You are on page 1of 6

 

MKàpung

Mòngkàtaq dvtánxìdaqì we, Xànxér nø̀ Súnxì we Pv́n mv́n Gvraykaq, vwðngvtxâ nô
Ângkaq noqè we, Rvwângrè kånç, Ângë rvsðngsårè vdëngtaq, Dvmô mvsönkârè tiqcñng nö
tiqcñng nñng, tiqkâ nö tiqkâ dvtömp pón nô, vjánglðm rvtô tuqráè. Måpvng xölsårèsñng
xvlalëng ângmaq wörsñng tvlelðm rvtô çe. Dvmô mvsön nñng sing we lågasèrè nñng,
ângkârè dang, lvjöm dvtëng we mvnggá nö, Gvraykaqsñng nö vdu we lågasè nñng kârèç
wa, xvgîn xvtâ nô, xvring línlðm mvnggá çe. Wervt, dånila lángè we “PVLÂSÅ/CÅ”
nñng “HANG” lvjöm kadöwa vxðy nô kadðngte vxðy we nñng Gvray bôngsñng kadöwa
xvtènë nô tubîmë we tvrâ ângdongså kånç yângè.

I. PVLÂSÅ/CÅ WA KÂ LVJÖM VRÂL WE:

Tiqmaqç nö “pvlâså” wa ålðngnông nô, tiqmaqç nö, “pvlâcå” wa ålðngnông rvt, vnç kâkâ
lðngë we çe. Lvjöm nö tiqlëng wa çe.

Pvlâså/cå wa kâsñng nâwállíngë ke (Syllabification).


Pvlâ- så/cå yadö wa vwál xvlae. “Pvlâ” nñng “så/cå” wa we vnç kâsñng dvkôm nô,
“Pvlâså/cå” wa tiqkâ dö lðngxè we çe.

“Pvlâ” wakâsñng pón we:


Pvlâså/cå nñng Pvlâ nö lvjöm tiqlëng wa çe. “Så/cå” walëng vbá rvt, Pvlâ walëngê
lvjöm mâbêng nö målðnni.
“Pvlâ” wa kâ lvjöm nö, Rvwâng döngtángç xáèe. Vsñngtaq dvcömpxè we tiq pñn çe.
Dvcömpxèlëng nö, mâxvla dang kånç dvcömpxè we çe.


 
 

“Pvlâ” dvcömpxè gó, rvp nñng dvgông nô, xvwi mvxår gó, mvxår rvp nñng mvxår
dvgông alëe. Dvxi pvlâ vl gó, vl rvp nñng vl dvgông nö, xvwi mvxårrè alëe.

Pvlâë bñnlè:
Vsñngtaq dvcömpme. Ângë bñnlè nö, nènâ (döntså) nñng bvlöng gângxer xvläxè we nñng
etc, mvyðngxè we nënggwôn vl we çe. Vsñng tiq gósñng pvlâ vdágóç nöntlíngë ke, môçni
xñmnárçlong ke, mapnønt vl we nezalëng nñng xómnönt vllong ke, pvlâ mâdágósñng
dvzâë nô, dvxçë we gö vlle.Tiqmaq nö, côm rim nènâsñng vräxè nô tiqmaq nö
vsñngkaqsñng wa vräxè we çe. Wervt, pvlâ nö mâxvlalap kånç wa bñnlè wá xáëe. Çwe,
tiqmaqç nö, pvlâ nñng pvlâså nö kapâ singe má? wa nô dådvmnông nô dåxônnôngni.
Pvlâså wa kâ ângrö nö Pvlâ çe. Pvlâ nö mvyðngxè. Wedö tiqdvcá, pvlâså gö mvyðngxè.

“Så/cå” wa kâ lvjöm pón we

Pónkâ mätiqlëng:
“Så/cå” yacñng nö, zông môçni bông nñng tvp wa nârulíngë ke lvjöm kadö bônnvm
we: “Så/cå” yacñng nö zông (noun) nñng tvp wa nârulíngë ke (Kâxvbêng: pvlâ + så/cå
= pvlâså) lvjöm nö, sñm we pvlâ wa lvjöm vpovmme.

