You are on page 1of 66

LisbetThorborg

ForlagetSynope

Ind i samtalen er beregnetfor undervisningeni dansk som andetsprog.Her er det


mundtligesprogi fokus,og hensigtener at giveden studerendeet sprogligtgrundlagfor
at tage del i samtalerom diversehverdagsemner.
Der arbejdesmed dialoger,sporgsm6l-svar-strukturer,
sammenhangendemundtligfremstilling,og ligeledesprioriteres
lytteforst6elseog udtale.Til hvert afsnit horer tilligeen rakke skriftligeopgaver.
Bogenhenvendersig bAdetil studerendemed et lillesprog,som har brugfor at udvikle
et stsrre, mere aktivt og flydende sprog og til studerende,som allerede kan en del
dansk, men som har brug for at perfektionerederes sprog og opnA stsrre korrekthed
og en bedre udtale.
Bogen er velegnet ved differentieretundervisningog gruppe- eller pararbejdes6vel
som ved klasseundervisning.
De mangemodellerog stilladsersamt den medfolgende
cd-rom giver god ststte for det selvstendige arbejde.
Til brug i klassener der udarbejdeten audio-cd-udgave
af lydfilernetil bogen.

LY

vok udlin

sprog

89.699
thorborq . t-i sbet
rnd i sirirtal en
+1 cd-rom

4LE27sL729

LisbetThorborg

lnd isamtalen
Dialogeri hverdagen

ForlagetSynope

Ind i samtalen
Dialoger
i hverdagen
LisbetThorborg
@Forlaget
Synope2007
1.udgave,
2. oplag2008
Omslagog layout:MaiSommer
Fotos:SidselSallingThorborg
Tryk:Narayana
Press,Odder
lsBN978-87-91
909-05-4
Printedin Denmark,
2008

Kopieringfra dennebog er kuntilladt


pA institutioner,
der har indgAetaftalemed
Copy-danog kun indenfor de i aftalen
navnte rammer.

Bestillingat bager,audio-cd'erog kassettebind:


Forlaget
Synope
ilt.70202810
forlaget@synope.dk
www.synope.dk
Af sammeforfatter:
'Brevetrinfortrin1',grundbog
(Forlaget
2005)
SynoperM,
'Brevetrinfor lrin2',grundbog
(Forlaget
SynoperM,
2005)
'Danskudtale- ovebog',ovebogmedcd-romog lydbAnd
(Forlaget
SynoperM,
2003)
'Danskudtalefor begyndere',
grundbog
(Forlaget
medcd-romog lydbAnd
SynoperM,
2003)
'Danskudtalei 49 tekster',grundbogmedcd-romog lydbAnd
(Forlaget
2001)
SynoperM,
'Danskudtalei praksis',
grundbog,
(Akademisk
facitliste
Forlag,1998)
og lydbAnd
'Dansktalesprog
praksis',
grundbog,
(Akademisk
i
facitliste,
kortspilog lydbAnd
Forlag,1996)
'Danskgrammatik
praksis';
grundbog,
(Akademisk
i
facitliste
Forlag,1992)
og lydbAnd

Om bogen
Milgruppe
Bogener velegnetpAsprogskolernes
danskuddannelse
2 og3 og pa de hojeniveauerpAdanskpAFVU,hojskoler,
1. Dener endvidere
uddannelse
velegnet
daghojskoler
oggenerelt,
hvorder
undervises
i dansksomandetsprog
for:
o studerende
medet lillesprog,somharbehovfor at fAet storre,mereaktivtog flydende
talesprog
o studerende
somalleredekanen deldansk,mensomharet uprecistsprog,og som
gernevil opnAet merekorrektsprogog en bedreudtale
Arbejdsformer
Bogener velegnet
ved:
. differentieret
giverstatteforselvstendigt
undervisning:
modeller
og stilladser
arbejdei
par
mindregrupper
i
eller
. klasseundervisning
o selvstendigt
arbejdehjemme:bAdelytteforstdelse,
udtaleog skriftligt
arbejde
Indhold
Bogener organiseret
omkringen rekke dagligdags
samtaleemner
og bestAraf smAafsluttede
forlab.Dissefungereruafhengigtaf hinanden
og kanudvelgesefterbehov.I forbindelse
med
emnernearbejdesmed:
o aktivering
problemer
af egetsprog- for at opn6bevidsthed
om ferdigheder,
og behov
. oversigter
pdrsporgsmAl,
medeksempler
fasteudtrykog talesprogsvendinger
- bAdeoverordnet
o lytteforstAelse
lytningefterinformationer
og nerlytningefterordlydog
udtale
r interviews
og dialoger
- bAdegenfortelling
r mundtlig
fremleggelse
og friselvstendig
fremleggelse
. udtale- cd-rom'en
givermulighed
for at lytteog gentage(formeresystematisk
treningaf
udtale,se udtalebsgerne
af sammeforfatterpA:www.synope.dk)
- bAdefrie,selvstendige
. skriftlighed
opgaverog bundneopgavermedfokuspAgrammatiskkorrekthed
- ogsAet grammatisk
o glorTrffiatik
afsnittil treningaf basalesporgsmAl-svar-strukturer
Cd-rom
Medbogenfalgeren cd-rom,hvorbogensteksterer indtalt.Disseer indtalti et naturligt
taletempomedde reduktioner
og assimilationer,
der mAtteforekomme.
. alleteksterer indtaltmedpauseefterhversetningfor at givemulighed
for at lytteefter
gentage
isproget,
detaljer
ogtrene udtale
o dialogerog foftellendeteksterforeligger
endvidere
udenpausermedhenblikpAtrening
af generellytteforstAelse
Audio-cd-udgave
(tilcd-afspiller)
Lydfilerne
til bogenfindesogsAi audio-cd-udgave
til brugi klassen.Denneksbes
separat.
FaciUlosningsforslag
PAhjemmesiden
www.synope.dk
findesfaciVlosningsforslag
til nogleaf opgaverne
i bogen.
Repetitionskort
PAhjemmesiden
findesogsArepetitionskort
til dialogerom bogensemner.

-.----

fndholdsfortegnefse
Dig og din familie
( ' H ejje, ge rn yh e / )

. . . . . . . . . . . . . .s... . 5
...

Bolig
('JegharfAeten ny lejlighed')

..........
s. 11

Ferierog rejser
('Jegharligeveret i Spanien')

.........
s. 17

Arbejde
('JegharfAetnytjob')

...s. 23

Vennerog bekendte
('Jegmadteforresten
Marciger')...........

...........
s. 2g

Uddannelse
('Jegerbegyndt
pAenuddannetse')
...........

........
S.35

Sygdomog helbred
( ' J e gh a rd e t i k k es Ag o d t ' )

. . . . . . . . . . .S. ...4 1

Fritidog motion
( ' J e ge rb e g y n datt m o t i o n e r e. .'.). . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . .s. ...4 7

sprogIige opgavermedspurgsmal/svar-strukturer
SporgsmAlmed
hv-ord
Sporgsmdlmed
inversion

..........
s. 53
......s.54

SporgsmAlog
svarmedcentraladverbial

...............
s. 54

Kortsvar

. . . . . . . . . . . .s.. 5. .6

S p o r g s mm
A le d' i k k e ' o 'gv e l '

. . . . . . . . . . . .s..5. .g

SpargsmAl
i sammensat
tid

...s. 59

SporgsmAl
i sammensat
tidmedcentraladverbial...............

...s. 60

SporgsmAlmed:hvilken/hvilket/hvilke

....s.60

SporgsmAl
med:hvadforen/eVnogeUnogle
SporgsmAlmed:
hvad'erdetforen/eVnogeVnogle
S p o r g s mm
A le dk o m b i n a t i o nmeerd' h v o .r . . '. . . . . . . . . . .
Svarmed'der'somreference
tiltidellersted........
Svarmedreference
tilobjektet
Anvendte
latinske
betegnelser
og grammatiske
forkortelser
..........

...........
s. 61
. s.61
. . . . . . . . . .s. .6. 2
................
s.63
..............
s. 64
........s. 64

Dialoger om dig og din familie

D u s i d d e ra l e n ei k a n t i n e nE. n f r e m m e d
personsetter sig overfor dig og begynder
a t t a l et i l d i g .H a n / h u ns e rf l i n ku d ,o g
du vil gernelere ham/hendeat kende.

Enfremmedpersonsiger:

'Hi,jeg er ny her'
Hvadsporgerduom?

Find sporgsmil til dialogen


Hvadvil du sige/sporge
om idennesituation?
op pa tavlenog ret i fellesskab.Ellersnakom det parvis
Snakom det i klassen,skrivforslagene
elleri grupper,og fA bagefterhjelp af lereren.
danskes@tninger.
Bemark:Deter vigtigt,at detblivernaturlige
og korrekte
Skriv jeres sporgsmil her:

Eksemplerpi sporgsmdltil: ,Hi,jeg er ny her,


Les og forstdeksemplerne.
Lytsd til lydfilnr. 1, gentagog tren din udtate(gerne
hjemmearbejde).
Bemark trykog rytme.Udvelgoe sporgimalfralisten,du gerne
vit huske,og
tran isar dissesetninoer.

Navn

'Hvad'hedder
du?
'Hvader dit'efternavn
(/fornavn)?Hvordan,staverdu det?

Nationalitet

'Hvor'kommer
du fra?'Hvori ... (ltalien)er du fra?

L i v i D a n ma rk

Hvor'lange har du Veret i ,Danmark?


'Hvad'laver
du?
Gdr du pA Sprogskole?
Har du 'arbejde,heri ,Danmark?
Er du 'gladfor at Vere i 'Danmark(/her)?
'Hvadfik dig
til at tage til 'Danmark?

A r b e j d eih j e mta n d

'Hvadlavededu,fsr?
10.'Hvadlavededu i dit ,hjemland?

Sprog

11. 'Hvadbprogtalerdu? ,Hvader dit 'modersmdl?


'Hvadsprogtarerr
12' Talerdu 'ogsa'engersk
(/fransk)?
der,hjemme?
'13.Hvor'gammel
'erdu?

Alder
Bo l i g

Familie

Fritid

14.'Hvor'bor
du?'Hvorliggerdet henne?
15.'Bordu a'lene?'Bordu bammenmed,nogen?
16.Er du 'gift?Hardu fa'milie
i ,Danmark?
17.Hardu'barn?Hvor'mang
e barn,har
du?
'er
'datter
18.HvorQammel din
(l,san)?
,son
'bsrnehave
19.Gdrdin
(/datter)i
(/Vuggestue)?
'Hvad
,mand
20.
laverdin
(/,kone/'kereste)?
21.Er din'kereste(/,mand/,kone),ogsA
itali,ener?
(... dansker?)
'nogen
22.Hardu
,hardu?
baskende?
Hvor,mange,soskende
23. 'Hvadlaverdu i dinfritid?
24. Kandu godt'tideat ... (spiilefodbotd)?
25.Hardu UanskeVenner?
26. Hardu kontaktmed'andreitali,enere
,her?
(/itanere/thailendere)

Fremtid

27.'Hvadvil du 'gerne'lavei fremtiden?


28.Vildu (/l)'blivei 'Danmark?

Kontakt

29-Hardu 'ikke'rysttirat ...(ga'med'henog drikkeen kop'kaffe)?

Telefon

30.'Hvader dittelefonnummer?

Lytteovelse1: Lyt efter informationer


Situationen:
Anitamaderen ny pige,Tanja,pAsinarbejdsplads.
Hunvil gernelere hendeat
kendeog begynder
at snakkemedhende.
Les sporgsmAlene.
Lytderefteret pargangetil lydfilnr.2,og svarkortpAsporgsmAlene:
1. HvorarbejderAnitaog Tanjahenne?

2. HvornAr
startede
Tanjader?
3. Hvorkommerhunfra?
4. Hvadlavedehunder?
5. Hvorborhunnu?
6. Hvorlangeharhunboetder?
7. Hvorforflyttedehun?
8. Harhunselven lejlighed?
9. Hvadlaverhendeskereste?
10.Hvadvil hungernei fremtiden?
11.Hvorlangeharhundyrketfitness?
12.HvadaftalerAnita
ogTanja?
13.HvaderAnitastelefonnummer?

Mundtligtraning
opgave 1: Interview- falles mundilig trening i klasseneller i gruppen
Larerenelleren udvalgtperson(A)siger:'Hej,jeg er ny her'.Restenaf gruppenstillersporgsmAl,og lererenellerA svarer.Allehjelpermedat rette,sd setningernebliverkorrekte.
Opgave 2: Interviews - parvis traning
GAsammento og to (Aog B).A interviewer
B om ham/hende
selvog hans/hendes
familie,og A
svarer.Herefter
byttesroller.Provbeggerolleret pargange,til interviewet
korerudenproblemer.
(Bruggerneeksemplerne
s. 6. Herkandu fi hjelp til at findesporgsmAl,
du kanbruge).
lnterviewet
fremfores
til sidstet pargangei klassen/gruppen
medforskellige
personeriAs og
B'srolle.
Opgave 3: Samtaler - parvis
Skiftpartner,
ogtar nu en merefri samtaleomjer selvog jeresfamilie.Findsi igenen ny partnerog provigen.

Skriftligdialog
opgave: skriven dialogmedbddeAs og B'sreplikker.
Begynd:
A: Hej,jeg er ny her.

Lytteovelse2: Lyt efterord, satninger og udtale


ti;.;g"i'.,'
1) Lyttil lydfilnr.3 udenat lese. Lytefterordenei de enkeltesetningerog gentag.
2) Lytigen,les samtidigog gentag.Ver serlig opmerksompdrudtalenaf de lysegrA
ord.
Bemerkforskellen
mellemskriftog lyd.BemerkogsAtrykog rytme.
A: 'Hej,er'du ikke'ny'herpA'posthuset?
B: Uo,jeg be'gyndte
for en uge'siden.
A: 'NAh,hvad'hedder
du?
B: Tanja.Og'hvadmed'dig?
'Hvadhedder'du?
A: Jeg hedderA'nita.Er du 'ny'heri byen?
B : U a ,j e gh a r ' i kke
V e re th e rsA l *n g e .
A: 'Hvor'kommer
du fra?
B: FraAtnorg.
A: Hvor'lengehardu 5A'boet'her
i 'Saborg?
B: I Snartto'mineder.
A: 'NAh,'hvadfik digtil at flytte'herover?
B: Jeg 'haren 'kareste'her.
A: 'Hvadlaver'hansi?
B: 'Hanleser ijura.
'nu?
A: 'Bor| 5A'sammen

A: 'NAh,dyrkerdu fitness?
B: Ua,'detharjeg 'gjorti 'mange6r.
Vil du 5d ikke med
A: 'Detharleg 'ogsdr.

p6
B: Ua,'det'gorvi. Vi 'bori 'hans'lejlighed
'Plantevej.

i titnesscenteret
en Uag?
B: 'Detviljegda 'gerne.
Hvor'ndr'passer

A: 'Hvadlavededuegentlig
iAlborg?

det'dig?
A: 'HvadmedpASondag?
B: 'Deter'helti 'orden.'Hvader dit

B: Jeg arbejcJedo
ien bornehave.
A: Vil du 56 'blive'herpA'posthuset,
ellervil
i en'bornehave
i'gen?
du'gerne'arbejde
'pr6ve
B: DetVedjeg ikke.MdSkeviljeg
noget'helt'nyt.
Jegkunnetaktisk'godt

telefonnummer?
A: 31456789.
B : 'Fint,leg'ringer.

tenke migat blivefitnesstrener.


Cpg;ivi: ;: Las dialogen parvis
pA
Las dialogensammento og to (A og B),og hjalp hinanden
medudtalen.
Var opmerksomme
pArytmen.Fremtarderefter
de lysegr&
ord,og var ogsAopmerksomme
for et andetpar,
dialogen
og bytsArollerog lyttil dem.Lyttil sidsttil lydfilenigen.(Tran igenudtalenhjemmetil cd-rom'en).
tlpgavr: 3. Mundtligt resume
i historien.
Genfortalhovedpunkterne
Brugdineegneord.BegyndsAdan:Derer kommeten ny
pigehennepAposthuset.
HunhedderTanja.
Hun...
Tran fsrstsammento og to.Til sidstvelges 6n persontil at fremlaggei klassen.

_qfl

Findspsrgsmaltil svar
Udfyldningsopgave:
Nurtener en ny kursist.Hunkommerindi klassenog s@ttersigvedsidenaf Sandra.
menhvadsigerSandra?SkrivSandrasreplikker.
DuserherNurtensreplikker,
1 . Nuften: Hej,jeg er ny her.Er det her Petersklasse?
Sandra:
Nurten: Jeg hedderNuften.Hvadmeddig?
Sandra:
Nuften: FraTyrkiet.

3. Sandra:
Nurten: Fra lstanbul.
4. Sandra:
Nurten: I treArog ti mdneder.

5. Sandra:
Nurten: Ja, jeg er giftog harto barn.
Sandra:
Nuften: Deer treAr.Deter tvillinger.
7. Sandra:
Nurten: Ja. det er han,men han har boether,sidenhan var fem Ar.
Sandra:
Nuften: Haner automekaniker.
Sandra:
Nurten: Nej,jeg passerbsrnene,nArjeg ikkeer i skole.

1 0 . Sandra:
Nurten: Jeg var sygeplejerske.
1 1 . Sandra:
Nurlen: Ja, det er jeg,menjeg savnerminfamiliei Tyrkiet- mineforeldreog minessskende.

12. Sandra:
Nurten: Fem.Tre bradreog to sostre.

1 3 . Sandra:
Nuften: Ja, det mesteaf min mandsfamiliebor her.
1 4 . Sandra:
Nufien: Ja, vi har besluttetat bliveher,menjeg vil godthaveet arbejde.

1 5 . Sandra:
igen.
Nurlen: Jeg vil gernearbejdesom sygeplejerske
1 6 . Sandra:
Nuften: I N z r r e g a d ei n, r . 9 5 .
1 7 . Sandra:
Nuften: J o , d e tv i l j e gg e r n e J. e g e r o g s Al i d ts u l t e n .

Fortallendetekster
Opgave1: LytteforstAelse
Lyt et par gangetil lydfilnr.4, og hjelp hinandenmed at opsummereindholdetaf teksten.

Opgave2: Tekst- Udfyldningsopgave


Lyt et par gange til lydfil nr. 5 og indsat de ord, der mangler i teksten.Ver opmerksom pA
bojningsendelserne.
Hvordanlyderde, og hvordanskrivesde? Ver ogsAopmerksom pA de smA
ord. Nogleaf dem er sv@realhare, da vi i almindeligtale'spiser'mangebogstaver.
(Vedselvstendigt
arbejdecheckes
til sidstmeddenoriginale
tekstpA:www.synope.dk).

fra Marokko.Han

Jamal

Arog gift
Kolding

Jamal_

og_

danskkvinde.Hanbor

med_

et og to Arog -

koneog

to smA

.lMarokko

uddannet

varhanglad_.

Nu

han pi -

hanpA stn _
Han

larer igen,menfsrst_

han altid

lejlighed
i

beggei vuggestue.

han i

synes,

i Danmarki snarttre dr. Han

han _

bedre

dansk. Jamal

de fransk,og pa arbejdetaler
pAsprogskole
--

. Han

meredansk.Efter

restaurant.
Her

om

svert.

storskole,

han

Opgave 3: Udtaletraning
Lyttil lydfilnr.5 igenog gentagmedtydeligerytmegrupper.
(ChecktrykkenepAwww.synope.dk).
Opgave 4: Diktat
Skrivtekstensomdiktat(gernehjemmetilcd'en- set sAselvkommaerog punktummer).
Opgave 5: SporgsmAlog svar
Gdrsammento ogto og lavsporgsmAl
og svartilteksten(seogsAde sproglige
opgavers. 53-64).
Opgave 6: Mundtligt resume
GenfortelJamals
historie
i sammenhangende
form.Fremlegfor hinanden
parviselleri klassen.
Opgave 7: Fortel om dig selv og din familie
Forbered
dig hjemmepAat fortallei klassen/gruppen
om digselvog dinfamilie.
OpgaveB: Skriftligfremstilling
Skriven lilletekstom digselvog dinfamilie.

Dialogerom bolig og flytning


\

Du sidderi kantinensamrnenmed dine


kolleger.
En af dem forteller,at han har
fAeten ny lejlighed.
Du vil gernevise interesseog deltagei
samtalen,
og du har mangesporgsmAl.

D i nko l l e g asi g e r:

'Jeg har fdet en ny lejlighed'


Hvadspsrgerduom?

Findsporgsmiltil dialogen
Hvadvil du sige/spzrgeom i dennesituation?
Snakom det i klassen,skrivforslagene
op pa tavlenog ret i fellesskab.Ellersnakom det parvis
elleri grupper,og fA bagefterhjalp af lareren.
Bemerk:Detervigtigt,
atdetblivernaturlige
og korrekte
danske
setninger.
Skriv jeres spzrgsmil her:

,,-/

b.-----

--

Eksemplerpi sporgsmaltil: 'Jeg har fiet en ny lejlighed'


LytsA til lydfilnr.6, gentagog tren din udtale(gerne
Las og forstAeksemplerne.
hjemmearbejde).
Bemerk trykog rytme.Udvalg de sporgsmAlfra listen,du gernevil huske,og
tren isar dissesetninoer.

Fsrstereaktion

Til 'lykkemed'det!
1. Er det'rigtigt?
2. 'DetlyderSpendende!

Sted

'Hvor'ligger
den'henne?
3. 'Hvor'henne?
4. 'Hvorer det'henne?
5. 'Hvori ... (Valby)'erdet?
6. Er det i 'narhedenaf en station(/en'bus)?

Lejligheden

7. 'Hvad'erdetfor en 'lejlighed?
'erder?
Varelser(/kvadratmeter)
8. HvorStor'erden?Hvor'mange
9. 'Hvad'sal'erdet?Hvad'sal'liggerden'pA?
10.Er deten 'ny'lejlighed?
11. Er deraltan(/ vaske'ri
/ eleVator
/ 'dortelefon)?

OmrAdet

12.Hvor'dan
er omrAdet?
'nerheden?
(/ godefor'retninger)i
13.Er der 'gronne'omrdder

Boligtypeog priser

14.Er dettil 'leje?Er det fremleje?


'Hvadskaldu sA'giveom 'mAneden?
15.'Hvader 'huslejen?
16.Er UetmedVarme?
(/en'andelslejlighed)?
17.Er deten 'ejerlejlighed
18.'Hvadhardu givetfor den?

Andet

19.Hvor'dan
Tikdu den?
20.Er du gladfor den?
21.Hardu varet skrevet'op'lange?
22.Skaldu 'bodera'lene?Skaldu 'bo'sammenmed'nogen?
23.'Kenderdu 'nogeni 'narheden?
24.Hardu 'hilstpA'nogenaf 'naboerne?

PraktiskesporgsmAl

25.'Erdu flyttet'ind?Hvor'nAr
skaldu flytte?
'meget,
'laves?
26.Er der
der skal
27.Skaldu Selvsette deni Stand?
28. Hardu 'brugfor 'hjalp?
29.Er der 'noget,Jegkan'hjelpemed?

Gode snsker

den.
30.('Nah,men)'heldog'lykke'med

Lytteovelse1: Lyt efter informationer


Situationen:Jesperhar ligefAeten ny lejlighed.
Hantalermed Monaog fortellerom lejligheden.
Las sporgsmAlene.Lyt derefteret par gangetil lydfilnr.7 og svar pA sporgsmAlene:

1. HvorliggerJespers
lejlighed?
2. Hvorstorer den?
3. Hvemskalhanbo sammenmed?
4. Hvorkenderde hinandenfra?
5. Hvormangevarelserer der?
6. HvadsalliggerdenpA?
7. Hvader detforen lejlighed?
8. Hvordaner lejligheden?
L Hvadharden kostet?
10.Hvader huslejen?
11.HvadsynesMonaom prisen?
12.HvornArflytterde?
13.Hvadskaldeordnei lejligheden?

Mundtligtraning
Opgave1: Interview- falles mundtlig traning i klasseneller i gruppen
Lererenelleren udvalgtperson(A)siger:'JegharfAeten ny lejlighed'.
Restenaf gruppenstiller
sporgsmAl,
og larerenellerA svarer.Allehjelpermedat rette,sAsetningernebliverkorrekte.
Opgave 2: Interviews - parvis traning
GAsammento og to (Aog B).A siger:'JegharfAeten ny lejlighed'.
B interviewerA
om hans/hendeslejlighed,
ogA svarer.Herefter
byttesroller.Prsvbeggerolleret pargange,til interviewelka(Bruggerneeksemplerne
rerudenproblemer.
s. 12.Herkandu fAhjelptil at findesporgsmAl,
dukanbruge).
personeriAs og
Interviewet
fremfores
til sidstet pargangei klassen/gruppen
medforskellige
B'srolle.
Opgave 3: Samtaler - parvis
Skiftpartner,
ogfar nu en merefrisamtale
om bolig.FindsAigenen ny partner
og provigen.

Skriftligdialog
Opgave:Skriven dialogom boligmedbAdeAs og B'sreplikker.

Lytteovelse2: Lyt efterord, satninger og udtale


1) Lyttil lydfilnr.8 udenat lese. Lytefterordenei de enkeltesetningerog gentag.
2l Lyrigenog les samtidig.
Gentag,og v@rserlig opmerksompd udtalenaf de lysegrAord.
Bemarkforskellen
mellemskriftog lyd.Bemerkogsatrykog rytme.
A: Har du 'horl,aljeg har fdet,ny'lejlighed?
B : 'Nej,er det'rigtigt?'Hvor'henne?
A:
B : 'Hvori Odense'erdet?
A: Deter'ikkesd 'langtfra stationen.
B : 'Nah,til lykkenied'det.HvorStor,erden?
A: Dener pd 90m2.(halvTems
kva'dratmeter)
'Det
B:
lydergodt.Skaldu 'boder,sarnmen
m e d 'n cg *n ?
A: Ua,jeg skal'boder sammenmeden Ven.
B : Er det'en,leg 'kender?
A: 'Dettrorjeg ikke.Deter'en,jeg 'kender

B: 'Nej,hvor'lekkert. Sa f6r I god ,plads.


'l-lvadSal 'er det'pA?

B : 'Hvadskal| 5A'giveom ,mAneden?


A: 4500.
,ErI flyttet
B: 'Ndh,'detlydermeget'rimeligt.
'ind,eller'hvad?
A: 'Nej,vi flyttertil denTorste.
Vi skalforst
'male.

A: ilet er pA 4. 'sal.
B: Sd md den 'ogs6vere'lys.

B : Er der'meget,der skal'laves?
A: 'Nej,deter ikkes6,galt.Dener,meget

fra Skolen.
B: 'Ndh,hvor'mangeVarelser,erder?
A: Der er tre Varelser og 'spisekokkenog
'bad.

A: Ua,det'er den og**. Den er'ret 'hyggelig.


B: Er det til 'leje,eller'hvad?
A: 'Nej,det er en 'andelslejlighed.
B: 'NAh,hvad har I givetfor den?

'p@n.

B: 'Ndh,mendu mAsige'til,hvisdu har,brug


for'hjaelp.
A: Ua tak, det skaljeg ,nok.

A: 350.000.

Opgave 2: Les dialogen parvis


Les dialogensammento og to (A og B),og hjelp hinanden
medudtalen.Ver opmerksomme
pA
de lysegrdord,og ver ogsAopmerksommepArytmen.Fremtarderefterdialogenfor et andetpar,
og bytsd rollerog lyttil dem.Lyttilsidsttil lydfilenigen.(Tren igenudtalenhjemmetil cd-rom'en).
Opgave 3: Mundtligt resume
Genfortalhovedpunkterne
i historien.
Brugdineegneord.BegyndsAdan:Jegtaltefor restenmed
Jesperi gAr.HanharfAeten ny lejlighed
...
Tren fsrstsammento og to.Tilsidstvelges 6n persontil at fremleggei klassen.

Udfyldningsopgave:
Find sporgsmaltil svar
Peterog Sofietalerom Petersnye lejlighed.Du ser her Petersreplikker,men hvad siger Sofie?
UdfyldSofiesreplikker.
1 . P e t e r J: e g h a rl i g ef a e te n n y l e j l i g h e d .
Sofie:
Peter:Tak.
2 . Sofie:
P e t e r :I R o s k i l d e
3. Sofie:
Peter: Det er pd Vestervaenget.
4. Sofie:
P e t e r :N e j .d e t e r e n g a m m e l e j l i g h e dm. e nd e r e r e t n y t k o k k e n .
5 . Sofie:
Peter: Den er pd 65 m'?.
6 . Sofie:
P e t e r :J a , d e t e r j e g .D e ne r m e g e tl a k k e r .
7 . Sofie:
Peter: Det er fint.Der er en parki naerheden,
og der er kunfem mrnutterned til vandet.
8 . Sofie:
P e t e r :J a ,j e g h a r e n v e n ,d e r b o rt i m i n u t t edr e r f r a .
9. Sofie:
P e t e r :D e te r e n s t u e l e j l i g h e d .
1 0 . Sofie:
Peter: D e re r 2 v a e r e l s eoro k s k k e no o b a d .
1 1 . Sofie:
P e t e r :N e j ,j e g s k a lb o d e r s a m m e nm e d m i n k a r e s t e .
12. Sofie:
Potor

Nloi nlot or til loio

1 3 . Sofie:
Peter: 5 O O 0o m m A n e d e n .
1 4 . Sofie:
P e t e r :N e j ,d e te r u d e nv a r m e .
1 5 . Sofie:
Peter: Jt ^e^ g An^a. , r, ^v^ -a, -3+ r e ls^ 1K. . ^r.e, v c to p I m a n g e a r .
1 6 . Sofie:
P e t e r :J a ,v i f l y t t e d ei l o r d a g s .
1 7 . Sofie:
Peter: J a ,j e g h a r m o d tm i no v e r b oH
. u ns a m e g e ts o d u d
1 8 . Sofie:
Peter: Tak.

Fortellendetekster
Opgave1: Lytteforstielse
Lyt et par gangelydfilnr. 9, og hjelp hinandenmed at opsummereindholdetaf teksten.

Opgave2: Tekst- Udfyldningsopgave


Lytet pargangetil lydfilnr. 10 og indsatde ord,der mangler
i teksten.
pA
Var opmerksom
bojningsendelserne.
Hvordan
lyderde,oghvordan
skrives
pAdesmA
de?Var ogsAopmerksom
ord. Nogleaf dem er sv@realhare,da vi i almindelig
tale'spiser'mange
bogstaver.
(Vedselvstendigt
arbejdecheckes
tilsidstmeddenoriginale
tekstpA:www.synope.dk).

Jan _

hjemmefra.
Han

Iige

iArhusgade.

Den

deter

lejlighedi Ksbenhavn.

kunfemminutter
fra
fra Felledparken.En af Jans

DCI

borligei

og det er Jan glad _.

pA_

er ikkesAstor.Den_
og _

lillekokken.

sal, sd

derer

gammellejlighed,
og

kun3000kr.

Jan

m2.D erer to

et lilletoilet.

Det

han

,og

er lidt m@rk,men Jan

heldig.Deter ikkenemt

bruserpd
er ikkesAhoj.

medvarme.Lejlighedenliggerpa
godttilfreds.H a n - , lejlighediKsbenhavn.

