You are on page 1of 8

BAB 5 PERATUS

1. Peratus ialah pecahan dengan penyebut 100


2. 100% =, 50% =
3.
4. Hubungan di antara peratus, pecahan dan
perpuluhan

23. Nilai asal = x Nilai baru


24. Nilai susutan = Peratus susutan x Nilai asal
25.
Nilai baru = Nilai asal Nilai susutan
26.
= Nilai asal x (100% - Peratus
susutan)
5.
X 100%
X 100%
27. Nilai asal = x Nilai baru
6.
28.
7. =
50%
0.5
29. Keuntungan = Harga jual Harga kos
8.
100%
100%
30. Peratus keuntungan - x 100%
9.
31.
10. Menulis sebahagian daripada suatu nilai sebagai 32. Kerugian = Harga kos Harga jual
peratus
33. Peratus kerugian = x 100%
11.
x 100%
34. Diskaun = Harga jual asal Harga jual sebenar
12.
35.
= Kadar diskaun x Harga jual
13. Mencari nilai bagi peratus daripada suatu nilai
asal
tertentu
36. Peratus diskaun = x 100%
14.
%xq
37. Faedah mudah = Kadar faedah mudah x
15.
Prinsipal x Masa
16. Peratus tambahan = x 100%
Peratus faedah mudah = x 100%
17.
38. Dividen = Kadar dividen x Wang pelaburan
18. Peratus Susutan = x 100%
39. Peratus dividen = x 100%
19.
40. Komisen = Kadar komisen x Harga jualan
20. Nilai Tambahan = Peratus tambahan x Nilai asal
41. Peratus komisen = x 100%
21. Nilai baru = Nilai asal + Nilai tambahan
42.
22.
= Nilai asal x (100% + Nilai
43.
tambahan)

WONG THOOI JOO

Bab 5

44.
45.
1.

2.

73.
3.

Latihan 5.1
Tulis sebagai peratusan.
46.
(a)

47.

(b)

48.

(c)

49.

(d)

50.

(e)

51.

(f)

52.

53.
Tukarkan setiap yang berikut kepada peratus
54.
(a)

55.

(b)

56.

(c)

57.

(d)

58.

(e)

59.

(f)

60.

(g) 0.2

61.

(h) 0.35

62.

(i) 0.006

63.

(j) 0.04

64.

(k) 0.728

65.

(l) 2.415

66.

(m)

67.

(n)

68.

(o)

69.

(p)

70.

(q)

71.

(r)

5
6

1
2

72.

Tukarkan setiap yang berikut kepada perpuluhan dan pecahan terendah.


74.
(a) 8%

75.

(b) 46%

76.

(c) 28%

(d) 72%

78.

(e) 84%

79.

(f)

81.
4. Lengkapkan jadual di bawah
82.
84.
Harga kos
83.
(a)
(b)
(c)
(d)

87.
90.
93.

RM 28
RM 75
RM 76
96.

(e)

99.

RM

WONG THOOI JOO

30

85.

Peratus

keuntungan
88.
91.
20 %
94.
97.
25 %
1
7
100.
%
2

62

77.
1
2

80.

86.

Harga Jual

89.

RM 35
92.
95.
RM 100
98.
RM1 125
101.

Bab 5

(f)
5.

(d)
(e)
(f)

111.
114.
117.
120.
123.
126.

136.
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

000
140.

(f)
940
160.

104.

20 %
30 %
15 %

121.

RM

110.

40

Harga selepas

113.
116.
119.
122.

RM

700
125.

RM

840
128.

RM

124.
127.

133.

Kadar

858

134.

Masa

135.

faedah

RM 1

Faedah

ringkas
138. 3

137.

4%

tahun
142. 2

139.

141.

6%

tahun
146. 4

143.

145.

5%

tahun
150. 5

147.

RM 1

RM 5

000
156.

112.
115.
118.

RM1 320

200
148.

diskaun

RM1 120

RM 4

1
2

Peratus diskaun

RM 800

500
144.

000
152.

109.

RM 630
RM 45
RM 72.80

129.
Lengkapkan jadual di bawah
130.
132. Prinsipal
131.

103.

105.
Lengkapkan jadual di bawah
106.
108. Harga kos
107.
(a)
(b)
(c)

6.

102.

149.

4.6 %

tahun
154. 2

151.

153.

5 %

tahun
158. 6

155.

8%

tahun

159.

RM10
RM 2
157.

161. Latihan 5.2


162.
1.

Jawab semua soalan. Semua langkah pengiraan mesti ditunjukkan dengan jelas.
163. Cari nilai 25% daripada 50
164.
165.
166.
167.
168.

