O analiz  critic  a conceptului de interes naµional

Radu Dud u
Institutul Diplomatic Român Facultatea de Filozoe, Universitatea Bucure³ti

iulie 2007
draft

1

Introducere

Aproape orice decizie politic  semnicativ  este motivat  public prin recursul la interesul naµional. Sintagma de interes naµional este unul dintre cele Raµiunile sunt diverse

mai uzate elemente retorice din vocabularul politic. ³i profunde. oric rei

strategii de acµiune guvernamental  de termen scurt, mediu sau lung.

În primul rând, interesul naµional este cheia de justicare a

Acµiunea strategic  este considerat  o marc  a guvern rii competente. Lipsa sau inadecvarea viziunii strategice sunt cvasi-universal percepute ca decienµe grave ale guvern rii. Apoi, orice acµiune politic  se legitimeaz , direct sau

indirect, prin interesul naµiunii. Ca front de confruntare ideologic , interesul naµional alimenteaz  adversit µi politice extreme: atât stânga cât ³i dreapta politic  urm resc sau doar declam  promovarea interesului naµional. În bun  m sur , discursul politic este centrat pe semantica acestei noµiuni. Totu³i, o reecµie riguroas  arat  c  semnicaµia sintagmei este de multe ori vag , ind alteori cu totul nedeterminat . Ce înseamn  interes naµional? Aceasta e întrebarea central  a prezentului studiu. În ciuda omniprezenµei

discursive a expresiei, semantica ei este imprecis . Precizia în acest domeniu presupune trasarea unor distincµii conceptuale prealabile. Vom vedea c 

majoritatea încerc rilor de a tran³a repede ³i simplu chestiunea se lovesc de dicult µi insurmontabile.

1

În primul rând, exist  dou  linii fundamentale ³i opuse de denire a interesului naµional, care se manifest  prin dou  tipuri de atitudine. Primul

tip este esenµialmente democratic ³i identic  interesul naµional cu alegerea colectiv  de c tre membrii societ µii, alegere care agreg  preferinµele lor individuale. Al doilea tip const  într-o viziune

obiectivist 

asupra interesului

naµional, în care e presupus  nu doar obiectivitatea epistemic  a c ilor de realizare a interesului naµional, ci ³i constituµia ontologic  a interesului

natural

al societ µii. Discut m aceast  dihotomie fundamental  în secµiunea 2. În ne, o ultim  problem  discutat  a conceptului de interes naµional este legat  de dicult µile

acµiunii colective, adic  de frecventa imposibilitate

de a reecta la nivel colectiv ordinea raµional  a preferinµelor individuale (secµiunea 4). Cumulate, aceste dicult µi de ordin semantic ³i epistemic traseaz  limitele teoretice ale conceptului de interes naµional. Retorica politic  este

insensibil  la avatarurile teoretice ale conceptului, dar oscileaz  astfel între nedeterminare semantic  ³i incoerenµ  logic . Componenta de planicare

strategic  a guvern rii se întemeiaz  pe presupunerea c  interesul naµional este bine delimitat ³i realizabil prin mijloace politice. Într-adev r, exist  suciente situaµii în care preferinµele ma jorit µii democratice sunt însumate f r  echivoc într-o ordine colectiv  a preferinµelor. Dar în cele din urm  trebuie s  putem discerne cazurile bine denite de cele dominant ideologice, în care

interesul naµional
2

este un simplu dispozitiv retoric.

Viziunea democratic  vs. viziunea obiectivist 

În cartea a VI-a dialogului cârmaciului de corabie:

Republica,

Platon prezint  faimoasa parabol  a

Închipuie-µi întâmplarea urm toare, ap rut  e în cazul mai multor nave, e într-al uneia singure: exist  un proprietar care îi dep ³e³te pe toµi cei de pe nav  prin m rime ³i forµ , dar care e puµin surd, nu vede prea bine ³i nu e st pân pe ³tiinµa navigaµiei. Marinarii se sf desc între ei în leg tur  cu cârmuirea, ecare socotind c  el trebuie s  cârmuiasc , f r  îns  s  înv µat vreodat  meseria de cârmaci, f r  s -l poat  numi pe înv µ torul s u, ori r stimpul când a înv µato. În plus, el arm  c  arta cârmuirii nici nu se învaµ , iar pe cel ce susµine contrariul sunt gata s -l taie în buc µi. Ei îl înconjoar  mereu pe proprietar, st ruind ³i f când orice, pentru ca el s  le încredinµeze
2