Kâxvbêng: Ka + så = Kaså
Waq + så = Waqså
Nëngwâ + så = Nëngwâså
Vgi + så = Vgiså
Vpong + så = Vpongså
Pvlâ + så = Pvlâså
Pónkâ mänçlëng:
“Så/cå” yacñng nö zông môçni zôngle (noun or pronoun) nñng tvp wa nârulíngë ke,
lvjöm nö ângså môçni, rvpså wa vpovmme. Ngâ nö wedvsèså, wervpså môçni wegóë
ângså, óngâe wa lvjöm vpovmme.

ÂNG LVJÖM VRÂL WE.

Kâxvbêng:
Rvwâng +så= Rvwâng rvpså =Rvwângså
Yintñng rvp +så = Yintñng rvpså =Yintñngså
Vpong rvp + så = Vpong rvpså =Vpongså
Pvlâ rvp + så = Pvlâ rvpså =Pvlâså
Pónkâ mäxômlëng:
“Så/cå” yacñng nö, dvzðngkâ (adjective) nñng tvp wa nârulíngë kå, vnvpme walapsñng
lvjöm vpovmme.

Kâxvbêng:
Vnvp + så = vnvpså
Bangmvnó + så = bangmvnóså
Míngdñng wa + så = míngdñng waså
Nöntxömpdvdç + så = nöntxömpdvdçså etc.


 
 

Wervt, “så/cå” lvjöm nö, sñmme (small) wakâ gö ç nô, ângså (generation) wakâ gö çe.
Ngâ nö “Pvlâså” vlle, môçni, vdánge wa kâ nö, sñm we pvlâ vdánge wakâ çe. Vrá,
tiqdang kånç nö, ngâ nö pvlâ ângså gó óngâe wakâ gö çe. Âng lvjöm nö yadö wa pón
xvlae. Ngâ nö pvlâså dö vnvpme wa nô nö kadvgvp gö mvxôndárè. Pvlâså dö vnvpme
wadangtaq nö lðng mâxvla. Wervt, “Pvlâså” wa kâ nö vdåç vpó vtvng xânxär vtvng
åsunë nô ånoqë we tiq gósñng, mâxvla we “pvlâså” bong tiq lëng åzçë nô ånoqëlëng
nö vdue wa dådamëe má? Israelrè dvhôtaq gö ângmaqç noqë gó bông (YHWH) nö
vpóë nô xânxär dö gaqëe. Dvgóngxè we xaqç gö mvröë. Mëngkâ rölíngë ke, “YHWH”
bôngyðng höqatnë ke, “Adonai” wa bôngç xvleë we çe. Çwe, nöngmaq Rvwângrèç
(Kristu rvsðngsårè) nö nöngmaq vdëngtaq mâxvla dangtaq lángè we bônglëng nö
Mëngkâtaq dvtánxèdaqè we Xânxär Gvraysñng zçè nô noqèlëng nö vdue má? Vrá, vdå gö
ngâ nö pvlâså vdánge, pvlâsåç dñn zônge, wâè vkiqè nô dvbîèlëng nö, vdue ålánëe má?
Pvlâç/pvlâsåç dñn åzông rvt nô pâwálðm dåbîe? Nönt xåriqxè! Dvgá dö bông xvlá tiq kâ
gö mâvllámè má? Inglikrèç gö “GHOST”(Gvray mäxômgó wagóë bong nñng sáng
môçni, vxè pvlâ wa lvjöm ðllaëe). Wervt, ghost wa kâ kudö kudö lângë nö Spirit / Power
wa kâ tä lðnglíngâ we çe. Ghost wa kâ nö vxè sáng wa kâtaq wa lðngbóâ. Rvwângrèç nö
lçng mâxvláámè má? Nâç xá râ we nö, Mati 12:22-32 siqtaq Xânxär Hang
nënggwônsñng, Sáng (Belzabul) nënggwôn çe, wa nô Yesusñng vtîërèç xônyângâ padö,
nöngmaq bântaq gö, Hang nënggwônsñng Pvlâså nënggwôn çe wâè nô vkiqèlëng nö vdu
má? Bông tiq lëng lðng vdulong nô xvring vdulong ke, môçni bñnlè tiq lëng wá vdulong
ke, nöngmaqç mvyângè gó sang (xvtçnxí) nö weyðngö nöngmaqç mvdómè dö vxvnxè nô
ângë bñnlè nñng bông (pvlâså) lvtelong, lvzêlong dö dvzaqxè we çe. Wervt, nöngmaqç
dvdvm lðm nö Gvray bông lvtelong dö wâèni má? Môçni, pvlâ bông lvte dö wâèni má?
Vdådåç rvdaq lðm çe. Gvrayç nö mårådaqadaqè. Pâwálðm wani, rñdoq rñwvn xáë we
zitnönt Gvrayç nöngmaqsñng vzçxaq çe. Vjí åröntxè nô Gvray zitnönt kånç mvca xvla
dådamë. Vrá, “PVLÂSÅ/CÅ” yakâsñng ângsipsip nâmônë nô åyñnglíngë ke gö, lvjöm
nö xvlalapsñng mvtuq we yðngxèe.

