You are on page 1of 2

LISTA DE VOCABULARIO 1

iie

ka

gakusei kaikan

gakkoo

kaiwa

kuni

goi

shigoto

shokugyoo

dare

dochira

doko

namae
/
nani/nan

nihongo

hai

hito

bunkei

renshuu

aatisuto

anaunsaa

isha

enjinia

kaishain

gakusei

kashu

kameraman

kankoo gaido

kangofu

kyooshi

ginkooin

keisatsukan

kenchikuka

koomuin

sakka

jaanarisuto

joyuu

supootsu senshu

shufu

sensei

daiku

dezainaa

no
leccin
residencia de estudiantes
escuela
conversacin
pas
vocabulario
trabajo
empleo
quin
dnde(formal)
dnde
nombre
qu
japons
s
persona
frase, oracin
prctica
artista
locutor
mdico
ingeniero
empleado de empresa, ejecutivo
estudiante
cantante
fotgrafo
gua turstico
enfermera
profesor
empleado de banco, banquero
polica
arquitecto
funcionario pblico
escritor
periodista
actriz
deportista
ama de casa
profesor, maestro
carpintero
diseador

ten'in
noomin
haiyuu
pairotto
hisho
biyooin
bengoshi
ryooshi
weetaa
weetoresu

dependiente
agricultor
actor
piloto
secretaria
peluquera
abogado
pescador
camarero
camarera