Nhôù Thoân Trang Cuõ

Ñaõ maáy muøa Thu nhuoäm laù vaøng Chaïnh loøng löõ khaùch nhôù thoân trang Nhôù ngöôøi trong xoùm bao löu luyeán Nhôù caûnh ruoäng ñoàng nhôù meânh mang Thaùnh thoùt chuoâng chieàu theâm moä ñaïo Raëng tre xanh möôùt keát thaân thöông Laøm sao soáng laïi ngaøy xöa aáy Cho bôùt nỗi loøng mãi vaán vöông

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful