You are on page 1of 47

Drogi Gwiezdny Wdrowcze poradnik ten pokae Ci w jaki

sposb moesz samodzielnie wykorzystad i zbudowad urzdzenia


oparte na technologii Magrav.

NexusHash
Keshe Group Poland & TZM Polska
2016-06-15
Wersja: 1.0.4 (aktualizacja 20.08.2016)

Spis treci
1.

Od Autora ..................................................................................................................................... 3

2.

Wstp ........................................................................................................................................... 4

3.

Teoria ........................................................................................................................................... 5

Technologia MaGrav ............................................................................................................................. 5


Gans ...................................................................................................................................................... 5
Nano ...................................................................................................................................................... 6
Plazma ................................................................................................................................................... 6
Stany materii ......................................................................................................................................... 7
4.

MagRav Power Unit (Dom) .......................................................................................................... 8

Wykonanie ............................................................................................................................................ 9
Niezbdne Materiay (wszystkie procesy) ........................................................................................ 9
Budowa Cewki ................................................................................................................................. 10
Powoka Nano Nano coating ........................................................................................................ 13
Produkcja Gansw.......................................................................................................................... 19
Kondensator plazmowy................................................................................................................... 22
Bateria plazmowa............................................................................................................................ 24
Monta ................................................................................................................................................ 27
Obudowa (Stacker).......................................................................................................................... 28
Poczenie ....................................................................................................................................... 28
Uruchomienie.................................................................................................................................. 30
Zwikszenie mocy i skrcenie czasu. .............................................................................................. 30
5.

MaGrav Car Unit (Auto) ............................................................................................................. 32

6.

HealthPen (Dugopis zdrowia) ................................................................................................... 34

Produkcja ............................................................................................................................................ 34
7.

Koci kondensatorowe - Q6 i Q24.............................................................................................. 38

Baterio-kondensator Kosola ............................................................................................................... 38


8.

Inne urzdzenia i zastosowanie ................................................................................................. 39

Woda z Gansu CO2 .......................................................................................................................... 39


Inne zastosowanie gansw ............................................................................................................. 40
Krki miedziane (Lusterka edukacyjne) ......................................................................................... 41
MaGrav Health Unit + Helm (System zdrowia) ............................................................................... 41
Good Fella ....................................................................................................................................... 42
SpaceShip (Statek kosmiczny) ......................................................................................................... 42
Star Formation ................................................................................................................................ 42
9.

Podsumowanie .......................................................................................................................... 43

10.

Lista zakupw ......................................................................................................................... 45

11.

rda i przydatne linki ........................................................................................................... 46

2|Strona

1. Od Autora
Ze wzgldu na brak jakiegokolwiek penego polskiego dokumentu opisujcego budow i
zastosowanie urzdzeo Keshego opartych na technologii MaGrav, postanowiem zebrad istniejce
materiay w sieci i przygotowad ten oto poradnik. Rozpoczynam go z dniem 18.04.2016 od zakupu
niezbdnych materiaw do produkcji trzech najbardziej popularnych urzdzeo a mianowicie:
Magrava domowego, samochodowego i Healthpena. Nie wiem czy go zakoocz i czy urzdzenia
zadziaaj, ale daj sobie na to 60 dni. W tym okresie poza budow bd zgbia wiedz i opisywa
moje spostrzeenia, caod bdzie wic miaa form nieco naukowo-badawcz.
Wszelkie opisy zasad dziaania poruszone w poradniku s moim tokiem rozumowania i nie
stanowi prawdy objawionej. Mog jedynie dodad, e z wyksztacenia jestem elektronikiem,
informatykiem wic znam podstawy jedynie akademickiej elektrycznoci. Kady inaczej postrzega
otaczajc rzeczywistod ale mam nadzieje, e lektura bdzie zrozumiaa dla wikszoci
konstruktorw.
Podczas pracy obowizuje kategoryczny nakaz zachowania rodkw bezpieczeostwa.
Pracujemy z prdem a soda kaustyczna ma silne waciwoci rce (rozpuszcza tkank). Wszystkie
materiay s opracowane na podstawie sprawdzonych i bezpiecznych rde ale nie bior
odpowiedzialnoci za szkody powstae w wyniku produkcji urzdzeo. Poradnik jest cakowicie
darmowy mona go rozpowszechniad, modyfikowad na zasadach licencji Creative Commons (CC BYNC-SA 3.0 PL). Jeli jeste ekspertem w tej technologii i z wieloma kwestiami si nie zgadzasz moesz
napisad swj dokument. Jeli masz mniej rozlege sugestie pisz hashirame@gmail.com.
NexusHash

3|Strona

2. Wstp
Dzieo 26 padziernika 2015 roku mona uznad za przeomowy w historii ludzkoci, a zarazem
najbardziej wyciszony w mediach gwnego nurtu. Fundacja Keshe ujawnia schematy i instrukcje do
wasnorcznego zbudowania urzdzenia do produkcji energii elektrycznej zwanego MaGrav Power
Unit. W wiecie nauki zapocztkowao to now dziedzin technologii zwan MaGrav Technology.
Jego dziaanie rni si diametralnie od wizji wszechwiata nauki akademickiej, ktr nam wpajano
od dzieciostwa. Wszelkie schematy s nieopatentowane i oglnie dostpne a sam projekt jest
rozwijany przez licznych przedstawicieli i grupy na caym wiecie. Flagowe urzdzenie w dwch
wersjach: domowa i samochodowa, mona nabyd na stronie fundacji za cen 500. Misj fundacji
jest jednak to by kady mg je zbudowad w zaciszu swojego domu w cenie nieprzekraczajcej 50.

Kim jest M. T. Keshe


Mehran Tavakoli KESHE naukowiec, fizyk jdrowy ur. w 1958r. w
Iranie, zaoyciel Fundacji Keshe. Od 2002 r. zajmuje si kompletowaniem
systemu produkcji energii z wykorzystaniem grawitacji i napdzanych
promieniotwrczo reaktorw. W 2004 r. otrzyma raport od naukowcw z
VUB w Brukseli, w ktrym pozytywnie oceniono jego technologi produkcji
energii. Od 2006 r. wybudowa i pomylnie przetestowa kilka prototypw
dynamicznych reaktorw plazmowych.
Wicej informacji na stronie fundacji tu 1. (ver. ang.)
Wprowadzenie w wersji polskiej tu: Keshe.pl

Czym jest Fundacja i Spaceship Institute


Fundacja Keshe jest niezalen i niedochodow organizacj poza religijn zaoona przez
inyniera M.T. Keshe. Jej celem jest stworzenie nowej wiedzy naukowej, nowych technologii i nowych
rozwizao dla najwaniejszych oglnych problemw, takich jak gd, braku wody, braku zasilania
elektrycznego, zmiany klimatyczne i choroby. Bdzie to moliwe dziki wykorzystaniu opracowanych
reaktorw plazmowych, mog one rwnie dad ludzkoci prawdziw wolnod podry w przestrzeni
kosmicznej. Powsta rwnie rwnolegy Instytut, ktrego zadaniem jest rozwijanie systemw i
technologii Keshe, oraz integracja z innymi organizacjami, przedsibiorstwami i osobami prywatnymi
zainteresowanymi wykorzystaniem ich w praktyce.

Wicej szczegw tu2 (ver. ang.)

1
2

KESHE-TECH-SUMMARY-v9a.pdf (link [9]) i https://www.spaceshipinstitute.org/mehran-tavakoli-keshe/


https://www.kfssi.org/about-kf/ i https://www.kfssi.org/about-ssi/

4|Strona

3. Teoria
Technologia MaGrav
Nowa dziedzina technologii oparta na zjawiskach magneto grawitacyjnych, ktrym towarzyszy
powstawanie plazmy. Kluczowymi propagatorami tej wiedzy s: Nassim Haramein dokona opisu
matematycznego. Oraz Mehran Tavacoli Keshe ktry zaj si inynieri i zbudowa jako pierwszy
urzdzenie o nazwie Keshe Plasma Generator. W 2015 r. opracowa i udostpni materiay
badawcze wersji domowej jednostki o nazwie MaGrav Power Unit suc do produkcji energii
elektrycznej. W historii tematyk t zajmowali si sawni naukowcy jak: Nicola Tesla, Wilhelm Reich3.
Podobne zjawisko w skali makro wykorzystuje Searl Effect Generator zbudowany w latach 60 tych
przez anglika Johna Roberta Roya Searla. Technologi Magrav moemy wykorzystad take do
zbudowania napdu antygrawitacyjnego, systemw zdrowia czy ywnoci. W rodowisku naukowym
tego typu energie wystpuj pod nazw: energii punktu zerowego, prni kwantowej czy orgonu.

Gans
Gans to gas w stanie nano czsteczkowym. Dziaa jak nadprzewodnik, pozwala stworzyd
rodowisko dla przepywajcej plazmy. Gans zawiera czyst informacje o materiale wystarczy
pojedynczy atom.
W naszej produkcji substancja ta osadza si na dnie w postaci galaretowatej zawiesiny. Woda z
Gansu CO2 po kilkukrotnym oczyszczeniu4 znajduje szerokie zastosowanie, nadaje si do picia, ma
waciwoci oczyszczajce, pomaga w usuniciu pierwiastkw promieniotwrczych. Moemy ni
podlewad roliny dla lepszych plonw czy spryskiwad szyby co tworzy bufor termiczny. Sam gans jest
szkodliwy niemona go dotykad go rk, przenika do tkanki. Wod po gansach zwiemy te ciek
plazm i to niej bdziemy najczciej uywali w budowie naszych urzdzeo.
Wicej szczegw czym jest gans znajdziecie tu 5.
W technologii Magrav wykorzystujemy 3 podstawowe rodzaje Gansu: z miedzi, cynku i elaza
(Rys. 1). Kademu z nich nadaj si inne waciwoci. Istniej te inne rodzaje gansw np. z
aluminium, ow, tytan, srebro, mosidz. W naszym dowiadczeniu mix z 3 gansw posuy do
pokrycia cewek Magrava i zbudowania centralnego reaktora (wypeniona pieczka pingpongowa/kula
krysztaowa). Podobny reaktor szczelnie zamknity mona wrzucid do baku paliwa w samochodzie,
podnosi stan energetyczny paliwa i zmniejsza jego zuycie. Wicej zastosowao w rozdziale 8.

Rysunek 1.
Trzy gansy podstawowe
( rdo *8] str. 7)

http://www.infra.org.pl/nauka/czowiek/1176-ladem-reicha-i-orgonu
Zastosowanie wody i czyszczenie w rozdziale 8.1.
5
The Truth - An innerstanding of our reality - What is GANS.pdf (link[19]), KESHE-TECH-SUMMARY-v9a.pdf str.7 (link [8])
4

5|Strona

Nano
Przedrostek nano w nauce akademickiej stanowi skal w jakiej pracujemy i wynosi ona od 1 do
100 nanometrw. Dla zobrazowania mona dodad, e 10 atomw wodoru ma rozmiar 1nm. Obszar
technologii pracujc w tej skali zwiemy nanotechnologi i zaliczamy do niej nanomateriay,
nanoczsteczki itp. Najbardziej znane to grafen czy nanorurki. Powierzchnia w strukturze Nano
znajduje szerokie zastosowanie np. do tworzenia odpychajcych wod warstw hydrofobowych na
tkaninach czy szybach, co sprawia, e s odporne s na brud i wod.
Powoka Nano (ang. Nano coating) w technologii Keshe jest niezbdna by plazma moga
swobodnie przepywad po materiaach, tworzy rodowisko do powstania plazmy swego rodzaju
poduszk powietrzn oddzielajc mied od otoczenia. Dokadny opis czym jest Nano w wersji
angielskiej Tu 6. W naszym dowiadczeniu procesu Nano moemy dokonywad na trzy sposoby od
zewntrz: chemiczny, ogniowy. I trzeci sposb od wewntrz tzw. plazmowy.
Powok Nano w miedzi zwiemy te 5 stanem oksydacji (utlenienia). Przyjmuje wtedy kolor
czarny. Pod mikroskopem widzimy, e struktura materiau ulega zmianie, pojawiy si wiksze
przestrzenie midzy atomami. Technologia jest wykorzystywana w produkcji broni by poprawid
balistyk lotu, wydajnod i wytrzymaod. Struktura atomw po Nano coatingu przypomina budow
diamentu, i nabiera waciwoci izolatora jak i jednoczenie nadprzewodnika. Warstwa Nano z
czasem przyrasta jak kryszta. Powok mona robid na wielu materiaach nie tylko metalach.

Plazma
Plazma w nauce jest czwartym staniem skupienia materii. Jest ona wysoce zjonizowana,
przypomina gaz w ktrym wikszod czstek jest naadowana elektrycznie, jednak pozostaje
elektrycznie obojtna. Plazma bardzo silnie oddziauje z polem magnetycznym i elektrycznym,
stanowi dominujcy budulec gwiazd, na ziemi widoczna w postaci piorunw, ognia lub zorzy polarnej.
Jej pole manifestuje si w formie torusa wok obiektu.
Plazma w ywych organizmach tworzy bioplazm moemy j zauwayd jako biopole (aura). U
czowieka ukazuje ono jego stan energetyczny i moliwe jest do zobrazowania dziki fotografii
Kirlianowskiej7. Na nasze pole plazmy wpywamy mylami i emocjami. Budowany w tym poradniku
Health Pen potrafi wpywad na te pole, stosujc mapy refleksologiczne doni i stp moemy
umierzad bul i przypieszad leczenie chorych lub uszkodzonych tkanek.

Rysunek 2. A i B - Pole przyjmowane przez plazm. C kula plazmowa. (rdo *8])

6
7

The Truth - What are Nano particles.pdf [link[20]) i KESHE-TECH-SUMMARY-v9a.pdf (link [8])
www.macierz.org.pl/artykuly/nauka/elektrofotografia_metoda_gdv_%20a_fotografia_kirlianowska_biopola.html

6|Strona

Plazma w technologii Keshe powstaje na wskutek rozpltania pola magnetycznego z


grawitacyjnym. Jest wic kombinacj pl magneto-grawitacyjnych. W MaGravie efektem jest
przepyw elektronw wic mamy prd. Powstanie plazmy determinuje rodowisko. Niezbdnym
rodowiskiem jest powoka Nano i gas w stanie Nano czsteczkowym. Wedug teorii Mehrana
Keshego plazma jest przyczyn powstania materii a nie odwrotnie. Fizyka plazmy ktr opisa jest
wstanie wytumaczyd o wiele wicej ni konwencjonalna z kwantow wcznie.

Stany materii
Aby zobrazowad czym jest Plazma i powoka Nano posumy si poniszym obrazkiem z
Fundacji Keshe.

Rysunek 3. Stany materii: ciao stae, ciecz, gas, nano, gans, plazma (rdo *8+).

7|Strona

4. MagRav Power Unit (Dom)


Kluczowym projektem fundacji Keshe jest urzdzenie do produkcji energii elektrycznej zwane
Magrav Power Unit. Istniej dwa typy konstrukcji: konfiguracji do domu i do auta. W aucie
spalinowym moemy zaobserwowad mniejsze zuycie paliwa i mniejsz bezwadnod pojazdu. W
elektrycznym moemy uzyskad bardzo du ywotnod akumulatorw. Tutaj zajmiemy si wersj
domow w ktrej urzdzenie pozwala nam zmniejszyd zuycie prdu podpitych pod nie
odbiornikw. Oszczdnoci rosn w raz z upywem czasu pierwsze efekty widzimy po 1-3 mc a
maksymaln sprawnod uzyskamy po roku. Pamitamy by adaptacj rozpoczynad od maego
obcienia rzdu 10 W (szczegy w dziale uruchomienie). Maksymalne obcienie jakie moe przyjd
w koocowym okresie adaptacji wynosi 2,5 kW i wynika to z ograniczeo naszej instalacji w domu i
uytego drutu.
Jak to dziaa? Wzbudzenie energii ktr widzimy (miernikiem pl magnetycznych) jako plazm
polega na oddzieleniu pola magnetycznego od grawitacyjnego. W procesie tym nastpuje konwersja
energii punktu zerowego (prni kwantowej, orgonu) na plazm. Nasycenie obwodu plazmatycznego
powoduje manifestacj energii elektrycznej. Plazma przepywa wewntrz cewek a razem z okrgymi
reaktorami w centrum kadej z niej tworzy pole magnetyczno-grawitacyjne w postaci torusa wok
caego urzdzenia. W koocowej fazie adaptacji urzdzenie nie potrzebuje zasilania z sieci, dziaa
samodzielnie jako nieskooczone rdo wolnej energii. Sam Magrav suy take do przesyania
informacji w eterze. Zakadajc, e materia jest zakodowanym polem magnetyczno-grawitacyjnym
podobnie jak helisa DNA. Moemy przesad dane dowolnej materii jak i myli.

