You are on page 1of 2

DI – MASUSING BANGHAY – ARALIN SA FILIPINO 10

Grade 10 – Einstein
Ika – 08 ng Oktubre 2015

I. LAYUNIN:
Nagagamit ang angkop na mga paraan ng pagpapahayag ng
damdamin sa isang tula. (F10W6-le-f-60)

II. PAKSA AT KAGAMITAN:
Paksa: Tula – “REPUBLIKONG BASAHAN”
Iba’t – ibang Paraan sa Pagpapahayag ng Emosyon
Kagamitan:
Modyul sa Mag - Aaral
Mga guhit sa kartolina ng iba’t – ibang mukha / emosyon
Mga strips na may nakasabit ng iba’t – ibang damdamin

III. PAMAMARAAN
A. Gawain
Ipapadikit sa pisara ang iba’t – ibang mukha na kung saan papipiliin
sila at ikokonekta ito sa naunang araw na talakayan.
Magbibigay ng mga pahayag o saloobin ang mga mag – aaral sa
napiling mukha.
B. Analisis / Pagsusuri
Itanong: Bakit napakahalaga
damdamin / emosyon?

ang

wastong

pagpapahayag

ng

C. Paghahalaw / Abstraksyon
Ipagawa ang Gawain 8(k) sa modyul. Gabayan ang mga mag – aaral
sa paghihinuha ng damdaming ipinahihiwatig sa bawat saknong ng
tula.
Pagtalakay sa mga paraan ng pagpapahayag ng emosyon.

D. Aplikasyon

TAKDANG GAWAIN: Ipasagot ang Pagsasanay 1 at 2 sa Modyul ng Mag – aaral (p. IV. Ang guro ang magbibigay ng damdamin at ang mag – aaral ang magpapahayag sa dayalogo ayon sa paraang naiatas sa kanila. 98) Inihanda ni: Gng. Kailangan ayon sa paraan ng paggamit ng wika sa pagpapahayag ng emosyon. SABIT Guro sa Filipino Approved: TITO C. Ang bawat pangkat ay bubuo ng halimbawang dayalogo na ipapakita sa klase.Pangkatin ang klase sa 5 hanggang anim. 97) V. EBALWASYON Ipasagot ang pagsasanay sa Modyul ng Mag – aaral (p. SOCORRO M. ESPIÑO Principal .