You are on page 1of 1

ifra: LPO-9

OSNOVE NEUROLOGIJA

Opi podaci
Odsjek
Studijski program
Nositelj predmeta
Ustanova nositelja

Godina studija: I / semestar II


Logopedija
Prof.dr.sc. Vesna eri
Kliniki bolniki centar Sestre milosrdnice, Sveuilita u
Zagrebu
Doc. dr.sc. Vlasta Vukovi, Doc.dr.sc. Ivan Mikula
obvezni
izborni

Suradnici na predmetu
Status predmeta
Okvirni sadraj predmeta
Osnove neurologije. Kranijski ivci s posebnim osvrtom na vidni sustav, sluni sustav,
vestibularni sustav, inervaciju miia farinksa i larinksa. Znaenje motorikih sustava i
simptoma oteenja gornjih i donjih motorikih neurona, ekstrapiramidnog sustava, malog
mozga. Znaenje refleksa. Osjet. Najvanije pretrage u obradi neurolokih bolesnika
(EEG, CT, MRI itd). Od bolesti naglasak je na bolestima koji idu s oteenjem motorike
(djeja cerebralna paraliza, razne malformacije, multipla sklezora, neuromiine bolesti,
tumori i traume mozga). Posebno se obrauju smetnje govora, kortikalna organizacija i
govorna recepcija, afazije. Ovaj dio se posebno naglaava logopedima. Opseniji pristup
epilepsijama, vrstama epileptikih napada, prepoznavanju epileptikih napada kod djece i
kod odraslih. Poremeaji svijesti. Glavobolje. Upalne bolesti CNS-a.
Kompetencije znanja i vjetine koje predmet razvija
Nakon poloenog ispita iz neurologije, student je familijaran s osnovnom neurolokom
terminologijom, bilo da se radi o motorikim ispadima, smetnjama govora, poremeajima
svijesti, epilepsijama, lokaliziranim cerebralnim ispadima s poznatim ili nepoznatim
uzrokom, simptomatskoj ili etiolokoj dijagnozi, na hrvatskom i latinskom jeziku.
ECTS bodovi
5
Broj sati
Pred.: 2
Sem.:
Vj.: 2
Ukupno sati: 60
Nain polaganja ispita
usmeni ispit
pismeni ispit
kolokvij
Metode nastave
predavanja
vjebe/seminari
samostalni zadatak
multimedija
internet
laboratorij
demonstracije
konzultacije
Obvezna literatura
eljko Grbavac. Neurologija II proireno izdanje, izdava Andrija Mihali, Zagreb, 1997.
Klaus Poeck. Neurologija. kolska knjiga-Zagreb 1994.
Webster, D.B. Neuroscience of communication. Singular Publishing Group, Inc., San
Diego-London. 1995. str
Preporuena literatura
Lennart Gram & Mogens Dam. Sve o epilepsijama. Pliva 1998.
Webster, D.B. Neuroscience of communication. Singular Publishing Group, Inc., San
Diego-London. 1995.