Rysunek 4. A. Produkt fabryczny, B. wntrze (rdo *4+)

8|Strona

Rysunek 5. Widok pl plazmowych wok


reaktorw wewntrz Magrava (rdo *8+)

Wykonanie
W poniszym opisie wykorzystano poradnik [9].
Zarys wykonania: Budow urzdzenia rozpoczynamy od przygotowania 6 podwjnych cewek
miedzianych. Nastpnie po uformowaniu piercieni nanosimy na nie powok nano (5 stan oksydacji
miedzi) metod ogniow lub chemiczn. Ostatni etap to naniesienie gansu (mix z trzech rodzajw) na
cewki i dokadne wysuszenie (produkcja gansu trwa minimum 2 tyg.). Gotowe cewki czymy parami
(ma i du) i budujemy z nich 3 pitrow konstrukcj. Segmenty czymy w odpowiedniej kolejnoci
i dodajemy wczeniej przygotowane kondensatory plazmowe tworzc obwd zamknity. Na kadym
pitrze po rodku cewek umieszczamy kule polimerowe zalane gansem. Idealne s kule krysztaowe
bo nie tumi pola. Caod zamykamy w obudowie (bez metalowych elementw) podpinamy do sieci
domowej (IN wejcie) i rozpoczynamy adaptacj urzdzenia do przepywajcego prdu. Polega ona
na stopniowym zwikszaniu obcienia (dowolny sprzt domowego uytku) podpitego na wyjciu
(OUT). Adaptacja trwa do 3mc, a po roku otrzymamy maksymaln sprawnod. Widok od wewntrz
Rys. 4b.

Niezbdne Materiay (wszystkie procesy)


a)
b)
c)
d)
e)
f)

g)

h)

Drut miedziany: 1.6mm, 60m do cewek (niepowlekany)


Pytki metalowe: 10x20cm, do Gansu, grubod 1mm (4x miedziana; 1x cynk; 1x elazna). Mona
zamienniki wicej info w dziale produkcja gansw.
Pudeka plastikowe z pokryw: 3x 4l wys. 14cm do produkcji gansu; 1x 12-14l wys. 18cm do
nanocoatingu[odporny na sode]; 4x0,5-1l do przechowania Gansu lub soiki.
Chemia: 1kg soda kaustyczna[czysta]; 15l woda destylowana; 1kg kwasek cytrynowy[do
czyszczenia miedzi]; 2 kg sl morska, cukier.
Prty 6mm i 10mm d. 50-100cm do nawijania cewek (dowolne: stalowe
nierdzewne/miedziane/mosine), 8 lub 9mm na kondensatory.
Narzdzia: wkrtarka, szczypce okrge, szczypce tnce, szczypce paskie, rkawice [cienkie
monterskie x1, cienkie lateks x100], okulary ochronne (opcja), strzykawka 100ml+rurka 20cm,
multimetr, mini palnik gazowy 1200C, metrwka.
Pozostae: papier do pieczenia; folia aluminiowa gruba; szyjki z butelek pet 3szt.; siatka
stalowa[na dno pojemnika 18l]; piki ping pong 3x lub bombki polimerowe 3-4 cm, 3x dioda
LED; kabel z wtyczk IN*eoski+ i drugi OUT*mski+, kable z krokodylkami 6 szt.(opcja).
Obudowa: sklejka, pleksi lub plastik np. kiekownica, CD case(jeli 144zw), nie moe byd metalu;
opaski zaciskowe do mocowania)

Rysunek 6. Materiay na Magrava


(rdo wasne)

9|Strona

Budowa Cewki
Krcenie cewek rozpoczynamy od przygotowania konstrukcji do nawijania zwojw na prtach 6
i 10mm. Do tego celu moemy posuyd si ma szuflad, lekko j modyfikujc (Rys. 7a). Wszystkie
cewki wykonujemy drutem miedzianym, niepowlekanym o rednicy 1,6 mm. Naszym mnonikiem
jest liczba 9 propagowana przez Nikola Tesl wic ilod zwojw wynosi 81 i 162 (lub 144). Wszystkie
skrcamy w jednakowym kierunku (prawoskrtna spirala, lewe obroty wkrtarki), na ciasno potem
lekko rozsuwamy. Da to miejsce na warstw Nano (przy metodzie ogniowej odstpy nie musz byd
due). Na pocztku cewki 10mm (In) i na koocu (Out) zostawiamy prosty odcinek drutu 20cm. Na tych
cienkich 6mm (In) drut wymaga podwjnego rozmiaru bo bdzie przecigany dookoa cewki.
Pracujemy cay czas w rkawicach (materiaowych) by nie robid odciskw i korozji. Po poczeniu w
piercienie cewki czycimy w kwasku cytrynowym i poddajemy procesowi nano-coatingu. Kierunek
nawijania w caym zestawie wszystkich cewek i elementw czenia musi byd ten sam. Przy
poczeniach koocwki drutu mona przegrzad palnikiem stan si wtedy bardzo mikkie. Czycimy
je potem w kwasku by warstwa nano moga przylegad. Obcite koocwki polerujemy pilnikiem i
papierem ciernym. Potem formujemy eski/ ptle koocow.
Wymagane materiay: drut Cu 1,6 mm - 60m, zestaw do krcenia cewek: (szczypce, wiertarka,
prty 6mm i 10mm, metrwka, dwa 10cm mae odcinki drutu 1mm, szuflada, rkawice monterskie
cienkie)
Szczegy cewek:
3 sztuk po 81 zwojw prt 6mm, koocwki proste (In)40cm i 15 cm (Out)
* d. cewki (13cm cisk)(25cm rozcignita)+
3 sztuk po 81 zwojw prt 10mm, koocwki proste (In)15cm i 15cm (Out)
* d. cewki (13cm cisk)(25cm rozcignita)+
3 sztuk po 162 zwojw prt 6mm, koocwki proste (In)50cm i 15cm (Out)
* d. cewki (26cm cisk)(35cm rozcignita)+
3 sztuk po 162 zwojw prt 10mm, koocwki proste (In)15cm i 15cm (Out) * d. cewki (26cm cisk)(35cm rozcignita)+

Rysunek 7. Nawijanie zwojw a) szuflada, b) blokada (rdo wasne)

10 | S t r o n a

Nawijanie
Najatwiej przewiercid prty na pocztku (3cm od brzegu) otworem 2mm. Drut pocignd przez
otwory w szufladzie potem pod prtem i zostawid odpowiedni zapas drutu. Blokujemy nasz drut
innym krtkim tworzc zawleczk (Rys. 7b) i nawijamy cewki uywajc lewych obrotw wiertarki,
dociskajc drug ptl do szuflady, drut wtedy jest sztywno nacignity a zwoje bd idealnie
przylegad do siebie. Pod koniec aby nie liczyd rcznie zwojw mierzymy metrwk dugod cewki, dla
81 zwojw bdzie to 13 cm i 26cm dla 162. Zazwyczaj dajemy wicej 0,5 cm bo po odciciu nasze
zwoje si rozpr (2-3 oczka mona spokojnie nawind/rozwind sam rk). Na koniec rozsuwamy
nasze zwoje wykorzystujc krtki drut 1,6 mm przy duych cewkach(10mm) i 1mm przy maych
(6mm). Drut wkadamy pomidzy pierwszy zwoj i jeszcze raz przekrcamy ca cewk tym razem z
odcitym koocem, na prcie moemy te regulowad odstpy rcznie zgniatajc lub rozcigajc
spryn. Kalibrujemy wszystkie cewki by miay t sam dugod. Zanim przystpimy do formowania
warto zakooczenia cewek uoyd jak na poniszym Rysunku 8.

Rysunek 8. Zakooczenia przeciwlege (rdo *9+)

Poczenie wstepne
Ma cewk umieszczamy w duej i przecigamy od maej koocwk (In) jeszcze raz przez sam
siebie (Rys. 9). Formujemy piercieo docinamy dugod prostych odcinkw druta (15cm) i zakaoczamy
je ezk. Majc 2 podwjne piercienie formujemy z nich segment (Rys. 10), ten mniejszy bdzie
znajdowa si wewntrz duego. Ostateczne podczenie 3 segmentw na ktre skada si 6
podwjnych cewek znajduje si w rozdziale monta.

Rysunek 9. Formowanie wstpne cewek (rdo *9+)

11 | S t r o n a

Rysunek 10. czenie cewek w segment (rdo: radionafali.com)

Poczenia cewek i inne elementy moesz robid ze sprynek (z drutu 1mm) jeli bdziemy w
przyszoci rozpinad system. Sprynkami mona potem take czyd kondensatory i zasilanie naszego
Magrava. Pamitajmy by przed woeniem drutu do sprynki zapiowad jego krawdzie na gadko.
Standardowe poczenia wykonuje si skrcajc druty zakooczone ptl/esk midzy sob, pamitaj
by stosowad zasad jak na rysunku 11. Ciepy przewd ktrym idzie plazma okrcasz wok zimnego.
Moesz te wzid 2 kooce prostego druta przyoyd do siebie i normalnie skrcid jak cukierek, docid i
zrobid ma ptelk. Kierunek skrcania w caym urzdzeniu musi byd ten sam. Koocwki moesz
zmikczyd przegrzewajc palnikiem prawie do czerwonoci, jednak potem kiedy bdziesz stosowa
metod chemiczn pokrywania warstw nano musz one byd wymoczone w gorcej wodzie z
kwaskiem cytrynowym, a nalot zmyty pdzlem. Inaczej warstwa Nano moe nie przylgnd, nie
dotyczy to metody na zimno tu spokojnie na wypalonej miedzi warstwa si wytworzy po kilku dniach
leakowania w pojemniku z solution.

Rysunek 11. czenie cewek (rdo *9+)


Rysunek 12. Sprynki cznikowe drut 1mm (. wasne)

Segmenty s gotowe do pokrycia powok Nano, sprynki cznikowe take. Warto te od razu
zrobid kilka cewek do kondensatorw plazmowych (instrukcja 4 poziomy niej). Mona pomyled te
o konstrukcji moduowej w ktrej w przyszoci bdziemy mogli odpinad/dopinad/wymieniad

12 | S t r o n a

kondensatory/cewki wtedy wszdzie stosujemy na czeniach sprynki/wyki cznikowe rnej


dugoci w zalenoci od potrzeby.

Powoka Nano Nano coating


Do pokrycia cewek, mona wykorzystad trzy metody by warstwa bya jak najlepszej jakoci.
Zaczynajc od ogniowej, delikatnie opalasz by nie przegrzad, czekasz a wystygnie 1h. Potem
zaczynasz chemiczn 2-4 parowania, po 2 dniach stygnicia i nadawania polaryzacji rozpoczynasz
ostatni metod plazmow. Podpinasz w niej cewk pod prostownik/zasilacz 9-15V z obcieniem
(np. lampka zegarek). Dla kondensatorw, Health Penw8 najpierw ogniow potem chemiczn. Dla
blaszek miedzianych tak samo lub 3 razy chemiczn kiedy mamy zbyt may palnik by rozgrzad blachy.
Jeli na blachach bd mae przewity to podczas produkcji Gansu podepniesz bateri plazmow
zamiast diody, wtedy warstwa pokryje ca blach.
Uwagi:

U mnie po ogniowej standardowa chemiczna nie dziaa, nie chc czarnied (przy opcja na zimno
lub w szybkowarze nie ma tego problemu). Jeli te tak bdziesz mia namocz ja w gorcej
wodzie z kwaskiem cytrynowym potem pdzlem wyczyd mied, po wypukaniu i wysuszeniu
moesz zaczd metod chemiczn. Wygrzewanie jako pierwsze ma plusy mied staje si mikka i
atwa do formowania. Dla uatwienia na pocztku nie kombinuj stosuj metod albo chemiczn
albo ogniow, ta i ta jest dobra, chod ogniow mi nie wychodzi mimo wielu prb. Tylko pamitaj
po chemicznej nie stosuj ogniowej na tej samej cewce, zanim nie wypuczesz jej we wrztku.
Poza tym ogniowa zniszczy kryszta ktry wytworzy si w poprzedzajcej chemicznej.
Jeli masz dziaajc chocia jedn cewk MaGrava surow mied podcz pod ukad szeregowo
na 24h. Kiedy zaczniesz potem chemiczn czarnieje duo atwiej i szybciej.
Surow mied przed procesem chemicznym moesz lekko podtrawid zanurz na 10 min w gorcej
wodzie z sod kaustyczn by zniszczyd zewntrzn powok. Albo na 1h w gorcej wodzie z
kwaskiem cytrynowym.

Metoda ogniowa
Zarys: Metoda ogniowa jest delikatna redukuje grubod drutu, powoka jest bardzo niestabilna
przez pierwsz godzin zanim wystygnie. Wane by nadad kierunek polaryzacji cewki podczas samego
grzania i uwaad by metal nie rozgrza si do czerwonoci. Po kilku powtrkach 3-6 razy caej ptli
cewka przybierze ciemno grafitowy kolor. Najlepiej trzymad/zawiesid za uchwyt, po wypaleniu w
cigu godziny nie dotykad bo warstwa si zuszczy. Potem dodatkowo moemy jeszcze raz
spolaryzowad cewki miernikiem, chod w ogniowej nie jest to konieczne.
Proces jaki wykonujemy to korozja gazowa
(wysokotemperaturowa). Wane jest by pracowad w strefie
utleniajcej pomienia. Nie ma znaczenia jakiego palnika
uyjemy, wana jest koocwka pomienia jak ustawimy.
Staramy si by niebieski jasny stoek u wyjcia dyszy by jak
najkrtszy to strefa redukujca jeli dotknie on miedzi
warstwa si zuszczy. Jeli to nastpi bdziemy musieli
cewk wypukad w gorcym roztworze kwasku cytrynowego
i proces zaczd od nowa (1h a nalot zejdzie i mied zrobi si

Czym jest dugopis zdrowia patrz rozdzia 6.

13 | S t r o n a

Rysunek 13. Strefy pomienia (rdo wasne)

rowa).
Niezbdne narzdzia: mini palnik 1200C, statyw lub pyta kamienna, rkawice
monterskie/robocze.

