You are on page 1of 6

สรุปขาว มติชนออนไลน วันที่ 21 พ.ค.

53 Page 1 of 6
ชวงเวลา 8.22 – 10.00 น.
วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 เวลา 08:22:10 น. มติชนออนไลน

"กอรปศักดิ"์ เตรียมชงครม. ขออํานาจเพิ่มออกมาตรการเยียวยาธุรกิจ-พนง.คลุมหมด


ทั้งกทม.

วานนี้(20พ.ค.2553) นายกอรปศักดิ์ สภาวสุ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี กลาวถึงแนวทางที่


รัฐบาลจะดําเนินการเยียวยาผูไดรับผลกระทบจากเหตุการณที่ เกิดขึ้น ณ ขณะนี้ วา ไดมีการ
เชิญนายกสมาคมที่เกี่ยวกับบริษัทประกันภัยมาหารือรวมถึงคณะกรรมการ กํากับธุรกิจประกันภัย
(คปภ.) ซึ่งเรื่องนี้ขอเวลาอีกประมาณ 2-3 วัน ที่จะเรียกประชุมคณะกรรมการเยียวยา เพราะเดิม
มติคณะรัฐมนตรีกําหนดพื้นที่ไว 2-3 พื้นที่คือ ที่ราชประสงค สะพานผานฟา และสุขุมวิท ซอย
31 ที่บานนายกรัฐมนตรีที่ไดรับผลกระทบ แตวันนี้ไมใชแลว เพราะฉะนั้นในแงความรับผิดชอบ
ของตนนั้น ก็ยังไมสามารถประชุมเพื่อดูแลตลอดทั้งหมดไดก็คงจะตองนําเรื่องเขาที่ ประชุม
คณะรัฐมนตรีวันอังคารที่จะถึงนี้ เพื่อมอบอํานาจเพิ่มเติมในการที่จะดูแลผูที่ไดรับผลกระทบครบ
คลุมทั้งหมดใน กทม.

ตอขอถามวา เชื่อวาจะสามารถดําเนินการใหความชวยเหลือผูไดรับผลกระทบไดครอบคลุมหรือ
ไมเพราะมีผูไดรับผลกระทบเปนจํานวนมาก เลขาธิการนายกฯ กลาววา ตองครอบคลุมทั้งหมด
และประเด็นแรกคงหนีไมพนหลักใหญ ๆ คือ พวกที่ตกงาน ซึง่ เดิมมีผูตกงานเพียงประมาณ
700-800 คน ในชวงแรก และมีผูที่เพียงแตวาไมไดทํางานหยุดพักใน 1-2 เดือน แตวันนี้ตนเชื่อ
วามีธุรกิจที่ตองปดไปเลยเพราะอาคารสถานที่ถูกเผาไปก็ หมายความวาเขาตกงานแนนอน ซึ่ง
ตรงนี้เราตองเขาไปดูจํานวนตัวเลขทั้งหมดและดูมาตรการ เพราะถาไมมีตัวเลขที่ชัดเจนเราก็ไม
สามารถที่จะออกมาตรการได เนื่องจากจะเกี่ยวของกับเรื่องของเงินงบประมาณ

ตอขอถามวา ในเรื่องของการประกันภัยในลักษณะที่เกิดขึ้นดังกลาวนั้นสามารถที่จะเรียก รอง


คาชดเชยไดหรือไม เลขาธิการนายกฯ กลาววา โดยทั่วไปบริษัทใหญ ๆ ขณะนี้ก็จะมีประกันภัย
ที่ครอบคลุมอยูแลวแมกระทั่งในเรื่องของการจราจล ดวยเหตุผลวาตอนมีเหตุการณที่เกิดขึ้นที่
สหรัฐอเมริกา (11 ก.ย.44) ทุกคนก็มีความกังวล เพราะฉะนั้นบริษัทใหญนั้น ปญหานอย สวน
บริษัทเล็กๆจะมีปญหา เพราะสวนใหญประกันไมไดมีตรงนั้นคุมครอง แตสิ่งที่เรากําลังจะทําซึ่ง
ไดใหเปนโจทยและการบานไววา นาจะครอบคลุมไดทั้งหมด และขอเวลาอีก 2-3 วัน เพื่อจะได
คําตอบแนชัด
http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1274405039&grpid=03&catid=

********************

วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 เวลา 08:34:54 น. มติชนออนไลน

