You are on page 1of 2

2017 / III YEAR / SEMESTER

Course
-V / EEE / ME 6701 POWER PLANT ENGINEERING / Mr RAMKUMAR A C
Register Number
S.no
Name
710112105003
BHARATH KUMAR R
1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

ARAVINDH K
ARUNKUMAR C
DHANAPALAN P
DINESH KUMAR J
JANANI T
KARTHIK C
KAVIRAJ R
MADHAN PRABHU M
MANOJ D
MUKESH R
NAVEEN KUMAR A
PRIYADHARSHINI R
SUGANTHI C
VIGNESH KUMARAN V
BHARATHIRAJA O
DEEPAK RAJ T
JAGADESH R
KALAISELVAN K
KAMALKUMAR S
MEENA G
SARAVANACHANDRAN K
SURIYA PRAKASH K

710113105001
710113105002
710113105003
710113105004
710113105005
710113105006
710113105007
710113105008
710113105009
710113105010
710113105011
710113105012
710113105013
710113105014
710113105301
710113105302
710113105303
710113105304
710113105305
710113105306
710113105307
710113105308

Total Hr
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19

Attend Hr
10
14
15
18
15
19
17
16
17
17
14
16
19
16
15
18
12
16
16
12
18
15
11

%
52.63158
73.68421
78.94737
94.73684
78.94737
100
89.47368
84.21053
89.47368
89.47368
73.68421
84.21053
100
84.21053
78.94737
94.73684
63.15789
84.21053
84.21053
63.15789
94.73684
78.94737
57.89474