Rysunek 14 . Wypalanie zautomatyzowane (rdo:*5+)

Rysunek 15. Kierunek wypalania cewki (rdo *7+)

Proces: Przygotuj stanowisko pracy, najlepiej otwarty teren, przygotuj konstrukcje gdzie
moesz zawiesid cewki (na pycie z kamienia nie zalecam bo powok od spodu atwo przegrzad i si
zuszczy). Na tym etapie koocwki drutw mog byd proste, ale lepiej wygrzewad poczone cae
segmenty skadajce si z 2 piercieni. Po wygrzaniu drut bdzie bardzo mikki i wtedy mona
poczyd cewki. Zaczynajc wypalanie, strumieo ognia kierujemy zaczynajc od maej cewki i
wystajcego drutu (-) jak na Rys. 14, potem z drugiej strony wykonujemy ten sam ruch w odbiciu
lustrzanym. Kiedy pojawi tcza na miedzi i zacznie pojawiad pywajca za pomieniem pomaraoczowa
plama mied jest wystarczajco nagrzana i kierujemy dysze dalej. Z tyu kiedy bdzie stygnd przyjmie
ciemno grafitowy kolor lub ciemny brz. Tak pen ptl wykonujemy 3-6 razy by niebyo widad
tczy.
Kiedy ostygnie po 30 min. nadajemy polaryzacj miernikiem . Ustawiamy zakres 2000mV i
przykadamy (+) do cewki i (-) do siatki cynkowej na ktrej ley. Trzymamy kilka sekund a wartod
dojdzie do 0. Kiedy mamy kompletny segment, minus do wystajcego drutu magnetycznego (+), a
plus do grawitacyjnego (-), (plazma pynie od do + cewki). Kiedy powtarzamy proces Nano
powtarzamy te polaryzowanie zwojw. Po 3 procesach wygrzewania zwoje powinny przyjd ciemno
grafitowy kolor, z czasem kiedy jeszcze bardziej si utleni bd cakowicie czarne. Aby szybciej
uzyskad ten efekt przejd do metody chemicznej. Wtedy moemy przejd do procesu ostatecznego
ksztatowania i powlekania gansem.
Jeli masz cewki kondensatorw albo Health Pena moesz je od razu wypalid. Co do blachy
miedzianej jeli nie jestemy jest wstanie rozgrzad, bo mamy za may palnik, warstw Nano nanosimy
w procesie chemicznym. Przed wypaleniem blach warto je przetrzed papierem ciernym 1500 by
niebyy gadkie. I warto proces chemiczny blach wykonad 3-4 razy.
Uwagi:

Dobrze jest cay proces wykonad o zmroku z maym owietleniem bymy mogli dojrzed kiedy
zwoje si nagrzej do czerwonoci a do tego nie moe dojd bo warstwa moe odpad.
Niektrzy po kadym wygrzaniu hartuj mied w wodzie, sprbowaem raz ale Nano mi odpado
czciowo, byd moe za wczenie nie winem.
W procesie ogniowym polaryzacja miernikiem nie jest konieczna, jeli dobrze nadalimy j
palnikiem
14 | S t r o n a

Niektrzy po ogniowym robi proces chemiczny w szybkowarze, w pudeku nie wychodzi za mao
pary. Dla mnie najbardziej pasuje potrjny chemiczny, powoka jest idealnie czarna i rwno
pokryta.
Surow mied dobrze jest podtrawid poprzez zanurzenie na 60 min w gorcym roztworze z
kwaskiem cytrynowym lub 10 min z ciep sod kaustyczn. Zniszczy to zewntrzna powok
ochronn a Nano nie bdzie odpadad. Podobnie robimy przed procesem chemicznym.

Opcja 2. Ogie + gans


W tej metodzie dodatkowo uywamy atomizera z wod po gansach. Mona nakadad 3
zmiksowane lub kady osobno w oddzielnym procesie. Mgiek rozpylamy na mied zaraz po
nagrzaniu kiedy zrobi si lekko grafitowy kolor. Potem czekamy kilka minut a ostygnie do
temperatury okoo 90 stopni tak by przy kontakcie z materiaem nie syczaa. Spryskujemy drugi raz i
czekamy do wyschnicia. Powtarzamy proces nagrzewania jeszcze raz tym razem z innym gansem
podstawowym, w sumie wic bdziemy rozgrzewad mied trzy razy. W tej metodzie warstwa Nano
jest duo trwalsza a mied twardsza bo ulega lekkiemu zahartowaniu.
Metoda chemiczna
Metoda chemiczna nadaje przyrost gruboci drutu cewek. Mamy do wyboru kilka modyfikacji:

Opcja metal w pudeku (standard)


Opcja szybkowar (gotowanie na parze)
Opcja na zimno (soik z pynem po sodzie i szczelne wygrzewanie)

1. Opcja standard. Metal w pudeku


A. Pierwsze parowanie (24h)

Rysunek 16. Pojemnik z sod + aluminium (rdo *9+)

Materiay:
a) pojemnik plastikowy 12-14 l odporny na sod
b) blacha miedziana 3 szt. 20 cm/10 cm/1 mm (lub cewki 30-40 zwojw jako
zamiennik)(posu do produkcji gansu)
c) kuchenna folia aluminiowa (arkusz A5)
d) 2 bezbarwne plastikowe szyjki po Coli. (same szyjki bo s grubsze)
e) zwinite cewki
f) NaOH / soda kaustyczna (100g czysta) + cukier
g) 3 druty miedziane (30cm)(do czenia caego systemu)
h) siatka stalowa nierdzewna (kwaswka moe byd ocynk)
i) woda destylowana. (1-2 litra)

15 | S t r o n a

Rozprowadzid rwn warstw sody kaustycznej w plastikowym pudeku, przykrywajc dno


(100g na litr wody starczy). Dodajemy zgniecione skrawki folii aluminiowej (kartka A5) oraz 2 szyjki
od butelek (zwieraj wgiel i CO2, wyzwalacz, pomaga zaistnied reakcji). Jeszcze may dodatek w
postaci yeczki cukru (lepsza budowa krysztau). Kadziemy ocynkowan siatk na spodzie pudeka
okoo 5-10 centymetrw od dna. Im wyej tym lepiej bo para bdzie na grze. Siatka musi byd na tyle
trwaa, aby utrzymaa cewki bez ich zamoczenia. Umieszczamy wszystkie cewki, druty i 3 blachy
miedziane ( te mona w drugim mniejszym pojemniku) na pasko na siatce. Zalecam pojedyncz
warstw bo te wyej bd miay przebyski. Wczeniej surow mied oczycid we wrztku z kwaskiem
cytrynowym, zanurzyd na 1h, wypukad i wysuszyd. Zamiast kwasku mona do gorcej wody dad
odrobin sody kaustycznej, ta pierwsza warstwa miedzi zostanie zniszczona a pniejsze parowanie
przebiegnie lepiej. Blachy przetrzed papierem ciernym 1500.
Zanim przystpimy do reakcji pamitamy o ochronie ciaa: rkawice, ewentualnie maska, przy
reakcji sody z aluminium wydziela si atwopalny wodr wic pracujemy wycznie w otwartym
terenie. Umiecid pokryw z maa szczelina i zalewamy wrzc wod destylowan, 1-2 l by nie
signy siatki. Szybko zamknd pokryw i umiecid co cikiego na grze 1-2 kg. Po okoo 10
minutach, elementy powinny zaczd robid si czarne. Zostawiamy na 24h. Pojemnik postawid na
izolowanym podou by wolniej styg. Latem dobrze postawid na soocu.
Ograniczenie ucieczki pary. Aby uniknd ucieczki pary moesz wywiercid otwr w pokrywce 68mm i wrztek wlewad lejkiem do zamknitego pojemnika, na koniec zatkad otwr wyciosanym
drewnianym kokiem. Pokrywa w tym czasie dociona 1kg, wystarczy nawet jaka szeroka deska, bo
moe poderwad wieko.
W zamknitym pojemniku para bdzie si osadzad z sod na miedzi wic bd czarne z biaym
osadem, po zakooczeniu procesu naley wypukad cewki w gorcej wodzie, osuszyd i wrzucid do
czystego pojemnika. Zazwyczaj stosuje si dwa, trzy parowania jedno wstpne drugie zasadnicze. Kiedy
warstwa jest dobrze zrobiona miernik ustawiony na pomiar napicia i zakres 2000mV bdzie nam pokazywa
chwilowe skoki nawet do 100mV.
Polaryzacja wstpna. Koocwki tak ustawionego miernika przykadamy (+) do odnogi grawitacyjnej
cewki a (-) do magnetycznej i trzymamy do 10 min. Proces ten powtarzamy po kadej chemicznej kpieli by
ustawid kierunek krysztau Nano. Po wszystkich procesach tak polaryzacje wykonujemy nieco duej a
mianowicie 2 dni w 3 godzinnych odstpach czasu. Szczegy dalej.
rodki bezpieczeostwa. Warto mied w pobliu butelk octu, szybko zneutralizuje zasadowod sody kiedy
nam si rozleje na skr, szare mydo te dobre. W otwartym terenie sprawdzid kierunek wiatru by opary
niedoszy centralnie na nas. Poza rkawicami osonid reszt ciaa dugim rkawem, wstrzymad oddech na
moment zalewania.

B. Drugie parowanie (24h)


Stosujemy je bo nie wszystkie elementy pokryy si rwnomiernie i zazwyczaj z jednej strony
dlatego teraz je obracamy lub jeli mamy wysoki pojemnik dajemy pionowo by wisiay swobodnie.
Nie mog dotykad siebie. Mikstura ta sama co w pierwszym etapie szyjki, aluminium, odrobina cukru i
zmielonego wgla drzewnego, sody mniej starczy 50g. Po zalaniu wrztkiem ponownie zostawiamy
na 24h. Lub 12h i jeszcze raz 3 cie parowanie. Dla blach do Gansu warto nawet 4 parowania.

16 | S t r o n a
Rysunek 17. A) II etap parowania B) Polaryzacja cewki (rdo *9+)

C. Rozadowanie miernikiem /polaryzacja, suszenie (3dni)


Kad z cewek jeszcze mokr, kadziemy na podou nieprzewodzcym i rozadowujemy
miernikiem ustawiamy zakres do pomiaru oporu 100k om (+) z jednego kooca cewki, a (-) z drugiego
przez 1 min kada. Chowamy cewki do pudeka. Troch cieczy po sodzie zlewamy do soika i troch
zostawiamy jeszcze w rodku z cewkami tak 2-3 yki. Wieko zostawiamy troch uchylone.
Rozpoczynamy polaryzacj. Tym razem ustawiamy pomiar napicia i zakres 2000mV. Cewk
umieszczamy na siatce przewodzcej (moe byd ta sama co w pudeku na ktrej lea) i przykadamy
() do siatki, a + do cewki w rnych punktach. (Rys.17). Jeli warstwa Nano jest dobrze zrobiona
Voltomierz bdzie pokazywa skaczce napicie o 0 do 70mV minusowe i/lub dodatnie. Dymy do
stanu kiedy przez wikszod czasu bdzie pokazywao si 0 bez skokw. Ten proces powtarzamy w
cigu 3 dni co 3-6h. Kiedy mamy kompletny segment, przykadamy minus miernika do wystajcego
drutu magnetycznego (+), a plus miernika do grawitacyjnego (-).
Elementy na koniec puczemy w gorcej wodzie, najlepiej zalewamy w pojemniku wrztkiem,
mona zostawid na kilka godzin i uyd pdzelka kiedy w jakim miejscu jest biay osad.
Elementy trzymamy na chusteczkach papierowych w czystym suchym otwartym pojemniku 4
dni i moemy montowad naszego MaGrava. Oczywicie mog leed i miesic warstwa Nano narasta
powoli, moemy je umiecid w polu dziaajcego magrava na pewno bdzie lepszej jakoci a gotowe
urzdzenie szybciej uzyska pen moc. Szczegy dalej.
2. Opcja Szybkowar
Jeli dysponujemy szybkowarem jest opcja gotowania cewek na parze, na wolnym ogniu w
szczelnym przykryciu. Jestemy wtedy stworzyd bardzo trwa powok w cigu 3-6h .Garnek musi byd
stalowy nierdzewny i oczywicie nie nadaje si potem do gotowania posikw. Postpujemy podobnie jak
w pudeku elementy musza byd nad poziomem wody na rusztowaniu z siatki. Dwie szklanka wody, 50g
sody, kawaki foli aluminium i szyjki po coli, odrobina cukru (przy HelathPenach zioa, proszek z muszli,
wgiel drzewny czy woda po gansie CO2). Zagotowujemy po 30 min wyczamy czekamy 3h na ostygnicie,
obracamy, ponownie gotujemy 30 min i tak trzy razy. Pracowad w wolnym powietrzu, oczywici rkawice,
nie wdychad oparw. (Nie testowaem tej metody)
3. Opcja na zimno
W plastikowym szczelnym pojemniku tworzymy mikstur ta sama co w pudeku soda aluminium
odrobina cukru i szyjki z butelki plastikowej, zalewamy wrztkiem, po ostygniciu wywar (solution)
dolewamy do szczelnego pudeka/soika z naszymi cewkami (te podtrawid w gorcej wodzie z kwaskiem
cytrynowym, wypukad wysuszyd). Wywar moe pochodzid z pierwszego parowania. Takie pudeko
pozostawiamy na grzejniku soocu kilka dni do 2 tygodni. Elementy musza byd take odizolowane od dna
by krople ciekego roztworu ich nie zalay (jeli nawet zalej opukad w wodzie i woyd z powrotem). W
takim pojemniku warto trzymad wszystkie cinki nierwno pokryte, materiay z ktrych odpado Nano
podczas Gansu, nieudane cewki przydadz si kiedy np. do produkcji Gansu. Tu mona dad wicej wywaru
z mocniejsz iloci sody, przed zamkniciem dosypad kilka patkw foli aluminiowej (uwaga na wodr) i
opcjonalnie proszek z wgla drzewnego. Roztwr przyjmie kolor krystalicznie niebieski. Dla mnie idealnie
ten sposb nadaje si na dokooczenie HealthPenw po 2 parowaniach jeli dalej maj przebyski, po
tygodniu takiego leakowania bd idealnie czarne. Na koniec puczemy w gorcej wodzie destylowanej.
Metoda plazmowa
T metod stosujemy opcjonalnie w celu wytworzenia wewntrznej warstwy Nano. Mied
przybierze kolor byszczcy srebrno - grafitowy. Bardzo do niej zachcam znacznie przypiesza czas
adaptacji przyszego urzdzenia.

17 | S t r o n a

Wstpna adaptacja: W tej metodzie jeden z trzech segmentw cewki po procesach Nano
podczamy pod zasilacz/prostownik/adowark z telefonu 5-15V i dajemy jakie urzdzenie na
wyjciu (zegarek/lampka/listwa LED). Do zestawu wpinamy minimum 3 kondensatory. Najprostsze
obcienie pod 5V to dioda LED + rezystor 100 om. Jeli masz inne napicie i chcesz dobrad rezystor
skorzystaj z poradnika [29] lub kalkulatora [30].
Adaptacja plazmowa: Jeli mamy gotowy Magrav peny 3 segmentowy lub samochodowy 1
segmentowy nowe cewki przed (surowe) i po procesie Nano wpinamy na wyjciu dziaajcego ju
Magrava szeregowo, kad oddzielnie na 2-3 dni. Takie cewki bd zawieray powok Nano bardzo
dobrej jakoci a gotowe urzdzenie szybciej zacznie dziaad. Tu take na wyjciu jakie mae
obcienie.
Uwagi:
W adaptacji plazmowej polaryzacja miernikiem nawet po procesie chemicznym nie jest tu
potrzebna. Dziaajcy Magrav sam ukierunkuje zwoje w nowej cewce. Jeli nawet le
spolaryzowalimy cewki/kondensatory miernikiem Magrav sam si przestawi tylko pena
adaptacja wyduy si o 3-4 tygodnie.

18 | S t r o n a

Produkcja Gansw.
Wymagane materiay:
a) Plastikowy pojemnik 3 szt. 4l. wys. 14cm
b) 3 soiki szklane 0,5-1L. lub okrge zakrcane polimerowe na ywnod do przechowania
Gansu. Najlepiej nadaj si do tego pojemniki krysztaowe, karafki.
c) 1x Blacha cynkowa (10x20 cm x1mm)(lub co z cynku np. odwaniki do k, anody cynkowe)
d) 3 xBlacha miedziana powleczona nano powok (10x20 cm x1mm) (lub zastpid je cewkami
nano po 60-80 zwojw kada)
e) 1x Blacha miedziana bez nano (10x20 cm x1mm)(lub cewka miedziana bez Nano 60-80
zwojw, 10mm)
f) 1x Blacha elazna (10x20 cm x1mm)(lub co elaznego np. grube gwodzie kowalskie lub
zwyke niepowlekane)
g) Sl morska 900-1350 g (brudna) i woda destylowana 9l.
h) 3x dioda LED, strzykawka + rurka, rkawice, przewody miedziane + zaciski biurowe.
i) Pompka akwarystyczna + zasilacz, opcjonalnie (szybsza reakcja)
Na pocztek powlekamy 3 pyty miedziane powok Nano jeli takowych jeszcze nie mamy. Jak to
zrobid? Wrd punkt wyej. Pamitamy by najpierw wywiercid po 2 otwory 2mm na grze co pniej
pomoe nam zamocowad blach w pojemniku. Zamiast pyt miedzianych moemy uyd cewek z liczb zwoi
60-80.

