Gempur Geografi JPN Kelantan

JABATAN PELAJARAN NEGERI KELANTAN

PENILAIAN MENENGAH RENDAH 2010

SET 1 GERAK GEMPUR GEOGRAFI Kertas 1

1. Kertas ini mengandungi 60 soalan 2. Jawab semua soalan 3. Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan, iaitu A, B, C dan D. Bagi setiap soalan, pilih satu jawapan sahaja. Hitamkan jawapan anda pada kertas jawapan objektif yang disediakan. 4. Anda dibenarkan menggunakan alat geometri 5. Anda dibenarkan menggunakan kalkulator yang tidak boleh diprogramkan

Cakna Pendidikan Kelantan Tersohor

1

Gempur Geografi JPN Kelantan

Cakna Pendidikan Kelantan Tersohor

2

Gempur Geografi JPN Kelantan

4 Arahan : tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan. Pilih satu jawapan terbaik bagi tiap-tiap soalan dan hitamkan ruangan yang sepadan pada kertas jawapan objektif anda. Soalan 1 hingga soalan 6 berdasarkan peta topografi muka surat hadapan. 1 Selang kontur dalam peta ialah A 5 meter B 10 meter C 15 meter D 20 meter Apakah pola petempatan di Ladang Bikam? A berselerak B berjajar C berpusat D terancang Apakah jenis pekerjaan penduduk di Kg. Lajan? A Penoreh getah B Nelayan C Pesawah D Pembalak

Apakah ciri budaya yang terdapat di kawasan segi empat grid di atas? I Jalan raya II Sekolah III Pejabat pos IV Balai Polis A I dan II B I dan IV C II dan III D III dan IV Kira luas kawasan sawah padi di dalam peta. A 5 km persegi B 6 km persegi C 9 km persegi D 10 km persegi Apakah fungsi Pekan Semboyan didalam peta? I pentadbiran II pelancongan III perindustrian IV pengumpulan hasil perniagaan A I dan II B I dan IV C II dan III D III dan IV Antara berikut ,ciri fizikal yang manakah terdapat di bahagian hilir sungai? I. Delta II. Lubuk periuk III. Susuh bukit berpanca IV. Likuan terpenggal A. I dan II B. I dan IV C. II dan III D. III dan IV

5

2

6

3

Soalan 4 berdasarkan segi empat grid di bawah 12 58 13

7.

57

Cakna Pendidikan Kelantan Tersohor

3

Gempur Geografi JPN Kelantan

8.

Kejadian letusan gunung berapi dan gempa bumi tidak berlaku di Malaysia kerana A. mempunyai iklim yang panas dan lembap B. dilitupi hutan Khatulistiwa yang tebal C. kedudukannya di luar kawasan Lingkaran Api Pasifik D. bentuk muka bumi yang bergunung ganang

9.

Pernyataan di atas mungkin sekali berkaitan dengan banjaran bertanda A. I B. II C. III D. IV berdasarkan

Soalan 10 adalah pernyataan d bawah

 Cameron Highland  Gunung Kinabalu 10. Apakah kepentingan tanah tinggi seperti diatas kepada Malaysia? A. Pelancongan B. Pembalakan C. Pertanian D. Penternakan berdasarkan

Soalan 9 berdasarkan peta 1 di bawah

I

IV II III I

Soalan 11 adalah pernyataan d bawah • •

Lebuh raya Timur-Barat Lebuh raya Utara –Selatan

Peta 1 : Semenanjung Malaysia • • Dikenal sebagai banjaran besar Membentuk tulang belakang Malaysia

Apakah kesan pembinaan lebuh raya seperti diatas kepada Alam sekitar? I. Hakisan tanih semenanjung II. Banjir kilat III. Keasidan tanih meningkat IV.Kepupusan flora dan fauna A. I dan II B. I dan IV C. II dan III D,III dan IV

11.

Cakna Pendidikan Kelantan Tersohor

4

Gempur Geografi JPN Kelantan

D. mengekalkan kesuburan tanih Soalan 12 berdasarkan pernyataan di bawah • • Cawangan-cawangan sungai mengalir menurun dari puncak gunung bercantum dengan sungai utama di kawasan rendah Anak-anak sungai yang baru akan memasuki cawangan-cawangan sungai 12. Pernyataan di atas merujuk kepada pola saliran 15. Apakah ciri-ciri tarikan semulajadi kawasan berikut ? • • • Pulau Perhentian Pulau Tioman Pulau Redang

A. keindahan batu karang B. keunikan gua batu kapur C. kekayaan hutan semula jadi D. kepelbagaian bentuk muka bumi

reranting

jejala Soalan 16 di bawah berdasarkan peta 2 di bawah

selari 13.

gegelang Apakah kesan penggunaan tanih tanpa kawalan kepada alam sekitar? A. Pencemaran udara B. Ketandusan tanih C. Pencemaran air D. Kemarau Apakah tujuan penanaman tanaman seperti berikut? • Rumput • Pokok Kekacang • Pulau Redang A. menghalang kejadian banjir B. mengelakkan hakisan tanih C. mengurangkan kadar ragutan 16. Peta 2 : Semenanjung Malaysia Apakah faktor yang menyebabkan penduduk di kawasan berlorek tidak dapat menjalankan kegiatan perikanan? A. suhu

14.

