You are on page 1of 3

Opa gimnazija Edhem Mulabdi, Maglaj

Predmet:
Informatika
Razred:
II
Nastavna tema:
Osnove programiranja i programski jezik
Nastavna jedinica
Operatori i izrazi u C++
Tip asa:
Obrada
Ciljevi asa:
Obrazovni
Redni broj asa:
8
Nastavna sredstva
Tekstualna priprema, udbenik, pripremljeni test

Aritmetiki operatori
Operatori i njihova znaenja:

+ (zbrajanje)
- (oduzimanje)
* (mnoenje)
/ (djeljenje)
% (modulo ostatak cjelobrojnog dijeljenja)

Aritmetiki operatori djeluju na numerikim operandima tj. cjelobrojnim, znakovnim


operandima (znakovna konstanta ima cjelobrojni tip).
Primjer zadatka za operatorima:
1. Primjer
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
int a = 2;
cout << Rezultat sabiranja:<<a+a;
cout << Rezultat oduzimanja:<<a-a;
cout << Rezultat mnoenja:<<a*a;
cout << Rezultat dijeljenja:<<a/a;
// ako nema ostatka pri djeljenju broja 2 i 1 onda ispisi SRETNO
if(a % 1 == 0)
{
cout <<SRETNO;
}
system(pause);
return 0;
}

Operatori inkrementiranja i dekrementiranja


Operator inkrementiranja ++ poveava vrijednost varijable za jedan. Izraz x++;
ekvivalentan je izrazu x=x+1.
Operator dekrementiranja -- smanjuje vrijednost varijable za jedan. Izraz x--; ekvivalentan je
izrazu x=x-1.
Operatore inkrementiranja/dekrementiranja mogue je pisati ispred i iza varijable:
++x; x++; --x; x--. U prefiks notaciji (++x, --x) varijabla e biti promijenjena prije no to e
njena vrijednost biti iskoriten u sloenom izrazu.U postfiks notaciji (x++, x--) varijabla e
biti promijenjena nakon to e njena vrijednost biti iskoriten u sloenom izrazu.
Primjer zadatka:
2. Primjer
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
int a = 2;
//Ispis e biti broj 3
cout << ++a;
//Ispis e opet biti broj 3
cout << a++;
//Ispis e sada biti broj 4
cout << a;
system(pause);
return 0;
}

Operator sizeof ()
Sizeof je operator koji daje veliinu svog operanda u bajtovima. Operand moe biti izraz ili
tip podatka.
Primjer :
//Na ekranu e biti ispisano sljedee: Int zauzima: 2 bytes
cout << Int zauzima: <<sizeof(int)

Relacijski i logiki operatori


Relacijski operatori i njihova znaenja:

< (manje od)


> (vee od)
<= (manje ili jednako)
>= (vee ili jednako)

Pomou ovih est operatora formiraju se jednostavni logiki izrazi. Njihova vrijednost je
istina (= 1) ili la (= 0).

Primjer zadatka:
3. Primjer
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
int a=2;
if(a>10)
{
cout <<broj a je vei od 10;
}
else
{
cout <<broj a nije vei od 10;
}
system(pause);
return 0;
}