I blaszka (-)
Cynk
Mied
elazo

II blaszka
(+)
Mied
Nano
Mied
Nano
Mied
Nano

Kolor

Gans

Szary- bekit

CO2

turkus

CuO

brunatny

CH3

Tabela 1. czenie metali ich Gans


Rysunek 18. Produkcja Gansu CO2

Przygotowujemy 3 pojemniki 4 litrowe. W kadym pojemniku tworzymy roztwr soli morskiej


(niektrzy daj zwyk kuchenn i te daje rade) z ciep wod destylowan (moe byd przegotowana,
destylowana dobra do pukania gansw) 10-15%, czyli na pojemnik przypada nam 3l wody i 450g soli.
Przewiercone blaszki zawieszamy na uchwytach przymocowanych do cianek pojemnika zachowujc
2-3cm dystans od brzegu. Dbamy te o odstp od dou 3-4 cm by blachy nie dotykay warstwy Gansu
kiedy si wytworzy. Kiedy wody z czasem ubdzie z pojemnika moemy dolewad ciepej
przegotowanej z kranu. Na morskiej wodzie moe byd problem czsto jest bardzo zanieczyszczona.
Himalajsk sl te odradzam mimo e kolor bdzie si zgadza jest nieco inna struktura.
W pojemniku z przyszym gansem CO2 (mied Nano + cynk), Lutujemy ma diod LED z
kabelkami i podpinamy do blach na grze przekadajc przez otwr i skrcajc, lub zaciskami
biurowymi (zapewni to stabilizacj skokw napicia podczas procesu). Dusza nka diody (+) zawsze
w stron miedzi Nano, krtsza katoda (-) od strony cynku. Tu nieprzypieszany reakcji zasilaniem ale
moemy dad pompk akwariow do natlenienia. Kolor biay oznacza wicej ZnO, a szaro-niebieski
wicej CO2 i taki jest podany. Tu produkcja trwa najduej minimum miesic zamiast diody mona
dad bateri plazmow, rdzeo (-) do Nano miedzi i (+) do materiau. Bateria pozwoli rozadowad
19 | S t r o n a

nadmiar energii pocztkowej plazmy i mied Nano nie bdzie nam si zuywad. Zamiast diody czy
baterii jako obcienie mona dad may silniczek elektryczny.
Dla pojemnika z CH3 (mied Nano + elazo) i CuO(mied Nano + mied zwyka) metale czymy
zwykym drutem/kablem miedzianym moe byd nano, mona bez diody lub dodad baterie plazmow
kiedy nasze blaszki maj przewity. Albo zwyk bateri 1,5V/ zasilacz 1,5-2V i prd max 15mA ale
wtedy naley zastosowad pompk do napowietrzania. Jeli jej nie dodasz, metal moe si utlenid zbyt
szybko, a wynikiem bd ziarna zamiast pynnych gansw. W przypadku baterii poczenia mamy
odwrotnie jak na diodzie czyli dajemy rdzeo (-) do Nano miedzi i (+) do materiau (tu najpierw
sprawdmy czy nasza dioda ma tak ustawione bieguny czasem moe byd odwrotnie). Gans z elaza
pojawi si najszybciej ju po 2 dniach w postaci pomaraoczowych ziarenek, gans z miedzi troch
duej 1 tydzieo jako kolor turkusowy. Jako elaza mona dodad niepowlekanego grubego gwodzia
budowlanego.
Kt ustawienia blach te ma znaczenie najlepiej by d by nieco cignity do siebie. Pamitaj
by zostawid wieko otwarte inaczej zabraknie tlenu i bd ziarna.

Rysunek 19. Kierunek podczenia baterii i diody (. wasne)

Rysunek 20. Opcja gans w soiku (. wasne)

Czas produkcji wyniesie odpowiednio 3-4 tyg. kiedy zastosujemy tylko przewody lub 1-2 tyg.
pompka i bateria. Najlepsze efekty i szybki gans otrzymasz stosujc zasilacz laboratoryjny gdzie
ustawisz prd na minimaln wartod 20mA i napicie 1,5-2V. Szeregowo podepniesz jeden segment z
MaGrav Car Unit (wersja samochodowa) i dodasz kondensator plazmowy. W takim poczeniu pynie
ju prd plazmatyczny i moesz uzyskad 1cm Gansu nawet po 3 dniach. Jednak dla CO2 lepiej niczym
nie przypieszad.
Pojemniki najlepiej postawid w spokojnym, stabilnym miejscu, najlepiej na dworze z dala od pl
elektromagnetycznych gniazdek, kabli, urzdzeo itp. Wszystko to moe wyduyd reakcje bo zakuci
przepyw plazmy. Wygodn opcj jest te produkowad gans w soiku, jako Nano mona uyd
kondensatorw 10mm, po przeciwnej stronie mniej wicej ten sam rozmiar, albo HealthPenw, lub
dowolnych innych miedzianych elementw np. cienkich rurek hydraulicznych spitych w pakiet 7
sztuk. Co 1-2 tyg. dolewamy wieej wody wyrwnujc poziom pocztkowy.
Odsalanie: Na koniec kiedy pojawi si te 1-2 cm gansu po 3-6 tygodniach cigamy strzykawka
gans i wlewamy do nowych czystych pojemnikw zalewamy wod destylowan i czekamy a opadnie
na dno. Po opadniciu cigamy wod strzykawk (moemy j przechowad przyda si w przyszoci
do dolewania ubytkw wody w produkcji gansu). Do pojemnikw z gansem kolejny raz dolewamy
wody destylowanej, mieszamy i czekamy na osadzenie. Po 1 h ponownie cigamy wod ktra
pochona zawarta sl i tak w sumie 3-5 razy. Wod po CO2 mona zbierad by wylad pniej do
brudnej rzeki, jeziora. Sona woda z pierwszego odsolenia moe posuyd do nanocoatingu
chemicznego wtedy drobinki Gansu zawarte w soli osadza si na metalu razem z warstw Nano.
Wod po gansach zwiemy ciek plazm i to w niej mona pniej zanurzad cewki i kondensatory. Z
wody take w przyszoci bdziemy budowali reaktory w rodku spirali Magrava. Inne zastosowania
wody po gansach w rozdziale 8. Po odsoleniu mona dodawad wody zwykej/przegotowanej.
20 | S t r o n a

Filmik z produkcji: https://www.youtube.com/watch?v=jpYnOZYRcfM


Inne rodzaje gansw i zastosowanie:

Gans z Aluminium szkodliwy dla zdrowia dobry do baterii i akumulatorw.


Gans z Oowiu Star Formation, Nuklear Shield
Gans z Zota, Srebra kwestie zdrowia
Gans z Tytanu baterie, tranzystory, trioda
Gans z Mosidzu tranzystory

W przypadku metali szlachetnych do roztworu dodajemy odrobin roztworu sody kaustycznej.


10 ml na litr solanki i dodatkowo zasilanie z adowarki 0,5 A. W moim przypadku kiedy dolaem taki
roztwr do Gansu z CuO po 2 tyg. odpado Nano z miedzi i gans zabarwi si z turkusowego na czarny,
ale nie daem adnego obcienia moe dlatego.
Uwagi:

Najczstszy problem to odpadanie materiau Nano z miedzi, najlepiej stosowad od pocztku


baterie plazmow lub diod/silniczek a kiedy widzimy, e warstwa zaczyna odpadad,
wymieniamy element na nowy, stary dajemy do chemicznego Nano opcja na zimno, albo
parujemy ponownie. Jest to wane bo kiedy Nano odpadnie cakowicie nasz gans moe si
kompletnie zepsud i zmienid kolor. Jest te opcja z paeczkami grafitowymi zamiast na nono
miedzi ale nie testowaem. W tym przypadku reakcja wymaga zasilania maym prdem moe
byd z adowarki od telefonu do tego dioda. Podczamy szeregowo jak baterie plazmow.

Opcja 2. Mini produkcja


Od czasu kiedy uywamy ciekej plazmy, nie potrzebujemy ju duej iloci Gansu i ogromnego
pojemnika z 3 litrami solanki. Do standardowych gansw dobrze jest uyd soikw litrowych/
plitrowych lub nawet butelek plastikowych z odcitym korkiem, zamiast blach kilka paskw metalu
z jednej strony a drugiej jaka spirale miedziane, wizk drucikw lub rurki hydrauliczne.
Do metali cikich jak zoto, srebro kiedy metalu mamy odrobin najlepsza bdzie mini
produkcja. Potrzebujemy maej zakrcanej buteleczki 30 100 ml. Wkadamy do rodka spiral Nano
o rednicy 1 cm i w samym centrum wkadamy rdzeo z zota/srebra. W nakrtce wiercimy 5 otworw
2 na metale i 3 wiksze na powietrze. Standardowo zachowujemy odstp od dna na gans i zalewamy
solank 10-20 %. Na poczeniu metali dajemy ma diod LED lub mini kondensator/bateri 9
zwojw z druta 1 mm. A takim pojemniku oddziaywanie pl plazmowych jest bardzo due a reakcja
zachodzi szybko pierwsze efekty ju po 3-5 dniach zamiast 2 tygodniach.

Rysunek 21. Gans w maych pojemnikach (. wasne)

21 | S t r o n a

Kondensator plazmowy
Ostatni etap produkcji to kondensator plazmowy, wygldem i konstrukcj s podobne do
baterii plazmowej. Skada si z drucianego rdzenia (-), izolatora w postaci papieru zamoczonego w
gansie i cewki na zewntrz, ktra stanowi biegun dodatni (+), (Rys.22). W Magravie s niezbdne
dziaaj jako stabilizator dla plazmy, filtruj i podtrzymuj jej pole. Mona je wykonad po 2-4 tyg.
kiedy mamy ju gotowy mix gansw (wystarczy nawet sama woda odsolona po gansach, zakraplad
strzykawk podczas zwijania na papier) Jeli nie masz jeszcze gansu uyj wosku pszczelego mona z
dodatkiem proszku z muszli morskiej.

Rysunek 22. Przekrj i produkt finalny (rdo *9])

Niezbdne materiay:
a) Drut miedziany 1.6 mm (4m)
b) Szczypce okrge i tnce, rkawice, pilnik
c) Zestaw do nano coatingu (soda, folia aluminium, butelki szyjki, wgiel lub spalony
proszek z muszli, cukier)
d) Wosk pszczeli, proszek z muszli oceanu (jeli nie mamy Gansu)
e) Mix 3 gansw ( lub woda po gansach)
f) Papier do pieczenia (do zestawu samochodowego mona pergaminowy), sznur lniany
Wykonanie: Z drutu 1,6 mm skrcamy spirale 27 zwojw (prt 8-9 mm), kierunek ten sam jak w
duych cewkach. Na pierwszym zwoju tworzymy ezk, a na drugim koocu, ostatnim zwoju
zostawiamy prosty odcinek 10cm zakooczony take esk. Po przeciciu drutu warto za polerowad
pilnikiem, potem papierem ciernym 800 krawdzie. Z drugiego prostego 22 cm (podwjny)
tworzymy rdzeo (lub 15cm pojedynczy). Obydwa kooce zawijamy w esk. Przygotowane druty
poddajemy procesowi Nano coatingu. Przy wypalaniu tak jak w wypadku cewek nadajemy
polaryzacj. Wkadamy rdzeo do zwojw i kierujemy dysze od dugiej nogi do cewki. Powtarzamy 3
razy za kadym razem chwil potem nadajemy miernikiem polaryzacj. Ustawiamy zakres na 2000mV
i przykadamy koocwki (-) na pocztku (+) na koocu zwojw. W chemicznej podobnie po procesie, a
napicie spadnie do zera.
Wycinamy pasek papieru do pieczenia 9x24cm (szerokod tak by wystawa po 1cm przed i za
cewk, dugod nawet do 30 cm) nanosimy na powierzchnie 7cmx24cm gans mix (w mixie proporcje
gansw po rwno, do tego cukier i odrobin sody kaustycznej) troch odparowany, konsystencja
pasty. Mona uyd odsolonej wody po gansach wtedy konsystencja pynna, a papier maczamy z
dwch stron w takim roztworze. Rdzeo moe byd podwjny drut lub pojedynczy jak w modelu 2 ale
wtedy rednica nawijania cewki 6-8 mm. Wkadamy w rodek zrolowanego papieru, lub rolujemy
papier razem z rdzeniem na ciasno. Na koocach warto zwizad sznurkiem lnianym by rdzeo si nie
przesuwa. Na to nasuwamy cewk i skrcamy papier jak cukierek, na koniec caod kpiemy w gansie
i suszymy (lub wodzie po gansach zwoje nie bd si sklejad). Jeli nie mamy Gansu i jest to nas
pierwszy kondensator owijamy rdzeo nici lnian 1mm i zalewamy woskiem, a na to spirale 6 mm.
22 | S t r o n a

Ilod kondensatorw jakich poturbujemy to 3 lub 6 sztuk w zalenoci od konfiguracji z naszym


MaGravem.

Rysunek 23. Elementy kondensatora, model 1 podwjny rdzeo (rdo *9])

Model 2: https://www.youtube.com/watch?v=jGzdk_FAepw
W tej wersji papier z gansem na rdzeniu (pojedynczy drut) zawijamy i zabezpieczamy koocwki
sznurkiem lnianym. Na to rcznie nawijamy 18 zwojw drutu Nano. Mona wczeniej na prcie 6-8
mm. I po woeniu rdzenia do rodka cewki lekko j skrcid tak by zwoje si zacisny i przylegay do
papieru w gansie. W wersji na bateri dodajemy folie aluminiow/cynkow/tytanow o gruboci 0,10,2mm. Palnikiem tworzymy na niej warstw Nano. Moemy stworzyd 4 komorowy kurpus dla
naszych kondensatorw z tektury/sklejki 1 mm. Albo wykonad ze strzykawki 100 ml Rys.25. Warto
nadad tym elementom warstw Nano poprzez zanurzenie na kilka sekund w ciepym roztworze sody
kaustycznej. Papier warto docid jak na Rys.23 by na rdzeniu przylega ciasno a po zwiniciu do
poowy zacz maskowad gwk rdzenia. Izolacja rdzenia od cewki jest wana inaczej mog pojawid
si spicia podczas duych obcieo Magrava.

Rysunek 24. czenie kondensatorw w segment 4 elementowy. (rdo *7+)

Rysunek 25. Docicie papieru i segment ze strzykawki 100 ml (rdo: archive.org/details/MagravCapacitorsType2)

Uwagi: Plazma w kondensatorach korzysta z efektu tunelowania, wic pynie wewntrz cewki,
wane jest by wok rdzenia kondensatora bya przestrzeo, Model 1 z zagitym podwjnym rdzeniem
23 | S t r o n a

jest w tym lepszy od 2. Co do baterii przestrzeo raczej trudno zrobid bo jeli rdzeo nie bdzie
przylega do papieru poprzez ciasne zwinicie nie pojawi si na niej napicie. Po wyschniciu samego
Gansu take bateria nie da napicia dlatego stosuje si odrobin sody i cukru.

Rysunek 26. A. Pakiet kondensatorw na wsplnym rdzeniu, wyjcia czone na wyki 1mm, B. czenie standardowe

Bateria plazmowa
Bateria plazmowa wyglda jak kondensator plazmowy zawiera jedynie dodatek w postaci foli
wkadki aluminiowej lub tytanowej 0,2mm poddanej ogniowemu procesowi Nano. Po przyoenia
miernika powinna dawad jakie 0,3-0,5V. Dla Magrava bateria stanowi stabilizator i pewien
wzmacniacz startowy dla plazmy. Mona je wykorzystad do procesu produkcji Gansu zamiast diody.
Mamy kilka konfiguracji poczeo baterii z kondensatorami. Istnieje te zespolony i nieco
zmodyfikowany zestaw kondensatorw z bateriami plazmowymi o nazwie Quadrivium System. Jest
on dopiero testowany ale jak dotd daje dobre rezultaty.
Niezbdne materiay:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Drut miedziany 1.6 mm (4m)


Szczypce okrge i tnce, rkawice, pilnik
Zestaw do nano coatingu
Jeli nie mamy gansu wosk pszczeli + proszek z muszli morskiej (spiowad pilnikiem)
3 gansy standardowe + dodatkowo mona z oowiu/tytanu/aluminium) po 4 ml kadego
Papier do pieczenia
Folia aluminiowa (spoywcza jest za cienka/ mona z aluminiowych tacek do ywnoci
0,2 mm)
h) Cukier 5g i soda kaustyczna 1g.
Rdzeo zawijamy w pasek papieru do pieczenia 9 x 24-30 cm (tak by papier wychodzi po 1cm
poza cewk), na rodku gdzie ma miejsce styku drut smarujemy gansem i zabezpieczamy po
zawiniciu sznurkiem lnianym kooce. Jeli nie mamy gansu rdzeo owijamy sznurkiem lnianym i
pokrywamy woskiem pszczelim, poprzez stapianie w ogniu. Na to kawaek foli, blaszki aluminium, lub
tytan/cynk (grub 0,2 mm) o szerokoci caej spirali, wczeniej tworzymy warstw Nano poprzez
palnik gazowy. Zawijamy wok rdzenia w tym samym kierunku co przysz cewk. Na to zakadamy
spirale Nano miedzi, mona nawijad rcznie na rdzeniu albo mied ju zwinit cewk na prcie 68mm, kiedy mamy tylko wosk i pojedynczy rdzeo lub 9-10 mm kiedy mamy podwjny rdzeo. Zwoi
moe byd 18 lub 27. Moemy stworzyd podwjn warstw baterii czyli na foli z aluminium jeszcze
raz papier i kolejn foli tym razem tytanow lub cynkow i dopiero spirale Nano miedzian. Gans
mix w pierwszej warstwie robimy z mied/cynk/elaza w drugiej do wyboru jeden
tytanu/oowiu/aluminium. Kadego skadnika bierzemy 5ml dodajemy cukier yeczk 5g i odrobin
sody kaustycznej 1g, mieszamy i czekamy a si roztopi.
Kolejnod montau moe byd inna, czyli najpierw formujemy wkadk z blaszki wkadamy j na
ciasno do cewki, a dopiero potem rdzeo z owinitym papierem, tu moemy regulowad jego grubod
by przylega i do rdzenia i do blaszki. Wykonujemy 3-6 sztuk takie baterie pomog nam w produkcji
24 | S t r o n a

Gansu. Kiedy blaszki Nano maja przebyski. Kondensator rozaduje nadmiar energii pocztkowej i
skoki plazmy szczeglnie w gansie z cynku.
Uwagi: Gans mix do pokrycia rdzenia albo cewki moe byd z odsolonej wody po gansach, papier
namoczyd z dwch stron w pojemniku z roztworem lub pipet/ strzykawk aplikowad podczas
samego zawijania na rdzeo. Pasta z Gansu na miedzi tworzy biay osad i czasem moe sklejad zwoje
co troch zahamuje plazm, wic lepsza jest woda gansowa czyli cieka plazma. Przed
uruchomieniem Magrava kondensatory i baterie musz dobrze wyschnd 3 dni. Sznurek lniany na
koocach take zanurzyd w ciekej plazmie.

Rysunek 27. A. Typy rdzeni, B. Baterie plazmowe (. wasne)

Baterio - kondensator plazmowy


W tym zestawieniu mamy 2 baterie i 3 kondensatory plazmowe na jednym rdzeniu. Jest to
wersja poduna stosowany w Systemach zdrowia - Health Unit. podobne zestawy w wersji
piercieniowej Kosola stosowane s w kociach Q6 (rozdz. 7). Niektrzy podczaj takie podune
baterio-kondensatory do Magrava jedna przed cewk druga za.
N.C Cu mied z powok Nano.
P1-3 minimum 3-4 zwoje
A1-2 9 zwojw

Konstrukcje moemy usztywnid uywajc kleju na gorco (zawiera CO2), klej mona
nanocoatowad na zimno w sodzie i powlekad go ciek plazm (odsolon wod po gansie).

25 | S t r o n a

Tranzystor plazmowy
Stosowany na wyjciu od razu za MaGravem jego zadanie jest podobnie do triody plazmowej.
Dziaa w ukadzie sprzenia zwrotnego jako wzmacniacz plazmowy. Znaczco przypiesza adaptacj
Magrava do sieci, zauwaalny spadek poboru energii na obcieniu ju po kilku dniach.

Rysunek 28. Budowa tranzystora (PTS NPN) (rdo Alekz Technology[5])

Do budowy cewek uywamy podwjnej warstwy izolatora z papieru do pieczenia w gansie A i B


i przewodnika w postaci foli (Nano ogniowe) aluminiowej i cynkowej. Jako wody mona uyd solonej
po gansach. Aby wykonad rezystor plazmowy wystarczy na odcinku zagid drut do gry 1/2 cm i z
powrotem do dou. (Schemat wkrtce)

Gans Mix A: cukier, soda kaustyczna, woda, gans z tytanu (TiO), gans z mosidzu (ZnO + CuO)
Gans Mix B: gans z elaza CH3, woda
Nano Coated Copper Wire drut miedziany z Nano, Super conductor - nadprzewodnik

Rysunek 29. Przekrj cewek tranzystora (rdo *5+)

Trioda
Trioda to najstarsza lampa wzmacniajca sygna elektryczny. Dawniej bya uywana w
wzmacniaczach lampowy do urzdzeo muzycznych. Skada si z trzech elektrod: katoda, anoda i
siatka pomidzy nimi. W wersji plazmowej dziaa podobnie jak tranzystor powyej, wzmacnia nam
pole plazmy caej jednostki Magrava. Podpinamy j szeregowo na wyjciu ostatniej cewki MaGrava w
ukadzie sprzenia zwrotnego.
Budowa: Mamy stalowy/tytanowy rdzeo 1,6 mm (katod) na to nawinita blacha cynkowa 0,02
mm, nastpnie nawijamy 18 zwojw miedzi Nano, kolejny raz blacha cynkowa i druga cewka 18 zw.
(nasza anoda). Blach poddajemy ogniowemu procesowi Nano. [3]
Inne elementy
Praktycznie w technologii plazmowej MaGrav stosujemy wszystkie elementy jak w elektronice
[29]. Standardowo mamy rezystory, kondensatory i cewki. Moemy z nich budowad ukady RLC w
rnych konfiguracjach. Dodatkowo mamy tranzystory, baterie i diody plazmowe, z cewek odwrotnie
zespolonych mamy transformatory lub wzmacniacze plazmy.
26 | S t r o n a

Monta
Jeli nie masz jeszcze Gansu moesz podpid segment cewek (z warstw Nano) lub wszystkie
trzy poczone szeregowo pod zasilacz 12V i podpid jakie obcienie np. lampk LED na wyjciu
niech chodzi. Warstwa Nano zacznie si wytwarzad od rodka miedzi i przyjmie ona byszczcy czarny
kolor. Kiedy masz ju po 2 cm kadego z Gansu zbierasz go strzykawk, odsalasz 3 razy i robisz w
okrgym pojemniku mix, dodajesz do tego troch cukru i sody. Maczasz cewki i kondensatory z Nano
w roztworze i suszysz 2-3 dni. W tym czasie budujesz 3 rdzenie / reaktory z pieczek pingpongowych.
Albo 2 powkowych kulek 3-4cm przezroczystych polimerowych, idealne s kule krysztaowe bo nie
tumi pola plazmowego. Nawiercasz otwr i wypeniasz je mixem z gansw jeli mamy mao
roztworu uzupeniamy wod po gansie. Na tym etapie musisz mied ju obudow i wybrany schemat
poczenia.
Jest te opcja nanoszenia gansw warstwami od najciej szych do lekkich czyli elazo, mied,
cynk. Do tego celu mona uyd nawet samej wody po odsolonym gansie. Ta opcja jest bardzo dobra
cewki si niesklejan plazma si nie blokuje. Wystarczy nawet jak zbierzemy po 2-5 ml kadego
Gansu. Wlejemy go do nowego pojemnika i zalejemy 500ml wody destylowanej.
Istnieje moliwod nanoszenia warstw ju w procesie chemicznym. Wod z jednego gansu
dolewamy do sody przed samym zalaniem wrztkiem. Proces chemiczny powtarzamy 3 razy za
kadym razem z innym gansem zaczynajc od najciszego.
Uwagi:
W tej metodzie 2w1 woda po gansach pozostaje na stae w pojemniku dlatego HealthPeny
musimy robid w innym gdzie bya tylko woda CO2.
Gans mix do pokrycia cewek najlepiej robid z odsolonej wody po gansach, pasta z samych
gansw na miedzi tworzy biay osad i czasem moe sklejad zwoje co troch zahamuje plazm,
wic lepsza jest woda gansowa tzw. pynna plazma. Mona nanosid warstwami poprzez kpiel
najpierw w wodzie CH3, CuO, CO2.
Reaktor w magravie standardowo w postaci wypenionej kuli jest jeden na rodkowym pitrze
ja zrobiem 3 czyli po jednym na kady segment. Zamiast pieczek mona wstawid do rodka
grub fiolk 3-4cm z pynn plazm jej wysokod ma przenikad 3 pitra z cewkami. Mona
stworzyd ma fiolk CH3 we fiolce CuO a ta we fiolce najwikszej CO2. Lub 3 mae dugie fiolki
10ml obok siebie.
Gans jest witym Gralem dla naszego MaGrava bez niego urzdzenie nie zadziaa poprawnie.

27 | S t r o n a

Obudowa (Stacker)
Cztero warstwowa obudowa 2,5 cm od siebie. Pieczki ping pongowe maj 4 cm wic
minimalny dystans musi wynosid 4cm. Jeli mamy polimerowe kule 3 cm to robimy dystans 3.
Obudowa ktra ma przenikalnod magnetyczn by nie tumia pl, nie moe zawierad metalowych
elementw. Obudow polimerow i kule naley poddad procesowi Nano poprzez zanurzenie w
roztworze sody kaustycznej, lub na zimno zamykajc w soiku, wikszym pojemniku z roztworem na
dob. Mona odizolowad cewki od podoa papierem do pieczenia. Jeli chodzi o drewniane obudowy
to maczamy je w wodzie po gansie. Przykadowe obudowy:

Wydrukowad w drukarce 3d (tu schemat),


Wycid z drewna/sklejki + tuleje dystansowe (rys. 32)
3 okrge pojemniki na ywnod,
pleksi plus tuleje dystansowe,
CD case,
4 warstwy z kiekownicy.

Poczenie
Zanim przystpisz do ostatecznego formowania zdecyduj jakiej chcesz uyd konfiguracji
poczeo. MaGrav zawsze wpinamy szeregowo na przewodzie fazowym lub (+), rnica jest jedynie w
sposobie podpinania kondensatorw. Standardowa konfiguracja to 3 kondensatory na wejciu i 3 na
wyjciu. I takiej uyj z tym, e na wyjciu dam 3 baterie plazmowe. Naley zwrcid uwag e na
wyjciu dokonujemy inwersji kondensatorw/baterii czyli tym razem ich nk (-) dajemy na przewd
fazowy.

Rysunek 30. Konfiguracja standardowa (rdo: Go To The Forest [13])

Rysunek 31. Konfiguracja w systemie Quadrivium (rdo: Go To The Forest [13])

28 | S t r o n a

Rysunek 32. A. Przykadowa konstrukcja ze sklejki, B. Wykorzystany diagram poczenia (rdo wasne)

Rysunek 33. Dwa zestawy kondensatorw, w


obudowie po rurze PVC (. *7+)
Rysunek 34. Pierwszy poziom kondensatory i baterie (. wasne)

Wszystkie poczenia robimy prawoskrtnie jeli nasze zwoje w cewkach takie byy. Na wejciu
dajemy kabel z gniazdem mskim ktry bdziemy podpinad do naszej sieci, najlepiej do listwy
przepiciowej z automatycznym bezpiecznikiem, w razie gdyby wystpio zwarcie. Na wyjciu dajemy
kabel z gniazdem eoskim do niego bdziemy podpinad obcienie, tu take warto dad listw 4-5
gniazdow bymy mogli zwikszad stopniowo ilod urzdzeo. Druty magrava z kablami zewntrznymi
czymy kostk/ zczk elektryczn. A najlepiej na sprynki miedziane 1,6 mm przylutowane do
kabla, wtedy czarny drut (wygadzid koocwk) wsuwamy do sprynki. Przewd zerowy/uziemienie
czymy po prostu ze sob. Jeli mamy star instalacj bez uziemienia pomijamy te przewody, ale
moe byd problem z odwrotnym poczeniem fazy do Magrava. Nic si niestanie bdzie dziaa troch
sabiej dlatego lepiej sprawdzid prbwk w naszym gniazdku ktry przewd jest gorcy.
Jeli mamy obudow w otwartej konstrukcji warto zastosowad dodatkow zewntrzn by
urzdzenie si nie kurzyo i by przypadkowo go nie dotknd, na cewkach bdzie 245V. Mona
zastosowad nakadane od gry pudeko kartonowe 1-3 mm, albo z cienkiej sklejki.

29 | S t r o n a

Uruchomienie
Wymaga kilku etapw adaptacji, inaczej moe nastpid przepicie/zwarcie. Pierwsze 3 dni
podczamy Magrava do sieci bez obcienia. Pamitamy by gorcy przewd (L) by na wejciu
cewek, sprawdmy gniazdko prbwk. Zaczynamy od obcienia nie rezystancyjnego, czyli bez
adnych grzaek, piecykw, spiral oporowych. Pierwszy tydzieo maksymalna moc urzdzeo nie moe
przekroczyd 20W, czyli wystarczy lamka LED albo zegarek. Potem po kadym nastpnym tygodniu 50,
100W. Po 21 dniach dokadamy urzdzenia rezystancyjne o maksymalnej mocy 500W (mini grzejnik
elektryczny), ale maksymalnie na czas 10 min. Potem przerwa 3-4h i powtarzamy. Kadego kolejnego
dnia czas dociania zwikszyd o 5 min. Po tygodniu takich cykli zwikszamy obcienie do 2000W
maksymalnie. I tu moemy ju na stae podczyd jak lodwk. Manual Fundacji [link]. MaGrav
oksyduje instalacje domow a to wymaga czasu, zanim dojdzie do peni swoich moliwoci moe
mind rok. Fundacja wkrtce ma opublikowad schematy ktre wprowadzaj drobne zmiany w postaci
kilku elementw na wyjciu z ostatniej cewki MaGrava, podejrzewam, e chodzi o Triode/ tranzystor
w ukadzie sprzenia zwrotnego. Ma to skrcid pen adaptacj do miesica.
Uwagi:
Na kondensatorach mog pojawid si przepicia jeli izolacja papieru na rdzeniu jest za maa
lub jeli papier na kondensatorach dobrze nie wysech (susz 72h), moesz wtedy zabezpieczyd
wyjcia cewki klejem polimerowym na gorco. Klej na koniec pomaluj ciek plazm (woda po
gansie) uywajc pdzelka lub butelki z atomizerem.
Warto na wejciu, nawet w samej obudowie MaGrava zamontowad wycznik nadprdowy 10A
(bezpiecznik automatyczny), jeli nie mamy takowego w domowej instalacji. Albo zamiast tego
listw przepiciow z automatycznym bezpiecznikiem.
Jeli masz ju dziaajcy jeden Magrav od kilku mc kolejny bdzie atwiej zrobid i szybciej
zadziaa, wystarczy w jego polu umiecid nowe cewki, wystarczy 2dni na kad, przed samym
procesem Nano a potem po procesie i tak samo kad na 2 dni im duej tym lepiej. Nadawanie
polaryzacji miernikiem nie bdzie tu konieczne.
Jeli Magrav si grzeje dodaj wicej kondensatorw, lub do nawet czwarty segment.
Pamitaj o staej liczbie 9 i aby kierunek wszystkich poczeo i skrtu cewek by taki sam.
Magravy obok siebie wchodz we wzajemn interakcje pl, dziaaj lepiej pojawia si zjawisko
synergii nawet na znacznych odlegociach 10 -5000 m. Ale warto urzdzenia robid razem, nasz
dotyk zostawia na stae swoj sygnatur dziki aminokwasom.
Magrav wsppracuje z orgonitami, wzmacnia ich pole plazmowe.

