a u r a i l a 1814, i c a r e e r a u foarte bigoi, foarte b i s e r i coi, n u e e a u din c u v n t u l Bisericii, m a i ales R e g e l e C a r o l al X - l e a a a c ce p u t e a s
c o n v i n m a i b i n e C a t o l i c i s m u l u i , d e c t s e x i s t e r e g i m u l cel m a i a b s o l u t , s a i b p o p o r u l
la d i s p o z i i e p r i n m o n a r h i e ? La 1830 v i n e r e v o l u i a . Burbonii s u n t n l t u r a i , v i n e r e g e Lu
d o v i c Filip d i n r a m u r a d ' O r l a n s , a v e m m o n a r h i a c o n s t i t u i o n a l , c a r e n u m a i i n e a n m n
p o p o r u l , d u p c u m nici Biserica n u m a i a v e a n m n p e r e g e c a n a i n t e . A t u n c i d e o d a t La
m e n n a i s d e v i n e p a r t i z a n u l i d e i l o r l i b e r a l e . P e n t r u c e ? Este foarte s i m p l u : p n la 1830 p u t e a
s d o m i n e p o p o r u l p r i n m o n a r h i e , d e l 1830 a v e a a l t t e n d i n , s c a p t e z e p o p o r u l i prin
el s d o m i n e m o n a r h i a . C o n f e s i u n e a o r t o d o x n u p a r e s fi a v u t a c e a s t t e n d i n d e d o m i
n a i e , n u a c u t a t s-i s u b o r d o n e z e S t a t u l , ci m a i d e g r a b s'a p u s d n s a n s e r v i c i u l S t a t u Jui,

ncolcindu-se

, despre

Biserica

cu

i u b i r e n j u r u l t r u n c h i u l u i su. In s p e c i a l a c e s t l u c r u se p o a t e afirma

noastr

romneasc.

Biserica n o a s t r c a r e s'a identificat c u i n t e r e s e l e Sta

t u l u i i ale N a i u n i i , a s t a t n s e r v i c i u l lor n a a m s u r , n c t d e s p r e d n s a p o i s spui


c e s t e tot a t t n a i o n a l , p e c t e s t e i c r e t i n .
D a r t o t u a r m a s o n t r e b a r e : c u m se e x p l i c a c e a s t a c o m o d a r e a a d e

uoar,

a a d e r e p e d e , c i n e a c e d a t i c t a c e d a t ? Eu a m i m p r e s i a c n ' a c e d a t n i c i Biserica,
nici Statul, ci a c e a s t a c o m o d a r e , r a p i d i u o a r , a a v u t o a l t t e m e l i e . Baza ei e s t e un
c a r a c t e r sufletesc al p o p o r u l u i n o s t r u , e s t e o t r s t u r a n a i o n a l i s m u l u i r o m n e s c , c a r e a
fost t o t d e a u n a d e f e n s i v i n i c i - o d a t a g r e s i v . C u u n n a i o n a l i s m d e f e n s i v a c o m o d a r e a

este

d e s t u l d e l e s n i c i o a s , p e n t r u c n definitiv i C e l d e s u s n u p o a t e s a d m i t c a o p r t i c i c
din l u m e s se s u b s t i t u e n t r e g u l u i , ci m a i d e g r a b v o e t e c a fiecare p r t i c i c s-i p s t r e z e
caracteristicele sale proprii n a n s a m b l u l ordinei

187

universale ;

nimeni

nu

cotropeasc;

d a r n i m e n i s n u s e l a s e c o t r o p i t . i d i n p u n c t u l a c e s t a d e v e d e r e o r u g c i u n e c r e t i n c a r e
s e r i d i c l a D u m n e z e u l cel b u n i i e r t t o r , s e p ^ a t e nfri f o a r t e b i n e c u a f i r m a r e a ideii n a
i o n a l e . Bine n e l e s n s c u u n n a i o n a l i s m d e ! e n s i v i n u a g r e s i v . C u u n n a i o n a l i s m a g r e
siv, c u u n n a i o n a l i s m d e l c o m i e i m p e r i a l i s t i d e r v n i r e la b u n u r i s t r i n e , n u t i u d a c
o B i s e r i c c r e t i n , n c a z u l c n d nelege

s-i

pstreze

intact

doctrina,

s'ar fi p u t u t a c o

m o d a a a d e l e s n e i n ' a r fi i s b u c n i t n m o d fatal d i v e r g e n e i i n c o m p a t i b i l i t i . I n s c u u n
n a i o n a l i s m c a al p o p o r u l u i n o s t r u , c a r e r e s p i c t

ceeace

este

al

altuia,

orict

ar

fi

de

n d r j i t s-i a p e r e c e e a c e e s t e al lui, e v i d e n t c a c o m o d a r e a a fost c u p u t i n i s'a i fcut.


S e o b i n u e t e a s e a d r e s a c t s e p o a t e d e d e s , i n ' a m n i m i c m p o t r i v , l a u d e Bi
sericii n o a s t r e n a i o n a l e , o a r e s'a

identificat

a a d e c o m p l e c t cu i n t e r e s e l e r i i i a l e p o

porului nostru.
D a i - m i v o i e c a s c o m p l e c t e z i s a d u c p r i n o s u l m e u d e l a u d e i c e l u i l a l t factor, p o
p o r u l u i r o m n , a c r u i fire m o d e r a t , c u m i n t e i n e a g r e s i v a d a t a c e s t e i Biserici p o s i b i l i t a
t e a c a s d e v i n n a i o n a l , f r a-i t i r b i d o c t r i n a , f r a-i p r s i m i s i u n e a , i fr a-i u i t a
comandamentele ei eseniale.

138

M'APROPII DE SFRIT
DE
V. V O I C U L E S C U
M ' a p r o p i i d e sfrit c a d e o p r i m v a r .
De d i n c o l o d e anii n c h e i a i z a p l a z u r i
Din z m b e t u l g r d i n i l o r e t e r n e
Mijete-abia prin neagra mea

fereastr

Ca presimirea miei mari arome.


E cea mai dulce veste'n svonul iernii
U n p a l i d iz, u n feciorelnic

miros

Din n e v z u t u l m u g u r i l o r v e n i c i
C u n r i l e - a i n t i t e 'n s l a v
J o s fiara Sufletului T e - a simit i i a t
Cum naintea tuturor

flmnd

P e s t e n t i n d e r e a n g h e u l u i din u r m
A d u l m e c - a u r o r i l e m i r e s m e i Tale...
...M'apropii d e sfrit ca d e o p r i m v a r .

189

LIMBA

NOASTR

NAIONALA

LIMBA I NAIUNE. LIMB I MENTALITATEA UNUI POPOR


DE
TH. C A P I D A N
In u l t i m e l e d o u d e c e n i i , l i m b a n o a s t r n a i o n a l , d u p o p e r i o a d d e r e l a t i v s t a
b i l i t a t e , r e a l i z a t p r i n c o n t r i b u i a c o l e c t i v i a s c r i i t o r i l o r n o t r i d e v a l o a r e , a r a t
tendine, p r o v o c a t e , d e sigur, d e s t r i l e

ce

unele

au urmat imediat d u p realizarea unitii noastre

n a i o n a l e . O r i c u m a m n c e r c a s n i le e x p l i c m , s u b u n g h i u l m a n i f e s t r i l o r
c a u n f e n o m e n p u r l i n g v i s t i c , ele e x i s t , i, n

condiiunile

acestea,

merit

culturale
s

fie

sau

cunos

cute mai de aproape.


Plecnd

del

aceast

constatare,

tea ncercri pentru refacerea

s o c o t e s c c n v r e m u r i l e a c t u a l e , c n d s e fac a t

sufletului romnesc, p r o b l e m a limbii ar trebui s

constitue

p u n c t u l c e n t r a l al p r e o c u p r i l o r n o a s t r e , m a i a l e s f i i n d c s e t i e c t d e m u l t e a

contribue

l a n t r i r e a s e n t i m e n t u l u i d e p r e u i r e i m n d r i e n a i o n a l , p e n t r u t o t c e e a c e u n p o p o r a r e
m a i sfnt i m a i d e v a l o a r e , n r e a l i z r i l e lui s p i r i t u a l e .
P r i v i n d l i m b a ca s u p r e m u l i n s t r u m e n t al e o n t i i n i i r o m n e t i , e a i n t e r e s e a z
triv

cultura

d e d u c a i a n o a s t r

deopo

n a i o n a l . D e a c e e a s o c o t e s c c n u v a fi d e p r i s o s

c e r c a r e a ce v o i u face, d e a v o r b i d e s p r e l i m b a

noastr

n a i o n a l cu special privire,

n
n

p a r t e a n t i , l a r a p o r t u l d e r e l a i e c e e x i s t n t r e l i m b i n a i u n e , i n t r e l i m b i spiri
tul sau m e n t a l i t a t e a unui popor ; n p a r t e a a doua, la u n e l e din tendinele ei actuale, ntre
care p r o b l e m a neologismului" o c u p locul de frunte.
mi d a u perfect de b i n e s e a m a de g r e u t a t e a acestei ncercri. Totui in s

relevez

faptul, a c u m c n d i n o i a m r e u i t s n e c r e e m o c u l t u r n a i o n a l , c, d a c s u c c e s u l u n e i
limbi a t r n d e p e r f e c i u n e a m a n i f e s t r i l o r

s p i r i t u a l e , n s c h i m b , s t r l u c i r e a a c e s t o r m a n i

festri v i n e din a n u m i t e v i r t u a l i t i a l e limbM, o a r e s e i v e s c ori d e c t e ori e a r e u e t e s


mbrace inspiraia genial a unui
Limba, c a

expresie a

scriitor.

spiritului

i m i j l o c d e n e l e g e r e n t r e i n d i v i z i , s ' a n s c u t din

c l i p a n c a r e o m u l a s i m i t n e v o i a d e a s e a p r o p i a p e c a l e a s p i r i t u l u i d e s e m e n i i si. C u m

140

i s u b ce f o r m s'a p u t u t r e a l i z a , l a n c e p u t , a c e a s t a p r o p i e r e d e l spirit l a spirit, s c a p


c e r c e t r i l o r n o a s t r e . In p r i v i n a a c e a s t a t i m n u m a i c e v o l u i a ei a m e r s p a r a l e l c u e v o
luia vieii

o m e n e t i . De aci r e z u l t

l e g t u r a ei i n t i m cu v i e a a , p e c a r e o

s u b t o a t e f o r m e l e ei. C a i v i e a a , e a r e p r e z i n t

activitate,

finalitate.

reproduce

Tot c a

vieaa,

l i m b a n c e p n d d e l f o r m a c e a m a i simpl, a a j u n s p r i n c o n t r i b u i a c o l e c t i v a t u t u r o r a la
f o r m a c e a m a i c o m p l e x . Din a c e a s t c a u z e a n ' a p u t u t e x i s t a n n i c i u n p u n c t al d e s v o l trii ei ca c e v a c o m p l e t , ci n u m a i c a u n p r o c e s n c o n t i n u d e s f u r a r e , A c e s t p r o c e s

la

om, n s p r e d e o s e b i r e d e a c e l a l a a n i m a l , a e v o l u a t p e b a z a e v o l u i e i

de

cerebrale, att

d e p a r t e n ct, c u t i m p u l , a r e u i t s c r e i e z e a c e l s i s t e m d e s e m n e c u o e x i s t e n
i n d i v i d u a l , o b i e c t i v i s o c i a l * ) c a r e , c u d r e p t c u v n t , s u b r a p o r t u l c u l t u r a l ,
m i n u n e a puterii de creaie a spiritului omenesc.

De

altfel,

aceast

treptat

supra-

reprezint
devenire

limbii, n c a r e t o t u l a v e n i t p e r n d , n u d i n t r ' o d a t , r e z u l t din c h i a r felul c u m e a s e pro


duce. Sub acest raport, limba are un caracter

suprastructural.

Aceasta rezult

din

faptul

c e a n u a r e u n o r g a n al ei p r o p r i u , ci m a i m u l t e i t o a t e d e m p r u m u t . Astfel, p l m n i i
c u c o a r d e l e v o c a l e p r o d u c v o c e a ; g u r a i n a s u l i n t o n a i a ; i a r l i m b a , dinii i b u z e l e
t i c u l a i a . Din a c e s t e a

rezult

c,

sub

ar

r a p o r t u l g e n e t i c , p r o b l e m a t i c a l i m b a g i u l u i i e s e din

c a d r u l c e r c e t r i l o r l i n g v i s t i c e . E a i n e m a i m u l t d e p s i h o l o g i e . D e a c e e a i c e i m a i m u l i
l i n g v i t i n u s e m a i o c u p d e ea.

In s e r i a g r u p r i l o r u m a n e , limba, c a e l e m e n t d e d i f e r e n i e r e , j o a c u n r o l hotrtor.
A c e s t e l e m e n t n u p l e a c n u m a i din s i m p l a c o n s t a t a r e

obiectiv

ce o p o t

face

indivizii

v o r b i t o r i a s u p r a v a r i e t i i d e g r a i u c e e x i s t d e l u n p o p o r la altul, d a r i din s e n t i m e n t u l
v i u p e c a r e l a u c l i m b a ce o v o r b e s c ei n u

e s t e a c e e a i cu l i m b a g r u p r i l o r v e c i n e . Din

a c e s t s e n t i m e n t s e n a t e d o r i n a , d a r m a i a l e s v o i n a , d e p r e l u c r a r e a m a t e r i a l u l u i lingvi
stic c o m u n , s p r e a p u t e a a j u n g e l a f u r i r e a u n u i i n s t r u m e n t ct m a i p e r f e c t d e n e l e g e r e
n t r e i n d i v i z i i a c e l e e a i g r u p r i . A c e a s t p e r f e c i u n e r e z u l t , la r n d u l ei, d i n t e n d i n a Ce
s e o b s e r v n a t i t u d i n e a f i e c r u i v o r b i t o r d e a-i uniformiza graiul, m a i c u s e a m c limba,
ca f e n o m e n d e c r e a i e n d o m e n i u l c u l t u r i i o m e n e t i , e s t e s u p u s

aceluia principiu

do

m i n a n t d e e g a l a r e i u n i f i c a r e , c e s e o b s e r v n o r i c e m a n i f e s t a i u n e c u l t u r a l . P e t e m e i u l
acestui principiu, graiul omenesc, orict

d e v a r i a t se a r a t d e l i n d i v i d l a individ,

o r e g u n e l a alta, n fine, d e l o c l a s s o c i a l l a alta,

sfrete,

anumite

del

mprejurri,

c o n s t i t u i n d u - s e n t r ' o l i m b c o m u n , n e l e a s d e toi indivizii c a r e in d e a c e e a i n a i u n e .


In a c e s t e c o n d i i u n i , l i m b a a j u n g e u n m i j l o c c a r e n u a j u t

numai

la diferenierea

dintre

d i v e r s e l e g r u p r i u m a n e , d a r p e r m i t e u n u i p o p o r s-i d e a m a i b i n e s e a m a d e s p r e c e e a ce
el r e p r e z i n t n m i j l o c u l c e l o r l a l t e n e a m u r i . C e v a m a i m u l t , p a r t i c i p n d p r i n l i m b l a for
marea

aceleeai

c u l t u r i i civilizaii, indivizii r e u e s c s n e l e a g c h i a r l e g t u r a e v i d e n t

ce e x i s t n t r e l i m b

naiune.

Este i n t e r e s a n t n p r i v i n a a c e a s t a s
l i m b i c u l t u r ,

cu urmri

u r m r i m r a p o r t u l d e c o r e l a i e ce e x i s t n t r e

a s u p r a n a i u n i i , din e p o c a d e f o r m a i u n e a p o p o r u l u i r o m n .

Cnd condiiunile d e via l a poporul nostru, sub

aspectul

a c e l e a i , a t u n c i u n i t a t e a limbii e r a s i n g u r u l mijloc s p i r ' u a l


populaiuni romneti, rspndite

atunci

periclitat,

cel

iar

vergi.

unitatea
romneti

limbii
din

de

nelegere ntre diversele

n N o r d u l i S u d u l D u n r i i . C n d n s a c e s t e c o n d i i u n i ,

dintr'un complex de mprejurri istorice, au disprut,


populaiunilor

c u l t u r i i i a l civilizaiei, a r a u

ameninat. Cazul
Sudul

Dunrii.

Aceste

!) Cf. N. T r u b e t z k o y . Ueber eine n e u e Kritik


Phonetik.
I (1937) p . 129.

141

existena

mai

tipic

populaiuni,
des

naiunii
ni-1

ofer

ct

timp

se

vedea
trecutul
au

Phonembegriffes" in Archiv.

stat
f.

'unitate

parte

teritorial

din

cu

aceeai

grupul

alctuire

centrai

al r o m n i s m u l u i

politico-sociala,

trind

din

Nordul

aceleai

t u r i d e c i v i l i z a i e i v o r b i n d u n s i n g u r g r a i u , p e v r e m e a

aceea

Dunrii,

condiiuni

fcnd
de

unitatea lor

cul

naional

e r a g a r a n t a t . C n d ns, m a i t r z i u , a u fost n e v o i t e s-i m u t e a e z r i l e n S u d u l p e n i n


s u l e i b a l c a n i c e , ele, n e m a i p u t n d t r i n
lor

din miaznoapte,

unitatea

lor s e

a c e e a i z o n d e c u l t u r i c i v i l i z a i e c u fraii

vedea ameninat

iar limba

expus

d i s p a r i i i . D e fapt, n i c e r i e l e m e n t u l r o m n e s c n ' a fost a t t d e m u l t e x p u s


p r i n /limb c a n a c e a s t
Aci,

firete,

se

parte

treptate

desnaionalizrii

peninsulei.

adeverete

iuni aspectul i s t o r i c

unei

din

n o u r o l u l p e c a r e l j o a c l a f o r m a r e a

unei

d i n v i e a a u n e i limbi. I n t r ' a d e v r , n v r e m e c e a s p e c t u l

servete numai ca semn de deosebire ntre

graiurile diferitelor

na

static

grupri umane, celait as

p e c t , i s t o r i c , e s t e s i n g u r u l c a r e a j u t l a m e n i n e r e a u n i t i i n a i o n a l e . Astfel,

referindu-m

d i n n o u l a p o p u l a i u n i l e r o m n e t i din S u d u l D u n r i i , fcrebue s r e c u n o a t e m c, a t t t i m p
c t e l e n ' a u fost m p i e d e c a t e s i a p a r t e la e v o l u i a i s t o r i c a l i m b i i n o a s t r e p r i n

unita

t e a d e c u l t u r i d e c i v i l i z a i e , a u r e u i t s-i p s t r e z e u n i t a t e a l o r n a i o n a l , dar m i s i u n e a
lor

Istorie

prtat

del

se

identifica

aceast

cu

aceea

evoluie, ele

o d a t c u l i m b a , i u n i t a t e a

romnismului

de

pretutindeni.

s'au vzut e x p u s e pericolului

de

a-i

Cum

s'au

pierde

de

treptat,

naional.

A c e a s t c o n c e p i e a limbii, l e g a t d e

naiune,

este

relativ

popoarele antice, care au cunoscut numai n o i u n e a de p o p o r .

nou.

De

altfel,

Ea

l i p s i t la

chiar

cuvntul

NATIO,-ONIS, derivat din NASCOR, la nceput, a avut nelesul de n a t e r e " sau

ftat".

Din a c e s t n e l e s d i n u r m s'a d e s v o l t a t a c e l a d e s p e c i e s a u r a s l a v i t e " . N u m a i m a i t r


ziu, c u v n t u l a p r i m i t i p e a c e l a d e g r u p

de indivizi nscui

linie b r b t e a s c

din

a c e l a s t r m o " , u n fel d e G E N S . I a r l a n c e p u t u l e r e i c r e t i n e , N A T I O N E S , p l u r a l u l
NAIO,

traducnd

pe

ziie c u n e a m u r i l e c r e t i n e . In c o n d i i u n i l e a c e s t e a , p o p o a r e l e
ceptul de naiune n nelesul modern, anume

indivizii

istoric

vorbitori

a manifestaiunilor

ntr'o

evoluie

i l i n g v i s t i c , n ' a u

de

con

descendena

tiut s se

lui

foloseasc

culturale dar mai ales lingvistice, care leag

pe

s p i r i t u a l u n i t a r . Din c a u z a a c e a s t a ei n ' a u p u t u t s s e

foloseasc nici de factorul lingvistic n formaiunile


cnd del conceptul de p o p o r "

a n t i c e , fiind l i p s i t e d e

grupul uman contient

comun, susinut de aceeai tradiie cultural


de valoarea

lui

grecescul ta ethne", a primit nelesul de neamuri p g n e " n opo

politice, c u m n e

folosim

a m t r e c u t la a c e l a d e n a i u n e " ,

noi

astzi,

considernd

dife

r i t e l e a g l o m e r r i i u m a n e n u n u m a i s u b a s p e c t u l e t n o l o g i c , n a t u r a l , d a r i s u b a c e l a isto
ric,

spiritual ).
C a u r m a r e a acestor stri de lucruri, n

antichitate

nu

se manifesta

niciun

senti

m e n t de p r i g o a n n contra unei limbi streine. Este drept c p o p o r u l grec a v e a un dis


p r e s u v e r a n p e n t r u l i m b i l e v o r b i t e d e p o p o a r e l e b a r b a r e . D a r n i c i o d a t n u s'a r i d i c a t

c o n t r a lor c a s le s u p r i m e .
La R o m a n i a s e m e n e a .

Limba latin a stat

lui r o m a n . D i n t r ' u n s i m p l u i d i o m v o r b i t l a R o m a ,
r o m a n e , n t i n Latiuni, d u p a c e e a
roman* In e x p a n s i u n e a
tindeni ea

ajutat

n
s'a

strns
ntins,

legtur
odat

cu

istoria

cu lirea

poporu

dominaiei

I t a l i a i, n fine, p r i n c o l o n i i , n n t r e g i m p e r i u l

ei e x t r a o r d i n a r , l i m b a l a t i n a j u c a t u n m a r e r o l p o l i t i c . P r e t u

marelui

imperiu

c u l t u r i i c i v i l i z a i i n a i o n a l e * ) .

l a n t r i r e a s i t u a i u n i i lui p o l i t i c e i l a c r e a r e a u n e i

I n s n i c e r i n u s'a s e m n a l a t c e v a d e s p r e o p r i g o a n p o r -

) A. E r n o u t et A. M e H l e t , Dictionnaire
Etymologique
de la langue latine. P a r i s , 1932.
) A. P a g l i a r o , Variazioni
sulla nozione
di Imgua", p u b l i c a t n Romana,
revista
dell'Istituto I n t e r u n i v e r s i t a r i o I t a l i a n o . Anno I. (1937XV), N r . 89 p. 349.
) Prof. Dr. F r i e d r i c h S t o l z , Geschichte der lateinischen
Sprache. B e r l i n u. Leipzig
1922 p . 5.
3

142

n i t din p a r t e a s t p n i r i i r o m a n e n c o n t r a

g r a i u r i l o r locale. P e n t r u

nlocuirea

acestora

p e c a l e n a t u r a l p r i n l i m b a latin, l e a j u n g e a R o m a n i l o r s u p e r i o r i t a t e a c u l t u r i i i d e

civi

lizaie, p e c a r e o a v e a u i d e c a r e s e s i m e a u a t t d e m n d r i . A s t z i , n u m a i n felul a c e
sta ne putem explica iueala cu care bun

o a r g r a i u r i l e t r a c o - i l i r e din D a c i a i p e n i n

sula b a l c a n i c a u d i s p r u t , n u d e m o a r t e v i o l e n t ci d e m o a r t e n a t u r a l , n f a a limbii la
tine, v o r b i t d e u n n u m r d e coloniti r e l a t i v mic. F i r e t e , t o a t e a c e s t e t u l p i n i t r a c o - i l i r e
n u e r a u lipsite d e c o n t i i n a d a r m a i a l e s d e m n d r i a
d e a c e l a al R o m a n i l o r . T o t u i , a c e s t e i c o n t i i n e

c aparineau

unui neam

deosebit

i l i p s e a s e n t i m e n t u l v i u al u n i t i i spiri

t u a l e p r i n l i m b , d e c a r e n o i a s t z i suitem a t t d e p t r u n i i f a c e m a t t a caz, c n d

este

n j o c l i b e r t a t e a n o a s t r n a i o n a l .
A c e s t s e n t i m e n t al u n i t i i s p r i t u a l e p r i n l i m b care-i f o a r t e c u n o s c u t la p o p o a r e l e
moderne, mai ales del revoluia francez

J i c o a c e , a lipsit n tot e v u l m e d i u , n u

numai

din c a u z a c o n c e p i e i n o u d e s p r e l i m b l e g a t d e n a i u n e , d a r i din p r i c i n a u n i v e r s a l i s
m u l u i limbilor

Orient

a v e a u u n c a r a c t e r p r e d i m o n i n a t . A l t u r i d e a c e s t e a , n sec. IX, a a p r u t l a n o i n

clasice, d i n t r e c a r e l i m b a l a t i n

Occident

i l i m b a

greac

Orient

o a t r e i a l i m b , p a l e o s l a v a , c u c a r a c t e r p u r b i s e r i c e s c , c a r e s'a i n t r o d u s la t o a t e p o p o a
r e l e s l a v e i, p r i n Slavii din p e n i n s u l a b a l c a n i c ,

n b i s e r i c a n o a s t r n a i o n a l .

p e a t u n c i , fa d e u n i v e r s a l i s m u l a c e s t o r t r e i limbi, c u g r e u s e

puteau

ridica

Firete,
graiurile

p o p u l a r e l a g r a d u l d e limbi n a i o n a l e . S u b a c e s t r a p o r t , p r i m a n c e r c a r e s'a fcut n Italia.


G r i j a p e c a r e u m a n i t i i , i m e d i a t d u p r e n a t e r e , a u a r t a t - o p e n t r u l i m b a l a t i n , c u tim
pul, a t r e c u t i a s u p r a limbii m a t e r n e , p e c a r e , c u d r e p t c u v n t , ei o c o n s i d e r a u c a
m a a c e l e i dinti. A c u m u n nou, spirit n c e p e s s e r e s i m t n e v o l u i a limbii, i a r
naiunii

recunoate

m a t e r n e a format
ceput

sufletul

n l i m b u n a din m a n i f e s t a i u n i l e s a l e c e l e m a i c a r a c t e r i s t i c e .

n o u spirit s'a ivit, m a i n t i , la p o p o r u l francez,

cnd micarea

pentru

ur

Acest

cultivarea

limbii

o b i e c t u l u n e i n d e l e t n i c i r i n a t i o n a l e d e stat, iar e d u c a i a n a i u n i i a n
6

se fac p r i n l i m b ) . D e l F r a n c e z i

a t r e c u t l a G e r m a n i . La n o i , din c a u z a in

fluenii s l a v o n e , l i m b a n o a s t r n a i o n a l a fost m u l t v r e m e p a r a l i z a t .

Numai

c u r e n t u l s l a v o n a n c e p u t s s l b e a s c i a r c u l t u r a din m n s t i r i s d i s p a r ,

dup

ce

ntrebuinarea

ei n scris a d e v e n i t g e n e r a l . N u d i s c u t m aci c a u z e l e c a r e a u d e t e r m i n a t c r e a r e a a c e s t u i
c u r e n t . F a p t e s t e c n c u r s u l sec. X V - l e a el a p a r e i, t r e p t a t , s c r i s u l r o m n e s c n c e p e s
se r s p n d e a s c ,

contribuind la formarea

u n e i limbi c o m u n e ,

din

care

trebuia

l i m b a l i t e r a r . A c e a s t a s'a i constituit, d n d l i t e r a t u r i i n o a s t r e n f o r m a i u n e u n

ias

puternic

i m p u l s p e n t r u n a i o n a l i z a r e a ei.
De a s t d a t , l i m b a n o a s t r n a i o n a l a t r e c u t

printr'o

nou

evoluie,

determinat

d e m a i m u l i factori i n t e r n i i externi.' Din p u n c t u l d e v e d e r e i n t e r n , fiind v o r b a d e c r e a r e a


u n e i limbi c a r e s d e s v r e a s c u n i r e a s u f l e t e a s c a t u t u r o r R o m n i l o r , t r e b u i a , n pri
m u l r n d , s fie u n i t a r . I n s u n i t a t e a ei s e p u t e a r e a l i z a n u m a i p e t e m e i u l limbii c o m u
n e , c r e a t d e v o r b i r e a t u t u r o r a . In c a z u l a c e s t a , s e c e r e a u n l t u r a t e t o a t e a c e l e

nru

riri i n d i o m a t i c e ale g r a i u r i l o r r e g i o n a l e , c a r e se a r t a u l a o r i c e p a s n c u v i n t e i p r o n u n
are. Sub acest raport, piedicile

e r a u d e s t u l d e m a r i , fiindc l i m b a n o a s t r n u

reprezint

graiul u n u i s i n g u r inut, c u m a r fi b u n o a r f r a n c e z a s a u i t a l i a n a , ci e s t e l i m b a m o t e
n i t din p r i m e l e t i p r i t u r i b i s e r i c e t i , d o m i n a t d e g r a i u l m u n t e a n . Din p u n c t u l d e v e d e r e
e x t e r n , n a c e a s t din u r m e v o l u i e , a i n t e r v e n i t n r u r i r e a l i m b i l o r c u l t e , n s p e c i a l fran
ceza. A c e s t e a a u c o n t r i b u i t i ele l a s c h i m b a r e a fizionomiei limbii n o a s t r e n a i o n a l e .
5

Cu

) Cf. W. von W a r t b u r g Evolution et structure de la langue franaise. Deuxime di


tion. Leipzig et Berlin. 1937 p. 159 u r m , K r l - V o s s l e r , Geist und Kultur in der
Sprache.
Heidelberg, 1925, p. 140 u r m .

143

t o a t e a c e s t e a , n a c e a s t d i n u r m faz, p r i n c a r e a t r e c u t l i m b a l i t e r a r , n u m a i

nruri-

zile i n t e r n e a u d e t e r m i n a t c a r a c t e r u l ei n a i o n a l .
In l e g t u r cu a c e s t c a r a c t e r s t i p r o b l e m a r a p o r t u l u i c e e x i s t n t r e l i m b a n a i o
n a l i m e n t a l i t a t e a u n u i p o p o r .
n t r e b a r e a c e se p u n e e s t e d e a s e ti, d a c n l i m b a p e c a r e o v o r b e t e u n
se r e f l e c t e a z s p i r i t u l i felul lui d e a fi. D e l n c e p u t t r e b u e s r e c u n o a t e m c,
a r fi p r e r i l e e x p r i m a t e p n a c u m , e s t e c u n e p u t i n
exist n aceast chestiune.
influena

romantismului

s se n e g e

partea

de

popor
oricare

adevr

ce

P r o b l e m a n s i n e a fost a t i n s n t r e a c t m a i d e m u l t ,

sub

g e r m a n , m a i n t i , d e J o h a n n Gottfried H e r d e r , n l u c r a r e a s a D e

s p r e o r i g i n e a l i m b i i " , a p r u t n 1772, n c a r e a n c e r c a t s-i d e a o d e s l e g a r e d u p o m a i


a d n c n e l e g e r e a c u l t u r i i n a i o n a l e . O d e s v o l t a r e m a i a m p l a p r i m i t , n s , din
lui W . v. H u m b o l d t , a d e v r a t u l n t e m e e t o r al c u r e n t u l u i
s i n g u r u l c a r e a v z u t n v a r i e t a t e a l i m b i l o r v o r b i t e
nainte d e a intra n fondul
genial

lingvist

i p r o f u n d

chestiunii, voiu ncerca

cugettor,

idealist

reflexul
s

unei

expun

pe

m a i ales c astzi, de cnd

partea

cercetrile lingvistice,
diversiti
scurt

spirituale,

prerile

acestui

cu noua orientare

ce

s'a d a t l i n g v i s t i c e i m o d e r n e , e l e a j u n g n d u n b u n c o m u n , s u n t d a t e d e c e l e m a i m u l t e ori
ca idei originale.
D u p W . v. H u m b o l d t , n i m e n i n u t r e b u e s u i t e c l i m b a i a r e fiina n u m a i

i n d i v i d u l v o r b i t o r . Ba n u p o a t e fi g n d i t d e c t c a c e v a c a r e t r e t e n el i n u a r e p r o
p r i u zis o r e a l i t a t e p e n t r u s i n e . D e a c e e a l i m b a

i v i e a a

reprezint

dou

concepte

care

c u g r e u p o t fi d e s p r i t e . i n t r u c t ea e x i s t n u m a i n i n d i v i d u l v o r b i t o r , u r m e a z
n l i m b se m a n i f e s t
din

c a r e face

parte.

v b o a r e a personal a
In l i m b

n i a l c a i s u f l e t u l v o r b i t o r u l u i
sufletului

se

f i e c r u i a c u felul d e a fi al n t r e g u l u i

cl

popor

o g l i n d e t e d e o p o t r i v s u f l e t u l v o r b i t o r u l u i c e l u i m a i ge

celui mai m e d i o c r u ; de a c e e a e a reprezint un produs

colectiv. Particularitatea

al

s p i r i t u a l a u n u i p o p o r i e v o l u i a i s t o r i c a l i m b i i p e

c a r e o v o r b e t e s u n t a t t d e i n t i m c o n t o p i t e n t r e e l e , n c t a r fi d e s t u l s fie d a t
s p r e a p u t e a fi d e r i v a t c o m p l e t c e a l a l t . F i i n d c i n t e l e c t

i l i m b

activeaz

una,

reciproc,

c r e i n d u - i f o r m e l e o a r e le c o n v i n . D e a c e e a , la o r i c e p o p o r , l i m b a e s t e p r o p r i u zis e x p r e s i a
e x t e r i o a r a s p i r i t u l u i s u : l i m b a lui r e p r e z i n t
limba

lui.

Identitatea

spiritul

lui, i a r

spiritul

lui

reprezint

acestora apare cum nici n u s'ar p u t e a nchipui m a i bine. C u m

se

face d e a j u n g ele, d e fapt, la a c e l a i z v o r c o m u n d e n e n e l e s p e n t r u m i n t e a n o a s t r ,

m n e u n m i s t e r . F r a p u t e a d e c i d e a s u p r a p r i o r i t i i u n e i a s a u alteia, t r e b u e t o t u i

admitem

puterea

spiritual

a naiunii ca

p r i n c i p i u l m u r i t o r i m o t i v h o t r t o r n v a r i e

t a t e a l i m b i l o r , fiindc n u m a i e a s i n g u r , n a i u n e a ,

are

o existent

vie

independent,

n v r e m e ce l i m b a , e s t e n u m a i i n e r e n t a ) . De a c e e a la o n a i u n e l i m b a r e p r e z i n t o r g a n u l
fiinei s a l e i n t e r n e " (Die S p r a c h e ist d a s O r g a n d e s i n n e r e n S e i n s ) . E a e s t e e x p r e s i a
6

au-

) Die G e i s t e s e i g e n t h u m 1 i c h k e i t u n d die S p r a c h g e s t a l t u n g eines Volkes


sfehen in sol cher I n n i s k e i t der V e r s c h m e l z u n g in e i n a n d e r d a s s . w e n n die eine gegeben w r e ,
die a n d e r e m s s t e vo^stndig a u s i h r abgeleitet w e r d e n k n n e n . D e n n die I n t e t l e c t u a l i
t t u n d die S p r a c h e g e s t a t t e n u n d befrdein n u r e i n a n d e r gegenseitig zusfande. Form e n . Die S p r a c h e ist g l e i c h s a m die u s s e r l i c h e E r s c h e i n u n g des Geistes d e r VcVker : i h r e
S p r a c h e ist i h r Geist u n d i h r Geist i h r e S p r a c h e ; m a n k a n n sich bside nie identisch gen u g denken. W i e sie in W a h r h e i t m i t e i n a n d e r in einer u n d ebende- sefljben, u n s e r e r a Begreifen u n z u g a n g l i chen Quelle z u s a m m e n k o m r n e n , bleifct u n s u n e r k i r l i c h verborgen. Ohne a b e r
iiher d e P r ' o r i t t der einen oder a n d r e n e n t s c h e i d e n zu wol'len. m u s s e n w i r als das r e a l e
E k l r u n g ' s p r i n c i p u n d als den w a h r e n B e s t e m m u n g s g r u n d d e r S n r a c h v e r s c h i e d e n h e i t
die
geisfis'e K r a i t der N a t i o n e n a n s t e h e n weil sie allein lebendig selbstnd-'sr vor u n s tiut,
die S m - n o h o daffe<?en n u r a n hn-' h a f t e t " (W. v. H u m b o l d t . Uber die Verschiedenheit
desmenschlichen
Sprachhav.es
u n d i b r e n Einffussa.uf die geistige E n t w c k e t u n g des m e n s c h e n geschiechts. B e r l i n 1935 (reproducere de p e e d i i a o r i g i n a l d i n 1836) p . 37,
,

144

tenitic a c a r a c t e r u l u i e t n i c , n t r u c t n l i m b se r e s f r n g e

p n n fibrele ei c e l e

mai

i n t i m e c e e a c e g n d e t e i s i m t e o n a i u n e . F i e c a r e l i m b p r i m e t e o p a r t i c u l a r i t a t e

speci

fic din p a r t e a n a i u n i i , c u o a c i u n e c a r e s e r e s f r n g e

naio

asupra

acesteia.

Caracterul

nal, n t r e i n u t i p r o d u s d e i d e n t i t a t e a s o l u l u i i al c o l a b o r r i i c o m u n e , se n t e m e i a z p e
7

i d e n t i t a t e a d i s p o z i i e i n a t u r a l e , c a r e , d e obiceiu, s e e x p l i c din c o m u n i t a t e a d e s c e n d e n i i ) "


Referitor l a r a p o r t u l ce e x i s t n t r e l i m b i

g n d i r e , d u p W . v. H u m b o l d t , l i m b a r e p r e

zint organul creator al gndirii, formnd mpreun

unitate

inseparabil ).

Cugetarea

este strns legat de vorbire. Noi vorbim chiar cnd meditm, dei aceast vorbire n u este
exprimat

prin

sunete ).

Din

c a u z a a c e a s t a v o r b i r e a l a om c o n s t i t u e o n e c e s i t a t e i n t e r n .