บีทีเอส-รถไฟฟาใตดน ิ ยังหยุดใหบริการอีก1 วัน


นายอาณัติ อาภาภิรม กรรมการบริษท ั ระบบขนสงมวลชนกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ผูใหบริการ
รถไฟฟาบีทีเอส เปดเผยเมื่อวันที่ 21 พ.ค. วา เพื่อใหมีความปลอดภัย บริษัทฯ จึงหยุด
ใหบริการรถไฟฟาบีทีเอสตอเนื่องในวันนี้ (21 พ.ค.) ตั้งแตเวลา 06.00 - 24.00 น. ในทุกสถานี
ทั้งสายสุขุมวิท และสายสีลม แมวาเหตุการณบริเวณแยกราชประสงคจะคลี่คลายไปมากแลว
แตบริษัทฯ ยังมีความจําเปนที่จะตองสํารวจสภาพความเรียบรอยบนสถานีรถไฟฟา และทางวิ่ง
รถไฟฟา ซึ่งตั้งอยูในบริเวณพื้นที่การชุมนุม

ขณะที่รถไฟฟา MRT แจงวา รถไฟฟา MRT ปดบริการวันนี้อีก 1 วัน เนื่องจากเกิดเหตุการณไม


สงบในพื้นที่ใกลเคียง MRTเพื่อความปลอดภัยของผูใชบริการ พนักงาน และทรัพยสิน
http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1274405704&grpid=03

********************
สรุปขาว มติชนออนไลน วันที่ 21 พ.ค. 53 Page 2 of 6
ชวงเวลา 8.22 – 10.00 น.
วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 เวลา 08:45:40 น. มติชนออนไลน

เซ็นทรัลเปดหางทั่วประเทศแลววันนี้ เวนสาขาชิดลม-สีลมคอมเพล็กซ-กาดสวนแกว

บริษัท สรรพสินคาเซ็นทรัล จํากัด แจงใหทราบวา วันที่ 21 พฤษภาคม 2553 หางเซ็นทรัลทุก


สาขาในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ยกเวน สาขาชิดลม และ สีลมคอมเพล็กซ เปด
ใหบริการ เวลา 11:00-18:00 น. สวนสาขาอื่นๆ ในตางจังหวัด เปดใหบริการตามเวลาปกติ

ขณะที่ สาขากาดสวนแกว เชียงใหมยังปดใหบริการอีก 1 วัน


http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1274406371&grpid=03&catid=00

********************

วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 เวลา 08:49:32 น. มติชนออนไลน

รัฐสภายุโรปชี้เหตุปะทะระหวางกองทัพไทยกับกลุมคน เสื้อแดง เปนภัยตอปชต.

สํานักขาวตางประเทศ รายงานวา ที่ประชุมสมาชิกรัฐสภาสหภาพยุโรป ที่เมืองสตรารสบูรก


ประเทศฝรั่งเศส เมื่อวันที่ 20 พ.ค. ที่ผานมา ไดมีการลงมติผานญัตติแสดงความวิตกกังวลตอ
ความขัดแยงที่รุนแรง จากการปะทะระหวางกองทัพของไทยกับผูประทวงกลุมคนเสื้อแดงใน
กรุงเทพฯ ซึง่ กําลังสงผลกระทบตอประชาธิปไตยของไทย รัฐสภาอียูขอประกาศยืนเคียงขางกับ
ชาวไทยทุกคนที่ตองเศราโศกกับความสูญ เสียบุคคลอันเปนที่รัก ที่เกิดขึ้นจากความรุนแรงใน
ตลอดหลายสัปดาหที่ผานมา

ทั้งนี้ รัฐสภายุโรปยังเนนย้ําหลักการพื้นฐานของสหประชาชาติ ที่ใหเจาหนาที่ตองพยายามใช


มาตรการที่ปราศจากความรุนแรงอยางถึงที่สุด กอนจะเริ่มใชกําลังและอาวุธ พรอมกับเรียกรอง
รัฐบาลไทยใหหลีกเลี่ยงการใชความรุนแรง รวมถึงยุติมาตรการปดกั้นเสรีภาพในการแสดงความ
คิดเห็น.
http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1274406585&grpid=03&catid=00

********************

วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 เวลา 08:55:23 น. มติชนออนไลน