Cakna Pendidikan Kelantan Tersohor

5

Gempur Geografi JPN Kelantan

B. ketinggian C. pasang surut D. angin monsun 17. Apakah ciri-ciri iklim di Malaysia? I. sekata sepanjang tahun II. min suhu tahunan tinggi III. julat suhu tahunan tinggi IV. suhu rendah sepanjang tahun A. I dan II B. I dan IV C. II dan III D, III dan IV 18. Apakah kesan putaran bumi? A. ribut taufan B. siang dan malam C. perubahan musim D. perbezaan ketinggian matahari Mengapakah Jelebu dan Kuala Pilah menerima hujan tahunan kurang 2000mm? A. Diliputi hutan tebal B. Kedudukan di kawasan tanah tinggi C. Kawasan sekitarnya adalah Tanah pamah D. Terlindung daripada tiupan Angin lembap Antara berikut, yang manakah kesan peningkatan suhu bumi? I. pencairan ais di kutub II. peningkatan aras laut III. perubahan tiupan angin lazim IV. banjir kilat A. I dan II B. I dan IV C. II dan III D. III dan IV

Rajah 1 menunjukkan pembntukan hujan

proses

Rajah 1 21. Apakah jenis hujan seperti dalam rajah diatas? A. Hujan asid B. Hujan bukit C. Hujan perolakan D. Hujan perenggan

19.

Rajah 2 menunjukkan pergerakan bumi

20.

Rajah 2 22 Apakah kesan pergerakan bumi seperti dalam rajah diatas? A. siang dan malam B. perbezaan waktu C. kejadian empat musim

Cakna Pendidikan Kelantan Tersohor

6

Gempur Geografi JPN Kelantan

D. pasang surut 23. Apakah kesan penebangan pokok di kawasan tanah tinggi? I banjir kilat II kepupusan flora dan fauna III ekosistem akan terjejas IV kawasan tadahan air terpelihaara A I dan II B I dan IV C II dan III D III dan IV Hutan Simpan Sepilok merupakan tempat perlindungan A harimau B burung enggang C orang utan D rusa Penyataan dibawah merupakan tumbuhan semulajadi. PERIUK KERA BUNGA RAFFLESIA Tumbuhan semulajadi di atas terdapat di kawasan A Hutan hujan tropika B Hutan gunung C Hutan pantai D Hutan sekunder 26 Hutan paya air masin tumbuh subur di kawasan tanih A pasir B laterit C lumpur D chernozem

27. Kawasan berlorek dalam peta 3 menunjukkan tumbuhan semulajadi.

Peta 3 : Malaysia Apakah faktor utama yang mempengaruhi jenis tumbuhan semulajadi di atas? A Iklim B Jenis tanih C Saliran D Bentuk muka bumi 28. Kawasan berlorek dalam peta 4 menunjukkan lokasi tumbuhan semulajadi.

24

25

Peta 4 : Malaysia Apakah kepentingan semulajadi tersebut? I . membuat cerucuk II sumber arang kayu III membuat kayu gergaji IV membuat perabot A. I dan II B. I dan IV C. II dan III D. III dan IV tumbuhan

.

Cakna Pendidikan Kelantan Tersohor

7

Gempur Geografi JPN Kelantan

29. Berikut adalah ciri- ciri tumbuhan semulajadi sesebuah negara. • • • Batang lendair Akar panjang Pokok berduri

30. Apakah faktor yang mempengaruhi kepadatan penduduk kawasan berikut?

• •

Lembah Kinta Taiping

III I

A. Pendidikan B. Perindustrian C. Pelancongan D. Perlombongan 31. Berikut adalah ciri kependudukan sesebuah negara.

IV II

• • .

Kadar celik huruf meningkat Jawatan tinggi

X Kadar kelahiran rendah

Peta 5 : Dunia Kawasan bertanda manakah di peta 5 merujuk kepada ciri tumbuhan semulajadi diatas? A. I B. II C. III D. IV

Apakah ciri X ? A. taraf hidup rendah B perkahwinan lewat C. Dasar Kependudukan Negara D. kawalan penyakit berjangkit

Rajah 3 menunjukkan aliran migrasi

Rajah 3 32. Apakah Faktor yang mempengaruhi migrasi diatas? I Peluang pekerjaan II peluang melanjutkan pelajaran

Cakna Pendidikan Kelantan Tersohor

8

Gempur Geografi JPN Kelantan

III Kekurangan tenaga kerja IV Bencana alam A. I dan II B. I dan IV C. II dan III D. III dan IV 33. Berikut adalah proses aktiviti manusia terhadap alam sekitar Foto 1 . Apakah faktor yang menyebabkan kejadian seperti gambar foto diatas? I. Pembinaan jalan raya II. Pembalakan III. Pertanian berteres IV. Pewartaan taman negara A. I dan II B. I dan IV C. II dan III D. III dan IV 35. X Apakah ciri penduduk berlebihan? I saiz keluarga kecil II taraf hidup rendah III kepadatan penduduk tinggi IV tahap teknologi tinggi A. I dan II B. I dan IV C. II dan III D.III dan IV Apakah faktor yang mempengaruhi petempatan awal di Malaysia? I Sumber II Keselamatan III Kegiatan ekonomi IV Governan A. I dan II

Pembakaran hutan

Pembakaran sampah

Punca kejadian jerebu

Pelepasan asap kenderaan

33. Apakah X? A. Penebangan hutan. B. Perlombangan bijih timah C. Pembakaran bahan api fosil D. Pembukaan kawasan pertanian 34. Foto1 menunjukkan kesan kegiatan manusia dikawasan tanah tinggi.

36.

Cakna Pendidikan Kelantan Tersohor

9

Gempur Geografi JPN Kelantan

B. I dan IV C. II DAN III D.III dan IV 37. Tapak petempatan awal di negara Malaysia terletak di kawasankawasan berikut kecuali A gua B. pergunungan C. muara sungai D. pinggir pantai Antara berikut ,yang manakah mempengaruhi tapak petempatan luar bandar. I Udara II Sumber air III Dasar kerajaan IV Cuaca dan iklim A. I dan II B. I dan IV C. II dan III D. III dan IV 39. Apakah pola petempatan yang terdapat dikawasan berikut? . • Perkampungan tradisional • Kebun Getah

C. II dan III D. III dan IV

Ketua kampung .

. Tok sidang

38.

Tok batin .

Rajah 4 41. Rajah 4 menunjukkan ciri-ciri fungsi petempatan luar bandar. Apakah peranan tokoh diatas? A. Memberikan pendidikan B. Menjalankan tugas pentadbiran C. Memberi khidmat nasihat D. Mengumpul hasil pertanian 42. Apakah faktor proses pembandaran di Malaysia? I Iklim II Setinggan III Dasar kerajaan IV Peluang pekerjaan A. I dan II B. I dan IV C. II dan III D. III dan IV

A. Berjajar B. Berpusat C. Berselerak D. Berkelompok 40. Apakah fungsi petempatan luar bandar? I Pertanian II Pelancongan III Pendidikan IV Pentadbiran A. I dan II B. Idan IV

43. Berikut adalah fungsi bandaraya Kuala Lumpur Pusat pentadbiran Kuala Lumpur

Pusat perdagangan

Cakna Pendidikan Kelantan Tersohor

10

Gempur Geografi JPN Kelantan

P

Apakah fungsi P? I Pusat kewangan II Pusat perindustrian IIIPusat pengumpulan IV Pusat perlombongan Foto 2 A. I dan II B. I dan IV C.II dan III D. III dan IV 44. Apakah tujuan pembinaan lebuhraya berikut? • • Lebuh raya Timur Barat Lebuh raya Utara Selatan Apakah faktor yang mempengaruhi jenis pengangkutan seperti diatas? A. Penggunaan teknologi moden B. Mengurangkan kesesakan lalu lintas C. Pengangkutan murah D. Kos pembinaan rendah 47. Rajah 5 menunjukkan jenis sumber semulajadi.

A. Membuka kawasan baru B. Memendekkan masa perjalanan C. Mengurangkan kos pengangkutan D. Membangunkan kawasan pertanian 45. Antara yang berikut , manakah kepentingan pengangkutan udara di Malaysia? I Menjimatkan kos II Meningkatkan kesesakan III Memudahkan pergerakan IV Menggalakkan pelancongan A. I dan II B. I dan IV C. II dan III D. III dan IV

Rajah 5 47. Apakah sumber semulajadi dikawasan berlorek diatas? A. air B. hutan C. tanah D. mineral

46. Foto 2 menunjukkan jenis pengangkutan di Kuala Lumpur.

Cakna Pendidikan Kelantan Tersohor

11

Gempur Geografi JPN Kelantan

48. Rajah 6 menunjukkan bentuk muka bumi gunung berapi. Peta 7 menunjukkan pusat penerokaan sumber mineral di Malaysia IV
I II

I V

1!

IIII
I I

II

Rajah 6 48. Apakah tenaga yang terhasil daripada rajah diatas? A. ombak B. biomas C. georterma D. pasang surut 49. Apakah kegunaan tumbuhan semulajadi dikawasan berlorek dalam peta 6? Bandar I II III IV Kerteh Ipoh Bintulu Mamut Penerokaan Sumber Bijih Besi Bijih Timah Gas asli Kuprum

Peta 7 : Malaysia 50. Pilih kombinasi yang betul A I dan II B I dan IV C. II dan III D. III dan IV 51. Apakah jenis sumber yang boleh menjejaskan ekosistem laut? A. Bauksit B. Petroleum C. Arang batu D. Bijih timah Apakah peranan yang dimainkan oleh badan berikut World Wild Life Fund for Nature (WWF) I melancarkan kempen

Peta 6 : Malaysia 52. A. Cerucuk B Perabot C. Rumah D Arang Kayu

Cakna Pendidikan Kelantan Tersohor

12

Gempur Geografi JPN Kelantan

kesedaran II menguatkuasakan undangundang III mewartakan kawasan taman negara IV melatih orang ramai dalam kegiatan perhutanan A I dan II B I dan IV C. II dan III D. III dan IV 53. Apakah jenis pelancomgan seperti berikut? • • • A B C D Kota A Famosa Pusat Kraf Tangan Muzium Lembah Bujang

A I B II C III D IV 55. Foto 3 menunjukkan agensi kerajaan

Foto 3 Apakah peranan agensi di atas? A kewangan B infrastruktur C pemasaran D penyelidikan 56 Antara berikut, yang manakah terkandung dalam Pelan Induk Perindustrian 2? I Mengutamakan kemajuan sektor IKS II Meningkatkan kecekapan pemasaran III Meningkatkan pengeluaran makanan IV Mengadakan insentif kewangan A I dan II B I dan IV C II dan III D III dan IV Apakah jenis pekerjaan yang tergolong dalam sektor tertier

ekologi kesihatan pendidikan budaya

Peta 8 menunjukkan pusat Industri di Malaysia
I

II I

III

IV

Peta 8 :Malaysia 54. Antara yang berikut kawasan yang manakah pusat industri otomotif dalam peta 8? 57

Cakna Pendidikan Kelantan Tersohor

13

Gempur Geografi JPN Kelantan

A B C D

Guru Nelayan Penoreh Getah Pekerja kilang 59 Langkah di atas ialah A B C D 60 kitar semula penghutanan semula kempen alam sekitar penguatkuasaan undangundang

58. Rajah 7 menunjukkan aktiviti pembalakan.

Rajah 7 Apakah kesan kegiatan di atas terhadap alam sekitar? A B C D Jerebu Hujan asid Peningkatan suhu Penipisan lapisan ozon.

Antara berikut, yang manakah merupakan kepentingan kerjasama ekonomi antarabangsa? I Memindahkan teknologi II Meningkatkan tenaga kerja III Menggalakkan hubungan diplomatik IV Menambahkan bilangan Penduduk A B C D I dan II I dan IV II dan III III dan IV

59. Berikut adalah langkah-langkah pemeliharaan dan pemuliharaan sumber. • • Cintailah sungai kita Cintailah hutan kita

Cakna Pendidikan Kelantan Tersohor

14

Gempur Geografi JPN Kelantan

JAWAPAN No. Soalan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Jawapan Muka Surat Buku Teks No Soalan 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 Jawapan Muka Surat Buku Teks 77/T2 88/T2 87/T1 95/T2 105/T2 118/T2 118/T2 122/T2 127/T2 130/T2 130/T2 139/T2 144/T2 169/T2 177/T2 172/T2 56/T3 79/T3 86/T3 87/T3 100/T3 109/T3 115/T3 121/T3 136/T3 141/T3 148/T3 158/T3 172/T3 183/T3

C D C A B B B C C A B D B B A D A B D B A C A C B C B A B D

64/T1 52/T1 53/T1 73/T1 81/T1 61/T1 86/T1 89/T1 60/T1 120/T1 98/T1 94/T1 104/T1 127/T1 127/T1 96/T1 178/T1 183/T1 142/T1 139/T1 141/T1 169/T1 153/T1 69/T2

B A C A C A B C C B B C A B D B A C A D B B D C D B A C C A

Cakna Pendidikan Kelantan Tersohor

15

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.