You are on page 1of 3

Opa gimnazija Edhem Mulabdi, Maglaj

Predmet:
Informatika
Razred:
II
Nastavna tema:
Osnove programiranja i programski jezik
Nastavna jedinica
Operatori i izrazi u C++
Tip asa:
Obrada
Ciljevi asa:
Obrazovni
Redni broj asa:
8
Nastavna sredstva
Tekstualna priprema, udbenik, pripremljeni test

Logiki operatori
Logiki operatori i njihova znaenja:
&& - logiko i
|| - logiko ili
! logika negacija

Primjer koritenja logikog i:


#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
int a = 10;
int b = 3;
if(a==10 && b==3)
{
cout << "a je jednako 10 i b je jednako 3";
}
system("PAUSE");
return 0;
}

Primjer koritenja logikog ili:


#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
int a = 2;
int b = 3;
if(a==10 || b==3)
{
cout << "Ili je a jednako 10 ili je b jednako 3";
}
system("PAUSE");
return 0;
}

Primjer koritenja logike negacije:


#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
int a = 2;
int b = 3;
if(a!=10)
{
cout << "Ispisi samo ako je a razlicito od 10";
}
system("PAUSE");
return 0;
}

Operatori pridruivanja
Osnovni operator pridruivanja je =. Naredba pridruivanja je oblika:
tip_podatka varijabla = izraz;
Klasian primjer u C++:
int a = 5;
Sloeni operatori pridruivanja: +=, -=,*=, /= ,%=
(Napomena: U naim daljim vjebama i lekcijama neemo koristiti operator %=)
Na prvi pogled ovi sloeni operatori pridruivanja se ine zaista jako sloenim i nejasnim, no
oni predstavljaju kraticu za neke sloenije izraze.
Na primjer
C = C+B ili
int a = 2;
a = 2 + 3;

C+=B
ili

int a = 2;
a += 3;

Iz prethodnih primjera uoljiva je prednost koritenja sloenih operatora pridruivanja.

Primjer zadatka:
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
int a = 2;
a += 2;
a += 3;
a += 4;
a += 5;
// Sada varijabla a ima vrijednost 16
cout <<a;
system ("pause");
return 0;
}