You are on page 1of 6

I.E.S.

Bisbe Berenguer

Tema 3.

Sistemes dequacions de 1r grau


(2x2)
Dossier. Quadern dexercicis
Nom:

UD03
Grup: 3r B/C
Curs 2015-2016
Prof. Vicent
Baldovi

Cognoms:

UD03 Sistemes d'equacions. Equacions de 2n grau

Ttol

Qualificaci

15

h.

Equacions de 1r grau amb dues incgnites

Sistemes dequacions, resoluci grfica

Resoluci algebraica de sistemes

Problemes que es resolen amb sistemes

Equacions de 2n grau incompletes

Equacions de 2n grau generals

Prolemes de 2n grau

Activitat davaluaci.

EQUACIONS DE PRIMER GRAU AMB DUES INCGNITES

Matemtiques 3ESO B/C - Tema 3: Sistemes dequacions de 1r grau (2x2) - Pgina 1 de 6

Departament
dEducaci
Generalitat de
Catalunya
Institut Ribera Baixa
c. Aneto, 2-4
08820 El Prat de
Llobregat
www.institutriberabaixa.c
at

Matria: Matemtiques

1. R
M n
e
Curs/Grup: 3r
s
ESO
Exercicis proposats:
o
Unitat didctica: 7. Sistemes d'equacions.
l
1.
Resoleu
les
segents
equacions
grficament
i
analticament,
doneu
almenys
4
M ngels Lonjedo
e
Equacions de 2n grau
particulars en cada cas.
Ricard Peir
u
REFERNCIA: DOSS/ESO
Data: Curs 2013/14

Exercicis proposats:
a) 3 x y 3
Nom
b) i Cognoms:
x 2y 4

DEPARTAMENT:
Matemtiques

1. les
Resoleu
les segents
i analticament,
c) equacions
2 x grficament
4 y grficament
5
segents
equacions
i analticament,
particulars en cada cas.
particulars en cada d)
cas: 2 x 3y 2
e) 4 x 3 y 12
a) 3 x y 3
f)
2 x 5y 10
b) x 2y 4
g) 2 x y 1
c) 2 x 4 y 5

h) x y 2
i)
x 2y 3
doneu almenys
j)almenys
x 4 2solucions
doneu
4y solucions
1
k)
y x
4
15 x
l)
5y
0
2 Lonjedo
M ngels

xy2
x 2y 3
x 2y
d) 2 x 3y 2
1
k)
y LINEALS.
x
SISTEMES
D
EQUACIONS
e)
4
2. Representa
les rectes que corresponen a aquestes equacions:
a) 2x y = 3
2.
Determineu lequaci lineal en els segents
exemples :
f)
15
x
Quina s la soluci comuna a les dues equacions?
l)
5y
0
g)
2

h)
i)
j)

Ricard Peir

b) x + y = 1

Recordeu:

Un sistema lineal de dues equacions amb dues incgnites s un conjunt dequacions de primer

2. grau
Determineu
lequaci lineal
en els segents exemples :
que es compleixen
a la vegada.

a x b y c
d x e y f
Un sistema equacions lineals pot ten ir soluci o no. Si en t soluci lanomenem sistema
compatible. En aquest cas pot tenir una soluci i direm que s compatible determinat, o infinites
solucions i direm que s compatible indeterminat. Si no t soluci direm que s un sistema
incompatible.
Un sistema dequacions lineals es pot resoldre algebraicament per tres mtodes: Igualaci,
substituci i reducci.
M ngels Lonjedo
Un sistema dequacions lineals es pot resoldre grficament. Cadascuna de les equacions, Ricard Peir
y m x proposats.
n , representa una recta en el pla. Si el sistema t una soluci les dues rectes es tallen
Exercicis
en
punt que
la soluci
del sistema
(x, y). Si lineals,
sn rectes
coincidents
el sistema
t infinites
1. un
Resoleu
els s
segents
sistemes
dequacions
emprant
el mtode
ms adient:
solucions, els infinits punts de la recta. I si no t soluci tindrem dues rectes paralleles.
)
b)
y 10
5 x sn
2x y 6
Dos a)
sistemes
equivalents si tenen el mateix a
conjunt
def)solucions.