cârma; iar când s-ar întâmpla c  nu ei, ci alµii s -l înduplece, ori îi ucid pe ace³tia, ori îi zvârl de pe nav . Pe vrednicul proprietar îl opresc cu m tr gun  sau cu b utur  mult  sau cu altceva s  conduc  nava ³i, slujindu-se de oamenii pe care îi au, bând ³i osp tându-se, navigheaz  a³a cum e de crezut c  astfel de oameni pot naviga. Pe deasupra, îl laud  pe cel iscusit în a-i ajuta s  conduc  e prin convingerea, e prin silirea proprietarului, numindu-l navigator, cârmaci ³i ³tiutor al artei navigaµiei. Iar pe cel ce nu-i astfel, îl oc r sc ca pe unul nefolositor ³i nici nu vor s  dea ascultare adev ratului cârmaci, nici nu vor s  înµeleag  c  lui îi este necesar s  se preocupe de an, anotimp, cer, stele, vânturi ³i tot ceea ce este trebuincios meseriei, dac , într-adev r, urmeaz  ca nava s  aib  o cârmuire. “i mai socotesc c , pentru ca cineva s  cârmuiasc , nu este cu putinµ  ca el s  posede, deopotriv , ³tiinµa ³i zelul studios al adev ratului cârmaci, laolalt  cu experienµa practic  a navigaµiei, indiferent dac  unii oameni ar voi, sau nu, s  le posede laolalt . (Platon, Republica, Cartea a VI-a, 488ae; trad. rom. Andrei Cornea, Editura ³tiinµic  ³i enciclopedic , Bucure³ti, 1986).
Pasajul rezum  critica platonian  la adresa sistemului democratic de guvern mânt. Proprietarul este, desigur, poporul (demos), inepµii marinari

sunt oamenii politici, iar adev ratul cârmaci este acea minoritate înzestrat  cu ³tiinµa ³i experienµa guvern rii. Avem, a³adar, tabloul unei lupte

iresponsabile pentru putere, din care înving tori ies, prin natura lucrurilor, mediocrii lipsiµi de competenµ  ³i moralitate, în vreme ce cârmaciul, cel care posed  ³tiinµa teoretic , dar ³i experienµa practic  a guvern rii, este oc rât ³i marginalizat. Relevante pentru studiul de faµ  nu sunt atât remarcile critice la adresa democraµiei directe a Atenei, cât prezenµa unor asumpµii de importanµ  decisiv  pentru cultura occidental , pân  ast zi. Este vorba despre asumpµia c  exist  un model optim de organizare social  a cet µii

1

dictat de un principiu de raµionalitate care transcende limitele experienµei umane. Conduc torul este înµeleptul care cunoa³te adev rata natur  a omului ³i a societ µii, precum ³i c ile de împlinire a acestora. Este o viziune

ce avea s  parcurg  istoria occidentului sub forma dihotomiei augustiniene dintre

civitas terrena

³i

civitas Dei.

1 În cazul republicii platoniene, este vorba despre tripartiµia social  în clasele conduc torilor, soldaµilor ³i muncitorilor, potrivit virtuµilor lor: înµelepciunea, curajul ³i moderaµia, potrivit

oikeiopragiei, principiu de organizare social  ³i, în acela³i timp, principiu paidetic,

de edicare interioar  a individului.

3

O alt  tradiµie de gândire, care s-a impus odat  cu modernitatea european , este aceea a individualismului politic, a constituirii acµiunii politice ca rezultant  a preferinµelor individuale ale membrilor societ µii. Astfel, politica este expresia democratic  a intereselor cet µenilor ³i a c ilor de acµiune favorizate de ace³tia. Interesul naµional nu poate , în aceast  viziune, decât expresia voinµei populare în chestiuni care privesc trebuinµele fundamentale ale societ µii în ansamblu. Pe de o parte, aceast  ultim  fraz  presupune c  voinµa popular  poate exprimat  ³i cuanticat  într-un mod necontroversat; regula ma jorit µii, simple sau, dup  caz, absolute, este candidatul natural. Pe de alt  parte,

se impune identicarea ³i descrierea analitic  a intereselor fundamentale ale naµiunii; interesul naµional nu poate formulat decât prin denirea lor ³i prin deliberarea democratic  asupra c ilor de satisfacere a lor. Care sunt ele? O list  scurt  întocmit  de George ³i Keohane (xxx) identic  trei dimensiuni ale interesului naµional: economic . de sine ( supravieµuirea zic , autonomia ³i bun starea respectul colectiv

collective self-esteem ).

Wendt (1999) adaug  o a patra dimensiune:

Analiz m ecare dintre aceste dimensiuni în

subsecµiunea urm toare.

