พระไตรปฎก เลมที่ ๔๔ ตอนที่ ๑ พระอภิธรรมปฎก เลมที่ ๑๑ ปฏฐานปกรณ ภาค ๕

ขอนอบนอมแดพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น เหตุทุกกุสลัตติกะ ปฏิจจวาร
[๑] กุศลธรรมที่เปนเหตุ อาศัยกุศลธรรมที่เปนเหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุ*ปจจัย กุศลธรรมที่ไมใชเหตุ อาศัยกุศลธรรมที่เปนเหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุ*ปจจัย กุศลธรรมที่เปนเหตุ และกุศลธรรมที่ไมใชเหตุทั้งหลาย อาศัยกุศลธรรม ที่เปนเหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย กุศลธรรมที่ไมใชเหตุ อาศัยกุศลธรรมที่ไมใชเหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุ*ปจจัย กุศลธรรมที่เปนเหตุ อาศัยกุศลธรรมที่ไมใชเหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุ*ปจจัย กุศลธรรมที่เปนเหตุ และกุศลธรรมที่ไมใชเหตุทั้งหลาย อาศัยกุศลธรรม ที่ไมใชเหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย กุศลธรรมที่เปนเหตุ อาศัยกุศลธรรมที่เปนเหตุ และกุศลธรรมที่ไมใช*เหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย กุศลธรรมที่ไมใชเหตุ อาศัยกุศลธรรมที่เปนเหตุ และกุศลธรรมที่ไมใช*เหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย กุศลธรรมที่เปนเหตุ และกุศลธรรมที่ไมใชเหตุทั้งหลาย อาศัยกุศลธรรม ที่เปนเหตุ และกุศลธรรมที่ไมใชเหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย [๒] กุศลธรรมที่เปนเหตุ อาศัยกุศลธรรมที่เปนเหตุ เกิดขึ้น เพราะ อารัมมณปจจัย ฯลฯ [๓] ในเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๙ ในอารัมมณปจจัย มี " ๙

ในอธิปติปจจัย มี " ๙ ในอนันตรปจจัย มี " ๙ ในสมนันตรปจจัย มี " ๙ ในสหชาตปจจัย มี " ๙ ในอัญญมัญญปจจัย มี " ๙ ในนิสสยปจจัย มี " ๙ ในอุปนิสสยปจจัย มี " ๙ ในปุเรชาตปจจัย มี " ๙ ในอาเสวนปจจัย มี " ๙ ในกัมมปจจัย มี " ๙ ในอาหารปจจัย มี " ๙ ในอินทริยปจจัย มี " ๙ ในฌานปจจัย มี " ๙ ในมัคคปจจัย มี " ๙ ในสัมปยุตตปจจัย มี " ๙ ในวิปปยุตตปจจัย มี " ๙ ในอัตถิปจจัย มี " ๙ ในนัตถิปจจัย มีหัวขอปจจัย ๙ ในวิคตปจจัย มี " ๙ ในอวิคตปจจัย มี " ๙ [๔] กุศลธรรมที่เปนเหตุ อาศัยกุศลธรรมที่เปนเหตุ เกิดขึ้น ไมใช เพราะอธิปติปจจัย กุศลธรรมที่ไมใชเหตุ อาศัยกุศลธรรมที่เปนเหตุ เกิดขึ้น ไมใชเพราะ อธิปติปจจัย กุศลธรรมที่เปนเหตุ และกุศลธรรมที่ไมใชเหตุทั้งหลาย อาศัยกุศลธรรม ที่เปนเหตุ เกิดขึ้น ไมใชเพราะอธิปติปจจัย กุศลธรรมที่ไมใชเหตุ อาศัยกุศลธรรมที่ไมใชเหตุ เกิดขึ้น ไมใชเพราะ อธิปติปจจัย มี ๓ นัย กุศลธรรมที่เปนเหตุ อาศัยกุศลธรรมที่เปนเหตุ และกุศลธรรมที่ไมใช เหตุ เกิดขึ้น ไมใชเพราะอธิปติปจจัย มี ๓ นัย [๕] กุศลธรรมที่เปนเหตุ อาศัยกุศลธรรมที่เปนเหตุ เกิดขึ้น ไมใช

เพราะปุเรชาตปจจัย มี ๙ นัย ไมใชเพราะปจฉาชาตปจจัย มี ๙ นัย ไมใช เพราะอาเสวนปจจัยมี ๙ นัย [๖] กุศลธรรมที่ไมใชเหตุ อาศัยกุศลธรรมที่เปนเหตุ เกิดขึ้น ไมใช เพราะกัมมปจจัย กุศลธรรมที่ไมใชเหตุ อาศัยกุศลธรรมที่ไมใชเหตุ เกิดขึ้น ไมใชเพราะ กัมมปจจัย กุศลธรรมที่ไมใชเหตุ อาศัยกุศลธรรมที่เปนเหตุ และกุศลธรรมที่ไมใช เหตุ เกิดขึ้น ไมใชเพราะกัมมปจจัย [๗] กุศลธรรมที่เปนเหตุ อาศัยกุศลธรรมที่เปนเหตุ เกิดขึ้น ไมใช เพราะวิปากปจจัย มี ๙ นัย ไมใชเพราะวิปปยุตตปจจัย มี ๙ นัย [๘] ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย มีหัวขอปจจัย ๙ ในปจจัยที่ไมใชปุเรชาตปจจัย มี " ๙ ในปจจัยที่ไมใชปจฉาชาตปจจัย มี " ๙ ในปจจัยที่ไมใชอาเสวนปจจัย มี " ๙ ในปจจัยที่ไมใชกัมมปจจัย มี " ๓ ในปจจัยที่ไมใชวิปากปจจัย มี " ๙ ในปจจัยที่ไมใชวิปปยุตตปจจัย มี " ๙ [๙] ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย กับเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๙ [๑๐] ในเหตุปจจัย กับปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย มีหัวขอปจจัย ๙ ในอารัมมณปจจัย กับ ฯลฯ มีหัวขอปจจัย ๙ สหชาตวารก็ดี ปจจยวารก็ดี นิสสยวารก็ดี สังสัฏฐวารก็ดี สัมปยุตตวาร ก็ดี พึงใหพิสดารเหมือนปฏิจจวาร ปญหาวาร [๑๑] กุศลธรรมที่เปนเหตุ เปนปจจัยแกกุศลธรรมที่เปนเหตุ โดยเหตุ*ปจจัย กุศลธรรมที่เปนเหตุ เปนปจจัยแกกุศลธรรมที่ไมใชเหตุ โดยเหตุ*ปจจัย กุศลธรรมที่เปนเหตุ เปนปจจัยแกกุศลธรรมที่เปนเหตุ และกุศลธรรม ที่ไมใชเหตุ โดยเหตุปจจัย [๑๒] กุศลธรรมที่เปนเหตุ เปนปจจัยแกกุศลธรรมที่เปนเหตุ โดย อารัมมณปจจัย มี ๓ นัย

กุศลธรรมที่ไมใชเหตุ เปนปจจัยแกกุศลธรรมที่ไมใชเหตุ โดยอารัมมณ*ปจจัย มี ๓ นัย กุศลธรรมที่เปนเหตุ และกุศลธรรมที่ไมใชเหตุทั้งหลาย เปนปจจัยแก กุศลธรรมที่เปนเหตุ โดยอารัมมณปจจัย มี ๓ นัย [๑๓] กุศลธรรมที่เปนเหตุ เปนปจจัยแกกุศลธรรมที่เปนเหตุ โดย อธิปติปจจัย มี ๒ อยาง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ มี ๓ นัย กุศลธรรมที่ไมใชเหตุ เปนปจจัยแกกุศลธรรมที่ไมใชเหตุ โดยอธิปติ*ปจจัย มี ๒ อยาง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ มี ๓ นัย กุศลธรรมที่เปนเหตุ และกุศลธรรมที่ไมใชเหตุทั้งหลาย เปนปจจัยแก กุศลธรรมที่เปนเหตุ โดยอธิปติปจจัย มีอยางเดียว คือ อารัมมณาธิปติ มี ๓ นัย [๑๔] กุศลธรรมที่เปนเหตุ เปนปจจัยแกกุศลธรรมที่เปนเหตุ โดย อนันตรปจจัย เปนปจจัยโดยสมนันตรปจจัย เปนปจจัยโดยสหชาตปจจัย เปน ปจจัยโดยอัญญมัญญปจจัย เปนปจจัยโดยนิสสยปจจัย [๑๕] กุศลธรรมที่เปนเหตุ เปนปจจัยแกกุศลธรรมที่เปนเหตุ โดย อุปนิสสยปจจัย มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ มี ๓ นัย กุศลธรรมที่ไมใชเหตุ เปนปจจัยแกกุศลธรรมที่ไมใชเหตุ โดยอุปนิสสย*ปจจัย มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ มี ๓ นัย กุศลธรรมที่เปนเหตุ และกุศลธรรมที่ไมใชเหตุทั้งหลาย เปนปจจัยแก กุศลธรรมที่เปนเหตุ โดยอุปนิสสยปจจัย มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ มี ๓ นัย [๑๖] ... เปนปจจัยโดยอาเสวนปจจัย มี ๙ นัย [๑๗] กุศลธรรมที่ไมใชเหตุ เปนปจจัยแกกุศลธรรมที่ไมใชเหตุ โดย กัมมปจจัย กุศลธรรมที่ไมใชเหตุ เปนปจจัยแกกุศลธรรมที่เปนเหตุ โดย

กัมมปจจัย กุศลธรรมที่ไมใชเหตุ เปนปจจัยแกกุศลธรรมที่เปนเหตุ และกุศลธรรม ที่ไมใชเหตุ โดยกัมมปจจัย [๑๘] กุศลธรรมที่ไมใชเหตุ เปนปจจัยแกกุศลธรรมที่ไมใชเหตุ โดย อาหารปจจัย มี ๓ นัย [๑๙] กุศลธรรมที่เปนเหตุ เปนปจจัยแกกุศลธรรมที่เปนเหตุ โดย อินทริยปจจัย มี ๙ นัย [๒๐] กุศลธรรมที่ไมใชเหตุ เปนปจจัยแกกุศลธรรมที่ไมใชเหตุ โดย ฌานปจจัย มี ๓ นัย [๒๑] กุศลธรรมที่เปนเหตุ เปนปจจัยแกกุศลธรรมที่เปนเหตุ โดย มัคคปจจัย มี ๙ นัย [๒๒] ในเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๓ ในอารัมมณปจจัย มี " ๙ มี " ๙ ในอนันตรปจจัย ในอธิปติปจจัย มี " ๙ ในสมนันตรปจจัย มี " ๙ ในสหชาตปจจัย มี " ๙ ในอัญญมัญญปจจัย มี " ๙ ในนิสสยปจจัย มี " ๙ ในอุปนิสสยปจจัย มี " ๙ ในอาเสวนปจจัย มี " ๙ ในกัมมปจจัย มี " ๓ ในอาหารปจจัย มีหัวขอปจจัย ๓ ในอินทริยปจจัย มี " ๙ ในฌานปจจัย มี " ๓ ในมัคคปจจัย มี " ๙ ในสัมปยุตตปจจัย มี " ๙ ในอัตถิปจจัย มี " ๙ ในนัตถิปจจัย มี " ๙ ในวิคตปจจัย มี " ๙ ในอวิคตปจจัย มี " ๙

[๒๓] กุศลธรรมที่เปนเหตุ เปนปจจัยแกกุศลธรรมที่เปนเหตุ โดย อารัมมณปจจัย เปนปจจัยโดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย มี ๓ นัย กุศลธรรมที่ไมใชเหตุ เปนปจจัยแกกุศลธรรมที่ไมใชเหตุ โดยอารัมมณ*ปจจัย เปนปจจัยโดยสหชาตปจจัย ฯลฯ เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย กุศลธรรมที่ไมใชเหตุ เปนปจจัยแกกุศลธรรมที่เปนเหตุ โดยอารัมมณ*ปจจัย เปนปจจัยโดยสหชาตปจจัย ฯลฯ เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย กุศลธรรมที่ไมใชเหตุ เปนปจจัยแกกุศลธรรมที่เปนเหตุและกุศลธรรมที่ ไมใชเหตุ โดยอารัมมณปจจัย เปนปจจัยโดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดย อุปนิสสยปจจัย กุศลธรรมที่เปนเหตุ และกุศลธรรมที่ไมใชเหตุทั้งหลาย เปนปจจัยแก กุศลธรรมที่เปนเหตุ โดยอารัมมณปจจัย เปนปจจัยโดยสหชาตปจจัย ฯลฯ เปน ปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย มี ๓ นัย [๒๔] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๙ ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย มี " ๙ ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย มี " ๙ มี " ๙ ในปจจัยที่ไมใชอวิคตปจจัย [๒๕] ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย กับเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๓ ในปจจัยที่ไมใชนัตถิปจจัย กับ ฯลฯ มี " ๓ ในปจจัยที่ไมใชวิคตปจจัย กับ ฯลฯ มี " ๓ [๒๖] ในอารัมมณปจจัย กับปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๙ ในอวิคตปจจัย กับ ฯลฯ มี " ๙ อนุโลมก็ดี ปจจนียะก็ดี อนุโลมปจจนียะก็ดี ปจจนียานุโลมก็ดี แหง ปญหาวารในกุสลัตติกะ ทานนับไวอยางไร พึงนับอยางนั้น ปฏิจจวาร [๒๗] อกุศลธรรมที่เปนเหตุ อาศัยอกุศลธรรมที่เปนเหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย อกุศลธรรมที่ไมใชเหตุ อาศัยอกุศลธรรมที่เปนเหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุ*ปจจัย อกุศลธรรมที่เปนเหตุ และอกุศลธรรมที่ไมใชเหตุทั้งหลาย อาศัย*อกุศลธรรมที่เปนเหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย

อกุศลธรรมที่ไมใชเหตุ อาศัยอกุศลธรรมที่ไมใชเหตุ เกิดขึ้น เพราะ เหตุปจจัย อกุศลธรรมที่เปนเหตุ อาศัยอกุศลธรรมที่ไมใชเหตุ เกิดขึ้น เพราะ เหตุปจจัย อกุศลธรรมที่เปนเหตุ และอกุศลธรรมที่ไมใชเหตุทั้งหลาย อาศัยอกุศล*ธรรมที่ไมใชเหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย อกุศลธรรมที่ไมใชเหตุ อาศัยอกุศลธรรมที่เปนเหตุ และอกุศลธรรมที่ ไมใชเหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย อกุศลธรรมที่ไมใชเหตุ อาศัยอกุศลธรรมที่เปนเหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุ*ปจจัย อกุศลธรรมที่เปนเหตุ และอกุศลธรรมที่ไมใชเหตุทั้งหลาย อาศัย อกุศลธรรมที่เปนเหตุ และอกุศลธรรมที่ไมใชเหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย [๒๘] ในเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๙ ในอารัมมณปจจัย มี " ๙ ในอธิปติปจจัย มี " ๙ ในกัมมปจจัย มี " ๙ ในอาหารปจจัย มี " ๙ ในอวิคตปจจัย มี " ๙ [๒๙] อกุศลธรรมที่เปนเหตุ อาศัยอกุศลธรรมที่ไมใชเหตุ เกิดขึ้น ไมใชเพราะเหตุปจจัย [๓๐] อกุศลธรรมที่เปนเหตุ อาศัยอกุศลธรรมที่เปนเหตุ เกิดขึ้น ไมใชเพราะอธิปติปจจัย มี ๙ นัย [๓๑] อกุศลธรรมที่ไมใชเหตุ อาศัยอกุศลธรรมที่เปนเหตุ เกิดขึ้น ไมใชเพราะกัมมปจจัย อกุศลธรรมที่ไมใชเหตุ อาศัยอกุศลธรรมที่ไมใชเหตุ เกิดขึ้น ไมใช เพราะกัมมปจจัย อกุศลธรรมที่ไมใชเหตุ อาศัยอกุศลธรรมที่เปนเหตุ และอกุศลธรรมที่ ไมใชเหตุ เกิดขึ้น ไมใชเพราะกัมมปจจัย มีหัวขอปจจัย ๑ [๓๒] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย มี " ๙ ในปจจัยที่ไมใชปุเรชาตปจจัย มี " ๙

ในปจจัยที่ไมใชปจฉาชาตปจจัย มี " ๙ ในปจจัยที่ไมใชอาเสวนปจจัย มี " ๙ ในปจจัยที่ไมใชกัมมปจจัย มี " ๓ ในปจจัยที่ไมใชวิปากปจจัย มีหัวขอปจจัย ๙ ในปจจัยที่ไมใชวิปปยุตตปจจัย มี " ๙ [๓๓] ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย กับเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๙ [๓๔] ในอารัมมณปจจัย กับปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๑ สหชาตวารก็ดี ปจจยวารก็ดี นิสสยวารก็ดี สังสัฏฐวารก็ดี สัมปยุตต*วารก็ดี พึงใหพิสดารเหมือนปฏิจจวาร ปญหาวาร [๓๕] อกุศลธรรมที่เปนเหตุ เปนปจจัยแกอกุศลธรรมที่เปนเหตุ โดย เหตุปจจัย อกุศลธรรมที่เปนเหตุ เปนปจจัยแกอกุศลธรรมที่ไมใชเหตุ โดยเหตุ*ปจจัย อกุศลธรรมที่เปนเหตุ เปนปจจัยแกอกุศลธรรมที่เปนเหตุ และอกุศล*ธรรมที่ไมใชเหตุ โดยเหตุปจจัย [๓๖] อกุศลธรรมที่เปนเหตุ เปนปจจัยแกอกุศลธรรมที่เปนเหตุ โดย อารัมมณปจจัย มี ๓ นัย อกุศลธรรมที่ไมใชเหตุ เปนปจจัยแกอกุศลธรรมที่ไมใชเหตุ โดย อารัมมณปจจัย มี ๓ นัย อกุศลธรรมที่เปนเหตุ และอกุศลธรรมที่ไมใชเหตุทั้งหลาย เปนปจจัยแก อกุศลธรรมที่เปนเหตุ โดยอารัมมณปจจัย มี ๓ นัย [๓๗] อกุศลธรรมที่เปนเหตุ เปนปจจัยแกอกุศลธรรมที่เปนเหตุ โดย อธิปติปจจัย มีอยางเดียว คือ อารัมมณาธิปติ มี ๓ นัย อกุศลธรรมที่ไมใชเหตุ เปนปจจัยแกอกุศลธรรมที่ไมใชเหตุ โดย อธิปติปจจัย มี ๒ อยาง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ มี ๓ นัย อกุศลธรรมที่เปนเหตุ และอกุศลธรรมที่ไมใชเหตุทั้งหลาย เปนปจจัย แกอกุศลธรรมที่เปนเหตุ โดยอธิปติปจจัย มีอยางเดียว คือ อารัมมณาธิปติ มี ๓ นัย

[๓๘] อกุศลธรรมที่ไมใชเหตุ เปนปจจัยแกอกุศลธรรมที่ไมใชเหตุ โดยกัมมปจจัย อกุศลธรรมที่ไมใชเหตุ เปนปจจัยแกอกุศลธรรมที่เปนเหตุ โดยกัมม*ปจจัย อกุศลธรรมที่ไมใชเหตุ เปนปจจัยแกอกุศลธรรมที่เปนเหตุ และอกุศล*ธรรมที่ไมใชเหตุ โดยกัมมปจจัย มี ๓ นัย [๓๙] อกุศลธรรมที่ไมใชเหตุ เปนปจจัยแกอกุศลธรรมที่ไมใชเหตุ โดยอาหารปจจัย มี ๓ นัย [๔๐] อกุศลธรรมที่ไมใชเหตุ เปนปจจัยแกอกุศลธรรมที่ไมใชเหตุ โดยอินทริยปจจัย มี ๓ นัย [๔๑] อกุศลธรรมที่ไมใชเหตุ เปนปจจัยแกอกุศลธรรมที่ไมใชเหตุ โดยฌานปจจัย มี ๓ นัย [๔๒] ในเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๓ มี " ๙ ในอารัมมณปจจัย ในอธิปติปจจัย มี " ๙ ในอนันตรปจจัย มี " ๙ ในสมนันตรปจจัย มี " ๙ ในสหชาตปจจัย มี " ๙ ในอัญญมัญญปจจัย มี " ๙ ในนิสสยปจจัย มี " ๙ ในอุปนิสสยปจจัย มีหัวขอปจจัย ๙ ในอาเสวนปจจัย มี " ๙ ในกัมมปจจัย มี " ๓ ในอาหารปจจัย มี " ๓ ในอินทริยปจจัย มี " ๓ ในฌานปจจัย มี " ๓ ในมัคคปจจัย มี " ๓ ในสัมปยุตตปจจัย มี " ๙ ในอัตถิปจจัย มี " ๙ ในนัตถิปจจัย มี " ๙ ในวิคตปจจัย มี " ๙

ในอวิคตปจจัย มี " ๙ [๔๓] อกุศลธรรมที่เปนเหตุ เปนปจจัยแกอกุศลธรรมที่เปนเหตุ โดย อารัมมณปจจัย เปนปจจัยโดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสย ปจจัย ฯลฯ [๔๔] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๙ ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย มี " ๙ มี " ๙ ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย ในปจจัยที่ไมใชอนันตรปจจัย มี " ๙ ในปจจัยที่ไมใชสมนันตรปจจัย มี " ๙ ในปจจัยที่ไมใชสหชาตปจจัย มี " ๙ ในปจจัยที่ไมใชอัญญมัญญปจจัย มี " ๙ ฯลฯ ในปจจัยที่ไมใชวิคตปจจัย มี " ๙ [๔๕] ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย กับเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๓ [๔๖] ในอารัมมณปจจัย กับปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๙ อนุโลมก็ดี ปจจนียะก็ดี อนุโลมปจจนียะก็ดี ปจจนียานุโลมก็ดี แหง ปญหาวารในกุสลัตติกะ ทานนับไวอยางไร พึงนับอยางนั้น ปฏิจจวาร [๔๗] อัพยากตธรรมที่เปนเหตุ อาศัยอัพยากตธรรมที่เปนเหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย อัพยากตธรรมที่ไมใชเหตุ อาศัยอัพยากตธรรมที่เปนเหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย อัพยากตธรรมที่เปนเหตุ และอัพยากตธรรมที่ไมใชเหตุทั้งหลาย อาศัย อัพยากตธรรมที่เปนเหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย อัพยากตธรรมที่ไมใชเหตุ อาศัยอัพยากตธรรมที่ไมใชเหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย อัพยากตธรรมที่เปนเหตุ อาศัยอัพยากตธรรมที่เปนเหตุ และอัพยากต*ธรรมที่ไมใชเหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย [๔๘] อัพยากตธรรมที่เปนเหตุ อาศัยอัพยากตธรรมที่เปนเหตุ เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปจจัย [๔๙] ในเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๙ ในอารัมมณปจจัย มี " ๙

ในอธิปติปจจัย มี " ๙ ในอนันตรปจจัย มี " ๙ ในสมนันตรปจจัย มี " ๙ ในสหชาตปจจัย มี " ๙ ในอัญญมัญญปจจัย มี " ๙ ในนิสสยปจจัย มีหัวขอปจจัย ๙ ในอุปนิสสยปจจัย มี " ๙ ในปุเรชาตปจจัย มี " ๙ ในปจฉาชาตปจจัย มี " ๙ ในอาเสวนปจจัย มี " ๙ ในกัมมปจจัย มี " ๙ ในวิปากปจจัย มี " ๙ ในอาหารปจจัย มี " ๙ ในอินทริยปจจัย มี " ๙ ในฌานปจจัย มี " ๙ ในมัคคปจจัย มี " ๙ ในสัมปยุตตปจจัย มี " ๙ ในวิปปยุตตปจจัย มี " ๙ ในอัตถิปจจัย มี " ๙ ในนัตถิปจจัย มี " ๙ ในวิคตปจจัย มี " ๙ ในอวิคตปจจัย มี " ๙ [๕๐] อัพยากตธรรมที่ไมใชเหตุ อาศัยอัพยากตธรรมที่ไมใชเหตุ เกิดขึ้น ไมใชเพราะเหตุปจจัย [๕๑] อัพยากตธรรมที่ไมใชเหตุ อาศัยอัพยากตธรรมที่เปนเหตุ เกิดขึ้น ไมใชเพราะอารัมมณปจจัย อัพยากตธรรมที่ไมใชเหตุ อาศัยอัพยากตธรรมที่ไมใชเหตุ เกิดขึ้น ไมใชเพราะอารัมมณปจจัย อัพยากตธรรมที่ไมใชเหตุ อาศัยอัพยากตธรรมที่เปนเหตุ และอัพยากต ธรรมที่ไมใชเหตุ เกิดขึ้น ไมใชเพราะอารัมมณปจจัย [๕๒] อัพยากตธรรมที่เปนเหตุ อาศัยอัพยากตธรรมที่เปนเหตุ เกิดขึ้น

ไมใชเพราะอธิปติปจจัย มี ๙ นัย [๕๓] อัพยากตธรรมที่ไมใชเหตุ อาศัยอัพยากตธรรมที่เปนเหตุ เกิดขึ้น ไมใชเพราะกัมมปจจัย อัพยากตธรรมที่ไมใชเหตุ อาศัยอัพยากตธรรมที่ไมใชเหตุ เกิดขึ้น ไมใชเพราะกัมมปจจัย อัพยากตธรรมที่ไมใชเหตุ อาศัยอัพยากตธรรมที่เปนเหตุ และอัพยากต*ธรรมที่ไมใชเหตุ เกิดขึ้น ไมใชเพราะกัมมปจจัย [๕๔] อัพยากตธรรมที่ไมใชเหตุ อาศัยอัพยากตธรรมที่ไมใชเหตุ เกิดขึ้น ไมใชเพราะอาหารปจจัย ไมใชเพราะอินทริยปจจัย ไมใชเพราะฌาน*ปจจัย [๕๕] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๑ ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย มี " ๓ ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย มี " ๓ ในปจจัยที่ไมใชอนันตรปจจัย มี " ๓ ในปจจัยที่ไมใชสมนันตรปจจัย มี " ๓ ในปจจัยที่ไมใชอัญญมัญญปจจัย มี " ๓ ในปจจัยที่ไมใชอุปนิสสยปจจัย มี " ๓ ในปจจัยที่ไมใชปุเรชาตปจจัย มี " ๙ ในปจจัยที่ไมใชปจฉาชาตปจจัย มี " ๙ ในปจจัยที่ไมใชอาเสวนปจจัย มี " ๙ ในปจจัยที่ไมใชกัมมปจจัย มี " ๓ ในปจจัยที่ไมใชวิปากปจจัย มี " ๙ ในปจจัยที่ไมใชอาหารปจจัย มี " ๑ ในปจจัยที่ไมใชอินทริยปจจัย มีหัวขอปจจัย ๑ ในปจจัยที่ไมใชฌานปจจัย มี " ๑ มี " ๑ ในปจจัยที่ไมใชมัคคปจจัย ในปจจัยที่ไมใชสัมปยุตตปจจัย มี " ๓ ในปจจัยที่ไมใชวิปปยุตตปจจัย มี " ๙ ในปจจัยที่ไมใชนัตถิปจจัย มี " ๓ ในปจจัยที่ไมใชวิคตปจจัย มี " ๓ [๕๖] ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย กับเหตุปจจัย มีหวขอปจจัย ๓ ั

ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย กับเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๙ [๕๗] ในอารัมมณปจจัย กับปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๑ สหชาตวารก็ดี ปจจัยวารก็ดี นิสสยวารก็ดี สังสัฏฐวารก็ดี สัมปยุตต*วารก็ดี พึงใหพิสดารเหมือนปฏิจจวาร ปญหาวาร [๕๘] อัพยากตธรรมที่เปนเหตุ เปนปจจัยแกอัพยากตธรรมที่เปนเหตุ โดยเหตุปจจัย อัพยากตธรรมที่เปนเหตุ เปนปจจัยแกอัพยากตธรรมที่ไมใชเหตุ โดย เหตุปจจัย อัพยากตธรรมที่เปนเหตุ เปนปจจัยแกอัพยากตธรรมที่เปนเหตุ และ อัพยากตธรรมที่ไมใชเหตุ โดยเหตุปจจัย [๕๙] อัพยากตธรรมที่เปนเหตุ เปนปจจัยแกอัพยากตธรรมที่เปนเหตุ โดยอารัมมณปจจัย มี ๙ นัย [๖๐] อัพยากตธรรมที่เปนเหตุ เปนปจจัยแกอัพยากตธรรมที่เปนเหตุ โดยอธิปติปจจัย มี ๒ อยาง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ มี ๓ นัย อัพยากตธรรมที่ไมใชเหตุ เปนปจจัยแกอัพยากตธรรมที่ไมใชเหตุ โดย อธิปติปจจัย มี ๒ อยาง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ มี ๓ นัย อัพยากตธรรมที่เปนเหตุ และอัพยากตธรรมที่ไมใชเหตุทั้งหลาย เปน ปจจัยแกอัพยากตธรรมที่เปนเหตุ โดยอธิปติปจจัย มีอยางเดียว คือ อารัมมณาธิปติ มี ๓ นัย [๖๑] อัพยากตธรรมที่ไมใชเหตุ เปนปจจัยแกอัพยากตธรรมที่ไมใช เหตุ โดยปุเรชาตปจจัย มี ๓ นัย [๖๒] อัพยากตธรรมที่เปนเหตุ เปนปจจัยแกอัพยากตธรรมที่ไมใช เหตุ โดยปจฉาชาตปจจัย อัพยากตธรรมที่ไมใชเหตุ เปนปจจัยแกอัพยากตธรรมที่ไมใชเหตุ โดย ปจฉาชาตปจจัย อัพยากตธรรมที่เปนเหตุ และอัพยากตธรรมที่ไมใชเหตุทั้งหลาย เปน ปจจัยแกอัพยากตธรรมที่ไมใชเหตุ โดยปจฉาชาตปจจัย [๖๓] อัพยากตที่ไมใชเหตุ เปนปจจัยแกอัพยากตธรรมที่ไมใชเหตุ โดยกัมมปจจัย มี ๓ นัย

[๖๔] อัพยากตธรรมที่เปนเหตุ เปนปจจัยแกอัพยากตธรรมที่เปนเหตุ โดยวิปากปจจัย มี ๙ นัย [๖๕] อัพยากตธรรมที่ไมใชเหตุ เปนปจจัยแกอัพยากตธรรมที่ไมใช เหตุ โดยอาหารปจจัย เปนปจจัยโดยอินทริยปจจัย เปนปจจัยโดยฌาน*ปจจัย เปนปจจัยโดยมัคคปจจัย เปนปจจัยโดยสัมปยุตตปจจัย [๖๖] อัพยากตธรรมที่เปนเหตุ เปนปจจัยแกอัพยากตธรรมที่ไมใชเหตุ โดยวิปปยุตตปจจัย อัพยากตธรรมที่ไมใชเหตุ เปนปจจัยแกอัพยากตธรรมที่ไมใชเหตุ โดย วิปปยุตตปจจัย มี ๓ นัย อัพยากตธรรมที่เปนเหตุ และอัพยากตธรรมที่ไมใชเหตุทั้งหลาย เปน ปจจัยแกอัพยากตธรรมที่ไมใชเหตุ โดยวิปปยุตตปจจัย [๖๗] ในเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๓ มี " ๙ ในอารัมมณปจจัย ในอธิปติปจจัย มี " ๙ ในอนันตรปจจัย มี " ๙ ในสมนันตรปจจัย มี " ๙ ในสหชาตปจจัย มี " ๙ ในอัญญมัญญปจจัย มี " ๙ ในนิสสยปจจัย มี " ๙ ในอุปนิสสยปจจัย มี " ๙ ในปุเรชาตปจจัย มี " ๓ ในปจฉาชาตปจจัย มี " ๓ ในอาเสวนปจจัย มี " ๙ ในกัมมปจจัย มี " ๓ ในวิปากปจจัย มี " ๙ ในอาหารปจจัย มี " ๓ ในอินทริยปจจัย มี " ๙ ในฌานปจจัย มี " ๓ ในมัคคปจจัย มี " ๙ ในสัมปยุตตปจจัย มี " ๙ มีหัวขอปจจัย ๕ ในวิปปยุตตปจจัย

ในอัตถิปจจัย มี " ๙ ในนัตถิปจจัย มี " ๙ ในวิคตปจจัย มี " ๙ ในอวิคตปจจัย มี " ๙ [๖๘] อัพยากตธรรมที่เปนเหตุ เปนปจจัยแกอัพยากตธรรมที่เปนเหตุ โดยอารัมมณปจจัย เปนปจจัยโดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสย*ปจจัย อัพยากตธรรมที่เปนเหตุ เปนปจจัยแกอัพยากตธรรมที่ไมใชเหตุ โดย อารัมมณปจจัย เปนปจจัยโดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย เปนปจจัยโดยปจฉาชาตปจจัย อัพยากตธรรมที่เปนเหตุ เปนปจจัยแกอัพยากตธรรมที่เปนเหตุ และ อัพยากตธรรมที่ไมใชเหตุ โดยอารัมมณปจจัย เปนปจจัยโดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย อัพยากตธรรมที่ไมใชเหตุ เปนปจจัยแกอัพยากตธรรมที่ไมใชเหตุ โดยอารัมมณปจจัย เปนปจจัยโดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสย*ปจจัย เปนปจจัยโดยปุเรชาตปจจัย เปนปจจัยโดยปจฉาชาตปจจัย เปน ปจจัยโดยอาหารปจจัย เปนปจจัยโดยอินทริยปจจัย [๖๙] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๙ ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย มี " ๙ ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย มี " ๙ [๗๐] ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย กับเหตุปจจัย มีหัวขอ ปจจัย ๓ [๗๑] ในอารัมมณปจจัย กับปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มีหัวขอ ปจจัย ๙ อนุโลมก็ดี ปจจนียะก็ดี อนุโลมปจจนียะก็ดี ปจจนียานุโลมก็ดี แหงปญหาวารในกุสลัตติกะ ทานนับไวอยางไร พึงนับอยางนั้น เหตุทุกกุสลัตติกะ จบ --------------เหตุทุกเวทนาตติกะ ปฏิจจวาร [๗๒] ธรรมที่สัมปยุตดวยสุขเวทนาที่เปนเหตุ อาศัยธรรมที่สัมปยุต

ดวยสุขเวทนาที่เปนเหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย ธรรมที่สัมปยุตดวยสุขเวทนาที่ไมใชเหตุ อาศัยธรรมที่สัมปยุตดวย สุขเวทนาที่เปนเหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย ธรรมที่สัมปยุตดวยสุขเวทนาที่เปนเหตุ และธรรมที่สัมปยุตดวยสุข*เวทนาที่ไมใชเหตุทั้งหลาย อาศัยธรรมที่สัมปยุตดวยสุขเวทนาที่เปนเหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย ธรรมที่สัมปยุตดวยสุขเวทนาที่ไมใชเหตุ อาศัยธรรมที่สัมปยุตดวย สุขเวทนาที่ไมใชเหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย ธรรมที่สัมปยุตดวยสุขเวทนาที่เปนเหตุ อาศัยธรรมที่ไมใชเหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย ธรรมที่สัมปยุตดวยสุขเวทนาที่เปนเหตุ และธรรมที่สัมปยุตดวย สุขเวทนาที่ไมใชเหตุทั้งหลาย อาศัยธรรมที่สัมปยุตดวยสุขเวทนาที่ไมใชเหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย ธรรมที่สัมปยุตดวยสุขเวทนาที่เปนเหตุ อาศัยธรรมที่สัมปยุตดวย สุขเวทนาที่ไมใชเหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย ธรรมที่สัมปยุตดวยสุขเวทนาที่ไมใชเหตุ อาศัยธรรมที่สัมปยุตดวย สุขเวทนาที่เปนเหตุ และธรรมที่สัมปยุตดวยสุขเวทนาที่ไมใชเหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย ธรรมที่สัมปยุตดวยสุขเวทนาที่เปนเหตุ และธรรมที่สัมปยุตดวย สุขเวทนาที่ไมใชเหตุทั้งหลาย อาศัยธรรมที่สัมปยุตดวยสุขเวทนาที่เปนเหตุ และธรรมที่สัมปยุตดวยสุขเวทนาที่ไมใชเหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย [๗๓] ในเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๙ ในอารัมมณปจจัย มี " ๙ ในอธิปติปจจัย มี " ๙ ในอนันตรปจจัย มี " ๙ ในสมนันตรปจจัย มี " ๙ ในสหชาตปจจัย มี " ๙ ในอัญญมัญญปจจัย มี " ๙ ในนิสสยปจจัย มี " ๙ ในอุปนิสสยปจจัย มี " ๙ ในปุเรชาตปจจัย มี " ๙ ในอาเสวนปจจัย มี " ๙

ในกัมมปจจัย มี " ๙ ในวิปากปจจัย มี " ๙ ในอาหารปจจัย มี " ๙ ฯลฯ ในอวิคตปจจัย มี " ๙ [๗๔] ธรรมที่สัมปยุตดวยสุขเวทนาที่ไมใชเหตุ อาศัยธรรมที่ สัมปยุตดวยสุขเวทนาที่ไมใชเหตุ เกิดขึ้น ไมใชเพราะเหตุปจจัย [๗๕] ธรรมที่สัมปยุตดวยสุขเวทนาที่เปนเหตุ อาศัยธรรมที่สัมปยุต ดวยสุขเวทนาที่เปนเหตุ เกิดขึ้น ไมใชเพราะอธิปติปจจัย ธรรมที่สัมปยุตดวยสุขเวทนาที่ไมใชเปนเหตุ อาศัยธรรมที่สัมปยุตดวย สุขเวทนาที่เปนเหตุ เกิดขึ้น ไมใชเพราะอธิปติปจจัย ฯลฯ [๗๖] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๑ ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย มี " ๙ ในปจจัยที่ไมใชปุเรชาตปจจัย มี " ๙ ในปจจัยที่ไมใชปจฉาชาตปจจัย มี " ๙ ในปจจัยที่ไมใชอาเสวนปจจัย มี " ๙ ในปจจัยที่ไมใชกัมมปจจัย มี " ๓ ในปจจัยที่ไมใชวิปากปจจัย มี " ๙ ในปจจัยที่ไมใชฌานปจจัย มี " ๑ ในปจจัยที่ไมใชมัคคปจจัย มี " ๑ ในปจจัยที่ไมใชวิปปยุตตปจจัย มี " ๙ [๗๗] ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย กับ เหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๙ [๗๘] ในอารัมมณปจจัย กับ ปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๑ สหชาตวารก็ดี ปจจยวารก็ดี นิสสยวารก็ดี สังสัฏฐวารก็ดี สัมปยุตตวาร ก็ดี พึงใหพิสดารเหมือนปฏิจจวาร ปฏิจจวาร [๗๙] ธรรมที่สัมปยุตดวยสุขเวทนาที่เปนเหตุ เปนปจจัยแกธรรมที่ สัมปยุตดวยสุขเวทนาที่เปนเหตุ โดยเหตุปจจัย มี ๓ นัย [๘๐] ธรรมที่สัมปยุตดวยสุขเวทนาที่เปนเหตุ เปนปจจัยแกธรรมที่ สัมปยุตดวยสุขเวทนาที่เปนเหตุ โดยอารัมมณปจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่สัมปยุตดวยสุขเวทนาที่ไมใชเหตุ เปนปจจัยแกธรรมที่สัมปยุต ดวยสุขเวทนาที่ไมใชเหตุ โดยอารัมมณปจจัย มี ๓ นัย

ธรรมที่สัมปยุตตดวยสุขเวทนาที่เปนเหตุ และธรรมที่สัมปยุตดวยสุข*เวทนาที่ไมใชเหตุทั้งหลาย เปนปจจัยแกธรรมที่สัมปยุตดวยสุขเวทนาที่เปนเหตุ โดยอารัมมณปจจัย มี ๓ นัย [๘๑] ธรรมที่สัมปยุตดวยสุขเวทนาที่เปนเหตุ เปนปจจัยแกธรรมที่ สัมปยุตดวยสุขเวทนาที่เปนเหตุ โดยอธิปติปจจัย มี ๒ อยาง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ มี ๓ นัย ธรรมที่สัมปยุตดวยสุขเวทนาที่ไมใชเหตุ เปนปจจัยแกธรรมที่สัมปยุต ดวยสุขเวทนาที่ไมใชเหตุ โดยอธิปติปจจัย มี ๒ อยาง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ มี ๓ นัย ธรรมที่สัมปยุตดวยสุขเวทนาที่เปนเหตุ และธรรมที่สัมปยุตดวย สุขเวทนาที่ไมใชเหตุทั้งหลาย เปนปจจัยแกธรรมที่สัมปยุตดวยสุขเวทนาที่ เปนเหตุ โดยอธิปติปจจัย มีอยางเดียว คือ อารัมมณาธิปติ มี ๓ นัย [๘๒] ธรรมที่สัมปยุตดวยสุขเวทนาที่เปนเหตุ เปนปจจัยแกธรรม ที่สัมปยุตดวยสุขเวทนาที่เปนเหตุ โดยอุปนิสสยปจจัย มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ มี ๙ นัย [๘๓] ธรรมที่สัมปยุตดวยสุขเวทนาที่ไมใชเหตุ เปนปจจัยแกธรรมที่ สัมปยุตดวยสุขเวทนาที่ไมใชเหตุ โดยกัมมปจจัย ธรรมที่สัมปยุตดวยสุขเวทนาไมใชเหตุ เปนปจจัยแกธรรมที่สัมปยุต ดวยสุขเวทนาที่เปนเหตุ โดยกัมมปจจัย ธรรมที่สัมปยุตดวยสุขเวทนาที่ไมใชเหตุ เปนปจจัยแกธรรมที่สัมปยุต ดวยสุขเวทนาที่เปนเหตุ และธรรมที่สัมปยุตดวยสุขเวทนาที่ไมใชเหตุ โดย กัมมปจจัย เปนปจจัยโดยวิปากปจจัย [๘๔] ธรรมที่สัมปยุตดวยสุขเวทนาที่ไมใชเหตุ เปนปจจัยแกธรรม ที่สัมปยุตดวยสุขเวทนาที่ไมใชเหตุ โดยอาหารปจจัย มี ๓ นัย [๘๕] ธรรมที่สัมปยุตดวยสุขเวทนาที่เปนเหตุ เปนปจจัยแกธรรมที่ สัมปยุตดวยสุขเวทนาที่เปนเหตุ โดยอวิคตปจจัย [๘๖] ในเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๓ ในอารัมมณปจจัย มี " ๙ ในอธิปติปจจัย มี " ๙ ในอนันตรปจจัย มี " ๙

ในสมนันตรปจจัย มี " ๙ ในสหชาตปจจัย มี " ๙ ในอัญญมัญญปจจัย มี " ๙ ในนิสสยปจจัย มี " ๙ ในอุปนิสสยปจจัย มี " ๙ ในอาเสวนปจจัย มี " ๙ ในกัมมปจจัย มี " ๓ ในวิปากปจจัย มี " ๙ ในอาหารปจจัย มี " ๓ ในอินทริยปจจัย มี " ๙ ในฌานปจจัย มี " ๓ ในมัคคปจจัย มี " ๙ ในสัมปยุตตปจจัย มี " ๙ ในอัตถิปจจัย มี " ๙ ในนัตถิปจจัย มี " ๙ ในวิคตปจจัย มี " ๙ ในอวิคตปจจัย มี " ๙ [๘๗] ธรรมที่สัมปยุตตดวยสุขเวทนาที่เปนเหตุ เปนปจจัยแกธรรม ที่สัมปยุตตดวยสุขเวทนาที่เปนเหตุ โดยอารัมมณปจจัย เปนปจจัยโดยสหชาต*ปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย ฯลฯ [๘๘] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๙ ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย มี " ๙ ในปจจัยที่ไมใชอวิคตปจจัย มี " ๙ [๘๙] ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย กับเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๓ [๙๐] ในอารัมมณปจจัย กับปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๙ อนุโลมก็ดี ปจจนียะก็ดี อนุโลมปจจนียะก็ดี ปจจนียานุโลมก็ดี แหง ปญหาวาร ในกุสลัตติกะ ทานนับไวอยางไร พึงนับอยางนั้น ปฏิจจวาร [๙๑] ธรรมที่สัมปยุตดวยทุกขเวทนาที่เปนเหตุ อาศัยธรรมที่สัมปยุต ดวยทุกขเวทนาที่เปนเหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย ธรรมที่สัมปยุตดวยทุกขเวทนาที่ไมใชเหตุ อาศัยธรรมที่สัมปยุตดวย

ทุกขเวทนาที่เปนเหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย ธรรมที่สัมปยุตดวยทุกขเวทนาที่เปนเหตุ และธรรมที่สัมปยุตดวย ทุกขเวทนาที่ไมใชเหตุทั้งหลาย อาศัยธรรมที่สัมปยุตดวยทุกขเวทนาที่เปนเหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย ธรรมที่สัมปยุตดวยทุกขเวทนาที่ไมใชเหตุ อาศัยธรรมที่สัมปยุตดวย ทุกขเวทนาที่ไมใชเหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่สัมปยุตดวยทุกขเวทนาที่เปนเหตุ อาศัยธรรมที่สัมปยุตดวย ทุกขเวทนาที่เปนเหตุ และธรรมที่สัมปยุตดวยทุกขเวทนาที่ไมใชเหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย [๙๒] ในเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๙ ในอารัมมณปจจัย มี " ๙ ในอธิปติปจจัย มีหัวขอปจจัย ๙ ในอนันตรปจจัย มี " ๙ ในสมนันตรปจจัย มี " ๙ ในสหชาตปจจัย มี " ๙ ในอัญญมัญญปจจัย มี " ๙ ในนิสสยปจจัย มี " ๙ ในอุปนิสสยปจจัย มี " ๙ ในปุเรชาตปจจัย มี " ๙ ในอาเสวนปจจัย มี " ๙ ในกัมมปจจัย มี " ๙ ในวิปากปจจัย มี " ๑ ในอาหารปจจัย มี " ๙ ในอินทริยปจจัย มี " ๙ ในฌานปจจัย มี " ๙ ในมัคคปจจัย มี " ๙ ในสัมปยุตตปจจัย มี " ๙ ในวิปปยุตตปจจัย มี " ๙ ในอัตถิปจจัย มี " ๙ ในนัตถิปจจัย มี " ๙ ในวิคตปจจัย มี " ๙

ในอวิคตปจจัย มี " ๙ [๙๓] ธรรมที่สัมปยุตดวยทุกขเวทนาที่ไมใชเหตุ อาศัยธรรมที่สัมปยุต ดวยทุกขเวทนาที่ไมใชเหตุ เกิดขึ้น ไมใชเพราะเหตุปจจัย [๙๔] ธรรมที่สัมปยุตดวยทุกขเวทนาที่เปนเหตุ อาศัยธรรมที่สัมปยุต ดวยทุกขเวทนาที่เปนเหตุ เกิดขึ้น ไมใชเพราะอธิปติปจจัย [๙๕] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๑ ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย มี " ๙ ในปจจัยที่ไมใชปจฉาชาตปจจัย มี " ๙ ในปจจัยที่ไมใชอาเสวนปจจัย มี " ๙ ในปจจัยที่ไมใชกัมมปจจัย มี " ๓ ในปจจัยที่ไมใชวิปากปจจัย มี " ๙ ในปจจัยที่ไมใชฌานปจจัย มี " ๑ ในปจจัยที่ไมใชมัคคปจจัย มี " ๑ [๙๖] ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย กับเหตุปจจัย มี หัวขอปจจัย ๙ [๙๗] ในอารัมมณปจจัย กับปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๑ สหชาตวารก็ดี ปจจยวารก็ดี สังสัฏฐวารก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี พึงให พิสดารเหมือนปฏิจจวาร ปญหาวาร [๙๘] ธรรมที่สัมปยุตดวยทุกขเวทนาที่เปนเหตุ เปนปจจัยแกธรรม ที่สัมปยุตดวยทุกขเวทนาที่เปนเหตุ โดยเหตุปจจัย ธรรมที่สัมปยุตดวยทุกขเวทนาที่เปนเหตุ เปนปจจัยแกธรรมที่สัมปยุต ดวยทุกขเวทนาที่ไมใชเหตุ โดยเหตุปจจัย ธรรมที่สัมปยุตดวยทุกขเวทนาที่เปนเหตุ เปนปจจัยแกธรรมที่สัมปยุต ดวยทุกขเวทนาที่เปนเหตุ และธรรมที่สมปยุตดวยทุกขเวทนาที่ไมใชเหตุ โดย ั เหตุปจจัย [๙๙] ธรรมที่สัมปยุตดวยทุกขเวทนาที่เปนเหตุ เปนปจจัยแกธรรม ที่สัมปยุตดวยทุกขเวทนาที่เปนเหตุ โดยอารัมมณปจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่สัมปยุตดวยทุกขเวทนาที่ไมใชเหตุ เปนปจจัยแกธรรมที่สัมปยุต ดวยทุกขเวทนาที่ไมใชเหตุ โดยอารัมมณปจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่สัมปยุตดวยทุกขเวทนาที่เปนเหตุ และธรรมที่สัมปยุตดวย ทุกขเวทนาที่ไมใชเหตุทั้งหลาย เปนปจจัยแกธรรมที่สัมปยุตดวยทุกขเวทนาที่

เปนเหตุ โดยอารัมมณปจจัย มี ๓ นัย [๑๐๐] ธรรมที่สัมปยุตดวยทุกขเวทนาที่ไมใชเหตุ เปนปจจัยแกธรรม ที่สัมปยุตดวยทุกขเวทนาที่ไมใชเหตุ โดยกัมมปจจัย มี ๓ นัย [๑๐๑] ในเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๓ ในอารัมมณปจจัย มี " ๙ ในอธิปติปจจัย มี " ๓ มี " ๙ ในอนันตรปจจัย ในสมนันตรปจจัย มี " ๙ ในสหชาตปจจัย มี " ๙ ในอัญญมัญญปจจัย มี " ๙ ในนิสสยปจจัย มี " ๙ ในอุปนิสสยปจจัย มี " ๙ ในอาเสวนปจจัย มี " ๙ ในกัมมปจจัย มี " ๓ ในวิปากปจจัย มี " ๑ ในอาหารปจจัย มี " ๓ ในอินทริยปจจัย มี " ๓ ในฌานปจจัย มี " ๓ ในมัคคปจจัย มี " ๓ ในสัมปยุตตปจจัย มี " ๙ ในอัตถิปจจัย มี " ๙ ในนัตถิปจจัย มี " ๙ ในวิคตปจจัย มีหัวขอปจจัย ๙ ในอวิคตปจจัย มี " ๙ [๑๐๒] ธรรมที่สัมปยุตดวยทุกขเวทนาที่เปนเหตุ เปนปจจัยแกธรรม ที่สัมปยุตดวยทุกขเวทนาที่เปนเหตุ โดยอารัมมณปจจัย เปนปจจัยโดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย [๑๐๓] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๙ ในปจจัยที่ไมใช อารัมมณปจจัย มีหัวขอปจจัย ๙ ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย มีหัวขอปจจัย ๙ [๑๐๔] ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย กับเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๓ [๑๐๕] ในอารัมมณปจจัย กับปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๙

อนุโลมก็ดี ปจจนียะก็ดี อนุโลมปจจนียะก็ดี ปจจนียานุโลมก็ดี แหง ปญหาวารในกุสลัตติกะ ทานนับไวอยางไร พึงนับอยางนั้น ปฏิจจวาร [๑๐๖] ธรรมที่สัมปยุตดวยอทุกขมสุขเวทนาที่เปนเหตุ อาศัยธรรม ที่สัมปยุตดวยอทุกขมสุขเวทนาที่เปนเหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่สัมปยุตดวยอทุกขมสุขเวทนาที่ไมใชเหตุ อาศัยธรรมที่สัมปยุต ดวยอทุกขมสุขเวทนาที่ไมใชเหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่สัมปยุตดวยอทุกขมสุขเวทนาที่เปนเหตุ อาศัยธรรมที่สัมปยุต ดวยอทุกขมสุขเวทนาที่เปนเหตุ และธรรมที่สัมปยุตดวยอทุกขมสุขเวทนาที่ไมใช เหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย [๑๐๗] ในเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๙ ในอารัมมณปจจัย มี " ๙ ในอธิปติปจจัย มี " ๙ ในอนันตรปจจัย มี " ๙ ในสมนนตรปจจัย มี " ๙ ในสหชาตปจจัย มีหัวขอปจจัย ๙ ในอัญญมัญญปจจัย มี " ๙ ในนิสสยปจจัย มี " ๙ ในอุปนิสสยปจจัย มี " ๙ ในปุเรชาตปจจัย มี " ๙ ในอาเสวนปจจัย มี " ๙ ในกัมมปจจัย มี " ๙ ในวิปากปจจัย มี " ๙ ในอาหารปจจัย มี " ๙ ในอินทริยปจจัย มี " ๙ ในฌานปจจัย มี " ๙ ในมัคคปจจัย มี " ๙ ในสัมปยุตตปจจัย มี " ๙ ในวิปปยุตตปจจัย มี " ๙ ในอัตถิปจจัย มี " ๙ ในนัตถิปจจัย มี " ๙

ในวิคตปจจัย มี " ๙ ในอวิคตปจจัย มี " ๙ [๑๐๘] ธรรมที่สัมปยุตดวยอทุกขมสุขเวทนาที่ไมใชเหตุ อาศัยธรรม ที่สัมปยุตดวยอทุกขมสุขเวทนาที่ไมใชเหตุ เกิดขึ้น ไมใชเพราะเหตุปจจัย มี ๒ นัย [๑๐๙] ธรรมที่สัมปยุตดวยอทุกขมสุขเวทนาที่เปนเหตุ อาศัยธรรม ที่สัมปยุตดวยอทุกขมสุขเวทนาที่เปนเหตุ เกิดขึ้น ไมใชเพราะอธิปติปจจัย [๑๑๐] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๒ ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย มี " ๙ ในปจจัยที่ไมใชปุเรชาตปจจัย มีหัวขอปจจัย ๙ ในปจจัยที่ไมใชปจฉาชาตปจจัย มี " ๙ ในปจจัยที่ไมใชอาเสวนปจจัย มี " ๙ มี " ๓ ในปจจัยที่ไมใชกัมมปจจัย ในปจจัยที่ไมใชวิปากปจจัย มี " ๙ ในปจจัยที่ไมใชฌานปจจัย มี " ๑ ในปจจัยที่ไมใชมัคคปจจัย มี " ๑ ในปจจัยที่ไมใชวิปปยุตตปจจัย มี " ๙ [๑๑๑] ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย กับเหตุปจจัย มีหวขอปจจัย ๙ ั [๑๑๒] ในอารัมมณปจจัย กับปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๒ สหชาตวารก็ดี ปจจยวารก็ดี นิสสยวารก็ดี สังสัฏฐวารก็ดี สัมปยุตตวาร ก็ดี พึงใหพิสดารเหมือนปฏิจจวาร ปญหาวาร [๑๑๓] ธรรมที่สัมปยุตดวยอทุกขมสุขเวทนาที่เปนเหตุ เปนปจจัย แกธรรมที่สัมปยุตดวยอทุกขมสุขเวทนาที่เปนเหตุ โดยเหตุปจจัย มี ๓ นัย [๑๑๔] ธรรมที่สัมปยุตดวยอทุกขมสุขเวทนาที่เปนเหตุ เปนปจจัยแก ธรรมที่สัมปยุตดวยอทุกขมสุขเวทนาที่เปนเหตุ โดยอารัมมณปจจัย มี ๙ นัย [๑๑๕] ธรรมที่สัมปยุตดวยอทุกขมสุขเวทนาที่เปนเหตุ เปนปจจัยแก ธรรมที่สัมปยุตดวยอทุกขมสุขเวทนาที่เปนเหตุ โดยอธิปติปจจัย มี ๒ อยาง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ มี ๓ นัย ธรรมที่สัมปยุตดวยอทุกขมสุขเวทนาที่ไมใชเหตุ เปนปจจัยแกธรรมที่ สัมปยุตดวยอทุกขมสุขเวทนาที่ไมใชเหตุ โดยอธิปติปจจัย

มี ๒ อยาง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ มี ๓ นัย ธรรมทั้งหลายที่สัมปยุตดวยอทุกขมสุขเวทนาที่เปนเหตุ และที่สัมปยุต ดวยอทุกขมสุขเวทนาที่ไมใชเหตุ เปนปจจัยแกธรรมที่สัมปยุตดวยอทุกขมสุข*เวทนาที่เปนเหตุ โดยอธิปติปจจัย มีอยางเดียว คือ อารัมมณาธิปติ มี ๓ นัย มีแตอารัมมณาธิปติเทานั้น [๑๑๖] ธรรมที่สัมปยุตดวยอทุกขมสุขเวทนาที่เปนเหตุ เปนปจจัยแก ธรรมที่สัมปยุตดวยอทุกขมสุขเวทนาที่เปนเหตุ โดยอุปนิสสยปจจัย มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ มี ๙ นัย เปนปจจัยโดยอาเสวนปจจัย มี ๙ นัย [๑๑๗] ธรรมที่สัมปยุตดวยอทุกขมสุขเวทนาที่ไมใชเหตุ เปนปจจัย แกธรรมที่สัมปยุตดวยอทุกขมสุขเวทนาที่ไมใชเหตุ โดยกัมมปจจัย มี ๓ นัย [๑๑๘] ธรรมที่สัมปยุตดวยอทุกขมสุขเวทนาที่เปนเหตุ เปนปจจัย แกธรรมที่สัมปยุตดวยอทุกขมสุขเวทนาเปนที่เหตุ โดยวิปากปจจัย มี ๙ นัย เปนปจจัยโดยอวิคตปจจัย มี ๙ นัย [๑๑๙] ในเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๓ ในอารัมมณปจจัย มี " ๙ ในอธิปติปจจัย มี " ๙ ในอนันนตรปจจัย มี " ๙ ในสมนันตรปจจัย มี " ๙ ในสหชาตปจจัย มี " ๙ ในอัญญมัญญปจจัย มี " ๙ ในนิสสยปจจัย มี " ๙ ในอุปนิสสยปจจัย มี " ๙ ในอาเสวนปจจัย มี " ๙ ในกัมมปจจัย มี " ๗ ในวิปากปจจัย มี " ๙ ในอาหารปจจัย มี " ๓ ในอินทริยปจจัย มีหัวขอปจจัย ๙ ในฌานปจจัย มี " ๓ ในมัคคปจจัย มี " ๙ ในสัมปยุตตปจจัย มี " ๙

ในอัตถิปจจัย มี " ๙ ในนัตถิปจจัย มี " ๙ ในวิคตปจจัย มี " ๙ ในอวิคตปจจัย มี " ๙ [๑๒๐] ธรรมที่สัมปยุตดวยอทุกขมสุขเวทนาที่เปนเหตุ เปนปจจัยแก ธรรมที่สัมปยุตดวยอทุกขมสุขเวทนาที่เปนเหตุ โดยอารัมมณปจจัย เปนปจจัย โดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย [๑๒๑] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๙ ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย มี " ๙ [๑๒๒] ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย กับเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๓ [๑๒๓] ในอารัมมณปจจัย กับปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๙ อนุโลมก็ดี ปจจนียะก็ดี อนุโลมปจจนียะก็ดี ปจจนียานุโลมก็ดี แหง ปญหาวาร ในกุสลัตติกะ ทานนับไวอยางไร พึงนับอยางนั้น เหตุทุกเวทนาตติกะ จบ เหตุทุกวิปากัตติกะ ปฏิจจวาร [๑๒๔] วิปากธรรมที่เปนเหตุ อาศัยวิปากธรรมที่เปนเหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย วิปากธรรมที่ไมใชเหตุ อาศัยวิปากธรรมที่เปนเหตุ เกิดขึ้น เพราะ เหตุปจจัย วิปากธรรมที่เปนเหตุ และวิปากธรรมที่ไมใชเหตุทั้งหลาย อาศัยวิปาก*ธรรมที่เปนเหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย วิปากธรรมที่ไมใชเหตุ อาศัยวิปากธรรมที่ไมใชเหตุ เกิดขึ้น เพราะ เหตุปจจัย มี ๓ นัย วิปากธรรมที่เปนเหตุ อาศัยวิปากธรรมที่เปนเหตุ และวิปากธรรมที่ ไมใชเหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย [๑๒๕] ในเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๙ ในอารัมมณปจจัย มี " ๙ ในอธิปติปจจัย มี " ๙ ในอนันตรปจจัย มี " ๙ ในสมนันตรปจจัย มี " ๙

ในสหชาตปจจัย มี " ๙ ในอัญญมัญญปจจัย มี " ๙ ในนิสสยปจจัย มี " ๙ ในอุปนิสสยปจจัย มี " ๙ ในปุเรชาตปจจัย มี " ๙ ในกัมมปจจัย มี " ๙ ในวิปากปจจัย มี " ๙ ในอาหารปจจัย มี " ๙ ในอินทริยปจจัย มี " ๙ ในฌานปจจัย มี " ๙ ในมัคคปจจัย มี " ๙ ในสัมปยุตตปจจัย มี " ๙ ในวิปปยุตตปจจัย มี " ๙ ในอัตถิปจจัย มี " ๙ ในนัตถิปจจัย มีหัวขอปจจัย ๙ ในวิคตปจจัย มี " ๙ ในอวิคตปจจัย มี " ๙ [๑๒๖] วิปากธรรมที่ไมใชเหตุ อาศัยวิปากธรรมที่ไมใชเหตุ เกิดขึ้น ไมใชเพราะเหตุปจจัย [๑๒๗] วิปากธรรมที่เปนเหตุ อาศัยวิปากธรรมที่เปนเหตุ เกิดขึ้น ไมใชเพราะอธิปติปจจัย [๑๒๘] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๑ ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย มี " ๙ มี " ๙ ในปจจัยที่ไมใชปุเรชาตปจจัย ในปจจัยที่ไมใชปจฉาชาตปจจัย มี " ๙ ในปจจัยที่ไมใชอาเสวนปจจัย มี " ๙ ในปจจัยที่ไมใชฌานปจจัย มี " ๑ ในปจจัยที่ไมใชมัคคปจจัย มี " ๑ ในปจจัยที่ไมใชวิปปยุตตปจจัย มี " ๙ [๑๒๙] ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย กับเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๙

[๑๓๐] ในอารัมมณปจจัย กับปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๑ สหชาตวารก็ดี ปจจยวารก็ดี นิสสยวารก็ดี สังสัฏฐวารก็ดี สัมปยุตต*วารก็ดี พึงใหพิสดารเหมือนปฏิจจวาร ปญหาวาร [๑๓๑] วิปากธรรมที่เปนเหตุ เปนปจจัยแกวิปากธรรมที่เปนเหตุ โดย เหตุปจจัย มี ๓ นัย [๑๓๒] วิปากธรรมที่เปนเหตุ เปนปจจัยแกวิปากธรรมที่เปนเหตุ โดย อารัมมณปจจัย มี ๓ นัย วิปากธรรมที่ไมใชเหตุ เปนปจจัยแกวิปากธรรมที่ไมใชเหตุ โดย อารัมมณปจจัย มี ๓ นัย วิปากธรรมที่เปนเหตุ และวิปากธรรมที่ไมใชเหตุทั้งหลาย เปนปจจัยแก วิปากธรรมที่เปนเหตุ โดยอารัมมณปจจัย มี ๓ นัย ไดแตอารัมมณปจจัยนั้น เทานั้น [๑๓๓] วิปากธรรมที่เปนเหตุ เปนปจจัยแกวิปากธรรมที่เปนเหตุ โดย อธิปติปจจัย มี ๓ นัย ไดแตสหชาตาธิปติปจจัยเทานั้น อารัมมณาธิปติปจจัย ไมมี ฯลฯ [๑๓๔] วิปากธรรมที่เปนเหตุ เปนปจจัยแกวิปากธรรมที่เปนเหตุ โดย อุปนิสสยปจจัย มี ๒ อยาง คือ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ วิปากธรรมที่เปนเหตุ เปนปจจัยแกวิปากธรรมที่ไมใชเหตุ โดยอุปนิสสย*ปจจัย มี ๒ อยาง คือ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ วิปากธรรมที่เปนเหตุ เปนปจจัยแกวิปากธรรมที่เปนเหตุ และวิปาก*ธรรมที่ไมใชเหตุ โดยอุปนิสสยปจจัย มี ๒ อยาง คือ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ วิปากธรรมที่ไมใชเหตุ เปนปจจัยแกวิปากธรรมที่ไมใชเหตุ โดย อุปนิสสยปจจัย มี ๒ อยาง คือ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ ฯลฯ นอกจากนี้ เปนอนันตรูปนิสสยะ และปกตูปนิสสยะ ๒ อยางเทานั้น [๑๓๕] วิปากธรรมที่ไมใชเหตุ เปนปจจัยแกวิปากธรรมที่ไมใชเหตุ โดยกัมมปจจัย มี ๓ นัย เปนสหชาตกัมมปจจัยเทานั้น [๑๓๖] วิปากธรรมที่เปนเหตุ เปนปจจัยแกวิปากธรรมที่เปนเหตุ โดย

วิปากปจจัย มี ๙ นัย [๑๓๗] วิปากธรรมที่ไมใชเหตุ เปนปจจัยแกวิปากธรรมที่ไมใชเหตุ โดยอาหารปจจัย [๑๓๘] ในเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๓ ในอารัมมณปจจัย มี " ๙ ในอธิปติปจจัย มี " ๖ ในอนันตรปจจัย มี " ๙ ในสมนันตรปจจัย มี " ๙ มี " ๙ ในสหชาตปจจัย ในอัญญมัญญปจจัย มี " ๙ ในนิสสยปจจัย มี " ๙ ในอุปนิสสยปจจัย มี " ๙ ในกัมมปจจัย มี " ๓ ในวิปากปจจัย มี " ๙ ในอาหารปจจัย มี " ๓ ในอินทริยปจจัย มี " ๙ ในฌานปจจัย มี " ๓ ในมัคคปจจัย มี " ๙ ในสัมปยุตตปจจัย มี " ๙ ในอัตถิปจจัย มี " ๙ ในนัตถิปจจัย มี " ๙ ในวิคตปจจัย มี " ๙ ในอวิคตปจจัย มี " ๙ [๑๓๙] วิปากธรรมที่เปนเหตุ เปนปจจัยแกวิปากธรรมที่เปนเหตุ โดย อารัมมณปจจัย เปนปจจัยโดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย [๑๔๐] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๙ ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย มี " ๙ [๑๔๑] ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย กับเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๓ [๑๔๒] ในอารัมมณปจจัย กับปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๙ อนุโลมก็ดี ปจจนียะก็ดี อนุโลมปจจนียะก็ดี ปจจนียานุโลมก็ดี แหง ปญหาวารในกุสลัตติกะ ทานนับไวอยางไร พึงนับอยางนั้น

[๑๔๓] วิปากธัมมธรรมที่เปนเหตุ อาศัยวิปากธัมมธรรมที่เปนเหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย วิปากธัมมธรรมที่ไมใชเหตุ อาศัยวิปากธัมมธรรมที่เปนเหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย วิปากธัมมธรรมที่เปนเหตุ และวิปากธัมมธรรมที่ไมใชเหตุ อาศัยวิปากธัมม ธรรมที่เปนเหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย วิปากธัมมธรรมที่ไมใชเหตุ อาศัยวิปากธัมมธรรมที่ไมใชเหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย วิปากธัมมธรรมที่เปนเหตุ อาศัยวิปากธัมมธรรมที่เปนเหตุ และวิปาก ธัมมธรรมที่ไมใชเหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย [๑๔๔] ในเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๙ ในอารัมมณปจจัย มี " ๙ ในอธิปติปจจัย มี " ๙ ฯลฯ มี " ๙ ในกัมมปจจัย ในอาหารปจจัย มี " ๙ ในอินทริยปจจัย มี " ๙ ในฌานปจจัย มี " ๙ ในมัคคปจจัย มี " ๙ ในสัมปยุตตปจจัย มี " ๙ ในวิปปยุตตปจจัย มีหัวขอปจจัย ๙ ในอัตถิปจจัย มี " ๙ ในนัตถิปจจัย มี " ๙ ในวิคตปจจัย มี " ๙ ในอวิคตปจจัย มี " ๙ [๑๔๕] วิปากธัมมธรรมที่เปนเหตุ อาศัยวิปากธัมมธรรมที่ไมใชเหตุ เกิดขึ้น ไมใชเพราะเหตุปจจัย [๑๔๖] วิปากธัมมธรรมที่เปนเหตุ อาศัยวิปากธัมมธรรมที่เปนเหตุ เกิดขึ้น ไมใชเพราะอธิปติปจจัย มี ๙ นัย [๑๔๗] วิปากธัมมธรรมที่เปนเหตุ อาศัยวิปากธัมมธรรมที่เปนเหตุ เกิดขึ้น ไมใชเพราะปุเรชาตปจจัย มี ๙ นัย ไมใชเพราะปจฉาชาตปจจัย มี ๙ นัย ไมใชเพราะอาเสวนปจจัย มี ๙ นัย

[๑๔๘] วิปากธัมมธรรมที่ไมใชเหตุ อาศัยวิปากธัมมธรรมที่เปนเหตุ เกิดขึ้น ไมใชเพราะกัมมปจจัย วิปากธัมมธรรมที่ไมใชเหตุ อาศัยวิปากธัมมธรรมที่ไมใชเหตุ เกิดขึ้น ไมใชเพราะกัมมปจจัย วิปากธัมมธรรมที่ไมใชเหตุ อาศัยวิปากธัมมธรรมที่เปนเหตุ และวิปาก*ธัมมธรรมที่ไมใชเหตุ เกิดขึ้น ไมใชเพราะกัมมปจจัย มีหัวขอปจจัย ๑ [๑๔๙] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย มี " ๙ ในปจจัยที่ไมใชปุเรชาตปจจัย มี " ๙ ในปจจัยที่ไมใชปจฉาชาตปจจัย มี " ๙ ในปจจัยที่ไมใชอาเสวนปจจัย มี " ๙ ในปจจัยที่ไมใชกัมมปจจัย มี " ๓ ในปจจัยที่ไมใชวิปากปจจัย มี " ๙ ในปจจัยที่ไมใชวิปปยุตตปจจัย มี " ๙ [๑๕๐] ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย กับเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๙ [๑๕๑] ในอารัมมณปจจัย กับปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มีหัว ขอปจจัย ๑ สหชาตวารก็ดี ปจจัยวารก็ดี นิสสยวารก็ดี สังสัฏฐวารก็ดี สัมปยุตตวาร ก็ดี พึงใหพิสดารเหมือนปฏิจจวาร ปญหาวาร [๑๕๒] วิปากธัมมธรรมที่เปนเหตุ เปนปจจัยแกวิปากธัมมธรรมที่เปน เหตุ โดยเหตุปจจัย มี ๓ นัย [๑๕๓] วิปากธัมมธรรมที่เปนเหตุ เปนปจจัยแกวิปากธัมมธรรม ที่เปนเหตุ โดยอารัมมณปจจัย มี ๙ นัย [๑๕๔] วิปากธัมมธรรมที่เปนเหตุ เปนปจจัยแกวิปากธัมมธรรม ที่เปนเหตุ โดยอธิปติปจจัย มี ๒ อยาง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ มี ๙ นัย [๑๕๕] วิปากธัมมธรรมที่เปนเหตุ เปนปจจัยแกวิปากธัมมธรรมที่เปน เหตุ โดยอนันตรปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย มี ๓ อยาง คือ อารัมมณู*ปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ มี ๙ นัย เปนปจจัยโดยอาเสวนปจจัย มี ๙ นัย

[๑๕๖] วิปากธัมมธรรมที่ไมใชเหตุ เปนปจจัยแกวิปากธัมมธรรมที่ไมใช เหตุ โดยกัมมปจจัย มี ๓ นัย [๑๕๗] วิปากธัมมธรรมที่ไมใชเหตุ เปนปจจัยแกวิปากธัมมธรรมที่ไมใช เหตุ โดยอาหารปจจัย [๑๕๘] ในเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๓ ในอารัมมณปจจัย มี " ๙ ในอธิปติปจจัย มี " ๙ ในอนันตรปจจัย มี " ๙ ในสมนันตรปจจัย มี " ๙ ในสหชาตปจจัย มีหัวขอปจจัย ๙ ในอัญญมัญญปจจัย มี " ๙ ในนิสสยปจจัย มี " ๙ ในอุปนิสสยปจจัย มี " ๙ ในอาเสวนปจจัย มี " ๙ ในกัมมปจจัย มี " ๓ ในอาหารปจจัย มี " ๓ ในอินทริยปจจัย มี " ๙ ในฌานปจจัย มี " ๓ ในมัคคปจจัย มี " ๙ ในสัมปยุตตปจจัย มี " ๙ ในอัตถิปจจัย มี " ๙ ในนัตถิปจจัย มี " ๙ ในวิคตปจจัย มี " ๙ ในอวิคตปจจัย มี " ๙ [๑๕๙] วิปากธัมมธรรมที่เปนเหตุ เปนปจจัยแกวิปากธัมมธรรมที่เปนเหตุ โดยอารัมมณปจจัย เปนปจจัยโดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย [๑๖๐] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๙ ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย มี " ๙ [๑๖๑] ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย กับเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๓ [๑๖๒] ในอารัมมณปจจัย กับปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๙ อนุโลมก็ดี ปจจนียะก็ดี อนุโลมปจจนียะก็ดี ปจจนียานุโลมก็ดี แหง

ปญหาวาร ในกุสลัตติกะ ทานนับไวอยางไร พึงนับอยางนั้น ปฏิจจวาร [๑๖๓] เนววิปากนวิปากธัมมธรรมที่เปนเหตุ อาศัยเนววิปากนวิปาก*ธัมมธรรมที่เปนเหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย เนววิปากนวิปากธัมมธรรมที่ไมใชเหตุ อาศัยเนววิปากนวิปากธัมมธรรม ที่ไมใชเหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย เนววิปากนวิปากธัมมธรรมที่เปนเหตุ อาศัยเนววิปากนวิปากธัมมธรรม ที่เปนเหตุ และเนววิปากนวิปากธัมมธรรมที่ไมใชเหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย [๑๖๔] ในเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๙ ในอารัมมณปจจัย มี " ๙ ในอธิปติปจจัย มี " ๙ ในอนันตรปจจัย มี " ๙ ในสมนันตรปจจัย มี " ๙ ในสหชาตปจจัย มี " ๙ ในอัญญมัญญปจจัย มี " ๙ ในนิสสยปจจัย มี " ๙ ในอุปนิสสยปจจัย มี " ๙ ในปุเรชาตปจจัย มี " ๙ ในอาเสวนปจจัย มี " ๙ ในกัมมปจจัย มี " ๙ ในวิปากปจจัย มี " ๑ ในอาหารปจจัย มี " ๙ ในอินทริยปจจัย มี " ๙ ในฌานปจจัย มี " ๙ ในมัคคปจจัย มีหัวขอปจจัย ๙ ในสัมปยุตตปจจัย มี " ๙ ในวิปปยุตตปจจัย มี " ๙ ในอัตถิปจจัย มี " ๙ ในนัตถิปจจัย มี " ๙ ในวิคตปจจัย มี " ๙

ในอวิคตปจจัย มี " ๙ [๑๖๕] เนววิปากนวิปากธัมมธรรมที่ไมใชเหตุ อาศัยเนววิปากนวิปาก*ธัมมธรรมที่ไมใชเหตุ เกิดขึ้น ไมใชเพราะเหตุปจจัย [๑๖๖] เนววิปากนวิปากธัมมธรรมที่ไมใชเหตุ อาศัยเนววิปากนวิปาก*ธัมมธรรมที่เปนเหตุ เกิดขึ้น ไมใชเพราะอารัมมณปจจัย เนววิปากนวิปากธัมมธรรมที่ไมใชเหตุ อาศัยเนววิปากนวิปากธัมมธรรม ที่ไมใชเหตุ เกิดขึ้น ไมใชเพราะอารัมมณปจจัย เนววิปากนวิปากธัมมธรรมที่ไมใชเหตุ อาศัยเนววิปากนวิปากธัมมธรรม ที่เปนเหตุ และเนววิปากนวิปากธัมมธรรมที่ไมใชเหตุ เกิดขึ้น ไมใชเพราะ อารัมมณปจจัย [๑๖๗] เนววิปากนวิปากธัมมธรรมที่เปนเหตุ อาศัยเนววิปากนวิปาก*ธัมมธรรมที่เปนเหตุ เกิดขึ้น ไมใชเพราะอธิปติปจจัย มี ๙ นัย [๑๖๘] เนววิปากนวิปากธัมมธรรมที่ไมใชเหตุ อาศัยเนววิปากนวิปาก*ธัมมธรรมที่เปนเหตุ เกิดขึ้น ไมใชเพราะกัมมปจจัย มี ๓ นัย [๑๖๙] เนววิปากนวิปากธัมมธรรมที่ไมใชเหตุ อาศัยเนววิปากนวิปาก*ธัมมธรรมที่ไมใชเหตุ เกิดขึ้น ไมใชเพราะอาหารปจจัย [๑๗๐] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๑ ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย มี " ๓ ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย มีหัวขอปจจัย ๙ ในปจจัยที่ไมใชอนันตรปจจัย มี " ๓ ในปจจัยที่ไมใชสมนันตรปจจัย มี " ๓ ในปจจัยที่ไมใชอัญญมัญญปจจัย มี " ๓ ในปจจัยที่ไมใชอุปนิสสยปจจัย มี " ๓ ในปจจัยที่ไมใชปุเรชาตปจจัย มี " ๙ ในปจจัยที่ไมใชปจฉาชาตปจจัย มี " ๙ ในปจจัยที่ไมใชอาเสวนปจจัย มี " ๙ ในปจจัยที่ไมใชกัมมปจจัย มี " ๓ ในปจจัยที่ไมใชวิปากปจจัย มี " ๙ ในปจจัยที่ไมใชอาหารปจจัย มี " ๑ ในปจจัยที่ไมใชอินทริยปจจัย มี " ๑ ในปจจัยที่ไมใชฌานปจจัย มี " ๑

ในปจจัยที่ไมใชมัคคปจจัย มี " ๑ ในปจจัยที่ไมใชสัมปยุตตปจจัย มี " ๓ ในปจจัยที่ไมใชวิปปยุตตปจจัย มี " ๙ ในปจจัยที่ไมใชนัตถิปจจัย มี " ๓ ในปจจัยที่ไมใชวิคตปจจัย มี " ๓ [๑๗๑] ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย กับเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๓ [๑๗๒] ในอารัมมณปจจัย กับปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๑ สหชาตวารก็ดี ปจจัยวารก็ดี นิสสยวารก็ดี สังสัฏฐวารก็ดี สัมปยุตตวาร ก็ดี พึงใหพิสดารเหมือนปฏิจจวาร ปญหาวาร [๑๗๓] เนววิปากนวิปากธัมมธรรมที่เปนเหตุ เปนปจจัยแกเนววิปาก*นวิปากธัมมธรรมที่เปนเหตุ โดยเหตุปจจัย มี ๓ นัย ฯลฯ [๑๗๔] เนววิปากนวิปากธัมมธรรมที่เปนเหตุ เปนปจจัยแกเนววิปาก*นวิปากธัมมธรรมที่เปนเหตุ โดยอธิปติปจจัย มีอยางเดียว คือ สหชาตาธิปติ มี ๓ นัย เนววิปากนวิปากธัมมธรรมที่ไมใชเหตุ เปนปจจัยแกเนววิปากนวิปาก*ธัมมธรรมที่ไมใชเหตุ โดยอธิปติปจจัย มี ๒ อยาง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ มี ๓ นัย [๑๗๕] เนววิปากนวิปากธัมมธรรมที่ไมใชเหตุ เปนปจจัยแกเนววิปาก*นวิปากธัมมธรรมที่ไมใชเหตุ โดยปุเรชาตปจจัย มี ๒ อยาง คือ อารัมมณปุเรชาต วัตถุปุเรชาต มี ๓ นัย [๑๗๖] เนววิปากนวิปากธัมมธรรมที่เปนเหตุ เปนปจจัยแกเนววิปาก*นวิปากธัมมธรรมที่ไมใชเหตุ โดยปจฉาชาตปจจัย เนววิปากนวิปากธัมมธรรมที่ไมใชเหตุ เปนปจจัยแกเนววิปากนวิปาก*ธัมมธรรมที่ไมใชเหตุ โดยปจฉาชาตปจจัย เนววิปากนวิปากธัมมธรรมที่เปนเหตุ และเนววิปากนวิปากธัมมธรรม ที่ไมใชเหตุ เปนปจจัยแกเนววิปากนวิปากธัมมธรรมที่ไมใชเหตุ โดยปจฉาชาต*ปจจัย [๑๗๗] เปนปจจัยโดยอาเสวนปจจัย มี ๙ นัย [๑๗๘] เนววิปากนวิปากธัมมธรรมที่ไมใชเหตุ เปนปจจัยแกเนววิปาก*นวิปากธัมมธรรมที่ไมใชเหตุ โดยกัมมปจจัย มี ๓ นัย

[๑๗๙] ในเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๓ ในอารัมมณปจจัย มี " ๘ ในอธิปติปจจัย มีหัวขอปจจัย ๖ ในอนันตรปจจัย มี " ๙ ในสมนันตรปจจัย มี " ๙ ในสหชาตปจจัย มี " ๙ ในอัญญมัญญปจจัย มี " ๙ ในนิสสยปจจัย มี " ๙ มี " ๙ ในอุปนิสสยปจจัย ในปุเรชาตปจจัย มี " ๓ ในปจฉาชาตปจจัย มี " ๓ ในอาเสวนปจจัย มี " ๙ ในกัมมปจจัย มี " ๓ ในอาหารปจจัย มี " ๓ ในอินทริยปจจัย มี " ๙ ในฌานปจจัย มี " ๓ ในมัคคปจจัย มี " ๙ ในสัมปยุตตปจจัย มี " ๙ ในวิปปยุตตปจจัย มี " ๕ ในอัตถิปจจัย มี " ๙ ในนัตถิปจจัย มี " ๙ ในวิคตปจจัย มี " ๙ ในอวิคตปจจัย มี " ๙ [๑๘๐] เนววิปากนวิปากธัมมธรรมที่เปนเหตุ เปนปจจัยแกเนววิปาก*นวิปากธัมมธรรมที่เปนเหตุ โดยอารัมมณปจจัย เปนปจจัยโดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย [๑๘๑] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๙ ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย มี " ๙ ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย มี " ๙ [๑๘๒] ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย กับเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๓

[๑๘๓] ในอารัมมณปจจัย กับปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๙ อนุโลมก็ดี ปจจนียะก็ดี อนุโลมปจจนียะก็ดี ปจจนียานุโลมก็ดี แหง ปญหาวาร ในกุสลัตติกะ ทานนับไวอยางไร พึงนับอยางนั้น เหตุทุกวิปากัตติกะ จบ เหตุทุกอุปาทินนัตติกะ ปฏิจจวาร [๑๘๔] อุปาทินนุปาทานิยธรรมที่เปนเหตุ อาศัยอุปาทินนุปาทานิยธรรม ที่เปนเหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย อุปาทินนุปาทานิยธรรมที่ไมใชเหตุ อาศัยอุปาทินนุปาทานิยธรรมที่ไมใช เหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย อุปาทินนุปาทานิยธรรมที่เปนเหตุ อาศัยอุปาทินนุปาทานิยธรรมที่เปนเหตุ และอุปาทินนุปาทานิยธรรมที่ไมใชเหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย [๑๘๕] ในเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๙ ในอารัมมณปจจัย มี " ๙ ในอนันตรปจจัย มี " ๙ ในสมนันตรปจจัย มี " ๙ ฯลฯ ในกัมมปจจัย มีหัวขอปจจัย ๙ ในวิปากปจจัย มี " ๙ ฯลฯ มี " ๙ ในอวิคตปจจัย [๑๘๖] อุปาทินนุปาทานิยธรรมที่ไมใชเหตุ อาศัยอุปาทินนุปาทานิยธรรม ที่ไมใชเหตุ เกิดขึ้น ไมใชเพราะเหตุปจจัย [๑๘๗] อุปาทินนุปาทานิยธรรมที่ไมใชเหตุ อาศัยอุปาทินนุปาทานิยธรรม ที่เปนเหตุ เกิดขึ้น ไมใชเพราะอารัมมณปจจัย อุปาทินนุปาทานิยธรรมที่ไมใชเหตุ อาศัยอุปาทินนุปาทานิยธรรมที่ไมใช*เหตุ เกิดขึ้น ไมใชเพราะอารัมมณปจจัย อุปาทินนุปาทานิยธรรมที่ไมใชเหตุ อาศัยอุปาทินนุปาทานิยธรรม*ที่เปนเหตุ และอุปาทินนุปาทานิยธรรมที่ไมใชเหตุ เกิดขึ้น ไมใชเพราะ อารัมมณปจจัย [๑๘๘] อุปาทินนุปาทานิยธรรมที่เปนเหตุ อาศัยอุปาทินนุปาทานิยธรรม ที่เปนเหตุ เกิดขึ้น ไมใชเพราะอธิปติปจจัย มี ๙ นัย [๑๘๙] อุปาทินนุปาทานิยธรรมที่ไมใชเหตุ อาศัยอุปาทินนุปาทา-

*นิยธรรมที่ไมใชเหตุ เกิดขึ้น ไมใชเพราะวิปากปจจัย ไมใชเพราะอาหารปจจัย [๑๙๐] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๑ ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย มี " ๓ ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย มี " ๙ ในปจจัยที่ไมใชอนันตรปจจัย มี " ๓ มี " ๓ ในปจจัยที่ไมใชสมนันตรปจจัย ในปจจัยที่ไมใชอัญญมัญญปจจัย มี " ๓ ในปจจัยที่ไมใชอุปนิสสยปจจัย มี " ๓ ในปจจัยที่ไมใชปุเรชาตปจจัย มี " ๙ ในปจจัยที่ไมใชปจฉาชาตปจจัย มีหัวขอปจจัย ๙ ในปจจัยที่ไมใชอาเสวนปจจัย มี " ๙ มี " ๑ ในปจจัยที่ไมใชวิปากปจจัย ในปจจัยที่ไมใชอาหารปจจัย มี " ๑ ในปจจัยที่ไมใชอินทริยปจจัย มี " ๑ ในปจจัยที่ไมใชฌานปจจัย มี " ๑ ในปจจัยที่ไมใชมัคคปจจัย มี " ๑ ในปจจัยที่ไมใชสัมปยุตตปจจัย มี " ๓ ในปจจัยที่ไมใชวิปปยุตตปจจัย มี " ๙ ในปจจัยที่ไมใชนัตถิปจจัย มี " ๓ ในปจจัยที่ไมใชวิคตปจจัย มี " ๓ [๑๙๑] ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย กับเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๓ [๑๙๒] ในอารัมมณปจจัย กับปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มีหัวขอ ปจจัย ๑ สหชาตวารก็ดี ปจจยวารก็ดี นิสสยวารก็ดี สังสัฏฐวารก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี พึงใหพิสดารเหมือนปฏิจจวาร ปญหาวาร [๑๙๓] อุปาทินนุปาทานิยธรรมที่เปนเหตุ เปนปจจัยแกอุปาทินนุปาทา*นิยธรรมที่เปนเหตุ โดยเหตุปจจัย มี ๓ นัย [๑๙๔] อุปาทินนุปาทานิยธรรมที่เปนเหตุ เปนปจจัยแกอุปาทินนุปาทา*นิยธรรมที่เปนเหตุ โดยอารัมมณปจจัย มี ๓ นัย อุปาทินนุปาทานิยธรรมที่ไมใชเหตุ เปนปจจัยแกอุปาทินนุปาทานิยธรรม

ที่ไมใชเหตุ โดยอารัมมณปจจัย มี ๓ นัย อุปาทินนุปาทานิยธรรมที่เปนเหตุ และอุปาทินนุปาทานิยธรรมที่ไมใชเหตุ เปนปจจัยแกอุปาทินนุปาทานิยธรรมที่เปนเหตุ โดยอารัมมณปจจัย มี ๓ นัย [๑๙๕] ในเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๓ ในอารัมมณปจจัย มี " ๙ ในอนันตรปจจัย มี " ๙ ในสมนันตรปจจัย มี " ๙ ในสหชาตปจจัย มี " ๙ ในอัญญมัญญปจจัย มี " ๙ ในนิสสยปจจัย มี " ๙ ในอุปนิสสยปจจัย มี " ๙ ในปุเรชาตปจจัย มี " ๓ ในปจฉาชาตปจจัย มี " ๓ ในกัมมปจจัย มี " ๓ ในวิปากปจจัย มี " ๙ ในอาหารปจจัย มี " ๓ ในอินทริยปจจัย มี " ๙ ในฌานปจจัย มี " ๓ ในมัคคปจจัย มี " ๙ ในสัมปยุตตปจจัย มี " ๙ ในวิปปยุตตปจจัย มี " ๕ ในอัตถิปจจัย มี " ๙ ในนัตถิปจจัย มี " ๙ ในวิคตปจจัย มี " ๙ ในอวิคตปจจัย มี " ๙ [๑๙๖] อุปาทินนุปาทานิยธรรมที่เปนเหตุ เปนปจจัยแกอุปาทินนุปาทา*นิยธรรมที่เปนเหตุ โดยอารัมมณปจจัย เปนปจจัยโดยสหชาตปจจัย เปนปจจัย โดยอุปนิสสยปจจัย มี ๓ นัย อุปาทินนุปาทานิยธรรมที่ไมใชเหตุ เปนปจจัยแกอุปาทินนุปาทานิยธรรม ที่ไมใชเหตุ โดยอารัมมณปจจัย เปนปจจัยโดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดย อุปนิสสยปจจัย เปนปจจัยโดยปุเรชาตปจจัย เปนปจจัยโดยปจฉาชาตปจจัย

เปนปจจัยโดยอาหารปจจัย เปนปจจัยโดยอินทริยปจจัย [๑๙๗] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๙ ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย มี " ๙ ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย มี " ๙ [๑๙๘] ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย กับเหตุปจจัย มีหัวขอ ปจจัย ๓ [๑๙๙] ในอารัมมณปจจัย กับปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มีหัวขอ ปจจัย ๙ อนุโลมก็ดี ปจจนียะก็ดี อนุโลมปจจนียะก็ดี ปจจนียานุโลมก็ดี แหง ปญหาวาร ในกุสลัตติกะ ทานนับไวอยางไร พึงนับอยางนั้น ปฏิจจวาร [๒๐๐] อนุปาทินนุปาทานิยธรรมที่เปนเหตุ อาศัยอนุปาทินนุปาทา นิยธรรมที่เปนเหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย อนุปาทินนุปาทานิยธรรมที่ไมใชเหตุ อาศัยอนุปาทินนุปาทานิยธรรม ที่ไมใชเหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย อนุปาทินนุปาทานิยธรรมที่เปนเหตุ อาศัยอนุปาทินนุปาทานิยธรรม ที่เปนเหตุ และอนุปาทินนุปาทานิยธรรมที่ไมใชเหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย [๒๐๑] ในเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๙ ในอธิปติปจจัย มี " ๙ ในอารัมมณปจจัย มี " ๙ ในอธิปติปจจัย มีหัวขอปจจัย ๙ ในอนันตรปจจัย มี " ๙ ในสหชาตปจจัย มี " ๙ ในอัญญมัญญปจจัย มี " ๙ มี " ๙ ในนิสสยปจจัย ในอุปนิสสยปจจัย มี " ๙ ในปุเรชาตปจจัย มี " ๙ ในอาเสวนปจจัย มี " ๙ ในกัมมปจจัย มี " ๙ ในวิปากปจจัย มี " ๑

ในอาหารปจจัย มี " ๙ ในอินทริยปจจัย มี " ๙ ในฌานปจจัย มี " ๙ ในสัมปยุตตปจจัย มี " ๙ ในวิปปยุตตปจจัย มี " ๙ ในอัตถิปจจัย มี " ๙ ในนัตถิปจจัย มี " ๙ ในวิคตปจจัย มี " ๙ ในอวิคตปจจัย มี " ๙ [๒๐๒] อนุปาทินนุปาทานิยธรรมที่ไมใชเหตุ อาศัยอนุปาทินนุปาทา*นิยธรรมที่ไมใชเหตุ เกิดขึ้น ไมใชเพราะเหตุปจจัย มี ๒ นัย [๒๐๓] อนุปาทินนุปาทานิยธรรมที่ไมใชเหตุ อาศัยอนุปาทินนุปาทา*นิยธรรมที่เปนเหตุ เกิดขึ้น ไมใชเพราะอารัมมณปจจัย อนุปาทินนุปาทานิยธรรมที่ไมใชเหตุ อาศัยอนุปาทินนุปาทานิยธรรม ที่ไมใชเหตุ เกิดขึ้น ไมใชเพราะอารัมมณปจจัย อนุปาทินนุปาทานิยธรรมที่ไมใชเหตุ อาศัยอนุปาทินนุปาทานิยธรรม ที่เปนเหตุ และอนุปาทินนุปาทานิยธรรมที่ไมใชเหตุ เกิดขึ้น ไมใชเพราะ อารัมมณปจจัย [๒๐๔] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๒ ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย มี " ๓ มี " ๙ ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย ในปจจัยที่ไมใชอนันตรปจจัย มี " ๓ ในปจจัยที่ไมใชสมนันตรปจจัย มี " ๓ ในปจจัยที่ไมใชอัญญมัญญปจจัย มี " ๓ ในปจจัยที่ไมใชอุปนิสสยปจจัย มี " ๓ ในปจจัยที่ไมใชปุเรชาตปจจัย มี " ๙ ในปจจัยที่ไมใชปจฉาชาตปจจัย มี " ๙ ในปจจัยที่ไมใชอาเสวนปจจัย มี " ๙ ในปจจัยที่ไมใชกัมมปจจัย มี " ๓ ในปจจัยที่ไมใชวิปากปจจัย มี " ๙ ในปจจัยที่ไมใชอาหารปจจัย มี " ๑

ในปจจัยที่ไมใชอินทริยปจจัย มี " ๑ ในปจจัยที่ไมใชฌานปจจัย มี " ๑ ในปจจัยที่ไมใชมัคคปจจัย มี " ๑ ในปจจัยที่ไมใชสัมปยุตตปจจัย มี " ๓ ในปจจัยที่ไมใชวิปปยุตตปจจัย มี " ๙ ในปจจัยที่ไมใชนัตถิปจจัย มี " ๓ ในปจจัยที่ไมใชวิคตปจจัย มี " ๓ [๒๐๕] ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย กับเหตุปจจัย มีหัวขอ ปจจัย ๓ [๒๐๖] ในอารัมมณปจจัย กับปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มีหัวขอ ปจจัย ๒ สหชาตวารก็ดี ปจจยวารก็ดี นิสสยวารก็ดี สังสัฏฐวารก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี พึงใหพิสดารเหมือนปฏิจจวาร ปญหาวาร [๒๐๗] อนุปาทินนุปาทานิยธรรมที่เปนเหตุ เปนปจจัยแกอนุปาทิน*นุปาทานิยธรรมที่เปนเหตุ โดยเหตุปจจัย มี ๓ นัย [๒๐๘] อนุปาทินนุปาทานิยธรรมที่เปนเหตุ เปนปจจัยแกอนุปาทิน*นุปาทานิยธรรมที่เปนเหตุ โดยอารัมมณปจจัย มี ๓ นัย อนุปาทินนุปาทานิยธรรมที่ไมใชเหตุ เปนปจจัยแกอนุปาทินนุปาทา*นิยธรรมที่ไมใชเหตุ โดยอารัมมณปจจัย มี ๙ นัย [๒๐๙] อนุปาทินนุปาทานิยธรรมที่เปนเหตุ เปนปจจัยแกอนุปาทิน*นุปาทานิยธรรมที่เปนเหตุ โดยอธิปติปจจัย มี ๒ อยาง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ มี ๓ นัย อนุปาทินนุปาทานิยธรรมที่ไมใชเหตุ เปนปจจัยแกอนุปาทินนุปาทา*นิยธรรมที่ไมใชเหตุ โดยอธิปติปจจัย มี ๒ อยาง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ มี ๙ นัย [๒๑๐] อนุปาทินนุปาทานิยธรรมที่เปนเหตุ เปนปจจัยแกอนุปาทิน*นุปาทานิยธรรมที่เปนเหตุ โดยอุปนิสสยปจจัย มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ มี ๙ นัย [๒๑๑] อนุปาทินนุปาทานิยธรรมที่ไมใชเหตุ เปนปจจัยแกอนุปาทิน-

*นุปาทานิยธรรมที่ไมใชเหตุ โดยปุเรชาตปจจัย มีอยางเดียว คือ อารัมมณปุเรชาต มี ๓ นัย [๒๑๒] ในเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๓ ในอารัมมณปจจัย มี " ๙ ในอธิปติปจจัย มี " ๙ ในอนันตรปจจัย มี " ๙ ในสมนันตรปจจัย มี " ๙ ในสหชาตปจจัย มี " ๙ ในอัญญมัญญปจจัย มี " ๙ ในนิสสยปจจัย มี " ๙ ในอุปนิสสยปจจัย มี " ๙ ในปุเรชาตปจจัย มี " ๓ ในปจฉาชาตปจจัย มี " ๓ ในอาเสวนปจจัย มี " ๙ ในกัมมปจจัย มี " ๓ ในอาหารปจจัย มี " ๓ ในอินทริยปจจัย มี " ๙ ในฌานปจจัย มี " ๓ ในมัคคปจจัย มี " ๙ ในสัมปยุตตปจจัย มี " ๙ ในวิปปยุตตปจจัย มี " ๓ ในอัตถิปจจัย มี " ๙ ในนัตถิปจจัย มี " ๙ ในวิคตปจจัย มี " ๙ ในอวิคตปจจัย มี " ๙ [๒๑๓] อนุปาทินนุปาทานิยธรรมที่เปนเหตุ เปนปจจัยแกอนุปาทิน*นุปาทานิยธรรมที่เปนเหตุ โดยอารัมมณปจจัย เปนปจจัยโดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย [๒๑๔] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๙ ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย มี " ๙

[๒๑๕] ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย กับเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๓ [๒๑๖] ในอารัมมณปจจัย กับปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มีหัวขอ ปจจัย ๙ อนุโลมก็ดี ปจจนียะก็ดี อนุโลมปจจนียะก็ดี ปจจนียานุโลมก็ดี แหงปญหาวาร ในกุสลัตติกะ ทานนับไวอยางไร พึงนับอยางนั้น ปฏิจจวาร [๒๑๗] อนุปาทินนอนุปาทานิยธรรมที่เปนเหตุ อาศัยอนุปาทินน*อนุปาทานิยธรรมที่เปนเหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย อนุปาทินนอนุปาทานิยธรรมที่ไมใชเหตุ อาศัยอนุปาทินนอนุปาทานิย*ธรรมที่ไมใชเหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย อนุปาทินนอนุปาทานิยธรรมที่เปนเหตุ อาศัยอนุปาทินนอนุปาทานิย*ธรรมที่เปนเหตุ และอนุปาทินนอนุปาทานิยธรรมที่ไมใชเหตุ เกิดขึ้น เพราะ เหตุปจจัย มี ๓ นัย [๒๑๘] ในเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๙ ในอารัมมณปจจัย มี " ๙ ในอธิปติปจจัย มี " ๙ ในอนันตรปจจัย มี " ๙ ในสมนันตรปจจัย มี " ๙ มี " ๙ ในสหชาตปจจัย ในอัญญมัญญปจจัย มีหัวขอปจจัย ๙ ในนิสสยปจจัย มี " ๙ ในอุปนิสสยปจจัย มี " ๙ ในปุเรชาตปจจัย มี " ๙ ในอาเสวนปจจัย มี " ๙ ในกัมมปจจัย มี " ๙ ในวิปากปจจัย มี " ๙ ในอาหารปจจัย มี " ๙ ในอินทริยปจจัย มี " ๙ ในฌานปจจัย มี " ๙ ในมัคคปจจัย มี " ๙

ในสัมปยุตตปจจัย มี " ๙ ในวิปปยุตตปจจัย มี " ๙ ในอัตถิปจจัย มี " ๙ ในนัตถิปจจัย มี " ๙ ในวิคตปจจัย มี " ๙ ในอวิคตปจจัย มี " ๙ [๒๑๙] อนุปาทินนอนุปาทานิยธรรมที่เปนเหตุ อาศัยอนุปาทินน*อนุปาทานิยธรรมที่เปนเหตุ เกิดขึ้น ไมใชเพราะอธิปติปจจัย [๒๒๐] ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย มีหัวขอปจจัย ๖ ในปจจัยที่ไมใชปุเรชาตปจจัย มี " ๙ ในปจจัยที่ไมใชปจฉาชาตปจจัย มี " ๙ ในปจจัยที่ไมใชอาเสวนปจจัย มี " ๙ ในปจจัยที่ไมใชกัมมปจจัย มี " ๓ มีหัวขอปจจัย ๙ ในปจจัยที่ไมใชวิปากปจจัย ในปจจัยที่ไมใชวิปปยุตตปจจัย มี " ๙ [๒๒๑] ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย กับเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๖ [๒๒๒] ในเหตุปจจัย กับปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย มีหัวขอ ปจจัย ๖ สหชาตวารก็ดี ปจจยวารก็ดี นิสสยวารก็ดี สังสัฏฐวารก็ดี สัมปยุตต*วารก็ดี พึงใหพิสดารเหมือนปฏิจจวาร ปญหาวาร [๒๒๓] อนุปาทินนอนุปาทานิยธรรมที่เปนเหตุ เปนปจจัยแกอนุปา*ทินนอนุปาทานิยธรรมที่เปนเหตุ โดยเหตุปจจัย มี ๓ นัย [๒๒๔] อนุปาทินนอนุปาทานิยธรรมที่ไมใชเหตุ เปนปจจัยแก อนุปาทินนอนุปาทานิยธรรมที่ไมใชเหตุ โดยอารัมมณปจจัย มี ๓ นัย [๒๒๕] ในเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๓ ในอารัมมณปจจัย มี " ๓ ในอธิปติปจจัย มี " ๖ ในอนันตรปจจัย มี " ๙ ในสมนันตรปจจัย มี " ๙

ในสหชาตปจจัย มี " ๙ ในอัญญมัญญปจจัย มี " ๙ ในนิสสยปจจัย มี " ๙ ในอุปนิสสยปจจัย มี " ๙ ในกัมมปจจัย มี " ๓ ในวิปากปจจัย มี " ๙ ในอาหารปจจัย มี " ๓ ในอินทริยปจจัย มีหัวขอปจจัย ๙ ในฌานปจจัย มี " ๓ ในมัคคปจจัย มี " ๙ ในสัมปยุตตปจจัย มี " ๙ ในวิปปยุตตปจจัย มี " ๙ ในอัตถิปจจัย มี " ๙ ในนัตถิปจจัย มี " ๙ ในวิคตปจจัย มี " ๙ ในอวิคตปจจัย มี " ๙ [๒๒๖] อนุปาทินนอนุปาทานิยธรรมที่เปนเหตุ เปนปจจัยแกอนุปา*ทินนอนุปาทานิยธรรมที่เปนเหตุ โดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดย อุปนิสสยปจจัย [๒๒๗] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๙ ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย มี " ๙ [๒๒๘] ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย กับเหตุปจจัย มีหัวขอ ปจจัย ๓ [๒๒๙] ในอารัมมณปจจัย กับปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มีหัวขอ ปจจัย ๓ อนุโลมก็ดี ปจจนียะก็ดี อนุโลมปจจนียะก็ดี ปจจนียานุโลมก็ดี แหง ปญหาวาร ในกุสลัตติกะ ทานนับไวอยางไร พึงนับอยางนั้น เหตุทุกอุปาทินนัตติกะ จบ เหตุทุกสังกิลิฏฐัตติกะ ปฏิจจวาร [๒๓๐] สังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรมที่เปนเหตุ อาศัยสังกิลิฏฐสังกิเลสิก-

*ธรรมที่เปนเหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย สังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรมที่ไมใชเหตุ อาศัยสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรมที่ ไมใชเหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย สังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรมที่เปนเหตุ อาศัยสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม ที่เปนเหตุ และสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรมที่ไมใชเหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุ ปจจัย มี ๓ นัย [๒๓๑] ในเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๙ ในอารัมมณปจจัย มี " ๙ ในอธิปติปจจัย มี " ๙ ฯลฯ ในกัมมปจจัย มี " ๙ ในอาหารปจจัย มี " ๙ ฯลฯ ในอวิคตปจจัย มี " ๙ [๒๓๒] สังกิลฏฐสังกิเลสิกธรรมที่ไมใชเหตุ อาศัยสังกิลิฏฐสังกิเลสิกิ *ธรรมที่ไมใชเหตุ เกิดขึ้น ไมใชเพราะเหตุปจจัย [๒๓๓] สังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรมที่เปนเหตุ อาศัยสังกิลิฏฐสังกิเลสิก*ธรรมที่เปนเหตุ เกิดขึ้น ไมใชเพราะเหตุปจจัย [๒๓๔] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๑ ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย มี " ๙ ในปจจัยที่ไมใชปุเรชาตปจจัย มี " ๙ ในปจจัยที่ไมใชปจฉาชาตปจจัย มี " ๙ ในปจจัยที่ไมใชอาเสวนปจจัย มี " ๙ ในปจจัยที่ไมใชกัมมปจจัย มี " ๓ ในปจจัยที่ไมใชวิปากปจจัย มี " ๙ ในปจจัยที่ไมใชวิปปยุตตปจจัย มี " ๙ [๒๓๕] ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย กับเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๙ [๒๓๖] ในอารัมมณปจจัย กับปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มีหัวขอ ปจจัย ๑ สหชาตวารก็ดี ปจจยวารก็ดี นิสสยวารก็ดี สังสัฏฐวารก็ดี สัมปยุตต*วารก็ดี พึงใหพิสดารเหมือนปฏิจจวาร ปญหาวาร [๒๓๗] สังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรมที่เปนเหตุ เปนปจจัยแกสังกิลิฏฐ-

*สังกิเลสิกธรรมที่เปนเหตุ โดยเหตุปจจัย มี ๓ นัย [๒๓๘] สังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรมที่เปนเหตุ เปนปจจัยแกสังกิลิฏฐ*สังกิเลสิกธรรมที่เปนเหตุ โดยอารัมมณปจจัย มี ๙ นัย [๒๓๙] สังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรมที่เปนเหตุ เปนปจจัยแกสังกิลิฏฐ*สังกิเลสิกธรรมที่เปนเหตุ โดยอธิปติปจจัย มีอยางเดียว คือ อารัมมณาธิปติ มี ๙ นัย [๒๔๐] ในเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๓ ในอารัมมณปจจัย มี " ๙ ในอธิปติปจจัย มี " ๙ ในอนันตรปจจัย มี " ๙ ในสมนันตรปจจัย มี " ๙ ในสหชาตปจจัย มี " ๙ ในอัญญมัญญปจจัย มี " ๙ ในนิสสยปจจัย มี " ๙ ในอุปนิสสยปจจัย มี " ๙ ในอาเสวนปจจัย มี " ๙ ในกัมมปจจัย มี " ๓ ในอาหารปจจัย มี " ๓ ในอินทริยปจจัย มีหัวขอปจจัย ๓ ในฌานปจจัย มี " ๓ ในมัคคปจจัย มี " ๓ ในสัมปยุตตปจจัย มี " ๙ ในอัตถิปจจัย มี " ๙ ในนัตถิปจจัย มี " ๙ ในวิคตปจจัย มี " ๙ ในอวิคตปจจัย มี " ๙ [๒๔๑] สังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรมที่เปนเหตุ เปนปจจัยแกสังกิลิฏฐ*สังกิเลสิกธรรมที่เปนเหตุ โดยอารัมมณปจจัย เปนปจจัยโดยสหชาตปจจัย เปน ปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย [๒๔๒] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๙

ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย มี " ๙ [๒๔๓] ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย กับเหตุปจจัย มีหัวขอ ปจจัย ๓ [๒๔๔] ในอารัมมณปจจัย กับปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มีหัวขอ ปจจัย ๙ อนุโลมก็ดี ปจจนียะก็ดี อนุโลมปจจนียะก็ดี ปจจนียานุโลมก็ดี แหง ปญหาวาร ในกุสลัตติกะ ทานนับไวอยางไร พึงนับอยางนั้น ปฏิจจวาร [๒๔๕] อสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรมที่เปนเหตุ อาศัยอสังกิลิฏฐสัง*กิเลสิกธรรมที่เปนเหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย อสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรมที่ไมใชเหตุ อาศัยอสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม ที่ไมใชเหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย อสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรมที่เปนเหตุ อาศัยอสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม ที่เปนเหตุ และอสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรมที่ไมใชเหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุ ปจจัย มี ๓ นัย [๒๔๖] ในเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๙ ในอารัมมณปจจัย มี " ๙ มี " ๙ ฯลฯ ในอธิปติปจจัย ในอวิคตปจจัย มี " ๙ [๒๔๗] อสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรมที่ไมใชเหตุ อาศัยอสังกิลิฏฐ*สังกิเลสิกธรรมที่ไมใชเหตุ เกิดขึ้น ไมใชเพราะเหตุปจจัย [๒๔๘] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๑ ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย มี " ๓ มี " ๙ ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย ในปจจัยที่ไมใชอนันตรปจจัย มี " ๓ ในปจจัยที่ไมใชสมนันตรปจจัย มี " ๓ ในปจจัยที่ไมใชอัญญมัญญปจจัย มี " ๓ ในปจจัยที่ไมใชอุปนิสสยปจจัย มี " ๓ ในปจจัยที่ไมใชปุเรชาตปจจัย มี " ๙ ในปจจัยที่ไมใชปจฉาชาตปจจัย มี " ๙ ในปจจัยที่ไมใชอาเสวนปจจัย มี " ๙

ในปจจัยที่ไมใชกัมมปจจัย มี " ๓ ในปจจัยที่ไมใชวิปากปจจัย มี " ๙ ในปจจัยที่ไมใชอาหารปจจัย มี " ๑ ในปจจัยที่ไมใชอินทริยปจจัย มี " ๑ ในปจจัยที่ไมใชฌานปจจัย มี " ๑ ในปจจัยที่ไมใชมัคคปจจัย มี " ๑ มีหัวขอปจจัย ๓ ในปจจัยที่ไมใชสัมปยุตตปจจัย ในปจจัยที่ไมใชวิปปยุตตปจจัย มี " ๙ ในปจจัยที่ไมใชนัตถิปจจัย มี " ๓ ในปจจัยที่ไมใชวิคตปจจัย มี " ๓ [๒๔๙] ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย กับเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๓ [๒๕๐] ในอารัมมณปจจัย กับปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มีหัวขอ ปจจัย ๑ สหชาตวารก็ดี ปจจยวารก็ดี นิสสยวารก็ดี สังสัฏฐวารก็ดี สัมปยุตต*วารก็ดี พึงใหพิสดาร เหมือนปฏิจจวาร ปญหาวาร [๒๕๑] อสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรมที่เปนเหตุ เปนปจจัยแกอสังกิลิฏฐ*สังกิเลสิกธรรมที่เปนเหตุ โดยเหตุปจจัย มี ๓ นัย [๒๕๒] อสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรมที่เปนเหตุ เปนปจจัยแกอสังกิลิฏฐ*สังกิเลสิกธรรมที่เปนเหตุ โดยอารัมมณปจจัย มี ๙ นัย [๒๕๓] อสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรมที่เปนเหตุ เปนปจจัยแกอสังกิลิฏฐ*สังกิเลสิกธรรมที่เปนเหตุ โดยอธิปติปจจัย มี ๒ อยาง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ มี ๓ นัย อสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรมที่ไมใชเหตุ เปนปจจัยแกอสังกิลิฏฐสังกิเลสิก*ธรรมที่ไมใชเหตุ โดยอธิปติปจจัย มี ๒ อยาง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ มี ๓ นัย อสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรมที่เปนเหตุ และอสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม ที่ไมใชเหตุ เปนปจจัยแกอสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรมที่เปนเหตุ โดยอธิปติ*ปจจัย มีอยางเดียว คือ อารัมมณาธิปติ มี ๓ นัย [๒๕๔] ในเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๓

ในอารัมมณปจจัย มี " ๙ ในอธิปติปจจัย มี " ๙ ในอนันตรปจจัย มี " ๙ ในสมนันตรปจจัย มี " ๙ ในสหชาตปจจัย มี " ๙ ในอัญญมัญญปจจัย มี " ๙ ในนิสสยปจจัย มี " ๙ ในอุปนิสสยปจจัย มี " ๙ ในปุเรชาตปจจัย มี " ๓ ในปจฉาชาตปจจัย มี " ๓ ในอาเสวนปจจัย มี " ๓ ในกัมมปจจัย มี " ๓ ในวิปากปจจัย มี " ๙ ในอาหารปจจัย มี " ๓ ในอินทริยปจจัย มี " ๙ ในฌานปจจัย มี " ๓ ในมัคคปจจัย มี " ๓ ในสัมปยุตตปจจัย มี " ๙ ในวิปปยุตตปจจัย มี " ๕ ในอัตถิปจจัย มี " ๙ ในนัตถิปจจัย มี " ๙ ในวิคตปจจัย มี " ๙ ในอวิคตปจจัย มี " ๙ [๒๕๕] อสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรมที่เปนเหตุ เปนปจจัยแกอสังกิลิฏฐ*สังกิเลสิกธรรมที่เปนเหตุ โดยอารัมมณปจจัย เปนปจจัยโดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย [๒๕๖] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๙ ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย มี " ๙ [๒๕๗] ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย กับเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๓ [๒๕๘] ในอารัมมณปจจัย กับปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๙

อนุโลมก็ดี ปจจนียะก็ดี อนุโลมปจจนียะก็ดี ปจจนียานุโลมก็ดี แหงปญหาวาร ในกุสลัตติกะ ทานนับไวอยางไร พึงนับอยางนั้น ปฏิจจวาร [๒๕๙] อสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรมที่เปนเหตุ อาศัยอสังกิลิฏฐอสังกิเล*สิกธรรมที่เปนเหตุ เกิดขึ้นเพราะเหตุปจจัย [๒๖๐] ในเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๙ ในอารัมมณปจจัย มี " ๙ ในอธิปติปจจัย มี " ๙ ในอนันตรปจจัย มี " ๙ ในสมนันตรปจจัย มี " ๙ ในสหชาตปจจัย มี " ๙ ในอัญญมัญญปจจัย มี " ๙ ในนิสสยปจจัย มี " ๙ ในอุปนิสสยปจจัย มี " ๙ ในปุเรชาตปจจัย มี " ๙ ในอาเสวนปจจัย มี " ๙ ในกัมมปจจัย มี " ๙ ในวิปากปจจัย มีหัวขอปจจัย ๙ ในอาหารปจจัย มี " ๙ ในอินทริยปจจัย มี " ๙ ในฌานปจจัย มี " ๙ ในมัคคปจจัย มี " ๙ ในสัมปยุตตปจจัย มี " ๙ ในวิปปยุตตปจจัย มี " ๙ ในอัตถิปจจัย มี " ๙ ในนัตถิปจจัย มี " ๙ ในวิคตปจจัย มี " ๙ ในอวิคตปจจัย มี " ๙ [๒๖๑] อสังกิลิฏฐอสังกิเลสิกธรรมที่เปนเหตุ อาศัยอสังกิลิฏฐ*อสังกิเลสิกธรรมที่เปนเหตุ เกิดขึ้น ไมใชเพราะอธิปติปจจัย

อสังกิลิฏฐอสังกิเลสิกธรรมที่ไมใชเหตุ อาศัยอสังกิลิฏฐอสังกิเลสิก*ธรรมที่เปนเหตุ เกิดขึ้น ไมใชเพราะอธิปติปจจัย อสังกิลิฏฐอสังกิเลสิกธรรมที่ไมใชเหตุ อาศัยอสังกิลิฏฐอสังกิเลสิก*ธรรมที่ไมใชเหตุ เกิดขึ้น ไมใชเพราะอธิปติปจจัย อสังกิลิฏฐอสังกิเลสิกธรรมที่เปนเหตุ อาศัยอสังกิลิฏฐอสังกิเลสิกธรรม ที่ไมใชเหตุ เกิดขึ้น ไมใชเพราะอธิปติปจจัย [๒๖๒] ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย มีหัวขอปจจัย ๖ ในปจจัยที่ไมใชปุเรชาตปจจัย มี " ๙ ในปจจัยที่ไมใชปจฉาชาตปจจัย มี " ๙ ในปจจัยที่ไมใชอาเสวนปจจัย มี " ๙ ในปจจัยที่ไมใชกัมมปจจัย มี " ๙ ในปจจัยที่ไมใชวิปากปจจัย มีหัวขอปจจัย ๙ ในปจจัยที่ไมใชวิปปยุตตปจจัย มี " ๙ [๒๖๓] ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย กับเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๖ [๒๖๔] ในเหตุปจจัย กับปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย มีหัวขอปจจัย ๖ สหชาตวารก็ดี ปจจยวารก็ดี นิสสยวารก็ดี สังสัฏฐวารก็ดี สัมปยุตต*วารก็ดี พึงใหพิสดาร เหมือนปฏิจจวาร ปญหาวาร [๒๖๕] อสังกิลิฏฐอสังกิเลสิกธรรม ที่เปนเหตุเปนปจจัยแกอสังกิลิฏฐ*อสังกิเลสิกธรรมที่เปนเหตุ โดยเหตุปจจัย มี ๓ นัย [๒๖๖] อสังกิลิฏฐอสังกิเลสิกธรรมที่ไมใชเหตุ เปนปจจัยแก อสังกิเลสิกธรรมที่ไมใชเหตุ โดยอารัมมณปจจัย มี ๓ นัย [๒๖๗] ในเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๓ ในอารัมมณปจจัย มี " ๓ ในอธิปติปจจัย มี " ๖ ในอนันตรปจจัย มี " ๙ ในสมนันตรปจจัย มี " ๙ ในสหชาตปจจัย มี " ๙ ในอัญญมัญญปจจัย มี " ๙ ในนิสสยปจจัย มี " ๙ ในอุปนิสสยปจจัย มี " ๙

ในกัมมปจจัย มี " ๓ ในวิปากปจจัย มี " ๙ ในอาหารปจจัย มี " ๓ ในอินทริยปจจัย มี " ๙ ในฌานปจจัย มีหัวขอปจจัย ๓ ในมัคคปจจัย มี " ๙ ในสัมปยุตตปจจัย มี " ๙ ในวิปปยุตตปจจัย มี " ๙ ในอัตถิปจจัย มี " ๙ ในนัตถิปจจัย มี " ๙ ในวิคตปจจัย มี " ๙ ในอวิคตปจจัย มี " ๙ [๒๖๘] อสังกิลิฏฐอสังกิเลสิกธรรมที่เปนเหตุ เปนปจจัยแกอสังกิลิฏฐ*อสังกิเลสิกธรรมที่เปนเหตุ โดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย มี ๓ นัย มีหัวขอปจจัย ๙ [๒๖๙] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย มี " ๙ [๒๗๐] ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย กับเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๓ [๒๗๑] ในอารัมมณปจจัย กับปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๓ อนุโลมก็ดี ปจจนียะก็ดี อนุโลมปจจนียะก็ดี ปจจนียานุโลมก็ดี แหงปญหาวาร ในกุสลัตติกะ ทานนับไวอยางไร พึงนับอยางนั้น เหตุทุกสังกิลิฏฐัตติกะ จบ เหตุทุกวิตักกัตติกะ ปฏิจจวาร [๒๗๒] สวิตักกสวิจารธรรมที่เปนเหตุ อาศัยสวิตักกสวิจารธรรม ที่เปนเหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย สวิตักกสวิจารธรรมที่ไมใชเหตุ อาศัยสวิตักกสวิจารธรรมที่เปนเหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย สวิตักกสวิจารธรรมที่เปนเหตุ และสวิตักกสวิจารธรรมที่ไมใชเหตุ อาศัยสวิตักกสวิจารธรรมที่เปนเหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย สวิตักกสวิจารธรรมที่ไมใชเหตุ อาศัยสวิตักกสวิจารธรรมที่ไมใชเหตุ

เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย สวิตักกสวิจารธรรมที่เปนเหตุ อาศัยสวิตักกสวิจารธรรมที่เปนเหตุ และ สวิตักกสวิจารธรรมที่ไมใชเหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย [๒๗๓] ในเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๙ ในอารัมมณปจจัย มี " ๙ ในอธิปติปจจัย มี " ๙ ในอนันตรปจจัย มี " ๙ ในสมนันตรปจจัย มี " ๙ ฯลฯ ในกัมมปจจัย มี " ๙ ในวิปากปจจัย มี " ๙ ฯลฯ ในอวิคตปจจัย มี " ๙ [๒๗๔] สวิตักกสวิจารธรรมที่ไมใชเหตุ อาศัยสวิตักกสวิจารธรรม ที่ไมใชเหตุ เกิดขึ้น ไมใชเพราะเหตุปจจัย มี ๒ นัย [๒๗๕] สวิตักกสวิจารธรรมที่เปนเหตุ อาศัยสวิตักกสวิจารธรรม ที่เปนเหตุ เกิดขึ้น ไมใชเพราะอธิปติปจจัย [๒๗๖] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๒ ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย มี " ๙ ฯลฯ ในปจจัยที่ไมใชปุเรชาตปจจัย มี " ๙ ในปจจัยที่ไมใชปจฉาชาตปจจัย มี " ๙ ในปจจัยที่ไมใชอาเสวนปจจัย มีหัวขอปจจัย ๙ ในปจจัยที่ไมใชกัมมปจจัย มี " ๓ ในปจจัยที่ไมใชวิปากปจจัย มี " ๙ ในปจจัยที่ไมใชมัคคปจจัย มี " ๑ ในปจจัยที่ไมใชวิปปยุตตปจจัย มี " ๙ [๒๗๗] ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย กับเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๙ [๒๗๘] ในอารัมมณปจจัย กับปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๒ สหชาตวารก็ดี ปจจยวารก็ดี นิสสยวารก็ดี สังสัฏฐวารก็ดี สัมปยุตต*วารก็ดี พึงใหพิสดารเหมือนปฏิจจวาร ปญหาวาร [๒๗๙] สวิตักกสวิจารธรรมที่เปนเหตุ เปนปจจัยแกสวิตักกสวิจารธรรม ที่เปนเหตุ โดยเหตุปจจัย มี ๓ นัย

[๒๘๐] สวิตักกสวิจารธรรมที่เปนเหตุ เปนปจจัยแกสวิตักกสวิจารธรรม ที่เปนเหตุ โดยอารัมมณปจจัย มี ๙ นัย [๒๘๑] สวิตักกสวิจารธรรมที่เปนเหตุ เปนปจจัยแกสวิตักกสวิจารธรรม ที่เปนเหตุ โดยอธิปติปจจัย มี ๒ อยาง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ มี ๓ นัย สวิตักกสวิจารธรรมที่ไมใชเหตุ เปนปจจัยแกสวิตักกสวิจารธรรมที่ไมใช เหตุ โดยอธิปติปจจัย มี ๒ อยาง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ มี ๓ นัย สวิตักกสวิจารธรรมที่เปนเหตุ และสวิตักกสวิจารธรรมที่ไมใชเหตุ เปนปจจัยแกสวิตักกสวิจารธรรมที่เปนเหตุ โดยอธิปติปจจัย มีอยางเดียว คือ อารัมมณาธิปติ มี ๓ นัย มีหัวขอปจจัย ๓ [๒๘๒] ในเหตุปจจัย ในอารัมมณปจจัย มี " ๙ ในอธิปติปจจัย มี " ๙ ในอนันตรปจจัย มี " ๙ ในสมนันตรปจจัย มี " ๙ ในสหชาตปจจัย มี " ๙ ในอัญญมัญญปจจัย มี " ๙ ในนิสสยปจจัย มี " ๙ ในอุปนิสสยปจจัย มี " ๙ ในอาเสวนปจจัย มี " ๙ ในกัมมปจจัย มี " ๓ ในวิปากปจจัย มี " ๙ ในอาหารปจจัย มี " ๓ ในอินทริยปจจัย มี " ๙ ในฌานปจจัย มี " ๓ ในมัคคปจจัย มี " ๙ ในสัมปยุตตปจจัย มี " ๙ ในอัตถิปจจัย มี " ๙ ในนัตถิปจจัย มี " ๙ ในวิคตปจจัย มี " ๙

ในอวิคตปจจัย มี " ๙ [๒๘๓] สวิตักกสวิจารธรรมที่เปนเหตุ เปนปจจัยแกสวิตักกสวิจาร*ธรรมที่เปนเหตุ โดยอารัมมณปจจัย เปนปจจัยโดยสหชาตปจจัย เปนปจจัย โดยอุปนิสสยปจจัย [๒๘๔] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๙ ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย มี " ๙ [๒๘๕] ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย กับเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๓ [๒๘๖] ในอารัมมณปจจัย กับปจจัยที่ไมใชเหตุ มีหัวขอปจจัย ๙ อนุโลมก็ดี ปจจนียะก็ดี อนุโลมปจจนียะก็ดี ปจจนียานุโลมก็ดี แหง ปญหาวาร ในกุสลัตติกะ ทานนับไวอยางไร พึงนับอยางนั้น ปฏิจจวาร [๒๘๗] อวิตักกวิจารมัตตธรรมที่เปนเหตุ อาศัยวิตักกวิจารมัตตธรรม ที่เปนเหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย อวิตักกวิจารมัตตธรรมที่ไมใชเหตุ อาศัยอวิตักกวิจารมัตตธรรมที่ไมใช เหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย อวิตักกวิจารมัตตธรรมที่เปนเหตุ อาศัยอวิตักกวิจารมัตตธรรมที่เปนเหตุ และอวิตักกวิจารมัตตธรรมที่ไมใชเหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย [๒๘๘] ในเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๙ ในอารัมมณปจจัย มี " ๙ ในอธิปติปจจัย มี " ๙ ฯลฯ ในกัมมปจจัย มี " ๙ ในวิปากปจจัย มี " ๙ ในอวิคตปจจัย มี " ๙ [๒๘๙] อวิตักกวิจารมัตตธรรมที่เปนเหตุ อาศัยอวิตักกวิจารมัตตธรรม ที่เปนเหตุ เกิดขึ้น ไมใชเพราะอธิปติปจจัย [๒๙๐] ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย มีหัวขอปจจัย ๙ ในปจจัยที่ไมใชปุเรชาตปจจัย มี " ๙ ในปจจัยที่ไมใชปจฉาชาตปจจัย มี " ๙ ในปจจัยที่ไมใชอาเสวนปจจัย มีหัวขอปจจัย ๙ ในปจจัยที่ไมใชกัมมปจจัย มี " ๓ ในปจจัยที่ไมใชวิปากปจจัย มี " ๙

ในปจจัยที่ไมใชวิปปยุตตปจจัย มี " ๙ [๒๙๑] ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย กับเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๙ [๒๙๒] ในเหตุปจจัย กับปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย มีหัวขอปจจัย ๙ สหชาตวารก็ดี ปจจยวารก็ดี นิสสยวารก็ดี สังสัฏฐวารก็ดี สัมปยุตต*วารก็ดี พึงใหพิสดารเหมือนปฏิจจวาร ปญหาวาร [๒๙๓] อวิตักกวิจารมัตตธรรมที่เปนเหตุ เปนปจจัยแกอวิตักกวิจาร*มัตตธรรมที่เปนเหตุ โดยเหตุปจจัย มี ๓ นัย [๒๙๔] อวิตักกวิจารมัตตธรรมที่เปนเหตุ เปนปจจัยแกอวิตักกวิจาร*มัตตธรรมที่ไมใชเหตุ โดยอารัมมณปจจัย มี ๓ นัย [๒๙๕] อวิตักกวิจารมัตตธรรมที่เปนเหตุ เปนปจจัยแกอวิตักกวิจาร*มัตตธรรมที่เปนเหตุ โดยอธิปติปจจัย มีอยางเดียว คือ สหชาตาธิปติ มี ๓ นัย อวิตักกวิจารมัตตธรรมที่ไมใชเหตุ เปนปจจัยแกอวิตักกวิจารมัตตธรรม ที่ไมใชเหตุ โดยอธิปติปจจัย มี ๒ อยาง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ มี ๓ นัย อวิตักกวิจารมัตตธรรมที่เปนเหตุ และอวิตักกวิจารมัตตธรรมที่ไมใช เหตุ เปนปจจัยแกอวิตักกวิจารมัตตธรรมที่ไมใชเหตุ โดยอธิปติปจจัย มีอยางเดียว คือ อารัมมณาธิปติ มี ๓ นัย [๒๙๖] ในเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๓ ในอารัมมณปจจัย มี " ๓ ในอธิปติปจจัย มีหัวขอปจจัย ๗ มี " ๙ ในอนันตรปจจัย ในสมนันตรปจจัย มี " ๙ ในสหชาตปจจัย มี " ๙ ในอัญญมัญญปจจัย มี " ๙ ในนิสสยปจจัย มี " ๙ ในอุปนิสสยปจจัย มี " ๙ ในอาเสวนปจจัย มี " ๙ ในกัมมปจจัย มี " ๓ ในวิปากปจจัย มี " ๙

ในอาหารปจจัย มี " ๓ ในอินทริยปจจัย มี " ๙ ในฌานปจจัย มี " ๓ ในมัคคปจจัย มี " ๙ ในสัมปยุตตปจจัย มี " ๙ ในอัตถิปจจัย มี " ๙ ในนัตถิปจจัย มี " ๙ ในวิคตปจจัย มี " ๙ ในอวิคตปจจัย มี " ๙ [๒๙๗] อวิตักกวิจารมัตตธรรมที่เปนเหตุ เปนปจจัยแกอวิตักกวิจาร*มัตตธรรมที่เปนเหตุ โดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย [๒๙๘] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๙ ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย มี " ๙ [๒๙๙] ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย กับเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๓ [๓๐๐] ในอารัมมณปจจัย กับปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๓ อนุโลมก็ดี ปจจนียะก็ดี อนุโลมปจจนียะก็ดี ปจจนียานุโลมก็ดี แหง ปญหาวาร ในกุสลัตติกะ ทานนับไวอยางไร พึงนับอยางนั้น ปฏิจจวาร [๓๐๑] อวิตักกอวิจารธรรมที่เปนเหตุ อาศัยอวิตักกอวิจารธรรมที่เปน*เหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย [๓๐๒] ในเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๙ ในอารัมมณปจจัย มี " ๙ ในอธิปติปจจัย มี " ๙ ในกัมมปจจัย มี " ๙ ในวิปากปจจัย มี " ๙ ในวิคตปจจัย มี " ๙ ในอวิคตปจจัย มี " ๙ [๓๐๓] อวิตักกอวิจารธรรมที่เปนเหตุ อาศัยอวิตักกอวิจารธรรมที่ไมใช*เหตุ เกิดขึ้น ไมใชเพราะเหตุปจจัย [๓๐๔] อวิตักกอวิจารธรรมที่ไมใชเหตุ อาศัยอวิตักกอวิจารธรรม

ที่เปนเหตุ เกิดขึ้น ไมใชเพราะอารัมมณปจจัย อวิตักกอวิจารธรรมที่ไมใชเหตุ อาศัยอวิตักกอวิจารธรรมที่ไมใชเหตุ เกิดขึ้น ไมใชเพราะอารัมมณปจจัย อวิตักกอวิจารธรรมที่ไมใชเหตุ อาศัยอวิตักกอวิจารธรรมที่เปนเหตุ และ อวิตักกอวิจารธรรมที่ไมใชเหตุ เกิดขึ้น ไมใชเพราะอารัมมณปจจัย [๓๐๕] อวิตักกอวิจารธรรมที่เปนเหตุ อาศัยอวิตักกอวิจารธรรมที่เปน เหตุเกิดขึ้น ไมใชเพราะอธิปติปจจัย มี ๙ นัย [๓๐๖] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๑ ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย มี " ๓ ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย มี " ๙ ในปจจัยที่ไมใชอนันตรปจจัย มี " ๓ มี " ๓ ในปจจัยที่ไมใชสมนันตรปจจัย ในปจจัยที่ไมใชอัญญมัญญปจจัย มี " ๓ ในปจจัยที่ไมใชอุปนิสสยปจจัย มี " ๓ ในปจจัยที่ไมใชปุเรชาตปจจัย มี " ๙ ในปจจัยที่ไมใชปจฉาชาตปจจัย มี " ๙ ในปจจัยที่ไมใชอาเสวนปจจัย มี " ๙ ในปจจัยที่ไมใชกัมมปจจัย มี " ๓ ในปจจัยที่ไมใชวิปากปจจัย มี " ๓ ในปจจัยที่ไมใชอาหารปจจัย มี " ๑ ในปจจัยที่ไมใชอินทริยปจจัย มี " ๑ ในปจจัยที่ไมใชฌานปจจัย มี " ๑ ในปจจัยที่ไมใชมัคคปจจัย มี " ๑ ในปจจัยที่ไมใชสัมปยุตตปจจัย มี " ๓ ในปจจัยที่ไมใชวิปปยุตตปจจัย มี " ๙ ในปจจัยที่ไมใชนัตถิปจจัย มี " ๓ ในปจจัยที่ไมใชวิคตปจจัย มี " ๓ [๓๐๗] ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย กับเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๓ [๓๐๘] ในอารัมมณปจจัย กับปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๑ สหชาตวารก็ดี ปจจยวารก็ดี นิสสยวารก็ดี สังสัฏฐวารก็ดี สัมปยุตต*วารก็ดี พึงใหพิสดารเหมือนปฏิจจวาร

ปญหาวาร [๓๐๙] อวิตักกอวิจารธรรมที่เปนเหตุ เปนปจจัยแกอวิตักกอวิจารธรรม ที่เปนเหตุ โดยเหตุปจจัย มี ๓ นัย [๓๑๐] อวิตักกอวิจารธรรมที่เปนเหตุ เปนปจจัยแกอวิตักกอวิจารธรรม ที่เปนเหตุ โดยอารัมมณปจจัย มี ๙ นัย [๓๑๑] ในเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๓ ในอารัมมณปจจัย มี " ๙ ในอธิปติปจจัย มี " ๖ ในอนันตรปจจัย มี " ๙ ในสมนันตรปจจัย มี " ๙ ในสหชาตปจจัย มี " ๙ ในอัญญมัญญปจจัย มี " ๙ ในนิสสยปจจัย มี " ๙ ในอุปนิสสยปจจัย มี " ๙ ในปุเรชาตปจจัย มี " ๓ ในปจฉาชาตปจจัย มี " ๓ ในอาเสวนปจจัย มี " ๙ ในกัมมปจจัย มี " ๓ ในวิปากปจจัย มี " ๙ ในอาหารปจจัย มี " ๓ ในอินทริยปจจัย มี " ๙ ในฌานปจจัย มี " ๓ ในมัคคปจจัย มี " ๙ ในสัมปยุตตปจจัย มี " ๙ ในวิปปยุตตปจจัย มี " ๕ ในอัตถิปจจัย มี " ๙ ในนัตถิปจจัย มีหัวขอปจจัย ๙ ในวิคตปจจัย มี " ๙ ในอวิคตปจจัย มี " ๙ [๓๑๒] อวิตักกอวิจารธรรมที่เปนเหตุ เปนปจจัยแกอวิตักกอวิจารธรรม ที่เปนเหตุ โดยอารัมมณปจจัย เปนปจจัยโดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดย

อุปนิสสยปจจัย [๓๑๓] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๙ ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย มี " ๙ ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย มี " ๙ [๓๑๔] ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย กับเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๓ [๓๑๕] ในอารัมมณปจจัย กับปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๙ อนุโลมก็ดี ปจจนียะก็ดี อนุโลมปจจนียะก็ดี ปจจนียานุโลมก็ดี แหงปญหาวาร ในกุสลัตติกะ ทานนับไวอยางไร พึงนับอยางนั้น เหตุทุกวิตักกัตติกะ จบ เหตุทุกปติตติกะ ปฏิจจวาร [๓๑๖] ปติสหคตธรรมที่เปนเหตุ อาศัยปติสหคตธรรมที่เปนเหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย ปติสหคตธรรมที่ไมใชเหตุ อาศัยปติสหคตธรรมที่ไมใชเหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย [๓๑๗] ในเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๙ ในอารัมมณปจจัย มี " ๙ ในอธิปติปจจัย มี " ๙ ในกัมมปจจัย มี " ๙ มี " ๙ ในวิปากปจจัย ในอาหารปจจัย มีหัวขอปจจัย ๙ ในอวิคตปจจัย มี " ๙ [๓๑๘] ปติสหคตธรรมที่ไมใชเหตุ อาศัยปติสหคตธรรมที่ไมใชเหตุ เกิดขึ้น ไมใชเพราะเหตุปจจัย [๓๑๙] ปติสหคตธรรมที่เปนเหตุ อาศัยปติสหคตธรรมที่เปนเหตุ เกิดขึ้น ไมใชเพราะอธิปติปจจัย มีหัวขอปจจัย ๑ [๓๒๐] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย มี " ๓ ในปจจัยที่ไมใชปุเรชาตปจจัย มี " ๓ ในปจจัยที่ไมใชปจฉาชาตปจจัย มี " ๓ ในปจจัยที่ไมใชอาเสวนปจจัย มี " ๓

ในปจจัยที่ไมใชกัมมปจจัย มี " ๙ ในปจจัยที่ไมใชวิปากปจจัย มี " ๓ ในปจจัยที่ไมใชมัคคปจจัย มี " ๑ ในปจจัยที่ไมใชวิปปยุตตปจจัย มี " ๙ [๓๒๑] ในปจจัยไมใชอธิปติปจจัย กับเหตุปจจัย มีหัวหัวปจจัย ๙ [๓๒๒] ในอารัมมณปจจัย กับปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๑ สหชาตวารก็ดี ปจจยวารก็ดี นิสสยวารก็ดี สังสัฏฐวารก็ดี สัมปยุตต*วารก็ดี พึงใหพิสดารเหมือนปฏิจจวาร ปญหาวาร [๓๒๓] ปติสหคตธรรมที่เปนเหตุ เปนปจจัยแกปติสหคตธรรมที่เปน*เหตุ โดยเหตุปจจัย มี ๓ นัย [๓๒๔] ปติสหคตธรรมที่เปนเหตุ เปนปจจัยแกปติสหคตธรรมที่เปน เหตุ โดยอารัมมณปจจัย มี ๓ นัย ปติสหคตธรรมที่ไมใชเหตุ เปนปจจัยแกปติสหคตธรรมที่ไมใชเหตุ โดยอารัมมณปจจัย มี ๙ นัย [๓๒๕] ปติสหคตธรรมที่เปนเหตุ เปนปจจัยแกปติสหคตธรรมที่เปน*เหตุ โดยอธิปติปจจัย มี ๒ อยาง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ มี ๓ นัย ปติสหคตธรรมที่ไมใชเหตุ เปนปจจัยแกปติสหคตธรรมที่ไมใชเหตุ โดยอธิปติปจจัย มี ๒ อยาง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ มี ๓ นัย ปติสหคตธรรมที่เปนเหตุ และปติสหคตธรรมที่ไมใชเหตุ เปนปจจัย แกปติสหคตธรรมที่เปนเหตุ โดยอธิปติปจจัย มีอยางเดียว คือ อารัมมณาธิปติ มี ๓ นัย [๓๒๖] ในเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๓ ในอารัมมณปจจัย มี " ๙ ในอธิปติปจจัย มี " ๙ ในอนันตรปจจัย มี " ๙ ในสมนันตรปจจัย มี " ๙ ในสหชาตปจจัย มี " ๙ ในอัญญมัญญปจจัย มี " ๙

ในนิสสยปจจัย มี " ๙ ในอุปนิสสยปจจัย มี " ๙ ในอาเสวนปจจัย มี " ๙ ในกัมมปจจัย มี " ๓ ในวิปากปจจัย มี " ๙ ในอาหารปจจัย มี " ๓ ในอินทริยปจจัย มี " ๙ ในฌานปจจัย มี " ๓ ในมัคคปจจัย มี " ๙ ในสัมปยุตตปจจัย มีหัวขอปจจัย ๙ ในอัตถิปจจัย มี " ๙ ในนัตถิปจจัย มี " ๙ ในวิคตปจจัย มี " ๙ ในอวิคตปจจัย มี " ๙ [๓๒๗] ปติสหคตธรรมที่เปนเหตุ เปนปจจัยแกปติสหคตธรรมที่เปน เหตุ โดยอารัมมณปจจัย เปนปจจัยโดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสย*ปจจัย [๓๒๘] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๙ ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย มี " ๙ [๓๒๙] ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย กับเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๓ [๓๓๐] ในอารัมมณปจจัย กับปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๙ อนุโลมก็ดี ปจจนียะก็ดี อนุโลมปจจนียะก็ดี ปจจนียานุโลมก็ดี แหง ปญหาวาร ในกุสลัตติกะ ทานนับไวอยางไร พึงนับอยางนั้น ปฏิจจวาร [๓๓๑] สุขสหคตธรรมที่เปนเหตุ อาศัยสุขสหคตธรรมที่เปนเหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย สุขสหคตธรรมที่ไมใชเหตุ อาศัยสุขสหคตธรรมที่ไมใชเหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย สุขสหคตธรรมที่เปนเหตุ อาศัยสุขสหคตธรรมที่เปนเหตุและสุขสหคต ธรรมที่ไมใชเหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย [๓๓๒] ในเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๙

ในอารัมมณปจจัย มี " ๙ ในอธิปติปจจัย มี " ๙ ในอวิคตปจจัย มี " ๙ [๓๓๓] สุขสหคตธรรมที่ไมใชเหตุ อาศัยสุขสหคตธรรมที่ไมใชเหตุ เกิดขึ้น ไมใชเพราะเหตุปจจัย [๓๓๔] สุขสหคตธรรมที่เปนเหตุ อาศัยสุขสหคตธรรมที่เปนเหตุ เกิดขึ้น ไมใชเพราะอธิปติปจจัย มี ๙ นัย มีหัวขอปจจัย ๑ [๓๓๕] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย มี " ๙ ในปจจัยที่ไมใชปุเรชาตปจจัย มี " ๙ ในปจจัยที่ไมใชปจฉาชาตปจจัย มี " ๙ ในปจจัยที่ไมใชอาเสวนปจจัย มี " ๙ ในปจจัยที่ไมใชกัมมปจจัย มี " ๓ ในปจจัยที่ไมใชวิปากปจจัย มี " ๙ ในปจจัยที่ไมใชฌานปจจัย มี " ๑ ในปจจัยที่ไมใชมัคคปจจัย มี " ๑ ในปจจัยที่ไมใชวิปปยุตตปจจัย มี " ๙ [๓๓๖] ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย กับเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๙ [๓๓๗] ในอารัมมณปจจัย กับปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๑ สหชาตวารก็ดี ปจจยวารก็ดี นิสสยวารก็ดี สังสัฏฐวารก็ดี สัมปยุตต*วารก็ดี พึงใหพิสดารเหมือนปฏิจจวาร ปญหาวาร [๓๓๘] สุขสหคตธรรมที่เปนเหตุ เปนปจจัยแกสุขสหคตธรรมที่เปน เหตุ โดยเหตุปจจัย มี ๓ นัย [๓๓๙] สุขสหคตธรรมที่เปนเหตุ เปนปจจัยแตสุขสหคตธรรมที่เปน เหตุ โดยอารัมมณปจจัย มี ๙ นัย [๓๔๐] สุขสหคตธรรมที่เปนเหตุ เปนปจจัยแกสุขสหคตธรรมที่เปน เหตุ โดยอธิปติปจจัย มี ๙ นัย [๓๔๑] ในเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๓ ในอารัมมณปจจัย มี " ๙ ในอธิปติปจจัย มี " ๙

ในอนันตรปจจัย มี " ๙ ในสมนันตรปจจัย มี " ๙ ในสหชาตปจจัย มี " ๙ ในอัญญมัญญปจจัย มี " ๙ ในนิสสยปจจัย มี " ๙ ในอุปนิสสยปจจัย มี " ๙ ในอาเสวนปจจัย มี " ๙ ในกัมมปจจัย มี " ๓ ในวิปากปจจัย มี " ๙ ในอาหารปจจัย มี " ๓ ในอินทริยปจจัย มี " ๙ ในฌานปจจัย มี " ๓ ในมัคคปจจัย มี " ๙ ในสัมปยุตตปจจัย มี " ๙ ในอัตถิปจจัย มี " ๙ ในนัตถิปจจัย มี " ๙ ในวิคตปจจัย มี " ๙ ในอวิคตปจจัย มี " ๙ [๓๔๒] สุขสหคตธรรมที่เปนเหตุ เปนปจจัยแกสุขสหคตธรรมที่เปน เหตุ โดยอารัมมณปจจัย เปนปจจัยโดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสย*ปจจัย [๓๔๓] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๙ ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย มีหัวขอปจจัย ๙ [๓๔๔] ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย กับเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๓  [๓๔๕] ในอารัมมณปจจัย กับปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๙ อนุโลมก็ดี ปจจนียะก็ดี อนุโลมปจจนียะก็ดี ปจจนียานุโลมก็ดี แหง ปญหาวาร ในกุสลัตติกะ ทานนับไวอยางไร พึงนับอยางนั้น ปฏิจจวาร [๓๔๖] อุเบกขาสหคตธรรมที่เปนเหตุ อาศัยอุเบกขาสหคตธรรมที่เปน เหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย อุเบกขาสหคตธรรมที่ไมใชเหตุ อาศัยอุเบกขาสหคตธรรมที่ไมใชเหตุ

เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย อุเบกขาสหคตธรรมที่เปนเหตุ อาศัยอุเบกขาสหคตธรรมที่เปนเหตุ และ อุเบกขาสหคตธรรมที่ไมใชเหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย [๓๔๗] ในเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๙ ในอารัมมณปจจัย มี " ๙ ในอธิปติปจจัย มี " ๙ ๙ ในกัมมปจจัย มี " ในวิปากปจจัย มี " ๙ ในอวิคตปจจัย มี " ๙ [๓๔๘] อุเบกขาสหคตธรรมที่ไมใชเหตุ อาศัยอุเบกขาสหคตธรรม ที่ไมใชเหตุ เกิดขึ้น ไมใชเพราะเหตุปจจัย มี ๒ นัย [๓๔๙] อุเบกขาสหคตธรรมที่เปนเหตุ อาศัยอุเบกขาสหธรรมที่เปนเหตุ เกิดขึ้น ไมใชเพราะอธิปติปจจัย มี ๙ นัย [๓๕๐] อุเบกขาสหคตธรรมที่เปนเหตุ อาศัยอุเบกขาสหคตธรรมที่เปน เหตุ เกิดขึ้น ไมใชเพราะปุเรชาตปจจัย มี ๙ นัย [๓๕๑] อุเบกขาสหคตธรรมที่เปนเหตุ อาศัยอุเบกขาสหคตธรรมที่เปน เหตุ เกิดขึ้น ไมใชเพราะปจฉาชาตปจจัย มี ๙ นัย [๓๕๒] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๒ ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย มี " ๙ ในปจจัยที่ไมใชปุเรชาตปจจัย มี " ๙ ในปจจัยที่ไมใชปจฉาชาตปจจัย มี " ๙ ในปจจัยที่ไมใชอาเสวนปจจัย มี " ๙ ในปจจัยที่ไมใชกัมมปจจัย มี " ๓ ในปจจัยที่ไมใชวิปากปจจัย มี " ๙ ในปจจัยที่ไมใชฌานปจจัย มี " ๑ มี " ๑ ในปจจัยที่ไมใชมัคคปจจัย ในปจจัยที่ไมใชวิปปยุตตปจจัย มี " ๙ [๓๕๓] ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย กับเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๙ [๓๕๔] ในอารัมมณปจจัย กับปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๒ สหชาตวารก็ดี ปจจยวารก็ดี นิสสยวารก็ดี สังสัฏฐวารก็ดี สัมปยุตต วารก็ดี พึงใหพิสดารเหมือนปฏิจจวาร

ปญหาวาร [๓๕๕] อุเบกขาสหคตธรรมที่เปนเหตุ เปนปจจัยแกอุเบกขาสหคตธรรม ที่เปนเหตุ โดยเหตุปจจัย มี ๓ นัย [๓๕๖] อุเบกขาสหคตธรรมที่เปนเหตุ เปนปจจัยแกอุเบกขาสหคตธรรม ที่เปนเหตุ โดยอารัมมณปจจัย มี ๙ นัย [๓๕๗] อุเบกขาสหคตธรรมที่เปนเหตุ เปนปจจัยแกอุเบกขาสหคตธรรม ที่เปนเหตุ โดยอธิปติปจจัย มี ๙ นัย [๓๕๘] ในเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๓ ในอารัมมณปจจัย มี " ๙ ในอธิปติปจจัย มี " ๙ ในอนันตรปจจัย มี " ๙ ในสมนันตรปจจัย มี " ๙ ในสหชาตปจจัย มี " ๙ ในอัญญมัญญปจจัย มี " ๙ ในนิสสยปจจัย มี " ๙ ในอุปนิสสยปจจัย มี " ๙ ในอาเสวนปจจัย มี " ๙ ในกัมมปจจัย มี " ๓ ในวิปากปจจัย มี " ๙ ในอาหารปจจัย มี " ๓ ในอินทริยปจจัย มี " ๙ ในฌานปจจัย มี " ๓ ในมัคคปจจัย มี " ๙ ในสัมปยุตตปจจัย มี " ๙ มี " ๙ ในอัตถิปจจัย  ในนัตถิปจจัย มี " ๙ ในวิคตปจจัย มี " ๙ ในอวิคตปจจัย มี " ๙ [๓๕๙] อุเบกขาสหคตธรรมที่เปนเหตุ เปนปจจัยแกอุเบกขาสหคตธรรม ที่เปนเหตุ โดยอารัมมณปจจัย เปนปจจัยโดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดย อุปนิสสยปจจัย

[๓๖๐] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๙ ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย มี " ๙ [๓๖๑] ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย กับเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๓ [๓๖๒] ในอารัมมณปจจัย กับปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๙ อนุโลมก็ดี ปจจนียะก็ดี อนุโลมปจจนียะก็ดี ปจจนียานุโลมก็ดี แหง ปญหาวาร ในกุสลัตติกะ ทานนับไวอยางไร พึงนับอยางนั้น เหตุทุกปติตติกะ จบ เหตุทุกทัสสนัตติกะ ปฏิจจวาร [๓๖๓] ทัสสเนนปหาตัพพธรรมที่เปนเหตุ อาศัยทัสสเนนปหาตัพพ*ธรรมที่ไมใชเหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย ทัสสเนนปหาตัพพธรรมที่ไมใชเหตุ อาศัยทัสสเนนปหาตัพพธรรม ที่ไมใชเหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย ทัสสเนนปหาตัพพธรรมที่เปนเหตุ อาศัยทัสสเนนปหาตัพพธรรมที่เปน เหตุ และทัสสเนนปหาตัพพธรรมที่ไมใชเหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย [๓๖๔] ในเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๙ ในอารัมมณปจจัย มี " ๙ ในอธิปติปจจัย มี " ๙ ในกัมมปจจัย มี " ๙ ในอาหารปจจัย มี " ๙ ในอวิคตปจจัย มี " ๙ [๓๖๕] ทัสสเนนปหาตัพพธรรมที่เปนเหตุ อาศัยทัสสเนนปหาตัพพ*ธรรมที่ไมใชเหตุ เกิดขึ้น ไมใชเพราะเหตุปจจัย [๓๖๖] ทัสสเนนปหาตัพพธรรมที่เปนเหตุ อาศัยทัสสเนนปหาตัพพ*ธรรมที่เปนเหตุ เกิดขึ้น ไมใชเพราะอธิปติปจจัย มี ๙ นัย [๓๖๗] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๑ ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย มี " ๙ ในปจจัยที่ไมใชปุเรชาตปจจัย มีหัวขอปจจัย ๙ ในปจจัยที่ไมใชปจฉาชาตปจจัย มี " ๙ ในปจจัยที่ไมใชอาเสวนปจจัย มี " ๙ ในปจจัยที่ไมใชกัมมปจจัย มี " ๓

ในปจจัยที่ไมใชวิปากปจจัย มี " ๙ ในปจจัยที่ไมใชวิปปยุตตปจจัย มี " ๙ [๓๖๘] ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย กับเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๙ [๓๖๙] ในอารัมมณปจจัย กับปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๑ สหชาตวารก็ดี ปจจยวารก็ดี นิสสยวารก็ดี สังสัฏฐวารก็ดี สัมปยุตต*วารก็ดี พึงใหพิสดารเหมือนปฏิจจวาร ปญหาวาร [๓๗๐] ทัสสเนนปหาตัพพธรรมที่เปนเหตุ เปนปจจัยแกทัสสเนนปหา*ตัพพธรรมที่เปนเหตุ โดยเหตุปจจัย มี ๓ นัย [๓๗๑] ทัสสเนนปหาตัพพธรรมที่เปนเหตุ เปนปจจัยแกทัสสเนนปหา*ตัพพธรรมที่เปนเหตุ โดยอารัมมณปจจัย มี ๙ นัย มีหัวขอปจจัย ๓ [๓๗๒] ในเหตุปจจัย ในอารัมมณปจจัย มี " ๙ ในอธิปติปจจัย มี " ๙ ในอนันตรปจจัย มี " ๙ ในสมนันตรปจจัย มี " ๙ ในสหชาตปจจัย มี " ๙ ในอัญญมัญญปจจัย มี " ๙ ในนิสสยปจจัย มี " ๙ ในอุปนิสสยปจจัย มี " ๙ ในอาเสวนปจจัย มี " ๙ ในกัมมปจจัย มีหัวขอปจจัย ๓ ในอาหารปจจัย มี " ๓ ในอินทริยปจจัย มี " ๓ ในอวิคตปจจัย มี " ๙ [๓๗๓] ทัสสเนนปหาตัพพธรรมที่เปนเหตุ เปนปจจัยแกทัสสเนน*ปหาตัพพธรรมที่เปนเหตุ โดยอารัมมณปจจัย เปนปจจัยโดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย [๓๗๔] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๙ ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย มี " ๙

[๓๗๕] ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย กับเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๓ [๓๗๖] ในอารัมมณปจจัย กับปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๙ อนุโลมก็ดี ปจจนียะก็ดี อนุโลมปจจนียะก็ดี ปจจนียานุโลมก็ดี แหง ปญหาวารในกุสลัตติกะ ทานนับไวอยางไร พึงนับอยางนั้น ปฏิจจวาร [๓๗๗] ภาวนายปหาตัพพธรรมที่เปนเหตุ อาศัยภาวนายปหาตัพพธรรม ที่เปนเหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย ภาวนายปหาตัพพธรรมที่ไมใชเหตุ อาศัยภาวนายปหาตัพพธรรมที่ไมใช เหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย ภาวนายปหาตัพพธรรมที่เปนเหตุ อาศัยภาวนายปหาตัพพธรรมที่เปน เหตุ และภาวนายปหาตัพพธรรมที่ไมใชเหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย [๓๗๘] ในเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๙ ในอารัมมณปจจัย มี " ๙ ในอวิคตปจจัย มี " ๙ [๓๗๙] ภาวนายปหาตัพพธรรมที่เปนเหตุ อาศัยภาวนายปหาตัพพ*ธรรมที่ไมใชเหตุ เกิดขึ้น ไมใชเพราะเหตุปจจัย [๓๘๐] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๑ ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย มี " ๙ ในปจจัยที่ไมใชปุเรชาตปจจัย มี " ๙ ในปจจัยที่ไมใชปจฉาชาตปจจัย มี " ๙ ในปจจัยที่ไมใชอาเสวนปจจัย มี " ๙ ในปจจัยที่ไมใชกัมมปจจัย มี " ๓ ในปจจัยที่ไมใชวิปากปจจัย มี " ๙ ในปจจัยที่ไมใชวิปปยุตตปจจัย มี " ๙ [๓๘๑] ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย กับเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๙ [๓๘๒] ในอารัมมณปจจัย กับปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มีหัวขอ ปจจัย ๑ สหชาตวารก็ดี ปจจยวารก็ดี นิสสยวารก็ดี สังสัฏฐวารก็ดี สัมปยุตต วารก็ดี เหตุ พึงใหพิสดารเหมือนปฏิจจวาร ปญหาวาร [๓๘๓] ภาวนายปหาตัพพธรรมที่เปนเหตุ เปนปจจัยแกภาวนายปหา-

*ตัพพธรรมที่เปนเหตุ โดยเหตุปจจัย มี ๓ นัย [๓๘๔] ภาวนายปหาตัพพธรรมที่เปนเหตุ เปนปจจัยแกภาวนายปหา ตัพพธรรมที่เปนเหตุ โดยอารัมมณปจจัย [๓๘๕] ในเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๓ ในอารัมมณปจจัย มี " ๙ ในอธิปติปจจัย มี " ๙ ในอนันตรปจจัย มีหัวขอปจจัย ๙ ในสมนันตรปจจัย มี " ๙ ในสหชาตปจจัย มี " ๙ ในอัญญมัญญปจจัย มี " ๙ ในนิสสยปจจัย มี " ๙ ในอุปนิสสยปจจัย มี " ๙ ในอาเสวนปจจัย มี " ๙ ในกัมมปจจัย มี " ๓ ในอาหารปจจัย มี " ๓ ในอินทริยปจจัย มี " ๓ ในอวิคตปจจัย มี " ๙ [๓๘๖] ภาวนายปหาตัพพธรรมที่เปนเหตุ เปนปจจัยแกภาวนายปหา ตัพพธรรมที่เปนเหตุ โดยอารัมมณปจจัย เปนปจจัยโดยสหชาตปจจัย เปนปจจัย โดยอุปนิสสยปจจัย [๓๘๗] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๙ ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย มี " ๙ [๓๘๘] ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย กับเหตุปจจัย มีหัวขอ ปจจัย ๓ [๓๘๙] ในอารัมมณปจจัย กับปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มีหัวขอ ปจจัย ๙ อนุโลมก็ดี ปจจนียะก็ดี อนุโลมปจจนียะก็ดี ปจจนียานุโลมก็ดี แหงปญหาวาร ในกุสลัตติกะ ทานนับไวอยางไร พึงนับอยางนั้น ปฏิจจวาร [๓๙๐] เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรมที่เปนเหตุ อาศัย เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรมที่เปนเหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย

เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม ที่ไมใชเหตุ อาศัยเนวทัสส เนนนภาวนายปหาตัพพธรรมที่ไมใชเหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย [๓๙๑] ในเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๙ ในอารัมมณปจจัย มี " ๙ ในอธิปติปจจัย มี " ๙ ในกัมมปจจัย มี " ๙ ในวิปากปจจัย มี " ๙ ในอวิคตปจจัย มี " ๙ [๓๙๒] เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม ที่ไมใชเหตุ อาศัย เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรมที่ไมใชเหตุ เกิดขึ้น ไมใชเพราะเหตุปจจัย [๓๙๓] เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม ที่ไมใชเหตุ อาศัย เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรมที่เปนเหตุ เกิดขึ้น ไมใชเพราะอารัมมณ ปจจัย เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม ที่ไมใชเหตุ อาศัยเนวทัสส*เนนนภาวนายปหาตัพพธรรมที่ไมใชเหตุ เกิดขึ้น ไมใชเพราะอารัมมณปจจัย เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม ที่ไมใชเหตุ อาศัยเนวทัสส*เนนนภาวนายปหาตัพพธรรมที่เปนเหตุ และเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม ที่ไมใชเหตุ เกิดขึ้น ไมใชเพราะอารัมมณปจจัย [๓๙๔] เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรมที่เปนเหตุ อาศัยเนวทัสส เนนนภาวนายปหาตัพพธรรมที่เปนเหตุ เกิดขึ้น ไมใชเพราะอธิปติปจจัย [๓๙๕] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๑ มี " ๓ ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย มี " ๙ ในปจจัยที่ไมใชอนันตรปจจัย มี " ๓ ในปจจัยที่ไมใชสมนันตรปจจัย มีหัวขอปจจัย ๓ ในปจจัยที่ไมใชอัญญมัญญปจจัย มี " ๓ ในปจจัยที่ไมใชอุปนิสสยปจจัย มี " ๓ ในปจจัยที่ไมใชปุเรชาตปจจัย มี " ๙ ในปจจัยที่ไมใชปจฉาชาตปจจัย มี " ๙ ในปจจัยที่ไมใชอาเสวนปจจัย มี " ๙ ในปจจัยที่ไมใชกัมมปจจัย มี " ๓

ในปจจัยที่ไมใชวิปากปจจัย มี " ๙ ในปจจัยที่ไมใชอาหารปจจัย มี " ๑ ในปจจัยที่ไมใชอินทริยปจจัย มี " ๑ ในปจจัยที่ไมใชฌานปจจัย มี " ๑ ในปจจัยที่ไมใชมัคคปจจัย มี " ๑ ในปจจัยที่ไมใชสัมปยุตตปจจัย มี " ๓ ในปจจัยที่ไมใชวิปปยุตตปจจัย มี " ๙ ในปจจัยที่ไมใชนัตถิปจจัย มี " ๓ ในปจจัยที่ไมใชวิคตปจจัย มี " ๓ [๓๙๖] ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย กับเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๓ [๓๙๗] ในอารัมมณปจจัย กับปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๑ สหชาตวารก็ดี ปจจยวารก็ดี นิสสยวารก็ดี สังสัฏฐวารก็ดี สัมปยุตต วารก็ดี พึงใหพิสดารเหมือนปฏิจจวาร ปญหาวาร [๓๙๘] เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม ที่เปนเหตุ เปนปจจัย แกเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรมที่เปนเหตุ โดยเหตุปจจัย มี ๓ นัย [๓๙๙] เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม ที่เปนเหตุ เปนปจจัย แกเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรมที่เปนเหตุ โดยอารัมมณปจจัย มี ๙ นัย [๔๐๐] ในเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๓ ในอารัมมณปจจัย มี " ๙ ในอธิปติปจจัย มี " ๙ ในอนันตรปจจัย มี " ๙ ในสมนันตรปจจัย มี " ๙ ในสหชาตปจจัย มี " ๙ ในอัญญมัญญปจจัย มี " ๙ ในนิสสยปจจัย มี " ๙ ในอุปนิสสยปจจัย มี " ๙ ในปุเรชาตปจจัย มี " ๓ ในปจฉาชาตปจจัย มี " ๓ ในอาเสวนปจจัย มี " ๙ ในกัมมปจจัย มี " ๓

ในวิปากปจจัย มี " ๙ ในอาหารปจจัย มี " ๓ ในอินทริยปจจัย มี " ๙ ในฌานปจจัย มี " ๓ ในมัคคปจจัย มี " ๙ ในสัมปยุตตปจจัย มี " ๙ ในวิปปยุตตปจจัย มี " ๙ ในอัตถิปจจัย มี " ๙ ในนัตถิปจจัย มี " ๙ ในวิคตปจจัย มีหัวขอปจจัย ๙ ในอวิคตปจจัย มี " ๙ [๔๐๑] เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรมที่เปนเหตุ เปนปจจัยแก เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรมที่เปนเหตุ โดยอารัมมณปจจัย เปนปจจัย โดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย [๔๐๒] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๙ มี " ๙ ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย [๔๐๓] ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย กับเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๓ [๔๐๔] ในอารัมมณปจจัย กับปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๙ อนุโลมก็ดี ปจจนียะก็ดี อนุโลมปจจนียะก็ดี ปจจนียานุโลม แหง ปญหาวารในกุสลัตติกะ ทานนับไวอยางไร พึงนับอยางนั้น เหตุทุกทัสสนัตติกะ จบ เหตุทุกทัสสเนนปหาตัพพเหตุกัตติกะ ปฏิจจวาร [๔๐๕] ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรมที่เปนเหตุ อาศัยทัสสเนนปหา ตัพพเหตุกธรรมที่เปนเหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรมที่ไมใชเหตุ อาศัยทัสสเนนปหาตัพพเหตุก ธรรมที่ไมใชเหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรมที่เปนเหตุ อาศัยทัสสเนนปหาตัพพเหตุก ธรรมที่เปนเหตุ และทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรมที่ไมใชเหตุ เกิดขึ้น เพราะ เหตุปจจัย มี ๓ นัย [๔๐๖] ในเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๙

ในอารัมมณปจจัย มี " ๙ ในอวิคตปจจัย มี " ๙ [๔๐๗] ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรมที่เปนเหตุ อาศัยทัสสเนนปหา*ตัพพเหตุกธรรมที่เปนเหตุ เกิดขึ้น ไมใชเพราะอธิปติปจจัย [๔๐๘] ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย มีหัวขอปจจัย ๙ ในปจจัยที่ไมใชปุเรชาตปจจัย มี " ๙ ในปจจัยที่ไมใชปจฉาชาตปจจัย มี " ๙ ในปจจัยที่ไมใชอาเสวนปจจัย มี " ๙ ในปจจัยที่ไมใชกัมมปจจัย มี " ๓ ในปจจัยที่ไมใชวิปากปจจัย มี " ๙ ในปจจัยที่ไมใชวิปปยุตตปจจัย มี " ๙ [๔๐๙] ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย กับเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๙ [๔๑๐] ในเหตุปจจัย กับปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย มีหัวขอปจจัย ๙ สหชาตวารก็ดี ปจจวารก็ดี นิสสยวารก็ดี สังสัฏฐวารก็ดี สัมปยุตต วารก็ดี พึงใหพิสดารเหมือนปฏิจจวาร ปญหาวาร [๔๑๑] ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรมที่เปนเหตุ เปนปจจัยแกทัสส เนนปหาตัพพเหตุกธรรมที่เปนเหตุ โดยเหตุปจจัย มี ๓ นัย [๔๑๒] ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรมที่เปนเหตุ เปนปจจัยแกทัสส เนนปหาตัพพเหตุกธรรมที่เปนเหตุ โดยอารัมมณปจจัย มี ๙ นัย [๔๑๓] ในเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๓ ในอารัมมณปจจัย มี " ๙ ในอธิปติปจจัย มี " ๙ ในอาเสวนปจจัย มี " ๙ ในกัมมปจจัย มี " ๓ มี " ๓ ในอาหารปจจัย ในอวิคตปจจัย มี " ๙ [๔๑๔] ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรมที่เปนเหตุ เปนปจจัยแกทัสสเนน*ปหาตัพพเหตุกธรรมที่เปนเหตุ โดยอารัมมณปจจัย เปนปจจัยโดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย [๔๑๕] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๙

ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย มี " ๙ [๔๑๖] ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย กับเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๓ [๔๑๗] ในอารัมมณปจจัย กับปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๙ อนุโลมก็ดี ปจจนียะก็ดี อนุโลมปจจนียะก็ดี ปจจนียานุโลมก็ดี แหง ปญหาวารในกุสลัตติกะ ทานนับไวอยางไร พึงนับอยางนั้น ปฏิจจวาร [๔๑๘] ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรมที่เปนเหตุ อาศัยภาวนายปหาตัพพ*เหตุกธรรมที่เปนเหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย ภานายปหาตัพพเหตุกธรรมที่ไมใชเหตุ อาศัยภาวนายปหาตัพพเหตุก*ธรรมที่ไมใชเหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย [๔๑๙] ในเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๙ ในอารัมมณปจจัย มี " ๙ ในอธิปติปจจัย มี " ๙ ในอวิคตปจจัย มี " ๙ [๔๒๐] ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรมที่เปนเหตุ อาศัยภาวนายปหาตัพพ*เหตุกธรรมที่เปนเหตุ เกิดขึ้น ไมใชเพราะอธิปติปจจัย มี ๙ นัย [๔๒๑] ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย มีหัวขอปจจัย ๙ ในปจจัยที่ไมใชปุเรชาตปจจัย มี " ๙ ในปจจัยที่ไมใชปจฉาชาตปจจัย มี " ๙ ในปจจัยที่ไมใชอาเสวนปจจัย มีหัวขอปจจัย ๙ ในปจจัยที่ไมใชกัมมปจจัย มี " ๓ ในปจจัยที่ไมใชวิปากปจจัย มี " ๙ ในปจจัยที่ไมใชวิปปยุตตปจจัย มี " ๙ [๔๒๒] ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย กับเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๙ [๔๒๓] ในเหตุปจจัย กับปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย มีหัวขอปจจัย ๙ สหชาตวารก็ดี ปจจยวารก็ดี นิสสยวารก็ดี สังสัฏฐวารก็ดี สัมปยุตต วารก็ดี พึงใหพิสดารเหมือนปฏิจจวาร ปญหาวาร [๔๒๔] ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรมที่เปนเหตุ เปนปจจัยแกภาวนาย*ปหาตัพพเหตุกธรรมที่เปนเหตุ โดยเหตุปจจัย มี ๓ นัย [๔๒๕] ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรมที่เปนเหตุ เปนปจจัยแกภาวนาย-

*ปหาตัพพเหตุกธรรมที่เปนเหตุ โดยอารัมมณปจจัย มี ๙ นัย [๔๒๖] ในเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๓ ในอารัมมณปจจัย มี " ๙ ในอธิปติปจจัย มี " ๙ ในอนันตรปจจัย มี " ๙ ในสมนันตรปจจัย มี " ๙ ในสหชาตปจจัย มี " ๙ ในอัญญมัญญปจจัย มี " ๙ ในนิสสยปจจัย มี " ๙ ในอุปนิสสยปจจัย มี " ๙ ในอาเสวนปจจัย มี " ๙ ในกัมมปจจัย มี " ๓ ในวิปากปจจัย มีหัวขอปจจัย ๓ ในอาหารปจจัย มี " ๓ ในอวิคตปจจัย มี " ๙ [๔๒๗] ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรมที่เปนเหตุ เปนปจจัยแกภาวนาย ปหาตัพพเหตุกธรรมที่เปนเหตุ โดยอารัมมณปจจัย เปนปจจัยโดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย [๔๒๘] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๙ ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย มี " ๙ [๔๒๙] ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย กับเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๓ [๔๓๐] ในอารัมมณปจจัย กับปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๙ อนุโลมก็ดี ปจจนียะก็ดี อนุโลมปจจนียะก็ดี ปจจนียานุโลมก็ดี แหง ปญหาวาร ในกุสลัตติกะ ทานนับไวอยางไร พึงนับอยางนั้น ปฏิจจวาร [๔๓๑] เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรมที่เปนเหตุ อาศัย เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรมที่เปนเหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๙ [๔๓๒] ในเหตุปจจัย ในอารัมมณปจจัย มี " ๙ ในอวิคตปจจัย มี " ๙ [๔๓๓] เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรมที่ไมใชเหตุ อาศัยเนว

ทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรมที่ไมใชเหตุ เกิดขึ้น ไมใชเพราะเหตุปจจัย [๔๓๔] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๑ ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย มี " ๓ ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย มี " ๙ ในปจจัยที่ไมใชอนันตรปจจัย มี " ๓ มีหัวขอปจจัย ๓ ในปจจัยที่ไมใชสมนันตรปจจัย ในปจจัยที่ไมใชอัญญมัญญปจจัย มี " ๓ ในปจจัยที่ไมใชอุปนิสสยปจจัย มี " ๓ ในปจจัยที่ไมใชปุเรชาตปจจัย มี " ๙ ในปจจัยที่ไมใชปจฉาชาตปจจัย มี " ๙ ในปจจัยที่ไมใชอาเสวนปจจัย มี " ๙ ในปจจัยที่ไมใชกัมมปจจัย มี " ๓ ในปจจัยที่ไมใชวิปากปจจัย มี " ๙ ในปจจัยที่ไมใชอาหารปจจัย มี " ๑ ในปจจัยที่ไมใชอินทริยปจจัย มี " ๑ ในปจจัยที่ไมใชฌานปจจัย มี " ๑ ในปจจัยที่ไมใชมัคคปจจัย มี " ๑ ในปจจัยที่ไมใชสัมปยุตตปจจัย มี " ๓ ในปจจัยที่ไมใชวิปปยุตตปจจัย มี " ๙ ในปจจัยที่ไมใชนัตถิปจจัย มี " ๓ ในปจจัยที่ไมใชวิคตปจจัย มี " ๓ [๔๓๕] ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย กับเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๓ [๔๓๖] ในอารัมมณปจจัย กับปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๑ สหชาตวารก็ดี ปจจยวารก็ดี นิสสยวารก็ดี สังสัฏฐวารก็ดี สัมปยุตต*วารก็ดี พึงใหพิสดารเหมือนปฏิจจวาร ปญหาวาร [๔๓๗] เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรมที่เปนเหตุ เปน ปจจัยแกเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรมที่เปนเหตุ โดยเหตุปจจัย [๔๓๘] ในเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๓ ในอารัมมณปจจัย มี " ๙

ในอธิปติปจจัย มี " ๙ ในอนันตรปจจัย มี " ๙ ในสมนันตรปจจัย มี " ๙ ในสหชาตปจจัย มี " ๙ ในอัญญมัญญปจจัย มี " ๙ ในนิสสยปจจัย มี " ๙ ในอุปนิสสยปจจัย มี " ๙ ในปุเรชาตปจจัย มี " ๓ ในปจฉาชาตปจจัย มี " ๓ ในอาเสวนปจจัย มี " ๙ ในกัมมปจจัย มี " ๓ ในวิปากปจจัย มี " ๙ ในอาหารปจจัย มี " ๓ ในอินทริยปจจัย มี " ๙ ในฌานปจจัย มี " ๓ ในมัคคปจจัย มี " ๙ ในสัมปยุตตปจจัย มี " ๙ ในวิปปยุตตปจจัย มี " ๕ ในอัตถิปจจัย มี " ๙ ในนัตถิปจจัย มี " ๙ ในวิคตปจจัย มี " ๙ ในอวิคตปจจัย มี " ๙ [๔๓๙] เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรมที่เปนเหตุ เปน ปจจัยแกเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรมที่เปนเหตุ โดยอารัมมณ*ปจจัย เปนปจจัยโดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย มีหัวขอปจจัย ๙ [๔๔๐] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย มี " ๙ [๔๔๑] ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย กับเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๙ [๔๔๒] ในอารัมมณปจจัย กับปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๙ อนุโลมก็ดี ปจจนียะก็ดี อนุโลมปจจนียะก็ดี ปจจนียานุโลมก็ดี แหง

ปญหาวารในกุสลัตติกะ ทานนับไวอยางไร พึงนับอยางนั้น เหตุทุกทัสสเนนปหาตัพพเหตุกัตติกะ จบ เหตุทุกอาจยคามิตติกะ ปฏิจจวาร [๔๔๓] อาจยคามิธรรมที่เปนเหตุ อาศัยอาจยคามิธรรมที่เปนเหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย อาจยคามิธรรมที่ไมใชเหตุ อาศัยอาจยคามิธรรมที่ไมใชเหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย อาจยคามิธรรมที่เปนเหตุ อาศัยอาจยคามิธรรมที่เปนเหตุ และอาจยคามิ*ธรรมที่ไมใชเหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย [๔๔๔] ในเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๙ ในอารัมมณปจจัย มี " ๙ ในอธิปติปจจัย มี " ๙ ในอนันตรปจจัย มี " ๙ ในสมนันตรปจจัย มี " ๙ ในอวิคตปจจัย มี " ๙ [๔๔๕] อาจยคามิธรรมที่เปนเหตุ อาศัยอาจยคามิธรรมที่ไมใชเหตุ เกิดขึ้น ไมใชเพราะเหตุปจจัย [๔๔๖] อาจยคามิธรรมที่เปนเหตุ อาศัยอาจยคามิธรรมที่เปนเหตุ เกิดขึ้น ไมใชเพราะอธิปติปจจัย [๔๔๗] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๑ ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย มี " ๙ ในปจจัยที่ไมใชปุเรชาตปจจัย มี " ๙ ในปจจัยที่ไมใชปจฉาชาตปจจัย มี " ๙ ในปจจัยที่ไมใชอาเสวนปจจัย มี " ๙ ในปจจัยที่ไมใชกัมมปจจัย มี " ๓ ในปจจัยที่ไมใชวิปากปจจัย มี " ๙ ในปจจัยที่ไมใชวิปปยุตตปจจัย มี " ๙ [๔๔๘] ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย กับเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๙ [๔๔๙] ในอารัมมณปจจัย กับปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๑ สหชาตวารก็ดี ปจจยวารก็ดี นิสสยวารก็ดี สังสัฏฐวารก็ดี สัมปยุตต-

*วารก็ดี พึงใหพิสดารเหมือนปฏิจจวาร ปญหาวาร [๔๕๐] อาจยคามิธรรมที่เปนเหตุ เปนปจจัยแกอาจยคามิธรรมที่เปน เหตุ โดยเหตุปจจัย มี ๓ นัย [๔๕๑] อาจยคามิธรรมที่เปนเหตุ เปนปจจัยแกอาจยคามิธรรมที่เปน เหตุ โดยอารัมมณปจจัย มี ๙ นัย [๔๕๒] อาจยคามิธรรมที่เปนเหตุ เปนปจจัยแกอาจยคามิธรรมที่เปน เหตุ โดยอธิปติปจจัย มี ๒ อยาง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ มี ๓ นัย อาจยคามิธรรมที่ไมใชเหตุ เปนปจจัยแกอาจยคามิธรรมที่ไมใชเหตุ โดยอธิปติปจจัย มี ๒ อยาง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ มี ๓ นัย อาจยคามิธรรมที่เปนเหตุ และอาจยคามิธรรมที่ไมใชเหตุ เปนปจจัย แกอาจยคามิธรรมที่เปนเหตุ โดยอธิปติปจจัย มีอยางเดียว คือ อารัมมณาธิปติ มี ๓ นัย [๔๕๓] ในเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๓ ในอารัมมณปจจัย มี " ๙ ในอธิปติปจจัย มี " ๙ ในอุปนิสสยปจจัย มี " ๙ ในอาเสวนปจจัย มี " ๙ ในกัมมปจจัย มี " ๓ ในอาหารปจจัย มี " ๓ ในอวิคตปจจัย มี " ๙ [๔๕๔] อาจยคามิธรรมที่เปนเหตุ เปนปจจัยแกอาจยคามิธรรมที่เปน เหตุ โดยอารัมมณปจจัย เปนปจจัยโดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสย*ปจจัย [๔๕๕] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๙ ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย มี " ๙ [๔๕๖] ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย กับเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๓ [๔๕๗] ในอารัมมณปจจัย กับปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๙ อนุโลมก็ดี ปจจนียะก็ดี อนุโลมปจจนียะก็ดี ปจจนียานุโลมก็ดี แหง

ปญหาวาร ในกุสลัตติกะ ทานนับไวอยางไร พึงนับอยางนั้น ปฏิจจวาร [๔๕๘] อปจยคามิธรรมที่เปนเหตุ อาศัยอปจยคามิธรรมที่เปนเหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย อปจยคามิธรรมที่ไมใชเหตุ อาศัยอปจยคามิธรรมที่ไมใชเหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย อปจยคามิธรรมที่เปนเหตุ อาศัยอปจยคามิธรรมที่เปนเหตุ และอปจย*คามิธรรมที่ไมใชเหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย [๔๕๙] ในเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๙ ในอารัมมณปจจัย มี " ๙ ในกัมมปจจัย มี " ๙ ในอาหารปจจัย มี " ๙ ในอวิคตปจจัย มี " ๙ [๔๖๐] อปจยคามิธรรมที่เปนเหตุ อาศัยอปจยคามิธรรมที่เปนเหตุ เกิดขึ้น ไมใชเพราะอธิปติปจจัย [๔๖๑] ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย มีหัวขอปจจัย ๖ ในปจจัยที่ไมใชปุเรชาตปจจัย มี " ๙ ในปจจัยที่ไมใชปจฉาชาตปจจัย มี " ๙ ในปจจัยที่ไมใชกัมมปจจัย มี " ๓ ในปจจัยที่ไมใชวิปากปจจัย มี " ๙ ในปจจัยที่ไมใชวิปปยุตตปจจัย มี " ๙ [๔๖๒] ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย กับเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๖ [๔๖๓] ในเหตุปจจัย กับปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย มีหัวขอปจจัย ๖ สหชาตวารก็ดี ปจจยวารก็ดี นิสสยวารก็ดี สังสัฏฐวารก็ดี สัมปยุตต*วารก็ดี พึงใหพสดารเหมือนปฏิจจวาร ิ ปญหาวาร [๔๖๔] อปจยคามิธรรมที่เปนเหตุ เปนปจจัยแกอปจยคามิธรรมที่เปน*เหตุ โดยเหตุปจจัย มี ๓ นัย [๔๖๕] อปจยคามิธรรมที่เปนเหตุ เปนปจจัยแกอปจยคามิธรรมที่เปน เหตุ โดยอธิปติปจจัย มีอยางเดียว คือ สหชาตาธิปติ มี ๓ นัย

อปจยคามิธรรมที่ไมใชเหตุ เปนปจจัยแกอปจยคามิธรรมที่ไมใชเหตุ โดยอธิปติปจจัย มีอยางเดียว คือ สหชาตาธิปติ มี ๓ นัย [๔๖๖] ในเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๓ ในอธิปติปจจัย มี " ๖ ในสหชาตปจจัย มี " ๙ ในอาหารปจจัย มี " ๓ ในอินทริยปจจัย มี " ๙ ในฌานปจจัย มี " ๓ ในมัคคปจจัย มี " ๙ ในสัมปยุตตปจจัย มี " ๙ ในอัตถิปจจัย มี " ๙ ในอวิคตปจจัย มี " ๙ [๔๖๗] อปจยคามิธรรมที่เปนเหตุ เปนปจจัยแกอปจยคามิธรรมที่เปน*เหตุ โดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย [๔๖๘] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๙ ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย มี " ๙ [๔๖๙] ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย กับเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๓ [๔๗๐] ในอธิปติปจจัย กับปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๓ อนุโลมก็ดี ปจจัยนียะก็ดี อนุโลมปจจนียะก็ดี ปจจนียานุโลมก็ดี แหง ปญหาวารในกุสลัตติกะ ทานนับไวอยางไร พึงนับอยางนั้น ปฏิจจวาร [๔๗๑] เนวาจยคามินาปจยคามิธรรมที่เปนเหตุ อาศัยเนวาจยคามินา*ปจยคามิธรรมที่เปนเหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัยมี ๓ นัย เนวาจยคามินาปจยคามิธรรมที่ไมใชเหตุ อาศัยเนวาจยคามินาปจยคามิ*ธรรมที่ไมใชเหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย เนวาจยคามินาปจยคามิธรรมที่เปนเหตุ อาศัยเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม ที่เปนเหตุ และเนวาจยคามินาปจยคามิธรรมที่ไมใชเหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย [๔๗๒] ในเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๙ ในอารัมมมณปจจัย มี " ๙

ในอธิปติปจจัย มี " ๙ ในอุปนิสสยปจจัย มี " ๙ ในปุเรชาตปจจัย มี " ๙ ในอาเสวนปจจัย มี " ๙ ในกัมมปจจัย มี " ๙ ในวิปากปจจัย มี " ๙ ในอาหารปจจัย มี " ๙ ในอินทริยปจจัย มี " ๙ ในอวิคตปจจัย มี " ๙ [๔๗๓] เนวาจยคามินาปจยคามิธรรมที่ไมใชเหตุ อาศัยเนวาจยคามินา*ปจยคามิธรรมที่ไมใชเหตุ เกิดขึ้น ไมใชเพราะเหตุปจจัย [๔๗๔] เนวาจยคามินาปจยคามิธรรมที่ไมใชเหตุ อาศัยเนวาจยคามินา*ปจยคามิธรรมที่เปนเหตุ เกิดขึ้น ไมใชเพราะอารัมมณปจจัย เนวาจยคามินาปจยคามิธรรมที่ไมใชเหตุ อาศัยเนวาจยคามินาปจยคามิ*ธรรมที่ไมใชเหตุ เกิดขึ้น ไมใชเพราะอารัมมณปจจัย เนวาจยคามินาปจยคามิธรรม ที่เปนเหตุ อาศัยเนวาจยคามินาปจยคามิธรรมที่เปนเหตุ และเนวาจยคามินา*ปจยคามิธรรมที่ไมใชเหตุ เกิดขึ้น ไมใชเพราะอารัมมณปจจัย [๔๗๕] เนวาจยคามินาปจยคามิธรรมที่เปนเหตุ อาศัยเนวาจยคามินา*ปจยคามิธรรมที่เปนเหตุ เกิดขึ้น ไมใชเพราะอธิปติปจจัย [๔๗๖] เนวาจยคามินาปจยคามิธรรมที่เปนเหตุ อาศัยเนวาจยคามินา*ปจยคามิธรรมที่เปนเหตุ เกิดขึ้น ไมใชเพราะปุเรชาตปจจัย มี ๓ นัย [๔๗๗] เนวาจยคามินาปจยคามิธรรมที่เปนเหตุ อาศัยเนวาจยคามินาป*จยคามิธรรมที่เปนเหตุ เกิดขึ้น ไมใชเพราะปจฉาชาตปจจัย [๔๗๘] เนวาจยคามินาปจยคามิธรรมที่ไมใชเหตุ อาศัยเนวาจยคามินา*ปจยคามิธรรมที่เปนเหตุ เกิดขึ้น ไมใชเพราะกัมมปจจัย [๔๗๙] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๑ ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย มี " ๓ ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย มี " ๙ ในปจจัยที่ไมใชอนันตรปจจัย มี " ๓ ในปจจัยที่ไมใชสมนันตรปจจัย มี " ๓

ในปจจัยที่ไมใชอัญญมัญญปจจัย มี " ๓ ในปจจัยที่ไมใชนิสสยปจจัย มี " ๓ ในปจจัยที่ไมใชอุปนิสสยปจจัย มี " ๓ ในปจจัยที่ไมใชปุเรชาตปจจัย มี " ๙ ในปจจัยที่ไมใชปจฉาชาตปจจัย มี " ๙ ในปจจัยที่ไมใชอาเสวนปจจัย มี " ๙ มีหัวขอปจจัย ๓ ในปจจัยที่ไมใชกัมมปจจัย ในปจจัยที่ไมใชวิปากปจจัย มี " ๙ ในปจจัยที่ไมใชอาหารปจจัย มี " ๑ ในปจจัยที่ไมใชอินทริยปจจัย มี " ๑ ในปจจัยที่ไมใชฌานปจจัย มี " ๑ ในปจจัยที่ไมใชมัคคปจจัย มี " ๑ ในปจจัยที่ไมใชสัมปยุตตปจจัย มี " ๓ ในปจจัยที่ไมใชวิปปยุตตปจจัย มี " ๙ ในปจจัยที่ไมใชนัตถิปจจัย มี " ๓ ในปจจัยที่ไมใชวิคตปจจัย มี " ๓ [๔๘๐] ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย กับเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๓ [๔๘๑] ในอารัมมณปจจัย กับปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๑ สหชาตวารก็ดี ปจจยวารก็ดี นิสสยวารก็ดี สังสัฏฐวารก็ดี สัมปยุตต*วารก็ดี พึงใหพิสดารเหมือนปฏิจจวาร ปญหาวาร [๔๘๒] เนวาจยคามินาปจยคามิธรรมที่เปนเหตุ เปนปจจัยแกเนวาจย*คามินาปจยคามิธรรมที่เปนเหตุ โดยเหตุปจจัย มี ๓ นัย [๔๘๓] เนวาจยคามินาปจยคามิธรรมที่เปนเหตุ เปนปจจัยแกเนวาจย*คามินาปจยคามิธรรมที่เปนเหตุ โดยอารัมมณปจจัย [๔๘๔] ในเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๓ ในอารัมมณปจจัย มี " ๙ ในอธิปติปจจัย มี " ๙ ในอนันตรปจจัย มี " ๙ ในสมนันตรปจจัย มีหัวขอปจจัย ๙

ในสหชาตปจจัย มี " ๙ ในอัญญมัญญปจจัย มี " ๙ ในนิสสยปจจัย มี " ๙ ในอุปนิสสยปจจัย มี " ๙ ในปุเรชาตปจจัย มี " ๓ ในปจฉาชาตปจจัย มี " ๓ ในอาเสวนปจจัย มี " ๙ ในกัมมปจจัย มี " ๓ ในวิปากปจจัย มี " ๙ ในอาหารปจจัย มี " ๓ ในอินทริยปจจัย มี " ๙ ในฌานปจจัย มี " ๓ ในมัคคปจจัย มี " ๙ ในสัมปยุตตปจจัย มี " ๙ ในวิปปยุตตปจจัย มี " ๕ ในอัตถิปจจัย มี " ๙ ในนัตถิปจจัย มี " ๙ ในวิคตปจจัย มี " ๙ ในอวิคตปจจัย มี " ๙ [๔๘๕] เนวาจยคามินาปจยคามิธรรมที่เปนเหตุ เปนปจจัยแกเนวาจยคมิ*นาปจยคามิธรรมที่เปนเหตุ โดยอารัมมณปจจัย เปนปจจัยโดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย มี ๓ นัย เนวาจยคามินาปจยคามิธรรมที่ไมใชเหตุ เปนปจจัยแกเนวาจยคามินาปจย*คามิธรรมที่ไมใชเหตุ โดยอารัมมณปจจัย เปนปจจัยโดยสหชาตปจจัย เปนปจจัย โดยอุปนิสสยปจจัย เปนปจจัยโดยปุเรชาตปจจัย เปนปจจัยโดยปจฉาชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอาหารปจจัย เปนปจจัยโดยอินทริยปจจัย [๔๘๖] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๙ ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย มี " ๙ [๔๘๗] ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย กับเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๓ [๔๘๘] ในอารัมมณปจจัย กับปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๙

อนุโลมก็ดี ปจจัยนียะก็ดี อนุโลมปจจนียะก็ดี ปจจนียานุโลมก็ดี แหงปญหาวารในกุสลัตติกะ ทานนับไวอยางไร พึงนับอยางนั้น เหตุทุกอาจยคามิตติกะ จบ เหตุทุกเสกขัตติกะ ปฏิจจวาร [๔๘๙] เสกขธรรมที่เปนเหตุ อาศัยเสกขธรรมที่เปนเหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย เสกขธรรมที่ไมใชเหตุ อาศัยเสกขธรรมที่ไมใชเหตุเกิดขึ้น เพราะเหตุ ปจจัย มี ๓ นัย เสกขธรรมที่เปนเหตุ อาศัยเสกขธรรมที่เปนเหตุ และเสกขธรรมที่ไมใช เหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย [๔๙๐] ในเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๙ ในอารัมมณปจจัย มี " ๙ ในอธิปติปจจัย มี " ๙ ในอนันตรปจจัย มี " ๙ ในสมนันตรปจจัย มี " ๙ ในสหชาตปจจัย มีหัวขอปจจัย ๙ ในอัญญมัญญปจจัย มี " ๙ ในนิสสยปจจัย มี " ๙ ในอุปนิสสยปจจัย มี " ๙ ในปุเรชาตปจจัย มี " ๙ ในอาเสวนปจจัย มี " ๙ ในกัมมปจจัย มี " ๙ มี " ๙ ในวิปากปจจัย ในอาหารปจจัย มี " ๙ ในอวิคตปจจัย มี " ๙ [๔๙๑] เสกขธรรมที่เปนเหตุ อาศัยเสกขธรรมที่เปนเหตุเกิดขึ้น ไมใช*เพราะอธิปติปจจัย [๔๙๒] ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย มีหัวขอปจจัย ๖ ในปจจัยที่ไมใชปุเรชาตปจจัย มี " ๙ ในปจจัยที่ไมใชปจฉาชาตปจจัย มี " ๙

ในปจจัยที่ไมใชอาเสวนปจจัย มี " ๙ ในปจจัยที่ไมใชกัมมปจจัย มี " ๓ ในปจจัยที่ไมใชวิปากปจจัย มี " ๙ ในปจจัยที่ไมใชวิปปยุตตปจจัย มี " ๙ [๔๙๓] ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย กับเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๖ [๔๙๔] ในเหตุปจจัย กับปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย มีหัวขอปจจัย ๖ สหชาตวารก็ดี ปจจัยวารก็ดี นิสสยวารก็ดี สังสัฏฐวารก็ดี สัมปยุตตวาร ก็ดี พึงใหพิสดารเหมือนปฏิจจวาร ปญหาวาร [๔๙๕] เสกขธรรมที่เปนเหตุ เปนปจจัยแกเสกขธรรมที่เปนเหตุ โดย เหตุปจจัย มี ๓ นัย [๔๙๖] เสกขธรรมที่เปนเหตุ เปนปจจัยแกเสกขธรรมที่เปนเหตุ โดย อธิปติปจจัย มีอยางเดียว คือ สหชาตาธิปติ มี ๓ นัย เสกขธรรมที่ไมใชเหตุ เปนปจจัยแกเสกขธรรมที่ไมใชเหตุ โดยอธิปติ*ปจจัย มีอยางเดียว คือ สหชาตาธิปติ มี ๓ นัย [๔๙๗] เสกขธรรมที่เปนเหตุ เปนปจจัยแกเสกขธรรมที่เปนเหตุ โดย อนันตรปจจัย มีหัวขอปจจัย ๓ [๔๙๘] ในเหตุปจจัย ในอธิปติปจจัย มี " ๖ ในอนันตรปจจัย มี " ๙ ในสมนันตรปจจัย มี " ๙ ในสหชาตปจจัย มี " ๙ ในอัญญมัญญปจจัย มี " ๙ ในนิสสยปจจัย มี " ๙ ในอุปนิสสยปจจัย มี " ๙ ในกัมมปจจัย มี " ๓ ในวิปากปจจัย มี " ๙ ในอาหารปจจัย มี " ๓ ในอินทริยปจจัย มี " ๙

ในฌานปจจัย มีหัวขอปจจัย ๓ ในมัคคปจจัย มี " ๙ ในสัมปยุตตปจจัย มี " ๙ ในอัตถิปจจัย มี " ๙ ในนัตถิปจจัย มี " ๙ ในวิคตปจจัย มี " ๙ ในอวิคตปจจัย มี " ๙ [๔๙๙] เสกขธรรมที่เปนเหตุ เปนปจจัยแกเสกขธรรมที่เปนเหตุ โดย สหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย [๕๐๐] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๙ ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย มี " ๙ [๕๐๑] ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย กับเหตุปจจัย มีหัวขอ ปจจัย ๓ [๕๐๒] ในอธิปติปจจัย กับปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มีหัวขอ  ปจจัย ๓ อนุโลมก็ดี ปจจนียะก็ดี อนุโลมปจจนียะก็ดี ปจจนียานุโลมก็ดี แหง ปญหาวารในกุสลัตติกะ ทานนับไวอยางไร พึงนับอยางนั้น ปฏิจจวาร [๕๐๓] อเสกขธรรมที่เปนเหตุ อาศัยอเสกขธรรมที่เปนเหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย อเสกขธรรมที่ไมใชเหตุ อาศัยอเสกขธรรมที่ไมใชเหตุ เกิดขึ้น เพราะ เหตุปจจัย มี ๓ นัย อเสกขธรรมที่เปนเหตุ อาศัยอเสกขธรรมที่เปนเหตุ และอเสกขธรรม ที่ไมใชเหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย [๕๐๔] ในเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๙ ในอารัมมณปจจัย มี " ๙ ในอธิปติปจจัย มี " ๙ มี " ๙ ในอนันตรปจจัย ในสมนันตรปจจัย มี " ๙ ในสหชาตปจจัย มี " ๙ ในอัญญมัญญปจจัย มี " ๙

ในนิสสยปจจัย มี " ๙ ในอุปนิสสยปจจัย มี " ๙ ในปุเรชาตปจจัย มี " ๙ ในกัมมปจจัย มี " ๙ ในวิปากปจจัย มี " ๙ ในอวิคตปจจัย มี " ๙ [๕๐๕] อเสกขธรรมที่เปนเหตุ อาศัยอเสกขธรรมที่เปนเหตุ เกิดขึ้น ไมใชเพราะอธิปติปจจัย มีหัวขอปจจัย ๖ [๕๐๖] ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย ในปจจัยที่ไมใชปุเรชาตปจจัย มี " ๙ ในปจจัยที่ไมใชปจฉาชาตปจจัย มี " ๙ ในปจจัยที่ไมใชอาเสวนปจจัย มี " ๙ ในปจจัยที่ไมใชวิปปยุตตปจจัย มี " ๙ [๕๐๗] ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย กับเหตุปจจัย มีหัวขอ ปจจัย ๖ [๕๐๘] ในเหตุปจจัย กับปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย มีหัวขอปจจัย ๖ สหชาตวารก็ดี ปจจยวารก็ดี นิสสยวารก็ดี สังสัฏฐวารก็ดี สัมปยุตต*วารก็ดี พึงใหพิสดารเหมือนปฏิจจวาร ปญหาวาร [๕๐๙] อเสกขธรรมที่เปนเหตุ เปนปจจัยแกอเสกขธรรมที่เปนเหตุ โดยเหตุปจจัย มี ๓ นัย [๕๑๐] อเสกขธรรมที่เปนเหตุ เปนปจจัยแกอเสกขธรรมที่เปนเหตุ โดยอธิปติปจจัย มีอยางเดียว คือ สหชาตาธิปติ มี ๓ นัย อเสกขธรรมที่ไมใชเหตุ เปนปจจัยแกอเสกขธรรมที่ไมใชเหตุ โดย อธิปติปจจัย มีอยางเดียว คือ สหชาตาธิปติ มี ๓ นัย [๕๑๑] อเสกขธรรมที่เปนเหตุ เปนปจจัยแกอเสกขธรรมที่เปนเหตุ โดยอุปนิสสยปจจัย มีอยางเดียว คือ อนันตรูปนิสสยะ [๕๑๒] ในเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๓

ในอธิปติปจจัย มี " ๖ ในอนันตรปจจัย มี " ๙ ในสมนันตรปจจัย มี " ๙ ในสหชาตปจจัย มี " ๙ ในอัญญมัญญปจจัย มี " ๙ ในนิสสยปจจัย มี " ๙ ในอุปนิสสยปจจัย มี " ๙ ในกัมมปจจัย มี " ๓ ในวิปากปจจัย มี " ๙ ในอาหารปจจัย มีหัวขอปจจัย ๓ ในอินทริยปจจัย มี " ๙ ในฌานปจจัย มี " ๓ ในมัคคปจจัย มี " ๙ ในสัมปยุตตปจจัย มี " ๙ ในอัตถิปจจัย มี " ๙ ในนัตถิปจจัย มี " ๙ ในวิคตปจจัย มี " ๙ ในอวิคตปจจัย มี " ๙ [๕๑๓] อเสกขธรรมที่เปนเหตุ เปนปจจัยแกอเสกขธรรมที่เปนเหตุ โดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย [๕๑๔] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๙ ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย มี " ๙ [๕๑๕] ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย กับเหตุปจจัย มีหัวขอ ปจจัย ๓ [๕๑๖] ในอธิปติปจจัย กับปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มีหัวขอ ปจจัย ๓ อนุโลมก็ดี ปจจนียะก็ดี อนุโลมปจจนียะก็ดี ปจจนียานุโลมก็ดี แหง ปญหาวารในกุสลัตติกะ ทานนับไวอยางไร พึงนับอยางนั้น ปฏิจจวาร [๕๑๗] เนวเสกขานาเสกขธรรมที่เปนเหตุ อาศัยเนวเสกขานาเสกขธรรม ที่เปนเหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย

เนวเสกขานาเสกขธรรมที่ไมใชเหตุ อาศัยเนวเสกขานาเสกขธรรมที่ ไมใชเหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย เนวเสกขานาเสกขธรรมที่เปนเหตุ อาศัยเนวเสกขานาเสกขธรรมที่ เปนเหตุ และเนวเสกขานาเสกขธรรมที่ไมใชเหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย [๕๑๘] ในเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๙ ในอารัมมณปจจัย มี " ๙ ในอธิปติปจจัย มี " ๙ ในอนันตรปจจัย มี " ๙ ในสมนันตรปจจัย มี " ๙ ในสหชาตปจจัย มี " ๙ ในอัญญมัญญปจจัย มี " ๙ ในนิสสยปจจัย มี " ๙ ในอุปนิสสยปจจัย มี " ๙ ในปุเรชาตปจจัย มี " ๙ ในอาเสวนปจจัย มี " ๙ ในกัมมปจจัย มี " ๙ ในวิปากปจจัย มี " ๙ ในอวิคตปจจัย มี " ๙ [๕๑๙] เนวเสกขานาเสกขธรรมที่ไมใชเหตุ อาศัยเนวเสกขานา*เสกขธรรมที่ไมใชเหตุ เกิดขึ้น ไมใชเพราะเหตุปจจัย เนวเสกขานาเสกขธรรมที่เปนเหตุ อาศัยเนวเสกขานาเสกขธรรมที่ไมใช เหตุ เกิดขึ้น ไมใชเพราะเหตุปจจัย [๕๒๐] เนวเสกขานาเสกธรรมที่ไมใชเหตุ อาศัยเนวเสกขานาเสกข*ธรรมที่เปนเหตุ เกิดขึ้น ไมใชเพราะอารัมมณปจจัย เนวเสกขานาเสกขธรรมที่ไมใชเหตุ อาศัยเนวเสกขานาเสกขธรรมที่ ไมใชเหตุ เกิดขึ้น ไมใชเพราะอารัมมณปจจัย เนวเสกขานาเสกขธรรมที่ไมใชเหตุ อาศัยเนวเสกขานาเสกขธรรมที่ เปนเหตุ และเนวเสกขานาเสกขธรรมที่ไมใชเหตุ เกิดขึ้น ไมใชเพราะ อารัมมณปจจัย [๕๒๑] เนวเสกขานาเสกขธรรมที่เปนเหตุ อาศัยเนวเสกขานา-

*เสกขธรรมที่เปนเหตุ เกิดขึ้น ไมใชเพราะอธิปติปจจัย [๕๒๒] เนวเสกขานาเสกขธรรมที่เปนเหตุ อาศัยเนวเสกขานา*เสกขธรรมที่เปนเหตุ เกิดขึ้น ไมใชเพราะปุเรชาตปจจัย มี ๓ นัย [๕๒๓] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๒ ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย มี " ๓ ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย มี " ๙ ในปจจัยที่ไมใชอนันตรปจจัย มี " ๓ ในปจจัยที่ไมใชสมนันตรปจจัย มี " ๓ ในปจจัยที่ไมใชอัญญมัญญปจจัย มี " ๓ ในปจจัยที่ไมใชอุปนิสสยปจจัย มี " ๓ ในปจจัยที่ไมใชปุเรชาตปจจัย มี " ๙ ในปจจัยที่ไมใชปจฉาชาตปจจัย มี " ๙ ในปจจัยที่ไมใชอาเสวนปจจัย มี " ๙ ในปจจัยที่ไมใชกัมมปจจัย มี " ๓ ในปจจัยที่ไมใชวิปากปจจัย มี " ๙ ในปจจัยที่ไมใชอาหารปจจัย มี " ๑ ในปจจัยที่ไมใชอินทริยปจจัย มี " ๑ ในปจจัยที่ไมใชฌานปจจัย มี " ๑ ในปจจัยที่ไมใชมัคคปจจัย มี " ๑ ในปจจัยที่ไมใชสัมปยุตตปจจัย มี " ๓ ในปจจัยที่ไมใชวิปปยุตตปจจัย มี " ๙ ในปจจัยที่ไมใชนัตถิปจจัย มีหัวขอปจจัย ๓ ในปจจัยที่ไมใชวิคตปจจัย มี " ๓ [๕๒๔] ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย กับเหตุปจจัย มีหัวขอ ปจจัย ๓ [๕๒๕] ในอารัมมณปจจัย กับปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มีหัวขอ ปจจัย ๒ สหชาตวารก็ดี ปจจยวารก็ดี นิสสยวารก็ดี สังสัฏฐวารก็ดี สัมปยุตต*วารก็ดี พึงใหพิสดารเหมือนปฏิจจวาร ปญหาวาร

[๕๒๖] เนวเสกขานาเสกขธรรมที่เปนเหตุ เปนปจจัยแกเนวเสกขานา*เสกขธรรมที่เปนเหตุ โดยเหตุปจจัย มี ๓ นัย [๕๒๗] เนวเสกขานาเสกขธรรมที่เปนเหตุ เปนปจจัยแกเนวเสกขานา*เสกขธรรมที่เปนเหตุ โดยอารัมมณปจจัย มี ๙ นัย [๕๒๘] เนวเสกขานาเสกขธรรมที่เปนเหตุ เปนปจจัยแกเนวเสกขานา*เสกขธรรมที่เปนเหตุ โดยอธิปติปจจัย มี ๒ อยาง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ มี ๙ นัย [๕๒๙] เนวเสกขานาเสกขธรรมที่ไมใชเหตุ เปนปจจัยแกเนวเสกขานา*เสกขธรรมที่ไมใชเหตุ โดยปุเรชาตปจจัย [๕๓๐] ในเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๓ ในอารัมมณปจจัย มี " ๙ ในอธิปติปจจัย มี " ๙ ในอนันตรปจจัย มี " ๙ ในสมนันตรปจจัย มี " ๙ ในสหชาตปจจัย มี " ๙ ในอัญญมัญญปจจัย มีหัวขอปจจัย ๙ ในนิสสยปจจัย มี " ๙ ในอุปนิสสยปจจัย มี " ๙ ในปุเรชาตปจจัย มี " ๓ ในปจฉาชาตปจจัย มี " ๓ ในอาเสวนปจจัย มี " ๙ ในกัมมปจจัย มี " ๓ ในวิปากปจจัย มี " ๙ มี " ๓ ในอาหารปจจัย ในอินทริยปจจัย มี " ๙ ในฌานปจจัย มี " ๓ ในมัคคปจจัย มี " ๙ ในสัมปยุตตปจจัย มี " ๙ ในวิปปยุตตปจจัย มี " ๕ ในอัตถิปจจัย มี " ๙

ในนัตถิปจจัย มี " ๙ ในวิคตปจจัย มี " ๙ ในอวิคตปจจัย มี " ๙ [๕๓๑] เนวเสกขานาเสกขธรรมที่เปนเหตุ เปนปจจัยแกเนวเสกขานา*เสกขธรรมที่เปนเหตุ โดยอารัมมณปจจัย เปนปจจัยโดยสหชาตปจจัย เปน ปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย [๕๓๒] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๙ มี " ๙ ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย [๕๓๓] ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย กับเหตุปจจัย มีหัวขอ ปจจัย ๓ [๕๓๔] ในอารัมมณปจจัย กับปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มีหัวขอ ปจจัย ๙ อนุโลมก็ดี ปจจนียะก็ดี อนุโลมปจจนียะก็ดี ปจจนียานุโลมก็ดี แหง ปญหาวาร ในกุสลัตติกะ ทานนับไวอยางไร พึงนับไวอยางนั้น เหตุทุกเสกขัตติกะ จบ เหตุทุกปริตตัตติกะ ปฏิจจวาร [๕๓๕] ปริตตธรรมที่เปนเหตุ อาศัยปริตตธรรมที่เปนเหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย ปริตตธรรมที่ไมใชเหตุ อาศัยปริตตธรรมที่ไมใชเหตุ เกิดขึ้น เพราะ เหตุปจจัย มี ๓ นัย ปริตตธรรมที่เปนเหตุ อาศัยปริตตธรรมที่เปนเหตุ และปริตตธรรมที่ ไมใชเหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย [๕๓๖] ในเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๙ ในอารัมมณปจจัย มี " ๙ ในอธิปติปจจัย มี " ๙ ในอวิคตปจจัย มี " ๙ [๕๓๗] ปริตตธรรมที่ไมใชเหตุ อาศัยปริตตธรรมที่ไมใชเหตุ เกิดขึ้น ไมใชเพราะเหตุปจจัย ปริตตธรรมที่เปนเหตุ อาศัยปริตตธรรมที่ไมใชเหตุ เกิดขึ้น ไมใช เพราะเหตุปจจัย

[๕๓๘] ปริตตธรรมที่ไมใชเหตุ อาศัยปริตตธรรมที่เปนเหตุ เกิดขึ้น ไมใชเพราะอารัมมณปจจัย ปริตตธรรมที่ไมใชเหตุ อาศัยปริตตธรรมที่ไมใชเหตุ เกิดขึ้น ไมใช เพราะอารัมมณปจจัย ปริตตธรรมที่ไมใชเหตุ อาศัยปริตตธรรมที่เปนเหตุ และปริตตธรรมที่ ไมใชเหตุ เกิดขึ้น ไมใชเพราะอารัมมณปจจัย [๕๓๙] ปริตตธรรมที่เปนเหตุ อาศัยปริตตธรรมที่เปนเหตุ เกิดขึ้น ไมใชเพราะอธิปติปจจัย [๕๔๐] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๒ ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย มี " ๓ ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย มี " ๙ ในปจจัยที่ไมใชอนันตรปจจัย มี " ๓ ในปจจัยที่ไมใชสมนันตรปจจัย มี " ๓ มี " ๓ ในปจจัยที่ไมใชอัญญมัญญปจจัย ในปจจัยที่ไมใชอุปนิสสยปจจัย มี " ๓ ในปจจัยที่ไมใชปุเรชาตปจจัย มี " ๙ ในปจจัยที่ไมใชปจฉาชาตปจจัย มี " ๙ ในปจจัยที่ไมใชอาเสวนปจจัย มี " ๙ ในปจจัยที่ไมใชกัมมปจจัย มี " ๓ มี " ๙ ในปจจัยที่ไมใชวิปากปจจัย ในปจจัยที่ไมใชอาหารปจจัย มี " ๑ ในปจจัยที่ไมใชอินทริยปจจัย มี " ๑ ในปจจัยที่ไมใชฌานปจจัย มี " ๑ ในปจจัยที่ไมใชมัคคปจจัย มี " ๑ ในปจจัยที่ไมใชสัมปยุตตปจจัย มี " ๓ ในปจจัยที่ไมใชวิปปยุตตปจจัย มี " ๙ ในปจจัยที่ไมใชนัตถิปจจัย มีหัวขอปจจัย ๓ ในปจจัยที่ไมใชวิคตปจจัย มี " ๓ [๕๔๑] ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย กับเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๓ [๕๔๒] ในอารัมมณปจจัย กับปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๒ สหชาตวารก็ดี ปจจยวารก็ดี นิสสยวารก็ดี สังสัฏฐวารก็ดี สัมปยุตต-

*วารก็ดี พึงใหพิสดารเหมือนปฏิจจวาร ปญหาวาร [๕๔๓] ปริตตธรรมที่เปนเหตุ เปนปจจัยแกปริตตธรรมที่เปนเหตุ โดย เหตุปจจัย มี ๓ นัย [๕๔๔] ปริตตธรรมที่เปนเหตุ เปนปจจัยแกปริตตธรรมที่เปนเหตุ โดย อารัมมณปจจัย [๕๔๕] ในเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๓ ในอารัมมณปจจัย มี " ๙ ในอธิปติปจจัย มี " ๙ ในอนันตรปจจัย มี " ๙ ในสมนันตรปจจัย มี " ๙ ในอวิคตปจจัย มี " ๙ [๕๔๖] ปริตตธรรมที่เปนเหตุ เปนปจจัยแกปริตตธรรมที่เปนเหตุ โดย อารัมมณปจจัย เปนปจจัยโดยสหชาตปจจัย เปนปจจัย โดยอุปนิสสยปจจัย [๕๔๗] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๙ ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย มี " ๙ [๕๔๘] ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย กับเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๓ [๕๔๙] ในอารัมมณปจจัย กับปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๙ อนุโลมก็ดี ปจจนียะก็ดี อนุโลมปจจนียะก็ดี ปจจนียานุโลมก็ดี แหง ปญหาวาร ในกุสลัตติกะ ทานนับไวอยางไร พึงนับอยางนั้น ปฏิจจวาร [๕๕๐] มหัคคตธรรมที่เปนเหตุ อาศัยมหัคคตธรรมที่เปนเหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย มหัคคตธรรมที่ไมใชเหตุ อาศัยมหัคคตธรรมที่ไมใชเหตุ เกิดขึ้น เพราะ เหตุปจจัย มี ๓ นัย มหัคคตธรรมที่เปนเหตุ อาศัยมหัคคตธรรมที่เปนเหตุ และมหัคคตธรรม ที่ไมใชเหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย [๕๕๑] ในเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๙ ในอารัมมณปจจัย มี " ๙ ในอธิปติปจจัย มี " ๙ ในอนันตรปจจัย มี " ๙

ในสมนันตรปจจัย มี " ๙ ในสหชาตปจจัย มี " ๙ ในอัญญมัญญปจจัย มี " ๙ ในนิสสยปจจัย มี " ๙ ในอุปนิสสยปจจัย มี " ๙ ในปุเรชาตปจจัย มี " ๙ ในอาเสวนปจจัย มี " ๙ ในกัมมปจจัย มี " ๙ ในวิปากปจจัย มี " ๙ ในอาหารปจจัย มี " ๙ ในวิคตปจจัย มี " ๙ [๕๕๒] มหัคคตธรรมที่เปนเหตุ อาศัยมหัคคตธรรมที่เปนเหตุ เกิดขึ้น ไมใชเพราะอธิปติปจจัย [๕๕๓] ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย มีหัวขอปจจัย ๙ ในปจจัยที่ไมใชปุเรชาตปจจัย มี " ๙ ในปจจัยที่ไมใชปจฉาชาตปจจัย มี " ๙ ในปจจัยที่ไมใชอาเสวนปจจัย มี " ๙ ในปจจัยที่ไมใชกัมมปจจัย มี " ๓ ในปจจัยที่ไมใชวิปากปจจัย มี " ๙ ในปจจัยที่ไมใชวิปปยุตตปจจัย มี " ๙ [๕๕๔] ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย กับเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๙ [๕๕๕] ในเหตุปจจัย กับปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย มีหัวขอปจจัย ๙ สหชาตวารก็ดี ปจจยวารก็ดี นิสสยวารก็ดี สังสัฏฐวารก็ดี สัมปยุตต*วารก็ดี พึงใหพิสดารเหมือนปฏิจจวาร ปญหาวาร [๕๕๖] มหัคคตธรรมที่เปนเหตุ เปนปจจัยแกมหัคคตธรรมที่เปนเหตุ โดยเหตุปจจัย มี ๓ นัย [๕๕๗] มหัคคตธรรมที่เปนเหตุ เปนปจจัยแกมหัคคตธรรมที่เปนเหตุ โดยอารัมมณปจจัย มี ๓ นัย มหัคคตธรรมที่ไมใชเหตุ เปนปจจัยแกมหัคคตธรรมที่ไมใชเหตุ โดย อารัมมณปจจัย มี ๓ นัย

มหัคตธรรมที่เปนเหตุ และมหัคคตธรรมที่ไมใชเหตุ เปนปจจัยแก มหัคคตธรรมที่เปนเหตุ โดยอารัมมณปจจัย มี ๓ นัย [๕๕๘] มหัคคตธรรมที่เปนเหตุ เปนปจจัยแกมหัคคตธรรมที่เปนเหตุ โดยอธิปติปจจัย มีอยางเดียว คือ สหชาตาธิปติ มี ๓ นัย มหัคคตธรรมที่ไมใชเหตุ เปนปจจัยแกมหัคคตธรรมที่ไมใชเหตุ โดย อธิปติปจจัย มีอยางเดียว คือ สหชาตาธิปติ มี ๓ นัย [๕๕๙] มหัคคตธรรมที่เปนเหตุ เปนปจจัยแกมหัคคตธรรมที่เปนเหตุ โดยอนันตรปจจัย [๕๖๐] ในเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๓ ในอารัมมณปจจัย มี " ๙ ในอธิปติปจจัย มี " ๖ ในอนันตรปจจัย มี " ๙ ในสมนันตรปจจัย มี " ๙ ในอัญญมัญญปจจัย มี " ๙ ในนิสสยปจจัย มี " ๙ ในอุปนิสสยปจจัย มี " ๙ ในอาเสวนปจจัย มี " ๙ ในกัมมปจจัย มี " ๓ ในวิปากปจจัย มี " ๙ ในอาหารปจจัย มี " ๓ ในอินทริยปจจัย มี " ๙ ในฌานปจจัย มี " ๓ ในมัคคปจจัย มี " ๙ ในสัมปยุตตปจจัย มี " ๙ ในอัตถิปจจัย มี " ๙ ในอวิคตปจจัย มี " ๙ [๕๖๑] มหัคคตธรรมที่เปนเหตุ เปนปจจัยแกมหัคคตธรรมที่เปนเหตุ โดยอารัมมณปจจัย เปนปจจัยโดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย [๕๖๒] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๙

ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย มี " ๙ [๕๖๓] ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย กับเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๓ [๕๖๔] ในอารัมมณปจจัย กับปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๙ อนุโลมก็ดี ปจจนียะก็ดี อนุโลมปจจนียะก็ดี ปจจนียานุโลมก็ดี แหง ปญหาวาร ในกุสลัตติกะ ทานนับไวอยางไร พึงนับอยางนั้น ปฏิจจวาร [๕๖๕] อัปปมาณธรรมที่เปนเหตุ อาศัยอัปปมาณธรรมที่เปนเหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย อัปปมาณธรรมที่ไมใชเหตุ อาศัยอัปปมาณธรรมที่ไมใชเหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย อัปปมาณธรรมที่เปนเหตุ อาศัยอัปปมาณธรรมที่เปนเหตุ และอัปปมาณ*ธรรมที่ไมใชเหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย [๕๖๖] ในเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๙ ในอารัมมณปจจัย มี " ๙ ในอธิปติปจจัย มี " ๙ ในอุปนิสสยปจจัย มี " ๙ ในกัมมปจจัย มี " ๙ ในวิปากปจจัย มี " ๙ ในอวิคตปจจัย มี " ๙ [๕๖๗] อัปปมาณธรรมที่เปนเหตุ อาศัยอัปปมาณธรรมที่เปนเหตุ เกิดขึ้น ไมใชเพราะอธิปติปจจัย [๕๖๘] ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย มีหัวขอปจจัย ๖ ในปจจัยที่ไมใชปุเรชาตปจจัย มี " ๙ ในปจจัยที่ไมใชปจฉาชาตปจจัย มี " ๙ ในปจจัยที่ไมใชอาเสวนปจจัย มี " ๙ ในปจจัยที่ไมใชกัมมปจจัย มี " ๓ ในปจจัยที่ไมใชวิปากปจจัย มีหัวขอปจจัย ๙ ในปจจัยที่ไมใชวิปปยุตตปจจัย มี " ๙ [๕๖๙] ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย กับเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๖ [๕๗๐] ในเหตุปจจัย กับปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย มีหัวขอปจจัย ๖ สหชาตวารก็ดี ปจจยวารก็ดี นิสสยวารก็ดี สังสัฏฐวารก็ดี สัมปยุตต-

*วารก็ดี พึงใหพิสดารเหมือนปฏิจจวาร ปญหาวาร [๕๗๑] อัปปมาณธรรมที่เปนเหตุ เปนปจจัยแกอัปปมาณธรรมที่เปนเหตุ โดยเหตุปจจัย มี ๓ นัย [๕๗๒] อัปปมาณธรรมที่ไมใชเหตุ เปนปจจัยแกอัปปมาณธรรมที่ไมใช เหตุ โดยอารัมมณปจจัย มี ๓ นัย [๕๗๓] อัปปมาณธรรมที่เปนเหตุ เปนปจจัยแกอัปปมาณธรรมที่เปนเหตุ โดยอธิปติปจจัย มีอยางเดียว คือ สหชาตาธิปติ มี ๓ นัย อัปปมาณธรรมที่ไมใชเหตุ เปนปจจัยแกอัปปมาณธรรมที่ไมใชเหตุ โดย อธิปติปจจัย มี ๒ อยาง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ มี ๓ นัย [๕๗๔] อปปมาณธรรมที่เปนเหตุ เปนปจจัยแกอัปปมาณธรรมที่เปน เหตุ โดยอนันตรปจจัย มี ๙ นัย [๕๗๕] ในอัปปมาณธรรมที่เปนเหตุ เปนปจจัยแกอัปปมาณธรรมที่เปน เหตุ โดยอุปนิสสยปจจัย มี ๒ อยาง คือ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูปนิสสยะ มี ๙ นัย [๕๗๖] ในเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๓ ในอารัมมณปจจัย มี " ๓ ในอธิปติปจจัย มี " ๖ มีหัวขอปจจัย ๙ ในอนันตรปจจัย ในสมนันตรปจจัย มี " ๙ ในสหชาตปจจัย มี " ๙ ในอัญญมัญญปจจัย มี " ๙ ในนิสสยปจจัย มี " ๙ ในอุปนิสสยปจจัย มี " ๙ ในกัมมปจจัย มี " ๓ ในวิปากปจจัย มี " ๙ ในอาหารปจจัย มี " ๓ ในอินทริยปจจัย มี " ๙ ในฌานปจจัย มี " ๓

ในมัคคปจจัย มี " ๙ ในสัมปยุตตปจจัย มี " ๙ ในอัตถิปจจัย มี " ๙ ในนัตถิปจจัย มี " ๙ ในวิคตปจจัย มี " ๙ ในอวิคตปจจัย มี " ๙ [๕๗๗] อัปปมาณธรรมที่เปนเหตุ เปนปจจัยแกอัปปมาณธรรมที่เปนเหตุ โดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย มีหัวขอปจจัย ๙ [๕๗๘] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย มี " ๙ [๕๗๙] ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย กับเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๓ [๕๘๐] ในอารัมมณปจจัย กับปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๓ อนุโลมก็ดี ปจจนียะก็ดี อนุโลมปจจนียะก็ดี ปจจนียานุโลมก็ดี แหง ปญหาวาร ในกุสลัตติกะ ทานนับไวอยางไร พึงนับอยางนั้น เหตุทุกปริตัตติกะ จบ เหตุทุกปริตตารัมมณัตติกะ ปฏิจจวาร [๕๘๑] ปริตตารัมมณธรรมที่เปนเหตุ อาศัยปริตตารัมมณธรรมที่เปนเหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย ปริตตารัมมณธรรมที่ไมใชเหตุ อาศัยปริตตารัมมณธรรมที่ไมใชเหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย ปริตตารัมมณธรรมที่เปนเหตุ อาศัยปริตตารัมมณธรรมที่เปนเหตุ และ ปริตตารัมมณธรรมที่ไมใชเหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย [๕๘๒] ในเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๙ ในอารัมมณปจจัย มี " ๙ มี " ๙ ในอธิปติปจจัย  ในอนันตรปจจัย มี " ๙ ในสมนันตรปจจัย มี " ๙ ในสหชาตปจจัย มี " ๙ ในอัญญมัญญปจจัย มี " ๙ ในนิสสยปจจัย มี " ๙

ในอุปนิสสยปจจัย มี " ๙ ในปุเรชาตปจจัย มี " ๙ ในอาเสวนปจจัย มี " ๙ ในกัมมปจจัย มี " ๙ ในวิปากปจจัย มี " ๙ ในอวิคตปจจัย มี " ๙ [๕๘๓] ปริตตารัมมณธรรมที่ไมใชเหตุ อาศัยปริตตารัมมณธรรมที่ไมใช เหตุ เกิดขึ้น ไมใชเพราะเหตุปจจัย ปริตตารัมมณธรรมที่เปนเหตุ อาศัยปริตตารัมมณธรรมที่ไมใชเหตุ เกิดขึ้น ไมใชเพราะเหตุปจจัย [๕๘๔] ปริตตารัมมณธรรมที่เปนเหตุ อาศัยปริตตารัมมณธรรมที่เปน เหตุ เกิดขึ้น ไมใชเพราะอธิปติปจจัย [๕๘๕] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๒ ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย มี " ๙ ในปจจัยที่ไมใชปุเรชาตปจจัย มี " ๙ ในปจจัยที่ไมใชปจฉาชาตปจจัย มี " ๙ ในปจจัยที่ไมใชอาเสวนปจจัย มี " ๙ ในปจจัยที่ไมใชกัมมปจจัย มี " ๓ ในปจจัยที่ไมใชวิปากปจจัย มี " ๙ ในปจจัยที่ไมใชฌานปจจัย มี " ๑ ในปจจัยที่ไมใชมัคคปจจัย มี " ๑ ในปจจัยที่ไมใชวิปปยุตตปจจัย มี " ๙ [๕๘๖] ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย กับเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๙ [๕๘๗] ในอารัมมณปจจัย กับปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๒ สหชาตวารก็ดี ปจจยวารก็ดี นิสสยวารก็ดี สังสัฏฐวารก็ดี สัมปยุตต*วารก็ดี พึงใหพิสดารเหมือนปฏิจจวาร ปญหาวาร [๕๘๘] ปริตตารัมมณธรรมที่เปนเหตุ เปนปจจัยแกปริตตารัมมณธรรม ที่เปนเหตุ โดยเหตุปจจัย มี ๓ นัย [๕๘๙] ปริตตารัมมณธรรมที่เปนเหตุ เปนปจจัยแกปริตตารัมมณธรรม ที่เปนเหตุ โดยอารัมมณปจจัย มี ๙ นัย

[๕๙๐] ปริตตารัมมณธรรมที่เปนเหตุ เปนปจจัยแกปริตตารัมมณธรรม ที่เปนเหตุ โดยอธิปติปจจัย [๕๙๑] ในเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๓ ในอารัมมณปจจัย มี " ๙ ในอธิปติปจจัย มี " ๙ ในอนันตรปจจัย มี " ๙ ในสมนันตรปจจัย มี " ๙ ในสหชาตปจจัย มี " ๙ ในอัญญมัญญปจจัย มี " ๙ ในนิสสยปจจัย มี " ๙ ในอุปนิสสยปจจัย มี " ๙ ในอาเสวนปจจัย มี " ๙ ในกัมมปจจัย มี " ๓ ในวิปากปจจัย มี " ๙ ในอาหารปจจัย มี " ๓ ในอินทริยปจจัย มี " ๙ ในฌานปจจัย มี " ๓ ในมัคคปจจัย มี " ๙ ในสัมปยุตตปจจัย มี " ๙ ในอัตถิปจจัย มี " ๙ ในนัตถิปจจัย มี " ๙ ในวิคตปจจัย มี " ๙ ในอวิคตปจจัย มี " ๙ [๕๙๒] ปริตตารัมมณธรรมที่เปนเหตุ เปนปจจัยแกปริตตารัมมณธรรม ที่เปนเหตุ โดยอารัมมณปจจัย เปนปจจัยโดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดย อุปนิสสยปจจัย [๕๙๓] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๙ ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย มี " ๙ [๕๙๔] ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย กับเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๓ [๕๙๕] ในอารัมมณปจจัย กับปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มีหวขอปจจัย ๙ ั

อนุโลมก็ดี ปจจนียะก็ดี อนุโลมปจจนียะก็ดี ปจจนียานุโลมก็ดี แหงปญหาวาร ในกุสลัตติกะ ทานนับไวอยางไร พึงนับอยางนั้น ปฏิจจวาร [๕๙๖] มหัคคตารัมมณธรรมที่เปนเหตุ อาศัยมหัคคตารัมมณธรรม ที่เปนเหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย มหัคคตารัมมณธรรมที่ไมใชเหตุ อาศัยมหัคคตารัมมณธรรมที่ไมใชเหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย มหัคคตารัมมณธรรมที่เปนเหตุ อาศัยมหัคคตารัมมณธรรมที่เปนเหตุ และมหัคคตารัมมณธรรมที่ไมใชเหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย [๕๙๗] ในเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๙ ในอารัมมณปจจัย มี " ๙ ในอธิปติปจจัย มี " ๙ ในกัมมปจจัย มี " ๙ ในวิปากปจจัย มี " ๙ ในอาหารปจจัย มี " ๙ ในอวิคตปจจัย มี " ๙ [๕๙๘] มหัคคตารัมมณธรรมที่ไมใชเหตุ อาศัยมหัคคตารัมมณธรรม ที่ไมใชเหตุ เกิดขึ้น ไมใชเพราะเหตุปจจัย มหัคคตารัมมณธรรมที่เปนเหตุ อาศัยมหัคคตารัมมณธรรมที่ไมใชเหตุ เกิดขึ้น ไมใชเพราะเหตุปจจัย [๕๙๙] มหัคคตารัมมณธรรมที่เปนเหตุ อาศัยมหัคคตารัมมณธรรม ที่เปนเหตุ เกิดขึ้น ไมใชเพราะอธิปติปจจัย [๖๐๐] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๒ ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย มี " ๙ ในปจจัยที่ไมใชปุเรชาตปจจัย มี " ๙ ในปจจัยที่ไมใชปจฉาชาตปจจัย มี " ๙ ในปจจัยที่ไมใชอาเสวนปจจัย มี " ๙ ในปจจัยที่ไมใชกัมมปจจัย มี " ๓ ในปจจัยที่ไมใชวิปากปจจัย มี " ๙ ในปจจัยที่ไมใชมัคคปจจัย มี " ๑ ในปจจัยที่ไมใชวิปปยุตตปจจัย มี " ๙

[๖๐๑] ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย กับเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๙ [๖๐๒] ในอารัมมณปจจัย กับปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๒ สหชาตวารก็ดี ปจจยวารก็ดี นิสสยวารก็ดี สังสัฏฐวารก็ดี สัมปยุตต*วารก็ดี พึงใหพิสดารเหมือนปฏิจจวาร ปญหาวาร [๖๐๓] มหัคคตารัมมณธรรมที่เปนเหตุ เปนปจจัยแกมหัคคตารัมมณ*ธรรมที่เปนเหตุ โดยเหตุปจจัย มี ๓ นัย [๖๐๔] มหัคคตารัมมณธรรมที่เปนเหตุ เปนปจจัยแกมหัคคตารัมมณ*ธรรมที่เปนเหตุ โดยอารัมมณปจจัย มี ๙ นัย [๖๐๕] มหัคคตารัมมณธรรมที่เปนเหตุ เปนปจจัยแกมหัคคตารัมมณ*ธรรมที่เปนเหตุ โดยอธิปติปจจัย มี ๒ อยาง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ มี ๓ นัย มหัคคตารัมมณธรรมที่ไมใชเหตุ เปนปจจัยแกมหัคคตารัมมณธรรม ที่ไมใชเหตุ โดยอธิปติปจจัย มี ๒ อยาง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ มี ๓ นัย มหัคคตารัมมณธรรมที่เปนเหตุ และมหัคคตารัมมณธรรมที่ไมใชเหตุ เปนปจจัยแกมหัคคตารัมมณธรรมที่เปนเหตุ โดยอธิปติปจจัย มีอยางเดียว คือ อารัมมณาธิปติ มี ๓ นัย [๖๐๖] ในเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๓ ในอารัมมณปจจัย มี " ๙ ในอธิปติปจจัย มี " ๙ ในนิสสยปจจัย มี " ๙ ในอุปนิสสยปจจัย มี " ๙ ในอาเสวนปจจัย มี " ๙ ในกัมมปจจัย มี " ๓ ในวิปากปจจัย มี " ๙ ในอาหารปจจัย มี " ๓ ในอวิคตปจจัย มี " ๙ [๖๐๗] มหัคคตารัมมณธรรมที่เปนเหตุ เปนปจจัยแกมหัคคตารัมมณ*ธรรมที่เปนเหตุ โดยอารัมมณปจจัย เปนปจจัยโดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดย อุปนิสสยปจจัย

[๖๐๘] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๙ ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย มี " ๙ [๖๐๙] ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย กับเหตุปจจัย มีหัวขอ*ปจจัย ๓ [๖๑๐] ในอารัมมณปจจัย กับปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๙ อนุโลมก็ดี ปจจนียะก็ดี อนุโลมปจจนียะก็ดี ปจจนียานุโลมก็ดี แหงปญหาวาร ในกุสลัตติกะ ทานนับไวอยางไร พึงนับอยางนั้น ปฏิจจวาร [๖๑๑] อัปปมาณารัมมณธรรมที่เปนเหตุ อาศัยอัปปมาณารัมมณธรรม ที่เปนเหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย อัปปมาณารัมมณธรรมที่ไมใชเหตุ อาศัยอัปปมาณารัมมณธรรมที่ไมใช เหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย อัปปมาณารัมมณธรรมที่เปนเหตุ อาศัยอัปปมาณารัมมณธรรมที่เปนเหตุ และอัปปมาณารัมมณธรรมที่ไมใชเหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย [๖๑๒] ในเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๙ ในอารัมมณปจจัย มี " ๙ ในอธิปติปจจัย มี " ๙ ในอนันตรปจจัย มี " ๙ ในสมนันตรปจจัย มี " ๙ ในสหชาตปจจัย มี " ๙ ในอัญญมัญญปจจัย มี " ๙ ในนิสสยปจจัย มี " ๙ ในอุปนิสสยปจจัย มี " ๙ ในปุเรชาตปจจัย มี " ๙ ในอาเสวนปจจัย มี " ๙ ในกัมมปจจัย มี " ๙ ในวิปากปจจัย มี " ๙ ในอวิคตปจจัย มี " ๙ [๖๑๓] อัปปมาณารัมมณธรรมที่ไมใชเหตุ อาศัยอัปปมาณารัมมณธรรม ที่ไมใชเหตุ เกิดขึ้น ไมใชเพราะเหตุปจจัย [๖๑๔] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๑

ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย มี " ๑ ในปจจัยที่ไมใชปุเรชาตปจจัย มี " ๙ ในปจจัยที่ไมใชปจฉาชาตปจจัย มี " ๙ ในปจจัยที่ไมใชอาเสวนปจจัย มี " ๙ ในปจจัยที่ไมใชกัมมปจจัย มี " ๓ ในปจจัยที่ไมใชวิปากปจจัย มี " ๙ ในปจจัยที่ไมใชมัคคปจจัย มี " ๑ ในปจจัยที่ไมใชวิปปยุตตปจจัย มี " ๙ [๖๑๕] ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย กับเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๙ [๖๑๖] ในอารัมมณปจจัย กับปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๑ สหชาตวารก็ดี ปจจยวารก็ดี นิสสยวารก็ดี สังสัฏฐวารก็ดี สัมปยุตต*วารก็ดี พึงใหพิสดารเหมือนปฏิจจวาร ปญหาวาร [๖๑๗] อัปปมาณารัมมณธรรมที่เปนเหตุ เปนปจจัยแกอัปปมาณา*รัมมณธรรมที่เปนเหตุ โดยเหตุปจจัย มี ๓ นัย [๖๑๘] อัปปมาณารัมมณธรรมที่เปนเหตุ เปนปจจัยแกอัปปมาณา*รัมมณธรรมที่เปนเหตุ โดยอารัมมณปจจัย มี ๙ นัย [๖๑๙] อัปปมาณารัมมณธรรมที่เปนเหตุ เปนปจจัยแกอัปปมาณา*รัมมณธรรมที่เปนเหตุ โดยอธิปติปจจัย มี ๒ อยาง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ มี ๓ นัย อัปปมาณารัมมณธรรมที่ไมใชเหตุ เปนปจจัยแกอัปปมาณารัมมณธรรม ที่ไมใชเหตุ โดยอธิปติปจจัย มี ๒ อยาง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ มี ๓ นัย อัปปมาณารัมมณธรรมที่เปนเหตุ และอัปปมาณารัมมณธรรมที่ไมใชเหตุ เปนปจจัยแกอัปปมาณารัมมณธรรมที่เปนเหตุ โดยอธิปติปจจัย มีอยางเดียว คือ อารัมมณาธิปติ มี ๓ นัย [๖๒๐] ในเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๓ ในอารัมมณปจจัย มี " ๙ ในอธิปติปจจัย มี " ๙ ในอนันตรปจจัย มี " ๙ ในสมนันตรปจจัย มี " ๙

ในสหชาตปจจัย มี " ๙ ในอัญญมัญญปจจัย มี " ๙ ในนิสสยปจจัย มี " ๙ ในอุปนิสสยปจจัย มี " ๙ ในอาเสวนปจจัย มี " ๙ ในกัมมปจจัย มี " ๓ ในวิปากปจจัย มี " ๙ ในอาหารปจจัย มี " ๓ ในอินทริยปจจัย มี " ๙ ในฌานปจจัย มี " ๓ ในมัคคปจจัย มี " ๙ ในสัมปยุตตปจจัย มี " ๙ ในอัตถิปจจัย มี " ๙ ในอวิคตปจจัย มี " ๙ [๖๒๑] อัปปมาณารัมมณธรรมที่เปนเหตุ เปนปจจัยแกอัปปมาณารัมมณ*ธรรมที่เปนเหตุ โดยอารัมมณปจจัย เปนปจจัยโดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดย อุปนิสสยปจจัย [๖๒๒] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๙ ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย มี " ๙ [๖๒๓] ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย กับเหตุปจจัย มีหัวขอ*ปจจัย ๓ [๖๒๔] ในอารัมมณปจจัย กับปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มีหัวขอ*ปจจัย ๙ อนุโลมก็ดี ปจจนียะก็ดี อนุโลมปจจนียะก็ดี ปจจนียานุโลมก็ดี แหง ปญหาวาร ในกุสลัตติกะ ทานนับไวอยางไร พึงนับอยางนั้น เหตุทุกปริตตารัมมณัตติกะ จบ เหตุทุกหินัตติกะ ปฏิจจวาร [๖๒๕] หีนธรรมที่เปนเหตุ อาศัยหีนธรรมที่เปนเหตุ เกิดขึ้น เพราะ เหตุปจจัย มี ๓ นัย หีนธรรมที่ไมใชเหตุ อาศัยหีนธรรมที่ไมใชเหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุ

ปจจัย มี ๓ นัย หีนธรรมที่เปนเหตุ อาศัยหีนธรรมที่เปนเหตุ และหีนธรรมที่ไมใชเหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย [๖๒๖] ในเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๙ ในอารัมมณปจจัย มี " ๙ ในอธิปติปจจัย มี " ๙ ในอนันตรปจจัย มี " ๙ ในสมนันตรปจจัย มีหัวขอปจจัย ๙ ในสหชาตปจจัย มี " ๙ ในอัญญมัญญปจจัย มี " ๙ ในนิสสยปจจัย มี " ๙ ในอุปนิสสยปจจัย มี " ๙ ในปุเรชาตปจจัย มี " ๙ ในอาเสวนปจจัย มี " ๙ ในกัมมปจจัย มี " ๙ ในอาหารปจจัย มี " ๙ ในอวิคตปจจัย มี " ๙ [๖๒๗] หีนธรรมที่เปนเหตุ อาศัยหีนธรรมที่ไมใชเหตุ เกิดขึ้น ไมใชเพราะเหตุปจจัย [๖๒๘] หีนธรรมที่เปนเหตุ อาศัยหีนธรรมที่เปนเหตุ เกิดขึ้น ไมใช เพราะอธิปติปจจัย มี ๓ นัย หีนธรรมที่ไมใชเหตุ อาศัยหีนธรรมที่ไมใชเหตุ เกิดขึ้น ไมใชเพราะ อธิปติปจจัย มี ๓ นัย หีนธรรมที่เปนเหตุ อาศัยหีนธรรมที่เปนเหตุ และหีนธรรมที่ไมใชเหตุ เกิดขึ้น ไมใชเพราะอธิปติปจจัย มี ๓ นัย [๖๒๙] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๑ ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย มี " ๙ ในปจจัยที่ไมใชปุเรชาตปจจัย มี " ๙ ในปจจัยที่ไมใชปจฉาชาตปจจัย มี " ๙ ในปจจัยที่ไมใชอาเสวนปจจัย มี " ๙ ในปจจัยที่ไมใชกัมมปจจัย มี " ๓

ในปจจัยที่ไมใชวิปากปจจัย มีหัวขอปจจัย ๙ ในปจจัยที่ไมใชวิปปยุตตปจจัย มี " ๙ [๖๓๐] ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย กับเหตุปจจัย มีหัวขอ ปจจัย ๙ [๖๓๑] ในอารัมมณปจจัย กับปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มีหัวขอ ปจจัย ๑ สหชาตวารก็ดี ปจจยวารก็ดี นิสสยวารก็ดี สังสัฏฐวารก็ดี สัมปยุตตวาร ก็ดี พึงใหพิสดารเหมือนปฏิจจวาร ปญหาวาร [๖๓๒] หีนธรรมที่เปนเหตุ เปนปจจัยแกหีนธรรมที่เปนเหตุ โดยเหตุ ปจจัย มี ๓ นัย [๖๓๓] หีนธรรมที่เปนเหตุ เปนปจจัยแกหีนธรรมที่เปนเหตุ โดย อารัมมณปจจัย เปนปจจัยโดยอธิปติปจจัย มี ๒ อยาง คือ อารัมมณาธิปติ สห*ชาตาธิปติ [๖๓๔] ในเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๓ ในอารัมมณปจจัย มี " ๙ ในอธิปติปจจัย มี " ๙ ในอนันตรปจจัย มี " ๙ ในสมนันตรปจจัย มี " ๙ ในสหชาตปจจัย มี " ๙ ในอัญญมัญญปจจัย มี " ๙ ในนิสสยปจจัย มี " ๙ ในอุปนิสสยปจจัย มี " ๙ ในอาเสวนปจจัย มี " ๙ ในกัมมปจจัย มีหัวขอปจจัย ๓ ในอาหารปจจัย มี " ๓ ในอวิคตปจจัย มี " ๙ [๖๓๕] หีนธรรมที่เปนเหตุ เปนปจจัยแกหีนธรรมที่เปนเหตุ โดย อารัมมณปจจัย เปนปจจัยโดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย [๖๓๖] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๙

ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย มี " ๙ [๖๓๗] ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย กับเหตุปจจัย มี หัวขอปจจัย ๓ [๖๓๘] ในอารัมมณปจจัย กับปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มีหัวขอ ปจจัย ๙ อนุโลมก็ดี ปจจนียะก็ดี อนุโลมปจจนียะก็ดี ปจจนียานุโลมก็ดี แหง ปญหาวาร ในกุสลัตติกะ ทานนับไวอยางไร พึงนับอยางนั้น ปฏิจจวาร [๖๓๙] มัชฌิมธรรมที่เปนเหตุ อาศัยมัชฌิมธรรมที่เปนเหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย [๖๔๐] ในเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๙ ในอารัมมณปจจัย มี " ๙ ในอวิคตปจจัย มี " ๙ [๖๔๑] มัชฌิมธรรมที่ไมใชเหตุ อาศัยมัชฌิมธรรมที่ไมใชเหตุ เกิดขึ้น ไมใชเพราะเหตุปจจัย [๖๔๒] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๑ ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย มี " ๓ ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย มี " ๙ ในปจจัยที่ไมใชวิคตปจจัย มี " ๓ [๖๔๓] ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย กับเหตุปจจัย มีหัวขอ ปจจัย ๓ [๖๔๔] ในอารัมมณปจจัย กับปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๑ สหชาตวารก็ดี ปจจยวารก็ดี นิสสยวารก็ดี สังสัฏฐวารก็ดี สัมปยุตต*วารก็ดี พึงใหพิสดารเหมือนปฏิจจวาร ปญหาวาร [๖๔๕] มัชฌิมธรรมที่เปนเหตุ เปนปจจัยแกมัชฌิมธรรมที่เปนเหตุ โดย เหตุปจจัย มี ๓ นัย [๖๔๖] มัชฌิมธรรมที่เปนเหตุ เปนปจจัยแกมัชฌิมธรรมที่เปนเหตุ โดยอารัมมณปจจัย เปนปจจัยโดยอธิปติปจจัย มี ๒ อยาง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ

[๖๔๗] ในเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๓ ในอารัมมณปจจัย มี " ๙ ในอธิปติปจจัย มี " ๙ ในอนันตรปจจัย มี " ๙ ในสมนันตรปจจัย มี " ๙ ในกัมมปจจัย มี " ๓ ในวิปากปจจัย มี " ๙ ในอาหารปจจัย มี " ๓ ในอวิคตปจจัย มี " ๙ [๖๔๘] มัชฌิมธรรมที่เปนเหตุ เปนปจจัยแกมัชฌิมธรรมที่เปนเหตุ โดยอารัมมณปจจัย เปนปจจัยโดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย [๖๔๙] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๙ ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย มี " ๙ [๖๕๐] ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย กับเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๓ [๖๕๑] ในอารัมมณปจจัย กับปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๙ อนุโลมก็ดี ปจจนียะก็ดี อนุโลมปจจนียะก็ดี ปจจนียานุโลมก็ดี แหง ปญหาวาร ในกุสลัตติกะ ทานนับไวอยางไร พึงนับอยางนั้น ปฏิจจวาร [๖๕๒] ปณีตธรรมที่เปนเหตุ อาศัยปณีตธรรมที่เปนเหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย ปณีตธรรมที่ไมใชเหตุ อาศัยปณีตธรรมที่ไมใชเหตุ เกิดขึ้น เพราะ เหตุปจจัย มี ๓ นัย ปณีตธรรมที่เปนเหตุ อาศัยปณีตธรรมที่เปนเหตุ และปณีตธรรมที่ไมใช เหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย [๖๕๓] ในเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๙ ในอารัมมณปจจัย มี " ๙ ในอธิปติปจจัย มี " ๙ ในกัมมปจจัย มี " ๙ ในวิปากปจจัย มี " ๙ ในอาหารปจจัย มี " ๙ ในอวิคตปจจัย มี " ๙

[๖๕๔] ปณีตธรรมที่เปนเหตุ อาศัยปณีตธรรมที่เปนเหตุ เกิดขึ้น ไมใชเพราะอธิปติปจจัย [๖๕๕] ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย มีหัวขอปจจัย ๖ ในปจจัยที่ไมใชปุเรชาตปจจัย มี " ๙ ในปจจัยที่ไมใชปจฉาชาตปจจัย มี " ๙ ในปจจัยที่ไมใชอาเสวนปจจัย มี " ๙ มี " ๓ ในปจจัยที่ไมใชกัมมปจจัย ในปจจัยที่ไมใชวิปากปจจัย มีหัวขอปจจัย ๙ ในปจจัยที่ไมใชวิปปยุตตปจจัย มี " ๙ [๖๕๖] ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย กับเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๖ [๖๕๗] ในเหตุปจจัย กับปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย มีหัวขอปจจัย ๖ สหชาตวารก็ดี ปจจยวารก็ดี นิสสยวารก็ดี สังสัฏฐวารก็ดี สมปยุตต*วารก็ดี พึงใหพิสดารเหมือนปฏิจจวาร ปญหาวาร [๖๕๘] ปณีตธรรมที่เปนเหตุ เปนปจจัยแกปณีตธรรมที่เปนเหตุ โดย เหตุปจจัย มี ๓ นัย [๖๕๙] ปณีตธรรมที่ไมใชเหตุ เปนปจจัยแกปณีตธรรมที่ไมใชเหตุ โดยอารัมมณปจจัย มี ๓ นัย [๖๖๐] ปณีตธรรมที่เปนเหตุ เปนปจจัยแกปณีตธรรมที่เปนเหตุ โดย อธิปติปจจัย มี ๒ อยาง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ มี ๓ นัย [๖๖๑] ในเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๓ ในอารัมมณปจจัย มี " ๓ ในอธิปติปจจัย มี " ๖ มี " ๙ ในอนันตรปจจัย ในสมนันตรปจจัย มี " ๙ ในสหชาตปจจัย มี " ๙ ในอัญญมัญญปจจัย มี " ๙ ในนิสสยปจจัย มี " ๙ ในอุปนิสสยปจจัย มี " ๙ ในกัมมปจจัย มี " ๓

ในวิปากปจจัย มี " ๙ ในอาหารปจจัย มีหัวขอปจจัย ๓ ในอินทริยปจจัย มี " ๙ ในฌานปจจัย มี " ๓ ในมัคคปจจัย มี " ๙ ในสัมปยุตตปจจัย มี " ๙ ในอัตถิปจจัย มี " ๙ ในอวิคตปจจัย มี " ๙ [๖๖๒] ปณีตธรรมที่เปนเหตุ เปนปจจัยแกปณีตธรรมที่เปนเหตุ โดย สหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย [๖๖๓] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๙ ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย มี " ๙ [๖๖๔] ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย กับเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๓ [๖๖๕] ในอารัมมณปจจัย กับปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๓ อนุโลมก็ดี ปจจนียะก็ดี อนุโลมปจจนียะก็ดี ปจจนียานุโลมก็ดี แหง ปญหาวาร ในกุสลัตติกะ ทานนับไวอยางไร พึงนับอยางนั้น เหตุทุกหีนัตติกะ จบ -------------เหตุทุกมิจฉัตตัตติกะ ปฏิจจวาร [๖๖๖] มิจฉัตตนิยตธรรมที่เปนเหตุ อาศัยมิจฉัตตนิยตธรรมที่เปนเหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย มิจฉัตตนิยตธรรมที่ไมใชเหตุ อาศัยมิจฉัตตนิยตธรรมที่ไมใชเหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย มิจฉัตตนิยตธรรมที่เปนเหตุ อาศัยมิจฉัตตนิยตธรรมที่เปนเหตุ และ มิจฉัตตนิยตธรรมที่ไมใชเหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย [๖๖๗] มิจฉัตตนียตธรรมที่เปนเหตุ อาศัยมิจฉัตตนิยตธรรมที่เปนเหตุ เกิดขึ้น เพราะอามรัมณปจจัย [๖๖๘] ในเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๙ ในอารัมมณปจจัย มี " ๙ ในอธิปติปจจัย มี " ๙

ในอนันตรปจจัย มี " ๙ ในสมนันตรปจจัย มี " ๙ ในสหชาตปจจัย มี " ๙ ในอัญญมัญญปจจัย มี " ๙ ในนิสสยปจจัย มี " ๙ ในอุปนิสสยปจจัย มี " ๙ ในปุเรชาตปจจัย มี " ๙ ในอาเสวนปจจัย มี " ๙ ในกัมมปจจัย มี " ๙ ในอาหารปจจัย มี " ๙ ในอวิคตปจจัย มี " ๙ [๖๖๙] มิจฉัตตนิยตธรรมที่ไมใชเหตุ อาศัยมิจฉัตตนิยตธรรมที่เปนเหตุ เกิดขึ้น ไมใชเพราะอธิปติปจจัย [๖๗๐] ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย มีหัวขอปจจัย ๓ ในปจจัยที่ไมใชปจฉาชาตปจจัย มี " ๙ มี " ๓ ในปจจัยที่ไมใชในกัมมปจจัย ในปจจัยที่ไมใชวิปากปจจัย มี " ๙ [๖๗๑] ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย กับเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๓ [๖๗๒] ในเหตุปจจัย กับปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย มีหัวขอปจจัย ๓ สหชาตวารก็ดี ปจจยวารก็ดี นิสสยวารก็ดี สังสัฏฐวารก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี พึงใหพิสดารเหมือนปฏิจจวาร ปญหาวาร [๖๗๓] มิจฉัตตนิยตธรรมที่เปนเหตุ เปนปจจัยแกมิจฉัตตนิยตธรรมที่ เปนเหตุ โดยเหตุปจจัย มี ๓ นัย [๖๗๔] มิจฉัตตนิยตธรรมที่ไมใชเหตุ เปนปจจัยแกมิจฉัตตนิยตธรรม ที่ไมใชเหตุ โดยอธิปติปจจัย มีอยางเดียว คือ สหชาตาธิปติ มี ๓ นัย มีหัวขอปจจัย ๓ [๖๗๕] ในเหตุปจจัย ในอธิปติปจจัย มี " ๓ ในสหชาตปจจัย มี " ๙ ในอัญญมัญญปจจัย มี " ๙

ในนิสสยปจจัย มี " ๙ ในอุปนิสสยปจจัย มี " ๙ ในกัมมปจจัย มี " ๓ ในอาหารปจจัย มี " ๓ ในอินทริยปจจัย มี " ๓ ในฌานปจจัย มี " ๓ ในมัคคปจจัย มี " ๓ ในสัมปยุตตปจจัย มี " ๙ ในอัตถิปจจัย มี " ๙ ในอวิคตปจจัย มี " ๙ [๖๗๖] มิจฉัตตนิยตธรรมที่เปนเหตุ เปนปจจัยแกมิจฉัตตนิยตธรรม ที่เปนเหตุ โดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย [๖๗๗] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๙ ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย มี " ๙ [๖๗๘] ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย กับเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๓ [๖๗๙] ในอธิปติปจจัย กับปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๓ อนุโลมก็ดี ปจจนียะก็ดี อนุโลมปจจนียะก็ดี ปจจนียานุโลมก็ดี แหงปญหาวาร ในกุสลัตติกะ ทานนับไวอยางไร พึงนับอยางนั้น ปฏิจจวาร [๖๘๐] สัมมัตตนิยตธรรมที่เปนเหตุ อาศัยสัมมัตตนิยตธรรมที่เปนเหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย สัมมัตตนิยตธรรมที่ไมใชเหตุ อาศัยสัมมัตตนิยตธรรมที่ไมใชเหตุ เกิด ขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย สัมมัตตนิยตธรรมที่เปนเหตุ อาศัยสัมมัตตนิยตธรรมที่เปนเหตุ และ สัมมัตตนิยตธรรมที่ไมใชเหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย [๖๘๑] ในเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๙ ในอารัมมณปจจัย มี " ๙ ในอธิปติปจจัย มี " ๙ ในปุเรชาตปจจัย มี " ๙ ในอาเสวนปจจัย มี " ๙ ในกัมมปจจัย มี " ๙

ในอาหารปจจัย มี " ๙ ในอวิคตปจจัย มี " ๙ [๖๘๒] สัมมัตตนิยตธรรมที่เปนเหตุ อาศัยสัมมัตตนิยตธรรมที่เปน เหตุ เกิดขึ้น ไมใชเพราะอธิปติปจจัย [๖๘๓] ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย มีหัวขอปจจัย ๖ ในปจจัยที่ไมใชปุเรชาตปจจัย มี " ๙ ในปจจัยที่ไมใชปจฉาชาตปจจัย มี " ๙  ในปจจัยที่ไมใชกัมมปจจัย มี " ๓ ในปจจัยที่ไมใชวิปากปจจัย มี " ๙ ในปจจัยที่ไมใชวิปปยุตตปจจัย มี " ๙ [๖๘๔] ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย กับเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๖ [๖๘๕] ในเหตุปจจัย กับปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย มีหัวขอปจจัย ๖ สหชาตวารก็ดี ปจจยวารก็ดี นิสสยวารก็ดี สังสัฏฐวารก็ดี สัมปยุตตวาร ก็ดี พึงใหพิสดารเหมือนปฏิจจวาร ปญหาวาร [๖๘๖] สัมมัตตนิยตธรรมที่เปนเหตุ เปนปจจัยแกสัมมัตตนิยตธรรมที่*เปนเหตุ โดยเหตุปจจัย มี ๓ นัย [๖๘๗] สัมมัตตนิยตธรรมที่เปนเหตุ เปนปจจัยแกสัมมัตตนิยตธรรมที่*เปนเหตุ โดยอธิปติปจจัย มีอยางเดียว คือ สหชาตาธิปติ มี ๓ นัย สัมมัตตนิยตธรรมที่ไมใชเหตุ เปนปจจัยแกสัมมัตตนิยตธรรมที่ไมใชเหตุ โดยอธิปติปจจัย มีอยางเดียว คือ สหชาตาธิปติ มี ๓ นัย [๖๘๘] ในเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๓ ในอธิปติปจจัย มี " ๖ ในสหชาตปจจัย มี " ๙ ในอัญญมัญญปจจัย มีหัวขอปจจัย ๙ ในนิสสยปจจัย มี " ๙ ในอุปนิสสยปจจัย มี " ๙ ในกัมมปจจัย มี " ๓ ในอาหารปจจัย มี " ๓

ในอินทริยปจจัย มี " ๙ ในฌานปจจัย มี " ๓ ในมัคคปจจัย มี " ๙ ในสัมปยุตตปจจัย มี " ๙ ในอัตถิปจจัย มี " ๙ ในอวิคตปจจัย มี " ๙ [๖๘๙] สัมมัตตนิยตธรรมที่เปนเหตุ เปนปจจัยแกสัมมัตตนิยตธรรม ที่เปนเหตุ โดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย [๖๙๐] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๙ ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย มี " ๙ [๖๙๑] ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย กับเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๓ [๖๙๒] ในอธิปติปจจัย กับปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๓ อนุโลมก็ดี ปจจนียะก็ดี อนุโลมปจจนียะก็ดี ปจจนียานุโลมก็ดี แหงปญหาวาร ในกุสลัตติกะ ทานนับไวอยางไร พึงนับอยางนั้น ปฏิจจวาร [๖๙๓] อนิยตธรรมที่เปนเหตุ อาศัยอนิยตธรรมที่เปนเหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย อนิยตธรรมที่ไมใชเหตุ อาศัยอนิยตธรรมที่ไมใชเหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุ*ปจจัย มี ๓ นัย อนิยตธรรมที่เปนเหตุ อาศัยอนิยตธรรมที่เปนเหตุ และอนิยตธรรมที่ ไมใชเหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย [๖๙๔] ในเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๙ ในอารัมมณปจจัย มี " ๙ ในอธิปติปจจัย มี " ๙ ในกัมมปจจัย มี " ๙ มี " ๙ ในวิปากปจจัย ในอวิคตปจจัย มี " ๙ [๖๙๕] อนิยตธรรมที่ไมใชเหตุ อาศัยอนิยตธรรมที่ไมใชเหตุ เกิดขึ้น ไมใชเพราะเหตุปจจัย อนิยตธรรมที่เปนเหตุ อาศัยอนิยตธรรมที่ไมใชเหตุ เกิดขึ้น ไมใช เพราะเหตุปจจัย

[๖๙๖] อนิยตธรรมที่ไมใชเหตุ อาศัยอนิยตธรรมที่เปนเหตุ เกิดขึ้น ไมใชเพราะอารัมมณปจจัย อนิยตธรรมที่ไมใชเหตุ อาศัยอนิยตธรรมที่ไมใชเหตุ เกิดขึ้น ไมใช เพราะอารัมมณปจจัย อนิยตธรรมที่ไมใชเหตุ อาศัยอนิยตธรรมที่เปนเหตุ และอนิยตธรรมที่*ไมใชเหตุ เกิดขึ้น ไมใชเพราะอารัมมณปจจัย [๖๙๗] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๒ ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย มี " ๓ ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย มี " ๙ ในปจจัยที่ไมใชอนันตรปจจัย มี " ๓ ในปจจัยที่ไมใชสมนันตรปจจัย มี " ๓ ในปจจัยที่ไมใชอัญญมัญญปจจัย มี " ๓ ในปจจัยที่ไมใชอุปนิสสยปจจัย มี " ๓ ในปจจัยที่ไมใชปุเรชาตปจจัย มีหัวขอปจจัย ๙ ในปจจัยที่ไมใชปจฉาชาตปจจัย มี " ๙ ในปจจัยที่ไมใชอาเสวนปจจัย มี " ๙ ในปจจัยที่ไมใชกัมมปจจัย มี " ๓ ในปจจัยที่ไมใชวิปากปจจัย มี " ๙ ในปจจัยที่ไมใชอาหารปจจัย มี " ๑ ในปจจัยที่ไมใชอินทริยปจจัย มี " ๑ ในปจจัยที่ไมใชฌานปจจัย มี " ๑ ในปจจัยที่ไมใชมัคคปจจัย มี " ๑ ในปจจัยที่ไมใชสัมปยุตตปจจัย มี " ๓ ในปจจัยที่ไมใชวิปปยุตตปจจัย มี " ๙ ในปจจัยที่ไมใชนัตถิปจจัย มี " ๓ ในปจจัยที่ไมใชวิคตปจจัย มี " ๓ [๖๙๘] ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย กับเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๓ [๖๙๙] ในอารัมมณปจจัย กับปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๒ สหชาตวารก็ดี ปจจยวารก็ดี นิสสยวารก็ดี สังสัฏฐวารก็ดี สัมปยุตต*วารก็ดี พึงใหพิสดารเหมือนปฏิจจวาร ปญหาวาร

[๗๐๐] อนิยตธรรมที่เปนเหตุ เปนปจจัยแกอนิยตธรรมที่เปนเหตุ โดย เหตุปจจัย มี ๓ นัย [๗๐๑] อนิยตธรรมที่เปนเหตุ เปนปจจัยแกอนิยตธรรมที่เปนเหตุ โดย อารัมมณปจจัย มี ๙ นัย [๗๐๒] อนิยตธรรมที่เปนเหตุ เปนปจจัยแกอนิยตธรรมที่เปนเหตุ โดยอธิปติปจจัย มี ๒ อยาง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ มี ๓ นัย อนิยตธรรมที่ไมใชเหตุ เปนปจจัยแกอนิยตธรรมที่ไมใชเหตุ โดยอธิปติ*ปจจัย มี ๒ อยาง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ มี ๓ นัย อนิยตธรรมที่เปนเหตุ และอนิยตธรรมที่ไมใชเหตุ เปนปจจัยแกอนิยต*ธรรมที่เปนเหตุ โดยอธิปติปจจัย มี ๒ อยาง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ มี ๓ นัย [๗๐๓] ในเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๓ ในอารัมมณปจจัย มี " ๙ ในอธิปติปจจัย มี " ๙ ในอนันตรปจจัย มี " ๙ ในสมมันตรปจจัย มี " ๙ ในสหชาตปจจัย มี " ๙ ในอัญญมัญญปจจัย มี " ๙ ในนิสสยปจจัย มี " ๙ ในอุปนิสสยปจจัย มี " ๙ ในปุเรชาตปจจัย มี " ๓ ในปจฉาชาตปจจัย มี " ๓ ในอาเสวนปจจัย มี " ๙ ในกัมมปจจัย มี " ๓ ในวิปากปจจัย มี " ๙ ในอาหารปจจัย มี " ๓ ในอินทริยปจจัย มี " ๙ ในฌานปจจัย มี " ๓ ในมัคคปจจัย มี " ๙

ในสัมปยุตตปจจัย มีหัวขอปจจัย ๙ ในวิปปยุตตปจจัย มี " ๕ ในอัตถิปจจัย มี " ๙ ในนัตถิปจจัย มี " ๙ ในวิคตปจจัย มี " ๙ ในอวิคตปจจัย มี " ๙ [๗๐๔] อนิยตธรรมที่เปนเหตุ เปนปจจัยแกอนิยตธรรมที่เปนเหตุ โดยอารัมมณปจจัย เปนปจจัยโดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย [๗๐๕] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๙ ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย มี " ๙ [๗๐๖] ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย กับเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๓ [๗๐๗] ในอารัมมณปจจัย กับปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มีหัวขอ ปจจัย ๙ อนุโลมก็ดี ปจจนียะก็ดี อนุโลมปจจนียะก็ดี ปจจนียานุโลมก็ดี แหงปญหาวาร ในกุสลัตติกะ ทานนับไวอยางไร พึงนับอยางนั้น เหตุทุกมิจฉัตตัตติกะ จบ เหตุทุกมัคคารัมมณัตติกะ ปฏิจจวาร [๗๐๘] มัคคารัมมณธรรมที่เปนเหตุ อาศัยมัคคารัมมณธรรมที่เปนเหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย มัคคารัมมณธรรมที่ไมใชเหตุ อาศัยมัคคารัมมณธรรมที่ไมใชเหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย มัคคารัมมณธรรมที่เปนเหตุ อาศัยมัคคารัมมณธรรมที่เปนเหตุ และ มัคคารัมมณธรรมที่ไมใชเหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย [๗๐๙] ในเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๙ ในอารัมมณปจจัย มี " ๙ ในอธิปติปจจัย มี " ๙ ในกัมมปจจัย มี " ๙ ในอวิคตปจจัย มี " ๙ [๗๑๐] มัคคารัมมณธรรมที่ไมใชเหตุ อาศัยมัคคารัมมณธรรมที่ไมใชเหตุ

เกิดขึ้น ไมใชเพราะเหตุปจจัย [๗๑๑] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๑ ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย มี " ๙ ในปจจัยที่ไมใชปุเรชาตปจจัย มี " ๙ ในปจจัยที่ไมใชปจฉาชาตปจจัย มี " ๙ ในปจจัยที่ไมใชอาเสวนปจจัย มี " ๙ ในปจจัยที่ไมใชกัมมปจจัย มี " ๓ ในปจจัยที่ไมใชวิปากปจจัย มี " ๙ ในปจจัยที่ไมใชมัคคปจจัย มี " ๑ ในปจจัยที่ไมใชวิปปยุตตปจจัย มี " ๙ [๗๑๒] ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย กับเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๙ [๗๑๓] ในอารัมมณปจจัย กับปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๑ สหชาตวารก็ดี ปจจยวารก็ดี นิสสยวารก็ดี สังสัฏฐวารก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี พึงใหพิสดารเหมือนปฏิจจวาร ปญหาวาร [๗๑๔] มัคคารัมมณธรรมที่เปนเหตุ เปนปจจัยแกมัคคารัมมณธรรม ที่เปนเหตุ โดยเหตุปจจัย มี ๓ นัย [๗๑๕] มัคคารัมมณธรรมที่เปนเหตุ เปนปจจัยแกมัคคารัมมณธรรม ที่เปนเหตุ โดยอธิปติปจจัย มีอยางเดียว คือ สหชาตาธิปติ มี ๓ นัย มัคคารัมมณธรรมที่ไมใชเหตุ เปนปจจัยแกมัคคารัมมณธรรมที่ไมใชเหตุ โดยอธิปติปจจัย มีอยางเดียว คือ สหชาตาธิปติ มี ๓ นัย [๗๑๖] มัคคารัมมณธรรมที่เปนเหตุ เปนปจจัยแกมัคคารัมมณธรรม ที่เปนเหตุ โดยอนันตรปจจัย [๗๑๗] ในเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๓ ในอธิปติปจจัย มี " ๖ ในอนันตรปจจัย มี " ๙ ในสมนันตรปจจัย มี " ๙ ในสหชาตปจจัย มี " ๙ ในอัญญมัญญปจจัย มี " ๙

ในนิสสยปจจัย มี " ๙ ในอุปนิสสยปจจัย มี " ๙ ในอาเสวนปจจัย มี " ๙ ในกัมมปจจัย มี " ๓ ในอาหารปจจัย มี " ๓ ในอินทริยปจจัย มี " ๙ ในฌานปจจัย มี " ๓ ในมัคคปจจัย มี " ๙ ในสัมปยุตตปจจัย มี " ๙ ในอัตถิปจจัย มี " ๙ ในนัตถิปจจัย มี " ๙ ในวิคตปจจัย มีหัวขอปจจัย ๙ ในอวิคตปจจัย มี " ๙ [๗๑๘] มัคคารัมมณธรรมที่เปนเหตุ เปนปจจัยแกมัคคารัมมณธรรม ที่เปนเหตุ โดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย [๗๑๙] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๙ ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย มี " ๙ [๗๒๐] ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย กับเหตุปจจัย มีหัวขอ ปจจัย ๓ [๗๒๑] ในอธิปติปจจัย กับปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มีหัวขอ ปจจัย ๓ อนุโลมก็ดี ปจจนียะก็ดี อนุโลมปจจนียะก็ดี ปจจนียานุโลมก็ดี แหงปญหาวาร ในกุสลัตติกะ ทานนับไวอยางไร พึงนับอยางนั้น ปฏิจจวาร [๗๒๒] มัคคเหตุกธรรมที่เปนเหตุ อาศัยมัคคเหตุกธรรมที่เปนเหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย มัคคเหตุกธรรมที่ไมใชเหตุ อาศัยมัคคเหตุกธรรมที่ไมใชเหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย มัคคเหตุกธรรมที่เปนเหตุ อาศัยมัคคเหตุกธรรมที่เปนเหตุ และมัคคเหตุก ธรรมที่ไมใชเหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย [๗๒๓] ในเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๙

ในอารัมมณปจจัย มี " ๙ ในอธิปติปจจัย มี " ๙ ในอาเสวนปจจัย มี " ๙ ในกัมมปจจัย มี " ๙ ในอาหารปจจัย มี " ๙ ในอินทริยปจจัย มี " ๙ ในอวิคตปจจัย มี " ๙ [๗๒๔] มัคคเหตุกธรรมที่เปนเหตุ อาศัยมัคคเหตุกธรรมที่เปนเหตุ เกิดขึ้น ไมใชเพราะอธิปติปจจัย [๗๒๕] ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย มีหัวขอปจจัย ๖ ในปจจัยที่ไมใชปุเรชาตปจจัย มี " ๙ ในปจจัยที่ไมใชปจฉาชาตปจจัย มี " ๙ ในปจจัยที่ไมใชกัมมปจจัย มี " ๓ ในปจจัยที่ไมใชวิปากปจจัย มี " ๙ ในปจจัยที่ไมใชวปปยุตตปจจัย มี " ๙ ิ [๗๒๖] ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย กับเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๖ [๗๒๗] ในเหตุปจจัย กับปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย มีหัวขอปจจัย ๖ สหชาตวารก็ดี ปจจยวารก็ดี นิสสยวารก็ดี สังสัฏฐวารก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี พึงใหพิสดารเหมือนปฏิจจวาร ปญหาวาร [๗๒๘] มัคคเหตุกธรรมที่เปนเหตุ เปนปจจัยแกมัคคเหตุกธรรม ที่เปนเหตุ โดยเหตุปจจัย มี ๓ นัย [๗๒๙] มัคคเหตุกธรรมที่เปนเหตุ เปนปจจัยแกมัคคเหตุกธรรม ที่เปนเหตุ โดยอธิปติปจจัย มีอยางเดียว คือ สหชาตาธิปติ มี ๓ นัย มัคคเหตุกธรรมที่ไมใชเหตุ เปนปจจัยแกมัคคเหตุกธรรมที่ไมใชเหตุ โดยอธิปติปจจัย มีอยางเดียว คือ สหชาตาธิปติ มี ๓ นัย [๗๓๐] ในเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๓ ในอธิปติปจจัย มี " ๖ ในสหชาตปจจัย มี " ๙

ในอัญญมัญญปจจัย มี " ๙ ในนิสสยปจจัย มี " ๙ ในอุปนิสสยปจจัย มี " ๙ ในกัมมปจจัย มี " ๓ ในอาหารปจจัย มี " ๓ ในอินทริยปจจัย มี " ๙ ในฌานปจจัย มี " ๓ ในมัคคปจจัย มี " ๙ ในสัมปยุตตปจจัย มี " ๙ ในอัตถิปจจัย มี " ๙ ในอวิคตปจจัย มี " ๙ [๗๓๑] มัคคเหตุกธรรมที่เปนเหตุ เปนปจจัยแกมัคคเหตุกธรรมที่ เปนเหตุ โดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย [๗๓๒] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๙ ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย มี " ๙ [๗๓๓] ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย กับเหตุปจจัย มีหัวขอ ปจจัย ๓ [๗๓๔] ในอธิปติปจจัย กับปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๓ อนุโลมก็ดี ปจจนียะก็ดี อนุโลมปจจนียะก็ดี ปจจนียานุโลมก็ดี แหงปญหาวาร ในกุสลัตติกะ ทานนับไวอยางไร พึงนับอยางนั้น ปฏิจจวาร [๗๓๕] มัคคาธิปติธรรมที่เปนเหตุ อาศัยมัคคาธิปติธรรมที่เปนเหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย มัคคาธิปติธรรมที่ไมใชเหตุ อาศัยมัคคาธิปติธรรมที่ไมใชเหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย มัคคาธิปติธรรมที่เปนเหตุ อาศัยมัคคาธิปติธรรมที่เปนเหตุ และมัคคา ธิปติธรรมที่ไมใชเหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย [๗๓๖] ในเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๙ ในอารัมมณปจจัย มี " ๙ ในกัมมปจจัย มี " ๙ ในอาหารปจจัย มี " ๙

ในอวิคตปจจัย มี " ๙ [๗๓๗] มัคคาธิปติธรรมที่เปนเหตุ อาศัยมัคคาธิปติธรรมที่เปนเหตุ เกิดขึ้น ไมใชเพราะอธิปติปจจัย [๗๓๘] ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย มีหัวขอปจจัย ๙ ในปจจัยที่ไมใชปุเรชาตปจจัย มี " ๙ ในปจจัยที่ไมใชปจฉาชาตปจจัย มี " ๙ ในปจจัยที่ไมใชอาเสวนปจจัย มี " ๙ ในปจจัยที่ไมใชกัมมปจจัย มี " ๓ ในปจจัยที่ไมใชวิปากปจจัย มี " ๙ ในปจจัยที่ไมใชวิปปยุตตปจจัย มี " ๙ [๗๓๙] ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย กับเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๙ [๗๔๐] ในเหตุปจจัย กับปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย มีหัวขอปจจัย ๙ สหชาตวารก็ดี ปจจยวารก็ดี นิสสยวารก็ดี สังสัฏฐวารก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี พึงใหพิสดารเหมือนปฏิจจวาร ปญหาวาร [๗๔๑] มัคคาธิปติธรรมที่เปนเหตุ เปนปจจัยแกมัคคาธิปติธรรมที่ เปนเหตุ โดยเหตุปจจัย มี ๓ นัย [๗๔๒] มัคคาธิปติธรรมที่เปนเหตุ เปนปจจัยแกมัคคาธิปติธรรม ที่เปนเหตุ โดยอารัมมณปจจัย มี ๙ นัย [๗๔๓] มัคคาธิปติธรรมที่เปนเหตุ เปนปจจัยแกมัคคาธิปติธรรม ที่เปนเหตุ โดยอธิปติปจจัย มี ๒ อยาง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ มี ๓ นัย มัคคาธิปติธรรมที่ไมใชเหตุ เปนปจจัยแกมัคคาธิปติธรรมที่ไมใชเหตุ โดยอธิปติปจจัย มี ๒ อยาง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ มี ๓ นัย มัคคาธิปติธรรมที่เปนเหตุ และมัคคาธิปติธรรมที่ไมใชเหตุ เปนปจจัยแก มัคคาธิปติธรรมที่เปนเหตุ โดยอธิปติปจจัย มีอยางเดียว คือ อารัมมณาธิปติ มี ๓ นัย [๗๔๔] ในเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๓ ในอารัมมณปจจัย มี " ๙ ในอธิปติปจจัย มี " ๙

ในอนันตรปจจัย มี " ๙ ในสมนันตรปจจัย มี " ๙ ในสหชาตปจจัย มี " ๙ ในอัญญมัญญปจจัย มี " ๙ ในนิสสยปจจัย มี " ๙ ในอุปนิสสยปจจัย มี " ๙ ในอาเสวนปจจัย มี " ๙ ในกัมมปจจัย มี " ๓ ในอาหารปจจัย มี " ๓ ในอินทริยปจจัย มี " ๙ ในฌานปจจัย มี " ๓ ในมัคคปจจัย มีหัวขอปจจัย ๙ ในสัมปยุตตปจจัย มี " ๙ ในอัตถิปจจัย มี " ๙ ในอวิคตปจจัย มี " ๙ [๗๔๕] ในมัคคาธิปติธรรมที่ไมใชเหตุ เปนปจจัยแกมัคคาธิปติธรรม ที่เปนเหตุ โดยอารัมมณปจจัย เปนปจจัยโดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดย อุปนิสสยปจจัย [๗๔๖] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๙ ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย มี " ๙ [๗๔๗] ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย กับเหตุปจจัย มีหัวขอ ปจจัย ๓ [๗๔๘] ในอารัมมณปจจัย กับปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มีหัวขอ ปจจัย ๙ อนุโลมก็ดี ปจจนียะก็ดี อนุโลมปจจนียะก็ดี ปจจนียานุโลมก็ดี แหงปญหาวาร ในกุสลัตติกะ ทานนับไวอยางไร พึงนับอยางนั้น เหตุทุกมัคคารัมมณัตติกะ จบ เหตุทุกอุปปนนัตติกะ ปญหาวาร [๗๔๙] อุปปนนธรรมที่เปนเหตุ เปนปจจัยแกอุปปนนธรรมที่เปนเหตุ โดยเหตุปจจัย มี ๓ นัย

[๗๕๐] อุปปนนธรรมที่ไมใชเหตุ เปนปจจัยแกอุปปนนธรรมที่ไมใชเหตุ โดยอารัมมณปจจัย มี ๓ นัย [๗๕๑] อุปปนนธรรมที่เปนเหตุ เปนปจจัยแกอุปปนนธรรมที่เปนเหตุ โดยอธิปติปจจัย มีอยางเดียว คือ สหชาตาธิปติ มี ๓ นัย อุปปนนธรรมที่ไมใชเหตุ เปนปจจัยแกอุปปนนธรรมที่ไมใชเหตุ โดย อธิปติปจจัย มี ๒ อยาง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ มี ๓ นัย [๗๕๒] อุปปนนธรรมที่เปนเหตุ เปนปจจัยแกอุปปนนธรรมที่เปนเหตุ โดยสหชาตปจจัย [๗๕๓] ในเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๓ ในอารัมมณปจจัย มี " ๓ ในอธิปติปจจัย มี " ๖ ในสหชาตปจจัย มี " ๙ ในอัญญมัญญปจจัย มี " ๙ ในนิสสยปจจัย มี " ๙ ในอุปนิสสยปจจัย มี " ๓ คือ บุคคลผูยังฌานใหเกิดขึ้น ยังวิปสสนาใหเกิดขึ้น ยังมรรคใหเกิดขึ้น ยังอภิญญาใหเกิดขึ้น ยังสมาบัติใหเกิดขึ้น เพราะอาศัยอุตุที่เกิดขึ้นแลว ในปุเรชาตปจจัย มีหัวขอปจจัย ๓ ในปจฉาชาตปจจัย มี " ๓ ในกัมมปจจัย มี " ๓ ในวิปากปจจัย มี " ๙ ในอาหารปจจัย มี " ๓ ในอินทริยปจจัย มี " ๙ ในฌานปจจัย มี " ๓ ในมัคคปจจัย มี " ๙ ในสัมปยุตตปจจัย มี " ๙ ในวิปปยุตตปจจัย มี " ๕ ในอัตถิปจจัย มีหัวขอปจจัย ๙ ในอวิคตปจจัย มี " ๙

[๗๕๔] อุปปนนธรรมที่เปนเหตุ เปนปจจัยแกอุปปนนธรรมที่เปน เหตุ โดยสหชาตปจจัย [๗๕๕] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๙ ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย มี " ๙ [๗๕๖] ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย กับเหตุปจจัย มีหัวขอ ปจจัย ๓ [๗๕๗] ในอารัมมณปจจัย กับปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มีหัวขอ ปจจัย ๓ อนุโลมก็ดี ปจจนียะก็ดี อนุโลมปจจนียะก็ดี ปจจนียานุโลมก็ดี แหง ปญหาวาร ในกุสลัตติกะ ทานนับไวอยางไร พึงนับอยางนั้น ในทุกะนี้ ปฏิจจวารก็ดี สหชาตวารก็ดี ปจจยวารก็ดี นิสสยวารก็ดี สังสัฏฐวารก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี อนุปปนนธรรมก็ดี อุปาทิธรรมก็ดี ไมมี เหตุทุกอุปปนนัตติกะ จบ เหตุทุกอตีตัตติกะ ปญหาวาร [๗๕๘] ปจจุปปนนธรรมที่เปนเหตุ เปนปจจัยแกปจจุปปนนธรรมที่เปน เหตุ โดยเหตุปจจัย มี ๒ นัย [๗๕๙] ปจจุปปนนธรรมที่ไมใชเหตุ เปนปจจัยแกปจจุปปนธรรมที่ ไมใชเหตุ โดยอารัมมณปจจัย มี ๓ นัย [๗๖๐] ปจจุปปนนธรรมที่เปนเหตุ เปนปจจัยแกปจจุปปนนธรรมที่เปน เหตุ โดยอธิปติปจจัย มี ๒ อยาง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ มี ๓ นัย ปจจุปปนนธรรมที่ไมใชเหตุ เปนปจจัยแกปจจุปปนนธรรมที่ไมใชเหตุ โดยอธิปติปจจัย มี ๒ อยาง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ มี ๓ นัย [๗๖๑] ปจจุปปนนธรรมที่เปนเหตุ เปนปจจัยแกปจจุปปนนธรรมที่ เปนเหตุ โดยสหชาตปจจัย [๗๖๒] ในเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๓ ในอารัมมณปจจัย มี " ๓ ในอธิปติปจจัย มี " ๖ ในสหชาตปจจัย มี " ๙

ในอัญญมัญญปจจัย มี " ๙ ในนิสสยปจจัย มี " ๙ ในอุปนิสสยปจจัย มี " ๙ ในปุเรชาตปจจัย มี " ๓ ในปจฉาชาตปจจัย มี " ๓ ในกัมมปจจัย มี " ๓ ในวิปากปจจัย มี " ๙ ในอาหารปจจัย มี " ๓ ในอินทริยปจจัย มี " ๙ ในฌานปจจัย มี " ๓ ในมัคคปจจัย มี " ๙ ในสัมปยุตตปจจัย มี " ๙ ในวิปปยุตตปจจัย มี " ๕ ในอัตถิปจจัย มี " ๙ ในอวิคตปจจัย มี " ๙ [๗๖๓] ปจจุปปนนธรรมที่เปนเหตุ เปนปจจัยแกปจจุปปนนธรรม ที่เปนเหตุ โดยสหชาตปจจัย มีหัวขอปจจัย ๙ [๗๖๔] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย มี " ๙ [๗๖๕] ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย กับเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๓ [๗๖๖] ในอารัมมณปจจัย กับปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๓ อนุโลมก็ดี ปจจนียะก็ดี อนุโลมปจจนียะก็ดี ปจจนียานุโลมก็ดี แหงปญหาวาร ในกุสลัตติกะ ทานนับไวอยางไร พึงนับอยางนั้น ในทุกะนี้ ปฏิจจวารก็ดี สหชาตวารก็ดี ปจจัยวารก็ดี นิสสยวารก็ดี สังสัฏฐวารก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี อตีตธรรมก็ดี อนาคตธรรมก็ดี ไมมี เหตุทุกอตีตัตติกะ จบ เหตุกอตีตารัมมณัตติกะ ปฏิจจวาร [๗๖๗] อตีตารัมมณธรรมที่เปนเหตุ อาศัยอตีตารัมมณธรรมที่เปนเหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย

อตีตารัมมณธรรมที่ไมใชเหตุ อาศัยอตีตารัมมณธรรมที่ไมใชเหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย อตีตารัมมณธรรมที่เปนเหตุ อาศัยอตีตารัมมณธรรมที่เปนเหตุ และ อตีตารัมมณธรรมที่ไมใชเหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย [๗๖๘] ในเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๙ ในอารัมมณปจจัย มี " ๙ ในอธิปติปจจัย มี " ๙ ในอนันตรปจจัย มี " ๙ ในสมนันตรปจจัย มี " ๙ ในกัมมปจจัย มีหัวขอปจจัย ๙ ในอวิคตปจจัย มี " ๙ [๗๖๙] อตีตารัมมณธรรมที่ไมใชเหตุ อาศัยอตีตารัมมณธรรมที่ไมใช เหตุ เกิดขึ้น ไมใชเพราะเหตุปจจัย อตีตารัมมณธรรมที่เปนเหตุ อาศัยอตีตารัมมณธรรมที่ไมใชเหตุ เกิดขึ้น ไมใชเพราะเหตุปจจัย [๗๗๐] อตีตารัมมณธรรมที่เปนเหตุ อาศัยอตีตารัมมณธรรมที่เปนเหตุ เกิดขึ้น ไมใชเพราะอธิปติปจจัย [๗๗๑] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๒ ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย มี " ๙ ในปจจัยที่ไมใชปุเรชาตปจจัย มี " ๙ ในปจจัยที่ไมใชปจฉาชาตปจจัย มี " ๙ ในปจจัยที่ไมใชอาเสวนปจจัย มี " ๙ ในปจจัยที่ไมใชกัมมปจจัย มี " ๓ ในปจจัยที่ไมใชวิปากปจจัย มี " ๙ ในปจจัยที่ไมใชมัคคปจจัย มี " ๑ ในปจจัยที่ไมใชวิปปยุตตปจจัย มี " ๙ [๗๗๒] ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย กับเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๙ [๗๗๓] ในอารัมมณปจจัย กับปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๒ สหชาตวารก็ดี ปจจยวารก็ดี นิสสยวารก็ดี สังสัฏฐวารก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี พึงใหพิสดารเหมือนปฏิจจวาร [๗๗๔] อตีตารัมมณธรรมที่เปนเหตุ เปนปจจัยแกอตีตารัมมณธรรม

ที่เปนเหตุ โดยเหตุปจจัย มี ๓ นัย [๗๗๕] อตีตารัมมณธรรมที่เปนเหตุ เปนปจจัยแกอตีตารัมมณธรรม ที่เปนเหตุ โดยอารัมมณปจจัย มี ๙ นัย [๗๗๖] อตีตารัมมณธรรมที่เปนเหตุ เปนปจจัยแกอตีตารัมมณธรรม ที่เปนเหตุ โดยอธิปติปจจัย มี ๒ อยาง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ มี ๓ นัย อตีตารัมมณธรรมที่ไมใชเหตุ เปนปจจัยแกอตีตารัมมณธรรมที่ไมใชเหตุ โดยอธิปติปจจัย มี ๒ อยาง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ มี ๓ นัย อตีตารัมมณธรรมที่เปนเหตุ และอตีตารัมมณธรรมที่ไมใชเหตุ เปนปจจัย แกอตีตารัมมณธรรมที่เปนเหตุ โดยอธิปติปจจัย มีอยางเดียว คือ อารัมมณาธิปติ มี ๓ นัย [๗๗๗] ในเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๓ ในอารัมมณปจจัย มี " ๙ ในอธิปติปจจัย มี " ๙ ในอนันตรปจจัย มี " ๙ ในสมนันตรปจจัย มี " ๙ ในสหชาตปจจัย มี " ๙ ในอัญญมัญญปจจัย มี " ๙ ในนิสสยปจจัย มี " ๙ ในอุปนิสสยปจจัย มี " ๙ ในอาเสวนปจจัย มี " ๙ ในกัมมปจจัย มี " ๓ ในวิปากปจจัย มี " ๙ ในอาหารปจจัย มี " ๓ ในอินทริยปจจัย มี " ๙ ในฌานปจจัย มี " ๓ ในมัคคปจจัย มีหัวขอปจจัย ๙ ในสัมปยุตตปจจัย มี " ๙ ในอัตถิปจจัย มี " ๙ ในอวิคตปจจัย มี " ๙

[๗๗๘] อตีตารัมมณธรรมที่เปนเหตุ เปนปจจัยแกอตีตารัมมณธรรม ที่เปนเหตุ โดยอารัมมณปจจัย เปนปจจัยโดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดย โดยอุปนิสสยปจจัย [๗๗๙] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๙ ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย มี " ๙ [๗๘๐] ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย กับเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๓  [๗๘๑] ในอารัมมณปจจัย กับปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๙ อนุโลมก็ดี ปจจนียะก็ดี อนุโลมปจจนียะก็ดี ปจจนียานุโลมก็ดี แหงปญหาวารในกุสลัตติกะ ทานนับไวอยางไร พึงนับอยางนั้น ปฏิจจวาร [๗๘๒] อนาคตารัมมณธรรมที่เปนเหตุ อาศัยอนาคตารัมมณธรรม ที่เปนเหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย อนาคตารัมมณธรรมที่ไมใชเหตุ อาศัยอนาคตรัมมณธรรมที่ไมใชเหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย อนาคตารัมมณธรรมที่เปนเหตุ อาศัยอนาคตารัมมณธรรมที่เปนเหตุ และอนาคตารัมมณธรรมที่ไมใชเหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย [๗๘๓] ในเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๙ ในอารัมมณปจจัย มี " ๙ ในกัมมปจจัย มี " ๙ ในอวิคตปจจัย มี " ๙ [๗๘๔] อนาคตารัมมณธรรมที่ไมใชเหตุ อาศัยอนาคตารัมมณธรรม ที่ไมใชเหตุ เกิดขึ้น ไมใชเพราะเหตุปจจัย อนาคตารัมมณธรรมที่เปนเหตุ อาศัยอนาคตารัมมณธรรมที่ไมใชเหตุ เกิดขึ้น ไมใชเพราะเหตุปจจัย [๗๘๕] อนาคตารัมมณธรรมที่เปนเหตุ อาศัยอนาคตารัมมณธรรม ที่เปนเหตุ เกิดขึ้น ไมใชเพราะอธิปติปจจัย [๗๘๖] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๒ ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย มี " ๙ ในปจจัยที่ไมใชปุเรชาตปจจัย มี " ๙ ในปจจัยที่ไมใชปจฉาชาตปจจัย มี " ๙ ในปจจัยที่ไมใชอาเสวนปจจัย มี " ๙

ในปจจัยที่ไมใชกัมมปจจัย มี " ๓ ในปจจัยที่ไมใชวิปากปจจัย มี " ๙ ในปจจัยที่ไมใชมัคคปจจัย มี " ๑ ในปจจัยที่ไมใชวิปปยุตตปจจัย มี " ๙ [๗๘๗] ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย กับเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๙ [๗๘๘] ในอารัมมณปจจัย กับปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๒ สหชาตวารก็ดี ปจจยวารก็ดี นิสสยวารก็ดี สังสัฏฐวารก็ดี สัมปยุตต*วารก็ดี พึงใหพิสดารเหมือนปฏิจจวาร ปญหาวาร [๗๘๙] อนาคตารัมมณธรรมที่เปนเหตุ เปนปจจัยแกอนาคตารัมมณ*ธรรมที่เปนเหตุ โดยเหตุปจจัย มี ๓ นัย [๗๙๐] อนาคตารัมมณธรรมที่เปนเหตุ เปนปจจัยแกอนาคตารัมมณธรรม ที่เปนเหตุ โดยอารัมมณปจจัย มี ๙ นัย [๗๙๑] อนาคตารัมมณธรรมที่เปนเหตุ เปนปจจัยแกอนาคตารัมมณ*ธรรมที่เปนเหตุ โดยอธิปติปจจัย มี ๒ อยาง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ มี ๓ นัย อนาคตารัมมณธรรมที่ไมใชเหตุ เปนปจจัยแกอนาคตารัมมณธรรม ที่ไมใชเหตุ โดยอธิปติปจจัย มี ๒ อยาง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ มี ๓ นัย อนาคตารัมมณธรรมที่เปนเหตุ และอนาคตารัมมณธรรมที่ไมใชเหตุ เปนปจจัยแกอนาคตารัมมณธรรมที่เปนเหตุ โดยอธิปติปจจัย มี ๒ อยาง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ มี ๓ นัย [๗๙๒] ในเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๓ ในอารัมมณปจจัย มี " ๙ ในอธิปติปจจัย มี " ๙ ในอนันตรปจจัย มี " ๙ ในสมนันตรปจจัย มี " ๙ ในสหชาตปจจัย มี " ๙ ในอัญญมัญญปจจัย มี " ๙ ในนิสสยปจจัย มี " ๙ ในอุปนิสสยปจจัย มี " ๙

ในอาเสวนปจจัย มี " ๙ ในกัมมปจจัย มี " ๓ ในวิปากปจจัย มี " ๙ ในอาหารปจจัย มี " ๓ ในอินทริยปจจัย มี " ๓ ในฌานปจจัย มีหัวขอปจจัย ๓ ในมัคคปจจัย มี " ๓ ในอวิคตปจจัย มี " ๙ [๗๙๓] อนาคตารัมมณธรรมที่เปนเหตุ เปนปจจัยแกอนาคตารมมณ*ธรรมที่เปนเหตุ โดยอารัมมณปจจัย เปนปจจัยโดยสหชาตปจจัย เปนปจจัย โดยอุปนิสสยปจจัย [๗๙๔] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๙ ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย มี " ๙ [๗๙๕] ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย กับเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๓ [๗๙๖] ในอารัมมณปจจัย กับปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๙ อนุโลมก็ดี ปจจนียะก็ดี อนุโลมปจจนียะก็ดี ปจจนียานุโลมก็ดี แหงปญหาวารในกุสลัตติกะ ทานนับไวอยางไร พึงนับอยางนั้น ปฏิจจวาร [๗๙๗] ปจจุปปนนารัมมณธรรมที่เปนเหตุ อาศัยปจจุปปนนารัมมณ*ธรรมที่เปนเหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย ปจจุปปนนารัมมณธรรมที่ไมใชเหตุ อาศัยปจจุปปนนารัมมณธรรม ที่ไมใชเหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย ปจจุปปนนารัมมณธรรมที่เปนเหตุ อาศัยปจจุปปนนารัมมณธรรมที่เปน เหตุ และปจจุปปนนารัมมณธรรมที่ไมใชเหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย มีหัวขอปจจัย ๙ [๗๙๘] ในเหตุปจจัย ในอารัมมณปจจัย มี " ๙ ในอธิปติปจจัย มี " ๙ ในกัมมปจจัย มี " ๙ ในอวิคตปจจัย มี " ๙ [๗๙๙] ปจจุปปนนารัมมณธรรมที่ไมใชเหตุ อาศัยปจจุปปนนารัมมณธรรม ที่ไมใชเหตุ เกิดขึ้น ไมใชเพราะเหตุปจจัย

ปจจุปปนนารัมมณธรรมที่เปนเหตุ อาศัยปจจุปปนนารัมมณธรรมที่ไมใช เหตุ เกิดขึ้น ไมใชเพราะเหตุปจจัย [๘๐๐] ปจจุปปนนารัมมณธรรมที่เปนเหตุ อาศัยปจจุปปนนารัมมณ*ธรรมที่เปนเหตุ เกิดขึ้น ไมใชเพราะอธิปติปจจัย [๘๐๑] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๒ มี " ๙ ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย ในปจจัยที่ไมใชปุเรชาตปจจัย มี " ๙ ในปจจัยที่ไมใชปจฉาชาตปจจัย มี " ๙ ในปจจัยที่ไมใชอาเสวนปจจัย มี " ๙ ในปจจัยที่ไมใชกัมมปจจัย มี " ๓ ในปจจัยที่ไมใชวิปากปจจัย มี " ๙ ในปจจัยที่ไมใชฌานปจจัย มี " ๑ ในปจจัยที่ไมใชมัคคปจจัย มี " ๑ ในปจจัยที่ไมใชวิปปยุตตปจจัย มี " ๙ [๘๐๒] ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย กับเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๙ [๘๐๓] ในอารัมมณปจจัย กับปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๒ สหชาตวารก็ดี ปจจยวารก็ดี นิสสยวารก็ดี สังสัฏฐวารก็ดี สัมปยุตต*วารก็ดี พึงใหพิสดารเหมือนปฏิจจวาร ปญหาวาร [๘๐๔] ปจจุปปนนารัมมณธรรมที่เปนเหตุ เปนปจจัยแกปจจุปปนนา*รัมมณธรรมที่เปนเหตุ โดยเหตุปจจัย มี ๓ นัย [๘๐๕] ปจจุปปนนารัมมณธรรมที่เปนเหตุ เปนปจจัยแกปจจุปปนนา*รัมมณธรรมที่เปนเหตุ โดยอารัมมณปจจัย มี ๙ นัย [๘๐๖] ปจจุปปนนารัมมณธรรมที่เปนเหตุ เปนปจจัยแกปจจุปปนนา*รัมมณธรรมที่เปนเหตุ โดยอธิปติปจจัย มี ๒ อยาง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ มี ๓ นัย ปจจุปปนนารัมมณธรรมที่ไมใชเหตุ เปนปจจัยแกปจจุปปนนารัมมณ*ธรรมที่ไมใชเหตุ โดยอธิปติปจจัย มี ๒ อยาง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ มี ๓ นัย ปจจุปปนนารัมมณธรรมที่เปนเหตุ และปจจุปปนนารัมมณธรรมที่ไมใช เหตุ เปนปจจัยแกปจจุปปนนารัมมณธรรมที่เปนเหตุ โดยอธิปติปจจัย

มีอยางเดียว คือ อารัมมณาธิปติ มี ๓ นัย [๘๐๗] ในเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๓ ในอารัมมณปจจัย มี " ๙ ในอธิปติปจจัย มี " ๙ ในอนันตรปจจัย มี " ๙ ในสมนันตรปจจัย มี " ๙ ในสหชาตปจจัย มี " ๙ ในอัญญมัญญปจจัย มี " ๙ ในนิสสยปจจัย มี " ๙ ในอุปนิสสยปจจัย มี " ๙ ในอาเสวนปจจัย มี " ๙ ในกัมมปจจัย มี " ๓ ในวิปากปจจัย มี " ๙ ในอาหารปจจัย มี " ๓ ในอินทริยปจจัย มี " ๙ ในอวิคตปจจัย มี " ๙ [๘๐๘] ปจจุปปนนารัมมณธรรมที่เปนเหตุ เปนปจจัยแกปจจุปปน นารัมมณธรรมที่เปนเหตุ โดยอารัมมณปจจัย เปนปจจัยโดยสหชาตปจจัย เปนปจจัย โดยอุปนิสสยปจจัย [๘๐๙] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๙ ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย มี " ๙ [๘๑๐] ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย กับเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๓ [๘๑๑] ในอารัมมณปจจัย กับปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๙ อนุโลมก็ดี ปจจนียะก็ดี อนุโลมปจจนียะก็ดี ปจจนียานุโลมก็ดี แหงปญหาวารในกุสลัตติกะ ทานนับไวอยางไร พึงนับอยางนั้น เหตุทุกอตีตารัมมณัตติกะ จบ เหตุทุกอัชฌัตตัตติกะ ปฏิจจวาร [๘๑๒] อัชฌัตตธรรมที่เปนเหตุ อาศัยอัชฌัตตธรรมที่เปนเหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย อัชฌัตตธรรมที่ไมใชเหตุ อาศัยอัชฌัตตธรรมที่ไมใชเหตุ เกิดขึ้น

เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย อัชฌัตตธรรมที่เปนเหตุ อาศัยอัชฌัตตธรรมที่เปนเหตุ และอัชฌัตตธรรม ที่ไมใชเหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย [๘๑๓] ในเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๙ ในอารัมมณปจจัย มี " ๙ ในอธิปติปจจัย มี " ๙ ในกัมมปจจัย มี " ๙ ในวิปากปจจัย มี " ๙ ในอาหารปจจัย มีหัวขอปจจัย ๙ ในอวิคตปจจัย มี " ๙ [๘๑๔] อัชฌัตตธรรมที่ไมใชเหตุ อาศัยอัชฌัตตธรรมที่ไมใชเหตุ เกิดขึ้น ไมใชเพราะเหตุปจจัย อัชฌัตตธรรมที่เปนเหตุ อาศัยอัชฌัตตธรรมที่ไมใชเหตุ เกิดขึ้น ไมใชเพราะเหตุปจจัย [๘๑๕] อัชฌัตตธรรมที่ไมใชเหตุ อาศัยอัชฌัตตธรรมที่เปนเหตุ เกิดขึ้น ไมใชเพราะอารัมมณปจจัย อัชฌัตตธรรมที่ไมใชเหตุ อาศัยอัชฌัตตธรรมที่ไมใชเหตุ เกิดขึ้น ไมใชเพราะอารัมมณปจจัย อัชฌัตตธรรมที่ไมใชเหตุ อาศัยอัชฌัตตธรรมที่เปนเหตุ และอัชฌัตต*ธรรมที่ไมใชเหตุ เกิดขึ้น ไมใชเพราะอารัมมณปจจัย [๘๑๖] อัชฌัตตธรรมที่เปนเหตุ อาศัยอัชฌัตตธรรมที่เปนเหตุ เกิดขึ้น ไมใชเพราะอธิปติปจจัย [๘๑๗] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๒ ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย มี " ๓ ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย มี " ๙ ในปจจัยที่ไมใชอนันตรปจจัย มี " ๓ ในปจจัยที่ไมใชสมนันตรปจจัย มี " ๓ ในปจจัยที่ไมใชอัญญมัญญปจจัย มี " ๓ ในปจจัยที่ไมใชอุปนิสสยปจจัย มี " ๓ ในปจจัยที่ไมใชปุเรชาตปจจัย มี " ๙ ในปจจัยที่ไมใชปจฉาชาตปจจัย มี " ๙

ในปจจัยที่ไมใชอาเสวนปจจัย มี " ๙ ในปจจัยที่ไมใชกัมมปจจัย มี " ๓ ในปจจัยที่ไมใชวิปากปจจัย มีหัวขอปจจัย ๙ ในปจจัยที่ไมใชอาหารปจจัย มี " ๑ ในปจจัยที่ไมใชอินทริยปจจัย มี " ๑ ในปจจัยที่ไมใชฌานปจจัย มี " ๑ มี " ๑ ในปจจัยที่ไมใชมัคคปจจัย ในปจจัยที่ไมใชสัมปยุตตปจจัย มี " ๓ ในปจจัยที่ไมใชวิปปยุตตปจจัย มี " ๙ ในปจจัยที่ไมใชนัตถิปจจัย มี " ๓ ในปจจัยที่ไมใชวิคตปจจัย มี " ๓ [๘๑๘] ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย กับเหตุปจจัย มีหัวขอ ปจจัย ๓ [๘๑๙] ในอารัมมณปจจัย กับปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มีหัวขอ ปจจัย ๒ สหชาตวารก็ดี ปจจยวารก็ดี นิสสยวารก็ดี สังสัฏฐวารก็ดีสัมปยุตต*วารก็ดี พึงใหพิสดารเหมือนปฏิจจวาร ปญหาวาร [๘๒๐] อัชฌัตตธรรมที่เปนเหตุ เปนปจจัยแกอัชฌัตตธรรมที่เปนเหตุ โดยอารัมมณปจจัย มี ๙ นัย [๘๒๑] อัชฌัตตธรรมที่เปนเหตุ เปนปจจัยแกอัชฌัตตธรรมที่เปนเหตุ โดยอารัมมณปจจัย มี ๙ นัย [๘๒๒] อัชฌัตตธรรมที่เปนเหตุ เปนปจจัยแกอัชฌัตตธรรมที่เปนเหตุ โดยอธิปติปจจัย มี ๒ อยาง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ มี ๓ นัย อัชฌัตตธรรมที่ไมใชเหตุ เปนปจจัยแกอัชฌัตตธรรมที่ไมใชเหตุ โดย อธิปติปจจัย มี ๒ อยาง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ มี ๓ นัย อัชฌัตตธรรมที่เปนเหตุ และอัชฌัตตธรรมที่ไมใชเหตุ เปนปจจัยแก อัชฌัตตธรรมที่เปนเหตุ โดยอธิปติปจจัย มีอยางเดียว คือ อารัมมณาธิปติ มี ๓ นัย

[๘๒๓] ในเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๓ ในอารัมมณปจจัย มี " ๙ ในอธิปติปจจัย มี " ๙ ในอนันตรปจจัย มี " ๙ ในสมนันตรปจจัย มี " ๙ ในสหชาตปจจัย มี " ๙ ในอัญญมัญญปจจัย มี " ๙ ในนิสสยปจจัย มี " ๙ ในอุปนิสสยปจจัย มี " ๙ ในปุเรชาตปจจัย มี " ๓ ในปจฉาชาตปจจัย มี " ๓ ในอาเสวนปจจัย มี " ๙ ในกัมมปจจัย มี " ๓ ในวิปากปจจัย มี " ๙ ในอาหารปจจัย มี " ๓ ในอินทริยปจจัย มี " ๙ ในฌานปจจัย มี " ๓ ในมัคคปจจัย มี " ๙ ในสัมปยุตตปจจัย มี " ๙ ในวิปปยุตตปจจัย มี " ๕ ในอัตถิปจจัย มี " ๙ ในนัตถิปจจัย มีหัวขอปจจัย ๙ ในวิคตปจจัย มี " ๙ ในอวิคตปจจัย มี " ๙ [๘๒๔] อัชฌัตตธรรมที่เปนเหตุ เปนปจจัยแกอัชฌัตตธรรมที่เปน เหตุ โดยอารัมมณปจจัย เปนปจจัยโดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดย อุปนิสสยปจจัย [๘๒๕] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๙ ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย มี " ๙ [๘๒๖] ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย กับเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๓

[๘๒๗] ในอารัมมณปจจัย กับปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๙ อนุโลมก็ดี ปจจนียะก็ดี อนุโลมปจจนียะก็ดี ปจจนียานุโลมก็ดี แหง ปญหาวาร ในกุสลัตติกะ ทานนับไวอยางไร พึงนับอยางนั้น ปฏิจจวาร [๘๒๘] พหิทธาธรรมที่เปนเหตุ อาศัยพหิทธาธรรมที่เปนเหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย [๘๒๙] ในเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๙ ในอารัมมณปจจัย มี " ๙ ในกัมมปจจัย มี " ๙ ในวิปากปจจัย มี " ๙ ในอวิคตปจจัย มี " ๙ [๘๓๐] พหิทธาธรรมที่ไมใชเหตุ อาศัยพหิทธาธรรมที่ไมใชเหตุ เกิดขึ้น ไมใชเพราะเหตุปจจัย พหิทธาธรรมที่เปนเหตุ อาศัยพหิทธาธรรมที่ไมใชเหตุ เกิดขึ้น ไมใชเพราะเหตุปจจัย [๘๓๑] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๒ ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย มี " ๓ ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย มี " ๙ ในปจจัยที่ไมใชอนันตรปจจัย มี " ๓ ในปจจัยที่ไมใชสมนันตรปจจัย มี " ๓ ในปจจัยที่ไมใชอัญญมัญญปจจัย มี " ๓ ในปจจัยที่ไมใชอุปนิสสยปจจัย มี " ๓ ในปจจัยที่ไมใชปุเรชาตปจจัย มี " ๙ ในปจจัยที่ไมใชปจฉาชาตปจจัย มี " ๙ ในปจจัยที่ไมใชอาเสวนปจจัย มี " ๙ ในปจจัยที่ไมใชกัมมปจจัย มี " ๓ มี " ๙ ในปจจัยที่ไมใชวิปากปจจัย ในปจจัยที่ไมใชอาหารปจจัย มี " ๑ ในปจจัยที่ไมใชอินทริยปจจัย มี " ๑ ในปจจัยที่ไมใชฌานปจจัย มี " ๑ ในปจจัยที่ไมใชมัคคปจจัย มี " ๑

ในปจจัยที่ไมใชสัมปยุตตปจจัย มี " ๓ ในปจจัยที่ไมใชวิปปยุตตปจจัย มี " ๙ ในปจจัยที่ไมใชนัตถิปจจัย มี " ๓ ในปจจัยที่ไมใชวิคตปจจัย มี " ๓ [๘๓๒] ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย กับเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๓ [๘๓๓] ในอารัมมณปจจัย กับปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๒ สหชาตวารก็ดี ปจจยวารก็ดี นิสสยวารก็ดี สังสัฏฐวารก็ดี สัมปยุตต*วารก็ดี พึงใหพิสดารเหมือนปฏิจจวาร ปญหาวาร [๘๓๔] พหิทธาธรรมที่เปนเหตุ เปนปจจัยแกพหิทธาธรรมที่เปนเหตุ โดยเหตุปจจัย มี ๓ นัย [๘๓๕] พหิทธาธรรมที่เปนเหตุ เปนปจจัยแกพหิทธาธรรมที่เปนเหตุ โดยอารัมมณปจจัย มี ๙ นัย [๘๓๖] พหิทธาธรรมที่เปนเหตุ เปนปจจัยแกพหิทธาธรรมที่เปนเหตุ โดยอธิปติปจจัย มี ๒ อยาง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ มี ๓ นัย พหิทธาธรรมที่ไมใชเหตุ เปนปจจัยแกพหิทธาธรรมที่ไมใชเหตุ โดย อธิปติปจจัย มี ๒ อยาง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ มี ๓ นัย พหิทธาธรรมที่เปนเหตุ และพหิทธาธรรมที่ไมใชเหตุ เปนปจจัยแก พหิทธาธรรมที่เปนเหตุ โดยอธิปติปจจัย มีอยางเดียว คือ อารัมมณาธิปติ มี ๓ นัย [๘๓๗] ในเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๓ ในอารัมมณปจจัย มี " ๙ มี " ๙ ในอธิปติปจจัย  ในปุเรชาตปจจัย มี " ๓ ในอาเสวนปจจัย มี " ๙ ในกัมมปจจัย มี " ๓ ในวิปากปจจัย มี " ๙ ในอวิคตปจจัย มี " ๙ [๘๓๘] พหิทธาธรรมที่เปนเหตุ เปนปจจัยแกพหิทธาธรรมที่เปนเหตุ

โดยอารัมมณปจจัย เปนปจจัยโดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย [๘๓๙] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๙ ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย มี " ๙ [๘๔๐] ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย กับเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๓ [๘๔๑] ในอารัมมณปจจัย กับปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๙ อนุโลมก็ดี ปจจนียะก็ดี อนุโลมปจจนียะก็ดี ปจจนียานุโลมก็ดี แหง ปญหาวารในกุสลัตติกะ ทานนับไวอยางไร พึงนับอยางนั้น อัชฌัตตพหิทธาธรรมยอมไมไดในทุกะนี้ เหตุทุกอัชฌัตตัตติกะ จบ เหตุทุกอัชฌัตตารัมมณัตติกะ ปฏิจจวาร [๘๔๒] อัชฌัตตารัมมณธรรมที่เปนเหตุ อาศัยอัชฌัตตารัมมณธรรมที่ เปนเหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย อัชฌัตตารัมมณธรรมที่ไมใชเหตุ อาศัยอัชฌัตตารัมมณธรรมที่ไมใชเหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย อัชฌัตตารัมมณธรรมที่เปนเหตุ อาศัยอัชฌัตตารัมมณธรรมที่เปนเหตุ และอัชฌัตตารัมมณธรรมที่ไมใชเหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย [๘๔๓] ในเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๙ ในอารัมมณปจจัย มี " ๙ ในอธิปติปจจัย มี " ๙ ในอวิคตปจจัย มี " ๙ [๘๔๔] อัชฌัตตารัมมณธรรมที่ไมใชเหตุ อาศัยอัชฌัตตารัมมณธรรม ที่ไมใชเหตุ เกิดขึ้น ไมใชเพราะเหตุปจจัย อัชฌัตตารัมมณธรรมที่เปนเหตุ อาศัยอัชฌัตตารัมมณธรรมที่ไมใชเหตุ เกิดขึ้น ไมใชเพราะเหตุปจจัย [๘๔๕] อัชฌัตตารัมมณธรรมที่เปนเหตุ อาศัยอัชฌัตตารัมมณธรรม ที่เปนเหตุ เกิดขึ้น ไมใชเพราะอธิปติปจจัย [๘๔๖] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๒ ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย มี " ๙ ในปจจัยที่ไมใชปุเรชาตปจจัย มี " ๙ ในปจจัยที่ไมใชปจฉาชาตปจจัย มี " ๙

ในปจจัยที่ไมใชอาเสวนปจจัย มี " ๙ ในปจจัยที่ไมใชกัมมปจจัย มี " ๓ ในปจจัยที่ไมใชวิปากปจจัย มี " ๙ ในปจจัยที่ไมใชฌานปจจัย มี " ๑ ในปจจัยที่ไมใชมัคคปจจัย มี " ๑ ในปจจัยที่ไมใชวิปปยุตตปจจัย มี " ๙ [๘๔๗] ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย กับเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๙ [๘๔๘] ในอารัมมณปจจัย กับปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มีหัวขอ ปจจัย ๒ สหชาตวารก็ดี ปจจยวารก็ดี นิสสยวารก็ดี สังสัฏฐวารก็ดี สัมปยุตต*วารก็ดี พึงใหพิสดารเหมือนปฏิจจวาร ปญหาวาร [๘๔๙] อัชฌัตตารัมมณธรรมที่เปนเหตุ เปนปจจัยแกอัชฌัตตารัมมณ*ธรรมที่เปนเหตุ โดยเหตุปจจัย [๘๕๐] ในเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๓ ในอารัมมณปจจัย มี " ๙ ในอธิปติปจจัย มี " ๙ ในอวิคตปจจัย มี " ๙ [๘๕๑] อัชฌัตตารัมมณธรรมที่เปนเหตุ เปนปจจัยแกอัชฌัตตารัมมณ*ธรรมที่เปนเหตุ โดยอารัมมณปจจัย เปนปจจัยโดยสหชาตปจจัย เปนปจจัย โดยอุปนิสสยปจจัย [๘๕๒] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๙ ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย มี " ๙ [๘๕๓] ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย กับเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๓ [๘๕๔] ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย กับเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๓  อนุโลมก็ดี ปจจนียะก็ดี อนุโลมปจจนียะก็ดี ปจจนียานุโลมก็ดี แหง ปญหาวาร ในกุสลัตติกะ ทานนับไวอยางไร พึงนับอยางนั้น ปฏิจจวาร [๘๕๕] พหิทธารัมมณธรรมที่เปนเหตุ อาศัยพหิทธารัมมณธรรมที่เปน เหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย [๘๕๖] ในเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๙

ในอารัมมณปจจัย มี " ๙ ในอวิคตปจจัย มี " ๙ [๘๕๗] พหิทธารัมมณธรรมที่ไมใชเหตุ อาศัยพหิทธารัมมณธรรม ที่ไมใชเหตุ เกิดขึ้น ไมใชเพราะเหตุปจจัย [๘๕๘] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๒ ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย มี " ๙ ในปจจัยที่ไมใชปุเรชาตปจจัย มี " ๙ ในปจจัยที่ไมใชปจฉาชาตปจจัย มี " ๙ ในปจจัยที่ไมใชอาเสวนปจจัย มี " ๙ ในปจจัยที่ไมใชกัมมปจจัย มี " ๓ ในปจจัยที่ไมใชวิปากปจจัย มี " ๙ ในปจจัยที่ไมใชฌานปจจัย มี " ๑ ในปจจัยที่ไมใชมัคคปจจัย มี " ๑ ในปจจัยที่ไมใชวิปปยุตตปจจัย มี " ๙ [๘๕๙] ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย กับเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๙ [๘๖๐] ในอารัมมณปจจัย กับปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๒ สหชาตวารก็ดี ปจจยวารก็ดี นิสสยวารก็ดี สังสัฏฐวารก็ดี สัมปยุตต*วารก็ดี พึงใหพิสดารเหมือนปฏิจจวาร ปญหาวาร [๘๖๑] พหิทธารัมมณธรรมที่เปนเหตุ เปนปจจัยแกพหิทธารัมมณ*ธรรมที่เปนเหตุ โดยเหตุปจจัย มี ๓ นัย [๘๖๒] พหิทธารัมมณธรรมที่เปนเหตุ เปนปจจัยแกพหิทธารัมมณ*ธรรมที่เปนเหตุ โดยอารัมมณปจจัย มี ๙ นัย [๘๖๓] พหิทธารัมมณธรรมที่เปนเหตุ เปนปจจัยแกพหิทธารัมมณธรรม ที่เปนเหตุ โดยอธิปติปจจัย มีอยางเดียว คือ สหชาตาธิปติ มี ๓ นัย พหิทธารัมมณธรรมที่ไมใชเหตุ เปนปจจัยแกพหิทธารัมมณธรรมที่ไมใช เหตุ โดยอธิปติปจจัย มีอยางเดียว คือ สหชาตาธิปติ มี ๓ นัย [๘๖๔] ในเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๓ ในอารัมมณปจจัย มี " ๙

ในอธิปติปจจัย มี " ๖ ในกัมมปจจัย มี " ๓ วิปากปจจัย มี " ๙ ในอาหารปจจัย มี " ๓ ในอวิคตปจจัย มี " ๙ [๘๖๕] พหิทธารัมมณธรรมที่เปนเหตุ เปนปจจัยแกพหิทธารัมมณธรรม ที่เปนเหตุ โดยอารัมมณปจจัย เปนปจจัยโดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดย อุปนิสสยปจจัย [๘๖๖] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๙ ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย มี " ๙ [๘๖๗] ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย กับเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๓ [๘๖๘] ในอารัมมณปจจัย กับปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๙ อนุโลมก็ดี ปจจนียะก็ดี อนุโลมปจจนียะก็ดี ปจจนียานุโลมก็ดี แหง ปญหาวาร ในกุสลัตติกะ ทานนับไวอยางไร พึงนับอยางนั้น เหตุทุกอัชฌัตตารัมมณัตติกะ จบ เหตุทุกสนิทัสสนสัปปฏิฆัตติกะ ปฏิจจวาร [๘๖๙] อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรมที่ไมใชเหตุ อาศัยอนิทัสสนสัปปฏิฆ*ธรรมที่ไมใชเหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย เพราะอธิปติปจจัย เพราะสหชาตปจจัย เพราะอัญญมัญญปจจัย เพราะนิสสยปจจัย เพราะกัมมปจจัย เพราะวิปากปจจัย เพราะอาหารปจจัย เพราะอินทริยปจจัย เพราะฌานปจจัย เพราะมัคคปจจัย เพราะ วิปปยุตตปจจัย เพราะอัตถิปจจัย เพราะอวิคตปจจัย [๘๗๐] ในเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๑ ในอธิปติปจจัย มี " ๑ ในสหชาตปจจัย มี " ๑ ในอัญญมัญญปจจัย มี " ๑ ในนิสสยปจจัย มี " ๑ ในกัมมปจจัย มี " ๑ ในวิปากปจจัย มี " ๑ ในอาหารปจจัย มี " ๑ ในอินทริยปจจัย มี " ๑

