You are on page 1of 101

Sadraj

Priprema za korienje telefona . . . . . 4


Sklapanje telefona, SIM kartica, baterija, pozivanje.
Upoznavanje sa telefonom . . . . . . . . . 9
Prikaz telefona, korienje menija, unoenje slova, meni
aktivnosti, upravljanje datotekama, Memory Stick Duo.
Pozivanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Pozivi, kontakti, upravljanje glasom, opcije za pozive.
Razmenjivanje poruka . . . . . . . . . . . . 37
Razmenjivanje tekstualnih poruka, razmenjivanje
poruka sa slikama, razmenjivanje glasovnih poruka,
email, Moji prijatelji.
Slike . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Kamera, video kamera, slike, PhotoDJ.
Razonoda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Medija plejer, radio, PlayNow, tonovi za zvono,
MusicDJ, VideoDJ, audio rekorder, teme, igre.

Sony Ericsson K750i


Uspostavljanje veze . . . . . . . . . . . . . . 62
Podeavanja za Internet i email, usklaivanje,
Bluetooth, infracrveni port, USB kabl, usluga
auriranja.
Dodatne funkcije . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Vreme i datum, budilnik, kalendar, zadaci,
Java aplikacije, zakljuavanje SIM kartice itd.
Otklanjanje problema . . . . . . . . . . . . 82
Zato mi telefon ne radi kako ja hou?
Dodatne informacije . . . . . . . . . . . . . 87
Web sajt za korisnike proizvoda kompanije
Sony Ericsson, bezbedno i efikasno korienje,
garancija, declaration of conformity
(izjava o usaglaenosti).
Ikone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
Znaenja ikona.
Indeks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

Sony Ericsson
GSM 900/1800/1900
Prvo izdanje (februar 2005.)
Ovaj prirunik izdaje Sony Ericsson Mobile
Communications AB, bez bilo kakve garancije.
Poboljanja i izmene prirunika usled potrebe da se
isprave tamparske pogreke i netanosti trenutnih
informacija ili usled usavravanja programa i /ili
opreme dozvoljene su samo kompaniji Sony Ericsson
Mobile Communications AB, u bilo koje vreme i bez
prethodne najave. Te promene e se, meutim, uneti
u nova izdanja ovog prirunika.
Sva prava zadrana.
Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2005
Izdanje broj: SR/LZT 108 7528 R1A
Vane nepomene:
Neke od usluga koje navodimo u ovom priruniku
nisu podrane na svim mreama. Ovo se odnosi
i na meunarodni GSM broj za pomo u hitnim
sluajevima 112.
Ako niste sigurni da li neku odreenu uslugu moete da
koristite ili ne, obratite se operatoru mree ili kompaniji
koja Vam prua mrene usluge (servis provajderu).
Pre upotrebe mobilnog telefona paljivo proitajte
poglavlja Smernice za bezbednu i efikasnu upotrebu
i Ograniena garancija.
Ovaj mobilni telefon je osposobljen za uitavanje,
memorisanje i prosleivanje dodatnih sadraja,
na primer zvukova zvona. Korienje ovih sadraja

moe da bude ogranieno ili zabranjeno po osnovu


prava treih strana, u ta su ukljuena, ali to nije
i ogranieno samo na ogranienja koja proizilaze
iz vaeih zakona o autorskim pravima. Vi, a ne
Sony Ericsson ste u potpunosti odgovorni za dodatne
sadraje koje uitate ili prosledite preko Vaeg
mobilnog telefona. Pre korienja bilo kog dodatnog
sadraja proverite da li je nain na koji nameravate
da ga upotrebite zabranjen licencom ili na bilo koji
drugi nain. Sony Ericsson ne garantuje za tanost,
integritet i kvalitet bilo kog dodatnog sadraja, kao
ni za sadraje treih strana. Sony Ericsson ni u kom
sluaju i ni na koji nain nee snositi odgovornost
za Vau upotrebu dodatnih sadraja i drugih sadraja
tree strane na nain koji nije dozvoljen.
Bluetooth znak u vidu rei i Bluetooth logotipi svojina
su Bluetooth SIG, Inc. i Sony Ericsson ih uvek koristi
uz licencu.
Memory Stick i Memory Stick Duo su zatitni
znaci ili registrovani zatitni znaci korporacije Sony.
QuickShare, PlayNow, MusicDJ i VideoDJ
su zatitni znaci ili registrovani zatitni znaci kompanije
Sony Ericsson Mobile Communications AB.
Microsoft, Windows i PowerPoint su bilo registrovani
zatitni znaci ili zatitni znaci korporacije Microsoft
u SAD-u i u drugim dravama.
Mac OS je zatitni znak kompanije Apple Computer,
Inc. koja je registrovana u SAD-u i u drugim dravama.
Metod unoenja teksta T9 je zatitni znak ili registrovani zatitni znak kompanije Tegic Communications.

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

Metod unoenja teksta T9 je zatien patentima


jednog ili vie navedenih u produetku: U.S. Pat.
Nos. 5,818,437, 5,953,541, 5,187,480, 5,945,928,
i 6,011,554; Canadian Pat. No. 1,331,057, United
Kingdom Pat. No. 2238414B; Hong Kong Standard
Pat. No. HK0940329; Republic of Singapore Pat.
No. 51383; Euro.Pat. No. 0 842 463(96927260.8)
DE/DK, FI, FR, IT, NL, PT, ES, SE, GB; a njegovo
patentiranje se oekuje i u drugim zemljama irom sveta.
Java i svi zatitni znaci i logotipi koji se zasnivaju
na Java zatitni su znaci ili registrovani zatitni
znaci kompanije Sun Microsystems, Inc., u SAD-u
i drugim dravama.
Licencni ugovor sa krajnjim korisnikom softvera
Sun Java J2ME.
1 Ogranienja: Ovaj Softver je poverljiva, autorskim
i drugim pravima zatiena informacija kompanije
Sun i pravo na sve njegove kopije zadravaju
kompanija Sun i/ili izdavai licenci za njegovo
korienje. Kupcima se zabranjuju modifikacija,
dekompilacija, rasklapanje, deifrovanje, izdvajanje
ili bilo koji drugi vid obrnutog inenjeringa ovog
Softvera. Zabranjeni su iznajmljivanje i davanje
Softvera u celosti ili njegovih delova drugim licima,
kao i izdavanje pod-licenci za njegovo korienje.
2 Izvozni propisi: Ovaj softver, ukljuujui i tehnike
podatke, podlee zakonima SAD-a o kontroli
izvoza, ukljuujui i U.S. Export Administration
Act i odgovarajue pratee propise, a moe da
podlee i propisima kojim se reguliu izvoz i uvoz

i u drugim dravama. Kupac pristaje na obavezu


da se strogo pridrava svih ovih propisa i prihvata
da je za izvoz, reeksport ili uvoz ovog Softvera
duan da pribavi odgovarajuu licencu. Ovaj
Softver ne sme da se uitava ili na bilo koji drugi
nain izvozi ili reeksportuje (1) u Kubu, Irak, Iran,
Severnu Koreju, Libiju, Sudan, Siriju ili bilo koju
drugu dravu u koju SAD zabranjuje izvoz roba, kao
ni graanima tih drava ili osobama koje su u
njima nastanjene (ova lista podlee povremenim
izmenama); ili (2) bilo kome sa liste amerikog
Ministarstva za finansije na kojoj su navedene
Specially Designated Nations (posebno imenovane
nacije) ili ko je ukljuen u Table of Denial Orders
(Tabelu zabrana) amerikog Ministarstva za trgovinu.
3 Ograniena prava: Korienje, umnoavanje ili
otkrivanje informacija od strane vlade SAD-a podlee
odgovarajuim primenljivim ogranienjima navedenim u pravima u Technical Data and Computer
Software Clauses (Klauzulama o tehnikim
podacima i raunarskom softveru) u DFARS
252.227-7013(c) (1) (ii) i FAR 52.227-19(c) (2).
Deo softvera koji je ugraen u ovaj proizvod zatien
je autorskim i drugim pravima kompanije SyncML
initiative Ltd. (1999-2002). Sva prava zadrana.
Mogue je da su i nazivi ostalih proizvoda i kompanija
koji se spominju u ovom priruniku zatitni znaci
odgovarajuih sopstvenika.
Sva prava koja ovde nisu izriito navedena zadrana su.

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

Priprema za korienje telefona

Priprema za korienje
telefona
Sklapanje telefona, SIM kartica, baterija, pozivanje.
Opirnije informacije i materijale koje moete da
uitate potraite na www.SonyEricsson.com/support.

Simboli u uputstvima

U ovom priruniku se pojavljuju sledei simboli:


Napomena
Pokazuje da usluga ili funkcija uz koju stoji
zavisi od mree ili pretplatnikog naloga.
Za opirnije informacije moete da se obratite
operatoru mree

% Vidite i na strani ...


} Za listanje i biranje koristite tastere
za biranje ili taster za pomeranje,
% 11 Tasteri i pomeranje
Pritisnite centar tastera za pomeranje
Pritisnite taster za pomeranje prema gore
Pritisnite taster za pomeranje prema dole
4

Pritisnite taster za pomeranje ulevo


Pritisnite taster za pomeranje udesno

Sklapanje telefona

Da biste mogli da upotrebite telefon, prethodno


treba da:
umetnete SIM karticu
stavite i napunite bateriju
umetnete Memory Stick Duo.

SIM kartica

Kada se registrujete kao pretplatnik kod nekog


operatora mree, dobiete SIM karticu (Subscriber
Identity Module modul za identifikaciju pretplatnika).
U SIM karticu je ugraen kompjuterski ip na kom
se uvaju podaci o, izmeu ostalog, broju Vaeg
telefona i uslugama obuhvaenim Vaom pretplatom,
kao i imena i brojevi iz Vaih kontakata.
Ako ste SIM karticu koristili sa nekim drugim telefonom,
ne zaboravite da pre nego to je iz njega izvadite na
nju prenesete sve informacije sa telefona sa kojim ste
je pre koristili. Mogue je da ste kontakte, na primer,
uvali u memoriji telefona.

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

Priprema za korienje telefona

Informacije o SIM kartici


i bateriji

Pre stavljanja ili vaenja SIM kartice uvek iskljuite


telefon i odstranite punja.

Kada punite bateriju, ikona baterije na ekran moe


da izae i do 30 minuta posle poetka punjenja.

Stavljanje SIM kartice i baterije

Svucite poklopac sa baterije na nain prikazan


na slici.
Uvucite SIM karticu u odgovarajui dra. Pazite
da su zlatni kontakti na SIM kartici na donjoj
strani i da pravilno okrenete odseeni ugao.
Stavite bateriju na poleinu telefona. Strana
sa etiketom treba da je gore, a kontakte okrenite
jedne prema drugim.
Postavite poklopac baterije kao na slici
i navucite ga.

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

Priprema za korienje telefona

Memory Stick Duo

Punjenje baterije

30 min

Memory Stick Duo obezbeuje dodatni prostorni


kapacitet za smetanje sadraja kao to su slike,
muzika i video klipovi.
Memory Stick Duo omoguava razmenu sauvanih
informacija tako to moete da ih premetate ili
kopirate na druge sa njim kompatibilne ureaje
(vidite i % 17 Rukovanje datotekama).
Moete da ga koristite i kao prenosivu memoriju
poslovnih dokumenata i za prenoenje dokumenata
sa telefona na raunar i obratno, % 71 Prenos
datoteka preko USB kabla.

4h

1
2
3

4
6

Ukljuite punja u telefon. Simbol na utikau


punjaa treba da je na gornjoj strani.
Ikona baterije moe da izae na ekran
i do 30 minuta posle poetka punjenja.
Saekajte priblino 4 sata ili dok ikona baterije
ne pokae da je baterija sasvim puna. Ako se
posle toga na ekranu ne pokae ikona baterije,
ekran aktivirajte pritiskom na bilo koji od tastera.
Iskopajte punja zadizanjem utikaa.
This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

Priprema za korienje telefona

Stavljanje i odstranjivanje
Memory Stick Duo-a

ciframa nekog od brojeva telefona slubi za pomo


u hitnim sluajevima, na primer sa 112. To je zato
da biste brojeve za pomo u hitnim sluajevima mogli
da vidite i pozovete ne unosei prethodno PIN.
Ako prilikom unoenja PIN kda pogreite,
pogreni broj izbriite pritiskom na
.
Ako PIN pogreno unesete tri puta zaredom, SIM kartica
se blokira i na ekran izlazi poruka PIN blokiran.
Da je deblokirate, treba da unesete PUK (Personal
Unblocking Key lini klju za deblokiranje),
% 78 Zakljuavanje SIM kartice.

Uvucite Memory Stick Duo u odgovarajui


procep.
2 Da ga izvuete iz procepa, pritisnite ivicu
Memory Stick Duo-a.
Opirnije o Sony Memory Stick-u potraite
na www.memorystick.com.

Ukljuivanje telefona
i pozivanje

Ne zaboravite da telefon pre ukljuivanja napunite


i da u njega stavite SIM karticu. Kada ga ukljuite,
telefon brzo i lako moete da pripremite za upotrebu
pomou arobnjaka za podeavanje.

PIN (Personal Identity Number lini


broj za identifikaciju)
Mogue je da za aktiviranje telefonskih usluga
treba da unesete PIN (Personal Identity Number).
PIN se koristi za SIM karticu, a ne za telefon. PIN
dodeljuje operator mree. Kada unosite PIN, svaka
cifra se na ekranu vidi kao *, osim kada PIN poinje
This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

Priprema za korienje telefona

Ukljuivanje telefona

1
2
3
4

Pozivanje i odgovaranje na pozive

Unesite odgovarajui telefonski broj (ako je potrebno,


sa meunarodnim prefiksom i pozivnim brojem
grada) } Pozvati da taj broj pozovete. } Prek.poz
da poziv prekinete. Kada telefon zazvoni, } Odgovor.

Pritisnite i zadrite
.
Ako telefon to zatrai, unesite PIN kd SIM
kartice.
Kada prvi put ukljuite telefon, izaberite jezik
na kom elite da su Vam ispisani meniji.
} Da ako elite da Vam u pripremanju telefona
za korienje pomogne arobnjak, pa zatim
sledite uputstva sa ekrana. arobanjaka u svakom
trenutnku moete da pokrenete preko sistema
menija, } Podeavanje } naslov Opte
} arobnjak za pod.

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

Upoznavanje sa telefonom

Upoznavanje
sa telefonom

Infracrveni port

Dugme za muziku

Prikaz telefona, korienje menija, unoenje


slova, meni aktivnosti, upravljanje datotekama,
Memory Stick Duo.

Ekran

Tasteri za biranje

Taster za meni aktivnosti

Prikaz telefona

Taster za vraanje nazad

Svetlo

Procep za Memory Stick Duo

Mikrofon

10

Dugme za ukljuivanje/iskljuivanje

11

Zvunik koji se dri na uvu

12

Zum kamere, dugmad za regulisanje zvuka i zum


za slike

13

Taster za pomeranje

14

Taster za brisanje

15

Dugme kamere

16

Taster za Neujno

17

Stereo slualice i prikljuak za punja

10 12 7

15

11
3
4
5
6

13 2
14

8
16

17

Opirnije o tasterima i pomeranju, % 11 Tasteri i pomeranje.

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

Upoznavanje sa telefonom

Pregled, meniji
1. PlayNow*
2. Internet usluge*
3. Razonoda
Onlajn usluge*
Igre
VideoDJ
PhotoDJ
MusicDJ
Daljinsko upravlj.
Snimanje zvuka
Demo vodi

4. Kamera
5. Razmenjivanje por.
Sastaviti novu
Primljena pota
Moji prijatelji*
Email
Pozv. gov. potu
U pripremi
Za slanje
Poslate poruke
Sauvane por.
Standardne por.
Podeavanje

10

6. Medija plejer
7. Upravljanje datot.
Slike
Video klipovi
Zvuci
Teme
Web strane
Igre
Aplikacije
Drugo

8. Kontakti**
Kontakti**
Opcije:
Brzo biranje
Moja vizit-karta
Grupe**
Kontakti**
Posebni brojevi
Napredno
Novi kontakt

9. Radio
10. Pozivi*

11. Organizator
Alarmi
Aplikacije
Kalendar
Zadaci
Beleke
Usklaivanje
Odmer. vremena
toperica
Svetlo
Kalkulator
Memo. kodova

12. Podeavanje
Opte
Profili
Vreme i datum
Jezik
Upravljanje glasom
Novi dogaaji
Status telefona
Preice
Dugme za muziku
Zakljuavanje
arobnjak za pod.
Saveti i trikovi
Opti reset

Zvuci i signali
Jaina zvona
Zvono
Neujni reim
Post. poja. zvona
Vibriranje
Signal za poruku
Zvuk tastera
Ekran
Pozadina
Teme
Poetni ekran
Skrin sejver
Stepen osvetlj.
as.reima uspav.
Prom. nazive linija*
Pozivi
Preusmer. poziva
Rukovanje poz.
Vreme i cena
Sakriti ili pok. broj
Handsfri
Prei na liniju 2*

Uspostavlj. veze
Bluetooth
Infracrveni port
Usklaivanje
Upravljanje ure.
Mree za mobilne
Data komunikacije
Podeav.Interneta
Pode.strimovanja
Podeav. za Java
Pribor

* Napominjemo da neki
od menija zavise od operatora,
mree i pretplatnikog naloga.
** Ovaj meni zavisi od toga
koja aplikacija za kontakte
je normalno podeena.

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

Upoznavanje sa telefonom

Tasteri i pomeranje
Ekran u u standby reimu i glavni
meni i statusna linija
Ekran u standby reimu se vidi kada ne obavljate
pozive i ne koristite menije. Na njemu mogu da se
vide na primer ime Vaeg operatora, vreme i datum.
Iz standby reima pritisnite
da otvorite glavni
meni u kom su meniji prikazani u vidu ikona. U nekim
podmenijima se vide razni naslovi. Listajte pomou
tastera za pomeranje do odgovarajueg naslova
i izaberite eljenu opciju.
U statusnoj liniji u vrhu ekrana mogu da se vide
ikone sa informacijama koje se odnose na telefon
i njegove aktivnosti, % 95 Ikone.
Tasteri i dugmad
Pritisnite da iz standby reima
otvorite glavni meni.
Pritiite da birate istaknute stavke.
U toku poziva pritisnite da Vam
se pokae lista sa opcijama.

Pritisnite da izaberete neku od


opcija koje se na ekranu pokazuju
odmah iznad ovih tastera.
Pritisnite da se vratite za jedan
nivo u menijima.
Pritisnite i zadrite da se vratite
u standby ili da prekinete neku
funkciju.
Pritiite da briete sadraje kao
to su slike, zvuci i kontakti.
U toku poziva pritisnite i zadrite
da iskljuite mikrofon.
Pritisnite da otvorite meni
aktivnosti, % 16 Meni aktivnosti.
Pritisnite da snimite sliku
ili video klip.

Za kretanje kroz menije i naslove.

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

11

Upoznavanje sa telefonom
Pritisnite da pokrenete medija
plejer ili radio tako da su
smanjeni na ekranu i ponovo
pritisnite da zatvorite medija
plejer ili radio.
Pritisnite i zadrite da pozovete
svoju govornu potu (ako je njen
broj unet u telefon).

12

Pritisnite i zadrite bilo koji od ovih


tastera da pronaete kontakt koji
poinje nekim od slova sa tog
tastera.

Pritisnite bilo koji od ovih tastera,


pa pritisnite Pozvati da primenom
brzog biranja pozovete broj koji
se bira tim tasterom.

Kada ste u standby reimu,


pritisnite da proverite informacije
o statusu.
Da odbijete poziv, brzo dva puta
pritisnite kada primite poziv.
Pritisnite jednom da prilikom
prijema poziva iskljuite zvono.
U toku poziva pritiite
da pojaate zvuk.
Kada koristite medija plejer
(i kada se pokazuje na ekranu
i kada je smanjen), pritiite
da ga pojaate. Pritisnite
i zadrite da preete na zapis
ispred trenutnog.
Kada koristite kameru, pritisnite
da pribliite sliku.
Pritisnite i zadrite da pokrenete
govorno biranje; drugi nain
pokretanja govornog biranja
je izgovaranjem arobne rei
(ako je snimljena) % 28 Glasovno
biranje.

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

Upoznavanje sa telefonom
Da odbijete poziv, brzo dva puta
pritisnite kada primite poziv.
Pritisnite jednom da prilikom
prijema poziva iskljuite zvono.
U toku poziva pritiite
da stiate zvuk.
Kada koristite medija plejer
(i kada se pokazuje na ekranu
i kada je smanjen), pritiite
da ga stiate. Pritisnite i zadrite
da preete na sledei zapis.
Kada koristite kameru, pritisnite
da odmaknete sliku.
Pritisnite i zadrite da telefon
podesite na neujni reim. Budilnik
zvoni ak i kada je telefon podeen
na Neujno.
Pritisnite jednom da prilikom
prijema poziva iskljuite zvono.
} Info.

Za informacije, objanjenja i savete


o korienju izabranih mogunosti,
menija ili funkcija koje se nude
na ovom telefonu. Listajte do stavke
u meniju } Info.

} Jo

Otvorite listu opcija. Opcije


na listama mogu da budu razliite
zavisno od toga gde u menijima
se trenutno nalazite.

Jezik na telefonu

Veina SIM kartica kao jezik menija automatski


podeava jezik zemlje u kojoj su kupljene. Ako
ovo nije sluaj, unapred je podeen engleski.
Uvek moete da izaberete originalni jezik SIM kartice
tako to ete pritisnuti
8888
kada je telefon
u standby reimu.
Engleski uvek moete da izaberete tako to iz standby
reima pritisnete
0000 .

Menjanje jezika na telefonu


1
2

} Podeavanje } naslov Opte } Jezik


} Jezik telefona.
Izaberite jezik koji elite da podesite.

Preice

Preice ubrzavaju kretanje kroz menije. Preice koje


se unose tastaturom omoguavaju brzo pronalaenje
menija, a predefinisane preice za koje se koristi
taster za pomeranje ubrzavaju pronalaenje

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

13

Upoznavanje sa telefonom
odreenih funkcija. Preice za koje se koristi taster
za pomeranje moete da menjate i prilagoavate
svojim potrebama.
Korienje preica koje se unose
tastaturom
Otvorite menije pritiskom na , pa unesite broj
menija koji elite da otvorite. Tako se, na primer,
do stavke koja je u meniju na petom mestu dolazi
pritiskanjem
. Da pronaete stavku koja je
u meniju na desetom, jedanaestom ili dvanaestom
mestu, pritiite odgovarajue tastere
,
ili
. Da se vratite u standby, pritisnite
i zadrite
.

Kada, na primer, piete poruku, ili kada upisujete


imena u kontakte, slova moete da unosite na dva
naina:
Multitap metodom unoenja teksta
Svaki taster se pritie onoliko puta koliko je potrebno
da se dobije slovo koje elite da unesete.
metodom za unoenje teksta T9
Metod T9 koristi ugraeni renik pomou kog
se prepoznaju najee koriene rei koje mogu
da uslede iz niza pritisnutih tastera. Tako svaki taster
treba da se pritisne samo jednom, ak i kada slovo
koje elite da unesete nije prvo na pritisnutom tasteru.

Korienje preica koje se primenjuju


pritiskanjem tastera za pomeranje
Kada ste u standby reimu, pritisnite
da pronaete
meni preica ili ,
ili
da preete direktno
na funkciju koju traite.

Jezici za pisanje
Pre nego to ponete da unosite slova treba da
izaberete jezike na kojim elite da moete da piete.
Za vreme pisanja moete da prelazite sa jednog
od izabranih jezika na drugi, pritiskanjem
i zadravanjem
.

Menjanje preica koje se primenjuju


pritiskanjem tastera za pomeranje

Biranje jezika za pisanje

} Podeavanje } naslov Opte } Preice, pa izaberite


preicu koju elite da izmenite } Izmeniti.

14

Unoenje slova

} Podeavanje } naslov Opte } Jezik


} Jezik za pisanje.
Listajte do svakog od jezika koje elite da moete
da koristite i obeleite ga. } Sauvati da izaete
iz ovog menija.

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

Upoznavanje sa telefonom

Unoenje slova multitap metodom

Unoenje slova metodom T9

Kada elite da unosite tekst, na telefonu treba


da podesite neku od funkcija u kojim je mogue
upisivanje teksta, na primer } Razmenjivanje por.
} Sastaviti novu } Tekst. poruka.
Pritisnite odgovarajui taster

,
ili
onoliko puta koliko je potrebno
da na ekranu dobijete znak koji elite da unesete.
Znakovi koje moete da izaberete se pokazuju
u okviru u gornjem desnom uglu ekrana.

Primer:
Da unesete A, pritisnite
jednom.
Da unesete B, dva puta brzo pritisnite
.
Da prelazite sa velikih na mala slova ili obrnuto,
pritisnite
, pa unesite eljeno slovo.
Kao preice do odreenih slova mogu da se koriste
i dugmad za regulisanje zvuka. Da unesete B,
pritisnite i zadrite
dugme za regulisanje
zvuka i pritisnite
. Da unesete C, pritisnite
i zadrite
dugme za regulisanje zvuka
i pritisnite
.

Kada elite da unosite tekst, na telefonu treba da


je podeena neka od funkcija u kojim je mogue
unositi tekst, na primer } Razmenjivanje por.
} Sastaviti novu } Tekst. poruka.
Ako, na primer, elite da upiete re Jane,
pritisnite
,
,
,
.
Ako je re koja se tada pokae na ekranu ona
koju elite da unesete, pritisnite
da je
prihvatite i da unesete razmak. Da re prihvatite
bez dodavanja razmaka, pritisnite . Ako re
sa ekrana nije ona koju traite, pritiite ,
,
ili
da Vam se pokau i ostale mogue
rei. Prihvatite odgovarajuu re i iza nje unesite
razmak pritiskom na
.
Nastavite sa pisanjem poruke. Da unesete taku
ili neki drugi znak interpunkcije, pritisnite
,
pa zatim pritiite
ili
onoliko puta koliko
je potrebno da dobijete znak koji traite.
Prihvatajte pritiskom na
.

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

15

Upoznavanje sa telefonom

Dodavanje novih rei u renik


metoda T9

1
2

Kada unosite slova } Jo } Napisati re.


Izmenite predloenu re multitap metodom.
Slova pronalazite pritiskanjem
i .
Pojedinana slova briite pritiskanjem
.
Da izbriete celu re, pritisnite i zadrite
.
Kada re izmenite, } Umetnuti. Uneta re
se smeta u renik metoda T9. Kada opet
pokuate da je unesete metodom T9, i ona
e se pokazati na listi mogunosti.

Biranje drugog metoda pisanja

Da izaberete neki drugi metod pisanja, pre nego to


ponete sa unoenjem slova ili u toku upisivanja
teksta pritisnite i zadrite
.
Lista opcija
} Jo da Vam se pokae lista opcija. Ova lista moe
da sadri samo neke ili sve nie navedene opcije:
Dodati simbol pokazuju se simboli i znakovi
interpunkcije, na primer, ? i ,. U simbolima
se pomera pomou , ,
i .
Dodati objekat za dodavanje slika, melodija,
zvukova itd.
Napisati re samo za metod T9; predloene
rei se prepravljaju multitap metodom
16

Jezik za pisanje lista raspoloivih jezika


Metod pisanja lista raspoloivih metoda unoenja
teksta za trenutno podeeni jezik pisanja
Renik (T9) za ukljuivanje ili iskljuivanje
renika za T9
Predlozi rei moete da izaberete da li elite
da se prilikom pisanja rei pokazuju predlozi
moguih opcija za re koju upisujete ili ne
Moje rei za operacije vezane za rei koje ste
uneli u renik
Specifini znak. za iskljuivanje karakteristinih
nacionalnih slova radi tednje prostora. Ova opcija
se nudi za samo neke od jezika pisanja.

Meni aktivnosti

Meni aktivnosti moete da otvorite sa skoro svakog


mesta u telefonu. Preko njega moete da rukujete
novim dogaajima i pristupate markerima i preicama.
Naslovi u meniju aktivnosti
Novi dogaaji ovde se pokazuju novi dogaaji,
na primer proputeni pozivi ili poruke. Ovaj naslov
izlazi na ekran kada kada se registruje neki novi
dogaaj. Pritisnite
da taj dogaaj skinete
sa ekrana ili da ga izbriete sa odgovarajue liste
dogaaja.
Moje preice ovde se pokazuju preice i aplikacije
koje koristite u pozadini. Preice moete da

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

Upoznavanje sa telefonom
dodajete i briete i moete da im menjate redosled.
Kada izaberete neku od preica i otvorite aplikaciju,
drugi programi se zatvaraju ili smanjuju.
Markeri ovde su prikazani Vai markeri
za Internet. Kada izaberete neki od markera
i pokrenete pretraiva, drugi programi se
zatvaraju ili smanjuju.

Otvaranje i zatvaranje menija


aktivnosti
Pritisnite

Rukovanje datotekama

Upravljanje datotekama se koristi za rad sa datotekama (na primer sa slikama, video klipovma
i zvucima) koje su smetene u memoriju telefona
ili na Memory Stick Duo. Sadraji kao to su Slike,
Video klipovi, Zvuci, Teme, Igre i Aplikacije se uvaju
u mapama, u vidu datoteka. Sve datoteke koje
telefon ne moe da prepozna smetaju se u fasciklu
Drugo. U sklopu nekih predefinisanih mapa moete
da otvarate i svoje nove pod-mape u koje moete
da premetate memorisane datoteke.
Kada radite sa datotekama, moete da izaberete
nekoliko datoteka odjednom, ili ak sve datoteke
iz mape. Datoteke moete da prenosite i kopirate
sa Memory Stick Duo-a na telefon i obrnuto. Ikone
pokazuju mesto uvanja pojedinih datoteka.

Sve datoteke osim onih koje su zatiene


autorskim i drugim pravima automatski se smetaju
na Memory Stick Duo. Ako je memorijski tapi
pun, smetanje na Memory Stick Duo vie nee
biti mogue sve dok sa njega ne izbriete neke
pre sauvane sadraje ili dok ih ne premestite u
memoriju telefona. Ako Memory Stick Duo nije
stavljen u telefon, datoteke se, ako u njoj ima
dovoljno prostora, smetaju u memoriju telefona.

Rad sa datotekama preko funkcije


upravljanja datotekama
1
2

Istaknite odgovarajuu datoteku u mapi Slike


ili Zvuci.
} Jo } Koristiti kao. Izaberite ta elite da uradite
sa istaknutom datotekom.

Premetanje datoteka u druge mape


1

2
3

} Upravljanje datot., pa otvorite


odgovarajuu mapu.
Listajte do odgovarajue datoteke, na primer
do slike koju elite da premestite } Jo
} Rad sa datot. } Premest. u mapu.
Izaberite mapu u koju elite da premestite
izabranu datoteku ili izaberite Nova mapa
i unesite naziv za svoju novu mapu } OK.

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

17

Upoznavanje sa telefonom

Otvaranje novih pod-mapa


1

2
3

} Upravljanje datot., pa otvorite


odgovarajuu mapu.
} Jo } Nova mapa, pa unesite ime svoje
nove mape.
} OK da novu mapu smestite u memoriju.

Biranje veeg broja datoteka


1
2

} Upravljanje datot., pa izaberite datoteku


} Jo } Obeleiti } Obele. nekoliko.
Listajte do ostalih datoteka koje elite da
ukljuite u izbor i birajte ih pritiskanjem
Obeleiti ili Skin.znak.

Biranje svih datoteka iz mape

} Upravljanje datot., pa izaberite odgovarajuu


datoteku } Jo } Obeleiti pritisnite Obel. sve
ili Sk.sa svih da ponitite izbor.

Kopiranje datoteka u telefon


ili na Memory Stick Duo
1
2

18

Listajte do odgovarajue datoteke, na primer


do zvuka koji elite da prekopirate } Jo
} Rad sa datot.
Izaberite Kopirati na tel. ili Kopir.u ekst.mem.
Sada imate dve datoteke sa istim imenom, ali
uz koje stoje razliite ikone koje pokazuju gde
je svaka od njih smetena.

Premetanje i kopiranje datoteka


na raunar
% 71 Prenos datoteka preko USB kabla.
Brisanje datoteka iz memorije
Memory Stick Duo

Listajte do datoteke koju elite da izbriete


sa Memory Stick Duo-a i pritisnite
.
Formatiranje memorijskog tapia
Memory Stick Duo
Memory Stick Duo moete da formatirate kada
sa njega elite da izbriete sve informacije ili ako
je oteen.

Da formatirate Memory Stick Duo

} Upravljanje datot., pa istaknite odgovarajuu


mapu } Jo } Form. ekst. mem.
Informacije o datotekama
Mogue je da su neki sadraji koje ste uitali
ili primili nekim od podranih metoda prenosa
zatieni autorskim i drugim pravima. Ako je
neka datoteka zatiena, moda neete moi da
je kopirate i aljete. Moete da izaberete da Vam
se pokau informacije o datoteci koja Vas zanima.

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

Pozivanje

Pozivanje
Pozivi, kontakti, upravljanje glasom, opcije za pozive.

Pozivanje

Da biste mogli da pozivate i primate bilo kakve


pozive, telefon treba da je ukljuen i u dometu
mree. % 7 Ukljuivanje telefona i pozivanje.
Mree
Kada ga ukljuite, telefon automatski poinje da trai
matinu mreu, ako mu je ona u dometu. Ako nije,
moete da koristite neku drugu mreu, pod uslovom
da Va operator sa njom poseduje ugovor kojim se
to dozvoljava. Ovo se zove roming.
Moete da izaberete neku od mrea koje ste
ve uneli na listu prioriteta mrea ili na listu moete
da dodate neku novu mreu. Moete i da menjate
redosled biranja mrea prilikom automatskog
traenja. Za sve ove opcije } Podeavanje } naslov
Uspostavlj. veze } Mree za mobilne.
Moete da pozivate brojeve sa liste poziva i brojeve
iz kontakata, % 26 Lista poziva i % 21 Kontakti.
Brojeve moete da pozivate i sluei se glasom,
% 27 Upravljanje glasom.

Pozivanje
1
2
3

Unesite telefonski broj (ako je potebno, sa


pozivnim brojem zemlje i pozivnim brojem
grada).
} Pozvati da pozovete uneti broj.
} Prek.poz da poziv prekinete.

Menjanje jaine zvuka u zvuniku koji


se dri na uvu

Da u toku poziva pojaate ili stiate zvuk u zvuniku


koji se dri na uvu, pritisnite
ili
.

Korienje spikerfona za vreme


govornog poziva
1
2

Da ukljuite spikerfon, pritisnite , pa izaberite


Ukljuiti zvunik.
Da ga iskljuite, pritisnite , pa izaberite
Iskljuiti zvunik.

Kada koristite spikerfon, ne drite telefon na uvu.


Tako moete da otetite sluh.

Iskljuivanje mikrofona
1
2

Pritisnite i zadrite
.
Da nastavite sa razgovorom, opet pritisnite

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

19

Pozivanje

Primanje poziva

Kada primite poziv, telefon zvoni i na ekranu


se pokazuje ime osobe koja Vas poziva (ako ste
pretplaeni na uslugu identifikovanja pozivne linije
CLI, na ekranu se vidi i broj sa kog ste pozvani).
Ako je broj sa kog primate poziv unet u Vae
kontakte, na ekranu se pokazuju ime, broj i slika
(ako je dodeljena tom kontaktu). Ako je broj sa
kog ste pozvani sakriven, na ekranu pie Sakriven.

Odgovaranje na pozive
} Odgovor.

Odbijanje poziva

} Zauzee ili brzo dva puta pritisnite dugme


za regulisanje zvuka.
Proputeni pozivi
Ako ste propustili neki poziv, a meni aktivnosti je
iskljuen, na ekran u standby reimu izlazi naslov
Proputeni pozivi: i broj proputenih poziva. Da na
listi poziva proverite proputene pozive, } Da. Ako
proveravanje proputenih poziva elite da ostavite
za kasnije } Ne.

20

Proveravanje proputenih poziva


1
2

Iz standby reima } Pozivi, pa listajte do naslova


Proputeni pozivi. Preko naslova se pomerajte
pritiskanjem
ili .
Pritiite
ili
da listanjem pronaete
odgovarajui broj, pa pritisnite } Pozvati
da ga pozovete.

Automatsko ponavljanje
biranja brojeva
Ponavljanje biranja broja

Ako ne uspete da dobijete vezu i na ekranu se pokae


Ponavljati?, } Da.
Dok ekate, ne drite telefon na uvu. Kada se poziv
spoji, iz telefona se uje glasan signal.

Telefon biranje broja ponavlja do deset puta ili:


dok se ne uspostavi veza
dok ne pritisnete Ponititi
dok ne primite dolazni poziv.
Automatsko ponavljanje biranja broja ne moe
da se koristi za podatkovne (data) pozive.

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

Pozivanje

Meunarodni pozivi

Kada pozivate brojeve u inostranstvu, znak +


zamenjuje prefiks za meunarodne pozive koji
se koristi u zemlji iz koje pozivate. Moete da
pozivate i iz inostranstva, preko drugih mrea,
pod uslovom da izmeu Vaeg operatora i tih
mrea postoji ugovor kojim Vam se to dozvoljava.

Pozivanje brojeva u inostranstvu


1
2

Pritisnite i zadrite pritisnutim


dok
se na ekranu ne pojavi znak +.
Unesite pozivni broj zemlje, pozivni broj
grada (bez nule na poetku) i telefonski
broj } Pozvati.

Pozivi slubama za pomo


u hitnim sluajevima

Ovaj telefon podrava meunarodne brojeve slubi


za pomo u hitnim sluajevima, na primer 112 i 911.
To znai da, ako ste u dometu GSM mree, ove
brojeve normalno moete da pozivate za traenje
pomoi u hitnim sluajevima u bilo kojoj zemlji,
bez obzira na to da li u telefonu imate SIM
karticu ili ne.

Mogue je da se u nekim zemljama koriste i neki drugi


brojevi slubi za pomo u hitnim sluajevima. Zato
je mogue je da Vam je operator na SIM karticu uneo
i brojeve slubi za pomo u hitnim sluajevima koji
se koriste u Vaoj zemlji.

Pozivanje slubi za pomo u hitnim


sluajevima

Unesite, na primer, 112 (meunarodni broj slubi


za pomo u hitnim sluajevima) } Pozvati.

Proveravanje lokalnih brojeva slubi


za pomo u hitnim sluajevima

} Kontakti } Opcije } Posebni brojevi


} Brojevi SOS slubi.

Kontakti

Informacije o kontaktima moete da smestite


u memoriju telefona u vidu kontakata ili kao samo
imena i brojeve na SIM karticu. Moete da izaberete
koje informacije o kontaktima elite da se normalno
pokazuje na telefonu Kontakti u tel. ili Kont. na SIM-u.
Korisne informacije i podeavanja potraite
u } Kontakti } Opcije.

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

21

Pozivanje
Normalno (standardno) podeeni
kontakti
Ako izaberete da su Vam normalno podeeni
Kontakti u tel., u kontaktima e Vam se pokazivati
sve informacije koje ste uneli pod Kontakti.
Ako izaberete da su Vam standardno podeeni
Kont. na SIM-u, u Vaim kontaktima e se pokazivati
samo imena i brojevi koje uvate na SIM kartici.

Biranje standardnih kontakata


1

} Kontakti } Opcije } Napredno


} Stand. kontakti.
Izaberite Kontakti u tel. ili Kont. na SIM-u.

Kontakti
Kontakti su vrsta adresara u koji mogu da se unose
imena, telefonski brojevi i email adrese. U kontakte
mogu da se unose i slike, tonovi za zvona i line
informacije kao to su roendani, email i Web
adrese i adrese stanovanja.
Kada ih unosite u kontakte, informacije moete
da smetate pod pet naslova. Na odgovarajue
naslove i polja sa informacijama koja su u njih
ukljuena prelazite pritiskanjem , ,
i .

22

Kontakti na SIM-u
Stavke se na SIM karticu smetaju u vidu imena
sa samo jednim brojem. Koliko stavki moete
da smestite na SIM karticu zavisi od raspoloive
memorije na toj SIM kartici, vidite Kontakti } Opcije
} Napredno } Status memorije.
Za opirnije informacije moete da se obratite
operatoru mree.

Unoenje novih kontakata u kontakte


u telefonu
1
2
3
4
5

} Kontakti } Novi kontakt } Dodati.


Ime unesite direktno ili pritisnite Dodati,
pa unesite ime kontakta } OK.
Broj unesite direktno ili pritisnite Dodati,
unesite broj, } OK.
Izaberite tip broja.
Da unesete i ostale informacije, listajte
do odgovarajuih naslova i birajte polja
u koja elite da ih unesete. Da unesete neki
od simbola, na primer @ iz email adrese,
} Simboli, pa izaberite simbol koji elite
da unesete } Umetnuti.
Kada unesete informacije, } Sauvati.

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

Pozivanje

Unoenje novih kontakata na SIM


karticu

Ako ste za standardne kontakte podesili kontakte


na SIM kartici, postupajte na isti nain kao i prilikom
dodavanja novih kontakata u kontakte u telefonu.
U kontakte na SIM kartici mogu da se unose samo
imena i brojevi.
Slike i lina zvona
U kontakte u telefonu moete da unosite slike i lina
zvona. Kada Vas pozove osoba iz takvog kontakta,
na ekranu se pojavljuje slika koju ste joj dodelili
(ako Va pretplatniki nalog podrava identifikaciju
pozivne linije CLI) i telefon zvoni za nju
karakteristinim zvonom.

Unoenje slika ili tonova za zvono


u kontakte u telefonu
1
2
3

} Kontakti, pa izaberite kontakt kom elite


da dodelite sliku ili lino zvono } Jo
} Izmeniti kontakt.
Pritiite , ,
i
da listanjem doete
do odgovarajueg naslova. } Slika: ili Zvono
} Dodati.
Izaberite sliku ili zvuk. } Sauvati da kontakt
sauvate.

Pozivanje kontakata
Moete da pozivate brojeve koje uvate u kontaktima
ili brojeve sa SIM kartice.
Ako su Vam normalno podeeni kontakti iz
telefona, moete da pozivate i brojeve iz kontakata
i one sa SIM kartice.
Ako ste kao standardne kontakte podesili kontakte
sa SIM-a, moete da pozivate samo brojeve sa SIM
kartice.

Pozivanje kontakata iz telefona


1

} Kontakti. Listanjem pronaite ili unesite prvo


slovo kontakta koji elite da pozovete.
Kada se istakne kontakt koji ste traili, pritiite
ili
da izaberete odgovarajui broj
} Pozvati.

Pozivanje kontakata sa SIM kartice


1

} Kontakti. Ako su na telefonu normalno


podeeni kontakti sa SIM kartice, izaberite
na listi ime i broj koje elite da pozovete
} Pozvati.
Ako su normalno podeeni kontakti iz telefona
} Kontakti } Opcije } Kont. na SIM-u, pa na
listi izaberite ime i broj koje elite da pozovete
} Pozvati.

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

23

Pozivanje
Traenje unoenja
Kada prekinete poziv ili primite poruku, telefon moe
da Vas pita da li elite da telefonski broj sa kojim
ste razgovarali ili email adresu sa koje ste primili
poruku unese u kontakte.

Aktiviranje funkcije Traiti unoenje

} Kontakti } Opcije } Napredno } Traiti unoenje


} Ukljuiti.

Auriranje kontakata

Sve informacije koje uvate u kontaktima lako mogu


da se auriraju ili izmene.

Unoenje izmena u kontakte u telefonu


1

} Kontakti, pa izaberite kontakt } Jo


} Izmeniti kontakt.
Pritiite , ,
i
da listanjem doete
do odgovarajueg naslova i izmenite informacije
koje elite da izmenite } Sauvati.

Unoenje izmena u kontakte na SIM


kartici
1

24

Ako su na telefonu normalno podeeni kontakti


na SIM kartici, } Kontakti, pa izaberite ime i
broj koje elite da promenite. Ako su normalno
podeeni kontakti iz telefona, } Kontakti } Opcije

} Kont. na SIM-u. Izaberite ime i broj koje elite


da izmenite.
} Jo } Izmeniti, pa izmenite izabrano ime i broj.

Brisanje kontakata

} Kontakti, pa listajte do kontakta koji elite


da izbriete, pritisnite
.

Brisanje svih kontakata


1
2

} Kontakti } Opcije } Napredno


} Izbrisati sve kont.
} Da, pa unesite kd za zakljuavanje telefona
} OK. Standardni kd za zakljuavanje telefona
je 0000. Imena i brojevi koje uvate na SIM
kartici nee biti izbrisani.

Standardne stavke u kontaktima


u telefonu
Standardna stavka se u kontaktu pokazuje na prvom
mestu i zato se pronalazi bre od ostalih stavki.
U svakom kontaktu moete da odredite koju stavku
elite da podesite kao standardnu telefonski broj,
email adresu ili Web adresu i ona e se u tom
kontaktu pokazivati prva. Ako sami ne odredite
koju stavku elite da podesite kao standardnu,
automatski se podeava broj mobilnog telefona.

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

Pozivanje

Podeavanje standardnih stavki


u kontaktima
1
2

} Kontakti pa listajte do odgovarajueg kontakta


} Jo } Standardni broj.
Izaberite informaciju koju elite da podesite
kao standardnu za taj kontakt telefonski broj,
email adresu ili web adresu.

Slanje kontakata

Kontakte moete da aljete bilo kojim od raspoloivih


metoda prenosa.

Slanje jednog kontakta

} Kontakti, izaberite kontakt } Jo } Poslati kontakt,


pa izaberite metod prenosa.

Slanje svih kontakata

} Kontakti } Opcije } Napredno } Posl. sve kontakte,


pa izaberite metod prenosa.
Proveravanje memorije
Preko funkcije statusa memorije moete da
proveravate broj preostalih mesta u memoriji
telefona i na SIM kartici.

Usklaivanje kontakata
Moete da napravite rezervnu kopiju svojih kontakata
i da ih usklaujete sa aplikacijom za kontakte na
Web-u. Za opirnije informacije moete da se obratite
servis provajderu. Kontakte moete da usklaujete
i sa aplikacijoma na raunaru, % 66 Usklaivanje.

Da uskladite kontakte
1
2

} Kontakti } Opcije } Uskladiti kontakte.


Ako imate vie od jednog naloga, izaberite
koji od njih elite da upotrebite } Izabrati.
Ako u telefonu nemate odgovarajui nalog,
% 66 Unoenje podeavanja za daljinsko
usklaivanje.

Kopiranje kontakata

Imena i brojevi sa SIM kartice mogu da se kopiraju


u kontakte u telefonu i imena i brojevi iz kontakata
u telefonu na SIM karticu. Moete da izaberete da
kopirate sve brojeve ili samo jedan.
Kada izaberete kopiranje svih kontakata iz telefona na
SIM karticu, sve trenutne informacije sa SIM kartice
e biti zamenjene prekopiranim.

Da proverite memoriju

} Kontakti } Opcije } Napredno } Status memorije.


This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

25

Pozivanje

Lista poziva

Telefon moete da podesite i tako da se sve stavke


automatski smetaju na SIM karticu. U tom sluaju
se i nova imena i telefonski brojevi koje unesete
u kontakte u memoriji telefona i oni koje izmenite
smetaju na SIM karticu. Koliko brojeva telefona
na njoj moete da uvate zavisi od tipa SIM kartice.

Poslednji brojevi sa kojih ste pozivani bivaju


sauvani na listi poziva. Birani brojevi, pozivi na
koje je odgovoreno i proputeni pozivi se prikazuju
pod posebnim naslovima.

Kopiranje imena i brojeve na SIM


karticu

} Kontakti } Opcije } Napredno


} Kopirati na SIM.
Izaberite Kopirati sve ili Kopirati broj.

Kopiranje imena i brojeva u kontakte


u telefonu
1

} Kontakti } Opcije } Napredno


} Kopirati sa SIM-a.
Izaberite Kopirati sve ili Kopirati broj.

Pozivanje brojeva sa liste poziva


2

} Pozivi iz standby reima, pa izaberite


odgovarajui naslov.
Pritiite , ,
i
da listanjem
pronaete ime i broj koje elite da pozovete
} Pozvati.

Unoenje brojeva sa liste poziva


u kontakte
1

} Pozivi iz standby reima, pa izaberite


odgovarajui naslov.
Listajte do broja koji elite da dodate, } Jo
} Sauvati broj.
} Novi kontakt da otvorite novi kontakt ili
izaberite postojei kontakt u koji elite da
dodate novi broj.

Automatsko smetanje imena


i telefonskih brojeve na SIM karticu

Brisanje liste poziva

} Kontakti } Opcije } Napredno


} Auto.smet.na SIM.
Izaberite Ukljuiti.

} Pozivi, pa listajte do naslova sa svim pozivima


} Jo } Izbrisati sve.
26

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

Pozivanje

Brzo biranje brojeva

Ako elite da olakate pristup nekim brojevima


telefona, moete da ih smestite na mesta 1-9
u telefonu.

Primena brzog biranja

Iz standby reima unesite broj mesta na kom uvate


broj, pa } Pozvati.

Dodeljivanje i menjanje brojeva


za brzo biranje
1
2

} Kontakti } Opcije } Brzo biranje.


Listajte do eljenog mesta na listi } Dodati
ili } Promeniti.

Govorna pota

Ako ste pretplaeni na uslugu automatske sekretarice,


kada ne moete da se javite na poziv, osoba koja
Vas poziva moe da Vam ostavi govornu poruku.
Pozivanje govorne pote
Govorna pota se lako poziva pritiskanjem i zadravanjem
. Ako niste uneli broj za govornu potu,
telefon trai da ga unesete. } Da da unesete broj
govorne pote. Taj broj dodeljuje operator mree.

Unoenje broja govorne pote

} Razmenjivanje por. } Podeavanje


} Broj govorne pote.

Upravljanje glasom

Na ovom telefonu glasom moete da:


birate brojeve pozovete nekoga izgovaranjem
njegovog imena i tipa broja
aktivirate glasovno biranje izgovaranjem
arobne rei
odgovarate na pozive ili da ih odbijate
(kada koristite handsfri pribor)
Glasovne komande mogu da se uvaju samo u internoj
memoriji telefona. Njih ne moete uvati na SIM
kartici. Kada ih snimate, pazite da to obavljate na
tihom mestu i pokuajte da koristite imena koja nisu
suvie slina, % 30 Saveti za snimanje i korienje
glasovnih komandi.
Pripreme za glasovno biranje
Prvo treba da aktivirate funkciju glasovnog biranja
i da snimite glasovne komande. Uz brojeve telefona
za koje ste snimili glasovne komande stoji
odgovarajua ikona.

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

27

Pozivanje

Aktiviranje glasovnog biranja


i snimanje imena
1

3
4
5

} Podeavanje } naslov Opte


} Upravljanje glasom } Glasovno biranje
} Aktivirati } Da } Novi glas, pa izaberite
kontakt.
Ako u kontaktu imate vie od jednog broja,
traite ih pomou
i . Izaberite telefonski
broj kom elite da dodelite glasovnu komandu.
Sada snimite glasovnu komandu za taj izabrani
broj, na primer Jovanov mobilni.
Na ekran izlaze uputstva. Saekajte ton,
pa izgovorite komandu koju elite da snimite.
Glasovna komanda se ponavlja.
Ako ste zadovoljni snimkom, pritisnite } Da.
Ako ne, } Ne, pa ponovite postupak iz take 3.
Da za kontakt snimite jo jednu komandu,
jo jednom } Novi glas } Dodati, pa ponovite
postupke iz taaka 2-4.

Ime osobe koja Vas poziva


Moete da izaberete da li elite da prilikom prijema
poziva od nekog kontakta ujete snimak imena tog
kontakta ili ne.

28

Ukljuivanje i iskljuivanje imena


osobe koja Vas poziva

} Podeavanje } naslov Opte } Upravljanje glasom


} Repr.ime pozivaoca.

Glasovno biranje

Brojeve moete da birate glasom izgovaranjem


prethodno snimljene glasovne komande. Glasovno
biranje se pokree iz standby reima preko telefona,
preko linog handsfri pribora, preko Bluetooth
slualice ili izgovaranjem arobne rei.

Pozivanje preko telefona


1
2

Iz standby reima pritisnite i zadrite jedno


od dugmadi za regulisanje jaine zvuka.
Saekajte ton, pa izgovorite ve snimljeno ime,
na primer Jovanov mobilni. Ime se ponavlja
i veza se uspostavlja.

Pozivanje preko handsfri ureaja

U standby reimu pritisnite dugme na handsfri


priboru ili dugme na Bluetooth slualicama.

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

Pozivanje
arobna re
Za pokretanje glasovnog biranja moete da snimite
arobnu re, glasovnu komandu koja Vam ruke
ostavlja potpuno slobodnim. Umesto da glasovno
biranje aktivirate pritiskanjem i zadravanjem tastera
za regulisanje zvuka, samo izgovorite arobnu re,
pa zatim odgovarajuu prethodno snimljenu glasovnu
komandu. arobna re je naroito prikladna za
korienje sa automobilskim handsfri priborom
(car kit).
Izaberite dugaku, neobinu re ili frazu koja lako
moe da se razlui od obinog govora u pozadini.

Aktiviranje i snimanje arobne rei


1

2
3

} Podeavanje } naslov Opte


} Upravljanje glasom } arobna re } Aktivirati.
Na ekran izlaze uputstva. } Nastaviti. Saekajte
ton, pa izgovorite arobnu re.
Na ekran izlaze uputstva. } Nastaviti, pa izaberite
situacije u kojim elite da se aktivira arobna
re. Moete da izaberete nekoliko mogunosti.

Glasovno odgovaranje na pozive


Kada koristite lini handsfri pribor ili komplet
za kola, na dolazne pozive moete da se javljate
ili da ih odbijate glasom.

Sa glasovnim odgovaranjem na pozive za zvona


moete da koristite samo MIDI, WAV, EMY ili IMY
datoteke.

Aktiviranje glasovnog odgovaranja


na pozive i snimanje glasovnih
komandi za javljanje na pozive
1
2

3
4

} Podeavanje } naslov Opte


} Upravljanje glasom } Glas. odgovaranje
} Aktivirati.
Na ekran izlaze uputstva. } Nastaviti. Saekajte
ton, pa recite Odgovoriti ili neku drugu re.
Ako ste zadovoljni snimkom, pritisnite } Da.
Ako ne, } Ne, pa ponovite postupak iz take 2.
Recite Zauzeto ili neku drugu re } Da.
Na ekran izlaze uputstva. } Nastaviti, pa
izaberite situacije u kojim elite da se aktivira
glasovno odgovaranje na pozive. Moete da
izaberete nekoliko mogunosti.

Odgovaranje na pozive glasovnim


komandama

Kada telefon zazvoni, recite Odgovoriti i poziv


se spaja.

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

29

Pozivanje

Odbijanje poziva glasovnim


komandama

Kada telefon zazvoni, recite Zauzeto. Poziv se


odbija. Osoba koja pokuava da Vas pozove biva
preusmerena na govornu potu (ako je ona aktivirana)
ili uje ton zauzea.
Menjanje glasovnih komandi
Sve glasovne komande koje uvate u kontaktima
(Kontakti) moete da menjate. Izaberite kontakt
sa glasovnom komandom koju elite da promenite
} Jo } Izmeniti kontakt. Listajte do odgovarajueg
naslova, pa izmenite trenutnu glasovnu komandu.

Snimanje nove glasovne komande


preko trenutno snimljene
1
2
3

} Podeavanje } naslov Opte


} Upravljanje glasom } Glasovno biranje
} Promeniti imena.
Izaberite glasovnu komandu koju elite
da promenite } Jo } Promeniti glas.
Saekajte ton, pa izgovorite novu komandu.

Saveti za snimanje i korienje


glasovnih komandi
Ako telefon ne moe da prepozna govornu
komandu, razlog bi mogao da bude sledei:
govorili ste suvie tiho pokuajte da govorite
glasnije
30

telefon ste drali suvie daleko drite ga na isti


nain kao kada ga koristite za razgovore
glasovna komanda je bila suvie kratka ona
treba da traje priblino jedan sekund i da je dua
od jednog sloga
govorili ste suvie kasno ili suvie rano govorite
odmah iza tona
kada ste snimali glasovnu komandu niste prikljuili
handsfri pribor na telefon komande za upravljanje
glasom preko handsfri pribora treba da su snimljene
sa handsfri proborom prikljuenim na telefon
promenili ste intonaciju intonacija treba da
je ista kao u snimljenoj glasovnoj komandi.

Preusmeravanje poziva

Ako ne moete da odgovarate na dolazne pozive,


moete da ih preusmeravate na neki drugi broj,
na primer na automatsku sekretaricu.
Kada je aktivirana funkcija zabrane poziva, neke
opcije preusmeravanja poziva nisu dostupne.

Moete da izaberete neku od sledeih opcija


preusmeravanja:
Uvek preusm. preusmeravaju se svi pozivi
Kod zauzea pozivi se preusmeravaju samo
ako ste ve na telefonu

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

Pozivanje
Nedostupno pozivi se preusmeravaju kada je
telefon iskljuen ili kada ste van dometa mree
Nema odgovora pozivi se preusmeravaju kada
ne odgovorite u nekom odreenom roku.

Aktiviranje preusmeravanja poziva


1
2
3

} Podeavanje } naslov Pozivi


} Preusmer. poziva.
Izaberite tip poziva, pa zatim neku od opcija
preusmeravanja } Aktivirati.
Unesite telefonski broj na koji elite da
preusmeravate pozive ili pritisnite Dozvati
da pronaete kontakt sa tim brojem } OK.

Deaktiviranje preusmeravanja poziva


Listajte do opcije preusmeravanja koju elite
da deaktivirate } Deaktivirati.

Proveravanje svih opcija


preusmeravanja

} Podeavanje } naslov Pozivi } Preusmer. poziva


} Proveriti sve.

Vie od jednog poziva

Usluga poziva na ekanju


Ako je ova usluga aktivirana, kada primite drugi
poziv uete bip.

Aktiviranje i deaktiviranje usluge


poziva na ekanju

} Podeavanje } naslov Pozivi } Rukovanje poz.


} Poziv na ekanju.

Pozivanje drugog broja


1
2

} Jo } Staviti na ek. da trenutni poziv stavite


na ekanje.
Unesite broj koji elite da pozovete } Jo
} Pozvati.

Primanje drugog govornog poziva


Kada primite drugi poziv, moete da uradite
sledee:
} Odgovoriti i stavite trenutni poziv na ekanje
} Zauzee da odbijete drugi poziv i nastavite
sa trenutnim
} Zam. aktivni poziv da odgovorite na drugi
i prekinete trenutni poziv.

Moete da na liniji istovremeno drite vie od jednog


poziva.
This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

31

Pozivanje
Kada na liniji imate dva govorna poziva
Kada obavljate jedan poziv i drugi drite na ekanju,
moete da uradite sledee:
} Zameniti pozive da prelazite sa jednog poziva
na drugi
pritisnite
} Zdruiti pozive da ta dva poziva
zdruite u konferencijski poziv
pritisnite
} Prespojiti poziv da spojite ta dva
poziva. Vaa veza sa oba ta poziva se prekida
} Prek.poz da prekinete poziv koji trenutno
obavljate, pa zatim pritisnite Da da preuzmete
poziv koji ste drali na ekanju
} Prek.poz dva puta da prekinete oba poziva
(zavisno od operatora).
Na trei poziv ne moete da odgovorite dok
ne prekinete jedan od prva dva poziva ili dok
ih ne zdruite u konferencijski poziv.

Konferencijski pozivi

U konferencijskom pozivu moete da razgovarate


sa do pet drugih osoba. Konferencijski poziv
moete da stavite na ekanje i da tada pozovete
neki drugi broj.

Zdruivanje dvaju poziva


u konferencijski razgovor
Pritisnite

} Zdruiti pozive.

Dodavanje novih sagovornika


1

2
3
4

} Staviti na ekanje da zdruene pozive stavite


na ekanje.
Pritisnite
} Dodati poziv i pozovite sledeu
osobu koju elite da ukljuite u konferencijski
razgovor.
Pritisnite
} Zdruiti pozive.
Ponavljajte postupke 1-3 da u razgovor ukljuite
i druge sagovornike.

Otputanje pojedinaca iz razgovora

Pritisnite
} Otpustiti sagov., pa izaberite
sagovornika kog elite da otpustite iz konferencijskog
razgovora.

Podeavanje privatnih razgovora


1

Pritisnite
} Razgovarati sa, pa izaberite
sagovornika sa kojim elite da razgovarate.
} Zdruiti pozive da nastavite sa konferencijom.

Pozivi u kojim uestvuje vie sagovornika mogu


da budu skuplji. Opirnije se informiite kod
operatora mree.

32

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

Pozivanje

Dve govorne linije

Ako je aktivirano preusmeravanje Kod zauzea,


poziv se ne odbija tonom zauzea ve se umesto
toga preusmerava na podeeni broj. Telefonski
brojevi sa kojih su upueni pozivi koje ste odbili
smetaju se na listu poziva.

Biranje linije za odlazne pozive

Dodavanje brojeva na listu osoba


ije pozive prihvatate

Ako Va pretplatniki nalog podrava mogunost


korienja dveju linija, Va telefon moe da ima
dve linije za govorne pozive sa posebnim brojem
za svaku od njih.
} Podeavanje } naslov Pozivi, pa izaberite
liniju 1 ili liniju 2.

Menjanje imena linija

} Podeavanje } naslov Ekran } Prom. nazive linija,


pa izaberite liniju kojoj elite da promenite ime.

Moji brojevi

Svoje telefonske brojeve moete da proveravate,


unosite i prepravljate.

Proveravanje svojih telefonskih


brojeva

} Kontakti } Opcije } Posebni brojevi } Moji brojevi,


pa izaberite odgovarajuu opciju.

Prihvatanje poziva

Preko usluge prihvatanja poziva moete da izaberete


da primate samo pozive sa nekih odreenih brojeva.
Ostali pozivi se automatski odbijaju tonom zauzea.

1
2

} Podeavanje } naslov Pozivi } Rukovanje poz.


} Prihvatiti pozive } Samo sa liste } Izmeniti
} Dodati. Izaberite kontakt.
Da na listu poziva koje prihvatate dodate grupu
kontakata, } Grupe (grupe treba da su ve pre
formirane, % 36 Grupe).

Podeavanje prihvatanja svih poziva

} Podeavanje } naslov Pozivi } Rukovanje poz.


} Prihvatiti pozive } Svi pozivi.

Spreavanje biranja odreenih


brojeva
Uslugu spreavanja odreenih poziva moete da
koristite za uspostavljanje zabrana i na odlazne
i na dolazne pozive. Za ovo treba da imate lozinku
koju dodeljuje servis provajder.

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

33

Pozivanje
Ako preusmeravate dolazne pozive, neke opcije
zabrana poziva neete moi da aktivirate.

Mogu da se spree sledei pozivi:


Svi odlazni svi odlazni pozivi
Odl. meunarodni svi odlazni meunarodni
pozivi
Odl. pri me. rom. svi odlazni meunarodni
pozivi osim poziva u matinu zemlju
Svi dolazni svi dolazni pozivi
Dol. pri romingu svi dolazni pozivi kada ste
u inostranstvu (pri romingu).

Aktiviranje i deaktiviranje zabrana


poziva
1
2

} Podeavanje } naslov Pozivi } Rukovanje poz.


} Zabraniti pozive, pa izaberite odgovarajuu
opciju.
Izaberite Aktivirati ili Deaktivirati, unesite
lozinku } OK.

Fiksno biranje

Funkcija fiksnog biranja dozvoljava pozivanje


samo odreenih brojeva koji se uvaju na SIM
kartici. Fiksni brojevi su zatieni PIN2 kdom.

34

Pozivanje meunarodnog broja za pomo u hitnim


sluajevima 112 je mogue i kada je aktivirana funkcija
fiksnog biranja.

Mogu da se unesu i samo delovi brojeva. Ako, na


primer, u memoriju unesete 0123456, dozvoljavae
se pozivi na sve brojeve koji poinju sa 0123456.
Kada je aktivirano fiksno biranje, nisu mogui ni
proveravanje brojeva koji se uvaju na SIM kartici
ni bilo kakav vid rukovanja njima.

Aktiviranje i deaktiviranje fiksnog


biranja
1
2

} Kontakti } Opcije } Posebni brojevi


} Fiksno biranje, pa izaberite Aktivirati ili
Deaktivirati.
Unesite PIN2 } OK, pa jo jednom } OK,
da to potvrdite.

Unoenje fiksnih brojeva u memoriju

} Kontakti } Opcije } Posebni brojevi } Fiksno biranje


} Fiksni brojevi } Novi broj, pa unesite potrebne
informacije.

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

Pozivanje

Vreme trajanja i trokovi


poziva

Na ekranu se u toku poziva pokazuje vreme trajanja


trenutnog poziva. Moete da proveravate duinu
trajanja poslednjeg poziva, vreme trajanja odlaznih
poziva i ukupno vreme trajanja svih poziva.

Proveravanje vremena trajanja poziva

} Podeavanje } naslov Pozivi } Vreme i cena


} Mer. trajanja poz.

Dodatne funkcije za pozive


Tonski signali
Za korienje usluga telebankinga i upravljanje automatskom sekretaricom moete da koristite pozive
u kojim aljete tonske signale.
Da aljete tonove, pritiite tastere

,
ili
.
Da posle obavljanja poziva obriete ekran,
pritisnite
.
Da u toku poziva ukljuite ili iskljuite tonove,
pritisnite
iz standby reima, pa izaberite
Iskljuiti tonove ili Ukljuiti tonove.

Beleke
Na telefon u toku poziva moete da pribeleite
telefonski broj. Kada pritiete tastere sa brojevima,
osoba sa kojom razgovarate uje tonske signale.
Kada prekinete poziv, uneti broj se i dalje zadrava
na ekranu. } Pozvati da pozovete pribeleeni broj.
} Jo } Sauvati broj, pa izaberite kontakt u koji
elite da smestite pribeleeni broj. Ako elite da
otvorite novi kontakt i u njega smestite broj koji
ste pribeleili, } Novi kontakt.
Prikazivanje i sakrivanje svog broja
Ako Va pretplatniki nalog podrava zabranu
identifikacije pozivne linije (Calling Line Identification Restriction -CLIR), svoj telefonski broj
moete da sakrijete od osobe koju pozivate.

Podeavanje stalnog prikazivanja ili


sakrivanja svog telefonskog broja
1
2

} Podeavanje } naslov Pozivi


} Sakriti ili pok. broj.
Izaberite Pokazati broj, Sakriti broj
ili Stand. za mreu.

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

35

Pozivanje

Grupe

Moete da oformite grupe brojeva i email adresa.


Na taj nain omoguavate istovremeno slanje poruka
veem broju primalaca, % 37 Razmenjivanje
poruka. Grupe (sa brojevima) moete da koristite
i kada formirate liste osoba ije pozive elite da
prihvatate, % 33 Prihvatanje poziva.

Formiranje grupa brojeva i email


adresa
1

2
3
4

36

} Kontakti } Opcije } Grupe } Nova grupa


} Dodati.
Unesite ime grupe, } Nastaviti.
} Novo } Dodati da pronaete i izaberete
odgovarajui broj iz kontakta.
Ako elite da unesete jo brojeva, ponavljajte
postupak iz take 3. } Gotovo.

Vizit karte

Svoju vizit kartu moete da unesete u vidu kontakta.

Unoenje svoje vizit karte

} Kontakti } Opcije } Moja vizit-karta, pa unesite


informacije koje elite da unesete u vizit kartu
} Sauvati.

Slanje svoje vizit karte

} Kontakti } Opcije } Moja vizit-karta


} Posl. moju Vkartu, pa izaberite metod prenosa.

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

Razmenjivanje poruka

Razmenjivanje poruka
Razmenjivanje tekstualnih poruka, razmenjivanje
poruka sa slikama, razmenjivanje glasovnih poruka,
email, Moji prijatelji.
Ovaj telefon podrava razne usluge razmenjivanja
poruka. O konkretnim uslugama koje moete da
koristite moete da se raspitate kod servis provajdera,
a opirnije informacije moete da potraite
i na www.SonyEricsson.com/support.

Razmenjivanje tekstualnih
poruka (SMS)

Podeavanje broja uslunog centra


1

} Razmenjivanje por. } Podeavanje


} Tekst. poruka } Servisni centar. Ako je broj
uslunog centra unet na SIM karticu, pokazae
se na listi.
Ako ve nije na listi, } Dodati, pa ga unesite,
zajedno sa meunarodnim znakom +
i odgovarajuim pozivnim brojem zemlje
} Sauvati.

Slanje tekstualnih poruka


Informacije o unoenju slova potraite
u % 14 Unoenje slova.

U tekstualne poruke mogu da se ukljue jednostavne


slike, animacije, melodije i zvuni efekti.

Neki znakovi koji se koriste u pismima nekih jezika


zauzimaju vie prostora. Ti Specifini znak. se kod nekih
jezika mogu deaktivirati radi utede na prostoru.

Kada poruke aljete grupama primalaca, usluga


se naplauje za svakog lana grupe posebno.

Pisanje i slanje tekstualnih poruka

Pre prvog korienja


Prvo proverite da li je u telefon unet broj Vaeg
centra za ovu vrstu usluga. Taj broj dodeljuje servis
provajder i on je obino unet na SIM karticu.

1
2
3

} Razmenjivanje por. } Sastaviti novu


} Tekst. poruka.
Napiite poruku } Nastaviti. Ako tu poruku
elite da sauvate za posle, pritisnite
.
} Da da je smestite u U pripremi.
} Uneti broj telefona, pa unesite broj telefona
primaoca ili } Traenje u kont. da potrebni
broj ili grupu dozovete na ekran iz kontakata.

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

37

Razmenjivanje poruka
Da unesete email adresu, } Uneti email adresu
Na listi ispod opcija za slanje moe da se vidi
kojim osobama ste poslali poslednje poruke.
Primaoce moete da izaberete i preko ove liste.
} Poslati.
Da biste poruke mogli da aljete na email adrese, treba
da unesete broj gejtveja za email, } 7 } Podeavanje
} Tekst. poruka } Email gejtvej. Taj broj treba da dobijete
od servis provajdera.

Ukljuivanje raznih objekata


u tekstualne poruke

1
2

U toku pisanja poruke } Jo } Dodati objekat.


Izaberite tip objekta, zatim izaberite objekat.

Primanje tekstualnih poruka


} Da da proitate primljenu tekstualnu poruku
ili } Ne ako elite da je proitate kasnije.
Kada proitate tekstualnu poruku, } Jo da
otvorite listu opcija. Pritisnite
da tekstualnu
poruku zatvorite.

Pozivanje brojeva iz tekstualnih


poruka

Izaberite telefonski broj koji elite da pozovete,


} Pozvati.
38

Smetanje u memoriju i brisanje


tekstualnih poruka
Tekstualne poruke se smetaju u memoriju telefona.
Kada se memorija telefona popuni, da biste mogli
da primate nove tekstualne poruke prethodno treba
da izbriete neke stare (ili da ih premestite na SIM
karticu). Poruke koje smestite na SIM karticu tu
ostaju sve dok ih ne izbriete.

Smetanje poruka na SIM karticu

} Razmenjivanje por. } Primljena pota } Jo


} Sauvati poruku } Sauvane por.

Smetanje objekata iz tekstualnih


poruka u memoriju
1
2

Izaberite u poruci telefonski broj, web adresu,


sliku ili zvuk koje elite da sauvate } Jo.
Ako ste izabrali da sauvate telefonski broj
} Koristiti } Sauvati broj. Ako ste izabrali
web adresu, } Sauvati marker, sliku
} Sauvati sliku, melodiju } Sauvati zvuk.

Smetanje u memoriju i brisanje


vie poruka odjednom

1
2

} Razmenjivanje por., pa izaberite mapu.


Izaberite poruku, } Jo } Obele. nekoliko.

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

Razmenjivanje poruka
3
4

Listajte do ostalih poruka koje elite da ukljuite


u izbor i birajte ih pritiskanjem Obeleiti ili
Skin.znak.
} Jo } Sauvati poruke ili } Jo
} Izbrisati poruke ili } Izbris.sve poruke.

Brisanje poruka
1

} Razmenjivanje por., pa izaberite


odgovarajuu mapu.
Izaberite poruku koju elite da izbriete,
pa pritisnite
.

Ukljuivanje dugakih poruka

} Razmenjivanje por. } Podeavanje } Tekst. poruka


} Maks. duina por. } Maks. mogua.
Standardne poruke
Ako neke poruke esto aljete, moete da ih uvate
kao standardne poruke. Sami moete da sastavljate
svoje standardne poruke.

Sastavljanje standardnih poruka


1

} Razmenjivanje por. } Standardne por.


} Nova stand. por. } Dodati } Tekst.
Napiite poruku } OK.
Unesite naslov poruke } OK.

Dugake poruke
Koliko znakova moete da unesete u tekstualnu
poruku zavisi od jezika na kom piete. Mogu da
se alju i due poruke, tako to mogu da se spoje
dve ili vie kraih. Cena se obraunava za svaku
poruku koju ukljuite u dugaku poruku posebno.
Svi delovi dugake poruke na moraju da stignu
u isto vreme.

2
3

Proverite kod servis provajdera koliko tekstualnih


poruka moete da spajate u due.

Podeavanje standardnih opcija


za poruke

Opcije za poruke
Za nekoliko opcija za podeavanje poruka moete
da podesite vrednosti koje e se koristiti kao standardne ili te vrednosti moete da birate za svaku
poruku posebno.

} Razmenjivanje por. } Podeavanje } Tekst. poruka,


pa izaberite opciju.

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

39

Razmenjivanje poruka

Podeavanje opcija za neku odreenu


poruku
1

2
3

Kada izaberete primaoca poruke, } Jo


} Napredno.
Izaberite opciju koju elite da promenite
} Izmeniti, pa izaberite nain na koji sada elite
da je podesite.
} Kada podesite eljene vrednosti za sve
opcije koje ste hteli da izmenite, Gotovo.

Proveravanje statusa dostave


poslatih poruka

} Razmenjivanje por. } Poslate poruke, pa izaberite


tekstualnu poruku } Prikazti } Jo } Podaci.

Poruke sa slikama (MMS)

U poruke sa slikama mogu da se ukljuuju tekst, slike,


video klipovi, slike sa kamere, zvuni zapisi i vizit
karte. Va pretplatniki nalog treba da podrava
razmenjivanje poruka sa slikama, a i primaoci poruka
sa slikama treba da poseduju podrku za razmenjivanje
poruka sa slikama. Poruke sa slikama mogu da se
alju na mobilne telefone i na email adrese.