Din a c e a s t s u m a r e x p u n e r e a r a p o u r i l o r

d i n t r e l i m b i c a r a c t e r u l

naional

al

u n u i p o p o r , r e z u l t c l i m b a s e p r e z i n t c a u n efect al spiritului, i a r a c e s t a c a o e x p r e
sie a c o l e c t i v i t i i

e t n i c e . A c e a s t t e o r i e a fost m a i t r z i u m b r i a t d e u n alt l i n g v i s t

i m a r e p s i h o l o g , H. S t e i n t h a l , i n t e r p r e t u l ' u i W . v. H u m b o l d t , c r e i n d i u n o r g a n n a c e a
st

direcie

Etnopsihologie

i L i n g v i s t i c " ( V o l k e r p s y c h o l o g i e

und

Sprachwissenschaft).

El a n c e r c a t s s t u d i e z e s p i r i t u l u n e i c o l e c t i v i t i cu r e p e r c u r s i u n i a s u p r a l i m b a j u l u i , d e o
sebit d e s p i r i t u l i n d i v i d u a l , a d m i n d e x i s t e n a u n e i e t n o - p s i h o l o g i i a l t u r i d e p s i h o l o g i a in
d i v i d u a l . A c e s t e idei a l e lui H. S t e i n t h a l a u fost d e s v o l t a t e c u u n e l e e x a g e r r i d e W . W u n d t ,
fondatorul

psihologiei

experimentale,

o p e r a lui Die S p r a c h e " , p u b l i c a t n

dou vo

l u m e n 1900. Din n e n o r o c i r e , l u c r a r e a lui n'a p r e a fost b i n e p r i m i t d e l i n g v i t i . U n i i i-au


r e p r o a t c e a c o n i n e m u l t t e o r i e i p r e a p u i n e fapte ; alii c s'a folosit p r e a m u l t d e
chestiunile lingvistice pentru problemele

p s i h o l o g i c e , i p r e a p u i n d e p r o b l e m e l e

psiho

l o g i c e p e n t r u c h e s t i u n i l e l i n g v i s t i c e . In c e p r i v e t e s p i r i t u l c o l e c t i v f a d e cel i n d i v i d u a l ,
filologii d n p e r i o a d a p s i h o l o g i c n u p u t e a u n e l e g e , cum, n m a t e r i e d e m o d i f i c r i n limb,
alturi

de

contiina

i n d i v i d u l u i v o r b i t o r s i n g u r a t e c , a r p u t e a e x i s t a i u n a a

colectivit

I 0

ii ) . A c i , firete, afirmrile lui W . v. H u m b o l d t , t r e b u e s c i n t e r p r e t a t e n s e n s u l c, d a c


e s t e a d e v r a t c toi v o r b i t o r i i u n e i c o l e c t i v i t i l i n g v i s t i c e i a u p a r t e la f o r m a r e a
t o t u i forele

c r e a t o a r e c a r e c o n s t i t u e d e fapt

directivele limbii

sunt incarnate

limbii,
n

elita

v o r b i t o r i l o r c u sim l i n g v i s t i c . E s t e v o r b a , p r i n u r m a r e , d e o c o l e c t i v i t a t e e l e c t i v , a a c u m
rezult, d e altfel, i d e felul c u m s e p r o p a g i n o v a i i l e n limb. D e a c e e a i r a p o r t u l d e
c a u z a l i t a t e ce e x i s t n t r e s p i r i t u l p o p o r u l u i

i n t r e limb, a a c u m

cere

sociologul

W e r n e r S o m b a r t , n s t u d i u l s u V o l k u n d S p r a c h e " , r e c e n t p u b l i c a t , n u e s t e g r e u d e d o
n

vedit ) .
fluen

Poporul

i a p a r t e a c t i v l a f o r m a r e a limbii, i a r limba, l a r n d u l ei, e x e r c i t o in

a s u p r a p o p o r u l u i . P r i m a n r u r i r e p o a t e fi d o v e d i t i n d i v i d u a l

istoric.

Dac

c o n s i d e r m l i m b a o b i e c t i v , d i n p u n c t d e v e d e r e al m a t e r i a l u l u i b r u t p e c a r e l n t l n i m
n d i c i o n a r e , a t u n c i , firete, cu g r e u v o m p u t e a gsi n e a c e v a din s p i r i t u l s a u

sufletul

) ,.Jerte S p r a c h e e m p f n g t eine b e s t i m m t e E i g e n t h u m l i e h k e i t d u r c h die der Nation,


u n d w i r k e t gleichformig bestimend auf diese zuriick. Der n a t i o n e l l e C h a r a k t e r w i r d
z w a r d u r c h Gemeinschaft des W o h n p l a t z e s u n d des W i r k e n s u n t e r h a l t e n , v e r s t a r k t j a bis zu
e m e m gewissen Grad h e r v o r g e b r a c h t ; eigentlich a b e r b e r u h t r auf der Gleichheit der
N a t u r a n l a g e , die m a n g e w h n l i c h a u s g e m e i n s c h a f t
der A b s t a m m u n g
erklrt"
id.
ib. p . 198).
) Die S p r a c h e ist d a s bildende O r g a n des G e d a n k e n . Die i n t e l i l e k t u e l l e T t i g k e i t. d u r c h a u s geistig, d u r c h a u s i n n e r l ' c h u n d g e w i s s e r m a s s e n S p u r l o s v o r u b e r g e h e n d
w i r d d u r c h den L a u t in der Rede u s s e i i i c h u n d w a h r n e h m b a r fur die Sinne, Sie u n d die
S p r a c h e sind d a h e r E i n s u n d u n z e r t r e n t von e i n a n d e r " (id, ib. p . 50).
) Cf. i J. Vendryes, Le langage. P a r i s 1921, p. 78.
) C h r i s t i a n R o g g e . Der Notstand
der heutigen Sprachwissenschaft,
Munchen, 1929,
p. 12 u r m .
) W e r n e r S o m b a r t , Volk und Sprache {Sonderabzug a u s Schmollers
Jahrbuch.
J a h r g . L X I I I , Heft. I 1939.
8

10

145

cuiva. Dac o considerm

ns subiectiv,

ori d e c t e ord v r o i m s e x p r i m m

cte

n f o r m a n c a r e o n t r e b u i n m n f i e c a r e clip,
ceva din propria n o a s t r viea, atunci e a

nu

1 2

m a i r e p r e z i n t s i m p l e c u v i n t e ci a c i u n e s p i r i t u a l c a r e s e i d e n t i f i c c u e x p r e s i a ) . A c e a
st expresie trecnd del individ l a individ, del
ceva

din

spiritul

i v i e a a f i e c r u i a .

un

grup

social

la

'altul, p r i m e t e

Iar d a c ncercm s n e reprezentm pe

cte

individul

v o r b i t o r mu p e n t r u s i n e , ci c a o f o r n d o s u l c r u i a , p e t e m e i u l t r a d i i e i l i n g v i s t i c e , e x i
s t o i s t o r i e d e v e a c u r i , v o m n e l e g e c t m u l t v i e a s t c o n d e n s a t n f i e c a r e
1 3

sie ) . i, l a fel ca i n d i v i z i i , i n f l u e n e a z

asupra limbii

i d i f e r i t e l e

epoci

expre

istorice.

Orice

e v e n i m e n t i s t o r i c c a i o r i c e e v o l u i e a l i m b i i n r u r i t d e a c e s t e e v e n i m e n t e s t n s t r n s
legtur

cu

spiritualitatea

poporului,

indiferent dac impulsiunile creatoare vin din inte

riorul naiunii sau sub nrurirea evenimentelor


l a s din t r e c u t u l i s p i r i t u l ei c e v a p e r m a n e n t

d e afar. D e a c e e a ,

orice epoc

istoric

1 4

l i m b ) . In p r i v i n a a c e a s t a e s t e d e s

tul s n e g n d i m l a d e s f u r a r e a i s t o r i c a l i m b i i n o a s t r e n a i o n a l e , s u b n r u r i r e a
mentelor de afar

eveni

i r e a c i u n e a f o r e l o r i n t e r n e , s p r e a n e p u t e a d a s e a m a d e t o a t e s c h i m

b r i l e c e s ' a u p r o d u s n s t r u c t u r a l i m b i i s u b r a p o r t u l l e x i c u l u i ,
taxei. Toate aceste modificri
l i m b i s p i r i t u l

reveleaz, pe de

poporului,

al f r a z e o l o g i e i

o parte, legtura

p e d e alta, c o n f i r m

caracterul

strns ce

naional

i a l sin

exist

ntre

al limbii.

D a r a c i u n e a c r e a t o a r e a i n d i v i d u l u i a s u p r a l i m b i i r e z u l t i din a t i t u d i n e a p e
el o i a fa d e i m a g i n e a l u m i i n c o n j u r t o a r e . S c o p u l u n e i l i m b i n u
mijlocirea

nelegerii

ntre

indivizi. C a

mai nalt, a n u m e s transforme


prezentri

l 5

) . La

aceast

expresie

spiritului,

ea

se

reduce

urmrete

care

numai

un

el

la

mult

l u m e a h a o t i c a s e n z a i i l o r n l u m e d e o b i e c t e i d e r e

grea ncercare, limba se servete

de cuvinte

care nu

exprim

n t o t d e a u n a i d e e a c i o i n v o a c p r i n m i j l o c i r e a u n o r i m a g i n i m a i m u l t s a u m a i p u i n im
p e r f e c t e . P r o c e d u l a c e s t a n e a r a t c, i n e v o l u i a u n e i l i m b i , u n r o l d e o s e b i t l j o a c i m a
g i n a i a , n u p r o c e s u l d e a b s t r a c i e . In cazul a c e s t a , m e t a f o r a a p a r e c a u n m i j l o c o b i n u i t
1 6

d e c r e a i e i d e n o i r e a c u v i n t e l o r ) . Din a c e a s t a

rezult

fiecare

limb

numete

l e x i c u l ei n u m a i o p a r t e din l u c r u r i l e c u c a r e v o r b i t o r u l v i n e n a t i n g e r e . A c e a s t a

dovede

t e c l i m b a , m p r u m u t n d c o n c e p t e l o r e x p r i m a t e u n c o n i n u t p a r t i c u p a r i p r o p r i u ei, e a
i f u r e t e

o imagine

lumii dintr'o atitudine spirituala care este proprie n u m a i comu

n i t i i e t n i c e c r e i a i a p a r i n e . D e a c e e a n c o n i n u t u l c u v i n t e l o r e x i s t d e c e l e m a i m u l t e
ori v a l o r i

care exprim

atitudinea

spiritual a ntregii comuniti lingvistice.

s t r a r e a a c e s t u i fapt, a j u n g e s citez a i c i e x p r e s i a
n u i t la G r e c i i l a R o m a n i . In v r e m e c e G r e c i i

verbal pentru

se s a l u t a u

cu cuvintele

p r o p r i u zis b u c u r - t e b u c u r a i - v " , l a R o m a n i , din c o n t r , a v e m


ternic,

fii

sntos".

Dintr'o

parte

avem

reflexul

umei

redarea

ilu

obici

haire 1, hairete

Vale ! Valeas

atitudini

Pentru

salutului

vesele

! fii
i

'

pu

voion-

se fa d e v i e a , din a l t p a r t e , e x p r e s i a u n e i a t i t u d i n i s o b r e i c h i b z u i t e . i tot a a , d a c
n e referim, b u n o a r , l a d e n o m i n a i a g r e c o - r o m a n .
nume pruncului nou nscut,

gseau

In v r e m e

ce

Grecii, la

darea

unui

ntotdeauna cte un epitet rsuntor, care s exprime

faima, a v n t u l , v i c t o r i a , b u n t a t e a , e t c . ca, b u n o a r : P e r i c l e s (faimos p e s t e m s u r ) , H i p o o l e s (faimos l a c l r i t ) , N i c o m a h o s

( l u p t t o r v i c t o r i o s ) , n fine, A g a t h o o l e s

12

(faimos n b u -

) A. G i u l i o B e r t o n i , M a t t e o B a r t o 1 i. Breviario di neolingvistica.
M o d e n a p . 9.
) A n t o n i n o P a g l i a r o , Sommarin
di Unguistica
arioeuropea.
R o m a , 1930. p . 1 0 2 u r m .
) A d o l f B a c h , Geschnechte
der deutschen
Sprache, Leipzig. 1938 p . 16 u r m .
) Une l a n g u e est u n des i n s t r u m e n t s s p i r i t u e l s qui t r a n s f o r m e n t le m o n d e c h a o t i q u e
des s e n s a t i o n s en m o n d e des objets et des r e p r s e n t a t i o n s . Le l a n g a g e a p p o r t e la fois le
m o t signe du concept, m o y e n d'indentification. et ie n o m b r e qui fait obstacle la fusion des
semblables, qui m a i n t i e n t la diversit des i n d i v i d u s sous l'indentit de l a classe"
(Henri
D e l a c r o i x , Le langage et la pense 1930 p . 600).
) A l b e r t D a u z a t , La langue franaise,
sa vie et son volution.
P a r i s . 1926, p,
52 u r m .
13

14
15

16

146

n t a t e ) , e t c . R o m a n i i , d i n c o n t r , d u p felul
urmare, procedau

lor de a fi, e r a u lipsii d e a c e s t a v n t i, p r i n

n m o d foarte r e a l i s t . Astfel,

dac,

ntmpltor, pruncul

se ntea

la

r e v r s a t u l zorilor, i se s p u n e a p u r i s i m p l u LUCIUS, d e r i v a t d e l L U X l u m i n " , c u e x


plicaia :

prima

luce

natus".

In

t i m p u r i l e m a i v e c h i , n u s e f c e a nici att. P e a t u n c i

Romanii obinuiau s d e a copiilor nou-nscui cte u n n u m r n loc de n u m e , dup ordinea


naterii : Primus,

Secundus,

Tertlus,

1 7

etc. ).

P e n t r u c u n o a t e r e a r a p o r t u l u i d i n t r e l i m b i m e n t a l i t a t e a u n u i p o p o r s e p o t c i t a i
cazuri m a i p r a c t i c e . Astfel, n t r e limbile voTbite e x i s t u n e l e

mai

abstracte, altele m a i

c o n c r e t e . D e a s e m e n e a e x i s t limbi c u c a r a c t e r s t a t i c , a l t e l e cu c a r a c t e r d i n a m i c . P r i m e l e
e x p r i m , d e obiceiu, c e e a c e r m n e s t a b i l i d u r e a z ; u l t i m e l e
tmplrilor.

Deosebirea

del

unele

e v o l u i a l u c r u r i l o r i n

l a a l t e l e c o n s t n d i n a m i s m u l a c i u n i i . La p r i m e l e

el e s t e sczut, la u l t i m e l e p o t e n a t . A c e a s t d e o s e b i r e

are, desigur,

o valoare

relativ

Ins t o t d e a u n a e a pornete del o anumit stare sufleteasc a vorbitorului, c a r e se deose


bete del popor la popor.
D a r r a p o r t u l d i n t r e l i m b i m e n t a l i t a t e a u n u i p o p o r n u s e a r a t n u m a i izolat, l a
fiecare

popor

parte,

ci

i l a m a i m u l t e

laolalt.

Este

cazul

uniunii

balcanice",

Ea c u p r i n d e p o p o a r e d e o r i g i n i d e o s e b i t e . A c e s t e p o p o a r e v o r b e s c t o t u i l i m b i n c a r e s e og l i n d e t e a c e e a i m e n t a l i t a t e . I n a c e a s t u n i u n e " , n afar d e u n e l e t e n d i n e , a v e m i u n
n u m r d e s t u l de m a r e d e e x p r e s i u n i c o m u n e . F i r e t e ,

unele

din e l e r e p r e z i n t

decalcuri

d e l p o p o r l a p o p o r ; d a r foarte m u l t e i-au l u a t n a t e r e d i n a c e l a fel d e a v e d e a i, m a i


ales, a g n d i a s u p r a l u c r u r i l o r . T o a t a c e a s t m e n t a l i t a t e s e n t e m e i a z p e u n i t a t e a d e cul
18

t u r i d e civilizaie, d e s p r e c a r e a m v o r b i t m a i p e l a r g n R o m a n i t a t e a
D a c , n c e e a c e a m s p u s p n aici, a m v z u t
n a i u n e a c t i v e a z l a f o r m a r e a limbii

Balcanic )".

felul c u m v o r b i t o r i i

sau

naionale, n u lipsesc cazurile n care

ntreaga

limba,

odat

format, e x e r c i t o n r u r i r e a s u p r a felului d e a" fi al v o r b i t o r i l o r .


Gndirea popoarelor de cultur cu o Hmb literar fixat

e s t e d e foarte m u l t e ori

i n f l u e n a t d e a c e a s t a . E s t e d r e p t c, n c a z u l a c e s t a , limbile n p r i m u l r n d , s e r v e s c s e x
p r i m e m e n t a l i t a t e a v o r b i t o r i l o r . I n s fiecare

din ele, prin

felul

cum sunt

constituite

s i s t e m e b i n e o r g a n i z a t e , s e i m p u n e a c e s t e i m e n t a l i t i , m p r u m u t n d g n d i r i i forma p e o a r e
1 9

i-o d e a ) . C e v a m a i m u l t , l i m b a p o a t e c t e o d a t c h i a r modifica i r e g u l a m e n t a l i t a t e a .
Astfel, o b i c e i u l d e a p u n e v e r b u l l a u n a n u m i t l o c d e t e r m i n u n fel s p e c i a l d e a g n d i i a r
p u t e a a v e a o o a r e c a r e n r u r i r e a s u p r a felului

de a judeca. Gndirea

g e r m a n s u s i n e cu d r e p t c u v n t V e n d r y e s e s t e
limbii. O l i m b supl,
s a p a r n t o a t

uoar,

care

oarecare

francez,

msur

englez,

subordonat

gramatica este redus l a minimum, Ias gndirea

c l a r i t a t e a e i i-i p e r m i t e s s e m i t e

liber.

Din contr,

gndirea

se

2 0

s i m t e m p i e d e c a t d e o l i m b r i g i d i g r e o a i e ) " . Aici, firete, n e p u t e m referi l a o r i c e


l i m b c a r e t r e c n d p e s t e s t a d i u l ei p r i m i t i v , a a j u n s l a f o r m a l i t e r a r . U n e x e m p l u tipic
n e ofer d e o s e b i r e a d i n t r e g r e a c i l a t i n . U l t i m a a p u t u t p r i m i o o a r e c a r e m l d i e r e , tr
ziu d e tot, a b i a d u p ce p r i m i s e n r u r i r e a l i m b i i g r e c e t i . In a c e s t s t a d i u
fluena, n o r i c t d e m i c m s u r , i m e n t a l i t a t e a

ea

p u t u t in

roman, m a i nti, pirn structura

gra

m a t i c a limbii scrise, d u p a c e e a p r i n b o g i a i v a r i e t a t e a m i j l o a c e l o r d e e x p r e s i e .
" ) F e l i x S o l m s e n , Indogerm. Eigennamen
als Spiegel der Kulturgeschichte.
Heidelberg 1922. Vevi p . la indice.
) Cf. p p . 16, 49 u r m .
) Les l a n g u e s servent e x p r i m e r l a m e n t a l i t des sujets p a r l a n t s , m a i s c h a c u n e con
stitue u n systme fortement organis, qui s'impose eux, qui donne l e u r pense s a forme
et qui ne subit l'action de cette m e n t a l i t q u e d'une m a n i r e lente et partielle,
seulement
a u fur et m e s u r e des occasions" (A. M e i l l e t , Ling. hist Ung. gn. I. p . 209).
) J. Vendryes, o. c. p . 280-281.
18

19

20

147

Din c e l e a r t a t e p n aci, r e z u l t c, d a c n t r ' a d e v r n u p o a t e e x i s t a u n r a p o r t


cauzalitate ntre
naiune,

prin

limb
felul

i - r a s ,

cum se

n schimb, exist o legtur

oglindete

evident

n l i m b i felul d e a fi al

care vorbesc aceeai limb, iau p a r t e T a aceeai form de cultur.


pendena

limbii

de

spiritul

poporului

In

ntre

unui
cazul

de

limb

popor.
acesta,

n u p o a t e fi t g d u i t . L i m b a r e p r e z i n t

i
Toi
de

unul

2 1

din m i j l o a c e l e c a r e p e r m i t u n u i p o p o r d e c u l t u r a l u a c u n o t i n d e s p r e e l n s u i ) . P l e
cnd del aceast constatare, putem spune c l i m b a

noastr

reprezint

expresia

spi

r i t u l u i n o s t r u . D e fapt, n o i i a s t z i s i m i m n t o a t e fibrele g r a i u l u i n o s t r u , p e d e o p a r t e
b a z e l e s o l i d e ale c o m u n i t i i l a t i n e , p r i n a f i n i t i l e p e c a r e le a r a t c u c e l e l a l t e l i m b i s u r o r i ,
p e d e a l t a , r d c i n i l e u n i t i i r o m n e t i p r i n c e e a c e l i m b a n o a s t r n a i o n a l a r e a t t n con
s t r u c i e c t i n f r a z e o l o g i e d e o s e b i t d e e l e . In a d e v r , c i n e c u n o a t e d e s f u r a r e a

limbii

n o a s t r e n t i m p , d a r m a i a l e s n s p a i u , c u t o a t e g r a i u r i l e v o r b i t e n a f a r d e t e r i t o r i u l n a
ional, r m n e uimit de semnele acestei u n i t l i n tot c e e a c e limba are m a i caracteristic.
A c e a s t u n i t a t e , r e a l i z a t n c u r s u l a t t o r v e a c u r i , c n d t o t felul d e n r u r i r i s t r e i n e s t n
j e n e a u e v o l u i a n o r m a l a limbii, p l e c a d e s i g u r d e l a c e l
nsufleit

ntreaga

spirit

r o m n e s c de care era

naiune.

21

) .,Tous ceux qui p a r l e n t u n e l a n g u e p a r t i c i p e n t la m m e forme de civilisation, ils


ont accs a u x m m e s biens de c u i t u r e . L a l a n g u e est m m e u n des m o y e n s p e r m e t t a n t u n
p e u p l e de h a u t civilisation* de p r e n d r e c o n s c i e n c e de l u i - m m e " (W. v o n
Wartburg,
o. c. p . 4).

148

P O E

DE
T E F A N BACIU

AUTOPORTRET
N u s t e a u a serii l a m p m i - e s t e ,
N i c i vnitul p l a t o e p e p i e p t ;
Culeg doar floarea de pe creste
i u m b r e i i o p t e s c : a t e p t !
Subire sunet, lira m e a o'nstrun
Singurtii noastre netiutei
C a v n t u 'n frunze m a d u n ,
P e ci d e n i m e n e a b t u t e .
C e c h i n a b s t r a c t , ce u m b r r a r ,
E P o e s i a : d a i n u .
S i n g u r t i d e fiecare s e a r
D o a r eu. i c t e o d a t tu,

SPLEEN
Eu n u - s b l a z a t , o d o a m n !, d a r s u n t trist.
Eu tiu, t r i s t e e a m e a n ' o a u t o i robii,
S u n t p r e a s t u l s fia, s m a i e x i s t
S u m b l u c o t l a cot c u toi n e g h i o b i i .
E u r d i p l n g i n u - i t o t u n a ?
I n t r e b u r g h e z i n g u t i , e u s t a u n frac,
a m p a n i e i fine e u i s o r b d o a r s p u m a
i l u m e a o p r i v e s c n g h e t e l e - m i d e l a c .

149

A i d a c u tifla, d a r m i - e m i l
D e l u m e a a s t a ' n c a r e s t a u p e soclu.
N u s u n t b l a z a t , o d o a m n !, d a r m i - e sil :
Sfidez e t e r n i t a t e a p r i n

monoclu.

TOAMN
A sunat un clopot la o coal primar ;
Inim, ce rost a r e acest soare t r z i u ?
S e s c u t u r frunza, c o c o r i i p l e c a r ,
La m a s a c u u m b r e b e a u t o a m n a i-o
G a a l b e b a t i s t e , fug n o r i p e s t e l u m e :
i t u t e vei, p i e r d e , i t u a i s t r e c i !
Tu frunte sihastr, tu gur, t u n u m e ,
Tu inim goal sub coastele reci !
Eti s i n g u r n t i n e , a f a r ' n

cetate

D o a r v n t u l s u s p i n n g r a v e o c t a v e ,
i s g l i e p o m i i i v i i l e b a t e ,
T u scrii, p e s t e v r e m e , m i s i v e b o l n a v e .

scriu:

1 1

DE
GEORGE

DUMITRESCU

SOARE STINS
A d u minile, s le topesc
In l a c r i m i , n h o h o t e m i c i ;
S le in p e o b r a z r n d u n i c i
Ca un dar

ngeresc.

T r i s t e e a c e azi m
E oa o u m b r
Din infern

nneac

uscat

lepdat

Peste inima-mi

seac.

L s t a r u l c e n u l-ai u d a t
S'a chircit c a o m n d e

mort

i f r u n t e a p u s t i e m i - o p o r t
Ca un pisc

fulgerat.

V u l c a n u ' m p i e t r i t i r c i t
Nu-1 m a i s g u d u e g e n i u l d e foc.
Crateru 'n cenu tivit
St orb, c a u n o c h i u d e ciclop.
A d u m i n i l e , s le t o p e s c
In l a c r i m i , n h o h o t e m i c i ;
S le i n p e o b r a z r n d u n i c i
Ca un dar ngeresc.

SETE
In l u m i n a a c e s t u i a m u r g ,
V i n din p u s t i u r i , p e u n d e s i m u n u l fierbinte
Rscolete

nisipul

i u s u c i s v o a r e l e .
S u n t obosit, s d r e n u i t ,
i p e frunte-mi
Un semn

nsetat

apas

nevzut

De b l e s t e m .

151

D-mi s beau, cltoare,


Din c i u t u r a t a

rcoroas.

Nu-i tremura mna.


D u m n e z e u v a fi b u n p e n t r u t i n e .
i-mi v a p s t r a n u m a i
Cununa de

mie

trsnete.

i-e t u r b u r e ochiul d e
naintea

spaim

strinului.

Dar d a c un singur c u am s b e a u
Din amfora t a care

satur,

Atunci ochii mei ari d e vnturi


M n t u i i d e b l e s t e m -
Au s plng
Pe minile tale,
Cum n'a mai plns nimeni
Cu-attea isvoare de laud...

NELINITE
Chipul t u e r a trist, c u m e l u n a
P l i t la fa,
Cum e trist
In

laguna

cea.

Ochii mei srutau n ascuns


i t c e r e
Chipul tu neptruns,
Sigilat de durere.
C n d ai p l e c a t ca u n a b u r ,
C a o m u z i c t r i s t i g r a v ,
In a m u r g u l t r z i u ,
A m r m a s g o l i p u s t i u ,
Cu fruntea lipsit de

slav,

Cu inima g r e a i b o l n a v
In c o c l e a l d e

sabur.

Gndul m e u sdrenuit te-a


In firidele serii,
Ca un ochiu

alungat

Pe c m p i a v e g h e r i i
i n o a p t e a ' n t r e a g ,
Inima, fr s

mereu,

doarm,

S'a s b t u t , t a r e i g r e u ,
Ca un clopot

de-alarm...

152

urmat

NAIONALISMUL
I C U L T U R A
ADEVRATA
DE
GR. T U A N
O c o n c e p i e r e l a t i v n o u , p e p l a n u l c o n s t r u c i i l o r sociale, e s t e n a i o n a l i s m u l c a r e , d e i
se n t e m e i a z p e d i f e r e n e l e
periena

e s e n i a l e i p e r m a n e n t e a l e r a s e l o r , l u c r u c u n o s c u t p r i n e x

secular a vieii istorice, este

t o t u i p r i n n u a n e l e ce i s ' a u a d a o s n v r e m u

rile a p r o p i a t e d e n o i o c u c e r i r e a s p i r i t u l u i m o d e r n .
D e s i g u r , n a i n t e d e a se fi s t a t o r n i c i t c o n c e p t u l n a i o n a l i s m u l u i
p r i n c i p i u l n a i o n a l c a f u n d a m e n t al s t a t e l o r ,

i s s e

fi a d m i s

a e x i s t a t o v a g s o l i d a r i t a t e a t u t u r o r c e se

e x p r i m n a c e l a grai, a u a c e l e a i m o r a v u r i , ori a u a c e l a fel d e a r e a c i o n a n faa vieii.


Dar, t r e b u e s r e c u n o t e m c a c e a s t s o l i d a r i t a t e social, n t e m e i a t p e afiniti et
nice, t r i a m a i m u l t s u b o f o r m l a t e n t i n e p r e c i s . D o v a d : R i v a l i t i l e

dintre

cetile

c u p r i n s e n c a d r u l a c e l e i a i r a s e , c a r e n u o d a t a u m e r s p n la c o n f l a g r a i i a r m a t e , c a n
v e c h i l e c e t i g r e c e t i , o r i m a i a p r o p i a t e d e noi, la l u p t e l e d i n t r e c e t i l e i t a l i e n e , s a u la
conflictele p r o p r i u l u i

nostru

neam, u n d e dei a existat o contiin a fraternitii etnice,

fraternitate care la Miron Costin se nal pn

la noiunea

unei comuniti

latine

u n e i d e s c e n d e n e d i n R o m a v e c h e a p u t u t totui s se d e a a c e l e l u p t e fratricide

ntre

M u n t e n i a i M o l d o v a , c a r e s u n t o a m i n t i r e n d o l i a t a v e c h e i n o a s t r e i s t o r i i n a i o n a l e .
C n d v o r b i m , deci, d e n a i o n a l i s m , c a a t i t u d i n e s o c i a l i istoric, n e l i m i t m l a o
c u c e r i r e a epocii m o d e r n e , c c i n u m a i n t i m p u r i l e a p r o p i a t e d e p r e z e n t u l n c a r e trim,
a a p r u t c o n c e p t u l n a i o n a l i s m u l u i l u c i d i i n t e n s , d o m i n a n t i s p o r n i c n c o n s e c i n e l e lui
imediate.
Desigur,

ca

orice

concept

nou,

cu rezonane sentimentale naionalismul a cu

n o s c u t e p o c i i faze d e r e t o r i s m , d e artificiaL'sm v e r b a l i d e v i n o v a t e c t i g u r i i n t e r e s a t e ,
s t r i n e n a d e v r a t e l e i n t e r e s e p e r m a n e n t e a l e u n u i p o p o r d u p c u m n a l t o r d i n e
idei d e m a r c a i a c a r e e o f o r m a r e s p e c t u l u i

libertii de contiin,

putut

de

uneori

d e g e n e r a n d e m a g o g i e , c a r e e t o c m a i r o b i r e a l a v o i n a i r e a t a r e t o r u l u i .
D a r a c e s t e e c l i p s e ale a d e v r a t u l u i i s i n c e r u l u i n a i o n a l i s m , n u p o t v t m a ori a l t e r a
luminositatea noiunei

de naionalism,

b i n e g n d i t i c u s i n c e r i t a t e aplicat.

e s t e o d i s c i p l i n i o o r i e n t a r e a c o n d u i t e i .

Naionalismul

El c o n c e n t r a e n e r g i i l e d i s p a r a t e d a r

153

cuprinse

n a c e l e a i g r a n i e n a t u r a l e s a u n a c e l e a i
tr'o form superioar,

ntr'o cristalizare

Contiina c aparinem

i m i t e e t n i c e i l e face s s e n m n u n c h e z e n-

fecund.

a c e l u i a i g r u p d e fiine, n c a r e m i s t e r u l r e l i g i o s s e

l e g e ila fel d e c t r e t o i , n o a r e s i m i r e a i g n d u r i l e s e e x p r i m n t r ' u n

ne

grai. comun,

u n d e p r i n p o r t , p r i n o b i c e i u r i , p r i n c r e d i n e , n e d i f e r e n i e m d e a l t e p o p o a r e , e s t e o for
n o u d e s u s i n e r e n l u p t a c e o d m p e n t r u a n e m e n i n e v i a a i a n e r i d i c a p e t r e p t e s u
p e r i o a r e d e e x i s t e n s o c i a l . P r i n s o l i d a r i t a t e a n a i o n a l n u m a i s u n t e m fiine i z o l a t e , n
t m p l t o r g r u p a t e s a u s i l i t e a a s c u l t a d e a c e l e a i legi, ci s u n t e m c e l u l e v i i a l e u n u i a c e
l u i a i o r g a n i s m , p r t i c e l e l e g a t e a l e u n u i tot, e n e r g i i c o n s o l i d a t e p r i n m n g e t o a r e

vecin

ti sufleteti. In l o c u l u n e i p u l v e r i z a i i v i t a l e , n e r i d i c m p r i n c o n c e p t u l n a i o n a l , l a for
ma superioar

unui

altruism

sufletesc,

care

se t o p e s c

egoismele

izolatoare,

s e c r e a z u n c u r e n t p u t e r n i c d e e n e r g i i c a n a l i z a t e p r i n t r ' o s e v e r i u t i l

coordonat

disciplin.
D e s i g u r c n a i o n a l i s m u l c l a r g n d i t i s i n c e r a p l i c a t , d a c e s t e l a a n t i p o d u l c o s m o
politismului

adic

concepiei

ce

sfideaz

r e a l i t a t e a i c o m p r o m i t e p r o g r e s u l i s t o r i c

prin

ignorarea diferenelor naturale ale raselor este pe att strin de ovinism, adic de

exa

g e r a r e a s e n t i m e n t u l u i l e g a t d e c e l e m a i i n t i m e fibre a l e s u f l e t u l u i o m e n e s c , p n l a m a i m u
reala

apoteozei

calitilor

unui neam,

fr r e c u n o a t e r e a obiectiv a defectelor, a lacu

n e l o r , ori a i n s u f i c i e n e l o r lui. C u a c e s t e d e f o r m a n t e n c a r e c a d e o v i n i s m u l f e r o c e i u n i
lateral, n o a r e se apoteozeaz calitile i se ignor, voit, defectele, ori insuficienele
rente oricrei manifestri umane, n u trebue confundat
din o simire profund

adevratul

naionalism

care

ine

trete

i c o n d a m n p r e f c u t e l e m i s t i f i c r i a c e l o r c e v o r b e s c n n u m e l e

lui, f r c a ei s s i m t t o a t p u r i t a t e a i a d n e i m e a s e n t i m e n t a l a i u b i r e i d e n e a m .
S i t u a t astfel n a t i t u d i n e a s t r i c t n a i o n a l , c a r e e s t e s t r i n a t t d e
m u l d i s o l v a n t c t i d e o v i n i s m u l e x a g e r a t ,
i c e l m a i r o d n i c p e n t r u c t i g u r i l e lui
D a r n d e s f u r a r e a

internaionalis

u n p o p o r i g s e t e d r u m u l c e l m a i

sntos

sufleteti.

d i s c u i u n i l o r i c o m e n t a r i i l o r c e s ' a u d a t n a i o n a l i s m u l u i n d e

c u r s u l a n i l o r , c u d e o s e b i r e d e i n t e r e s a n t a fost d i s c u i a c u p r i v i r e l a i n f l u e n a lui a s u p r a
p r o d u c i e i e s t e t i c e . i n u o d a t s ' a n e g a t a c e a s t i n f l u e n

a sentimentului naional

asu

p r a v i e i i a r t i s t i c e , p e m o t i v c a r t a a r e u n d o m e n i u c u t o t u l d e o s e b i t i c a m e s t e c u l et
n i c u l u i n n o i u n e a e s t e t i c u l u i n u p o a t e fi d e c t d u n t o r . A c e s t e o p i n i i n u s u n t n s a d e
v r a t e d e c t n u m a i n m s u r a n e l e g e r e i c n u t r e b u e c o n f u n d a t

c r i t e r i u l d e j u d e c a t al

o p e r e i d e a r t , p r i n a v n t u l p a t r i o t i c c e s'ar d e s p r i n d e din e a s a u a r fi i n s p i r a t p e

poet,

Din a c e s t p u n c t d e v e d e r e , a fost p e r f e c t d e b i n e v e n i t c r i t i c a lui T i t u M a i o r e s c u

care

a artat luminos cum aprecierea operei de

art trebue s se ntemeieze n u m a i pe crite

riul emoiei estetice, care implic o deslegare a sufletului


i r i d i c a r e a lui la o sfer i m p e r s o n a l a c o l o

unde

de orice contingen

orice interes

biologic

ori

utilitar

vital

este

anihilat.
A c e s t e c o n s i d e r a i u n i e s t e t i c e e r a u i z v o r t e din filozofia lui S c h o p e n h a u e r c a r e

ve

d e a t o c m a i n e x t a z u l e s t e t i c d e s r o b i r e a o m u l u i d e r o b i a v o i n e i i n l a r e a l u i p n
ideile

tipice

platoniciene.

Dar

arta pur

la

p o a t e fi a d m i r a b i l s u s i n u t d e s e n t i m e n t u l a d n c

al n a i o n a l i s m u l u i , a t t a t i m p c t a c e s t c u r a t s e n t i m e n t

trete ca

un

stimulent al

crea

iei, f e r i n d u - s e a face d i n p o e z i e o t r i b u n p o l i t i c . E x e m p l u l t e a t r u l u i , t h s e al lui V o l


t a i r e , d e p i l d , c u t e n d i n e s o c i a l e , n c a r e

eroii d r a m e i e r a u p u r t t o r i i d e c u v n t ai u n e i

i d e o l o g i i i c a r e azi e p e r i m a t e s t e suficient p e n t r u a n e a r t a
ei a l t c e v a d e c t u n i n s t r u m e n t p r o z a i c d e d e s f u r a r e

Dar dac arta nu trebue s devin un instrument

154

c arta este prin

a unor anumite
de

esena

curente.

propagand prozaic,

ea

are

totul d e c t i g a t p r i n u n i f i c a r e a t a l e n t u l u i artistic, c u t e m e l i i l e n s u i ale v i e i i u n u i p o p o r


i p r i n c o n f u n d a r e a v i s u l u i d e a r t c u a c e a m i s t i c f u n d a m e n t a l a v i e i i u n u i p o p o r .
Naionalismul

c a factor

sufletesc,

p o a r t c u el u n d i n a m i s m , ce n v i o r e a z i t r e

z e t e a t i t u d i n i a r t i s t i c e , cari s e m a n i f e s t

p r i n a l t e forme

l i t e r a r i a c e a s t p u t e r e d i n a m i c c u e c o u r i

ndeprtate

e l e g e cu a t t m a i b i n e d a c n e v o m r i d i c a
gic. C u n o a t e m
ralizie

astfel f i e c a r e

voinei, p r e c u m

dect acelea

sufletul

ale

omenesc,

retorismului
l v o m

la c e i a c e c u n o a t e m din m e c a n i c a p s i h o l o

c u m s u n t firile a p a t i c e , c u r e a c i e l e n t , c u u n fel d e pa

fiecare

din n o i

am trecut prin acele momente de

depresiune,

n c a r e i n d e c i z i u n e a , n e n c r e d e r e a ord t e a m a , p u n t o t a t t e a p i e d i c i d e s f u r r e i
i o p t i m i s t e

a v i e i i i n t e l e c t u a l e . Dar,

contrar

acestor stri deprimante,

sntoase

tim

ce se pe

t r e c e n sufletul p l i n d e a v n t , d e n c r e d e r e , d o m i n a t d e v o i n a f e r m d e a a d o g a

ceva

din p e r s o n a l i t a t e a n o a s t r la b o g i a e x i s t e n e i . In a c e s t e s t r i euforice i o p t i m i s t e gsim


c i s v o r u l d e l c a r e p u r c e d e v i a a p l i n i fecund,
diioneaz revrsarea energiilor

dincolo de

v i b r a i e a f e c t i v c a r e n c l z e t e i c o n d u c e ,

e o cldur sentimental care

con

g r a n i e l e u n u i e g o i s m r e d u s la fiziologie, a c e a
a t r a g e i m p i n g e e n e r g i i l e o a r e c u m

latente

i l e n e v i t e s p r e a c t u l c r e a t o r .
Unii filosofi

a u fcut din v o i n t e m e l i a n s i a c o s m o s u l u i i a u v z u t n a c e a s t

t e n s i u n e n s i e x p l i c a i a e x i s t e n e i lumii, d a r e v i d e n t c v o i n a p e c a r e u n i i filozofi a u
a e z a t - o n r a n g u l d e f u n d a m e n t a l v i e i i u n i v e r s a l e , e s t e n fapt o a f e c i u n e ,

i d e c i u n s e n t i m e n t c a r e p o a t e fi c o m p a r a t c u u n m a g n e t c a r e a t r a g e i r e i n e
d i s p a r a t e i p u l v e r i z a t e

dorin
energiile

a l e sufletului, c o n c e n t r n d u - l e s p r e u n e l a n u m i t .

V i a a este u n dinamism complicat, dar c motorul ultim care genereaz


apare factorul sentimental, cldura i n t e r n care

scoate

din r c e a l a

activitatea,

abstraciunilor,

ideile

n g h e a t e i l e t o p e t e n v a t r a simirii pxintr'o m i s t e r i o a s a l c h i m i e , a t t d e u t i l p r o g r e
sului

universal.
D e a c e i a i p e d a g o g i i , c o n d u c t o r i i d e o a m e n i , c r e a t o r i i d e r e l i g i e , t o i a c e i c a r i a u re

flectat

asupra

mecanismului

omului

s i n g u r a t e c s a u aflat n s o c i e t a t e , s ' a u o p r i t c a la

n l e a c s u p r e m l a i n f i l t r a r e a n suflet a i u b i r e i r e g l e m e n t a t i d i s c i p l i n a t n t r ' o a n u m e
d i r e c i e , t i i n d c n u m a i p r i n i u b i r e i p r i n p a s i u n e s t p n i t o m u l s e t r a n s f o r m i
n e u n factor d e i n i i e r e , d e r a d i e r e i d e c o n t r i b u i e f e c u n d

la atingerea

devi

elurilor colec

tive.
N a i o n a l i s m u l , c a o r i c e s e n t i m e n t a n c o r a t p u t e r n i c n sufletul o m u l u i , e s t e p r i n c h i a r
a c e a s t a u n factor d e i n i i a t i v , u n m o t o r al d i n a m i s m u l u i i a o t i v i s m u l u i v i e i i n o a s t r e

in

t e r n e i c a a t a r e p r i n c i p i a l p u t e m afirma c el v a t r e b u i s e x e r c i t e a s u p r a c o m p l e x u l u i s o
cial al u n u i p o p o r o c o v r i t o a r e influen, l u c r u ce s e p o a t e verifica n fapt f r a n t i c i p a
t i v e t e o r i i , a m i n t i n d u - n e c e i a c e s'a p e t r e c u t n a f a r a tinerii civilizaii r o m n e t i , a t u n c i c n d
n a i o n a l i s m u l a d e v e n i t o d o g m c u r e n t i u n c o d e x special. El a c r e i a t o nflorire c u l t u
r a l i o m a i d r e a p t s e l e c i o n a r e d e v a l o r i i n t e l e c t u a l e , c e i a c e e s t e o c o n d i i e a a d e v r a t e i
culturi.
N e g n d i m astfel l a i n f l u e n a

lui M i h a i l K o g l n i c e a n u , o r i N i c o l a e Blcescu, a p o s

toli ai u n u i n a i o n a l i s m lucid i p r e c i s i c a r e a u c r e a t o a m b i a n c e a d u s la r e s p e c t u l i
a d m i r a i a t r e c u t u l u i l a a p o t e o z a v i t e j i e i s a u f r u m u s e i i p e i s a g i u i u i r o m n e s c c r e i n d u - s e o li
t e r a t u r , c a r e p r i n R u s s o , C o s t a c h e N e g r u t z i ori m a i a l e s p r i n A l e x a n d r i , d o n o u i su
p e r i o a r v i a s c r i s u l u i r o m n e s c . i tot a s e m e n e a s u b i n f l u e n a

nflc a r a t u l u i

naionalism

al p r o f e s o r u l u i N . I o r g a c a r e a n d r u m a t e n e r g i i l e s p r e o m i s t i c n a i o n a l , s'a n t r i t cli
m a t u l p r i e l n i c u n e i l i t e r a t u r i i u n e i a r t e , c u n f l o r i r e a u n e i c u l t u r i l e g a t d e t r e c u t u l , d e v i a
a r o m n e a s c , d e tot c o r t e g i u l d e a s p e c t e i d e n u a n e c e d a u p o p o r u l u i n o s t r u o fizionomie

155

p r o p r i e , u n fel a l lui d e a fi i p r i n c h i a r a c e s t e un d r e p t d e a t r i liber, d e m n i n d r e p t


it d e a a s p i r a l a r o l u r i h o t r t o a r e n m a r e a o r c h e s t r a i e i s t o r i c a v e a c u r i l o r c e v o r v e n i .
N a i o n a l i s m u l a r e , astfel, o p u t e r e d e g e r m i n a i e c e o r e g s i m m a i a l e s n

literatura

u n d e el c r e i a z o a t i t u d i n e u n i c a s c r i s u l u i . Prin el, s c r i i t o r i s e s i m t c n t r e i i u n o r s i m i r i
l e g a t e d e u n p m n t c o m u n c a o A l m a M a t e r " a fiinei l o r n t r e g i i c a e x p o n e n i ai d u h u
lui u n u i n e a m , p r i v i t n t o t c e i a c e el a r e m a i d e o s e b i t i m a i p r o p r i u , n t o t c e i a c e m i s t e
r i o s u l m i t al v e a c u r i l o r , i t o t c e i a c e m o r m i n t e l e i l e a g n e l e a u c r e i a t , n suflete c a s le
fac a v i b r a l a fel n f a a v i e i i ori a m o r i i .
i l o c a l i z n d a c e s t e o b s e r v a i i l a a r a n o a s t r p u t e m c o n s t a t a c u m

s c r i i t o r i d e azi

p r i n felul s c r i s u l u i lor, fac d o v a d a a c e s t e i m n o a s e i n f l u e n e a n a i o n a l i s m u l u i s i n c e r i c u m


p e l i s t a m a r i l o r n u m e ce a u i l u s t r a t i v o r i l u s t r a d e a p u r u r i a n t o l o g i a r o m n e a s c v o m g s i
n u m e l e a c e l o r c a r i s ' a u r i d i c a t p r i n a r t a lor l a m e n i r e a a d e v r a t a s c r i i t o r u l u i , c a r e e s t e
aceia de a se identifica cu sufletul n e a m u l u i ntreg. F r patosul retoric al unui naionalism
artificial, a d e v r a i i c r e a t o r i d e s p i r i t u a l i t a t e d e l C o s t a c h e N e g r u t z i ori V a s i l e A l e x a n d r i ,
p n la E m i n e s e u i p n l a p l e i a d a c o n t e m p o r a n i l o r c r e a t o r i ai f r u m u s e i l o r e t e r n e a r t i s t i c e
i n a l t e d i r e c i i e s t e t i c e n p l a s t i c a lui G r i g o r e s c u s a u A n d r e e s c u , ori n m u z i c a lui E n e scu, l a toi g s i m ca u n fir c o n d u c t o r , n o b i l a v o i n d e a face d i n a r t a lor o i n t e r p r e t a r e
a s u f l e t u l u i c o l e c t i v r o m n e s c , p r i v i t n d e s f u r a r e a lui m i l e n a r i p r i n s n g r a n i e l e

ce-i

a s i g u r t r i r e a lui d i n c o l o d e a n i i t r e c t o r i .
Naionalismul acesta creator de ambian cultural, creator de spiritualitate tot

mai

m u l t p t r u n s d e p m n t u l , d e m i t u l i d e l e g e n d a a p u s e l o r v e a c u r i , d e s u f l e t u l c o l e c t i v al
n e a m u l u i nostru, a gsit ntr'un Rege creator de cultur, un sprijinitor s u p r e m care a tiut
s r i d i c e c o n c e p t u l n a i o n a l i s m u l u i , din faza o a r e c u m i d e a l i s t i s u g e s t i v l a faza d e c o m a n
d a m e n t etic i e t n i c , l a faza n c a r e s f a t u l m b r a c h a i n a a c t u l u i i v i s u l f r u m o s s e s c h i m b
n f a p t s p o r n i c .
Naionalismul

g s e t e astfel, s u b s p r i j i n u l s u p r e m a l T r o n u l u i a t t d e p r o f u n d r o m

n e s c , f o c a r u l din c a r e s e p o l a r i z e a z e n e r g i i l e i s e d a l t n e l e s s f o r r i l o r n o a s t r e d e a t r i
l i b e r i i ca f a c t o r d e c o n t r i b u i e e f e c t i v l a p r o g r e s u l ce-1 d o r i m t o t m a i f e c u n d i p u t e r n i c
al i u m e i n t r e g i .
N a i o n a l i s m u l s i n c e r i p u t e r n i c , p r i n s o l i d a r i s m u l ce-1 p r e c o n i z e a z , p r i n

strngerea

n t r ' o familie m a r e a t u t u r o r c e l o r c e s i m t i n e l e g l u m e a p r i n t r ' o p r i s m specific a opti


cei l o r m i l e n a r e , n a i o n a l i s m u l c o n s t r u i t p e g l o r i f i c a r e a

s p i r i t u l u i d e sacrificiu i d e

avnt

s c o s din v i a a i s t o r i c a n e a m u l u i i p e e v o c a r e a n s u f l e t u l f i e c r u i a a d e m n i t i i i a obligaiilor supreme, este un m a r e ferment de spiritualitate ; un

creator

de

atitudini

sufle

t e t i a e z a t e p e p l a n u l d e g n d i r e c e s e n a l t o t m a i s u s n a l b s t r i m e a c u r a t e l o r i d e a l u r i
o m e n e t i , c l c n d n p i c i o a r e , p r i n c h i a r a c e a s t e l e v a i e , v i a a i n s t i n c t u a l i d e

efemer

structur. Prin naionalism se creiaz astfel un elan spre o p u r spiritualitate impuntoare,


p r i n l u m i n i l e ce e a le r e s f r n g e n o g l i n d a

eternitilor.

156

SCRISORI

DE

DEPARTE

DE
GHEORGHE

BUMBETI

IN DOBROGEA, TOAMNA
E t o a m n 'n D o b r o g e a i a u r u l e praf
C o b o a r p e m i r i t e n stoluri, ciori b r u m a t e .
C r u e l e l u n g i t e , c u c o v i l t i r e 'n s p a t e ,
D u c l i n i t e a : g r m a d i l a n u r i l e :

jaf.

T t a r i g l b u i ca h u m a , c u fesuri s p l c i t e ,
In o c h i c u n o s t a l g i a n t o a r c e r i i o d a t ,
i d e a p n t r i s t e e a s u b z a r e a

rsturnat

C u d e a l u r i l e j o a s e i c a s e a d o r m i t e .
P r e s i m i a m a r a m a r e s u b o r i z o n t d e fier
S p r e e a te p o a r t p a s u l , m a i l n c e d , m a i b o l n a v ,
In m a r g i n e d e s a t e a r d focuri, i j i l a v
F u m d e tizic se u r c o f r a n d c t r e cer.

LNG APE, NOAPTEA


P e r m u l t r i s t i n e g r u v a l u r i m o i
M i se p r e l i n g p e u r m e , i p u s t i u
Czut sub cerul vnt, vioriu
A m u r g u ' n t o a r c e s e m n e i l n c e z i m ! d e ploi.
N i s i p i o a s e a l b e , i c a s e d e p m n t ,
C a d n a c a r e d u c e s l c i e a p 'n

vase

A ' n c r e m e n i t n v r e m e , i'n z r i l e p r e a j o a s e
Corabia 'nserrii v e n e a trziu pe vnt.
E s a t u l l n g a p e , u n fum d e n a r g h i l e a
i n o a p t e a , fum d e a p e , r s t l m c i t trist,
Plutete duhul morii, mai alb ca o batist
i s u s p e m i n a r e t e , l-am a u z i t p l n g e a ,

157

DULCILE

CUVINTE

ALE PREA BLNDEI CATRINA URSU DIN FUNDUL MOLDOVEI


DE
TRAIAN

Auzii-mi, Doamne,

CHELAR1U

graiul gurii

p l n s e t u l i t r u d a d u l c i l o r

mele,

cuvinte

cte Vi le 'nchin u n a dintre cele


mai umile roabe fr minte.
S i-as cui tai-mi, D o a m n e , d u l c i l e c u v i n t e
zise p e n t r u I a d u l t r i s t i p e n t r u

Raiul

l i m p e d e c a r o u a i 'nflorit c a p l a i u l ,
cu m i n u n i a l b a s t r e , c u n i n s o r i d e s t e l e
i ou p r o m o r o a c a

plcurilor

grele

d e - a m i n t i r i i d o r u r i o m e n e t i i sfinte
cete d e arhangheli albi c u m n u m a i crinii
c m p u l u i s e ' m b r a c 'n p n z e l e luminii.
i-ascultai-mi, Doamne, dulcile

cuvinte

i z v o r n d v e c e r n i i , d e n i i i u t r e n i i
n e c a t e 'n h o h o t p l n s i n m t n i i
din m i n u t u 'n c a r e c e l e t r e i v e d e n i i
m ' a u ortit p e m i n e , b l n d

mucenic,

s v e g h e z d e a p u r u r i r u g t o a r e 'n p r a g u l
z o r i l o r i-al s e r i i c t e t r e c d e

dragul

zilei c e a s e m e n i c e e i s e r i d i c
i a s e m e n i c e e i c a d e i n e l a s
m a i d u i o i n u r m , m a i s t r e i n i

158

acas.

M primii, o D o a m n e , n u m a i m u c e n i c ;
s V fiu, n u p e n t r u R a i s a u p e n t r u m i n e ,
nici p e n t r u c a 'n p u l b e r i s m i s e ' n s e n i n e
t r u p u l c n d c e a s f n t M o a r t e - o s-1 p o g o a r e
unde nici o r a n grea n u n e mai d o a r e
i nici o p r i h a n n u n e a d u m b r e t e ,
ci p r i m i i - m i r u g a n u m a i p e n t r u

lanul

c a r e 'n h o l d e s p i c u l p a n i i i-1 t r u d e t e
d o r n i c s ' n c u n u n e c u b e l u g u r i anul.
i-auzii-mi

glasul n u m a i pentru

v i t e i ce 'n o g r a d m o l c u m

jalea

tnjete

a d s t n d u - i h r a n a zilnic i c e a s u l
n e t i u t cu c a r e v a p l e c a ' n s p r e

ara

p r e s i m i t d o a r 'n b o l i i n p r i m e j d i i .
i ' n d r e p t a i i m i e , c n d m ' o i u d u c e , p a s u l
n s p r e c e l e c e r u r i i ' n c e r e t i

odjdii

mi ferii, o D o a m n e , sufletul : O c a r a
s n u mi-1 a j u n g ; i a r a c u m d e b u n e
s primii, cu-aceast una rugciune,
sfntul s e m n a l C r u c i i , h o h o t u l fierbinte,
p o s t u l m e u i ale m e l e dulci cuvinte...
Zi i n o a p t e , D o a m n e , m ' o i u r u g a u m i l
i v o i u s t a ' n a i n t e a V o a s t r

neclintit

s n e d a i v i a l i m p e d e i mil,
c n e m s u r a t i n e m r g i n i t
este ndurarea Voastr. N u ne scriei
g n d u l i c u v n t u l p l i n e d e g r e a l :
F a p t a i t i i n a n o a s t r n e n a l
prea ades i-adesea rtcim, cu toate
ci ni-i d o r d e d r u m u l c e l fr p c a t e .
N u dormii, o Doamne, ci-ale Voastre
i n a l t e b r a e s n e l u m i n e z e ,

sfinte

i-auzii-mi glasul d u l c i l o r c u v i n t e
p e n t r u - a t u t u r o r a v i a i p o v a ,

pentru pruncii care, fr s-i boteze,


m o r i n u p o t t r e c e v m i l e d e c e a , .
pentru mpraii mari, pentru noroade,
p e n t r u cei ce 'n d r a g o t i i n fericire
uit cteodat singuri s gndeasc
la c u r a t a V o a s t r f a i n ' a u t i r e
de-obidiii c a r e 'n s f n t a m n s t i r e
n t r i, cu toii, r o b i s u p u i i r o a b e ,
u i t - a l e fpturii o m e n e t i p o d o a b e
i a l e f p t u r i i o m e n e t i

159

odoare

i s l v e s c , p r i n c n t e c d u l c e d e p s a l t i r e ,
aplecata

Voastr

frunte

'mprteasc

c e - o l s a i l u m i n 'n v e a c u r i v i i t o a r e . . .
i p r i m i i - m i r u g a p e n t r u cel c e ' n l u m e
e strivit de cazne, lanuri sau tristee
sau, l o v i t d e b o a l f r l e a c , c u j a l e
b l a s t m i c e a s u l M o r i i i-1 d o r e t e .
N i c i c e l o r c e 'n c r m e s u d u i e i 'n g l u m e
j o c i b a t d e s f n t a C r u c i i

frumusee,

fie c s u n t t i n e r i s a u n b t r n e e ,
nu le scriei, Doamne, v o r b e l e n e r o a d e :
F r t i r e o m u l l u n e c i l e s n e
l i m b a n c l c i t 'n rele-1 i a 'mainte.
Nu-1 l s a i n v e a c u l d e a p o i p r i n b e z n e
s se osndeasc. Nici celui ce minte,
fur s a u u c i d e n u - i d a i u r g i s i r e ,

nu-i luai iertarea V o a s t r milostiv


ci-ascultai-mi glasul dulcilor
i n s p r e p o v a b u n

cuvinte

deopotriv

ndreptai-1, D o a m n e , p e n t r u sfntul Bine :


P u r u r i s se f a c n u m a i s f n t u l B i n e ,
c c i a a n p i l d e - a i p i l d u i t i m i l
mult ne lipsete spre a

nelege

c u m a i p u s r s p l a t a i c u m n u e sil
s p l i n i m c u t o i i s f n t a V o a s t r Lege...
i-ascultai-mi, Doamne, dulcile
p e n t r u - a l t u t u r o r a v e a c i

cuvinte

sntate

i a t u t u r o r a b i n e c u v n t a r e ,

c c i f r d e e l e n i m e n u e 'n s t a r e
s s e m n t u i a s c . i d e l r u i n e
s n e s c o a t e i n c , i c u b u n t a t e
V aplecai u r e c h e a sfnt nspre

toate

a l e n o a s t r e p a t i m i i d u r e r i m e z i n e .
i - a u z i i - m i d o r u l c e l c e r e s c i d a r u l
D u h u l u i P r e a S f n t u l p e s t e moi s
P r i n n v t u r a V o a s t r el n e

'nvie

i p r i n a l e V o a s t r e E v a n g h e l i i h a r u l
Raiului n e 'mbrac 'n s t r i de mntuire...
Dar le facei toate cum vei t i c cine
ar putea de lume s n e aibe tire
dac-am d u c e lips de al V o s t r u
i s n e t r i m i t e i n g e r i i , t o t
s ni-1 n d r e p t e z e i d e l

bine?!

gndul

ocar

s n e d u c ' n z a r i t i a l b e d e l u m i n ,

160

vie

cci p r e a s l a b ni-i p a s u l col d e lut i t i n


i i s p i t i t o a r e c a l e a c e a u o a r
la al c r e i c a p t , sufletul p r d n d u - 1 ,
ghiarele .gheenei n e pndesc ntr'una

cum pndete doar la rscruci tlharul.


Indurarea Voastr ns n e arat

;
;

c h i a r i 'n c e a s u l cela d e sfrit p a h a r u l


izbvirii, D o a m n e , i ' n t r e g

amarul

ce l-am s t r n s n suflet se p r e f a c e

'ndat

n i e r t a r e d e c t m i e r e a mai. curat...
Pentru ndurare, pentru i z b v i r e 1 ,
g r a i u l m e u a l e g e d u l c i l e cuvinte,:: -_n u b g a i n s e a m n e ' n v a t a - m i m i n t e
d a c n u e n s t a r e m u l t e . ' n e l e a g ; . . ; . .Cine nelege bogia 'ntreag
J . ^ . v ; ; .
i p u t e r e a V o a s t r c e a de p e s t e fire ? 1 ;
C c i n c e r s u n t t o a t e ,
ns nime n'are,
(ca i orbii cari n u r m a n o a s t r s t r i g ; ;-/
m i l p e l a p o d u r i i n e c e r p o m a n , ) '
ochi s 'ntrezreasc nstelat s t r a n ,
u n d e P r e a C u r a t a M a i c 'n n e p r i h a n
e d e i, d u i o a s , n t r e sfini a s c u l t
c u m se face c n t e c s l a v a V o a s t r mult...
v

i primii-mi, D o a m n e , d u l c i l e

cuvinte

c u m p r i m i t - a i u m b r a florilor

cmpiei

d e s p r e cari n e ' n v a , (ca i de-ai v d a n e i


cei doi bani), toi cei ce 'n l u n g p o c i n
p l n g a l o r p u r t a r e r e a cnd, n

fierbinte

rug, regsit-au b u n a lor credin.


S c o a t e i - V r o b i i d i n ale r o b i e i
m u n c i n t u n e c a t e i s e n i n p a c e
iar s coboare peste 'ntreg norodul
o m e n e s c i p e s t e m r i i v n t i m u n t e
c a i p e s t e o r i c e i e r b u r i i m r u n t e
p i e t r e i n i s i p u r i , p l o i , z p e z i i g r i n d e n i .
I n d u r a r e a V o a s t r , D o a m n e , s se ' n d u r e
de vieuitoarea care prin pdure, a p i o r i u n d e c u i b d e - o d i h n - i face,
iar mpria Voastr

pretutindeni

s-i s p o r e a s c ' n t r u n a tot m a i d u l c e r o d u l . .


i - a s c u l t a i - m i a s t z i g r a i u l gurii m e l e
i ferii p m n t u l d e ' n v r j b i r i i b o a l
i d e - a urii n e g r e s t r a n i c g r e i m e ,
c c i d e ale urii c a z n e n u e n i m e

161

ocolit, c u m mime n u - i f r

greele...

Pentru ispirea c e a fr de pat,


ca u n stlp ' n a i n t e a V o a s t r

neclintit

s t a - v o i u zi i n o a p t e , D o a m n e , 'ndurerat
de durerea celor crora prin vreme
le e d a t s fie p u r u r i n i s p i t ,
i d e t e a m a c e l u i c a r e n u s e t e m e
d e nalta de p e urm

judecat.

D e a c e e a fie r u g a m e a p r i m i t
pentru-al t u t u r o r a trai i s n t a t e ,
p e n t r u - a l t u t u r o r a r a i i b u c u r i e ,
i-ale fiecrui b u n e

'nvmimte...

i p r i m i i - m i , D o a m n e , d u l c i l e

cuvinte

c a i n c e p u t u l A n u l u i i-al sfintei
Luni i-al S p t m n i i sfinte i a l Zilei,
i n e f a c e i p u r u r i b u n i p r t a i a i m i l e i
m a r i i a i i e r t r i i d r a g i i ai i u b i r i i :
S 'mflorim n m n a V o a s t r sinilie
linitii c a m e r i i , p l i n i c a

162

trandafirii...

CULTUL

FAMILIEI

IN

FASCISM

DE
MARIELLA
In structura poporului
legiferat

simetria

italian, s i m u l

ordonatoare

COAND
armoniei clasice a existat

ntotdeauna.

El a

a m a n i f e s t r i l o r s p i r i t u a l e : a r h i t e c t u r a o g i v a l nefiresc alun

git, t e m p e r a t d e r o m a n i c u l m a i e g a l p r o p o r i o n a l ; e x p r e s i i l e m i s t i c e i s i m b o l i c e m e d i e
v a l e , u n i t e n l i n i i l e d e o r e a l i t a t e l o g i c a s p a i u l u i d a n t e s c ; s t r l u c i r e a d e o s e b i t a Re
n a t e r i i , n e s e n c l a s i c ; b a r o c u l e x a g e r a t , a v n d s i m u l t a n d r e p t a n t i d o t u r i , n e g a i a
tificialitii

prin

ar

s p i r i t u l s a t i r i c i a f i r m a i a tiinific d e l m u r i r e i c o n d u c e r e a e x i s t e n

ii ; r o m a n t i s m u l n d i g u i t d e

neoclasicism.

Dar, p a r a l e l

cu

manifestrile

spirituale,

cele

s o c i a l e i p o l i t i c e r e f l e c t a c e a t e n d i n d e o r d o n a r e clasic, d e i m p r e j u r r i i s t o r i c e a u
s t i n g h e r i t a d e s e a n z u i n a f i e c r u i i t a l i a n d e a se i n t e g r a n t r ' o a r u n i t a r , c u
b i n e definite, c e n t r a l i z a t c o n d u s . A c e s t i d e a l politic d e a b e a i s t o r i a a c t u a l

fruntarii

a putut

s-1

nfptuiasc.
La b a z a t r i r i i s o c i a l e , familia,

c a r e e s t e n u c l e u l o r g a n i z a t o r al v i e i i n c o m u n i t a t e ,

a fost p r i v i t d e italian, n m s u r a r e l a t i v
religios

instituit

spre

a ndruma

uman

a m o r a v u r i l o r epocilor, c a o e n t i t a t e p o s i t i v a ,

c a l e a i n d i v i d u l u i n s o c i e t a t e . C h i a r n v r e m u r i

d e m o r a l i t a t e r e l a x a t , familia a fost u n p u n c t l u m i n o s n g n d i r e a u n u i D a n t e A l i g h e r i ,
c a r e o p u n e a lipsei d e fru a F l o r e n e i c o n t e m p o r a n e lui, v i a a d e o e t i c n o b l e e a fami
liei sale, r e p r e z e n t a t n t r e c u t p r i n s t r b u n u l s u , C a c i a g u i d a ; s a u a u n u i Leon B a t t i s t a
A l b e r t i , n p l i n Q u a t t r o c e n t o ,

a r t n d p r e u i r e a a p e n t r u familie, n t r ' u n t r a t a t p e d a g o g i c ,

p e c a r e 1-a c o n t i n u a t , a t t d e frumos

c a idee, cu studiul prieteniei.

D a r A l b e r t i se r a p o r t a , c a i D a n t e t o t la familia sa, cci ei i se a d r e s a astfel :


...V
mrii
meni

rog

onoarea,
att

ca fapt

de
pentru

pe

voi,

lrgii
studioi,
familie.

tineri

faima
ati

Alberti

casei
de

noastre

literai,

CUii-m

s facei

cum

i ascultai
att

de

culi

am

fcut

ceeace
indicau

eu : procurai-v

ai notri
drept

trecui
datorie

binele,

Alberti,
i

oa

aminteau

iubii-m

!) Alberti Leon B a t t i t s t a , ! primi tre Ubri della famiglia,


a n n o t a t i per le scuole medie
superiori d a F r a n c e s c o Carto Peliegrini, F i r e n z e , G. C. Sansoni, 1911, Proernio, p . 21.

tm

Depind, apoi, a c e s t stadiu, umanistul a generalizat p r e c e p t e l e sale p e d a g o g i c e , ar


t n d c n f l o r i r e a familiilor,
Astfel

de semnalri

c a i a s t a t e l o r d e p i n d e , n u d e b o g i e , ci d e v i r t u t e .

n e p o c a

celei mai intense triri singulare, de conturare a no

i u n i i d e f a m i l i e " , n R e n a t e r e p u r t n d , t o t u , s i g i l i u l i n d i v i d u a l i s t
familiei p r o p r i i n e

prin

accentuarea

atest tendina p e r m a n e n t n psihicul italianului, a ordonrii vie

ii s a l e , n j u r u l u n u i c m i n . I n s , c o n c e p t u l familiei a d e v e n i t c u a d e v r a t contient

nu

m a i n d i s c i p l i n a t a s t r u c t u r a I t a l i e i fasciste.

POLITICA
Prin

FAMILIEI

a c t u l d e v e n i r i i c o n t i e n t e , familia n u a m a i fost l s a t s s e c l u z e a s c

sin

g u r , ci a n c e p u t s fie n d r u m a t etic, e c o n o m i c i j u r i d i c d e n s u s t a t u l fascist. A n


c e p u t s se p r o m o v e z e o politic

a familiei"',.

tuturor

Nu

problemelor

demografice.

n c a r e se reflect efectuarea n devenire

s'a a j u n s n c la u n s t a d i u d e f i n i t i v m u l u m i t o r , n s

tensiunea politic cea mai m a r e e ndreptat spre rennoirea societii italiene pe

temelia

n u c l e u l u i familiar. F e r d i n a n d o Loffredo, c a r e s e o c u p n m o d a m n u n i t d e n t r e a g a p r o
blematic
lavoro",

demografic,

a emis ca un deziderat necesar, "fixarea,

s a u p e n t r u m a i r e c e n t a Carta

m a t i c e n t r ' o Carta
cea mai
rituale,

scurt

della

Famiglia",

i revoluionar,

sociale

i economice,

Numai

aplicate

della

scuola",

c a r e s declare

depirea

tuturor

ce au cauzat

celulei familiare,

c a i p e n t r u

Carta

del

a unui numr de declaraiuni progra


odat

pentru

principiilor,

totdeauna

aberaiilor,

i n

forma

deformrilor

spi

decadena

demografic )".

cauzele trecute ale regresului demografic se

gru

p e a z n t r ' u n t o t u n i t a r , p u t n d , astfel, fi m a i u o r c o m b t u t e .
Desprindem

din a c e s t

c a d r u l p o l i t i c e i familiei
nizatoare

ale

Statului

aspectele m a i nsemnate ale problemei demografice

i s o l u i i l e l a c a r e s ' a u a j u n s s a u s p r e c a r e t i n d e n e r g i i l e

orga

fascist.

'>
Reforma

ntreg

ASPECTUL

ETIC - SPIRITUAL

s o c i a l , i z v o r n d d i n r e i n t e g r a r e a familiei ca v a l o a r e e t i c , l u p t m p o t r i v a

principiului individualist marxist, deci mpotriva materialismului. O r i e n t e a z viaa spre sco

puri m a i s i m p l e c a c e l e i n d i v i d u a l i s t e , d a r m a i a l t r u i s t e .

Sublimeaz

n t r ' u n i d e a l s p i r i t u a l i z a t : d e p i r e a e u l u i p r o p r i u n fiina

dorinele

materiale

c o l e c t i v familiei, c a r e

re

flect n m i n i a t u r , m a r e a s o c i e t a t e a n a i u n i i : C c i familia, h e s e n a s a i n t i m , t r e b u s
triasc

din

avntul

iubirii,

se

c i m e n t e z e p r i n l u p t i sacrificiu, n t o c m a i c a i m a

r e a familie d i n g r a n i e l e s t a t u l u i . A c e a s t g e n e z s p i r i t u a l " d u p cum; o n u m e t e T o m a s o N a p o l i t a n b - a fost p n a s t z i , r e s p i n s " d e b o l e v i s m . F o a r t e r e c e n t , n s , i m a r


xismul francez
nsemntatea

i m i a l e s c e l s o v i e t i c , a t t d e n i h i l i s t p n i e r i

nucleului familiar p e n t r u purificarea i prosperitatea

t a n e . t r e c n d fugar n r e v i s t n o u l Codice
i c i t n d t e x t u a l a f i r m a i a protecia

statului

al familiei''

isncez,

se extinde

asupra

n u se p o t stpni de a nu exclama cu mndrie : Nu


de

omagiul
2

va fi greu
nedestinuit

oricruia,
dat

de

care

citete

legislatorul

) Loffredo F e r d i n a n d o , Politica
t a r e de G. Bottai, p . 462).
'

noul

Codice'al

franceiidin

della Famiglia,

164

r--

ncep

ntregii

publicat
mamei,
--

familiei"

-2939 principiilor

Napoli

la 30 I u l i e

copilului
-

neleag

naii.
i

, v
s n u - i dea

1939
rassei",

seama

afirmate-de~Mus-

Milano, B o m p i a n i , 1938 (cu o prezen


. ;

solini

nc

din

1922 i traduse

Mere )"-

"

n forme

concrete

de

via

ale

Revoluiei

delle

Camicie

'

Dar, N a p o l i t a n e a n a l i z e a z m a i n d e l u n g c e l l a l t f e n o m e n i m a i i n t e r e s a n t : m e t a
m o r f o z a b o l e v i s m u l u i d i n U. R. S. S. A s t z i n t r e a g a
e s t e d e exaltare

a familiei

ca celul

a vieii

propagand

sociale".

Statului

Sovietelor

Politica marxleninist dintre anii

1 9 1 8 - 1935 fa d e c e a a c t u a l s t a l i n i s t a t e s t , c a o v e r i f i c a r e p r i n n e g a i e ,

necesitatea

a c e s t e i i n s t i t u i i m o r a l e d e o r g a n i z a r e a v i e i i c e t e n i l o r u n u i stat, p e c a r e novus

ordo"

i t a l i a n a fost p r i m u l s o p r o m o v e z e c u r e s p e c t , c a o t e m e l i e s p i r i t u a l d e r e g e n e r a r e n a
i o n a l n t o a t e r a m u r i l e d e a c t i v i t a t e u m a n .
Dar,

spiritualitatea

familiei

fasciste

e s t e n c u n u n a t d e r e l i g i e . La s p r i j i n u l

statului

se a d a u g a c e l a al bisericii. Astfel, d e f i n e t e i t a l i a n u l s t r u c t u r a p e r f e c t a familiei s a l e :


Familia
rare

profund

n numr

mare,

cretino
i simit
viitorii

- lupttoare

a Fascismului,

a religiei,

e singurul

nucleu

care poate
familiar

izvor
n

care

numai

dintr'o

restau

pot

nate- i

crete

fii ai Patriei *)"..


A S P E C T U L E C O N O M I C O - JURTDIC

U n a din c e l e m a i i m p o r t a n t e p r o b l e m e d e a s p e c t e c o n o m i c al familiei i t a l i e n e e s t e
aceea

a combaterii

politicei

migratorii,

tei politice. Innainte de organizarea

sau mai degrab, a unei noui ndreptri a aces

Italiei n s t r u c t u r a fascismului,

economitii

priveau

c a o s u p a p d e s i g u r a n " m i c a r e a m i g r a t o r i e a p o p u l a i e i i t a l i e n e n s t r i n t a t e . F r a n c o
Savorgnan, prezidentul Institutului Central italian d e statistic", a observat c acest

feno

m e n al e m i g r r i i n v i a a u n e i n a i u n i n d e t r i m e n t u l ei n u m e r i c , e s t e n t o t d e a u n a

trec

tor, d e p i n z n d d e s i t u a i a e c o n o m i c , c e 1-a d e t e r m i n a t . S t a t i s c i a n u l
ciena soluiei de expatriere anterioar noului regim, o p u n n d
blema demografic,

s p r e puritate,

cantitate,

calitate

italian

actuala

e x p l i c defi

ndrumare

n p r o

a rassei din care este conceput popo

rul italian ).
P e l n g c o n s e c i n a d u n t o a r e a p i e r d e r i i locuitorilor, e x o d u l b r b a i l o r n t r e d o u
zeci i p a t r u z e c i d e a n i i m p l i c o p r o g r e s i v f e m i n i z a r e a s i t u a i e i d e m o g r a f i c e . A c e s t d e
z e c h i l i b r u d e m o g r a f i c n u p u t e a fi t r e c u t c u v e d e r e a

de fascismul

care v r e a o Italie

pu

e m i g r r i i i a s t z i

cu mult. In a c e l a timp, n s a d a u g F r a n c o S a v o r g n a n

s'a

t e r n i c i m a r e " . P r i m u l a c t n a c e a s t d i r e e c i e a fost n f r n a r e a
strinarea

este redus

intensificat

emigrarea

ranilor

n coloniile italiene, citnd transmutarea

celor

douzeci

d e m i i d e r u r a l i n Libia, c a r e a m i n u n a t l u m e a p r i n g e n i a l a s a p r e g t i r e i p r i n

disci

p l i n a c u c a r e a fost e f e c t u a t " . i m a i m u l t . S'a format o C o m i s i u n e , c a r e s u u r e z e r e


p a t r i e r i l e e m i g r a n i l o r d i n s t r i n t a t e , c a r e s m p r e u n e m u n c a b r a e l o r c u forele p r o d u c
t i v e ale Italiei n n o i t e . Este o m s u r f o a r t e r e c e n t , a s u p r a c r e i a n u se p o t face

nc

p r e v i z i u n i n ' c e e a c e p r i v e t e a p o r t u l s u n u m e r i c .
Statisticianul

italian a d a u g un

alt a s p e c t i n t e r e s a n t al politicii m i g r a t o r i i d i n Ita

lia fascist : m i g r a i u n i l e i n t e r i o a r e ) .
C u r e n t u l e s t e n d r e p t a t n s p r e z o n e l e n c a r e b o n i f i c a r e a a d i c c u c e r i r e a n o u i l o r
3

)
Nouva
)
)
fascista",
)
Sociali",
4

Napolitano Tomaso, Le metamorfosi


del bolscevismo : Polemica
sulla
famiglia,
n
Antologia", 16 Ottobre, 1939.XVII, p . 373.
Loffredo F e r d i n a n d o , Politica delta Famiglia, cit., p. 69.
S a v o r g n a n F r a n c o , II problema demografico : purezza,
quantit,
qualit, n Civilta
Nr. 2, Febbraio, 1939. XVII.
S a v o r g n a n F r a n c o , Les- assurances sociales, supplment
de la revue Le
Assicwrazioni
Mars-Avril, 1939-XVII.
.
,

165

t e r e n u r i a g r i c o l e s'a fcut i n t e g r a l s a u p e

care h o u i instalaii

industriale

ie p u n

valoare. Acest exod rural este binefctor, deoarece echilibreaz massa populaiei, stvilind
tendina fireasc a urbanismului

antidemografic.