WONG THOOI JOO

Bab 5

2.

169.
170.
171.
172.
173.
174.

Jika 30% daripada k ialah 60, hitung nilai k.

175.

WONG THOOI JOO

Bab 5

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

176. Cari nilai 30% daripada 80 + 40% daripada 50.


177.
178.
179.
180.
181.
182. Cari nilai 22% daripada RM550.
183.
184.
185.
186.
187.
188. Dalam satu kelas ada 10 orang pelajar perempuan dan 30 orang pelajar lelaki. Hitung
peratus pelajar perempuan dalam kelas itu.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195. 75% daripada 32 orang pelajar dalam sebuah kelas lulus dalam ujian sains. Hitung
bilangan pelajar yang gagal dalam ujian itu.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202. 28% daripada 125 biji durian dalam sebuah bakul didapati busuk. Hitung bilangan
buah durian yang busuk.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209. Nyatakan dalam bentuk peratus
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216. Nyatakan 0.07 dalam bentuk peratus
217.
218.
219.
220.
221.
222. Yuran ahli sebuah kelab renang dinaikkan daripada RM40 kepada RM52 sebulan.

WONG THOOI JOO

Bab 5

11.

12.

13.

14.

15.

Hitung peratus kenaikan yuran itu.


223.
224.
225.
226.
227.
228.
229. Budin menyimpan RM5000 dalam suatu akaun simpanan dengan kadar faedah
ringkas 6% setahun. Hitung faedah yang Budin peroleh selepas 3 bulan.
230.
231.
232.
233.
234.
235.
236. Encik Tan menjual keretanya dengan harga RM42 000. Harga asal kereta itu ialah
RM48 000. Hitung peratus susutan kereta itu.
237.
238.
239.
240.
241.
242. Jika 160 daripada 200 orang calon dalam sebuah sekolah lulus dalam peperiksaan
PMR, hitung peratus bilangan calon yang lulus.
243.
244.
245.
246.
247.
248. Bilangan pelajar sebuah sekolah bertambah daripada 800 kepada 920. Hitung peratus
tambahannya.
249.
250.
251.
252.
253.
254. Dalam suatu jualan murah perabot, sebuah almari yang berharga RM550 diberi
diskaun sebanyak 30%. Hitung diskaun itu.
255.
256.
257.
258.
259.

260.
261.

WONG THOOI JOO

Bab 5

262. Latihan 5.3


263. Jawab semua soalan
1.
ditukarkan kepada peratus ialah
A. 3.2%
B. 2.3%
C. 23%
D. 32%
2.

1
dalam bentuk
3
pecahan ialah
A.
B.
C.
D.
20

3. Antara yang berikut, yang


manakah mempunyai nilai
yang terbesar?
A. 12% daripada 35
B. 40% daripada 12
C. 25% daripada 16
D. 30% daripada 13
4. Jumlah peserta dalam suatu
pertandingan ialah 280
orang. Jika 35% peserta
adalah perempuan, cari
bilangan peserta lelaki.
A. 98 orang
B. 100 orang
C. 178 orang
D. 182 orang
5. Yang manakah antara yang
berikut paling besar?
A.
B. 30%
C.
D.
6. Jika 40% daripada 300 biji
guli berwarna biru dan
bakinya berwarna kuning,
cari bilangan guli yang
berwarna kuning.
A. 120 biji
B. 150 biji
C. 180 biji
D. 210 biji
7. Jika 5% daripada suatu
nombor ialah 15, cari
nombor tersebut.

WONG THOOI JOO

A. 100
C. 300

B. 200
D. 400

8. Gaji Aziz ialah RM1650.


Dia mendapat kenaikan
gaji
sebanyak
6%.
Berapakah gaji barunya?
A. RM1656
B. RM1690
C. RM1740
D. RM1749

C. RM15.00
D. RM14.00
13. (18% daripada RM2200) +
(12% daripada RM860) =
A. RM387.20
B. RM415.40
C. RM499.20
D. RM552.40
14. Selepas satu kenaikan
harga sebanyak 15%, harga
sebuah radio menjadi
RM690. Cari harga asal
radio itu.
A. RM480
B. RM500
C. RM560
D. RM600

9. Setiap
hari,
Rani
menggunakan 4jam untuk
mengulangkaji
kerja
sekolah.
A. 10%
B. 15%
2
C. 16%
D. 16
%
15. Cari faedah mudah untuk
3
wang simpanan RM850
yang disimpan untuk 3
10. Ali membeli seguni beras
tahun dengan kadar faedah
dengan harga RM21.00
4% setahun.
setelah kenaikan harga
A. RM85.80
sebanyak 12%. Cari harga
B. RM102.00
asal seguni beras itu.
C. RM107.00
A. RM11.75
D. RM112.50
B. RM13.25
C. RM16.45
16. Puan Mariam menjual
D. RM18.75
sebuah pasu bunga dengan
harga RM52dan untung
11. Setelah diberi diskaun
30%
daripada harga
sebanyak 15%, harga suatu
kosnya. Keuntungan yang
barang menjadi RM221.
sebenar ialah
Harga asal barang itu ialah
A. RM6
B. RM8
A. RM187.85
C. RM10
D. RM12
B. RM254.15
C. RM260
17. Leela menyimpan 15%
D. RM299
daripada gajinya tiap-tiap
bulan dan dia dapat
12. Selepas
diskaun 30%
mengumpul
RM1296
diberikan, harga sebuah
setahun. Gajinya sebulan
buku ialah RM10.50. Cari
ialah
harga buku itu sebelum
A. RM640
diskaun diberikan.
B. RM720
A. RM16.00
C. RM960
B. RM15.50

Bab 5

D. RM1 080
18. 80% daripada calon sebuah
sekolah telah lulus dalam
peperiksaan PMR. Jika 28
orang murid telah gagal
dalam peperiksaan itu,
bilangan murid yang lulus
ialah
A. 56 orang
B. 84 orang
C. 112 orang
D. 140 orang
19. Sebuah beg kulit yang
ditanda dengan
harga
RM420 dijual dengan
harga RM357 selepas
ditolak diskaun. Peratusan
diskaun yang diberikan
ialah
A. 12%
B. 14%
C. 15%
D. 25%
20. Pada suatu hari, 85%
daripada pelajar sebuah
kelas
hadir.
Bilangan
pelajar yang tidak hadir
pada hari itu ialah 6 orang.
Bilangan pelajar yang
hadir ialah
A. 32
B. 34
C. 36
D. 40
21. Farid membeli sebuah
radio dengan harga RM255
selepas diberi diskaun 15%
daripada harga asalnya.
Farid dapat menjimatkan
sebanyak
A. RM45
B. RM60
C. RM75
D. RM90
22. Pada suatu mesyuarat
agung sebuah kelab belia,

WONG THOOI JOO

160 orang ahli sahaja yang


hadir sementara yang tidak
hadir ialah 20%. Selepas
mesyuarat, 30 orang ahli
baru diterima. Jumlah
bilangan ahli kelab itu
sekarang ialah
A. 200
B. 210
C. 230
D. 240

melalui ansuran bulanan


untuk 2 tahun. Jika ansuran
bulanan adalah sama,
berapakah
ansuran
bulanannya?
A. RM1 950
B. RM2 950
C. RM3 950
D. RM4 950

23. Mazlan menderma RMx


1
untuk kebajikan.
3
daripada x didermakan
kepada rumah anak yatim
dan 30% daripada x
didermakan kepada rumah
warga
emas.
Baki
berjumlah
RM3
300
didermakan kepada tabung
PBSM. Cari nilai x.
A. 8 000
B. 9 000
C. 10 000
D. 12 000

26. Terdapat sejumlah 3 000


ekor ayam dan itik pada
awal tahun. 60% daripada
ternakan itu ialah ayam.
Bilangan itik berkurangan
sebanyak 50% dalam tahun
itu. Cari bilangan itik itu
pada akhir tahun itu.
A. 600
B. 900
C. 1 500
D. 1 800

24. Encik Ong membeli 100


butir mentol dengan harga
RM1.80 setiap satu. 10%
daripada
mentol
itu
terbakar dan tidak boleh
dijual. Dia menjual baki
mentol itu pada RM2.20
setiap satu. Berapakah
peratusan keuntungannya?
A. 10%
B. 20%
C. 22%
D. 25%
25. Daniel meminjam RM60
000 dari sebuah bank yang
mengenakan kadar faedah
mudah
sebanyak
9%
setahun. Dia membayar
semula
pinjaman
itu

27. Azman
mengambil
bahagian dalam suatu
pertandingan kuiz. Dia
menjawab 60% daripada
soalan itu dengan betul.
Dia menjawab 8 soalan
dengan salah. Cari jumlah
soalan dalam kuiz itu.
A. 15
B. 20
C. 25
D. 30
28. Seorang
penuntut
universiti
mendapat
pinjaman
sebanyak
RM4000 dan dikenakan
kadar
faedah
2%.
Berapakah
jumlah
hutangnya selepas 2 tahun?
A. RM100
B. RM4 100
C. RM4 200
D. RM4 450

Bab 5