You are on page 1of 9

1.

Pomou iradijacije je mogue:


a) irenje podraaja unutar ivanog sustava
b) Facilitirati sinergiste
c) Facilitirati bilo koji dio tijela
d) Sve navedeno
2.PNF koncept je stvorio revoluciju u fizioterapiji uvoenjem:
a) Otpora
b) Viedimenzionalnog pokreta
c) Individualnog pristupa pacijentu
d) Sve navedeno
3.Proprioceptivni senzibilitet je:
a) Senzibilitet pozicije zgloba
b) Senzibilitet promjene pozicije zgloba
c) Senzibilitet pokreta
d) Sve navedeno
4.to je Wolfov zakon:
a) Nain prevladavanja zamora u fizioterapijskom postupku
b) Pravilo u postupku bandairanja
c) Zakonitost u radu sa starijim ljudima
d) Obrana stanica pregradnjom
5.Codmanova kritina zona je:
a) Hipocirkulacija dijela tetive rotatorne manete
b) Hipermobilnost glenja nakon subluksacije
c) Hipermobilnost koljena nakon ozljede meniscus med.
d) Hipercirkulacija tetive duge glave biceps brachii
6.Manja pregradnja kosti nastaje preteno radi:
a) Poremeaja vitamina D i resorpcije magnezija
b) Poremeaja estrogena i resorpcije kalcija
c) Poremeaja menstrualnog ciklusa
d) Poremeaja vitamina A i menstrualnog ciklusa
7.Inflamacija je:
a) Neuralna upala nakon traume
b) Upala pokosnice nakon traume
c) Miina upala nakon pretjeranog optereenja
d) Upala zgloba

8.Kad se prvi put u medicini spominje kompresijska neuropatija n. medianusa:


-> 1930.
9.Sy. carpale je:
a) Klinika slika kao posljedica kompresije n.medianus

b) Klinika slika kao posljedica kompresije n.ulnaris


c) Klinika slika kao posljedica kompresije n.radialis
d) Sve navedeno
10.Karakteristike otvorenog kinetikog lanca jesu:
a) Smanjeni otpori, koncentrina akceleracija i ekscentrina deceleracija
b) Poveani otpori, koncentrina akceleracija i ekscentrina deceleracija
c) Smanjeni otpori, ekscentrina akceleracija i koncentrina deceleracija
d) Poveani otpori, ekscentrina akceleracija i koncentrina deceleracija
11.Enrichsenova bolest je sinonim za:
a) Osteoporozu
b) Sindrom karpalnog kanala
c) Impingement shoulder
d) Wiplash injury
12.Jumper's knee jo se naziva:
a) Quadriceps tendinitis
b) Patelarni tendinitis
c) Entesitis apicis patellae
d) Sve navedeno
13.Heberdenova artroza uzrokovana je:
a) Spolno vezanim kromosomom
b) Mehanikim oteenjem kuka
c) Metabolikim poremeajima glenohumeralnog zgloba
d) Neravnoteom funkcije rotatorne manete
14.Kako najee nastaje prijelom vrata bedrene kosti:
a) Kao posljedica velike traume
b) Posljedica tumora na kosti
c) Spontano, uz banalne pokrete
d) Zbog loe razvijenog zgloba kuka
15.Koji je razlog postizanja ekstenzije u 1.etapi poslijeoperacijskog lijeenje kod
frakture lig.cruciatum anterior:
a) Funkcionalni hod
b) Sprjeavanje stvaranja oiljkastog tkiva
c) Vraanje snage miia
d) Sve navedeno

16. Najei uzrok preponske boli je:


a) Distenzija abduktora
b) Distenzija aduktora
c) Nestabilnost kuka

d) Problem inervacije abduktora


17.Temelj nastanka sindroma Ahilove tetive (prema Brody-ju) je:
a) Djelovanje mehanike sile na tetivi
b) Sputeno stopalo ili druga biomehanika odstupanja
c) Upalni proces veziva
d) Sve navedeno
18.Vjebe zatvorenog kinetikog lanca imaju karakteristike:
a) Kratkih otpora i velikih kompresivnih sila
b) Dugih otpora i malih kompresivnih sila
c) Bez otpora i malih kompresivnih sila
d) Dugih otpora i velikih kompresivnih sila
19.to je parcijalno gibanje:
a) Pokretanje samo jednog segmenta tijela
b) Uenje pokretanja dva antagonistika pokreta
c) Pravilan vremenski raspored kretanja svih komponenti pokreta
d) Sve navedeno
20.Oteenje rotatorne manete najee je posljedica:
a) Traume
b) Troenja i ishemije
c) Impingement sindroma
d) Sve navedeno
21. Nakupljanje tekuine bogate proteinima uz nastanak fibroze karakterizira:
a) Tip I limfedema
b) Tip II limfedema
c) Tip III limfedema
d) Sekundarni limfedem
22.Motoriku edukaciju i kombinaciju miinih kontrakcija koristimo u cilju:
a) Restauracijske funkcije
b) Psiholoke podrke
c) Duhovne podrke
d) Socijalne podrke

23.Proprioceptivni impulsi prenose se prvenstveno:


a) Preko somatosenzornog osjeta
b) Aferentnih vlakana grupe I
c) Vizualnog ulaza
d) Vestibularnih receptora

24.Napetost, smanjena pokretljivost, parestezije, bolovi su:


a) Prvi znakovi limfedema
b) Maligni limfedem
c) Sekundarni limfedem
d) Benigni limfedem
25.M.sternocleidomastoideus je:
a) Agonist za pokret fleksije glave
b) Agonist za pokret lateralne fleksije glave
c) Agonist za pokret fleksije glave uz obostranu kontrakciju
d) Agonist za pokret rotacije glave
26.Cilj fizioterapije nakon operativnog lijeenja tumora glave i vrata je:
a) Rehabilitirati bolesnika funkcionalno
-> mogue da je odg sve navedeno,nema ih do kraja napisanih pa
27.Uzroci ozljede lig. cruciatum anterior jesu:
a) Hiperekstenzija koljena
b) Valgus stres koljena
c) Nagla deceleracija kroz koljeno
d) Sve navedeno
28.to je netolerancija na hranu:
a) Alergijska reakcija na hranu
b) Alergijska reakcija na lijekove koja je slina reakciji na hranu
c) Reakcije na hranu zbog prezasienosti nekim sastojcima
d) Reakcija na hranu zbog isteka roka trajanja hrane
29.Od koje godine se koristi termin Wiplash ozljeda:
- > 1928.
30.Upalne promjene kod sindroma Ahilove tetive karakterizirane su:
a) _____ distalno od hvatita tetive
b) 2-6 cm proksimalno od hvatita tetive
c) _____ proksimalno od hvatita tetive
d) _____ distalno od hvatita tetive

31.Temeljna karakteristika otpora u PNF konceptu je:


a) Djelovanje protiv sile gravitacije
b) Postizanje facilitacije na antagonistima
c) Viedimenzionalnost
d) Sve navedeno
32.Domovina PNF koncepta je:

a) vedska
b) Engleska
c) SAD
d) Australija
34.Najvea teta bandairanja je:
a) Zastoj cirkulacije i ogranienje pokreta iz zgloba
b) Smanjenje propriocepcije
c) Ovisnost o postupku bandairanja
d) Sve navedeno
35.Vrhunac postizanja kotane mase je u dobi:
a) 40-tih godina
b) 30-tih godina
c) 25-tih godina
d) 20-tih godina
36.Koliki postotak od svih artroza iznosi artroza koljena :
a) 55%
b) 95%
c) 45%
d) 75%
37.Koja je razlika izmeu impingement testa i impingement znaka:
a) Kod testa postoji pasivni pokret, a kod znaka ga nema
b) Kod testa je pokret unutarnje rotacije, a kod znaka vanjske rotacije
c) Kod testa se u zglob inicira ksilokain, a kod znaka ne
d) Kod znaka se u zglob inicira ksilokain, a kod testa ne
38.Monteggia prijelom je:
a) Prijelom proksimalnog dijela lakatne kosti sa iaenjem glavice
palane kosti
b) Prijelom distalnog dijela lakatne kosti sa iaenjem zgloba ake
c) Prijelom distalnog dijela fibule
d) Prijelom distalnog dijela fibule i radijusa

39.Koji sindrom prenaprezanja je najmanje izraen sindrom prenaprezanja:


a) Sindrom hamstringsa
b) Sindrom stress fraktura
c) Sindrom preponske boli
d) Sindrom karpalnog kanala
40.Koje su najee modifikacije kod flaute u cilju prevencije naprezanja flaute:
a) Modifikacija glave flaute
b) Modifikacije klapni

c) Modifikacija leita na desni palac


d) Sve navedeno
41.Koji je cilj prve etape poslijeoperacijskog lijeenja kod frakture lig.cruciatum
anterior:
a) Postizanje fleksije u zglobu
b) Postizanje ekstenzije u zglobu
c) Vraanje snage miia
d) Sve navedeno
42.Kod testa m.supraspinatus provode se sljedei pokreti:
a) Abdukcija ruku od 90 stupnjeva i horiz. abdukcija od 30 stup. te
unutarnja rotacija,terapeut daje otpor
b) Abdukcija ruku od 90 stupnjeva i unutarnja rotacija, terapeut daje otpor
43.to je krajnji cilj PNF koncepta:
a) Normalna posturalna adaptacija
b) Normalan tonus i kontrakcija
c) Motoriko uenje
d) Sve navedeno
44.to je PNF? -> koritenje perifernog ulaza u cilju facilitacije postizanja
normalnog tonusa,normalne kontrakcije,normalne posturalne prilagodbe i
normalnog pokreta
45.to sprjeava LCA? -> hiperekstenziju
46.Feedback kod proprioceptivnog procesa? -> postie se pomou odravanja
zglobnih poloaja, svladavanja razliitih otpora, izvoenja ciljanih motorikih
zadataka te koritenja odgovarajuih pomagala.
47.Omjer quadriceps:hamstrings? -> 2:1
48.U kojem stadiju impingement sindroma nastaju kalcifikati? -> u 2.stadiju
49.Koja hrana i pie uzrokuju netoleranciju? -> nema pravila
50.Kako se jo zove wellov test (testiranje hamstringsa) sjedni i dosegni test
51.Railway spine - postraumatski sindrom trzajnih ozljeda, trzajna ozljeda vratne
kraljeznice
52.WOLFOV ZNAK- nadvladavnje sposobnosti reparacije kosti radi zamora. Svaka
promjena oblika i funkcije kosti dovodi do promjene njezine strukture, do prmjene
oblika kosti dolazi zbog djelovanja sila, kost se pokuava obraniti pregradnjom
53. Skakako koljeno je:

a) patelarni tendinitis
b) patoloka promjena na tetivi m. quadricep i patelarne sveze
c) entezitis apicis patelae
d) sve navedeno
54. Uzrok nastanka lca- hiperekstenzija koljena ili izravan udarac u kondile
femura kod flektiranog koljena sa fiksiranom tibijom izolirano puca
ukriena sveza; koljeno u semifleksiji, vanjskoj rotaciji i abdukciji, valgus stres
puca medijalni kolateralni lig, zgloba ahura i LCA = zlokobni trijas; nagla
deceleracija; udarac u stranju stranu koljena
55. Glavni uzrok nastanka osteoporoze je poremecaj estrogena i resporspija
kalcija
56. Zasto rtg nije pouzdana kod osteoporoze- gubitak kostane mase veco od 2530 %
58. Koje su karakteristike miotenzijskog aparata
a) mali promjer hvatita, puno proprioceptora, mala elastinost i velike
sile
b) mali promjer hvatita, malo proprioceptora, mala elastinost i velike sile
c) mali promjer hvatita, puno proprioceptora, mala elastinost i male sile
d) mali promjer hvatita, puno proprioceptora, velika elastinost i male sile
61. PRICES terapija - terapija koja se primjenjuje kod ozljeda mekih tkiva (miii,
tetive, ligamenti...) i jako je vano primjeniti je to ranije, jer u osnovi, koristimo
je za kontrolu i smanjenje hematoma, a time znatno smanjujemo ukupno vrijeme
oporavka i olakavamo si normalan povratak aktivnostima. U praksi RICE
koristimo od trenutka samog ozljeivanja do 48-72h nakon, a neke sastavnice i
due. RICE je skraenica za R-rest (odmor), I-ice (led), C-compression
(kompresija/pritisak) i E-elevation (elevacija, podignuti poloaj). Ovdje jo
moemo dodati P i S za PRICES, koji predstavljaju P-prevention (prevenciju, kroz
vjebe, istezanja) i S-support (potporu, u smislu steznika/bandaa)
63. Definicija za 2. Newtonov zakon ubrzanje je proporcionalno sili koja djeluje na tijelo, a zbiva
se u smjeru djelovanja sile

64. Idiopatska adolescentska skolioza je uestala


a) 2 puta ee u djeaka
b) 7 puta ee u djeaka
c) 7 puta ee u djevojica
d) 2 puta ee u djevojica
65. Kakve dijagonale koristi PNF

66. Uvjeti za funkcioniranje normalnog zdravog zgloba su


a) mehanizmi adhezije i kohezije
b) mehanizmi zglobnog usisavanja
c) mehanizmi ogranienog zglobnog volumena
d) sve navedeno
67. Koliko ima kontrakcija kod agonistikog obrata ( tako neto) - mislim da je
odgovor 3
70. Razlika izmeu stres frakture i obine frakture je
a) u reakciji tkiva
b) u vrsti tkiva na kojoj je nastala ozljeda
c) u izvoru i trajanju sila koje su izazvale frakturu
d) sve navedeno
71. Kod sindroma miia hamstringsa najee rupturira
a) m. semimembranosus
b) m. semitendinosus
c) m. tensor fasciae latae
d) m. biceps femoris
72. Posturalni disbalans se moe proiriti miinim sustavom predvidivim
obrascima koji se (prema V. Jandi) nazivaju
a) ukrieni sindromi
b) paralelni sindromi
c) kontralateralni sindromi
d) ipsilateralni sindromi
73. Koja hrana i pie uzrokuju netoleranciju?
- nema pravila
74. Faza oslonca u hodu 60%
75. Tapeanje ne - kod luksacije, rana, fraktura
76. Strech refleks reakcija CNS putem Golgijevog aparata
77. PNF koncept za postizanje normalne funkcije koristi:
a) tjelesnu dijagonalu
b) paralelne dijagonale
c) pokrete iz svakodnevnog ivota
d) sve navedeno
79. Thompsonov test koristi se u procjeni
a) Ahilove tetive
b) miia hamstringsa
c) prednjeg ukrienog ligamenta
d) medijalnog meniska

80. Naglasak u rehabilitaciji skakakog koljena stavlja se na


a) pliometrijske vjebe
b) koncentrine vjebe
c) ekstentrine vjebe
d) izometrike vjebe