ในฌานปจจัย มี " ๑ ในมัคคปจจัย มี " ๑ ในวิปปยุตตปจจัย มีหัวขอปจจัย ๑ ในอัตถิปจจัย มี " ๑ ในอวิคตปจจัย มี " ๑ [๘๗๑] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๑ ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย มี " ๑ มี " ๑ ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย พึงใสใหเต็มทุกปจจัย ฯลฯ ในปจจัยที่ไมใชวิคตปจจัย มีหัวขอปจจัย ๑ ปญหาวาร [๘๗๒] อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรมที่ไมใชเหตุ เปนปจจัยแกอนิทัสสน*สัปปฏิฆธรรมที่ไมใชเหตุ โดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอัญญมัญญปจจัย เปนปจจัยโดยนิสสยปจจัย เปนปจจัยโดยอัตถิปจจัย เปนปจจัยโดยอวิคตปจจัย มีหัวขอปจจัยทุกปจจัย ปฏิจจวาร [๘๗๓] อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรมที่เปนเหตุ อาศัยอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม ที่เปนเหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรมที่ไมใชเหตุ อาศัยอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรมที่ไมใช เหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรมที่เปนเหตุ อาศัยอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรมที่เปนเหตุ และอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรมที่ไมใชเหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย [๘๗๔] ในเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๙ ในอารัมมณปจจัย มี " ๙ ในกัมมปจจัย มี " ๙ ในวิปากปจจัย มี " ๙ ในอาหารปจจัย มีหัวขอปจจัย ๙ ในอวิคตปจจัย มี " ๙ [๘๗๕] อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรมที่ไมใชเหตุ อาศัยอนิทัสสนอัปปฏิฆ*ธรรมที่ไมใชเหตุ เกิดขึ้น ไมใชเพราะเหตุปจจัย อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรมที่เปนเหตุ อาศัยอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรมที่ไมใช

เหตุ เกิดขึ้น ไมใชเพราะเหตุปจจัย [๘๗๖] อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรมที่ไมใชเหตุ อาศัยอนิทัสสนอัปปฏิฆ*ธรรมที่ไมใชเหตุ เกิดขึ้น ไมใชเพราะอารัมมณปจจัย มี ๓ นัย [๘๗๗] อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรมที่เปนเหตุ อาศัยอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม ที่เปนเหตุ เกิดขึ้น ไมใชเพราะอธิปติปจจัย มีหัวขอปจจัย ๒ [๘๗๘] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย มี " ๓ ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย มี " ๙ ในปจจัยที่ไมใชปุเรชาตปจจัย มี " ๙ ในปจจัยที่ไมใชปจฉาชาตปจจัย มี " ๙ ในปจจัยที่ไมใชอาเสวนปจจัย มี " ๙ ในปจจัยที่ไมใชกัมมปจจัย มี " ๓ ในปจจัยที่ไมใชวิปากปจจัย มี " ๙ ในปจจัยที่ไมใชอาหารปจจัย มี " ๑ ในปจจัยที่ไมใชฌานปจจัย มี " ๑ ในปจจัยที่ไมใชมัคคปจจัย มี " ๑ ในปจจัยที่ไมใชสัมปยุตตปจจัย มี " ๓ ในปจจัยที่ไมใชวิปปยุตตปจจัย มี " ๙ ในปจจัยที่ไมใชนัตถิปจจัย มี " ๓ ในปจจัยที่ไมใชวิคตปจจัย มี " ๓ [๘๗๙] ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย กับเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๓ [๘๘๐] ในอารัมมณปจจัย กับปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๒ สหชาตวารก็ดี ปจจยวารก็ดี นิสสยวารก็ดี สังสัฏฐวารก็ดี สัมปยุตต*วารก็ดี พึงใหพิสดารเหมือนปฏิจจวาร ปญหาวาร [๘๘๑] อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรมที่เปนเหตุ เปนปจจัยแกอนิทัสสน*อัปปฏิฆธรรมที่เปนเหตุ โดยเหตุปจจัย มี ๓ นัย [๘๘๒] อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรมที่เปนเหตุ เปนปจจัยแกอนิทัสสน*อัปปฏิฆธรรมที่เปนเหตุ โดยอารัมมณปจจัย มี ๙ นัย [๘๘๓] อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรมที่เปนเหตุ เปนปจจัยแกอนิทัสสน-

*อัปปฏิฆธรรมที่เปนเหตุ โดยอธิปติปจจัย มี ๒ อยาง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ มี ๓ นัย อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรมที่ไมใชเหตุ เปนปจจัยแกอนิทัสสนอัปปฏิฆ*ธรรมที่ไมใชเหตุ โดยอธิปติปจจัย มี ๒ อยาง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ มี ๓ นัย อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรมที่เปนเหตุ และอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรมที่ไมใช เหตุ เปนปจจัยแกอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรมที่เปนเหตุ โดยอธิปติปจจัย มีอยางเดียว คือ อารัมมณาธิปติ มี ๓ นัย [๘๘๔] ในเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๓ ในอารัมมณปจจัย มี " ๙ ในอธิปติปจจัย มี " ๙ ในอนันตรปจจัย มี " ๙ ในสมนันตรปจจัย มี " ๙ ในสหชาตปจจัย มี " ๙ ในอัญญมัญญปจจัย มี " ๙ ในนิสสยปจจัย มีหัวขอปจจัย ๙ ในอุปนิสสยปจจัย มี " ๙ ในปุเรชาตปจจัย มี " ๓ ในปจฉาชาตปจจัย มี " ๓ ในอาเสวนปจจัย มี " ๙ มี " ๓ ในกัมมปจจัย ในวิปากปจจัย มี " ๙ ในอาหารปจจัย มี " ๓ ในอินทริยปจจัย มี " ๙ ในฌานปจจัย มี " ๓ ในมัคคปจจัย มี " ๙ ในสัมปยุตตปจจัย มี " ๙ ในวิปปยุตตปจจัย มี " ๕ ในอัตถิปจจัย มี " ๙ ในนัตถิปจจัย มี " ๙ ในวิคตปจจัย มี " ๙

ในอวิคตปจจัย มี " ๙ [๘๘๕] อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรมที่เปนเหตุ เปนปจจัยแกอนิทัสสน*อัปปฏิฆธรรมที่เปนเหตุ โดยอารัมมณปจจัย เปนปจจัยโดยสหชาตปจจัย เปน ปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย [๘๘๖] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๙ ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย มี " ๙ [๘๘๗] ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย กับเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๓ [๘๘๘] ในอารัมมณปจจัย กับปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๙ อนุโลมก็ดี ปจจนียะก็ดี อนุโลมปจจนียะก็ดี ปจจนียานุโลมก็ดี แหง ปญหาวารในกุสลัตติกะ ทานนับไวอยางไร พึงนับอยางนั้น เหตุทุกสนิทัสสนสัปปฏิฆัตติกะ จบ สเหตุทุกกุสลัตติกะ ปฏิจจวาร [๘๘๙] กุศลธรรมที่เปนสเหตุกธรรม อาศัยกุศลธรรมที่เปนสเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย [๘๙๐] กุศลธรรมที่เปนสเหตุกธรรม อาศัยกุศลธรรมที่เปนสเหตุก*ธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปจจัย [๘๙๑] ในเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๑ ในอารัมมณปจจัย มี " ๑ ในอธิปติปจจัย มี " ๑ ในอนันตรปจจัย มี " ๑ ในสมนันตรปจจัย มี " ๑ ในสหชาตปจจัย มี " ๑ ในอัญญมัญญปจจัย มี " ๑ ในนิสสยปจจัย มี " ๑ ในอุปนิสสยปจจัย มี " ๑ ในปุเรชาตปจจัย มี " ๑ ในอาเสวนปจจัย มี " ๑ ในกัมมปจจัย มี " ๑ ในอาหารปจจัย มี " ๑ ในอวิคตปจจัย มี " ๑

[๘๙๒] กุศลธรรมที่เปนสเหตุกธรรม อาศัยกุศลธรรมที่เปนสเหตุก*ธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะอธิปติปจจัย [๘๙๓] ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย มีหัวขอปจจัย ๑ ในปจจัยที่ไมใชปุเรชาตปจจัย มี " ๑ ในปจจัยที่ไมใชปจฉาชาตปจจัย มี " ๑ ในปจจัยที่ไมใชอาเสวนปจจัย มี " ๑ ในปจจัยที่ไมใชกัมมปจจัย มี " ๑ ในปจจัยที่ไมใชวิปากปจจัย มี " ๑ ในปจจัยที่ไมใชวิปปยุตตปจจัย มี " ๑ [๘๙๔] ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย กับเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๑ [๘๙๕] ในเหตุปจจัย กับปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย มีหัวขอปจจัย ๑ สหชาตวารก็ดี ปจจยวารก็ดี นิสสยวารก็ดี สังสัฏฐวารก็ดี สัมปยุตต*วารก็ดี พึงใหพิสดารเหมือนปฏิจจวาร ปญหาวาร [๘๙๖] กุศลธรรมที่เปนสเหตุกธรรม เปนปจจัยแกกุศลธรรมที่เปน สเหตุกธรรม โดยเหตุปจจัย [๘๙๗] กุศลธรรมที่เปนสเหตุธรรม เปนปจจัยแกกุศลธรรมที่เปน สเหตุกธรรม โดยอารัมมณปจจัย มีหัวขอปจจัย ๑ [๘๙๘] ในเหตุปจจัย ในอารัมมณปจจัย มี " ๑ ในอธิปติปจจัย มี " ๑ ในอนันตรปจจัย มี " ๑ ในสมนันตรปจจัย มี " ๑ ในสหชาตปจจัย มี " ๑ ในอัญญมัญญปจจัย มี " ๑ ในนิสสยปจจัย มี " ๑ ในอุปนิสสยปจจัย มีหัวขอปจจัย ๑ ในอาเสวนปจจัย มี " ๑ ในกัมมปจจัย มี " ๑ ในอาหารปจจัย มี " ๑

ในอินทริยปจจัย มี " ๑ ในฌานปจจัย มี " ๑ ในมัคคปจจัย มี " ๑ ในสัมปยุตตปจจัย มี " ๑ ในอัตถิปจจัย มี " ๑ ในนัตถิปจจัย มี " ๑ ในวิคตปจจัย มี " ๑ ในอวิคตปจจัย มี " ๑ [๘๙๙] กุศลธรรมที่เปนสเหตุกธรรม เปนปจจัยแกกุศลธรรมที่เปน สเหตุกธรรม โดยอารัมมณปจจัย เปนปจจัยโดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดย อุปนิสสยปจจัย [๙๐๐] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๑ ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย มี " ๑ [๙๐๑] ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย กับเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๑ [๙๐๒] ในอารัมมณปจจัย กับปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๑ อนุโลมก็ดี ปจจนียะก็ดี อนุโลมปจจนียะก็ดี ปจจนียานุโลมก็ดี แหงปญหาวาร ในกุสลัตติกะ ทานนับไวอยางไร พึงนับอยางนั้น ปฏิจจวาร [๙๐๓] อกุศลธรรม ที่เปนสเหตุกธรรม อาศัยอกุศลธรรมที่เปน สเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย อกุศลธรรมที่เปนสเหตุกธรรม อาศัยอกุศลธรรมที่เปนสเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย อกุศลธรรมที่เปนสเหตุกธรรม อาศัยอกุศลธรรมที่เปนสเหตุกธรรม และอกุศลธรรมที่เปนอเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย [๙๐๔] อกุศลธรรมที่เปนสเหตุกธรรม อาศัยอกุศลธรรมที่เปน สเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปจจัย อกุศลธรรมที่เปนอเหตุกธรรม อาศัยอกุศลธรรมที่เปนสเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปจจัย อกุศลธรรมที่เปนสเหตุกธรรม และอกุศลธรรมที่เปนอเหตุกธรรม อาศัยอกุศลธรรมที่เปนสเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปจจัย อกุศลธรรมที่เปนสเหตุกธรรม อาศัยอกุศลธรรมที่เปนอเหตุกธรรม

เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปจจัย อกุศลธรรมที่เปนสเหตุกธรรม อาศัยอกุศลธรรมที่เปนสเหตุกธรรม และอกุศลธรรมที่เปนอเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปจจัย [๙๐๕] อกุศลธรรมที่เปนสเหตุกธรรม อาศัยอกุศลธรรมที่เปนสเหตุก*ธรรม เกิดขึ้น เพราะอธิปติปจจัย [๙๐๖] ในเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๓ ในอารัมมณปจจัย มี " ๕ มี " ๑ ในอธิปติปจจัย ในอนันตรปจจัย มี " ๕ ในสมนันตรปจจัย มี " ๕ ในสหชาตปจจัย มี " ๕ ในอัญญมัญญปจจัย มี " ๕ ในนิสสยปจจัย มี " ๕ ในอุปนิสสยปจจัย มีหัวขอปจจัย ๕ ในปุเรชาตปจจัย มี " ๕ ในอาเสวนปจจัย มี " ๕ ในกัมมปจจัย มี " ๕ ในอาหารปจจัย มี " ๕ ในอินทริยปจจัย มี " ๕ ในฌานปจจัย มี " ๕ ในมัคคปจจัย มี " ๕ ในสัมปยุตตปจจัย มี " ๕ ในวิปปยุตตปจจัย มี " ๕ ในอัตถิปจจัย มี " ๕ ในนัตถิปจจัย มี " ๕ ในวิคตปจจัย มี " ๕ ในอวิคตปจจัย มี " ๕ [๙๐๗] อกุศลธรรมที่เปนอเหตุกธรรม อาศัยอกุศลธรรมที่เปนสเหตุก*ธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะเหตุปจจัย [๙๐๘] อกุศลธรรมที่เปนสเหตุกธรรม อาศัยอกุศลธรรมที่เปนสเหตุก-

*ธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะอธิปติปจจัย [๙๐๙] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๑ ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย มี " ๕ ในปจจัยที่ไมใชปุเรชาตปจจัย มี " ๕ ในปจจัยที่ไมใชปจฉาชาตปจจัย มี " ๕ ในปจจัยที่ไมใชอาเสวนปจจัย มี " ๕ ในปจจัยที่ไมใชกัมมปจจัย มี " ๓ ในปจจัยที่ไมใชวิปากปจจัย มีหัวขอปจจัย ๕ ในปจจัยที่ไมใชวิปปยุตตปจจัย มี " ๕ [๙๑๐] ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย กับเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๓ [๙๑๑] ในอารัมมณปจจัย กับปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๑ สหชาตวารก็ดี ปจจยวารก็ดี นิสสยวารก็ดี สังสัฏฐวารก็ดี สัมปยุตต*วารก็ดี พึงใหพิสดารเหมือนปฏิจจวาร ปญหาวาร [๙๑๒] อกุศลธรรมที่เปนสเหตุกธรรม เปนปจจัยแกอกุศลธรรมที่เปน สเหตุกธรรม โดยเหตุปจจัย มี ๒ นัย [๙๑๓] อกุศลธรรมที่เปนสเหตุกธรรม เปนปจจัยแกอกุศลธรรมที่เปน สเหตุกธรรม โดยอารัมมณปจจัย มี ๓ นัย อกุศลธรรมที่เปนอเหตุกธรรม เปนปจจัยแกอกุศลธรรมที่เปนอเหตุก*ธรรม โดยอารัมมณปจจัย มี ๓ นัย อกุศลธรรมที่เปนสเหตุกธรรม และอกุศลธรรมที่เปนอเหตุกธรรม เปน ปจจัยแกอกุศลธรรมที่เปนสเหตุกธรรม โดยอารัมมณปจจัย มี ๓ นัย [๙๑๔] อกุศลธรรมที่เปนสเหตุกธรรม เปนปจจัยแกอกุศลธรรมที่เปน สเหตุกธรรม โดยอธิปติปจจัย มี ๒ อยาง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ [๙๑๕] ในเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๒ ในอารัมมณปจจัย มี " ๙ ในอธิปติปจจัย มี " ๑ ในอนันตรปจจัย มี " ๙ ในสมนันตรปจจัย มี " ๙ ในสหชาตปจจัย มี " ๕

ในอัญญมัญญปจจัย มีหัวขอปจจัย ๕ ในนิสสยปจจัย มี " ๕ ในอุปนิสสยปจจัย มี " ๕ ในอาเสวนปจจัย มี " ๙ ในกัมมปจจัย มี " ๓ ในอาหารปจจัย มี " ๓ ในอินทริยปจจัย มี " ๓ ในฌานปจจัย มี " ๓ ในมัคคปจจัย มี " ๓ ในสัมปยุตตปจจัย มี " ๕ ในอัตถิปจจัย มี " ๕ ในนัตถิปจจัย มี " ๙ ในวิคตปจจัย มี " ๙ ในอวิคตปจจัย มี " ๕ [๙๑๖] อกุศลธรรมที่เปนสเหตุกธรรม เปนปจจัยแกอกุศลธรรมที่เปน สเหตุกธรรม โดยอารัมมณปจจัย เปนปจจัยโดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดย อุปนิสสยปจจัย [๙๑๗] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๙ ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย มี " ๙ [๙๑๘] ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย กับเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๒ [๙๑๙] ในอารัมมณปจจัย กับปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๙ อนุโลมก็ดี ปจจนียะก็ดี อนุโลมปจจนียะก็ดี ปจจนียานุโลมก็ดี แหงปญหาวารในกุสลัตติกะ ทานนับไวอยางไร พึงนับอยางนั้น ปฏิจจวาร [๙๒๐] อัพยากตธรรมที่เปนสเหตุกธรรม อาศัยอัพยากตธรรมที่เปน สเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย อัพยากตธรรมที่เปนอเหตุกธรรม อาศัยอัพยากตธรรมที่เปนอเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย อัพยากตธรรมที่เปนสเหตุกธรรม อาศัยอัพยากตธรรมที่เปนสเหตุกธรรม และอัพยากตธรรมที่เปนอเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย [๙๒๑] ในเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๙

ในอารัมมณปจจัย มี " ๔ ในอธิปติปจจัย มี " ๕ ในอนันตรปจจัย มี " ๔ ในสมนันตรปจจัย มี " ๔ ในสหชาตปจจัย มี " ๙ ในอัญญมัญญปจจัย มี " ๖ ฯลฯ ในปุเรชาตปจจัย มี " ๒ ในอาเสวนปจจัย มี " ๒ ในกัมมปจจัย มี " ๙ ในวิปากปจจัย มี " ๙ ในวิปปยุตตปจจัย มี " ๙ ในอวิคตปจจัย มี " ๙ [๙๒๒] อัพยากตธรรมที่เปนอเหตุกธรรม อาศัยอัพยากตธรรมที่เปน อเหตุกธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะเหตุปจจัย [๙๒๓] อัพยากตธรรมที่เปนอเหตุกธรรม อาศัยอัพยากตธรรมที่เปน สเหตุกธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะอารัมมณปจจัย อัพยากตธรรมที่เปนอเหตุกธรรม อาศัยอัพยากตธรรมที่เปนอเหตุกธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะอารัมมณปจจัย อัพยากตธรรมที่เปนอเหตุกธรรม อาศัยอัพยากตธรรมที่เปนสเหตุกธรรม และอัพยากตธรรม ที่เปนอเหตุกธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะอารัมมณปจจัย [๙๒๔] อัพยากตธรรม ที่เปนสเหตุกธรรม อาศัยอัพยากตธรรมที่เปน สเหตุกธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะอธิปติปจจัย [๙๒๕] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๑ ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย มี " ๓ ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย มี " ๙ ในปจจัยที่ไมใชอนันตรปจจัย มี " ๓ ในปจจัยที่ไมใชสมนันตรปจจัย มี " ๓ ในปจจัยที่ไมใชอัญญมัญญปจจัย มี " ๓ ในปจจัยที่ไมใชอุปนิสสยปจจัย มี " ๓ ในปจจัยที่ไมใชปุเรชาตปจจัย มี " ๙ ในปจจัยที่ไมใชปจฉาชาตปจจัย มี " ๙

ในปจจัยที่ไมใชอาเสวนปจจัย มี " ๙ ในปจจัยที่ไมใชกัมมปจจัย มี " ๒ ในปจจัยที่ไมใชวิปากปจจัย มี " ๕ ในปจจัยที่ไมใชอาหารปจจัย มี " ๑ ในปจจัยที่ไมใชอินทริยปจจัย มี " ๑ ในปจจัยที่ไมใชฌานปจจัย มี " ๑ มีหัวขอปจจัย ๑ ในปจจัยที่ไมใชมัคคปจจัย ในปจจัยที่ไมใชสัมปยุตตปจจัย มี " ๓ ในปจจัยที่ไมใชวิปปยุตตปจจัย มี " ๒ ในปจจัยที่ไมใชนัตถิปจจัย มี " ๓ ในปจจัยที่ไมใชวิคตปจจัย มี " ๓ [๙๒๖] ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย กับเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๓ [๙๒๗] ในอารัมมณปจจัย กับปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๑ สหชาตวารก็ดี ปจจยวารก็ดี นิสสยวารก็ดี สังสัฏฐวารก็ดี สัมปยุตต*วารก็ดี พึงใหพิสดารเหมือนปฏิจจวาร ปญหาวาร [๙๒๘] อัพยากตธรรมที่เปนสเหตุกธรรม เปนปจจัยแกอัพยากตธรรม ที่เปนสเหตุกธรรม โดยเหตุปจจัย มี ๓ นัย [๙๒๙] อัพยากตธรรมที่เปนสเหตุกธรรม เปนปจจัยแกอัพยากตธรรม ที่เปนสเหตุกธรรม โดยอารัมมณปจจัย [๙๓๐] ในเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๓ ในอารัมมณปจจัย มี " ๔ ในอธิปติปจจัย มี " ๔ ในอนันตรปจจัย มี " ๔ ในสมนันตรปจจัย มี " ๔ ในสหชาตปจจัย มี " ๗ ในอัญญมัญญปจจัย มี " ๖ ในนิสสยปจจัย มี " ๗ ในอุปนิสสยปจจัย มีหัวขอปจจัย ๔ ในปุเรชาตปจจัย มี " ๒ ในปจฉาชาตปจจัย มี " ๒

ในอาเสวนปจจัย มี " ๒ ในกัมมปจจัย มี " ๔ ในวิปากปจจัย มี " ๔ ในอาหารปจจัย มี " ๔ ในอินทริยปจจัย มี " ๔ ในฌานปจจัย มี " ๔ ในมัคคปจจัย มี " ๓ ในสัมปยุตตปจจัย มี " ๒ ในวิปปยุตตปจจัย มี " ๓ ในอัตถิปจจัย มี " ๗ ในอวิคตปจจัย มี " ๗ [๙๓๑] อัพยากตธรรมที่เปนสเหตุกธรรม เปนปจจัยแกอัพยากตธรรม ที่เปนสเหตุกธรรม โดยอารัมมณปจจัย เปนปจจัยโดยสหชาตปจจัย เปนปจจัย โดยอุปนิสสยปจจัย [๙๓๒] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๗ ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย มี " ๗ [๙๓๓] ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย กับเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๓ [๙๓๔] ในอารัมมณปจจัย กับปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๔ อนุโลมก็ดี ปจจนียะก็ดี อนุโลมปจจนียะก็ดี ปจจนียานุโลมก็ดี แหง ปญหาวาร ในกุสลัตติกะ ทานนับไวอยางไร พึงนับอยางนั้น สเหตุทุกกุสลัตติกะ จบ เหตุสัมปยุตตทุกกุสลัตติกะ ปฏิจจวาร [๙๓๕] กุศลธรรมที่เปนเหตุสัมปยุตตธรรม อาศัยกุศลธรรมที่เปนเหตุ*สัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย [๙๓๖] ในเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๑ ในอารัมมณปจจัย มี " ๑ ในอธิปติปจจัย มี " ๑ ในอวิคตปจจัย มี " ๑ [๙๓๗] ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย มีหัวขอปจจัย ๑ ในปจจัยที่ไมใชปุเรชาตปจจัย มี " ๑

ในปจจัยที่ไมใชปจฉาชาตปจจัย มี " ๑ ในปจจัยที่ไมใชอาเสวนปจจัย มี " ๑ ในปจจัยที่ไมใชกัมมปจจัย มี " ๑ ในปจจัยที่ไมใชวิปากปจจัย มี " ๑ ในปจจัยที่ไมใชวิปปยุตตปจจัย มี " ๑ [๙๓๘] ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย กับเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๑ [๙๓๙] ในเหตุปจจัย กับปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย มีหัวขอปจจัย ๑ สหชาตวารก็ดี ปจจยวารก็ดี นิสสยวารก็ดี สังสัฏฐวารก็ดี สัมปยุตตวาร ก็ดี พึงใหพิสดารเหมือนปฏิจจวาร ปญหาวาร [๙๔๐] กุศลธรรมที่เปนเหตุสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกกุศลธรรมที่เปน เหตุสัมปยุตตธรรม โดยเหตุปจจัย [๙๔๑] ในเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๑ ในอารัมมณปจจัย มี " ๑ ในอธิปติปจจัย มีหัวขอปจจัย ๑ ในอนันตรปจจัย มี " ๑ ในสมนันตรปจจัย มี " ๑ ในกัมมปจจัย มี " ๑ ในอวิคตปจจัย มี " ๑ [๙๔๒] กุศลธรรมที่เปนเหตุสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกกุศลธรรม ที่เปนเหตุสัมปยุตตธรรม โดยอารัมมณปจจัย เปนปจจัยโดยสหชาตปจจัย เปน ปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย [๙๔๓] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๑ ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย มี " ๑ [๙๔๔] ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย กับเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๑ [๙๔๕] ในอารัมมณปจจัย กับปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๑ อนุโลมก็ดี ปจจนียะก็ดี อนุโลมปจจนียะก็ดี ปจจนียานุโลมก็ดี แหง ปญหาวาร ในกุสลัตติกะ ทานนับไวอยางไร พึงนับอยางนั้น ปฏิจจวาร [๙๔๖] อกุศลธรรมที่เปนเหตุสัมปยุตตธรรม อาศัยอกุศลธรรมที่เปน เหตุสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย

อกุศลธรรมที่เปนเหตุสัมปยุตตธรรม อาศัยอกุสลธรรม ที่เปนเหตุ*วิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย อกุศลธรรมที่เปนเหตุสัมปยุตตธรรม อาศัยอกุศลธรรมที่เปนเหตุสัมปยุตต*ธรรม และอกุศลธรรมที่เปนเหตุวิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย [๙๔๗] อกุศลธรรมที่เปนเหตุสัมปยุตตธรรม อาศัยอกุศลธรรมที่เปน เหตุสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปจจัย มี ๓ นัย อกุศลธรรมที่เปนเหตุสัมปยุตตธรรม อาศัยอกุศลธรรมที่เปนเหตุวิปปยุตต*ธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปจจัย อกุศลธรรมที่เปนเหตุสัมปยุตตธรรม อาศัยอกุศลธรรมที่เปนเหตุสัมปยุตต*ธรรม และอกุศลธรรมที่เปนเหตุวิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปจจัย [๙๔๘] อกุศลธรรมที่เปนเหตุสัมปยุตตธรรม อาศัยอกุศลธรรมที่เปน เหตุสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะอธิปติปจจัย [๙๔๙] ในเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๓ ในอารัมมณปจจัย มี " ๕ ในอธิปติปจจัย มี " ๑ ในอนันตรปจจัย มี " ๕ ในสมนันตรปจจัย มี " ๕ ในสหชาตปจจัย มี " ๕ ในอัญญมัญญปจจัย มี " ๕ ในนิสสยปจจัย มี " ๕ ในอุปนิสสยปจจัย มี " ๕ ในปุเรชาตปจจัย มี " ๕ ในอาเสวนปจจัย มี " ๕ ในกัมมปจจัย มี " ๕ ในอาหารปจจัย มี " ๕ ในอินทริยปจจัย มี " ๕ ในฌานปจจัย มี " ๕ ในมัคคปจจัย มี " ๕ ในสัมปยุตตปจจัย มี " ๕ ในวิปปยุตตปจจัย มี " ๕

ในอัตถิปจจัย มี " ๕ ในอวิคตปจจัย มี " ๕ [๙๕๐] อกุศลธรรมที่เปนเหตุวิปปยุตตธรรม อาศัยอกุศลธรรมที่เปนเหตุ*สัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะเหตุปจจัย [๙๕๑] อกุศลธรรมที่เปนเหตุสัมปยุตตธรรม อาศัยอกุศลธรรมที่เปน เหตุสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะอธิปติปจจัย มีหัวขอปจจัย ๑ [๙๕๒] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย มี " ๕ ในปจจัยที่ไมใชปุเรชาตปจจัย มี " ๕ ในปจจัยที่ไมใชปจฉาชาตปจจัย มี " ๕ ในปจจัยที่ไมใชอาเสวนปจจัย มี " ๕ ในปจจัยที่ไมใชกัมมปจจัย มี " ๓ ในปจจัยที่ไมใชวปากปจจัย ิ มี " ๕ ในปจจัยที่ไมใชวิปปยุตตปจจัย มี " ๕ [๙๕๓] ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย กับเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๓ [๙๕๔] ในอารัมมณปจจัย กับปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๑ สหชาตวารก็ดี ปจจยวารก็ดี นิสสยวารก็ดี สังสัฏฐวารก็ดี สัมปยุตตวาร ก็ดี พึงใหพิสดารเหมือนปฏิจจวาร ปญหาวาร [๙๕๕] อกุศลธรรมที่เปนเหตุสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกอกุศลธรรม ที่เปนเหตุสัมปยุตตธรรม โดยเหตุปจจัย มี ๒ นัย [๙๕๖] อกุศลธรรมที่เปนเหตุสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกอกุศลธรรม ที่เปนเหตุสัมปยุตตธรรม โดยอารัมมณปจจัย มี ๓ นัย อกุศลธรรมที่เปนเหตุวปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกอกุศลธรรมที่เปนเหตุิ *วิปปยุตตธรรม โดยอารัมมณปจจัย มี ๓ นัย อกุศลธรรมที่เปนเหตุสัมปยุตตธรรม และอกุศลธรรมที่เปนเหตุวิปปยุตต*ธรรม เปนปจจัยแกอกุศลธรรมที่เปนเหตุสัมปยุตตธรรม โดยอารัมมณปจจัย มี ๓ นัย [๙๕๗] ในเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๒ ในอารัมมณปจจัย มี " ๙ ในอธิปติปจจัย มี " ๑

ในอนันตรปจจัย มี " ๙ ในสมนันตรปจจัย มี " ๙ ในสหชาตปจจัย มี " ๕ ในอัญญมัญญปจจัย มี " ๕ ในนิสสยปจจัย มี " ๕ ในอุปนิสสยปจจัย มี " ๙ ในอาเสวนปจจัย มี " ๙ ในกัมมปจจัย มี " ๓ ในอาหารปจจัย มี " ๓ ในอินทริยปจจัย มี " ๓ ในฌานปจจัย มี " ๓ ในมัคคปจจัย มี " ๓ ในสัมปยุตตปจจัย มี " ๕ ในอัตถิปจจัย มี " ๕ ในอวิคตปจจัย มี " ๕ [๙๕๘] อกุศลธรรมที่เปนเหตุสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกอกุศลธรรม ที่เปนเหตุสัมปยุตตธรรม โดยอารัมมณปจจัย เปนปจจัยโดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย [๙๕๙] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๙ ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย มี " ๙ [๙๖๐] ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย กับเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๒ [๙๖๑] ในอารัมมณปจจัย กับปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๙ อนุโลมก็ดี ปจจนียะก็ดี อนุโลมปจจนียะก็ดี ปจจนียานุโลมก็ดี แหง ปญหาวาร ในกุสลัตติกะ ทานนับไวอยางไร พึงนับอยางนั้น ปฏิจจวาร [๙๖๒] อัพยากตธรรมที่เปนเหตุสัมปยุตตธรรม อาศัยอัพยากตธรรม ที่เปนเหตุสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย อัพยากตธรรมที่เปนเหตุวิปปยุตตธรรม อาศัยอัพยากตธรรมที่เปนเหตุ วิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย อัพยากตธรรมที่เปนเหตุสัมปยุตตธรรม อาศัยอัพยากตธรรมที่เปนเหตุ*สัมปยุตตธรรม และอัพยากตธรรมที่เปนเหตุวิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะ

เหตุปจจัย มี ๓ นัย [๙๖๓] ในเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๙ ในอารัมมณปจจัย มี " ๔ ในอธิปติปจจัย มี " ๕ ในอนันตรปจจัย มี " ๔ ในสมนันตรปจจัย มี " ๔ ในสหชาตปจจัย มี " ๙ ในอัญญมัญญปจจัย มี " ๙ ฯลฯ ในปุเรชาตปจจัย มี " ๒ ในอาเสวนปจจัย มี " ๒ ในกัมมปจจัย มี " ๙ ในวิปากปจจัย มี " ๙ ในอวิคตปจจัย มี " ๙ [๙๖๔] อัพยากตธรรมที่เปนเหตุวิปปยุตตธรรม อาศัยอัพยากตธรรม ที่เปนเหตุวิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะเหตุปจจัย [๙๖๕] อัพยากตธรรมที่เปนเหตุวิปปยุตตธรรม อาศัยอัพยากตธรรม ที่เปนเหตุสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะอารัมมณปจจัย [๙๖๖] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๑ ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย มี " ๓ ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย มี " ๙ ในปจจัยที่ไมใชอนันตรปจจัย มี " ๓ มี " ๓ ในปจจัยที่ไมใชสมนันตรปจจัย ในปจจัยที่ไมใชอัญญมัญญปจจัย มี " ๓ ในปจจัยที่ไมใชอุปนิสสยปจจัย มี " ๓ ในปจจัยที่ไมใชปุเรชาตปจจัย มี " ๙ ในปจจัยที่ไมใชปจฉาชาตปจจัย มี " ๙ ในปจจัยที่ไมใชอาเสวนปจจัย มี " ๙ ในปจจัยที่ไมใชกัมมปจจัย มี " ๒ ในปจจัยที่ไมใชวิปากปจจัย มี " ๕ ในปจจัยที่ไมใชอาหารปจจัย มี " ๑

ในปจจัยที่ไมใชอินทริยปจจัย มี " ๑ ในปจจัยที่ไมใชฌานปจจัย มี " ๑ ในปจจัยที่ไมใชมัคคปจจัย มี " ๑ ในปจจัยที่ไมใชสัมปยุตตปจจัย มี " ๓ ในปจจัยที่ไมใชวิปปยุตตปจจัย มี " ๒ ในปจจัยที่ไมใชนัตถิปจจัย มี " ๓ ในปจจัยที่ไมใชวิคตปจจัย มี " ๓ [๙๖๗] ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย กับเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๓ [๙๖๘] ในอารัมมณปจจัย กับปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มีหัวขอ ปจจัย ๑ สหชาตวารก็ดี ปจจยวารก็ดี นิสสยวารก็ดี สังสัฏฐวารก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี พึงใหพิสดารเหมือนปฏิจจวาร ปญหาวาร [๙๖๙] อัพยากตธรรมที่เปนเหตุสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกอัพยากต*ธรรมที่เปนเหตุสัมปยุตตธรรม โดยเหตุปจจัย มี ๓ นัย [๙๗๐] อัพยากตธรรมที่เปนเหตุสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกอัพยากต*ธรรมที่เปนเหตุสัมปยุตตธรรม โดยอารัมมณปจจัย [๙๗๑] ในเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๓ ในอารัมมณปจจัย มี " ๔ ในอธิปติปจจัย มี " ๔ ในอนันตรปจจัย มี " ๔ ในกัมมปจจัย มี " ๔ ในวิปากปจจัย มี " ๔ ในอวิคตปจจัย มี " ๗ [๙๗๒] อัพยากตธรรมที่เปนเหตุสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแก*อัพยากตธรรมที่เปนเหตุสัมปยุตตธรรม โดยอารัมมณปจจัย เปนปจจัยโดย สหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย [๙๗๓] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๗ ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย มี " ๗ [๙๗๔] ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย กับเหตุปจจัย มีหัวขอ ปจจัย ๓

[๙๗๕] ในอารัมมณปจจัย กับปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๔ อนุโลมก็ดี ปจจนียะก็ดี อนุโลมปจจนียะก็ดี ปจจนียานุโลมก็ดี แหงปญหาวาร ในกุสลัตติกะ ทานนับไวอยางไร พึงนับอยางนั้น เหตุสัมปยุตตทุกกุสลัตติกะ จบ เหตุสเหตุกทุกกุสลัตติกะ ปฏิจจวาร [๙๗๖] กุศลธรรมที่เปนเหตุธรรม และสเหตุกธรรม อาศัยกุศลธรรม ที่เปนเหตุธรรม และสเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย กุศลธรรมที่เปนสเหตุกธรรม แตไมใชเหตุธรรม อาศัยกุศลธรรมที่เปน สเหตุกธรรม แตไมใชเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย กุศลธรรมที่เปนเหตุธรรม และสเหตุกธรรม อาศัยกุศลธรรมที่เปน เหตุธรรม และสเหตุกธรรม กุศลธรรมที่เปนสเหตุกธรรม แตไมใชเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย [๙๗๗] ในเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๙ ในอารัมมณปจจัย มี " ๙ ในกัมมปจจัย มี " ๙ ในอาหารปจจัย มี " ๙ ในอวิคตปจจัย มี " ๙ [๙๗๘] กุศลธรรมที่เปนเหตุธรรม และสเหตุกธรรม อาศัยกุศลธรรม ที่เปนเหตุธรรม และสเหตุกธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะอธิปติปจจัย [๙๗๙] ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย มีหัวขอปจจัย ๙ ในปจจัยที่ไมใชปุเรชาตปจจัย มี " ๙ ในปจจัยที่ไมใชปจฉาชาตปจจัย มี " ๙ ในปจจัยที่ไมใชอาเสวนปจจัย มี " ๙ ในปจจัยที่ไมใชกัมมปจจัย มี " ๓ ในปจจัยที่ไมใชวิปากปจจัย มีหัวขอปจจัย ๙ ในปจจัยที่ไมใชวิปปยุตตปจจัย มี " ๙ [๙๘๐] ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย กับเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๙ [๙๘๑] ในเหตุปจจัย กับปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย มีหัวขอปจจัย ๙ สหชาตวารก็ดี ปจจยวารก็ดี นิสสยวารก็ดี สังสัฏฐวารก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี พึงใหพิสดารเหมือนปฏิจจวาร

ปญหาวาร [๙๘๒] กุศลธรรมที่เปนเหตุธรรม และสเหตุกธรรม เปนปจจัยแก กุศลธรรมที่เปนเหตุธรรม และสเหตุกธรรม โดยเหตุปจจัย [๙๘๓] ในเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๓ ในอารัมมณปจจัย มี " ๙ ในอธิปติปจจัย มี " ๙ ในอนันตรปจจัย มี " ๙ ในสมนันตรปจจัย มี " ๙ มี " ๙ ในสหชาตปจจัย ในอัญญมัญญปจจัย มี " ๙ ในนิสสยปจจัย มี " ๙ ในอุปนิสสยปจจัย มี " ๙ ในอาเสวนปจจัย มี " ๙ ในกัมมปจจัย มี " ๓ ในอาหารปจจัย มี " ๓ ในอวิคตปจจัย มี " ๙ [๙๘๔] กุศลธรรมที่เปนเหตุธรรม และสเหตุกธรรม เปนปจจัยแก กุศลธรรมที่เปนเหตุธรรม และสเหตุกธรรม โดยอารัมมณปจจัย เปนปจจัย โดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย [๙๘๕] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๙ ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย มี " ๙ [๙๘๖] ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย กับเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๓ [๙๘๗] ในอารัมมณปจจัย กับปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๙ อนุโลมก็ดี ปจจนียะก็ดี อนุโลมปจจนียะก็ดี ปจจนียานุโลมก็ดี แหงปญหาวาร ในกุสลัตติกะ ทานนับไวอยางไร พึงนับอยางนั้น ปฏิจจวาร [๙๘๘] อกุศลธรรมที่เปนเหตุธรรม และสเหตุกธรรม อาศัยอกุศลธรรม ที่เปนเหตุธรรม และสเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย [๙๘๙] ในเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๙ ในอารัมมณปจจัย มี " ๙ ในกัมมปจจัย มี " ๙

ในอาหารปจจัย มี " ๙ ในอวิคตปจจัย มี " ๙ [๙๙๐] อกุศลธรรมที่เปนเหตุธรรม และสเหตุกธรรม อาศัยอกุศลธรรม ที่เปนเหตุธรรม และสเหตุกธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะอธิปติปจจัย มี ๙ นัย [๙๙๑] ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย มีหัวขอปจจัย ๙ ในปจจัยที่ไมใชปุเรชาตปจจัย มี " ๙ ในปจจัยที่ไมใชปจฉาชาตปจจัย มี " ๙ ในปจจัยที่ไมใชอาเสวนปจจัย มี " ๙ ในปจจัยที่ไมใชกัมมปจจัย มี " ๓ ในปจจัยที่ไมใชวิปากปจจัย มี " ๙ ในปจจัยที่ไมใชวิปปยุตตปจจัย มี " ๙ [๙๙๒] ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย กับเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๙ [๙๙๓] ในเหตุปจจัย กับปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย มีหัวขอปจจัย ๙ สหชาตวารก็ดี ปจจยวารก็ดี นิสสยวารก็ดี สังสัฏฐวารก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี พึงใหพิสดารเหมือนปฏิจจวาร ปญหาวาร [๙๙๔] อกุศลธรรมที่เปนเหตุธรรม และสเหตุกธรรม เปนปจจัยแก อกุศลธรรมที่เปนเหตุธรรม และสเหตุกธรรม โดยเหตุปจจัย [๙๙๕] ในเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๓ ในอารัมมณปจจัย มี " ๙ ในกัมมปจจัย มี " ๓ ในอาหารปจจัย มี " ๓ ในอวิคตปจจัย มี " ๙ [๙๙๖] อกุศลธรรมที่เปนเหตุธรรม และสเหตุกธรรม เปนปจจัย แกอกุศลธรรมที่เปนเหตุธรรม และสเหตุกธรรม โดยอารัมมณปจจัย เปนปจจัยโดย สหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย [๙๙๗] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๙ ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย มี " ๙ [๙๙๘] ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย กับเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๓ [๙๙๙] ในอารัมมณปจจัย กับปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๙  อนุโลมก็ดี ปจจนียะก็ดี อนุโลมปจจนียะก็ดี ปจจนียานุโลมก็ดี

แหงปญหาวาร ในกุสลัตติกะ ทานนับไวอยางไร พึงนับอยางนั้น ปฏิจจวาร [๑๐๐๐] อัพยากตธรรมที่เปนเหตุธรรม และสเหตุกธรรม อาศัย อัพยากตธรรมที่เปนเหตุธรรม และสเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย [๑๐๐๑] ในเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๙ ในอารัมมณปจจัย มี " ๙ ในกัมมปจจัย มี " ๙ ในอาหารปจจัย มี " ๙ ในอวิคตปจจัย มี " ๙ [๑๐๐๒] อัพยากตธรรมที่เปนเหตุธรรม และสเหตุกธรรม อาศัย อัพยากตธรรมที่เปนเหตุธรรม และสเหตุกธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะ อธิปติปจจัย [๑๐๐๓] ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย มีหัวขอปจจัย ๙ ในปจจัยที่ไมใชปุเรชาตปจจัย มี " ๙ ในปจจัยที่ไมใชปจฉาชาตปจจัย มี " ๙ ในปจจัยที่ไมใชอาเสวนปจจัย มี " ๙ ในปจจัยที่ไมใชกัมมปจจัย มี " ๓ ในปจจัยที่ไมใชวิปากปจจัย มี " ๙ ในปจจัยที่ไมใชวิปปยุตตปจจัย มี " ๙ [๑๐๐๔] ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย กับเหตุปจจัย มีหวขอปจจัย ๙ ั [๑๐๐๕] ในเหตุปจจัย กับปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย มีหัวขอปจจัย ๙ สหชาตวารก็ดี ปจจยวารก็ดี นิสสยวารก็ดี สังสัฏฐวารก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี พึงใหพิสดารเหมือนปฏิจจวาร ปญหาวาร [๑๐๐๖] อัพยากตธรรมที่เปนเหตุธรรม และสเหตุกธรรม เปนปจจัย แกอัพยากตธรรมที่เปนเหตุธรรม และสเหตุกธรรม โดยเหตุปจจัย  [๑๐๐๗] ในเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๓ ในอารัมมณปจจัย มี " ๙ ในอธิปติปจจัย มีหัวขอปจจัย ๙ ในอนันตรปจจัย มี " ๙ ในสมนันตรปจจัย มี " ๙

ในสหชาตปจจัย มี " ๙ ในอัญญมัญญปจจัย มี " ๙ ในนิสสยปจจัย มี " ๙ ในอุปนิสสยปจจัย มี " ๙ ในอาเสวนปจจัย มี " ๙ ในกัมมปจจัย มี " ๓ ในวิปากปจจัย มี " ๙ ในอาหารปจจัย มี " ๓ ในอวิคตปจจัย มี " ๙ [๑๐๐๘] อัพยากตธรรมที่เปนเหตุธรรม และสเหตุกธรรม เปนปจจัย แกอัพยากตธรรมที่เปนเหตุธรรม และสเหตุกธรรม โดยอารัมมณปจจัย เปน ปจจัยโดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย [๑๐๐๙] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๙ ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย มี " ๙ [๑๐๑๐] ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย กับเหตุปจจัย มีหัวขอ ปจจัย ๓ [๑๐๑๑] ในอารัมมณปจจัย กับปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มีหัวขอ ปจจัย ๙ อนุโลมก็ดี ปจจนียะก็ดี อนุโลมปจจนียะก็ดี ปจจนียานุโลมก็ดี แหงปญหาวาร ในกุสลัตติกะ ทานนับไวอยางไร พึงนับอยางนั้น เหตุสเหตุกทุกกุสลัตติกะ จบ เหตุเหตุสัมปยุตตทุกกุสลัตติกะ ปฏิจจวาร [๑๐๑๒] กุศลธรรมที่เปนเหตุธรรม และเหตุสัมปยุตตธรรม อาศัย กุศลธรรมที่เปนเหตุธรรม และเหตุสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย กุศลธรรมที่เปนเหตุสัมปยุตตธรรม แตไมใชเหตุธรรม อาศัยกุศลธรรม ที่เปนเหตุธรรม และเหตุสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๙ [๑๐๑๓] ในเหตุปจจัย ในอารัมมณปจจัย มี " ๙ ในอวิคตปจจัย มี " ๙ [๑๐๑๔] กุศลธรรมที่เปนเหตุธรรม และเหตุสัมปยุตตธรรม อาศัย

กุศลธรรมที่เปนเหตุธรรม และเหตุสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะ อธิปติปจจัย [๑๐๑๕] ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย มีหัวขอปจจัย ๙ ในปจจัยที่ไมใชปุเรชาตปจจัย มี " ๙ ในปจจัยที่ไมใชปจฉาชาตปจจัย มี " ๙ ในปจจัยที่ไมใชอาเสวนปจจัย มี " ๙ มี " ๓ ในปจจัยที่ไมใชกัมมปจจัย ในปจจัยที่ไมใชวิปากปจจัย มี " ๙ ในปจจัยที่ไมใชวิปปยุตตปจจัย มี " ๙ [๑๐๑๖] ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย กับเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๙ [๑๐๑๗] ในเหตุปจจัย กับปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย มีหัวขอปจจัย ๙ สหชาตวารก็ดี ปจจยวารก็ดี นิสสยวารก็ดี สังสัฏฐวารก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี พึงใหพิสดารเหมือนปฏิจจวาร ปญหาวาร [๑๐๑๘] กุศลธรรมที่เปนเหตุธรรม และเหตุสัมปยุตตธรรม เปนปจจัย แกกุศลธรรมที่เปนเหตุธรรม และเหตุสัมปยุตตธรรม โดยเหตุปจจัย [๑๐๑๙] ในเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๓ ในอารัมมณปจจัย มี " ๙ ในอธิปติปจจัย มี " ๙ ในอนันตรปจจัย มี " ๙ ในกัมมปจจัย มี " ๓ ในอาหารปจจัย มี " ๓ ในอวิคตปจจัย มี " ๙ [๑๐๒๐] กุศลธรรมที่เปนเหตุธรรม และเหตุสัมปยุตตธรรม เปน ปจจัยแกกุศลธรรมที่เปนเหตุธรรม และเหตุสัมปยุตตธรรม โดยอารัมมณปจจัย เปนปจจัยโดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย [๑๐๒๑] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๙ ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย มี " ๙ [๑๐๒๒] ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย กับเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๓ [๑๐๒๓] ในอารัมมณปจจัย กับปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มีหวขอปจจัย ๙ ั อนุโลมก็ดี ปจจนียะก็ดี อนุโลมปจจนียะก็ดี ปจจนียานุโลมก็ดี

แหงปญหาวาร ในกุสลัตติกะ ทานนับไวอยางไร พึงนับอยางนั้น ปฏิจจวาร [๑๐๒๔] อกุศลธรรมที่เปนเหตุธรรม และเหตุสัมปยุตตธรรม อาศัย อกุศลธรรมที่เปนเหตุธรรม และเหตุสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย [๑๐๒๕] ในเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๙ ในอารัมมณปจจัย มี " ๙ ในอวิคตปจจัย มี " ๙ [๑๐๒๖] อกุศลธรรมที่เปนเหตุธรรม และเหตุสัมปยุตตธรรม อาศัย อกุศลธรรมที่เปนเหตุธรรม และเหตุสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะ อธิปติปจจัย [๑๐๒๗] ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย มีหัวขอปจจัย ๙ ในปจจัยที่ไมใชปุเรชาตปจจัย มี " ๙ ในปจจัยที่ไมใชปจฉาชาตปจจัย มี " ๙ ในปจจัยที่ไมใชอาเสวนปจจัย มี " ๙ ในปจจัยที่ไมใชกัมมปจจัย มี " ๓ ในปจจัยที่ไมใชวิปากปจจัย มี " ๙ ในปจจัยที่ไมใชวิปปยุตตปจจัย มี " ๙ [๑๐๒๘] ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย กับเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๒ [๑๐๒๙] ในเหตุปจจัย กับปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย มีหัวขอปจจัย ๙ สหชาตวารก็ดี ปจจยวารก็ดี นิสสยวารก็ดี สังสัฏฐวารก็ดี สัมปยุตตวาร ก็ดี พึงใหพิสดารเหมือนปฏิจจวาร ปญหาวาร [๑๐๓๐] อกุศลธรรมที่เปนเหตุธรรม และเหตุสัมปยุตตธรรม เปน ปจจัยแกอกุศลธรรมที่เปนเหตุธรรม และเหตุสัมปยุตตธรรม โดยเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๓ [๑๐๓๑] ในเหตุปจจัย ในอารัมมณปจจัย มี " ๙ ในอธิปติปจจัย มี " ๙ ในกัมมปจจัย มี " ๓ ในอาหารปจจัย มี " ๓ ในอวิคตปจจัย มี " ๙ [๑๐๓๒] อกุศลธรรมที่เปนเหตุธรรม และเหตุสัมปยุตตธรรม เปน

ปจจัยแกอกุศลธรรมที่เปนเหตุธรรม และเหตุสัมปยุตตธรรม โดยอารัมมณปจจัย เปนปจจัยโดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย [๑๐๓๓] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๙ ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย มี " ๙ [๑๐๓๔] ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย กับเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๓ [๑๐๓๕] ในอารัมมณปจจัย กับปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๙ อนุโลมก็ดี ปจจนียะก็ดี อนุโลมปจจนียะก็ดี ปจจนียานุโลมก็ดี แหง ปญหาวาร ในกุสลัตติกะ ทานนับไวอยางไร พึงนับอยางนั้น ปฏิจจวาร [๑๐๓๖] อัพยากตธรรมที่เปนเหตุธรรม และเหตุสัมปยุตตธรรม อาศัยอัพยากตธรรมที่เปนเหตุธรรม และเหตุสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปจจัย [๑๐๓๗] ในเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๙ ในอารัมมณปจจัย มี " ๙ ในกัมมปจจัย มี " ๙ ในวิปากปจจัย มี " ๙ ในอวิคตปจจัย มี " ๙ [๑๐๓๘] อัพยากตธรรมที่เปนเหตุธรรม และเหตุสัมปยุตตธรรม อาศัย อัพยากตธรรมที่เปนเหตุธรรม และเหตุสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะ อธิปติปจจัย [๑๐๓๙] ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย มีหัวขอปจจัย ๙ ในปจจัยที่ไมใชปุเรชาตปจจัย มี " ๙ ในปจจัยที่ไมใชปจฉาชาตปจจัย มี " ๙ ในปจจัยที่ไมใชอาเสวนปจจัย มี " ๙ มีหัวขอปจจัย ๓ ในปจจัยที่ไมใชกัมมปจจัย ในปจจัยที่ไมใชวิปากปจจัย มี " ๙ ในปจจัยที่ไมใชวิปปยุตตปจจัย มี " ๙ [๑๐๔๐] ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย กับเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๙ [๑๐๔๑] ในเหตุปจจัย กับปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย มีหวขอปจจัย ๙ ั สหชาตวารก็ดี ปจจยวารก็ดี นิสสยวารก็ดี สังสัฏฐวารก็ดี สัมปยุตตวาร ก็ดี พึงใหพิสดารเหมือนปฏิจจวาร

ปญหาวาร [๑๐๔๒] อัพยากตธรรมที่เปนเหตุธรรม และเหตุสัมปยุตตธรรม เปน ปจจัยแกอัพยากตธรรมที่เปนเหตุธรรม และเหตุสัมปยุตตธรรม โดยเหตุปจจัย [๑๐๔๓] ในเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๓ ในอารัมมณปจจัย มี " ๙ ในอธิปติปจจัย มี " ๙ ในอาเสวนปจจัย มี " ๙ ในกัมมปจจัย มี " ๓ ในวิปากปจจัย มี " ๙ ในอวิคตปจจัย มี " ๙ [๑๐๔๔] อัพยากตธรรมที่เปนเหตุธรรม และเหตุสัมปยุตตธรรม เปน ปจจัยแกอัพยากตธรรมที่เปนเหตุธรรม และเหตุสัมปยุตตธรรม โดยอารัมมณ*ปจจัย เปนปจจัยโดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย [๑๐๔๕] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๙ ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย มี " ๙ [๑๐๔๖] ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย กับเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๓ [๑๐๔๗] ในอารัมมณปจจัย กับปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๙ อนุโลมก็ดี ปจจนียะก็ดี อนุโลมปจจนียะก็ดี ปจจนียานุโลมก็ดี แหง ปญหาวาร ในกุสลัตติกะ ทานนับไวอยางไร พึงนับอยางนั้น เหตุเหตุสัมปยุตตทุกกุสลัตติกะ จบ นเหตุสเหตุกทุกกุสลัตติกะ ปฏิจจวาร [๑๐๔๘] กุศลธรรมที่ไมใชเหตุธรรม แตเปนสเหตุกธรรม อาศัย กุศลธรรมที่ไมใชเหตุธรรม แตเปนสเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย [๑๐๔๙] ในเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๑ ในอารัมมณปจจัย มี " ๑ ในปจจัยทั้งปวง มี " ๑ ในอวิคตปจจัย มี " ๑ [๑๐๕๐] ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย มีหัวขอปจจัย ๑ ในปจจัยที่ไมใชปุเรชาตปจจัย มี " ๑ ในปจจัยที่ไมใชวิปากปจจัย มี " ๑

ในปจจัยที่ไมใชวิปปยุตตปจจัย มี " ๑ แมในปญหาวารก็มีหัวขอปจจัย ๑ ทุกปจจัย ปฏิจจวาร [๑๐๕๑] อกุศลธรรมที่ไมใชเหตุธรรม แตเปนสเหตุกธรรม อาศัย อกุศลธรรมที่ไมใชเหตุธรรม แตเปนสเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย [๑๐๕๒] ในเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๑ ในอารัมมณปจจัย มี " ๑ ในปจจัยทั้งปวง มีหัวขอปจจัย ๑ ในอวิคตปจจัย มี " ๑ เหตุปจจัยไมมี แมในปญหาวาร ก็มีหัวขอปจจัย ๑ ทุกปจจัย เหตุปจจัยสําหรับธรรม ๓ อยางนี้ แมในปญหาวาร ก็ไมมี ปฏิจจวาร [๑๐๕๓] อัพยากตธรรมที่ไมใชเหตุธรรม แตเปนสเหตุกธรรม อาศัย อัพยากตธรรมที่ไมใชเหตุธรรม แตเปนสเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย อัพยากตธรรมที่ไมใชเหตุธรรม แตเปนอเหตุกธรรม อาศัยอัพยากต*ธรรม ที่ไมใชเหตุธรรม แตเปนสเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย อัพยากตธรรมที่ไมใชเหตุธรรม แตเปนสเหตุกธรรม และอัพยากตธรรม ที่ไมใชเหตุธรรม แตเปนอเหตุกธรรม อาศัยอัพยากตธรรมที่ไมใชเหตุธรรม แตเปนสเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย อัพยากตธรรมที่ไมใชเหตุธรรม แตเปนอเหตุกธรรม อาศัยอัพยากตธรรม ที่ไมใชเหตุธรรม แตเปนอเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย อัพยากตธรรมที่ไมใชเหตุธรรม แตเปนสเหตุกธรรม อาศัยอัพยากตธรรม ที่ไมใชเหตุธรรม แตเปนสเหตุกธรรม และอัพยากตธรรมที่ไมใชเหตุกธรรม แต เปนอเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย [๑๐๕๔] ในเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๙ ในอารัมมณปจจัย มี " ๔ ในอธิปติปจจัย มี " ๕ ในกัมมปจจัย มี " ๙ ในวิปากปจจัย มี " ๙ ในอวิคตปจจัย มี " ๙

[๑๐๕๕] อัพยากตธรรมที่ไมใชเหตุธรรม แตเปนอเหตุกธรรม อาศัย อัพยากตธรรมที่ไมใชเหตุธรรม แตเปนอเหตุกธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะเหตุ ปจจัย [๑๐๕๖] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๑ ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย มี " ๓ ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย มี " ๙ มี " ๓ ในปจจัยที่ไมใชอนันตรปจจัย ในปจจัยที่ไมใชสมนันตรปจจัย มี " ๓ ในปจจัยที่ไมใชอัญญมัญญปจจัย มี " ๓ ในปจจัยที่ไมใชอุปนิสสยปจจัย มี " ๓ ในปจจัยที่ไมใชปุเรชาตปจจัย มี " ๙ ในปจจัยที่ไมใชปจฉาชาตปจจัย มี " ๙ ในปจจัยที่ไมใชอาเสวนปจจัย มี " ๙ ในปจจัยที่ไมใชกัมมปจจัย มี " ๒ ในปจจัยที่ไมใชวิปากปจจัย มี " ๕ ในปจจัยที่ไมใชอาหารปจจัย มี " ๑ ในปจจัยที่ไมใชอินทริยปจจัย มี " ๑ ในปจจัยที่ไมใชฌานปจจัย มี " ๑ มี " ๑ ในปจจัยที่ไมใชมัคคปจจัย ในปจจัยที่ไมใชสัมปยุตตปจจัย มี " ๓ ในปจจัยที่ไมใชวิปปยุตตปจจัย มี " ๒ ในปจจัยที่ไมใชนัตถิปจจัย มี " ๓ ในปจจัยที่ไมใชวิคตปจจัย มี " ๓ [๑๐๕๗] ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย กับเหตุปจจัย มีหัวขอ ปจจัย ๓ [๑๐๕๘] ในอารัมมณปจจัย กับปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มีหัวขอ ปจจัย ๑ สหชาตวารก็ดี ปจจยวารก็ดี นิสสยวารก็ดี สังสัฏฐวารก็ดี สัมปยุตต*วารก็ดี พึงใหพิสดารเหมือนปฏิจจวาร ปญหาวาร [๑๐๕๙] อัพยากตธรรมที่ไมใชเหตุธรรม แตเปนสเหตุกธรรม เปน

ปจจัยแกอัพยากตธรรมที่ไมใชเหตุธรรม แตเปนสเหตุกธรรม โดยอารัมมณ*ปจจัย [๑๐๖๐] ในอารัมมณปจจัย มีหัวขอปจจัย ๔ ในอธิปติปจจัย มี " ๔ ในอนันตรปจจัย มี " ๔ ในสมนันตรปจจัย มี " ๔ ในสหชาตปจจัย มี " ๗ ในอัญญมัญญปจจัย มี " ๖ ในนิสสยปจจัย มี " ๗ ในอุปนิสสยปจจัย มี " ๔ ในปุเรชาตปจจัย มี " ๒ ในปจฉาชาตปจจัย มี " ๒ ในอาเสวนปจจัย มี " ๒ ในกัมมปจจัย มี " ๔ ในวิปากปจจัย มี " ๔ ในอาหารปจจัย มี " ๔ ในอินทริยปจจัย มี " ๔ ในฌานปจจัย มี " ๔ ในมัคคปจจัย มีหัวขอปจจัย ๓ ในสัมปยุตตปจจัย มี " ๒ ในวิปปยุตตปจจัย มี " ๓ ในอัตถิปจจัย มี " ๔ ในนัตถิปจจัย มี " ๔ ในวิคตปจจัย มี " ๔ ในอวิคตปจจัย มี " ๗ [๑๐๖๑] อัพยากตธรรมที่ไมใชเหตุธรรม แตเปนสเหตุกธรรม เปน ปจจัยแกอัพยากตธรรมที่ไมใชเหตุธรรม แตเปนสเหตุกธรรม โดยอารัมมณปจจัย เปนปจจัยโดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย [๑๐๖๒] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๗ ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย มี " ๗

[๑๐๖๓] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย กับอารัมมณปจจัย มีหัวขอปจจัย ๔ [๑๐๖๔] ในอารัมมณปจจัย กับปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๔ อนุโลมก็ดี ปจจนียะก็ดี อนุโลมปจจนียะก็ดี ปจจนียานุโลมก็ดี แหง ปญหาวาร ในกุสลัตติกะ ทานนับไวอยางไร พึงนับอยางนั้น นเหตุสเหตุกทุกกุสลัตติกะ จบ เหตุโคจฉกทุกติกะ จบ สัปปจจยทุกกุสลัตติกะ ปฏิจจวาร [๑๐๖๕] กุศลธรรมที่เปนสัปปจจยธรรม อาศัยกุศลธรรมที่เปนสัป*ปจจยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย [๑๐๖๖] ในเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๑ ในอารัมมณปจจัย มีหัวขอปจจัย ๑ มี " ๑ ในอธิปติปจจัย  ในอวิคตปจจัย มี " ๑ [๑๐๖๗] กุศลธรรมที่เปนสัปปจจยธรรม อาศัยกุศลธรรมที่เปน สัปปจจยธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะอธิปติปจจัย [๑๐๖๘] ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย มีหัวขอปจจัย ๑ ในปจจัยที่ไมใชปุเรชาตปจจัย มี " ๑ ในปจจัยที่ไมใชปจฉาชาตปจจัย มี " ๑ ในปจจัยที่ไมใชอาเสวนปจจัย มี " ๑ ในปจจัยที่ไมใชกัมมปจจัย มี " ๑ ในปจจัยที่ไมใชวิปากปจจัย มี " ๑ ในปจจัยที่ไมใชวิปปยุตตปจจัย มี " ๑ สหชาตวารก็ดี ปจจยวารก็ดี นิสสยวารก็ดี สังสัฏฐวารก็ดี สัมปยุตต*วารก็ดี พึงใหพิสดารเหมือนปฏิจจวาร ปญหาวาร [๑๐๖๙] กุศลธรรมที่เปนสัปปจจยธรรม เปนปจจัยแกกุศลธรรมที่ เปนสัปปจจยธรรม โดยเหตุปจจัย [๑๐๗๐] ในเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๑ ในอารัมมณปจจัย มี " ๑ ในอวิคตปจจัย มี " ๑

ปฏิจจวาร [๑๐๗๑] อกุศลธรรมที่เปนสัปปจจยธรรม อาศัยอกุศลธรรมที่เปน สัปปจจยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย [๑๐๗๒] ในเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๑ ในอารัมมณปจจัย มี " ๑ ในอวิคตปจจัย มี " ๑ แมในปญหาวาร ก็มีหัวขอปจจัย ๑ ทุกปจจัย ปฏิจจวาร [๑๐๗๓] อัพยากตธรรมที่เปนสัปปจจยธรรม อาศัยอัพยากตธรรมที่เปน สัปปจจยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย [๑๐๗๔] ในเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๑ ในอารัมมณปจจัย มี " ๑ ในอวิคตปจจัย มี " ๑ [๑๐๗๕] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๑ ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย มี " ๑ ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย มี " ๑ ในปจจัยทั้งปวง มี " ๑ ปญหาวาร [๑๐๗๖] อัพยากตธรรมที่เปนสัปปจจยธรรม เปนปจจัยแกอัพยากตธรรม ที่เปนสัปปจจยธรรม โดยเหตุปจจัย [๑๐๗๗] อัพยากตธรรมที่เปนสัปปจจยธรรม เปนปจจัยแกอัพยากต*ธรรมที่เปนสัปปจจยธรรม โดยอารัมมณปจจัย อัพยากตธรรมที่เปนอัปปจจยธรรม เปนปจจัยแกอัพยากตธรรมที่เปน สัปปจจยธรรม โดยอารัมมณปจจัย จบตอนที่ ๑

ตอนที่ ๒ ขอ ๑๐๗๘ - ๒๐๔๕ / หนา ๒๓๑ - ๔๖๐ พระอภิธรรมปฎก เลมที่ ๑๑ ปฏฐานปกรณ ภาค ๕ -----------------------------[๑๐๗๘] ในเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๑ ในอารัมมณปจจัย มี " ๒ ในอธิปติปจจัย มี " ๒ ในอนันตรปจจัย มี " ๑ อัพยากตธรรมที่เปนสัปปจจยธรรม เปนปจจัยแกอัพยากตธรรมที่เปน สัปปจจยธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย อัพยากตธรรมที่เปนสัปปจจยธรรม เปนปจจัยแกอัพยากตธรรมที่เปน อัปปจจยธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย มีอยางเดียว คือ อารัมมณูปนิสสยะ ในปุเรชาตปจจัย มีหัวขอปจจัย ๑ ในปจฉาชาตปจจัย มี " ๑ ในปจจัยทั้งปวง มี " ๑ มี " ๑ ในอวิคตปจจัย [๑๐๗๙] อัพยากตธรรมที่เปนสัปปจจยธรรม เปนปจจัยแกอัพยากต-

*ธรรมที่เปนสัปปจจยธรรม โดยอารัมมณปจจัย เปนปจจัยโดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย อัพยากตธรรมที่เปนอัปปจจยธรรม เปนปจจัยแกอัพยากตธรรมที่เปน สัปปจจยธรรม โดยอารัมมณปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย [๑๐๘๐] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๒ ๑ ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย มี " [๑๐๘๑] ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย กับเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๑ [๑๐๘๒] ในอารัมมณปจจัย กับปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มีหัวขอ*ปจจัย ๒ สัปปจจยทุกกุสลัตติกะ จบ สังขตทุกกุสลัตติกะ ปฏิจจวาร [๑๐๘๓] กุศลธรรมที่เปนสังขตธรรม อาศัยกุศลธรรมที่เปนสังขตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย เหมือน สัปปจจยทุกะ สังขตทุกกุสลัตติกะ จบ สนิทัสสนทุกกุสลัตติกะ ปฏิจจวาร [๑๐๘๔] กุศลธรรมที่เปนอนิทัสสนธรรม อาศัยกุศลธรรมที่เปน อนิทัสสนธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย [๑๐๘๕] ในเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๑ ในอารัมมณปจจัย มี " ๑ มี " ๑ ในอวิคตปจจัย แมในปญหาวาร ก็มีหัวขอปจจัย ๑ ทุกปจจัย ปฏิจจวาร [๑๐๘๖] อกุศลธรรมที่เปนอนิทัสสนธรรม อาศัยอกุศลธรรมที่เปน อนิทัสสนธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย [๑๐๘๗] ในเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๑ ในอารัมมณปจจัย มี " ๑ ในอวิคตปจจัย มี " ๑ แมในปญหาวาร ก็มีหัวขอปจจัย ๑ ทุกปจจัย

ปฏิจจวาร [๑๐๘๘] อัพยากตธรรมที่เปนอนิทัสสนธรรม อาศัยอัพยากตธรรม ที่เปนอนิทัสสนธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย [๑๐๘๙] ในเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๓ ในอารัมมณปจจัย มี " ๑ ในอธิปติปจจัย มี " ๑ ในอวิคตปจจัย มี " ๓ [๑๐๙๐] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๓ ในปจจัยทั้งปวง มี " ๓ ในปจจัยที่ไมใชกัมมปจจัย มี " ๓ ในปจจัยที่ไมใชวิปากปจจัย มี " ๓ ในปจจัยที่ไมใชอาหารปจจัย มี " ๓ ในปจจัยทั้งปวง มี " ๓ ในปจจัยที่ไมใชวิคตปจจัย มี " ๓ สหชาตวารก็ดี ปจจยวารก็ดี นิสสยวารก็ดี สังสัฏฐวารก็ดี สัมปยุตต*วารก็ดี พึงใหพิสดารเหมือนปฏิจจวาร ปญหาวาร [๑๐๙๑] อัพยากตธรรมที่เปนอนิทัสสนธรรม เปนปจจัยแกอัพยากต*ธรรม ที่เปนอนิทัสสนธรรม โดยเหตุปจจัย มี ๓ นัย [๑๐๙๒] อัพยากตธรรมที่เปนสนิทัสสนธรรม เปนปจจัยแกอัพยากต*ธรรมที่เปนอนิทัสสนธรรม โดยอารัมมณปจจัย อัพยากตธรรมที่เปนอนิทสสนธรรม เปนปจจัยแกอัพยากตธรรมที่เปน ั อนิทัสสนธรรม โดยอารัมมณปจจัย [๑๐๙๓] อัพยากตธรรมที่เปนอนิทัสสนธรรม เปนปจจัยแกอัพยากต*ธรรมที่เปนอนิทัสสนธรรม โดยอธิปติปจจัย มี ๒ อยาง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ อัพยากตธรรมที่เปนอนิทัสสนธรรม เปนปจจัยแกอัพยากตธรรมที่เปน อนิทัสสนธรรม และอัพยากตธรรมที่เปนสนิทัสสนธรรม โดยอธิปติปจจัย มีอยางเดียว คือ สหชาตาธิปติ มี ๓ นัย [๑๐๙๔] ในอนันตรปจจัย มีหัวขอปจจัย ๑ ฯลฯ ในสหชาตปจจัย มี " ๓

ในอัญญมัญญปจจัย มี " ๑ ในนิสสยปจจัย มี " ๓ [๑๐๙๕] อัพยากตธรรมที่เปนสนิทัสสนธรรม เปนปจจัยแกอัพยากต*ธรรมที่เปนอนิทัสสนธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย มีอยางเดียว คือ ปกตูปนิสสยะ อัพยากตธรรมที่เปนอนิทัสสนธรรม เปนปจจัยแกอัพยากตธรรมที่เปน อนิทัสสนธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย มี ๓ อยาง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ ปกตูป*นิสสยะ ฯลฯ [๑๐๙๖] ในปุเรชาตปจจัย มีหัวขอปจจัย ๓ ในปจฉาชาตปจจัย มี " ๓ ในอาเสวนปจจัย มี " ๑ ในกัมมปจจัย มี " ๓ ในวิปากปจจัย มี " ๓ ในปจจัยทั้งปวง มี " ๓ ในสัมปยุตตปจจัย มี " ๑ ในวิปปยุตตปจจัย มี " ๓ ในอัตถิปจจัย มีหัวขอปจจัย ๕ ในนัตถิปจจัย มี " ๑ สนิทัสสนทุกกุสลัตติกะ จบ อัปปจจยะก็ดี อสังขตะก็ดี สนิทัสสนะก็ดี ยอมไมได สัปปฏิฆทุกกุสลัตติกะ ปฏิจจวาร [๑๐๙๗] กุศลธรรมที่เปนอัปปฏิฆธรรม อาศัยกุศลธรรมที่เปนอัปปฏิฆ*ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย [๑๐๙๘] ในเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๑ ในอารัมมณปจจัย มี " ๑ ในวิปปยุตตปจจัย มี " ๑ ในอวิคตปจจัย มี " ๑ แมในปญหาวาร ก็มีหัวขอปจจัย ๑ ทุกปจจัย ปฏิจจวาร

[๑๐๙๙] อกุศลธรรมที่เปนอัปปฏิฆธรรม อาศัยอกุศลธรรมที่เปน อัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย [๑๑๐๐] ในเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๑ ในอวิคตปจจัย มี " ๑ แมในปญหาวาร ก็มีหัวขอปจจัย ๑ ทุกปจจัย ปฏิจจวาร [๑๑๐๑] อัพยากตธรรมที่เปนสัปปฏิฆธรรม อาศัยอัพยากตธรรมที่เปน สัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย อัพยากตธรรมที่เปนอัปปฏิฆธรรม อาศัยอัพยากตธรรมที่เปนสัปปฏิฆ*ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย อัพยากตธรรมที่เปนสัปปฏิฆธรรม และอัพยากตธรรมที่เปนอัปปฏิฆธรรม อาศัยอัพยากตธรรมที่เปนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๙ นัย [๑๑๐๒] อัพยากตธรรมที่เปนอัปปฏิฆธรรม อาศัยอัพยากตธรรมที่เปน อัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปจจัย [๑๑๐๓] ในเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๙ ในอารัมมณปจจัย มี " ๑ ในอธิปติปจจัย มี " ๙ ในอัญญมัญญปจจัย มี " ๖ ในนิสสยปจจัย มี " ๙ ในอุปนิสสยปจจัย มี " ๑ ในกัมมปจจัย มี " ๙ มี " ๙ ในวิปากปจจัย ในอวิคตปจจัย มี " ๙ [๑๑๐๔] อัพยากตธรรมที่เปนสัปปฏิฆธรรม อาศัยอัพยากตธรรมที่เปน สัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะเหตุปจจัย [๑๑๐๕] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๙ ในปจจัยทั่วไป มี " ๙ ในปจจัยที่ไมใชวิคตปจจัย มี " ๙ ปญหาวาร [๑๑๐๖] อัพยากตธรรมที่เปนอัปปฏิฆธรรม เปนปจจัยแกอัพยากตธรรม ที่เปนอัปปฏิฆธรรม โดยเหตุปจจัย

[๑๑๐๗] ในเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๓ ในอารัมมณปจจัย มี " ๒ ในอธิปติปจจัย มี " ๓ ในอนันตรปจจัย มี " ๑ ในสมนันตรปจจัย มี " ๑ ในสหชาตปจจัย มี " ๙ ในอัญญมัญญปจจัย มี " ๖ ในนิสสยปจจัย มี " ๙ ในอุปนิสสยปจจัย มี " ๒ ในปุเรชาตปจจัย มี " ๓ ในปจฉาชาตปจจัย มี " ๓ ในอาเสวนปจจัย มี " ๑ ในกัมมปจจัย มี " ๓ ในวิปากปจจัย มี " ๓ ในอาหารปจจัย มี " ๓ ในอินทริยปจจัย มี " ๕ ในฌานปจจัย มี " ๓ ในมัคคปจจัย มี " ๓ ในสัมปยุตตปจจัย มี " ๑ ในวิปปยุตตปจจัย มี " ๔ ในอัตถิปจจัย มี " ๙ ในนัตถิปจจัย มี " ๑ ในวิคตปจจัย มี " ๑ ในอวิคตปจจัย มี " ๙ [๑๑๐๘] อัพยากตธรรมที่เปนสัปปฏิฆธรรม เปนปจจัยแกอัพยากต*ธรรมที่เปนสัปปฏิฆธรรม โดยสหชาตปจจัย ฯลฯ [๑๑๐๙] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๙ ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย มี " ๙ [๑๑๑๐] ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย กับเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๓ [๑๑๑๑] ในอารัมมณปจจัย กับปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มีหัวขอ

ปจจัย ๒ อนุโลมก็ดี ปจจนียะก็ดี อนุโลมปจจนียะก็ดี ปจจนียานุโลมก็ดี แหงปญหาวาร ในกุสลัตติกะ ทานนับไวอยางไร พึงนับอยางนั้น สัปปฏิฆทุกกุสลัตติกะ จบ รูปทุกกุสลัตติกะ ปฏิจจวาร [๑๑๑๒] กุศลธรรมที่เปนอรูปธรรม อาศัยกุศลธรรมที่เปนอรูปธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย [๑๑๑๓] ในเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๑ ในอารัมมณปจจัย มี " ๑ ในสหชาตวารก็ดี ฯลฯ ในปญหาวารก็ดี มีหัวขอปจจัย ๑ ทุกปจจัย ปฏิจจวาร [๑๑๑๔] อกุศลธรรมที่เปนอรูปธรรม อาศัยอกุศลธรรมที่เปนอรูปธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย [๑๑๑๕] ในเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๑ ในอารัมมณปจจัย มี " ๑ ในอวิคตปจจัย มี " ๑ ในสหชาตวารก็ดี ฯลฯ ในปญหาวารก็ดี มีหัวขอปจจัย ๑ ทุกปจจัย ปฏิจจวาร [๑๑๑๖] อัพยากตธรรมที่เปนรูปธรรม อาศัยอัพยากตธรรมที่เปนรูปธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย อัพยากตธรรมที่เปนอรูปธรรม อาศัยอัพยากตธรรมที่เปนอรูปธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย อัพยากตธรรมที่เปนรูปธรรม อาศัยอัพยากตธรรมที่เปนรูปธรรม และ อัพยากตธรรมที่เปนอรูปธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย [๑๑๑๗] อัพยากตธรรมที่เปนอรูปธรรม อาศัยอัพยากตธรรมที่เปนอรูป*ธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปจจัย มีหัวขอปจจัย ๙ [๑๑๑๘] ในเหตุปจจัย ในอารัมมณปจจัย มี " ๓ ในอธิปติปจจัย มี " ๕ ในอนันตรปจจัย มี " ๓

ในสมนันตรปจจัย มี " ๓ ในอัญญมัญญปจจัย มี " ๖ ในปุเรชาตปจจัย มี " ๑ ในอาเสวนปจจัย มี " ๑ ในกัมมปจจัย มี " ๙ ในวิปากปจจัย มี " ๙ ในอวิคตปจจัย มี " ๙ [๑๑๑๙] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๙ ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย มี " ๓ ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย มี " ๙ ฯลฯ ในปจจัยที่ไมใชกัมมปจจัย มีหัวขอปจจัย ๒ ในปจจัยที่ไมใชวิปากปจจัย มี " ๕ ในปจจัยที่ไมใชอาหารปจจัย มี " ๑ ในปจจัยที่ไมใชอินทริยปจจัย มี " ๑ ในปจจัยที่ไมใชฌานปจจัย มี " ๒ ในปจจัยที่ไมใชมัคคปจจัย มี " ๙ ในปจจัยที่ไมใชสัมปยุตตปจจัย มี " ๓ ในปจจัยที่ไมใชวิปปยุตตปจจัย มี " ๒ ในปจจัยที่ไมใชนัตถิปจจัย มี " ๓ ในปจจัยที่ไมใชวิคตปจจัย มี " ๓ ปญหาวาร [๑๑๒๐] อัพยากตธรรมที่เปนอรูปธรรม เปนปจจัยแกอัพยากตธรรม ที่เปนอรูปธรรม โดยเหตุปจจัย [๑๑๒๑] ในเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๓ ในอารัมมณปจจัย มี " ๒ ในอธิปติปจจัย มี " ๓ ในอนันตรปจจัย มี " ๑ ในสมนันตรปจจัย มี " ๑ ในสหชาตปจจัย มี " ๗ ในอัญญมัญญปจจัย มี " ๖

ในนิสสยปจจัย มี " ๗ ในอุปนิสสยปจจัย มี " ๒ ในปุเรชาตปจจัย มี " ๑ ในปจฉาชาตปจจัย มี " ๑ ในอาเสวนปจจัย มี " ๑ ในกัมมปจจัย มีหัวขอปจจัย ๓ ในวิปากปจจัย มี " ๓ ในอาหารปจจัย มี " ๔ ในอินทริยปจจัย มี " ๖ ในฌานปจจัย มี " ๓ ในมัคคปจจัย มี " ๓ ในสัมปยุตตปจจัย มี " ๑ ในวิปปยุตตปจจัย มี " ๒ ฯลฯ ในอวิคตปจจัย มี " ๗ [๑๑๒๒] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๗ ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย มี " ๗ [๑๑๒๓] ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย กับเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๓ [๑๑๒๔] ในอารัมมณปจจัย กับปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มีหัวขอ ปจจัย ๒ อนุโลมก็ดี ปจจนียะก็ดี อนุโลมปจจนียะก็ดี ปจจนียานุโลมก็ดี แหง ปญหาวารในกุสลัตติกะ ทานนับไวอยางไร พึงนับอยางนั้น รูปทุกกุสลัตติกะ จบ โลกิยทุกกุสลัตติกะ ปฏิจจวาร [๑๑๒๕] กุศลธรรมที่เปนโลกิยธรรม อาศัยกุศลธรรมที่เปนโลกิยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย กุศลธรรมที่เปนโลกุตตรธรรม อาศัยกุศลธรรมที่เปนโลกุตตรธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย [๑๑๒๖] กุศลธรรมที่เปนโลกิยธรรม อาศัยกุศลธรรมที่เปนโลกิยธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปจจัย กุศลธรรมที่เปนโลกุตตรธรรม อาศัยกุศลธรรมที่เปนโลกุตตรธรรม เกิดขึ้น

เพราะอารัมมณปจจัย [๑๑๒๗] ในเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๒ ในอารัมมณปจจัย มี " ๒ ในอธิปติปจจัย มี " ๒ ในกัมมปจจัย มี " ๒ ในอวิคตปจจัย มี " ๒ [๑๑๒๘] ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย มีหัวขอปจจัย ๒ ในปจจัยที่ไมใชอาเสวนปจจัย มี " ๑ ในปจจัยที่ไมใชวิปปยุตตปจจัย มี " ๒ สหชาตวารก็ดี ปจจยวารก็ดี นิสสยวารก็ดี สังสัฏฐวารก็ดี สัมปยุตต*วารก็ดี พึงใหพิสดารเหมือนปฏิจจวาร ปญหาวาร [๑๑๒๙] กุศลธรรมที่เปนโลกิยธรรม เปนปจจัยแกกุศลธรรมที่เปน โลกิยธรรม โดยเหตุปจจัย กุศลธรรมที่เปนโลกุตตรธรรม เปนปจจัยแกกุศลธรรมที่เปนโลกุตตรธรรม โดยเหตุปจจัย มี ๒ นัย [๑๑๓๐] กุศลธรรมที่เปนโลกิยธรรม เปนปจจัยแกกุศลธรรมที่เปน โลกิยธรรม โดยอารัมมณปจจัย กุศลธรรมที่เปนโลกุตตรธรรม เปนปจจัยแกกุศลธรรมที่เปนโลกิยธรรม โดยอารัมมณปจจัย [๑๑๓๑] กุศลธรรมที่เปนโลกิยธรรม เปนปจจัยแกกุศลธรรมที่เปน โลกิยธรรม โดยอธิปติปจจัย มี ๒ อยาง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ กุศลธรรมที่เปนโลกุตตรธรรม เปนปจจัยแกกุศลธรรมที่เปนโลกุตตรธรรม โดยอธิปติปจจัย มีอยางเดียว คือ สหชาตาธิปติ กุศลธรรมที่เปนโลกุตตรธรรม เปนปจจัยแกกุศลธรรมที่เปนโลกิยธรรม โดยอธิปติปจจัย มีอยางเดียว คือ อารัมมณาธิปติ [๑๑๓๒] ในเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๒ ในอารัมมณปจจัย มี " ๒

ในอธิปติปจจัย มี " ๓ ในอนันตรปจจัย มี " ๒ ในสมนันตรปจจัย มี " ๒ ในสหชาตปจจัย มี " ๒ ฯลฯ ในอุปนิสสยปจจัย มี " ๔ ในอาเสวนปจจัย มี " ๒ ในกัมมปจจัย มี " ๒ ในอาหารปจจัย มี " ๒ ในอวิคตปจจัย มี " ๒ ปฏิจจวาร [๑๑๓๓] อกุศลธรรมที่เปนโลกิยธรรม อาศัยอกุศลธรรมที่เปนโลกิย*ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย [๑๑๓๔] ในเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๑ ในอารัมมณปจจัย มี " ๑ ในอวิคตปจจัย มี " ๑ สหชาตวารก็ดี ฯลฯ ปญหาวารก็ดี เหมือนกันทุกปจจัย ปฏิจจวาร [๑๑๓๕] อัพยากตธรรมที่เปนโลกิยธรรม อาศัยอัพยากตธรรมที่เปน โลกิยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย อัพยากตธรรมที่เปนโลกุตตรธรรม อาศัยอัพยากตธรรมที่เปนโลกุตตร*ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย [๑๑๓๖] ในเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๕ ในอารัมมณปจจัย มี " ๒ ในกัมมปจจัย มี " ๕ ในวิปากปจจัย มี " ๕ มี " ๕ ในอวิคตปจจัย [๑๑๓๗] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๑ ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย มี " ๓ ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย มี " ๒ ฯลฯ ในปจจัยที่ไมใชปุเรชาตปจจัย มี " ๔

ในปจจัยที่ไมใชปจฉาชาตปจจัย มี " ๕ ฯลฯ ในปจจัยที่ไมใชกัมมปจจัย มี " ๑ ในปจจัยที่ไมใชวิปากปจจัย มี " ๑ ในปจจัยที่ไมใชอาหารปจจัย มี " ๑ ฯลฯ ในปจจัยที่ไมใชมัคคปจจัย มี " ๑ ในปจจัยที่ไมใชสัมปยุตตปจจัย มี " ๓ ในปจจัยที่ไมใชวิปปยุตตปจจัย มี " ๒ ในปจจัยที่ไมใชนัตถิปจจัย มี " ๓ ในปจจัยที่ไมใชวิคตปจจัย มี " ๓ สหชาตวารก็ดี ปจจยวารก็ดี นิสสยวารก็ดี สังสัฏฐวารก็ดี สัมปยุตตวาร ก็ดี พึงใหพิสดารเหมือนปฏิจจวาร ปญหาวาร [๑๑๓๘] อัพยากตธรรมที่เปนโลกิยธรรม เปนปจจัยแกอัพยากตธรรม ที่เปนโลกิยธรรม โดยเหตุปจจัย อัพยากตธรรมที่เปนโลกุตตรธรรม เปนปจจัยแกอัพยากตธรรมที่เปน โลกุตตรธรรม โดยเหตุปจจัย [๑๑๓๙] ในเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๔ ในอารัมมณปจจัย มี " ๓ ในอธิปติปจจัย มี " ๔ ในอนันตรปจจัย มี " ๔ ในสหชาตปจจัย มี " ๕ ในอัญญมัญญปจจัย มี " ๒ ในนิสสยปจจัย มี " ๗ ในอุปนิสสยปจจัย มี " ๔ ในปุเรชาตปจจัย มี " ๒ ในปจฉาชาตปจจัย มี " ๒ ในอาเสวนปจจัย มี " ๑ ในกัมมปจจัย มี " ๓ ในวิปากปจจัย มี " ๔ ในอาหารปจจัย มี " ๔ ฯลฯ ในมัคคปจจัย มี " ๔

ในสัมปยุตตปจจัย มี " ๒ ในวิปปยุตตปจจัย มี " ๓ ในอัตถิปจจัย มี " ๗ ในอวิคตปจจัย มี " ๗ อนุโลมก็ดี ปจจนียะก็ดี อนุโลมปจจนียะก็ดี ปจจนียานุโลมก็ดี แหง ปญหาวาร ในกุสลัตติกะ ทานนับไวอยางไร พึงนับอยางนั้น โลกิยทุกกุสลัตติกะ จบ เกนจิวิญเญยยทุกกุสลัตติกะ ปฏิจจวาร [๑๑๔๐] กุศลธรรมที่เปนเกนจิวิญเญยยธรรม อาศัยกุศลธรรมที่เปน เกนจิวิญเญยยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย กุศลธรรมที่เปนเกนจินวิญเญยยธรรม อาศัยกุศลธรรมที่เปนเกนจิวิญ*เญยยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย กุศลธรรมที่เปนเกนจิวิญเญยยธรรม และกุศลธรรมที่เปนเกนจินวิญ*เญยยธรรม อาศัยกุศลธรรมที่เปนเกนจิวิญเญยยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย [๑๑๔๑] ในเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๙ ในอารัมมณปจจัย มี " ๙ ในอวิคตปจจัย มี " ๙ [๑๑๔๒] กุศลธรรมที่เปนเกนจิวิญเญยยธรรม อาศัยกุศลธรรมที่เปน เกนจิวิญเญยยธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะอธิปติปจจัย [๑๑๔๓] ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย มีหัวขอปจจัย ๙ ในปจจัยที่ไมใชปุเรชาตปจจัย มี " ๙ ในปจจัยที่ไมใชปจฉาชาตปจจัย มี " ๙ ในปจจัยที่ไมใชอาเสวนปจจัย มี " ๙ ในปจจัยที่ไมใชกัมมปจจัย มี " ๙ ในปจจัยที่ไมใชวิปากปจจัย มี " ๙ ในปจจัยที่ไมใชวิปปยุตตปจจัย มี " ๙ สหชาตวารก็ดี ปจจยวารก็ดี นิสสยวารก็ดี สังสัฏฐวารก็ดี สัมปยุตตวาร ก็ดี พึงใหพิสดารเหมือนปฏิจจวาร ปญหาวาร [๑๑๔๔] กุศลธรรมที่เปนเกนจิวิญเญยยธรรม เปนปจจัยแกกุศลธรรม

ที่เปนเกนจิวิญเญยยธรรม โดยเหตุปจจัย [๑๑๔๕] ในเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๙ ในอารัมมณปจจัย มี " ๙ ในอธิปติปจจัย มี " ๙ ในอนันตรปจจัย มี " ๙ ในสมนันตรปจจัย มี " ๙ ในกัมมปจจัย มี " ๙ ในอวิคตปจจัย มี " ๙ [๑๑๔๖] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๙ ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย มี " ๙ [๑๑๔๗] ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย กับเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๙ [๑๑๔๘] ในอารัมมณปจจัย กับปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๙ อนุโลมก็ดี ปจจนียะก็ดี อนุโลมปจจนียะก็ดี ปจจนียานุโลมก็ดี แหง ปญหาวาร ในกุสลัตติกะ ทานนับไวอยางไร พึงนับอยางนั้น อกุศลธรรมที่เปนเกนจิวิญเญยยธรรมก็ดี อัพยากตธรรมที่เปนเกนจิวิญ*เญยยธรรมก็ดี พึงใหพิสดารเชนเดียวกับกุศลธรรมที่เปนเกนจิวิญเญยยกุศลธรรม เกนจิวิญเญยยทุกกุสลัตติกะ จบ จูฬันตรทุกกุสลัตติกะ จบ อาสวทุกกุสลัตติกะ ปฏิจจวาร [๑๑๔๙] กุศลธรรมที่ไมใชอาสวธรรม อาศัยกุศลธรรมที่ไมใชอาสว*ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย [๑๑๕๐] ในเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๑ ในอารัมมณปจจัย มี " ๑ ในกัมมปจจัย มี " ๑ ในอวิคตปจจัย มี " ๑ ในสหชาตวารก็ดี ฯลฯ ในปญหาวารก็ดี มีหัวขอปจจัย ๑ ทุกปจจัย ปฏิจจวาร [๑๑๕๑] อกุศลธรรมที่เปนอาสวธรรม อาศัยอกุศลธรรมที่เปน อาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย [๑๑๕๒] ในเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๙

ในอารัมมณปจจัย มี " ๙ ในอวิคตปจจัย มี " ๙ [๑๑๕๓] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๑ ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย มี " ๙ ฯลฯ ในปจจัยที่ไมใชกัมมปจจัย มี " ๓ ในปจจัยที่ไมใชวิปากปจจัย มี " ๙ ในปจจัยที่ไมใชวิปปยุตตปจจัย มี " ๙ สหชาตวารก็ดี ปจจยวารก็ดี ฯลฯ สัมปยุตตวารก็ดี พึงใหพิสดารทุก ปจจัย ปญหาวาร [๑๑๕๔] อกุศลธรรมที่เปนอาสวธรรม เปนปจจัยแกอกุศลธรรมที่เปน อาสวธรรม โดยเหตุปจจัย [๑๑๕๕] ในเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๗ ในอารัมมณปจจัย มี " ๙ มี " ๙ ในอธิปติปจจัย ในบทเปนทามกลางสหชาตาธิปติ ยอมไดองคธรรมที่เปนอธิบดี ๓ ในอนันตรปจจัย มีหัวขอปจจัย ๙ ฯลฯ ในอุปนิสสยปจจัย มี " ๙ ในอาเสวนปจจัย มี " ๙ ในกัมมปจจัย มี " ๓ ฯลฯ ในมัคคปจจัย มี " ๙ ปฏิจจวาร [๑๑๕๖] อัพยากตธรรมที่ไมใชอาสวธรรม อาศัยอัพยากตธรรมที่ ไมใชอาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย [๑๑๕๗] ในเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๑ ในอารัมมณปจจัย มี " ๑ ในอวิคตปจจัย มี " ๑ ในสหชาตวารก็ดี ในปจจวารก็ดี ฯลฯ ในปญหาวารก็ดี มีหัวขอ ปจจัย ๑ ทุกปจจัย อาสวทุกกุสลัตติกะ จบ สาสวทุกกุสลัตติกะ

ปฏิจจวาร [๑๑๕๘] กุศลธรรมที่เปนสาสวธรรม อาศัยกุศลธรรมที่เปนสาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย กุศลธรรมที่เปนอนาสวธรรม อาศัยกุศลธรรมที่เปนอนาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย [๑๑๕๙] ในเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๒ ในอารัมมณปจจัย มี " ๒ ในอธิปติปจจัย มีหัวขอปจจัย ๓ ในอวิคตปจจัย มี " ๒ [๑๑๖๐] ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย มีหัวขอปจจัย ๒ ในปจจัยที่ไมใชวิปปยุตตปจจัย มี " ๒ ในสหชาตวารก็ดี ในสัมปยุตตวารก็ดี มีหัวขอปจจัย ๒ ทุกปจจัย ปญหาวาร [๑๑๖๑] กุศลธรรมที่เปนสาสวธรรม เปนปจจัยแกกุศลธรรมที่เปน สาสวธรรม โดยเหตุปจจัย กุศลธรรมที่เปนอนาสวธรรม เปนปจจัยแกกุศลธรรมที่เปนอนาสวธรรม โดยเหตุปจจัย [๑๑๖๒] ในเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๒ ในอารัมมณปจจัย มี " ๒ ในอธิปติปจจัย มี " ๒ ในอุปนิสสยปจจัย มี " ๔ ในอวิคตปจจัย มี " ๒ อนุโลมก็ดี ปจจนียะก็ดี อนุโลมปจจนียะก็ดี ปจจนียานุโลมก็ดี แหง ปญหาวาร ในกุสลัสติกะ ทานนับไวอยางไร พึงนับอยางนั้น ปฏิจจวาร [๑๑๖๓] อกุศลธรรมที่เปนสาสวธรรม อาศัยอกุศลธรรมที่เปนสาสว*ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย [๑๑๖๔] ในเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๑ ในอารัมมณปจจัย มี " ๑ ในอวิคตปจจัย มี " ๑ ในสหชาตวารก็ดี ในปญหาวารก็ดี มีหัวขอปจจัย ๑ ทุกปจจัย

ปฏิจจวาร [๑๑๖๕] อัพยากตธรรมที่เปนสาสวธรรม อาศัยอัพยากตธรรมที่เปน สาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย อัพยากตธรรมที่เปนอนาสวธรรม อาศัยอัพยากตธรรมที่เปนอนาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย อัพยากตธรรมที่เปนสาสวธรรม อาศัยอัพยากตธรรมที่เปนอนาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย อัพยากตธรรมที่เปนสาสวธรรม และอัพยากตธรรมที่เปนอนาสวธรรม อาศัยอัพยากตธรรมที่เปนอนาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย อัพยากตธรรมที่เปนสาสวธรรม อาศัยอัพยากตธรรมที่เปนสาสวธรรม และอัพยากตธรรมที่เปนอนาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย [๑๑๖๖] ในเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๕ ในอารัมมณปจจัย มี " ๒ ในอธิปติปจจัย มี " ๕ ในวิปากปจจัย มี " ๕ ในอวิคตปจจัย มี " ๕ มีหัวขอปจจัย ๑ [๑๑๖๗] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย มี " ๓ ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย มี " ๒ สหชาตวารก็ดี ฯลฯ สัมปยุตตวารก็ดี พึงใหพิสดารทุกปจจัย ปญหาวาร [๑๑๖๘] อัพยากตธรรมที่เปนสาสวธรรม เปนปจจัยแกอัพยากตธรรม ที่เปนสาสวธรรม โดยเหตุปจจัย อัพยากตธรรมที่เปนอนาสวธรรม เปนปจจัยแกอัพยากตธรรมที่เปน อนาสวธรรม โดยเหตุปจจัย [๑๑๖๙] ในเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๔ ในอารัมมณปจจัย มี " ๓ ในอวิคตปจจัย มี " ๗ อนุโลมก็ดี ปจจนียะก็ดี อนุโลมปจจนียะก็ดี ปจจนียานุโลมก็ดี แหง ปญหาวาร ในกุสลัตติกะ ทานนับไวอยางไร พึงนับอยางนั้น สาสวทุกกุสลัตติกะ จบ อาสวสัมปยุตตทุกกุสลัตติกะ

ปฏิจจวาร [๑๑๗๐] กุศลธรรมที่เปนอาสววิปปยุตตธรรม อาศัยกุศลธรรมที่เปน อาสววิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย [๑๑๗๑] ในเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๑ ในอารัมมณปจจัย มี " ๑ ในอวิคตปจจัย มี " ๑ ในสหชาตวารก็ดี ในปญหาวารก็ดี มีหัวขอปจจัย ๑ ทุกปจจัย ตัดกุสลทุกะออก เหลือแตอกุสลทุกะ จะเปนอยางไร ? [๑๑๗๒] อกุศลธรรมที่เปนอาสวสัมปยุตตธรรม อาศัยอกุศลธรรม ที่เปนอาสวสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย อกุศลธรรมที่เปนอาสวสัมปยุตตธรรม อาศัยอกุศลธรรมที่เปนอาสว*วิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย [๑๑๗๓] ในเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๕ ในอารัมมณปจจัย มี " ๕ ในอวิคตปจจัย มี " ๕ ในสหชาตวารก็ดี ในสัมปยุตตวารก็ดี มีหัวขอปจจัย ๕ ทุกปจจัย [๑๑๗๔] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๑ ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย มี " ๕ ในปจจัยที่ไมใชปุเรชาตปจจัย มี " ๕ ฯลฯ มี " ๓ ในปจจัยที่ไมใชกัมมปจจัย ในปจจัยที่ไมใชวิปากปจจัย มี " ๕ ในปจจัยที่ไมใชวิปปยุตตปจจัย มี " ๕ ฯลฯ ปญหาวาร [๑๑๗๕] อกุศลธรรมที่เปนอาสวสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกอกุศล ธรรมที่เปนอาสวสัมปยุตตธรรม โดยเหตุปจจัย มี ๓ นัย อกุศลธรรมที่เปนอาสววิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกอกุศลธรรมที่เปน อาสวสัมปยุตตธรรม โดยเหตุปจจัย [๑๑๗๖] ในเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๕ ในอารัมมณปจจัย มี " ๙ ในอวิคตปจจัย มี " ๕ อนุโลมก็ดี ปจจนียะก็ดี อนุโลมปจจนียะก็ดี ปจจนียานุโลมก็ดี แหง

ปญหาวารในกุสลัตติกะ ทานนับไวอยางไร พึงนับอยางนั้น ปฏิจจวาร [๑๑๗๗] อัพยากตธรรมที่เปนอาสววิปปยุตตธรรม อาศัยอัพยากตธรรม ที่เปนอาสววิปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย [๑๑๗๘] ในเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๑ ในอารัมมณปจจัย มี " ๑ ในอวิคตปจจัย มี " ๑ มีหัวขอปจจัย ๑ [๑๑๗๙] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย มีหัวขอปจจัย ๑ ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย มี " ๑ ในสหชาตวารก็ดี ในสัมปยุตตวารก็ดี มีหัวขอปจจัย ๑ ทุกปจจัย ปญหาวาร [๑๑๘๐] อัพยากตธรรมที่เปนอาสววิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแก อัพยากตธรรมที่เปนอาสววิปปยุตตธรรม โดยเหตุปจจัย [๑๑๘๑] ในเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๑ ในอารัมมณปจจัย มี " ๑ ในอวิคตปจจัย มี " ๑ อนุโลมก็ดี ปจจนียะก็ดี อนุโลมปจจนียะก็ดี ปจจนียานุโลมก็ดี แหง ปญหาวารในกุสลัตติกะ ทานนับไวอยางไร พึงนับอยางนั้น อาสวสัมปยุตตทุกกุสลัตติกะ จบ อาสวสาสวทุกกุสลัตติกะ ปฏิจจวาร [๑๑๘๒] กุศลธรรมที่เปนสาสวธรรม แตไมใชอาสวธรรม อาศัย กุศลธรรมที่เปนสาสวธรรม แตไมใชอาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย [๑๑๘๓] ในเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๑ ในอารัมมณปจจัย มี " ๑ ในอวิคตปจจัย มี " ๑ ในสหชาตวารก็ดี ในปญหาวารก็ดี มีหัวขอปจจัย ๑ ทุกปจจัย ปฏิจจวาร [๑๑๘๔] อกุศลธรรมที่เปนอาสวะและสาสวธรรม อาศัยอกุศลธรรม ที่เปนทั้งอาสวะและสาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย

อกุศลธรรมที่เปนสาสวธรรม แตไมใชอาสวธรรม อาศัยอกุศลธรรม ที่เปนสาสวธรรม แตไมใชอาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย อกุศลธรรมที่เปนทั้งอาสวะและสาสวธรรม อาศัยอกุศลธรรมที่เปนทั้ง อาสวะและสาสวธรรม และอกุศลธรรมที่เปนสาสวธรรม แตไมใชอาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย [๑๑๘๕] ในเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๙ ในอารัมมณปจจัย มี " ๙ ในอวิคตปจจัย มี " ๙ [๑๑๘๖] อกุศลธรรมที่เปนทั้งอาสวะและสาสวธรรม อาศัยอกุศลธรรม ที่เปนสาสวธรรม แตไมใชอาสวธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะเหตุปจจัย [๑๑๘๗] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๑ ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย มี " ๙ ในปจจัยที่ไมใชปุเรชาตปจจัย มี " ๙ ในปจจัยที่ไมใชปจฉาชาตปจจัย มี " ๙ ในปจจัยที่ไมใชอาเสวนปจจัย มี " ๙ ในปจจัยที่ไมใชกัมมปจจัย มี " ๓ ในปจจัยที่ไมใชวิปากปจจัย มี " ๙ ในปจจัยที่ไมใชวิปปยุตตปจจัย มี " ๙ สหชาตวารก็ดี ปจจยวารก็ดี นิสสยวารก็ดี สังสัฏฐวารก็ดี สัมปยุตตวาร ก็ดี พึงใหพิสดารเหมือนปฏิจจวาร ปญหาวาร [๑๑๘๘] อกุศลธรรมที่เปนทั้งอาสวะและสาสวธรรม เปนปจจัย อกุศลธรรมที่เปนทั้งอาสวะและสาสวธรรม โดยเหตุปจจัย [๑๑๘๙] ในเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๗ ในอารัมมณปจจัย มีหัวขอปจจัย ๙ ในอธิปติปจจัย มี " ๙ มี " ๙ ในอวิคตปจจัย [๑๑๙๐] อกุศลธรรมที่เปนทั้งอาสวะและสาสวธรรม เปนปจจัยแก อกุศลธรรมที่เปนทั้งอาสวะและสาสวธรรม โดยอารัมมณปจจัย เปนปจจัย โดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย [๑๑๙๑] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๙

ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย มี " ๙ [๑๑๙๒] ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย กับเหตุปจจัย มีหัวขอ ปจจัย ๗ [๑๑๙๓] ในอารัมมณปจจัย กับปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๙ อนุโลมก็ดี ปจจนียะก็ดี อนุโลมปจจนียะก็ดี ปจจนียานุโลมก็ดี แหง ปญหาวารในกุสลัตติกะ ทานนับไวอยางไร พึงนับอยางนั้น ปฏิจจวาร [๑๑๙๔] อัพยากตธรรมที่เปนสาสวธรรม แตไมใชอาสวธรรม อาศัย อัพยากตธรรมที่เปนสาสวธรรม แตไมใชอาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย [๑๑๙๕] ในเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๑ ในอารัมมณปจจัย มี " ๑ ในอวิคตปจจัย มี " ๑ ในสหชาตวารก็ดี ในปญหาวารก็ดี มีหัวขอปจจัย ๑ ทุกปจจัย อาสวสาสวทุกกุสลัตติกะ จบ อาสวอาสวสัมปยุตตทุกกุสลัตติกะ ปฏิจจวาร [๑๑๙๖] อกุศลธรรมที่เปนทั้งอาสวธรรมและอาสวสัมปยุตตธรรม อาศัย อกุศลธรรมที่เปนทั้งอาสวธรรมและอาสวสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุ ปจจัย มี ๓ นัย อกุศลธรรมที่เปนอาสวสัมปยุตตธรรม แตไมใชอาสวธรรม อาศัย อกุศลธรรมที่เปนอาสวสัมปยุตตธรรม แตไมใชอาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปจจัย มี ๓ นัย อกุศลธรรมที่เปนทั้งอาสวธรรม และอาสวสัมปยุตตธรรม อาศัย อกุศลธรรมที่เปนอาสวะและอาสวสัมปยุตตธรรม และอกุศลธรรมที่เปนอาสว*สัมปยุตตธรรม แตไมใชอาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย [๑๑๙๗] ในเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๙ ในอารัมมณปจจัย มี " ๙ ในอวิคตปจจัย มี " ๙ [๑๑๙๘] อกุศลธรรมที่เปนทั้งอาสวะและอาสวสัมปยุตตธรรม อาศัย อกุศลธรรมที่เปนทั้งอาสวะและอาสวสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะอธิปติ ปจจัย

[๑๑๙๙] ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย มีหัวขอปจจัย ๙ ในปจจัยที่ไมใชปุเรชาตปจจัย มี " ๙ ในปจจัยที่ไมใชปจฉาชาตปจจัย มี " ๙ ในปจจัยที่ไมใชอาเสวนปจจัย มี " ๙ ในปจจัยที่ไมใชกัมมปจจัย มี " ๓ ในปจจัยที่ไมใชวิปากปจจัย มี " ๙ ในปจจัยที่ไมใชวิปปยุตตปจจัย มี " ๙ ในสหชาตวารก็ดี ในสัมปยุตตวารก็ดี มีหัวขอปจจัย ๙ ทุกปจจัย ปญหาวาร [๑๒๐๐] อกุศลธรรมที่เปนทั้งอาสวะและอาสวสัมปยุตตธรรม เปน ปจจัยแกอกุศลธรรมที่เปนทั้งอาสวะ และอาสวสัมปยุตตธรรม โดยเหตุปจจัย [๑๒๐๑] ในเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๔ ในอารัมมณปจจัย มี " ๙ ในอธิปติปจจัย มี " ๙ ในอวิคตปจจัย มี " ๙ [๑๒๐๒] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๙ ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย มี " ๙ [๑๒๐๓] ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย กับเหตุปจจัย มีหัวขอ ปจจัย ๔ [๑๒๐๔] ในอารัมมณปจจัย กับปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มีหัวขอ ปจจัย ๙ อนุโลมก็ดี ปจจะนียะก็ดี อนุโลมปจจนียะก็ดี ปจจนียานุโลมก็ดี แหง ปญหาวารในกุสลัตติกะ ทานนับไวอยางไร พึงนับอยางนั้น อาสวอาสวสัมปยุตตทุกกุสลัตติกะ จบ อาสววิปปยุตตสาสวทุกกุสลัตติกะ ปฏิจจวาร [๑๒๐๕] กุศลธรรมที่เปนอาสววิปปยุตตสาสวธรรม อาศัยกุศลธรรมที่ เปนอาสววิปปยุตตสาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย กุศลธรรมที่เปนอาสววิปปยุตตอนาสวธรรม อาศัยกุศลธรรมที่เปน อาสววิปปยุตตอนาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย [๑๒๐๖] ในเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๒

ในอารัมมณปจจัย มี " ๒ ในอวิคตปจจัย มี " ๒ สหชาตวารก็ดี ปญหาวารก็ดี พึงใหพิสดาร ปฏิจจวาร [๑๒๐๗] อัพยากตธรรม ที่เปนอาสววิปปยุตตสาสวธรรม อาศัย อัพยากตธรรมที่เปนอาสววิปปยุตตสาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย อัพยากตธรรม ที่เปนอาสววิปปยุตตอนาสวธรรม อาศัยอัพยากตธรรมที่ เปนอาสววิปปยุตตอนาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย อัพยากตธรรม ที่เปนอาสววิปปยุตตสาสวธรรม อาศัยอัพยากตธรรมที่ เปนอาสววิปปยุตตอนาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย อัพยากตธรรม ที่เปนอาสววิปปยุตตสาสวธรรม และอัพยากตธรรมที่เปน อาสววิปปยุตตอนาสวธรรม อาศัยอัพยากตธรรมที่เปนอาสววิปปยุตตอนาสว*ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย อัพยากตธรรมที่เปนอาสววิปปยุตตสาสวธรรม อาศัยอัพยากตธรรมที่เปน อาสววิปปยุตตสาสวธรรม และอัพยากตธรรมที่เปนอาสววิปปยุตตอนาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย [๑๒๐๘] ในเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๕ ในอารัมมณปจจัย มี " ๒ ในอธิปติปจจัย มี " ๕ ในกัมมปจจัย มี " ๕ ในวิปากปจจัย มี " ๕ ในอวิคตปจจัย มี " ๕ [๑๒๐๙] อัพยากตธรรมที่เปนอาสววิปปยุตตสาสวธรรม อาศัยอัพยากต*ธรรมที่เปนอาสววิปปยุตตสาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย [๑๒๑๐] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๑ ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย มี " ๓ ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย มี " ๒ ในปจจัยที่ไมใชวิคตปจจัย มี " ๓ สหชาตวารก็ดี ปจจัยวารก็ดี นิสสยวารก็ดี สังสัฏฐวารก็ดี สัมปยุตต*วารก็ดี พึงใหพิสดารเหมือนปฏิจจวาร ปญหาวาร

[๑๒๑๑] อัพยากตธรรม ที่เปนอาสววิปปยุตตสาสวธรรม เปนปจจัย แกอัพยากตธรรมที่เปนอาสววิปปยุตตสาสวธรรม โดยเหตุปจจัย อัพยากตธรรม ที่เปนอาสววิปปยุตตอนาสวธรรม เปนปจจัยแกอัพยากต*ธรรมที่เปนอาสววิปปยุตตอนาสวธรรม โดยเหตุปจจัย อัพยากตธรรม ที่เปนอาสววิปปยุตตอนาสวธรรม เปนปจจัยแกอัพยากต*ธรรมที่เปนอาสววิปปยุตตสาสวธรรม โดยเหตุปจจัย อัพยากตธรรม ที่เปนอาสววิปปยุตตอนาสวธรรม เปนปจจัยแกอัพยากต*ธรรมที่เปนอาสววิปปยุตตสาสวธรรม และอัพยากตธรรมที่เปนอาสววิปปยุตต*อนาสวธรรม โดยเหตุปจจัย [๑๒๑๒] อัพยากตธรรม ที่เปนอาสววิปปยุตตสาสวธรรม เปนปจจัย แกอัพยากตธรรมที่เปนอาสววิปปยุตตสาสวธรรม โดยอารัมมณปจจัย อัพยากตธรรม ที่เปนอาสววิปปยุตตอนาสวธรรม เปนปจจัยแกอัพยากต*ธรรมที่เปนอาสววิปปยุตตอนาสวธรรม โดยอารัมมณปจจัย [๑๒๑๓] ในเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๔ ในอารัมมณปจจัย มี " ๓ ในอธิปติปจจัย มีหัวขอปจจัย ๔ ในอนันตรปจจัย มี " ๔ ในสมนันตรปจจัย มี " ๔ ในสหชาตปจจัย มี " ๕ ในอัญญมัญญปจจัย มี " ๒ ในนิสสยปจจัย มี " ๗ ในอุปนิสสยปจจัย มี " ๔ ในปุเรชาตปจจัย มี " ๒ ในอาเสวนปจจัย มี " ๑ ในกัมมปจจัย มี " ๔ ในวิปากปจจัย มี " ๔ ในอาหารปจจัย มี " ๔ ในอวิคตปจจัย มี " ๗ [๑๒๑๔] อัพยากตธรรม ที่เปนอาสววิปปยุตตสาสวธรรม เปนปจจัย แกอัพยากตธรรมที่เปนอาสววิปปยุตตสาสวธรรม โดยอารัมมณปจจัย เปน

ปจจัยโดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย เปนปจจัยโดยปุเรชาต*ปจจัย เปนปจจัยโดยปจฉาชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอาหารปจจัย เปน ปจจัยโดยอินทริยปจจัย [๑๒๑๕] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๗ ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย มี " ๗ [๑๒๑๖] ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย กับเหตุปจจัย มีหัวขอ ปจจัย ๔ [๑๒๑๗] ในอารัมมณปจจัย กับปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มีหัวขอ ปจจัย ๓ อนุโลมก็ดี ปจจนียะก็ดี อนุโลมปจจนียะก็ดี ปจจนียานุโลมก็ดี แหง ปญหาวาร ในกุสลัตติกะ ทานนับไวอยางไร พึงนับอยางนั้น อาสววิปปยุตตสาสวทุกกุสลัตติกะ จบ อาสวโคจฉกทุกกุสลัตติกะ จบ สัญโญชนทุกกุสลัตติกะ ปฏิจจวาร [๑๒๑๘] กุศลธรรมที่ไมใชสัญโญชน อาศัยกุศลธรรมที่ไมใชสัญโญชน เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย [๑๒๑๙] ในเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๑ ในอารัมมณปจจัย มี " ๑ ในอวิคตปจจัย มี " ๑ ในสหชาตวารก็ดี ในปญหาวารก็ดี มีหัวขอปจจัย ๑ ทุกปจจัย ปฏิจจวาร [๑๒๒๐] อกุศลธรรมที่เปนสัญโญชน อาศัยอกุศลธรรมที่เปนสัญโญชน เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย อกุศลธรรมที่ไมใชสัญโญชน อาศัยอกุศลธรรมที่เปนสัญโญชน เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย อกุศลธรรมที่เปนสัญโญชน และอกุศลธรรมที่ไมใชสัญโญชน อาศัย อกุศลธรรมที่เปนสัญโญชน เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย [๑๒๒๑] ในเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๙ ในอารัมมณปจจัย มี " ๙ ในอธิปติปจจัย มี " ๙

ในอวิคตปจจัย มี " ๙ [๑๒๒๒] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๓ ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย มี " ๙ ในปจจัยที่ไมใชวิปปยุตตปจจัย มี " ๙ สหชาตวารก็ดี ฯลฯ สัมปยุตตวารก็ดี พึงใหพิสดารเหมือนปฏิจจวาร ปญหาวาร [๑๒๒๓] อกุศลธรรมที่เปนสัญโญชน เปนปจจัยแกอกุศลธรรมที่เปน สัญโญชน โดยเหตุปจจัย [๑๒๒๔] ในเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๓ ในอารัมมณปจจัย มี " ๙ ในอธิปติปจจัย มี " ๙ ในอวิคตปจจัย มี " ๙ [๑๒๒๕] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๙ ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย มี " ๙ [๑๒๒๖] ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย กับเหตุปจจัย มีหัวขอ ปจจัย ๓ [๑๒๒๗] ในอารัมมณปจจัย กับปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๙ อนุโลมก็ดี ปจจนียะก็ดี อนุโลมปจจนียะก็ดี ปจจนียานุโลมก็ดี แหง ปญหาวารในกุสลัตติกะ ทานนับไวอยางไร พึงนับอยางนั้น ปฏิจจวาร [๑๒๒๘] อัพยากตธรรมที่ไมใชสัญโญชน อาศัยอัพยากตธรรมที่ไมใช สัญโญชน เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย [๑๒๒๙] ในเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๑ ในอารัมมณปจจัย มี " ๑ ในอวิคตปจจัย มี " ๑ ในสหชาตวารก็ดี ในปญหาวารก็ดี มีหัวขอปจจัย ๑ ทุกปจจัย สัญโญชนทุกกุสลัตติกะ จบ สัญโญชนิยทุกกุสลัตติกะ ปฏิจจวาร [๑๒๓๐] กุศลธรรมที่เปนสัญโญชนิยธรรม อาศัยกุศลธรรมที่เปน สัญโญชนิยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย

กุศลธรรมที่เปนอสัญโญชนิยธรรม อาศัยกุศลธรรมที่เปนอสัญโญชนิย*ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย [๑๒๓๑] ในเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๒ ในอารัมมณปจจัย มี " ๒ บาลีแหงโลกิยะ โลกุตตรทุกะ ในจูฬันตรทุกะ มีอยางไร แมทุกะนี้ ก็พึงทราบวา มีอยางนั้น สหชาตวารก็ดี ปญหาวารก็ดี พึงใหพิสดาร ปฏิจจวาร [๑๒๓๒] อกุศลธรรมที่เปนสัญโญชนิยธรรม อาศัยกุศลธรรมที่เปน สัญโญชนิยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย [๑๒๓๓] ในเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๑ ในอารัมมณปจจัย มี " ๑ ในอวิคตปจจัย มี " ๑ ในสหชาตวารก็ดี ในปญหาวารก็ดี มีหัวขอปจจัย ๑ ทุกปจจัย ปฏิจจวาร [๑๒๓๔] อัพยากตธรรมที่เปนสัญโญชนิยธรรม อาศัยอัพยากตธรรม ที่เปนสัญโญชนิยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย อัพยากตธรรมที่เปนอสัญโญชนิยธรรม อาศัยอัพยากตธรรมที่เปน อสัญโญชนิยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย อัพยากตธรรมที่เปนสัญโญชนิยธรรม อาศัยอัพยากตธรรมที่เปนอสัญโญ*ชนิยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย อัพยากตธรรมที่เปนสัญโญชนิยธรรม และอัพยากตธรรมที่เปนอสัญโญ*ชนิยธรรม อาศัยอัพยากตธรรมที่เปนอสัญโญชนิยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย อัพยากตธรรมที่เปนสัญโญชนิยธรรม อาศัยอัพยากตธรรมที่เปนสัญโญ*ชนิยธรรม และอัพยากตธรรมที่เปนอสัญโญชนิยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย [๑๒๓๕] ในเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๕ ในอารัมมณปจจัย มี " ๒ ในอธิปติปจจัย มี " ๕ ในอวิคตปจจัย มี " ๕ ทุกะนี้เหมือนกับโลกิยะ โลกุตตรทุกะในจูฬันตรทุกะ สหชาตวารก็ดี ฯลฯ สัมปยุตตวารก็ดี พึงใหพิสดาร

ปญหาวาร [๑๒๓๖] อัพยากตธรรมที่เปนสัญโญชนิยธรรม เปนปจจัยแกอัพยากต*ธรรมที่เปนสัญโญชนิยธรรม โดยเหตุปจจัย อัพยากตธรรมที่เปนอสัญโญชนิยธรรม เปนปจจัยแกอัพยากตธรรมที่เปน อสัญโญชนิยธรรม โดยเหตุปจจัย มี ๓ นัย [๑๒๓๗] ในเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๔ ในอารัมมณปจจัย มี " ๓ มี " ๔ ในอธิปติปจจัย ในอวิคตปจจัย มี " ๗ [๑๒๓๘] อัพยากตธรรมที่เปนสัญโญชนิยธรรม เปนปจจัยแกอัพยากต*ธรรมที่เปนสัญโญชนิยธรรม โดยอารัมมณปจจัย เปนปจจัยโดยสหชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย เปนปจจัยโดยปุเรชาตปจจัย เปนปจจัยโดย ปจฉาชาตปจจัย เปนปจจัยโดยอาหารปจจัย เปนปจจัยโดยอินทริยปจจัย มีหัวขอปจจัย ๗ [๑๒๓๙] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย มี " ๗ [๑๒๔๐] ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย กับเหตุปจจัย มีหัวขอ ปจจัย ๔ [๑๒๔๑] ในอารัมมณปจจัย กับปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๓ อนุโลมก็ดี ปจจนียก็ดี อนุโลมปจจนียะก็ดี ปจจนียานุโลมก็ดี แหง ปญหาวาร ในกุสลัตติกะ ทานนับไวอยางไร พึงนับอยางนั้น สัญโญชนิยทุกกุสลัตติกะ จบ สัญโญชนสัมปยุตตทุกกุสลัตติกะ ปฏิจจวาร [๑๒๔๒] กุศลธรรมที่เปนสัญโญชนวิปปยุตตธรรม อาศัยกุศลธรรม ที่เปนสัญโญชนวิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๑ [๑๒๔๓] ในเหตุปจจัย ในอารัมมณปจจัย มี " ๑ ในอวิคตปจจัย มี " ๑ ในสหชาตวารก็ดี ในปญหาวารก็ดี มีหัวขอปจจัย ๑ ทุกปจจัย ปฏิจจวาร [๑๒๔๔] อกุศลธรรมที่เปนสัญโญชนสัมปยุตตธรรม อาศัยอกุศลธรรม

ที่เปนสัญโญชนสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย [๑๒๔๕] อกุศลธรรมที่เปนสัญโญชนสัมปยุตตธรรม อาศัยอกุศลธรรม ที่เปนสัญโญชนสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย [๑๒๔๖] ในเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๓ ในอารัมมณปจจัย มี " ๕ ในอธิปติปจจัย มี " ๑ ในอวิคตปจจัย มี " ๕ [๑๒๔๗] อกุศลธรรมที่เปนสัญโญชนสัมปยุตตธรรม อาศัยอกุศลธรรม ที่เปนสัญโญชนสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะเหตุปจจัย คือ โมหะที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา อาศัยขันธที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา [๑๒๔๘] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๒ ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย มี " ๕ ในปจจัยที่ไมใชปเรชาตปจจัย มี " ๕ ฯลฯ ุ ในปจจัยที่ไมใชกัมมปจจัย มี " ๓ ฯลฯ ในปจจัยที่ไมใชวิปปยุตตปจจัย มี " ๕ ปญหาวาร [๑๒๔๙] อกุศลธรรมที่เปนสัญโญชนสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแก อกุศลธรรมที่เปนสัญโญชนสัมปยุตตธรรม โดยเหตุปจจัย อกุศลธรรมที่เปนสัญโญชนวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกอกุศลธรรม ที่เปนสัญโญชนวิปปยุตตธรรม โดยเหตุปจจัย [๑๒๕๐] ในเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๒ ในอารัมมณปจจัย มี " ๒ อกุศลธรรมที่เปนสัญโญชนสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกอกุศลธรรม ที่เปนสัญโญชนสัมปยุตตธรรม โดยอธิปติปจจัย ในอธิปติปจจัย มีหัวขอปจจัย ๑ ในอนันตรปจจัย มี " ๙ ฯลฯ ในสหชาตปจจัย มี " ๕ ฯลฯ ในอุปนิสสยปจจัย มี " ๙ ในอาเสวนปจจัย มี " ๙ ในกัมมปจจัย มี " ๓ ฯลฯ ในมัคคปจจัย มี " ๓ ฯลฯ

ในสัมปยุตตปจจัย มี " ๕ ในอัตถิปจจัย มี " ๕ ปฏิจจวาร [๑๒๕๑] อัพยากตธรรมที่เปนสัญโญชนวิปปยุตตธรรม อาศัยอัพยากต*ธรรมที่เปนสัญโญชนวิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย [๑๒๕๒] ในเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๑ ในอารัมมณปจจัย มี " ๑ ในอวิคตปจจัย มี " ๑ ในสหชาตวารก็ดี ในปญหาวารก็ดี มีหัวขอปจจัย ๑ ทุกปจจัย สัญโญชนสัมปยุตตทุกกุสลัตติกะ จบ สัญโญชนสัญโญชนิยทุกกุสลัตติกะ ปฏิจจวาร [๑๒๕๓] กุศลธรรมที่เปนสัญโญชนิยธรรม แตไมใชสัญโญชนธรรม อาศัยกุศลธรรมที่เปนสัญโญชนิยธรรม แตไมใชสัญโญชนธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย [๑๒๕๔] ในเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๑ ในอารัมมณปจจัย มี " ๑ ในอวิคตปจจัย มี " ๑ ในสหชาตวารก็ดี ในปญหาวารก็ดี มีหัวขอปจจัย ๑ ทุกปจจัย [๑๒๕๕] อกุศลธรรมที่เปนสัญโญชนธรรม และสัญโญชนิยธรรม อาศัยอกุศลธรรมที่เปนสัญโญชนธรรม และสัญโญชนิยธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปจจัย มี ๓ นัย มีหัวขอปจจัย ๕ [๑๒๕๖] ในเหตุปจจัย ในอารัมมณปจจัย มี " ๙ ในอธิปติปจจัย มี " ๙ ในอวิคตปจจัย มี " ๙ [๑๒๕๗] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๓ ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย มี " ๙ ในปจจัยที่ไมใชปุเรชาตปจจัย มี " ๙ ในปจจัยที่ไมใชปจฉาชาตปจจัย มี " ๙ ในปจจัยที่ไมใชอาเสวนปจจัย มี " ๙

ในปจจัยที่ไมใชกัมมปจจัย มี " ๓ ในปจจัยที่ไมใชวิปากปจจัย มี " ๙ ในปจจัยที่ไมใชวิปปยุตตปจจัย มี " ๙ สหชาตวารก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี เหมือนปฏิจจวาร ปญหาวาร [๑๒๕๘] อกุศลธรรมที่เปนสัญโญชนธรรม และสัญโญชนิยธรรม เปนปจจัยแกอกุศลธรรมที่เปนสัญโญชนธรรม และสัญโญชนิยธรรม โดย เหตุปจจัย  [๑๒๕๙] ในเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๓ ในอารัมมณปจจัย มี " ๙ ในอธิปติปจจัย มี " ๙ ในอวิคตปจจัย มี " ๙ [๑๒๖๐] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๙ ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย มี " ๙ [๑๒๖๑] ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย กับเหตุปจจัย มีหัวขอ ปจจัย ๓ [๑๒๖๒] ในอารัมมณปจจัย กับปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๙ อนุโลมก็ดี ปจจนียะก็ดี อนุโลมปจจนียะก็ดี ปจจนียานุโลมก็ดี แหงปญหาวาร ในกุสลัตติกะ ทานนับไวอยางไร พึงนับอยางนั้น ปฏิจจวาร [๑๒๖๓] อัพยากตธรรมที่เปนสัญโญชนิยธรรม แตไมใชสัญโญชน*ธรรม อาศัยอัพยากตธรรมที่เปนสัญโญชนิยธรรม แตไมใชสัญโญชนธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย [๑๒๖๔] ในเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๑ ในอารัมมณปจจัย มี " ๑ ในอวิคตปจจัย มี " ๑ ในสหชาตวารก็ดี ในปญหาวารก็ดี มีหัวขอปจจัย ๑ ทุกปจจัย สัญโญชนสัญโญชนิยทุกกุสลัตติกะ จบ สัญโญชนสัญโญชนสัมปยุตตทุกกุสลัตติกะ ปฏิจจวาร [๑๒๖๕] อกุศลธรรมที่เปนทั้งสัญโญชนธรรม และสัญโญชนสัมปยุตต-

*ธรรม อาศัยอกุศลธรรมที่เปนทั้งสัญโญชนธรรม และสัญโญชนสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย [๑๒๖๖] อกุศลธรรมที่เปนสัญโญชนสัมปยุตตธรรม แตไมใชสัญโญ*ชนธรรม อาศัยอกุศลธรรมที่เปนสัญโญชนสัมปยุตตธรรม แตไมใชสัญโญชน*ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย [๑๒๖๗] ในเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๙ ในอารัมมณปจจัย มี " ๙ ในอธิปติปจจัย มี " ๙ ในอวิคตปจจัย มี " ๙ [๑๒๖๘] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๓ ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย มี " ๙ ในปจจัยที่ไมใชปุเรชาตปจจัย มี " ๙ ในปจจัยที่ไมใชปจฉาชาตปจจัย มี " ๙ ในปจจัยที่ไมใชอาเสวนปจจัย มี " ๙ ในปจจัยที่ไมใชกัมมปจจัย มี " ๓ ในปจจัยที่ไมใชวิปากปจจัย มี " ๙ ในปจจัยที่ไมใชวิปปยุตตปจจัย มี " ๙ สหชาตวารก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี พึงใหพิสดารเหมือนปฏิจจวาร ปญหาวาร [๑๒๖๙] อกุศลธรรมที่เปนทั้งสัญโญชนธรรม และสัญโญชนสัมปยุตต*ธรรม เปนปจจัยแกอกุศลธรรมที่เปนทั้งสัญโญชนธรรม และสัญโญชนสัมปยุตต*โดยเหตุปจจัย [๑๒๗๐] ในเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๓ ในอารัมมณปจจัย มี " ๙ ในอธิปติปจจัย มีหัวขอปจจัย ๙ ในอวิคตปจจัย มี " ๙ [๑๒๗๑] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๙ ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย มี " ๙ ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย มี " ๙ [๑๒๗๒] ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย กับเหตุปจจัย มีหัวขอ ปจจัย ๓

[๑๒๗๓] ในอารัมมณปจจัย กับปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มีหัวขอ ปจจัย ๙ อนุโลมก็ดี ปจจนียะก็ดี อนุโลมปจจนียะก็ดี ปจจนียานุโลมก็ดี แหงปญหาวารในกุสลัตติกะ ทานนับไวอยางไร พึงนับอยางนั้น สัญโญชนสัญโญชนสัมปยุตตทุกกุสลัตติกะ จบ สัญโญชนวิปปยุตตสัญโญชนิยทุกกุสลัตติกะ ปฏิจจวาร [๑๒๗๔] กุศลธรรมที่เปนสัญโญชนวิปปยุตตสัญโญชนิยธรรม อาศัย กุศลธรรมที่เปนสัญโญชนวิปปยุตตสัญโญชนิยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุ ปจจัย กุศลธรรมที่เปนสัญโญชนวิปปยุตตสัญโญชนิยธรรม อาศัยกุศลธรรม ที่เปนสัญโญชนวิปปยุตตอสัญโญชนิยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย [๑๒๗๕] ในเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๒ ในอารัมมณปจจัย มี " ๒ ในอวิคตปจจัย มี " ๒ ทุกะนี้เหมือนกับโลกิยะ โลกุตตรทุกะ ในจูฬันตรทุกะ สหชาตวารก็ดี ปญหาวารก็ดี พึงใหพิสดารทุกวาร ปญหาวาร [๑๒๗๖] อกุศลธรรมที่เปนสัญโญชนวิปปยุตตสัญโญชนิยธรรม เปน ปจจัยแกกุศลธรรมที่เปนสัญโญชนวิปปยุตตสัญโญชนิยธรรม โดยอารัมมณปจจัย [๑๒๗๗] ในอารัมมณปจจัย มีหัวขอปจจัย ๑ ในปจจัยทั้งปวง มี " ๑ ปฏิจจวาร [๑๒๗๘] อัพยากตธรรม ที่เปนสัญโญชนวิปปยุตตสัญโญชนิยธรรม อาศัยอัพยากตธรรมที่เปนสัญโญชนวิปปยุตตสัญโญชนิยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุ ปจจัย อัพยากตธรรม ที่เปนสัญโญชนวิปปยุตตอสัญโญชนิยธรรม อาศัย อัพยากตธรรม ที่เปนสัญโญชนวิปปยุตตอสัญโญชนิยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุ ปจจัย อัพยากตธรรม ที่เปนสัญโญชนวิปปยุตตอสัญโญชนิยธรรม อาศัย อัพยากตธรรม ที่เปนสัญโญชนวิปปยุตตอสัญโญชนิยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุ ปจจัย

อัพยากตธรรม ที่เปนสัญโญชนวิปปยุตตสัญโญชนิยธรรม และ อัพยากตธรรม ที่เปนสัญโญชนวิปปยุตตอสัญโญชนิยธรรม อาศัยอัพยากตธรรม ที่เปนสัญโญชนวิปปยุตตอสัญโญชนิยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย อัพยากตธรรม ที่เปนสัญโญชนวิปปยุตตสัญโญชนิยธรรม อาศัย อัพยากตธรรม ที่เปนสัญโญชนวิปปยุตตสัญโญชนิยธรรม และอัพยากตธรรม ที่เปนสัญโญชนวิปปยุตตอสัญโญชนิยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย [๑๒๗๙] ในเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๕ ในอารัมมณปจจัย มี " ๒ ในอธิปติปจจัย มี " ๕ ในกัมมปจจัย มีหัวขอปจจัย ๕ ในวิปากปจจัย มี " ๕ ในอวิคตปจจัย มี " ๕ [๑๒๘๐] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๑ ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย มี " ๓ ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย มี " ๒ ในปจจัยที่ไมใชปุเรชาตปจจัย มี " ๔ ในปจจัยที่ไมใชปจฉาชาตปจจัย มี " ๕ ในปจจัยที่ไมใชอาเสวนปจจัย มี " ๕ ในปจจัยที่ไมใชกัมมปจจัย มี " ๑ ในปจจัยที่ไมใชวิปากปจจัย มี " ๑ ในปจจัยที่ไมใชวิปปยุตตปจจัย มี " ๒ ในปจจัยที่ไมใชวิคตปจจัย มี " ๓ สหชาตวารก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี เหมือนกับปฏิจจวาร ปญหาวาร [๑๒๘๑] อัพยากตธรรม ที่เปนสัญโญชนวิปปยุตตสัญโญชนิยธรรม เปนปจจัยแกอัพยากตธรรม ที่เปนสัญโญชนวิปปยุตตสัญโญชนิยธรรม โดยเหตุ ปจจัย [๑๒๘๒] ในเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๔ ในอารัมมณปจจัย มี " ๓ ในอธิปติปจจัย มี " ๔ ในอนันตรปจจัย มี " ๔

ในอวิคตปจจัย มี " ๗ [๑๒๘๓] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๗ ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย มี " ๗ [๑๒๘๔] ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย กับเหตุปจจัย มีหัวขอ ปจจัย ๔ [๑๒๘๕] ในอารัมมณปจจัย กับปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย หัวขอ ปจจัย ๓ อนุโลมก็ดี ปจจนียะก็ดี อนุโลมปจจนียะก็ดี ปจจนียานุโลมก็ดี แหงปญหาวารในกุสลัตติกะ ทานนับไวอยางไร พึงนับอยางนั้น สัญโญชนวิปปยุตตสัญโญชนิยทุกกุสลัตติกะ จบ สัญโญชนโคจฉกทุกกุสลัตติกะ จบ คันถทุกกุสลัตติกะ ปฏิจจวาร [๑๒๘๖] กุศลธรรมที่ไมใชคันถธรรม อาศัยกุศลธรรมที่ไมใชคันถธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย [๑๒๘๗] ในเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๑ ในอารัมมณปจจัย มี " ๑ ในอวิคตปจจัย มี " ๑ ในสหชาตวารก็ดี ในปญหาวารก็ดี มีหัวขอปจจัย ๑ ทุกปจจัย ปฏิจจวาร [๑๒๘๘] อกุศลธรรมที่เปนคันถธรรม อาศัยอกุศลธรรมที่เปนคันถธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย อกุศลธรรมที่ไมใชคันถธรรม อาศัยอกุศลธรรมที่เปนคันถธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย อกุศลธรรมที่เปนคันถธรรม และอกุศลธรรม ที่ไมใชคันถธรรม อาศัยอกุศลธรรมที่เปนคันถธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย อกุศลธรรมที่ไมใชคันถธรรม อาศัยอกุศลธรรม ที่ไมใชคันถธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๙ [๑๒๘๙] ในเหตุปจจัย ในอารัมมณปจจัย มี " ๙ ในอวิคตปจจัย มี " ๙

[๑๒๙๐] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๑ ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย มี " ๙ ในปจจัยที่ไมใชปุเรชาตปจจัย มี " ๙ ในปจจัยที่ไมใชปจฉาชาตปจจัย มี " ๙ ในปจจัยที่ไมใชอาเสวนปจจัย มี " ๙ ในปจจัยที่ไมใชกัมมปจจัย มี " ๓ ในปจจัยที่ไมใชวิปากปจจัย มี " ๙ ในปจจัยที่ไมใชวิปปยุตตปจจัย มี " ๙ สหชาตวารก็ดี ฯลฯ สัมปยุตตวารก็ดี พึงใหพิสดารเหมือนปฏิจจวาร ปญหาวาร [๑๒๙๑] อกุศลธรรมที่เปนคันถธรรม เปนปจจัยแกอกุศลธรรมที่เปน คันถธรรม โดยเหตุปจจัย [๑๒๙๒] ในเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๙ ในอารัมมณปจจัย มี " ๙ ในอธิปติปจจัย มี " ๙ ในอวิคตปจจัย มี " ๙ [๑๒๙๓] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๙ ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย มี " ๙ [๑๒๙๔] ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย กับเหตุปจจัย มีหัวขอ ปจจัย ๙ [๑๒๙๕] ในอารัมมณปจจัย กับปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มีหัวขอ ปจจัย ๙ อนุโลมก็ดี ปจจนียะก็ดี อนุโลมปจจนียะก็ดี ปจจนียานุโลมก็ดี แหงปญหาวาร ในกุสลัตติกะ ทานนับไวอยางไร พึงนับอยางนั้น ปฏิจจวาร [๑๒๙๖] อัพยากตธรรมที่ไมใชคันถธรรม อาศัยอัพยากตธรรมที่ไมใช คันถธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย [๑๒๙๗] ในเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๑ ในอวิคตปจจัย มี " ๑ ในสหชาตวารก็ดี ในปญหาวารก็ดี มีหัวขอปจจัย ๑ ทุกปจจัย คันถทุกกุสสลัตติกะ จบ

คันถนิยทุกกุสลัตติกะ ปฏิจจวาร [๑๒๙๘] กุศลธรรมที่เปนคันถนิยธรรม อาศัยกุศลธรรมที่เปน*คันถนิยธรรมเกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย กุศลธรรมที่เปนคันถนิยธรรม อาศัยกุศลธรรมที่เปนอคันถนิยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย [๑๒๙๙] ในเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๒ ในอารัมมณปจจัย มี " ๒ บาลีในที่น้เหมือนกับบาลีแหงโลกิยะ โลกุตตรทุกะ ี สหชาตวารก็ดี ปญหาวารก็ดี พึงใหพิสดาร ปฏิจจวาร [๑๓๐๐] อกุศลธรรมที่เปนคันถนิยธรรม อาศัยอกุศลธรรมที่เปน คันถนิยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย [๑๓๐๑] ในเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๑ ในอารัมมณปจจัย มี " ๑ ในอวิคตปจจัย มี " ๑ ในสหชาตวารก็ดี ในปญหาวารก็ดี มีหัวขอปจจัย ๑ ทุกปจจัย ปฏิจจวาร [๑๓๐๒] อัพยากตธรรมที่เปนคันถนิยธรรม อาศัยอัพยากตธรรมที่เปน คันถนิยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย อัพยากตธรรมที่เปนอคันถนิยธรรม อาศัยอัพยากตธรรมที่เปนอคันถนิย*ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย อัพยากตธรรมที่เปนคันถนิยธรรม อาศัยอัพยากตธรรมที่เปนคันถนิยธรรม และอัพยากตธรรมที่เปนอคันถนิยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย [๑๓๐๓] ในเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๕ ในอารัมมณปจจัย มี " ๒ ในอวิคตปจจัย มี " ๕ บาลีในที่นี้เหมือนกับบาลีแหงโลกิยะ โลกุตตรทุกะ สหชาตวารก็ดี ปญหาวารก็ดี พึงใหพิสดาร คันถนิยทุกกุสลัตติกะ จบ คันถสัมปยุตตทุกกุสลัตติกะ

ปฏิจจวาร [๑๓๐๔] กุศลธรรมที่เปนคันถวิปปยุตตธรรม อาศัยกุศลธรรมที่เปน คันถวิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย [๑๓๐๕] ในเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๑ ในอารัมมณปจจัย มี " ๑ ในอวิคตปจจัย มี " ๑ ในสหชาตวารก็ดี ในปญหาวารก็ดี มีหัวขอปจจัย ๑ ทุกปจจัย ปฏิจจวาร [๑๓๐๖] อกุศลธรรมที่เปนคันถสัมปยุตตธรรม อาศัยอกุศลธรรม ที่เปนคันถสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย [๑๓๐๗] ในเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๖ ในอารัมมณปจจัย มี " ๖ ในอธิปติปจจัย มี " ๕ ในอวิคตปจจัย มี " ๖ มีหัวขอปจจัย ๑ [๑๓๐๘] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย  ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย มี " ๖ ในปจจัยที่ไมใชปุเรชาตปจจัย มี " ๖ ฯลฯ ในปจจัยที่ไมใชกัมมปจจัย มี " ๔ ในปจจัยที่ไมใชวิปปยุตตปจจัย มี " ๖ ฯลฯ สหชาตวารก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี พึงใหพิสดาร ปญหาวาร [๑๓๐๙] อกุศลธรรมที่เปนคันถสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกอกุศล*ธรรมที่เปนคันถสัมปยุตตธรรม โดยเหตุปจจัย [๑๓๑๐] ในเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๖ ในอารัมมณปจจัย มี " ๙ ในอธิปติปจจัย มี " ๙ ในอนันตรปจจัย มี " ๙ ในสหชาตปจจัย มี " ๖ ในอุปนิสสยปจจัย มี " ๙ ในอาเสวนปจจัย มี " ๙ ในกัมมปจจัย มี " ๔

ในมัคคปจจัย มีหัวขอปจจัย ๔ ในสัมปยุตตปจจัย มี " ๖ ในอวิคตปจจัย มี " ๖ ปฏิจจวาร [๑๓๑๑] อัพยากตธรรมที่เปนคันถวิปปยุตตธรรม อาศัยอัพยากตธรรม ที่เปนคันถวิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย [๑๓๑๒] ในเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๑ ในอารัมมณปจจัย มี " ๑ ในอวิคตปจจัย มี " ๑ ในสหชาตวารก็ดี ในปญหาวารก็ดี มีหัวขอปจจัย ๑ ทุกปจจัย คันถสัมปยุตตทุกกุสลัตติกะ จบ คันถคันถนิยทุกกุสลัตติกะ ปฏิจจวาร [๑๓๑๓] กุศลธรรมที่เปนคันถนิยธรรม แตไมใชคันถธรรม อาศัย กุศลธรรมที่เปนคันถนิยธรรม แตไมใชคันถธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย [๑๓๑๔] ในเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๑ ในอารัมมณปจจัย มี " ๑ ในอวิคตปจจัย มี " ๑ ในสหชาตวารก็ดี ในปญหาวารก็ดี มีหัวขอปจจัย ๑ ทุกปจจัย ปฏิจจวาร [๑๓๑๕] อกุศลธรรมที่เปนทั้งคันถธรรม และคันถนิยธรรม อาศัย อกุศลธรรมที่เปนทั้งคันถธรรม และคันถนิยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย อกุศลธรรมที่เปนคันถนิยธรรม แตไมใชคันถธรรม อาศัยอกุศลธรรม ที่เปนคันถนิยธรรม แตไมใชคันถธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย [๑๓๑๖] ในเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๙ ในอารัมมณปจจัย มี " ๙ ในอธิปติปจจัย มี " ๙ ในอวิคตปจจัย มี " ๙ [๑๓๑๗] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๑ ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย มี " ๙

สหชาตวารก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี พึงใหพิสดารเหมือนปฏิจจวาร ปญหาวาร [๑๓๑๘] อกุศลธรรมที่เปนทั้งคันถธรรม และคันถนิยธรรม เปนปจจัย แกอกุศลธรรมที่เปนทั้งคันถธรรม และคันถนิยธรรม โดยเหตุปจจัย [๑๓๑๙] ในเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๙ ในอารัมมณปจจัย มี " ๙ ในอธิปติปจจัย มี " ๙ มี " ๙ ในอวิคตปจจัย [๑๓๒๐] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๙ ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย มี " ๙ [๑๓๒๑] ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย กับเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๙ [๑๓๒๒] ในอารัมมณปจจัย กับปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๙ อนุโลมก็ดี ปจจนียะก็ดี อนุโลมปจจนียะก็ดี ปจจนียานุโลมก็ดี แหงปญหาวาร ในกุสลัตติกะ ทานนับไวอยางไร พึงนับอยางนั้น ปฏิจจวาร [๑๓๒๓] อัพยากตธรรม ที่เปนคันถนิยธรรม แตไมใชคันถธรรม อาศัย อัพยากตธรรม ที่เปนคันถนิยธรรม แตไมใชคันถธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๑ [๑๓๒๔] ในเหตุปจจัย  ในอารัมมณปจจัย มี " ๑ ในอวิคตปจจัย มี " ๑ ในสหชาตวารก็ดี ในปญหาวารก็ดี มีหัวขอปจจัย ๑ ทุกปจจัย คันถคันถนิยทุกกุสลัตติกะ จบ คันถคันถสัมปยุตตทุกกุสลัตติกะ ปฏิจจวาร [๑๓๒๕] อกุศลธรรมที่เปนทั้งคันถธรรม และคันถสัมปยุตตธรรม อาศัย อกุศลธรรมที่เปนทั้งคันถธรรม และคันถสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย [๑๓๒๖] ในเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๙ ในอารัมมณปจจัย มี " ๙ ในอวิคตปจจัย มี " ๙ [๑๓๒๗] ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย มีหัวขอปจจัย ๙ ในปจจัยที่ไมใชปุเรชาตปจจัย มี " ๙

สหชาตวารก็ดี ฯลฯ สัมปยุตตวารก็ดี พึงใหพิสดารเหมือนปฏิจจวาร ปญหาวาร [๑๓๒๘] อกุศลธรรมที่เปนทั้งคันถธรรม และคันถสัมปยุตตธรรม เปน ปจจัยแกอกุศลธรรมที่เปนทั้งคันถธรรม และคันถสัมปยุตตธรรม โดยเหตุปจจัย [๑๓๒๙] ในเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๙ ในอารัมมณปจจัย มี " ๙ ในอวิคตปจจัย มี " ๙ มีหัวขอปจจัย ๙ [๑๓๓๐] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย มี " ๙ [๑๓๓๑] ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย กับเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๙ [๑๓๓๒] ในอารัมมณปจจัย กับปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๙ อนุโลมก็ดี ปจจนียะก็ดี อนุโลมปจจนียะก็ดี ปจจนียานุโลมก็ดี แหงปญหาวาร ในกุสลัตติกะ ทานนับไวอยางไร พึงนับอยางนั้น คันถคันถสัมปยุตตทุกกุสลัตติกะ จบ คันถวิปปยุตตคันถนิยทุกกุสลัตติกะ ปฏิจจวาร [๑๓๓๓] กุศลธรรมที่เปนคันถวิปปยุตตคันถนิยธรรม อาศัยกุศลธรรม ที่เปนคันถวิปปยุตตคันถนิยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย กุศลธรรมที่เปนคันถวิปปยุตตอคันถนิยธรรม อาศัยกุศลธรรมที่เปน คันถวิปปยุตตอคันถนิยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย [๑๓๓๔] ในเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๒ ในอารัมมณปจจัย มี " ๒ ในอวิคตปจจัย มี " ๒ สหชาตวารก็ดี ฯลฯ ปญหาวารก็ดี พึงใหพิสดารทุกวาร ปฏิจจวาร [๑๓๓๕] อกุศลธรรมที่เปนคันถวิปปยุตตคันถนิยธรรม อาศัยอกุศล*ธรรมที่เปนคันถวิปปยุตตคันถนิยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย [๑๓๓๖] ในเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๑ ในอวิคตปจจัย มี " ๑ ในสหชาตวารก็ดี ในปญหาวารก็ดี มีหัวขอปจจัย ๑ ทุกปจจัย ปฏิจจวาร

[๑๓๓๗] อัพยากตธรรม ที่เปนคันถวิปปยุตตคันถนิยธรรม อาศัย อัพยากตธรรมที่เปนคันถวิปปยุตตคันถนิยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย อัพยากตธรรม ที่เปนคันถวิปปยุตตอคันถนิยธรรม อาศัยอัพยากตธรรมที่ เปนคันถวิปปยุตตอคันถนิยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย อัพยากตธรรม ที่เปนคันถวิปปยุตตอคันถนิยธรรม อาศัยอัพยากตธรรมที่*เปนคันถวิปปยุตตคันถนิยธรรม และอัพยากตธรรมที่เปนคันถวิปปยุตตอคันถนิย*ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย [๑๓๓๘] ในเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๕ ในอารัมมณปจจัย มี " ๒ ในวิปากปจจัย มี " ๕ ในอวิคตปจจัย มี " ๕ สหชาตวารก็ดี ฯลฯ สัมปยุตตวารก็ดี พึงใหพิสดารเหมือนปฏิจจวาร ปญหาวาร [๑๓๓๙] อัพยากตธรรม ที่เปนคันถวิปปยุตตคันถนิยธรรม เปนปจจัย แกอัพยากตธรรมที่เปนคันถวิปปยุตตคันถนิยธรรม โดยเหตุปจจัย อัพยากตธรรมที่เปนคันถวิปปยุตตอคันถนิยธรรม เปนปจจัยแกอัพยากต*ธรรม ที่เปนคันถวิปปยุตตอคันถนิยธรรม โดยเหตุปจจัย มี ๓ นัย [๑๓๔๐] ในเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๔ ในอารัมมณปจจัย มี " ๓ ในอธิปติปจจัย มีหัวขอปจจัย ๔ ในอวิคตปจจัย มี " ๗ [๑๓๔๑] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๗ ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย มี " ๗ [๑๓๔๒] ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย กับเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๔ [๑๓๔๓] ในอารัมมณปจจัย กับปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๓ อนุโลมก็ดี ปจจนียะก็ดี อนุโลมปจนียะก็ดี ปจจนียานุโลมก็ดี แหงปญหาวารในกุสลัตติกะ ทานนับไวอยางไร พึงนับอยางนั้น คันถวิปปยุตตคันถนิยทุกกุสลัตติกะ จบ คันถโคจฉกทุกกุสลัตติกะ จบ โอฆโคจฉกะก็ดี โยคโคจฉกะก็ดี เหมือนอาสวโคจฉกทุกกุสลัตติกะ นีวรณทุกกุสลัตติกะ

ปฏิจจวาร [๑๓๔๔] กุศลธรรมที่ไมใชนีวรณธรรม อาศัยกุศลธรรมที่ไมใชนีวรณ*ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย [๑๓๔๕] ในเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๑ ในอารัมมณปจจัย มี " ๑ ในอวิคตปจจัย มี " ๑ ในสหชาตวารก็ดี ในปญหาวารก็ดี มีหัวขอปจจัย ๑ ทุกปจจัย ปฏิจจวาร [๑๓๔๖] อกุศลธรรมที่เปนนีวรณธรรม อาศัยอกุศลธรรมที่เปนนีวรณ*ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย อกุศลธรรมที่ไมใชนีวรณธรรม อาศัยอกุศลธรรมที่เปนนีวรณธรรม เกิด*ขึ้น เพราะเหตุปจจัย อกุศลธรรมที่เปนนีวรณธรรม และอกุศลธรรมที่ไมใชนีวรณธรรม อาศัย อกุศลธรรมที่เปนนีวรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย [๑๓๔๗] ในเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๙ ในอารัมมณปจจัย มี " ๙ [๑๓๔๘] อกุศลธรรมที่เปนนีวรณธรรม อาศัยอกุศลธรรมที่เปนนีวรณ*ธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะเหตุปจจัย คือ อวิชชานีวรณ อาศัยวิจิกิจฉานีวรณ อุทธัจจนีวรณ อกุศลธรรมที่เปนนีวรณธรรม อาศัยอกุศลธรรมที่ไมใชนีวรณธรรม เกิด*ขึ้น ไมใชเพราะเหตุปจจัย คือ อวิชชานีวรณ อาศัยขันธที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา สหรคตดวยอุทธัจจะ อกุศลธรรมที่เปนนีวรณธรรม อาศัยอกุศลธรรมที่เปนนีวรณธรรม และ อกุศลธรรมที่ไมใชนีวรณธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะเหตุปจจัย คือ อวิชชานีวรณ อาศัยวิจิกิจฉานีวรณ และอุทธัจจานีวรณ และ สัมปยุตตขันธทั้งหลาย [๑๓๔๙] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๓ ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย มี " ๙ ในปจจัยที่ไมใชปุเรชาตปจจัย มี " ๙ ฯลฯ ในปจจัยที่ไมใชวิปปยุตตปจจัย มี " ๙ ในสหชาตวารก็ดี ในสัมปยุตตวารก็ดี มีหัวขอปจจัย ๙ ทุกปจจัย

ปญหาวาร [๑๓๕๐] อกุศลธรรมที่เปนนีวรณธรรม เปนปจจัยแกอกุศลธรรมที่เปน*นีวรณธรรม โดยเหตุปจจัย [๑๓๕๑] ในเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๓ ในอารัมมณปจจัย มี " ๙ ในอธิปติปจจัย มี " ๙ ในอวิคตปจจัย มี " ๙ [๑๓๕๒] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๙ ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย มี " ๙ [๑๓๕๓] ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย กับเหตุปจจัย มีหัวขอ*ปจจัย ๓ [๑๓๕๔] ในอารัมมณปจจัย กับปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๙ อนุโลมก็ดี ปจจนียะก็ดี อนุโลมปจจนียะก็ดี ปจจนียานุโลมก็ดี แหง ปญหาวาร ในกุสลัตติกะ ทานนับไวอยางไร พึงนับอยางนั้น ปฏิจจวาร [๑๓๕๕] อัพยากตธรรมที่ไมใชนีวรณธรรม อาศัยอัพยากตธรรมที่ไมใช นีวรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย [๑๓๕๖] ในเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๑ ในอารัมมณปจจัย มี " ๑ ในอวิคตปจจัย มี " ๑ ในสหชาตวารก็ดี ในปญหาวารก็ดี มีหัวขอปจจัย ๑ ทุกปจจัย นีวรณทุกกุสลัตติกะ จบ นีวรณียทุกกุสลัตติกะ ปฏิจจวาร [๑๓๕๗] กุศลธรรมที่เปนนีวรณียธรรม อาศัยกุศลธรรมที่เปนนีวรณีย*ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย กุศลธรรมที่เปนอนีวรณียธรรม อาศัยกุศลธรรมที่เปนอนีวรณียธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๒ [๑๓๕๘] ในเหตุปจจัย ในอารัมมณปจจัย มี " ๒ ในอวิคตปจจัย มี " ๒

สหชาตวารก็ดี ปญหาวารก็ดี พึงใหพิสดาร ปฏิจจวาร [๑๓๕๙] อกุศลธรรมที่เปนนีวรณียธรรม อาศัยอกุศลธรรมที่เปนนีวรณีย ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย [๑๓๖๐] ในเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๑ ในอารัมมณปจจัย มี " ๑ ในอวิคตปจจัย มี " ๑ ในสหชาตวารก็ดี ในปญหาวารก็ดี มีหัวขอปจจัย ๑ ทุกปจจัย ปฏิจจวาร [๑๓๖๑] อัพยากตธรรมที่เปนนีวรณียธรรม อาศัยอัพยากตธรรมที่เปน*นีวรณียธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย อัพยากตธรรมที่เปนอนีวรณียธรรม อาศัยอัพยากตธรรมที่เปนอนีวรณีย*ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย อัพยากตธรรมที่เปนนีวรณียธรรม อาศัยอัพยากตธรรมที่เปนนีวรณีย*ธรรม และอัพยากตธรรมที่เปนอนีวรณียธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย [๑๓๖๒] ในเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๕ ในอารัมมณปจจัย มี " ๒ ในวิปากปจจัย มี " ๕ ในอวิคตปจจัย มีหัวขอปจจัย ๕ สหชาตวารก็ดี ปญหาวารก็ดี พึงใหพิสดาร นีวรณียทุกกุสลัตติกะ จบ นีวรณสัมปยุตตทุกกุสลัตติกะ ปฏิจจวาร [๑๓๖๓] กุศลธรรมที่เปนนีวรณวิปปยุตตธรรม อาศัยกุศลธรรมที่เปน นีวรณวิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย [๑๓๖๔] ในเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๑ ในอารัมมณปจจัย มี " ๑ ในอวิคตปจจัย มี " ๑ ในสหชาตวารก็ดี ในปญหาวารก็ดี มีหัวขอปจจัย ๑ ทุกปจจัย ปฏิจจวาร [๑๓๖๕] อกุศลธรรมที่เปนนีวรณสัมปยุตตธรรม อาศัยอกุศลธรรม

ที่เปนนีวรณสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย [๑๓๖๖] ในเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๑ ในอารัมมณปจจัย มี " ๑ ในอวิคตปจจัย มี " ๑ ในสหชาตวารก็ดี ในปญหาวารก็ดี มีหัวขอปจจัย ๑ ทุกปจจัย ปฏิจจวาร [๑๓๖๗] อัพยากตธรรมที่เปนนีวรณวิปปยุตตธรรม อาศัยอัพยากตธรรม ที่เปนนีวรณวิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย [๑๓๖๘] ในเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๑ ในอารัมมณปจจัย มี " ๑ ในอวิคตปจจัย มีหัวขอปจจัย ๑ ในสหชาตวารก็ดี ในปญหาวารก็ดี มีหัวขอปจจัย ๑ ทุกปจจัย นีวรณสัมปยุตตทุกกุสลัตติกะ จบ นีวรณนีวรณิยทุกกุสลัตติกะ ปฏิจจวาร [๑๓๖๙] กุศลธรรมที่เปนนีวรณิยธรรม แตไมใชนีวรณธรรม อาศัย กุศลธรรมที่เปนนีวรณิยธรรม แตไมใชนีวรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย [๑๓๗๐] ในเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๑ ในอารัมมณปจจัย มี " ๑ ในอวิคตปจจัย มี " ๑ ในสหชาตวารก็ดี ในปญหาวารก็ดี มีหัวขอปจจัย ๑ ทุกปจจัย ปฏิจจวาร [๑๓๗๑] อกุศลธรรมที่เปนทั้งนีวรณธรรม และนีวรณิยธรรม อาศัย อกุศลธรรมที่เปนทั้งนีวรณธรรม และนีวรณิยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย อกุศลธรรมที่เปนนีวรณิยธรรม แตไมใชนีวรณธรรม อาศัยอกุศลธรรม ที่เปนนีวรณิยธรรม แตไมใชนีวรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๙ [๑๓๗๒] ในเหตุปจจัย ในอารัมมณปจจัย มี " ๙ ฯลฯ ในอวิคตปจจัย มี " ๙ ในสหชาตวารก็ดี ในปญหาวารก็ดี มีหัวขอปจจัย ๙ ทุกปจจัย