2.1

Dimensiunile interesului naµional

Pilonii interesului naµional enumeraµi mai sus sunt supravieµuirea zic , bun starea economic , autonomia ³i mândria naµional . Supravieµuirea zic  se traduce în limbajul curent al relaµiilor internaµionale prin asigurarea securit µii statului, întrucât se refer  la supravieµuirea complexului social-instituµional ai c rui membri sunt indivizii unei societ µi suverane. Securitatea unei societ µi prive³te asigurarea condiµiilor de re-

producere social  a ansamblului social, adic  la subzistenµa material  a indivizilor, dar ³i la perpetuarea cultural  ³i politic  a colectivit µii. Sunt

implicate norme ³i reguli de comportament social, dar ³i valori, credinµe ³i simboluri colective. Conceptul de

identitate

este util pentru a descrie meca-

nismele de reproducere social  a colectivit µilor umane. În cele ce urmeaz , în condiµiile de reproducere social  a unui grup voi include reproducerea identit µii sale colective. Din punct de vedere istoric, principala funcµie a statului a fost aceea de a se lupta cu alte state e defensiv, e prin ofensiv  militar . Este ceea ce a inspirat teoria realist  a relaµiilor internaµionale, în care securitatea statului este alfa ³i omega în politica extern , ind supraordonat  ca importanµ 

4

oric rei alt obiectiv politic.

Bun starea economic 

a unei naµiuni se refer , intuitiv, la nivelul de

bun stare al membrilor societ µii, îns  trebuie s  satisfac  un mod de producµie ³i de distribuire social  a beneciilor care s  asigure reproducerea material  a identit µii respectivei naµiuni. O condiµie minimal  de reproducere social  a grupului este

sucienµa economic 

în termeni de resurse umane

³i materiale, dar ³i de condiµii sistemice de ordin normativ ³i de funcµionalitate economic . Dac  securitatea unui stat este o precondiµie a prosperit µii economice, la rându-i, securitatea presupune un nivel minim de resurse materiale ³i umane

2

Experienµa istoric  contemporan  a unor dictaturi arat 

c  supradimensionarea nivelul de securitate naµional  impune sacricii economice dramatice la nivel individual.

Autonomia unei naµiuni este un corelat conceptual al suveranit µii de stat

³i desemneaz  abilitatea sistemului social de a-³i constitui mecanisme ³i de a desemna instituµii care s  exercite controlul asupra distribuirii sociale a resurselor. Simpla supravieµuire a unei societ µi nu este sucient  pentru reproducerea sa social ; autonomia este o precondiµie, exprimat  discursiv prin retorica libert µii. Libertatea unei naµiuni se reect  în capacitatea de a-³i De³i, în realitate, numeroase state

exercita atributele suveranit µii de stat.

cu recunoa³tere formal  internaµional  nu au capacitate de control asupra propriului teritoriu în terminologie webberian , nu au monopol asupra violenµei organizate ³i nici control asupra uxului de persoane, bunuri ³i informaµie peste graniµele proprii, ind în fapt cvasi-state sau state e³uate (

failed states ), obiectivul recunoa³terii ca stat suveran este un factor de moAcest lu-

tivaµie extrem de puternic atât al mi³c rilor etno-naµionale, cât ³i al statelor care nu au recunoa³terea deplin  a comunit µii intnernaµionale.

cru se explic  atât prin beneciile directe ale suveranit µii reprezentare diplomatic , posibilitatea încheierii de acorduri cu instituµiile nanciare internaµionale, etc. cât ³i prin satisfacerea nevoii psihologice de status prin câ³tigarea egalit µii formale cu ceilalµi actori ai scenei internaµionale. Acest ultim aspect se leag  de urm toarea dimensiune a interesului naµionale.

Stima colectiv  de sine

se refer  la nevoia unui colectiv social de a avea o

imagine bun  despre sine ³i de a respectat de ceilalµi (Wendt 1999: 235). Imaginile de sine sunt produsul reect rii percepµiilor pozitive sau negative pe care ei le au despre noi. Desigur, stima colectiv  de sine se Acestea se formeaz  prin

alimenteaz  din percepµii preponderent pozitive.

2 Acest nivel minim este relativ din punct de vedere cultural, geograc ³i istoric.

5

mecanisme ale c ror articulaµii sunt valori, norme etice, religioase ³i estetice ³i elemente retoric-discursive modelate ideologic.

2.2

Naµionalism ³i ideologie

În analiza conceptului de interes naµional, este util s  abord m separat rolul calicativului naµional, întrucât acesta implic  elemente de construcµie ideologic  ce se dovedesc, în ultim  instanµ , a constitutive pentru acµiunea politic  în numele naµiunii. Ca deniµie de lucru, înµelegem prin ideologie o viziune totalizatoare despre lume (

Weltanschauung ), insensibil  la condiµion ri temporale ³i sociale,

care reprezint  realitatea într-un mod radical simplicat, pornind de câteva premise absolutizante. O conotaµie suplimentar  a termenului este aceea de includere a unor elemente de persuasiune sau de manipulare ce oculteaz  adev ratele interese ale unui grup sau organizaµii, încercând s  se legitimeze printr-o aparent  necesitate natural  sau moral . În cultura modern , stima colectiv  de sine este alimentat  de doctIdeologia

rina statului naµional, prin derivate precum mândria naµional .