Kâxvbêng:
PVLÂSÅsñng lågasè tiqcñng nö tiqcñng ågílë (crossword puzzle) nô ângkâ åwâlíngë ke:
Pvlâ/Pvla
Vl we
Lâxup
Ângkä
Sáng/Cáng
Åçe (Dvgádö gö vru xvlanè gö Mëngkâtaq dvtánxèdaqègó Gvray, mäxômgó wagóë
bôngsñng mâtvnukäë). Vrá, ngâ nö pvlâç dñn zônge wa kâ nñng ngâ nö pvlâsåç/cåç dñn
zônge wa kâsñng dådamë. Ângjóng åxônlíngënè nö lvjöm tiqlëng wa çe. Wervt pvlâsåç
dñn zônge åwa kâ nö pvlâç dñn zônge åwa kâ nñng pâ gö mâxðy. Pvlâså dñn
åzônggósñng pvlâ dñn åzônge waranè nö, pâ vzvtxè lðm mâvl. Dvröq gö mâdu. Xvládñng
wa Gvray Ângë zitnönt kånç dådamë. Gvray Ângsårè nö Ângë zitnönt kånç vdulëngsñng
nö vdue wâè nô mâdulëngsñng nö lvjöm vl dö mâdu wa xón línènè nö gvzâ vdu we çe.
Nesóng niqxè taqsêrç vzvtxè nô vtaqxèlëng nö mâdu. Sáng gö vzvtxè nô vtaqxè we çe.
Vsñngyðng kånç rðl mvnexè. Yesu bông kånç kðmnötnç líng râe. Vrá, nöngmaq
Rvwângrètaq xón yuqyâè we tiqkâ nö, “jômyñngxâ we nö, môçni toni kånç lðngvtxâ we
nö,” wa kâ çe. Jômyñngxâ, yâyñngxânè gö, mâxvla kvt kånç nö, bëbë lâng nô gwör râe.
Pâwálðm wani, mvnoqxâè bântaq lðngyñngxârè, aqyñngxârè wâyñngxârè nñng
kðmyñngxârè gö toni kånç jômmvtxârè ç we mâxvla rvt lângyñngxâ we môç má?


 
 

Kâxvbêng: Gvnông Rvwâng Låga Nñmlat Bok, No. 6taq,


“Nô måaqni, xázç måvmni. Nönt ålçngxè, sáng måzini. Nöngmaq xvngbe akvt,
Yesukaq noqxâè.” Wagôm dådamëlå. Åsçngëe má?

2. HANG WA KÂ ÂNG LVJÖM VRÂL WE:


Hang= mvyðngxè we xöngmang, mñrxñm, sömla nñng nënggwôn.
“Hang” wa kâ nö tiqkâ wa çe. Rvwâng xaqrä xaqtvngrè nñng svra gvbârèç “hang” wa kâ
nö sömla wa kâ dvpvt lðngyñngxâ walëng vdue. Gvzâ vdue. Çwe, lvjöm xvládñng wa
pónë we mâvlyñng. Wervt “hang” wa kâ nö mvyðngxè nô sínxè we sömla (invisible
living picture) wa kâtaq lðng nô, “Sömla” wa kâ nö yðngxè we (visible picture)taq lðng
vdue. Gvray nö Ânggó çe. Wervt, mäxômgó wagóë Gvray Ângbôngsñng “Hang”
(ðíåôìá=Spirit = Power) wa nô lðngxèlëng nö vdue. Hebrew “ruah” wa kâ nñng
Greek "pneuma" wa kâ nö "nñmbông" môçni "xaq" wa lvjöm vlle. Wervt, Xânxär Lågataq
dvtánxèdaqègó Gvray, mäxômgó wagóë bôngsñng “ruah” môçni ‘pneuma” wa nô
tóyângâ. Çwe, ânggó çe. Çnègö, nñmbông dö mvyðngxè. Wervt, nöngmaq Rvwâng kâtaq
gö Gvray mäxômgó wagóë bôngsñng “Hang” wa kâ lángèlëng nö vdue. Nñmbông dö
mvyðngxè nô, sínxè we sömla (Hang, Nënggwôn) wakâ çe. Çwe, ânggó çe. Vrá, Nöngmaq
nö Gvrayë Hang åzðngayñngxâ môçni, Sömlataq åmðnyñngxâ. Gvrayë mvyðngxè we
mñrxñm sömla vdánge, óngâe wâèlëng nö pvlâså vdánge wâèlëng mvdñm nö tä xvla nô
gvzâni vdu we çe. Yabântaq gö Ângkâng Yesu Kristu cçng kånç ângxðr åmánè nô, Ângë
Hangtaq åxöqbóxâ. Wervt, Ângë mñrxñm (sömla) tiq ni nö tiq ni vmvt mvnxâè we çe.
Wervt, ngâ nö “pvlâså” vdánge wâ lðm tvle nö “hang” vdánge wâèlëng nö vngî lðm
pâ gö mâvl. Gvrayç môçni, Kristuç åmðnbóxâ we “hang/mñrxñm” vdáè we çe. Çwe,
vnvmvcvng tiqmaq xôn we nö, “hang” nö sömla wa kâ çe. Wervt, nöngmaq nö
sömlasñng nö mvnoqè wa vsñng gö vlle. Çe, gvzâ dènge. Nöngmaqç gö sömlasñng nö
mëngkâtaq wadö noq mvdaq. Pawálðm wani, Gvray wörç wâbóâ we sömla (vsñng)sñng
gö, vrá vsñng wörç wâë we sömlasñng gö mvnoqè. Çwe, sömla wa ka gö vnç kâ vlle.
Yðngxè we sömla nñng mvyðngxè we sömla, vrá, vsângç vkâë we sömla (hang) nñng
vsângç mâkâë we sömla (Hang) gö vlle. Vsângç mâkâë môçni, mvsêyyë we sömla (Hang)
çe. Sínxèe. Çwe, mvyðngxè. Çnègö ânggó çe. Âng nö nënggwôn ç nô nñmbông dö
mvyðngxè. Yalëngsñng dådåyðngxè we mëngkâ siq nö “nöngmaqsñng nö Ângmaqë
Hang môçni Xöngmang môçni, Mñrxñmtaq åmðnyñngxâ,” (Dvsôsön 1:26,27)wa
siq çe. Gvray Âng nö vsângç vsêyxaq sömla môç. Wervt, Gvrayç vsêyxaq sömla
hangnñng vsângç vsêyxaq sömla hangsñng nö mvnoqè. Çwe, Âng nö sömla hang
Ângkâng ç nô mâsêyxaq Hang çe. Âng nö dvsiqlvpat sínxè we Hang ç nô, dvsiqlvpatyðng
kånç dvsiqlvpatsñng çe. Âng nö mvyðngxè we Hang nënggwôn ç nô, nñmbông dö çe.
Wegósñng mñng noqèe. Vrá, “Hang” wa kâsñng ângsipsip ågílë (crossword puzzle) nô
ângkâ åwâlíngë ke:

XÂNXÄR HANG: SÐNGZÂ HANG:


Xêngnönt Sñng mðn Gvrayë
Ângkä Ðlrâ
Nöngmaq Nñng
Xölxí Gvray Hang (sömla/mñrxñm)
Äloi Zvng we
Ringpå Ângsårè


 
 

Háng vtvng Gvray Háng vtvng Gvray


Alfa nñng Omega tvle Alfa nñng Omegaç
Nöntxvlómxí (Yohan 14:16,26) Nâherè we (Dvsôsön 2:7)
Gvray Gônxaq

“Hang” wa kâç nö Xânxär Hangë bông nñng vsñngë hang bôngsñng xônë we Xânxär
Låga ângsiqsñng dvtuqlðm lågasèrè wa ç rvt nô, gvzâni dâlðm vtiqlðm bông tiqlëng çe.
Vrá, Xânxär Hang nñng sðngzâ hang yakânçç Gvraykaqsñng wa dvtuqë we lågasèrè wa
ç rvt gö dá râ çe. Môç má? Lågasè tiqcñng nö tiqcñng ågílë (Crossword puzzle) nô
pöngdangsñng dåzitnë nô kâyan åwâlíngë ke, dvgápñn kâtaq nö Gvraykaqsñng
dvtuqkäë dö vru lðm gvzâ rvzaqe. Çwe, “hang” wa kâç nö gvzâ xvla dö dvtuqkäëe.
Wervt, “Pvlâså” wa kâ nñng “Hang” wa kâ nö Rvwâng döngtáng (noqxèrè nñng
mvnoqxèrè)taq lðng vdue. Vngî lðm mâvl. Çwe, kaka nö vdu we nâç gö zitnönt xvláç
dådamë. Ådakngë! Täwa svre dvkä we nö “Pvlâså” wa kâtaq nö vyit go vyñng mñrxñm
dvcömpxè dö dðng môç?. Xânxär Gvray (Hang) kaqsñng bông xvláç laqmâxvringë wa we
dðng môç? Nöngmaqë Xânxär Gvray Ângkaq nö bông xvláç xvgîn xvtá línnèlëng nö
gvzâ vdu nô Ângyðng kånç ya bântaq çnè gö, måpvng bântaq çnè gö, èxönt ègñn línè nô
dvnglín línlíngèe.
Xöqlëng:
Vrá tiqkâ nö, Gvrayç vsñng mánë ke, Ângë mñrxñm môçni, hangtaq åmðnyñngxâ nô,
Ângë hang môçni, mñrxñm vdáèe. Welëng nö vsñng nñmlat gónçç xvtènyângâ nô Yesu
Kristuç vrá Ângë mñrxñm môçni hangtaq vrá tiqkvt åmðnbóxâ we çe. Wervt, nöngmaq nö
Gvray mñrxñm môçni hang rçè nô Yesu hangtaq vrá åxöqbóxâ we çe. Gvrayç åxöqèrè nö
Ângë hang rçèe.
Kâxvbêng:
Ângså xöqdaqë ke, Rvwângrè nö, ângmå pvlâså môçni ângpå pvlâså çdñng wa xöqdaqâä,
wâèe má? Môçni, ângmå mñrxñm çdñng wa môçni, ângpå mñrxñm çdñng wa xöqdaqâä,
wâèe má? Ådakngë! Yesuë její rvt, pvlaså kånç gö, pvlâså kånç gö, pvlârè kånç gö, Ângë
xvwiç åcðngbóxâ. Ângë bông kånç xårrðmxâ. Dåni její bântaq nöngmaq nö, pvlâså gö,
pvlâ gö, pvlaså gö mâvllámè. Vdáè we nö Yesu hang\mñrxñm nñng Angë nënggwôn wa
vdáèe! Pâwálðm wani, Yesu Kristuç ângxðr åxöqbóxâ nô åzçdaqxâ we gönpaq nö Ângë
Xânxär Hang mñng çe.
Dr. Jerry Vwiq Wângë pvlâså dang pónkâsñng vtðn we:
Dr. Vwiq Wângç Svra Redðm Wâng Yakusñng “pvlâså” dang pónëlëngtaq ângpå gö
dñmxâ çyângè, wae. Dñmxârèç vsñng zagó dang dñmxâlíngë ke “pvlacå cá lì ya:ngè,
pvlacåç káng bóâ.” wa kâ xônëe. Wervt “vsñngtaq nö pvlâså vlle,” wa nô pónëe. Çwe,
dvdvmlðm tiqlëng nö, pvlâsåç kángë rvt xè má? Môçni xè lðm dðnxè rvt pvlâsåç bñnlu nô
kä lðm gö mâvllámè rvt, kángëe wa kâ çe má? Çwe, nöngmaqç xáè we nö pvlâså nö
sínxègóyðng bônlu we xáèe. Xè lðm dðnxè nô zagósñng nö bônlu mvrâ. Dvxi pvlârè nñng,
pvlâsårè nö sínxè gósñng zá dvzárë, käë nô dvxçë we lå çe. Pvlâsåç kángë we nö kä lðm
gö mâvl nô, bônlu mvrâámè rvt, kángë we lå çe. Vrá tiqkâ nö, pvlâså wa kâ nö, Inglikrèç
spiritlëng “general term” taq lángë dö lángè we çe, wae. Çwe, ngâç xônnvtnënöng,
Inglikkâtaq “spirit” wa kâ nö svre lðm dö lvjöm mâvl nô nënggwôn wa kâ çaë rvt,
dvzðngkâ (adjective) lîngç vwálë nô lángë we çe. Çwe, Rvwângkâtaq “pvlâså” wa kâ nö
wekâni svre lðm dö lvjöm vl rvt lðng mâdu. Wervt, Dr. Vwiq Wângç pvlâså/cå dang
pónëlëng nö mvdèng. Vrá, Theological term kånç Pvlâså/cå dang pónëlëng xvládñng wa
pón mvxáë nvngnvng nö, lðng gö mvxáë! Kâxvbêng: “Gvray vdá we pvlacå” (See,
Title Pvlacå Bông Dang, Page 2) wa kâ gö bvttut lðng mvjë. “Gvray nö pvlaså vdá


 
 

we môç Âng nö pvlâså çe.” Çwe, ngâç xônnvtnënöng, Gvray nö pvlâså gö mâdá, vrá
pvlaså gö môç! Âng nö nöngmaqë sínxè we Hang ângkä mñng çe. Vrá, Rvwâng
Lågataq xaq lðng gö zðng gö mvxáë. Rvwâng Lågasè ângmâcñnglataq xaq måzángë
kånç nö, hweramxaq jóng we çe. Pvlâ walëngtaq (l+â=lâ) vsipxaq måzángë kvt nö
vrîkerapñn “pvla” wakâ çe. Gvray nö “pvlaså” nö môç! Gvray nö “pvlasåni” ç kvt
kånç nö, nârîkäatnèelä. Vrá, Gvray nö pvlâså nñng pvlâni ç kvt kånç nö, åwâkäatnèlä.
Nâyáxènôngä! Pâwálðm wani, Pvlâså nö nënggwôn wawa môç. Ânggo gö çe. Vsñng gêng
nö ânggo dvpvt Gvrayç mðnyângâ we môç. Ânggó dvpvt mñng çe. Gvray nö pvlâså gö
pvlâ gö môç. Pvlaså gö môç nô, pvla gö môçä! Pâwálðm Mëngkâtaq dvtánxèdaqè we
Xânxär Gvraysñng nö dvxá dvrä åtónôngelä! Nâyáxènôngä! Âng nö xèwvt vl we xagêng
neç yðng mvlínxè we Hang çe. Âng nø Xânxär rvt çe. Vrá Rvwâng låga vrutêng gö gvzâni
râe. Nënggöpmç nö “pvlâså” wa xôn we wörç nö “pvlaså” wa vruëe. Dvxá dvräni çe.
Çnègö yakvt nö wedang mvxônnë. Pvlâsåç môçni pvlasåç åzôngnôngrèä Yesu Âng xvwiç
åzðlbóxâ nô Ângç ågômlëbóxâ (dåxårbóxâ) we mådómxènông má? Âng bôngtaq kånç
mâxvlarè xvngbe nñng pvlâsårè xvngbe ålíngabóxâ we môç má?
Kâdvtöm:
Mâxvla we pvlâsårèsñng vrá måråtönôngni! Måxåringnôngni! Gvray Hang mñng
dåcömpxènông. Pâwálðm wani, Ângë mñrxñm\hangtaq åxöqbóxâ! Gvray mñrxñm
môçni, hangtaq gêngxa gö åmðnyñngxâ. Kristuç gö Ângë mñrxñmtaq, vrá tiqkvt
åmðnbóxâ. Wervt, nöngmaq Kristu rvsðngsårè nö Gvray mñrxñm, sömla (hang) nñng
nënggwôn âlèe. Pvlâså nö mâdáè. Nöngmaq rvsðngsårèç mâxvla we pvlâsåsñng xvringè
rvt, Rvwângrè vdëngtaq vzôm vrálëng mâvl nô vhánglðm dangtaq vtónè we dðng môç?
Dådamë! Pvlâså/cå nñng Pvlaså/cåni lðng åmvnnông kvt kånç nö vzông vgñng nô
vkang lðm wa dvbungëe. Pâwálðm wani, pvlâså/cåë laqyâ çaëe. Gvrayç åmðnyângè we
gêng gö,Kristuç åcðngbóè we lvpat gö, pvlâ nñng pvlâsåç dñnzóng mådåzðrxèni!Vrá,
pvla nñng pvlaså gö måwáxèni! Gvray Âng Hang nñng Kristumñrxâmç mñng dåcömpxè.
Âng vdëngtaq dvnglín ålínlíngëe.Yalëng mvdñm, mvtimvni xá måyónè nö, Esayayðng
tîngtuq ådiranô röntxè lðm månâtónni. Gvray mëngzôllëng leqlínë.
Esaya Yintv̀ng