Zwikszenie mocy i skrcenie czasu.


W duej mierze o czasie uzyskania penej wydajnoci urzdzenia decyduje jego lokalizacja w
domowej instalacji elektrycznej. Duy pyw ma take ilod innych urzdzeo plazmowych w pobliu.
Opcja 1: Magrav kompletny z 3 cewek blisko skrzynki rozdzielczej naszej instalacji (due
obcienie np. lodwka po 3 tyg.) oraz urzdzenie mniejsze na koocu instalacji np. Car Unit zasilany z
12V( mae obcienie). Dobrze by urzdzenia i gansy byy z tej samej partii produkcyjnej.
Opcja2: Magrav Home Unit na koocu instalacji i a Car Unit gdzie dalej.
Mona dodad dowolne drobne elementy rozproszone po caej instalacji (tworz w tedy tzw.
System kaskadowy), np. 2 kondensatory plazmowe w ukadzie pararelo wpite bezporednio do
gniazdka (Rys. 35). Jeli mamy nowsz instalacje z uziemieniem to wewntrz Magrava take moemy
uyd takiego ukadu na przewodzie PE. Oczywicie mona mied kilka Magravw w domu czy u
ssiada, bd wsppracowad z dodatkowym efektem synergii. Im wicej prdu zuywamy tym
wicej oszczdnoci na energii mamy, mona uzyskad po 3 mc nawet 90%.
30 | S t r o n a

Rysunek 35. Dodatek kaskadowy, 2 kondensatory plazmowe

Dodatek kaskadowy butelka plazmowa (New)


Butelk podpinasz do adowarki od telefonu i na pewien czas podczasz do domowego
gniazdka, na wyjciu moesz adowad telefon komrkowy. Urzdzenie wsppracuje z Magravem i
przypieszy oksydacj domowej instalacji. (rdo *32+ 3.06.2016)
Elementy: 2 kondensatory plazmowe, 2 diody LED, Gans 3 krople podstawowe, adowarka 56,4V, butelka 0,5l, klej na gorco, kropla solution (NaOH + Al + plastik).
Wykonanie:
Ukad poczeo jak na Rys.36. Kondensatory i czenia (moesz wykonad na sprynkach 1mm)
powlec powok Nano. Diody z rezystorem dolutowad na samym koocu do stykw (+) i (-). Przed
montaem dodad do butelki krople solution na 24h. Otwory w butelce na grubod kondensatora 8-9
mm, po montau uszczelnid klejem na gorco. Przed ostatecznym zamkniciem do rodka wlad po
kropelce Gansu podstawowego.

Rysunek 36. Butelka plazmowa (transformator) (opracowanie na podst.[32])

31 | S t r o n a

5. MaGrav Car Unit (Auto)


Jest to wersja samochodowa MaGrava stosujemy tylko jeden segment skadajcy si z cewek o
liczbie zwojw 81 i 144. Zmieci si do pudeka po CD. Budowa i nanoszenie gansw takie same jak w
wersji domowej, dajemy 1-3 kondensatory, albo mix z bateriami 2+1 naprzemiennie, tu za cewk.
Dlatego, e w tym przypadku mamy prd stay 12 V. Trzy gansy podstawowe/woda po gansach w
rwnych proporcjach (cukier i odrobina sody kaustycznej tylko w bateriach). Wod po gansach czyli
ciek plazm mona nakadad warstwami od najciszego CH3 CuO i CO2 poprzez zanurzenie. Na
wejciu montujemy gniazdo zapalniczkowi z bezpiecznikiem. Na wyjciu na stae jakie mae
obcienie np. ukad z diodami LED, wystarczy szeregowo rezystor 500-1000 om + dioda (kalkulator
tu: [30]) by Magrav po wpiciu pod zapalniczk chodzi cay czas. W rodku reaktor kulka pin
pong/polimer z gansem w rwnych proporcjach. Do mocowania Mona uyd kleju na gorco, opasek
zaciskowych. Warto je i obudow poddad Nano poprzez zanurzenie w roztworze sody.

Rysunek 37. Schemat otwarty (. wasne)


Rysunek 38. Widok pierwszego poziomu (. *13+)

Naley zwrcid uwag, e plus magrava (magnetic) podpinamy inaczej ni w zestawie


domowym tu dajemy do plusa zapalniczki. Tak samo montujemy kondensatory plus do czerwonego
przewodu Rys. 37, pakiet lepiej dad przed cewk Magrava (na rysunku jest za). W schemacie tym
Magrav cay czas pracuje z diod i mamy moliwod podpinania na wyjciu innych urzdzeo. Mona
dad 3 kondensatory przed i 3 za Cewk (wtedy na wyjciu robimy inwersj). Na gorcej linii (+) dodad
take bezpiecznik w razie zwarcia, chod zazwyczaj jest wmontowany we wtyk do zapalniczki. Schemat
Rys. 40. to model fundacji zamknity, mona dodad diod/pakiet z rezystorem za cewk.

Rysunek 39. Jednostka do auta w etui po CD.


Rysunek 40. Schemat fundacji zamknity obieg

32 | S t r o n a

Magrav w aucie spalinowym


Dodatkowo do jednostki samochodowej spalinowej stosujemy kulk z gansem mix w baku
paliwa. Otwr po nawierceniu kuli i wypenieniu zakleid woskiem. Zauwaalne efekty wraz z
powyszym zestawem Magrav to lekka antygrawitacja, zmiana parametrw pojazdu, atwiejszy w
prowadzeniu, oszczdnod paliwa. (Jeszcze nie testowaem)
Magrav w pojazdach elektrycznym
Po pierwsze przerbka auta na elektryczne, koszt 7 tys. w Gdyni. Eksploatacja to 3 z / 100km
adowanie z gniazdka domowego (w teorii). Lub adaptacja do stacji Super Charge Tesli ale jak na razie
jest tylko jedna we Wrocawiu. W takim samochodzie po prostu instalujemy Car Unit mona z
dodatkiem baterio-kondensatorw.
Budujemy baterie plazmowe z gansami z aluminium/oowiu. Po poczeniu w zestawy nadaj
si do adowania akumulatorw do hulajnogi czy roweru elektrycznego, same aduj si w trakcie
jazdy lub kiedy nie jedzimy. Baterie przywraca ycie starych akumulatorw. Moemy zbudowad
baterio-kondensatory w ukadzie piercieniowym Kosola [1]. Z czasem nasze akumulatory pokryj si
powok Nano i nabd magicznych waciwoci.
Elon Musk w autach Tesli take wykorzystuje te zjawisko dlatego jego akumulatory pozwalaj
na przejechanie tras nawet 450 km na jednym adowaniu. Po kilku latach eksploatacji wymagaj
coraz krtszego czasu adowania, nie ma tu efektu utraty pojemnoci.

33 | S t r o n a

6. HealthPen (Dugopis zdrowia)


Kady Health Pen powsta by usuwad bl i przywraca rwnowag energetyczn w ciele. Ze
wzgldu na to, e oddziauje na nasze pole plazmowe (biopole/aura). Wyrwnuje kondycje plazmow
organizmu.
Health Peny bez Gansu (tylko warstwa Nano) s najbardziej uniwersalne mona je przykadad
wszdzie gdzie odczuwamy bl lub stosujc map refleksologiczn stp i doni [21]. Jeli chcemy
skoncentrowad si dziaania i zmienid sposb oddziaywania na konkretne schorzenie uywamy
odpowiedniego Gansu uniwersalny jest CO2. Idc jeszcze dalej moemy do tego dodad zioa lecznicze,
mineray, witaminy.
W zalenoci od kierunku nawinitych zwojw zmieniaj si nieco parametry pena:

lewoskrtny - magnetyczny - wir Ziemski - oczyszczajcy


prawoskrtny- elektryczny - wir Kosmiczny - energetyzujcy

Rysunek 41. Gotowy produkt w powoce nano i surowy. (rdo *18])

Produkcja
Model A:
Pojedynczy zwj, rdo *18+
Niezbdne materiay na 10 sztuk:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Drut miedziany 1.0 mm (120cm) x10 = 12m, na owijk


Drut miedziany 2.4 mm (16cm)x10 = 1.6m, na rdzeo
Szczypce okrge i tnce, rkawice, pilnik
Wkrtarka (do skrcenia plecionki)
Zestaw do Nano coatingu (zalecany chemiczny)
Obudowa: prbwka 12cm x 1.4cm x10 sztuk
Wosk pszczeli (gans)
Gans z CO2 + dodatki (zioa, mineray)
Miernik elektroniczny (nadawanie polaryzacji)

Prace rozpoczynamy od przygotowania nieemaliowanego drutu miedzianego o odpowiedniej


dugoci. Gruby (2.4 mm) na rdzeo i cienki (1.0 mm) na owijk. W celu pozyskania drutu 2.7 mm
najatwiej nabyd w budowlanym kabel 5 yowy (Rys. 42) i pozbawid go izolacji. Cienki pozyskujemy
34 | S t r o n a

podobnie kupujc kabel z izolacj jednoyowy o rednicy drutu przyblionej do 1 mm. Dodatkowo
dla poprawy jakoci plazmy przed uformowaniem zwojw, moemy poddad mied procesowi
odpuszczenia (restrukturyzacji) poprzez mocne nagrzanie do czerwonoci. Po procesie drut czycimy
twardym pdzelkiem w kwasku cytrynowym inaczej Nano metod chemiczn si nie uda. (Dla
Kapitana z RNF si udaje, u mnie chemiczny po ogniowym nie przystaje)
Prace zaczynamy od utworzenia plecionki, drut 120cm skadamy na p i przy pomocy wiertaki
skrcamy (lewe obroty). Formujemy rdzeo (Rys. 43), i nawijamy razem na ciasno 36 zwojw (dugi)
lub 27(krtki) (kierunek take w zalenoci od potrzeb). Jednak ilod zwojw niema a tak duego
znaczenia. Nawijad mona wkrtark zwoje bd wtedy rwne i ciasne. Na koniec odcinamy rdzeo z
1 cm zapasu od ostatniego zwoju plecionki. Plazma nie lubi ostrych krawdzi wic wszystkie
szlifujemy pilnikiem, na dole Pena formujemy gadki grot. Koocwki plecionki powinny przylegad do
grota i formowad wsplny klin.

Rysunek 42. Pozyskanie drutu na rdzeo (. wasne)

Rysunek 43. Pocztek nawijania (rdo *18+)

Gotowe produkty poddajemy procesowi Nano - coatingu, najlepsza do tego jest podwjna
metoda chemiczna. Mona te ogniow wane by ruchy dyszy byy od piercienia w d. W obu
metodach nadajemy polaryzacj, za kadym razem po naniesieniu Nano powoki, pozwoli to
ukierunkowad plazm by moga pynd w jednym kierunku. Ustawiamy miernik na pomiar napicia
2000mV przykadamy (+) do gwki pena a (-) do grota na dole na kilkanacie sekund a wartod mV
dojdzie do 0.
Na koniec moemy dodad gans z CO2 lub wosku pszczelego, maczajc koocwk (2cm) naszego
grota w pynie. Jest te opcja z krysztaem grskim dla lepszych waciwoci medycznych, jego
proszkiem posypujemy grot umoczony w gansie CO2, owijamy lnianym sznurkiem i zalewamy
woskiem (mona zastosowad inne mineray).
Cay czas pracujemy w rkawicach czarna mied nie moe mied bezporedniego kontaktu z
nasz skr. Caod zamykamy w prbwce PS i zatykamy korkiem (szklane bardzie tumi plazm) i
zabezpieczamy wat z dwch stron. Jest te wersja otwarta w koszulce termokurczliwej daje
silniejsze dziaanie plazmy.
Jeli mamy podczonego magrava lub tylko jedn cewk (patrz metoda plazmowa) moemy w
jego polu umiecid pena, przypieszy to proces jego aktywacji i utworzy wewntrzn warstw nano.
Uwagi:
Zanim uyjemy Gansu z CO2 upewnijmy si e na pewno jest to ten gans ma on kolo szaro
niebieskawy a nie ZnO ktry ma kolor nieno biay.
Pojawia si take nowa metoda nanoszenia Gansu ju w procesie chemicznym, poprzez dolanie
odrobiny 5ml sonej wody po gansie CO2 do pojemnika z sod tu przed zalaniem wrztkiem.

35 | S t r o n a

Model B:
Podwjny zwj, rdo Go To The Forest [13]
W tym modelu mamy rdzeo i dwa zwoje magnetyczny i grawitacyjny, nawinity jeden na
drugim. Pocztek zakooczony jest w ptl, koocwka w gadki grot. Rdzeo 2,7-3 mm i d. 10-12cm,
owijka 0,9-1 mm, d. 2,5 m (Dla druta 1mm pierwszy zwj 110 cm, drugi 142cm). Na pocztek
docinamy rdzeo i wygadzamy koocwki, poddajemy lekkiemu procesowi ogniowemu Nano
(pomieniem nadajemy polaryzacj od lewej do prawej wtedy lewa to nasz plus wic przysza ptla
rdzenia), kiedy zmiknie tworzymy na grze pocztkow ptl zamknit. Rozpoczynamy nawijanie
pierwszego zwoju od dou zachowujc 1,5 cm odstpu od kooca grota [Rys.44A+, na grze
zakaoczamy spiral. Na to nawijamy drugi (kierunek ten sam) zwj rcznie zostawiajc troch luzu i
caod szlifujemy na gadko najpierw pilnikiem, potem papierem 1500. Przystpujemy do
chemicznego procesu Nano, w nim do sody dodajemy odpowiednie zioa. Po 2-3 procesach puczemy
Peny z sody, wkadamy do pojemnika i zalewamy wrzc wod pozostawiajc na 24h, Suszymy.
Po kadym procesie Nano polaryzujemy (+) do gwki () na dole, zakres miernika 2000mV.
Trzymamy kilkanacie sekund a wartod dojdzie do zera. Caod poddajemy jeszcze procesowi Nano
w polu plazmowym Magrava 2 dni do 2 tyg. Jest to proces dojrzewania i budowy struktury Nano od
wewntrz. Zajmujemy si koocwka grota, jest to miejsce Gansu CO2 i sznurka lnianego z mineraami.
Sznurek pokrywamy woskiem pszczelim. Gans mona dodad podczas chemicznego procesu dolewajc
przed wrztkiem troch sonej wody z CO2, w tym procesie musimy uyd innego pudeka ni do
Magrava bo gans na stae w nim zostanie.
Caod zamykamy w plastikowej prbwce PS z zatyczk, dla ochrony dajemy ma ilod waty
na grze i dole.

Rysunek 44. A. Pocztek nawijania, B. Zakooczenie ptl (rdo: Go To The Forest [13])

Rysunek 45. A. Koocwka pena, B. Zabezpieczony produkt finalny (rdo: Go To The Forest [13])

36 | S t r o n a

Rodzaje HealthPenw
Poniszy opis opracowany przez http://terapiamiloscia.pl/ Wiolet Cichock
(bioenergoterapeuta) (Tu szczegy wkrtce)

Zamknity prawoskrtny krtki:


Zamknity prawoskrtny dugi:
Zamknity lewoskrtny krtki:
Zamknity lewoskrtny dugi:
Otwarty lewoskrtny
Otwarty prawoskrtny

Rodzaje Gansu i zastosowanie


Kady gans uyty na HealthPena ma inne zastosowanie.

Gans z cynku czyli CO2 uniwersalny umierza bl, harmonizuje aur, energetyzuje.
Gans z elaza dziaa na rany krwi. Ale zakaz uywania na gowie bo bariera krew-mzg.
Gans miedziany na stawy
Gans z niklu na koci

Dodatki i ich dziaanie


Wszelkie zioa dodajemy do sody podczas chemicznego nanoszenia warstwy, minimalna ilod.
Zmielone mineray dodajemy po zanurzeniu grota w gansie, na to sznur lniany i wosk pszczeli dla
utrwalenia.

