Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
16Activity

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
522EE0010

522EE0010

Ratings:
(0)
|Views: 17,253|Likes:
Published by Burak Meydan

More info:

Published by: Burak Meydan on May 20, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/13/2013

pdf

text

original

 
T.C.M
İ
LLÎ E
Ğİ
T
İ
M BAKANLI
Ğ
I
MEGEP
(MESLEKÎ E
Ğİ
T
İ
M VE Ö
Ğ
RET
İ
M S
İ
STEM
İ
N
İ
N GÜÇLEND
İ
R
İ
LMES
İ
 PROJES
İ
)
ELEKTR
İ
K ELEKTRON
İ
K TEKNOLOJ
İ
S
İ
 ELEKTR
İĞİ
N TEMEL ESASLARI
ANKARA 2007
 
 
Milli E
ğ
itim Bakanl
ığı
taraf 
ı
ndan geli
ş
tirilen modüller;
 
Talim ve Terbiye Kurulu Ba
ş
kanl
ığı
n
ı
n 02.06.2006 tarih ve 269 say
ı
l
ı
Karar
ı
 ile onaylanan, Mesleki ve Teknik E
ğ
itim Okul ve Kurumlar
ı
nda kademeliolarak yayg
ı
nla
ş
t
ı
r
ı
lan 42 alan ve 192 dala ait çerçeve ö
ğ
retim programlar
ı
ndaamaçlanan mesleki yeterlikleri kazand
ı
rmaya yönelik geli
ş
tirilmi
ş
ö
ğ
retimmateryalleridir(Ders Notlar
ı
d
ı
r).
 
Modüller, bireylere mesleki yeterlik kazand
ı
rmak ve bireysel ö
ğ
renmeyerehberlik etmek amac
ı
yla ö
ğ
renme materyali olarak haz
ı
rlanm
ış
, denenmekve geli
ş
tirilmek üzere Mesleki ve Teknik E
ğ
itim Okul ve Kurumlar
ı
ndauygulanmaya ba
ş
lanm
ış
t
ı
r.
 
Modüller teknolojik geli
ş
melere paralel olarak, amaçlanan yeterli
ğ
ikazand
ı
rmak ko
ş
ulu ile e
ğ
itim ö
ğ
retim s
ı
ras
ı
nda geli
ş
tirilebilir ve yap
ı
lmas
ı
 önerilen de
ğ
i
ş
iklikler Bakanl
ı
kta ilgili birime bildirilir.
 
Örgün ve yayg
ı
n e
ğ
itim kurumlar
ı
, i
ş
letmeler ve kendi kendine meslekiyeterlik kazanmak isteyen bireyler modüllere internet üzerindenula
şı
labilirler.
 
Bas
ı
lm
ış
modüller, e
ğ
itim kurumlar
ı
nda ö
ğ
rencilere ücretsiz olarak da
ğı
t
ı
l
ı
r.
 
Modüller hiçbir
ş
ekilde ticari amaçla kullan
ı
lamaz ve ücret kar
şı
l
ığı
ndasat
ı
lamaz.
 
 
iAÇIKLAMALAR..............................................................................................................III
 
G
İ
R
İŞ
..................................................................................................................................1
 
Ö
Ğ
RENME FAAL
İ
YET
İ
-1.................................................................................................3
 
1. STAT
İ
K ELEKTR
İ
K.......................................................................................................4
 
1.1.
 
E
LEKTRI
Ğ
IN
T
ANIMI VE
Ü
STÜNLÜKLERI
....................................................................4
 
1.2.
 
E
LEKTRIK
E
NERJI
Ü
RETIMINDE
K
ULLANILAN
K
AYNAKLAR
.......................................5
 
1.2.1. Hidrolik Kaynaklar.............................................................................................5
 
1.2.2. Termik Kaynaklar..............................................................................................6
 
1.2.3. Nükleer Kaynaklar.............................................................................................6
 
1.2.4. Di
ğ
er Kaynaklar.................................................................................................7
 
1.3.
 
A
TOMUN
Y
APISI VE
E
LEKTRON
T
EORISI
....................................................................8
 
1.3.1. Atomun Yap
ı
s
ı
...................................................................................................8
 
1.3.2. Serbest Elektronlar...........................................................................................11
 
1.3.3. Atomun Yap
ı
s
ı
na Göre
İ
letken ve Yal
ı
tkan Tan
ı
m
ı
...........................................12
 
1.4.
 
E
LEKTRIK
Y
ÜKÜ
......................................................................................................13
 
1.4.1. Elektrik Yükü ve Birimi...................................................................................13
 
1.4.2. Elektriklenme Yöntemleri................................................................................15
 
1.4.3. Coulomb Kanunu.............................................................................................20
 
1.5.
 
E
LEKTRIK
A
LANI
.....................................................................................................21
 
1.5.1. Elektrik Kuvvet Çizgileri..................................................................................21
 
1.5.2. Elektrik Alan
ı
ve Alan
Ş
iddeti..........................................................................21
 
1.6.
 
E
LEKTRIK
P
OTANSIYELI
..........................................................................................23
 
1.6.1. Potansiyel ve Gerilim.......................................................................................23
 
1.6.2.
Ş
im
ş
ek ve Y
ı
ld
ı
r
ı
m..........................................................................................24
 
1.7.
 
S
TATIK
E
LEKTRIK VE
E
LEKTROSTATI
Ğ
IN
K
ULLANIM
A
LANLARI
..............................25
 
1.7.1. Statik Elektrik ve Olu
ş
umu...............................................................................25
 
1.7.2. Statik Elektri
ğ
in Zararlar
ı
.................................................................................26
 
1.7.3. Statik Elektri
ğ
in Faydalar
ı
ve Kullan
ı
m Alanlar
ı
..............................................28
 
1.7.4. Statik Elektrik Yüklerinin Ölçülmesi................................................................30
 
1.7.5. Statik Elektri
ğ
in Zarar Verebilece
ğ
i Ortamlarda Al
ı
nacak Önlemler.................33
 
UYGULAMA
 
FAAL
İ
YET
İ
...........................................................................................37
 
ÖLÇME
 
VE
 
DE
Ğ
ERLEND
İ
RME..................................................................................39
 
PERFORMANS
 
DE
Ğ
ERLEND
İ
RME...........................................................................42
 
Ö
Ğ
RENME FAAL
İ
YET
İ
-2...............................................................................................43
 
2. ELEKTR
İ
K AKIMININ ÖNGÖRÜLMEYEN ETK
İ
LER
İ
NE KAR
Ş
I ÖNLEM ALMAK..........................................................................................................................................43
 
2.1.
 
E
LEKTRIK
A
KIMI
.....................................................................................................43
 
2.1.1. Elektrik Ak
ı
m
ı
n
ı
n Kat
ı
, S
ı
v
ı
ve Gazlardan Geçi
ş
i.............................................45
 
2.1.2. Elektrik Ak
ı
m
ı
n
ı
n Birimi ve Ölçülmesi............................................................45
 
2.1.3. Elektrik Ak
ı
m
ı
n
ı
n Ast ve Üst Katlar
ı
................................................................46
 
2.2.
 
E
LEKTRIK
A
KIMI
Ç
E
Ş
ITLERININ
T
ANIMI
..................................................................47
 
2.2.1. Do
ğ
ru Ak
ı
m.....................................................................................................47
 
2.2.2. Alternatif Ak
ı
m................................................................................................48
 
2.3.
 
E
LEKTRIK
A
KIMININ
E
TKILERI
................................................................................48
 
2.3.1. Is
ı
Etkisi...........................................................................................................48
 
İ
Ç
İ
NDEK
İ
LER

Activity (16)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Deniz Altun liked this
Serkan Çeker liked this
Serkan Çeker liked this
Serkan Çeker liked this
Parahat Orazmammedov liked this
Erdal Binboğa liked this
Arif Şimşek liked this
Ali Rıza Dumlu liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->