ยอดเหยือ
่ เหตุปะทะในกทม.ตั้งแต14พ.ค.รวมตาย 52 เจ็บ 407 ราย

ศูนยเอราวัณ รายงานจํานวนผูไดรับบาดเจ็บและเสียชีวิตจากเหตุการณปะทะใน กทม.ตัง้ แต


วันที่ 14 พ.ค.ลาสุดจนถึงเวลา 06.00 น.วันที่ 21 พ.ค. วา มีผูบาดเจ็บ 407 ราย เสียชีวิต 52
ราย รับการรักษาในหองผูปวยทั่วไปจํานวน 161 ราย ยังอยูในหอง ICU 15 ราย และ รับยากลับ
บานแลว 231 ราย สําหรับผูเสียชีวิตทั้ง 52 ราย แยกเปน พลเรือน 48 ราย ทหาร 2 นาย และ
ชาวตางชาติ 2 ราย

สวนเหตุปะทะกอนหนานี้นับตั้งแตวันที่ 10 เม.ย.เปนตนมา มีผูเสียชีวิต 29 ราย และมีผูบาดเจ็บ


อีก 975 ราย
http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1274406933&grpid=03&catid=00

********************
สรุปขาว มติชนออนไลน วันที่ 21 พ.ค. 53 Page 3 of 6
ชวงเวลา 8.22 – 10.00 น.
วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 เวลา 09:03:01 น. มติชนออนไลน

รบ.ฝรั่งเศสสั่งหาม"ทักษิณ"จอการเมือง ระหวางอยูในดินแดนเมืองน้ําหอม

สํานักขาวตางประเทศ รายงานโดยอางค การแถลงขาวเมื่อวันที่ 20 พ.คง ที่ผานมา ของนาย


เบอรนารด วาเลโร โฆษกกระทรวงตางประเทศฝรั่งเศส วา ภายใตสถานการณความรุนแรงใน
ไทย ทางฝรั่งเศสไดแจงกับพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ใหหลีกเลี่ยงการแสดง
ความคิดเห็นหรือออกแถลงการณในระหวางที่อยูในดินแดน ของฝรั่งเศส

อยางไรก็ตาม กอนหนานี้ มีรายงานวา มีผูพบเห็น พ.ต.ท.ทักษิณ ช็อปปงอยูที่รานหลุยส วิตต


อง ในกรุงปารีส เมื่อวันที่ 15 พ.ค.ที่ผา นมา พรอมกันนี้ เขายังไดแสดงความเต็มใจที่จะเขารวม
วงสนทนากับผูสื่อขาวฝรั่งเศสในวัน ที่ 31 พ.ค.นี้
http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1274407391&grpid=03&catid=00

********************

วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 เวลา 09:09:08 น. มติชนออนไลน

ขสมก. แจงเดินรถทุกสายถึงเวลา2ทุมครึ่ง เมลผานอนุสาวรียชัยฯวิ่งแค18.00น.

นายโอภาส เพชรมุณี ผูอํานวยการองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) เปดเผยเมื่อวันที่ 21


พ.ค. วา การใหบริการรถโดยสารกับประชาชนในวันนี้ (21 พ.ค.) ทุกสายจะวิ่งถึงเวลา 20.30 น.
สวนพื้นที่เสี่ยงยังคงงดใหบริการ สวนรถเมลที่ผานอนุสาวรียชัยสมรภูมิ สาย 29,34,39,95,59
จะวิ่งถึงเวลา 18.00 น.
http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1274407776&grpid=03&catid=00

********************

วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 เวลา 09:23:33 น. มติชนออนไลน

ปตท.ประกาศลดน้ํามันทุกชนิด 50 สต. ยกเวนอี85 มีผลพรุงนี้

ผูสื่อขาวรายงานวา ปตท.ประกาศขึ้นราคาน้ํามันทุกชนิด จํานวน 50 สตางคตอลิตร ยกเวน E85


มีผลวันที่ 22 พฤษภาคมนี้ เวลา 05.00 น. ทั้งนี้ราคาน้ํามันในเขตกรุงเทพและปริมณฑล จะเปน
ดังนี้ เบนซิน 91 ราคา 35.54 สตางคตอลิตร, แกสโซฮอล 95 ราคา 31.74 สตางคตอลิตร,
แกสโซฮอล 91 ราคา 30.24 สตางคตอลิตร, ดีเซล ราคา 28.59 สตางคตอลิตร และบี 5 ราคา
27.39 สตางคตอลิตร
http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1274408625&grpid=03&catid=00

********************
สรุปขาว มติชนออนไลน วันที่ 21 พ.ค. 53 Page 4 of 6
ชวงเวลา 8.22 – 10.00 น.
วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 เวลา 09:26:29 น. มติชนออนไลน

"หมอพรทิพย"ชี้ศพวัดปทุมฯถูกเลือกยิง ระบุสถานที่อน
ั ตรายพอควร

พญ.คุณหญิงพรทิพย โรจนสุนันท ผูอํานวยการสถาบันนิติวิทยาศาตร กลาววา จากการชันสูตร


6 ศพที่วัดปทุมวนาราม การยิงเหมือนเปนการเลือกเปา ศพสวนมากถูกยิงเขาที่หนาอกและแผน
หลังตนแขนทะลุเขาไปแกม จากการตรวจสอบพืน ้ ที่พบอาวุธ เชน เอ็ม 16 แตอยาเพิ่งไป
กลาวหาวาวัดใหการสนับสนุน แตก็มีอันตรายพอควร ทั้งนี้ไมใชการประทวงธรรมดา แตมีการ
สนับสนุนการใชอุปกรณ ซึ่งในการเขาเคลียรพื้นที่พบระเบิดทอพีวีซีจํานวนมากและไมเพียงพอ
ในที่ ชุมนุมแตพบในบาน รถและพบถังเคมีที่ปายเวทีการชุมนุม

พญ.คุณหญิงพรทิพย กลาววา การปลอยใหคนเหลานี้ใหคนเหลานี้เขามาก็ทําใหสังคมรุนแรง


ระเบิดเพลิงเยอะมาก ที่เราเจอหลังเจาหนาที่กระชับพื้นที่ในจุดประกอบระเบิดและในระเบิดยังมี
พริกปนและหมามุย
http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1274408804&grpid=03&catid=00

********************

วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 เวลา 09:32:03 น. มติชนออนไลน

คนเมาปวนเมืองศรีสะเกษกลางดึก ตร.จับผูฝ
 าฝนเคอรฟวไดกวา10ราย

ผูสื่อขาวรายงานวา ตลอดคืนวันที่ 21 พ.ค. ที่ผานมาวา จ.ศรีสะเกษ ซึ่งไดถูกประกาศเปน


เขตพื้นที่ตาม พรก.สถานการณฉุกเฉินและไดมีการประกาศเคอรฟวเปนที่วันที่ 2 โดยหาม
ประชาชนชาวศรีสะเกษออกนอกเคหะสถานชวงระหวางเวลา 21.00 น.ถึงเวลา 05.00
น. ปรากฏวา ตร.ศรีสะเกษไดรวมกับ อส.จ.และอปพร.จากทุกอําเภอของ จ.ศรีสะเกษ ได
พากันนําเอาลวดหนามหีบเพลงพรอมทั้งนําเอารถตํารวจบรรทุกผูตองหามาขวาง กั้นรอบบริเวณ
ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษและบริเวณธนาคาร หางสรรพสินคาอยางเขมงวด พรอมทัง้ มีการ
ตั้งดานตรวจเขมตามจุดตาง ๆ รอบเขตพื้นที่ จ.ศรีสะเกษ เพื่อเปนการปองกันเหตุรายอยาง
เต็มที่

นายกองเอก วิลาศ รุจิวัฒนพงศ ผวจ.ศรีสะเกษ กลาววา เคอรฟววันที่ 2 ผานไปดวยความ


เรียบรอยโดยมีกําลังเจาหนาที่ ตร. อส.และ อปพร.รักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการทุกแหง
อยางเขมงวดตลอดคืน และไมมีเหตุการณรายแรงเกิดขึ้นแตอยางใด ตนตองขอขอบคุณ
ประชนชาวศรีสะเกษทุกคนและทุกภาคสวนที่เกี่ยวของที่ไดให ความรวมมือในการปฏิบัติตาม
นโยบายของ ศอฉ.และตามนโยบายของรัฐบาลเปนอยางดี