naµionalismului este cvasi-universal acceptat , ind, poate, cea mai bine înr d cinat  concepµie politic . Partiµionarea lumii în state naµionale este considerat  natural , legitim  ³i necesar . Tot ceeea ce este naµional poart , din secolul XIX încoace, semnul legalit µii, intangibilit µii ³i indispensabilit µii politice. Evenimentele istorice de referinµ  pentru consolidarea în con³tiinµa public  a doctrinei naµionalismului sunt r zboaiele de eliberare din Europa secolului XIX, emanciparea lumii a treia de colonialismul european la mijlocul secolului XX ³i eliberarea popoarelor Europei centrale ³i de est dup  pr bu³irea imperiului sovietic. Complexul de idei al naµionalismului se dovede³te a ideologic în m sura în care motivaµia emancipatoare ce l-a generat se combin  cu un interes de dominaµie. Statul naµional se manifest  ideologic prin identicarea ordinii

dominante (statul) cu poporul dominat (naµiunea). Dihotomiile nete dintre intern ³i extern, dintre noi ³i ceilalµisunt dispozitive de creare a loialit µii sunt instrumentale în alimentarea stimei colective de sine. Pe de

alt  parte, naµionalismul impune constrângeri severe de comportament public reprezentanµilor puterii, a c ror supravieµuire politic  depinde în mare m sur  de asimilarea formal  a acestei forme de discurs. La rându-i, autonomia statului suveran este implicat  într-un proces de construcµie social  de coloratur  ideologic : pe de o parte, delimitarea ex-

6

tern  riguroas  (independenµa naµional ) este legitimat  printr-o pretins  omogenitate a intereselor politice interne. Pe de alt  parte, pledoaria pen-

tru consens politic intern (unitatea naµional ) se întemeiaz , de regul , pe crearea percepµiei unui antagonism exacerbat al intereselor externe. Astfel,

pretenµiile de putere intern  ³i extern  ale statului se întrep trund într-un argument circular, de auto-justicare specioas . În bun  m sur , politica

intern  ³i cea extern  devin dependente de interesele de dominaµie ale organiz rii de stat, care se prezint  drept interes naµional, dup  cum constructul socio-politic numit interes naµional impune constrângeri semnicative acµiunii politice. Exist  ³i o dimensiune internaµional  a dialecticii ideologiei naµionaliste. Apelului intern la solidaritate îi corespund gesturi de forµ  c tre exterior. Desf ³urarea de forµ  a statului naµional provoac  contra-reacµii ale altor state; la rândul lor, acestea sunt percepute ca ameninµ ri, dând conµinut cli³eului naµionalist al confrunt rii prieten-du³man. Este astfel reînt rit A³a se închide

apelul la un stat puternic, ap r tor al interesului naµional.

cercul extern al construcµiei ideologice; nu ca doctrin  izolat  a unui singur stat dobânde³te naµionalismul reputaµia sa de sistem de justicare a puterii de stat, ci doar prin interacµiunea cu alte state. În ne, interesele economice colective se servesc de retorica naµionalist . De exemplu, în numele interesului naµional sunt cerute subvenµii pentru export sau restricµii de import, intervenµii asupra cursului de schimb pentru a favoriza exporturile, ca ³i declan³area unor programe naµionale de cheltuieli sociale. De asemenea, interesul naµional este invocat pentru justicarea unor înµelegeri de cartel sau fuziuni între concerne în numele competitivit µii naµionale, dar în detrimentul altor grupuri

3

3 Un exemplu îl constituie dezbaterea privind taxa de prim  înmatriculare pe care
Guvernul României a introdus-o la începutul lui 2007. Toµi actorii majori care s-au exprimat public primul ministru, ministrul de nanµe, pre³edintele României, Asociaµia Produc torilor ³i Importatorilor de Automobile (APIA), al c rei pre³edinte onoric este însu³i primul ministru de³i situaµi pe poziµii concurente, au invocat ap rarea interesului naµional. Lucrurile nu sunt deloc la fel de clare din perspectiva consumatorului de pe piaµa auto româneasc , ori a importatorilor de ma³ini la mâna a doua. În plus, chestiunea este complicat  prin implicarea Comisiei Europene, ca urmare a incompatibilit µii acestei taxe cu Tratatul de aderare a României la EU.

7

2.3

Prioritizarea dimensiunilor interesului naµional. Perspective teoretice concurente

Toate cele patru dimensiuni ale interesului colectiv trebuie satisf cute pe termen lung, altminteri reproducerea social  a grupului este ameninµat . Adesea îns , susµinerea uneia dintre dimensiuni se face pe seama celorlalte, astfel c  acµiunea coerent  presupune o ordine a priorit µilor. acest lucru nu constituie o problem : La prima vedere,

este de a³teptat ca, prin consultarea

democratic  a electoratului, s  se poat  observa direct care este preferinµa
popular  Dicultatea este c  nu avem asigurate ma jorit µi democratice cu privire la o atare ordine a priorit µilor decât în situaµii extreme. Când µara se a  în r zboi sau sub ameninµare militar  iminent , securitatea are prioritate indiscutabil ; când populaµia este lovit  de o epidemie, interesul naµional const , mai presus de orice, în distribuirea rapid  a unor servicii medicale eciente; când seceta, inundaµiile ori alte catastrofe naturale lovesc masiv, interesul naµional se traduce automat în luarea unor m suri specice. astfel de situaµii constituie excepµia, nu regula. Dar

Politica de zi cu zi nu se

desf ³oar  sub imperativul unor astfel de urgenµe. În lipsa lor, reprezent rile sociale de detaliu ale dimensiunilor interesului naµional, precum ³i metodele de realizare a lor, constituie o perpetu  baz  de divergenµe. cum stabile³te ordinea importanµei celor patru dimensiuni? Atunci cine ³i R spunsul deS  facem o

pinde de perspectiva teoretic  asupra relaµiilor internaµionale. scurt  trecere în revist  a celor mai importante ³coli de gândire. “coala realist  a relaµiilor internaµionale (RI) ritatea naµional  pe primul plan.

4

pune necondiµionat secu-

Realistul este consumat de preocuparea

faµ  de ameninµ rile posibile la adresa supravieµuirii statului, sceptic faµ  de intenµiile celorlalµi. Statul este v zut ca un actor raµional ce lupt  pen-

tru supravieµuire într-un mediu internaµional anarhic, adic  lipsit de o autoritate supraordonat  nivelului statal. nat securit µii naµionale. Orice alt tip de interes e subordo-

Interesul naµional este preocuparea de c p tâi a 

omul de stat, care acµioneaz  pentru m rirea puterii µ rii, indiferent faµ  de preferinµele poporului. De la Machiavelli la Metternich, de la Bismark la Kissinger, omul de stat informat ³i lucid calculeaz  cu multe mut ri înainte care sunt posibilele poziµii de maxim  inuenµ  ale naµiunii sale. Susµin torii liberalismului instituµional sau instituµionalismului în RI, pre-

4 Întemeiat de Hans Morgenthau prin a sa
primul rând de Kenneth Waltz (1979).

Politics Among Nations

(1948), realismul,

ca teorie a relaµiilor internaµionale, e continuat în abordarea neorealist , reprezentat  în

8

cum Robert Keohane sau Joseph Nye, consider  cooperarea economic  internaµional  drept cheia politicii externe a unui stat, întrucât genereaz  nu numai prosperitate economic , ci ³i securitate, ca efect al m ririi încrederii reciproce ³i a predictibilit µii pe scena internaµional . Schimburile in-

ternaµionale mutual avanta joase constituie c i stabile de interacµiune între state, ceea ce este fundamental pentru crearea dreptului internaµional ³i pentru funcµionarea instituµiilor internaµionale. Securitatea este astfel un preµios produs derivat al tiparelor de interacµiune

win-win,

care aduc statelor dividende economice, dar ³i schimburi de Acestea din urm  constituie substanµa a ceea ce Nye puterea subtil  a unui stat. Dar, dintr-o alt  perspec-

idei, valori ³i norme. nume³te

soft power,

tiv  teoretic , însemn tatea lor este de un alt gen: ³coala constructivist  a RI insist  c 

preferinµele

decidenµilor politici, preferinµe care denesc acµiunea

de politic  extern  ale oric rei naµiuni, nu sunt imuabile, adic  nu caracterizeaz  în chip denitiv natura ³i interesele unui actor statal; dimpotriv , este probabil ca ele s  se modice, poate chiar radical, în procesul interacµiunii cu ceilalµi.

3

Problema alegerii colective: circularitatea preferinµelor

S  presupunem c  un grup de oameni format din trei persoane, urmeaz  s  aleag  între trei alternative,

A, B

³i

C,

x, y

³i

z.

S  presupunem c , pe

baza preferinµelor individuale ale membrilor, grupul manifest  urm toarele preferinµe:

x

este preferat  lui

y; y

este preferat  lui

x.

