You are on page 1of 4

UBND HUYỆN CÁT HẢI CỘNG HOÀ XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PH̉ÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: /CM-PGD&ĐT
Cát Hải, ngày 12 tháng 5 năm 2010
v/v :Thông báo kết quả thanh tra chuyên đề
“Đổi mới phương pháp giáo viên" đợt 2

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường mầm non

Căn cứ kết quả thanh tra của các nhóm thanh tra, phòng Giáo dục và Đào tạo thông báo kết quả thanh
tra chuyên đề “Đổi mới phương pháp giáo viên ” đợt 2 như sau:
I. KẾT QUẢ:

Xếp loại
Họ và tên GV được thanh
TT Trường Tiết dạy Hồ sơ
tra
K TB Kém T K TB Kém
1. x x
Vũ Thị Duyên MN 3 - 2
2. x x
Nguyễn Thị Gáp nt
3. x x
Đỗ Thị Thu Hường nt
4. x x
Lê Th ị Xuyến nt
5. x x
Nguyễn Thị Hồng Liên nt
6. x x
Đỗ Thị Thuỳ Linh nt
7. x x
Hà Thị Yến nt
8. x x
Vũ Thị Kim Liên nt
9. x x
Phạm Quốc Việt nt
10. x x
Hoàng Thị Mến nt
11. x x
Nguyễn Thị Dung nt
12. x x
Hoàng Thị Kiều Diễm nt
13. x x
Nguyễn Thị Nhung nt
14. x x
Vũ Thị Nhung - Sâm nt
15. x x
Nguyễn Thị Gái nt

1
16. x x
Nguyễn Phương Thuý nt
17. x x
Đoàn Thị Điềm Sơn Ca
18. x x
Nguyễn Thị Kim Hưng nt
19. x x
Nguyễn Thị Thu Huyền nt
20. x x
Nguyễn Thị Hằng nt
21. x x
Nguyễn Thị Nga nt
22. x x
Chu Thị Minh Thuý nt
23. x x
Nguyễn Hương Dịu nt
24. x x
Nguyễn Thị Hải Thanh nt
25. x x
Phạm Thị Hồng Kỳ nt
26. x x
Hoàng Thị Thuỳ nt
27. x x
Vũ Trung Hà nt
28. x x
Nguyễn Thị Diệu Linh nt
29. x x
Lê Thanh Hiền Hương nt
30. x x
Phạm Thị Oanh TTC.Hải
31. x x
Nguyễn Thị Thương nt
32. x x
Hà Thị Thuỳ Dương nt
33. x x
Nguyễn Thị Hoàn nt
34. x x
Nguyễn Thị Thiết nt
35. x x
Vũ Thị Mỵ nt
36. x x
Lê Thị Hạnh nt
37. x x
Phạm Thị Thu Hiền nt
38. x x
Nguyễn Thị Thu Dung nt
39. Phạm Thị Hương nt x x
2
40. x x
Nguyễn Thị Nếp PhùLong
41. x x
Ngô Thị Màn Hiền Hào
42. x x
Nguyễn Thị Ph.Thảo Trân Châu
43. x x
Hoàng Tuấn Anh Xuân Đám
44. x x
Nguyễn Thu Hoà nt
45. x x
Lưu Thị Huyền nt
46. x x
Nguyễn Thị Ph. Thảo nt
Tổng số 3 40 3 9 35 2

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG


1. Về hoạt động học .
1.1.Ưu điểm:
- 100% đơn vị nghiêm túc thực hiện chương trình thực nghiệm GDMN mới.
- Lựa chọn bài dạy phù hợp chủ điểm,xác định được lĩnh vực phát triển chủ đạo (MN Sơn Ca, MN3/ 2 )
- Các cháu mạnh dạn, nhanh nhẹn .
- Đảm bảo nội dung, phương pháp theo chương trình MN mới .
1.2. Hạn chế:
- Giáo viên nói ngọng nhiều ( MN Phù Long, MN TT Cát Hải )
- Vận dụng tích hợp nội dung giáo dục còn máy móc, ồm đồm, vụn vặt, kéo dài thời gian trong tiết dạy
- Trẻ nói quá to khi giao tiếp giữa trẻ với trẻ, trẻ với cô trong hoạt động vui chơi .
- Đồ dùng, nguyên học liệu phục vụ hoạt động vui chơi chưa được thay thế, bổ sung thường xuyên để
tạo hứng thú, phát huy tính tích cực cho trẻ .
2. Về hồ sơ
2.1. Ưu điểm:
- Đủ hồ sơ theo quy định, xây dựng kế hoạch theo đúng chủ điểm đã được phân bổ trong năm học.
2.2. Hạn chế:
- Các đầu mục hồ sơ sổ sách của giáo viên và Hiệu trưởng, Hiệu phó cần thống nhất theo khổ giấy A4
và theo quy định của GDMN, không được tự ý theo mẫu của phổ thông khi chưa có ý kiến của phụ trách
CMMN phòng Giáo dục và phòng MN Sở Giáo dục .
- Sổ dự giờ ( thiếu chữ ký của giáo viên được kiểm tra, nhận xét ưu, nhược điểm chưa tương xứng với
phần cho điểm), sổ điểm danh, sổ theo dõi sức khoẻ của trẻ cập nhật thông tin chưa đầy đủ ( chưa tổng hợp số
trẻ đi học hàng ngày, còn dùng bút phủ tẩy xoá, chưa điền ngày tháng, năm sinh của trẻ )
- Phiếu theo dõi đánh giá sự phát triển của trẻ thiếu thông tin hướng dẫn cánh đánh giá trẻ.
III. NHỮNG KIẾN NGHỊ:
1. Về phía công tác chỉ đạo chuyện môn của BGH:

3
Cần đi sâu đi sát hơn nữa trong công tác kiểm tra, dự giờ, dự tổ chức các hoạt động với nhiều hình
thức( có báo trước, không báo trước) để kịp thời hướng dẫn, điều chỉnh GV thực hiện phù hợp với yêu cầu
của chương trình GD MN mói .
- Tổ chức có hiệu quả hơn về sinh hoạt chuyên môn hàng tháng.
2. Về phía GV:
- Tích cực hơn nữa trong việc tự học tự bồi dưỡng qua thăm lớp, dự giờ, qua nghiên cứu tài liệu,
chuyên san...
- Cần mạnh dạn đổi mới hình thức, phương pháp tổ chức các hoạt động chăm sóc - giáo dục trẻ theo
yêu cầu của chương trình chăm sóc - giáo dục trẻ .
3. Về phía cốt cán thanh tra:
- Phần nhận xét các lĩnh vực phát triển cần đánh gia rõ ràng ưu, nhược điểm của mỗi phần theo yêu
cầu trong hồ sơ thanh tra cho tương xứng với xếp loại giáo viên dược thanh tra .

Nơi nhận: TRƯỞNG PHÒNG


- LĐ PGD&ĐT (b/c);
- Như kính gửi;
- Các CV PGD&ĐT; (Đã ký)
- Lưu:

Trương Thị Oanh