You are on page 1of 1

971201-04-5152

KAJIAN TERHADAP KEMUDAHAN DAN PERKHIDMATAN DI


KLINIK KESIHATAN PUCHONG BT 14
ABSTRAK
Kajian ini dijalankan adalah untuk mengkaji terhadap perkhidmatan Klinik
Kesihatan di Puchong
perkhidmatan

yang

Bt 14. Objektif kajian ini adalah untuk


disediakan

dan mengkaji

kepuasan

mengenalpasti

pengguna

perkhidmatan yang disediakan di Klinik kesihatan Puchong Bt 14,

terhadap
Puchong,

Selangor. Seramai 30 orang pengunjung Klinik Kesihatan Bt 14 telah terlibat dalam


kajian ini. Klinik kesihatan Puchong Bt 14 dijadikan sebagai lokasi kajian kerana
pengkaji ingin mengetahui kepuasan perkhidmatan klink tersebut kepada para
pengunjung. Kaedah soal selidik dan pemerhatian digunakan untuk mengenalpasti
perkhidmatan yang disediakan dan kaedah temu bual digunakan untuk mengkaji
kepuasan pengguna terhadap perkhidmatan yang disediakan di Klinik kesihatan
Puchong Bt 14, Puchong, Selangor. Data kajian dianalisis dan dipaparkan secara
kuantitatif dan kualitatif. Secara kesimpulannya kebanyakn pengunjung menyatakan
bahwa kemudahan dan perkhidmatan yang disediakn di klinik tersebut berada di tahap
memuaskan, Selain itu, seramai 57% responden menyatakan bahawa perkhidmatan
dan rawatan yang diberikan di klinik memuaskan. Melalui kajian ini, diharapkan
pengurus klinik akan menambahbaikan perkhidmatan di Klinik Kesihatan Puchong Bt
14, Puchong, Selangor bagi menarik lebih ramai pengungjung di klinik tersebut.