ปฏิจจวาร [๑๓๗๓] อัพยากตธรรมที่เปนนีวรณิยธรรม แตไมใชนีวรณธรรม อาศัยอัพยากตธรรมที่เปนนีวรณิยธรรม แตไมใชนีวรณธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปจจัย [๑๓๗๔] ในเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๑ ในอารัมมณปจจัย มี " ๑ ในอวิคตปจจัย มี " ๑ ในสหชาตวารก็ดี ในปญหาวารก็ดี มีหัวขอปจจัย ๑ ทุกปจจัย นีวรณนีวรณิยทุกกุสลัตติกะ จบ นีวรณนีวรณสัมปยุตตทุกกุสลัตติกะ ปฏิจจวาร [๑๓๗๕] อกุศลธรรมที่เปนทั้งนีวรณธรรม และนีวรณสัมปยุตตธรรม อาศัย อกุศลธรรมที่เปนทั้งนีวรณธรรม และนีวรณสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปจจัย [๑๓๗๖] ในเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๙ ในอารัมมณปจจัย มี " ๙ ในอวิคตปจจัย มี " ๙ ในสหชาตวารก็ดี ในปญหาวารก็ดี มีหัวขอปจจัย ๙ ทุกปจจัย นีวรณนีวรณสัมปยุตตทุกกุสลัตติกะ จบ นีวรณวิปปยุตตนีวรณิยทุกกุสลัตติกะ ปฏิจจวาร [๑๓๗๗] กุศลธรรมที่เปนนีวรณวิปปยุตตนีวรณิยธรรม อาศัยกุศลธรรม ที่เปนนีวรณวิปปยุตตนีวรณิยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย กุศลธรรมที่เปนนีวรณวิปปยุตตอนีวรณิยธรรม อาศัยกุศลธรรมที่เปน นีวรณวิปปยุตตอนีวรณิยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย [๑๓๗๘] ในเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๒ ในอารัมมณปจจัย มี " ๒ ในอวิคตปจจัย มี " ๒ สหชาตวารก็ดี ปญหาวารก็ดี พึงใหพิสดาร ปฏิจจวาร [๑๓๗๙] อัพยากตธรรมที่เปนนีวรณวิปปยุตตนีวรณิยธรรม อาศัยอัพยา-

*กตธรรมที่เปนนีวรณวิปปยุตตนีวรณิยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย อัพยากตธรรมที่เปนนีวรณวิปปยุตตอนีวรณิยธรรม อาศัยอัพยากตธรรม ที่เปนนีวรณวิปปยุตตอนีวรณิยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย อัพยากตธรรมที่เปนนีวรณวิปปยุตตนีวรณิยธรรม อาศัยอัพยากตธรรม ที่เปนนีวรณวิปปยุตตนีวรณิยธรรม และอัพยากตธรรมที่เปนนีวรณวิปปยุตตอนีวร*ณิยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๕ [๑๓๘๐] ในเหตุปจจัย ในอารัมมณปจจัย มี " ๒ ในวิปากปจจัย มี " ๕ ในสหชาตวารก็ดี ในปญหาวารก็ดี พึงใหพิสดารทุกวาร นีวรณวิปปยุตตนีวรณิยทุกกุสลัตติกะ จบ นีวรณโคจฉกทุกกุสลัตติกะ จบ ปรามาสทุกกุสลัตติกะ ปฏิจจวาร [๑๓๘๑] กุศลธรรมที่ไมใชปรามาสธรรม อาศัยกุศลธรรมที่ไมใช ปรามาสธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย [๑๓๘๒] ในเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๑ ในอารัมมณปจจัย มี " ๑ ในอวิคตปจจัย มี " ๑ ในสหชาตวารก็ดี ในปญหาวารก็ดี มีหัวขอปจจัย ๑ ทุกปจจัย ปฏิจจวาร [๑๓๘๓] อกุศลธรรมที่ไมใชปรามาสธรรม อาศัยอกุศลธรรมที่เปน ปรามาสธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย อกุศลธรรมที่ไมใชปรามาสธรรม อาศัยอกุศลธรรมที่ไมใชปรามาสธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย อกุศลธรรมที่ไมใชปรามาสธรรม อาศัยอกุศลธรรมที่เปนปรามาสธรรม และอกุศลธรรมที่ไมใชปรามาสธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย [๑๓๘๔] ในเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๕ ในอารัมมณปจจัย มี " ๕ ในอวิคตปจจัย มี " ๕ [๑๓๘๕] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๑

ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย มี " ๕ ในปจจัยที่ไมใชปุเรชาตปจจัย มี " ๕ ในปจจัยที่ไมใชปจฉาชาตปจจัย มี " ๕ สหชาตวารก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี พึงใหพิสดาร ปญหาวาร [๑๓๘๖] อกุศลธรรมที่ไมใชปรามาสธรรม เปนปจจัยแกอกุศลธรรม ที่ไมใชปรามาสธรรม โดยเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๓ [๑๓๘๗] ในเหตุปจจัย ในอารัมมณปจจัย มี " ๙ ในอธิปติปจจัย มีหัวขอปจจัย ๙ ในอวิคตปจจัย มี " ๕ อนุโลมก็ดี ปจจนียะก็ดี อนุโลมปจจนียะก็ดี ปจจนียานุโลมก็ดี แหงปญหาวาร ในกุสลัตติกะ ทานนับไวอยางไร พึงนับอยางนั้น ปฏิจจวาร [๑๓๘๘] อัพยากตธรรมที่ไมใชปรามาสธรรม อาศัยอัพยากตธรรม ที่ไมใชปรามาสธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย [๑๓๘๙] ในเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๑ ในอารัมมณปจจัย มี " ๑ ในอวิคตปจจัย มี " ๑ ในสหชาตวารก็ดี ในปญหาวารก็ดี มีหัวขอปจจัย ๑ ทุกปจจัย ปรามาสทุกกุสลัตติกะ จบ ปรามัฏฐทุกกุสลัตติกะ ปฏิจจวาร [๑๓๙๐] กุศลธรรมที่เปนปรามัฏฐธรรม อาศัยกุศลธรรมที่เปนปรามัฏฐ*ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย กุศลธรรมที่เปนอปรามัฏฐธรรม อาศัยกุศลธรรมที่เปนอปรามัฏฐธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย [๑๓๙๑] ในเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๒ ในอารัมมณปจจัย มี " ๒ ในอวิคตปจจัย มี " ๒ สหชาตวารก็ดี ปญหาวารก็ดี พึงใหพิสดาร

ปฏิจจวาร [๑๓๙๒] อกุศลธรรมที่เปนปรามัฏฐธรรม อาศัยอกุศลธรรมที่เปน ปรามัฏฐธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย [๑๓๙๓] ในเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๑ ในอารัมมณปจจัย มี " ๑ ในอวิคตปจจัย มี " ๑ ในสหชาตวารก็ดี ในปญหาวารก็ดี มีหัวขอปจจัย ๑ ทุกปจจัย ปฏิจจวาร [๑๓๙๔] อัพยากตธรรมที่เปนปรามัฏฐธรรม อาศัยอัพยากตธรรมที่เปน ปรามัฏฐธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย อัพยากตธรรมที่เปนอปรามัฏฐธรรม อาศัยอัพยากตธรรมที่เปนอปรามัฏฐ*ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย อัพยากตธรรมที่เปนปรามัฏฐธรรม อาศัยอัพยากตธรรมที่เปนปรามัฏฐ*ธรรม และอัพยากตธรรมที่เปนอปรามัฏฐธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย [๑๓๙๕] ในเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๕ ในอารัมมณปจจัย มี " ๒ ในอวิคตปจจัย มี " ๕ สหชาตวารก็ดี ปญหาวารก็ดี พึงใหพิสดาร ปรามัฏฐทุกกุสลัตติกะ จบ ปรามาสสัมปยุตตทุกกุสลัตติกะ ปฏิจจวาร [๑๓๙๖] กุศลธรรมที่เปนปรามาสวิปปยุตตธรรม อาศัยกุศลธรรมที่เปน ปรามาสวิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๑ [๑๓๙๗] ในเหตุปจจัย ในอารัมมณปจจัย มี " ๑ ในอวิคตปจจัย มี " ๑ ในสหชาตวารก็ดี ในปญหาวารก็ดี มีหัวขอปจจัย ๑ ทุกปจจัย ปฏิจจวาร [๑๓๙๘] อกุศลธรรมที่เปนปรามาสสัมปยุตตธรรม อาศัยอกุศลธรรม ที่เปนปรามาสสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย [๑๓๙๙] ในเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๒

ในอารัมมณปจจัย มี " ๒ ในปจจัยทั้งปวง มี " ๒ ในอวิคตปจจัย มี " ๒ [๑๔๐๐] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๑ ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย มี " ๒ ในปจจัยทั้งปวง มี " ๒ ฯลฯ ในปจจัยที่ไมใชวิปปยุตตปจจัย มี " ๒ สหชาตวารก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี พึงใหพิสดาร ปญหาวาร [๑๔๐๑] อกุศลธรรมที่เปนปรามาสสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกอกุศล*ธรรมที่เปนปรามาสสัมปยุตตธรรม โดยเหตุปจจัย [๑๔๐๒] ในเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๒ ในอารัมมณปจจัย มี " ๔ ในอธิปติปจจัย มี " ๔ ในบทเปนทามกลาง และในบทเบื้องปลายเปนอารัมมณาธิปติ มีหัวขอปจจัย ๒ ในอนันตรปจจัย ในสหชาตปจจัย มี " ๒ ในอุปนิสสยปจจัย มี " ๔ ในอาเสวนปจจัย มี " ๒ ในกัมมปจจัย มี " ๒ ในอาหารปจจัย มี " ๒ ฯลฯ ในมัคคปจจัย มี " ๒ ฯลฯ ปฏิจจวาร [๑๔๐๓] อัพยากตธรรมที่เปนปรามาสวิปปยุตตธรรม อาศัยอัพยากต*ธรรมที่เปนปรามาสวิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย [๑๔๐๔] ในเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๑ ในอารัมมณปจจัย มี " ๑ ในอวิคตปจจัย มี " ๑ ในสหชาตวารก็ดี ในปญหาวารก็ดี มีหัวขอปจจัย ๑ ทุกปจจัย ปรามาสสัมปยุตตทุกกุสลัตติกะ จบ ปรามาสปรามัฏฐทุกกุสลัตติกะ

ปฏิจจวาร [๑๔๐๕] กุศลธรรมที่เปนปรามัฏฐธรรม แตไมใชปรามาสธรรม อาศัย กุศลธรรมที่เปนปรามัฏฐธรรม แตไมใชปรามาสธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย [๑๔๐๖] ในเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๑ ในอารัมมณปจจัย มี " ๑ ในอวิคตปจจัย มี " ๑ ในสหชาตวารก็ดี ในปญหาวารก็ดี มีหัวขอปจจัย ๑ ทุกปจจัย ปฏิจจวาร [๑๔๐๗] อกุศลธรรมที่เปนปรามัฏฐธรรม แตไมใชปรามาสธรรม อาศัยอกุศลธรรมที่เปนทั้งปรามาสธรรม และปรามัฏฐธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุ*ปจจัย มี ๑ นัย อกุศลธรรมที่เปนปรามัฏฐธรรม แตไมใชปรามาสธรรม อาศัย อกุศลธรรมที่เปนปรามัฏฐธรรม แตไมใชปรามาสธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุ*ปจจัย มี ๓ นัย อกุศลธรรมที่เปนปรามัฏฐธรรม แตไมใชปรามาสธรรม อาศัย อกุศลธรรมที่เปนทั้งปรามาสธรรม และปรามัฏฐธรรม และอกุศลธรรมที่เปน ปรามัฏฐธรรม แตไมใชปรามาสธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๑ นัย [๑๔๐๘] ในเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๕ ในอารัมมณปจจัย มี " ๕ ในอวิคตปจจัย มี " ๕ สหชาตวารก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี พึงใหพิสดาร ปญหาวาร [๑๔๐๙] อกุศลธรรมที่เปนปรามัฏฐธรรม แตไมใชปรามาสธรรม เปนปจจัยแกอกุศลธรรมที่เปนปรามัฏฐธรรม แตไมใชปรามาสธรรม โดยเหตุ*ปจจัย [๑๔๑๐] ในเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๓ ในอารัมมณปจจัย มี " ๙ ในอธิปติปจจัย มี " ๙ ในอวิคตปจจัย มี " ๙ อนุโลมก็ดี ปจจนียะก็ดี อนุโลมปจจนียะก็ดี ปจจนียานุโลมก็ดี แหง ปญหาวาร ในกุสลัตติกะ ทานนับไวอยางไร พึงนับอยางนั้น

ปฏิจจวาร [๑๔๑๑] อัพยากตธรรมที่เปนปรามัฏฐธรรม แตไมใชปรามาสธรรม อาศัยอัพยากตธรรมที่เปนปรามัฏฐธรรม แตไมใชปรามาสธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย [๑๔๑๒] ในเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๑ ในอารัมมณปจจัย มี " ๑ ในอวิคตปจจัย มี " ๑ ในสหชาตวารก็ดี ในปญหาวารก็ดี มีหัวขอปจจัย ๑ ทุกปจจัย ปรามาสปรามัฏฐทุกกุสลัตติกะ จบ ปรามาสวิปปยุตตปรามัฏฐทุกกุสลัตติกะ ปฏิจจวาร [๑๔๑๓] กุศลธรรมที่เปนปรามาสวิปปยุตตปรามัฏฐธรรม อาศัยกุศล*ธรรมที่เปนปรามาสวิปปยุตตปรามัฏฐธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย กุศลธรรมที่เปนปรามาสวิปปยุตตอปรามัฏฐธรรม อาศัยกุศลธรรมที่ เปนปรามาสวิปปยุตตอปรามัฏฐธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย [๑๔๑๔] ในเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๒ ในอารัมมณปจจัย มี " ๒ ในอวิคตปจจัย มี " ๒ เหมือนกับโลกิยโลกุตตรทุกติกะ สหชาตวารก็ดี ปญหาวารก็ดี พึงใหพิสดาร ปฏิจจวาร [๑๔๑๕] อกุศลธรรมที่เปนปรามาสวิปปยุตตปรามัฏฐธรรม อาศัย อกุศลธรรมที่เปนปรามาสวิปปยุตตปรามัฏฐธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย ในปจจัยทั้งปวง มีหัวขอปจจัย ๑ ปฏิจจวาร [๑๔๑๖] อัพยากตธรรมที่เปนปรามาสวิปปยุตตปรามัฏฐธรรม อาศัย อัพยากตธรรมที่เปนปรามาสวิปปยุตตปรามัฏฐธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย อัพยากตธรรมที่เปนปรามาสวิปปยุตตอปรามัฏฐธรรม อาศัยอัพยากต*ธรรมที่เปนปรามาสวิปปยุตตอปรามัฏฐธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย อัพยากตธรรมที่เปนปรามาสวิปปยุตตปรามัฏฐธรรม อาศัยอัพยากตธรรม ที่เปนปรามาสวิปปยุตตปรามัฏฐธรรม และอัพยากตธรรมที่เปนปรามาสวิปปยุตต-

*อปรามัฏฐธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย [๑๔๑๗] ในเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๕ ในอารัมมณปจจัย มี " ๒ ในอวิคตปจจัย มี " ๕ เหมือนกับโลกิยโลกุตตรทุกติกะ สหชาตวารก็ดี ปญหาวารก็ดี พึงใหพิสดาร ปรามาสวิปปยุตตปรามัฏฐทุกกุสลัตติกะ จบ ปรามาสโคจฉกทุกกุสลัตติกะ จบ สารัมมณทุกกุสลัตติกะ ปฏิจจวาร [๑๔๑๘] กุศลธรรมที่เปนสารัมมณธรรม อาศัยอกุศลธรรมที่เปน สารัมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย กุศลธรรมที่เปนสัปปจจยธรรม อาศัยกุศลธรรมที่เปนสัปปจจยธรรม เกิดขึ้นฉันใด พึงใหพิสดารฉันนั้น ปฏิจจวาร [๑๔๑๙] อกุศลธรรมที่เปนสารัมมณธรรม อาศัยอกุศลธรรมที่เปน สารัมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย อกุศลธรรมที่เปนสัปปจจยธรรม อาศัยอกุศลธรรมที่เปนสัปปจจยธรรม เกิดขึ้นฉันใด พึงใหพิสดารฉันนั้น ปฏิจจวาร [๑๔๒๐] อัพยากตธรรมที่เปนสารัมมณธรรม อาศัยอัพยากตธรรมที่ เปนสารัมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย อัพยากตธรรมที่เปนอนารัมมณธรรม อาศัยอัพยากตธรรมที่เปนอนารัมมณ*ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย อัพยากตธรรมที่เปนสารัมมณธรรม อาศัยอัพยากตธรรมที่เปนสารัมมณ*ธรรม และอัพยากตธรรมที่เปนอนารัมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย [๑๔๒๑] ในเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๙ ในอารัมมณปจจัย มี " ๓ ในอธิปติปจจัย มี " ๕ ฯลฯ ในอัญญมัญญปจจัย มี " ๖

ในปุเรชาตปจจัย มี " ๑ ในอาเสวนปจจัย มี " ๑ ฯลฯ [๑๔๒๒] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๙ ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย มี " ๓ ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย มี " ๙ ฯลฯ ในปจจัยที่ไมใชกัมมปจจัย มี " ๒ ในปจจัยที่ไมใชวิปากปจจัย มี " ๕ ในปจจัยที่ไมใชอาหารปจจัย มี " ๑ ในปจจัยที่ไมใชอินทริยปจจัย มี " ๑ ในปจจัยที่ไมใชฌานปจจัย มี " ๒ ในปจจัยที่ไมใชมัคคปจจัย มี " ๙ ในปจจัยที่ไมใชสัมปยุตตปจจัย มี " ๓ ในปจจัยที่ไมใชวิปปยุตตปจจัย มี " ๒ ในปจจัยที่ไมใชนัตถิปจจัย มีหัวขอปจจัย ๒ ในปจจัยที่ไมใชวิคตปจจัย มี " ๒ ปญหาวาร [๑๔๒๓] อัพยากตธรรมที่เปนสารัมมณธรรม เปนปจจัยแกอัพยากต*ธรรมที่เปนสารัมมณธรรม โดยเหตุปจจัย มี ๓ นัย [๑๔๒๔] อัพยากตธรรมที่เปนสารัมมณธรรม เปนปจจัยแกอัพยากต*ธรรมที่เปนสารัมมณธรรมโดยอารัมมณปจจัย อัพยากตธรรมที่เปนอนารัมมณธรรม เปนปจจัยแกอัพยากตธรรมที่เปน สารัมมณธรรม โดยอารัมมณปจจัย มี ๒ นัย [๑๔๒๕] อัพยากตธรรมที่เปนสารัมมณธรรม เปนปจจัยแกอัพยากต*ธรรมที่เปนสารัมมณธรรม โดยอธิปติปจจัย มี ๒ อยาง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ มี ๓ นัย อัพยากตธรรมที่เปนอนารัมมณธรรม เปนปจจัยแกอัพยากตธรรมที่เปน สารัมมณธรรม โดยอธิปติปจจัย มีอยางเดียว คือ อารัมมณาธิปติ [๑๔๒๖] ในเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๓ ในอารัมมณปจจัย มี " ๒ ในอธิปติปจจัย มี " ๔

ในอนันตรปจจัย มี " ๑ ฯลฯ ในสหชาตปจจัย มี " ๗ ในอัญญมัญญปจจัย มี " ๖ ในนิสสยปจจัย มี " ๗ ในอุปนิสสยปจจัย มี " ๒ ในปุเรชาตปจจัย มี " ๑ ในปจฉาชาตปจจัย มีหัวขอปจจัย ๑ ในอาเสวนปจจัย มี " ๑ ในกัมมปจจัย มี " ๓ ในวิปากปจจัย มี " ๓ ฯลฯ ในสัมปยุตตปจจัย มี " ๑ ในวิปปยุตตปจจัย มี " ๒ สารัมมณทุกกุสลัตติกะ จบ จิตตทุกกุสลัตติกะ ปฏิจจวาร [๑๔๒๗] กุศลธรรมที่ไมใชจิต อาศัยกุศลธรรมที่เปนจิต เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย กุศลธรรมที่ไมใชจิต อาศัยกุศลธรรมที่ไมใชจิต เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย กุศลธรรมที่เปนจิต อาศัยกุศลธรรมที่ไมใชจิต เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย กุศลธรรมที่เปนจิต และกุศลธรรมที่ไมใชจิต อาศัยกุศลธรรมที่ไมใช จิต เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย กุศลธรรมที่ไมใชจิต อาศัยกุศลธรรมที่เปนจิต และกุศลธรรมที่ไมใช จิต เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย [๑๔๒๘] ในเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๕ ในอารัมมณปจจัย มี " ๕ ในปจจัยทั้งปวง มี " ๕ ในอวิคตปจจัย มี " ๕ [๑๔๒๙] ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย มีหัวขอปจจัย ๕ ในปจจัยที่ไมใชปุเรชาตปจจัย มี " ๕ ในปจจัยที่ไมใชปจฉาชาตปจจัย มี " ๕ ในปจจัยที่ไมใชอาเสวนปจจัย มีหัวขอปจจัย ๕

ในปจจัยที่ไมใชกัมมปจจัย มี " ๓ ในปจจัยที่ไมใชวิปากปจจัย มี " ๕ ในปจจัยที่ไมใชวิปปยุตตปจจัย มี " ๕ สหชาตวารก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี พึงใหพิสดาร ปญหาวาร [๑๔๓๐] กุศลธรรมที่ไมใชจิต เปนปจจัยแกกุศลธรรมที่ไมใชจิต โดย เหตุปจจัย กุศลธรรมที่ไมใชจิต เปนปจจัยแกกุศลธรรมที่เปนจิต โดยเหตุปจจัย กุศลธรรมที่ไมใชจิต เปนปจจัยแกกุศลธรรมที่เปนจิต และกุศลธรรม ที่ไมใชจิต โดยเหตุปจจัย [๑๔๓๑] ในเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๓ ในอารัมมณปจจัย มี " ๙ ในอธิปติปจจัย มี " ๙ ในอวิคตปจจัย มี " ๕ [๑๔๓๒] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๙ ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย มี " ๙ [๑๔๓๓] ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย กับเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๓ [๑๔๓๔] ในอารัมมณปจจัย กับปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๙ อนุโลมก็ดี ปจจนียะก็ดี อนุโลมปจจนียะก็ดี ปจจนียานุโลมก็ดี แหง ปญหาวาร ในกุสลัตติกะ ทานนับไวอยางไร พึงนับอยางนั้น ปฏิจจวาร [๑๔๓๕] อกุศลธรรมที่ไมใชจิต อาศัยอกุศลธรรมที่เปนจิต เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย อกุศลธรรมที่ไมใชจิต อาศัยอกุศลธรรมที่ไมใชจิต เกิดขึ้น เพราะ เหตุปจจัย อกุศลธรรมที่เปนจิต อาศัยอกุศลธรรมที่ไมใชจิต เกิดขึ้น เพราะ เหตุปจจัย อกุศลธรรมที่เปนจิต และอกุศลธรรมที่ไมใชจิต อาศัยอกุศลธรรมที่ ไมใชจิต เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย อกุศลธรรมที่ไมใชจิต อาศัยอกุศลธรรมที่เปนจิต และอกุศลธรรมที่ ไมใชจิต เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย

[๑๔๓๖] ในเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๕ ในอารัมมณปจจัย มี " ๕ ในอวิคตปจจัย มี " ๕ พึงกระทําใหเหมือนจิตตทุกกุศล แมในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย สหชาตวารก็ดี ปญหาวารก็ดี พึงใหพิสดาร ปฏิจจวาร [๑๔๓๗] อัพยากตธรรมที่ไมใชจิต อาศัยอัพยากตธรรมที่เปนจิต เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย อัพยากตธรรมที่ไมใชจิต อาศัยอัพยากตธรรมที่ไมใชจิต เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย อัพยากตธรรมที่เปนจิต อาศัยอัพยากตธรรมที่ไมใชจิต เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย อัพยากตธรรมที่เปนจิต และอัพยากตธรรมที่ไมใชจิต อาศัยอัพยากต*ธรรมที่ไมใชจิต เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย อัพยากตธรรมที่ไมใชจิต อาศัยอัพยากตธรรมที่เปนจิต และอัพยากต*ธรรมที่ไมใชจิต เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย [๑๔๓๘] ในเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๕ ในอารัมมณปจจัย มี " ๕ ในวิปากปจจัย มี " ๕ ในอวิคตปจจัย มี " ๕ [๑๔๓๙] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๕ ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย มี " ๓ ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย มี " ๕ ฯลฯ ในปจจัยที่ไมใชกัมมปจจัย มี " ๓ ในปจจัยที่ไมใชวิปากปจจัย มี " ๕ ในปจจัยที่ไมใชอาหารปจจัย มี " ๑ ในปจจัยที่ไมใชอินทริยปจจัย มี " ๑ ในปจจัยที่ไมใชฌานปจจัย มี " ๕ ในปจจัยที่ไมใชมัคคปจจัย มี " ๕ ในปจจัยที่ไมใชสัมปยุตตปจจัย มี " ๓ ในปจจัยที่ไมใชวิปปยุตตปจจัย มี " ๕

สหชาตวารก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี พึงใหพิสดาร ปญหาวาร [๑๔๔๐] อัพยากตธรรมที่ไมใชจิต เปนปจจัยแกอัพยากตธรรมที่ ไมใชจิต โดยเหตุปจจัย มี ๓ นัย พึงใหพิสดารเหมือนจิตตทุกกุศล [๑๔๔๑] ในเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๓ ในอารัมมณปจจัย มี " ๙ ในอธิปติปจจัย มี " ๙ ในอนันตรปจจัย มี " ๙ ฯลฯ ในสหชาตปจจัย มีหัวขอปจจัย ๕ ในปุเรชาตปจจัย มี " ๓ ในอาเสวนปจจัย มี " ๙ ในกัมมปจจัย มี " ๓ ในวิปากปจจัย มี " ๕ ในวิปปยุตตปจจัย มี " ๕ ในอัตถิปจจัย มี " ๕ มี " ๙ ในนัตถิปจจัย  จิตตทุกกุสลัตติกะ จบ เจตสิกทุกกุสลัตติกะ ปฏิจจวาร [๑๔๔๒] กุศลธรรมที่เปนเจตสิกธรรม อาศัยกุศลธรรมที่เปนเจตสิกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย กุศลธรรมที่ไมใชเจตสิกธรรม อาศัยกุศลธรรมที่เปนเจตสิกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย กุศลธรรมที่เปนเจตสิกธรรม และกุศลธรรมที่ไมใชเจตสิกธรรม อาศัยกุศลธรรมที่เปนเจตสิกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย กุศลธรรมที่เปนเจตสิกธรรม อาศัยกุศลธรรมที่ไมใชเจตสิกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย กุศลธรรมที่เปนเจตสิกธรรม อาศัยกุศลธรรมที่เปนเจตสิกธรรม และ กุศลธรรมที่ไมใชเจตสิกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย [๑๔๔๓] ในเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๕

ในอารัมมณปจจัย มี " ๕ ในอธิปติปจจัย มีหัวขอปจจัย ๕ ในอวิคตปจจัย มี " ๕ [๑๔๔๔] ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย มีหัวขอปจจัย ๕ ในปจจัยที่ไมใชปุเรชาตปจจัย มี " ๕ ฯลฯ ในปจจัยที่ไมใชกัมมปจจัย มี " ๓ มี " ๕ ในปจจัยที่ไมใชวิปากปจจัย ในปจจัยที่ไมใชวิปปยุตตปจจัย มี " ๕ สหชาตวารเปนตน พึงใหพิสดาร ปญหาวาร [๑๔๔๕] กุศลธรรมที่เปนเจตสิกธรรม เปนปจจัยแกกุศลธรรมที่เปน เจตสิกธรรม โดยเหตุปจจัย [๑๔๔๖] ในเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๓ ในอารัมมณปจจัย มี " ๙ มี " ๙ ในอธิปติปจจัย ในเบื้องตนมีหัวขอปจจัย ๓ เปนสหชาตาธิปติ ในทามกลาง ๓ มีหัวขอปจจัยเฉพาะทามกลางเทานั้นเปนสหชาตาธิปติ ในอนันตรปจจัย มีหัวขอปจจัย ๙ ฯลฯ ในสหชาตปจจัย มี " ๕ ในอุปนิสสยปจจัย มี " ๙ ในอาเสวนปจจัย มี " ๙ ในกัมมปจจัย มี " ๓ ในอาหารปจจัย มี " ๕ ในอินทริยปจจัย มี " ๕ ในฌานปจจัย มีหัวขอปจจัย ๓ ในมัคคปจจัย มี " ๓ ในสัมปยุตตปจจัย มี " ๕ ในอัตถิปจจัย มี " ๕ ในนัตถิปจจัย มี " ๙ ปฏิจจวาร [๑๔๔๗] อกุศลธรรมที่เปนเจตสิกธรรม อาศัยอกุศลธรรมที่เปนเจตสิก-

*ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย อกุศลธรรมที่ไมใชเจตสิกธรรม อาศัยอกุศลธรรมที่เปนเจตสิกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย อกุศลธรรมที่เปนเจตสิกธรรม และอกุศลธรรมที่ไมใชเจตสิกธรรม อาศัยอกุศลธรรมที่เปนเจตสิกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย อกุศลธรรมที่เปนเจตสิกธรรม อาศัยอกุศลธรรมที่ไมใชเจตสิกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย อกุศลธรรมที่เปนเจตสิกธรรม อาศัยอกุศลธรรมที่เปนเจตสิกธรรม และอกุศลธรรมที่ไมใชเจตสิกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย [๑๔๔๘] ในเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๕ ในอารัมมณปจจัย มี " ๕ ในอวิคตปจจัย มี " ๕ กุศลนัยพึงทําฉันใด แมปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย พึงทําฉันนั้น สหชาตวารก็ดี ปญหาวารก็ดี พึงใหพิสดาร ปฏิจจวาร [๑๔๔๙] อัพยากตธรรมที่เปนเจตสิกธรรม อาศัยอัพยากตธรรมที่เปน เจตสิกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย อัพยากตธรรมที่ไมใชเจตสิกธรรม อาศัยอัพยากตธรรมที่เปนเจตสิกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย อัพยากตธรรมที่เปนเจตสิกธรรม และอัพยากตธรรมที่ไมใชเจตสิกธรรม อาศัยอัพยากตธรรมที่เปนเจตสิกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย อัพยากตธรรมที่ไมใชเจตสิกธรรม อาศัยอัพยากตธรรมที่ไมใชเจตสิก*ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย อัพยากตธรรมที่เปนเจตสิกธรรม อาศัยอัพยากตธรรมที่เปนเจตสิกธรรม และอัพยากตธรรมที่ไมใชเจตสิกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย [๑๔๕๐] ในเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๙ ในอารัมมณปจจัย มี " ๙ ในอธิปติปจจัย มี " ๙ ในวิปากปจจัย มี " ๙ ในอวิคตปจจัย มี " ๙ [๑๔๕๑] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๙

ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย มี " ๓ ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย มี " ๙ พึงทําหัวขอปจจัยทั้งปวง ในปจจัยที่ไมใชกัมมปจจัย มีหัวขอปจจัย ๔ ในปจจัยที่ไมใชวิปากปจจัย มี " ๙ ในปจจัยที่ไมใชอาหารปจจัย มี " ๑ มี " ๑ ในปจจัยที่ไมใชอินทริยปจจัย ในปจจัยที่ไมใชฌานปจจัย มี " ๖ ในปจจัยที่ไมใชมัคคปจจัย มี " ๙ ในปจจัยที่ไมใชสัมปยุตตปจจัย มี " ๓ ในปจจัยที่ไมใชวิปปยุตตปจจัย มีหัวขอปจจัย ๖ ฯลฯ สหชาตวารเปนตน พึงใหพิสดาร ปญหาวาร [๑๔๕๒] อัพยากตธรรมที่เปนเจตสิกธรรม เปนปจจัยแกอัพยากตธรรม ที่เปนเจตสิกธรรม โดยเหตุปจจัย [๑๔๕๓] ในเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๓ ในอารัมมณปจจัย มี " ๙ ในอธิปติปจจัย มีหัวขอปจจัย ๙ เปนสหชาตาธิปติ ในอนันตรปจจัย มีหัวขอปจจัย ๙ ฯลฯ ในสหชาตปจจัย มี " ๙ ในอัญญมัญญปจจัย มี " ๙ ในนิสสยปจจัย มี " ๙ ในอุปนิสสยปจจัย มี " ๙ ในปุเรชาตปจจัย มี " ๓ ในอาเสวนปจจัย มี " ๙ ในกัมมปจจัย มี " ๓ ในวิปากปจจัย มี " ๙ ในอาหารปจจัย มี " ๙ ในอินทริยปจจัย มี " ๙ ในฌานปจจัย มี " ๓ ในมัคคปจจัย มี " ๓

ในสัมปยุตตปจจัย มี " ๕ ในวิปปยุตตปจจัย มี " ๕ ในอัตถิปจจัย มี " ๙ ฯลฯ เจตสิกทุกกุสลัตติกะ จบ จิตตสัมปยุตตทุกกุสลัตติกะ ปฏิจจวาร [๑๔๕๔] กุศลธรรมที่เปนจิตตสัมปยุตตธรรม อาศัยกุศลธรรมที่เปน จิตตสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๑ [๑๔๕๕] ในเหตุปจจัย  ในอารัมมณปจจัย มี " ๑ ในอวิคตปจจัย มี " ๑ ในสหชาตวารก็ดี ในปญหาวารก็ดี มีหัวขอปจจัย ๑ ทุกปจจัย [๑๔๕๖] อกุศลธรรมที่เปนจิตตสัมปยุตตธรรม อาศัยกุศลธรรมที่เปน จิตตสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย [๑๔๕๗] ในเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๑ ในอารัมมณปจจัย มี " ๑ ในอวิคตปจจัย มี " ๑ ในสหชาตวารก็ดี ในปญหาวารก็ดี มีหัวขอปจจัย ๑ ทุกปจจัย ปฏิจจวาร [๑๔๕๘] อัพยากตธรรมที่เปนจิตตสัมปยุตตธรรม อาศัยอัพยากตธรรม ที่เปนจิตตสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย อัพยากตธรรมที่เปนจิตตวิปปยุตตธรรม อาศัยอัพยากตธรรมที่เปนจิตต*สัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย อัพยากตธรรมที่เปนจิตตสัมปยุตตธรรม และอัพยากตธรรมที่เปนจิตต*วิปปยุตตธรรม อาศัยอัพยากตธรรมที่เปนจิตตสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุ ปจจัย อัพยากตธรรมที่เปนจิตตวิปปยุตตธรรม อาศัยอัพยากตธรรมที่เปนจิตต*วิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย อัพยากตธรรมที่เปนจิตตสัมปยุตตธรรม อาศัยอัพยากตธรรมที่เปนจิตต*วิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย อัพยากตธรรมที่เปนจิตตสัมปยุตตธรรม และอัพยากตธรรมที่เปนจิตต-

*วิปปยุตตธรรม อาศัยอัพยากตธรรมที่เปนจิตตวิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปจจัย อัพยากตธรรมที่เปนจิตตสัมปยุตตธรรม อาศัยอัพยากตธรรมที่เปนจิตต*สัมปยุตตธรรม และอัพยากตธรรมที่เปนจิตตวิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุ*ปจจัย อัพยากตธรรมที่เปนจิตตวิปปยุตตธรรม อาศัยอัพยากตธรรมที่เปนจิตต*สัมปยุตตธรรม และอัพยากตธรรมที่เปนจิตตวิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุ*ปจจัย อัพยากตธรรมที่เปนจิตตสัมปยุตตธรรม และอัพยากตธรรมที่เปนจิตต*วิปปยุตตธรรม อาศัยอัพยากตธรรมที่เปนจิตตสัมปยุตตธรรม และอัพยากตธรรม ที่เปนจิตตวิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย [๑๔๕๙] ในเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๙ ในอารัมมณปจจัย มี " ๓ ในอธิปติปจจัย มี " ๕ ในอัญญมัญญปจจัย มี " ๖ ในปุเรชาตปจจัย มี " ๑ ในอาเสวนปจจัย มี " ๑ ในกัมมปจจัย มี " ๙ ในวิปากปจจัย มี " ๙ ในอวิคตปจจัย มี " ๙ [๑๔๖๐] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๙ ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย มี " ๓ ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย มีหัวขอปจจัย ๙ ฯลฯ ในปจจัยที่ไมใชปุเรชาตปจจัย มี " ๙ ฯลฯ ในปจจัยที่ไมใชกัมมปจจัย มี " ๒ ในปจจัยที่ไมใชวิปากปจจัย มี " ๕ ในปจจัยที่ไมใชอาหารปจจัย มี " ๑ ในปจจัยที่ไมใชอินทริยปจจัย มี " ๑ ในปจจัยที่ไมใชฌานปจจัย มี " ๒ ในปจจัยที่ไมใชมัคคปจจัย มี " ๙

ในปจจัยที่ไมใชสัมปยุตตปจจัย มี " ๓ ในปจจัยที่ไมใชวิปปยุตตปจจัย มี " ๒ ฯลฯ สหชาตวารเปนตน พึงใหพิสดาร ปญหาวาร [๑๔๖๑] อัพยากตธรรมที่เปนจิตตสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแก อัพยากตธรรมที่เปนจิตตสัมปยุตตธรรม โดยเหตุปจจัย มี ๓ นัย [๑๔๖๒] อัพยากตธรรมที่เปนจิตตสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแก อัพยากตธรรมที่เปนจิตตสัมปยุตตธรรม โดยอารัมมณปจจัย อัพยากตธรรมที่เปนจิตตวิปปยุตตธรรม เปนปจจัยแกอัพยากตธรรม ที่เปนจิตตสัมปยุตตธรรม โดยอารัมมณปจจัย [๑๔๖๓] ในเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๓ ในอารัมมณปจจัย มี " ๒ ในอธิปติปจจัย มีหัวขอปจจัย ๔ เปนอารัมมณาธิปติ มี " ๑ ในอนันตรปจจัย ในสหชาตปจจัย มี " ๗ ในอัญญมัญญปจจัย มี " ๖ ในนิสสยปจจัย มีหัวขอปจจัย ๗ ในอุปนิสสยปจจัย มี " ๒ ในปุเรชาตปจจัย มี " ๑ ในปจฉาชาตปจจัย มี " ๑ ในอาเสวนปจจัย มี " ๑ ในกัมมปจจัย มี " ๓ มี " ๓ ในวิปากปจจัย ในอาหารปจจัย มี " ๔ ในอินทริยปจจัย มี " ๖ ในฌานปจจัย มี " ๓ ในมัคคปจจัย มี " ๓ ในสัมปยุตตปจจัย มี " ๑ ในวิปปยุตตปจจัย มี " ๒ ฯลฯ จิตตสัมปยุตตทุกกุสลัตติกะ จบ จิตตสังสัฏฐทุกกุสลัตติกะ

ปฏิจจวาร [๑๔๖๔] กุศลธรรมที่เปนจิตตสังสัฏฐธรรม อาศัยกุศลธรรมที่เปนจิตต*สังสัฏฐธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย [๑๔๖๕] ในเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๑ ในอารัมมณปจจัย มี " ๑ ในอวิคตปจจัย มี " ๑ ในสหชาตวารก็ดี ในปญหาวารก็ดี มีหัวขอปจจัย ๑ ทุกปจจัย ปฏิจจวาร [๑๔๖๖] อกุศลธรรมที่เปนจิตตสังสัฏฐธรรม อาศัยอกุศลธรรมที่เปน จิตตสังสัฏฐธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย [๑๔๖๗] ในเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๑ ในอารัมมณปจจัย มี " ๑ ในอวิคตปจจัย มี " ๑ ในสหชาตวารก็ดี ในปญหาวารก็ดี มีหัวขอปจจัย ๑ ทุกปจจัย ปฏิจจวาร [๑๔๖๘] อัพยากตธรรมที่เปนจิตตสังสัฏฐธรรม อาศัยอัพยากตธรรม ที่เปนจิตตสังสัฏฐธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย อัพยากตธรรมที่ไมใชจิตตสังสัฏฐธรรม อาศัยอัพยากตธรรมที่ไมใชจิตต*สังสัฏฐธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย อัพยากตธรรมที่เปนจิตตสังสัฏฐธรรม อาศัยอัพยากตธรรมที่เปนจิตต*สังสัฏฐธรรม และอัพยากตธรรมที่ไมใชจตตสังสัฏฐธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุ ิ ปจจัย มี ๓ นัย [๑๔๖๙] ในเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๙ ในอารัมมณปจจัย มี " ๓ ในอวิคตปจจัย มี " ๙ เหมือนกับจิตตสัมปยุตตทุกอัพยากตะ สหชาตวารก็ดี ปญหาวารก็ดี พึงใหพิสดาร จิตตสังสัฏฐทุกกุสลัตติกะ จบ จิตตสมุฏฐานทุกกุสลัตติกะ ปฏิจจวาร [๑๔๗๐] กุศลธรรมที่เปนจิตตสมุฏฐานธรรม อาศัยกุศลธรรมที่เปน

จิตตสมุฏฐานธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย กุศลธรรมที่ไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม อาศัยกุศลธรรมที่เปนจิตตสมุฏฐาน*ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย กุศลธรรมที่เปนจิตตสมุฏฐานธรรม และกุศลธรรมที่ไมใชจิตตสมุฏฐาน*ธรรม อาศัยกุศลธรรมที่เปนจิตตสมุฏฐานธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย กุศลธรรมที่เปนจิตตสมุฏฐานธรรม อาศัยกุศลธรรมที่ไมใชจิตต*สมุฏฐานธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย กุศลธรรมที่เปนจิตตสมุฏฐานธรรม อาศัยกุศลธรรมที่เปนจิตตสมุฏฐาน*ธรรม และกุศลธรรมที่ไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย [๑๔๗๑] ในเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๕ ในอารัมมณปจจัย มี " ๕ ในปจจัยทั้งปวง มี " ๕ ในอวิคตปจจัย มี " ๕ [๑๔๗๒] ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย มีหัวขอปจจัย ๕ ในปจจัยที่ไมใชปุเรชาตปจจัย มี " ๕ ฯลฯ ในปจจัยที่ไมใชกัมมปจจัย มี " ๓ ในปจจัยที่ไมใชวิปากปจจัย มี " ๕ ฯลฯ ในปจจัยที่ไมใชวิปปยุตตปจจัย มี " ๕ สหชาตวารเปนตน พึงใหพิสดาร ปญหาวาร [๑๔๗๓] กุศลธรรมที่เปนจิตตสมุฏฐานธรรม เปนปจจัยแกกุศลธรรม ที่เปนจิตตสมุฏฐานธรรม โดยเหตุปจจัย [๑๔๗๔] ในเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๓ ในอารัมมณปจจัย มี " ๙ ในอธิปติปจจัย มี " ๙ ในอนันตรปจจัย มีหัวขอปจจัย ๙ ในสมนันตรปจจัย มี " ๙ ในสหชาตปจจัย มี " ๕ ฯลฯ ในอุปนิสสยปจจัย มี " ๙ ในอาเสวนปจจัย มี " ๙ ในกัมมปจจัย มี " ๓

ในอาหารปจจัย มี " ๕ ในอินทริยปจจัย มี " ๕ ในฌานปจจัย มี " ๓ ในมัคคปจจัย มี " ๓ ในสัมปยุตตปจจัย มี " ๕ ในอัตถิปจจัย มี " ๕ [๑๔๗๕] อกุศลธรรมที่เปนจิตตสมุฏฐานธรรม อาศัยอกุศลธรรมที่เปน จิตตสมุฏฐานธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย อกุศลธรรมที่เปนจิตตสมุฏฐานธรรม อาศัยอกุศลธรรมที่ไมใชจิตต*สมุฏฐานธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย อกุศลธรรมที่เปนจิตตสมุฏฐานธรรม อาศัยกุศลธรรมที่เปนจิตต*สมุฏฐานธรรม และอกุศลธรรมที่ไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุ ปจจัย [๑๔๗๖] ในเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๕ ในอารัมมณปจจัย มี " ๕ มี " ๕ ในอวิคตปจจัย เหมือนกับกุศล ปฏิจจวาร สหชาตวารก็ดี ปญหาวารก็ดี พึงใหพิสดาร [๑๔๗๗] อัพยากตธรรมที่เปนจิตตสมุฏฐานธรรม อาศัยอัพยากตธรรม ที่เปนจิตตสมุฏฐานธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย อัพยากตธรรมที่ไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม อาศัยอัพยากตธรรมที่ไมใช*จิตตสมุฏฐานธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย อัพยากตธรรมที่เปนจิตตสมุฏฐานธรรม อาศัยอัพยากตธรรมที่เปนจิตต*สมุฏฐานธรรม และอัพยากตธรรมที่ไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปจจัย มี ๓ นัย [๑๔๗๘] ในเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๙ ในอารัมมณปจจัย มี " ๙ ในอธิปติปจจัย มี " ๕ ในปจจัยทั้งปวง มี " ๙ ในปุเรชาตปจจัย มี " ๕

ในอาเสวนปจจัย มี " ๕ ฯลฯ ในอวิคตปจจัย มี " ๙ [๑๔๗๙] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๙ ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย มี " ๙ ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย มี " ๙ ฯลฯ ในปจจัยที่ไมใชกัมมปจจัย มี " ๓ ในปจจัยที่ไมใชวิปากปจจัย มี " ๖ ในปจจัยที่ไมใชอาหารปจจัย มี " ๑ ในปจจัยที่ไมใชอินทริยปจจัย มี " ๑ ในปจจัยที่ไมใชฌานปจจัย มี " ๖ ในปจจัยที่ไมใชมัคคปจจัย มีหัวขอปจจัย ๙ ในปจจัยที่ไมใชสัมปยุตตปจจัย มี " ๖ มี " ๖ ในปจจัยที่ไมใชวิปปยุตตปจจัย ในปจจัยที่ไมใชนัตถิปจจัย มี " ๖ ในปจจัยที่ไมใชวิคตปจจัย มี " ๖ สหชาตวารก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี พึงใหพิสดาร ปญหาวาร [๑๔๘๐] อัพยากตธรรมที่เปนจิตตสมุฏฐานธรรม เปนปจจัยแกอัพยากต*ธรรมที่เปนจิตตสมุฏฐานธรรม โดยเหตุปจจัย [๑๔๘๑] อัพยากตธรรมที่เปนจิตตสมุฏฐานธรรม เปนปจจัยแกอัพยากต*ธรรมที่เปนจิตตสมุฏฐานธรรม โดยอารัมมณปจจัย [๑๔๘๒] ในเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๓ ในอารัมมณปจจัย มี " ๙ ในอธิปติปจจัย มี " ๙ ในอนันตรปจจัย มี " ๙ ในปจจัยทั้งปวง มี " ๙ ในปุเรชาตปจจัย มี " ๙ มี " ๙ ในปจฉาชาตปจจัย ในอาเสวนปจจัย มี " ๙ ในกัมมปจจัย มี " ๓

ในวิปากปจจัย มี " ๙ ในอาหารปจจัย มี " ๙ ธรรมที่เปนจิตตสมุฏฐานธรรมเปนมูล เปนปจจัยแกธรรมที่ไมใชจิตต*สมุฏฐานธรรมพึงเติมกวฬิงการาหาร ธรรมที่ไมใชจิตตสมุฏฐานธรรม เปนปจจัยแก ธรรมที่เปนจิตตสมุฏฐานธรรม ก็เติมกวฬิงการาหาร คือเติมกวฬิงการาหารใน ปจจัยสงเคราะห [ฆฏนา] ทามกลาง ในอินทริยปจจัย มีหัวขอปจจัย ๙ เปนชีวิตินทรีย ๑ ในฌานปจจัย มี " ๓ ในมัคคปจจัย มี " ๓ ในสัมปยุตตปจจัย มี " ๕ ในวิปปยุตตปจจัย มี " ๕ ในอัตถิปจจัย มี " ๙ ในนัตถิปจจัย มี " ๙ ในวิคตปจจัย มี " ๙ ในอวิคตปจจัย มี " ๙ อนุโลมก็ดี ปจจนียะก็ดี อนุโลมปจจนียะก็ดี ปจจนียานุโลมก็ดี แหง ปญหาวารในกุสลัตติกะ ทานนับไวอยางไร พึงนับอยางนั้น จิตตสมุฏฐานทุกกุสลัตติกะ จบ จิตตสหภูทุกกุสลัตติกะ ปฏิจจวาร [๑๔๘๓] กุศลธรรมที่เปนจิตตสหภูธรรม อาศัยกุศลธรรมที่เปนจิตต*สหภูธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย กุศลธรรมที่ไมใชจิตตสหภูธรรม อาศัยกุศลธรรมที่เปนจิตตสหภูธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย กุศลธรรมที่เปนจิตตสหภูธรรม และกุศลธรรมที่ไมใชจิตตสหภูธรรม อาศัยกุศลธรรมที่เปนจิตตสหภูธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย กุศลธรรมที่เปนจิตตสหภูธรรม อาศัยกุศลธรรมที่ไมใชจิตตสหภูธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย กุศลธรรมที่เปนจิตตสหภูธรรม อาศัยกุศลธรรมที่เปนจิตตสหภูธรรม และกุศลธรรมที่ไมใชจิตตสหภูธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย [๑๔๘๔] ในเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๕

ในอารัมมณปจจัย มี " ๕ ในอวิคตปจจัย มี " ๕ สหชาตวารก็ดี ปญหาวารก็ดี พึงใหพิสดาร ปฏิจจวาร [๑๔๘๕] อกุศลธรรมที่เปนจิตตสหภูธรรม อาศัยอกุศลธรรมที่เปนจิตต*สหภูธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย อกุศลธรรมที่เปนจิตตสหภูธรรม อาศัยอกุศลธรรมที่ไมใชจิตตสหภูธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย  อกุศลธรรมที่เปนจิตตสหภูธรรม อาศัยอกุศลธรรมที่เปนจิตตสหภูธรรม และอกุศลธรรมที่ไมใชจิตตสหภูธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย [๑๔๘๖] ในเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๕ ในอารัมมณปจจัย มี " ๕ ในอวิคตปจจัย มี " ๕ สหชาตวารก็ดี ปญหาวารก็ดี พึงใหพิสดาร ปฏิจจวาร [๑๔๘๗] อัพยากตธรรมที่เปนจิตตสหภูธรรม อาศัยอัพยากตธรรมที่เปน จิตตสหภูธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย อัพยากตธรรมที่ไมใชจิตตสหภูธรรม อาศัยอัพยากตธรรมที่ไมใชจิตต*สหภูธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย [๑๔๘๘] ในเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๙ ในอารัมมณปจจัย มี " ๙ ในอวิคตปจจัย มี " ๙ บาลี ๓ อยางที่มีเจตสิกทุกะเปนมูลฉันใด บาลี ๓ อยางแมเหลานี้พึงทํา ฉันนั้น สหชาตวารก็ดี ปญหาวารก็ดี พึงใหพิสดาร จิตตสหภูทุกกุสลัตติกะ จบ จิตตานุปริวัตติทุกกุสลัตติกะ ปฏิจจวาร [๑๔๘๙] กุศลธรรมที่เปนจิตตานุปริวัตติธรรม อาศัยกุศลธรรมที่เปน จิตตานุปริวัตติธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย กุศลธรรมที่เปนจิตตานุปริวัตติธรรม อาศัยกุศลธรรมที่ไมใชจิตตา-

*นุปริวัตติธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย กุศลธรรมที่เปนจิตตานุปริวัตติธรรม อาศัยกุศลธรรมที่เปนจิตตานุปริวัตติ ธรรม และกุศลธรรมที่ไมใชจิตตานุปริวัตติธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย [๑๔๙๐] ในเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๕ ในอารัมมณปจจัย มี " ๕ ในอวิคตปจจัย มี " ๕ สหชาตวารก็ดี ปญหาวารก็ดี พึงใหพิสดาร ปฏิจจวาร [๑๔๙๑] อกุศลธรรมที่เปนจิตตานุปริวัตติธรรม อาศัยอกุศลธรรมที่เปน จิตตานุปริวัตติธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย อกุศลธรรมที่เปนจิตตานุปริวัตติธรรม อาศัยอกุศลธรรมที่ไมใชจิตตา*นุปริวัตติธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย อกุศลธรรมที่เปนจิตตานุปริวัตติธรรม อาศัยอกุศลธรรมที่เปนจิตตา*นุปริวัตติธรรม และอกุศลธรรมที่ไมใชจิตตานุปริวัตติธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย [๑๔๙๒] ในเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๕ ในอารัมมณปจจัย มี " ๕ ในอวิคตปจจัย มี " ๕ สหชาตวารก็ดี ปญหาวารก็ดี พึงใหพิสดาร ปฏิจจวาร [๑๔๙๓] อัพยากตธรรมที่เปนจิตตานุปริวัตติธรรม อาศัยอัพยากตธรรม ที่เปนจิตตานุปริวัตติธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย [๑๔๙๔] ในเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๙ ในอารัมมณปจจัย มี " ๙ ในอวิคตปจจัย มี " ๙ เหมือนเจตสิกทุกะ สหชาตวารก็ดี ปญหาวารก็ดี พึงใหพิสดาร จิตตานุปริวัตติทุกกุสลัตติกะ จบ จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานทุกกุสลัตติกะ ปฏิจจวาร [๑๔๙๕] กุศลธรรมที่เปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม อาศัยกุศลธรรม ที่เปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย

กุศลธรรมที่ไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม อาศัยกุศลธรรมที่เปน จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย กุศลธรรมที่เปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม และกุศลธรรมที่ไมใชจิตต*สังสัฏฐสมุฏฐานธรรม อาศัยกุศลธรรมที่เปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย กุศลธรรมที่เปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม อาศัยกุศลธรรมที่ไมใชจิตต*สังสัฏฐสมุฏฐานธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย กุศลธรรมที่เปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม อาศัยกุศลธรรมที่เปนจิตต*สังสัฏฐสมุฏฐานธรรม และกุศลธรรมที่ไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย [๑๔๙๖] ในเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๕ ในอารัมมณปจจัย มี " ๕ ในอวิคตปจจัย มี " ๕ เหมือนกับเจตสิกทุกกุศลในมหันตรทุกะ หัวขอปจจัยก็มีเทากัน สหชาตวารก็ดี ปญหาวารก็ดี พึงใหพิสดาร ปฏิจจวาร [๑๔๙๗] อกุศลธรรมที่เปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม อาศัยอกุศลธรรม ที่เปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย อกุศลธรรมที่เปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม อาศัยอกุศลธรรมที่ไมใช จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย อกุศลธรรมที่เปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม อาศัยอกุศลธรรมที่เปนจิตต*สังสัฏฐสมุฏฐานธรรม และอกุศลธรรมที่ไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย [๑๔๙๘] ในเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๕ ในอารัมมณปจจัย มี " ๕ ในอวิคตปจจัย มี " ๕ เหมือนกับเจตสิกทุกอกุศล สหชาตวารก็ดี ปญหาวารก็ดี พึงใหพสดาร ิ ปฏิจจวาร [๑๔๙๙] อัพยากตธรรมที่เปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม อาศัยอัพยากต*ธรรม ที่เปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย

อัพยากตธรรมที่ไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม อาศัยอัพยากตธรรม ที่ไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย อัพยากตธรรมที่เปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม อาศัยอัพยากตธรรม ที่เปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม และอัพยากตธรรมที่ไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐาน*ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย มีหัวขอปจจัย ๙ [๑๕๐๐] ในเหตุปจจัย ในอารัมมณปจจัย มี " ๙ ในอธิปติปจจัย มี " ๙ ฯลฯ ในปุเรชาตปจจัย มี " ๕ ในอาเสวนปจจัย มี " ๕ ในกัมมปจจัย มี " ๙ ฯลฯ ในอวิคตปจจัย มี " ๙ [๑๕๐๑] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๙ ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย มี " ๓ ฯลฯ ในปจจัยที่ไมใชกัมมปจจัย มี " ๔ ในปจจัยที่ไมใชวิปากปจจัย มี " ๙ ในปจจัยที่ไมใชอาหารปจจัย มี " ๑ ในปจจัยที่ไมใชอินทริยปจจัย มี " ๑ ในปจจัยที่ไมใชฌานปจจัย มี " ๖ มีหัวขอปจจัย ๙ ในปจจัยที่ไมใชมัคคปจจัย ในปจจัยที่ไมใชสัมปยุตตปจจัย มี " ๓ ในปจจัยที่ไมใชวิปปยุตตปจจัย มี " ๖ ในปจจัยที่ไมใชนัตถิปจจัย มี " ๓ ในปจจัยที่ไมใชวิคตปจจัย มี " ๓ สหชาตวารก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี พึงใหพิสดาร ปญหาวาร [๑๕๐๒] อัพยากตธรรมที่เปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม เปนปจจัย แกอัพยากตธรรมที่เปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม โดยเหตุปจจัย [๑๕๐๓] ในเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๓ ในอารัมมณปจจัย มี " ๙ ในอธิปติปจจัย มีหัวขอปจจัย ๙ เปนสหชาตาธิปติ

ในที่นี้มีปญหา ๖ ขอ ในอนันตรปจจัย มีหัวขอปจจัย ๙ ในปจจัยทั้งปวง มี " ๙ ในปุเรชาตปจจัย มี " ๓ ในปจฉาชาตปจจัย มี " ๓ ในอาเสวนปจจัย มี " ๙ ในกัมมปจจัย มี " ๓ ในวิปากปจจัย มี " ๙ ในอาหารปจจัย มี " ๙ ในอินทริยปจจัย มี " ๙ ในฌานปจจัย มี " ๓ ในมัคคปจจัย มี " ๓ ในสัมปยุตตปจจัย มีหัวขอปจจัย ๕ ในวิปปยุตตปจจัย มี " ๕ ในอัตถิปจจัย มี " ๙ ในอวิคตปจจัย มี " ๙ [๑๕๐๔] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มีหวขอปจจัย ๙ ั ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย มี " ๙ [๑๕๐๕] ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย กับเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๓ [๑๕๐๖] ในอารัมมณปจจัย กับปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัยมีหัวขอปจจัย ๙ อนุโลมก็ดี ปจจนียะก็ดี อนุโลมปจจนียะก็ดี ปจจนียานุโลมก็ดี แหง ปญหาวาร ในกุสลัตติกะ ทานนับไวอยางไร พึงนับอยางนั้น จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานทุกกุสลัตติกะ จบ จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูทุกกุสลัตติกะ ปฏิจจวาร [๑๕๐๗] กุศลธรรม ที่เปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูธรรมอาศัยกุศล*ธรรม ที่เปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย กุศลธรรมที่เปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม อาศัยกุศลธรรมที่ไมใชจิตต*สังสัฏฐสมุฏฐานสหภูธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย กุศลธรรมที่เปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูธรรม อาศัยกุศลธรรมที่เปน จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูธรรม และกุศลธรรมที่ไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภู-

*ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย [๑๕๐๘] ในเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๕ ในอารัมมณปจจัย มี " ๕ ในอวิคตปจจัย มี " ๕ สหชาตวารก็ดี ปญหาวารก็ดี พึงใหพิสดาร ปฏิจจวาร [๑๕๐๙] อกุศลธรรมที่เปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูธรรม อาศัยอกุศล*ธรรมที่เปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย อกุศลธรรมที่เปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูธรรม อาศัยอกุศลธรรมที่ไมใช จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย อกุศลธรรมที่เปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูธรรม อาศัยอกุศลธรรมที่เปน จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูธรรม และอกุศลธรรมที่ไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐาน*สหภูธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๕ [๑๕๑๐] ในเหตุปจจัย ในอารัมมณปจจัย มี " ๕ ในอวิคตปจจัย มี " ๕ สหชาตวารก็ดี ปญหาวารก็ดี พึงใหพิสดาร ปฏิจจวาร [๑๕๑๑] อัพยากตธรรม ที่เปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูธรรม อาศัย อัพยากตธรรม ที่เปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย [๑๕๑๒] ในเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๙ ในอารัมมณปจจัย มี " ๙ ในอวิคตปจจัย มี " ๙ เหมือนกับจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานทุกอัพยากต สหชาตวารก็ดี ปญหาวารก็ดี พึงใหพิสดาร จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูทุกกุสลัตติกะ จบ จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติทุกกุสลัตติกะ ปฏิจจวาร [๑๕๑๓] กุศลธรรม ที่เปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติธรรม อาศัย กุศลธรรมที่เปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย

อกุศลธรรมที่เปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติธรรม อาศัยกุศลธรรม ที่ไมใชจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย กุศลธรรมที่เปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติธรรม อาศัยกุศลธรรม ที่เปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติธรรม และกุศลธรรมที่ไมใชจิตตสังสัฏฐ*สมุฏฐานานุปริวัตติธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๕ [๑๕๑๔] ในเหตุปจจัย ในอารัมมณปจจัย มี " ๕ ในอวิคตปจจัย มี " ๕ สหชาตวารก็ดี ปญหาวารก็ดี พึงใหพิสดาร ปฏิจจวาร [๑๕๑๕] อกุศลธรรมที่เปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติธรรม อาศัย อกุศลธรรมที่เปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๕ [๑๕๑๖] ในเหตุปจจัย  ในอารัมมณปจจัย มี " ๕ ในอวิคตปจจัย มี " ๕ สหชาตวารก็ดี ปญหาวารก็ดี พึงใหพิสดาร ปฏิจจวาร [๑๕๑๗] อัพยากตธรรม ที่เปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติธรรม อาศัยอัพยากตธรรมที่เปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุ*ปจจัย มีหัวขอปจจัย ๙ [๑๕๑๘] ในเหตุปจจัย ในอารัมมณปจจัย มี " ๙ ในอวิคตปจจัย มีหัวขอปจจัย ๙ เหมือนกับจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานทุกอัพยากต สหชาตวารก็ดี ปญหาวารก็ดี พึงใหพิสดาร จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติทุกกุสลัตติกะ จบ อัชฌัตติกทุกกุสลัตติกะ ปฏิจจวาร [๑๕๑๙] กุศลธรรมที่เปนพาหิรธรรม อาศัยกุศลธรรมที่เปนอัชฌัตติก*ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย กุศลธรรมที่เปนพาหิรธรรม อาศัยกุศลธรรมที่เปนพาหิรธรรม เกิดขึ้น

เพราะเหตุปจจัย กุศลธรรมที่เปนอัชฌัตติกธรรม อาศัยกุศลธรรมที่เปนพาหิรธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย กุศลธรรมที่เปนอัชฌัตติกธรรม และกุศลธรรมที่เปนพาหิรธรรม อาศัย กุศลธรรมที่เปนพาหิรธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย กุศลธรรมที่เปนพาหิรธรรม อาศัยกุศลธรรมที่เปนอัชฌัตติกธรรม และ กุศลธรรมที่เปนพาหิรธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๕ [๑๕๒๐] ในเหตุปจจัย ในอารัมมณปจจัย มี " ๕ ในอวิคตปจจัย มี " ๕ เหมือนกับจิตตทุกะ สหชาตวารก็ดี ปญหาวารก็ดี พึงใหพิสดาร ปฏิจจวาร [๑๕๒๑] อกุศลธรรมที่เปนพาหิรธรรม อาศัยอกุศลธรรมที่เปนอัชฌัตติก*ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย อกุศลธรรมที่เปนพาหิรธรรม อาศัยอกุศลธรรมที่เปนพาหิรธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย อกุศลธรรมที่เปนอัชฌัตติกธรรม อาศัยอกุศลธรรมที่เปนพาหิรธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย อกุศลธรรมที่เปนอัชฌัตติกธรรม และอกุศลธรรมที่เปนพาหิรธรรม อาศัย อกุศลธรรมที่เปนพาหิรธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย อกุศลธรรมที่เปนพาหิรธรรม อาศัยอกุศลธรรมที่เปนอัชฌัตติกธรรม และ อกุศลธรรมที่เปนพาหิรธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย [๑๕๒๒] ในเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๕ ในอารัมมณปจจัย มี " ๕ ในอวิคตปจจัย มี " ๕ เหมือนกับจิตตทุกะ สหชาตวารก็ดี ปญหาวารก็ดี พึงใหพิสดาร ปฏิจจวาร [๑๕๒๓] อัพยากตธรรมที่เปนอัชฌัตติกธรรม อาศัยอัพยากตธรรมที่เปน อัชฌัตติกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย อัพยากตธรรมที่เปนพาหิรธรรม อาศัยอัพยากตธรรมที่เปนพาหิรธรรม

เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย อัพยากตธรรมที่เปนอัชฌัตติกธรรม อาศัยอัพยากตธรรม ที่เปนอัชฌัตติก*ธรรม และอัพยากตธรรมที่เปนพาหิรธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย [๑๕๒๔] ในเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๙ ในอารัมมณปจจัย มี " ๕ ในอธิปติปจจัย มี " ๕ ฯลฯ ในอัญญมัญญปจจัย มี " ๕ ในปุเรชาตปจจัย มีหัวขอปจจัย ๕ ในอาเสวนปจจัย มี " ๕ ในอวิคตปจจัย มี " ๙ [๑๕๒๕] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๙ ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย มี " ๙ มี " ๙ ฯลฯ ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย ในปจจัยที่ไมใชกัมมปจจัย มี " ๓ ในปจจัยที่ไมใชวิปากปจจัย มี " ๕ ในปจจัยที่ไมใชอาหารปจจัย มี " ๑ ในปจจัยที่ไมใชอินทริยปจจัย มี " ๑ ในปจจัยที่ไมใชฌานปจจัย มี " ๕ ในปจจัยที่ไมใชมัคคปจจัย มี " ๙ ในปจจัยที่ไมใชสัมปยุตตปจจัย มี " ๙ ในปจจัยที่ไมใชวิปปยุตตปจจัย มี " ๕ ในปจจัยที่ไมใชนัตถิปจจัย มี " ๙ ในปจจัยที่ไมใชวิคตปจจัย มี " ๙ สหชาตวารก็ดี ปญหาวารก็ดี พึงใหพิสดาร ปญหาวาร [๑๕๒๖] อัพยากตธรรมที่เปนพาหิรธรรม เปนปจจัยแกอัพยากตธรรม ที่เปนพาหิรธรรม โดยเหตุปจจัย [๑๕๒๗] ในเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๓ ในอารัมมณปจจัย มี " ๙ ในอธิปติปจจัย มี " ๙ อัชฌัตติกธรรมเปนสหชาตาธิปติ ในเมื่อรวมกับพาหิรธรรม ในบท

ทามกลางก็เปนสหชาตาธิปติ แมในหัวขอปจจัยทั้ง ๓ ในอนันตรปจจัย มีหัวขอปจจัย ๙ ในสหชาตปจจัย มี " ๙ ในอัญญมัญญปจจัย มี " ๕ ในนิสสยปจจัย มี " ๙ ในอุปนิสสยปจจัย มี " ๙ ในปุเรชาตปจจัย มี " ๙ จะเปนอารัมมณปุเรชาตก็ดี วัตถุปุเรชาตก็ดี ในปจฉาชาตปจจัย มีหัวขอปจจัย ๙ ในอาเสวนปจจัย มี " ๙ อัพยากตธรรมที่เปนพาหิรธรรม เปนปจจัยแกอัพยากตธรรมที่เปนพาหิร*ธรรม โดยกัมมปจจัย มี ๓ นัย ในวิปากปจจัย มีหัวขอปจจัย ๙ ในอาหารปจจัย มี " ๙ ไดกวฬิงการาหาร ทั้ง ๓ หัวขอปจจัย มีหัวขอปจจัย ๙ รูป ในอินทริยปจจัย ชีวิตินทรียไดหัวขอปจจัย ๓ ในสัมปยุตตปจจัย มีหัวขอปจจัย ๕ ในวิปปยุตตปจจัย มี " ๙ ในอัตถิปจจัย มี " ๙ ฯลฯ อัชฌัตติกทุกกุสลัตติกะ จบ อุปาทาทุกกุสลัตติกะ ปฏิจจวาร [๑๕๒๘] กุศลธรรมที่ไมใชอุปาทาธรรม อาศัยกุศลธรรมที่ไมใชอุปาทา*ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย [๑๕๒๙] ในเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๑ ในอารัมมณปจจัย มี " ๑ ในอวิคตปจจัย มี " ๑ ในสหชาตวารก็ดี ในปญหาวารก็ดี มีหัวขอปจจัย ๑ ทุกปจจัย ปฏิจจวาร [๑๕๓๐] อกุศลธรรมที่ไมใชอุปาทาธรรม อาศัยอกุศลธรรมที่ไมใช

อุปาทาธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย [๑๕๓๑] ในเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๑ ในอารัมมณปจจัย มี " ๑ ในอวิคตปจจัย มี " ๑ ในสหชาตวารก็ดี ในปญหาวารก็ดี มีหัวขอปจจัย ๑ ทุกปจจัย ปฏิจจวาร [๑๕๓๒] อัพยากตธรรมที่ไมใชอุปาทาธรรม อาศัยอัพยากตธรรมที่เปน อุปาทาธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย อัพยากตธรรมที่ไมใชอุปาทาธรรม อาศัยอัพยากตธรรมที่ไมใชอุปาทา*ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย อัพยากตธรรมที่เปนอุปาทาธรรม อาศัยอัพยากตธรรมที่ไมใชอุปาทาธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย อัพยากตธรรมที่เปนอุปาทาธรรม และอัพยากตธรรมที่ไมใชอุปาทาธรรม อาศัยอัพยากตธรรมที่ไมใชอุปาทาธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย อัพยากตธรรมที่ไมใชอุปาทาธรรม อาศัยอัพยากตธรรมที่เปนอุปาทาธรรม และอัพยากตธรรมที่ไมใชอุปาทาธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย [๑๕๓๓] ในเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๕ ในอารัมมณปจจัย มี " ๓ ฯลฯ ในอัญญมัญญปจจัย มีหัวขอปจจัย ๕ ฯลฯ ในปุเรชาตปจจัย มี " ๑ ในอาเสวนปจจัย มี " ๑ ในกัมมปจจัย มี " ๕ ในอวิคตปจจัย มี " ๕ [๑๕๓๔] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๕ ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย มี " ๓ ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย มี " ๕ ในปจจัยที่ไมใชกัมมปจจัย มี " ๓ ในปจจัยที่ไมใชวิปากปจจัย มี " ๓ ในปจจัยที่ไมใชอาหารปจจัย มี " ๓ ในปจจัยที่ไมใชอินทริยปจจัย มี " ๓ ในปจจัยที่ไมใชฌานปจจัย มี " ๓

ในปจจัยที่ไมใชมัคคปจจัย มี " ๕ ในปจจัยที่ไมใชสัมปยุตตปจจัย มี " ๓ ในปจจัยที่ไมใชวิปปยุตตปจจัย มี " ๓ ในปจจัยที่ไมใชนัตถิปจจัย มี " ๓ ในปจจัยที่ไมใชวิคตปจจัย มี " ๓ สหชาตวารก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี พึงใหพิสดารทุกวาร ปญหาวาร [๑๕๓๕] อัพยากตธรรมที่ไมใชอุปาทาธรรม เปนปจจัยแกอัพยากตธรรม ที่ไมใชอุปาทาธรรม โดยเหตุปจจัย มี ๓ นัย [๑๕๓๖] อัพยากตธรรมที่เปนอุปาทาธรรม เปนปจจัยแกอัพยากตธรรม ที่ไมใชอุปาทาธรรม โดยอารัมมณปจจัย อัพยากตธรรมที่ไมใชอุปาทาธรรม เปนปจจัยแกอัพยากตธรรมที่ไมใช อุปาทาธรรม โดยอารัมมณปจจัย มี ๒ นัย [๑๕๓๗] อัพยากตธรรมที่ไมใชอุปาทาธรรม เปนปจจัยแกอัพยากต*ธรรมที่ไมใชอุปาทาธรรม โดยอธิปติปจจัย มี ๓ นัย ในบทแรกไดอธิปติปจจัยทั้ง ๒ อยาง ในอีก ๒ บท ไดแตสหชาตาธิปติ*ปจจัย [๑๕๓๘] ในอนันตรปจจัย มีหัวขอปจจัย ๑ ในสหชาตปจจัย มี " ๕ ในอัญญมัญญปจจัย มี " ๕ ในนิสสยปจจัย มี " ๕ [๑๕๓๙] อัพยากตธรรมที่เปนอุปาทาธรรม เปนปจจัยแกอัพยากตธรรม ที่ไมใชอุปาทาธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย อัพยากตธรรมที่ไมใชอุปาทาธรรม เปนปจจัยแกอัพยากตธรรมที่ไมใช อุปาทาธรรม โดยอุปนิสสยปจจัย มี ๒ นัย [๑๕๔๐] ในปุเรชาตปจจัย มีหัวขอปจจัย ๓ ในปจฉาชาตปจจัย มี " ๓ ในอาเสวนปจจัย มี " ๑ ในกัมมปจจัย มี " ๓ ในวิปากปจจัย มี " ๓ ในอาหารปจจัย มี " ๖

ในอินทริยปจจัย มี " ๗ ในฌานปจจัย มี " ๓ ในมัคคปจจัย มี " ๓ ในสัมปยุตตปจจัย มี " ๑ ในวิปปยุตตปจจัย มีหัวขอปจจัย ๔ ในอัตถิปจจัย มี " ๙ อุปาทาทุกกุสลัตติกะ จบ อุปาทินนทุกกุสลัตติกะ ปฏิจจวาร [๑๕๔๑] กุศลธรรมที่เปนอนุปาทินนธรรม อาศัยกุศลธรรมที่เปนอนุปา*ทินนธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย [๑๕๔๒] ในเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๑ ในอารัมมณปจจัย มี " ๑ ในอวิคตปจจัย มี " ๑ ในปจจัยทั้งปวง มี " ๑ ในสหชาตวารก็ดี ในปญหาวารก็ดี มีหัวขอปจจัย ๑ ทุกปจจัย เหมือนกับสัปปจจยทุกกุศล ปฏิจจวาร [๑๕๔๓] อกุศลธรรมที่เปนอนุปาทินนธรรม อาศัยอกุศลธรรมที่เปน อนุปาทินนธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย [๑๕๔๔] ในเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๑ ในอวิคตปจจัย มี " ๑ ในสหชาตวารก็ดี ในปญหาวารก็ดี มีหัวขอปจจัย ๑ ทุกปจจัย ปฏิจจวาร [๑๕๔๕] อัพยากตธรรมที่เปนอุปาทินนธรรม อาศัยอัพยากตธรรมที่เปน อุปาทินนธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย อัพยากตธรรมที่เปนอนุปาทินนธรรม อาศัยอัพยากตธรรมที่เปนอนุปา*ทินนธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย อัพยากตธรรมที่เปนอนุปาทินนธรรม อาศัยอัพยากตธรรมที่เปนอุปาทินน*ธรรม และอัพยากตธรรมที่เปนอนุปาทินนธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยอุปาทินนขันธ และมหาภูตรูป

[๑๕๔๖] ในเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๕ ในอารัมมณปจจัย มี " ๒ ในอธิปติปจจัย มี " ๑ ฯลฯ ในปุเรชาตปจจัย มี " ๒ ในอาเสวนปจจัย มี " ๑ ในกัมมปจจัย มี " ๕ ในวิปากปจจัย มี " ๕ ในอวิคตปจจัย มี " ๕ [๑๕๔๗] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๕ ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย มี " ๔ ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย มี " ๕ ฯลฯ ในปจจัยที่ไมใชปุเรชาตปจจัย มี " ๔ ในปจจัยที่ไมใชกัมมปจจัย มี " ๑ ในปจจัยที่ไมใชวิปากปจจัย มี " ๒ ในปจจัยที่ไมใชอาหารปจจัย มี " ๒ ในปจจัยที่ไมใชอินทริยปจจัย มี " ๒ ในปจจัยที่ไมใชฌานปจจัย มี " ๒ ในปจจัยที่ไมใชมัคคปจจัย มี " ๕ ในปจจัยที่ไมใชสัมปยุตตปจจัย มีหัวขอปจจัย ๔ ในปจจัยที่ไมใชวิปปยุตตปจจัย มี " ๒ ในปจจัยที่ไมใชนัตถิปจจัย มี " ๔ ในปจจัยที่ไมใชวิคตปจจัย มี " ๔ สหชาตวารเปนตน พึงใหพิสดาร ปญหาวาร [๑๕๔๘] อัพยากตธรรมที่เปนอุปาทินนธรรม เปนปจจัยแกอัพยากต*ธรรมที่เปนอุปาทินนธรรม โดยเหตุปจจัย มี ๓ นัย อัพยากตธรรมที่เปนอนุปาทินนธรรม เปนปจจัยแกอัพยากตธรรมที่เปน อนุปาทินนธรรม โดยเหตุปจจัย [๑๕๔๙] ในเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๔ ในอารัมมณปจจัย มี " ๔ ในอุปาทินนมูลกะ มี " ๒

ในอนุปาทินนมูลกะ มี " ๒ อัพยากตธรรมที่เปนอนุปาทินนธรรม เปนปจจัยแกอัพยากตธรรมที่เปน อนุปาทินนธรรม โดยอธิปติปจจัย มี ๒ อยาง คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ มี ๑ นัย ในอนันตรปจจัย มีหัวขอปจจัย ๔ ในสมนันตรปจจัย มี " ๔ ในสหชาตปจจัย มี " ๕ ในอัญญมัญญปจจัย มี " ๒ ในนิสสยปจจัย มี " ๕ ในอุปนิสสยปจจัย มี " ๔ [๑๕๕๐] อัพยากตธรรมที่เปนอุปาทินนธรรม เปนปจจัยแกอัพยากต*ธรรมที่เปนอุปาทินนธรรม โดยปุเรชาตปจจัย มี ๒ อยาง คือ อารัมมณปุเรชาต วัตถุปุเรชาต มีหัวขอปจจัย ๒ อัพยากตธรรมที่เปนอนุปาทินนธรรม เปนปจจัยแกอัพยากตธรรมที่เปน อนุปาทินนธรรม โดยปุเรชาตปจจัย มีหัวขอปจจัย ๒ เปนอารัมมณปุเรชาตอยางเดียว ปจจัยสงเคราะห (ฆฏนา) มี ๒ อารัมมณปุเรชาตก็ดี วัตถุปุเรชาตก็ดี มีหัวขอปจจัย ๖ [๑๕๕๑] ในปจฉาชาตปจจัย มีหัวขอปจจัย ๖ ในอาเสวนปจจัย มี " ๑ ในกัมมปจจัย มี " ๔ ในวิปากปจจัย มี " ๔ ในอาหารปจจัย มี " ๙ ในอินทริยปจจัย มี " ๔ ในฌานปจจัย มี " ๔ ในมัคคปจจัย มี " ๔ ในสัมปยุตตปจจัย มี " ๒ ในวิปปยุตตปจจัย มี " ๖ ในอัตถิปจจัย มี " ๙ ในนัตถิปจจัย มี " ๔ ในวิคตปจจัย มี " ๔ ในอวิคตปจจัย มี " ๙ ฯลฯ

