You are on page 1of 7

Rezimei iz knjige Kako da priate da bi deca uila Adele Fejber i

Elejn Mazli

DEJA OSEANJA

Primer: Samo zbog nepanje, dobio sam 17 poena!


Umesto odbacivanja dejih oseanja, moete:
1. Identifikovati deja oseanja
Zvui veoma razoarano. Mora biti veoma stresno kada izgubi poene na
malim grekama, a u stvari zna odgovor.
2. Dati detetu do znanja da razumete njegova oseanja komentariui ih
kratkom reenicom ili zvukom odobravanja.
Mmm, razumem.
3. Dati detetu u mati ono to ne moete u stvarnosti
Zar ne bi bilo divno kad bih imala maginu olovku koja bi prestala da pie kad
pogreim?
4. Prihvatiti deja oseanja ak i kad prekinete neprihvatljivo ponaanje.
Jo uvek si nezadovoljan tom ocenom, pa razumem zato ti se utira sto. Ipak,
to ne mogu da dozvolim. Ali posle moemo razgovarati o tome to te nervira ili
moe to napisati/nacrtati sigurno e ti biti lake!

UKAZATI NA NETO

Primer: Za vreme asa, dete je prosulo farbu na pod.


Umesto ispitivanja i kritikovanja, moete:
1. Opisati problem
Vidim mokru farbu svuda po podu.
2. Dati informaciju
Lake je obrisati farbu dok je jo mokra.
3. Ponuditi izbor
Moe obrisati to mokrom krpom ili sunerom.
4. Rei to reju ili gestom
Farba!
5. Opisati svoja oseanja
Ne svia mi se kad vidim pod zamrljan farbom.
6. Zapisati
Panja svim umetnicima
Pod morate oistiti pre nego to napustite uionicu
Hvala,
Uprava

7. Budite spremni za igru (upotrebite drugi glas ili akcenat)


U kantri stilu otpevati:
Vidim boju na podu
I to je prizor oaja.
Vadite svoje maramice i krpe
I pomagajte da se stvar dovede do kraja!

UMESTO KANJAVANJA
Primer: ______(psovka)! N emogu da radim prokletu matematiku!
Umesto da pretite kaznom, moete:
1. Pokazati put do reenja
ujem da si nezadovoljan. Bilo bi korisnije kada bi izrazio svoja oseanja bez
psovanja.
2. Pokaete svoje negodovanje (bez napadanja detetovog karaktera)
Takav nain izraavanja me uznemirava.
3. Iskaite svoja oekivanja
Oekujem da nae drugi nain da mi pokae kako si ljut!
4. Pokaite detetu kako da napravi predloge
Volela bih da vidim spisak rei koje bi mogao da upotrebi umesto psovki koje si
upotrebio.
5. Ponudite izbor
Moe da psuje u sebi, ako ba mora, ili da upotrebljava rei koje nikog ne
ugroavaju.
(a ako dete nastavi da psuje...)
6. Dopustiti da dete iskusi posledice svog ponaanja
Kad ujem te rei, doe mi da ti vie ikad pomognem u matematici ili bilo
emu drugom!

OSLOBAANJE UENIKA OD IGRANJA ULOGA

Neke od tipinih uloga:


- spora
- klovn
- stidljiv
- buntovnik
- onaj koga nita ne interesuje
- onaj koji odlae
- hvalisavac
- treber
- meker
- ...
Ti stvarno ne ume da zatvori usta!
Umesto da etiketirate dete, moete:
1. Pronai mogunost da uenici stvore novu sliku o sebi.
Kakva samokontrola! Iako si imala mnogo toga da kae, shvatila si da i
drugima treba dati ansu za re!
2. Staviti uenike u situaciju u kojoj sebe mogu da vide drugaije.
Marina, volela bih da predsedava odeljenskim sastankom tako da svako dobije
ansu da govori.
3. Dopustiti da uenici uju neto pozitivno o sebi.
Marina ima toliko dobrih ideja da joj je teko da ih zadri za sebe. Pa ipak,
videla sam da je i to u stanju.
4. Opiite ponaanje koje biste voleli da vidite.
O, ba mi je ao. Nisam mislila da prekidam. Molim vas, zavrite ono to ste hteli
da kaete. Saekau.
5. Podsetite uenike na njihova dostignua u prolosti.
Seam se razgovora koji smo imali o kaznama. Sluala si paljivo, ali kad si na
kraju dala svoj pogled na stvari, neki ljudi su promenili svoje stavove.
6. Izrazite svoja oseanja i oekivanja.
Marina, kada drugi ljudi ekju na re, elim da tvoji komentari budu krai.

SARADNJA NASTAVNIK-RODITELJ

I roditeljima i nastavnicima treba potovanje i meusobno razumevanje


(ak i negativnih emocija, poput besa).
Obe srane ele da ova druga strana vidi koliki su napori uloeni.
I jednima i drugima je potreban zajedniki rad zajedno treba izvui
zakljuke ta je najbolje za decu.

Umesto toga da ponete onim to je loe...


Ponite opisom neega to je u redu.
Dopada mi se nain na koji Marko postavlja pitanja.
Umesto ukazivanja na neto to dete nije uradilo...
Opiite ta je potrebno da dete uradi.
Potrebno je da Marko uradi sve domae zadatke koje nije uradio dok je bio
bolestan.
Umesto zadravanja informacije...
Podelite informacije od znaaja.
Primetio sam da je Marko u poslednje vreme neto rasejaniji nego ranije...
Umesto odustajanja od deteta...
Razvijte zajedniki plan.
Pitau nekog od uenika da pomogne Marku oko zadataka koje je propustio. A vi
pokuajte da manje gleda TV i pravi ee, a krae pauze.
Umesto zavretka razgovora u negativnom tonu...
Zavrite sastanak pozitinim stavom koji moe biti ponovljen detetu.
Recite Marku da imam poverenja u njega da e sve nadoknaditi...

Podsetnik (sa slajdova)


Bihejvioristika tradicija
o Nagrade i kazne i obraanje panje na uzroke ponaanja
Pohvala treba da bude specifikovana, usmerena ka uenikim
postignuima, da podstie uenika da vie ceni sopstvena
postignua,
da
pripisuje
uspeh
uloenom
trudu
i
sposobnostima i da usmerava panju ka ponaanjima koja su
vana za obavljanje obrazovnih zadataka
Ne treba preterivati sa nagradama i privilegijama jer uenici
treba da se naue samoregulaciji i da budu intrinziki
motivisani
Treba osmisliti vie nivoa kazne, ali voditi rauna da se ne
kanjava linost uenika, ve postupak i da se posle
kanjavanja uspostavi dobar odnos
o Disciplinovanje asertivnou
o Drajkursove logine posledice

Ekoloka tradicija
o Najvanija funkcija je planiranje i rukovoenje dobro zamiljenim
grupnim aktivnostima koje glatko teku (uvoenje u aktivnost, glatki
prelasci iz jedne u drugu aktivnost, zaokruivanje prie)
o Fokus na odeljenju kao grupi glavni zadatak je zadobiti saradnju i
poveati kohezivnost grupe!
o Prevencija
svesnost
pratiti ritam
raznovrsne metode
o Glaserov as odeljenske zajednice
o Podravajua uionica

Postavljanje pravila
o Ako su eksplicirana, vie e se potovati i uenici
biti vie
angaovani
o Afirmativna (ta raditi, a ne ta ne raditi)
o im smislimo pravila, moramo znati i ta su posledice ako ne budu
ispotovana i moramo ih saoptiti!

Neprihvatljivi postupci nastavnika:


o Izrugivanje pred drugima
o Isticanje uenikovih nedostataka ili slabosti
o Cinizam, vreanje
o Prekomerna kritinost

o
o
o

Nepredvidivost postupaka i kriterijuma


Preterano emocionalno, burno reagovanje
Zastraivanje