You are on page 1of 11

ITEM

• Perkara Atau Alat Yang Digunakan Untuk


Mendapatkan Respons Yang Merupakan
Maklumat Yang Boleh Dipertimbangkan
Dalam Pentaksiran Atau Pengukuran
Konstruk
SUBJEKTIF

Respon Terbuka

JENIS ITEM Respons Terhad

Berpandu

Berstruktur
Item Subjektif
• Item yang membenarkan subjektiviti
dalam respon yang diberikan oleh
pelajar.
• Bersifat polikotomus iaitu boleh menguji
pelbagai konstruk dalam satu item.
• Pelajar boleh mempamerkan kedalaman
pengetahuan dan kemahiran yang
dimiliki.
Ken
ali Komponen Item Subjektif

RANGSANGAN Mengandungi maklumat khusus dalam bentuk


( STIMULUS ) petikan, rajah, jadual, carta, situasi dll.

Bahagian yang mengandungi tugasan.


Dinyatakan dalam bentuk soalan ayat
STEM lengkap atau
kenyataan yang tidak lengkap.

SKEMA Memaparkan cadangan jawapan dan cara


PENSKORAN pemarkahan dibuat.
CONTOH ITEM RESPONS TERBUKA

Soalan PMR 2005

1.Nyatakan secara ringkas riwayat hidup Bilal bin Rabah.


( 2 markah)

Soalan PMR 2006

2. Remaja lelaki dan perempuan masa kini sering terjebak dengan


pergaulan bebas.
Huraikan dua kesan pergaulan bebas terhadap kehidupan
masyarakat. ( 4 markah )

Soalan SPM 2004

Khalifah Umar al-Khattab terkenal dengan gelaran al-Faruq (orang


yang dapat membezakan antara yang benar dan salah ).
Bagaimanakah anda mencontohi sifat tersebut dalam kehidupan
sebagai seorang pelajar. ( 4 markah )
CONTOH ITEM RESPONS TERHAD
( BENTUK SOALAN )

Soalan SPM 2005


 4. (b) i-Dimanakah al-Sayyid Jamaluddin
al- Afghani dilahirkan ? (2
markah )
Soalan PMR 2006
1.(b) i Nyatakan dua cara bersuci selain
berwuduk. ( 4 markah )
Item
Berpandu

F E
C
A D

i. Namakan tempat-tempat yang bertanda. Susunan


ii. Nyatakan amalan-amalan sunat di tempat bertanda B,C
senang
iii.Terangkan fungsi tempat yang bertanda A.
-sukar
1
2
5

Tempat yang bernombor di atas merupakan tempat yang akan dilalui oleh
jemaah haji dari berbagai arah sebelum masuk ke Mekah.
i. Nyatakan rukun haji yang dilakukan di tempat tersebut. Membantu
ii. Nyatakan nama tempat yang bernombor 1,2,3,4 dan 5 pelajar
iii.Terangkan hikmah diadakan tempat-tempat tersebut.
BENTUK
ITEM BERSTRUKTUR
Soalan berstruktur terdiri daripada

STEM

SET ITEM
BERSTRUKTUR
CONTOH
ITEM BERSTRUKTUR
Soalan SPM 2004

1(a) Terdapat banyak kumpulan yang mengamalkan Senaraikan


& Nyatakan
ajaran sesat.
(i) Jelaskan maksud ajaran sesat [ 2 markah ]
(ii) Terangkan dua kesan buruk mengamalkan
ajaran sesat terhadap individu [ 4 markah ]
(iii) Cadangkan dua cara menanganinya dari-
pada terus berlaku di kalangan masyarakat [ 4 markah ]
Konsep
Soalan PMR 2005 0-2/0-4/0-6

3 (a) (i) Apakah maksud mahsyar ? [ 2 markah ]


(ii) Terangkan dua kepentingan beriman kepada
mahsyar [ 4 markah ]
Teknik Menghasikan Item Subjektif
• Bina JSU yang mengandungi maklumat
berkaitan (Tajuk, Konstruk, Aras)
• Tulis item berdasarkan JSU dengan
mengambilkira objektif mata pelajaran
dan isi pelajaran.
• Nyatakan skor (markah) yang
diperuntukkan bagi setiap item.
• Tulis skema yang menyenaraikan ciri-ciri
jawapan yang layak diberi markah.