[๑๕๕๒] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๙ ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย มี " ๙ [๑๕๕๓] ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย กับเหตุปจจัย มีหัวขอ ปจจัย ๔ [๑๕๕๔] ในอารัมมณปจจัย กับปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มีหัวขอ ปจจัย ๔ อนุปาทินนทุกกุสลัตติกะ จบ มหันตรทุกกุสลัตติกะ จบ อุปาทานทุกกุสลัตติกะ ปฏิจจวาร [๑๕๕๕] กุศลธรรมที่ไมใชอุปาทานธรรม อาศัยกุศลธรรมที่ไมใช อุปาทานธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย [๑๕๕๖] ในเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๑ ในอารัมมณปจจัย มี " ๑ ในอวิคตปจจัย มี " ๑ ในสหชาตวารก็ดี ในปญหาวารก็ดี มีหัวขอปจจัย ๑ ทุกปจจัย ปฏิจจวาร [๑๕๕๗] อกุศลธรรมที่เปนอุปาทานธรรม อาศัยอกุศลธรรมที่เปนอุปา*ทานธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย อกุศลธรรมที่ไมใชอุปาทานธรรม อาศัยอกุศลธรรมที่เปนอุปาทานธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย อกุศลธรรมที่เปนอุปาทานธรรม และอกุศลธรรมที่ไมใชอุปาทานธรรม อาศัย อกุศลธรรมที่เปนอุปาทานธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย อกุศลธรรมที่ไมใชอุปาทานธรรม อาศัยอกุศลธรรมที่ไมใชอุปาทานธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย อกุศลธรรมที่เปนอุปาทานธรรม อาศัยอกุศลธรรมที่เปนอุปาทานธรรม และอกุศลธรรมที่ไมใชอุปาทานธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย [๑๕๕๘] ในเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๙ ในอารัมมณปจจัย มี " ๙ ในปจจัยทั้งปวง มี " ๙ ในอวิคตปจจัย มี " ๙

[๑๕๕๙] อกุศลธรรมที่ไมใชอุปาทานธรรม อาศัยอกุศลธรรมที่ไมใช อุปาทานธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะเหตุปจจัย [๑๕๖๐] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๑ ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย มี " ๙ ในปจจัยที่ไมใชปุเรชาตปจจัย มี " ๙ ฯลฯ ในปจจัยที่ไมใชกัมมปจจัย มี " ๓ ในปจจัยที่ไมใชวิปากปจจัย มี " ๙ ในปจจัยที่ไมใชวิปปยุตตปจจัย มี " ๙ สหชาตวารเปนตน พึงใหพิสดาร ปญหาวาร [๑๕๖๑] อกุศลธรรมที่เปนอุปาทานธรรม เปนปจจัยแกอกุศลธรรม ที่เปนอุปาทานธรรม โดยเหตุปจจัย [๑๕๖๒] ในเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๙ มี " ๙ ในอารัมมณปจจัย ในอธิปติปจจัย มี " ๙ ในปจจัยที่ไมใชอุปาทานมูลกะ มีหัวขอปจจัย ๓ เปนสหชาตาธิปติ ในอนันตรปจจัย มีหัวขอปจจัย ๙ ฯลฯ ในนิสสยปจจัย มี " ๙ ในอุปนิสสยปจจัย มี " ๙ ในอาเสวนปจจัย มีหัวขอปจจัย ๙ ในกัมมปจจัย มี " ๓ ในปจจัยที่ไมใชอุปาทานมูลกะ ที่เปนอาหารปจจัย มี หัวขอปจจัย ๓ ในอินทริยปจจัย มีหัวขอปจจัย ๓ ในฌานปจจัย มี " ๓ ในมัคคปจจัย มี " ๙ ในสัมปยุตตปจจัย มี " ๙ ในอัตถิปจจัย มี " ๙ [๑๕๖๓] อัพยากตธรรมที่ไมใชอปาทานธรรม อาศัยอัพยากตธรรม ุ ที่ไมใชอุปาทานธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย [๑๕๖๔] ในเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๑

ในอารัมมณปจจัย มี " ๑ ในอวิคตปจจัย มี " ๑ ในสหชาตวารก็ดี ในปญหาวารก็ดี มีหัวขอปจจัย ๑ ทุกปจจัย อุปาทานทุกกุสลัตติกะ จบ อุปาทานิยทุกกุสลัตติกะ ปฏิจจวาร [๑๕๖๕] กุศลธรรมที่เปนอุปาทานิยธรรม อาศัยกุศลธรรมที่เปน อุปาทานิยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย กุศลธรรมที่เปนอนุปาทานิยธรรม อาศัยกุศลธรรมที่เปนอนุปาทานิยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย [๑๕๖๖] ในเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๒ ในอารัมมณปจจัย มี " ๒ ในอวิคตปจจัย มีหัวขอปจจัย ๒ เหมือนกับโลกิยโลกุตตรทุกกุศล สหชาตวารก็ดี ปญหาวารก็ดี พึงใหพิสดาร ปฏิจจวาร [๑๕๖๗] อกุศลธรรมที่เปนอุปาทานิยธรรม อาศัยอกุศลธรรมที่เปน อุปาทานิยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย [๑๕๖๘] ในเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๑ ในอารัมมณปจจัย มี " ๑ ในอวิคตปจจัย มี " ๑ ในสหชาตวารก็ดี ในปญหาวารก็ดี มีหัวขอปจจัย ๑ ทุกปจจัย ปฏิจจวาร [๑๕๖๙] อัพยากตธรรมที่เปนอุปาทานิยธรรม อาศัยอัพยากตธรรม ที่เปนอุปาทานิยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย อัพยากตธรรมที่เปนอนุปาทานิยธรรม อาศัยอัพยากตธรรมที่เปนอนุปาทา*นิยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย อัพยากตธรรมที่เปนอุปาทานิยธรรม อาศัยอัพยากตธรรมที่เปนอนุปาทา*นิยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย อัพยากตธรรมที่เปนอุปาทานิยธรรม และอัพยากตธรรมที่เปนอนุปาทา*นิยธรรม อาศัยอัพยากตธรรมที่เปนอนุปาทานิยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย

อัพยากตธรรมที่เปนอุปาทานิยธรรม อาศัยอัพยากตธรรมที่เปนอุปาทา*นิยธรรม และอัพยากตธรรมที่เปนอนุปาทานิยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย [๑๕๗๐] ในเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๕ ในอารัมมณปจจัย มี " ๒ ในอวิคตปจจัย มี " ๕ เหมือนกับโลกิยโลกุตตรทุกอัพยากตะ สหชาตวารก็ดี ปญหาวารก็ดี พึงใหพิสดาร อุปาทานิยทุกกุสลัตติกะ จบ อุปาทานสัมปยุตตทุกกุสลัตติกะ ปฏิจจวาร [๑๕๗๑] กุศลธรรมที่เปนอุปาทานวิปปยุตตธรรม อาศัยกุศลธรรมที่เปน อุปาทานวิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย [๑๕๗๒] ในเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๑ ในอารัมมณปจจัย มี " ๑ ในอวิคตปจจัย มี " ๑ ในสหชาตวารก็ดี ในปญหาวารก็ดี มีหัวขอปจจัย ๑ ทุกปจจัย ปฏิจจวาร [๑๕๗๓] อกุศลธรรมที่เปนอุปาทานสัมปยุตตธรรม อาศัยอกุศลธรรม ที่เปนอุปาทานสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย อกุศลธรรมที่เปนอุปาทานวิปปยุตตธรรม อาศัยอกุศลธรรมที่เปนอุปาทาน*วิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๒ นัย อกุศลธรรมที่เปนอุปาทานสัมปยุตตธรรม อาศัยอกุศลธรรมที่เปนอุปาทาน*สัมปยุตตธรรม และอกุศลธรรมที่เปนอุปาทานวิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปจจัย [๑๕๗๔] ในเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๖ ในอารัมมณปจจัย มี " ๖ ในปจจัยทั้งปวง มี " ๖ ในอวิคตปจจัย มี " ๖ [๑๕๗๕] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มีหวขอปจจัย ๑ ั ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย มี " ๖ ในปจจัยที่ไมใชกัมมปจจัย มี " ๔

ในปจจัยที่ไมใชวิปากปจจัย มี " ๖ สหชาตวารเปนตน พึงใหพิสดาร ปญหาวาร [๑๕๗๖] อกุศลธรรมที่เปนอุปาทานสัมปยุตตธรรม เปนปจจัยแกอกุศล*ธรรมที่เปนอุปาทานสัมปยุตตธรรม โดยเหตุปจจัย มี ๓ นัย [๑๕๗๗] ในเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๖ ในอารัมมณปจจัย มี " ๙ มี " ๙ ในอธิปติปจจัย ในอุปาทานสัมปยุตตมูลกะ มีหัวขอปจจัย ๓ เปนสหชาตาธิปติ ในอุปาทานวิปปยุตตะ มีหัวขอปจจัย ๑ ในอนันตรปจจัย มี " ๙ ในสมนันตรปจจัย มี " ๙ ในสหชาตปจจัย มี " ๖ ในอัญญมัญญปจจัย มี " ๖ ในนิสสยปจจัย มี " ๖ ในอุปนิสสยปจจัย มี " ๙ ในอาเสวนปจจัย มี " ๙ ในกัมมปจจัย มี " ๔ ในอาหารปจจัย มี " ๔ ในอินทริยปจจัย มี " ๔ ในฌานปจจัย มีหัวขอปจจัย ๔ ในมัคคปจจัย มี " ๔ ในสัมปยุตตปจจัย มี " ๖ ในอัตถิปจจัย มี " ๖ ในนัตถิปจจัย มี " ๙ ในวิคตปจจัย มี " ๙ ในอวิคตปจจัย มี " ๖ ปฏิจจวาร [๑๕๗๘] อัพยากตธรรมที่เปนอุปาทานวิปปยุตตธรรม อาศัยอัพยากตธรรม ที่เปนอุปาทานวิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย

[๑๕๗๙] ในเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๑ ในอารัมมณปจจัย มี " ๑ ในอวิคตปจจัย มี " ๑ ในสหชาตวารก็ดี ในปญหาวารก็ดี มีหัวขอปจจัย ๑ ทุกปจจัย อุปาทานสัมปยุตตทุกกุสลัตติกะ จบ อุปาทานอุปาทานิยทุกกุสลัตติกะ ปฏิจจวาร [๑๕๘๐] กุศลธรรมที่เปนอุปาทานิยธรรม แตไมใชอุปาทานธรรม อาศัย กุสลธรรมที่เปนอุปาทานิยธรรม แตไมใชอุปาทานธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย [๑๕๘๑] ในเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๑ ในอารัมมณปจจัย มี " ๑ ในอวิคตปจจัย มี " ๑ ในสหชาตวารก็ดี ในปญหาวารก็ดี มีหัวขอปจจัย ๑ ทุกปจจัย ปฏิจจวาร [๑๕๘๒] อกุศลธรรมที่เปนทั้งอุปาทานธรรม และอุปาทานิยธรรม อาศัย อกุศลธรรมที่เปนทั้งอุปาทานธรรมและอุปาทานิยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย อกุศลธรรมที่เปนอุปาทานิยธรรม แตไมใชอุปาทานธรรม อาศัย อกุศลธรรมที่เปนอุปาทานิยธรรม แตไมใชอุปาทานธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปจจัย มี ๓ นัย อกุศลธรรมที่เปนทั้งอุปาทานธรรมและอุปาทานิยธรรม อาศัยอกุศลธรรม ที่เปนทั้งอุปาทานธรรมและอุปาทานิยธรรม และอกุศลธรรมที่เปนอุปาทานิยธรรม แตไมใชอุปาทานธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย [๑๕๘๓] ในเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๙ ในอารัมมณปจจัย มี " ๙ ในอวิคตปจจัย มี " ๙ บาลีนี้เหมือนกับอุปาทานทุกอกุศล สหชาตวารก็ดี ปญหาวารก็ดี พึงใหพิสดาร ปฏิจจวาร [๑๕๘๔] อัพยากตธรรมที่เปนอุปาทานิยธรรม แตไมใชอุปาทานธรรม อาศัยอัพยากตธรรมที่เปนอุปาทานิยธรรม แตไมใชอุปาทานธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปจจัย

[๑๕๘๕] ในเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๑ ในอารัมมณปจจัย มี " ๑ ในอวิคตปจจัย มี " ๑ ในสหชาตวารก็ดี ในปญหาวารก็ดี มีหัวขอปจจัย ๑ ทุกปจจัย อุปาทานอุปาทานิยทุกกุสลัตติกะ จบ อุปาทานอุปาทานสัมปยุตตทุกกุสลัตติกะ ปฏิจจวาร [๑๕๘๖] อกุศลธรรมที่เปนทั้งอุปาทานธรรม และอุปาทานสัมปยุตตธรรม อาศัยอกุศลธรรมที่เปนทั้งอุปาทานธรรม และอุปาทานสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย อกุศลธรรมที่เปนอุปาทานสัมปยุตตธรรม แตไมใชอุปาทานธรรม อาศัย อกุศลธรรมที่เปนอุปาทานสัมปยุตตธรรม แตไมใชอุปาทานธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย อกุศลธรรมที่เปนทั้งอุปาทานธรรมและอุปาทานสัมปยุตตธรรม อาศัยอกุศล*ธรรมที่เปนทั้งอุปาทานธรรม และอุปาทานสัมปยุตตธรรม และอกุศลธรรมที่เปน อุปาทานสัมปยุตตธรรม แตไมใชอุปาทานธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย [๑๕๘๗] ในเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๙ ในอารัมมณปจจัย มี " ๙ ในอธิปติปจจัย มี " ๙ ในอวิคตปจจัย มี " ๙ บาลีนี้เหมือนกับอุปาทานทุกอกุศล ในสหชาตวารก็ดี ในปญหาวารก็ดี มีหัวขอปจจัย ๙ ทุกปจจัย อุปาทานอุปาทานสัมปยุตตทุกกุสลัตติกะ จบ อุปาทานวิปปยุตตทุกกุสลัตติกะ ปฏิจจวาร [๑๕๘๘] กุศลธรรมที่เปนอุปาทานวิปปยุตตอุปาทานิยธรรม อาศัยกุศล*ธรรมที่เปนอุปาทานวิปปยุตตอุปาทานิยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย กุศลธรรมที่เปนอุปาทานวิปปยุตตอนุปาทานิยธรรม อาศัยกุศลธรรมที่เปน อุปาทานวิปปยุตตอนุปาทานิยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย [๑๕๘๙] ในเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๒

ในอารัมมณปจจัย มี " ๒ ในอวิคตปจจัย มี " ๒ เหมือนกับโลกิยโลกุตตรทุกกุศล สหชาตวารก็ดี ปญหาวารก็ดี พึงใหพิสดาร ปฏิจจวาร [๑๕๙๐] อกุศลธรรมที่เปนอุปาทานวิปปยุตตอุปาทานิยธรรม อาศัย อกุศลธรรมที่เปนอุปาทานวิปปยุตตอุปาทานิยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๑ ทุกปจจัย ปฏิจจวาร [๑๕๙๑] อัพยากตธรรมที่เปนอุปาทาวิปปยุตตอุปาทานิยธรรม อาศัย อัพยากตธรรมที่เปนอุปาทาวิปปยุตตอุปาทานิยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย อัพยากตธรรมที่เปนอุปาทานวิปปยุตตอนุปาทานิยธรรม อาศัยอัพยากต*ธรรมที่เปนอุปาทานวิปปยุตตอนุปาทานิยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย อัพยากตธรรมที่เปนอุปาทานวิปปยุตตอุปาทานิยธรรม อาศัยอัพยากต*ธรรมที่เปนอุปาทานวิปปยุตตอุปาทานิยธรรม และอัพยากตธรรมที่เปนอุปาทาน*วิปปยุตตอุปาทานิยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย [๑๕๙๒] ในเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๕ ในอารัมมณปจจัย มี " ๒ ในอวิคตปจจัย มี " ๕ เหมือนกับโลกิยโลกุตตรทุกอัพยากต สหชาตวารก็ดี ปญหาวารก็ดี พึงใหพิสดาร อุปาทานวิปปยุตตอุปาทานิยทุกกุสลัตติกะ จบ อุปาทานโคจฉกทุกกุสลัตติกะ จบ กิเลสทุกกุสลัตติกะ ปฏิจจวาร [๑๕๙๓] กุศลธรรมที่ไมใชกิเลสธรรม อาศัยกุศลธรรมที่ไมใชกิเลส*ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย [๑๕๙๔] ในเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๑ ในอารัมมณปจจัย มี " ๑ ในอวิคตปจจัย มี " ๑

ในสหชาตวารก็ดี ในปญหาวารก็ดี มีหัวขอปจจัย ๑ ทุกปจจัย ปฏิจจวาร [๑๕๙๕] อกุศลธรรมที่เปนกิเลสธรรม อาศัยอกุศลธรรมที่เปนกิเลส*ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย อกุศลธรรมที่ไมใชกิเลสธรรม อาศัยอกุศลธรรมที่ไมใชกิเลสธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย อกุศลธรรมที่เปนกิเลสธรรม อาศัยอกุศลธรรมที่เปนกิเลสธรรม และ อกุศลธรรมที่ไมใชกิเลสธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย [๑๕๙๖] ในเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๙ ในอารัมมณปจจัย มี " ๙ ในปจจัยทั้งปวง มี " ๙ ในอวิคตปจจัย มี " ๙ [๑๕๙๗] อกุศลธรรมที่เปนกิเลสธรรม อาศัยอกุศลธรรมที่เปนกิเลส*ธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะเหตุปจจัย คือ โมหะที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา อาศัยวิจิกิจฉา โมหะที่สหรคตดวย อุทธัจจะ อาศัยอุทธัจจะ อกุศลธรรมที่เปนกิเลสธรรม อาศัยอกุศลธรรมที่ไมใชกิเลสธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะเหตุปจจัย คือ โมหะที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา อาศัยขันธที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา โมหะที่สหรคตดวยอุทธัจจะ อาศัยขันธที่สหรคตดวยอุทธัจจะ อกุศลธรรมที่เปนกิเลสธรรม อาศัยอกุศลธรรมที่เปนกิเลสธรรม และ อกุศลธรรมที่ไมใชกิเลสธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะเหตุปจจัย คือ โมหะที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา อาศัยขันธที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา โมหะ ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ อาศัยขันธที่สหรคตดวยอุทธัจจะ [๑๕๙๘] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๓ ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย มี " ๙ ในปจจัยที่ไมใชปุเรชาตปจจัย มี " ๙ ในปจจัยที่ไมใชปจฉาชาตปจจัย มี " ๙ ในปจจัยที่ไมใชอาเสวนปจจัย มี " ๙ ในปจจัยที่ไมใชกัมมปจจัย มี " ๓ ในปจจัยที่ไมใชวิปากปจจัย มี " ๙

ในปจจัยที่ไมใชวิปปยุตตปจจัย มี " ๙ สหชาตวารเปนตน พึงใหพิสดาร ปญหาวาร [๑๕๙๙] อกุศลธรรมที่เปนกิเลสธรรม เปนปจจัยแกอกุศลธรรมที่ เปนกิเลสธรรม โดยเหตุปจจัย [๑๖๐๐] ในเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๓ ในอารัมมณปจจัย มี " ๙ ในอธิปติปจจัย มี " ๙ ในบททามกลาง มีหัวขอปจจัย ๓ เปนสหชาตาธิปติ ในอนันตรปจจัย มีหัวขอปจจัย ๙ ในสมนันตรปจจัย มี " ๙ ฯลฯ ในอุปนิสสยปจจัย มี " ๙ ในอาเสวนปจจัย มี " ๙ ในกัมมปจจัย มี " ๓ ในอาหารปจจัย มี " ๓ ในอินทริยปจจัย มี " ๓ มี " ๓ ในฌานปจจัย ในมัคคปจจัย มี " ๙ ในสัมปยุตตปจจัย มี " ๙ ปฏิจจวาร [๑๖๐๑] อัพยากตธรรมที่ไมใชกิเลสธรรม อาศัยอัพยากตธรรมที่ไมใช กิเลสธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย [๑๖๐๒] ในเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๑ ในอารัมมณปจจัย มี " ๑ ในอวิคตปจจัย มี " ๑ ในสหชาตวารก็ดี ในปญหาวารก็ดี มีหัวขอปจจัย ๑ ทุกปจจัย กิเลสทุกกุสลัตติกะ จบ สังกิเลสิกทุกกุสลัตติกะ ปฏิจจวาร [๑๖๐๓] กุศลธรรมที่เปนสังกิเลสิกธรรม อาศัยกุศลธรรมที่เปน สังกิเลสิกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย

กุศลธรรมที่เปนอสังกิเลสิกธรรม อาศัยกุศลธรรมที่เปนอสังกิเลสิกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย [๑๖๐๔] ในเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๒ ในอารัมมณปจจัย มี " ๒ ในอวิคตปจจัย มี " ๒ เหมือนกับโลกิยโลกุตตรทุกกุศล สหชาตวารก็ดี ปญหาวารก็ดี พึงใหพิสดาร ปฏิจจวาร [๑๖๐๕] อกุศลธรรมที่เปนสังกิเลสิกธรรม อาศัยอกุศลธรรมที่เปน สังกิเลสิกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย [๑๖๐๖] ในเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๑ ในอารัมมณปจจัย มี " ๑ ในอวิคตปจจัย มี " ๑ ในสหชาตวารก็ดี ในปญหาวารก็ดี มีหัวขอปจจัย ๑ ทุกปจจัย ปฏิจจวาร [๑๖๐๗] อัพยากตธรรมที่เปนสังกิเลสิกธรรม อาศัยอัพยากตธรรมที่ เปนสังกิเลสิกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย อัพยากตธรรมที่เปนอสังกิเลสิกธรรม อาศัยอัพยากตธรรมที่เปน อสังกิเลสิกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย อัพยากตธรรมที่เปนสังกิเลสิกธรรม อาศัยอัพยากตธรรมที่เปนสังกิเลสิก*ธรรม และอัพยากตธรรมที่เปนอสังกิเลสิกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๕ [๑๖๐๘] ในเหตุปจจัย ในอารัมมณปจจัย มี " ๒ ในอวิคตปจจัย มี " ๕ เหมือนกับโลกิยโลกุตตรทุกอัพยากต ในสหชาตวารก็ดี ในปญหาวารก็ดี พึงใหพิสดารทุกปจจัย สังกิเลสิกทุกกุสลัตติกะ จบ สังกิลิฏฐทุกกุสลัตติกะ ปฏิจจวาร [๑๖๐๙] กุศลธรรมที่เปนอสังกิลิฏฐธรรม อาศัยกุศลธรรมที่เปน อสังกิลิฏฐธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย

[๑๖๑๐] ในเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๑ ในอารัมมณปจจัย มี " ๑ ในอวิคตปจจัย มี " ๑ ในสหชาตวารก็ดี ในปญหาวารก็ดี มีหัวขอปจจัย ๑ ทุกปจจัย ปฏิจจวาร [๑๖๑๑] อกุศลธรรมที่เปนสังกิลิฏฐธรรม อาศัยอกุศลธรรมที่เปน สังกิลิฏฐธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๑ [๑๖๑๒] ในเหตุปจจัย ในอารัมมณปจจัย มี " ๑ ในอวิคตปจจัย มี " ๑ ในสหชาตวารก็ดี ในปญหาวารก็ดี มีหัวขอปจจัย ๑ ทุกปจจัย ปฏิจจวาร [๑๖๑๓] อัพยากตธรรมที่เปนอสังกิลิฏฐธรรม อาศัยอัพยากตธรรม ที่เปนอสังกิลิฏฐธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๑ [๑๖๑๔] ในเหตุปจจัย ในอารัมมณปจจัย มี " ๑ ในอวิคตปจจัย มี " ๑ ในสหชาตวารก็ดี ในปญหาวารก็ดี มีหัวขอปจจัย ๑ ทุกปจจัย สังกิลิฏฐทุกกุสลัตติกะ จบ กิเลสสัมปยุตตทุกกุสลัตติกะ ปฏิจจวาร [๑๖๑๕] กุศลธรรมที่เปนกิเลสวิปปยุตตธรรม อาศัยกุศลธรรมที่เปน กิเลสวิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย [๑๖๑๖] ในเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๑ ในอารัมมณปจจัย มี " ๑ ในอวิคตปจจัย มี " ๑ ในสหชาตวารก็ดี ในปญหาวารก็ดี มีหัวขอปจจัย ๑ ทุกปจจัย ปฏิจจวาร [๑๖๑๗] อกุศลธรรมที่เปนกิเลสสัมปยุตตธรรม อาศัยอกุศลธรรมที่เปน กิเลสสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย [๑๖๑๘] ในเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๑

ในอารัมมณปจจัย มี " ๑ ในอวิคตปจจัย มี " ๑ ในสหชาตวารก็ดี ในปญหาวารก็ดี มีหัวขอปจจัย ๑ ทุกปจจัย ปฏิจจวาร [๑๖๑๙] อัพยากตธรรมที่เปนกิเลสวิปปยุตตธรรม อาศัยอัพยากตธรรม ที่เปนกิเลสวิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย [๑๖๒๐] ในเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๑ ในอารัมมณปจจัย มี " ๑ ในอวิคตปจจัย มี " ๑ ในสหชาตวารก็ดี ในปญหาวารก็ดี มีหัวขอปจจัย ๑ ทุกปจจัย กิเลสสัมปปยุตตทุกกุสลัตติกะ จบ กิเลสสังกิเลสิกทุกกุสลัตติกะ ปฏิจจวาร [๑๖๒๑] กุศลธรรมที่เปนสังกิเลสิกธรรม แตไมใชกิเลสธรรม อาศัย กุศลธรรมที่เปนสังกิเลสิกธรรม แตไมใชกิเลสธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย [๑๖๒๒] ในเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๑ ในอารัมมณปจจัย มี " ๑ ในอวิคตปจจัย มี " ๑ ในสหชาตวารก็ดี ในปญหาวารก็ดี มีหัวขอปจจัย ๑ ทุกปจจัย ปฏิจจวาร [๑๖๒๓] อกุศลธรรมที่เปนทั้งกิเลสธรรม และสังกิเลสิกธรรม อาศัย อกุศลธรรมที่เปนทั้งกิเลสธรรม และสังกิเลสิกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุ*ปจจัย มี ๓ นัย อกุศลธรรมที่เปนสังกิเลสิกธรรม แตไมใชกิเลสธรรม อาศัยอกุศลธรรม ที่เปนสังกิเลสิกธรรม แตไมใชกิเลสธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย อกุสลธรรมที่เปนทั้งกิเลสธรรมและสังกิเลสิกธรรม อาศัยอกุศลธรรม ที่เปนทั้งกิเลสธรรมและสังกิเลสิกธรรม และอกุศลธรรมที่เปนสังกิเลสิกธรรม แตไมใชกิเลสธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย [๑๖๒๔] ในเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๙ ในอารัมมณปจจัย มี " ๙ ในอวิคตปจจัย มี " ๙

เหมือนกับกิเลสทุกอกุศล ในสหชาตวารก็ดี ในปญหาวารก็ดี พึงใหพิสดารทุกปจจัย ปฏิจจวาร [๑๖๒๕] อัพยากตธรรมที่เปนสังกิเลสิกธรรม แตไมใชกิเลสธรรม อาศัยอัพยากตธรรมที่เปนสังกิเลสิกธรรม แตไมใชกิเลสธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปจจัย [๑๖๒๖] ในเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๑ ในอารัมมณปจจัย มี " ๑ ในอวิคตปจจัย มี " ๑ ในสหชาตวารก็ดี ในปญหาวารก็ดี มีหัวขอปจจัย ๑ ทุกปจจัย กิเลสสังกิเลสิกทุกกุสลัตติกะ จบ กิเลสสังกิลิฏฐทุกกุสลัตติกะ ปฏิจจวาร [๑๖๒๗] อกุศลธรรมที่เปนทั้งกิเลสธรรม และสังกิลิฏฐธรรม อาศัย อกุศลธรรมที่เปนทั้งกิเลสธรรม และสังกิลิฏฐธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย อกุศลธรรมที่เปนสังกิลิฏฐธรรม แตไมใชกิเลสธรรม อาศัยอกุศลธรรม ที่เปนสังกิลิฏฐธรรม แตไมใชกิเลสธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย อกุศลธรรมที่เปนทั้งกิเลสธรรม และสังกิลิฏฐธรรม อาศัยอกุศลธรรม ที่เปนทั้งกิเลสธรรม และสังกิลิฏฐธรรม และอกุศลธรรมที่เปนสังกิลิฏฐธรรม แตไมใชกิเลสธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย [๑๖๒๘] ในเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๙ ในอารัมมณปจจัย มี " ๙ ในอวิคตปจจัย มี " ๙ เหมือนกับกิเลสทุกอกุศล ในสหชาตวารก็ดี ในปญหาวารก็ดี พึงใหพิสดารทุกปจจัย กิเลสสังกิลิฏฐทุกกุสลัตติกะ จบ กิเลสกิเลสสัมปยุตตทุกกุสลัตติกะ ปฏิจจวาร [๑๖๒๙] อกุศลธรรมที่เปนทั้งกิเลสธรรม และกิเลสสัมปยุตตธรรม อาศัยอกุศลธรรมที่เปนทั้งกิเลสธรรม และกิเลสสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปจจัย มี ๓ นัย

อกุศลธรรมที่เปนกิเลสสัมปยุตตธรรม แตไมใชกิเลสธรรม อาศัย อกุศลธรรมที่เปนกิเลสสัมปยุตตธรรม แตไมใชกิเลสธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปจจัย มี ๓ นัย อกุศลธรรมที่เปนทั้งกิเลสธรรม และกิเลสสัมปยุตตธรรม อาศัย อกุศลธรรมที่เปนทั้งกิเลสธรรม และกิเลสสัมปยุตตธรรม และอกุศลธรรมที่เปน กิเลสสัมปยุตตธรรม แตไมใชกิเลสธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย [๑๖๓๐] ในเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๙ ในอารัมมณปจจัย มี " ๙ ในอวิคตปจจัย มี " ๙ เหมือนกับกิเลสทุกอกุศล ในสหชาตวารก็ดี ในปญหาวารก็ดี พึงใหพิสดารทุกปจจัย กิเลสกิเลสสัมปยุตตทุกกุสลัตติกะ จบ กิเลสวิปปยุตตสังกิเลสิกทุกกุสลัตติกะ ปฏิจจวาร [๑๖๓๑] กุศลธรรมที่เปนกิเลสวิปปยุตตสังกิเลสิกธรรม อาศัยกุศล*ธรรมที่เปนกิเลสวิปปยุตตสังกิเลสิกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย กุศลธรรมที่เปนกิเลสวิปปยุตตอสังกิเลสิกธรรม อาศัยกุศลธรรมที่เปน กิเลสวิปปยุตตอสังกิเลสิกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย [๑๖๓๒] ในเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๒ ในอารัมมณปจจัย มี " ๒ ในอวิคตปจจัย มี " ๒ เหมือนกับโลกิยโลกุตตรทุกกุศล ในสหชาตวารก็ดี ในปญหาวารก็ดี พึงใหพิสดาร ปฏิจจวาร [๑๖๓๓] อัพยากตธรรม ที่เปนกิเลสวิปปยุตตสังกิเลสิกธรรม อาศัย อัพยากตธรรม ที่เปนกิเลสวิปปยุตตสังกิเลสิกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย อัพยากตธรรมที่เปนกิเลสวิปปยุตตอสังกิเลสิกธรรม อาศัยอัพยากตธรรม ที่เปนกิเลสวิปปยุตตอสังกิเลสิกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย อัพยากตธรรมที่เปนกิเลสวิปปยุตตสังกิเลสิกธรรม อาศัยอัพยากตธรรม ที่เปนกิเลสวิปปยุตตสังกิเลสิกธรรม และอัพยากตธรรม ที่เปนกิเลสวิปปยุตต*อสังกิเลสิกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย [๑๖๓๔] ในเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๕

ในอารัมมณปจจัย มี " ๒ ในอวิคตปจจัย มี " ๕ เหมือนกับโลกิยโลกุตตรทุกอัพยากต ในสหชาตวารก็ดี ในปญหาวารก็ดี พึงใหพิสดารทุกปจจัย กิเลสวิปปยุตตสังกิเลสิกทุกกุสลัตติกะ จบ กิเลสโคจฉกทุกกุสลัตติกะ จบ ทัสสเนนปหาตัพพทุกกุสลัตติกะ ปฏิจจวาร [๑๖๓๕] กุศลธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม อาศัยกุศลธรรม ที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย [๑๖๓๖] ในเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๑ ในอารัมมณปจจัย มี " ๑ ในอธิปติปจจัย มี " ๑ ในอวิคตปจจัย มี " ๑ ในสหชาตวารก็ดี ในปญหาวารก็ดี มีหัวขอปจจัย ๑ ทุกปจจัย [๑๖๓๗] อกุศลธรรมที่เปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม อาศัยอกุศลธรรม ที่เปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย อกุศลธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม อาศัยอกุศลธรรมที่ไมใช ทัสสเนนปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย [๑๖๓๘] ในเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๒ ในอารัมมณปจจัย มี " ๒ ในอธิปติปจจัย มี " ๒ ในอวิคตปจจัย มี " ๒ [๑๖๓๙] อกุศลธรรมที่เปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม อาศัยอกุศลธรรม ที่เปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะเหตุปจจัย คือ โมหะที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา อาศัยขันธที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา อกุศลธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม อาศัยอกุศลธรรมที่ไมใช ทัสสเนนปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะเหตุปจจัย [๑๖๔๐] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๒ ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย มี " ๒ ในปจจัยที่ไมใชปุเรชาตปจจัย มี " ๒

ในปจจัยที่ไมใชกัมมปจจัย มี " ๒ ในปจจัยที่ไมใชวิปากปจจัย มี " ๒ ในปจจัยที่ไมใชวิปปยุตตปจจัย มี " ๒ ในสหชาตวารก็ดี ในปญหาวารก็ดี พึงใหพิสดารทุกปจจัย [๑๖๔๑] อกุศลธรรมที่เปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม เปนปจจัยแกอกุศล*ธรรมที่เปนทัสสเนนปหาตัพพธรรม โดยเหตุปจจัย อกุศลธรรมที่ไมใชทสสเนนปหาตัพพธรรม เปนปจจัยแกอกุศลธรรม ั ที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม โดยเหตุปจจัย [๑๖๔๒] ในเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๒ ในอารัมมณปจจัย มี " ๓ ในทัสสนธรรม มี " ๑ ในที่ไมใชทัสสนธรรม มีหัวขอปจจัย ๒ ในอธิปติปจจัย มี " ๓ ในทัสสนมูลกะ มี " ๑ ในที่ไมใชทัสสนธรรม มี " ๒ คือ อารัมมณาธิปติ สหชาตาธิปติ แตเปนอารัมมณาธิปติ ๑ ในอนันตรปจจัย มี " ๒ ทัสสนมูลกะ มี " ๑ ในที่ไมใชทัสสนธรรม มี " ๑ ในสมนันตรปจจัย มี " ๒ ในสหชาตปจจัย มี " ๒ ฯลฯ ในอุปนิสสยปจจัย มี " ๓ ในอาเสวนปจจัย มี " ๒ ในกัมมปจจัย มี " ๒ ในอาหารปจจัย มี " ๒ ฯลฯ ในสัมปยุตตปจจัย มี " ๒ ในอัตถิปจจัย มี " ๒ ในนัตถิปจจัย มี " ๒ ฯลฯ [๑๖๔๓] อัพยากตธรรม ที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม อาศัย อัพยากตธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย [๑๖๔๔] ในเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๑

ในอารัมมณปจจัย มี " ๑ ในอวิคตปจจัย มี " ๑ ในสหชาตวารก็ดี ในปญหาวารก็ดี มีหัวขอปจจัย ๑ ทุกปจจัย ทัสสเนนปหาตัพพทุกกุสลัตติกะ จบ ภาวนายปหาตัพพทุกกุสลัตติกะ ปฏิจจวาร [๑๖๔๕] กุศลธรรมที่ไมใชภาวนายปหาตัพพธรรม อาศัยกุศลธรรม ที่ไมใชภาวนายปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๑ [๑๖๔๖] ในเหตุปจจัย ในอารัมมณปจจัย มี " ๑ ในอวิคตปจจัย มี " ๑ ในสหชาตวารก็ดี ในปญหาวารก็ดี มีหัวขอปจจัย ๑ ทุกปจจัย [๑๖๔๗] อกุศลธรรมที่เปนภาวนายปหาตัพพธรรม อาศัยอกุศลธรรม ที่เปนภาวนายปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย [๑๖๔๘] ในเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๒ ในอารัมมณปจจัย มี " ๒ ในอวิคตปจจัย มี " ๒ เหมือนกับทัสสเนนปหาตัพพทุกอกุศล ในสหชาตวารก็ดี ในปญหาวารก็ดี พึงใหพิสดารทุกปจจัย [๑๖๔๙] อัพยากตธรรมที่ไมใชภาวนายปหาตัพพธรรม อาศัยอัพยากต*ธรรมที่ไมใชภาวนายปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย [๑๖๕๐] ในเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๑ ในอารัมมณปจจัย มี " ๑ ในอวิคตปจจัย มี " ๑ ในสหชาตวารก็ดี ในปญหาวารก็ดี มีหัวขอปจจัย ๑ ทุกปจจัย ภาวนายปหาตัพพทุกกุสลัตติกะ จบ ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกทุกกุสลัตติกะ ปฏิจจวาร [๑๖๕๑] กุศลธรรม ที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยกุศล*ธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๑ [๑๖๕๒] ในเหตุปจจัย

ในอารัมมณปจจัย มี " ๑ ในอวิคตปจจัย มี " ๑ ในสหชาตวารก็ดี ในปญหาวารก็ดี มีหัวขอปจจัย ๑ ทุกปจจัย [๑๖๕๓] อกุศลธรรม ที่เปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัย อกุศลธรรมที่เปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย อกุศลธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยอกุศลธรรมที่ ไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย อกุศลธรรม ที่เปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยอกุศลธรรม ที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย อกุศลธรรม ที่เปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยอกุศลธรรม ที่เปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม และอกุศลธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพ*เหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย [๑๖๕๔] อกุศลธรรม ที่เปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัย อกุศลธรรม ที่เปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปจจัย มี ๓ นัย ในที่ไมใชทัสสนธรรม มี ๒ เปนปจจัยสงเคราะห ๑ [๑๖๕๕] ในเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๔ ในอารัมมณปจจัย มี " ๖ ในอธิปติปจจัย มี " ๖ ในปจจัยทั้งปวง มีหัวขอปจจัย ๖ ในอวิคตปจจัย มี " ๖ [๑๖๕๖] อกุศลธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยอกุศล*ธรรม ที่เปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะเหตุปจจัย อกุศลธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยอกุศลธรรม ที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะเหตุปจจัย [๑๖๕๗] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๒ ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย มี " ๖ ฯลฯ ในปจจัยที่ไมใชกัมมปจจัย มี " ๔ ในปจจัยที่ไมใชวิปากปจจัย มี " ๖ ในปจจัยที่ไมใชวิปปยุตตปจจัย มี " ๖ สหชาตวารเปนตน พึงใหพิสดาร

[๑๖๕๘] อกุศลธรรมที่เปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เปนปจจัย แกอกุศลธรรมที่เปนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม โดยเหตุปจจัย [๑๖๕๙] ในเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๓ ในอารัมมณปจจัย มี " ๙ ในอธิปติปจจัย มี " ๓ ในทัสสนธรรม มี " ๑ ในที่ไมใชทัสสนธรรม มี " ๒ ในอนันตรปจจัย มี " ๙ ในสมนันตรปจจัย มี " ๙ ในสหชาตปจจัย มี " ๖ ฯลฯ ในอุปนิสสยปจจัย มี " ๙ ในอาเสวนปจจัย มี " ๙ ในกัมมปจจัย มี " ๔ ในอาหารปจจัย มีหัวขอปจจัย ๔ ในอินทริยปจจัย มี " ๔ ฯลฯ ในสัมปยุตตปจจัย มี " ๖ ในนัตถิปจจัย มี " ๙ [๑๖๖๐] อัพยากตธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัย อัพยากตธรรมที่ไมใชทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย [๑๖๖๑] ในเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๑ ในอารัมมณปจจัย มี " ๑ ในอวิคตปจจัย มี " ๑ ในสหชาตวารก็ดี ในปญหาวารก็ดี มีหัวขอปจจัย ๑ ทุกปจจัย ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกทุกกุสลัตติกะ จบ ภาวนายปหาตัพพเหตุกทุกกุสลัตติกะ ปฏิจจวาร [๑๖๖๒] กุศลธรรมที่ไมใชภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยกุศลธรรม ที่ไมใชภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย [๑๖๖๓] ในเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๑ ในอารัมมณปจจัย มี " ๑ ในอวิคตปจจัย มี " ๑

ในสหชาตวารก็ดี ในปญหาวารก็ดี มีหัวขอปจจัย ๑ ทุกปจจัย [๑๖๖๔] อกุศลธรรมที่เปนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยอกุศล*ธรรม ที่เปนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย อกุศลธรรมที่เปนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยอกุศลธรรมที่ไมใช ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย [๑๖๖๕] ในเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๔ ในอารัมมณปจจัย มี " ๖ ในอวิคตปจจัย มี " ๖ เหมือนกับทัสสเนนปหาตัพพเหตุกทุกอกุศล ในสหชาตวารก็ดี ในปญหาวารก็ดี พึงใหพิสดารทุกปจจัย [๑๖๖๖] อัพยากตธรรม ที่ไมใชภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัย อัพยากตธรรม ที่ไมใชภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย [๑๖๖๗] ในเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๑ ในอารัมมณปจจัย มี " ๑ ในอวิคตปจจัย มี " ๑ ในสหชาตวารก็ดี ในปญหาวารก็ดี มีหัวขอปจจัย ๑ ทุกปจจัย ภาวนายปหาตัพพเหตุกทุกกุสลัตติกะ จบ สวิตักกทุกกุสลัตติกะ [๑๖๖๘] กุศลธรรมที่เปนสวิตักกธรรม อาศัยกุศลธรรมที่เปนสวิตักก*ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย กุศลธรรมที่เปนอวิตักกธรรม อาศัยกุศลธรรมที่เปนสวิตักกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย กุศลธรรมที่เปนสวิตักกธรรม และกุศลธรรมที่เปนอวิตักกธรรม อาศัย กุศลธรรมที่เปนสวิตักกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย กุศลธรรมที่เปนอวิตักกธรรม อาศัยกุศลธรรมที่เปนอวิตักกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย กุศลธรรมที่เปนสวิตักกธรรม อาศัยกุศลธรรมที่เปนอวิตักกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย กุศลธรรมที่เปนสวิตักกธรรม อาศัยกุศลธรรมที่เปนสวิตักกธรรม และ กุศลธรรมที่เปนอวิตักกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย [๑๖๖๙] ในเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๖ ในอารัมมณปจจัย มี " ๖

ในปจจัยทั้งปวง มี " ๖ ในอวิคตปจจัย มี " ๖ [๑๖๗๐] ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย มีหัวขอปจจัย ๖ ในปจจัยที่ไมใชปุเรชาตปจจัย มี " ๖ ฯลฯ ในปจจัยที่ไมใชกัมมปจจัย มี " ๔ ฯลฯ ในปจจัยที่ไมใชวิปปยุตตปจจัย มี " ๖ สหชาตวารก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี พึงใหพิสดาร [๑๖๗๑] กุศลธรรมที่เปนสวิตักกธรรม เปนปจจัยแกกุศลธรรม ที่เปน สวิตักกธรรม โดยเหตุปจจัย กุศลธรรมที่เปนสวิตักกธรรม เปนปจจัยแกกุศลธรรม ที่เปนอวิตักก*ธรรม โดยเหตุปจจัย กุศลธรรมที่เปนสวิตักกธรรม เปนปจจัยแกกุศลธรรม ที่เปนสวิตักก*ธรรม และกุศลธรรมที่เปนอวิตักกธรรม โดยเหตุปจจัย กุศลธรรมที่เปนอวิตักกธรรม เปนปจจัยแกกุศลธรรม ที่เปนอวิตักกธรรม โดยเหตุปจจัย [๑๖๗๒] กุศลธรรมที่เปนสวิตักกธรรม เปนปจจัยแกกุศลธรรมที่เปน สวิตักกธรรม โดยอารัมมณปจจัย มี ๓ นัย กุศลธรรมที่เปนอวิตักกธรรม เปนปจจัยแกกุศลธรรม ที่เปนอวิตักก*ธรรม โดยอารัมมณปจจัย มี ๓ นัย กุศลธรรมที่เปนสวิตักกธรรม และกุศลธรรมที่เปนอวิตักกธรรม เปน ปจจัยแกกุศลธรรม ที่เปนสวิตักกธรรม โดยอารัมมณปจจัย มี ๓ นัย [๑๖๗๓] ในเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๔ ในอารัมมณปจจัย มี " ๙ ในอธิปติปจจัย มี " ๙ ในเบื้องปลาย ๓ เปนสหชาตาธิปติ มีหัวขอปจจัย ๑ เปนสหชาตาธิปติ ในอวิตักกธรรม ในอนันตรปจจัย มี " ๙ ในสมนันตรปจจัย มี " ๙ ในสหชาตปจจัย มี " ๖ ในอุปนิสสยปจจัย มี " ๙ ในอาเสวนปจจัย มี " ๙

ในกัมมปจจัย มี " ๔ ในอาหารปจจัย มี " ๔ ในอินทริยปจจัย มี " ๔ ในฌานปจจัย มี " ๖ ในมัคคปจจัย มี " ๖ ในอัตถิปจจัย มี " ๖ ในนัตถิปจจัย มี " ๙ ในวิคตปจจัย มี " ๙ ในอวิคตปจจัย มี " ๖ [๑๖๗๔] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๙ ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย มี " ๙ [๑๖๗๕] ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย กับเหตุปจจัย มีหัวขอ ปจจัย ๔ [๑๖๗๖] ในอารัมมณปจจัย กับปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๙ พึงใหพสดารเหมือนปญหาวารในกุสลัตติกะ ิ [๑๖๗๗] อกุศลธรรมที่เปนสวิตักกธรรม อาศัยอกุศลธรรมที่เปน สวิตักกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย อกุศลธรรมที่เปนอวิตักกธรรม อาศัยอกุศลธรรมที่เปนสวิตักกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย อกุศลธรรมที่เปนสวิตักกธรรม และอกุศลธรรมที่เปนอวิตักกธรรม อาศัยอกุศลธรรมที่เปนสวิตักกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย อกุศลธรรมที่เปนสวิตักกธรรม อาศัยอกุศลธรรมที่เปนอวิตักกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย อกุศลธรรมที่เปนสวิตักกธรรม อาศัยอกุศลธรรมที่เปนสวิตักกธรรม และกุศลธรรมที่เปนอวิตักกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย [๑๖๗๘] ในเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๕ ในอารัมมณปจจัย มี " ๕ ในปจจัยทั้งปวง มี " ๕ ในอวิคตปจจัย มี " ๕ [๑๖๗๙] อกุศลธรรมที่เปนสวิตักกธรรม อาศัยอกุศลธรรมที่เปน สวิตักกธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะเหตุปจจัย

อกุศลธรรมที่เปนสวิตักกธรรม อาศัยอกุศลธรรมที่เปนอวิตักกธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะเหตุปจจัย อกุศลธรรมที่เปนสวิตักกธรรม อาศัยอกุศลธรรมที่เปนสวิตักกธรรม และอกุศลธรรมที่อวิตักกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย [๑๖๘๐] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๓ ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย มี " ๕ มี " ๓ ฯลฯ ในปจจัยที่ไมใชกัมมปจจัย ในปจจัยที่ไมใชวิปปยุตตปจจัย มีหัวขอปจจัย ๕ สหชาตวารเปนตน พึงใหพิสดาร [๑๖๘๑] อกุศลธรรมที่เปนสวิตักกธรรม เปนปจจัยแกอกุศลธรรม ที่เปนสวิตักกธรรม โดยเหตุปจจัย มี ๓ นัย [๑๖๘๒] ในเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๓ ในอารัมมณปจจัย มี " ๙ ในอธิปติปจจัย มี " ๙ ในอนันตรปจจัย มี " ๙ ฯลฯ ในสหชาตปจจัย มี " ๕ ในอุปนิสสยปจจัย มี " ๙ ในอาเสวนปจจัย มี " ๙ ในกัมมปจจัย มี " ๓ ในอาหารปจจัย มี " ๓ ฯลฯ ในฌานปจจัย มี " ๕ ในมัคคปจจัย มี " ๕ ในสัมปยุตตปจจัย มี " ๕ ในอัตถิปจจัย มี " ๕ ในนัตถิปจจัย มี " ๙ [๑๖๘๓] อัพยากตธรรมที่เปนสวิตักกธรรม อาศัยอัพยากตธรรมที่ เปนสวิตักกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย อัพยากตธรรมที่เปนอวิตักกธรรม อาศัยอัพยากตธรรมที่เปนอวิตักกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย อัพยากตธรรมที่เปนสวิตักกธรรม อาศัยอัพยากตธรรมที่เปนสวิตักกธรรม และอัพยากตธรรมที่เปนอวิตักกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย

[๑๖๘๔] ในเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๙ ในอารัมมณปจจัย มีหัวขอปจจัย ๙ ในอวิคตปจจัย มี " ๙ [๑๖๘๕] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๙ ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย มี " ๓ ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย มี " ๙ มี " ๙ ในปจจัยที่ไมใชปุเรชาตปจจัย ในปจจัยที่ไมใชกัมมปจจัย มี " ๔ ในปจจัยที่ไมใชอาหารปจจัย มี " ๑ ในปจจัยที่ไมใชอินทริยปจจัย มี " ๑ ในปจจัยที่ไมใชฌานปจจัย มี " ๑ ในปจจัยที่ไมใชมัคคปจจัย มี " ๙ ในปจจัยที่ไมใชสมปยุตตปจจัย ั มี " ๓ ในปจจัยที่ไมใชวิปปยุตตปจจัย มี " ๖ สหชาตวารก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี พึงใหพิสดาร [๑๖๘๖] อัพยากตธรรมที่เปนสวิตักกธรรม เปนปจจัยแกอัพยากต*ธรรมที่เปนสวิตักกธรรม โดยเหตุปจจัย มี ๓ นัย อัพยากตธรรมที่เปนอวิตักกธรรม เปนปจจัยแกอัพยากตธรรมที่เปนอวิตักก*ธรรม โดยเหตุปจจัย [๑๖๘๗] อัพยากตธรรมที่เปนสวิตักกธรรม เปนปจจัยแกอัพยากต*ธรรมที่เปนสวิตักกธรรม โดยอารัมมณปจจัย [๑๖๘๘] ในเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๔ ในอารัมมณปจจัย มี " ๙ ในอธิปติปจจัย มี " ๙ ในปจจัยทั้งปวง มี " ๙ ในอุปนิสสยปจจัย มีหัวขอปจจัย ๙ ในปุเรชาตปจจัย มี " ๓ ในปจฉาชาตปจจัย มี " ๓ ในอาเสวนปจจัย มี " ๙ ในกัมมปจจัย มี " ๔

ในวิปากปจจัย มี " ๙ ในอาหารปจจัย มี " ๔ ฯลฯ ในฌานปจจัย มี " ๙ ในมัคคปจจัย มี " ๙ ในสัมปยุตตปจจัย มี " ๖ ในวิปปยุตตปจจัย มี " ๕ ในอัตถิปจจัย มี " ๙ ในนัตถิปจจัย มี " ๙ ในวิคตปจจัย มี " ๙ ในอวิคตปจจัย มี " ๙ [๑๖๘๙] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๙ ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย มี " ๙ [๑๖๙๐] ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย กับเหตุปจจัย มีหัวขอ ปจจัย ๔ [๑๖๙๑] ในอารัมมณปจจัย กับปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มีหัวขอ ปจจัย ๙ พึงใหพิสดารเหมือนปญหาวารในกุสลัตติกะ สวิตักกทุกกุสลัตติกะ จบ ----------สวิจารทุกกุสลัตติกะ ปฏิจจวาร [๑๖๙๒] กุศลธรรมที่เปนสวิจารธรรม อาศัยกุศลธรรมที่เปนสวิจารธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย กุศลธรรมที่เปนอวิจารธรรม อาศัยกุศลธรรมที่เปนอวิจารธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๒ นัย กุศลธรรมที่เปนสวิจารธรรม อาศัยกุศลธรรมที่เปนสวิจารธรรม และ*กุศลธรรมที่เปนอวิจารธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย [๑๖๙๓] ในเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๖ ในอารัมมณปจจัย มี " ๖ ในอวิคตปจจัย มี " ๖ เหมือนกับสวิตักกทุกกุศล

สหชาตวารก็ดี ปญหาวารก็ดี พึงใหพิสดาร [๑๖๙๔] อกุศลธรรมที่เปนสวิจารธรรม อาศัยอกุศลธรรมที่เปนสวิจาร*ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย อกุศลธรรมที่เปนสวิจารธรรม อาศัยอกุศลธรรมที่เปนอวิจารธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย อกุศลธรรมที่เปนสวิจารธรรม อาศัยอกุศลธรรมที่เปนสวิจารธรรม และอกุศลธรรมที่เปนอวิจารธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย [๑๖๙๕] ในเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๕ ในอารัมมณปจจัย มี " ๕ ในอวิคตปจจัย มี " ๕ เหมือนกับสวิตักกทุกกุศล สหชาตวารก็ดี ปญหาวารก็ดี พึงใหพิสดาร [๑๖๙๖] อัพยากตธรรมที่เปนสวิจารธรรม อาศัยอัพยากตธรรมที่เปน สวิจารธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย อัพยากตธรรมที่เปนอวิจารธรรม อาศัยอัพยากตธรรมที่เปนอวิจารธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย อัพยากตธรรมที่เปนสวิจารธรรม อาศัยอัพยากตธรรมที่เปนสวิจารธรรม และอัพยากตธรรมที่เปนอวิจารธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย [๑๖๙๗] ในเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๙ ในอารัมมณปจจัย มี " ๙ ในวิปากปจจัย มี " ๙ ในอวิคตปจจัย มี " ๙ เหมือนกับสวิตักกทุกอัพยากตะ สหชาตวารก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี พึงใหพิสดาร [๑๖๙๘] อัพยากตธรรมที่เปนสวิจารธรรม เปนปจจัยแกอัพยากตธรรม ที่เปนสวิจารธรรม โดยเหตุปจจัย [๑๖๙๙] ในเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๔ ในอารัมมณปจจัย มี " ๙ ฯลฯ มี " ๔ ในมัคคปจจัย ในอวิคตปจจัย มี " ๙ [๑๗๐๐] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๙

ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย มี " ๙ [๑๗๐๑] ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย กับเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๔ [๑๗๐๒] ในอารัมมณปจจัย กับปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๙ แมปญหาวารในกุสลัตติกะฉันใด พึงใหพิสดารฉันนั้น สวิจารทุกกุสลัตติกะ จบ สัปปติกทุกกุสลัตติกะ [๑๗๐๓] กุศลธรรมที่เปนสัปปติกธรรม อาศัยกุศลธรรมที่เปนสัปปติก*ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย กุศลธรรมที่เปนอัปปติกธรรม อาศัยกุศลธรรมที่เปนสัปปติกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย กุศลธรรมที่เปนสัปปติกธรรม และกุศลธรรมที่เปนอัปปติกธรรม อาศัย กุศลธรรมที่เปนสัปปติกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย กุศลธรรมที่เปนอัปปติกธรรม อาศัยกุศลธรรมที่เปนอัปปติกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย กุศลธรรมที่เปนสัปปติกธรรม อาศัยกุศลธรรมที่เปนอัปปติกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย กุศลธรรมที่เปนสัปปติกธรรม อาศัยกุศลธรรมที่เปนสัปปติกธรรม และกุศลธรรมที่เปนอัปปติกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๖ [๑๗๐๔] ในเหตุปจจัย ในปจจัยทั้งปวง มี " ๖ ในวิคตปจจัย มี " ๖ [๑๗๐๕] ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย มีหัวขอปจจัย ๖ ในปจจัยที่ไมใชปุเรชาตปจจัย มี " ๖ ในปจจัยที่ไมใชกัมมปจจัย มี " ๔ ในปจจัยที่ไมใชวิปยุตตปจจัย มี " ๖ สหชาตวารก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี พึงใหพิสดาร [๑๗๐๖] กุศลธรรมที่เปนสัปปติกธรรม เปนปจจัยแกกุศลธรรมที่เปน สัปปติกธรรม โดยเหตุปจจัย มี ๓ นัย กุศลธรรมที่เปนอัปปติกธรรม เปนปจจัยแกกุศลธรรมที่เปนอัปปติกธรรม โดยเหตุปจจัย [๑๗๐๗] กุศลธรรมที่เปนสัปปติกธรรม เปนปจจัยแกกุศลธรรมที่เปน

สัปปติกธรรม โดยอารัมมณปจจัย [๑๗๐๘] ในเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๔ ในอารัมมณปจจัย มี " ๙ ในอธิปติปจจัย มี " ๙ ในสหชาตาธิปติ มี " ๔ ในอนันตรปจจัย มี " ๙ ในสมนันตรปจจัย มี " ๙ ในสหชาตปจจัย มี " ๖ ในอุปนิสสยปจจัย มี " ๙ ในอาเสวนปจจัย มี " ๙ ในกัมมปจจัย มี " ๔ ในอาหารปจจัย มี " ๔ ในอินทริยปจจัย มี " ๔ ในฌานปจจัย มี " ๖ ในมัคคปจจัย มี " ๔ ในสัมปยุตตปจจัย มี " ๖ ในอัตถิปจจัย มี " ๖ ในนัตถิปจจัย มี " ๙ ในวิคตปจจัย มี " ๙ ในวิคตปจจัย มี " ๖ [๑๗๐๙] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๙ ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย มี " ๙ [๑๗๑๐] ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย กับเหตุปจจัย มีหัวขอ*ปจจัย ๔ [๑๗๑๑] ในอารัมมณปจจัย กับปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๙ ในกุสลัตติกะฉันใด พึงใหพิสดารฉันนั้น [๑๗๑๒] อกุศลธรรมที่เปนสัปปติกธรรม อาศัยอกุศลธรรมที่เปนสัปปติก*ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย อกุศลธรรมที่เปนอัปปติกธรรม อาศัยอกุศลธรรมที่เปนอัปปติกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๒ นัย อกุศลธรรมที่เปนสัปปติกธรรม อาศัยอกุศลธรรมที่เปนสัปปติกธรรม

และอกุศลธรรมที่เปนอัปปติกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย [๑๗๑๓] ในเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๖ ในอารัมมณปจจัย มี " ๖ ในอวิคตปจจัย มี " ๖ เหมือนกับกุศล สหชาตวารก็ดี ปญหาวารก็ดี พึงใหพิสดาร [๑๗๑๔] อัพยากตธรรมที่เปนสัปปติกธรรม อาศัยอัพยากตธรรมที่เปน สัปปติกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย อัพยากตธรรมที่เปนอัปปติกธรรม อาศัยอัพยากตธรรมที่เปนอัปปติกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย อัพยากตธรรมที่เปนสัปปติกธรรม อาศัยอัพยากตธรรมที่เปนสัปปติกธรรม และอัพยากตธรรมที่เปนอัปปติกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย มีหัวขอปจจัย ๙ [๑๗๑๕] ในเหตุปจจัย ในอารัมมณปจจัย มี " ๙ ในปุเรชาตปจจัย มี " ๖ ในอาเสวนปจจัย มี " ๖ ในอวิคตปจจัย มี " ๙ [๑๗๑๖] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๙ ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย มีหัวขอปจจัย ๓ มี " ๙ ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย ฯลฯ ในปจจัยที่ไมใชกัมมปจจัย มี " ๔ ในปจจัยที่ไมใชวิปากปจจัย มี " ๙ ในปจจัยที่ไมใชอาหารปจจัย มี " ๑ ในปจจัยที่ไมใชอินทริยปจจัย มี " ๑ ในปจจัยที่ไมใชฌานปจจัย มี " ๑ มี " ๙ ในปจจัยที่ไมใชมคคปจจัย ั ในปจจัยที่ไมใชสัมปยุตตปจจัย มี " ๓ ในปจจัยที่ไมใชวิปปยุตตปจจัย มี " ๖ สหชาตวารเปนตน พึงใหพิสดาร [๑๗๑๗] อัพยากตธรรมที่เปนสัปปติกธรรม เปนปจจัยแกอัพยากต-

*ธรรมที่เปนสัปปติกธรรม โดยเหตุปจจัย [๑๗๑๘] ในเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๔ ในอารัมมณปจจัย มี " ๙ ในอธิปติปจจัย มี " ๙ ในอนันตรปจจัย มี " ๙ ฯลฯ ในปจจัยทั้งปวง มี " ๙ ในอุปนิสสยปจจัย มี " ๙ ในปุเรชาตปจจัย มี " ๓ ในปจฉาชาตปจจัย มี " ๓ ในอาเสวนปจจัย มี " ๙ ในกัมมปจจัย มี " ๔ ในวิปากปจจัย มี " ๙ ในอาหารปจจัย มีหัวขอปจจัย ๔ ในอินทริยปจจัย มี " ๔ ในฌานปจจัย มี " ๙ ในมัคคปจจัย มี " ๔ ในสัมปยุตตปจจัย มี " ๖ ในวิปปยุตตปจจัย มี " ๕ ในอัตถิปจจัย มี " ๙ สัปปติกทุกกุสลัตติกะ จบ ปติสหคตทุกกุสลัตติกะ [๑๗๑๙] อาศัยกุศลธรรมที่เปนปติสหคตธรรม ฯลฯ กุศลก็ดี อกุศลก็ดี อัพยากฤตก็ดี เหมือนกับสัปปติกทุกะ สุขสหคตทุกกุสลัตติกะ [๑๗๒๐] อาศัยกุศลธรรมที่เปนสุขสหคตธรรม ฯลฯ กุศลก็ดี อกุศลก็ดี อัพยากฤตก็ดี เหมือนกับสัปปติกทุกะ อาศัย อกุศลธรรม ฯลฯ ในปจจนียะ ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๑ อาศัย อัพยากตธรรม ฯลฯ ในปจจนียะ ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๙ ในฌาน ปจจัย พึงทําเปนหัวขอปจจัย ๖

ในปจจนียะ ในปญหาวาร ในกุศล ในอกุศล ในอินทริยปจจัย ใน*ฌานปจจัย มีหัวขอปจจัย ๖ ในปญหาวาร ในอัพยากตธรรม มีหัวขอปจจัย ๙ อุเปกขาสหคตทุกกุสลัตติกะ [๑๗๒๑] อาศัยกุศลธรรมที่เปนอุเบกขาสหคตธรรม ฯลฯ มีหัวขอ*ปจจัย ๖ เหมือนกับสัปปติกทุกกุศล คําวาอุเบกขา ไดแกอุเบกขาตางๆ ในปจจนียะ ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๙ ในปจจัยที่ไมใชฌานปจจัย มีหัวขอปจจัย ๖ [๑๗๒๒] อาศัยอกุศลธรรมที่เปนอุเบกขาสหคตธรรม ฯลฯ มีหัวขอ*ปจจัย ๖ [๑๗๒๓] อกุศลธรรมที่เปนอุเบกขาสหคตธรรม อาศัยอกุศลธรรมที่เปน อุเบกขาสหคตธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะเหตุปจจัย อกุศลธรรมที่เปนอุเบกขาสหคตธรรม อาศัยอกุศลธรรมที่ไมใชอุเบกขา*สหคตธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะเหตุปจจัย อกุศลธรรมที่เปนอุเบกขาสหคตธรรม อาศัยอกุศลธรรมที่เปนอุเบกขา*สหคตธรรม และอกุศลธรรมที่ไมใชอุเบกขาสหคตธรรม เกิดขึ้น ไมใชเพราะ*เหตุปจจัย [๑๗๒๔] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๓ มี " ๙ ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย  อกุศลก็พึงใหพิสดารในปจจัยทั้งปวงอยางนี้ เหมือนกับสัปปติกทุกะ [๑๗๒๕] อัพยากตธรรมที่เปนอุเบกขาสหคตธรรม อาศัยอัพยากตธรรม ที่เปนอุเบกขาสหคตธรรม ฯลฯ มีหัวขอปจจัย ๙ เหมือนกับสัปปติกทุก*อัพยากตะ [๑๗๒๖] ในปญหาวาร ในกุศล อกุศล ในอินทริยปจจัย ในฌาน*ปจจัย มีหัวขอปจจัย ๖ ในอัพยากตะ มีหัวขอปจจัย ๙ กามาวจรทุกกุสลัตติกะ [๑๗๒๗] กุศลธรรมที่เปนกามาวจรธรรม อาศัยกุศลธรรมที่เปนกามาวจร*ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย กุศลธรรมที่ไมใชกามาวจรธรรม อาศัยกุศลธรรมที่ไมใชกามาวจรธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย

[๑๗๒๘] ในเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๒ ในอารัมมณปจจัย มี " ๒ ในปจจัยทั้งปวง มี " ๒ ในอวิคตปจจัย มี " ๒ [๑๗๒๙] ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย มีหัวขอปจจัย ๒ ฯลฯ ในปจจัยที่ไมใชวิปปยุตตปจจัย มี " ๒ ฯลฯ สหชาตวารก็ดี พึงใหพิสดาร [๑๗๓๐] กุศลธรรมที่เปนกามาวจรธรรม เปนปจจัยแกกุศลธรรมที่เปน กามาวจรธรรม โดยเหตุปจจัย [๑๗๓๑] ในเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๒ ในอารัมมณปจจัย มี " ๔ ในอธิปติปจจัย มี " ๓ ในกามาวจรธรรม มี " ๑ ในที่ไมใชกามาวจรธรรม มี " ๒ ในอนันตรปจจัย มี " ๓ มี " ๒ ในกามาวจรธรรม ในที่ไมใชกามาวจรธรรม มี " ๑ ฯลฯ ในอุปนิสสยปจจัย มี " ๔ ในอาเสวนปจจัย มี " ๓ ในกัมมปจจัย มีหัวขอปจจัย ๒ ในอาหารปจจัย มี " ๒ ฯลฯ ในนัตถิปจจัย มี " ๓ ในอวิคตปจจัย มี " ๒ [๑๗๓๒] อกุศลธรรมที่เปนกามาวจรธรรม อาศัยอกุศลธรรมที่เปน กามาวจรธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย [๑๗๓๓] ในเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๑ ในอารัมมณปจจัย มี " ๑ ในอวิคตปจจัย มี " ๑ ในสหชาตวารก็ดี ในปญหาวารก็ดี มีหัวขอปจจัย ๑ ทุกปจจัย [๑๗๓๔] อัพยากตธรรมที่เปนกามาวจรธรรม อาศัยอัพยากตธรรมที่เปน กามาวจรธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย 

อัพยากตธรรมที่ไมใชกามาวจรธรรม อาศัยอัพยากตธรรมที่ไมใชกามา*วจรธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย [๑๗๓๕] ในเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๙ ในอารัมมณปจจัย มี " ๔ ในอธิปติปจจัย มี " ๕ ฯลฯ ในอัญญมัญญปจจัย มี " ๖ ฯลฯ ในปุเรชาตปจจัย มี " ๒ ในอาเสวนปจจัย มี " ๒ ในอวิคตปจจัย มี " ๙ [๑๗๓๖] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๑ ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย มี " ๓ ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย มี " ๙ ฯลฯ ในปจจัยที่ไมใชกัมมปจจัย มีหัวขอปจจัย ๒ มี " ๕ ในปจจัยที่ไมใชวิปากปจจัย ในปจจัยที่ไมใชอาหารปจจัย มี " ๑ ในปจจัยที่ไมใชอินทริยปจจัย มี " ๑ ในปจจัยที่ไมใชฌานปจจัย มี " ๑ ในปจจัยที่ไมใชมัคคปจจัย มี " ๑ ในปจจัยที่ไมใชสัมปยุตตปจจัย มี " ๓ ในปจจัยที่ไมใชวิปปยุตตปจจัย มี " ๒ ในปจจัยที่ไมใชนัตถิปจจัย มี " ๓ ในปจจัยที่ไมใชวิคตปจจัย มี " ๓ สหชาตวารเปนตน พึงใหพิสดาร [๑๗๓๗] อัพยากตธรรมที่เปนกามาวจรธรรม เปนปจจัยแกอัพยากตธรรม ที่เปนกามาวจรธรรม โดยเหตุปจจัย [๑๗๓๘] ในเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๔ ในอารัมมณปจจัย มี " ๔ ในอธิปติปจจัย มี " ๔ ในกามาวจรธรรม มี " ๑

ในที่ไมใชกามาวจรธรรม มี " ๓ ในกามาวจรธรรมมีสหชาตาธิปติเทานั้น ในอนันตรปจจัย มี " ๔ ในสมนันตรปจจัย มี " ๔ ในสหชาตปจจัย มี " ๗ ในอัญญมัญญปจจัย มี " ๖ ในนิสสยปจจัย มี " ๗ ในอุปนิสสยปจจัย มี " ๔ ในปุเรชาตปจจัย มีหัวขอปจจัย ๒ ในปจฉาชาตปจจัย มี " ๒ ในอาเสวนปจจัย มี " ๓ ในกัมมปจจัย มี " ๔ ในวิปากปจจัย มี " ๔ ในอาหารปจจัย มี " ๔ ในสัมปยุตตปจจัย มี " ๒ ในวิปปยุตตปจจัย มี " ๓ ในอัตถิปจจัย มี " ๗ ในนัตถิปจจัย มี " ๔ ฯลฯ กามาวจรทุกกุสลัตติกะ จบ รูปาวจรทุกกุสลัตติกะ [๑๗๓๙] กุศลธรรมที่เปนรูปาวจรธรรม อาศัยกุศลธรรมที่เปนรูปาวจร*ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย กุศลธรรมที่ไมใชรูปาวจรธรรม อาศัยกุศลธรรมที่ไมใชรูปาวจรธรรม*เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย [๑๗๔๐] ในเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๒ ในอารัมมณปจจัย มี " ๒ ในปจจัยทั้งปวง มี " ๒ [๑๗๔๑] ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย มีหัวขอปจจัย ๒ ฯลฯ ในปจจัยที่ไมใชปุเรชาตปจจัย มี " ๑ ในปจจัยที่ไมใชอาเสวนปจจัย มีหัวขอปจจัย ๑

ในปจจัยที่ไมใชวิปปยุตตปจจัย มี " ๑ สหชาตวารเปนตน พึงใหพิสดาร [๑๗๔๒] กุศลธรรมที่เปนรูปาวจรธรรม เปนปจจัยแกกุศลธรรม*ที่เปนรูปาวจรธรรม โดยเหตุปจจัย [๑๗๔๓] ในเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๒ ในอารัมมณปจจัย มี " ๔ ในอธิปติปจจัย มี " ๓ ในรูปาวจรธรรม มี " ๑ เปนสหชาตธิปติอยางเดียว ในที่ไมใชรูปาวจรธรรม มี " ๒ ในอนันตรปจจัย มี " ๓ ในรูปาวจรธรรม มี " ๑ ในที่ไมใชรูปาวจรธรรม มี " ๒ ในสมนันตรปจจัย มี " ๓ ในสหชาตปจจัย มี " ๒ ฯลฯ ในอุปนิสสยปจจัย มี " ๔ ในอาเสวนปจจัย มี " ๓ มี " ๒ ฯลฯ ในกัมมปจจัย ในอัตถิปจจัย มี " ๒ ในนัตถิปจจัย มี " ๓ ฯลฯ [๑๗๔๔] อกุศลที่ไมใชรูปาวจรธรรม อาศัยอกุศลธรรมที่ไมใช รูปาวจรธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย ในปจจัยทั้งปวง มีหัวขอปจจัย ๑ [๑๗๔๕] อัพยากตธรรมที่เปนรูปาวจรธรรม อาศัยอัพยากตธรรมที่เปน รูปาวจรธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย อัพยากตธรรมที่ไมใชรูปาวจรธรรม อาศัยอัพยากตธรรมที่ไมใชรูปาวจร*ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย [๑๗๔๖] ในเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๙ ในอารัมมณปจจัย มี " ๔ ในอวิคตปจจัย มี " ๙ เหมือนกับกามาวจร และที่ไมใชกามาวจรทุกอัพยากตะ

หัวขอปจจัยเพียงเทานี้ ยอมเปลี่ยนแปลงในเบื้องตนและเบื้องปลาย สหชาตวารก็ดี ปญหาวารก็ดี พึงใหพิสดารทุกปจจัย รูปาวจรทุกกุสลัตติกะ จบ อรูปาวจรทุกกุสลัตติกะ [๑๗๔๗] กุศลธรรมที่เปนอรูปาวจรธรรม อาศัยกุศลธรรมที่เปนอรูปา*วจรธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย กุศลธรรมที่ไมใชอรูปาวจรธรรม อาศัยกุศลธรรมที่ไมใชอรูปาวจรธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย [๑๗๔๘] ในเหตุปจจัย มี หัวขอปจจัย ๒ ในอารัมมณปจจัย มี " ๒ ในอวิคตปจจัย มี " ๒ [๑๗๔๙] ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย มีหัวขอปจจัย ๒ ฯลฯ ในปจจัยที่ไมใชวิปปยุตตปจจัย มี " ๒ สหชาตวารเปนตน พึงใหพิสดาร [๑๗๕๐] กุศลธรรมที่เปนอรูปาวจรธรรม เปนปจจัยแกกุศลธรรมที่เปน อรูปาวจรธรรม โดยเหตุปจจัย [๑๗๕๑] ในเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๒ ในอารัมมณปจจัย มี " ๓ ในอธิปติปจจัย มี " ๓ ในอนันตรปจจัย มี " ๓ ในสหชาตปจจัย มี " ๒ ในอุปนิสสยปจจัย มี " ๔ ในอาเสวนปจจัย มี " ๓ ในกัมมปจจัย มี " ๒ ในอัตถิปจจัย มี " ๒ ในนัตถิปจจัย มี " ๓ [๑๗๕๒] อกุศลธรรมที่ไมใชอรูปาวจรธรรม อาศัยอกุศลธรรมที่ไมใช อรูปาวจรธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๑ [๑๗๕๓] อัพยากตธรรมที่เปนอรูปาวจรธรรม อาศัยอัพยากตธรรมที่เปน อรูปาวจรธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย มี ๓ นัย

อัพยากตธรรมที่ไมใชอรูปาวจรธรรม อาศัยอัพยากตธรรมที่ไมใชอรูปาวจร*ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย อัพยากตธรรมที่ไมใชอรูปาวจรธรรม อาศัยอัพยากตธรรมที่เปนอรูปาวจร*ธรรม และอัพยากตธรรมที่ไมใชอรูปาวจรธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย [๑๗๕๔] ในเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๕ ในอารัมมณปจจัย มี " ๒ ในอธิปติปจจัย มี " ๕ ในอวิคตปจจัย มี " ๕ [๑๗๕๕] ในปจจัยที่ไมใชเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๑ ในปจจัยที่ไมใชอารัมมณปจจัย มี " ๓ ในปจจัยที่ไมใชอธิปติปจจัย มี " ๒ ในปจจัยที่ไมใชปุเรชาตปจจัย มี " ๔ ในปจจัยที่ไมใชกัมมปจจัย มี " ๒ ในปจจัยที่ไมใชวิปากปจจัย มี " ๕ ในปจจัยที่ไมใชอาหารปจจัย มี " ๑ ฯลฯ ในปจจัยที่ไมใชวิปปยุตตปจจัย มี " ๒ ในปจจัยที่ไมใชวิคตปจจัย มี " ๓ สหชาตวารเปนตน พึงใหพิสดาร [๑๗๕๖] อัพยากตธรรมที่เปนอรูปาวจรธรรม เปนปจจัยแกอัพยากต*ธรรมที่เปนอรูปาวจรธรรม โดยเหตุปจจัย มี ๓ นัย อัพยากตธรรมที่ไมใชอรูปาวจรธรรม เปนปจจัยแกอัพยากตธรรมที่ไมใช อรูปาวจรธรรม โดยเหตุปจจัย [๑๗๕๗] ในเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๔ ในอารัมมณปจจัย มี " ๓ ในอรูปาวจรมูล มี " ๒ ในที่ไมใชอรูปาวจรธรรม มี " ๑ ในอธิปติปจจัย มี " ๔ ในอรูปาวจรมูล มี " ๓ ในที่ไมใชอรูปาวจรธรรม มี " ๑ ในอนันตรปจจัย มี " ๔ ฯลฯ

ในสหชาตปจจัย มี " ๕ ในอัญญมัญญปจจัย มี " ๒ ในนิสสยปจจัย มี " ๗ ในอุปนิสสยปจจัย มีหัวขอปจจัย ๔ ในปุเรชาตปจจัย มี " ๒ ในปจฉาชาตปจจัย มี " ๒ ในอาเสวนปจจัย มี " ๓ ในกัมมปจจัย มี " ๔ ในวิปากปจจัย มี " ๒ ฯลฯ ในสัมปยุตตปจจัย มี " ๒ ในวิปปยุตตปจจัย มี " ๓ ในอัตถิปจจัย มี " ๗ ในนัตถิปจจัย มี " ๔ ฯลฯ อรูปาวจรทุกกุสลัตติกะ จบ ปริยาปนนทุกกุสลัตติกะ [๑๗๕๘] กุศลธรรมที่เปนปริยาปนนธรรม อาศัยกุศลธรรมที่เปน ปริยาปนนธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย กุศลธรรมที่เปนอปริยาปนนธรรม อาศัยกุศลธรรมที่เปนอปริยาปนนธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย [๑๗๕๙] ในเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๒ ในอารัมมณปจจัย มี " ๒ ในอวิคตปจจัย มี " ๒ เหมือนกับโลกิย-โลกุตตรทุกกุศล สหชาตวารก็ดี ปญหาวารก็ดี พึงใหพิสดาร [๑๗๖๐] อกุศลธรรมที่เปนปริยาปนนธรรม อาศัยอกุศลธรรมที่เปน ปริยาปนนธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย [๑๗๖๑] ในเหตุปจจัย มีหัวขอปจจัย ๑ ในอารัมมณปจจัย มี " ๑ ในอวิคตปจจัย มี " ๑ ในสหชาตวารก็ดี ในปญหาวารก็ดี มีหัวขอปจจัย ๑ ทุกปจจัย [๑๗๖๒] อัพยากตธรรมที่เปนปริยาปนนธรรม อาศัยอัพยากตธรรมที่

เปนปริยาปนนธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปจจัย อัพยากตธรรมที่เปนอปริย