Opgave3: Udtaletraning
Lyttil lydfil10igen,oggentag
medtydelige
(Check
pAwww.synope.dk).
trykkene
rytmegrupper.
Opgave4: Diktal
Skrivteksten
somdiktat(gernehjemme
til cd'en- set sAselvkommaer
og punktummer).
Opgave5: SporgsmAlog svar
GAsammen
to ogto oglavsporgsmAl
(seogsAdesproglige
ogsvartilteksten
opgaver
s. 53-64).
Opgave6: Mundtligtresume
GenfoftelJanshistoriei sammenhengende
form.Fremlagfor hinandenparviselleri klassen.

Opgave7: Fortel selv om en bolig


Forbered
dighjemmepAatfortelleomenbolig.Dukanvelgeatforlelleomdetsted,du bornueller
om detsted,du boedei dit hjemland.
Hvisdu skalflytte,kandu ogsAfortelleom din nyebolig.
Opgave8: Skriftligfremstilling
Skriven lilletekstom en bolig.

Dialogerom ferier og rejser

Du sidderi kantinensammenmed dinekolleger.En af dem fodaller,at han ligehar varet


i Spanien.
Du er interesseret.
oo du har
mangesporgsmAl.

Din kollegasiger:

'Jeg har lige varet


i Spanien'
Hvadsporgerdu om?

FindsporgsmAltil dialogen
Hvadvil du sige/sporge
om idennesituation?
Snakom det i klassen,skrivforslageneop pe tavlenog ret i fellesskab.Ellersnakom det parvis
elleri grupper,og fA bagefterhjelp af lereren.
Bemerk:Detervigtigt,at detblivernaturlige
og korrekte
danskesatninger.
Skriv jeres sporgsmAl her:

17

E--

t,,

Eksemplerpi sporgsmaltil: 'Jeg har ligevaret i ...'


Les og forstAeksemplerne.
LytsA til lydfilnr. 11, gentagog tren din udtale(gerne
hjemmearbejde).
Bemerk trykog rytme.Udvelg de sporgsmAlfra listen,du gernevil huske,og
tran isar dissesetninoer.

Fsrstereaktion

1. 'Det lyder godt (/'spendende)!


2. 'NAh,'hvadlavededu der? Hvor'danvar

der der?

3. Vardet ferie,eller'hvad?Skulledu beboge'nogen?


4. 'Derhar jeg 'aldrig(/'ogsA)Veret.

Tid og sted

5. 'Hvori ... ('Spanien)


Vardu?
6. Hvorligger'det'henne?
7. Har du Varet der tar? Er det Tsrste,gang,du har Varet der?
8. Hvor'lengeVardu der?
9. Hvor'n6rkom du'hjem?

Personer

10.Var du a'leneder'nede(/derovre)?Var du ,sammenmed 'nogen?


11.'Hvemvar du 'sammenmed? Har du fa'milieder?

Boligog priser

12.Hvor'dan'boede
du (/l)?
13. Var det et godt hotel?
14. 'Hvadskulledu (/l) givefor

det? Var det'ikke'dyrt?

15.'Hvor'ld
Ae t ' h e n n e ?
1 6 .L i g g e r ' d ei t' n a r h e d e na f . . . ( / ' l a n gttr a . . . ) ?

Transportog priser

17. Hvor'dankom du der'ned(/derover/derbp)?


(se s. 63)
18.'Flajdu der'ned?Tog du toget der,ned?
19. 'Hvadkoster'det'egentlig?Er 'detfor en retur?
20. 'HvadVar det for et flyselskab?Var du med et'rejseselskab?
21. Hvor'langtid tager flyveturen(/togturen)'egenflig?

Mad og vejr

22. Hvoldan var Vejret?Havde du godt Vejr?


23. Var der 'ikke 'megetVarmt?(/,koldt?)
24.'Fik du noget'god'madder'nede?

Sprog

25. 'Hvadmed Sproget?Kunnedu tale med Tolk(dernede)?


26. 'HvadSprogtaler de 'der?Talerde 'engelsk(/fransk)der?

Aktiviteter

27.'Hvad'lavededu sA der'nede?Hvad bA du sA?


28. Oplevededu nogetSpendende?
29. 'Sadu sA ...? Var du 'sApA ... (-mubeet)?
30. Har du kobt'noget'med'hjem?

Lytteovelse1: Lyt efter informationer


Situationen:
Ole harligeveret pAferie.HantalermedSusanneog forlellerom sinferie.
Les spargsmAlene.
Lytderefteret pargangetil lydfilnr.12og svarpAsporgsmdlene:
1. HvorharOleveret henne?
2. Hvadskullehander?
3. Rejstehansammenmednogen?
4. Hvadlaverhansvender?
5. Hvorlenge varOleder?
6. Hvordanvarderdernede?
7. Hvadlavedehander?(navn 3 ting)
8. Hvordanvarvejret?
L LAntehanen bil?
10.HvornAr
komhanhjem?
11.Hvorlangtidtogflyveturen?
12.Hvadkostederejsen?
13.HvornAr
starlerhanpAarbejde
igen?

Mundtligtraning
Opgave1: Interview- falles mundtlig traning i klasseneller i gruppen
person(A)siger:'Jegharligeveret i ...'.Restenaf gruppen
Lererenelleren udvalgt
stiller
sporgsmAl,
og larerenellerAsvarer.Allehjelpermedat rette,sAsetningernebliverkorrekte.
Opgave 2: Interviews - parvis traning
GAsammento og to (AogB).Asiger:'Jegharligeveret i ...'.B interviewerAom
hans/hendes
ferie,ogA svarer.Herefter
byttesroller.Provbeggerolleret pargange,til interviewet
koreruden
problemer.
(Bruggerneeksemplerne
s. 18.HerkandufAhjelptilatfindesporgsmAl,
du kanbruge).
Interviewet
fremfores
personeriAs og
til sidstet pargangei klassen/gruppen
medforskellige
B'srolle.
Opgave 3: Samtaler - parvis
Skiftpartner,
ogtar nu en merefri samtaleom ferierog rejser.FindsAigenen ny partnerog pr@v
igen.

Skriftligdialog
Opgave: Skriven dialogom ferierellerrejsermedbAdeAs og B'sreplikker.

Lytteovelse2: Lyt efterord, setninger og udtale


Opgave 1:
1) Lyttil lydfilnr. 13 udenat lese. Lytefterordenei de enkeltesetningerog gentag.
2) Lytigenog les samtidig.Gentag,og v@rserlig opmarksompAudtalenaf de lysegrAord.
Bemerk forskellenmellemskriftog lyd.Bemark ogsAtrykog rytme.

B:
A
B:
A:
B:

'Hej,'deter'lange Siden.
'Hvad du 'rundtog laver?
96r
Uegharligeveret i ltalien.
'Ndh,'hvadlavededu der?
'Detvar bareTerie.
Vardu bammenmed'nogen?
'Neh,jeg reistealene.Jegskullebe5age
'enaf mineVenner.Hanbor der.
'N&h,'hvadlaverhan Uer?

A:
B: HanhrbejderpAet'kursuscenter.
A Hvor'lengeVardu der?

B: I tre'uger.
A: 'Hvori ltalienVardet.
B: Detvar pASarUinien.
A: 'NAh,UetlyderSpendende.HvorUanvar
d e r ' de r?
B : Dervar'dejligt- fredog 'roog flot natur.
A: HvorUanvar Vejret?
B: 'Detvar Tint.Dervar om'kring30o
(grader).
'Hvad'lavede
A
du bAder'nede?
B : Jeg badedeog Tiskede
og Vandredei
jeg'ogsAen bilog
bjergene.Og sA'lejede
korte'rundtog bA en hel 'masse.
Er du 'ligekommethjem?

B: Ua,jeg kom'hiemi tirsdags.


A Hvorlangtid tagerflyveturen'egentlig?
B: Ca. tre timer.
A: 'Hvadm&ttedu 5A givefor'rejsen?
B: 'Lidt'over
3000.
A: hlAh,deter jo'ikkesA !alt. Er du SA
belyndt at hrbejdei'genhu?
B: 'Nej,jeg be'gynder
Tsrsti 'n&ste'uge.

Opgave 2: Las dialogen parvis


pA
Las dialogensammento og to (A og B),og hjelp hinanden
medudtalen.
Var opmerksomme
pA
de fysegrAord,og var ogsAopmerksomme rytmen.Fremtarderefterdialogenfor et andetpar,
og bytsArollerog lyttil dem.Lyttil sidsttil lydfilenigen.(Tran igenudtalenhjemmetil cd-rom'en).
Opgave 3: Mundtligt resume
Genfortalhovedpunkterne
i hlstorien.Brugdineegneord.BegyndsAdan:Jegtaltefor restenmed
OleigAr.Hanharligevaret udeat rejse...
Tran forstsammento og to. Tll sidstvelges 6n persontil at fremleggei klassen.

Findspsrgsmaltil svar
Udfyldningsopgave:
menhvadsigerJonas?Udfyld
Jonasog Carlatalerom Carlasrejse.Du ser herCarlasreplikker,
Jonas'replikker.
1 . C a r l a : Jeg har ligevaret i Frankrig.
Jonas:
C a r l a : Ja, det var bareferie.
2. Jonas:
Carla: I P a r i s .
3. Jonas:
C a r l a : Nej,jeg har varet der fleregangefor
4. Jonas:
Carla: | 1 4 d a g e .
5. Jonas:
Carla: I s o n d a g s .
6. Jonas:
Carla: Nej,jeg var sammenmed en af mineveninder.
7. Jonas:
Carla: PA et hoteli Latinerkvarteret.
8. Jonas:
Carla: Det var ikkespecieltgodt,men det var o.k.
9. Jonas:
C a r l a : Det kostede100 Euroom daoen.
10.Jonas:
Carla: Vitog toget.
1 1 .J o n a s :
C a r l a : Det tager16 timer,men vi havdeliggevogn,sA vi sov det mesteaf vejen.
12. Jonas:
C a r l a:Ja, det var fantastiskgodtvejrnesten heletiden.Det regnedekun 6n dag.
13 Jonas:
Carla: Ja, vifandt noglegodesmArestauranter.
14. Jonas:
Carla: Ja, jeg kan godt klaremig pAfransk,men de flestetalerogsAengelsk.
15. Jonas:
og pa Louvre.
C a r l a : Vi var bl.a.i Pompidoucentret
16. Jonas:
Carla: Nej,jeg var i EiffeltArnet
sidstegang,jeg var der,sA det gad vi ikke
17. Jonas:
C a r l a : Nej,jeg havdeikkeflerepengetilbage.

Fortellendetekster
*pgav* 1: LytteforstAelse
Lytet par gangetil lydfilnr.14,og hjelp hinandenmed at opsummereindholdetaf teksten.

Opgav*t; Tekst- Udfyldningsopgave


Lyt et par gange til lydfilnr. 15 og indsat de ord, der mangleri teksten.Ver opmarksom pA
bojningsendelserne.
Hvordanlyderde, og hvordanskrivesde? Ver ogsAopmerksompA de smA
ord. Nogleaf dem er sv@realhsre, da vi i almindelig
tale'spiser'mange
bogstaver.
(Vedselvstandigt
arbejdecheckes
til sidstmeddenoriginale
tekstpA:www.synope.dk).

Hassanhar
De

HassansbrorAli og hansfamilie.De

. Det

hus,og

voksne

og

var hosham_

bil

. Vejretvargodtdet_

grilledede_

i _.

detsjovtsammen.De
meget.

besogi Ksbenhavn.
Sa_

med

af

,ogom

picnicpA
og legedei_,

syntes,_
de _

De

Endagvarde ogs&ved

madkurvog sodavandmed og

ferie,og nu

fem

sig,og Hassans
barn

fatre og

og de nod

tre bsrn.

ca.tre en halvtime.

Alihar

De

koneog

i Herningsammenmed_

til,_Ali

detvar_

dejl i g

og hansfamilie

pA

de i Tivoli.

Opgave 3: Udtaletr@ning
Lyttil lydfil15 igen,og gentagmedtydeligerytmegrupper.
(ChecktrykkenepAwww.synope.dk).
O p g a ve :*:D i kta t
Skrivtekstensomdiktat(gernehjemmetil cd'en- set sAselvkommaerog punktummer).
CIpgav* $; SporgsmAl og svar
GAsammento og to og lavspzrgsmAl
og svartilteksten(seogsAde sproglige
opgavers. 53-64).
Opgave 6: Mundtligt resume
GenfortelHassans
historie
parviselleri klassen.
isammenhengende
form.Fremlagforhinanden
O;:Eave7: Fortal selv om en ferie eller en rejse
Forbered
dighjemmepAat fortellei klassen/gruppen
om en ferieelleren rejse,du harveret pA
pA.
ellerom en ferieelleren rejse,du skal
Spgave &: Skriftligfremstilling
Skriven tekstom en rejse,du harveret pA.

Dialogerom arbejde

D u s i d d e rs a m m e nm e d n o g l ev e n n e r .
En af dem fortaller,at han har fdretnytjob.
Du er interesseret,
og du har mange
sporgsmdtl.

_{

D i nve nsi g e r:

'Jeg har fAet nyt job'


Hvadspsrgerdu om?

Find sporgsmil til dialogen


Hvadvil du sige/sporge
om i dennesituation?
Snakom det i klassen,skrivforslageneop pa tavlenog ret i fellesskab.Ellersnakom det parvis
elleri grupper,og fA bagefterhjalp af lereren.
Bemark:Detervigtigt,
atdetblivernaturlige
ogkorrekte
danske
satninger.
Skriv jeres sporgsmAl her:

;,'}'

23 _._

ts-

Eksemplerpi sporgsmaltil: 'Jeg har fAetnyt job'


Les og forstAeksemplerneLytsA til lydfilnr. 16, gentagog tren din udtale(gerne
hjemmearbejde).
Bemerk trykog rytme.Udvelg de sporgsmAlfra listen,du gernevil huske,og
tren iser dissesetninger.

Fsrstereaktion

1. 'Nej,er det 'rigtigt?Til 'lykkemed 'det!


2. 'NAh,hvad'erdet for et Job?(se s. 61)
3. 'NAh,hvor'henne?
4. 'Er du startet?Hvor'nArer du be'gyndtpA det?

Arbejdspladsen

5. 'Hvad'erdet for et'sted?'Hvadlaverde der?


6. Er det en 'storhrbejdsplads?(/et stort firma)
7. Hvor 'mange'ansatte'er der?
8. Er det en 'god arbejdsplads?(/et 'godt'sted)

Ansattelsen

9. Hvordanfik du Jobbet?Vardet gennemen an'nonce?


10.Var det gennem'nogen,
du kendte?
11. Har de 'brugfor flere?

Arbejdstiden

12. Er det et fuldtidsjob(/et 'deltidsjob)?


1 3 .H v o r ' m a n g et i m e r ' a r b e j d edru ' s Ao m ' u g e n ?
14. Hvor'daner din 'arbejdstid?
fArdu fri?
15. HvornAr'msderdu? Hvor'nAr

Lsnnen

16. Hvor'dan
er 'lsnnen?
17. HvadfAr du i timen(/om'mAneden)?

Arbejdet og kollegerne

18.'Hvadskaldu'sA'lave?'Hvad
bestArdit arbejde'i?
19. 'Hvader dine 'arbejdsopgaver?
20. Er det'hArdt(/svert)?
21. 'Hvadsynesdu 'om det? Er du glad Tordet?
22.'Hardu nogle'godekolleger?
23. HvorUaner din 'chef?

Kravene

24. 'Hvilken'uddannelseskal man 'have?


25. 'Hvadskal man 'kunne?'Hvad'krever de?
26. Skalman v@re'godtil 'dansk?(/...have'korekoft?)

Stedog transport

27.'Hvor'ligger
det'henne?
28. Hvor'dankommerman der'ud?'GArder en'bus der'ud?
29. Hvor'langtid tagerdet at kommeder'ud?

Godesnsker

'.-

24

3 0 . ( U a ,m e n ) ' h e l do g ' l y k k e ' m e d e t .

Lytteovelse1: Lyt efterinformationer


Situationen:LivharligefAetnytjob.HuntalermedErikog fortellerom sit nyejob.
Les sporgsmAlene.
Lytderefteret pargangetil lydfilnr.17og'svarpi spargsmAlene:
1. Hvader detfor et job,LivharfAet?
2. Er detet fuldtidsjob?
3. Hvadlaverhunmere?
4. Hvordan
fikhunjobbet?
5. Harhunpravetdetarbejdefor?
6. Hvilkeerfaringer
harhunmedbsrn?
7. Hvorliggerinstitutionen?
8. Hvadsyneshunomabejdspladsen?
9. Hvormangeansatteer der?
10.Hvadsyneshunom arbejdet?
11.Hvordaner hendesarbejdstid?
12.Hvordan
er lsnnen?
13.HvornAr
startedehunpdjobbet?

Mundtligtrening
opgave 1: Interview - failes mundilig trening i klassen eller i gruppen
Lererenelleren udvalgtperson(A)siger:'JegharfAetnytjob'.Restenaf gruppen
stillersporgsmAl,og lererenellerAsvarer.
Allehjeipermedat rette,sd satningerneoliireikorrekte.
Opgave 2: lnterviews - parvis traning
GAsammento og to (Aog B).A siger:'JegharfAetnytjob'.B interviewerA
om hans/hendes
job,
ogA svarer.Herefterbyttesroller.Provbeggerolleret pargange,til interviewelkarer
udenproblemer.(Bruggerneeksemplerne
s. 24.Herkandu fA hjelp til at findespargsmAl,
du kan
bruge).
Interviewet
fremfsrestil sidstet par gangei klassen/gruppen
medforskeilige
personeriAs og
B'srolle.
Opgave 3: Samtaler - parvis
Skiftpartner,
ogfar nu en merefrisamtaleomjob.FindsAigenen ny partnerog provigen.

Skriftligdialog
opgave: Skriven diarogomjob medbadeAs og B'sreprikker.

Lytteovelse2: Lyt efterord, satninger og udtale


O p g a v e1 :
1) Lyttil lydfilnr.18 udenat lase. Lytefterordenei de enkeltesetningerog gentag.
2) Lytigenog les samtidig.
Gentag,og v@rserlig opmarksompAudtalenaf de lysegrAord.
Bemerkforskellen
mellemskriftog lyd.BemarkogsAtrykog rytme.
A: 'J*g **;"'iiE*fAet'nytJob.
'*r ei*t for et
B : 'NAh,'hva<"1
Job?
A: Jeg er hl*v*t'medhjalper pli et fritidshjem.
B : 'NAh,er det et Tuldtidsjob,
eller'hvacJ?
'Nej,
A:
c:l*t*tr'kuntyv* timer om 'ugen,sA
j*g h*r tid tii at 'im** ved Siden'af.
B : 'NAh,hvor'danfik du det?
A: Jeg 5A en an'noncei aVisen,og 'sAgik
j e g ' h e no g ' * n * k k * q l * ' m * cd{* m .
Har du'pr@vet
at arbejdemqd'barnlsr?
'N@h,dst *r Torste
Qang,men jeg *r Vant
'born.
til
Jeg har s*lv flen*'smA
soskende.
B : 'Hvor'erdet 'h*n;i*?
A: il*t *r 'lig* 500 'meterTra,hvorjeg bor.

B : 'Det'lyder'godt.Er det et 'rartSted?


A: Ua,d*r er Smadderhyggeligt,
og jeg 'har
r-lcg!*'meget'**d*
kol'leger.
'stor
B : Er det en
institution?
'Nej,
A:
d*t ei"et'ret'lilie'sted.
Vi er'ikke
'mere*nd fem hnsatte.

B : Er det'hArdt?
A: 'Det*yn*s jeg '!kk*.il*r *r selvfolgelig
t e m m e l i g ' m e g e t ' l a r m ,e n d * t e n ' o g s *
'meget5jol4.'S*rr:en*er'meget's6de.

'erdin 'arbejdstid?
B: Hvor'dan
A: il*t er'lidtfor'skelligt.
Jeg hrbejderTire
'c1age
'Fulcgie
'er
om 'ug*r'r.
$ange jeg der
om ' mor genen,
og' n*gle' gange
om'efter middagen.
B: 'HvadfArdu 5i om'm6neden?
A: Om'kring9.000.
'erdet,'siei*r:
B: Hvor'lmrige
du *r Startet?
'*et
'siden.
A:
*r'cirka'14Uage
'NAh,
B:
mentil 'lykke'rned
det.
A: Tak.

Opgave 2: Les dialogen parvis


pA
Les dialogensammento og to (A og B),og hjelp hinanden
medudtalen.
Ver opmerksomme
pArytmen.Fremtarderefter
de lysegrA
ord,og ver ogsAopmerksomme
dialogen
foret andetpar,
og bytsArollerog lyttil dem.Lyttil sidsttil lydfilenigen.(Tren igenudtalenhjemmetil cd-rom'en).
Opgave 3: Mundtligt resume
i historien.
Genfortelhovedpunkterne
Brugdineegneord.BegyndsAdan:Jegtaltefor restenmed
Livi gdr.HunharligefAetnytjob ...
Tren fsrstsammento og to.Tilsidstvelges 6n persontil at fremlaggei klassen.

Findsporgsmaltil svar
Udfyldningsopgave:
Lineog Emiltalerom Emilsnye job. Du ser her Emilsreplikker,men hvad siger Line?Udfyld
Linesreplikker.

f.

i.:it:ti

-jr;i: i:,r,

'i,r{':l

Line:
2.
3.
4.
5.
,ri.i;;ia,)n

6.
7.
,'.i(:',
+t

8.
1li tler ittls;t i'ti.)gei crletai'DeIrit:
iiit.ii.1r1

l-j

9.
10.
.l

1r,,,

11.
12.
13.
14.
!rr

15.
16.
17.
t'.i

27,

n*

1-

Fortallendetekster
Opgave1: LytteforstAelse
medatopsummere
indholdet
afteksten.
Lytet pargangetil lydfilnr.19,oghjelphinanden
Opgave2: Tekst- Udfyldningsopgave
pA
i teksten.
Ver opmerksom
Lytet pargangetil lydfilnr.20 og indsetde ord,dermangler
pA
hvordan
Ver
opmarksom
de
smA
Hvordan
lyderde,og
skrives
de?
ogsA
bojningsendelserne.
bogstaver.
tale'spiser'mange
ord. Nogleaf dem er sv@realhare,da vi i almindelig
(Vedselvstandigt
til sidstmeddenoriginale
tekstpA:www.synope.dk).
arbejdecheckes

job.Hun

Aminaharlige
_

hunklokken7.30

fuldtidsstilling,
og hverdag

kantine.
_

er ikkesAhoj,menhunhar

friklokken
15.30.

og -

somkskkenmedhjelper

chefer ogsdflink.

kolleger,
og
Amina

Hverdag

morgenmad,
_
, for det

frokost.Hunhartit

firma,og
. Hunkangodt

mangeansatte.
Aminaer gladfor
mad,og hunergod_

rentog

op,

Hunmoder

mange

mennesker,
og det
lidtudenfor

syneshun.
mendeter nemtforAmina
en buslige

. Det

pAarbejde,_

der

kunet kvarter.

Opgave3: Udtaletraning
pAwww.synope.dk).
(Check
trykkene
Lyttil lydfil20igen,oggentag
medtydelige
rytmegrupper.
Opgave4: Diktat
til cd'en- set sAselvkommaer
og punktummer).
somdiktat(gernehjemme
Skrivteksten
Opgave5: SporgsmAlog svar
(seogsddesproglige
s. 53-64).
to ogto oglavsporgsmAl
ogsvartilteksten
opgaver
GAsammen
Opgave6: Mundtligtresume
parvis
historie
i sammenhengende
form.Fremleg
forhinanden
elleri klassen.
GenfortelAminas
Opgave7: Fortel selv om et job, du har eller har haft
pi at fortallei klassen/gruppen
Forbered
ometjob,du harellerharhafti Danmark
dighjemme
i.
DukanogsAvalgeat fortalleometjob,duer interesseret
elleri dithjemland.
Opgave8: Skriftligfremstilling
i.
Skriventekstometjob,du harellerharhaftellerometjob,duer interesseret

Dialogerom venner og bekendte

En kollegaforteller,at han ligehar modten


f a l l e sb e k e n d ts, o m d u i k k eh a rs e t i l a n g
t i d .D u e r n y s g e r r i go,g d u h a r m a n g e
sporgsmAl.

Din kollegasiger:

'Jeg msdte for resten


Marc i gAr'
Hvadsporgerdu om?

Find sporgsmAl til dialogen


Hvadvil du sige/sporge
om i dennesituation?
Snakom det i klassen,skrivforslageneop pa tavlenog ret i fellesskab.Ellersnakom det parvis
elleri grupper,og fA bagefterhjelp af lereren.
Bemark:Detervigtigt,
atdetblivernaturlige
og korrekte
danske
satninger.
Skrivjeres sporgsmil her:

29 -+

ar.--

-.

s'

Eksemplerpi spsrgsmaltil: 'Jeg modtefor resten... igir'


Les og forstAeksemplerne.
LytsA til lydfilnr.21,gentagog tren din udtale(gerne
hjemmearbejde).
Bemerk trykog rytme.Udvelg de sporgsmAlfra listen,du gernevil huske,og
tren iser dissesetninger.

Fsrstereaktion

1. Nej, hvor 'sjovt.'Detvar da Sjovt.


'Hvor'madtedu ham (/hende)'henne?
2. 'Hvor'henne?

Om msdet

3. Hvor'danvar det?
(at'snakke'medham)?
4. Var det'hyggeligt
5. Hvor'lange'erdet, sidendu 'sidsthar'setham?

Om personen

6. 'Lignerhan sig 'selv?HvordansA han ud?


7. Er han blevet'godtil 'dansk?Talerhan 'godt'dansknu?
8. Hvordan'harhan (/hun)det? Hvor'dan'gArdet'med ham (/hende)?
9. 'HvadgAr han 'rundtog 'laver?

Bolig

1 0 . ' B o rh a n ' s t a d i p
gA Norrebro?
'11.'Hvor'bor
han 'nu?
12. Er han Tlyttetsiden sidst?

Arbejde
u d d a nn e l se

13. Har han fAet'arbejde?


14. Arbejderhan Stadigsom 'kok?(/i 'Fotex)
15. Er han stadigarbejdslos?
16. Er han blevetfardig med'studierne
(/sin'uddannelse?)
17. Leser han Stadig'engelsk?GAr han Stadigtil 'dansk?

F r i t i do g
g a m l e ve n n e r

18. Har han Stadigkontaktmed 'Mads?Ser han nogettil Mads?


19. 'Sagdehan nogetom 'Peter?
20. Spillerhan Stadig'guitar(/fodbold)?
21. Er han Stadig'lige'morsom(/5jov/'skarlal\torlig)?

F a m i l ie

22. Har han fundeten 'pige?Er han blevet'gift?


23. tsorhan StadigSammenmed Eva?Er han Stadigkereste med'Eva?
24. Har han fAet'nogen(/flere)'bsrn?
25. Hvordan gAr det med hans 'ssster(/hansfor'eldre)?
26. 'Leverhans far'stadig?

Kontakt

27. Har | 'aftalt'noget?Skal | 'ses i'gen?


28. 'Fikdu hanstelefonnummer?
29. Skalvi 'ikke'p@ve
at'msdesi'genhllesammen?
30. Du mA'hilseham, hvis (/nAr)du 'serham i'gen.

Lytteovelse1: Lyt efter informationer


Situationen:
LisetalermedBent.Hunharligemodtenaf deresgamlevennerogfortellernuomdet.
Les spargsmAlene.
Lytderefteret pargangetil lydfilnr.22,og svarpAsporgsmAlene:
1. HvemmodteLise?
2. Hvordanvardetat msdehende?
3. HvorndrsA Lisehendesidst?
4. Hvordan
serhunud nu?
5. HvormsdteLisehendehenne?
6. Hvadlaverhuni Kobenhavn?
7 . H v o r b o r hunnu ?
8. Hvorboedehuntar?
9. Hvemer Lars?
10.Hvemer Claus?
11.HvadlaverClaus?
12.HvordangArdet medhendesssster?
13.HvadharLiseaftaltmedhende?

Mundtligtrening
Opgave1: Interviews- felles mundtlig traning i klasseneller i gruppen
person(A)siger:'Jegmodtefor resten...igAr'eller:'Jegvarsammen
Larerenelleren udvalgt
med...igAr'.Restenaf gruppen
stillerspargsmdl,
og lererenellerA svarer.
Allehjelpermedat
rette,sAsetningernebliverkorrekte.
Opgave 2: Interviews - parvis trening
GAsammento og to (A og B).A siger:'Jegmodte/var
sammenmed... i gAr'.B interviewerA
om
hans/hendes
ven/veninde,
og A svarer.Herefter
byttesroller.Provbeggerolleret pargange,til
(Bruggerneeksemplerne
interviewet
ksrerudenproblemer.
s. 30. Herkandu fA hjelp til at finde
sporgsmAl,
du kanbruge).
lnterviewet
frem{sres
tit sidstet pargangei klassen/gruppen
personeri As og
medforskellige
B's rolle.
Opgave 3: Samtaler - parvis
Skiftpartner,
oglar nu en merefri samtaleom (felles)vennerog bekendte(gerneom klassekammerater).
FindsAigenen ny partnerog pravigen.

Skriftfigdiafog
Opgave: Skriv en dialogom vennerog bekendte
medbide As og B'sreplikker.

Lytteovelse2: Lyt efterord, satninger og udtale


O p g a ve 1 :
1) Lyttil lydfilnr.23udenat lese. Lytefterordenei de enkeltesetningerog gentag.
2) Lytigenog las samtidig.
Gentag,og v@rserlig opmarksompAudtalenaf de lysegrAord.
Bemerkforskellen
mellemskriftog lyd.BemerkogsAtrykog Mme.
A: Ueg'modte
for'restenMa'riei gAr.
B: Gjordedu'det?Hvor'dan
var'det?
A : ' D e tva r'me g e t'h yg g e l i g t.
'siden
B: Hvor'langeer det'egentlig,
du Sidsthar Sethende?
A: Deter velfem-Seks'61
Siden.
'Ligner
'selv?
B:
hunsig
A: Ua,menhuner blevet'langhAret,
og SAharhunfdet'briller.
B : 'Ndh,'hvor'modte
du hende'henne?
A: Detvar'nedepd stationen.
Jeg Stodog
VenledepAtoget,og bA komhun
'pludselig
'gAende.
B: 'Ndh,'hvadlaverhun'her?'Borhun'ikkei
Viborg?
A: 'Nej,huner'ligeflyttettil Koben'havn.
B: 'NAh,'hvorbor hunsA'henne?
A: Hunharfdeten hndelslejlighed
pA
'Osterbro.
B: Hvor'dan
kandetVere, huner flyttet
herover?
pAmedi'cinstudiet
A: Huner kommet'ind
i
Ksben'havn.
HunskalStarte'efter
Sommerferien.
B: 'Ndh,er hunStadigvek'sammen
med
'ham'der'Lars?
A: 'Nej,'deer gAetfra hin'anden.
Hunhar

fdeten 'ny'kareste.Deter'en,der hedder ' Claus.' Han


leser ' ogs&
m edi 'c i n.
B: 'Derkan man 'bare5e. 'Hvad5i med
hendesSoster?HvorUanlAr det med
'hende.
A: 'DetgArTint.'Hunbor'stadig'sammen
'Dehar'ligefAetet barn.
med'Peter.
B: O.'k.Trordu,du kommertil at 5e hende
i'gen?
A: Ua,vi 'aftalte
ai Sesen'gangi 'naeste
'uge.'Derskaljeg'udat be'ssgehende.
B : Ua,men5AmAdu 'hilsehendeTramig.
A: 'DetSkaljeghok.

Opgave 2: Las dialogen parvis


Les dialogensammento og to (A og B),og hjalp hinanden
medudtalen.Ver opmarksomme
pA
de fysegrAord,og ver ogsAopmarksommepArytmen.Fremtarderefterdialogenfor et andetpar,
og bytsd rollerog lyttil dem.Lyttil sidsttil lydfilenigen.(Tran igenudtalenhjemmetil cd-rom'en).
Opgave 3: Mundtligt resume
Genfortelhovedpunkterne
i historien.
Brugdineegneord.BegyndsAdan:JegmadteMarienede
pi stationen
i gdr.Detvar rigtighyggeligt
...
Tren forstsammento og to.Til sidstvalges 6n persontil at fremlaggei klassen.

Udfyldningsopgave:
Find spsrgsmaltil svar
Johanog Mariatalerom en gammelven,somMariamodtei gAr.Du serherMariasreplikker,
menhvadsigerJohan?UdfyldJohansreplikker.
1. Maria:Jeg modtefor restenMichaeli gAr.
Johan:
Maria: Det var midt pA hovedgaden.
Maria: Det var meqethyggeligt.
3. Johan:
Maria: Det mA vel vere 5 Ar sidennu.
4. Johan:
Maria: Ja, han havdenasten ikkeforandretsig.
Johan:
Maria: Ja, han talernesten flydendedansknu.
Johan:
Maria: Han har fAetarbejdepA en restaurant.
7. Johan:
Maria: Nej,han har fAeten lejlighedi Holbek. Det er vistlange siden.
8. Johan:
Maria: Nej de er flyttetfra hinandenfor flereAr siden.
9. Johan:
Maria: Ja, nu bor han sammenmed en, der hedderBente.
10. Johan:
Maria: Nej ikkeendnu,men de venterbarntiljul.
11.Johan:
Maria: Ja, de ses jevnligt.
12. Johan:
Maria: Ja, de spillervisten gangimellem.
13. Johan:
Maria: Det gArvist ikkesA godtmed hansfar.Han er ret syg. Men hansmor har det fint.
14. Johan:
Maria: Ja, det regnerjeg med.Vi aftalteat ringesved.

1 5 .Johan:
Maria: Jo, det kunneda vere siovt.
16. Johan:
Maria: Ja, det skaljegnok.

F
Fortallendetekster
Opgave1: Lytteforstielse
medatopsummere
indholdet
afteksten.
Lytet pargange
tillydfilnr.24,oghjelphinanden
Opgave2: Tekst- Udfyldningsopgave
pdr
i teksten.
Ver opmerksom
Lytet pargangetil lydfilnr.25 og indsetde ord,der mangler
pr
Hvordan
lyderde,oghvordan
bojningsendelserne.
skrives
de?Var ogsAopmerksom desmA
tale'spiser'mangebogstaver.
ord. Nogleaf dem er sv@realhare,da vi i almindelig
(Vedselvstendigt
arbejdecheckes
til sidstmeddenoriginale
tekstpA:www.synope.dk).

g o d ve n ,

F r a nkh a r_

Bo.De
vennersiden

,ogde

lille,kraftigfyrmed

hArog

harmange
og han

ojne.Han

Aben_

med.Haner _

spendende

iArhus

fodbold.

lilfedatterpd to dr. Haner

medsin koneog

Frankgladfor,
med.

sjov,og han

hangod

Og sd

kvikog

for sportog politik,

automekaniker,
og hanhar

rit

klasse.Bo

Han

er altidi _humsr.
Bo

hinandenfra

lillevarksted.

hanhar

bil, og den har han

den ikke

Bo hamsom regelmed

den.

Opgave3: Udtaletraning
pAwww.synope.dk).
(Check
Lyttillydfil25igen,oggentag
medtydelige
rytmegrupper.
trykkene
Opgave4: Diktat
Skrivteksten
somdiktat(gernehjemme
til cd'en- sat sd selvkommaer
og punktummer).
Opgave5: Spargsmillog svar
(seogsAdesproglige
GAsammen
to ogto og lavsporgsmAl
ogsvartilteksten
opgaver
s. 53-64).
Opgave6: Mundtligtresume
Genfortel Frankshistoriei sammenhengendeform.Fremleg for hinandenparviselleri klassen.

Opgave7: Fortal selv om en ven eller en bekendt


Forbereddig hjemme pA at fortelle i klassen/gruppenorn en ven elleren bekendt.

Opgave8: Skriftligfremstilling
Skriven tekstom en ven ellerveninde.

Dialogerom uddannelse

Du er sammenmed noglevenner.En af
demforteller,at hun er begyndtpA en udd a n n e l s eD. u e r i n t e r e s s e r eoto. d u h a r
m a n g es p o r g s m A l .

Din ven siger:

'Jeg er begyndtpA
en uddannelse'
=

Hvadsporgerdu om?

Find sporgsmAl til dialogen


Hvadvil du sige/sporge
om i dennesituation?
Snakom det i klassen,skrivforslageneop pa tavlenog ret i fallesskab.Ellersnakom det parvis
elleri grupper,og fA bagefterhjalp af lareren.
Bemerk:Detervigtigt,
at detblivernaturlige
ogkorrekte
danske
setninger.
Skriv jeres sporgsm6l her:

35 -j^"

Eksemplerpi sporgsmAltil: 'Jeger begyndtpi en uddannelse'


Les og forstAeksemplerne.Lyt sA til lydfilnr. 26, gentagog tren din udtale(gerne
hjemmearbejde).
Bemerk trykog rytme.Udvelg de sporgsmAl
fra listen,du gernevil huske,og
tren iser dissesatninger.

Forstereaktion

1. 'NAh,'detlyder'spendende!
2. 'Hvad'erdetfor en 'uddannelse?
3. 'NA,'hvad'l@ser
du?'Hvadskaldu \rere?

Tid

pA'det?Hvor'lengehardu gAet'der?
4. Hvor'nAr
er du begyndt
5. Hvor1ang
tidtager'det?
6. Hvor'nAr'regner
du medat blivefardig?

Uddannelsesstedet 7. 'Hvad'erdetfor en Skole(/etsemi'narium/et


universitet)?
'Hvor'gAr
8. 'Hvor'laser
du 'henne?
du 'henne?
(/i Arhus?)?'Hvor'ligger
9. Er deti Kaben'havn
det?
10.Er detet'godt'sted
(/engod'skole/et'godt
semi'narium)?

OptagelsepA
uddannelsen

11.Er det 'svertat komme'ind?


12.'Hvad'kr@ves
derfor at komme'ind?'Hvader'optagelseskravene?
13.SkalmanhaveDanskPrsve3 (/studentereksamen)
forat kommelnd?

Meningom studiet

14.'Hvadsynesdu 'omdet?Er du 'gladfor det?


'erdet?
15.Hvor'dan
16.Er det 'hArdt(/'svert)?Hardu 'meget'hjemmearbejde?
(/studiekammerater)?
17.Hvor'dan'er
dine'l@rere
18.'Hardu noglelode lerere?'Hardu nogleSadeStudiekammerater?

Uddannelsen

19.Hvor'mange
timerhardu om ugen?
20.Hvor'mange'er
I pd'holdet?
21.'HvilkeTag'hardu sA?
22.'Hvadkandu 'bedst'lide?
(/prolektarbejde)?
23.Er der meget'gruppearbejde
24.Er der bgsApraktik?Hardu 'sAfundeten praktikplads?

Okonomi

'klarerdu digsko'nomisk?
25.HvorUan
'Uddannelsesstotte)
26.Kandu 'sAfa S.'U.?('Statens
27. Kandu 56 have'arbejdeved Siden'af?

Fremtidsmuligheder 28.Hvor'dan
er'mulighederne
for at fA job 'bagefter?
'Hvadkandu 5Ablivebagefter?
29. 'Hvorvil du 'gerne'arbejde
bagefter?

Godeonsker

30.'Na,men'held
og'lykke'med
det.

Lytteovelse1: Lyt efterinformationer


Situationen:Trineer begyndtpAen uddannelse.
HuntalermedBoog fortallerom uddannelsen.
Las sporgsmAlene.
Lytderefteret pargangetil lydfilnr.27,og svarpAsporgsmAlene:
1. HvadleserTrinetil?
2. HvornAr
begyndte
hunpi det?
3. Hvadsyneshunom det?
4. Hvorlangtidtageruddannelsen?
5. Skalhunvere pAskoleheletiden?
6. Hvilkefagharhun?(Nevnmindstto)
7. Syneshun,deter svert?
pAstudiet?
8. Hvordaner arbejdsformen
9. Hvordaner hendesstudiekammerater?
10.Hvordanklarerhunskonomien?
11.Er detsvart at kommeindpAstudiet?
12.Hvorvil hungernearbejdeog hvorfor?
13.Hvorforer det ikkesvart at fAarbejde?

Mundtligtrening
Opgave1: Interview- falles mundtlig traning i klasseneller i gruppen
Lererenelleren udvalgtperson(A)siger:'Jeger begyndtpAen uddannelse'.
Restenaf gruppenstillerspargsmdl,
og larerenellerAsvarer.
Allehjelpermedat rette,sAsetningernebliverkorrekte.
Opgave 2: Interviews - parvis trening
GAsammento og to (Aog B).A siger:'Jeger begyndtpAen uddannelse'.
B interviewer
A om
hans/hendes
uddannelse,
ogA svarer.Herefter
byttesroller.Prsvbeggerolleret pargange,til
interviewet
(Bruggerneeksemplerne
korerudenproblemer.
s. 36.Herkandu fA hjelp til at finde
sporgsmAl,
du kanbruge).
Interviewet
fremfsrestil sidstet pargangei klassen/gruppen
personeriAs og
medforskellige
B'srolle.
Opgave 3: Samtaler - parvis
Skiftpartner,
oglar nuen merefrisamtale
om uddannelse.
FindsAigenen nypartner
og provigen.

Skriftligdialog
Opgave: Skriven dialogom uddannelse
medbAdeAs og B'sreplikker.

il-*

Lytteovelse2: Lyt efterord, satninger og udtale


O p g a ve 1 :
1) Lyttil lydfilnr.28 udenat lese. Lytefterordenei de enkeltesetningerog gentag.
2) Lytigenog les samtidig.
Gentag,og v@rsarlig opmarksompAudtalenaf de lysegrAord.
mellemskriftog lyd.BemerkogsAtrykog rytme.
Bemarkforskellen
A: 'Hej,deter'langeSiden.'HvadgAr'du
'rundtog'laver?
p* en 'uddannelse.
B: Jeger be'gyndt
A: ' N d h ,'d eltyd e r'sp mn d e n d e.' Hvad' laser
du 5A?
B: Jeg leser til so'cial-og
Sundhedshjelper.
pA det?
A: O.'k.,hvor'nAr
er du be'gyndt
B: ' Ef t e r'so mme rfe ri e n .
A: 'NAh,er du 'gladfor det?
B: Ua,det 'erjeg faktisk.'Deter 'spandende.
A: Hvorlangtid tagerdet'egentlig?
B: 'Et6r og to'mAneder.
A: 'NAh,deter jo 'ikkesA'langtid. Er der
'ogsApraktik?
B: Ua,derer Tlerepraktikperioder,
men'lige
'nuer jeg pA'skole.
B:
A: 'Hvadfor nogleTag'harI bA?
B: Vi harSundhedsfag
og padagogikog
A:
- og'sA'ogsA
psykologiog Samfundsfag
nogle'praktiske
Tag.
B:
A: Er det Svart?
B: Ja,'lidt.Derer en 'delat'l&se,menvi
A:
'hjelperhin'anden.
Vi har'meget
B:
'gruppearbejde.
A: 'Hardu 5A nogle'ssdebtudiekammerater?
De {lesteer
B: Ua,deter et'ret'godt'hold.
'megetSsde.Vi 'hardet bjovtSammen.
Men'hvad5A med
A: 'Detvar da'heldigt.
Hvordanklarerdu Uet?
skono'mien?

'Deter'ikke'noget
pro'blem.
JegfAr
e'levlsn
under'hele'uddannelsen.
'NAh,'detlyder'godt.
Er det'svertat
kom m e' ind?
'N@h,det trorjeg 'ikke.Jeg tror,'alle
'ansogere
biev'optaget
Sidst.
'Hvorvil du 5A 'gerne'arbejde
'bagefter?
pAet plejehjem.
Jegvil 'gerne'arbejde
'Det'provedejeg, tar jeg StartedepA
bkolen,og detvarjeg 'meget'gladfor.
for at fA lob
A: Hvor'dan
er'mulighederne
'bagefter?
B: 'Deer vist'rigtig'gode.Manmanglervist
perso'nale
flereSteder.

Opgave 2: Las dialogen parvis


pA
Les dialogensammento og to (A og B),og hjalp hinanden
medudtalen.Ver opmerksomme
de lysegrAord,og var ogsAopmerksommepArytmen.Fremfarderefterdialogenfor et andetpar,
og bytsArollerog lyttil dem.Lyttil sidsttil lydfilenigen.(Tran igenudtalenhjemmetil cd-rom'en).
Opgave 3: Mundtligt resume
i historien.
Brugdineegneord.BegyndsAdan:Jeg modteTrinei gAr.
Genfortelhovedpunkterne
Huner begyndtpAen uddannelse
...
Tran forstsammento og to.Tilsidstvalges 6n persontil at fremleggei klassen.

Findsporgsmaltil svar
Udfyldningsopgave:
men hvadsigerUlla?UdfyldUllas
Kimog Ullatalerom uddannelse.
Du ser her Kimsreplikker,
replikker.
1 . K i m :J e g e r l i g eb e g y n dpt d e n u d d a n n e l s e .
Ulla:
K i m :J e o s k a l v e r e k o k
2. Ulla:
K i m :Jeg gdr pA en hotel-og restauratinnsskole^
3. Ulla:
Kim: Jeg er gladfor det. Det er megetgodt.
4. Ulla:
K i m : I t r e u g e rs n a r t .
5. Ulla:

Kit m FireAr.
6. UIlla
Kim: Ja, der er mestpraktik,og ind imellemer der sA skoleperioder.
7.
Kim: Nejjeg har ikkefundetnogetendnu.Forelobigskaljegvere pdrskolensyttenugertil.
8 , Ulla:
K i m : Nej,det synesjeg ikke.Det er ok.
L

Ulla:
K i m :V i e r c a . 3 0 .

1 0 . Ulla:
K i m : De flesteer megetsode,men der er ogsAnogle,cJerer lidtmerkelige.
1 1 . Ulla:
K i m : V i e r d e rf r a B - 1 5h v e rd a o .
12. Ulla:
smAkurser.
K i m :Vi har madlavning
og hygiejneog forskellige
1 3 . Ulla:
K i m : J e g k a nb e d s tl i d em a d l a v n i n g .
1 4 . Ulla:
K i m : J e g f A rS . U . ,o g s i i h a rj e g l i d ta r b e j d ev e ds i d e na f.
1 5 . Ulla:
for at fd noget.
K i m : Der er vist megetgoclemuligheder
1 6 . Ulla:
Kirn:Jeg kunnegodttanke mig at arbejdepAet hotel.
1 7 . Ulla:
-Iak
Kim:

ffi-

Fortellendetekster
.

LytteforstAelse

af teksten.
indholdet
medat opsummere
Lytet pargangetil lydfilnr.29,og hjelp hinanden
. .,i,,i,..':..
, Tekst - Udfyldningsopgave
pA
Lyt et par gangetil lydfilnr. 30 og indset de ord, der mangleri teksten.Ver opmerksom
ilvordanlydeide,og hvordanskrivesde?Ver ogsAopmerksompAde smA
U'olningsenOelsLrne.
bogstaver'
tale'spiser'mange
orO.pogteaf demer svere alhsre,da vi i almindelig
(Vedselvstendigtarbejdecheckestil sidstmed den originaletekstpA:www'synope.dk).

Han

igang med

Mehmet

born,og han-

Han
pAseminariet.

tre et
har han bAdepraktiskeog

PA

padagog.

gerne
hr.

fag. Mehmetkan

hander,

fag.Haner godtil
de praktiske

bedst

Hanvarkstedsfagene.

glad-

og han
og boldspil

synes,at det -

vigtigt,
-

Hervar hanmest
fritidshjem.
og det var han glad-.

med de
bold-

-,

derer

musik

og Mehmet
i uddannelsen,

flere
i praktiken gang.HanvarpA-

harallerede

godt-

og han

Han

ogsAiverkstedet.Han
tildestoredrenge.

i ' , : :j i l , r t j :. i U d t a l g t f A n i n g

(checktrykkenepa www.synope'dk).
Lyttil lydfil30 igen,og gentagmedtydeligerytmegrupper.
r::-1. Diktat
*.1i::'",

Skrivtekstensomdiktat(gernehjemmetil cd'en- set sAselvkommaerog punktummer).


r.-'SpOfgSmAl Og SVaf
,!*:'1.;.\..:,':

opgavers' 53-64)'
og svartilteksten(seogsAde sproglige
GAsammento og to og lavsporgsmAl

Mundtligtresume
parviselleri klassen'
form.Fremlegforhinanden
isammenhengende
historie
GenfortalMehmets
'''
!r.q:rrir-. Fortel selv om en uddannelse
du er i gangmedeller
om en uddannelse,
dig hjemmepAat fortellei klassen/gruppen
Forbered
i at tage'
du hartagetellerer interesseret
om en uddannelse,
, t....';skriftlig fremstilling
l-Ji;,Li;r
Skriven tekstom en uddannelse.

"-

40

DialoEerom sygdom og helbred

Du talermed en ven. Hunfortaller,at hun


r e dh e l b r e d eD
h a rn o g l ep r o b l e m em
t.uer
b e k y m r e to, g d u h a r m a n g es p o r g s m A l .

:i,
,i{

Din ven siger:

'Jeg har det ikke sd godt'


Hvadsporgerdu om?

Find sporgsmAl til dialogen


Hvadvil du sige/sporge
om i dennesituation?
Snakom det i klassen,skrivforslageneop pa tavlenog ret i fellesskab.Ellersnakom det parvis
elleri grupper,og fA bagefterhjalp af lareren.
satninger.
og korrekte
danske
Bemark:Detervigtigt,
at detblivernaturlige
Skriv jeres sporgsm6l her:

41 -L-_

Eksemplerpi sporgsmaltil: 'Jeg har det ikke sA godt'


Les og forstAeksemplerne.
LytsA til lydfilnr.31, gentagog tren din udtale(gerne
hjemmearbejde).
Bemerk trykog rytme.Udvelg de sporgsmAl
fra listen,du gernevil huske,og
tran isar dissesetninger.

Fsrstereaktion

1 . 'NAh,'hvader der i Vejen?


2 . 'Detlyder'ikkesA godt (/rart)!
3. 'Veddu, hvaddet 'erfor'noget?(vedbeskrivelse
af symptomer)
4 . Er det slemt (/alVorligt)?

Tid / varighed

5. Hvor'lengehar du 'haftdet?
6. Hvor'lengehar det Varet?
7. Har du 'haftdet tsr? 'Fhrdu tit 'det?

Om sygdommen/
tilstanden

8. Ved du, hvad det'kommerhf? 'Hvadtror du, det'kommerhf?


9. Kandetvere nogetallerli (/pigVekSem)?
Trordu,deter nogetallergi?
10.Det kan V@re,du mangler'D-vita'min
(/harfor'hojt'blodtryk).
11. 'Erdet der 'heletiden?
12. Har du 56 'meget'ondt?Har du feber (/'kvalme)?
13. Er der andrei fa'milien.
der'hardet?

Legebesog

14. Har du varet hos 'legen? Hvor'nArskal du der'hen?


15.'Hvadsigerdin 'lage?
16. Har de fundet'ud hf , hvad det 'er?
17. Har du fAet'checket(/'undersogt)... (dit 'blodtryk)?
18.Tror du 'ikke,du skal 'pr@ve
en specia'list?

Be h a n d l in g e n

19. Tagerdu 'nogeti'moddet?


20. 'Hvadgsr man Ved det?
21.'FArdu 5A nogetpenicil'lin?
Skaldu 'sAtage penicil,lin?
22. Hvor'lange skal du gore 'det?
23. Hvor'lengehar du 'gjort'det?
24. 'Hjelperdet'sA?

Konsekvenser

25. Kan du 5A'godtgA p6'arbejde(/'kommei 'morgen/tage'med


26. Er du 5A 'sygemeldt?
27. Hvor'ndrtror du 'sA,du kan kommepA hrbejdeigen?

Gode rdd

28.Hardu 'provet(at)...(+infinitiv)?
MASke
skulledu proveat
2 9 .D u ku nnemAske' ogsA
pr oveat...( +inf.) ?

Godeonsker
-42

,
3 0 .('N amen)
' god' bedr ing.

Lytteovelse1: Lyt efter informationer


Situationen:
Liser syg.HuntalermedJanog fortellerom,hvordanhun har det.
Les sporgsmAlene.
Lytderefteret pargangetil lydfilnr.32,og svar pA sporgsmAlene:
1. Hvader deri vejenmedLis?
2. Hvorlenge hardetvaret?
3. Hvordanklarerhundetmedsitarbejde?
4. Hvilkesymptomer
harhun?
5 . H v o r h o j f e b e rh a rh u n ?
6. Harhunhaftdetfleregange?
7. HvornAr
var hunhoslegen?
8. Hvadtrorlegen,deter?
9. HvadmedicintArhun imoddet?
10.Hvadskalhun meregare?
1 1 .H v o r d a n g A r d e t n u ?
12.HvorndrstarterhunpAarbejdeigen?
13.HvemerJan?

Mundtligtraning
opgave 1: Interview- falles mundilig traning i klasseneller i gruppen
Lererenelleren udvalgtperson(A)siger:'JeghardetikkesAgodt'.Restenaf grupenstiller
sporgsmAl,
og lererenellerAsvarer.Allehjelpermedat rette,sAsatningernebliverkorrekte.
Opgave 2: Interviews - parvis traning
GAsammento og to (A og B).A siger:'Jeghardet ikkesAgodt'.B interviewer
A om problemet,
ogA svarer.Herefterbyttesroller.Pravbeggerolleret pargange,til interview
elkarerudenproblemer.(Bruggerneeksemplerne
s. 42. Herkandu fA hjelp til at findesporgsm6l,
du kan
bruge).
Interviewet
fremfores
til sidstet pargangei klassen/gruppen
medforskellige
personeriAs og
B'srolle.
Opgave 3: Samtaler - parvis
Skiftpartner,
ogfar nu en merefri samtaleom sygdomog helbred.FindsAigenen ny partnerog
provigen.

Skriftligdialog
opgave: Skriven dialogom sygdommedbadeAs og B'sreplikker.

Lytteovelse2z Lyt efterord, satninger og udtale


O p g a v e1 :
1) Lyttil lydfilnr.33 udenat lese. Lytefterordenei de enkeltesetningerog gentag.
2) Lytigenog las samtidig.
Gentag,og v@rsarlig opmerksompAudtalenaf de lysegrAord.
Bemarkforskellen
mellemskriftog lyd.BemerkogsAtrykog rytme.
A: 'Hej,hvor'dan'gdrdet?
B: Det'96rfaktisk'ikke
Serlig'godt.
A: 'NAh,'hvader der i Vejen?
B: Jeg'haret'rnevetilfml*s.
A : ' D e t ' l y d e r ' i kskA
e' r a r t .
B: 'N@h,
det'erdet'heller'ikke.
A: Hvor'lmnge
hardu haftUet?
B: 'Lidt'over
en 'uge'nu.
A: 'NAh,'detvar'lange.Er detSlemt?
B: Ua,det 'erdet faktisk.
A: Er du 56 Sygemeldt?
B: Ua,jeg har38,5,ogjeg kaster'op
og diar'r6.
og har'kvalme
Deter'ikketil at irolde'ud.
A: 'Hm,er der'andre
ifa'milien,
der'hardet?
'Nej,
'mig.
B:
deter'kun
A: Hardu 'haftsddannogetTor?
B: 'Nej,deter TorsteUang.
A: Kandet vere 'noget,du har Spist?
B:
A:
B:
A:
B:

Ua,mASke.
JegVeddet'ikke.
Hardu veret hos lagen?
i forg6rs.
Ua,jeg var der'henne
'NAh,'hvadsagde'hun?
HunSagde,at det 'nokvar en

salmo'nellainfektion.
A: Ah, 'nej.Hardu 'sAfAet'nogeti'moddet?

B : Ua,jeg harfdetnogetantibi'otika,
og Sdr
skaljegdrikke'rigeligt
medVeske.
'Hjelper'det
A:
sA?
'synes,
B: Ua,jeg
at'h.|mlpe
detbegynder
lidt.
'NAh,
A:
tror du 54,
Uetvar da 'godt.Hvor'nAr
i'gen?
du kankommepA'arbejde
'Det
'ikke
- mendet bliveri 'hvert
B:
Vedjeg
fald'ikke'lige
forelobig.
A: 'NA,men'sAmAdu have'gorl'bedring.
B : Tak- og 'hilskol'legerne.
A: 'Detskaljeg'nok.

Opgave 2: Las dialogen parvis


pA
Les dialogensammento og to (A og B),og hjelp hinanden
medudtalen.Ver opmerksomme
de lysegrAord,og ver ogsAopmerksommepArytmen.Fremtarderefterdialogenfor et andetpar,
og bytsArollerog lyttil dem.Lyttil sidsttil lydfilenigen.(Tran igenudtalenhjemmetil cd-rom'en).
Opgave 3: Mundtligt resume
i historien.
Genfortelhovedpunkterne
Brugdineegneord.Begynds6dan:JegtaltemedLisi gir.
H u ne r syg...
Tren fsrstsammento og to.Tilsidstvalges 6n persontil at fremleggei klassen.

Udfyldningsopgave:
Find sporgsmaltil svar
Jensringertil Tine.Huner syg,og de talerom hendessygdom.Du ser herTinesreplikker,
men
hvadsigerJens?UdfyldJens'sreplikker.
H e j ,d e te r T i n e .
Det gar ikkesA godt.
2.
J e g h a rf A e tn o g e tm e r k e l i g u
t d s l e ept a b e n e n e
3.
Det ved jeg ikke.Det er sddanen hel massesmd rode knopper.
4.
J a , d e t e r d e t .D e t k l o rr i g t i gm e g e t D
. e te r v i r k e l i gi r r i t e r e n d e
5.
I s n a r te n u g e .
6.
Nej,jeg kangodtga pe arbejde.
7.
Nej,jeg haraldrighaftsddannogetfor.
8.
Nah, detvedjeg ikke.Jegtroedeforst,detvarnogleinsektstik,
mendeter deti hverlfaldikke.
L
N e j ,d e te r k u nm i g .
10.
H a nv e d h e l l e ri k k e ,h v a dd e te r .J e g h a rf o r e l o b i fga e tn o g e ts a l v e j,e g s k a ls m o r ep A .
11.
l f i r ed a g e .
12.
N e j ,d e ts y n e sj e g i k k e ,d e tg o r .J e g e r r i g t i gt r a t a f d e t .
13.
Jo, jeg har ogsAfAeten henvisning
til en hudspecialist.
14.
Pa iorqnl:n

15.
Detkangodtvare. Jegveddel ikke.Mendetfinderhudspecialisten
forhdbenflig
ud af.
16.
N e j ,j e g k a ni k k eg a i s v o m m e h a i l efno r e i o b i gs,d d u m Ag d d e r h e na l e n ed e n n eg a n g .
17.
Takskaldu have

ffi-

FortCIllende
tekster
Opgavef : LytteforstAelse
Lytet par gangetil lydfilnr.34,og hjalp hinandenmed at opsummereindholdetaf teksten.

Opgave2: Tekst- Udfyldningsopgave


Lyt et par gange til lydfil nr. 35 og indset de ord, der mangleri teksten.Var opmerksom pA
bojningsendelserne.
Hvordanlyderde, og hvordanskrivesde? Ver ogsAopmarksom pA de smA
ord. Nogleaf dem er svare alh@re,da vi i almindelig
tale'spiser'mange
bogstaver.
(Vedselvstendigt
arbejdecheckes
tilsidstmeddenoriginale
tekstpA:www.synope.dk).

ikkesAgodt.Hanhar

Mortenhar_

fra_

medsinryg,_

nu

arbejde.Det_

slemt,og hanhar
gang han

sig,og han_

iti

. Det_
ikke_

Moftenhar

hos

smertestillende

. Det
lampeop.Han

pludselig
kom
Han

og legen harogsA

ham_

fysioterapeut.
HergArhannutre

henvisninq

og

massage.
Det
hvornAr
han

ondt,hver

om

en dag, han

en forkertbevegelse,_

han

lidt,men han _

stadigikke,

pAarbejdeigen.

Opgave3: Udtaletraning
Lyttil lydfil35igen,oggentag
medtydelige
(Check
pAwww.synope.dk).
trykkene
rytmegrupper.
Opgave4: Diktat
Skrivteksten
somdiktat(gernehjemme
tilcd'en- set sAselvkommaer
og punktummer).
Opgave5: Sporgsmilog svar
GAsammen
to ogto oglavsporgsmAl
(seogsAdesproglige
ogsvartilteksten
opgaver
s. 53-64).
Opgave6: Mundtligtresume
parvis
Genfortel
Mortens
historie
isammenhengende
form.Fremleg
forhinanden
elleri klassen.
Opgave7: Fortal selv om sygdomog helbred
Forbereddig hjemmepA at fortelle om sygdomog helbred.MAskehar du selv nogleproblemer
med helbredet,ellerdu kenderen, der har det. Ellerskan du fortalleom en gang,du var syg.

Opgave8: Skriftligfremstilling
Skriven tekst om sygdomog helbred.

Dialogerom fritid og motion

Du er sammenmed noglevenner.En af
demforteller,at hun er begyndtat motionere.Du er interesseret,
og du har mange
sporgsmAl.

Dinvensiger:

'Jeg er begyndt
at motionere'
Hvadsporgerdu om?

Find sporgsmdl til dialogen


H v a dv i l d us i g e / s p o r goem i d e n n es i t u a t i o n ?
Snakom det i klassen,skrivforslageneop pa tavlenog ret i fallesskab.Ellersnakom det parvis
elleri grupper,og fA bagefterhjalp af lareren.
danske
setninger.
og korrekte
Bemark:Detervigtigt,
at detblivernaturlige
Skriv jeres sporgsmil her:

47

d*

-"

Eksemplerpi sporgsmartir: 'Jeger begyndtat


motionere,

opgave: Les og forstaeksemplerne.


Lyts6 til lydfilnr.36, gentagog tran din udtale(gerne

ll;T[#:ij:3,;3ffi'jtryk
Fsrste reaktion

Om stedet

Faciliteterog forhold pA stedet

Personer

Om traningen

Andet
Gode snsker

osrytme.
Udverj
oe.pris.'art,i ri.i"n,
oujerne
virhiske,
os

Lytteovelse1: Lyt efter informationer


Situationen:Benteer begyndtat dyrkemotion.HuntalermedJonog fortellerom det.
Les sporgsmAlene.
Lytderefteret pargangetil lydfilnr.37og svarpAsporgsmAlene:
1. Hvilken
motiondyrkerBente?
2. Hvorforer hunbegyndtpAdet?
3. GArhunpAet hold?
4. HvornAr
startedehunpd det?
5. GArhunaltidalenederhen?
6. Hvorlangtsvommerhunhvergang?
7. Hvorlangtidtagerdet?
8. Hvortitsvommerhun?
L Hvormegetbetalerhunhvergang?
10.Hvorliggersvommehallen?
11.Hvadtid pAdagensvsmmerhun?
12.Hvorforvelger hundettidspunkt?
13.HvadaftalerBenteogJon?

Mundtligtraning
Opgave1: Interview- felles mundtlig trening i klasseneller i gruppen
Lererenelleren udvalgtperson(A)siger:'Jeger begyndt
at motionere'.
Restenaf gruppenstiller
Allehjalpermedat rette,sAsetningerne
sporgsmAl,
og larerenellerAsvarer.
bliverkorrekte.
Opgave 2: Interviews - parvis traning
GAsammento ogto (AogB).Asiger:'Jeger begyndt
fritidog motion,og
at ...'.B interuiewerAom
Asvarer.Herefterbyttesroller.Provbeggerolleret pargange,til interviewet
ksrerudenproblemer.
(Bruggerneeksemplerne
s. 48.Herkandu fAhjalptil at findesporgsmAl,
du kanbruge).
personeriAs og
Interviewet
fremfores
til sidstet pargangei klassen/gruppen
medforskellige
B'srolle.
Opgave 3: Samtaler - parvis
Skiftpartner,
ogfar nu en merefri samtaleom fritidog motion.Findsd igenen ny partnerog
provigen.

Skriftligdialog
Opgave: Skriven dialogom fritidog motionmedbAdeAs og B'sreplikker.

ryZ

Lytteovelse 2=Lyt efter ord, satninger og udtale


1) Lyttil lydfilnr.38 udenat lese. Lytefterordenei de enkeltesetningerog gentag.
2) Lyt igenog les samtidig.Gentag,og ver serlig opmerksompA udtalenaf de lysegrAord.
Bemark forskellenmellemskriftog lyd.Bemerk ogsAtrykog rytme.

gArdu rundt,',. 'laver?


B : ' , . rl a s e r ek'samen.
Og sAer jeg

A: rHej, r:"

'

-s;

,,.**q;;,,

be'gyndt,''
A: 'Detvar da en ' , : i ' d e .
B : J a ,j e g ' , , ' ,, , , r : ':-,,-r:,r
111;g
et par kilo.
'
D
e
t
'
,
,
'
,
'gerne.
'
A:
, , ,J' e g ,
Det er bare
i k k es A ' n e m t .

B : Nej,desVerre.
A: 'HvorSvommerdu '

? 'Ghrdu pA et

holdeller hvad?
B : Nej,jeg gArbare',,,,

ri

svzmmehallen.
A: HVor,:, , :,,:har du gjort t:'..?
B : 'Deter vel efter'hAnden
et par'mAneder,
'sidenjeg ,,.,,, 1,:,'.

turs'klippekort.
Sd 'deter '
ta-,a.:....,;.
A: ' Nej,' deter '

SA

A: GArdu der'ned,,,,,
t'..,,:::,'
)':..:,:.:.
B : Ja, nor'malt'gorjeg, fr|efl ::-,r,,,..
Hvad er det for en Svommehal?
"
'
h a rj e g e n v e n ' i n d e
B: Det @;i '.,'',';;';,,,1,'..
lO'kalemOtiOnSCentef.
t
'
'Deter et'udmerket sted.
A: H v o r ' m e g e pt l e j e rd u s A ' ' , , ' : : ' : : : : : , . : : ' ?
B : Jeg 'svommeren kilo'mter'.
:,.,,.r'
gang.
A : U a ,d e t ' l y d e r '
Det kunnejo Vare,
i
a
n
A: Hvor langtid er du om det?
en'dag.
J"V
'sauna
'Det
'meget
B : 30-35mi'nutter,
og SAgArjeg i
B:
er du
Velkommen
t, ,.
'Det
. ,.:,,. ,:r-dejligt.
i',.r.lir:i:r::r
da vere hyggeligt.
'Ja,'det.. ,'. jeg 'ogsa'godt'rl'r,,.'.
A: 'HViIke':,::,',,:':,,,::..,:
: pIejef dU at 'SVOmme?
t i t S v o m m ed
r u?
',
B : J e g ' S v o m m e r r : : : r :'ie n ' g a n go m
|,'-og
r , , , ,h, ,V, i s j e g f A r t i d .
to
",:

A: 'Hvad I ,,,1,,,,
flg 'egentligTordet?
B : 31 kronerpr. 'gang,hvisjeg 'koberet ti-

1;;:;,,
B : 1.::.::;;;
nOf'malt'lir'i:;i.,:r'::i:,:
Og lOfdag. Jeg
'plejerat'svomme tidligt om 'morgenen.

' . ,' :
S A e r d e r r : ' , , ,s. A
'k.,
'hvad'sA
A: O.
med 'n@ste:r,:,r'
B : 'Det gf i ':i::,,..i::r:r:..
Vi 'SeS'lAfdag klOkken 8.

Les dialogen parvis


Las dialogen
sammento ogto (A og B),og hjalphinanden
pA
medudtalen.
Ver opmerksomme
de lysegrA
pArytmen.
ord,ogver ogsAopmerksomme
par,
Fremfsrderefter
dialogen
foret andet
og bytsArollerog lyttildem.Lyttilsidsttil lydfilen
igen.(Trenigenudtalen
hjemmetil cd-rom'en).
Mundtligt resume
Genfortalhovedpunkterne
i historien.
Brugdineegneord.Begynd
sAdan:
Jegtalteforrestenmed
Bentei gAr.Huner begyndt
at svsmme...
Tren forstsammento og to.Tilsidstvelges6n persontil at fremleggei klassen.
rirr-

50

Udfyldningsopgave:
Find sporgsmaltil svar
Toveog Madstalerom fritidog motion.Du ser her Mads'replikker,men hvad sigerTove?Udfyld
Tovesreplikker.
1 . M a d s :J e g e r b e g y n dat t s p i l l ev o l l e y b a l t .

Tove:
Mads: Det er rigtigsjovt.
2 . Tove:
Mads: I to maneder.
3 , Tove:
Mads: I en klubod Vesterbro.
4. Tove:
M a d s :T o g a n g eo m u g e n .
5 . Tove:
M a d s :J a ,j e g s y n e sg o d t ,j e g k a n m e r k e ,a t m i n k o n d i t i oenr b l e v e tb e d r e .
6 . Tove:
M a d s :V i s p i l l e ri c a . t o t i m e r .
7. Tove:
M a d s :N e j ,d e t g a r v i i k k e .D e te r b a r ee t m o t i o n s h o l d
8. Tove:
M a d s :N e j ,h a ne r i k k es p e c i e lgt o d ,m e nd e te r s j o v ta l l i g e v e l .
9 . Tove:
M a d s :J a , J e g g A rs a m m e nm e d L a r so g E r i k .
1 0 . Tove:
M a d s :V i e r c a . 2 0 .
1 1 , Tove:
M a d s :D e f l e s t ee r m e g e ts o d e .D e re r k u n6 n ,d e r e r r i d ti r r i t e r e n d e .
12. Tove:
M a d s :J a , d e tt r o rj e g n o k .D e te r i k k ea l l e .d e r k o m m e rh v e rq a n q .
1 3 . Tove:
M a d s :M a n d a go g o n s d a g .
1 4 . Tove:
M a d s :N e j .m a n l a r e r d e t h u r t i g t .
1 5 . Tove:
M a d s :V i g i v e rk u n 1 0 0k r .o m m i n e d e n .
1 6 . Tove:
M a d s :J a , e n g a n gi m e l l e ms v o m m e jre g e l l e rj o g g e re n t u r
1 7 . Tove:
Mads:Takskaldu have.

Fortellendetekster
Opgave1: LytteforstAelse
Lytet pargangetil lydfilnr.39,oghjelphinanden
medatopsummere
indholdet
afteksten.
Opgave2: Tekst- Udfyldningsopgave
Lyt et par gange til lydfil nr. 40 og indset de ord, der mangleri teksten.Ver opmerksom pA
Hvordanlyderde, og hvordanskrivesde? Ver ogsAopmarksom pA de smA
bojningsendelserne.
ord. Nogleaf dem er sv@realhsre, da vi i almindelig
tale 'spiser'mangebogstaver.
(Vedselvstandigt
arbejdecheckes
tilsidstmeddenoriginale
tekstpA:www.synope.dk).

gAifitnesscenter.
HangAri

Samaner

centermidti

Hangdr sammenmedet paraf


normalt3-4

om

faciliteter.

.De

. Det

et

fitnesscenter,
og der er

bAdesaunaog cafeteria.
Der

mennesker.
bAde

og

mange

og Saman

efterhAnden
mange
Saman
dyrker

pAlobebAnd
vegttraning.

er begyndt

meget,men

hirdt, og han

hanvilgernehave
se godtud.Han

en god kondition,og han

for ham

. Det er

deritr e
efterham.Det_

nu,og
hanstolt

Opgave3: Udtaletr@ning
(Check
pAwww.synope.dk).
Lyttil lydfil40igen,oggentag
medtydelige
trykkene
rytmegrupper.
Opgave4: Diktat
Skrivteksten
somdiktat(gernehjemme
til cd'en- set sAselvkommaer
og punktummer).
Opgave5: SporgsmAlog svar
(seogsAdesproglige
to ogto oglavsporgsmAl
GAsammen
ogsvartilteksten
opgaver
s. 53-64).
Opgave6: Mundtligtresume
parvis
Genfortel
historie
isammenhangende
Samans
form.Fremlegforhinanden
elleri klassen.
Opgave7: Fortal selv om fritid og motion
Forbereddig hjemmepA at fortelle i klassen/gruppen
om, hvad du laveri din fritid.Du kan ogsA
velge at fortelle, hvaddu tidligerelavedeifritiden,evt.hvaddu lavedeifritidenidit hjemland.

Opgave8: Skriftligfremstilling
Skrivenlilletekstomdinegenfritid.

Sprogligeopgavermedsporgsmil/svar-strukturer
Sporgsmil med hv-ord
t r d s t i l l i n gO
M a n k a n l a v es p o r g s m Am
l e d h v - o r do g i n v e r s i o n( o m v e n d o
) . r d s t i l l i n g eenr h e r :
Hv-ord V S. (V:verbum,S: subjekt).

Hv-ord:
Hvem

Sporgsmil:
Hvemer det?

Svar:
Deter Mariasbror.

Hvad

Hvadhedderhan?

HanhedderMarco.

Hvor

Hvorbor han?

HanboriVestergade.

Hvornir

HvornArkom han til Danmark?

Hankomi 2005.

Hvorfor

HvorforgAr han pA sprogskole?

Fordihanvil lare dansk.

Hvordan

Hvordankommerhan i skole?

Hantagerbussen.

Hvis

Hvis buskorter det?

Deter Marcos.

Hvilken

Hvilkenbustagerhan?

Hantagernr .16.

Hvadfor en "

Hvadfor en skolegAr han pA?

HangArpAVestskolen.

Hvorgammel**

Hvorgammeler han?

Haner 25 hr.

Hvor lange

Hvorlenge har han gAettil dansk?

I et halvtAr.

Hvor mange

Hvormangekursisterer der i klassen? Der er 15 kursister.

Hv-ord V

* Bemerk: 'Hvadfor en' og 'hvilken'har sammebetydning.'Hvadfor en' brugeskun i talesprog.'Hvilken'bruges


- og: hvad for en/eVnogle/noget
(se s. 60-61).
bAdeitale og pA skrift.Bemerk formerne:hvilken/hvilkeVhvilke
-- Bemark: Man kan lave mangesammensetningermed 'hvor'.Eks.:hvor tit, hvor langt,hvor meget (se ogsAs. 62).

Find sporgsmiltil svar. Velg et passendehv-ord,og huskinversion.


1.

? Han har det godt.

2.

? Han er giftmed Sofie.

3.

? Han harto bsrn.

4.

? Han er snart30 Ar.

5.

? Hanarbejderi Roskilde.

6.

? Han er rengzringsassistent.

7.

? Hanmsderklokken6.

8.

? Han har fri mandagog tirsdag.

9.

? Han har veret i Danmarki to Ar.

10.

? Det er Petersbil.

11.

? Han har en Toyota.

12.

? Fordihan er tret.

Sporgsmil med inversion


MankanlavesporgsmAl
udenhv-ord,kunmedinversion.
Ordstillingen
er her:V - S.
Opgave: Lavsetningerneom til sporgsmAl.
Eks.: Haner dansker.

Sporgsmdl:Er han dansker?

1. Hanflyttertil
Aborg.
2. HankenderOle.
3. Huner pedagog.
4 Hanarbejderi en kiosk.

5. Detagertil Fyn.

6. Huner gladtorbsrn.

7. Hendesmander japaner.

8. Hanssosterbori London.

9. Deressankarerlaxa.

Bemark: Dissesporgsmdrl
er'lukkede'og besvaresnormaltmedja ellernej - ellermed 'kortsvar'(ses. 56).

Sporgsmdlog svar med centraladverbial


Opgave 1: SporgsmAlmed centraladverbial.
Indsatet passende
centraladverbial
i disse
sporgsmAl.
Valg: ogsA,kun,stadigellertit.Ordstillingen
er:V S CA.
Eks.:Bor du i Esbjerg?

Sporgsm&l:Bor drustadig i Esbjerg?

1. Arbejderdu om lardagen?

,)

2. Ghrduibiografen?

3. Spiller
dinsosterviolin?

4. Holderdu ferieen uge?

5. Hardu overarbejde?

6. Talerdin mandspansk?
7. Kommerdu pAfredag?
8. Hardu kontaktmedCarl?
9. Besoger
du dinevenner?
10.Hardu 6n soster?

Opgave 2: SporgsmAlmed 'ikke'.Lavsatningerneom til sporgsmAl,


og indset centraladverbiet'ikke''
Bemerk:'lkke'harikkenegativbetyOning
ner.Oiostilingen V - S - CA.
Bemark:'lkke'bruges
"rI
oftei sporgende
setninger,
nArmanvilchecke
noget,mantror,
menikkeersikkerpA.
Eks.:Du tror, hun talerfransk. sporgsmAl:Talerhun ikke fransk?
1. Du tror,hunlaser medicin.
2. Dutror,huner giftmedlb.
3. Dutror,hungArpAseminariet.
4. Dutror,hunkommerfra lrak.
5. Dutror,hunharen ssn.
6. Dutrol haner halvandet
Ar.
7. Dutror,hangArivuggestue.
8. Dutror,hunkenderSarah.
9. Dutror,hunarbejderiFstex.
10.Dutror,hunharmarkthAr.
Bemerk:SporgsmAl
med'ikke'besvares
normaltmedjo ellernej- ellermed,kortsvar,(se
s. 56).

Opgave 3: Svar med centraladverbial.Svarpositivt


eller
i l s r Inegativt
trrvcu.tvI p
pA
a S
}/verrrvr e
spargsmAlene,
p|4tgulllalgng,
og
o
g Iindpassende
centraladverbial.
Valg: tit,noglegange,somregel,altidelleraldrig.
Ordstillir
Ing:
:*1:,
S-V.CA.
Eks.:GArdu nogensindei byen? Svar:J",i:g gfr

l,l

i byen./ Nej, Saratdrigi byen.


eS

1. Laverdu nogensinde
thaimad?
2.Tagerdu nogensinde
toget?
3. Talerdu nogensinde
medLis?
4. Serdu nogensinde
TV-avisen?
5. Koberdu nogensinde
indi lrma?
6.Harerdu nogensinde
jazz?
7. Spillerdu nogensinde
fodbold?
8. GArdu nogensinde
tur i skoven?
9. Hardu nogensinde
hovedpine?
10.Soverdu nogensinde
lange?
Bemark:MankanogsAsvaremedet kortsvar:
Ja (Nej),detgorjeg tiValtid/...
(aldrig).(seogsds. 56.)

Kortsvar
NArmansvarerpAet sporgsmAl
medinversion,
brugermanofteet'kortsvar'.
Deter unaturligt
at
gentagestoredeleaf sporgsmAlet
udenat tilfajenogetnyt(eks.:Skaldu i byen?Ja,jeE-skaFi
byen),og det kanoftevirkefor kortkunat svareja ellernej.
I kortsvarbrugessammeverbumsomi sporgsmAlet,
hvisderertaleom hjelpe-og modalverberne:
er,har,kan,skal,vil,md.Vedalleandreverber,kanmanbruge'gor'.

Model:
SpsrgsmAl:

Svar:

H]
W
m
W

+ subjekt...?

Ja (Jo)/ Nej,det

+ subjekt (+ godt./ ikke)

+ subjekt...?

Ja (Jo)/ Nej,det

+ subjekt (+ ikke)

Bemark:Vedpositivt
svarkanmanbruge'godt'efter:
vil,kanog mA,menikkeefter:er,har,skalog gor.
Efter'vil'og 'mA'kanmanbruge'gerne'i stedetfor'godt'.
(DeterogsAmuligtat brugeandrecentraladverbier,
f.eks.tiValtid/aldrig.
Eks.:LAserdu? Ja,detgorjegaltid).

Eksempler:

-fis

SporgsmAl:

Kortsvar:

Er derdbenti kiosken?

Ja, det er der./ Nej, det er der ikke.

Harde barn?

Ja, det har de. / Nej,det har de ikke.

Skalhangd nu?

Ja, det skal han./ Nej,det skal han ikke.

Kanjeg lAnebilen?

Ja, det kan du godt.lNej,det kan du ikke.

Vil I medpd turen?

Ja, det vilvi gerne./ Nej det vil vi ikke.

MAvi brugeordbog?

Ja, det ml I godt./ Nej,det mA I ikke.

Bordu i Odense?

Ja, det gar jeg./ Nej, det gor jeg ikke.

ArbejderhunpAskolen?

Ja, det gor hun./ Nej, det gor hun ikke.

GArde til gymnastik?

Ja, det gor de. / Nej,det gar de ikke.

Regnerdet meget?

Ja, det gor det./ Nej, det gor det ikke.

Opgave 1: SvarkortpAfolgendesporgsmAl
somvisti eksemplerne
s. 56 (Ja/ Nej,det ...).
1. Kandu veksleen tier?

Ja,

2. Kanhantaletysk?

Nej,

3 . S k a l d uh j e mn u ?

Ja,

4. Skalhunlese videre?

Nej,

5. HardunogensmApenge? Ja,
6. Harhanmangesoskende? Nej,
7. Er de hjemmei aften?

Ja,

8. Er dernogetmelk?

Nej,

L Vi l d ume di sko ve n ?

Ja,

10.Vilhunbyttebogen?

Nej,

11. MajeglAnedincykel?

Ja,

n.Me manrygeher?

Nej,

13.GArdu til gymnastik?

Ja,

14.lnviterer
duJens?

Nej,

Opgave 2: FortsetpA sammemAde.


1 . V i l d uh j a l p emi g ?

Ja,

2. Er der merekaffe?

Nej,

3. Kandu lidelammeksd?

Ja,

4. ForstArdu russisk?

Nej,

5. Hardutidet ojeblik?

Ja,

6. MAmanparkereher?

Nej,

7. Tagerduen taxa?

Ja,

8. Skalhanskiftejob?

Nej,

Opgave 3: Mundtlig paropgave.SporgsmAl+ kortsvar.


(udenhv-ord),og B svarer
GAsammento og to (A og B).A stilleret sporgsmAl
medinversion
medet korlsvar.
Herefter
stillerB et lignende
sp@rgsmAl,
ogA svarer,osv.

$7-

Sporgsmil med 'ikke'og 'vel'


NArmansporgerfor at fA svarpAnoget,mantror,mensommanikkeer sikkerpA,kanman
Bemerk:'lkke'og'vel'
setningogsluttemed'ikke'eller'vel'.
konstaterende
brugeenalmindelig
her.Ordstilling:
S - V.
(opadgAende)
Derer ikkeinversion
intonation.
udtalesmedsporgende
i negative
setninger.
og'vel'bruges
ipositive
setninger,
Bemerk:'lkke'bruges
Opgave

'l: Sporgsm6lmed 'ikke' (positivesetninger).LavsporgsmAl


med'ikke'somvist.

Eks: Du tror, hun er gift.

SporgsmAl:Hun er gift, ikke?


SV

'1.Dutror,hanbori Valby.
2. Dutror,huner pakistaner.
3. Dutror,de talerengelsk.
4. Dutror,de kommerkl.12.
5. Du tror,hanharen bror.
6. Dutror,hanlaser medicin.
7. Dutror,hunpasserbsrnene.
8. Dutror,haner tjener.
med'vel'somvist.
LavspzrgsmAl
setninger).
Opgave 2: SporgsmAlmed'vel'.(negative
Eks.:Du tror ikke,han rejser. SporgsmAl:Han reiserikke,vel?
1. Dutrorikke,de er hjemme.
2. Dutrorikke.deter for sent.

vin.
3. Dutrorikke,hundrikker

4. Dutrorikke,de venter.

5. Dutrorikke,hankenderBo.
6. Dutrorikke,hansigerop.

7. Dutrorikke,hanharbil.

8. Dutrorikke,de selger huset.


(ses. 56).SporgmAl
normalt
medkortsvar
med'ikke'og'vel'besvares
Bemark:SporgsmAl
med:Jo/Nej....
med'vel'besvares
...,og sporgsmdl
med:JalNej
medefterstillet'ikke'besvares
Opgave 3: Mundtligparopgave.Sporgsmil med efterstillet'ikke'eller 'vel'+ kortsvar.
med'ikke'eller'vel',og B svarermedet kortGAsammento og to (Aog B).A stilleret sporgsmAl
ogA svarer,osv.
svar.HerefterstillerB et lignendesporgsmAl,

SporgsmAl
i sammensat
tid
Opgave 1: SporgsmAlmed hv-ordi fsrnutid.LavsporgsmAlene
om til farnutid.Ordstilling:
H v - o r d- V 1 - S - V 2 .
Eks: Hvad laver du?

SpargsmAl:Hvadhar du lavet?
Hv-ord

V1

V2

1. Hveminviterer
hun?
2. Hvadgardu?
3 . H v o r e r d e?
4. Hvadaftalerde?
5. Hvorforsigerhanop?
6. HvornirfArhunbrevet?
7. Hvordanklarerhandet?
8. Hvorkaberhanuret?
9. Hvorforsalger hanbilen?
10.Hvemtalerhunmed?
11.Hvorlangeventerdu?
12.Hvorformelderdu afbud?

Opgave 2: SpargsmAlmed inversioni fsrnutid.Lavom til fornutid.Ordstilling:


V1
Eks.:Ksberdu malk?

Sporgsm&l:Hardu ksbt melk?


VlSV2

1.Sogerdu job?
2. Henterdu post?
3 . E r d us y g ?
4. Ringerdu til skolen?
5. Hardu travlt?
6. Laverdu mad?
7. Bestiller
du tid?
8. Talerdu meddinbror?
9. Slukkerdu lyset?

tid medcentraladverbial
Sporgsmili sammensat
Ordstilling:
Opgave: Lavsetningerneom tilfornutidog indsetcentraladverbiet'nogensinde'.
jeg (ikke)).
(Disse
har
med
kortsvar:
JalNej,
det
vil
ofte
besvares
et
V2.
sporgsmdl
V1 S CA
Eks.: Msder du Peter?

Svar:

1,?t

drunogensindemordtPeter?

1 . Er du i Spanien?
2 . Hardu skoldkopper?
3. GArdu til dans?
4. Arbejderdu pAen fabrik?
5. Spiserdu sushi?
6. Rejserdu pAinterrail?
7. Laberdu pAski?
8. Bordu alene?
9. Msderdu minbror?
10.Serdu Olsenbanden?

ke
Sporgsmil med: hvilken/hvilkeUhvil
ved
Bemark:'Hvilken'bruges
Brug:hvilken/hvilkeVhvilke.
Opgave:FindsporgsmAltilsvarene.
- V - S.
Hv-ord+ substantiv
iflertal.Ordstilling:
vedt-ordog'hvilke'bruges
n-ord,'hvilket'bruges
SporgsmAl:Hvilkenfilm suerdre?

Svar: De ser en naturfilm.

1.

? Hunharen scheferhund.

2.

? De brugerlokale21 o922.

3.

? Hanharvalgtet edb-kursus.

4.

? Hanharenbebarcomputer.

5.

? Hunharfri i uge7 og 8.

6.

? Hanleser Sondagsavisen.

7.

? Hantagertogettil Hillerod.

8.

? Viskalbrugerodvinsglas.

9.

? Hanharksbtetdigitalkamera.

10.

? De tagermotorvejen.

SporgsmAlmed: hvad for en/eUnogeUnogle


...
opgave: Findsporgsmaltil
svarene.Brug:Hvadfor en/evnogevnogle
. . .+ s u b s t a n t i v - V - S .
SporgsmAl:Hvadfor nogle blomster kaber hun?

Svar: Hun ksber nogle gule roser.

1.

? Hunksbernoglejordberis.

2.

? Hantageren natbus.

3.

? Devilhaveet ebletra.

4.

? Hunf6r nogetallergimedicin.

5.

? Hunvilbageen chokoladekage.

6.

? Hunkaberakologiske
eg.

7.

? Hankabernogetokseksd.

8.

? De harfAetbitletter
pA1. rekke.

9.

? Hunskalbrugenogethvedemel.

10.

? Hunsogeret rengaringsjob.

VS

sporgsmdlmed: hvadlerdet for en/eunogeunogle


...
Ndrmanvil stilleuddybende/praciserende
sporgsmAl
for at fA narmereoplysninger
om noget,
kanmanogsdbrugedennemodel:Hvad'erdetfor en/eUnogle/noget
... *.rbst"ntiv. Bemark:
Derer hertrykpA'er'.
Bemark Der er her tale om satningsklovning
(dvs.en setning,der delesop i to setninger).
Neutralsatning:
Hvadfor et hus harde ksbt?-setningsklovningl
Hvader detfor et hus,de har ksbt?
Bemerk:Sidstesatning droppesundertiden,
og derlporg"" IA btot,Hvader det for et hus?

Opgave: Stiluddybende
sporgsmAl
tilsetningerne.
Begyndmed:Hvad,erdetforen/eVnogle/noget.
Eks.: De har ksbt et hus.
sporgsmal: Hvad 'er det for et hus?
1. Hanarbejderpd et hotel.
2.Yitilr nogetlakker mad.
3. HanharlAntnoglefilm.
4. HunharligefAetet nytjob.

5. De borien hyggeligtiUeby.
6. Derer mangemennesker.
7. Hunharkobtnogetnyttoj.
8. Jeger i gangmeden godbog.

Sporgsmil med kombinationermed 'hvor ...'


'Hvor'eret gradsadverbium,
og kombinationer
med'hvor'bruges,
nArmanvil sporgetil graden
'Hvor'kan
(biord),eks.:
(tillegsord)
kombineres
medadjektiver
og medandreadverbier
af noget.
H v o r d y rh,v o rti t....
Ord sti l l i nHgvo
: r...- V - S.
med'hvor'.
Opgave 1: LavsporgsmAltil
setningerne
somvist.Brugkombinationer
Eks.:Vandeter koldt.

SporgsmAl:Hvor koldt er vandet?

1. Derer langttil Esbjerg.

2 . P a k k e n erme g e ttu n g .
3. Soenermegetdyb.

4. Det hastermeget.
5. Dettagerlangtid.
6. Han harhajfeber.
7. Deter varmti dag.
8. DetgArhurtigt.
9. Vejener megetbred.
10.Hanspillertitfodbold.
1 1 .H u ne r 3 4 A rg a mme l .
12.Kurserneer dyre.

Valg en passende
kombination
med'hvor'.
Velg:
Opgave 2: FindsporgsmAltilsvarene.
Hvordyrt,hvormeget,hvorlangt,hvorstor,hvortit,hvorhaj,hvorkoldt,hvorhurtigt.
Eks.:Filmenvarer2 timer. SporgsmAl:Hvor lang tid varerfilmen?
1. Deter minus5 grader.
2. De sesto gangeom ugen.
3. Lejligheden
er pA100m2.
4. Hun har2}km til arbejde.
5. Uretkoster2000kr.
6. Haner 1,82m.
7. Hanksrer120kmitimen.
8. Du skalbruge500g mel.

Svar med 'der' som referencetil tid eller sted


Adverbiet'der'kanbAderefereretil tid og sted.I svarsetninger,
hvortid ellersteder i fokus,begyndesofte med 'der'.'Der'stAri stedetfor det aktuelletids-ellerstedsudtryk.
Ved at bruge'der'
undgArman sAledesgentagelser.
Eks.: Har du nogensinde
veret i Rom?
Svar ikke: Nej,jeg har aldrigvaret i Rom. Men svar: Nej,der harjeg aldrigvaret.
'Der'stAr
altsAi stedetfor'i Rom'og placeresfarst i setningen.Bemark: 'Der'udtalesher [r/a].
Opgave 1: Referencetil sted. Svar/reager
pA setningernesom vist i eksemplerne.
Referertil
'der',
sted og begyndmed
og find selv pA et svar..Ordstilling:
Der - V - S.
Svar: DeI vgr jeg for to Ar siden.

Eks.: Jeg skaltil Polen til sommer.


1. HvornArvar du i Tyrkiet?
2 . J e gv a r i T i v o l i i s o n d a g s .
3. HvornArvar du hos lagen?
4. Jeg var i svommehalleni ghr?
5 . J e g s k a l t i lB o r n h o l mi w e e k e n d e n .
6. Jeg har ligeveret i Arhus.
7. HvornArvar du ude hos Lone?
B. Jeg var i Marokko sidstesommer.

Bemerk ogsAkombinationerne
med 'der'+ retningsadverbierne:ned/op/ud/ind/hen/over/hjem
og medde lange
former:nede/oppe/ude/inde/henne/ovre/hjemme,
eks.:derned/dernede/derud/derude/derover/derovre...
Eks.:
A: Jeg skalud til lb. B: Hvordankommerdu derud?A: Jeg var henne hos Bo. B: HvornArvar du derhenne?

Opgave 2: Reference
pAsetningerne
til tid. Svar/reager
somvisti eksemplerne.
Referer
til
'der',
tidog begyndmed
og findselvpAet svar.Ordstilling:
Der V S.
Eks.:Hvadskaldu til sommer?

Svar:Def skal jeg til ltalien.

1. Jeg skal i teatreti morgen.


2. Hvorvar du hennei weekenden?
3. Jeg provedeat ringetil dig i gir.
4. Hvad lavededu ijuleferien?
5. Hvad skal du pA torsdag?
6. Jeg var iteatreti lordags.
7. Der er fest pA skolenpA fredag.
8. Hvad skal du ivinterferien?

63_

Svarmed referencetil objektet


- findselvpAet svar.Begyndmedet pronomen
(stedord),
der
Opgave: SvarpAsporgsmdlene
Objekt- V - S.
til objektet(de markeredeord).Ordstilling:
svarertil/refererer
Eks.: HvornArsendte du brevet?

Svar: Det sendteieg i gAr.

du bogen?
1. HvornAr
afleverede
2. Hvormsdtedu Lars?
3. Hvorlagdedu kortet?
fik du min besked?
4. HvornAr
5. Hvorstillededu kaffen?
6. Hvorhardu ksbt ksdet?
7. Hvorhardu lagtfrimerkerne?
8. Hvadhar du gjortmed pengene?
9. Hvadhar du gjort med taiet?
10.Hvadhardu gjortmedmaden?
11.Hvadhardu gjortmedmalken?
12. Hvadhardu gjortmedregningerne?

forkortelser
og grammatiske
Anvendtelatinskebetegnelser
Adjektiv:tillegsord
Adverbium:biord
biord,der placereseftersubjekt+ verbum
Centraladverbium:
lnfinitiv:navnemAde
Inversion:omvendtordstilling
: mAdesudsagnsord
Modalverbum
Objekt:genstandsled
Pronomen:stedord
Subjekt:grundled
Substantiv:navneord
Verbum:udsagnsord
S: subjekt
V: verbum
GA:centraladverbium

.
l