ทางดาน พล.ต.ต.กรกต สาริยา ผบก.ภ.จว.ศรีสะเกษ กลาววา เจาหนาที่ตํารวจ สภ.เมือง


ศรีสะเกษ ไดทําการจับกุมผูที่เมาสุราแลวออกมานอกบานเรือน แลวขับขี่รถยนตและ
รถจักรยานยนตปวนกลางเมืองศรีสะเกษ ไดรวมทั้งสิ้นประมาณ 12 ราย รวมทั้งจับกุมผูที่กอ
การทะเลาะวิวาทและจับกุมผูที่เสพสารระเหยประมาณ 5 ราย ซึ่งตนไดสั่งการใหนําตัวไป
ดําเนินคดีตามกฎหมายตอไปแลว ตนขอฝากไปถึงประชาชนชาวศรีสะเกษทุกคนวา หากพบ
เห็นสิ่งผิดปกติหรือเหตุรายเกิดขึ้นในชุมชนของตนเอง ขอใหแจงเจาหนาที่ ตร.ที่อยูใกลเคียง
ทราบดวย เพื่อจะไดรวมกันรักษาความสงบเรียบรอยไมใหมีเหตุการณรุนแรงเกิดขึ้นใน เขตพื้นที่
จ.ศรีสะเกษ ไดอยางเด็ดขาดนั่นเอง
http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1274409153&grpid=03&catid=

********************
สรุปขาว มติชนออนไลน วันที่ 21 พ.ค. 53 Page 5 of 6
ชวงเวลา 8.22 – 10.00 น.

วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 เวลา 09:39:31 น. มติชนออนไลน

บินไทยเปดเหินฟาปกติ ขอผูโดยสารขึ้นเครือ
่ งถึงสนามบินกอนเวลาเคอรฟว

นายปยสวัสดิ์ อัมระนันทน กรรมการผูอํานวยการใหญ บริษัท การบินไทย เปดเผยเมื่อวันที่ 21


พ.ค. วา บริษัทยังคงทําการบินตามปกติ และขอใหผูโดยสารที่ตองการเดินทางควรถึงสนามบิน
กอนเวลาตามที่มีการประกาศ เคอรฟว อีกทั้งขอใหเตรียมเอกสารการเดินทางใหพรอม เพื่อ
แสดงหลักฐานตอเจาหนาที่หากมีการขอตรวจสอบเอกสารการเดินทางในระหวาง เดินทางไป
สนามบิน สําหรับดานการทําการบินทุกเที่ยวบินภายในประเทศ และระหวางประเทศ ทั้งเที่ยวบิน
ขาเขาและเที่ยวบินขาออก บริษัทยังคงใหบริการไดตามปกติ สําหรับผูโดยสารที่มีความประสงค
จะสอบถามเที่ยวบินหรือสํารองที่นั่ง ขอความกรุณาผูโดยสารติดตอมายัง THAI CONTACT
CENTER หมายเลขโทรศัพท 02-356-1111 (ตลอด 24 ชั่วโมง) หรือ แฟกซ 02-356-2222
หรือ E-mail : contact@service.thaiairways.com หรือ www.thaiairways.com ทั้งนี้ บริษัท
ไดเปดศูนยบริหารภาวะวิกฤต ( CMOC/ Crisis Management & Operations Center ) เพื่อ
ติดตามสถานการณอยางใกลชิดตลอด 24 ชั่วโมง

อยางไรก็ตาม บริษัท ขอชี้แจงสาเหตุที่ตองหยุดใหบริการในวันที่ 19 พ.ค. เนื่องจากไดมีการ


ประกาศเคอรฟว ทําใหบริษัท ตองยกเลิกเที่ยวบินภายในประเทศ จํานวน 5 เที่ยวบิน ใน
เสนทางกรุงเทพฯ – เชียงใหม กรุงเทพฯ - ภูเก็ต และกรุงเทพฯ - อุดร สาเหตุเนื่องมาจากการ
ประกาศเคอรฟวส และมีจํานวนผูโดยสารที่ตองการเดินทางนอย บริษัทจึงไดอํานวยความ
สะดวกใหผูโดยสารโดยการควบรวมเที่ยวบิน และไดจัดใหผูโดยสารเดินทางกับเที่ยวบินของ
สายการบินอื่น ซึ่งการดําเนินการเปนไปดวยความเรียบรอยไมมผ ี ูโดยสารตกคาง ในสวนของ
สํานักงานขายบัตรโดยสารสาขาสีลม บริษัท ยังคงปดทําการ จนกวาสถานการณจะกลับสูภาวะ
ปกติ ทั้งนี้ ผูโดยสารสามารถติดตอซื้อบัตรโดยสารไดที่ สํานักงานสาขาหลานหลวง - วันจันทร
- เสาร เวลาทําการ 08.00 - 17.00 น. , วันอาทิตย เวลาทําการ 09.00 - 13.00 น. ,สํานักงาน
ใหญ ( ถ. วิภาวดีรังสิต ) วันจันทร - ศุกร เวลาทําการ 08.00 - 17.00 น.
http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1274409595&grpid=03&catid=00

********************

วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 เวลา 09:49:39 น. มติชนออนไลน

รพ.จุฬาฯเปดใหบริการเต็มรูปแบบวันแรก ผูปวยทยอยมาตอเนือ
่ ง

ผูสื่อขาวรายงานวา วันที่ 22 พฤษภาคมนี้ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณเปดใหบริการผูปวยนอกทุก


แผนกเต็มรูปแบบเปนวันแรก มีผูปวยทยอยเขารับบริการอยางตอเนื่อง

นพ.อดิศร ภัทราดูลย ผูอํานวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ กลาววา การใหบริการวันนี้ มีผูปวย


ทยอยมารับบริการในชวงเชาแลวประมาณ 500 คน แตยังไมหนาแนนเทาชวงเวลาปกติ สวน
หนึ่งมาจากสภาพการจราจรที่ยังไมคลองตัว โดยประชาชนที่ประสงคมารับบริการ สามารถใช
เสนทางถนนพระราม 4 ถนนอังรีดูนังต และถนนสุรวงศได
http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1274410189&grpid=03&catid=00

********************
สรุปขาว มติชนออนไลน วันที่ 21 พ.ค. 53 Page 6 of 6
ชวงเวลา 8.22 – 10.00 น.
วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 เวลา 09:51:55 น. มติชนออนไลน

ทองลงอีก200บาท ทองแทงขายออกเหลือบาทละ 18,050 รูปพรรณ 18,450


สมาคมคาทองคําประกาศราคาซื้อขายทองคําวันนี้(21 พ.ค.2553)ดังนี้ ตามตาราง โดยราคา
ทองปรับลดลงจากวานนี้บาทละ 200บาท

ราคาทองตามประกาศของสมาคมคาทองคําประจําวันศุกรที่ 21
พฤษภาคม 2553
ทองคํา 96.5% รับซื้อ ขายออก ประกาศเวลา
ทองคําแทง 17950 18050
09:48:00
ทองรูปพรรณ 17691.72 18450
http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1274410397&grpid=03&catid=00

********************

วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 เวลา 10:06:24 น. มติชนออนไลน

รอยเตอรสวิเคราะห5แนวทางทิศทางไทยหลังเหตุปนปวน กลางกรุงเทพฯ

สํานักขาวรอยเตอรสรายงานเมื่อวันที่ 20 พ.ค. ทีผ


่ านมาวา กรุงเทพฯ ไดกลับเขาสูสภาวะสงบ
สุขแลว หลังจากการใชปฏิบัติการทางทหารเขาสลายการชุมนุมของผูประทวงที่ใจ กลาง
กรุงเทพฯ ยุติการเผชิญหนานาน 9 สัปดาหระหวางผูประทวงกับรัฐบาล ทําใหเกิดการจลาจล
ครั้งเลวรายที่สุดในประวัติศาสตรไทยยุคใหม สํานักขาวรอยเตอรสไดวิเคราะหความเปนไปไดที่
จะเกิดขึ้นในไทยตอไปไวรวม 5 แนวทางดังนี้

1. การตอตานสงบลง ตกลงกันไดเรื่องแผนการเลือกตั้ง
2. มีสงครามกองโจรรุนแรงมากขึ้นในตางจังหวัด
3. อภิสิทธิ์ถูกปลด ตั้งรัฐบาลรักษาการณ
4. อภิสิทธิ์ถูกปลด ตั้งรัฐบาลเอกภาพแหงชาติ
5. รัฐบาลไมอาจควบคุมความสงบ และกองทัพกอรัฐประหาร

ทั้งนี้ รอยเตอรส สรุปเองเชนกันวา แนวทางสุดทายนี้ไมนาจะเกิดขึ้นจริง จะไมเกิดผลดีตอ


การเงินของประเทศไทย และอาจสงผลตอตลาดการเงินชาติอื่นๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต
ดวย
http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1274411203&grpid=03&catid=

********************