Astfel, la nivel colectiv, ordinea preferinµelor este

z ; z este preferat  lui x > y > z > x, ceea
Cu alte cuvinte,

ce reprezint  o circularitate a preferinµelor la nivel social. 

raµionalitatea preferinµelor individuale nu garanteaz  raµionalitatea preferinµei sociale (Miroiu 2005: 159). Vorbim de iraµionalitate deoarece situaµiile de circularitate sociale a preferinµelor fac cu neputinµ  alegerea justicat  a unei alternative din mulµimea celor disponibile. A vem de-a face cu un

fenomen extrem de important al vieµii sociale. Pentru a-l descrie în termeni

G de aleg tori care au de ales între mai mult de dou  cursuri alternative de acµiune. De pild , e x acµiunea de a m ri pensiile prin aport de la bugetul de stat, y investiµia în infrastructur  de transport ³i z m rirea bugetului educaµiei naµionale. Dac , comparând dou  câte dou 
generali, s  consider m un grup

9

aceste trei alternative utilizând regula ma jorit µii simple, constat m c  exist  o alternativ  care este de ecare preferat  de majoritatea membrilor lui

Condorcet

G,

atunci vom spune c  acea alternativ  are proprietatea de a 

înving tor

în ierarhizarea social  a celor trei alternative. S  presupunem c ,

în exemplu de faµ ,

z

este alternativa înving toare Condorcet.

În aceast 

situaµie, este relativ simplu s  identic m interesul naµional cu preferinµa colectiv  pentru

z,

în condiµiile în care l rgim

G pân  la a include toµi mem-

brii unei societ µi.

Din p cate pentru viaµa politic , nu în toate situaµiile

de ierarhizare a preferinµelor sociale exist  un înving tor Condorcet, adic  o cea mai preferat  alternativ , prin regula majorit µii simple. Miroiu (2005: 169) ofer  exemplul interacµiunilor de tipul s  împ rµim dolarul , în care actorii

A, B

³i

C

au la dispoziµie suma de, s  zicem, 900 de lei, urmând s  Varianta conform  intuiµiilor noastre etice este

decid  asupra împ rµirii ei.

o distribuire în p rµi egale a sumei: [450, 0, 450] propus  de

x

= [300, 300, 300]. Dar alternativa

y

=

C

lui

A

va preferat  de aceast  ma joritate de doi

membri ai grupului. Mai departe, care este, faµ  de cu propunerea

B

poate face propunerea

z

= [500, 400, 0],

y,

în avantajul lui

A

³i

B.

Este raµional ca

v

= [600, 0, 300], dup  care

B x

poate propune

C s  continue w = [0, 500, w
>

400], reluând astfel ciclul continuat de alternativa [450, 0, 450], etc. Este de observat c  ordinea preferinµelor de grup este ce constituie o circularitate deplin . S  concluzion m din nou: regula majorit µii simple nu permite întotAcum, exist  alte reguli >

y

>

z

>

v

>

x,

ceea

deauna identicarea unei înving tor Condorcet.

de agregare a preferinµelor individuale decât majoritatea simpl , care nu genereaz  ciclicit µi. Dou  dintre cele mai importante sunt a³a-numitele Cea dintâi const  în urm toarea

reguli ale lui Condorcet, respectiv Borda.

procedur : pentru oricare ³ir ordonat de alternative de tipul numerele persoanelor care prefer  pe

x

lui

y,

pe

y

lui

z

³i pe

xyz adun m x ³ui z . Suma

cea mai mare corespunde, conform acestei reguli, alternativei alese. Regula lui Borda const  în asocierea unui num r descresc tor de puncte pentru alternativele aate pe locuri descresc toare într-un ³ir al preferinµ³elor. Pentru ecare membru al grupului, ata³ m trei puncte alternativei cele mai preferate, dou  puncte celei de pe locul doi ³i un punct celei de pe ultimul loc. Adunând punctele astfel obµinute de ecare alternativ  la nivel social, obµinem ordinea preferinµelor sociale. Apelul intuitiv al regulii lui Borda este acela c  ia în calcul întregul ansamblu de preferinµe exprimate de un grup; astfel, conteaz  nu doar dac , s  spunem,

x

este preferat lui

y

³i lui

z,

ci ³i dac 

y

este preferat  lui

z.

Pe de

10

alt  parte, regula lui Condorcet face dreptate intuiµiei c  o alternativ  trebuie aleas  doar pe baza comparaµiei sale cu alte alternative, nu din punctul de vedere al relaµiilor dintre alternativele învinse. Într-un limbaj mai tehnic, regula lui Borda nu are proprietatea independenµei alternativelor irelevante, care cere ca relaµia de preferinµ  între dou  alternative s  nu e afectat  de existenµa unor alte alternative. Putem, cu noµiunile introduse, formula un rezultat important: utilizând diferite reguli de agregare a preferinµelor individuale, putem obµine câ³tig tori diferiµi, adic  alternative diferite care s  exprime preferinµele sociale cele mai înalte. Acesta este un aspect crucial pentru analiza noµiunii de interes

naµional: reguli de agregare diferite pot schimba rezultatele alegerii colective, chiar dac  preferinµele individuale r mân acelea³i. Un alt rezultat important al teoriei sociale este (1951), care releva un alt aspect al vieµii sociale:

teorema lui Arrow
domeniului universal,

nu poate exista o regul 

de agregare social  a preferinµelor individuale care s  satisfac  simultan o mulµime de patru cerinµe rezonabile: (1) proprietatea care se refer  la neexcluderea nici-unui