I n s t i t u t u l N a i o n a l d e E c o n o m i e A g r a r p u b l i c m o n o g r a f i i d e familii s t e t i din a c e
ste zone de bonificare,

artnd, prin cercetri pe teren progresele

c a i s t r n i r e a s i t u a i e i a n t e r i o a r e , c e n e c e s i t

o preschimbare.

m u r i r e a s t u d i u l u i n o s t r u p o a t e fi m o n o g r a f i a familiilor-tip

aciunii de

Un

exemplu

civilizare,
pentru

din inutul toscan numit

Balta

Fucecchio ).
Dup descrierea

c a d r u l u i fisic i i s t o r i c , , s'a t r e c u t l a (analizarea p r o p r i u z i s a fa

miliilor r e p r e z e n t a t i v e a celor p a t r u categorii de ocupaiuni agricole ale regiunii,


din : padulani, bracoianti, fermieri
categorii sunt specifice

compuse

(mezzadri) i m i c i p r o p r i e t a r i c u l t i v a t o r i . P r i m e l e

dou

a c e l o r i n u t u r i i i t a l i e n i l o r n g e n e r a l ; d e a c e e a m e r i t o

expli

care a lor :
P r i n familie d e padulani"
avnd

strnse raporturi

buri, pescrie i v n t o a r e .
II bracciante"

s e n e l e g e a c e a familie,

ce trete mai mult n

a r fi n a d e v r a t u l n e l e s a l c u v n t u l u i m u n c i t o r d e p m n t " ,

p r e s t e a z u n e i a t r e i a p e r s o a n e m u n c a sa. M a i l i m p e d e , n s e m n n d
dispunnd

balt,

c u ea, a p l i c n d u - s e e s e n i a l l u c r r i l o r p a l u s t r e a t e t u r i l o r d e ier

n p r o p r i e t a t e

sau prin

care

familie, c a r e ,

dei

c h i r i e , d e o c a s c u t r e i s a u p a t r u o d i i c u l t i v n d o

mic bucat de pmnt de extinderea maximum

a unui hectar,

procur

mijloace

de

dat micarea

de

trai prin m u n c a plugritului, p e lng o a treia persoan.


M o n o g r a f i a c a r e , d e altfel a fost c o m p u s
bonificare

a fost m u l t i n t e n s i f i c a t

unei mai adncite

perfecionri

1933, d e l c a r e

s'a n c h e i a t c u o b s e r v a i a

tehnice

cu

obiectiv a

mpreunrii

d r a g o s t e a d e p m n t , f i r e a s c l o c u i t o r i l o r ce-1

s t p n e s c s a u l m u n c e s c .
P e b a z a a c e s t o r c e r c e t r i m o n o g r a f i c e p e t e r e n , a v n d d r e p t efect b o n i f i c r i
n c a d r u l d i r e c i e i g e n e r a l e a S t a t u l u i , s'a o b s e r v a t n e v o i a u n e i p r e f a c e r i
tive. S e t i n d e s s e t r a n s f o r m e , p e c t e s t e c u p u t i n , c a t e g o r i a

locale

socialo - legisla

bracciantatului",

adic

a a g r i c u l t o r i l o r f r o g o r p r o p r i u , c e i c t i g e x i s t e n a m u n c i n d p m n t u l p r o p r i e t a r i l o r ,
p r i n u r m a r e n e f i x a i s t a t o r n i c , n c u l t i v a t o r i d i r e c i . In a c e l a t i m p , a c e s t e m s u r i
p o l i t i c a d e o p r i r e a influenii a n t i f a m i l i a r e i a n t i d e m o g r a f i c e

a massei

rurale

servesc

desrdci-

n a t e n c a d r u l u r b a n ,
O a d o u a p r o b l e m e c o n o m i c d e p r i m o r d i n , c e s e r e f e r l a b u n a n d r u m a r e a fa
m i l i e i f a s c i s t e e s t e a c e e a a Prevederii

sociale

p r i n o r g a n i z a r e a Asigurrilor

Sociale,

n In

s t i t u t u l n a i o n a l fascist d e p r e v e d e r e s o c i a l s u b d i r e c i a p r o f e s o r u l u i B r u n o Biagi.
In Carta

del

Prevederea
citorul

trebue

porative

cu putin,

Lavoro"
este

s concureze
asociaiile

sistemul

se spune :

o nnalt

manilestare

proporional

profesionale
i institutele

se
de

va

a principiului

de colaborare.

cu sarcinile

fiecruia.

ndatora

de a coordona

prevedere".

Statul,

Patronul
prin

i a unifica

organele

mun
cor

pe ct

este

a Prevederii Sociale i la

stu

(Declaraia XXVIJ.

B r u n o Biagi a s t u d i a t c a s p e c i a l i s t r e f o r m a f a s c i s t
diul domniei sale n e referim n o i ) .
8

7) Ist. tuto N a z i o n a l e di E c o n o m i a A g r a r i a , Monografie


di Famiglie
agricole, III, Con
tadini del Padule di Fucecchio (Val d'Arno Inferiore-Toscana), R o m a , Treves-Treccani- T u m minelli, 1933.XI.
) B i a g i B r u n o , La rforme fasciste de la prvoyance
Sociale, Les assurancessocia
les, supplment
de la revue Le Assicurazioni
sociali", N r . 2, M a r s . Avril, 1939.XVII.
8

166

La sfritul

a n u l u i X V I , c u o c a z i a celei d e a d o u z e c e a a n i v e r s a r e a F a s c i i l o r ita

l i e n e d e l u p t , D u c e l e a r e n n o i t p e b a z d e d r e p t a t e a c t i v i t a t e a i d e s v o l t a r e a
l u i n a i o n a l fascist d e p r e v e d e r e

social. R e f o r m a

adapteaz prestaiunile

Institutu

i d e c i

cotiza

iile s i t u a i u n e i e c o n o m i c e a c t u a l e a l u c r t o r i l o r italieni. I n d e m n i t i oferite familiilor lip


s i t e d e l u c r u , familiilor d e m u n c i t o r i aflai n c a s e d e c u r p e n t r u t u b e r c u l o z ,

alocaiuni

d e n u p i a l i t a t e i d e n a t a l i t a t e s u n t fixate astfel, n c t n g d u e e v i t a r e a njosirii

condiiu-

nii familiei m u n c i t o r u l u i , a l e c r u i m i j l o a c e d e e x i s t e n s e d a t o r e s c , n u m u n c i i s a l e , ci
p r o t e c i e i oferit d e p r e v e d e r e a
De

social.

aceast protecie beneficiaz

i familiile ilucrtoriloir a l c r o r vendit n u m a i p o a t e

d e r i v a din m u n c din c a u z a v r s t e i , i n v a l i d i t i i i a d e c e s u l u i . P e l n g a c e s t e

presta-

iuni, p e n s i i l e s u n t i t r e b u e s fie n r a p o r t m a t e m a t i c c u cotizaiile v r s a t e d e m u n c i t o r i .


F e r d i n a n d o Loffredo, t r e c n d d e a s e m e n i n r e v i s t p r o b l e m e l e d e a s i g u r a r e , afirm
Italia, n afar d e c t e v a c a t e g o r i i , r e d u s e n u m e r i c ,
forma

asigurarea

dup moarte lipsete.

Sub

d e r e v e r s i b i l i t a t e a p e n s i u n i i n f a v o a r e a u n u i a d i n t r e s o i s u p r a v i e u i t o r s a u a fiilor

p e n s i o n a t u l u i , a s i g u r a r e a d u p m o a r t e e n v i g o a r e d o a r fa d e m u n c i t o r i i n s c r i i obliga
t o r i u n f o n d u r i l e
dere social. Apoi

de p r e v e d e r e

a d m i n i s t r a t i v ale I n s t i t u t u l u i n a i o n a l fascist d e

o form special

facuHativ,

c a efect a u n e i

1935 n t r e I n s t i t u t u l n a i o n a l d e p r e v e d e r e s o c i a l

Federaia

convenii
naional

preve

stipulate

lucrtorilor

din Italia, a r e a c e s t c a r a c t e r d e r e v e r s i b i l i t a t e a p e n s i e i n f a v o a r e a s u p r a v i e u i t o r i l o r . In
fine, c r i t e r i u l d e r e v e r s i b i l i t a t e al p e n s i e i e a d o p t a t p e n t r u f u n c i o n a r i i S t a t u l u i i cei d e
pendeni de existene locale s a u parastatale
vele fonduri

n s c r i i la C a s a d e p e n s i u n i s a u la r e s p e c t i

d e a s i g u r a r e . T o t u , o b l i g a t o r i u i g e n e r a l , p e n s i a p e n t r u

exist, ceeace

impune dezideratul

supravieuitori

nu

o b l i g a t i v i t i i a s i g u r r i i i d u p m o a r t e .

Ins, f a s c i s m u l l u c r e a z s p r e a d u c e la d e s v r i r e familiile d e m u n c i t o r i . B r u n o Biagi


afirm

c, d a t o r i t beneficiilor

a j u n g e l a s t a d i u l , n c a r e orice
mic

i juridic

a membrilor

r e a l i z a t e p e b a z a n o i l o r r e g l e m e n t r i a l e cotizaiei, s e v a
modest

categorie

si s gseasc

de munc

n asigurare

indiferent
obligatorie,

poziia

econo

o protecie

apro

piat".
Biagi p r e c i z e a z c d i n c o l o d e l i m i t e l e o b l i g a t i v i t i i , p r e v e d e r e a l i b e r p o a t e o p e r a
folositor :
Climatul
sebire
bue

spiritual

de favorabil
s ntrebuineze

i economic

i institutele
mijloace

creat

de ordinul

i organele
i forme

corporativ,

ce administreaz

apropiate

i este lui nsu

acest

tip de

cu

deo

prevedere

tre

)".

A d a p t a r e a o p t i m " a p r e s t a i l o r n u s'a a t i n s n c n afar d e e x c e p i a


d e l i p s d e l u c r u , c a r e p o a t e i t r e b u e s s e r v e a s c d r e p t

stimulent

pentru

indemnitii
gsirea

unei

slujbe. O r g a n i z a r e a a s i g u r r i l o r s o c i a l e s e g s e t e , t o t u , n t r ' o e t a p p o s i t i v a p e c a l e a p r o
g r e s u l u i . Se p r e c i z e a z c u c e r t i t u d i n e c s a r c i n a n o i l o r cotizaii d e p r e v e d e r e m r i t e con
stitue, n u u n n e a j u n s , ci un factor
la

timp,

un mijloc

de a alimenta

de

conservare

i mri

N u trebue confundate msurile de prevedere


a s i s t e n i a l individualist.

i stabilizare

a vieii

productiv

a rii

capacitatea

D a c , n t r ' o faz

prin

iniial a

sociale

ace-

)".

asigurri sociale

politicei

i n

cu

demografice,

politic

fascismul

a d o p t a t u n e l e m s u r i d e a c e s t fel, e l e n u a u fost n i c i o d a t n a r m o n i e c u p r e m i z e l e s a l e
i d e a l e d e n d e p r t a r e a t u t u r o r f o r m e l o r e g o i s t e din c a r e face p a r t e c a m u f l a t i asis
t e n a i n d i v i d u a l i s t , s p r e a a j u n g e la a p l i c a r e a i n t e g r a l

a solidaritii ; cci politica

p r e v e d e r e a S t a t u l u i fascist s u b s t i t u e i n d i v i d u l u i , familia, c a o b i e c t d e p r o t e c i e .
9

) Biagi B r u n o , Art. cit., p. 175.


10) I>id, p. 176.

167

de

'

S u b ' c e i a n r u r i r e f a m i l i a r " a l e g i s l a i e i d e p r e v e d e r e , s e g s e s c i s a l a r i i l e , g-

rantndu-se

continuitatea

lor, f c n d u - s e

alocaiuni, n raport eu greutile familiare, acor-

d n d u - s e p r i m e i m p r u m u t u r i m a t r i m o n i a l e . Biagi
,.\

In. loc de a depinde

grafic)

gsete

uureaz

un

climat

lucrtorilor

Carta

del

lilor".

Lavoro",

ciale

profesionale

organizaie

o familie

aceast

economic,

i s o voiasc

i extensiunea

i tuberculozei,

asigurare

i contingente,

ca ndrumare

asigurrii
dotal

Dar, p e lng ngrijirea

asigurarea
involuntare".

tinerii

lucrtori".

(Declaraia XXVII).

aceia

timp : excursii, reprezentaii

ce

teatrale

ei. La n o i , i n s t i t u i a M u n c d

u m a n . Se m a i p o a t e a d u g a

enumera

contra

Adoptarea

tuturor

tradiionalul

bo

formelor

le

Nazionale

nnalt

spe

i m u z i c a l e ,

Voe

Bun"

Dopolavoro"

facultile

psihice,

asociaii

sportive

urmrete

acela

el

atenia a t t de frumoas n srbtorile Crciunului pentru mi

c u i i a i c r o r p r i n i a u r e s u r s e d e s t u l d e m o d e s t e , a a a n u m i t e i La befana
Duce"

for
boa-

p u r m a t e r i a l , b i o l o g i c , s t a t u l fascist s'a o c u p a t i d e a s

utilizeaz orele libere ale lucrtorilor printr'o instrucie


anume ntocmite pentru

care

Asigurarea

general

inactivitii

p e c t u l . p s i h o l o g i c al f a m i l i e i d e m u n c i t o r i n s e r v i c i u l s u . Opera
distrndu-i

(demo

politic,

social

- maternitate".

contra

pentru

numeroas

asigurrii
spre

desvoltare

social

ca 6 quintesen a politicei de p r e v e d e r e

Ameliorarea

Perfecionarea
d

pariale

ntr'o

s constitue

mele de a s i g u r r i :
lelpr

de intervenii
adaptat

conchide:

fascista

M o C r c i u n , s u b f o r m d e p a c h e t e c u d a r u r i , c e p o t fi l a

del
nde

m n a oricrei pungi.

OPERA NAZIONALE
.... ,-

ncununarea

Operii

naionale

Infamia",
cirea

pentru

a c e a instituie

unei

funciuni

tute, publice
Este

ngrijirilor

este colectiv,

care

protecia

mamei

cu sediul

adevr

la

Roma

asisten,
cu

Opera
destinat

de asisten

i mbuntirea

de

armonizndu-se

a acestei concepii st faptul

i a copilului"

a ndatoririlor

aprarea

INFANZIA

s t a t u l fascist l e a c o r d p o p o r u l u i s u e s t c r e a r e a

autonom

ntregitoare

i private,
vorba

pe

M A TERNITA E

fisic

nazionale

Maternitd

s promoveze

i ale

i moral

prin

iniiativelor

mijlo

altor

insti

12

rassei )".

ns, spre deosebire d e a c e e a a statelor liberale,

a c t i v i t a t e a g e n e r a l a s t a t u l u i t o t a l i t a r fascist.

c asistena n u

se

acord

numai

cazuri

de

a b s o l u t , ci i n c a z u r i l e n c a r e m a m a i c o p i l u l s u n t l i p s i i d e o p e r s o a n
Simul demnitii celor ajutorai n u sufer ca

cazurile

de

asisten

Mrturie
paupertate

protectoare.

individual,

inte

g r a r e a n O. N . M . I. f c n d u - s e

ntr'un spirit general d e umanitate.

-oPolitica

f u n d a m e n t u l p o l i t i c e i d e m o g r a f i c e a familiei, c r e i n d c o n

natalitii

formeaz

diiile de m e d i u favorabile potenrii rassei.


- j .

La, o r g a n i z a r e a

ct mai strns

i n i i a l , m s u r i l e r e c e n t e s e s t r d u e s c s s i m p l i f i c e i s c o o r d o n e z e

diferitele

organe cu instituiile locale

i g e n e r a l e

F i e c a r e p r o v i n c i e a r e o c o n d u c e r e c e n t r a l a u t o n o m , federaie
r i f e r i c e , comitetele

comunale

v i n c i i l o r o e x e r c i t comitetul

de. patronaj.
central,

Conducerea

vieii politice i specialiti n disciplinele d e ajutorare


rejceufiyft

n comitetul

suprem,

c o m p u s din t r e i s p r e z e c e

central, format

partidului

ns, a s u p r a
membrii

fascist.

i a u x i l i a r e p e
tuturor

pro

reprezentativi

a l e m a m e i i c o p i l u l u i . O

din preedintele,

t e t i u n d e l e g a t a l m i n i s t e r u l u i d e I n t e r n e ,

ale

provincial

vice-preedintele

aceluia

ai

Adunare
comi

p o a t e d e l i b e r a >n l o c u l c o m i t e t u l u i c e n t r a l su-

*y ma.,
p . 177.8.
. .......
: : ; :
) C o r s i P i e t r o , La tutela della Maternit
dell 'Infanzia n Italia, R o m a , Societ ditrice
di N o v i s s i m a , 1937, p . 28; t r a d . rom., B u c u r e t i , Bucovina", I. E. T o r o u i u , 1939, p . 19.
12

168

p u n n d a c e s t u i a d o a r r a t i f i c a r e a . P r e e d i n t e l e p o a t e o r d o n a i n s p e c i i speciale, c o n t r o l n d ' i
serviciile

oficiilor

publice

i a l e i n s p e c t o r i l o r c o r p o r a t i v i n s r c i n a i cu a p l i c a r e a legilor

p r i v i t o a r e l a r e p a r t i z a r e a m u n c i i f e m e i l o r i copiilor.

C o m i t e t e l e d e p a t r o n a j , c u s e d i u l n l o c a l u r i l e a m e n a j a t e

gratuit de comun,

sinte

t i z e a z t o a t a c t i v i t a t e a , o f e r i n d d i s p e n s a r e p e n t r u n o i i n s c u i ; s u p r a v e g h e a z h i g i e n i c i
m o r a l copiii p r s i i s u b p a t r u s p r e z e c e ani ;

a s i g u r a d p o s t i r e a i e d u c a i a copiilor a n o r

mali. D e a s e m e n i , p r i n c e r c e t r i la domiciliu, n d r u m e a z m a m e l e i copiii s p r e c a n t i n e m a


t e r n e i azile l e a g n ; se o c u p d e p l a s a r e a m a m e l o r f r o c u p a i e i a copiilor, c e

au

d e p i t v r s t a d e p a t r u s p r e z e c e a n i ; i a u . a s u p r a lor p a t r o n a r e a l e g a l a m i n o r i l o r pasibili
d e j u d e c a t . D i n a c e s t e c o m i t e t e , e l e m e n t u l fernenin p a t r o a n e l e s u n t . c e l e
c a t e , l a o p e r a d e n e l e g e r e i a j u t o r a r e

a m a m e l o r i copiilor.

m a i indi

;.'

A s i s t e n a b i o l o g i c i p s i h o l o g i c s e e f e c t u e a z eu a j u t o r u l a d o u d i s p e n s a r e d e p e n
d i n e d e fiecare c o m i t e t d e p a t r o n a j : u n d i s p e n s a r d e obstetric,
rile s d e c u r g n c e l e m a i p e r f e c t e c o n d i i u n i i u n

dispensar

supraveghiind ca nate
de

pediatrie,

favoriznd

c r e t e r e a r a i o n a l a n o i l o r n s c u i . Profilaxia n a c e s t e d i s p e n s a r e a r e a c e s t d u b l u a s p e c t
b i o l o g i c i p s i h o l o g i c . I n g r i j i n d u - s e d e l n c e p u t s n t a t e a copilului, e a s e r e p e r c u t e a z asu
p r a p e r s o n a l i t i i s a l e . S e c o m b a t t a r e l e p r i n i l o r t r a n s m i s e copiilor
t u b e r c u l o z e i , sifilisului,

special

datorit

alcoolismului.

C o m i t e t u l d i s p u n e d e u n azil - l e a g n i u n c m i n - m a t e r n i t a t e . A s t f e l o r g a n i z a t , co
m i t e t u l p o a r t f r u m o s u l t i t l u d e Casa

Mamei

i a Copilului".

In afar de aceast asisten

d i r e c t a m a m e i i a c o p i l u l u i p n la v r s t a d e t r e i ani, a c t i v i t a t e a c o m i t e t u l u i d e p a
tronaj

se completeaz

institute

autonome,

prin

asisten

cu ajutorul

indirect.

Comitetul ia contact

cu a l t e o r g a n e

sau

c r o r a i n s t i t u e c a n t i n e n azilele c o m u n e d e copii ; o r g a

n i z e a z a a n u m i t e l e doposcuole",

n s r c i n a t e s n g r i j e a s c d e copii n v r s t a d e c o a l ,

cu c a n t i n e , la c a r e c o n t r i b u e i c o m i t e t e l e c o l a r e ; n d r u m e a z m i n o r i i

prsii

cu i n s t i t u t e l e s p e c i a l e d e e d u c a i e p r o f e s i o n a l ; s e o c u p d e r e e d u c a r e a

mpreun

minorilor

anor

m a l i e d u c a b i l i , c u a j u t o r u l colilor a u t o n o m e s a u i n s t i t u t e l o r d e m e d i c i n p e d a g o g i c ; n
t r e p r i n d e a s i s t e n a l a d o m i c i l i u p r i n d i s t r i b u i r e a l u c r u r i l o r n n a t u r n u m a i n c a z u r i

de

absolut nevoe.
O r g a n i z a i a d e a s i g u r a r e fascist a n g l o b a t n sfera s a d e a c i u n e t o a t e f e m e i l e lu
c r t o a r e i f u n c i o n a r e n t r e c i n c i s p r e z e c e a n i i c i n c i z e c i d e ani. In fiecare an, c i r c a z e c e
m i l i o a n e lire s u n t m p r i t e n c e c u r i d e m a t e r n i t a t e i p e n t r u ' n d e m n i z a r e a a b i n e r i i d e l
m u n c . In Casa

Mamei

i a Copilului"

s u n t p r i m i t e i a j u t a t e d e a s e m e n i m a m e l e ale c

r o r copii sirnt n e l e g i t i m i .
A s i s t e n a O p e r i i a s u p r a C o p i l u l u i s e d i v i d e n diferite f o r m e , c o r e s p u n z t o a r e e t a p e
lor d e v r s t : 1. d e l n a t e r e p n la t r e i ani n azilele - l e a g n ; 2. d e l t r e i a n i l a e a s e
ani, n azilele d e copii, m e t o d a

e d u c a i e i a v n d u n c a r a c t e r familiar i m a t e r n ; 3. d e l

e a s e ani l a p a t r u s p r e z e c e ani, n v r s t d e c o a l , copiii s u n t s u p r a v e g h i a i , e x c l u i a b


s o l u t d e l s p e c t a c o l e l e o b i c i n u i t e d e c i n e m a t o g r a f ; 4. d e l p a t r u s p r e z e c e a n i l a o p t s p r e
z e c e a n i -4- limit, O p e r a s e o c u p c u p l a s a r e a lor, p e l n g o n t r e p r i n d e r e a g r i c o l , u n
laborator industrial s a u p e l n g institute cu laboratoare,

ateliere

sau

coli

d e a r t e i m e s e r i i . S u b nici u n m o t i v n u s e e x c l u d e u n ' m i n o r p n n u i s'a

profesionale
asigurat

p l a s a r e p o t r i v i t , c u a p t i t u d i n i l e i p r e g t i r e a s a "profesional s p r i j i n i t d e O. N . M. I.
U n c a p i t o l d e o s e b i t n c a d r u l asistenii o p e r i i n a i o n a l e p e n t r u p r o t e c i a m a m e i i a
copilului, l f o r m e a z copiii
tisfctor.

prsii.

I n n a i n t e d e -fascism; p r o b l e m a n u fusese r e s o l v a t sa

In o r g a n i z a i a a c t u a l , ns, c o p i i i n s c u i , d i n , u n i r i n e l e g i t i m e so b u c u r d e n

tregul sistem de ajutorare

a s i s t e n i a l . Li se d a d p o s t " n s p i t a l e i" ospicii d e c o p i i g-

169

sii s a u s e p l a s e a z l a familii d i n a f a r . I n a m b e l e c a z u r i , s e m e n i n e u n r i g u r o s

sistem

de supraveghere dup principiile higienico - etice. Persoanele, exploatnd copii plasai, sunt
s u p u s e s a n c i u n i l o r . C e i ce p r i m e s c n g r i j i r e a u n u i copil c a p t n a f a r d e r u f r i a d e pri
m n e c e s i t a t e , u n a j u t o r p e n t r u c r e t e r e . La n c r e d i n a r e a c p e r s o a n a c a r e a c r e s c u t c o
p i l u l i 1-a a p r o p i a t p r i n t e t e , v o i n d s-1 n t r e i n i d u p

ncetarea asistenii prin

p l i n i r e a v r s t e i limit, f r n i c i o r e t r i b u i e i s e a c o r d p r e m i i d e d i v e r s e v a l o r i .
O alt categorie de asisten o formeaz
ocup direct n u m a i de anormalii

minoni

anormali

sau

rtcii.

Opera

se

c e d a u u n r a n d a m e n t s u p e r i o r p r o c e n t u l u i d e 50/o d u p

c i v a a n i d e n g r i j i r e . A fost n e c e s a r o r g a n i z a r e a u n u i s e r v i c i u s p e c i a l

de

observaie

p r i n c e r c e t r i a s u p r a m e d i u l u i i d e v e r i f i c a r e a c a u z e l o r p u r t r i i a n o r m a l e . A c e s t e c e n t r e
de observaie

a u d a t r e z u l t a t e p o s i t i v e . M i n o r i i d e l i c v e n i , p r e v e n i i , n a t e p t a r e a i n t r r i i

n r e f o r m a t o r i u
coresponden
ducare

de c o n d a m n a r e s a u liberai din nchisoare sunt asistai.

Exist o

n t r e o r g a n e l e j u d e c t o r e t i i O. N . M. I. p r i n c r e a r e a Centrelor

a minorilor",

organizate

spre

s c o p u l d e a face e x a m e n u l tiinific a l m i n o r u l u i p r i n c e n t r e l e d e o b s e r v a i e
printr'un

d i n t r ' u n m a g i s t r a t p r e e d i n t e i d o i m e m b r i i , u n s p e c i a l i z a t
criminal, cellalt n asistena pentru

tru minori

centru

de reeducare

de

ree

a a d p o s t i copii n t r e n o u i o p t s p r e z e c e a n i , c u

i a-1 r e c t i g a p e n t r u s o c i e t a t e . F u n c i o n e a z t e h n i c

Dintr'un

strns

consiliu

subordonate

directiv,

n a n t r o p o l o g i e i

format

psihologie

minori.
fac p a r t e , g r u p a i n a c e e a c l d i r e : u n tribunal

a u t o n o m i i n d e p e n d e n t d e t r i b u n a l e l e p e n a l e o b i c i n u i t e ; u n reformator

p e n t r u m i n o r i i i n t e r n a i a t i n i d e m s u r i l e d e s i g u r a n , o cas
rii d e s f r n a i s a u r t c i i , o nchisoare

pentru

de reeducare

pen
judiciar

pentru mino

minori.

V r s t a m i n i m a c a p a c i t i i p e n a l e a fost r i d i c a t d e l n o u la p a t r u s p r e z e c e

ani,

i a r i n t r e p a t r u s p r e z e c e i o p t s p r e z e c e a n i s'a d e l i m i t a t o p e r i o a d i n t e r m e d i a r , d u p c a r e
urmeaz

deplina capacitate

penal.

O p e r a n a i o n a l a M a m e i i C o p i l u l u i a r e z i u a " s a o n o m a s t i c i n s t i t u i t p r i n v o i n a
Ducelui

ajunul

Crciunului,

cnd

se distribue toate darurile cu scop

demografic.

FEMEEA FASCIST
P r e u i n d p e m a m i n l n d - o l a r a n g u l d e v a l o a r e a s t a t u l u i , c e i a s i g u r v i i t o
r u l , i t a l i a n u l l u m i n a t d e f a s c i s m a n c e p u t altfel s c o n c e a p f e m e e a , d e c t p n i e r i . A l t
fel i t o t u , c a d e m u l t . D e a b e a a s t z i , s e n s u l femeii e s t e n e l e s , a a c u m a fost l m u
rit de cretinism :
Numai
mentul
dice

este

obiectul

delicat

; este

mama

de procreaie

libertatea

capului

credina

familiei".

sale,

i grozav

de

cretin,

chiar

fa

cast

de

plcere

i de

i tare,

care

tribunalul

casnic

rsbunare
la nevoe,
i

contra

sau

doar

instru

trebue

s-i

reven

acelei

potestas

lS

).

A s t f e l s e d e f i n e t e s e n s u l femeii filtrat p r i n g n d i r e a c r e t i n . D a r a c e l a s e n s d e a b e a a s t z i se a p l i c n m o d oficial i g e n e r a l p r i n a f i r m a i a c a t e g o r i c a p o l i t i c e i . F e m e e a


este considerat

ca o fptur

cu individualitate

a f o r m a c u b r b a t u l s o c i e t a t e a familiei. L i b e r t a t e a
promoveze concepia opus desconsideraiei

liber,

constrns

numai

i e s t e s o c i a l i z a t ,

femenine : feminismul.

de

legea

mpiedicnd

firii

se

C individualismul

nu

e s t e a t i n s , ci d i m p o t r i v p o t e n a t d e p o l i t i c a fascist, n e a t e s t i n t e r e s u l c u c a r e e s t e con1S

) G i o r d a n i Igino, II messaggio
1938.XVI, p . 153.

sociale

di Gesu,

170

Milano,

soc.

ed.

Vita

Pensiero",

s i d e r a t m a s s a f e m e n i n , c h i a r nnaimte d e

a a l c t u i o familie n s e r v i c i u l rii, nnimte

de a deveni m a m e .
n c d e copile s u n t i n t e g r a t e n v i a a c e a n o u , n d r u m a t d e D u c e . C a i
elementul masculin,

O. N . B. n t r e g e t e e d u c a i a colii. F i r e t e , e d u c a i a fisic

d i a z d u p c o n s t i t u i a m a i d e l i c a t i t e m p e r a m e n t u l m a i s e n s i b i l

a l fetelor.

pentru

se

ml-

Exerciiile

fr a m i c o r a r e z e r v a lor n a t u r a l , le a c c e n t u e a z v o i n a , v o i o i a , s p o n t a n e i t a t e a i g r a
ia. O r g a n i z a i i l e f e m e n i n e

a l e O p e r i i n a i o n a l e Balilla c u p r i n d Micile

i p a t r u s p r e z e c e a n i i inerile

italience

italience

ntre ase

n t r e p a t r u s p r e z e c e i a p t e s p r e z e c e ani, d e c i

a s p e c t al i e r a r h i e i , c a r e e s t e u n u l din p r i n c i p i i l e s t a t u l u i fascist.

Reunite

un

n m a r i

con

c u r s u r i n a i o n a l e , t i n e r e l e i d a u s e a m a d e i d e a l u l n a i o n a l c e d e p e t e m i c i l e lor

per

s o n a l i t i . D a r d i s c i p l i n a din O. N . B. l e n d r e a p t i s p r e a l t e a c t i v i t i , p r i n c u r s u r i d e
cultur

intelectual

Case

ale tinerei

i a p l i c a t

n asistena social sau

casnic, constituindu-se

adevrate

italience".

In c a d r u l d e r e c u l e g e r e m i s t i c d e l O r v i e t o , s'a

organizat

o Academie

femenin

fascist a e d u c a i e i fisice a t i n e r i m i i , c u s c o p u l d e a c r e e a c o m a n d a n t e o r g a n i z a i i l o r

de

m i c i i t i n e r e i t a l i e n c e . C u r s u r i l e p e n t r u fiecare f a t d u r e a z d o i ani. O r e l e d e s t u d i u i
exerciii alterneaz cu directive d e croitorie. Lucrurile confecionate sunt destinate

operi-

lor d e b i n e f a c e r e .
inerile italience mplinind vrsta de

a p t e s p r e z e c e a n i p r i m e s c d e l O. N . B. u n d e

a u fcut u c e n i c i a o c a r t e d e i d e n t i t a t e c a Tnr
i n l e s n e s c c t i g a r e a u n e i s l u j b e c a m i c

fascist.

E a p o a t e p a r t i c i p a la c u r s u r i ce

burghez.

n v m n t u l s e d i v i d e n d o u c a t e g o r i i : n p r i m a c a t e g o r i e , c u r s u r i a g r a r e d e c u l
t u r a florilor i fructelor,
puericultura,

cursuri de limbi strine, art practic,

fotografie,

cursuri

de

e c o n o m i e casnic, l e g i s l a i e s o c i a l i c o o p e r a t i v , c u r s u r i d e a s i s t e n t e fasci

s t e p e n t r u colo-iii l a m a r e i l a m u n t e , c u r s u r i p e n t r u d i r e c t o a r e d e colonii, p e n t r u t i n e r e l e
fasciste

ce a u m p l i n i t s t a g i u l d e u c e n i c i e . In a d o u a c a t e g o r i e , l u c r u m a n u a l i t e h n i c

p e n t r u s e r v i t o a r e n colonii. S e fac n t r u n i r i

n t r e diferitele c l a s e s o c i a l e p e n t r u a s e c r e e a

raporturi de egalitate de simire i prietenie.


Activitatea operilor de binefacere

e s t e m i s i u n e a p r i n c i p a l a fasciilor f e m e n i n e , con

fundat, deci, p r i n n s e s e n a sa, ou s c o p u l r e v o l u i e i fasciste. T i n e r e l e fete n s c r i s e n


t r ' u n i n s t i t u t d e c u l t u r s u p e r i o a r s e g s e s c n c a d r a t e n r n d u r i l e s e c i u n i i f e m e n i n e a l e
g r u p r i i u n i v e r s i t a r e fasciste, c a r e face p a r t e

din C o n f e d e r a i a

internaional a

studenilor

Se fac r e u n i u n i i c o n v o c r i g e n e r a l e din t o a t e f a c u l t i l e p e n t r u c a r a p o r t u r i l e n t r e stu


d e n t e s fie m a i s t r n s e . C u a c e a s t o c a z i e se o r g a n i z e a z

concursuri

de

cultur

l e c t u a l n l e g t u r c u s u b i e c t e s o c i a l e i politice. i u n i v e r s i t a r e l e , p r i n c u r s u r i
s u n t i n t e g r a t e n m a r e a o p e r d e a s i s t e n

de acelea

drepturi

anumite

fascist.

P e r i o a d a u n i v e r s i t a r t e r m i n a t , f e m e e a i n t r n S i n d i c a t u l P r o f e s i o n i s t e l o r
telor, bucurndu-se

inte

ca i brbatul,

i A r t i s

pstrndu-i, totu, feminitatea

att

d e p r e i o a s fiinei lor i m i s i u n e a d e p z i t o a r e ale c m i n u l u i .

S f n t a F a m i l i e " m u l t i p l i c a t n afresc d e R e n a t e r e n u m a i e s t e a s t z i alegoria

prin

c a r e femeile t i m p u l u i , o i u b i t , o c l u g r i r p i t , m p r u m u t a u d e l f r u m o s u l

artei

u n v l d e p u r i t a t e n p o g o r r e a p r i v i r i i s p r e c o p i l u l lor. A s t z i , Sfnta F a m i l i e " e s t e in


v o c a t c a u n simbol

d e a p a t r o n a familiile

u m a n e cele m a i u m i l e .

171

I D E

I,

O AM

E N I,

F AP

T E

RAOUL ALLIER
C t r e sfritul, a n u l u i t r e c u t , s'a s t i n s subit,
n B r e t a g n e , profesorul R a o u l Allier, fost
d e c a n a l F a c u l t i i de Teologie p r o t e s t a n t
d i n P a r i s i profesor o n o r a r al
Sorbonei.
D e s p r e a c e s t t r i s t e v e n i m e n t n u s'a s c r i s i
p r o b a t u l n u se v a scrie n i m i c n p u b l i c a i i l e
filosofice i tiinifice r o m n e t i , n v r e m e ce
d e s p r e m o a r t e a lui S i g m u n d F r e u d i aceea
a lui L u c i e n Lvy-Bruhl, n t m p l a t e tot a n u l
trecut, s'a scris i s'a v o r b i t n l u m e a n
t r e a g . i totui, v a l o a r e a lui R a o u l Allier
n u este cu n i m i c m a i prejos d e a acestoraL u c r r i l e lui, a p r e c i a t e n deosebi n A n g l i a
i A m e r i c a , r m n u n b u n c t i g a t definitiv
p e n t r u psihologia r e l i g i o a s , i a r ipotezele n
d r z n e e i z g o m o t o a s e ale c e l o r l a l i dor,
c h i a r d a c n ' a u fost lipsite de fecunditate,
s'au s p u l b e r a t la. p r i m a
a d i e r e de v n t
tiinific.
Se c u v i n e deci, n u d i n s i m p l i fireasc
recunotin p e n t r u profesorul care a ndru
m a t s t u d i i l e m a i m u l t o r a d i n t r e t i n e r i i teologi
r o m n i ; s s p u n e m aici d e s p r e el
cteva
c u v i n t e de o m a g i e r e p o s t u m , ci p e n t r u v a
l o a r e a r e a l a o m u l u i i s a v a n t u l u i a r e a
fost R a o u l Allier.
R a d u l Allier s'a n s c u t l a V a u v e r t , n s u d u l
F r a n e i , a p r o a p e de N i m e S j n z i u a de 29 I u n i e
1862. L a ieirea sa d i n r e n u m i t a c o a l Nor
m a l S u p e r i o a r d i n P a r i s , n 1886, i - a l u a t
d r e p t u r i l e de profesor de filosofie i a func
i o n a t n a c e a s t c a l i t a t e t i m p de u n a n la
Liceul din Montauban. Anul u r m t o r a trecut
profesor l a F a c u l t a t e a de Teologie p r o t e s t a n t
d i n a c e l a i ora, i a r n 1889 a fost c h e m a t la
F a c u l t a t e a de Teologie p r o t e s t a n t d i n P a r i s ,
u n d e a p r e d a t t i m p de 44 a n i c u r s u r i de filo
sofie cretin, etic, sociologie i psihologie

r e l i g i o a s . D i n p r i m v a r a a n u l u i 1920 i p n
l a 31 Octombrie 1933, c n d s'a r e t r a s l a pensie,
a fost d e c a n u l acestei F a c u l t i .
L - a m c u n o s c u t l u l t i m i i s i t r e i a n i de
p r o f e s o r a t i d e c a n a t . E r a m r u n e l la t r u p ,
d i s c r e t i t o t d e a u n a binevoitor. P u i n obosit
d e v r s t i de m u n c , se i n e a t o t u i l a zi cu
t o t ce se lega de p r e o c u p r i l e sale tiinifice.
C a s a s a e r a d e s c h i s n fiecare Joi d u p
a m i a z t u t u r o r s t u d e n i l o r F a c u l t i i de Teo
logie. A c e t i a p e t r e c e a u c t e v a ore m i n u n a t e
m p r e u n cu d e c a n u l lor, la o c e a c de ceai,
p r i n t r e r a f t u r i l e n c r c a t e cu t i i n . C u n o t e a
a r a n o a s t r , pe c a r e o vizitase, i se i n t e r e s a
de tot ce se n t m p l a m a i d e s e a m l a noi.
P e n t r u el, a p r o p i e r e a n t r e bisericile c r e t i n e
i, p r i n biserici, n t r e p o p o a r e l e cretine, e r a
u n m a r e ideal, d i n c a r e a izvort f r u m o a s a op e r de p r i m i r e a s t u d e n i l o r s t r i n i , prote
s t a n i i ortodoci, la F a c u l t a t e a de Teologie
p r o t e s t a n t din P a r i s .
L a m o a r t e a sa, R a o u l Allier l a s p r o t e s t a n
t i s m u l u i francez i tiinei r e l i g i e i 18 l u c r r i .
D i n t r e acestea : u n s t u d i u a s u p r a
filosofiei
lui E r i i e s t R e n a n ; o Antologie
protestant
francez n dou volume; dou volume a s u p r a
u n e i societi secrete d i n sec. XVII n u m i t
L a C o m p a g n i e d u S a i n t - S a c r e m e n t " ; o tez
de d o c t o r a t n teologie n t i t u l a t L a Cabale
des Dvots", p r e m i a t d e A c a d e m i a F r a n c e z ;
d o u l u c r r i p r i v i t o a r e la s e p a r a r e a bisericii
de s t a t n F r a n a , e v e n i m e n t n care R a o u l
Allier a l u a t p a r t e a c t i v n f a v o a r e a con
fesiunii s a l e ; u n v o l u m cu
81 conferine
p r o n u n a t e I n t i m p u l r z b o i n l u i d i n 1914-1917 ;
o Lucrare d e s p r e p r o t e s t a n t i s m u l d i n J a p o n i a ,
etc. D a r a d e v r a t a s a o p e r tiinific s t n
trilogia : La psychologie
de la conversion
chez

172

les peuples
non-civiliss;'
Le non-civilis:
et
nous i Magie et religion. T o a t e trei p r e m i a t e
de A c a d e m i a F r a n c e z . A s u p r a acestor l u c r r i ,
ce n c u n u n e a z o c a r i e r tiinifica, t r e b a i
s struim puin.
P r e o c u p a r e a de cpetenie a vieii lui R a o u l
Allier a fost psihologia convertirii, a d i c
psihologia experienei eare f o r m e a z
faptul
f u n d a m e n t a l al vieii sale p r o p r i i . A c e a s t
p r e o c u p a r e 1-a d u s n c m p u l etnologiei reli
gioase. T i m p de 35 ani, n u ii-a s c p a t nici o
i n f o r m a i e a d u s de m i s i o n a r i i cretini, p e
care s n'o foloseasc n v e d e r e a cldirii m a
gistralei sale l u c r r i , La psychologie
de la
conversion chez les peuples non-civiliss (Paris,
Payot, 1925), n d o u v o l u m e a cte peste 500
p a g i n i fiecare. Celor cari vor s tie cu c t
t r u d se face o s e r i o a s m u n c tiinific, le
r e c o m a n d m s citeasc i m p r e s i o n a n t e l e des
t i n u i r i fcute de R a o u l Allier n p r e f a a
acestei l u c r r i . I n l u c r a r e a nsi, n u tii ce
s a d m i r i m a i n t i : r b d a r e a c u . c a r e a u t o
r u l i-a fcut anchetele, p u t e r e a de p t r u n
dere a analizelor s a u seriozitatea ncheierilor
la care ajunge. S i m p t o m e l e convertirii, criza
i consecinele ei m o r a l e , intelectuale i so
ciale, aa c u m se p r e z i n t acestea la p o p o a r e l e
necivilizate, s u n t s t u d i a t e cu o d o c u m e n t a r e
excepional. Rezultatele la care a j u n g e R a o u l
Allier s u n t d e a d r e p t u l opuse f a de acelea
ale l u i S i g m u n d F r e u d s a u L u c i e n LvyBruhl.
P e n t r u n t e m e i e t o r u l coalei p s i h a n a l i t i c e ,
eul c a r e se r e v e l e a z n c o n v e r t i r e a reiiigioas
este u n eu foarte vechiu, cu insticte g r o s o l a n e
i e r e d i t i bestiale. P e n t r u R a o u l Allier
acest eu este u n eu nou, pe cale de a se f o r m a
s u b solicitrile u n u i ideal n t r e v z u t . D e p a r t e
de a r e p r e z e n t a u n t r e c u t n d e p r t a t i a n i
malic, acest eu nou- p r e f i g u r e a z i p r e g t e t e
u n viitor n t r ' a d e v r omenesc. M a i m u l t chiar,
R a o u l Allier se n t r e a b d a c n u c u m v a s e
va descoperi ntr'o zi, sub s t r a t u r i l e grosolane
Ir., care se oprete f r e u d i s m u l , u n fond m a i
misterios i p o a t e m a i n r u d i t cu divanul"
(Prface, p. 15).
S t u d r l e lui R a o u l Allier a s u p r a psihologiei
convertirii la p o p o a r e l e necivilizt l-au d u s
n faa p r o b l e m i i m e n t a l i t i i p r i m i t i v e " , n
car a n t l n i t pe L v y - B r u h l , cu
faimoasa
teorie a h e t e r o g e h e i t i i absolute n t r e men
t a l i t a t e a p o p o a r e l o r civilizate i a celor neci
vilizate. P n i n m a n u a l e l e de filosof ie din
cursul s e c u n d a r de la noi se gsete a f i r m a i a
h o t r t c p r i m i t i v i i " adic, m a i corect,
necivilizaii a u m e n t a l i t a t e prelogic i
mistic", p e cnd noi, civilizaii; a v e m o m e n

178

t a l i t a t e -log' c i, firete, n e m i s t i c . E s t e uor


de b n u i t r e s o r t u l sufletesc al s t r u i n e i cu
care L v y - B r u h l a c u t a t s s a p o p r p a s t i e
n t r e m e n t a l i t a t e a n e civilizailor i a civiliza^
i lor. L s m n s de o p a r t e aceasta. F a p t
este c t e o r i a l u i o s i m p l tez d o g m a
tic", c u m o n u m e t e R a o u l Allier dei
s u s i n u t cu o p e r s e v e r e n n t r ' a d e v r r e m a r
cabil, a czut. R a o u l Allier, i d u p el alii,
a u a r t a t c exist o i d e n t i t a t e f u n c i a r "
n t r e felul d e a j u d e c a al necivilizailor i
acela al civilizailor, cu t o a t e c a c e a s t iden
t i t a t e n u este vizibil n m a n i f e s t r i l e u n o r a
i ale celorlali, din p r i c i n a desvoltrii u n e i
p r i a o m e n i r i i n t r ' u n sens i a celeilalte
n t r ' a l t sens". n t l n i m t o t u i foarte a d e s e a
p r i n t r e cei m a i civilizai o a m e n i felul de *a
judeca al ,,primitivilor" i, i n v e r s , primitivii"
l u c r e a z i r a i o n e a z foarte a d e s e a exact ca
noi. (Le non-civilis
et nous, Diffrence irr
ductible ou i d e n t i t foncire ? P a r i s , P a y o t
1927. Vedei i : Olivier Leroy, La raison pri
mitive, E s s a i de r f u t a t i o n de l thorile d u
prlogisme, P a r i s P a u l Geuthner, 1927; E.
Caillet, Mysticisme
et fnentalite
mystique",
E t u d e d ' u n p r o b l m e pos p a r les t r a v a u x d
M. " L v y - B r u h l s u r l a m e n t a l i t
primitive,
P a r i s , Alcan, 1938; N. P e t r e s c u ,
Psihologia
popoarelor primitive,
B u c u r e t i , 1938).
D u p c u m studiile a s u p r a
convertirii la
popoarele necivilizate l-au d u s pe R a o u l
Allier l a psihologia
mentalitii
acestor
popoare, tot a s e m e n e a aceste studii n o u i l-au
d u s m a i d e p a r t e , l a c e r c e t a r e a r o l u l u i pe care
l a r e m a g i a n v i a a i n t e l e c t u a l i m o r a l
a necivilizailor, p r e c u m i la c e r c e t a r e a r a
p o r t u l u i d i n t r e m a g i e i religie n g e n e r a l .
Magie et Religion este l u c r a r e a s a u l t i m i
n i c i d e c u m m a i p u i n i m p o r t a n t ca celelalte.
De d a t a a c e a s t a , n t l n e a - t e o r i a m a g i s m u l u i
primitiv", f u r i t de m a r e l e etnolog englez
F r a z e r . Teorie f r u m o a s d a r u b r e d . F r a z e r
p o r n e a del i d e e a c, n t r u c t unele p o p o a r e
foarte ncivilizate de a s t z i p r a c t i c a p r o a p e
exclusiv n u m a i m a g i a , atuhcii p r o b a b i l c cei
dinti o a m e n i , c n d a u eit d i n s t a r e a de
a n i m a l i t a t e , p r a c t i c a u n u m a i m a g i a , lipsita
de orice e l e m e n t religios. A r . f i existat deci
n o m e n i r e o epoc a m a g i e i p u r e . M a i trziu,
din m a g i e , n c e t u l cu ncetul, v a fi ieit reli
gia. Dar, s p u n e R a o u l Allier, nimic n u este
m a i c o n t e s t a t astzii n etnologia religioas,,
d c t ceace s t la t e m e l i a acestei
teze"
(Magie et Religion, P a r i s B e r g e r - L e w a u l t , 1935,
p.99). Cercetrile etnologilor A n d r e w L a n g i
Wilhelm
S c h m i d t a u a r t a t . c
triburile
a u s t r a l i e n e , p e temeiul c r o r a F r a z e r i con-

s t r u s e teoria sa, n u s u n t cele m a i necivilizate


i c la alte t r i b u r i n c m a i n e c i v i l i z a t e d e c t
ele exist idei r e l i g i o a s e d e s t u l de p u r e , n u
m a g i e c r a s . Apoi p r i m i t i v i i " de a s t z i n u
s u n t p r i m i t i v i i de o d i n i o a r . U n i i d i n t r e ei
r e p r e z i n t o faz de d e c d e r e d i n t r ' o s t a r e de
c u l t u r m a i n a l t . I n orice caz, religia n u s'a
n s c u t d i n m a g i e , ci m a g i a a p a r e c a u n acci
dent, ca o d e g r a d a r e a religiei, v t m t o a r e
i p e n t r u religie i p e n t r u d e s v o l t a r e a civili
zaiei. D e z a s t r o a s p e n t r u i n t e l i g e n i p e n
tru contiina moral, spune Raoul AlFer,
m a g i a n u este m a i p u i n d e z a s t r o a s p e n t r u
religie... D e p a r t e de a fi, c u m se s p u n e p r e a
adesea, izvorul religiei, m a g i a
pregtete
r u i n a a c e s t e i a i-i a d u c e m a i c u r n d s a u m a i
t r z i u m o a r t e a " (Magie et Religion,
p p . VII
i 460).
A c e a s t u l t i m l u c r a r e a lui R a o u l A l l i e r se
t e r m i n cu o m i n u n a t ipotez". S'ar prea
s p u n e el, c o i n t e l i g e n c o n t i e n t n a c t "
s u b c a r e se n e l e g e d e s i g u r D u m n e z e u
lucreaz n lume sub forma unor
sugestii
n a l t e , c r o r a se o p u n a u t o s u g e s t ' i l e n o a s t r e
n a t u r a l e . Cu alte c u v i n t e , D u m n e z e u n s u i
l u c r e a z n l u m e , c u t n d s o conduc, s o
n a l e , s o m n t u e . I n t o a t e religiile a fost
u n a p e l al lui D u m n e z e u . Acest apel s'a f c u t
a u z i t m a i l i m p e d e l a u n popor, d a r i acolo
s u g e s t i i l e ce v e n e a u de s u s a u fost n n b u i t e
de a u t o s u g e s t i i l e n r z e r a b i l e c a r e v e n e a u din
firea p m n t e a s c . I p o t e z a " lui R a o u l Allier,
a sugestiei-revelaiie, n'o p u t e m d e s v o l t a aici,
O v o m face p o a t e c n d v a . E a a r e foarte i n
t e r e s a n t e consecine filosofice i teologice,
a t t teoretice ct i p r a c t i c e .
Dei s u n t e l a b o r a t e n c o n t i i n a u n u i teolog
p r o t e s t a n t , l u c r r i l e lui R a o u l Allier, cele de

psihologie r e l i g i o a s , n ' a u n i c i d e c u m f a c t u r a
u n o r s i m p l e t r a t a t e de a p o l o g e t i c s a u de
teologie confesional, ci ele p r e z i n t cel m a i
n a l t g r a d d e obiectivitate i
documentare
tiinific. Deaceea se r e c o m a n d i teologilor
n o t r i , c a r e e b i n e s se familiarizeze cu p r o
b l e m e l e p s i h o l o g i e ^ sociolog'ei i etnologiei
religioase. M i s i u n e a c r e t i n n s n u l p o p o r u
lui n o s t r u cere n u n u m a i m u l t zeii m i s i o n a r
i m u l t teologie, ci i o nelegere m a i l a r g
a r e a l i t i l o r sufleteti i sociale.
V a l o a r e a l u c r r i l o r l u i R a o u l Allier crete
i m a i m u l t n ochii notr-L, cnd n e g n d i m
c ele a u fost a l c t u i t e de u n o m a c r u i
v e d e r e i r e f u z a serviciile ei n o r m a l e . D u p
m o a r t e a v i t e j e a s c a fiului s u m a i m a r e ,
Roger, czut n p r i m e l e zile ale r z b o i u l u i din
1914-1918, d u r e r e a sufleteasc a slbit vederea
b i e t u l u i p r i n t e , d a r n u -a clintit c r e d i n a
i d r a g o s t e a de a r . D i m p o t r i v , n tot t i m p u l
rzboiului, el a i n u t s p t m n a l conferine n
t e m p l e l e d i n P a r i s , p e n t r u a m b r b t a p e cei
r m a i acas.
R a o u l A l l i e r i-a n c h i n a t t o a t v i a a tiin
ei i t o a t
t i i n a i-a n c h i n a t - o
lui
D u m n e z e u . Cci i n t a m a i n d e p r t a t a l u c r
r i l o r lui de psihologie r e l i g i o a s e r a a c e e a
de a f o r m a o v a s t d o c u m e n t a r e p e n t r u m i s i u
n i l e c r e t i n e p r i n t r e necivilizai. V i a a lui
p o a t e fi deci p i l d p e n t r u m u l i . Noi, cei c a r i
l-am c u n o s c u t i a m p r i m i t d e l el n d r u m r i
h o t r t o a r e p e n t r u m u n c a n o a s t r inteec-'
t u a l , i v o m p s t r a t o t d e a u n a o a m i n t i r e vie
i r e c u n o s c t o a r e . I a r F a c u l t a t e a c a r e a a v u t
n o r o c u l s-1 a i b n f r u n t e a ei, se p o a t e
mndrii cu n u m e l e lui.
EMILIAN

VASILESCU

J. CHEVALIER, CAVALER AL SPIRITULUI o /


P e J a c q u e s Chevalier, a d m i r a b i l u l d e c a n al
F a c u l t i i de L i t e r e d i n Grenoble, l-am cuno
s c u t de m u l t vreme, noi cei din g e n e r a i a c a r e
acum i n t r m n maturitate;
l-am cunoscut
m a l cu s e a m ca p r o p a g a t o r fervent i origi
n a l al filozofiei b e r g s o n i e n e n f o r m a ei de ac u m zece a n i . Marile sale c r i : Descartes,
pu
b l i c a t n 1921 (Pion), Pascal, n 1922 (Pion) i
Bergson n 1926 n aceiai e d i t u r s u n t ceva
m a i m u l t dect o n t m p l a r e ; P a s c a l , subtilul
i a d n c u l filosof al G n d i r i l o r " vorbise des
p r e o a n u m i t categorisire a g n d i t o r i l o r
n
spirite g e o m e t r i c e i spirite de fine i n i m
n u i n u i se p o a t e a p l i c a m a i b i n e p r i m u l i
u l t i m u l epitet dect
primului
i u l t i m u l u i

d i n t r e g n d i t o r i i p e care i s t u d i a z J. Che
valier i c a r e s u n t veritabilii s t l p i de b a z ai
'eternei g n d i r i franceze. Celelalte lucrri' ale
emeritului gnditor
del Grenoble i a r a t ,
n u m a i p r i n e n u m r a r e a titlurilor, tendinele
s p i r i t u a l i s t e i religioase, fie c s e o c u p cu
fenomenele d e renviere (rveils, revival") re
ligioas (Essai s u r l a f o r m a t i o n de la n a t i o
n a l i t et les rveils religieux a u x p a y s de Gal
les) l u c r a r e de s i n t e z i de v a s t erudiie, p e
care n s tie m i n u n a t s o fac s n u t r a n s
p i r e o s t e n t a t i v , fie c r e i a s u b alt u n g h i u , p r o
b l e m a del c a r e plecase M a i n e de B i r a n , aceia
a h a b i t u d i n e i , p r o b l e m pe care o u r m r e t e
cu a d n c i m e a
cunoscut, marele Ravaisson

174

n De l ' h a b i t u d e " (L'habitude, E s s a i de m


t a p h y s i q u e scientifique. Boivin 1929, p r e m i u l
Dissez de P e n a n r u n al I n s t i t u t u l u i ) , fie c e
vorba de s t u d i u l : Ideia i Realul (Arthaud.
1932) c u r i o a s poziie de m p c a r e n t r e idea
lism i realism, fie, n fine, c n d cerceteaiz
a d n c i m i l e sufleteti ale m i s t i c i s m u l u i ca n:
Sainte Thrse et la Vie m y s t i q u e "
(Denol 1934) u n a d i n t r e cele m a i b u n e i m a i
complete l u c r r i a s u p r a vieii i m r t u r i i l o r
celei m a i tipice r e p r e z e n t a n t e a m i s t i c i s m u
lui catolicizant; toate aceste l u c r r i s u n t
deosebite de cercetrile s a v a n t e a s u p r a gn
dirii antice, Aristot i P l a t o n , c u m s u n t :
Studiul a n t i c al dialogului pseudo-platonic
Axiochos" i Noiunea de n e c e s a r la Aris
tot i predecesorii si". (Alean 1915).
N u avem n s i n t e n i a
s facem o vizit
complet n acest a d m i r a b i l castel i n t e r i o r "
c u m s p u n e a Sf. Tereza, care este o p e r a lui J.
Chevalier, a c e s t p a l a d i n
al s p i r i t u l u i c u m
ne-am p e r m i s s-1 n u m i m n titlu. E s t e v o r b a
s p a r c u r g e m o d a t cu el r e c e n t a s a l u c r a r e
La Vie morale
et l'au del
(Flammarion
1939) s p a r c u r g e m s a u s n e interzicem i
a s t a l s n d p e fiecare s p a r c u r g d r u m u l
acestor pagini, n t r u c t n u p o a t e fi aci v o r b a
de u n r e z u m a t sec, schematic, d i d a c t i c
al
unei c r i n c a r e u n om se dezvlue i se
m r t u r i s e t e ceece n i se p a r e a fi esenialul
oricrei a d e v r a t e c r i . De aceia, n a i n t e de
a ncepe a c e a s t p a r c u r g e r e , ea n s i factice
i c o n d a m n a t l a u s c c i u n e , s f t u i m citirea
acestei cri. N u p e n t r u c a u t o r u l a r aduce
prin ea revelaii e x t r a o r d i n a r e , n u p e n t r u c
a r p u n e p r o b l e m e n e m a i auzite, n u p e n t r u c
a r rezolva vechile n t r e b r i , neostoitele noa
stre ndoeli n chip senzaional. N i m i c din
toate acestea n u se n t m p l . Doctrine n o u i
nu s u n t de relevat aci, a t i t u d i n i originale n u
s u n t de s e m n a l a t , d a c n e o p r i m la s e n s u l
obinuit al n o i u n i i de originalitate"; probe
noi n vechea p r o b l e m a vieii de dincolo" e
inutil s c u t m p e n t r u c apoi, decepionai
s m r t u r i s i m c nici a c u m n u a m fcut u n
pas m a i departe. Dac n s vom n c e r c a
un
lucru p o a t e ' n e n c e r c a t nc, acela de a ne
sllui n t r ' u n a l t u l , de ncerca, de a voi,
de a n d j d u i , de a risca acel salt n n e a n t u l
credinei a l t u i a p e n t r u a r s d i i n noi' aceiai credin, a t u n c i c a r t e a lui J. Chevalier
i v a fi a j u n s i n t a p e n t r u c ea este o c a r t e
care n u n c e a r c s n e nvee n i m i c ci s ne
conving. Desigur filosofii n r e d i n g o t c a r e
i p s t r e a z i a n a f t a l i n ideile tieniste de
a c u m o j u m t a t e de veac, Vor z m b i supe

rior i condescendent d a c n u c h i a r cu com


p t i m i r e n faa u n o r p a g i n i n care n i se
vorbete despre s u p r a v i e u i r e a s p i r i t u l u i d u p
m o a r t e i a r m o r a l i t i i fcui (nu nscui)
la
coala sociologic a u n u i Durkheirn se vor
a l a r m a pe b u n d r e p t a t e n faa u n e i m o r a l e
care se a f i r m de esen t r a n s c e n d e n t , o
t r a n s c e n d e n care se coboar n om
del
Creator.
P e n t r u J. Chevalier criza a c t u a l a omeni
rii (criz care i atinge, se p a r e , apogeul cu
n e m a i p o m e n i t u l rzboi de azi) este o criz
moral. Omul a a j u n s aci, azi, p e n t r u c a
p i e r d u t orice s i m al dependenei de altceva,
p e n t r u c a n e g a t cu furie orice t r a n s c e n d e n .
Filsofia stabilise desigur c axele Fiinei
s u n t inferioritatea i exterioritatea. D a r aceste d o u c a r a c t e r e se m p a c n n o i u n e a
de s u p e r i o r i t a t e (le d e s s u s ) " d u p a d m i r a b i l a
f o r m u l a lui Lachelier. Acest d o m e n i u al lui
d e a s u p r a este D u m n e z e u . N e g a r e a lui consti
tue p r i m a e t a p a crizei n o a s t r e m o r a l e ; ne
g a r e a vieii n e m u r i t o a r e a s p i r i t u l u i n s e a m n
e t a p a a doua. D a r nici a f i r m a r e a u n u i D u m
nezeu i m p e r s o n a l , ca n filosofia teist nu
poate constitui o p r g h i e a n o a s t r , D u m n e
zeul i m p e r s o n a l rezorbindu-se n n a t u r (Deus
sive N a t u r d u p c u m a f i r m a senin t r u d i t u l
Spinoza). S u n t b u n u r i s p i r i t u a l e i b u n u r i pe
care le p r o m i t sectatorii m a t e r i e i , b u n u r i
c a r e s u n t n s c t o a r e de d u m n i i i r z b o a i e "
(pag. 13). U n d e t r e b u e c u t a t n s origina
nsi a acestei a t i t u d i n i de n e g a r e ? I n ceeace
a u t o r u l n u m e t e a b s o l u t i s m u l u m a n " adic
f o r m u l a lui P r o t a g o r a s : Omul, m s u r a tu
t u r o r l u c r u r i l o r " i care conduce, p r i n c h i a r
esena ei l a scepticism, l a nihilism, la relati
vism, m p o t r i v a lui P r o t a g o r a s , J. Chevalier
o p u n e pe P l a t o n care n Theetete" s p u n e a c
Dumnezeu m a i d e g r a b dect o m u l t r e b u e
s fie p e n t r u noi m s u r a t u t u r o r l u c r u r i l o r "
(p. 22) S i n g u r u l obstacol de n e t r e c u t p e n t r u
c u n o a t e r e a a b s o l u t u l u i este... divinizarea om u l u i " . (p. 23). Totul r e l e v e a z d i v i n i t a t e a ;
creaiunile u l u i t o a r e ale m i n i i omeneti
n
m a t e m a t i c , operile de a r t n crearea i n
c o n t e m p l a r e a lor, j u s t i i a care n u este de na
t u r i o r i g i n u m a n ci divin, cunoaterea
n o a s t r n s i n care t r e b u e s vedem o trains
cenden d e aceiai o r i g i n ; g n d i r e a n o a s t r
-spune m i n u n a t autoruleste m s u r a t
nu
m s u r t o a r e i a r a p r i m i este p e n t r u om ce
eace a crea este p e n t r u D u m n e z e u " (p. 30) for
m u l care c u p r i n d e n t r e a g a esen a ideii de
t r a n c e n d e n . ideie ce n e este deosebit
de
s c u m p . U n D u m n e z e u i m a n e n t n u a r fi de-

175

ct n s i o m u l ; n u m a i t r a n s c e n d e n a p o a t e
explica i m u l u m i sensul a d n c al Fiinei.
I a r acest sens n d e s t i n u l u m a n se e x p r i m
p r i n t r ' u n i m p e r a t i v : Omul este ceeace este
c n d este ceeace t r e b u e s fie. Ei n u este ce
eace t r e b u e s fie dect c n d se s u p u n e
lui
D u m n e z e u " (p. 31).
P r o b l e m a m o r a l se p u n e , de aci chiar, n
t o a t n t i n d e r e a ei. n e l e p c i u n e a a n t i c ,
la
c a r e J. Chevalier face dese a l u z i u n i , fcea deo
sebirea
fundamental
d i n t r e fizis i nom b s n a t u r i lege, p e c a r e sofitii le
o p u n e a u a j u n g n d la n i h i l i s m u l m o r a l . Confuziunea o g s i m n s ntr'o d o c t r i n c a r e eg a l a pe o m cu celelalte animale c u m s p u n e a
Calicles d i n dialogul Gorgias". I n felul acesta
n a t u r a m o r a l este a s i m i l a t , r e d u s l a n a
t u r a fizic; se a b s o a r b e o m u l n univers... c u m
o v a face.... s t o i c i s m u l " (p. 39). Arlstot, p l e c n d
del definiia o m u l u i oa animal raional
las
a n i m a l i t i i m a t e r i a i a r speciei (raional) for
ma c a r e c o n s t i t u i n d fiina v a defini cu ade
v r a t o m u l n u p r i n a n i m a l i t a t e ci p r i n r a i o
n a l i t a t e . Scopul s u p r e m al o m u l u i este deci
s t p n i r e a r a i u n i i ceeace este. tot u n a cu Bi
nele p l a t o n i c i a n (p. 43). Astfel o m u l se define
te ca o fiin d u b l ; p r i n l a t u r a lui i n f e r i o a r
l se n r u d e t e cu cosmicul, cu a n i m a l i t a t e a n
v r e m e ce p r i n cea s u p e r i o a r el p a r t i c i p din
Divin (44). Aceast t r a d i i e n a t u r a l i s t
care
p u n e a p r e pe l a t u r a a n i m a l i t i i u m a n e p o a t e
fi u r m r i t p r e c i s n d e l u n g u l istoriei, n filosofia a r a b , n R e n a t e r e , n F r a n a secolu
lui al XVII-lea p r i n I n t e r m e d i u l libertinaju
l u i " i t a l i a n , n opera, lui Rabelais, a lui Lorenzo Valla, Bayle. d'Holbach i Diderot pen
t r u a se croi sociologicete i tiinific n op e r a lui D u r k h e i m , (48) p e n t r u care faptul
m o r a l a r e aceiai obiectivitate
ca i g r e u t a
tea s a u e l a s t i c i t a t e a n v r m ce, d u p eful
coalei sociologice franceze, D-zeu n u este
n i m i c altceva dect " U m a n i t a t e a t r a n s f i g u r a t
i g n d i t simbolic. (49). D a r a l t u r i de ac e a s t t r a d i i e n a t u r a l i s t exist i o a l t a "spi
r i t u a l i s t p e c a r e a u p r o c l a m a t - o u n Descartes, u n P a s c a l . Un M a l e b r a n c h e , u n M a i n e de
B i r a n . Ceea ce n u n s e a m n c m o r a l a n u e
n a t u r a l , n u m a i c t r b u e s t i m ce ne
legem p r i n n a t u r a l ; n a t u r a l h u e aicela lu
cru cu i n s t i n c t u a l , cu fizic, -cu a n i m a l i t a t e
ci n s e a m n n a t u r a u m a n f i n a l i z a t n t r ' u n
i m p e r a t i v m o r a l : O m u l n u este aceia ce
este d e c t c n d este ceea ce t r e b u e s -fie",
(p. 56). R m n e n u m a i de l m u r i t d a c acest
m o r a l d e s p r e c a r e s e vorbete este .'cel indi
v i d u a l s a u o m u l colectiv. J. Chevalier i p r o

p u n e l m u r i r e a p r o b l e m e i n capitolul refe
r i t o r la i n d i v i d u a l i s m conceput de R o u s s e a u
i a p l i c a t de Revoluie, i n d i v i d u a l i s m de ab
s t r a c i i c a r e c o n s i d e r o m u l n u ca p e o, per
s o a n a d e v r a t ci ca pe o abstracie...." (59).
H. L o r i n a r t a s e 'rezultatele d e z a s t r u o a s e pe
care le-a a v u t s u b s t i t u i r e a ideii i n d i v i d u a l i s t e
ideii cretine ca f u n d a m e n t al d r e p t u l u i " . (60).
L u p t a d i n t r e individ i societate este veche ct
i g n d i r e a . O g s i m la sofiti d u p c u m o
g s i m i n l u m e a c r e t i n a v n d ca t i p de
r e v o l u i o n a r p e M a r t i n L u t h e r care n n u
mele d r e p t u r i l o r i n d i v i d u l u i n l t u r a u t o r i
t a t e a Bisericei". (61). G s i m n c u r s u l istoriei
o s e a m de forme ale i n d i v i d u a l i s m u l u i ;
un
i n d i v i d u a l i s m metafizic, l a R o u s s e a u si Kant,
u n i n d i v i d u a l i s m Utilitar cu B e n t h a m i Mill,
u n i n d i v i d u a l i s m n economia politic i u n
a l t u l (sau p o a t e m e r e u a c e l a d a r s u b dife
rite chipuri) n drept. Ce v a l o a r e a r e d o c t r i n a
a c e a s t a ne-o a r a t f o r m u l a l a p i d a r , conclu
d e n t a l u i J. Chevalier : ea d r m toate
ideile i toate instituiunile",
(p. 66). Ca exem
plu p e n t r u p r i m a categorie a v e m concepia
i n d i v i d u a l i s t a p r e u l u i i a s a l a r i u l u i i a r
p e n t r u a d o u a categorie a v e m i n s t i t u i a csto
riei pe care i n d i v i d u a l i s m u l a r e u i t s o d r
m e i n t r o d u c n d d r e p t u l de divor, u r m a r e a ideii de l i b e r t a t e a b s o l u t . I n drept, o a l t n o i u n e
d e r i v a t d i n aceleai p r i n c i p i i p a r t a j u l liber"
a r e u r m r i d e z a s t r u o a s e de n a t u r economic,
demografic, n a i o n a l , m o r a l . S u n t aci pa
g i n i d u r e r o a s e ce a r t r e b u i citite i c a r e n u se
r e f e r n u m a i la s t r i l e din F r a n a !
Greala trebue c u t a t n nsi noiunea
de i n d i v i d u a l i s m . Socialul n u se p o a t e f u n d a
pe i n d i v i d u a l i s m u l egoist ci pe u n i n d i v i d u a
l i s m al ordinei i al s u p u n e r i i l a ceva de s u s .
L i b e r t a t e a n u este capriciu ci s t p n i r e de
sine; n a i n t e d e orice l i b e r t a t e este legea. (76).
I n d i v d u l nu-i a p a r i n e siei ci la altceva, la
altcineva, p r i n c i p i u de bine, ordine, stabilitate,
e t e r n i t a t e , cu alte cuvinte, la D u m n e z e u . Nu
m a i r e n u n n d la s i n e i n d i v i d u l se cucerete
pe sine". (78). I n s i n e deci el n u este n i m i c ;
el ncepe a fi ca a t a r e n m o m e n t u l n caire
e d a t n t r ' o u n i t a t e m a i m a r e dect el a d i c
m a i n t i n familie. Condiiile vieii u m a n e
de aci p o r n e s c ; ele i c a u t p u t e r e a n senti
m e n t e l e c o r e s p u n z t o a r e , n m i l i n iubire,
n a d e v r a d i c n concepia u n u i B i n e suve
r a n c a r e n u p o a t e fi l i m i t a t n t i m p ci d a t
n e t e r n i t a t e . I a t dece perspectiva l u m i i de
dincolo este s i n g u r a p e r s p e c t i v a d e v r a t a
vieii u m a n e " . (82). I n d i v i d u a l i t a t e a ,
chiat
c n d o nelegem n s e n s u l ei a d e v r a t ,
ca

176

p a r t e a u n u i tot, ca verig, d i n t r ' u n l a n care


i are o b r i a n Dumnezeu, n u constitue
n s f o r m a final a Fiinei; a c e a s t a se des
vrete n u m a i n perspectiva personalitii.
P e r s o n a l i t a t e a n e r i d i c l a u n p l a n supe
rior al Fiinei", (p. 85). E x i s t n e a p r a t aci
o t r a n s c e n d e n ; omul este d e s v r i t n per
sonalitate p e n t r u c nsi D u m n e z e u este o
P e r s o a n , este forma absolutei perfeciuni a
persoanei. Ni se p a r e c a c e a s t n o i u n e
de
p e r s o n a l i t a t e n u este d e p r t a t de aceia
ce
Bergson n u m i s e eul profund"; o c u n o a t e r e a
acestui a d n c al fiinei n o a s t r e este o nece
sitate p r i m o r d i a l . O a s e m e n e a c h e m a r e
la
izvoarele fiinei a ncercat Socrate, a s p e r a t
Descartes, a d e s v r i t I i s u s
Mntuitorul.
S u n t n s o serie d e piedici care se p u n acestei
descoperiri i p s t r r i a vieii p e r s o n a l e ; civi
lizaia nsi, cu exigenele ei, cu r i t m u l ei
satanic, cu n m u l i r e a nevoilor i poftelor oblig omul s t r i a s c n s u p r a f a a fiinei
sale n u n a d n c u r i ; tiina t i r a n i c este u n
alt m a r e obstacol al vieii personale. Prizo
nier al materiei, aO sculelor pe care i le-a
furit pentru
o s t p n i , al tiinelor
pe
care i le-a constirui p e n t r u a o cuceri, o m u l
n u m a i tie s v a d dect aceia ce pipie...."
(p. 95). T i r a n i a social este u n alt obstacol
care golete omul de v i a a s a i n t i m " d u p
cum se e x p r i m a n Revolta m u l i m i l o r " Ortega y Gasset. Adevrul e nlocuit cu ceea ce
se s p u n e c a r fi, r a i u n e a , cu prerile, m o
r a l a cu m o r a v u r i l e . A d n c a s e m n a r e
de
g n d i r e cu paginile f r e m t t o a r e ale lui Kayserling din De l a souffrance la p l n i t u d e " !
Ins dumanul
a d e v r a t al p e r s o a n e i este
nsi p e r s o a n a cnd se socotete drept scop
n sine. Cci u l t i m u l scop este D u m n e z e u " (99).
N u eul este esenialul p e r s o a n e i ci altul, d
r u i r e a de sine le don a u t r u i " d u p c u m
s p u n e a L o u i s Lavelle
n P r e z e n a Total".
N e p u t n d fi noi n D u m n e z e u trebue s cu
t m pe D u m n e z e u n noi; i a t sensul adev
ratei experiene mistice. A te -ridica l a D-zeu
n s e a m n a te a d n c i n t i n e nsui... a d i c
n s e a m n a te depi pe t i n e n s u i i a te
ridica p n la D-zeu". (p. 106).
a

D a c n s v i a a social, tiina, civilizaia


se o p u n perfecionrii omului, ndoiala poate
fi i n s t a u r a t n ceea ce privete sorii de iz
b n d ai viitorului. I a t dece p r o b l e m a chi
n u i t o a r e a existenei s a u a ne-existenei u n u i
progres u m a n se p u n e cu t o a t t r i a . Gre a l a care s'a fcut n p r o b l e m a a c e a s t a
a
fost c s'a considerat p r o g r e s u l ca u n pro
gres liniar, continuu, infailibil, d e c u r g n d n a

t u r a l i necesar din creterea cunotinelor


noastre, din perfecionarea i n s t r u m e n t e l o r n o
a s t r e i a organizaiei nsi". (114). Condorcet, c r e a t o r u l acestei viziuni a greit. U n d e e
a t u n c i a d e v r a t u l p r o g r e s ? J. Chevalier, d u p
ce a n a l i z e a z p r o b l e m a p r o g r e s u l u i a n i m a l i
a i n s t i n c t u l u i n opoziie cu inteligena, cons
t a t n d c orice act nou n u este posibil dect
d a c a r e u n s u b s t r a t m e m o r i a l , conchide c
tradiia este condiia p r o g r e s u l u i n Viaa so
cial. (118).
In l u c r a r e a s a a n t e r i o a r (L'habitude.
1929)
a u t o r u l ajunsese la unele concluziuni caracte
ristice n ceea ce privete p r o b l e m a ereditii
i a n u m e c nu se p o a t e vorbi d e s p r e o t r a n
smitere hereditar a
obinuinelor ctigate
de indivizi ci n u m a i despre o t r a d i i e spiri
tual, d a t o r i t memoriei, n u obinuinei", de
u n d e u r m e a z c a n i m a l u l n e a v n d m e m o
rie s p i r i t a u l este i n c a p a b i l de t r a d i i e deci
i de p r o g r e s " (121) concluzie s p r i j i n i t pe o
v a s t cercetare tiinific ct i p e confirma
rea lui Cunot n p r i v i n a t r a n s m i t e r i i carac
terelor ctigate. P r o g r e s u l u m a n este ex
clusiv datorit educaiei i t r a n s m i t e r i i
pa
t r i m o n i u l u i p e c a r e ea l'a constituit n cursul
v r e m u r i l o r " , (p. 135). P r o g r e s u l u m a n exist
deci, el tinde ctre infinit; o m u l n u poate ad
m i t e c totul se petrece, aci pe p m n t , c
el este nchis n m a r g i n i l e s t r m t e ale spaiu
lui i t i m p u l u i ; exist cu alte cuvinte o l u m e
de dincolo n care se desvrete sufletul
care... n u ncepe n t i m p i n u trece p r i n el
dect p e n t r u a m e r g e ctre u n destin de et e r n i t a t e " . (p. 137). I a t u l t i m a n t r e b a r e la
care v r e a s r s p u n d J. Chevalier.
Metoda pe care o n t r e b u i n e a z a u t o r u l
este tripl; el p r e z i n t m a i n t i universali
tatea acestor credine u m a n e ntr'o l u m e de
dincolo, n n e m u r i r e a i e t e r n i t a t e a sufletului
individual p e n t r u a trece apoi l a prezentarea
ctorva probe r a i o n a l e i n fine a pro
belor,
s
le s p u n e m ,
experimentale.
0mul
de t o t d e a u n a i de p r e t u t i n d e n i a
c u t a t . s descifreze m a i p u i n
problema
vieii ct p r o b l e m a m o r i i . D i n t r e
toate
fpturile lumii o m u l s i n g u r descoper m o a r
tea p e n t r u c el s i n g u r tie c v a m u r i " . (143).
Religiaspune Bergsoneste, din acest p u n c t
de vedere o r e a c i u n e defensiv a n a t u r i i con
t r a reprezentrii... inevitabilitii m o r i i " (145).
I a r P a s c a l a f i r m a c o m u l nu este p r o d u s
dect p e n t r u infinitate". E x i s t a a d a r u n fel
de instinct al n e m u r i r i i , o credin u n i v e r s a l
n s u p r a v i e u i r e . Ce v a l o a r e pot avea a c e a s t
credin i a c e s t instinct? Aceia c n a t u r a

177

n u . a fcut n i m i c de p r i s o s s a u f r sens.
D a c u n a s e m e n e a i n s t i n c t exist ei t r e b u e
deci s c o r e s p u n d la ceva. E drept, a r g u
m e n t a r e a n u este deloc irefutabil; d i n contra.
D a r n u a v e m a l t posibilitate d e c t acela de
a n e bizui pe ceea ce avem. E x i s t un refuz
u n i v e r s a l al m o r i i ca scop al vieii u m a n e "
(147) fiina a r e ca lege s persevereze n t r u
f i i n a r e a ei" s p u s e s e i Spinoza. C u l t u l m o r i
lor pe d e a l t partecercetrile arheologiei
preistorice a u dovedit-o f r p u t i n d e ndo
ialexist o d a t cu p r i m e l e m a n i f e s t r i um a n e fie c e v o r b a de epoca m o u s t e r i a n ,
aurignacian, magdalenian.
Rodhe socotia
c n u p o a t e fi vreo l e g t u r n t r e acest cult
al m o r i l o r i concepia sufletului n e m u r i t o r ;
J. Chevalier consider n s c n u t r e b u e s
dezlegm aceste d o u fapte c a r e m e r g n orice
caz m p r e u n . (153). Concepia r s p l t i r i i mo
r a l e dincolo de m o a r t e o n t l n i m deasemeni
d i n cea m a i n d e p r t a t a n t i c h i t a t e ca i n
m e n t a l i t a t e a p r i m i t i v , n mana ca i
n
Cartea Morilor ( d i n a s t i a a XVIII 1400 a. C
n Egipt). E c a r a c t e r i s t i c m a l cu s e a m textul
p u b l i c a t de E. Drioton (Recueil d ' E t u d e s gyptolgiques. 1922 F a s . 234 B. E. H. E.) Aceiai
concepie o r e g s i m n Avesta ca i n Vede
i a r m a i t r z i u n Upaniade
i n b u d d h i s m ;
este e v i d e n t n Odysea (cart. XI), l a P i n d a r ,
la Eschyle
i n fine, l u m i n o a s , l a Virgi,
metafizic la P l a t o n n Phedon i Menon, ra
ional, n Timeus. n c r e d i n a e b r a i c ,
con
cepia este precizat, din epoca lui E z e c h i e l i
Daniel p n l a F a r i s e i . P r o b l e m a existenei
reale a l u m i i de dincolo e t r a t a t cu p u t e r e
d a r i cu c i r c u m s p e c i e de a u t o r n
ultima
p a r t e a l u c r r i i . Ideia de n e m u r i r e s p u n e
Cl . B e r n a r d e s t e o ideie e x p e r i m e n t a l " . (173).
I n orice caz a v e m deaface a c i cu o idee n u
eu u n concept;
conceptul este o creaie
a
m i n i i n o a s t r e , ideia, ca i la P l a t o n , a r e u n
s u b s t r a t ireal. In ce sens nelege Cl. B e r n a r d
e x p e r i m e n t a r e a n e m u r i r i i n u e g r e u de neles
d a c n e referim la concepia vieii n Ban
chetul, n n e m u r i r e a p l a s m e i g e r m i n a t i v e la
W e i s s m a n n , n p e r p e t u i t a t e a indefinit
a
someii i a Alexis Carrel. D a r n e m u r i r e a n u e
n u m a i biologic; ea este s a u t r e b u e s
fie
s p i r i t u a l , i n d i v i d u a l , p e r s o n a l . (175). Argu
mentele a d u s e de B e r g s o n s u n t i ele diferite:
e x p e r i e n a m i s t i c , faptul contiinei care de
pete creerul i datele tiinei p s y c h i c e . p e
care a u t o r u l le u r m r e t e del F. M. B a r r e t t
din 1882 p n la Balfour i Oliver Lodge, s a u
F. W. Myers. D o m e n i u l este e x t r e m de delicat
(Iar ceea ce i m p o r t este s fie a b o r d a t n
1

t r ' u n s p i r i t lipsit de orice p r e j u d e c a t " . Ceea


ce este s i g u r este acest fapt i n d i s c u t a b i l al
independenei g n d i r i i de crer, n l t u r a r e a
concepiilor localizat o a r e i c o n s i d e r a r e a cree r u l u i ca u n s i m p l u i n s t r u m e n t de articulaire
a s p i r i t u l u i n m a t e r i e . (178). D a r d a c reu
im totui s dovedim s u p r a v i e u i r e a spiritu
lui fa de m a t e r i e , m a i e o n t r e b a r e final,
cea m a i grea : Aceast s u p r a v i e u i r e este ne
m u r i r e n t r u eternitate? Aci a r g u m e n t e l e ex
p e r i m e n t a l e t r e b u e s fac loc u n o r a r g u m e n
te m o r a l e
n c a r e i n t e r v i n e ideia economiei
n s i a c r e a i u n i i . Autorul t u t u r o r l u c r u r i
lor i al o r d i n e i l u m i i este i n t e r e s a t ca ten
dinele f r l i m i t pe c a r e le-a p u s n o m i
m a i cu s e a m a s p i r a i a lui de a t r i m e r e u
s-i fie s a t i s f c u t e n u f r u s t a t e ; este i n t e r e s a t
c a fiecare s fie p u s , p e n t r u t o t d e a u n a ,
la
locul 'C.e-1 merit....; este i n t e r e s a t ca v i r t u t e a
s e b u c u r e de o fericire f r sfrit..." (190).
P e n t r u sceptici a u t o r u l ofer m e d i t a r e a crii
lui Charles Nicolle : La destine h u m a i n e " ;
spiritul tiinific n u n e a g nici o posibilitate
ci a t e a p t , p e n t r u a accepta o opinie s i se
a d u c p r o b a , contient totui c r a i u n e a noa
s t r e d e f o r m a t , c i n t e l i g e n a este i n c a p a
bil s neleag..... ". (191). L a toate aceste
a r g u m e n t e care i a u v a l o a r e a lor u m a n ,
r a i o n a l , afectiv,, se m a i a d a u g u n l u c r u
care, o r i c t
ar striga tienismul mrginit,
cade cu m u l t g r e u t a t e n b a l a n , m a i m u l t
c h i a r d e c t s u n t e m obinuii s-i a c o r d m :
experiena m i s t i c .
I n m i n u n a t a sa Conelusie" J. Chevalier af i r m categoric t r a n s c e n d e n a moralei, t r a n s
c e n d e n a ideei, n u a conceptului de D u m n e
zeu, t r a n s c e n d e n a u n u i i m p e r a t i v al Binelui
c a r e este o a l t n f i a r e a lui D u m n e z e u ,
t r a n s c e n d e n a , n fine, a acestui S u v e r a n Bine
care fundeaz, el d a t o r i a n u c a r e este fondat
de datorie. (Kant). A t r i , a simi, a g n d i i a
zidi n tine
aceste a d e v r u r i f u n d a m e n t a l e ,
n s e a m n a face a d e v r a t metafizic. De a:
ceia metafizica s i n g u r a s i g u r m o r a l e i rea
litatea, deci a u t o n o m i a sa". (210).
A m p a r c u r s n felul ; a c e s t a c a r t e a lui .1.
Chevalier i n e - a m convins nc, o d a t c n
mijlocul acestor f r m n t r i ale zilelolr noa
stre, g n d i t o r u l care n d r z n e t e s v o r b e a s c
despre m o r a l , d e s p r e n e m u r i r e i
despre
Dumnezeu,' care t r a g e s p a d a g n d u l u i , ca s
ne m n t u e de s p a d a de oel a m o r i i sufleteti,
poate fi socotit u n p a l a d i n al spiritului ntr'o
l u m e c a r e a u i t a t de spirit.
;

1.78

.,

P E T R U P. IQNESCU .

A. M. CARR: TOVARI DE VENICIE


D u p u n dicton b a n a l i z a t aproape, familia
este celula care s t la b a z a o r g a n i s m u l u i so
cial. N i m e n i n u contest astzi a d e v r u l aces
tei a f i r m a i i i nici i m p o r t a n a covritoare
pe care o a r e familia p e n t r u societate. Intr'adevr, sociologii cerceteaz a m n u n i t for
mele istorice ale familiei i s t r u c t u r a ei so
cial. Filosofia p r i n etic se ocup i e a in
tens de subiectul acesta, fixnd legi m o r a l e
bazate pe n a t u r a i n s t i n c t u a l a o m u l u i i pe
m p r e j u r r i l e istorice, Medicina vine i ea cu
studiile ei destul de n u m e r o a s e ,
i tot a a
dreptul, economia politic, istoria. Toate
acestea, a n a l i z e a z separat, disociind, aspecte
diferite ale aceluia fenomen, f r s g
seasc elementul care s le reasocieze. Ele
m e n t u l acesta exist totui i r m n e atot
puternic, o r i c t l-ar nesocoti n a p a r e n sa
vanii din t o a t e categoriile: este n v t u r a
cretin, car p u n e l a temelia familiei
o
sfnt t a i n . De aceea u n s t u d i u teologic, re
ligios, a s u p r a familiei, n u este n i c i o d a t u n i
lateral, ci din potriv, este ea o sintez, oa o
r e c o m p u n e r e a elementelor disociate p r i n analiz.
I n felul a c e s t a e m i c u l volum i n t i t u l a t
C o m p a g n o n s d'ternit - l e s a c r e m e n t d e m a
riage", al P r i n t e l u i A. M. Carr, c l u g r ca
tolic d i n o r d i n u l F r a i l o r P r e d i c a t o r i .
Dei s c r i s de u n teolog, c a r t e a P r i n t e l u i
Carr n u este p r o p r i u zis o carte d teologie
p e n t r u c a u t o r u l n u privete c s t o r i a n i c i
din p u n c t de v e d e r e ' d o g m a t i c , nici canonic.
Nu este nici o c a r t e de filasofe, a a c u m a r
p r e a s a r a t e titlul C o m p a g n o n s d'ternit",
p e n t r u c n u se fac n ea a p r o a p e deloc specu
laii metafizice. E s t e o c a r t e de obiectiv cer
cetare a realitii, car a t i n g e f r s aprofundeze t o a t e p r o b l e m e l e vieii de fa
milie. F r s fie scris, n t r ' u n spirit .pole
mic, crticica a c e a s t a r e s p m g e i n d i r e c t toate
falsele concepii a s u p r a cstoriei, n l o c u i n d
complexitatea
lor cu l i m p e z i m e a
doctrinei
cretine.
Astfel, n c del cea d i n t i p a g i n , P r i n
tele C a r r n u m e t e c s t o r i a o v o c a i e i o
lege de via. E a n u este b a v e n t u r episo
dic, o s c h i m b a r e p a r i a l a r i t m u l u i obinuit
al u n e i existene, s a u u n s i m p l u c o n t r a c t de
d r e p t u r i i de d a t o r i i rec'proce". Spre deose
bire de concepia biologist, d u p care cs
toria n ' a r fi dect o asociere al crei
unic
scop este p r o c r e e r e a fizic a copiilor, a u t o r u l
a f i r m c n t e m e e r e a unei familii, t r e b u e ,s

ii

a i b l a b a z e l a n u l total .esenial, a dou


c r e a t u r i incomplete care i c a u t p l e n i t u d r
nea. A r g u m e n t u l p e care i sprijin aceast
afirmaie, este c diferena s t r u c t u r a l d i n t r e
b r b a t i femee n u este n u m a i fizic ci i
metafizic, de aceea c s t o r i a t r e b u e s fie
o u n i r e total, absolut.
coala biologist, e u g e n i s m u l i m a i m u l t
dect ele concepia h e d o n i s t a s u p r a csto
riei, r e d u c p e om la a n i m a l i t a t e a i n s t i n c t u l u i .
P r i n t e l e C a r r n u d e s c o n s i d e r instinctul, pe
care l p r i v e t e ca pe o for m i s t e r i o a s p r i n
care vorbete n individ i n s t i n c t u l r a s s e i n
tregi. D a r cstoria, s p u n e el, este r e z u l t a t u l
unei alegeri, este u n act contient, b a z a t pe
c e r t i t u d i n e a posibilitii n t e m e e r i j u n u i c
m i n , i b a z a t pe dragoste.
P n aici ns, n i m i c specific
cstoriei
cretine. A s u p r a alegerii t o v a r u l u i de v^a
insist m u l t biologismul l n genere t o a t e
curentele i n f l u e n a t e de p r i n c i p i u l eugeniei
speei u m a n e , i a r d r a g o s t e a ca e l e m e n t clu
zitor n a c e a s t alegere este p r e c o n i z a t
de
sistemele idealiste ale u n u i Rousseau, Schle
gei s a u F i c h t e . Specificul cretin, evanghelic,
a s u p r a c r u i a i n s i s t m u l t a u t o r u l , este s t a
r a de h a r p r i n care Biserica sfinete cs
toriile b i n e c u v n t a t e de ea. C s t o r i a cretin
nu este deci o u n i r e liber, ci o u n i r e n no
m i n e D o n v n i " . Scopul ei n u este n u m a i per
p e t u a r e a ' s p e c i e i , ci n l a r e a ctre venicie a
d o u fiine ere se completeaz, se m p l i n e s c i
care trebue s se s p r i j i n e reciproc n d r u m u l
ctre m n t u i r e . De aceea,
spune
Printele
Carr, c s t o r i a c r e t i n este i o c o n s a c r a r e
care n a l i purific.
I n p a r t e a a I l - a a l u c r r i i se face o p a r a
M n t r e cstorie i u n i r e a m i s t i c d i n t r e
Hristos i Biseric. A n a l o g i a a c e a s t a i a r e
locul m a i . ales n acel m i s t e r a l fecunditii
p r i n care ci doi soi devin p r t a i la m a r e a
t a i n a m n t u ' r i i , a d u c n d n l u m e fiine
p e n t r u care s'a jertfit l i s u s . Este i n t e r e s a n t
capitolul Cstorie i E u h a r i s t i e " , n care
a u t o r u l a r a t c la S i L i t u r g h i e a l i a n a ve
n i c d i n t r e M n t u i t o r u l i o m e n i r e , se n o a d a
t a ' n i c cu a l i a n a t e m p o r a r d i n t r e fJii i fii
cele lui D u m n e z e u .
Dac n p a r t e a a Il-a se n f i e a z m a i
m u l t teoiogia tainei cstoriei, insistndu-se
a s u p r a s e n s u l u i m i s t i c al ei, p a r t e a a IlI-a
, D e l ' a m o u r la c h a r i t " coboar l
v i a a r e a l i a r a t m i s i u n e a celor doi soi.
Astfel, p e n t r u b r b a i - s p u n e a u t o r u l c
;

s t o r i a este c o n s a c r a r e i jertf, d u p
cum
reiese d i n cuvintele Sf. Ap. P a v e l : b r b a i
iubii p e femeile v o a s t r e , a a c u m H r i s t o s a
i u b i t Biserica". Ct d e s p r e femeie, a d a u g Sf
Ap. P a v e l , ea v a fi m n t u i t p r i n n a t e r e de
copii". A c e a s t a este deci m e n i r e a ei, i n u
a c e e a de a fi s l u j i t , a d o r a t . D u m n e z e u a ales-o p e n t r u a c o n t i n u a o p e r a m n t u i r i i n
c e p u t p r i n F e c i o a r a M a r i a . i d u p c u m Ma
r i a p r i n a l s u fiat" a c o n s i m i t s fie p r
t a la t a i n a r s c u m p r r i i , tot a a orice fe
meie t r e b u e s se s u p u n f r n c e t a r e voin
ei l u i D u m n e z e u .
A u t o r u l i n c h e i e c a r t e a cu u n sfat d a t
t i n e r i l o r cretini, de a n u m a i ezita n p r a g u l
c m i n u l u i : Reculegei-v. n v a i d e l D u m
nezeu i d e l M a r i a v o c a i a v o a s t r . L u m e a
este n m i n i l e v o a s t r e . i v e a c u l XX a r e n e
voie de sfini care, p r i n c m i n , s d e a do
t'ina de d r a g o s t e " .
Acestea s u n t cteva d i n t r e ideile m a i accen
t u a t e din c a r t e a P r i n t e l u i C a r r . U n rezu
m a t al ei n u se p o a t e face, p e n t r u c n u este
s c r i s d u p u n p l a n p e c a r e s-1 p o i u r m r i .
O idee n u vine ca o u r m a r e fireasc a celei
p r e c e d e n t e i s'ar p u t e a foarte u o r s se
s c h i m b e n t r e ele capitole s a u c h i a r p a s a g i i .
f r ca l u c r a r e a s sufere. De aceea, c a r t e a ac e a s t a p a r e m a i m u l t o culegere de c u g e t r i ,
de m a x i m e , d e c t un. s t u d i u a s u p r a u n e i ches
tiuni. Cuprinde ntr'adevr lucruri multe, dar
ele s u n t p r i v i t e m a i m u l t n n t i n d e r e dect
n a d n c i m e . De altfel, d u p c u m s p u n e au
torul n s u i n p r e f a , cele trei capitole ale
l u c r r i i n u s u n t d e c t t r e i conferine,
bine
neles r e v z u t e i c o m p l e t a t e , r o s t i t e n faa
s t u d e n i l o r n t r u n a i n slile C a r t i e r u l u i L a t i n
L s m la o p a r t e deosebirile d o g m a t i c e din
tre teologia r o m a n o - c a t o l i c i cea ortodox
n ceeace p r i v e t e t a i n a cstoriei, deoarece
ele s u n t fireti. N u s'ar a t e p t a n i m e n i ca n-

C R O N I C A

tr'o c a r t e i e i t d i n isvor catolic, s g s e a s c


d o c t r i n a ortodox!
L s m l a o p a r t e i faptul c a c e s t m i c vo
l u m n u a d u c e n i m i c n o u ca fond i l p r i v i m
din a l t p u n c t de v e d e r e . Cci c h i a r d a c P
r i n t e l e C a r r s p u n e l u c r u r i c a r e s'au m a i s p u s
i a l t d a t totui, le s p u n e a t t de f r u m o s i
de c o n v i n g t o r , n c t eficacitatea lor p o a t e s
fie i m e n s . N u c o b o a r n p r o f u n z i m i
dog
m a t i c e , nici n u n c e a r c s u r c e n sfere de
n a l t s p i r i t u a l i t a t e , d a r p r e z i n t a t t de lu
m i n o s i de o m e n e s c t a i n a cstoriei, n c t
p o a t e s c o n v e r t e a s c pe toi t i n e r i i . N u ex
p u n e o d o g m p e n t r u a face s p e c u l a i i n a l t e ,
ci e x p u n e o d o g m p e n t r u v i a . N u face teo
logie s a v a n t , p e n t r u c n u scrie p e n t r u teo
logi. Scopul cu c a r e P r i n t e l e C a r r a publi
cat a c e a s t carte, este d u p c u m s p u n e
acela de a nfia n v t u r a Bisericii, celor
ce n u o cunosc s a u n u o neleg. De aceea, a
t r e b u i t s'o e x p u n n a a fel, n c t s fie a c
cesibil t u t u r o r . I n c r t i c i c a a c e a s t a n u vor
bete teologul ci p r e o t u l , care d e s c o p e r i n d ce
lor b o t e z a i t a i n a c h e m r i i lor,
ndeplinete
astfel u n rol s a c e r d o t a l . I n n u m e l e Bisericii e
a d a u g la s f a t u r i l e m o r a l e ale p r i n i l o r , ed u c a t o r i l o r s a u prietenilor, v e s t e a m i n u n a t ?
c t a i n a c s t o r i e i n u p r o p u n e n u m a i din af a r u n ideal nalt, ci d i n i m i i omeneti, fra
gile, u n h a r n e c r e z u t de p u t e r n i c i de ro
ditor".
:

A c e s t a este r o s t u l c r i i P r i n t e l u i Carr, i
p r i v i t n l u m i n a lui, c t i g n v a l o a r e . E s t e
o c a r t e de m i n u n a t edificare sufleteasc, pe
care a r t r e b u i s'o citeasc toi tinerii, a t t cei
b l a z a i , ct i cei ce p r i v e s c p r e a superficial
viaa. i n e - a r t r e b u i m u l t e p u b l i c a i i de fe
lul a c e s t a a c u m , c n d u r a n v i n g e d r a g o s t e a
i c n d c s t o r i i l e se d e s t r a m din c a u z a acelui divor al sufletelor", pe c a r e n u m a i mb i s e r i c r e a familiilor l p o a t e v i n d e c a .
MARIANA IONESCU
;

L I T E R A R A

G H E O R G H E I. B R T I A N U : O ENIGM I
UN MIRACOL I S T O R I C : P O P O R U L ROMN.
Fundaia pentru Literatur
i Art
Regele
Carol
L u c r a r e a de f a a d-lui Gheorghe
B r t i a n u a p r u t n colecia u t i l a micei e n
ciclopedii", este r e d a c t a r e a s p o r i t n r o m n e
te a u n e i b r o u r i pe care a u t o r u l a tiprit-o
n l i m b a francez, a c u m t r e i ani, ca r s p u n s
u n o r a f i r m a i i d i n c a r t e a lui F e r d i n a n d Lot :
Les Invasions
barbares.
Chiar titlul v o l u m u
lui este l u a t d i n capitolul n care c u n o s c u t u l
medievalist al Sorbonei desbate p r o b l e m a ori:

ginii p o p o r u l u i n o s t r u . i fiindc n acest ca


pitol F e r d i n a n d Lot s u s i n e teoria f o r m r i i
p o p o r u l u i r o m n n S u d u l D u n r i i , intemeindu-se firete, cu deosebire, pe fapte de o r d i n
lingvistic, d, B r t i a n u a i n u t s ofere fostului
s u m a e s t r u cteva m r t u r i i i a r g u m e n
tele ce t r e b u e t r a s e din ele, m e n i t e a restabili
a d e v r u l cu t o a t obiectivitatea tiinific ne
cesar.
I a t care ' este r o s t u l esenial al l u c r
rii de care m ocup.
In m o d firesc deci, ea s'a v z u t obligat s ia a-

180

t i t u d i n e fa de acea coal p r o p a g a n d i s t i c
a u n o r a din vecinii
notri, care din motiye
f u n d a m e n t a l s t r i n e de disciplina istoric a
creat o a t m o s f e r fals n j u r u l chestiunii a t t
de l m u r i t e n fond, a obriei n e a m u l u i ro
m n e s c . : P r o t a g o n i t i i acestei coli a u isbutit,
p r i n t r ' o activitate sistematic, s p u n n cir
culaie o tez" care dei n u a r e nici o b a z
d o c u m e n t a r se b u c u r totui n a p u s , de u n
s u r p r i n z t o r credit intelectual. I n t r e alii, n
sui F e r d i n a n d Lot, spirit de l a r g informaie
i de r e c u n o s c u t p r o b i t a t e c r t u r r e a s c ,
a
czut v r e m e l n i c v i c t i m a ei. L u c r u l se poate
lesne explica. B r o u r i l o r luxoase ale cercetto
rilor u n g u r i i b u l g a r i care n e t g d u e s c r a d i
cal dreptul de a s t p n i p m n t u l Daciei Car
p a t i n e i n v o c n d o m u l i m e de dovezi izolate
s a u contrafcute i ntr'o logic c i u d a t ce le
este, s'o m r t u r i s i m , specific, noi n ' a m tiut
a t t a m a r de timp s le r s p u n d e m c u m se
cuvenea. Protestele teoretice ivite din c n d n
cnd n u e r a u suficiente. I a r opera de a d n c
r s p n d i r e e u r o p e a n , n paginee creia s se
spulbere toate ideile tendenioase ale adversa
rilor care a u substituit r e a l i t i i u n n d r j i t
vis r s b u n t o r n ' a fost s c r i s nc.
S t u d i u l d-lui Gheorghe B r t i a n u t r e b u e so
cotit ca u n d e m n nceput n c a m p a n i a de ex
t i r p a r e tiinific a ereziilor ce-au fost i s u n t
asvrlite, f r c r u a r e , pe s e a m a istoriei ro
m n e t i din p a r t e a t u t u r o r acelora care cred
c n t r e n a i u n e a lor i n a i u n e a n o a s t r exi
s t u n proces politic nencheiat.
Evident, a d e v r u l r m n e tot adevr, orict
ai ncerca s dovedeti c o n t r a r i u l . D a r n u e
vorba aici n u m a i de valoarea i n t r i n s e c a pro
p a g a n d e i ce se duce peste h o t a r e n c o n t r a Ro
mniei, v a l o a r e care, din fericire ine exclusiv
t domeniul fanteziei. E vorba, n p r i m u l r n d ,
de eficiena ei. Aceasta i constituie p r i m e j d i a ,
n u altceva.
... D. B r t i a n u s p u n e limpede i a p r o a p e alar
m a n t n Cuvnt nainte : ...pe t r m u l tiini
fic, ca i pe altele, n u p u t e m r m n e a n lini
tea u n o r beati possidentes.
Noi a m considerat
chestiunea r o m n e a s c nchis, o d a t -ce n e - a m
statornicit graniele de astzi. D a r istoria n u
se oprete n loc. I n j u r u l n o s t r u fierb tot m a i
a p r i g energiile altor popoare, n z u i n e de ex
p a n s i u n e , pofte de r z b u n a r e " .
C u n F e r d i n a n d Lot b u n o a r , de a c r u i
b u n c r e d i n n u se ndoete n i m e n i , a a d m i s
ipoteza originii s u d d u n r e n e a Romnilor, de
acest fapt s u n t vinovai n b u n m s u r i
istoricii n o t r i - cari n u a u dat replica defini
tiv provocrilor metodic o r g a n i z a t e de pro

181

paganda maghiaro-bulgar.
I n toiul luptei,
d i s p r e u l i n e p s a r e a , chiar olimpian, n u
s u n t o soluie. tiina r o m n e a s c trebue s
fie n- slujba d r e p t i i r o m n e t i . E p o r u n c a
de t o t d e a u n a a acestei ri, d a r arztoare, m a i
ales a c u m a .
S ne a m i n t i m de u n P e t r u Maior care n
tr'o m n cu s a p a i n cealalt cu condeiul"
i d e s v r e a opera n v i n g n d asprele greu
ti ale u n u i protopiat de s a t a r d e l e a n robit.
S ne a m i n t i m de vestitele polemici pe care
le-a p u r t a t m a i trziu, cu s a v a n i i t e m u i ai
Vienei, din p o s t u l s u modest de cenzor a l ti
pografiei cezaro-creti del B u d a - P e s t a . S ne
a m i n t i m de a i alii... Avem a a dar, o vred
n i c t r a d i i e de l u p t c u l t u r a l n c h i n a t gn
dului de a a f i r m a
adevrul naional atunci
cnd e lovit. Ar fi u n p c a t g r a v d a c a m asi
sta indifereni n faa risipei de c a l o m n i i la adresa n o a s t r ce se r e v a r s a n de an, n con
tiina occidental p r i n c a n a l u l colector al un o r cri p r e t i n s istorice, d a r care n u sunt, n
realitate, dect sarbede pledoarii p e n t r u o cau
z inexistent.
L u c r a r e a d-lui Gheorghe B r t i a n u are, ast
fel, din plin, calitatea o p o r t u n i t i i l a care n s
se a d a u g , imediat, aceia a distinciei intelec
tuale. Dei accentele polemice a r fi fost cu to
tul ndrituite, din m o m e n t ce a n t l n i t la fie
care p a s a s e r i u n i inexacte, d. B r t i a n u
vrut
s pstreze cercetrii sale u n nivel de s e n i n
nlime, la care n u m a i ironia subtil are ac
ces a l t u r i de severitatea a r g u m e n t r i i .
a

L u n d ca p u n c t de plecare cteva din ope


rele recente ale istoricilor care combat conti
n u i t a t e a elementului r o m a n n n o r d u l D u n r i i
d u p a n u l 271, profesorul r o m n p r o p u n e s
a d m i t e m p r i n a b s u r d , c n t r ' a d e v r p r s i r e a
Daciei a fost total. S n e l s m , cu alte cu
vinte, convini de teoria c p o p o r u l r o m n n u
s'a p u t u t n a t e n i n u t u r i l e care i s u n t astzi
v a t r a geografic. D a r a t u n c i u n d e zace obr
ia l u i ? In S u d u l D u n r i i sau n Asia ne
a s i g u r cu u n dublu s e n t i m e n t al generozit
ii teritoriale d. L. T a m a s u l t i m u l atlet al cau
zei m a g h i a r e . Din S u d u l D u n r i i ns, origi
n a p o p o r u l u i r o m n e isgonit cu extraordi
n a r v e h e m e n de P , Mutafciev, u n fel de
T a m a s " al Bulgarilor. P e de a l t p a r t e , n
Asia n u ne l a s istoricii r u i . Mai r m n e de
sigur, o p r o b a b i l i t a t e : <ca r o m n i i s-i aib
l e a g n u l p e coasta a d r i a t i c , n orice caz acolo
u n d e locuesc n epoca m o d e r n I u g o s l a v i i . D a r
u n erudit de a u t o r i t a t e a lui C. Jirecek scrie n
a sa GeS'chichte der Serben c regiunile ace-

stea a p a r i n de. m u j t p o p o r u l u i srbi fiind pa


t r i a lui cea m a i veche i c o n s t a n t .
Simplificnd d i s c u i a p r i n a c e a s t m e a s t r
o p e r a i e logic .de e l i m i n a r e , d. Gheorghe B r
t i a n u a j u n g e la concluzia c l u n d ca b u n e
informaiile istoricilor n chestiune, n u n e r
m n e dect s s t m copleii de n e d u m e r i r e n
faa f o r m r i i p o p o r u l u i n o s t r u , creia i se re
fuz orice identificare s p a i a l .
I s p i t i t o a r e tez n i m i c de zis. D a r m b r
i a r e a ei n e - a r obliga s r e n v i e m , n d o m e n i u l
istoriei, celebra teorie f a l i m e n t a r n biologie:
a g e n e r a i e i s p o n t a n e . -C a d i c p o p o r u l ro
m n s'a p l s m u i t d i n senin, f r factori care
s-i d e t e r m i n e existena i f r d r e p t u r i de
revendicat. Ceeace firete p o t s'o c r e a d d-nii
L. T a m a s i P . Mutafciev, n o a r b a lor p a t i
m r e v a n a r d , n s nici d e c u m u n s p i r i t cu
serioase exigene tiinifice.
P r e r e a d o c u m e n t a t de d. B r t i a n u deai u n g u l sobrei a l e cercetri este c popo
r u l r o m n s'a n s c u t n P e n i n s u l a B a l c a n i c ,
pe v a t r a fostei Dacii cucerite de T r a i a n , d a r
cu nestvilite r s f r n g e r i n toate p r i l e . F r
n d o i a l c e v a c u a r e a Daciei s'a s v r i t , d a r
ea n ' a a v u t u n c a r a c t e r total. N u n u m a i a t t .
I n t r e D a c i a T r a i a n i Dacia A u r e i a n
s'a
stabilit u n contact viu, n e n t r e r u p t c a r e a c
p t a t apoi n f i a r e a u n o r p r o f u n d e l e g t u r i
t r a n s d u n r e n e . O cezur definitiv n t r e cele
d o u m a l u r i ale fluviului n ' a existat n i c i o d a t .
U n s c h i m b fertil i c o n t i n u u de p o p u l a i i , s u b
felurite aspecte, s'a s t a t o r n i c i t n t r e n o r d u l
i s u d u l D u n r i i .
I n acest c a d r u de m o b i l i t a t e s b u c i u m a t s'a
n c h e g a t u n i t a t e a p o p o r u l u i r o m n . Ca ntr'o
f l a c r n e s t i n s v e a c u r i n ir, s o l i d a r i t a t e a
lui e t n i c s'a clit p n la e x p r e s i a s u b care
o c u n o a t e m n secolul al XU-lea,
Probele invocate de d. Gheorghe B r t i a n u ,
I n t r u s u s i n e r e a acestei explicaii s i n g u r a
real sunt convingtoare.
A r g u m e n t e l e lingvistice, etnografice, geogra
fice i arheologice i vdesc u t i l i z a r e a n t r ' u n
dozaj de m a r e b u n s i m tiinific. T o t u l n e ap a r e cu m s u r i distincie.
A u t o r u l c r i i : O enigm i un miracol
isto
ric : poporul romn, i-a n d e p l i n i t cu s t r l u
cire o n d o i t d a t o r i e : de r e p r e z e n t a n t con
tient a l n e a m u l u i i de s t p n al u n e i disci
p l i n e c a r e d e p e t e jocul uri? i al v i s u r i l o r
dearte.
D. C A R A C O S T E A : S I M B O L U R I L E L U I EM I N E S C U . Academia
Romn, Memoriile
Sec
iunii Literare. s t u d i u l acesta al d-lui D. Ca-

r a c o s t e a despre s i m b o l u r i l e eminesciene consti


tue n c o l u c r a r e n c a r e d-sa aplic princi
piile n o u e i directive pe care o a f i r m n cri
tica n o a s t r l i t e r a r . A u t o r u l c a r e este, f r
n d o i l a , cel m a i a u t o r i z a t c o m e n t a t o r al ope
rei lui. M.. E m i n e s c u , d e s p r i n d e d i n poesia ma
r e l u i i n s p i r a t u n aspect esenial.
V z n d n a r t a lui E m i n e s c u t i p u l de crea i u n e c t r e care, ,,tinde, potrivit g e n i u l u i limbii,
d e s t i n u l poetic al n e a m u l u i r o m n e s c " , d. Car a c p s t e a a d u c e i de a s t d a t c o n t r i b u i u n i
f u n d a m e n t a l e n t r u l m u r i r e a tematicei emi
nesciene.
D i n i m e n s u l m a t e r i a l ce s'a i m b i a t u n e i . a s e
m e n e a n c e r c r i de a deslui z o n a u l t i m a
p l s m u i r i l o r , criticul a ales simbolurile, ace
ste i m a g i n i , figuri o m e n e t i s a u t a b l o u r i din
n a t u r , n j u r u l c r o r a poetul a cristalizat va
lorile s u p r e m e ale vieii,
I n Vene re i Madon, n Epigonii, n nger
i Demon, n mprat
i Proletar, conflictul ce
se d e s f o a r n t r e ce.e d o u t e n d i n e a n t i n o
m i c e p o r n e t e d i n t r ' u n i m p u l s t i t a n i c ce se iz
bete m e r e u de obstacolele l u m i i reale. C h i a r
i n Rugciunea
unui Dac, accentele absolute
de n e g a i u n e pot fi p r i v i t e ca expresia conver
t i t a u n e i m a r i iubiri.
S i m i n d deci, l u m e a cea aevea ca o i r e m e
diabil p i e d i c n calea e l a n u r i l o r sale tita
nice - conflict c a r e se lichida n soluii felu
rite , n u este de m i r a r e c p r o c e s u l creativi
t i i eminesciene a c u l m i n a t n acele opere n
c a r e s i n g u r a v a l o a r e p r e a m r i t este lumea
mea, a d i c u n i v e r s u l subiectiv al i m a g i n a i e i
artistice. F a z a a c e a s t a de apogeu n s e m n e a z
Scrisorile i
Luceafrul.
D. C a r a c o s t e a n e ofer astfel, o m a g i s t r a l
a n a l i z a Scrisorilor.
Se oprete m a i cu s e a m
a s u p r a aceleia a I l I - a c a r e este t r i u m f u l vi
ziunii o r g a n i c e n poezia n o a s t r " . N i c i o d a t
n u s'au s c r i s d e s p r e a c e a s t c a p o d o p e r
cu
v i n t e a t t de a d n c i ca exegez i a t t de sub
tile ca i n t u i i e . Aici s i m b o l u l voevodului Mircea cel B t r n a p a r e n t r ' u n s p a i u estetic
l a r g , de d i m e n s i u n i mitice. I n f i g u r a D o m n u
lui m u n t e a n se concretizeaz p e de-o p a r t e du
h u l p m n t u l u i , p e de a l t a i u b i r e a n e m r g i
n i t a p o e t u l u i p e n t r u trecut, n opoziie cu
u r a ce-o a v e a f a de prezent.
Toate g r e u t i l e ce s'au ivit n m o d firesc,
a m e n i n n d nivelul estetic al Scrisorii, a u fost,
r n d p e r n d , n l t u r a t e de i n s t i n c t u l genial
al lui E m i n e s c u . N u m a i c u n o a t e r e a a r m o n i e i
stabilite n t r e s u b s t r a t u l ideologic" al poesiei
i s t r u c t u r a ei e x p r e s i v p o a t e s-i dea m
s u r a e x a c t acestei magnifice plsmuiri,.

182;

Studiul d-lui 1). Caracoste este a a de con


densat i se bazeaz pe preciziuni intuitive a t t
de r i g u r o s a c o r d a t e n a n s a m b l u l discuiei, n
ct n e p a r e cu totul r i s c a n t s d m a c u m o
expunere r e z u m a t i v a lui. P a g i n i l e n care se
vorbete de visul profetic p r i n evocarea c r u i a
E m i n e s c u a zugrvit creterea i m p e r i u l u i ot.oman; s a u acelea n care ni se a r a t c u m rit
m u l v e r s u r i l o r .vine s sporeasc . expresiv
n v o l b u r a r e a de dincolo de v e a c u r i a btliei
dintre Baiazid i ostile r o m n e , a u u n tim
bru de p t r u n d e r e critic, p r e a p e r s o n a l pen
tru a ne n g d u i t r u d a s le n f i m sche
matic.
A l t u r i de simbolul voevodului n t l n i m n
liedurile eminesciene, simbolul fiinei iubite. In
ele g r a i u l r o m n e s c a fost ridicat la nlimi
suverane.
Ocupndu-se de a c e a s t l t u r e a creativitii
Poetului, d. Caracostea scrie : Dintre toate
d a r u r i l e lui, deosebit de reprezentativ este tipul
formal s u p r a i n d i v i d u a l creat de el. Nu s'a l
sat d u s de necontenitele p o r n i r i spre n e m r
ginit, ci, s t p n i n d u - l e , le-a ncletat svcn'irile
ntr'o f o r m nchis, de o sever disciplin
clasic, L a fel, limba n o a s t r s t p n e t e str
vechile a v n t u r i traco-ilirice ale acestui p
m n t n t i p a r e r o m a n i c e . Aceast c o n c o r d a n
ntre f o r m a e m i n e s c i a n i s t r u c t u r a limbii
este u n s e m n al destinului s u b care s t t o a t
c u l t u r a n o a s t r : sinteza p r o p r i e r o m n e a s c
n t r e seva R s r i t u l u i i disciplina Apusului".
Oare c u l t u r a r o m n poate s r v n e a s c la
m a i m u l t ? Are d r e p t u l s nizuie n s p r e alt
ceva ? Din m o m e n t ce zeul spiritului etnic ne-a
lsat n opera lui d r u m u l deschis spre a c e a s t
sintez unic, orice n d o i a l n e p a r e g r a t u i t .
I a t c u m critica l i t e r a r a j u n g e s. postuleze
semnificaiile spirituale ale culturii. D a r n u
m a i critica l i t e r a r care socotete limba ro
m n , n ea nsi, ca o o p e r de a r t . Este
ceeace face d. D. Caracostea cu s i m i price
pere excepionale.
S E P T I M I U BUCUR

#
GH. UNGUREANU : DIN VIEAA L U I ION
CREANG. Fundaia pentru Art i
Literatur
Regele Carol II. Povestitorul h u m u l e t e a n
a fost u n u l dintre cei m a i c u t a i i pre
uii scriitori r o m n i de ctre cetitori ca
i Mibail E m i n e s c u . Nu ntr'o aceiai m
s u r i de ctre cercettorii literari. Mul
t v r e m e chiar, p n la Boutire, acesta
a fost ca i absent din c m p u l investi
gaiilor n o a s t r e literare. De civa ani ias,,
i I o a n C r e a n g a nceput s se b u c u r e de o
deosebit atenie: ediii comentate, ea aceea

d-lui Kirileanu, articole revuistice ori studii


compacte a s u p r a vieii i operii povestitor uuii
nostru.
I n c m p u l acestor a s i d u i cercetri, volumul
d-lui Gh. U n g u r e a n u , subdirectorul Arhivelor
S t a t u l u i din Iai, o c u p poziie apai'te.
El,
p a r c , vine ca u n corectiv al a t t o r erori i da
te fanteziste relative la v i a a lui I o a n Creang.
Bazat pe o serie de documente inedite, redate
i n anexe ori faximile, i care a u fost gsite
pe u n d e nici n u i-ai fi nchipuit: arhive de ac
te de p e l a p r i m r i i , del Mitropolia din Iai,
del S e m i n a r u l V e n i a m i n , dosare ori cataloa
ge del diferite coli s a u biserici, pe u n d e a
funcionat diaconul i i n s t i t u t o r u l Creang, i
chiar m r t u r i i d u p izvoadele celor m r t u
risii i m p r t i i , - d. Gh, U n g u r e a n u a j u n
ge s refac v i a a h u m u l e t e a n u l u i , d e n a t u r a
t de a t i a . Documentele publicate s u n t indis
cutabile, i a r concluziile la care s'a a j u n s pr.
a fi i ele indiscutabile.
Astfel ntr'o f a c t u r cu totul n o u i m u l t
m a i plauzibil, b a z a t , p e d a t e inedite referi
toare la familia povestitorului, este a f i r m a i a
c s c h i m b a r e a n u m e l u i din Nic a lui tefan a
P e t r i i Ciobotariu n cel de C r e a n g s'ar dato
r a n u aifeciunei p e n t r u m a m a sa, ci u n o r avantagii p e n t r u nserarea n coli, lui, - fecio
r u l u i de birnic. F a m i l i a C r e a n g era privile
g i a t ; u n preot Gheorghe C r e a n g frate cu
m a m a t n r u l u i cleric era la Tg. T e a m ;
familia Ciobotariu fcea p a r t e d i n t r e bejenarii hrisovulii m a i apoi trecui n bir cu satul".
i privilegiailor, d u p noi orndueli, li se d
dea d r e p t u l m a i u o r n a fi p r i m i i la acele
coli catihetice, nfiinate a t u n c i .
N u m a i p u i n preioase s u n t i documente
le din v i a a de s e m i n a r i s t , care de cele m a i
m u l t e ori este cu totul a l t dect cea din Amintiri i aici se p u n e i n t e r e s a n t a proble
m a legturii d i n t r e a r t i v i a ca i a
celei de diaconat i i n s t i t u t o r a t . P a g i n i , unele
m a i triste ca altele ce fixeaz n chip d u r soar
ta creatorului de eri i chiar a celui de astzi. S o a r t ce a fost n t o t d e a u n a i o r i u n d e
a celui ce a ncercat s creeze ntre d o u p e
rioade de v i a social, c n d n u p u t e a fi nici
l a t i f u n d i a r i nici b u r g h e z nstrit, ci d o a r u n
biet funcionar de s t a t la dispoziia legilor at t de fluctuante. n c t , h r u i t de nevoi i
acestea se i n e a u scaiu de capul lui Creang,
de o a m e n i i m a i ales de s t r i l e n o a s t r e so
ciale, ca de u n destin omenesc p r o p r i u , e r a fa
tal i explicabil s t r e a c del o coal la alta,
s r m n f r diaconie, s fie r s p o p i t i d a t
a f a r din n v m n t , ca s a j u n g l a v i a a

188

a t t de d u r e r o a s din b o j d e u c a i c u l u i . Toate
acestea se v d foarte b i n e din d o c u m e n t e l e
publicate. N u c o a m e n i i l-ar fi p i z m u i t
pe
C r e a n g c n u s'ar fi m p c a t cu r e p r e z e n t a n i i
bisericii ori ai colii, ci fiindc v r e m u r i l e i le
giuirile e r a u de a a n a t u r .
I n s c u r t a bografie pe c a r e o face d. U n g u reanu, n u r m a documentelor scormonite
i
gsite de d-sa, e bine c p u n e n eviden
l u c r u r i de n a t u r a acestora. E b i n e c a a f i r m a t
a t t de r s p i c a t c n t r e C r e a n g i biseric
n ' a e x i s t a t n r e a l i t a t e u n conflict. C u n con
flict despre care t i a m i noi a fost c r e a i a
fantezist a u n o r istorici l i t e r a r i .
P e n t r u s u s i n e r e a acestui p u n c t n o u de ve
dere s u n t edificatoare rezoluiile a t t de bine
voitoare de p e petiiile n a i n t a t e de C r e a n g
n a c e a s t v r e m e : Aceasta se v a a l t u r a la
a c t a fiindc s'a vorbit de Noi s u p e r i o r u l u i " ;
s a u : ,,Se v a a v e a n vedere d a c n b u g e t u l B r
boiului se v a p r e v e d e a serviciul de diacon i
d a c se va deschide loc la vreo a l t biseric".
P r i n b o g i a lor, ca i p r i n m o d u l de inve
stigaie, de e x a c t i t a t e i c o r e c t i t u d i n e n in
t e r p r e t a r e , cercetrile d. Gh. U n g u r e a n u , c a r e
a u d u s la n c h e g a r e a v o l u m u l u i Din vieaa
lui Ion Creang documente
inedite, p o t fi
socotite ca h o t r t o a r e n t r u p r e z e n t a r e a vieii
p o v e s t i t o r u l u i h u m u l e t e a n . Ele i v o r d a ro
d u l la t i m p u l lor. n t i : biografiile e r u d i t e s a u
m a i p u i n erudite, ca i cele r o m a n a t e vor
t r e b u i s-i retueze m u l t e din p r i l e lor. I n
al doilea r n d : cele ce se v o r scrie de aici
n a i n t e , i a b i a a c u m se v a p u t e a scrie o viea
C r e a n g a a c u m a fost ea, v a t r e b u i s por
n e a s c del aceste cercetri.

GH. V R A B I E

UA M I H A I
PASCAL. Editura
Casei
coalelor. De m u l t a t e p t a m o c a r t e r o m n e a
sc despre P a s c a l . C n d se scrie a t t de m u l t des
p r e s a v a n i , filosofi, l i t e r a i , a r t i t i , o a m e n i
de stat, etc., a c r o r v i a i o p e r n ' a u tot
d e a u n a vreo semnificaie deosebit p e n t r u ma
rile n z u i n e ale s p i r i t u l u i o m e n e s c , g e n i a l u l
Biaise P a s c a l n u m e r i t s o a r t a de a fi t r e c u t
s u b t c e r e . C a s a coalelor a f c u t
deci o
f a p t de l a u d p u n n d la n d e m n a cititori
lor r o m n i u n Pascal s u b s e m n t u r a d-lui Mi
nai U.
Pascal reprezint ns o adevrat problem
a l i t e r a t u r i i , filosofiei, t i i n e i i s p i r i t u a l i t
ii c r e t i n e n a c e l a i t i m p . F i i n d u n s a v a n t
grefat pe u n m i s t i c " , c u m l definete Sully
P r u d h o m m e (La vraie religion
selon
Pascal)
el i-a c o n s u m a t p u i n e l e zile ale vieii n
:

d e s c o p e r i r i tiinifice i m e d i t a i i filosofice, n
polemici r s u n t o a r e i r u g c i u n i fierbini. In
toate a p u s o a r d o a r e n e e g a l a t .
De a c e i a
cine v r e a s scrie d e s p r e el t r e b u e s a i b o
e x c e p i o n a l e l a s t i c i t a t e sufleteasc,
pentru
a-1 u r m r i n n a l t e l e lui a m b i i i tiinifice i
totui s p o a t trece m p r e u n cu el p r i n ad n c a e x p e r i e n r e l i g i o a s d i n s e a r a zilei de
23 N o e m b r i e 1654, c n d sufletul lui P a s c a l ,
m i s t u i t de v p a i a g r a i e i divine, izbucnete
n s t r i g t e de b u c u r i e : Joie, joie, joie, p l e u r s
de joie!" E s t e nevoie, cu alte cuvinte, de u n an u m i t g r a d de a d e r e n i n t i m la t r i r e a r e
ligioas a d n c a lui P a s c a l , p e n t r u a sesiza
n u a n e l e fine ale n t r e g e i sale g a m e sufleteti
Va s p u n e p o a t e cineva c a d e r e n a de c a r e
vorbim ar primejdui obiectivitatea cercetrii.
S u n t e m s i g u r i n s c r i s c u l este m u l t p r e a
m i c fa de ceeace a m a v e a de ctigat, n
t r ' u n d o m e n i u ca a c e s t a n care obiectivitatea
a b s o l u t este o s i m p l iluzie.
N u n s e a m n n s c a u t o r u l biografiei lui
P a s c a l t r e b u e s se a m e s t e c e n l u p t e l e a p r i g e
ale vieii a c e s t u i a , l u n d de p i l p a r t e a j a n zenitilor m p o t r i v a iezuiilor s a u i n v e r s . I n
p r i v i n a a c e a s t a , d. M. U a fcut foarte b i n e
c del n c e p u t i-a i m p u s o
imparialitate
s t r i c t " (p. 5). V r e m n u m a i s s p u n e m c bio
graful lui P a s c a l t r e b u e s fie p e l n g sa
vant, filosof i teolog, u n t r i t o r m p r e u n cu
Pascal pe culmile experienei divinului.
Este ns poate aceasta o pretenie prea
m a r e a n o a s t r i p n la m p l i n i r e a ei, ori
ce n c e r c a r e s i n c e r de n f i a r e obiectiv a
vieii i g n d i r i i lui P a s c a l n u p o a t e d e c t s
ne b u c u r e . Cci, pe de o p a r t e filosofia r a i o n a l i s t c a r e a p r e d o m i n a t del D e s c a r t e s p n
m a i de c u r n d , pe de a l t p a r t e l u p t a nver
u n a t p e c a r e P a s c a l a t r e b u i t s'o d u c m
p o t r i v a cazuisticei iezuite, a u f c u t ca P a s
cal s n u fie p e n t r u foarte m u l t l u m e dect
u n biet b o l n a v , u n om trist, t o r t u r a t de ex a g e r a t e s c r u p u l e janzeniste, u n o m cu siste
m u l cerebral d e t r a c a t , p r i g o n i t n e c o n t e n i t de
h a l u c i n a i a u n e i p r p s t i i ce i se p r e a c se
d e s c h i d e de-a s t n g a sa, etc., etc.
P a s c a l n ' a fost n s u n o m trist. I n cele o
s u t de p a g i n i p e c a r e H e n r i B r e m o n d i le
c o n s a c r n v o l u m u l IV d i n m o n u m e n t a l a sa
Istorie
literar
a sentimentului
religios
n
Frana, d e s c o p e r i m u n P a s c a l t r a n s p o r t a t de
cele m a i n a l t e b u c u r i i p e c a r e le p o a t e d a
sentimentul tririi sub roua graiei
divine.
C t e v a s e m n e n t r e c a r e cel din s e a r a con
v e r t i r i i s a l e definitive i v i n d e c a r e a m i r a c u
loas a unei nepoate prin atingerea spinului
s f n t " d e l P o r t - R o y a l l'au n t r i t p P a s -

184

cal h i c r e d i n a c se afl
sub
nrurirea
graiei eficace". Cel care a scris
Mmorial
i Le mystre de Jsus n u p u t e a s fie u n om
trist.
Ct despre a c c i d e n t u l
de pe p o d u l
del
Neuilly, t r a n s m i s de p r e o t u l C h a m b o u r c y , c u m
c P a s c a l e r a ct pe aci s fie a s v r l i t n
S e n a m p r e u n cu caii i t r s u r a n care se
afla, p r e c u m i povestirea abatelui Boileau c
d u p acel accident P a s c a l a r fi fost u r m r i t
c o n t i n u u de h a l u c i n a i a u n e i p r p s t i i , l u c r u
rile acestea n ' a u n i c i u n t e m e i u istoric serios
i c h i a r d a c a r fi a d e v r a t e , n ' a r a v e a i m
p o r t a n a care li s'a dat. D. M. U face foarte
bine c trece p e s t e ele.
Nici sceptic" n ' a fost P a s c a l , c u m s'a s p u s .
Scepticismul" s u este o poveste n care nici
Sully P r u d h o m m e n u crede i cu a t t m a i
puin, u n J a c q u e s Chevalier s a u u n Leon Chestov. P a s c a l a fost n t r ' a d e v r convins c m i n
tea o m e n e a s c n u este c a p a b i l s n e reve
leze a d e v r u l cu p r i v i r e la c a u z a p r i m j
scopul u l t i m al lucrurilor, d a r e r a s i g u r c
a d e v r u l exist i c l g s i m l a D u m n e z e u ,
n religia p e care el a revelat-o o a m e n i l o r , n
cretinism. P a s c a l , s p u n e pe b u n d r e p t a t e
d. M. U, p o a r t c o n t i n u u n suflet pe Mon
taigne, n s n u ca u n a d e v r l a care a d e r ,
ci ca u n u l pe care l consult l a fiecare pas...
In cele d i n u r m P a s c a l n v i n g e p e Montaigno
l completeaz", (p. 212).
P u n n d a d e v r u r i l e credinei m a i p r e s u s de
cele ale r a i u n i i , P a s c a l n ' a nesocotit de s i g u r
n s e m n t a t e a a c e s t u i a din u r m . El, care nc
la v r s t a de 16 a n i a p u b l i c a t u n t r a t a t asu
p r a seciunilor conice i m a i t r z i u avea s
exceleze n u n u m a i n m a t e m a t i c i , ci i n fi
zic i m e c a n i c , n u p u t e a s nu-i d e a s e a m a
ce preios i n s t r u m e n t a p u s D u m n e z e u n n a
t u r a o m u l u i , n z e s t r n d u - 1 cu r a i u n e a . Toat
demnitatea noastr st n gndire",
spunea
el. D a r cnd v a fi vorba de a d e v r u r i l e
su
p r e m e , de originea i d e s t i n u l a tot ce exist,
acelai P a s c a l v a s t r i g a : Umilete-te, r a i u
n e n e p u t i n c i o a s . Taci, n a t u r imbecil. As
c u l t pe D u m n e z e u " . P e n t r u a d e v r u r i l e su
p r e m e m i n t e a o m e n e a s c n u are nelegere n e
cesar. Filosofia este n u m a i o t r e a p t
spre
c u n o a t e r e a a d e v r u l u i absolut. E a n e a r a t
t o c m a i p r o p r i a sa n e p u t i n de a m e r g e m a i
departe. I n a d e v r u l n s u i p t r u n d e m p r i n
credin, pe care D u m n e z e u ne-o druete, d a r
trebue s n e facem v r e d n i c i de ea, p r a c t i c n d
v i r t u i l e cretine.
n t e m e i a t pe a d e v r u l de m a i sus, u l t i m a
p a r t e a vieii lui P a s c a l este u n i m n de s l a v
n l a t lui D u m n e z e u . T o a t a r d o a r e a p e care
el o p u s e s e n p r i m a p a r t e a vieii n c u t a

r e a a d e v r u l u i p r i n tiin, o p u n e a c u m n
slujba celei m a i m a r i glorii a lui D u m n e z e u .
Cu Provincialele
l vedem a r u n c n d u - s e nt r ' u n u l din cele m a i r s u n t o a r e i m a i emo
i o n a n t e conflicte d i n cte a n r e g i s t r a t isto
r i a ideilor", c u m s p u n e d. M. U (p. 141) : con
flictul d i n t r e P o r t - R o y a l i iezuii, izbutind cu
a c e a s t ocazie s a r a t e c m o r a l a c r e t i n n u
ngdue compromisurile uneori criminale
la
care se p r e t a cazuistica iezuit. Cu
Pensesurile, ces b r o u i l l o n s i m m o r t e l s " , c u m le n u
m e t e Sainte-Beuve, P a s c a l p r e g t e t e nche
g a r e a u n e i v a s t e apologii a c r e t i n i s m u l u i pe
t e m e i u r i modale i istorice. P l e c n d del con
tradiciile sufletului omenesc, del necontes
tabilele probe istorice ale Dumnezeirii creti
n i s m u l u i , P a s c a l voia s c o n s t r n g m i n t e a
o m e n e a s c s a d e r e del sine l a n v t u r a lui
Iisus. Nu i-a fost d a t n s ca s v a d i s p r v i t
a c e a s t m i n u n a t apologie a c r e t i n i s m u l u i ,
care i astzi i p s t r e a z v a l o a r e a a p r o a p e
i n t a c t . D u m n e z e u , pe care P a s c a l 1-a iubit at t de m u l t ,1-a c h e m a t de t i m p u r i u l a El, la
v r s t a de n u m a i 39 ani.
Ne-ar p l c e a s a t i n g e m , m c a r i
numai
a a n t r e a c t , i alte n o t e eseniale ale gn
dirii i t r i r i i lui P a s c a l . I n deosebi n e - a r
p l c e a s e v i d e n i e m semnificaia c u g e t r i i i
a c i u n i i lui p e n t r u v r e m e a n o a s t r , n u n u m a i
p e n t r u opera sa, c u m a fcut d. M. U. Acea
s t a n e - a r a n t r e n a n s poate p r e a d e p a r t e . Un
lucru, t r e b u e totui s p u s . V r e m e a n o a s t r p a r e
m a i p o t r i v i t p e n t r u nelegerea j u s t a lui
P a s c a l . Descartes, c o n t i m p o r a n u l lui P a s c a l ,
a izbutit de sigur s i m p r i m e pecetea raio
n a l i s m u l u i s u a s u p r a filosofiei secolelor ce
i-au u r m a t . D a r astzi, d u p trei secole
de
s u p e r s t i i o a s n c r e d e r e n a t o t p u t e r n i c i a ra
i u n i i omeneti, o b u n p a r t e d i n t r e g n d i t o r i
c a u t alte ci de c u n o a t e r e filosofic m a i
a d e c v a t e cerinelor metafizicei i l a s r a i u
nii rolul m o d e s t de r e a l i z a t o a r e a confortului
sub toate r a p o r t u r i l e . G n d i r e a c o n t i m p o r a n
se n t o a r c e deci l a P a s c a l , l a c u n o a t e r e a ex
perimental", trit, a adevrurilor supreme.
In concluzie, c a r t e a d-lui M. U, pe care
u n i i critici pretenioi se vor crede
ndrep
tii s'o discute ca plan, d o c u m e n t a r e ,
etc.,
vine l a o v r e m e p o t r i v i t i r s p u n d e
unor
r e a l e nevoi s p i r i t u a l e . E a v a a d u c e cu sigu
r a n m u l t b u c u r i e sufleteasc
celor
care,
p u n n d u - i serios p r o b l e m a d e s t i n u l u i ome
nesc, a u rezolvat-o n sens cretin i c a u t
s-i a r m o n i z e z e v i a a cu n a l t e l e precepte ale
lui Iisus. I n l u p t a lor cu r u l din. l u m e i din
ei nii, n u se vor simi s i n g u r i . Vor a v e a al t u r i de ei pe P a s c a l .
E M I L I A N VASILESCU

185

C R O NI C A D

R A MA T I C A
cuget i de fapt, c a t o ieire dincolo de zi
d u r i l e rigide ale btrnei noastre
logice.
S u b l i m u l s u q u a r t e t --Cirivi,
Macferlan;
Bllu
i Pentagon ", v r e a s n u m a i res
pire c u m n e cer s t r m t e l e dogme ale socie
taii * p r i n plmnii altor a d u p c u m sim
bolicul Faraon V, m r o a g a lui Chiric, luase
c u r s a fiindc gonise p e n t r u n t i a
dat
slobod".
Cei p a t r u idealiti s u f e r c n ' a u m a i g
s i t la n i m e n i d o r u l pe care-1 p o a r t ei n su
flet : dorul de a evada din ctuele
logicei,
setea de a face echilibristic
pe muchia de cu
it care desparte intunerecul
de lumin,
miune
de nebunie.
(Cirivi-Tabl. I).
T o c m a i mboldit de acest dor, p o r n i s e Ciri
vi n l a r g u l l u m i i i c u t r e i e r a s e m r i i r i
v r e m e d e ase a n i . T o c m a i n n d e j d e a c v a
g s i p e u n d e v a ali o a m e n i , i-i p r s i s e p e al
si. D a r s'a n t o r s la v r e m e , cci peste tot, oa
m e n i i e r a u a c e i a i : Sunt croii pe aceleai ca
lapoade. Actele vieii lor se. nvrt n jurul acelorai osii... Orice deviere, orice ieire
din
linie, nucete.
(Cirivi-ibid).

CAPUL DE R O I , comedie n patru acte de


: Ciprian.
Cu 1879 p r e m i e r a Nopii fur
t u n o a s e " ~~< d r u m u r i noi se d e s c h i d e a u litera
t u r i i n o a s t r e d r a m a t i c e . Un a l t orizont, dect
cel obinuit, a p r e a c t r e s o a r e - r s a r e . O alt
concepie i o a l t m e t o d de liurcu, dect cea
t r a d i i o n a l / Hua loc la n f i r i p a r e a comediilor
c r a g i a l e t i . Convenionalul,
melodramaticul
i v u l g a r u l d i s p r e a u definitiv, p e n t r u d a loc
observaiei p u r e , t o n u l u i b r b t e s c i vorbei
m e t e u g i t a l e a s . Caragia'le i s p u n e a c u v n
t u l ! i zi de zi, a n d e a n , t a l e n t u l s u ctiga
tot m a i m u l t , p n ce cu 1884 - p r i m a nf
iare n public a Scrisorii pierdute" auto
r u l ei devine fenomen p e n t r u t n r u l n o s t r u
t e a t r u : fenomenul
Car agiote.

D a r ca n t o a t e celeilalte domenii ale ' cul


t u r i i i ii l i t e r a t u r a d r a m a t i c ,
momentele
m a r i s u n t r a r e . Iii p u i n t a t e a
u n e i s u t e i
c e v a de a n i de f r m n t a r e a g e n i u l u i a u t o h t o n ,
abia d u p o j u m t a t e de veac a p a r e u n n o u
descl'ictor n ale d r a m a t u r g i e i : a c t o r u l - a u t o r
G. Ciprian, c a r e n 1928 p r e z i n t
publicului
p r i m a - i l u c r a r e : O m u l cu m r o a g a " . E r a
i m d e b u t n u m a i d i n p u n c t d e vedere cronolo
gic, a l t m i n t e r i se n f i a ca o l u c r a r e de na
i n t a t m a t u r i t a t e . N i m i c d i n ea nu-1 t r d a pe
d e b u t a n t . Sclav ce-i p o a r t cu z m b e t u l pe
buze c a l v a r u l u n u i s u b l i m ideal, m a r e vizio
n a r i r z v r t i t m p o t r i v a semi-valorilor, a a
aprea atunci autorul Ciprian, n chipul m u
cenicului n v i n g t o r : C h i r i c - a r h i v a r u l .

C o n v e n i o n a l i s m u l i r e l a t i v i t a t e a c u n o t i n
elor n o a s t r e , c t i r e s t r n g e r e a la n i n i m u m
a c m p u l u i de a c t i v i t a t e o m e n e a s c , este ceia
ce n u pot nelege cei p a t r u n d r z n e i p r i e t e n i .
Idealiti incorigibili, s u n t n e a s e m u i i iubitori
de o a m e n i . D o r i n a lor e de a-i a j u t a i se
m e n u l s se r e g s e a s c , s evadeze din
liniile
trase de tibiirul
obinuinelor,
s se realizeze
cci: E meschin
cus<ut, fabricat tot ce iese din
mna omului.
Lutul
omenesc
pute!...
i ce
miroase
mai ru dect toate, este raiunea
omeneasc.
Oh, ce damf de mucegaiu
iese din
cutiua cu vpsea. T o a t t i i n a o m e n e a s c se
r e d u c e la : Un, doi, trei ! Un, doi, trei ! Pn'ia
zece, cel mult. Ct cuprind
cele dou
palme.
Att ! (Cirivi-ibid).

Au t r e c u t d e - a t u n c i doisprezece ani. D u p
O m u l cu m r o a g a " , iat-1 p e O m u l " c u m
s'au d e p r i n s p r i e t e n i i s-i s p u n p r e z e n t n du-ne noua-i p i e s : Capul de r o i " , a c t u a l u l
succes de'la ,,Studio".
Capul de r o i " definitiveaz s i t u a i a m a e
strului Ciprian n literatura noastr drama
tic, i il r i d i c n r n d u l celor p u i n i . P r i n
ej r e u e t e s r u p definitv, ca i n a i n t a u l
s u n a l t gen - C a r a g i a l e , t r a d i i a u n u i
t e a t r u , n v e c h i t . P e linia l u i S h a w i P i r a n
dello, f r n g n d ca i ei n o r m a l u l " i t r e c n d
o d a t cu ei dincolo de orice h o t a r e ale cuge
t r i i omeneti, este a z i u n pion m a i m u l t pe
d r u m u l t e a t r u l u i de m i n e . F r a fi ns,
nici u n u l , nici cellalt, cci n u i se p o a t e
a t r i b u i vreo a t a r e n r u r i r e r m n n d de
sine s t t t o r , ia p r o p o r i i de fenomen" i e
p r i m u l d u p clasicul I o n L. C a r a g i a l e .
Sfredelitor de g n d u r i u i t a t e n c l a r - o b s c u r u l
s u b c o n t i e n t u l u i , n b i i n d deplina l i b e r t a t e de

D a r c u m s'ar p u t e a a j u n g e la o d e p l i n t a t e
a g n d u r i l o r , la o n t r e g i r e a s u f l e t u l u i ? Curn
s'ar p u t e a n l t u r a morala
asta
viermnoas
care m strnge de gt, c u m s t r i g a V a r l a m cu
doisprezece a n i m a i n a i n t e , n Omul cu m r
o a g a " ? (Act. I I I se. II). N u m a i mutnd
stl
pii logicei i lrgind
bolta
nelesurilor.
i
i a t - n e a j u n i l a m i e z u l n f i r i p r i i Asociaiei"
C a p u l de r o i " : d o r i n a de r e a l i z a r e .
E o p r o b l e m veche, f r n d o i a l , a c e a s t
reailizare. Au m a i pus-o m u l i i m u l i a u desbtut-o, d a r cu totul n alte c h i p u r i . P e s i m i s
tul S h a w a g s i t c n i m i c m a i b u n " n u se,

186

poate realiza pe sfericul n o s t r u Univers. '"Ce n


r m n e m a i d e m n de fcut, e s m u r i m . E u n
spiu de p a r a f r a z a r e a l u i S h a k e s p e a r e . P i r a n
dello, m a i n c r e z t o r n p u t e r i l e vieii acesteia,
a t r i b u i a dorul d e realizare n u m a i artei. Nu
m a i p r i n opera de a r t , acele ase persona
gii" pot fi ceiace n u p a r . I n s
originalitatea
m a e s t r u l u i Ciprian s t tocmai aici. P e cnd
ceilali n u cred n p u t e r e a de realizare pe
cile obinuite vieii n o a s t r e de toate zilele, el
o a f i r m cu t o a t convingerea, f r c a s o
vie m c a r o clip. Del Chiric 3a Cirivi,
nicio deosebire. i u n u l i cellalt a u izbutit
s-i fac pe semeni s v a d i s neleag
ceiace n u vedeau i n u nelegeau. , O m u l ales"
p o a t e face m i n u n i . P r i n a j u t o r u l elitelor" pu
tem face u n p a s m c a r c t r e p r o p i r e a inte
gral, s p i r i t u a l . De aceia, Cirivi se desco
p e r la a u z u l c e clipa cnd u n n o u - n s c u l
vine pe l u m e : Un prunc ce bate la porile vie
ii, poate fi un deschiztor
de prtii noi" (ibid).
(

Acest deschiztor
de prtii noi v a face desi
g u r m i n u n i la v r e m e a lui, n u j u d e c n d ci n
elegnd pcatele omenirii, cci n i m e n i nu-i
poate judeca semenul, c u m o s p u n e a dealtfel
i V a r l a m a d r e s n d u - s e I n s p e c t o r u l u i :
Crezi
d-ta c o fiin omeneasc poate s judece pe
alta? (Omul cu m r o a g a " Act. I I I Se. III).
Nu j u d e c n d , ci d n d p i l d fapta atovorbitoare, i p r i n t r ' u n s i m p l u e x a m e n de contiin
m a i apoi, e d e a j u n s s-i aduci pe calea d r e a p t
pe cei cari n u - s czui complet
in
descompu
nere. D a r totul este s se gseasc o m u l ca
pabil de a face u n a s e m e n e a rechizitoriu.
Cei p a t r u alei" din ,,Capul de r o i " a a
procedeaz cu consilierul Dacian. i tot aa
proceda i V a r l a m n I n s p e c t o r u l cnd, n co
teul de porumbei
l r u g a : Spune-mi
pe
cuvnt de onoare, crezi d-ta n rapoarte ?".
Cu toate c e p t r u n s de a d e v r u l c faa
lumii poate fi s c h i m b a t de omul-fapt", nu-i
a t r i b u i e acestuia a l t v a l o a r e dect cea a tu
t u r o r celorlali. Consilierul Dacian, care fusese
a t t e a zile terorizat" n beciu, cnd din
cauza r u i n i i c i-a r a s b a r b a n u m a i a r e
c u r a j u l s se d u c n t r e ai si, se vede poftit
s r m n cu cei p a t r u p e cari el i-i socotea
d u m a n i . i nu'nelege nc tlcul faptei lor.
d u p c u m nici A n a n u nelege fapta lui Chi
r i c n m o m e n t u l c n d el i ceda copiii. i
dup cum Ana ntreba aiurit :
Cine eti ?"
tot astfel D a c i a n i n t r e b pe cei p a t r u :
Dar ce fel de o a m e n i s u n t e i dv. ?" la
care Cirivi i r s p u n d e s i m p l u :
..Oameni ca toi oamenii". .

6 d o v a d ca n c r e d i n a ' m a e s t r u l u i Ci-?
p r i a n , s t convingerea c toi oamenii pot fi
buni, c t v r e m e i cei alei n u s u n t d e c t oa
meni ca toi oamenii. Va veni d e s i g u r vremea
c n d omenirea, n a l t s t a d i u de c u l t u r , va
u r c a acolo u n d e - m a i devreme u r c azi
cei alei. i v r e m e a aceia va veni cnd dra
gostea" va cobor n sufletele t u t u r o r a .
I m n de b i r u i n va nviora n a t u r a
cnd
dragostea" va sllui a l t u r i de r a i u n e a
infinit a infinitei nelepciuni. Desctuarea
m i n i i i a inimii, e p i a t r a filosofal a prop*
sirii universale. Isgonirea indiferenei din sufletele n o a s t r e mbcsite, isgonirea egoismului
va aduce cu sine a r m o n i a firii.
Inimile celor p a t r u s n g e r e a z la vederea
b t r n e i s t r n g t o a r e de m u c u r i , i toi plng
p r i n p l n s u l l u i Cirivi :
Nefericita
asta se strduiede
o jumtate
de
veac s'adune... mpuiciuni,
iar
la burs, n
bnci i prin piee, se ncheie n fiecare
clip
afaceri de milioane.
Vorbele i faptele
triesc
ca pisica cu cinele
la care Macferlan a d u g a m a r n i c :
Cioclii, ns cu tricornuri
ascuite
ramatorii
n pulbere psalmodiaz
ngnnd
pe nas, iproslvesc universala
armonie. (Tabl. II).
I u b i r e de aproapele, d a r i iubirea d i n t r e
sexe e s u p o r t u l sfnt al piesei. In g o a n a fr
de o d i h n a f r m n t a t u l u i Cirivi, n ceaa
luptei vajnice m p o t r i v a r u l u i i a superfi
cialitii, o l i c r i r e de l u m i n strlucete pe
d e a s u p r a t u t u r o r : e d r a g o s t e a p e n t r u Efimia,
dragoste c u r a t ca i sufletul, n e p r i h n i t al
micuei colrie. i nu-i o n o t trectoare, ci-i
o credin p u t e r n i c n t r i a dragostei care, ca
i ^dumniile
se-aprinde
dintro
scnteie.
O
credin a a u t o r u l u i , pe care am ntlnit-o i
n Omul cu mroaga.". Acolo, Chiric e n
drgostit de Ana -care 1-a p r s i t . i totui, n
tot necazul i r s v r t i r e a n care t r i a , Chi
r i c i gsea r g a z s-1 ntrebe ndurerat, pe
Varlam :
l

,,Unde-o fi a c u m ?... S'o m a i fi g n d i n d


vreo d a t l a noi ?" (Act, I I I Se. I).
Efimia e s t e p e n t r u Cirivi odihna l u p t t o
rului". Dragostea p e n t r u ea i d prilej de po
pas sufletesc, n v l t o a r e a unei viei n e c r u
toare. In mijlocul furtunii ce ncepe s se
abat, ' v i s t o r u l Cirivi gsete o olip de m
b r b t a r e , n t i n s pe p o d e a u a colibei ce i-a
furit-o n m r u l lui Muat, c u p r i n d e m n a
fetei din g r d i n . E o clip de s u b l i m recu
legere, e u n p o p a s sfnt l a o r s c r u c e s v n t u r a t . Atingerea celor d o u m i n i e soarele ce
s e r v e t e p r i n t r e n o u r i i Z v r l e n a u f r a g i a t u l u i

187,

o r a z de n d e j d e . E soarele c t r e c a r e se n
d r e a p t dornic orice suflet ales.
I m n al t i n e r e e ! c r e a t o a r e , f u r i t a o r e de idei
i- fapte .bune, m p r o s p t t o a r e de a e r viciat,
Capul de r o i " t r e c e cu m u l t peste obi
nuit", n t r ' o a t m o s f e r de neverosimil, d a r de
a d n c omenie, n c a r e i r e a l u l a p a r e ca o ne
cesitate, comedia m a e s t r u l u i C i p r i a n e n t r u
chiparea unei neprihnite, arte.
Dialogul viu i b i n e p u s la p u n c t de o regie
dibace a p a r i n n d a u t o r u l u i , a v e m p r i l e j u l
s n o t m c a c t o r u l - a u t o r G. C i p r i a n e i u n
regisor excelent n e nfieaz o e s t u r
t e h n i c g a t a s n f r u n t e rigorile t i m p u r i l o r ce
lor m a i p r e t e n i o a s e .
I m a g i n i l e de ca m a i b u n
alegere, poezia
fin ca d e p n t u r a de p i a n j i n , i expresiile
d u r e ca s t n c a de g r a n i t , i-au g s i t i n t e r p r e
ii ideali n cei p a t r u nfrii: CiriviN. Blt e a n u , MacferlanI. F i n t e t e a n u , B l l u
I. M a n u , PentogonM. B a l a b a n , c u m i n re
s t u l distribuiei care a r s p u n s c e r i n e l o r a u t o rului-regisor.
T a b l o u l u l t i m p o a t e fi n v i n u i t de o a r e c a r i
l i p s u r i : D a c i a n n u se r a d e d i n
convingere
c u m a r fi t r e b u i t ci din t e a m ; i n t r a r e a
Efimiei cu M u a t i I n s p e c t o r u l e fals, p r e a
c o n v e n i o n a l ; i a r n n t r e g u l lui, acest al
aptelea t a b l o u se p u t e a lipsi de t o a t p a r t e a
a d o u a . E r a m a i n e m e r i t s fi czut c o r t i n a
o d a t cu n g e n u n c h e r e a demagogiei", o d a t
cu t r i m f u l s i n c e r i t i i " .
D a r c h i a r d a c finalul, a a c u m ne-a fost
prezentat p n acum, n u e la nlimea pri
m u l u i act, a u i m i t o a r e l o r trei t a b l o u r i del n
ceput, t o t u i n n t r e g u l ei comedia r
m n e p e n t r u t o t d e a u n a . A l t u r i de O m u l cu
m r o a g a " face u n tot a r m o n i c , i-1 r i d i c pe
a u t o r p e n t i u l p l a n al d r a m a t u r g i e i r o m
neti.
M a e s t r u l Gh. C i p r i a n i-a c r e i a t o nelegere
u n i t a r i definitiv a s u p r a t u t u r o r probleme
lor de v i a i a s u p r a a r t e i n s i . Del p r i m a
replic a celei d i n t i opere i p n la u l t i m a
a acesteia din u r m , se p o a t e u r m r i o u n i t a t e
deplin, u n fir c o n d u c t o r , o n e c o n t e n i t as
c e n s i u n e care, toate la u n loc fac din a u t o r
u n deschiztor
de prtii
noi.

FEMEIA
C E Z A R U L U I Dram
de Ion
Luca.
C u n o s c t o r al s b u c i u m a t e l o r n
c e p u t u r i ale m r e u l u i i m p e r i u b i z a n t i n , d.
I. L u c a d e s p r i n d e , cu p r i l e j u l noii sale l u c r r i :
F e m e i a Cezarului", n c o p a g i n d i n cele
m u l t e ale t r e c u t u l u i n t u n e c a t .
Cu~ o a p r e c i a b i l p u t e r e de d i s c e r n m n t ,

188

p t r u n d e I n cutele cele m a i a d n c i ale faptului


istoric. Cu o n d r z n e a l ce-i face cinste, d a r
cu o a r e c a r i r e m i n i s c e n e del n a i n t a i ca
S h a k e s p e a r e i S h a w , n l t u r z u g r v e a l a de
s u p r a f a a istoriei, d n d n v z u l t u t u r o r m
r u n t e l e p r i c i n i ale m a r i l o r n t m p l r i . P o r u n c i
m p r t e t i cu r o s t u l de a s c h i m b a faa l u m i i ,
edine sinodale, concilii m e m o r a b i l e , s u n t pro
vocate, de josniciile u n o r biei cretini b n t u i i
J e p c a t e . Slbiciunile u n o r o a m e n i p u i acolo
u n d e n u le este locul ovirile u n o r suflete u
brede, toate m p r e u n fac s t r i u m f e o ideie
s a u alta, d u p c u m cer interesele m e s c h i n e ale
cufruia sau cutruia.
I n lipsa del c u r t e a lui Teodosie II, Au
g u s t a Evdochia, f r u m o a s a m p r t e a s ,
cade
n p c a t u l a d u l t e r u l u i . L e g t u r i l e d i n t r e ea i
g e n e r a l u l P a u l i n u s s u n t din cele m a i vinovate.
T n r a m p r t e a s e pe cale de a deveni m a
m . C u m a b s e n a soului n ' a r m o t i v a a c e a s t a ,
A u g u s t a e f r m n t a t de g n d u r i negre, cu
a t t m a i m u l t cu ct tie b i n e c P u l c h e r i a ,
s o r a lui Teodosie, o u r m r e t e n d e a p r o a p e .
E v d o c h i a se g n d e t e o clip s se o m o a r e ,
d a r credincioasa-i E v f i m i a
i l m u r e t e c,
p r i n m o a r t e a ce v r e a s i-o dea, v i n o v i a i
va fi dovedit. B n u i e l i l e P u l c h e r i e i vor c p t a
t e m e i u i a r P a u l i n u s v a fi i el ucis. Vor m u r i
deci, doi, la cari se va a d u g a i p r u n c u l din
pntece. P r i n fapta-i n e c u g e t a t a sinuciderii,
trei viei v o r p i e r i d e o d a t .
A t u n c i ? Va fugi n a p o i la t a t l ei. D a r P a u
l i n u s ? Tot v a i s p i p c a t u l . S-i m o a r iu
bitul ? A s t a n'o p u t e a p r i m i .
i cu t o a t e c l a s f r i t u l celui de al doilea
t a b l o u a s v r l e din m n i pocalul, a f l m n ta
bloul u r m t o r c 1-a deertat. E r a v a s u l pe
c a r e n e l e p c i u n e a Evfimiei i 1-a n t i n s , v a s u l
cu b u r u i e n i l e care o v o r face s d i s t r u g d o a r
o s i n g u r v i a : p e cea c a r e a b i a se'nfiripa.
De aCi ncolo ncepe d r a m a p r o p r i u zis. E
o d r a m i n t e r i o a r , de f r m n t r i a d n c i , aceast d r a m a Evdochiei. F c u t - a bine cre
t i n a c a r e a d i s t r u s o v i a n f o r m a r e ? N u
p c t u i t - a ea n faa o a m e n i l o r i a lui D u m
nezeu ? R e m u c a r e a o c u p r i n d e pe femeia p
ctoas. Sufletul ei e o b a l a n ce n c l i n c n d
pe o p a r t e , c n d p e alta. Uneori i se p a r e c n u
poate fi p c a t , c t v r e m e a fost n d e m n a t
n u m a i de m a r e - i i u b i r e p e n t r u P a u l i n u s . Nu
s p u n e i'n C a r t e a crilor: I u b i i - v ? i-apo,
n u este o fiin ceiace p o a r t femeia n p n
tece. D a r d a c este ? S n u Ucizi !" s p u n e po
r u n c a T a t l u i . i ea a ucis.
I n t o a t d e s f u r a r e a a c i u n i i , conflicte n
a f a r n u v o r fi, cci nici alte c a r a c t e r e n u se
vor afla. Celelalte p e r s o n a g i i s u n t n u m a i nite

simpli colorani. U n u l s i n g u r e p e r s o n a g i u l :
Evdochia, i u n u l s i n g u r e conflictul: l u p t a bi
nelui i r u l u i din i n i m a ei, l u p t a d r z n t r e
suflet i r a i u n e .
Cugetul i ddea p u t e r i s se n c r e a d n
nevinovia faptei. I n i m a ns, n c l i n ctre
r e c u n o a t e r e a p c a t u l u i . M n d r , ca orice fe
meie, n u vroia s se s u p u n . Mintea ei rscolia
tot soiul de a r g u m e n t e cu care s-i conving
inima-i slab, de nevinovie. De aceia, cnd
s'a ivit prilejul cu nenelegerea d i n t r e cei doi
p a t r i a r h i , n u ovi o clip s n u sprijine pe
fa erezia lui Nestorie. Monofisitismul ace
s t u i a i convenea, n u a t t ca s se disculpe
fa de l u m e c u m s'ar p r e a l a p r i m a ve
dere ct fa de ea nsi. P r i n n o u a nv
t u r , f p t u r a d i n pntecele m a m e i , e nensu
fleit. i deci, l e p d a r e a ei e nevinovat, cci
p r i n ea n u s'a ucis u n om.
M i n u n e a din Efes ns, i face loc i'n su
fletul ei, care p a r e doar, nenfricat. Converti
rea Evfimiei e convertirea spiritului ei. Evfimia nu-i altceva dect contiina Evdochiei.
P e r s o n a g i u de o m r e i e i m p r e s i o n a n t , Evfim i a e s p i r i t u a l i z a r e a Evdochiei. Dialogul, ex
t r e m de viu i de dibaci m n u i t n t r e aceste
d o u femei, e totui u n m i e s t r i t monolog.
Toate n d e m n u r i l e Evfimiei s u n t n d e m n u r i l e
s t p n e i sale. Toate aspiraiile u n e i a s u n t as
piraiile celeilalte. D o r i n a de d r a g o s t e a Evfi
miei, din p r e a v u l g a r u l i z a d a r n i c u l tablou
del nceput, se confund cu d o r i n a Evdo
chiei. Evfimia iubete p e n t r u c E v d o c h i a iu
bete. Evfimia a p c t u i t n t i n z n d pocalul,
p e n t r u c Evdochia a p c t u i t deertndu-1.
Evfimia subliniaz p a s cu p a s , strile sufle:

teti p r i n cari trece Evdochia. i o d a t cu re


n u n a r e a Evfimiei (la cele t r e c t o a r e i retrage
rea ei n m n t u i r e a del I e r u s a l i m , sufletul
Evdochiei r e n u n la lupt,
nchinndu-se
s m e r i t n faa faptei dumnezeieti. Monologul
s h a k e s p e r i a n Credin i t g a d "
din
ta
bloul final, e monologul r a i u n i i p u r e , cci
s p i r i t u l de m u l t n u m a i crede cele ce m i n t e a
cuteaz totui s ntrebe. Credin i tgad"'
e ultima-i licrire de omenesc. R e a p a r i i a Ev
fimiei n cortul s t p n e i sale, e n g e n u n c h e r e a
definitiv a g n d u l u i v r j m a . Evdochia
p
ctuit i-i va ispi p c a t u l n l u n t r u l zidu
rilor u n e i viei de r e n u n a r e .
a

M n d r a m p r t e a s a neleptului Bizan,
nchide n sufletu-i firav, o n t r e a g g a m de
s i m m i n t e del cele m a i alese p n l a cele
m a i obscure, g a t a s-i s u p u n d u m a n u l p r i n
orice mijloace, d a r i b n t u i t de u n d o r de
d r a g o s t e n e s t p n i t . Evdochia e dragoste cu
r a t i p a t i m n e s b u i t , sinceritate n t r u c h i
p a t i josnic perfidie, frunte u m i l i t n
r n , d a r privire t r u f a i glasi rstit, linite
n e t u r b u r a t i l u p t n d r j i t . Evdochia e ve
nica n t r e b a r e , e femeia din orice loc, e sumeia n e s t p n i t .
D a r s u m e i a ei, ce p a r e c n ' a r cunoate
m a r g i n i i n ' a r p u t e a fi stvilit de n i m e n i n
d r u m u l ei, se p l e a c n f r n t sub p o v a r a curiei divine. Glasul l u m i l o r n e p r i h n i t e i
frnge t r i a , i m i c o r a t d a r s u b l i m 'n
u m i l i n a ei ia calea ispirilor, cci lutul
cel m a i drz se nfioar la a u z u l dumnezeie
tilor c n t r i , i se f r m i e a z n faa sfintelor
minuni.
I. DIACU

C R O N I C A
M A R I U S BUNESCU, pictorul l a u r e a t cu pre
m i u l n a i o n a l , i-a e x p u s n l u n a F e b r u a r i e
cele m a i noi p n z e la Dalles. Cele m a i noi n
sensul c ele nfieaz o a l t faz a pene
lului su. Ii r e v d i azi n a m i n t i r e l u c r r i l e
cu care a d e b u t a t a c u m vreo d o u decenii: o
tehnic i m p r e s i o n i s t de f a c t u r m u e n c h e n e z, o s t r o p e a l ca d i n t r ' u n p u l v e r i z a t o r fin, n
nuane
deschise i nsorite, u n h o h o t
vesel
de l u m i n t r e m u r a t peste l u c r u r i . Totul p r e a
m a i miilt o sensibilitate e x p r i m a t dect o ar
t realizat.
P i c t o r u l a evoluat cu fiece n o u m a n i f e s t a r e ,
f r s a l t u r i neprevzute, potrivit u n u i tempe
r a m e n t calm, p o n d e r a t i chibzuit. Dungile de

M R U N T A
coloare, care v r g a u pnzele ca o n v d e a l
cromatic, s'au a p r o p i a t unele de altele p n
la contopire i diviziunea a devenit m a s . Evoluia lui M a r i u s B u n e s c u e o t r a n s i i e pro
gresiv, abia perceptibil c u fiecare an, del
i m p r e s i o n i s m spre clasicism. U l t i m a sa expo
ziie r e p r e z i n t p r i n excelen a c e a s t faz. Fi
rete, noul clasicism p i c t u r a l n u e ceeace se
n u m e t e cu u n t e r m e n o a r e c u m peiorativ academism". El a b s o a r b e n masele constructi
ve de coloare n t r e a g a finee tehnic o b i n u t
din experiena i m p r e s i o n i s t .
Cci impresio
n i s m u l n genere se p o a t e considera m a i m u l t
o experien de l a b o r a t o r artistic dect o epoc
de m a r i i durabile realizm. Cuceririle
lui

189

subtile d a r i n c a p a b i l e s : a l c t u i a s c p r i n sine
bazele u n e i a r t e m a r i , s'au dovedit m a i de g r a
b elemente de noire i r a f i n a m e n t a p i c t u r i i
de c o n s t r u c i e solid. Astfel c neoclasicismul
de azi e, n fond, u n a c a d e m i s m r e a b i l i t a t p r i n
a b s o r b i a experienei i m p r e s i o n i s t e . i
mai
m u l t dect a t t : el e sinteza celor d o u cu
r e n t e extreme, care se excludeau: i m p r e s i o n i s
m u l dizolvant i e x p r e s i o n i s m u l care voia s
c o n s t r u i a s c n a b s u r d .
M a r i u s B u n e s c u n ' a fost expresionist; sinte
za; p e care o realizeaz, u l t i m a s a expoziie re
z u l t din fuziunea i m p r e s i o n i s m u l u i cu acade
mismul, nelegnd
p r i n acesta necesitatea
de a c o n s t r u i u n tablou n c o n t u r u r i precise i
n p r o p o r i i echilibrate. P e n t r u a c e a s t n o u
faz, p i c t o r u l i-a ales ca subiecte" n deosebi
fructele i r o a d e l e p m n t u l u i . Merele, vinetele
i ardeii g r a i n u m a i s u n t pretexte p e n t r u
pete de coloare, ci obiecte p o r t r e t i z a t e realist,
p e n t r u ele nile n colori p r o a s p e t e
i p u r e
in c a r e n ' a m a i r m a s n i m i c din m z g e a l a
n e c l a r a ... i m p r e s i o n i s m u l u i obinuit. De alt
fel, a c e a s t t e n d i n s p r e t o n u r i l e p u r e a m ob
servat-o i la tinerii pictori c a r i a u e x p u s al
t u r i de B u n e s c u , n acela t i m p , cu excepia
oribilelor m u r d r i i ale u n u i o a r e c a r e Arnold,
c a r e i s c l m b i e n e p u t i n a p l a s t i c n toate
chipurile, p e n t r u a a e d e m o n s t r a c n u e pic
tor.
A m g s i t n p a s i u n e a vegetal a lui M a r i u s
B u n e s c u u n s e n s u a l i s m v i g u r o s i a r m o n i o s ,
de o c o n s t r u c i e p u t e r n i c , de o vivacitate an
t r e n a n t i de u n a c c e n t optimist. Expoziia lui
s'ar fi p u t u t n t i t u l a : D a r u r i l e p m n t u l u i . Al t u r i d e a c e a s t profuziune de roade, B u n e
scu n ' a u i t a t peisagiile m a r i n e , d i n t r e c a r e u n
p o v r n i del C a r m e n Sylva i o vedere del
Sulina, de p r o p o r i i m a i l a r g i , c o n s t i t u i e ade
v r a t e piese de m u z e u e u r o p e a n . i peste toate,
nc, u n t a b l o u de i a r n , o simfonie de~ n u a n e
m a g i s t r a l c o n s t r u i t , cea m a i f r u m o a s i a r n
a p i c t o r u l u i c a r e a p r i n s secretul acestui ano
t i m p ca n i m e n i altul. n d r z n e s c s s p u n c
a c e a s t i a r n , n p i c t u r a n o a s t r , n t r e c e cu
m u l t c h i a r g l o r i o a s a p n z cu acela subiect
a lui Andreescu.
U l t i m a expoziie a lui M a r i u s B u n e s c u ni
-a n f i a t n acea faz de a s c e n s i u n e , care
i d d r e p t u l s-i spui c u v n t u l cel m a i g r e u '
acela d e m a e s t r u .

*
: F I L O S O F I IN BRONZ, I n acela t i m p , sala
Dalles a fost mpodobit pe d i n a f a r e u trei
s t a t u i a e z a t e pe socluri provizorii : Ti tu Maioreseu, al c r u i c e n t e n a r se s r b t o r e t e , n re

d i n g o t corect, d e . o r a t o r cu gestul a r a c t e r i
stic al m n i i d r e p t e foarte expresiv, n con
t r a s t n s cu f a a p r e a p l a c i d i a b s e n t , AD. Xenopol, filosoful istoriei, cu m n a p e condeiu i ochii n zare, Vasile Conta cu b r b i a
n c o r d a t n p a l m , a d u c n d o a r e c u m cu p u
ternicul. Ovidiu del C o n s t a n a .
Cele trei s t a t u i expuse fac p a r t e d i n m o n u
m e n t a l filosofilor ce se va r i d i c a n faa Uni
versitii ieene. M o n u m e n t u l e o p e r a t n r u
lui s c u l p t o r C o n s t a n t i n B a r a s c h i , t a l e n t re
m a r c a b i l , care a tiut s g s e a s c g e s t u r i i
m i c r i , de c a r a c t e r i z a r e celor trei personali
ti reprezentate.
Un: m o n u m e n t a l filosofilor, i a t u n g n d
o r i g i n a l n a r t a s t a t u a r del noi, c a r e p n
azi a fcut c o n c u r e n sergenilor poliieneti,
p l a n t n d pe fiecare s t r a d cel p u i n o celebri
t a t e politic. G n d u l a c e s t a c a r e a d u c e a reac
ii) n e b i n e c u v n t a t , e, d a c n u m nel, al
d-lui profesor I. Petrovici. U n filosof c a r e s'a
g n d i t cu v e n e r a i e efectiv la ceilali filosofi,
e i aceasta, o r a r i t a t e n c u l t u r a n o a s t r . Cele
t r e i ; p e r s o n a l i t i evocate n bronz a u fost ju
n i m i t i , a u r e p r e z e n t a t o epoc i u n a n u m e
spirit, legat de I a i i de a l t d a t , u n d e chipu
rile l o r vor m e r g e s stea m r t u r i e p e n t r u ziua
de m i n e .

UN S O N E T I S T . N u e d. Minai C o d r e a n u , a
c r u i o p e r a fost r e e d i t a t i n t e g r a l de F u n
daiile Regale, i c r u i a sonetul i-a d a t o fisionomie a p a r t e n poesia n o a s t r . Genul ace
sta, dificil fiindc cere m e d i t a i e i disciplin
tehnic, e a p r o a p e p r s i t astzi. D a r a l t u r i
de d. C o d r e a n u l a c t u a l i z e a z u n poet de r e a l
valoare, despre c a r e se vorbete p u i n n mi
c a r e a l i t e r a r : d. I. Gr. P e r i e e a n u . I a t u n scri
itor c a r e - n u faceV caz de d n s u l . Discret
i
p r e f e r i n d u n stil d v i a m p o d o b i t de a r t
i n t e r i o a r , d. I. Gr. P e r i e e a n u , n pofida cele
b r i t i i de b a r , e u n estet a r i s t o c r a t i c . Se n
c o n j u r de p i c t u r , de s c u l p t u r , de c r i r a r e
i m u l t e , c l t o r e t e a s i d u u i p a s i o n a t i scrie
ca p e n t r u sine. E l e g a n a s o b r a s o n e t u l u i con
vine de m i n u n e , acestui t e m p e r a m e n t r e i n u t
i c o n t e m p l a t i v .
Soneteu
sale, alese din m a i m u l t e volume,
a u a p r u t p t r ' o c r t i c i c din Biblioteca p e n t r u
toi. I n p r o p o r i i r e d u s e , p a r c a n u m e ca s
t r e a c neobservate; L e - a m citit n t r ' o s e a r obosit- i m i - a u deschis d i n t r ' o d a t n e m r g i n i
rea m r i i : Pontul Euxin, Mediterana, lacurile
italiene, p o r t u r i l e , Bosforul, Algerul, Ierusali
m u l . F i e c a r e sonet e v o a c u n pitoresc geogra
fic. e m n u j distinc/tiy a } d-lui I. G r , P e r i e e a 1

n u e n o s t a l g i a l u m i n i i meridionale., l-ai -spune-:


u n exotic, d a c acest s e n t i m e n t al s u d u l u i n
sorit, ca u n t e m p l u cu treptele de m a r m u r
lichid" i cu chiparoii facle f r p a r " n u
ne-ar zcea t u t u r o r n snge. E m u z i c limpe
de i c o n t u r u r i l i n i a r e n aceste strofe ciopli
te n g u s t u l lui Hrdia, Uneori peisagiul ma
rin te s u r p r i n d e cu u n tablou n e a t e p t a t c u m
e lup Iu naval, care e jocul p e s c r u i l o r cu
delfinii, alteori orizontul lichid se n c r u n t de
furtun :

vei, s a u viaa modern-. C m p u l s u . de-inspi


raie- e v a s t i el ne desyluie pe u n o m de
m a r e c u l t u r . P r i n l u c r r i l e sale tiinifice, Ion
L u c a era m e n i t s stea pe o c a t e d r univer
s i t a r , fie ia Teologie, fie la Drept, d a r s o a r t a
capricioas din cale-afar u n e o r i 1-a fcut d r a
m a t u r g , adic u n provincial care scrie piese la
B a c u i se roag de ani de zile s-i fie jucate
la Bucureti.
In sfrit, m u l u m i t d-lui Ion Marin Sadoveanu, Femeia Cesarului, care n v e r s i u n e a ti
p r i t se n u m e t e Evdochia,
t r i t u n u l din
cele m a i frumoase t r i u m f u r i scenice.
a

i iat c sprnceana
se sbdrlete
i crete ne'ncetat i
se'ndesete
i scapr ascunsul ochiu sub ea !
Imense boturi pajitea
i-o
scurm
i spumeg,
mugind a, piaz
rea!
Berbeci enormi spre mal gonesc n

turm.

I a r alteori spectacolul ia u n aspect s t r a n i u


ca n acele Meduze, sonet de-o a d m i r a b i l virtuositate descriptiv, pe car a r t r e b u i s-1 re
p r o d u c ntreg. Vezuviul e p e n t r u poet u n cra
ter al T a r t a r u l u i mitologic i-i d prilejul unei
p u t e r n i c e evocri.
S u n t n t r e aceste sonete b u c i ce pot s t a
bine ntr'o antologie a genului, a l t u r i de ace
lea ale lui Ion I. Pavelescu, Mihai Codreanu
i D o n a r M u n t e a n u care, acesta din u r m , i
le-a t i p r i t n revista n o a s t r . D. I. Gr. Perie e a m i se deosebete de ceilali p r i n a c e a s t at
mosfer m e r i d i o n a l care, n poesia n o a s t r ,
l apropie de Duiliu Zamfirescu. Poet al Su
dului clasic, ai spune c n o m u l acesta cu ap a r e n c a l m i comod, zac cine tie ce ata
visme m a r i n r e t i .

DRAMATURGUL ION LUCA. De m u l t


vreme T e a t r u l N a i o n a l n ' a m a i r e p r e z e n t a t o
pies de n s e m n t a t e a Femeii Cesarului, scris
de. d. Ion Luca. Autorul, care p e n t r u m u l i m e
p a r e u n n u m e nou, n u e. totui u n d e b u t a n t .
EI are o p r o d i g i o a s activitate de d r a m a t u r g ,
d r a m e i comedii, a p r o a p e toate t i p r i t e cu a n i
n u r m . O s i n g u r pies, mi se p a r e , Rachierita i - fost l u a t n s e a m , i aceasta de ctre
d. Ovidiu P a p a d i m a la cronica l i t e r a r a re
vistei Gndirea. T a l e n t u l lui Ion L u c a e v a r i a t ,
n d r z n e i s u r p r i n z t o r , fiindc e original.
D i n t r e scriitorii de teatru,- s i n g u r u l cu care are
afiniti, d a r n u influene, e L u c i a n B l a g a . Cu
totul a l t viziune i cu totul alt r i t m dect cei
lali, fie c stofa d r a m a t i c i-o furnizeaz mi
tologia e g i p t e a n , istoria -Bizanului, a Moldo
a

tm

Piesa ne duce n B i z a n u l veacului al V-lea.


F e m e i a Cesarului e Evdochia, soia basileului
Teodosie II, care a r e ea n s i o istorie extra
o r d i n a r de d r a m a t i c , povestit i m p r e s i o n a n t
de Charles Diehl n Figuri Bizantine.
Fica fi
losofului p g n din Atena, Leontius,. ajunge
p r i n frumuseea, p r i n c u l t u r a i p r i n distincia
ei, m p r t e a s a B i z a n u l u i . Din Athenais, zum
o chema, ajunge p r i n botez Evdochia. Teodosie,
fundatorul p r i m e i Universiti cretine, este
el n s u u n om de m a r e c u l t u r ; u n artist, u i t
caligraf" cum i se s p u n e n terminologie bi
zantin, d a r lipsit de energia politic, a a cum
s u n t contemplativii studioi. Sora lui Pulcheria, A u g u s t a i m p e r i u l u i , care i-a ales-o de so
ie pe Evdochia, e a u s t e r i a u t o r i t a r . I n t r e
cele dou femei se n a t e rivalitate. Evdochia
e o soie cast p n la sfritul vieii..Ea n'a
p u t u t d a t r o n u l u i u n u r m a ; s i n g u r a ei fic
a a j u n s m p r t e a s a Romei. Un gest i m p r u d e n t
n s a p r i n d e b n u i a l a nejustificat a m p r a
tului, c a r e o m o a r pe P a u l i n u s , m a e s t r u l de
ceremonii al Curii,. suspectat, iar pe impara-"
fceas o t r i m i t e n exil la I e r u s a l i m , u n d e va
r m n e p n la sfritul vieii. Aceasta e isto
ria. In plus, Evdochia e o s t r l u c i t o r a t o a r e
i o poet care a c n t a t epopeea Bizanului
c o n t r a Perilor, a versificat o b u n p a r t e din
Biblie, a proslvit pe Iisus n h e x a m e t r i i Iui
H o m e r i a l s a t u n extrem de i n t e r e s a n t poem.
Ciprian de Atiohia, haghiografie n care Char
les Diehl vede elementele p r e m e r g t o a r e P a r a
disului P i e r d u t al lui Milton i lui F a u s t al
lui Goethe.
. '.
D. Ion Luca n u se ine strict de istorie. F a n tazia sa diformeaz a d e v r u l i nscocete din
pretextele acestui episod o d r a m cu totul alta
dect cea real. I n Femeea Cesarului, Evdochia
a p a r e ca o vinovat, care a p c t u i t cu P a u
linus i i ucide n m u g u r e rodul m a t e r n i t i i
blestemate. Aici ncepe d r a m a piesei, cu totul
a l t a dect a istoriei. D r a m a t u r g u l face u n nou
salt peste a d e v r u l istoric, -legnd acest fapt

c r i m i n a l de p r o b l e m a d o g m a t i c a s i n o d u l u i
I I I e c u m e n i c . D u p c u m se va deslega acolo
c h e s t i u n e a d o g m a t i c , c o n t i i n a m o r a l a Ev
dochiei v a ti d a c
svrit u n pcat sau
nu strpindu-i maternitatea.
Sinodul
de'sleag c h e s t i u n e a c o n t r a r a t e p t r i l o r ei, i atunci m p r t e a s a , ca s-i i s p e a s c p r u n c u
ciderea, i n t r de b u n v o i e n m n s t i r e a din
I e r u s a l i m . Cu ate cuvinte, f a b u l a i a d r a m e i
e cu totul alta dect a d e v r u l istoric.
E o problem stufoas ntruct u n autor e
n d r e p t i t s a u n u s diformeze istoria. D a c
i-a. ales a s e m e n e a m a t e r i e , e firesc s-i r e s
pecte sensul. D r a m a d-lui I o n L u c a a r fi fost
a t u n c i a l t a dect cea de azi. D a r n u d e s p r e aceasta v r e a u s vorbesc, dei m i - a p r u t r u
s v d pe s c e n r i d i c u l i z a t f i g u r a m a r e l u i
m p r a t c a r e a n c r e t i n a t c u l t u r a n Bizan, i
d e n a t u r a t v i a a u n e i m p r t e s e ca E v d o c h i a .
F c n d a b s t r a c i e de i s t o r i e i c o n s i d e r n d
d r a m a n u m a i ca d r a m , trebuie s-i r e c u n o s c
d-lui I o n L u c a i n g e n i o z i t a t e a de a deghiza o
p r o b l e m a t t de m o d e r n c u m e a v o r t u l i de
a o aeza n l u m i n a p r i n c i p i u l u i religios. F u
ri ndu-1 s u b f a s t u o a s a h a i n i m p e r i a l i al u n g n d u - l n fundul istoriei, a u t o r u l i cre
i a z astfel l i b e r t a t e a s discute acest p c a t ,
d e m a s c n d u - 1 n t o a t g r o z v i a lui sufletului
c o n t i m p o r a n . A fost o p i a t r de n c e r c a r e pen
t r u el s lege c u t e z t o r a c e a s t c r i m de u n
Sinod e c u m e n i c . n t r e a g a pies c o n s t din acest p a r a l e l i s m n t r e p r i n c i p i u l religios, desf
u r a t s u b p r e t e x t u l S i n o d u l u i del Efes, i n
tre f r m n t a r e a de c o n t i i n a u n e i femei,
c a r e poate fi o r i c a r e a l t a dect Evdochiai- P a r a
lelismul e m a g i s t r a l s u s i n u t , cu o direcie i
cu u n ton, ce n ' a r e absolut n i m i c m o r a l i s t n
el. D e p a r t e de a fi o p i e s istoric. Femeia Ce
sarului e o d r a m cu totul m o d e r n , d e g h i z a t
n a p a r e n e istorice p e n t r u a o face convena
bil p u b l i c u l u i . E, d a c voii, o p r e d i c mpo
t r i v a acestui flagel m o d e r n , d a r n u o p r e d i c
de a m v o n , ci u n a de m a r e a r t , c a r e te face s
te r e c u n o t i pe n e s i m i t e n v i n o v i a depe
scen. P r o b l e m e l e legate de a t t e a dificulti,
c u m e a c e a s t a , devin n a r t simple p l a t i t u
dini, d a c s u n t a t a c a t e n u m a i cu b u n v o i n a
m o r a l i s t u l u i . Ele c a p t p r e s t i g i u simbolic n u
a

m a i c n d m a r i n s u i r i artistice le r i d i c
p n acolo.
D. Ion L u c a le are. E u n d r a m a t u r g de m a r e
art.
P u t e r e a lui se m a n i f e s t n u m a i p u i n n at
mosfera ce se desface d i n t o a t piesa. E o at
m o s f e r r e l i g i o a s ortodox, de n n a l t e i p u r e
emoii, c a r e u n e o r i a t i n g s u b l i m u l mistic. Aa
e t a b l o u l u n d e se evoac S i n o d u l din Efes, pe
c a r e nu-1 v e d e m pe scen, i t a b l o u l final cu
convertirea Evdochiei la cultul Maicei D o m n u
lui, d i v i n a ocrotitoare a m a t e r n i t i i .
T e a t r u l N a i o n a l , care in u l t i m u l t i m p a c
zut n s p i r i t u l b u l e v a r d i e r , n c t p u b l i c u l n u
m a i tie d a c e n t e m p l u l a r t e i s a u n spelun
ca lui T n a s e , n ' a c u n o s c u t p o a t e n i c i o d a t aceast n o u p u r i t a t e i n n l i m e de emoie.
I.-0 d a t o r e t e d-lui I o n L u c a , d a r i directoru
lui Ion M a r i n S a d o v e a n u , care, i de d a t a aceasta ca i cu p r i l e j u l r e p r e z e n t r i i p o e m u l u i
lui P a u l Claudel, ngerul a vestit pe Maria, do
vedete afiniti i a d n c nelegere p e n t r u
arta superioar. neleg prin a r t superioar
pe aceea c a r e n e r i d i c spre zonele s u b l i m u l u i ,
i a r n u pe aceea c a r e n e c o b o a r la m u c u r i l e
de i g a r depe t r o t u a r .
Dincolo de l u m i n a r a m p e i , Femeea
Cesarului
a c t u a l i z e a z n m o d fericit c h e s t i u n e a i n s p i r a
iei religioase n a r t , c h e s t i u n e a de a t t e a ori
p u s n p a g i n i l e acestei reviste. Orice a r t de
stil m a r e e a r t religioas. Se s p u n e deobiceiu
c a r t a n z u i e s p r e u n i v e r s a l . D a r u n i v e r s a l u l ,
n u l t i m u l lui t e r m e n , e religios. U n subiect"
r m n e m a i m u l t s a u m a i p u i n u n fapt p a r
ticular, c n d a r t i s t u l n ' a r e perspectivele u n e i
l a r g i viziuni a s u p r a l u m i i , n z a r e a c r e i a s-i
n c a d r e z e o p e r a p e n t r u a c p t a o semnificaie
c u p r i n z t o a r e . Se s c r i u astzi destule l u c r u r i
de t a l e n t ; ele n ' a u s e n s u l simbolic al operelor
d u r a b i l e d i n p r i c i n c n ' a u orizontul s p i r i t u a l
necesar. N ' a u soarele z e n i t u l u i i suflul m a r e
lui v z d u h . Ideea r e l i g i o a s le-ar elibera dint r ' o d a t de p a r t i c u l a r u l f a p t u l u i divers. Cci
religia face m i n u n i n u n u m a i n via, d a r i
n a r t . E a e p a t r i a u n d e nflorete f r u m o s u l
p r i n excelen.

A N U L XIX. Nr. 3

NICHIFOR

CRAINIC

MARTIE

192

1940

Trebue s realizam aprarea


naionala pentruc numai ea
ne da respectul tuturor, lini*
tea n afara i linitea n*
untru".
ara are nevoie de obolul
fiecruia".
M

I I T

g^
~

MINISTRUL FINANELOR

Subscriind la Bonurile
pentru nzestrarea ar*
matei contribuii
ta aprarea arii
PACEA
se asigur cu o armata bine nzestrat. Pentru
desvrirea aprrii Naionale subscriei
B O N U R I

P E N T R U

N Z E S T R A R E A

A R M A T E I

NDEPLINIM astfel o sfnt datorie ctre ar!


ASIGURM linitea muncii i avutului nostru
FACEM i un bun plasament al banilor notri
ntr'adevr, Bonurile pentru nzestrarea Armatei" asigur o
dobnd de Vs % pe an, iar cei ce subscriu imediat, au pe
primul an o dobnd de 5,25 /o primul cupon pltindupse
anticipat, adic cu Lei 9 7 0 se primete un titlu de Lei 1000.
Bonurile pentru nzestrarea Armatei" sunt scutite de orice
fel de impozite i taxe, prezente i viitoare i sunt lombar*
t
tW .. dabile la Banca Naional a Romniei, Casa de Economii
In interesul rii { Cecuri Potale i Casa de Depuneri i Consemnaiuni.
i al vostru subscriei? Ele se primesc la valoarea lor nominal, in plata impozite*
.
lor, cu 15 zile nainte de scaden.

I P Uliii
.

n/PiffirPf!
utbdlllllbU

la Banca Naional
. , nistraiile
Financiare,

a Romnieicentral
i sedii la Admila Casa Naional de economii i Cecuri

IIHIflDI Postul^ Casa de Depuneri i Consemnaiuni,


sau la Bncile
HlUlUlul Instituiile
autorizate
a primi asemenea
subscrieri.

m ar w-*

m j k j v

E E MPLARUL
LEI 2 0 . -

f\

\J>

f\|
1

!
1

^ JLr

A%

A P A R E

%J
ft\

O D A T

| H

/ l

M~ i i

PE

EXEM
PLARUL
LEI 2 0 . -

LUN

G R U P A R E A - R E V I S T E I : L U C I A N BLAGA, V A S I L E BNCIL, T E F A N BACIU, DAN BOTTA,


A U R E L D. B R O T E A N U , AL. B U S U I O C E A N U , S E P T I M I U BUCUR, D. CARACOSTEA, D. CIUR E Z U , IOAN COMAN, f

N. M. CONDIESCU, ARON COTRU, N. CREVEDIA, DEMIAN, AR

H I T E C T I. D. E N E S C U , G H E R G H I N E S C U VAN IA,
N. I. H E R E S C U ,

PETRU

BAZIL MUNTEANU,

GEORGE

P . IONESCU, AL. MAR CU, f

DONAR

MUNTEANU,

TEFAN

GREGORIAN,

RADU

GIB. I. M I H E S C U , N I A

NENIESCU,

VICTOR P A P I L I A N , CEZAR P E T R E S C U , ION P E T R O V I C I ,

ION

OVIDIU
PILLAT,

GYR,
MIHAI,

PAPADIMA,
VICTOR

ION

P O P A , GRIGORE P O P A , NICOLAE ROU, D. S T N I L O A E , F R A N C I S C IRATO, GH. T U L E ,


T U D O R VIANU, P A N M. V I Z I R E S C U , V. VOICULESCU, GH. V R A B I E

REDACIA:

NICHIFOR

CRAINIC,

STRADA

POLONA

No. 38.

BUCURETI

III

~itiiiiiiir\iiiiiinitiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitmii

AU APRUT:
LUCIAN BLAGA

ARTA l VALOARE
Ed. Fundaiilor Regale".

Preul 60 lei.

RADU GYR

CORABIA CU TUFANICI
Colecia Universul

Literar"

Preul 40 lei.

RAINER MARIA RILKE

POVESTIRI DESPRE BUNUL DUMNEZEU


T r a d u c e r e d e NICHIFOR CRAINIC

Ed. Miron Neagu".

Preul 50 lei.

TEFAN BACIU

CUTTORUL DE COMORI
Ed. Fundaiilor Regale".

Preul 50 lei.

!iiitniiiiiiuiiiiiiinitiiiiBMtniiiiiiiiiiiniiniiuiiiiniiii!iiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiniitiiiiiiiiH
ABONAMENTE :

1 AN 200 L E I ; P E N T R U A U T O R I T I :
IN S T R I N T A T E :

ADMINISTRAIA:

STRADA

DOMNIA

EXEMPLARUL

fk
Zi

IVI

Im

JL

LEI 20.
TIPOGRAFIA

IMPRIMERIA"

S. A.

1000

LEI

ANASTASIA

W " X W
1

1000 L E I A N U A L

ANUAL

No.

"l|
l^f

mI

16

fk
Lk

1L*4

A%

R., S T R A D A M A T E I M I L L O No. 3 -

BUCURETII

EXEM
PLARUL
LEI 20.
BUCURETI