Lexpressi general s

7
3 x 2 yDE
5 x 2 y 12
MTODE GRFIC
RESOLUCI
Exercicis dautoaprenentatge.
5x 3 y 2
3 x 2 y i1calcula el punt de tall en
3. Representa
de coordenades
b) les rectes r i s en els mateixos eixos
2 x y 1g)
x 1) 2 y el
5( segent
y 2x ) sistema:
11
Resoleu
els1.casos
segents:
3(grficament
x y 9
a)
b)
x 2 y 8
4
x

5
0
.
3
x

0
.
2
y1

Resoldrem
c) grficament cadascuna de les equacions.
h)
x les
3 y dues
20 equacions a fi de deixar-les de la
Allarem y2de
0 .1x 0 .2y 0.3
forma y 2ax x y b
4
5 x 8 y 5
d)
i)
y

2
x

3 x 2 y 31
2 x y 31( x 1) y5y 1123xx

8 x
x 2 y 38x 2 y 2 y4 8 x
y
x y 4

e)
j)
2

y 2 s la recta y 2x 1 .
5 xequaci
x y 9
La primera
4. Resoleu
grficament
el
segent
sistema
dequacions.
Expliqueu
resultat
obtingut.
2. Resoleu
grficament
el segent
sistema
dequacions.
e l el
resultat
obtingut.
Dibuixem-la
donant-li
valors
a la x per
calcular
la seua y Expliqueu
corresponent:
9 x 8 y 35
5 x 8 y 5
x y 4
a)
b)
c)
x
1 1
?
9
5 x y 6 y ?
3 x 2 y 31
x y 9
1 ?
3
Els punts 1, 1, 1,3 determinen la recta
Problemes
x 8D'EQUACIONS.
RESOLUCI
SISTEMES
1. Tinc 36ANALTICA
bitllets,
unslaDE
de
20 yi els
de 50. Si tinc un total de 1290. Quants bitllets tinc de
Anlogament
dibuixem
recta
altres
2
cada classe?
xMatemtiques
0 ?
2 3ESO B/C - Tema 2: Llenguatge algebraic. Equacions de 1r grau - Pgina 2 de 6
y
4
2. En un corral 5hi ha gallines i conills, en total 28 animals. Sumant tots els becs i les potes tenim
Els punts 0, 4 , 2, 5 determinen la recta. La soluci s
2

89. Quants hi ha de cada classe?

M ngels Lonjedo
Ricard Peir

Nota un sistema lineal de dues incgnites t soluci nica (compatible determinat) si les rectes es
tallen en un punt. T infinites solucions (compatible indeterminat) si sn la mateixa recta. El
sistema no t soluci (incompatible) si sn paralleles.
Considerem els segents sistemes, amb les seues solucions grfiques:
2x y 4
2x y 2

5x y 0
y

x3. Resoleu
2 el segent sistema pel mtode de substituci: 2 x y 1
3x y 8
2

Duna equaci allem una incgnita i substitum el seu valor en laltra equaci.
De la primera equaci allem la incgnita y:
5x y 0

y 5x

M ngels Lonjedo
Ricard Peir

3x y 8
3x y 8
Substitum el valor de la incgnita y en la segona equaci:
y 5x

3 x 5x 8
Resolem la segona equaci amb la incgnita x:
y 5x
y 5x

8x 8
x1
Substitum el valor de la incgnita x en la primera equaci:
y 5 1
x 1
la soluci del sistema s:

Sistema
indeterminat
x compatible
1
y 5 Sistema incompatible.
Comprovaci:
2. Resoleu
segentsistema
sistema pel
dede
igualaci:
5. Resoleu
elelsegent
pelmtode
mtode
igualaci:
5 1 5 0
x y 2
3 1 5 8
x 2y 5
M ngels Lonjedo

Allem enel
cadascuna
les equacions
laPeir
mateixa
incgnita.2Desprs
igualem les dues equacions.
6. Resoleu
segent de
sistema
pelRicard
mtode
de substituci:
x 10 6y
Allem
y de les
dues equacions:
4.
sistema
pel mtode de reducci:

5 xResoleu
layincgnita
0 el segent
x 3y 7

substituci:

y 2x
3yxmateixa
2y 8 incgnita
x La
y 2 xde les dues equacions

ha de tenir els coeficients oposats.


sumarem

xEscrivim
5
titum 7.
el seu
valor
laltra2equaci.
el reducci:
sistema anterior en forma general:
el
sistema
pel
de
xResoleu
Desprs
2y 5en
y xles
5equacions.
y mtode
segent

M ngels Lonjedo
y:
2 x 6 y 10
Ricard Peir
Igualem les dues incgnites:
x proposats.
3y 7
Exercicis

x reduir
5
la incgnita
y.dequacions
Multipliquem
la segona
equaci
perms
2el(daquesta
forma
els seus
Resoleu
sistemes
lineals,
emprant
elemprant
mtode
adient: ms
2 Volem
x els
8.1. Resoleu
elssegents
sistemes
dequacions
lineals,
mtode
adient:
segents
(noteuoposats).
que sempre mantenim dues equacions)
2 seran
coeficients
segona equaci:
5 x y 10
2x y 6
f)
ya)22x x6 y 10
2
x

6
y

10

3 x 2 y 7
5 x 2 y 12

Resolem
incgnita
x
2 (x5xla
3y3primera
)y227 equaci
2 x amb
6y la
14

3x 2y 1
4b)Sumem
2 x x les
5 dues equacions:
2x x 5 4
3g)
x 9
x3

nita x:
3( x 1) 2 y 5( y 2x ) 11
x y 9

y 42x x0 y 4
y 2x
y 2x
y 2 x4 x 4

.3 x 0.2 y 1
4 x y 5 (noteu que sempre mantenim dues
0equacions)
c) 2 x 6 y elvalor

Substitum
de la incgnita x en la segona h)
equaci:
10
2x 6 y 10

2x 3 y 20
0 .1x 0 .2y 0 .3
x

3
x

Resolem
la4primera
amb la
x: 5 x 8 y 5
primera equaci:
2x y La
soluciequaci
del sistema
sincgnita

d)x2 13
i)
y
y

1
3( x 1) 5y 1 3 x
3 x 2 y 31
Comprovaci:
vegem
que
els
valors
anteriors
transformen
les dues equacions inicials en identitats:
2 x 3x6y2y 10

5
4
x y 4
e)
j)
1) 2 el valor de la incgnita x en la segona equaci:

3 Substitum
(
5 x y 2
x y 9
x2(11) 5
x 1

x 1
3

2. Resoleu grficament
dequacions.
Expliqueu
del sistema
s:e l resultat obtingut.
el segent sistema
La soluci
10
y12 5
y 2
PROBLEMES
x 18y 6y35
92
65yx 8
x y 4
a) Comprovaci: b)
c)
5x 6y 9
3 x 2 y 31
x y 9
9. Tinc
36
bitllets,
uns
de 20 i els altres de 50. Si tinc un total de 1290. Quants bitllets tinc
2

10

6
(

2
)

2 x 10 6y
reducci:
Problemes
13yde
3(72cada
) 7 classe?
En
x
10.
un
corral
gallines
i conills,
entinc
total
28 animals.
Sumant
totstinc
elsde
becs i les potes
1. Tinc 36 bitllets, unshideha
20
i els altres
de 50. Si
un total
de 1290. Quants
bitllets
tenim
89.
Quants
hi
ha
de
cada
classe?
ha de tenir cada
els
coeficients
oposats.
classe?

sistema anterior en Matemtiques


forma general:
3ESO B/C - Tema 2: Llenguatge algebraic. Equacions de 1r grau - Pgina 3 de 6
2. En un corral hi ha gallines i conills, en total 28 animals. Sumant tots els becs i les potes tenim
89. Quants hi ha de cada classe?
2

11.

En Joan li diu al seu germ Carles: Si em dones 200 . tindrem la mateixa quantitat. I
Carles li respon: Si em dones tu a mi 200 . jo tindr el doble que tu. Quants diners t
cadascun?.
12. Trobeu dos nombres la suma dels quals sigui 33 i la diferncia 5.
13. Un pare t sis vegades ledat del seu fill, i la suma de les seves edats s 91 anys. Quants
anys t cadascun dells?
14. Tres jugadors guanyen 310 . Si el segon guanya 30 menys que el primer, i el tercer el
doble que el segon, quant va guanyar cadascun?
15. Dos quilos de peres i tres de pomes costen 7,80 . Cinc quilos de peres i quatre de
pomes costen 13,20 . Quant costa el quilo de peres? I el de pomes?
16. Per pagar un article que costava 3 , he utilitzat nou monedes, unes de 20 cntims i
unes altres de 50 cntims. Quantes monedes de cada classe he utilitzat?
17. En una empresa oliera han envasat 3000 litres doli en 1200 ampolles de dos i de cinc
litres.
Quantes ampolles de cada classe han emprat?
18.

He pagat 90,50 per una camisa i un jersei que costaven, entre els dos,
110 . En la camisa mhan rebaixat un 20% i en el jersei, un 15%.
Quin era el preu original de cada article?

EQUACIONS DE 2n GRAU COMPLETES

Les equacions de segon grau, tamb anomenades quadrtiques, sn equacions


on trobem la incgnita elevada al quadrat.
Les equacions de segon grau completes sn aquelles que tenen una expressi
general del tipus ax2 + bx + c = 0, amb a 0, b 0 i c 0.
s el cas ms habitual de les equacions de segon grau, i es solucionen
mitjanant la frmula segent:
b b24 ac
x=
2a

19.

Digues si aquests nombres sn les solucions de les equacions segents:

20. Fes les operacions que creguis convenients i digues quins sn els coeficients a, b i
c de les equacions segents:

21. Resol les equacions segents:

a)

b)

c)

d)

e)

f)
Matemtiques 3ESO B/C - Tema 2: Llenguatge algebraic. Equacions de 1r grau - Pgina 4 de 6

g)

h)
j)

i)

a) x2 + 5x + 6 = 0

b) 2x2

c) 6x2 5x

+ 11x 6 = 0

12= 6
d) 4x2 + 12x 16 = 12x 7

e) 7x2 5x + 20 = 5x 5 + 2x2

f) (x + 5)2 =

16
g) (2x 5)(2x + 4) = 0

h) 3x(1 5x) = 0

i) (3 5x)(4x + 2)

= 12
j) (2x + 7)(3 5x) = 3x
22. Troba un nombre el quadrat del qual sigui igual a tres vegades aquest nombre ms 4.
23. Quin nombre al quadrat excedeix en cinc unitats el seu qudruple?
EQUACIONS DE 2n GRAU INCOMPLETES
Les equacions de segon grau incompletes sn aquelles que tenen una expressi
general del tipus
ax2 + c = 0, amb a 0 i c 0 ,o b del tipus ax2 + bx = 0, amb a 0 i b 0.
Les equacions de segon grau incompletes es poden resoldre mitjanant la frmula
general de les equacions de segon grau completes, tot i que existeixen uns mtodes
de resoluci que sn ms rpids:
Cas ax2 + c = 0: Es resol com si es tracts duna equaci de primer grau, per en
aquest cas quedar allada la x 2 en lloc de la x, i per tant caldr fer una arrel
quadrada per trobar les solucions de x
Exemple:
Cas ax2 + bx = 0: Es resol traient factor com; aleshores, queden dos termes que
es multipliquen i donen zero. Per tant, o s zero un, o s zero laltre.
Exemple:
Resol les equacions segents:

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)

j)

25. Resol les equacions de segon grau segents:


Matemtiques 3ESO B/C - Tema 2: Llenguatge algebraic. Equacions de 1r grau - Pgina 5 de 6

24.

a)

f)

b)

g)

c)

h)

d)

i)

e)

j)

Matemtiques 3ESO B/C - Tema 2: Llenguatge algebraic. Equacions de 1r grau - Pgina 6 de 6