prol

al grupului considerat, adic 

de optimalitate Pareto, care stipuleaz  c  este preferat  social o alternativ 
care e în avantajului cel puµin unui membru al grupului f r  a în dezavantajul celorlaµi; (3) proprietatea condiµia de

a nici unui tip de distribuµie de preferinµe la nivel individual; (2)

criteriul
³i (4)

nedictatur , potrivit c reia nici un membru al grupului nu poate

independenµei alternativelor irelevante

impune preferinµa proprie asupra grupului. Semnicaµia teoremei lui Arrow pentru viaµa social  ³i politic  este enorm . Ea ne arat  c  nici o regul  rezonabil  reexiv , conex  ³i tranzitiv  de agregare a preferinµelor nu poate asigura identicarea unei alternativ  înving toare, în orice situaµie de alegere social . În particular, aceasta revine la a spune c  nu exist  o cale universal  prin care putem identica interesul general al unui grup folosind regula majorit µii simple. Teorema lui Arrow a generat un întreg domeniu al cercet rii sociale, numit teoria alegerii sociale (

social choice theory ).

O tem  important  a domeniului

este de a formula condiµii raµionale mai slabe decât (1)(4), care s  îng duie totu³i o soluµie univoc  a alegerii sociale. În încercarea de relaxare a constrângerilor, a fost admis  cvasi-intangibilitatea criteriului de optimalitate Pareto, criteriu care asigur , în cele din urm , c  alegerea social  este un produs al preferinµelor individuale. În ceea ce prive³te celelalte condiµii, se

poate ar ta c  agregarea preferinµelor individuale f r  satisfacerea condiµiei de independenµ  precum în cazul regulii lui Borda evit  ciclicitatea prefer-

11

inµelor. Apoi, condiµiile domeniului universal ³i nedictaturii pot relaxate cu condiµia afect rii unei asumpµii cheie a teoremei lui Arrow: caracterul privat al preferinµelor. În practica vieµii sociale, preferinµele exprimate prin alegeri sunt, de regul , informate de dezbateri publice, ori afectate de patologii ale discursului public, precum practicile manipulative. Totu³i, pe baza observaµiilor empirice, se poate obiecta c  funcµionarea vieµii democratice bazat  pe regula ma jorit µii simple nu pare s  fost deloc blocat  de frecvente situaµii de circularitate a preferinµelor sociale. Cercet torii proceselor electorale au identicat instan³e foarte rare de intranzitivitate. Explicaµia este una dubl : pe de o parte, este incert 

conrmarea

empiric  a predicµiilor teoretice, întrucât procedurile de vot din statele democratice nu recurg la compararea perechilor de candidaµi. Sondajele de opinie pot îns  realiza compararea candidaµilor doi câte doi, putând evidenµia, în marja de eroare, circularit µi. Un exemplu interesant este oferit de KurrildKlitgaard (2001), citat de Miroiu (2005: 192), ar tând o circularitate clar  a preferinµelor electoratului faµ  de candidaµii la funcµia de prim-ministru al Danemarcei în 1994, între Poul Nyrup Rasmussen, primul-ministru în funcµie, Ue Ellemann-Jensen, fost ministru de externe ³i Hans Engell, fost ministru al justiµiei. Este util s  distingem, împreun  cu Miroiu (2005: 191) între dou  tipuri de situaµii electorale:

votul în comitete

³i

alegerile de mas .

În votul în

comitete, ecare membru al grupului este bine informat asupra alternativelor ³i asupra consecinµelor acestora, procedurile electorale permiµându-i s  poate propune ³i susµine alternativa pe care o prefer . În alegerile de mas , informaµiile majorit µii aleg torilor asupra alternativelor sunt reduse sau inexacte, capacitatea indivizilor de a inuenµa rezultatele alegerilor ind redus  datorit  posibilit µilor foarte limitate de a face propuneri ³i ponderii reduse a votului individual. Pentru denirea strategic  a interesului naµional, votul în comitete este cel relevant, întrucât, pe de o parte, deciziile strategice sunt luate în cercuri relativ restrânse de decidenµi politici ³i, pe de alt  parte, validarea alternativelor prin alegeri de mas  presupune alegerea dintr-un num r mic de variante prefabricate. Un exemplu elocvent de vot în comitet cu implicaµii nemijlocite asupra interesului naµional este oferit de Bueno de Mesquita (2005: 326331). Autorul relateaz  procesul de luare a deciziei în cadrul comitetului executiv de la Casa Alb  numit de pre³edintele J. F. Kennedy în septembrie 1962, în contextul crizei rachetelor din Cuba. Trei alternative de r spuns la situaµia creat  de sovietici au fost luate în consideraµia cu prec dere: instituirea unei