40

Pre prvog korienja


Pre nego to prvi put poaljete poruku sa slikama
proverite:
1 da li je uneta adresa servera za poruke
} Razmenjivanje por. } Podeavanje
} Poruka sa sl. } Server za poruke
2 da li ste uneli tana podeavanja
} Razmenjivanje por. } Podeavanje
} Poruka sa sl. } Internet profil. Ako nemate
internet profil, } Novi profil, pa unesite
potrebna podeavanja. Sva ova podeavanja
mogu da se prime i automatski u poruci
od operatora mree, ili da se uitaju sa
www.SonyEricsson.com/support.
Sastavljanje i slanje poruka
sa slikama
Kada sastavljate poruku sa slikama, moete da
izaberete razne objekte. To mogu da budu: Slika,
Tekst, Zvuk, Video, Zvuni zapis ili Potpis. Moete
da izaberete i Koristiti kameru, da snimite novu
sliku ili novi video klip.
Pre slanja poruka sa slikama moete da birate
razne opcije pomou kojih moete da ih prilagoavate
i doterujete.

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

Razmenjivanje poruka

Da sastavite i poaljete poruku


sa slikama
1

3
4

} Razmenjivanje por. } Sastaviti novu


} Poruka sa sl. } Dodati da Vam se pokae
lista objekata koje moete da ukljuite u
poruku. Izaberite eljenu stavku ili objekat.
} Dodati da u poruku ukljuujete i druge
stavke ili objekte. Opcije za doterivanje
poruka se prikazuju i biraju tako to se u
poruci prvo istakne odgovarajui objekat,
pa zatim pritisne levi taster za biranje.
Kada zavrite sa sastavljanjem poruke,
} Jo } Poslati.
} Uneti broj telefona, pa unesite broj telefona
primaoca ili } Traenje u kont. da potrebni
broj ili grupu dozovete na ekran iz kontakata.
Da unesete email adresu, } Uneti email adresu.
Na listi ispod moete da vidite 10 poslednjih
osoba kojim ste poslali poruke. Primaoce poruke
moete da izaberete i preko ove liste. } Poslati.

Pozivanje u toku sastavljanja poruke

1
2
3

Kada piete poruku, } Jo.


} Pozvati, pa unesite telefonski broj koji elite
da pozovete ili ga dozovite iz telefonskog
imenika } Pozvati. Vraate se na poruku.
Da prekinete poziv, } Jo } Prek.poz.

Podeavanje standardnih opcija


za poruke

} Razmenjivanje por. } Podeavanje } Poruka sa sl.,


pa izaberite neku od ponuenih opcija.
Dodatne opcije za slanje
Moete da traite potvrdu da je poruka koju ste
poslali proitana, da traite izvetaj o njenoj dostavi
i da za poruku koju aljete podesite odgovarajui
prioritet. Mogue je i dodavanje veeg broja
primalaca.

Biranje dodatnih opcija za slanje

1
2

Kada unesete broj telefona primaoca } Jo.


Izaberite Dodati primaoca ili Izmeniti primaoce
da unesete jo primalaca, Dodati prilog ili
Napredno da izaberete neku od dodatnih opcija
za slanje.

Primanje poruka sa slikama


Kada primite automatski uitanu poruku sa slikama,
uete signal za poruku.
} Da da poruku proitate ili reprodukujete. } Stop
da poruku zaustavite. Kada proitate primljenu
poruku, izaberite Odgovor. da odgovorite odmah
ili izaberite Jo da Vam se pokae lista opcija.
Pritisnite
da poruku zatvorite.

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

41

Razmenjivanje poruka

Standardne poruke
Kao osnovu za novu poruku moete da upotrebite
neku od standardnih poruka. Moete da unosite
i nove standardne poruke.

Automatsko uitavanje
Moete da izaberete kako elite da podesite
uitavanje poruka sa slikama.
} Razmenjivanje por. } Podeavanje } Poruka sa sl.
} Autom. uitavanje da Vam se pokae sledee:
Uvek telefon poruke uitava automatski, im
stignu na server operatora mree. Ovo je normalno
podeena opcija
Pitati pri rom. kada ste na mrei koja nije Vaa
matina, postavlja Vam se pitanje da li elite da
uitavate poruke koje su poslate preko te mree
ili ne
Ne pri romingu poruke koje su poslate preko
mree koja nije Vaa matina se nikada ne uitavaju
Uvek pitati uvek e Vam se postavljati pitanje
da li elite da dozvolite uitavanje poruke ili ne,
bez obzira na mreu
Iskljuiti nove poruke se u primljenoj poti
pojavljuju u vidu ikona. Izaberite poruku, } Prikazti
da je uitate.

Korienje standardnih poruka


za sastavljanje poruka sa slikama

Glasovne poruke

Da izbriete celu poruku, izaberite je na listi


poruka, pa pritisnete
.

Smetanje objekata iz poruka


sa slikama u memoriju

Kada pregledate poruku sa slikama, } Jo


} Sauvati objekte, pa izaberite neku od stavki
sa liste koja se tada pokae.
Brisanje poruka sa slikama
Poruke sa slikama se smetaju u memoriju telefona.
Kada se memorija telefona popuni, da biste mogli
da primate nove poruke prethodno treba da izbriete
neke od starih, % 38 Smetanje u memoriju i brisanje
tekstualnih poruka.

2
3
42

} Razmenjivanje por. } Standardne por.,


pa izaberite standardnu poruku.
} Koristiti } Dodati da dodajete nove objekte.
} Jo } Poslati da poruku poaljete.

Glasovne poruke su brz nain slanja i primanja


zvunih zapisa u vidu poruka. Svaka glasovna
poruka moe da sadri samo jedan zvuni zapis.
Da biste mogli da aljete glasovne poruke, Va

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

Razmenjivanje poruka
pretplatniki nalog treba da podrava razmenjivanje
poruka sa slikama, a i primaoci glasovnih poruka
treba da poseduju podrku za razmenjivanje poruka
sa slikama.

Snimanje i slanje glasovnih poruka


1
2
3
4

} Razmenjivanje por. } Sastaviti novu


} Govorna poruka. Pokree se audio rekorder.
Snimite svoju poruku. } Stop da prekinete
snimanje.
} Poslati da poruku poaljete.
} Uneti broj telefona, pa unesite broj telefona
primaoca ili } Traenje u kont. da potrebni broj
ili grupu dozovete iz kontakata. Da unesete email
adresu, } Uneti email adresu. Na listi ispod
opcija za slanje mogu da se vide poslednjih
10 primalaca. Primaoce moete da izaberete
i preko ove liste. } Poslati.

Primanje glasovnih poruka


Kada primite glasovnu poruku, uete signal
za poruku i telefon e Vas pitati da li elite
da je presluate.
Izaberite Da da odmah ujete primljenu glasovnu
poruku ili izaberite Ne ako elite da je presluate
kasnije.

Kada presluate primljenu glasovnu poruku,


} Jo da otvorite listu opcija. Pritisnite
da poruku zatvorite.

Email

Telefon moete da koristite za slanje i primanje


email poruka. Za email na telefonu moete da
koristite ista podeavanja kao i za email program
na raunaru. Za opirnije informacije moete da
se obratite operatoru mree ili servis provajderu.
Pre prvog korienja
Prvo proverite:
da lu su Vam podeavanja su ve uneta u telefon.
Ako nisu, % 62 Podeavanja
da li ste konfigurisali i izabrali nalog za email.
Da uitate parametre za nalog za email, posetite
www.SonyEricsson.com/support. Neka su Vam
pri ruci podaci iz naloga za email.
Standardni nalog za email
Ako imate posebne naloge za email za kuu
i za posao, jedan od njih moete da podesite
kao standardni:
} Razmenjivanje por. } Email } Podeavanje
} Podeav. naloga, pa izaberite nalog.

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

43

Razmenjivanje poruka

Pisanje i slanje email poruka

1
2
3
4

} Razmenjivanje por. } Email } Sastaviti novu.


Napiite predmet poruke } Nastaviti, pa zatim
i tekst } Nastaviti.
} Uneti email adresu da unesete email adresu
ili } Traenje u kont. da potrebnu adresu
dozovete iz kontakata.
Izaberite Poslati da poaljete email poruku ili
izaberite Jo da Vam se pokae lista opcija za
poruke.

Slanje, primanje i itanje email poruka


1

} Razmenjivanje por. } Email } Primljena pota


} Sl. i prim. (kada je mapa za primljenu potu
prazna) ili } Razmenjivanje por. } Email
} Primljena pota } Jo } Slati i primati
da poaljete ili uitate nove poruke.
Izaberite poruku, } Prikazati da je proitate.

Odgovaranje na email poruke


1
2

3
44

Otvorite email poruku } Odgovor.


} Ukljuiti poruku da u odgovor ukljuite
i originalnu poruku ili } Sastaviti novu da
originalnu poruku izostavite. Napiite svoju
poruku. } Jo da Vam se pokau opcije
za poruke.
} Poslati da poaljete napisanu poruku ili
} Jo da Vam se pokae lista opcija za poruke.

Smetanje email adresa ili telefonskih


brojeva iz email poruka u memoriju
1
2

Izaberite email adresu ili broj telefona iz email


poruke koje elite da sauvate } Jo.
Da u memoriju smestite email adresu, } Koristiti
} Sauvati adresu. Da u memoriju smestite
telefonski broj, } Koristiti } Sauvati broj.

Smetanje email poruka u memoriju


1
2

Otvorite email poruku koju elite da sauvate


} Jo } Sauvati poruku } SauvaneEmailP.
Poruka se smeta u mapu SauvaneEmailP.
u meniju Email.

Koliko email poruka moete da uvate zavisi


od slobodne memorije u telefonu. Sve email poruke
se uvaju i na email serveru i na njemu moete
da pregledate i starije i novije email poruke.

Smetanje veeg broja email poruka


u memoriju odjednom

1
2
3
4

} Razmenjivanje por. } Email } Primljena pota.


Izaberite poruku, } Jo } Obele. nekoliko.
Listajte do ostalih poruka koje elite da
ukljuite u izbor i birajte ih pritiskanjem
Obeleiti ili Skin.znak.
} Jo } Sauvati poruke.

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

Razmenjivanje poruka

Brisanje email poruka


(za korisnike POP3)
1
2

} Razmenjivanje por. } Email } Primljena pota,


pa izaberite poruku koju elite da izbriete } Jo.
} Obeleiti za bris. Poruka e se izbrisati kada
sledei put uspostavite vezu sa email serverom.
Ako elite da izbriete vie poruka odjednom,
} Obele. nekoliko. Listajte do ostalih poruka
koje elite da ukljuite u izbor i birajte ih
pritiskanjem Obeleiti ili Skin.znak. } Jo
} Obeleiti za bris.

Brisanje email poruka


(za korisnike IMAP4)
1
2

} Razmenjivanje por. } Email } Primljena pota,


pa izaberite poruku koju elite da izbriete } Jo.
} Obeleiti za bris. Poruka se na serveru
obeleava kao poruka koja treba da se izbrie.
Ako elite da izbriete vie poruka odjednom,
} Obele. nekoliko. Listajte do ostalih poruka
koje elite da ukljuite u izbor i birajte ih
pritiskanjem Obeleiti ili Skin.znak. } Jo
} Obeleiti za bris.
} Jo } Ispraz. prim. po., pa pritisnite
Sa slanjem i prim. ili Bez slanja i prim.
da poruke izbriete.

Moji prijatelji

Da sa omiljenim kontaktima komunicirate na vezi


(onlajn), uspostavite vezu sa serverom Moji
prijatelji i prijavite se. Ako Va pretplatniki nalog
podrava usluge razmenjivanja poruka, moete da
vidite status kontakata koji su na vezi i da aljete
i primate trenutne poruke (instant messages IM).
Opirnije informacije potraite od servis provajdera
ili na www.SonyEricsson.com/support.

Prijavljivanje na server za Moji prijatelji

} Razmenjivanje por. } Moji prijatelji } Ja


} Prijaviti se.

Lista kontakata
Moete da formirate listu kontakata sa servera
za Moji proijatelji na koju moete da unesete
osobe kojim redovno elite da aljete poruke.

Dodavanje novih kontakata

} Razmenjivanje por. } Moji prijatelji } Jo


} Dodati kontakt, pa izaberite odgovarajuu opciju.

Slanje trenutnih poruka preko


servera Moji prijatelji
1
2

} Razmenjivanje por. } Moji prijatelji, pa izaberite


odgovarajui kontakt.
} Poslati IM, pa unesite svoju poruku } Poslati.

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

45

Razmenjivanje poruka
Status
Moete da promenite svoj status koji se pokazuje
drugima. Moete da izaberete i da li elite da ga
pokazujete samo svojim kontaktima ili svim
korisnicima servera Moji prijatelji.

Menjanje svog statusa

} Razmenjivanje por. } Moji prijatelji } Ja


} Promeniti.
Sobe za askanje
Nove sobe za askanje mogu da iniciraju servis
provajderi ili pojedinci koji koriste uslugu Moji
prijatelji, kao i Vi sami. Sobe za askanje moete
da smetate u memoriju bilo tako to u nju smestite
poziv za askanje ili tako to traenjem pronaete
neku odreenu sobu za askanje.

Iniciranje sobe za askanje


1
2
3

46

} Razmenjivanje por. } Moji prijatelji } Jo


} Inicir.sobe za as.
Na listi kontakata izaberite kontakte koje elite
da pozovete u sobu za askanje } Nastaviti.
Unesite kratak tekst poziva, } Nastaviti } Poslati.

Lokalne informacije

Lokalne informacije su vrsta tekstualnih poruka koje


se alju svim pretplatnicima na odreenom podruju
unutar neke mree. Kada ih primate, poruke lokalnih
informacija odmah izlaze na ekran. Pritisnite Sauvati
da primljenu poruku smestite u mapu za primljene
poruke ili Odbaciti da je izbriete.
Vie o lokalnim informacijama moete da saznate
od servis provajdera.

Ukljuivanje i iskljuivanje lokalnih


informacija

} Razmenjivanje por. } Podeavanje } Lokalne info.


} Prijem.
Informacije o eliji
Neki operatori mrea preko kanala sa informacijama
o eliji alju pretplatnicima na nekom odreenom
mrenom podruju poruke o tom podruju.

Ukljuivanje informacija o eliji

} Razmenjivanje por. } Podeavanje } Lokalne info.


} Info. o eliji.

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

Slike

Slike

Aktiviranje kamere

Kamera, video kamera, slike, PhotoDJ.

Kamera (fotoaparat) i video


kamera

Va telefon poseduje digitalnu kameru (fotoaparat)


koja funkcionie i kao digitalna video kamera. Moete
da snimate fotografije i video klipove, da ih smetate
u memoriju, da ih prikazujete i da ih aljete u vidu
priloga email porukama ili u porukama sa slikama.
Pre prvog korienja
Da bi mogao da prima slike ili video klipove, telefon
koji ih prima treba da podrava prenos podataka
i razmenjivanje poruka sa slikama
Pre nego to sliku ili video klip poaljete u poruci
sa slikama, proverite da li ste uneli adresu
servera za razmenjivanje poruka sa slikama,
% 40 Poruke sa slikama (MMS) i da li su Vam
u telefon uneta podeavanja za Internet,
% 62 Podeavanja.
Pre nego to sliku ili video klip poaljete u email
poruci, proverite da li ste u telefon uneli parametre
naloga za data i parametre naloga za email,
% 43 Email.

Kada ste u standby reimu, kameru aktivirajte


svlaenjem zatvaraa sa objektiva.

Snimanje slika i video klipova

1
2

Za prelazak sa kamere (fotoaparata) na video


kameru koristite taster za pomeranje.
Da podesite automatsko fokusiranje, pritisnite
dugme za kameru nadole, ali samo do pola.

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

47

Slike

Kada zelena takica prestane da treperi, pritisnite


ga do kraja da snimite sliku ili da zaponete
snimanje video klipa. Ako zelena takica
treperi usporeno, slika nije u fokusu i moda
treba da pokuate ponovo.
Da prekinete snimanje video klipa, ponovo
pritisnite dugme za kameru. Da kameru
deaktivirate, navucite zatvara preko objektiva.

Ako pokuate da snimite jak izvor svetlosti, na primer


sunce ili lampu, moe da se desi da se ekran zatamni
ili da je slika izobliena.

Zumiranje

Za pribliavanje i odmicanje koristite dugmad


za regulisanje zvuka na strani telefona.

Podeavanje osvetljenosti

Stepen osvetljenosti poveavajte ili smanjujte


tasterom za pomeranje.

Ukljuivanje svetla za fotografisanje


Da sliku snimite u uslovima slabog osvetljenja,
pritisnite
.

48

Opcije za kameru i video kameru


Kada je aktivirana kamera ili video kamera,
} Podeavanje da Vam se pokae jo opcija. Opcije
koje moete da izaberete pre snimanja fotografija:
Prei na video kameru da umesto slike snimite
video klip
Prei na foto-aparat da snimite fotografiju
umesto video klipa
Reim snimanja (kamera) izaberite opciju
Normalni za sliku bez rama, Panorama da
nekoliko slika kombinujete u jednu iroku sliku,
Ramovi da slici dodate ram ili 4 zaredom da brzo
snimite etiri slike zaredom
Reim snimanja (video) izaberite Video visokog
kval. ili Za poruku sa slikama ako svoj video klip
elite da poaljete u poruci sa slikama
Veliina slike izaberite 1632x1224, 640x480
ili 160x120
Veliina video klipa izaberite Veliki 176x144
ili Mala 128x96
Ukljuiti makro da ukljuite makrofokusiranje
Ukljuiti noni reim da u uslovima loeg
osvetljenja postignete bolji kvalitet slike duim
eksponiranjem

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

Slike
Ukljuiti svetlo da poboljate uslove osvetljenja
Uklj.auto.odbrojavanje slika se snima nekoliko
sekundi posle pritiska na dugme za kameru
Efekti za biranje raznih efekata za sliku ili
video klip
Balans belog za prilagoavanje boje slika
uslovima osvetljenja
Kvalitet slike izaberite Normalan ili Dobar
kvalitet slike
Ukljuiti vreme i datum da na sliku unesete
vreme i datum
Reset. broj datot. za resetovanje broja
datoteke i brojaa
Smestiti u izaberite Memory Stick ili
Memorija telefona da sliku ili video smestite
u memoriju.

Snimanje auto-portreta

Drite telefon kao na slici, tako da moete da se


vidite u ogledalu pored objektiva. Pritisnite dugme
na kameri da snimite sliku.
Smetanje slika i video klipova
u memoriju
Kada snimite sliku ili video klip, telefon ih smeta
u memoriju telefona ili na Memory Stick Duo,
pogledajte i % 71 Prenos datoteka preko USB kabla.
Ako je Memory Stick Duo pun, na njega vie ne
moe da se smesti nijedna slika ili video klip sve dok
ne izbriete neki ve sauvani sadraj.
Slanje slika i video klipova
Kada snimite sliku ili video klip, moete da ih
poaljete u vidu poruke sa slikama, ako njihova
veliina ne prelazi dozvoljenu granicu za datoteke.
Da slike ili video klipove razmenjujete nekim drugim
metodom prenosa % 51 Razmenjivanje slika.

Slanje slika

Kada snimite sliku, } Poslati da je poaljete.

Slanje i prikazivanje video klipova

Kada zavrite sa snimanjem, } Poslati da poaljete


snimljeni video klip.
} Jo } Reprodukovati da prikaete video klip ili
pritisnite
da ga izbriete.
This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

49

Slike

Slike

U telefonu ste zatekli nekoliko slika i anmacija.


Ove slike moete da izbriete da biste oslobodili
prostor u memoriji. Sve slike se smetaju
u Upravljanje datot. } Slike. Slike moete da:
postavljate kao pozadinu ili za skrin sejver
dodeljujete kontaktima % 23 Unoenje slika
ili tonova za zvono u kontakte u telefonu.
razmenjujete nekim od raspoloivih metoda
prenosa.
Rad sa slikama
Slike moete da unosite, obraujete i briete preko
opcije Upravljanje datot. Koliko slika moete da uvate
u telefonu zavisi od njihovih veliina. Podrane su
datoteke tipa GIF, JPEG, WBMP i BMP.

Razgledanje slika
1
2

} Upravljanje datot. } Slike.


Slike se prikazuju u pregledu umanjenih slika.
Da podesite prikaz u punoj veliini, } Prikazti.

Prikazivanje slika u vidu prikaza


slajdova
1
2
50

} Upravljanje datot. } Slike, pa listajte


do odgovarajue slike.
} Prikazti } Jo } Prikaz slajdova.

Proveravanje informacija o slikama


i video klipovima
1
2

} Upravljanje datot. } Slike ili Video klipovi,


izaberite sliku ili video klip.
} Jo, pa izaberite Informacije.

Korienje slika
Slike moete da koristite na razne naine. Moete
da ih dodajete u kontakte, da ih postavljate na poetni
ekran (ekran koji se pokae kada ukljuite telefon)
ili da ih koristite kao skrin sejvere. Skrin sejver se
aktivira automatski, im je telefon nekoliko sekundi
neaktivan. Kada proe jo nekoliko sekundi, ekran
se uspavljuje (tednja ekrana) da bi se usporilo
troenje baterije. Pritisnite bilo koji od tastera i ekran
se ponovo ukljuuje. Ako ste neku od slika podesili
kao pozadinu, ona se pokazuje kada je telefon
u standby reimu. Moete da izaberete i pozadinu
za ekran i pozadinu za spoljanji displej.

Da upotrebite neku od slika


1
2

} Upravljanje datot. } Slike, pa listajte do slike


koju elite da upotrebite } Jo } Koristiti.
Izaberite za ta elite da upotrebite izabranu sliku.

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

Slike
PhotoDJ
Kada obraujete slike, pritiite , , ,
i sledee tastere:
da aktivirate odgovarajui
alat,
da izaberete alat koji elite da koristite
i
da izaberte boju.

Obrada slika i smetanje slika


u memoriju
1
2
3

} Upravljanje datot. } Slike, pa listajte


do odgovarajue slike } Prikazti.
} Jo } Izmeniti. Neke slike koje ste snimili
kamerom mogu da se obrauju.
} Jo } Sauvati sliku da sliku sauvate.

Razmenjivanje slika
Za razmenu slika moete da koristite bilo koji
od raspoloivih metoda prenosa. Napominjemo
da razmenjivanje materijala koji su zatieni
autorskim i drugim pravima nije dozvoljeno.
Opirnije o slanju slika u porukama
% 37 Razmenjivanje poruka.

Slanje slika

} Upravljanje datot. } Slike, pa listajte


do odgovarajue slike. } Jo } Poslati,
pa izaberite metod prenosa.

Primanje i smetanje slika u memoriju


1

Otvorite poruku u kojoj ste primili sliku ili


ukljuite Bluetooth ili infracrveni port, ako
su slike poslate nekim od tih metoda prenosa.
Ako ste sliku primili u poruci sa slikama,
izaberite tu sliku i smestite je u memoriju
Ako ste sliku primili preko Bluetooth veze
ili infracrvenog porta, sledite uputstva koja
se pojave na ekranu.

Svi telefoni koji podravaju slike mogu da primaju


slike formata 160x120. Neki telefoni koji podravaju
slike ne mogu da primaju slike koje su vee od 160x120.
Najbolja veliina slika za prikazivanje na raunarima
je 1632x1224.

Udaljeni ekrani
Uz pomo kompatibilnog Bluetooth adaptera slike
moete da prikazujete na udaljenim ekranima, na
primer na TV ekranu. Ovaj adapter je dodatni pribor
i nije ukljuen u paket. Ekranom moete da upravljate
telefonom. Za prikazivanje veeg broja slika jedne
iza druge koristite funkciju prikazivanja slajdova.

Povezivanje sa udaljenim ekranom

} Upravljanje datot. } Slike } Prikazti } Jo


} Udaljeni ekran. Telefon trai druge Bluetooth
ureaje i prikazuje listu ureaja koji mu stoje na
raspolaganju. Izaberite ureaj koji elite da koristite.

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

51

Razonoda

Razonoda
Medija plejer, radio, PlayNow, tonovi za zvono,
MusicDJ, VideoDJ, audio rekorder, teme, igre.

Medija plejer

Medija plejer moe da se koristi i za presluavanje


muzike i za prikazivanje vido klipova. To mogu
da budu bilo muzika i video klipovi koje ste primili
u porukama sa slikama ili oni koje ste uitali u telefon.
Medija plejer podrava sledee tipove datoteka: MP3,
MP4, 3GP i WAV (sa maksimalnom frekvencijom
uzorkovanja 16 kHz). Mogue je i strimovanje muzike
i video klipova sa web sajtova. Kada koristite
strimovanje, linkovi treba da su kompatibilni
sa protokolom 3GPP.
Liste reprodukovanja
Da organizujete datoteke sa medijima iz mape
Upravljanje datot., moete da formirate liste reprodukovanja. Datoteke na listama reprodukovanja
moete da sortirate prema umetnicima, prema
naslovima ili prema redosledu kojim su unete
na listu. Svaka datoteka moe da se doda na vie
lista reprodukovanja.

52

Liste reprodukovanja Sva muzika i Svi video klipovi


se formiraju automatski i u njih su ukljuene sve
muzike datoteke sa memorijskog tapia Memory
Stick Duo. Ove liste reprodukovanja se ne mogu
brisati i njihova imena ne mogu da se menjaju.
Kada izbriete neku listu reprodukovanja ili neku
od datoteka sa te liste, niste je trajno izbrisali iz
memorije telefona. Tu datoteku moete da unesete
na neku drugu listu reprodukovanja.

Formiranje lista reprodukovanja


1

} Medija plejer } Nova lista reprod. unesite ime


liste reprodukovanja } OK.
Izaberite neku od datoteka iz mape
Upravljanje datot. Moete da na listu odjednom
dodate nekoliko datoteka, a mogu da se dodaju
i mape. Na listu reprodukovanja bivaju dodate
sve datoteke iz izabranih mapa.

Dodavanje datoteka na liste


reprodukovanja
1
2

} Medija plejer izaberite listu reprodukovanja


} Otvoriti } Jo } Dodati medije.
Izaberite neku od datoteka iz mape
Upravljanje datot.

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

Razonoda

Odstranjivanje datoteka sa lista


reprodukovanja

} Medija plejer izaberite listu reprodukovanja


} Otvoriti. Izaberite datoteku } Jo } Izbrisati.

Brisanje lista reprodukovanja

} Medija plejer izaberite listu reprodukovanja


} Jo } Izbris.listu reprod.
Muzika i video klipovi

Reprodukovanje muzike i video


klipova

} Medija plejer, pa izaberite listu reprodukovanja


} Otvoriti } Reprod. Reprodukcija liste se ne
prekida sve dok } Pauza ili Stop.

Menjanje naina reprodukovanja

} Medija plejer } Jo } Reim reprod. Izaberite


Preturanje uklj. da podesite da se datoteke
reprodukuju bez nekog odreenog redosleda ili
Ponavljanje uklj. da se reprodukovanje liste ponovo
pokrene posle reprodukovanja poslednje datoteke.
Nain reprodukovanja moe da se promeni i preko
liste reprodukovanja.

Dugme za muziku
Da pokrenete reprodukovanje neke liste ili da
ukljuite radio, pritisnite
. Da biste mogli
da koristite dugme za muziku, na telefon treba
da je prikljuen hansdfri pribor.

Menjanje naina na koji je podeeno


dugme za muziku

} Podeavanje } naslov Opte } Dugme za muziku.


Rukovanje medija plejerom
} Pauza da privremeno zaustavite reprodukovanje (pauza).
Pritisnite
ili
da preete na sledei ili
da se vratite na prethodni muziki zapis ili
video klip.
Pritisnite i zadrite
ili
da listu brzo
premotavate prema napred ili unazad.
Da prilikom presluavanja prelistavate listu
reprodukovanja, pritiite
i . Istaknute
datoteke nee biti izabrane dok ne pritisnete
} Stop } Reprod.
Kada privremeno prekinete prikazivanje video
klipa (pauza), pritisnite
da prikazujete jednu
po jednu sliku iz toga video klipa.

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

53

Razonoda
Opcije za medija plejer
} Jo da Vam se pokau sledee opcije:
Reim reprod. za menjanje redosleda reprodukovanja pesama i video klipova; izaberite
Ponavljanje liste ili Ispreturati
Ujednaiva za menjanje naina na koji su
podeeni soprani i basovi kada sluate muziku
Promeniti ime da promenite ime liste reprodukovanja; Moete da menjate samo imena
lista reprodukovanja koje je formirao korisnik
Izbris.listu reprod. za brisanje liste reprodukovanja. Brie se samo lista reprodukovanja.
Datoteke se i dalje zadravaju na listi
Upravljanje datot. Moete da izbriete samo
liste reprodukovanja koje je formirao korisnik.
Opcije za medije
Kada otvorite neku listu reprodukovanja, } Jo
da Vam se pokau sledee opcije:
Informacije za proveravanje informacija
o trenutnom muzikom zapisu ili video klipu
Dodati medije da na listu reprodukovanja
dodate nove datoteke ili mape
Umanjiti za smanjivanje medija plejera na
ekranu i vraanje u standby; muzika se i dalje uje,
a moete da koristite i druge aplikacije i funkcije
54

Reim reprod. za menjanje redosleda reprodukovanja pesama i video klipova


Ujednaiva za menjanje naina na koji su
podeeni soprani i basovi kada sluate muziku
Poreati da datoteke na listama reprodukovanja
sortirate prema umetnicima, prema naslovima
ili prema redosledu kojim su unete na listu
Poslati da poaljete datoteku sa zvukom ili video
datoteku
Izbrisati da izbriete datoteku sa liste
reprodukovanja
Snimiti sl. iz videa da uhvatite sliku iz video
klipa.
Onlajn muzika i video klipovi
Video klipove i muziku sa web sajtova moete
da prikazujete i sluate tako to ih strimovanjem
preuzimate na telefon. Kada prilikom pretraivanja
weba pronaete link za strimovanje, biranjem toga
linka automatski otvarate medija plejer.
Da biste mogli da koristite strimovanje, treba
da imate nalog za data. Mogue je da je taj nalog
ve bio unet u telefon u trenutku kada ste ga kupili.
Ako nije, javite se operatoru mree ili posetite
www.SonyEricsson.com/support % 62 Podeavanja.

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

Razonoda

Biranje naloga za data

Sluanje radija

Korienje radija
} Traiti ili pritisnite i zadrite
ili
da
pronaete sledei kanal ili pojas frekvencija.
Pritisnite
ili
da se pomerite za 0.1 MHz
u FM pojasu.
Pritisnite
ili
da preete na sledei unapred
podeeni kanal.

} Podeavanje } naslov Uspostavlj. veze


} Pode.strimovanja.
Izaberite nalog za data koji elite da koristite.

Strimovanje video i audio datoteka


1
2

} Upravljanje datot. } Video klipovi


} Jo video klip.
Sledite uputstva za strimovanje.

Strimovanje sauvane muzike


i video klipova
1
2

} Internet usluge } Jo } Markeri.


Izaberite link za strimovanje. Medija plejer
se otvara i reprodukuje strimovanu muziku
ili video klip.

Radio

Ovaj telefon poseduje FM radio koji podrava RDS.


Da biste mogli da koristite radio, na telefon treba
da je prikljuen hansdfri pribor. Handsfri funkcionie
kao antena i omoguava bolji prijem. Radio moete
da koristite i kao signal alarma, % 73 Budilnik.
Da biste mogli da koristite radio, telefon treba da
je ukljuen. Telefon nikada ne ukljuujte na mestima
na kojim je upotreba mobilnih telefona zabranjena,
% 87 Smernice za bezbednu i efikasnu upotrebu.

Prikljuite handsfri pribor na telefon } Radio.

Smetanje radio kanala u memoriju


U memoriji moete da uvate do 20 omiljenih radio
kanala.
Da neki kanal brzo smestite na neku od pozicija
od 1 do 10, pritisnite i zadrite odgovarajui taster sa
brojem 0-9 (gde 0 predstavlja broj 10). Da izaberete
neki od kanala koje uvate na mestima od 1 do 10,
pritisnite 0-9.

Da neki radio kanal smestite


u memoriju

} Radio } Jo } Sauvati } Umetnuti. Kanal se smeta


na listu.

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

55

Razonoda
Opcije za radio
} Jo da Vam se pokau sledee opcije:
Umanjiti za vraanje u standby reim, da biste
mogli da koristite druge funkcije dok radio i dalje
svira
Sauvati da trenutnu frekvenciju smestite
na listu kanala
Kanali za biranje kanala, menjanje njihovih
imena, zamenjivanje jednog memorisanog
kanala drugim, brisanje kanala ili podeavanje
odreenog kanala za glavni signal alarma
Ukljuiti zvunik za sluanje preko zvunika
Aut.smet.u mem. za podeavanje automatskog
traenja i smetanja kanala na listu kanala; kanali
koji su pre bili na listi se zamenjuju novim
Uneti frekvenciju da runo unesete neku
frekvenciju. Uneti brojevi automatski poprimaju
tane vrednosti frekvencija. Pritisnite
da preete direktno na Uneti frekvenciju
RDS opcije za ukljuivanje ili iskljuivanje
prelaenja na alternativne frekvencije (AF)
i prikazivanje ili sakrivanje informacija o radio
stanicama
Ukljuiti Mono za ukljuivanje mono zvuka.

56

Kada sluate radio


Ako prikaz radija smanjite, istovremeno ete moi
i da sluate radio i da koristite druge funkcije telefona.
Tada, na primer, moete da pozivate i primate pozive,
da aljete poruke i da igrate igre.

Smanjivanje radija
} Radio } Jo } Umanjiti.

Podeavanje jaine zvuka


}

ili

PlayNow
Ova funkcija zavisi od mree ili od operatora.
Za informacije o Vaoj pretplati i funkciji PlayNow
treba da se obratite operatoru mree. U nekim zemljama
mogu da se kupe muziki tonovi nekih najpoznatijih
svetskih muziara.

Usluga PlayNow omoguava presluavanje


muzikih tonova pre nego to odluite da li da
ih kupite i uitate na telefon. Svaki muziki ton je
deo original pesme i svaki je optimalno prilagoen
za Va Sony Ericsson mobilni telefon.

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

Razonoda
Pre prvog korienja
Prvo proverite:
da li Va pretplatniki nalog podrava prenos
preko GPRS data veze
da li ste u telefon uneli tana podeavanja
% 62 Podeavanja
da li treba da se kod servis provajdera ili operatora
mree registrujete kao korisnik WAP-a
da li imate slobodnog prostora u memoriji telefona.
Pristupanje listi muzikih tonova
PlayNow
Kada izaberete ikonu PlayNow, u telefon se
uitava lista muzikih tonova PlayNow. Sada
moete da presluavate muzike tonove sa te liste.

Presluavanje muzikih tonova

} PlayNow, pa izaberitte muziki ton koji elite


da ujete.
Uitavanje muzikih tonova sa liste
PlayNow
Ukupna cena uitavanja je cena koja se pojavi na
ekranu kada izaberete uitavanje muzikog tona
i njegovo smetanje u memoriju. Iznosom koji
potroite za ton operator mree tereti Va raun
za telefon ili prepay karticu.

Uitavanje muzikih tonova


1

Kada presluate muziki ton koji elite da


uitate, prvo verifikujte gore navedene podatke
o kupovini, pa zatim proitajte pravila i uslove
koje ste dobili u paketu sa telefonom. Pristankom
na kupovinu ovog telefona ste pristali i na
prihvatanje tih uslova.
Da uitate muziki ton, } Da. Primiete tekstualnu
poruku kojim se potvruje da je ton plaen i da
moete da ga koristite. Muziki tonovi se automatski smetaju u Upravljanje datot. } Zvuci.

Ova usluga ne mora da se nudi u svim zemljama i nju


moda neete moi da koristite ni na jednoj mrei osim
na mrei svoga operatora u tom sluaju kada izaberete
ikonu PlayNow na ekran izlazi poruka kojom
se o tome obavetavate.

Zvona i melodije

Kada ste ga kupili, u telefonu ste zatekli nekoliko


standardnih i polifonih melodija koje mogu da se
koriste kao zvona. Za slanje i primanje melodija
moete da koristite bilo koji od raspoloivih metoda
prenosa. Napominjemo da razmenjivanje materijala
koji su zatieni autorskim i drugim pravima nije
dozvoljeno.

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

57

Razonoda
Ako za zvono izaberete neku od MP3 datoteka,
neete moi da koristite odgovaranje na pozive
glasom % 29 Glasovno odgovaranje na pozive.

Biranje zvona

} Podeavanje } naslov Zvuci i signali } Zvono.

Ukljuivanje i iskljuivanje zvona

Iz standby reima pritisnite i zadrite


.
Ukljuuju se ili iskljuuju svi signali osim alarma
budilnika.

Podeavanje jaine zvuka zvona


1

} Podeavanje } naslov Zvuci i signali


} Jaina zvona, pa pritisnite
ili
da stiate zvono ili da ga pojaate.
} Sauvati da podeenu opciju sauvate.

Karakteristina zvona za pojedine


osobe
Ako Vam je u pretplatu ukljuena identifikacija
pozivne linije (Calling Line Identification CLI),
pozivaocima moete da dodeljujete posebna lina
zvona, % 23 Unoenje slika ili tonova za zvono
u kontakte u telefonu.

58

Signaliziranje vibriranjem
Moete da izaberete da Vas na dolazni poziv
upozorava zujanje vibracione jedinice. Moete
da podesite:
Ukljuiti svo vreme.
Uklj.kad Neujno ukljueno kada je iskljueno
zvono ili kada je telefon podeen na Neujno
Iskljuiti svo vreme.

Podeavanje signaliziranja vibriranjem

} Podeavanje } naslov Zvuci i signali } Vibriranje,


pa izaberite odgovarajuu opciju.

Opcije za zvukove i signale


Preko Podeavanje } naslov Zvuci i signali moete
da podesite:
Signal za poruku da izaberete nain na koji elite
da se obavetavate o prijemu poruka
Zvuk tastera da izaberete zvuk koji elite
da se uje prilikom pritiskanja tastera.

MusicDJ

Preko funkcije MusicDJmoete da komponujete


i obraujete melodije za zvono. Melodije su sastavljene od etiri tipa blokova Bubnjevi, Basovi, Akordi
i Akcenti. Svaki zapis sadri odreen broj muzikih

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

Razonoda
blokova. Svaki blok se sastoji od unapred araniranih
zvukova koji su meusobno razliiti. Blokovi su
svrstani u grupe Uvod, Glavni deo, Refren i Prelaz.
Melodija se komponuje unoenjem muzikih
blokova u zapise.

Polifone melodije i MP3 datoteke ne mogu


da se alju u tekstualnim porukama.

Komponovanje melodija

1
2

} Razonoda } MusicDJ.
Da komponujete melodiju, izaberite prvo
Umetnuti, Kopirati, pa zatim Umetnuti blokove.
Sa jednog na drugi blok se prelazi pomou ,
,
ili . Da neki od blokova izbriete,
pritisnite
. } Jo da Vam se pokae jo
opcija.

Obraivanje ve komponovanih
melodija

} Upravljanje datot. } Zvuci, pa izaberite melodiju


} Jo } Izmeniti.
Slanje i primanje
Melodije moete da aljete i primate bilo kojim
od raspoloivih metoda prenosa. Napominjemo
da razmenjivanje materijala koji su zatieni
autorskim i drugim pravima nije dozvoljeno.

Slanje melodija
1

} Upravljanje datot. } Zvuci, pa izaberite melodiju


koju elite da poaljete.
} Jo } Poslati, pa izaberite metod prenosa.

Primanje melodija
1

Otvorite poruku u kojoj ste primili melodiju ili


ukljuite Bluetooth ili infracrveni port, ako je
melodija poslata nekim od tih metoda prenosa.
Kada primite melodiju, sledite uputstva sa ekrana.

VideoDJ

VideoDJ omoguava pravljenje filmova


kombinovanjem video klipova i slika iz telefona
ili sa Memory Stick Duo-a. VideoDJ moete da
koristite i za isecanje delova video klipova i obradu
video sadraja.

Pravljenje filmova

1
2

} Razonoda } VideoDJ.
} Dodati. Izaberite da se u film unese
Video klip, Slika ili Tekst } Izabrati.

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

59

Razonoda

Obrada video klipova


1
2

} Upravljanje datot. } Video klipovi } Otvoriti,


pa izaberite video klip koji elite da otvorite.
} Jo } Izmeniti } Izmeniti ako video klip elite
Isei, ako ga elite Zameniti ili ako ga elite
Izbrisati iz trenutnog filma.

Obrada slika
1
2

} Razonoda } VideoDJ.
} Dodati } Slika. Izaberite sliku koju elite
da obradite, pa } Izabrati.
} Izmeniti ako sliku elite Zameniti,
} Vreme trajanja da promenite duinu
prikazivanja slike u filmu ili } Izbrisati
da sliku izbriete iz trenutnog filma.

Obrada teksta

} Izmeniti da izmenite neku liniju teksta, } Pozadina


da promenite tekst u pozadini, } Boja teksta
da promenite boju slova, } Vreme trajanja da
promenite duinu prikazivanja teksta u filmu ili
} Izbrisati da tekst izbriete iz trenutnog filma.

60

Opcije za VideoDJ
Kada je izabran film, } Jo da Vam se pokae
jo opcija:
Probni prikaz da prikaete film
Umetnuti da u njega unesete neki objekat
Sauvati da trenutni film smestite u memoriju
Poslati da poaljete trenutni film
Novi da prikaete neki drugi film
Zvuni zapis da u trenutni film dodate zvunu
traku.
Slanje i primanje filmova
Filmove moete da aljete bilo kojim od raspoloivih
metoda prenosa. Kratki filmovi mogu da se alju
u porukama sa slikama. Ako je film suvie dugaak,
pomou funkcije Isei moete da ga skratite.
Filmovi koje primite smetaju se u mapu za
upravljanje datotekama.

Isecanje delova video klipova


1
2

Izaberite na montanoj tabli eljeni video


} Izmeniti } Isei.
} Uneti da odredite poetnu taku, pa } Poetak.

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

Razonoda
3
4

} Uneti da odredite krajnju taku, pa } Kraj.


Take 2 i 3 moete da ponavljate sve dok
ne budete potpuno zadovoljni. } Gotovo
da prekinete isecanje.

Audio rekorder

Audio rekorder omoguava snimanje sopstvenih


zapisa i poziva. Snimljeni zvuci mogu da se podese
i kao zvona. Snimanje razgovora se prekida kada
neki od sagovornika prekine poziv Snimanje bilo
kakvog zvuka se automatski prekida kada primite
poziv. Zvuni zapisi se automatski smetaju
na Memory Stick Duo (ako je stavljen u telefon).
Ako zapise smestite u telefon (ili na Memory Stick
Duo), moete da ih koristite i kada promenite SIM
karticu.
U nekim zemljama ili dravama zakon nalae
da se sagovornici prethodno obaveste o snimanju.

Pokretanje snimanja zvuka

1
2

} Razonoda } Snimanje zvuka.


Saekajte da ujete ton. Kada zaponete
sa snimanjem, na ekranu se pokazuje poruka
Snimanje i vreme trajanja trenutnog snimanja
(koje se stalno poveava).

} Sauvati da prekinete snimanje


i } Reprodukovati da pokrenete presluavanje
snimka. } Jo da Vam se pokau sledee opcije:
Snimiti novo, Poslati, Promeniti ime, Izbrisati,
Snimljeni zvuci.

Presluavanje sopstvenih zvunih


zapisa
1
2

} Upravljanje datot. } Zvuci, pa izaberite


zvuni zapis koji elite da ujete.
} Reprodukovatida presluate svoj zapis
i } Stop da presluavanje prekinete.

Teme

Pomou tema moete da menjate izgled ekrana,


na primer boje i pozadinu. Telefon ste dobili sa
nekoliko ve programiranih tema. One ne mogu
da se izbriu, ali moete da pravite i nove teme
i da i njih uitavate u telefon. Opirnije na adresi
www.SonyEricsson.com/support.

Biranje i menjanje tema

} Upravljanje datot. } Teme, pa izaberite temu.


Razmenjivanje tema
Za razmenu tema moete da koristite bilo koji
od raspoloivih metoda prenosa.

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

61

Uspostavljanje veze

Slanje tema
1
2

} Upravljanje datot. } Teme, pa izaberite temu.


} Jo } Poslati, pa izaberite metod prenosa.

Primanje tema i njihovo smetanje


u memoriju
1

Otvorite poruku u kojoj ste primili temu ili


ukljuite Bluetooth ili infracrveni port, ako
je tema poslata nekim od tih metoda prenosa.
Kada primite poslati objekat, sledite uputstva
sa ekrana.

Uitavanje tema

} Upravljanje datot. } Teme } Sony Ericsson.

Igre

Ovaj telefon ima nekoliko igara kojim moete da


se razonodite. Igre i aplikacije moete i da uitavate
direktno u mape u telefonu. Za veinu igara su
ponueni tekstovi za pomo.

Zapoinjanje i prekidanje igara


1

} Razonoda } Igre, pa izaberite igru


} Pokrenuti.
Pritisnite i zadrite
da igru prekinete.

Uitavanje igara

Uspostavljanje veze
Podeavanja za Internet i email, usklaivanje,
Bluetooth, infracrveni port, USB kabl, usluga
auriranja.

Podeavanja

Da biste mogli da koristite Internet, usluge


razmenjivanja poruka, razmenjivanje poruka
Moji prijatelji ili PlayNow, u telefon prvo
treba unesete odgovarajua podeavanja.
Mogue je da su ova podeavanja ve bila
uneta u telefon kada ste ga kupili. Ako nisu, za
sve potrebne informacije moete da se obratite
operatoru mree ili servis provajderu. Ova
podeavanja mogu da se pronau i na adresi
www.SonyEricsson.com/support.
Da biste mogli da koristite Internet i aljete i primate
slike i email poruke, treba da obezbedite sledee:
pretplatniki nalog koji podrava prenos podataka
odgovarajua podeavanja koja treba da su uneta
u telefon
mogue je da treba da se kod servis provajdera
ili operatora mree registrujete kao korisnik
Interneta i email usluga.

} Razonoda } Igre } Sony Ericsson.


62

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

Uspostavljanje veze
Unoenje podeavanja za Internet
i email
Ako Vam podeavanja ve nisu uneta u telefon,
moete:
da ih primite od operatora mree ili servis
provajdera; ova podeavanja mogu da se preuzmu
i sa adrese www.SonyEricsson.com/support.
da ih unesete ili izmenite runo.
Korienje Interneta
Ovaj telefon poseduje pretraiva koji za pristup
Internetu koristi WAP (Wireless Application
Protocol) ili HTTP (Hyper Text Transfer Protocol).

Biranje profila za Internet

} Podeavanje } naslov Uspostavlj. veze


} Podeav.Interneta } Internet profili, pa izaberite
profil koji elite da koristite.

Pokretanje pretraivanja

} Internet usluge, pa izaberite odgovarajuu uslugu


ili } Internet usluge } Jo, pa izaberite odgovarajuu
opciju.

Prekidanje pretraivanja
} Jo } Izai iz pretra.

Opcije za pretraivanje
} Jo da Vam se pokau razne opcije za pretraivanje.
Ove opcije ne moraju uvek da budu iste i zavise
od WAP sajta koji poseujete.
Ako prilikom pretraivanja Web sajta izaberete email
adresu, na tu adresu moete da poaljete tekstualnu
poruku.

Meni opcija uvek sadri sledee:


Izai iz pretra. za prekidanje veze i vraanje
u standby
mogunost otvaranja poetne strane trenutno
podeenog Internet profila, na primer
Sony Ericsson
Markeri za dodavanje sajta koji trenutno
poseujete na listu markera ili za otvaranje liste
markera; izaberite za strimovanje muzike i video
klipova
Uneti adresu za unoenje adrese web strane
koju elite da posetite } Nova adresa da unesete
adresu neke nove Web strane ili da izaberete jednu
od 10 adresa koje ste uneli poslednje; kada unosite
adrese Web strana, ne treba da unosite normalni
prefiks http://
Isprazniti ke da iz telefona izbriete sve
privremeno sauvane Internet datoteke

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

63

Uspostavljanje veze
Evidencija lista pre poseivanih Web sajtova
Obnoviti stranu za obnavljanje sadraja otvorene
Web strane
Sauvati da sauvate trenutno otvorenu web
stranu ili sliku sa trenutno otvorene web strane
Poslati link za slanje linka sa trenutno otvorenog
web sajta na drugi telefon
Status za proveravanje informacija o trenutnom
statusu, na primer o trenutno podeenom profilu,
o tipu pristupa, bezbednosti, adresi
Izgled za podeavanje reprodukovanja zvukova
ili prikaza slika na stranama koje poseujete
Pozvati ako je to podiano Vaim pretplatnikim
nalogom, dok pretraujete Internet moete i da
upuujete pozive; } Jo } Prek.poz da prekinete
poziv i nastavite sa pretraivanjem weba.
Korienje markera
Markeri iz mobilnog telefona se koriste na isti nain
kao i na pretraivaima Interneta na raunarima.
Moete da otvarate nove i da menjate stare markere.

Rad sa markerima
1

2
64

} Internet usluge } Jo } Markeri, pa izaberite


marker } Jo.
Izaberite odgovarajuu opciju.

Uitavanje
Slike, teme, igre i zvona sa Web sajtova moete
da uitavate direktno na telefon.
Ako Vam ove opcije menija nisu dostupne, za detaljnije
informacije se obratite servis provajderu.

Uitavanje sa wap.sonyericsson.com
1
2

} Internet usluge } Jo } Markeri


} Sony Ericsson.
Izaberite ta elite da uitate, pa sledite
uputstva koja se tada pojave na ekranu.

Sauvane informacije
Kada pretraujete web, informacije koje elite da
sauvate moete da unesete u memoriju telefona.
Preporuuje se brisanje svih osetljivih informacija
o prethodno poseivanim Internet uslugama. Na taj
nain se spreava mogunost njihove zloupotrebe
u sluajevima da telefon doe u pogrene ruke,
da se izgubi ili da bude ukraden.

Mogu da se sauvaju sledee informacije:


kolaii omoguavaju efikasnije pristupanje
sajtovima
lozinke radi efikasnijeg pristupanja serverima.

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

Uspostavljanje veze

Dozvoljavanje memorisanja kolaia


i njihovo brisanje iz telefona

Pritisnite Podeavanje } naslov Uspostavlj. veze


} Podeav.Interneta } Kolaii, pa izaberite
odgovarajuu opciju i potvrdite njen izbor.

Brisanje liste lozinki

} Podeavanje } naslov Uspostavlj. veze


} Podeav.Interneta } Izbrisati lozinke, pa } Da
da to potvrdite.
Internet profil za Java aplikacije
Neke Java aplikacije za prijem potrebnih informacija treba da uspostavljaju vezu sa Internetom
(na primer igre koje nove nivoe uitavaju sa
servera igara).
Da biste Java aplikacijama dozvolili uspostavljanje veze sa Internetom, potreban Vam je HTTP
Internet profil. Za tana podeavanja se obratite
operatoru mree ili servis provajderu.

Biranje profila za Java


1
2

} Podeavanje } naslov Uspostavlj. veze


} Podeav. za Java } Internet profili.
Izaberite HTTP profil koji elite da koristite.

Bezbednost na Internetu
U ovaj telefon je ugraena podrka za bezbedno
pretraivanje i WAP-a i HTTP-a. Da aktivirate
bezbednu vezu sa WAP gejtvejom, u profilu za
Internet treba da ukljuite bezbednost. Ako je profil
za Internet koji koristite neki od HTTP profila, veza
e biti bezbedna ako URL adresa koju traite poinje
sa https://.
Za bezbednost veze WAP gejtveja sa servis provajderom
WAP-a odgovoran je servis provajder WAP-a.

Ukljuivanje bezbedne veze (WAP)


1

} Podeavanje } naslov Uspostavlj. veze


} Podeav.Interneta } Internet profili, pa izaberite
profil } Jo } Podeavanje.
Ukljuite bezbednost.

Sertifikati
Da biste mogli da uspostavljate bezbednu vezu
kada koristite odreene Internet usluge (na primer
za telebanking), u telefonu treba da uvate
odgovarajue sertifikate.
Sertifikati se koriste za proveru verodostojnosti
gejtveja za WAP ili HTTP servera sa kojim uspostavljate vezu. Mogue je da ste neke sertifikate ve
zatekli u telefonu u trenutku kupovine. Preko
pretraivaa moete da uitavate i nove sertifikate.

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

65

Uspostavljanje veze

Proveravanje sertifikata u telefonu

} Podeavanje } naslov Uspostavlj. veze


} Podeav.Interneta } Bezbednost
} Sertifik. poverenja.

Usklaivanje

Kontakte, aplikacije, zadatke i zabeleke iz


svog telefona moete da usklaujete sa slinim
programima na raunarima i drugim mobilnim
telefonima, preko Bluetooth ili infracrvene veze
ili preko USB kabla (usklaivanje sa ureajima
u blizini telefona). Softver za usklaivanje za
raunare imate na CD-u koji ste dobili sa telefonom.
Moete da se usklaujete i sa programima na
Internetu, preko WAP-a ili HTTP-a (daljinsko
usklaivanje sa Internet servisima).
Da uitate uputstva za usklaivanje iz uputstava
Getting started, posetite
www.SonyEricsson.com/support.
Kada koristite USB, pazite da koristite
samo USB kabl koji ste dobili sa telefonom.

Usklaivanje sa ureajima u blizini


telefona
Instaliite na raunar softver za usklaivanje
sa CD-a koji ste dobili sa telefonom ili taj softver
uitajte sa www.SonyEricsson.com/support. Opirnije
informacije potraite u pomoi u softveru za
usklaivanje za raunare.
Daljinsko usklaivanje sa programima
na Internetu
Za dodatne informacije o raznim programima
na Internetu sa kojim moete da se usklaujete,
za korisniko ime i lozinku koje sa njima treba
da koristite i za adrese tih programa treba da se
obratite operatoru mree. U mobilnom telefonu
treba da imate konfigurisan profil za Internet
% 62 Podeavanja.

Unoenje podeavanja za daljinsko


usklaivanje
1

Biranje redosleda usklaivanja imena


} Kontakti } Opcije } Napredno } Redosled uskl.
da izaberete redosled kojim prilikom usklaivanja
kontakata elite da se na telefonu prikazuju ime
i prezime.
66

} Organizator } Usklaivanje } Novi nalog.


Ako nemate odgovarajui nalog, postavie
Vam se pitanje da li elite da ga konfiguriete.
} Da da konfiguriete novi nalog.
Unesite ime svog novog naloga, } Nastaviti.
Na ekran izlazi lista mogunosti. Unesite adresu
servera za usklaivanje, korisniko ima za taj

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

Uspostavljanje veze

3
4

5
6
7
8

server i lozinku za pristup serveru. Posle


unoenja svakog od ovih podeavanja } OK.
} Veza, pa izaberite WAP ili HTTP profil koji
elite da koristite za usklaivanje.
} Udalj.inicijalizacija da podesite da li elite da
dozvoljavate iniciranje usklaivanja od strane
servera za usklaivanje ili drugih ureaja.
Moete da podesite i da Vas se to uvek pita.
} Interval uskl. da podesite koliko esto elite
da telefon automatski uspostavlja vezu sa
serverom i pokree usklaivanje.
} Aplikacije, pa izaberite aplikacije koje elite
da uskladite, na primer Kontakti } OK.
} Pode. aplikacija, pa izaberite aplikaciju.
Unesite naziv baze podataka i, ako je potrebno,
korisniko ime i lozinku } OK.
Pritisnite
} Sauvati da novi nalog
smestite u memoriju.

Pokretanje daljinskog usklaivanja

} Organizator } Usklaivanje, pa izaberite nalog


za daljinsko upravljanje } Pokrenuti.

Beina Bluetooth
tehnologija

U ovaj telefon je ugraen Bluetooth, to Vam


omoguava da ga beino povezujete sa drugim
Bluetooth ureajima. Moete da uspostavite vezu
sa vie Bluetooth ureaja u isto vreme. Mogue je
i automatsko usklaivanje informacija iz telefona
sa informacijama na raunarima, a telefon moete
da koristite i za daljinsko upravljanja aplikacijama
na raunarima. Bluetooth veza omoguava i razmenu
na primer vizita karata, stavki iz kalendara i slika.
Preporuuje se da rastojanje izmeu telefona i Bluetooth
ureaja sa kojim komunicirate ne prelazi 10 metara.
Veza bi mogla da bude bolja ako izmeu telefona
i drugog Bluetoth ureaja nema vrstih predmeta.

Pre prvog korienja


Da biste mogli da komunicirate sa drugim Bluetooth
ureajima, prethodno treba da ukljuite Bluetooth.
Ureaj sa kojim komunicirate moete i da unesete
na listu Bluetooth ureaja u telefonu. Razmena
sadraja, korienje udaljenih ekrana i igre su mogui
i ako ureaji koje pri tom koristite nisu uneti na listu.

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

67

Uspostavljanje veze
Da biste mogli da obavljate usklaivanje sa raunarom
i da pretraujete Internet, na raunar treba da instaliete softver sa CD-a koji ste dobili sa telefonom.
Taj softver moete i da uitate sa
www.SonyEricsson.com/support.
Proverite da li je upotreba Bluetooth tehnologije
ograniena lokalnim zakonima i propisima. Ako
je Bluetooth zabranjen, ne zaboravite da iskljuite
Bluetooth funkciju. Maksimalna dozvoljena radio
energija koju zrai Bluetooth telefona automatski
se prilagoava eventualnim lokalnim ogranienjima.
To znai da njen raspon moe da varira.

Ukljuivanje Bluetooth funkcije

} Podeavanje } naslov Uspostavlj. veze


} Bluetooth } Ukljuiti.

Unoenje ureaja u telefon


1

68

} Podeavanje } naslov Uspostavlj. veze


} Bluetooth } Moji ureaji } Novi ureaj.
I Bluetooth funkcije na ureaju sa kojim
uspostavljate vezu treba da je ukljuena
i ne sme biti sakrivena.
} Dodati i telefon trai sve tipove Bluetooth
ureaja koji su mu trenutno na raspolaganju.

3
4

Telefon trai Bluetooth ureaje. Na ekran izlazi


lista ureaja koje moe da koristi. Izaberite
eljeni ureaj.
Ako ureaj koji unosite u telefon ima svoj
pristupni kd, unesite taj kd u telefon. Ako
ga nema, sami mu odredite neki pristupni kd
i unesite ga u oba ureaja.

Organizovanje liste ureaja


1

} Podeavanje } naslov Uspostavlj. veze


} Bluetooth } Moji ureaji, pa na listi izaberite
odgovarajui ureaj.
} Jo da Vam se pokae lista opcija.

tednja energije
Moete da izaberete da ovu funkciju ukljuite ili,
ako ne elite da koristite nekoliko Bluetooth funkcija
istovremeno, da je iskljuite. Ako je ukljuite, telefon
tedi energiju. Tada se, ako ste ve povezani sa jednim
ureajem, svim drugim ureajima onemoguava
uspostavljanje veze sa Vaim telefonom.

Da ukljuite tednju energije

} Podeavanje } naslov Uspostavlj. veze } Bluetooth


} tednja energije } Ukljuiti.

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

Uspostavljanje veze
Ime telefona
Dajte telefonu posebno ime. To ime e se pokazivati
na svim drugim ureajima koji pronau Va telefon.

Unoenje imena telefona

Slanje objekata
1

Izaberite objekat koji elite da poaljete,


} Kontakti, pa izaberite kontakt.
} Jo } Poslati kontakt } Preko Bluetooth.
Telefon trai ureaje.
Izaberite ureaj na koji elite da poaljete
izabrani objekat, } Izabrati.

} Podeavanje } naslov Uspostavlj. veze } Bluetooth


} Naziv za telefon.

Pokazivanje
Da bi drugi Bluetooth ureaji koji trae Va telefon
mogli da ga pronau, pazite da ukljuite Bluetooth
i da telefon podesite tako da se pokazuje drugim
ureajima.

Primanje objekata

} Podeavanje } naslov Uspostavlj. veze } Bluetooth


} Ukljuiti. Proverite da li se telefon pokazuje drugim
ureajima Kada primite poslati objekat, sledite
uputstva sa ekrana.

Pokazivanje i sakrivanje telefona


prilikom korienja Bluetooth veze

Unoenje Bluetooth handsfri pribora


u telefon

1
2

} Podeavanje } naslov Uspostavlj. veze


} Bluetooth } Pokazivanje.
} Pokazati tel. ili Sakriti telefon.

Slanje i primanje
Da neki objekat poaljete ili primite Bluetooth
vezom, proverite da li Vam je ureaj koji pri tom
koristite u dometu.
Kada za prenos pri slanju izaberete Bluetooth,
na ekranu e se pokazati lista moguih ureaja.
Telefon trai i druge ureaje sa liste.

2
3

} Podeavanje } naslov Uspostavlj. veze


} Bluetooth } Handsfri.
Kada na listu unesete prvi handsfri pribor, na
ekranu e se ispisati Dodati handsfri ureaj koji
e se koristiti sa telefonom? } Da.
Ako na listi ureaja ve imate neki handsfri
pribor, } Podeavanje } naslov Uspostavlj. veze
} Bluetooth } Handsfri } Moj handsfri
} Novi handsfri } Dodati. Proverite da li je
na Bluetooth handsfri priboru podeen reim
uparivanja.

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

69

Uspostavljanje veze
Prenoenje zvuka
Kada sa telefonom koristite Bluetooth handsfri
pribor, moete da izaberete na ta u toku poziva
elite da se prenosi zvuk. Moete da izaberete i
gde elite da primate zvuk kada na dolazne pozive
odgovarate tasterima tastature.

Daljinsko upravljanje
Telefon moete da koristite kao daljinski upravlja
za aplikacije na raunaru, na primer za medija
plejer ili za Microsoft PowerPoint presentations.
Raunar koji koristite treba da podrava Bluetooth
HID profil.

Da podesite prenos zvuka kada sa


telefonom koristite handsfri pribor

Biranje daljinskog upravljanja

U toku poziva pritisnite


} Preneti zvuk.
Izaberite da se zvuk prenosi bilo na telefon
ili na drugi handsfri ureaj koji ste povezali
sa telefonom.

Usmeravanje zvuka
Moete da izaberete gde elite da primate zvuk
kada na dolazne pozive odgovarate preko tastature
telefona. Ako koristite dugme na handsfri priboru,
zvuk e se uvek uti na handsfri priboru.

Usmeravanje zvuka kada se na pozive


javljate preko handsfri pribora
1

70

} Podeavanje } naslov Uspostavlj. veze


} Bluetooth } Handsfri } Dolazni poziv.
} Na telefon ako elite da je zvuk uvek
na telefonu ili Na H-fri ureaj, ako zvuk
elite da usmerite na handsfri.

1
2

} Razonoda } Daljinsko upravlj.


Izaberite aplikaciju koju elite da koristite
i raunar sa kojim elite da uspostavite vezu.

Prenos datoteka
Sadraj iz mape za upravljanje datotekama moete
da prenosite na raunare i prikazujete na raunarima.
Pomou funkcije povlaenja i isputanja na raunaru
moete da:
prenosite datoteke sa telefona na raunar i obratno
briete datoteke iz telefona.

Infracrveni port

Ugraeni infracrveni port telefona moete da koristite


za uspostavljanje veze izmeu telefona i raunara
ili telefona i drugih ureaja sa infracrvenim portom.
Moete, na primer, da usklaujete stavke iz kalendara,
% 66 Usklaivanje i da aljete objekte i stavke kao
to su slike ili kontakti.

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

Uspostavljanje veze
Ako uspostavljate vezu sa raunarom, pogledajte
dokumentaciju namenjenu korisnicima tog raunara.
Ne zaboravite da brzinu infracrvene veze na raunaru
podesite na 115200 bps.

Ukljuivanje infracrvenog porta

} Podeavanje } naslov Uspostavlj. veze


} Infracrveni port } Ukljuiti ili } 10 minuta
da infracrveni port ukljuite na samo 10 minuta.

Povezivanje dvaju ureaja

1
2
3

Ukljuite infracrveni port i na jednom


i na drugom ureaju.
Pazite da infracrveni port telefona okrenete
prema infracrvenom portu drugog ureaja
koji koristite.
Telefon sada uspostavlja kontakt sa drugim
ureajem.

Slanje stavki i objekata preko


infracrvenog porta (primer: slanje
kontakta)
1
2

Proverite da li su i na jednom i na drugom


ureaju ukljueni infracrveni portovi. } Kontakti,
pa izaberite odgovarajui kontakt.
} Jo } Poslati kontakt } Preko infracrv. v.

Prenos datoteka preko USB


kabla

Kada telefon i raunar poveete preko USB kabla,


na raunaru se kao jedan od ureaja za uvanje
podataka pojavljuje Memory Stick (vidite i
% 6 Memory Stick Duo). Pogonske programe
koje treba da instaliete za korienje USB kabla
moete da pronaete na CD-u koji ste dobili sa
telefonom.
Pazite da koristite samo USB kabl koji ste dobili sa
telefonom i da USB kabl ukljuite direktno u raunar.

Pomou funkcije povlaenja i isputanja na raunaru


moete da:
prenosite datoteke sa telefona na raunar i obratno
premetate i organizujete datoteke na memorijskom
tapiu Memory Stick Duo
briete datoteke sa Memory Stick Duo-a.

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

71

Uspostavljanje veze
Datoteke moraju biti smetene u posebne mape
na Memory Stick-u:
slike treba da su smetene u \MSSEMC\Media
files\image\
muzika treba da je smetena bilo u \MSSEMC\
Media files\audio\ ili u \MP3\
Java aplikacije treba da su smetene u \MSSEMC\
Media files\other\
slike koje ste snimili kamerom treba da su smetene
u \DCIM\folder.

Auriranje telefonskog softvera

1
2
3
4
5

Ukljuite USB kabl u raunar i u telefon.


Pronaite www.SonyEricsson.com/support.
Izaberite region i zemlju.
Unesite ime svog proizvoda.
Izaberite Sony Ericsson Update Service,
pa sledite uputstva koja se tada pojave.

Za ovo raunar koji koristite treba da poseduje neki


od sledeih operativnih sistema: Windows 2000,
Windows ME, Windows XP ili Mac OS X.

Usluga auriranja

SonyEricsson-ova usluga auriranja omoguava


redovno auriranje telefonskog softvera preuzimanjem njegovih najnovijih verzija. Kada se ponudi
nova verzija softvera, moete da je uitate i instaliete
preko USB kabla koji ste dobili i raunara koji je
povezan na Internet.

72

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

Dodatne funkcije

Dodatne funkcije
Vreme i datum, budilnik, kalendar, zadaci, Java
aplikacije, zakljuavanje SIM kartice itd.

Vreme i datum

Vreme se pokazuje uvek kada je telefon u standby


reimu.
Da podesite vreme, } Podeavanje } naslov
Opte } Vreme i datum } Vreme. Unesite vreme
} Sauvati.
Da podesite nain prikazivanja vremena
} Na. prik., pa izaberite odgovarajuu opciju.
Da podesite datum i nain prikazivanja datuma,
} Podeavanje } naslov Opte } Vreme i datum
} Datum.
Budilnik
Alarm budilnika moe da se podesi da zazvoni
u neko odreeno vreme u roku od 24 asa ili da
se u podeeno vreme oglaava vie dana. Oba
ova alarma mogu da budu podeena i istovremeno.
Budilnik zvoni ak i kada je telefon podeen na
Neujno ili iskljuen.
Kao alarm budilnika moe da se podesi i radio,
% 55 Radio.

Podeavanje budilnika

} Organizator } Alarmi } Alarm, pa unesite vreme


} Sauvati.
Korienje budilnika
Da promenite vreme oglaavanja alarma,
} Organizator } Alarmi } Alarm, pa unesite
novo vreme
Da zvono budilnika kada se oglasi zaustavite,
pritisnite bilo koji taster. Ako ne elite da se
alarm ponavlja, } Iskljuiti
Da ponitite podeeni alarm, } Organizator
} Alarmi } Alarm } Iskljuiti
Da podesite viekratni alarm, } Organizator
} Alarmi } Viekratni alarm. Unesite vreme,
pa listanjem i pritiskanjem Obeleiti izaberite
dane kada elite da budilnik zazvoni. } Gotovo
da izaete iz ovog menija
Da izaberete zvuk alarma, } Organizator } Alarmi
} Signal alarma. Izaberite Radio ili Zvuci.
Ako kao alarm budilnika podesite radio, ne zaboravite
da na telefon prikljuite handsfri pribor.

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

73

Dodatne funkcije

Kalendar

Kalendar moete da koristite za beleenje informacija


o vanim sastancima. Kalendar telefona moe
da se usklauje sa kalendarima na raunarima ili
sa kalendarima na Web-u, % 66 Usklaivanje.
Obaveze
Moete da izaberete da novu obavezu unesete od
poetka ili da prekopirate i izmenite neku od starih
obaveza koja e Vam posluiti kao osnova. Moete
da podesite i podseanje na obaveze.

Unoenje novih obaveza


1

} Organizator } Kalendar, pa istaknite datum


obaveze, } Izabrati } Nova obaveza } Dodati.
Unesite podatke o obavezi isvaki od njih
potvrdite.

Proveravanje obaveza
1
2

Organizator } Kalendar, pa izaberite dan za koji


je zakazana obaveza koju elite da proverite
(obeleen podebljanim slovima).
Listajte do odgovarajue obaveze } Prikazati.

Proveravanje informacija u kalendaru


} Organizator } Kalendar. Dani sa zakazanim
obavezama su obeleeni podebljanim slovima.
74

} Jo } Pregled nedelje da Vam se pokae neka


odreena nedelja.

Podeavanje vremena oglaavanja


napomena
1

} Organizator } Kalendar } Jo } Napredne kom.


} Napomene.
} Uvek ako elite da se signal za napomenu
oglasi ak i kada je telefon iskljuen. Kada
ujete signal napomene, } Da da proitate
obavezu za koju ste podesili podseanje. } Ne da
iskljuite podseanje. Opcija za podseanje
koju podesite u kalendaru utie na opciju za
podseanje koja je podeena u zadacima.

Kretanje kroz kalendar


Sa jednog na drugi dan ili sa jedne na drugu nedelju
se pomera pritiskanjem tastera za pomeranje.
U prikazima meseci i nedelja moete da se sluite
i tastaturom:
na prethodnu nedelju

na sledeu nedelju

na prethodni mesec

na sledei mesec

na prethodnu godinu

na sledeu godinu

Trenutni datum

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

Dodatne funkcije
Podeavanje kalendara
} Organizator } Kalendar } Jo, pa izaberite
odgovarajuu opciju.
Pregled nedelje za biranje, unoenje novih,
menjanje i brisanje obaveza
Nova obaveza da unesete novu obavezu
Promeniti datum da promenite datum u kalendaru
Napredne kom. za opcije pronalaenja informacija, brisanja svih informacija, podeavanja
podseanja na obaveze i izbora dana kojim elite
da poinje nedelja u Vaem kalendaru.
Razmenjivanje obaveza
Obaveze moete da aljete i primate bilo kojim
od raspoloivih metoda prenosa.

Slanje obaveza

Na listi obaveza koje su zakazane za neki odreeni


dan izaberite stavku koju elite da poaljete } Jo
} Poslati, pa izaberite metod prenosa.

Zadaci

Moete da pribeleite pozive i zadatke koje treba


da obavite. Moete da izaberete da novi zadatak
unesete od poetka ili da ga unesete kopiranjem
i menjanjem nekog od starih. Mogue je i podeavanje
podseanja na zadatke (napomena).

Unoenje novih zadataka


1
2

3
4

} Organizator } Zadaci } Novi zadatak } Dodati.


Izaberite kategoriju zadatka. Ako je ta kategorija
telefonski poziv, unesite broj telefona } Nastaviti.
Unesite predmet } Nastaviti.
Ako elite da podesite da Vas telefon podseti
na taj zadatak, } Da.

Proveravanje zadataka

} Organizator } Zadaci, pa izaberite zadatak


} Prikazati.

Podeavanje vremena oglaavanja


napomena
1
2

} Organizator } Zadaci, pa izaberite kontakt


} Jo } Napomene.
} Uvekako elite da se signal za napomenu
oglasi ak i kada je telefon iskljuen. Kada
ujete signal napomene, } Da da proitate
zadatak na koji Vas ona podsea ili da pozovete
broj telefona iz tog zadatka. } Ne da iskljuite
podseanje. Opcija za podseanje koju podesite
u zadacima utie na opciju za podseanje koja
je podeena u kalendaru.

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

75

Dodatne funkcije
Razmenjivanje zadataka
Zadatke moete da aljete i primate bilo kojim
od raspoloivih metoda prenosa. Zadatke moete
da usklaujete i sa raunarima % 66 Usklaivanje.

Razmenjivanje beleaka
Beleke moete da aljete i primate bilo kojim
od raspoloivih metoda prenosa. Beleke moete
i da usklaujete sa raunarima, % 66 Usklaivanje.

Slanje zadataka

Slanje beleaka

1
2

Izaberite stavku koju elite da poaljete na listi


zadataka koji su zakazani za odreeni dan,
} Jo } Poslati.
Izaberite metod prenosa.

Beleke

Ako treba da se neeg setite, to moete da pribeleite


u telefon.

Unoenje novih beleaka

} Organizator } Beleke } Nova beleka } Dodati,


pa unesite beleku } Sauvati.

Rad sa belekama
1

76

} Organizator } Beleke i na ekran izlazi lista


beleaka.
Izaberite odgovarajuu beleku. } Jo da beleku
izmenite, da je postavite na ekran u standby
reimu (ili da je sakrijete), da poaljete beleku
ili da je izbriete.

} Organizator } Beleke, pa izaberite beleku koju


elite da poaljete } Jo } Poslati, pa izaberite metod
prenosa.

Profili

U telefonu ste ve zatekli neke profile koji


su prilagoeni izvesnim posebnim situacijama.
Sve opcije u profilima moete da resetujete
da ih ponovo podesite na nain na koji su bile
podeene u trenutku kupovine telefona.

Biranje profila

} Podeavanje } naslov Opte } Profili


} Izabrati profil.

Menjanje podeavanja u profilu


} Podeavanje } naslov Opte } Profili
} Izmeniti profil, pa izaberite podeavanje
koje elite da promenite.

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

Dodatne funkcije

Menjanje imena profila

} Podeavanje } naslov Opte } Profili


} Izmeniti profil } Ime profila. Menjanje
imena normalnog profila nije mogue.

toperica

Stepen osvetljenosti

Moete da podesite stepen osvetljenosti ekrana.

Podeavanje stepena osvetljenosti


} Podeavanje } naslov Ekran } Stepen osvetlj.

Poetni ekran

Ovaj telefon poseduje topericu na kojoj moete


da sauvate nekoliko prolaznih vremena. toperica
ne prestaje sa radom ni kada odgovorite na dolazni
poziv.

Kada ukljuujete ili iskljuujete telefon, na njemu


se pojavljuje poetni ekran. Moete da podesite
i neki svoj poetni ekran.

Upotreba toperice

Biranje poetnog ekrana

1
2
3

} Organizator } toperica } Pokrenuti.


} Stop ili } NovoProl. ako elite prolazno vreme.
Da resetujete topericu, } Reset.

Sat za odmeravanje vremena


(tajmer)
Podeavanje sata za odbrojavanje
vremena

} Organizator } Odmer. vremena, pa unesite broj


asova, minuta i sekundi posle ijeg isteka elite
da se oglasi signal. Kada se oglasi, signal ovog
sata moete da iskljuite pritiskom bilo koji taster.

} Podeavanje } naslov Ekran } Poetni ekran,


pa izaberite neku od opcija za poetni ekran.

Kalkulator

Kalkulator ovog telefona moe da sabira, oduzima,


deli i mnoi.

Upotreba kalkulatora

} Organizator } Kalkulator.
Pritisnite
ili
da izaberete x - + % =
Pritisnite
da izbriete cifru
Pritisnite
da unesete decimalni zarez (taku).

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

77

Dodatne funkcije

Java aplikacije

Na ovom telefonu moete da koristite Java


aplikacije. Igre i druge Java aplikacije moete
da uitavate u telefon sa Interneta.
Bezbednost Java aplikacija
Java aplikacije se automatski instaliu kao
pouzdane ili nepouzdane. Pouzdanim aplikacijama
se dozvoljava, na primer, uspostavljanje veze
sa mreom, slanje poruka ili korienje kamere
bez prethodnog traenja dozvole. Nepouzdane
aplikacije za ove operaciju uvek treba da trae
Vae odobrenje. Za Java aplikacije moete da
podesite razne nivoe dozvola.

Podeavanje dozvola za Java


aplikacije

1
2
3
4

} Upravljanje datot. } Aplikacije ili } Igre.


Izaberite aplikaciju ili igru, } Jo } Dozvole.
} Pristup Internetu, Razm. poruka ili Multimediji.
} Ne, Uvek pitati ili Pitati jednom da odredite
nivo dozvole koji elite da podesite za aplikaciju.

Veliina ekrana za Java aplikacije


Neke Java aplikacije su predviene samo za
odreene veliine ekrana. U nekim sluajevima
aplikacije ne mogu da se pokrenu zato to telefon
78

nije u stanju da ih prilagodi ekranu. O veliinama


ekrana za koje su predviene aplikacije koje elite
da koristite moete da se raspitate kod prodavaca
aplikacija, pa tada ekran telefona podesite u skladu
sa svojom aplikacijom.

Prilagoavanje veliine ekrana Java


aplikacijama

1
2
3

} Upravljanje datot. } Aplikacije ili } Igre.


Izaberite aplikaciju ili igru, } Jo } Ekran.
Izaberite neku od opcija sa ponuene liste.
Ako izaberete Odreuje korisnik, moete da
menjate vrednosti za opcije irina: i Visina:.

Zakljuavanje SIM kartice

Zakljuavanje SIM kartice titi od neovlaene


upotrebe samo pretplatniki nalog, a ne i sam
telefon. Ako promenite SIM karticu, telefon i
dalje radi sa novom SIM karticom.
Veina SIM kartica je u trenutku kupovine
zakljuana. Ako je ukljueno zakljuavanje SIM
kartice, svaki put kad ukljuite telefon treba da
unesete PIN (Personal Identity Number lini
broj za identifikaciju).

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

Dodatne funkcije
Ako PIN unesete pogreno tri puta zaredom,
SIM kartica se blokira. Na ovo ukazuje poruka
PIN blokiran. Da je deblokirate, treba da unesete
PUK (Personal Unblocking Key lini klju
za deblokiranje). PIN i PUK dodeljuje operator
mree. PIN moete da promenite i moete da
izaberete novi PIN sastavljen od izmeu etiri
i osam cifara.
Ako se prilikom menjanja PIN kda na ekranu pojavi
poruka Kodovi se ne slau, pogreno ste uneli novi PIN.
Ako na ekran izae poruka Pogrean PIN, pa zatim
Stari PIN:, pogreno ste uneli stari PIN.

Deblokiranje SIM kartice


1
2
3

Kada se na ekranu ispie PIN blokiran, unesite


PUK } OK.
Unesite novi PIN sastavljen od izmeu etiri
i osam cifara } OK.
Unesite novi PIN jo jednom da ga
potvrdite } OK.

Menjanje PIN kda


1
2

} Podeavanje } naslov Opte } Zakljuavanje


} Zakljuavanje SIM kartice } Promeniti PIN.
Unesite PIN } OK.

3
4

Unesite novi PIN sastavljen od izmeu etiri


i osam cifara } OK.
Unesite novi PIN jo jednom da ga
potvrdite } OK.

Ukljuivanje i iskljuivanje
zakljuavanja SIM kartice
1
2

} Podeavanje } naslov Opte } Zakljuavanje


} Zakljuavanje SIM kartice } Obezbeenje,
pa izaberite Ukljuiti ili Iskljuiti.
Unesite PIN } OK.

Zakljuavanje tastature

Da spreite nenamerno biranje brojeva, tastaturu


moete da zakljuate.
Pozivi na meunarodni broj za pomo u hitnim
sluajevima 112 su i dalje mogui, iako je tastatura
zakljuana.

Automatsko zakljuavanje tastature


U standby reimu, automatsko zakljuavanje
tastature znai da se tastatura zakljuava ubrzo
posle poslednjeg pritiska na tastere.

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

79

Dodatne funkcije

Podeavanje automatskog
zakljuavanja tastature

} Podeavanje } naslov Opte } Zakljuavanje


} Autom. zaklj. tast.

Runo zakljuavanje tastature

Pritisnite
} Zak. tast. kada je telefon u standby
reimu.
Odgovaranje na pozive je i dalje mogue, a tastatura
se posle prekida poziva opet zakljuava. Tastatura
ostaje zakljuana sve dok je ne otkljuate runo.
Da otkljuate tastaturu, pritisnite
} Otkljuati.

Zakljuavanje telefona

80

Vano je da zapamtite svoj novi kd. Ako ga zaboravite,


telefon treba da predate lokalnom prodajnom mestu
proizvoda Sony Ericsson.

Podeavanje zakljuavanja telefona


1
2

} Podeavanje } naslov Opte } Zakljuavanje


} Zaklju.telefona } Obezbeenje, pa izaberite
neku od ponuenih mogunosti.
Unesite kd za zakljuavanje telefona } OK.

Otkljuavanje telefona

Ako je ukljueno zakljuavanje telefona, unesite


kd za zakljuavanje, } OK.

Menjanje kda za zakljuavanje


telefona

Telefon se zakljuavanjem titi od neovlaene


upotrebe u sluaju krae i zamene SIM kartice.
Kd za zakljuavanje telefona (0000) moete
da zamenite bilo kojim drugim svojim kdom
koji je sastavljen od izmeu etiri i osam cifara.

} Podeavanje } naslov Opte } Zakljuavanje


} Zaklju.telefona } Promeniti kd.

Automatsko zakljuavanje telefona


Ako je podeeno automatsko zakljuavanje telefona,
kd za zakljuavanje telefona ne morate da unosite
sve dok se u telefon ne stavi druga SIM kartica.

Umesto da pamtite bezbednosne kodove kreditnih


kartica, moete da ih smestite na primer u memoriju
kodova telefona. Sve to treba da zapamtite je
pristupni kd za otvaranje memorije kodova.

Memorija kodova

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

Dodatne funkcije
ifra za potvrdu i bezbednost
Da biste mogli da potvrdite da ste uneli ispravan
kd za pristup memoriji kodova i da onemoguite
drugim osobama neovlaen pristup kodovima koje
uvate u telefonu, treba da unesete ifru za potvrdu
ispravnosti pristupnog kda.
Kada unesete pristupni kd za otvaranje memorije
kodova, nakratko se pokazuje ifra za potvrdu
njegove ispravnosti. Ako je unet taan pristupni
kd, pokazae se i tani kodovi. Ako unesete
pogrean pristupni kd, i ifra za njegovu potvrdu
i kodovi koji se pokau na ekranu e biti pogreni.

Otvaranje memorije kodova


1
2
3
4

} Organizator } Memo. kodova. Pokazuje


se poruka sa uputstvima } Nastaviti.
Unesite etvorocifreni pristupni kd da
otvorite memoriju kodova, } Nastaviti.
Unesite novi pristupni kd jo jednom
da to potvrdite.
Unesite ifru za potvrdu ispravnosti pristupnog
kda (najvie 15 znakova), } Gotovo. ifra
za potvrdu moe da se sastoji i od slova i
od brojeva.

Dodavanje novih kodova


1
2
3

} Organizator } Memo. kodova, pa unesite


pristupni kd } Novi kd } Dodati.
Unesite ime za koje koristite taj kd, } Nastaviti.
Unesite kd } Gotovo.

Menjanje pristupnog kda


1

2
3
4

Otvorite memoriju kodova na gore opisani


nain } Jo } Promen. prist.kd.
Unesite novi pristupni kd } Nastaviti.
Unesite novi pristupni kd jo jednom,
} Nastaviti.
Unesite ifru za potvrdu } Gotovo.

Zaboravili ste pristupni kd?


Ako zaboravite pristupni kd, treba da resetujete
memoriju kodova.

Resetovanje memorije kodova


1
2

} Jo } Resetovati.
Na ekranu se ispisuje
Resetovati memoriju kodova?, } Da. Memorija
kodova se resetuje i sve stavke iz nje se briu.
Kada sledei put pokuate da otvorite memoriju
kodova, treba da ponete na isti nain kao da
je otvarate prvi put.

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

81

Otklanjanje problema

Otklanjanje problema
Zato mi telefon ne radi kako ja hou?
U ovom poglavlju navodimo neke probleme sa kojim
biste mogli da se sretnete prilikom korienja ovog
telefona. Za neke probleme e trebati da pozovete
operatora mree, ali veinu ete lako moi da reite
i sami.
Ako se, meutim, desi da telefon treba da date
na opravku, napominjemo da bi u tom sluaju moglo
da se desi da izgubite sve informacije i sadraje koje
ste uneli u njegovu memoriju. Savetujemo Vam da
pre nego to ga date na opravku prekopirate sve
informacije iz telefona.
Vie iz podrke potraite na adresi
www.SonyEricsson.com/support.

Imam problema sa kapacitetom


memorije ili mi telefon radi usporeno
Mogui razlog: Memorija telefona je puna ili
sadraj u memoriji nije pravilno organizovan.
Reenje: Svaki dan iskljuite i ponovo ukljuite
telefon da biste oslobodili prostor u memoriji
i poveali kapacitet telefona.
Moete da koristite i opciju Opti reset. Kada
sprovedete ovu opciju, izgubiete neke od linih
82

podataka i podeavanja koja ste uneli u telefon.


% 84 Opti reset.

Kada ponem da punim telefon,


na ekranu se ne vidi ikona baterije.

Mogui razlog: Baterija je prazna ili je ve dugo


niste koristili.
Reenje: Ikona baterije moe da izae na ekran
i do 30 minuta posle poetka punjenja.

Neke opcije u menijima su sive

Mogui razlog: Sivi tekst znai da je funkcija koja


je njim ispisana privremeno nedostupna. Usluga
ispisana sivim slovima nije aktivirana ili se radi
o funciji koja nije podrana Vaim pretplatnikim
nalogom.
Reenje: Javite se operatoru mree.
Mogui razlog: Poto slanje tema, slika i zvukova
zatienih autorskim i drugim pravima nije mogue,
meni Poslati nije uvek dostupan.

Ne razumem jezik na kom su ispisani


meniji

Mogui razlog: Na telefonu je podeen pogrean jezik.


Reenje: Da promenite trenutni jezik, % 13 Jezik
na telefonu.

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

Otklanjanje problema

Ne mogu da ukljuim telefon

Mogui razlog: Prazna baterija.


Reenje: Napunite bateriju % 6 Punjenje baterije.
Reenje: Proverite da li ste pravilno prikljuili punja.
Ukljuite telefon sa prikljuenim punjaem. Ako se
ukljui, iskopajte punja i restartujte ga (iskljuite,
pa ponovo ukljuite).

Ne mogu da napunim bateriju ili


je kapacitet baterije nizak

Mogui razlog: Punja nije pravilno ukljuen


u telefon.
Reenje: Pazite da kontakt punjaa kljocne kada
ga ukljuite u prikljuak na telefonu. To je znak
da je punja pravilno prikljuen. Dok se telefon
puni, ikona baterije treperi. Kada se baterija sasvim
napuni, treperenje prestaje % 6 Punjenje baterije.
Mogui razlog: Lo kontakt baterije.
Reenje: Izvadite bateriju i oistite kontakte. Za
to moete da upotrebite mekanu etkicu, krpicu ili
tapi za ienje uva koje ste natopili u alkoholu.
Kada je vraate u telefon, baterija treba da je sasvim
suva. Proverite da li su kontakti na bateriji oteeni.
Mogui razlog: Baterija je dotrajala i treba da je
zamenite novom.

Reenje: Pokuajte da upotrebite neku drugu bateriju


ili punja za isti model telefona ili poite do lokalnog
prodavca i zamolite ga da proveri da li su baterija
i punja koje trenutno koristite ispravni.

Telefon se sam iskljuuje

Mogui razlog: Nenamerno


ste pritisnuli dugme
za ukljuivanje i iskljuivanje telefona.
Reenje: Ukljuite automatsko zakljuavanje tastature
ili tastaturu zakljuajte runo, % 79 Zakljuavanje
tastature.
Mogui razlog: Lo kontakt baterije.
Reenje: Proverite da li je baterija pravilno postavljena,
% 5 Stavljanje SIM kartice i baterije.

Ne mogu da koristim SMS/tekstualne


poruke
Mogui razlog: Nisu uneta potrebna podeavanja,
ili su uneta pogreno.
Reenje: Raspitajte se kod operatora mree kako
da pravilno podesite servisni centar za SMS,
% 37 Razmenjivanje tekstualnih poruka (SMS).

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

83

Otklanjanje problema

Ne mogu da koristim MMS/poruke


sa slikama

Mogui razlog: Vaa pretplata ne podrava razmenu


podataka.
Reenje: Javite se operatoru mree.
Mogui razlog: Nisu uneta potrebna podeavanja,
ili su uneta pogreno.
Reenje: Pronaite www.SonyEricsson.com/support,
izaberite svoj model telefona, izaberite Phone
setup MMS, pa sledite uputstva koja Vam se tada
pokau. % 62 Podeavanja.

Ne mogu da koristim Internet/WAP

Mogui razlog: Vaa pretplata ne podrava razmenu


podataka.
Reenje: Javite se operatoru mree.
Mogui razlog: Nisu uneta potrebna podeavanja
za Internet, ili su uneta pogreno.
Reenje: Otvorite www.SonyEricsson.com/support,
izaberite svoj model telefona, izaberite Phone
setup WAP, pa sledite uputstva koja Vam se tada
pokau. % 62 Podeavanja.

Druge korisnici ne mogu da otkriju


moj telefon kada koriste Bluetooth

Mogui razlog: Niste ukljuili Bluetooth.


Reenje: Proverite da li ste ukljuili Bluetooth
i da li ste podesili da se telefon pokazuje drugim
84

korisnicima. % 69 Pokazivanje i sakrivanje


telefona prilikom korienja Bluetooth veze.

Imam problema sa usklaivanjem


sa raunarom i prenoenjem podataka
sa telefona na raunar kada za to
koristim USB kabl koji sam dobio
sa telefonom

Mogui razlog: Raunar nije pravilno prepoznao


kabl, ili kabl niste pravilno ukljuili u raunar.
Softver za raunare koji ste dobili sa telefonom
nije pravilno instalisan u raunar.
Reenje: Pronaite www.SonyEricsson.com/support,
izaberite svoj model telefona, izaberite Product
information Getting started. Uputstva
Usklaivanje telefona sa raunarom sadre uputstva
za instalisanje i otklanjanje problema koja bi moda
mogla da Vam pomognu da reite ovaj problem.
Opti reset
Izbrisae se sve izmene koje ste uneli u podeavanja
i sadraji koje ste sami uneli ili izmenili.
Ako izaberete Reset.podeavanja, izbrisae se sve
izmene koje ste uneli u prvobitna podeavanja.
Ako izaberete Resetovati sve, pored izmena koje
ste uneli u podeavanja briu se i svi kontakti,
sve poruke, svi lini podaci i svi sadraji koje
ste uitali, primili ili izmenili.

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

Otklanjanje problema

Resetovanje telefona

1
2
3
4

} Podeavanje } naslov Opte } Opti reset.


} Reset.podeavanja ili } Resetovati sve.
} Da da nastavite.
Unesite kd za zakljuavanje telefona (0000 ili
novi kd, ako ste njim zamenili ovaj) } OK.

Ako izaberete Resetovati sve, briu se i sadraji kao to


su melodije i slike koje ste uitali ili primili na telefon
ili koje ste izmenili.

Poruke o grekama
Umetnite SIM
Mogui razlog: U telefonu nema SIM kartice ili ste
je moda stavili pogreno.
Reenje: Stavite SIM karticu u telefon. % 5 Stavljanje
SIM kartice i baterije.
Mogui razlog: Treba da oistite kontakte na SIM
kartici.
Reenje: Izvadite SIM karticu i oistite je. Proverite
i da kartica nije na oteena na nain koji joj
onemoguava kontakt sa kontaktima na telefonu.
U tom sluaju treba da se javite operatoru mree
da dobijete novu SIM karticu.

Umetnite ispravnu SIM karticu


Mogui razlog: Telefon moe da radi samo
sa odreenim SIM karticama.
Reenje: Proverite da li je u telefonu odgovarajua
SIM kartica Vaeg operatora.
Pogrean PIN/Pogrean PIN2
Mogui razlog: Pogreno ste uneli PIN ili PIN2.
Reenje: Unesite taan PIN ili PIN2 } Da.
% 78 Zakljuavanje SIM kartice.
PIN blokiran/PIN2 blokiran
Mogui razlog: Tri puta zaredom ste pogreno
uneli PIN ili PIN2 kd.
Reenje: Da deblokirate SIM karticu,
% 78 Zakljuavanje SIM kartice.
Kodovi se ne slau
Mogui razlog: Kodovi koje ste uneli prvi i drugi
put nisu isti.
Reenje: Kada elite da promenite neki bezbednosni
kd (na primer PIN), novi kd treba da potvrdite
tako to ete ponovo uneti sasvim isti kd kao i prvi
put. % 78 Zakljuavanje SIM kartice.

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

85

Otklanjanje problema
Nije pokriv.mreom
Mogui razlog: Telefon ne prima radio signal ili
je signal koji prima suvie slab.
Reenje: Javite se operatoru mree i proverite da
li je mesto na kom se nalazite pokriveno mreom.
Ako jeste, pokuajte da ponovite traenje.
Mogui razlog: SIM kartica ne funkcionie pravilno.
Reenje: Stavite SIM karticu u neki drugi telefon.
Ako i tada dobijete istu ili slinu poruku, javite
se operatoru mree.
Mogui razlog: Telefon je pokvaren.
Reenje: Stavite SIM karticu iz svoga telefona
u neki drugi telefon. Ako on bude radio, problem
je verovatno u Vaem telefonu. Javite se najbliem
Sony Ericsson servisu.
Samo SOS pozivi
Mogui razlog: U dometu ste neke od mrea, ali
Vam je njeno korienje zabranjeno. Meutim, neki
operatori mrea u hitnim sluajevima dozvoljavaju
pozivanje meunarodnog broja slubi za pomo 112.
Reenje: Treba da se pomerite da dobijete dovoljno
jak signal. Javite se operatoru mree i proverite
da li Vam je sve u redu sa pretplatom. % 21 Pozivi
slubama za pomo u hitnim sluajevima.

86

Telefon zakljuan
Mogui razlog: Telefon je zakljuan.
Reenje: Da otkljuate telefon, % 80 Zakljuavanje
telefona.
Kd zaklju. tel:
Mogui razlog: Treba da unesete kd za zakljuavanje
telefona.
Reenje: Unesite kd za zakljuavanje telefona.
Telefon ste dobili sa kdom za zakljuavanje 0000.
Ovaj kd moete da zamenite bilo kojim drugim
kdom sastavljenim od izmeu etiri i osam cifara.
% 80 Zakljuavanje telefona.
PUK blokiran
Mogui razlog: Deset puta zaredom ste uneli
pogrean lini kd-klju za deblokiranje (PUK).
Reenje: Javite se operatoru mree.
Punjenje, nepoznata baterija
Mogui razlog: Baterija koju koristite nije odobrena
od strane kompanije Sony Ericsson.
Reenje: % 90 Upotreba, uvanje i odravanje
baterije.

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

Dodatne informacije

Dodatne informacije
Web sajt za korisnike proizvoda kompanije
Sony Ericsson, bezbedno i efikasno korienje,
garancija, declaration of conformity (izjava
o usaglaenosti).
Web sajt za korisnike proizvoda
kompanije Sony Ericsson
Na adresi www.SonyEricsson.com postoji deo
za podrku gde Vas od pomoi i saveta deli samo
nekoliko klikova. Ovde moete da pronaete
najnovije verzije softvera za raunare i savete
o tome kako da to efikasnije koristite proizvod
koji posedujete.

Smernice za bezbednu
i efikasnu upotrebu
Pre upotrebe ovog mobilnog telefona
obavezno proitajte ove informacije.

Preporuujemo Vam da:

uvek paljivo postupate sa ovim


proizvodom i da ga uvate na istom mestu gde
nema praine
ne izlaete ovaj proizvod tenostima,
vlazi ili vazduhu sa visokim sadrajem vlage

ne izlaete ovaj proizvod izuzetno


visokim ili niskim temperaturama
ne izlaete ovaj proizvod otvorenom
plamenu ili zapaljenim proizvodima od
duvana
ne dozvolite da Vam ovaj proizvod ispadne,
da ga ne bacate i da ne pokuavate da ga savijete
ne bojite ovaj proizvod
ne upotrebljavate ovaj proizvod u blizini medicinske
opreme ako za to prethodno niste traili dozvolu
ne koristite ovaj proizvod kada ste u sredstvima
vazdunog saobraaja ili u prostoru oko njih, ili
na podrujima na kojim su postavljena upozorenja
dvosmerni radio
ne upotrebljavate ovaj proizvod na
mestima gde je vazduh lako zapaljiv
ne stavljate ovaj proizvod u prostor
iznad vazdunog jastuka u automobilu
i da tu nikada ne ugraujete beinu
opremu
ne pokuavate da rasklopite ovaj
proizvod. Servis treba da obavlja samo
osoblje kompanije Sony Ericsson kom
je to dozvoljeno.

Antena
Upotrebljavajte samo original antenu koju je
Sony Ericsson posebno predvideo i proizveo
za ovaj mobilni telefon. Upotreba neodobrenih

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

87

Dodatne informacije
ili modifikovanih antena moe da oteti mobilni telefon
i prekri propise tim to uzrokuje slabljenje
funkcionalnosti i porast nivoa SAR-a iznad
preporuenih granica (vidite ispod).

Efikasna upotreba
Mobilni telefon drite na isti nain kao to biste drali
bilo koji drugi telefon. Ni na koji nain ne zaklanjajte vrh
telefona kada je telefon u upotrebi jer to negativno
utie na kvalitet i moe da dovede do poveanja
potronje energije, pa tako i skraivanja vremena
za razgovore i standby.

Izlaganje radio-frekvencijama
(RF) i SAR
Va telefon je nisko-naponski radio-predajnik i prijemnik.
Kada je ukljuen, on emituje niske nivoe energije
radio-frekvencije (poznate i kao radio-talasi ili polja
radio-frekvencije).
Vlade irom sveta su prihvatile obavezne meunarodne
smernice za bezbednost koje su ustanovljene
povremenim sprovoenjem i temeljnom evaluacijom
naunih studija od strane naunih organizacija kao
to su ICNIRP-a (International Commission on
Non-Ionizing Radiation Protection Meunarodna
komisija za zatitu od nejonizirajue radijacije) i IEEE
(The Institute of Electrical and Electronics Engineers
Inc. Institut elektro-inenjera i inenjera elektronike).

88

Ovim smernicama su utvreni dozvoljeni nivoi izlaganja


stanovnitva uopte radio talasima. U dozvoljene
granice je uraunata i dodatna predostronost, da bi
se osigurala bezbednost svake osobe nezavisno od
starosti i zdravstvenog stanja, kao i da bi se u obzir
uzela eventualna merna odstupanja.
SAR (Specific Absorption Rate specifina stopa
apsorpcije) je jedinica za merenje energije radiofrekvencije koju telo upija prilikom upotrebe mobilnog
telefona. Vrednost SAR-a je ustanovljena pri struji
najvie dozvoljene snage u laboratorijskim uslovima,
ali stvarni nivo SAR-a prilikom korienja mobilnog
telefona moe da bude dosta nii od ove vrednosti.
Razlog za to je to je ovaj mobilni telefon zamiljen
i izraen tako da za pristupanje mrei zahteva
minimalan utroak energije.
Variranje SAR-a ispod granica utvrenih smernicama
za izlaganje radio-frekvencijama ne znai da postoje
i varijacije u bezbednosti. Iako su kod mobilnih telefona
mogue razlike u nivoima SAR-a, svi modeli
Sony Ericsson mobilnih telefona moraju biti
projektovani u skladu sa smernicama za izlaganje
radio-frekvencijama.
U materijale koje ste dobili sa ovim mobilnim telefonom
su ukljuene i posebne informacije o SAR-u za ovaj
model mobilnih telefona. Ove i druge informacije
o izlaganju radio-frekvencijama i o SAR-u moete
dapronaete i na adresi www.SonyEricsson.com.

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

Dodatne informacije
Vonja

DECA

Proverite da li je upotreba mobilnih telefona u toku


vonje ograniena lokalnim zakonima i propisima
i da li se njima nalae upotreba handsfri reenja.
Savetujemo Vam da upotrebljavate samo
Sony Ericsson handsfri reenja koja su namenjena
za Va proizvod. Skreemo Vam panju da neki
proizvoai automobila zbog mogueg ometanja
elektronske opreme zabranjuju upotrebu mobilnih
telefona u vozilima svoje proizvodnje ukoliko za
njih nije ugraena handsfri oprema sa eksternom
antenom.
Uvek se potpuno skoncentriite na vonju i, ako
to uslovi vonje nalau, siite sa puta i parkirajte
se pre pozivanja i odgovaranja na poziv.

NE DOZVOLJAVAJTE DECI
DA SE IGRAJU VAIM MOBILNIM
TELEFONOM I DODATNOM OPREMOM
ZA NJEGA. MOGLA BI DA POVREDE
SEBE ILI NEKOG DRUGOG, ILI DA SLUAJNO
OTETE MOBILNI TELEFON ILI DODATNU
OPREMU. VA MOBILNI TELEFON I DODATNA
OPREMA KOJA SE SA NJIM KORISTI MOGU
DA SADRE SITNE DELOVE KOJI BI MOGLI
DA SE OTKAE I IZAZOVU OPASNOST
OD GUENJA.

Lini medicinski ureaji


Mobilni telefoni mogu da ometaju rad sranih simulatora
(pejsmejkera) i druge ugraene opreme. Izbegavajte
da mobilni telefon stavljate preko pejsmejkera, na
primer u dep na grudima. Kada se sluite mobilnim
telefonom, stavite ga na uvo na suprotnoj strani
od pejsmejkera. Ako mobilni telefon ne pribliavate
pejsmejkeru na vie od 15 cm (6 ina), opasnost
od smetnji se ograniava. Ako imate bilo kakav
razlog da posumnjate da je dolo do ometanja
rada pejsmejkera, odmah iskljuite mobilni telefon.
Za detaljnije informacije se obratite kardiologu.
Za informacije o drugim medicinskim ureajima
moete da se obratite njihovim proizvoaima.

Odlaganje stare elektrine


i elektronske operme u otpad
Ovaj simbol na proizvodu ili na njegovom
pakovanju znai da se sa ovim proizvodom
nee postupati kao sa obinim kunim
otpadom. On e umesto toga biti predat
na odgovarajue mesto za sakupljanje elektrine
i elektronske opreme koja e biti reciklirana. Time
to ete obezbediti pravilno odlaganje ovog proizvoda
u otpad pomoi ete u spreavanju eventualnih
negativnih posledica na okolinu i zdravlje oveka do
kojih bi moglo da doe usled nepravilnog postupanja
otpadom sa ovim proizvodom. Recikliranje materijala
e doprineti uvanju prirodnih resursa. Detaljnije informacije o recikliranju ovog proizvoda moete da dobijete
u lokalnoj optini, od slube za odlaganje kunog
otpada ili u prodavnici u kojoj je proizvod kupljen.

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

89

Dodatne informacije
Strujni izvori
Adapter za naizmeninu struju ukljuujte samo u za
to predviene izvore struje naznaene na proizvodu.
Pazite da gajtan postavite tako da ne moe da se
oteti ili razvlai. Da smanjite rizik od strujnog udara,
aparat pre ienja uvek iskljuite iz bilo koje vrste
strujnog izvora. Adapter za naizmeninu struju nikada
ne sme da se koristi na otvorenom ili na mestima
gde ima vlage. Nikada na bilo koji nain ne menjajte
gajtan ili utika za naizmeninu struju. Ako utika
ne moe da se stavi u postojeu utinicu, neka Vam
kvalifikovani elektriar postavi odgovarajuu utinicu.

Pozivi za traenje pomoi u hitnim


sluajevima
Mobilni telefoni funkcioniu na principu radio-signala,
a to ne moe da zagarantuje vezu u svim uslovima.
Zato se za bitnu komunikaciju (na primer u sluajevima
potrebe za hitnom medicinskom pomoi) nikada
nemojte osloniti iskljuivo na mobilni telefon bilo
koje vrste.
Pozivi slubama za pomo u hitnim sluajevima
moda nisu mogui na svim celularnim mreama
ili kada koristite neke mrene usluge i/ili funkcije
telefona. Proverite ovo kod svog ponuaa
mrenih usluga (servis provajdera).

90

Upotreba, uvanje i odravanje


baterije
Preporuujemo da bateriju pre prve upotrebe ovog
mobilnog telefona napunite do kraja. Baterija moe
da se puni samo na temperaturama izmeu +5C
(+41F) i +45C (+113F).
Kapacitet nove baterije ili baterije koja dugo nije
upotrebljavana moe prilikom prvih nekoliko korienja
da bude smanjen.
Vreme za razgovore i standby zavisi od konkretnih
uslova prenosa u trenutku korienja telefona.
Ako se mobilni telefon koristi u blizini bazne stanice,
zahtevae manje energije, pa su tada vremena za
razgovore i standby produena.
Pazite! Moe da eksplodira ako se baci u vatru.
Upotrebljavajte samo original baterije sa znakom
Sony Ericsson i punjae koji su namenjeni za Va
mobilni telefon. Drugi punjai moda nee moi da
dovoljno napune bateriju ili bi mogli da dovedu do
oslobaanja suvine toplote. Upotreba drugih baterija
ili punjaa moe da bude opasna.
Ne izlaite bateriju tenostima.
Ne dozvolite da metalni kontakti na bateriji dodiruju
druge metalne objekte. To moe da izazove kratki spoj
i dovede do oteenja baterije.
Ne rasklapajte bateriju i ne pokuavajte da je na bilo
koji nain promenite.

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

Dodatne informacije
Ne izlaite bateriju izuzetno visokim
ili niskim temperaturama, nikada iznad
60C (+140F). Maksimalni kapacitet
baterije se postie pri upotrebi na sobnoj
temperaturi.
Pre odstranjivanja baterije iskljuite mobilni telefon.
uvajte na mestima koja su nedostupna
za decu.
Bateriju upotrebljavajte samo u svrhe
za koje je namenjena.
Ne dozvolite da baterija dospe u usta.
Ako se progutaju, elektroliti iz baterije mogu
da izazovu trovanje.

Odlaganje baterije u otpad


Obavezno proverite lokalne propise
o odlaganju baterija u otpad ili za
tu informaciju pozovite lokalni
Sony Ericsson Call Center.
Ova baterija nikada ne sme da dospe u obine
gradske otpatke. Koristite mesta koja su posebno
namenjena za odlaganje baterija, ukoliko ona
postoje.

Ograniena garancija
Sony Ericsson Mobile Communications AB, S-221 88
Lund, Sweden, (Sony Ericsson), izdaje ovu Ogranienu
garanciju za Va mobilni telefon i original pribor koji

ste dobili sa ovim mobilnim telefonom (u daljem


tekstu: Proizvod).
Ako Vaem Proizvodu zatreba zagarantovani servis,
vratite ga prodajnom mestu na kom je kupljen ili se
obratite lokalnom Sony Ericsson Call Center-u (gde
se moda primenjuju lokalne cene), ili za dodatne
informacije posetite www.SonyEricsson.com.

Naa garancija
U skladu sa uslovima navedenim u ovoj Ogranienoj
garanciji, Sony Ericsson garantuje da ovaj Proizvod
nema greaka koje proizilaze iz projekta, u materijalu
i u izradi u trenutku kupeve originalne kupovine i u
periodu od dvanaest (12) meseci neposredno iza toga.

ta emo mi uraditi
Ako u okviru garantnog roka, uz normalno korienje
i odravanje, ovaj Proizvod prestane da funkcionie
zbog nedostataka uzrokovanih grekom u projektu,
materijalima ili izradi, autorizovani distributeri ili
servisi-partneri kompanije Sony Ericsson u zemlji/
regionu u kom je Proizvod kupljen e ga bilo opraviti
ili zameniti, prema sopstvenoj odluci i u skladu
sa ovde navedenim uslovima.
Sony Ericsson i njegovi servisi partneri zadravaju
pravo naplate trokova svojih usluga ukoliko se pokae
da Proizvod nije pokriven garancijom prema nie
navedenim uslovima.

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

91

Dodatne informacije
Napominjemo da prilikom popravke ili zamene
Sony Ericsson Proizvoda moe da se desi da
izgubite neka od Vaih linih podeavanja, neke
uitane sadraje ili neke druge informacije. Mogue
je da Sony Ericsson trenutno ne moe da pravi
rezervne kopije odreenih uitanih sadraja zbog
ogranienja koja proizilaze iz vaeih zakona i drugih
propisa ili usled tehnikih ogranienja. Sony Ericsson
ne preuzima odgovornost ni za kakve izgubljene
informacije bilo koje vrste i nee Vam naknaditi
nikakav gubitak ove vrste. Pre predaje Sony Ericsson
Proizvoda na opravku ili radi zamene uvek napravite
rezervnu kopiju svih informacija (kao to su uitani
sadraji, kalendar i kontakti) koje uvate u svom
Sony Ericsson Proizvodu.

Uslovi

1 Ova garancija vai samo ako je uz Proizvod koji


treba da se opravi ili zameni priloen original dokaz
o kupovini izdat od strane prodavca ovlaenog
od strane kompanije Sony Ericsson za prodaju tog
Proizvoda. Na original dokazu o kupovini moraju
biti navedeni datum kupovine i serijski broj**.
Sony Ericsson zadrava pravo odbijanja garantnog
servisa ako su ove informacije odstranjene ili
menjane posle originalne kupovine Proizvoda
na tom prodajnom mestu.
2 Ako Sony Ericsson opravi ili zameni ovaj Proizvod,
za opravljeni ili zamenjeni Proizvod e se izdati

92

garancija koja vai do isteka preostalog vremena


originalnog garantnog perioda ili devedeset
(90) dana od datuma opravke, ono to je due.
Pri opravci ili zameni mogu da se upotrebe
i popravljene funkcionalno ekvivalentne jedinice.
Zamenjeni neispravni delovi postaju svojina
kompanije Sony Ericsson.
3 Ova garancija ne obuhvata kvarove na Proizvodu
do kojih doe usled normalnog troenja ili usled
zloupotrebe, to ukljuuje, ali se ne ograniava
na korienje na drugaiji nain od normalnog
i uobiajenog prema Sony Ericsson-ovim uputstvima
za upotrebu i odravanje Proizvoda. Ova garancija
ne obuhvata ni kvarove na Proizvodu do kojih doe
usled nezgode, modifikacije ili prilagoavanja
softvera ili hardvera, vie sile ili oteenja
izazvanog tenou. Baterije koje mogu da se
pune mogu da se pune i prazne na stotine puta.
Meutim, i one se s vremenom istroe to nije
posledica nedostatka. Kada se vreme za razgovore
i standby primetno skrate, vreme je da se baterija
zameni. Sony Ericsson preporuuje upotrebu
samo onih baterija i punjaa koje je su odobrene
od strane kompanije Sony Ericsson.
Mogue su male razlike u osvetljenosti ekrana
raznih telefona i u njihovoj boji. Na nekim ekranima
mogu da se vide siune svetle ili tamne takice.
Njih zovemo oteenim pikselima i one se pojavljuju
kada pojedine takice ne funkcioniu ispravno
i ne mogu da se podese. Dva oteena piksela
se smatraju prihvatljivim.

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

Dodatne informacije

7
8

Na raznim telefonima su mogue male razlike u


izgledu slika koje su snimljene kamerom. Ovo nije
neuobiajeno i ne smatra se oteenjem modula
kamere.
S obzirom da celularni sistem na kom Proizvod
treba da funkcionie obezbeuje prenosilac koji
je nezavisan od kompanije Sony Ericsson,
Sony Ericsson nee snositi odgovornost za rad,
raspoloivost, pokrivenost, usluge ili raspon toga
sistema.
Ova garancija ne obuhvata kvarove na Proizvodu
koje izazovu instalacije, modifikacije ili opravke ili
otvaranje Proizvoda od strane osoba koje nisu za
to ovlaene od strane kompanije Sony Ericsson.
Ova garancija ne pokriva kvarove na Proizvodu
uzrokovane upotrebom dodatnog pribora ili drugih
perifernih ureaja koji nisu original dodatna oprema
sa znakom Sony Ericsson namenjena za korienje
sa ovim Proizvodom.
Diranje bilo kog od peata na Proizvodu ponitava
garanciju.
Ne postoje druge izriite garancije, bilo pismene ili
usmene, osim ove tampane ograniene garancije.
SVE PROIZILAZEE GARANCIJE, UKLJUUJUI
BEZ OGRANIAVANJA PROIZILAZEE
GARANCIJE ILI PRIKLADNOST ZA TRITE
ILI ZADOVOLJAVANJE ODREENE NAMENE,
OGRANIENE SU NA ROK VAENJA OVE
OGRANIENE GARANCIJE. SONY ERICSSON

ILI ONI KOJI SU MU IZDALI LICENCE NI U


KOM SLUAJU NEE BITI ODGOVORNI ZA
SLUAJNE ILI PROIZILAZEE TETE BILO
KOJE VRSTE U TA JE UKLJUEN, ALI TO
NIJE OGRANIENO NA GUBITAK DOBITI ILI
KOMERCIJALNI GUBITAK; OVE TETE SE
ZAKONSKI MOGU POTPUNO ODBACITI.
Neke zemlje/savezne drave ne dozvoljavaju
iskljuivanje ili ograniavanje sluajnih ili proizilazeih
teta ili ograniavanje trajanja proizilazeih garancija,
pa je mogue da prethodno navedena ogranienja ili
izuzimanja nisu primenljiva i na Vas.
Pruena garancija ne utie na kupeva statutarna
prava u skladu sa primenljivim pravosnanim zakonima,
kao ni na prava kupca u odnosu na prodajno mesto
Proizvoda koja mu pripadaju po njihovom kupovnom/
prodajnom ugovoru.
* EVROPSKA UNIJA (EU)
Ako ste Proizvod kupili u nekoj od zemalja Evropske
unije, taj Proizvod, u skladu sa gore navedenim
uslovima i u okviru garantnog roka, moete da
servisirate u bilo kojoj zemlji Evropske unije u
kojoj neki od autorizovanih distributera kompanije
Sony Ericsson prodaje Proizvod identian Vaem.
Da proverite da li se Va Proizvod prodaje u zemlji
Evropske unije u kojoj se trenutno nalazite, pozovite
lokalni Sony Ericsson Call Center. Napominjemo da
je mogue da neke usluge nisu mogue nigde osim
u zemlji u kojoj je obavljena originalna kupovina,

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

93

Dodatne informacije
na primer zato to se Va Proizvod iznutra ili spolja
razlikuje od ekvivalentnih modela koji se prodaju
u zemljama Evropske unije. SIM-zakljuani Proizvodi
moda nee moi da se poprave.
** U nekim zemljama/regionima se trae i dodatne
informacije. Kada je to sluaj, one se jasno vide
iz vaeeg dokaza o kupovini.

FCC Statement
This device complies with
Part 15 of the FCC rules. Operation
is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference,
and (2) This device must accept any interference
received, including interference that may cause
undesired operation.

Declaration of Conformity
We, Sony Ericsson Mobile Communications AB of
Nya Vattentornet
S-221 88 Lund, Sweden
declare under our sole responsibility that our product
Sony Ericsson type AAB-1022011-BV
and in combination with our accessories, to which
this declaration relates is in conformity with the
appropriate standards 3GPP TS 51.010-1,
EN 301489-7, EN 300328, EN 301489-17 and
EN 60950, following the provisions of, Radio
Equipment and Telecommunication Terminal
Equipment directive 99/5/EC with requirements
covering EMC directive 89/336/EEC, and Low
Voltage directive 73/23/EEC.
Lund, February 2005

Hiroshi Yoshioka, Head of Product Business Unit


GSM/UMTS
Mi ispunjavano zahteve direktive R&TTE Directive
(99/5/EC).

94

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

Ikone

Ikone

Ikona Znaenje

Znaenja ikona.

Budilnik je podeen i ukljuen

Ikona Znaenje
Pritisnite

Sat za odmeravanje vremena je podeen


i ukljuen
da otvorite glavni meni

U pozadini je ukljuena toperica

Pokazuje jainu signala GSM mree


Podesili ste podseanje na obavezu.
Nalazite se u zoni matine mree
Podesili ste podseanje na zadatak.
Pokazuje da ste u zoni sa najviim cenama
Pokazuje stanje baterije
Ne moete da primate nikakve dolazne
pozive
Propustili ste neki dolazni poziv
Dolazni pozivi se preusmeravaju
na podeeni broj
Iskljueni su svi signali osim zvona
budilnika

Nije izabran Normalni, nego neki drugi


profil
Aktivirana je arobna re
Aktiviran je spikerfon
Ukljueno je zakljuavanje kartice ili
zakljuavanje telefona
Uspostavljena je bezbedna veza sa
Internetom
Primili ste tekstualnu poruku

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

95

Ikone
Ikona Znaenje

Ikona Znaenje

Primili ste email poruku

Za odlazne pozive se koristi linija 1

Telefon prima poruku sa slikama

Za odlazne pozive se koristi linija 2

Telefon alje poruku sa slikama

Mrea trenutno ne prua ifrovanje

Primili ste poruku sa slikama

Tekui poziv

Primili ste glasovnu poruku

Aktivan je medija plejer

Primili ste WAP pu poruku

Aktivna je Java aplikacija

Infracrveni port je ukljuen

Va film moe da se poalje


preko MMS-a

U toku je komunikacija preko


infracrvenog porta

Va film je suvie velik i ne moe


da se poalje preko MMS-a

Bluetooth je ukljuen
Sa telefonom je povezana Bluetooth
slualica
Na telefon se uitavaju podaci
96

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

Indeks

Indeks
A
animacije 50
audio rekorder 61
automatsko ponavljanje biranja
brojeva 20
auto-portret 49
B
baterija
korienje i uvanje 90
punjenje 6
stavljanje 5
beleke 35, 76
bezbednost
Internet 6566
memorija kodova 80
zakljuavanje SIM kartice 78
broj
sakrivanje 35
sopstveni 33
Brojevi na SIM kartici 23
brzo biranje brojeva 27
budilnik 73

arobna re 29
arobnjak
podeavanje 8
arobnjak za podeavanje 8
D
daljinsko upravljanje 70
datum, podeavanje 73
deblokiranje
PIN 7
SIM kartica 79
declaration of conformity 94
dugake poruke 39
dugmad 9
dugme za muziku 53
dve govorne linije 33
E
ekran 77
stepen osvetljenosti 77
ekran u standby reimu 11
email
korienje 4345

F
fiksno biranje 34
G
garancija 91
glasovne poruke 42
glasovno biranje 2829
glasovno odgovaranje
na pozive 2930
glavni meni 11
govorna pota 27
grupe 36
H
handsfri 69, 70
I
igre 62
ikone 95
informacije o eliji 46
infracrveni port 7071

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

97

Indeks
Internet
bezbednost 6566
kolaii 64
markeri 64
podeavanje 62
J
jaina zvuka
menjanje 19
podeavanje zvona 58
signaliziranje vibriranjem 58
jaina zvuka u zvuniku 19
Java, podeavanja 65
jezici za pisanje 14
jezik
menjanje 13
na telefonu 13
jezik na telefonu 13
jezik u telefonu 82
K
kalendar 7475
kalkulator 77
kamera (fotoaparat) 4749
karakteristina zvona za pojedine
osobe 58
98

kljuevi
SIM kartica 78
kodovi
PIN 7
PUK 7
kolaii 65
konferencijski pozivi 32
kontakti 21, 22
grupe 36
normalno (standardno)
podeeni kontakti 22
proveravanje memorije 25
unoenje novih kontakata
u kontakte na telefonu 22
usklaivanje 66
kontakti na SIM-u 22
kopiranje
na SIM karticu/sa SIM
kartice 26
kretanje kroz menije 11
L
lista poziva 26
lokalne informacije 46
lozinke, Internet 65

M
markeri
Internet 64
markeri, Internet 63
medija plejer 5255
meunarodni pozivi 21
melodije 5758
memorija kodova 80
Memory Stick Duo 6, 18, 71
format 18
meni aktivnosti 16
metod unoenja teksta Multitap
unoenje 15
metod za unoenje teksta T9
unoenje slova 15
mikrofon, ukljuivanje/
iskljuivanje 19
MMS Vidite poruke sa slikama 40, 42
Moji prijatelji 45
mree, biranje 19
MusicDJ 58
muzika, presluavanje 52

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

Indeks
N
noni reim 48
O
obaveze 74
odgovaranje na pozive
korienje glasovnih
komandi 29
pozivi 20
P
PhotoDJ 51
PIN kd
menjanje 79
unoenje 8
pisanje
korienje metoda unoenja
teksta Multitap 15
metodom T9TM 15
PlayNow 56
poetni ekran 50, 77
podeavanja za Java 65
podeavanje naloga, email 43
ponavljanje biranja brojeva 20

poruke
email 43
glasovne 42
informacije o eliji 46
lokalne informacije 46
slika 40, 42
tekstualne 37
trenutne 45
poruke sa slikama 4042
pozadina 50
pozivanje
brojevi iz poruka 38
iz kontakata 23
korienje glasovnog
biranja brojeva 28
sa liste poziva 26
pozivi
automatsko ponavljanje
biranja brojeva 20
brzo biranje brojeva 27
fiksno biranje 34
hitni sluajevi 21
kada su na liniji dva poziva 32
meunarodni 21
odbijanje 20

odgovaranje na pozive 20
ograniavanje 33
pozivanje 8, 19
preusmeravanje 30
prihvatanje 33
primanje 8, 20
proputeni 20
snimanje 61
stavljanje na ekanje 31
unoenje beleaka
u toku poziva 35
pozivi na ekanju 31
preice 13
prenoenje zvuka 70
preusmeravanje poziva 30
prihvatanje poziva 33
prikaz telefona 9
prikljuci 9
pristupni kodovi
Bluetooth 68
memorija kodova 81
profili 7677
proputeni pozivi 20
PUK 79
punjenje, baterija 6

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

99

Indeks
R
razmenjivanje trenutnih poruka
Vidite Moji prijatelji 45
resetovanje telefona 84
roming 19
rukovanje datotekama 17
S
sakrivanje broja 35
sat za odmeravanje vremena
(tajmer) 77
sertifikati, bezbednost
na Internetu 65
signal za poruku 58
signali 58
signaliziranje vibriranjem 58
SIM kartica
deblokiranje 79
kopiranje na/sa 26
stavljanje 5
zakljuavanje 78
sklapanje, telefon 5
skrin sejver 50

100

slanje
beleke 76
kontakti 25
melodije i zvona 59
obaveze 75, 76
slike 51
teme 6162
vizit karte 36
zadaci 75, 76
slike 5051
obrada 51
pozadina 50
skrin sejver 50
slova
unoenje 1416
smernice za bezbednu upotrebu 87
smetanje u memoriju
iz poruka sa slikama 42
iz tekstualnih poruka 38
SMS Vidite tekstualne poruke 37
snimanje
glasovne komande 2830
pozivi 61

video klipovi 47
zvuci 61
SOS Vidite pozivi slubama
za pomo u hitnim sluajevima 21
spreavanje odreenih poziva 33
standardne poruke
za poruke sa slikama 42
za tekstualne poruke 39
statusna linija 11
stepen osvetljenosti
ekran 77
strimovanje medija 55

toperica 77
T
tasteri 9
tasteri i pomeranje 11
tekstovi za pomo, u telefonu 13
tekstualne poruke 3740
teme 6162
traenje unoenja 24

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

Indeks
U
ukljueno kada je podeena opcija
Neujno 58
ukljuivanje/iskljuivanje
Bluetooth 68
Infracrveni port 71
telefon 8
zakljuavanje telefona 80
zatita zakljuavanjem SIM
kartice 79
zvona, melodije 58
zvuk tastera 58
upravljanje glasom 2730
USB kabl 71
usklaivanje 6667
usluga automatske sekretarice 27
usluga auriranja 72
usmeravanje zvuka 70

vizit karte 36
vreme trajanja poziva 35
vreme, podeavanje 73
W
WAP Vidite Internet 62
Z
zadaci 7576
zakljuavanje tastature 79
zakljuavanje telefona 80
zumiranje 48
zvona 5758
zvuk
prenoenje 70
usmeravanje 70
zvuk tastera 58

V
veliina slike 48
video kamera 4749
video klipovi 52
VideoDJ 59
This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

101