Ormus - usuwa "oprogramowanie" czowieka, zwiksza samowiadomod, a w


wikszych ilociach prowadzi do odmiennych stanw wiadomoci, pomaga w
medytacji.
Grzybki Psilocybe - waciwoci terapeutyczne, uznawane s za wite roliny, ktre
ucz.
Ayahuasca - leczy od uzalenieo narkotykowych/ alkoholowych.
Olej z Canabis na raka
Drzewo Cedrowe - popi, ywica lub olej z orzechw sia i witalnod (dla
sportowcw)
Rne zioa lecznicze w zalenoci od schorzeo lub potrzeb.

Dodatkowe uwagi:

Sypanie zi bezporednio do sody daje lepsze efekty ni wywary


Otwarta obudowa zwiksza efekt dziaania, (obudowa w formie otwartej rurki lub
koszulki termokurczliwej)
Bardzo wana jest intencja podczas tworzenia (nasza aura take wpywa na plazm
pena)
Stosowanie dugopisw to nie wszystko. Przyczyn powstawania chorb s prawie
zawsze negatywne wzorce mylenia.
Zrb kilka i rozdaj przyjacioom, dostajesz tyle ile dasz.

37 | S t r o n a

7. Koci kondensatorowe - Q6 i Q24


Jest to urzdzenie podobne do MaGrava skada si z szecianu, na ktrego ciankach s
przyklejone baterie Kosola i rdzenia z cewek w rodku. Zapocztkowa je Kosol Ouch oddzielajc si
od pana Keshe. Fundacja oficjalnie odcina si od tego projektu.
Rdzeo to 2 podwjne cewki o rozmiarach 90/144 przekrcone o 90 stopni. Urzdzenie jest
dobre do adowania akumulatorw + inwerter. Mona nawet bezprzewodowo 30 cm od urzdzenia.
(Czy moliwy jest rdzeo w postaci krysztau zamiast cewek?, nie wiem)
Ta kod zastpuje Magrav'a, systemy zdrowia, oraz tzw. Star Formation, czyli Statek
Kosmiczny, oraz ma dodatkowo waciwoci szybszego dostosowania do instalacji elektrycznej w
domu. Ale z uwagi na budow posiada silniejsze pole plazmy, oraz koszt jak i czas s DOO mniejsze.
Take posiada same plusy w porwnaniu do innych urzdzeo!
[1](http://pokolenie3000.blogspot.co.uk/p/do-czego-to-suzy.html)

Baterio-kondensator Kosola
Moemy odzyskad dziaanie starych akumulatorw, czy to do samochodu, czy to do laptopa,
tabletu, czy innych urzdzeo elektronicznych. Oraz spowodowad, e same bd si adoway nawet
bez podczania pod adowarki [1] http://pokolenie3000.blogspot.co.uk/p/do-czego-to-suzy.html
Diagram i instrukcja: [6]
Niezbdne skadniki:

Popi (z papieru, wgla drzewnego)


Olej kokosowy
Olej z oliwy
Papier pergaminowy
Folia aluminiowa
Woda destylowana
Drut miedziany 1,6 mm

38 | S t r o n a

8. Inne urzdzenia i zastosowanie


Woda z Gansu CO2
Prawdziwy gans CO2 pochodzi z cynku i miedzi Nano. Kolor jaki powinien przyjd to jasny szary
wpadajcy w bkit. Jeli jest nieno biay znaczy, e zawiera wicej ZnO2 co jest nie podane bo
ma zupenie inne waciwoci. Proces produkcji powinien byd dugi 1-2 mc bez przypieszania bateri.
Zanim bdziemy uywad wody z CO2 musimy j odsolid, 50 mln Gansu w 1 litrze wody destylowanej.
Zbieramy strzykawka gans i wlewamy do nowego pojemnika i zalewamy wod. I tak 3-5 razy a
zniknie sl. Za kadym razem czekamy na osadzenie na dno 1h i cigamy wod strzykawk. Samych
gansw nie pijemy. Jeli woda traci ju sony smak nadaje si do picia i podlewania. Sona zabije
roliny. Przechowywad w okrgym pojemniku z pokrywk i uzupeniad wod kiedy wypijemy czd
tym razem wystarczy zwyka przegotowana. Samego Gansu wystarczy przechowywad 5ml na litrowy
soik, niedotykany go nie spoywamy bo jest wysoko energetyczny i przenika tkank. Mona take
stworzyd szczeln fiolk szklan/soik z gansem i trzymad j w wodzie ktrej chcemy nadad szczeglne
waciwoci, pole przenika cianki wystarczy 3-6h.
Czowiek
Infekcje, grypa, higiena: Pijemy szklank wody z odsolonego Gansu CO2, jedn dziennie w
czasie choroby lub raz w tygodniu zapobiegawczo. Nadaje si do mycia zbw do pryskania
atomizerem na twarz wosy, jak zoto monoatomowe. Na oczy jako popraw wzroku (na same oko i
minie dookoa). Dziaa oglnie oczyszczajco na organizm, zabija niektre pasoyty czy grzyby.
Podwysza wibracje, zwiksza wiadomod. atwiejsza medytacja i relaks, lepszy sen.
Promieniowanie jonizujce: Dziaa skutecznie kiedy bylimy poddawani nawietlaniu
rentegowskiemu lub przebywali w skaonym obszarze. Metoda zostaa skutecznie przetestowana w
Japonii przez firm Tepco do oczyszczania wody po Fukushimie, dziki patentom Fundacji Keshe. Jak
stosujemy? Wystarczy jedna kropla Gansu CO2 na szklank wody przegotowanej. Pijemy tylko raz po
napromieniowaniu organizmu.
W przypadku wikszej radiacji zalecane s kpiele, 16 ml Gansu CO2 umieszczamy w pojemniku
z wod destylowan 5-10 l. Mieszamy i po odstaniu Gansu, sam wod wlewamy do wanny. Metoda
ta usuwa radiacj ze skry zanim cakowicie przeniknie do rodka.
ywnod i Gans: Moemy robid gans z ywnoci, najlepiej z warzyw, zi i owocw potem
wekujemy go w soiki. Gans z papryki ostrej: woda z CO2 i mikser/blender z regulatorem obrotw.
Wrzucasz papryke do pojemnika i zaczynasz od maych obrotw, rozbijasz papryk. Pamitaj o
rkawicach ochronnych. Krysztaowe pojemniki lepsze, polimerowe zakcaj pole. Opcja 1 zalewasz
papke cytryn albo sos winegret by rozbid j na atomy, mieszasz. Czekasz i zalewasz wod CO2,
miksujesz puczesz. Metoda 2 wsypujesz jeszcze odrobin sody NaOH, miksujesz, puczesz. Metoda 3
(Jackiego) (uwaga chemia) kwas solny + cytryna i winegret + CO2 + papryka papka. Konieczny jest
wycig opary kwasu solnego. Na pocztek pojemnik krysztaowy, zalewasz papryk wod z CO 2,
dolewasz par kropel kwasu solnego potem sok cytryny i winegret. Mix patyczkiem i zostaw na 24h
oczyd 3-4 razy 3 dni wod po gansie CO2. (. *3+) W skrcie (owoc, blender, soda, woda CO2, 2-3h
pauza, sitko odcedzid grubszy misz, pukanie wod CO2 3-5 razy, zamykanie)
Gans zawiera bardzo duo energii oraz czyst informacj o poywieniu. Spoywanie polega na
piciu wody ponad gansem a nastpnie dolewaniu wieej, wic wydajnod soika jest nieograniczona.
Na pocztek robimy gans z papryki by przestawid organizm potem z innych rolin, owocw, warzyw,
chleba. Pokarm taki nie zawiera adnych szkodliwych chemicznych skadnikw. Szczegy w
angielskiej wersji tu: *31+. Dobrze jest wyposayd si w pH metr z termometrem. Jeli robimy z sod,
przed spoyciem musimy czekad na odpowiednie pH .
39 | S t r o n a

Mydo i Gans. Zalewasz szare mydo gansem z CO2. Moesz dodad te krople CH3 i CuO a take
zioa: pokrzywa, aloes. Na koniec odparowujesz i stosujesz jak zwyke mydo, szampon.
Kopia zapasowa naszego organizmu. Podczas wytwarzania naszych gansw na powierzchni
sonej wody zbiera si oleista zawiesina, s to nasze aminokwasy swojego rodzaju komrki
macierzyste. Mona je zebrad do sterylnego pojemnika na wypadek cikiej choroby w przyszoci
pozwol nam odzyskad siy znacznie szybciej. Oprcz naszych bd one zawierad take aminokwasy
innych domownikw, nie naley si obawiad organizm przy odnowie i tak przyjmie tylko nasze. Warto
zrobid w innym pojemniku kopie zapasow Gansu z naszej krwi (*3+2.06.2016).
Rolnictwo
Daje lepsze plony i szybszy wzrost rolin. Odpornod na infekcje i pasoyty.
Dziaa podobnie jak priobiotyki, ale jest znacznie taosze w produkcji. Podlewamy tak
jak zwyk wod, wystarczy 5 ml Gansu na wiadro wody. Wicej na stronie fundacji
[4] w pliku 03 - Agriculture Blueprint - Plasma Water Energizing Tubes. Mona znaled
tam sposb na wykonanie energetyzatora do wody w postaci wielkiej cewki przez
ktr przepucimy strumieo pod cinieniem.
Uzdatnianie wody: Moemy zbudowad sond z gansem CO2 i umiecid j jak
boj w skaonym zbiorniku wodnym lub rzece. Lub sond do morskiej wody z dwoma
drucikami cynk i mied Nano wtedy gans bdzie si produkowa i uzdatnia wod
dugo Rys.46. Moemy tez wylad kilka litrw wody po gansie CO2 do zbiornika, lub
pod najwiksze drzewo w okolicy.
Rysunek 46. Mini reaktor do CO

(. *13+)

Inne zastosowanie gansw


Gans CH3 silny energetycznie nadaje do poduszek zdrowia lub w maej zamknitej fiolce dla
kierowcy do kieszeni by nie zasn w czasie jazdy. Wspomaga gansy z ywienia.
CuO grzybica infekcje bakteryjne niegojce rany w postaci padw. Jeli pid wod to 5-10ml
maksymalnie. CuO + CO2 dobre do produkcji myda gans i odkaania wody.
Stacja nadawcza
Zbiorniki z gansem podczone pod pole plazmowe mog tworzyd stacje nadawcze do
przesyania naszych intencji czy wzmacniania myli. Wystarczy umiecid probwk z wod i gansem
CH3 wewntrz kolejnej wikszej z woda i gansem ZnO. [3]
Nuklear Shield / Oasis System
Moemy stworzyd parasol ochronny na wypadek skaenia nuklearnego. Niezbdne gansy to
PbO i CH3. Opcja z wirwk ze zbiornikiem wody solonej z Gansu. Wirnikiem moe byd wiatrak od
komputera 12V, wystarczy wycid opatki. Zbiornik to przezroczysta bombka PS skadana z dwch
powek. Wirujcy zbiornik tworzy ciek plazm a jego pole dziaa w promieniu 25 m. [3]
Health Pad (Poduszka zdrowia)
Pady powstay w celu naprawy uszkodzonych, chorobotwrczych tkanek. Mona nimi leczyd
raka. Wszystko czego potrzebujemy to torebka strunowa format A5 do rodka wkadamy rcznik
papierowy nasczony gansem (5ml) CO2. Such zamknit szczelnie torebk przykadamy do chorego
miejsca. Przygotowujemy take drug torebk z ZnO, jej celem jest stabilizacja mzgu, likwidowanie
depresji, odzyskanie zdrowa. Torebki podpisad by si nie myliy.
Mona stosowad konfiguracje Padw w zestawach przyklejonych do siebie jak kanapka,
najpopularniejszy to: CO2->CH3<-CO2 kadziemy na odek karmienie organizmu?
40 | S t r o n a

Na rany otwarte i oparzenia stosujemy CO2->CuO<- CO2 trzymamy na ranie 15-30 min.

Krki miedziane (Lusterka edukacyjne)


Krki maj za zadanie zwikszyd twoj percepcji odczuwania energii plazmy za pomoc doni.
Niezbdny jest ju gotowy peny MaGrav lub jego wersja mini. Wykonujemy 2 blaszki okrge o
rednicy 10cm, grubod okoo 1mm. Polerujemy je dokadnie papierem kolejno 1500->2500->3000>4000 i poddajemy chemicznemu procesowi Nano (Najlepsza bdzie opcja w szybkowarze 1szy raz
10h drugi po obrceniu 5h). Polerujemy je ponownie papierem 4000 dopki nie uzyskamy czarnego
lustra bez przebarwieo. Jeli s poddajemy znowu chemicznemu Nano, cznie moe wyjd nawet 4-5
razy. Na tak gotowe blaszki dajemy po 3 krople Gansu CO2 w trzech rogach i czekamy a odparuj.
Dyski chwytamy jak pyt CD w jedn i druga rk, zbliamy do siebie i oddalamy jak magnesy nad
Magravem. Regularne trzymanie krkw w jednej i w drugiej rce zmienia twoje odczuwanie i
rozumienie pl magneto-grawitacyjnych. Krek moesz pooyd na wierzchu magrava a nastpnie na
to np. owoc (najlepiej gans z owocu). Jego pole informacyjne rozejdzie si po pomieszczeniu, nasycisz
si owocem/ poczujesz jego zapach. Oprcz kek wykonaj take trjkty rwnoboczne.
(rdo [3] Synteza 2.0 - 23.06.2016)

MaGrav Health Unit + Hem (System zdrowia)


Dziaa duo skuteczniej od Health Pena, jednostka jest wstanie pomiecid caego czowieka.
Nastpuje interakcja pl plazmowych czowieka i systemu. Jednak wikszod przyczyn chorb ma
podoe psychosomatyczne. Wic musimy zmienid na stae wzorce mylenia. Czysta technologia
usunie problem czasowo przyczyn musimy odnaled i usund sami.
Jednostka skada si z 12 segmentw cewek o liczbie zwojw 144 i 81. Piercienie s
przekrcone o 90. Segmenty umieszczone s w bramce wielkoci czowieka 6 po jednej stronie i 6 po
drugiej. Szczegy techniczne w plikach blueprint [4]: Health-MG Health Unit Schematics.pdf.
Uzupenieniem zestawu jest hem. Zestaw zawiera gans CO2. Uywamy baterio kondensatorw
podunych. Oraz uziemienia w postaci zbiornika 5l ze son wod. Mona ma butelk z gansem ze
srebra ze wzgldu na silne pole grawitacyjne.
Wideorelacja na podstawie pierwszego systemu zdrowia zbudowanego w Szczecinie:
2016.07.10 Public Teaching in Polish [32]

41 | S t r o n a

Zastosowanie:
A. Leczenie: Nowotwory, stwardnienie rozsiane, stwardnienie zanikowe boczne, fibromilagya,
epilepsja, piczka, borelioza, choroby puc, odrastanie kooczyn/zbw.
B. ywienie
Uwagi:

Z urzdzenia nie mog korzystad osoby ze schizofreni, majce implanty, metalowe


ruby/pytki, rozruszniki i inne syntetyczne materiay w ciele.
Proces leczenia moe byd bolesny przy duej iloci chorb.

Good Fella
Wersja rozbudowanego HealthPena do trzymania w rku. Trzy cewki w jednym, ma moc 50
Penw. [3]. Trzymanie cewki z Car Unit te daje dobry efekt, tylko pamitajmy bez Gansu.

SpaceShip (Statek kosmiczny)


https://www.dropbox.com/s/t1hqf1jknw8nege/spaceship%20system.%20english.pdf?
https://www.spaceshipinstitute.org
Parametry: napd antygrawitacyjny, prdkod nadwietlna

Star Formation
W urzdzeniu tym mamy 4 segmenty cewek obrconych o 90 jak w systemie zdrowia.
Uoonych w form czworocianu foremnego, czyli po jednym segmencie na kady wierzchoek.
Segmenty mona zastpid kulami polimerowymi z ciek plazm czyli wod po gansie.
Zastosowanie: Zmiana DNA? Wznoszenie si, ruch? Uciszanie broni wojskowej. Zmiana
wiadomoci.

42 | S t r o n a

9. Podsumowanie
Po 60 dniach jakie sobie zaoyem do realizacji zadania udao mi si wykonad wszystkie 3
urzdzenia. Musz stwierdzid, e technologia Keshego dziaa i nie jest to kwestia wiary jak niektrzy
sugerowali. Wane jest jednak poprawne i dokadne wykonanie, powierzchnie musz byd
oczyszczone, warstwa nano nie morze odpadad, a koocwki drutu musza byd zakooczone i
oszlifowane.
HealthPen umierza bul ale bardziej na zasadzie rezonansu kiedy reszta organizmu jest zdrowa
a nie kiedy jestemy totalnie przemczeni, a nasz stan energetyczny jest bliski poziomowi mierci.
Pen mona stosowad podobnie jak akupresur wykorzystujc map refleksologiczna dla doni i stup.
Jakod wykonania jest wana warto podpid na 2 dni-2 tyg. pod dziaajcy Magrav.
MaGrav podobno daje oszczdnoci ale warstwa Nano musi byd dobrze zrobiona, po 1 mc
osigamy oszczdnoci poboru energii na poziomie 20-60%. Dla maych obcieo efektywnod jest
wiksza. Jeli wykonamy go korzystajc tylko z metody opisanej przez Fundacj musimy czekad nawet
rok. (Mj dziaa dopiero pierwszy tydzieo z obcieniem 10W, do pokrycia miedzi uyem ciekej
plazmy czyli wody po gansach)
Kod Q6 nie wykonaem, zamiast tego wyrobiem jeden zestaw samochodowy Magrava,
dopiero podpiem pod zapalniczk.
Technologia jest nowa z kadym tygodniem pojawia si coraz wicej testw, nowych sposobw
wykorzystania z caego wiata. Sama Fundacja raz w tygodniu nagrywa kolejne 3h materiau video, i
nie sposb wszystkiego przejrzed (Knowledge Seekers Workshop). (Dokument ten umieszczam w
chmurze i bdzie on aktualizowany jeszcze do 1 lipca potem wyjazd subowy na 4 mc i brak czasu)
Dziennik pokadowy
13 Maj 2016. Metoda ogniowa nie suy, po delikatnym i stopniowym wypalaniu okazuje si e warstwa
si uszczy, odpada nie osignem nawet grafitowego koloru tylko lekki brz. Na szczcie w kwasku
cytrynowym ca warstw udao si zmyd. Zastosowaem podwjne parowanie, mied osigna czarny
rwnomierny kolor. Zastosowaem 162 zwoje zamiast 144 nie wiem czy to robi rnic, ale raczej nie.
18 Maj 2016. Min rwno miesic od rozpoczcia przygody z Technologi Keshe. Mam opracowane 30
stron poradnika. Przewertowaem wszystkie polskie strony, audycje RNF [3] i grupy na fb. Przejrzaem
wszystkie dokumenty ze strony Fundacji. Wykonaem cewki MaGrava, wykorzystaem 2 metody Nano i
podczyem zestaw pod zasilacz laboratoryjny 12V wpinajc szeregowo obcienie w postaci lampki LED.
Nastawiem Gans dopiero wczoraj, wic przyjdzie miesic zanim pokryje nim wszystkie zwoje. Wykonaem
Health Pena i testuje jego dziaanie puki co nie widz efektw. Z koci Q6 rezygnuje nie widz pozytywnych
recenzji. Z wersji do auta take nie znalazem optymistycznych testw. Dowiaduje si e musimy wyjd z materii
a technologia Keshe jest tylko etapem, Nie rozumiem. Coraz wicej mwi si o intencjach i sile naszych myli
ktre kreuj rzeczywistod. Mehran Keshe ogosi, e niedugo opublikuje nowe schematy zmodyfikowanego
MaGrava, ktry da 90% oszczdnoci bez czekania rok na efekty. Mam nadzieje, e nie bdzie to zbytnia
rnica i moje cewki bd mg wykorzystad.
3 Czerwiec 2016. Po 2 tyg. Gans zacz si pojawiad jednak z elaza ma niewaciwy kolor i jest strasznie
mao. Okazuje si e blacha stalowa jest kwasoodporna i nie ulega reakcji. Nastawiem nowy w soiku i uyem
kutego z elaza grubego gwodzia. Ukooczyem drewniany stacker i podpiem wszystkie trzy segmenty i
kondensatory pod zasilacz 12V i obcienie dalej lampka LED o mocy 4W.
9 Czerwiec 2016. Gans w soiku dziaa, zamiast blachy Nano zastosowaem HealthPeny Nano. Kolory s
w porzdku najwicej jest CH3, i wci ZnO zamiast CO2 mimo e daem baterie plazmow. CuO dopiero zapa
kolor na turkus jest kilka pierwszych ziarenek. Nastawiem kolejne 3 gansy z Pb,Ti i Ag.
18 Czerwiec 2016. Mija 60 dni wic publikuje tego e-booka. Uruchomiem tydzieo temu Magrava uyem
wody po gansach czyli ciekej plazmy.
20 Czerwca 2016. 2 mc dziaania i nie widz oszczdnoci, jestem w trakcie konsultacji.

43 | S t r o n a

Aktualizacje
19.06.2016. Pojawi si nowy sposb na produkcj Gansu z grafitu zamiast miedzi Nano [31]
Carbon Sticks Technology. Jako materiau mona uyd wkadu grafitowego 5,6 mm do owkw np.
[link]. W plikach *31+ znajduje si take metoda na produkcj Gansu z ywnoci.
01.07.2016. Dodano kilka informacji z video polskiej grupy Keshe:
https://www.youtube.com/watch?v=poSqdk_mB3w&index=25&list=PLpCKWzAbp9v1TsI1V3M99iNBCzi4jurk
Kluczowe jest spotkania 19.06.2016 i 26.06.2016 opisujce dziaanie urzdzenia, wykonanie i
przyczenie do sieci w sumie 12 h video.
02.07.2016. W dziale uruchomienie wicej szczegw adaptacji Magrava do domowej sieci.
09.07.2016. Dodano kilka info z Syntezy 2.0 (Lusterka edukacyjne i butelka plazmowa).
Pozostae zmiany oznaczono kolorem zielonym.
10.07.2016. Dodano informacje o systemie zdrowia ze spotkania Video Keshe Group Poland
https://www.youtube.com/watch?v=2fcqgcJhf2Y. Dodano opis opcji ogniowej z gansem i mini
produkcji gansw.
13.07.2016. Okres burzowy, dua wilgotnod, pojawi si problem kondensatorw. Na 2ch
nastpiy przebicia. Musiaem wymienid papier do pieczenia zalecam odcinek 2-3x duszy czyli 24-30
cm zamiast 12 cm.
20.08.2016. Po dwch miesicach dziaania mj Magrav nie daje oszczdnoci. Nie wiem gdzie
popeniem bd jestem w trakcie konsultacji z osobami u ktrych dziaa. Z najnowszej dokumentacji
technicznej od fundacji dowiaduje si e watomierz podczony przed magravem nie widzi plazmy i
naley patrzed na licznik zewntrzny poza domem. Fundacja opublikowaa schemat podczenia
Magrava bez dostpu do sieci 220V wic offgrid Hybrid Magrav Plasma Generator. Jego publiczna
prezentacja w Klubie Biznesowym w Biaym Domu okazaa si niewypaem (uszkodzenie pompki i
brak elementw zastpczych). Dla osb zainteresowanych tematem polecam si wstrzymad z
budow a Tomasz z Radia na Fali opublikuje swj poradnik/blueprint. Zapowiada go od kilku
miesicy nie winem kiedy go opublikuje.

44 | S t r o n a

10.

Lista zakupw

Poniej lista uytych materiaw przy produkcji (1xMaGrav, 1xCar MaGrav, 10xHealtPen)
zastosowanie (rodzaj, przykadowe miejsce zakupu - cena)

Prt do nawijania cewek - 6mm 0,7m ( stalowy, mosidz, mied, Budowlany - 4 -12 z)
Prt do nawijania cewek -10mm - 0,7m (stalowy, mosidz, mied, Budowlany 5 -15z)
Drut miedziany 1,6mm do cewek i kondensatorw ( bez emalii, Cu 99,99%, Skrzynia
Skarbw [15] - 120z/kg lub Taurus Gliwice [16] - 50z/kg)(1kg=62m)
Drut miedziany 2,7 mm HealthPen rdzeo (kabel 3m, budowlany 1.2z /m)
Drut miedziany 1,2 mm HealthPen zwoje (kabel 12m, budowlany 1z /m)
Drut miedziany 1 mm HealthPen model2 (kabel 10m, Sklep [15] -12z)
Blacha Cynk - 0,5mm 1x pasek 10x20cm do Gansu ( arkusz A4 99,99% Zn + Ti, allegro 11z)
Blacha Mied (Cu) 1 mm 4x pasek 10x20cm do Gansu (10x20cm 99,99% Cu, allegro 8 z)
Siatka metalowa na dno pojemnika do nano coatingu (ocynk, budowlany/ogrodowy 5z/m)
Szczypce okrge robienie ptli na koocach ( jubilerskie, Mrwka - 12z)
Wiertarko wkrtarka krcenie cewek, otwory ( Graphite, Bricoman - 170 z)
Palnik gazowy do opalania cewek, powoka nano (mini na kartusze, market/chioczyk - 25z)
Sl morska 1kg proces produkcji Gansu (dowolny market jak najbrudniejsza 8z/ kg)
Soda kaustyczna 1kg do powoki Nano (czysta, sklep chemiczny - 8z/kg)
Woda destylowana 15l proces Gansu (czysta, sklep chemiczny/motoryzacyjny 5z/5l)
Kwasek cytrynowy czyszczenie miedzi przed procesem Nano (spoywczy, dowolny sklep 5z/0,5kg)
Rkawice gumowe ochrona miedzi i rk (dowolne, apteka/bhp/budowlany 15z/100 sztuk)
Okulary ochronne ochrona przed oparami sody (gbokie, sklep bhp/Bricoman 10z)
Pojemnik 1x18l wys. 18cm do procesu Nano (odporny na sod, przezroczysty z pokryw,
budowlany 12 z/szt)
Pojemnik 3x4l wys. 14cm do produkcji Gansu (przezroczysty z pokryw, budowlany 6
z/szt)
Pojemnik 4x0,5-1l do przechowania Gansu (przezroczysty z pokryw, market/budowlany 3
z/szt) moe byd soik 1l, najlepiej krysztaowe karafki.
Strzykawka 100ml do cigania wody z Gansu (zwyka, apteka/chemiczny 3z) przydatne
jako korytko na kondensatory
Prbwka PS 13x100mm do zamykania Healthpena (z korkiem, chemiczny 8z/10szt)
Papier cierny 1500 i 500 szlif kantw druta (normal, budowlany 2z/szt)
Miernik elektroniczny pomiary parametrw (multimetr, budowlany/elektryczny 30 z)
Pozostae: pilnik paski do metalu (szlif krawdzi), folia aluminiowa gruba (budowa baterii,
dobre s tacki na ywnod Al.-0,2mm), muszle Atlantyku (bogatszy gans), papier do pieczenia
(budowa kondensatorw), pieczki ping-pong x3 (serce Magrava, dobre s bombki
polimerowe), zioa lecznicze (do HealtPena), pszczeli wosk (HealthPen, Sklep [15]), olej
kokosowy(baterie Kosola,Q6), dioda LED zielona x1, szczypce do cicia, szczypce paskie, kable
krtkie miedziane 6 szt., brzeszczot do metalu (cicie drutw do HealthPena), 3m listwa
zasilajca 220V/6A (We i Wy naszego Magrava).

45 | S t r o n a

11.

rda i przydatne linki

Polskie
[1] http://pokolenie3000.blogspot.co.uk/ - blog Piotra Ficnera
[2] http://keshe.pl/
[3] http://www.radionafali.com/archiwum-podcastow/synteza - audycje Kapitana Tomka Synteza 2.0 brak aktualizacji. Odsyam na Yutube:
https://www.youtube.com/channel/UCgyGFCUWu9WNsEC6hgMX0zA
[27] https://drive.google.com/open?id=0B_tpI7jshJ3YZTVzajhra2d5Q2s wersja streamowa
archiwum Syntezy 2.0
[32] https://www.youtube.com/channel/UCdk1ZQLBPeAyD9-VFJunM8A - video konferencje
Keshe Group Poland
https://www.youtube.com/watch?v=poSqdk_mB3w&index=25&list=PLpCKWzAbp9v1TsI1V3M99iNBCzi4jurk oficjalna playlista polskich spotkao aktualizacja na bieco
[21] www.refleksologia.com.pl mapy refleksologiczne stup i doni
[28] http://pl.scribd.com/doc/316527107 galeria zdjd z moich konstrukcji.
[29] http://www.dzikie.net/index.php?art=podstawy_elektroniki&ap=3&cpage=1 Podstawy
podstaw elektroniki
[30] http://kalkulator.majsterkowicza.pl/oblicz/rezystor_do_LED - kalkulator wylicz rezystor dla
diody do zestawu samochodowego.
Angielskie
[31] https://pl.scribd.com/user/313876826/Litha-Limetree - *.pdf nowe metody na gans +ywnod
[4] https://blueprint.keshefoundation.org/ - oficjalny portal naukowy fundacji
[5] http://www.keshefoundation.org/ - oficjalna strona fundacji
[33] https://store.keshefoundation.org/store/ - sklep fundacji
[23] https://www.spaceshipinstitute.org bliniaczy instytut naukowy
[25] http://www.kesheforum.com/ - oficjalne forum fundacji
[26] http://www.kesheforum.com/page/keshe-foundation-educational-materials-all-together.90/
- linki do wszystkich materiaw naukowych, tutoriali od fundacji
[6] http://www.plasma-shop.com/plasma-cube-q6-q24/ - kopalnia wiedzy Germany 1
[7] http://www.plasma-energie.org/index.php?title=Hauptseite kopalnia wiedzy Germany 2
[8] http://www.danielleserret.info/wordpress/wp-content/uploads/2016/01/KESHE-TECHSUMMARY-v9a.pdf broszura technologii magrav
[9] http://www.thomazb.com/pdf/my-first-magrav-manual-english.pdf - manual Magrava
[18] https://pl.scribd.com/doc/295723504/Health-Pen-Tutorial-KS-pdf - manual HealthPena
[19] https://drive.google.com/file/d/0B90LHB-n5t-ObXlER3hCZm1fRGc/view?pref=2&pli=1 - The
Truth - An innerstanding of our reality - What is GANS.pdf
[20] https://drive.google.com/file/d/0B90LHB-n5t-OYzRkS1l3eDdGaDQ/view The Truth - What are Nano particles.pdf
Grupy na fb
[10] Pokolenie 3000 - KESHE, oraz podstawy plazmy grupa pokolenia 3000
Pliki - https://www.facebook.com/groups/1597467270577718/files/
46 | S t r o n a

[12] Magrav-Power Systems Poland


[13] Go To The Forest grupa kapitana z RNF
[14] RNF dla Keshe Foundation grupa radia na fali
Sklepy
[15] http://www.skrzynia-skarbow.com - drut Cu 1,6 mm (120z /kg), blacha miedziana 0,5 mm,
prty mosine.
[16] http://taurusgliwice.pl/produkcja - drut Cu 1,6mm najtaosza oferta (50z /kg)
[17] http://electront.de/product/magrav-stl-data/ - niemiecki sklep kilka zestaww materiaw do
Magrava, mona pobrad darmowy projekt obudowy do druku 3D.
[24] Bioskamed.pl sklep chemiczny : sl morska, kwasek cytrynowy, soda kaustyczna

47 | S t r o n a

You might also like