12

blocade navale a insulei, lovituri aeriene de mare precizie, urmat  eventual de ocuparea militar  a Cubei; negocieri diplomatice. Prima alternativ  a fost susµinut  de procurorul general, Robert Kennedy, ³i de secretarul ap r rii, Robert McNamara. A doua lor opµiune era intervenµia militar , ind de-

schis opu³i ideii de negociere diplomatic  cu sovieticii prin realizarea unei retrageri rachetelor americane Jupiter, staµionate în Turcia, condiµionat  de retragerea rachetelor sovietice din Cuba. O a doua facµiune, reprezentat  de ³ei statelor majore ai armatei ³i susµinut  de ex-secretarul ap r rii Dean Acheson, pleda pentru intervenµia militar , preferând apoi alternativa diplomatic  ³i plasând pe ultimul loc ideea blocadei maritime, socotit  nepotrivit  pentru rezolvarea chestiunii rachetelor deja instalate pe insul . În ne,

facµiunea reprezentat  de ambasadorul american la ONU, Adlai Stevenson, susµinea în primul rând opµiunea diplomatic , argumentând c  ameninµarea strategic  nou creat  nu era atât de mare încât s  nu poat  controlat  prin sistemul deja existent de echilibru al terorii nucleare. Ca ³i pre³edintele Kennedy, Stevenson era de p rere c  rachetele Jupiter din Turcia erau oricum dep ³ite tehnologic. Apoi, a treia facµiune prefera blocada naval ,

punând pe ultimul loc ideea intervenµiei militare, din pricina riscului enorm de escaladare militar  a conictului. Supunând la vot ecare alternativ , nici una dintre ele nu ar câ³tigat o majoritate. dou  împotriv . În ecare caz, o alternativ  ar primit un vot pentru ³i O alt  modalitate de alegere a alternativei preferate socâ³tig toarea

cial era compararea dou  câte dou  a celor trei alternative:

primei runde este comparat  cu cea de-a treia alternativ , ind astfel stabilit  soluµia recomandat  pre³edintelui. S  not m cu naval , cu

x alternativa blocad 

y 

intervenµia militar  ³i cu

c  pentru Dean Acheson ³i preferinµelor era

Joint Chiefs of Sta
x
³i

z 

soluµia diplomatic . Reamintim (a doua facµiune), ordinea

y

>

z

>

x.

Astfel, pentru a-³i favoriza alternativa preferat ,

ei ar propus mai întâi alegerea dintre alternative, facµiunea a doua ar ales

z.

În competiµia dintre aceste

z,

adic  soluµia diplomatic , al turi

de facµiunea a treia, a lui Adlai Stevenson. Apoi, câ³tig toarea primei runde (soluµia diplomatic ) ar fost pus  în competiµie cu

x,

soluµia intervenµiei

militare în Cuba, care ar fost aleas  atât de facµiunea a doua, cât ³i de prima, a lui McNamara, impunându-se astfel în nal. Putem deja observa

c  agenda procedurilor de alegere este hot râtoare pentru desemnarea alternativei câ³tig toare, în poda deplinei simetrii de distribuire a voturilor individuale pe cele trei alternative. F când un sumar, constat m c  ordinea agregat  a preferinµelor prezint 

13

o ciclicitate perfect , rezultatul ind urm torul: prima facµiune are ordinea preferinµelor de-a treia

x
>

>

y
>

>

z,

pentru a doua facµiune

y
>

>

z
>

>

x,
>

iar pentru cea

z

x

z.

Prin agregare, obµinem

x

y

z

x.

Astfel, de³i

preferinµele ec rui membru al grupului sunt ordonate, preferinµele colective sunt intranzitive ³i inconsistente. Alternativa adoptat  în cele din urm  depinde de priceperea facµiunilor de a manipula agenda, nu de g sirea unui consens asupra interesului naµional. Rezultatul depinde de ordinea în care sunt discutate alternativele, chiar dac  preferinµele membrilor grupului sunt neschimbate. Este important s  remarc m c , în aceast  situaµie, nu putem spune c  vreuna dintre cele trei alternative reprezenta interesul naµional într-o m sur  mai mare decât celelalte dou , întrucât ecare dintre ele se lovea de opoziµia a dou  treimi din membrii grupului. Invers, pornind de la o agend  potrivit  a dezbaterilor, ecare alternativ  se putea bucura de susµinerea majorit µii. În concluzie, interesul naµional ar fost rezultatul agendei alegerilor, nu al distribuµiei individuale de preferinµe. De³i agregarea social  a preferinµelor prin regula majorit µii poate, în multe situaµii, duce la alegerea unei alternative de acµiune politic  necircular , dominat  asupra tuturor celorlalte alternative, problema este c , pe de o parte, uneori acest lucru nu este posibil ³i, pe de alt  parte, nu putem prezice când anume vor generate situaµii de netranzitivitate.

14

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful