You are on page 1of 1

SỞ GD & ĐT LÂM ĐỒNG ĐỀ THI THỬ LẦN 2 - NĂM HỌC 2009 - 2010

TRƯỜNG THPT PHAN BỘI CHÂU MÔN TOÁN 12


-------------------------- Thời gian làm bài : 150 phút
I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7,0 điểm)
2x + 3
Bài 1. (3,0 điểm) Cho hàm số: y = f(x) = ( m ≠ 0 ) (1)
1 − mx
1/ Khảo sát và vẽ đồ thị (C) của hàm số (1) khi m = 1.
2/ Tìm toạ độ điểm A trên đồ thị (C), biết rằng tiếp tuyến tại điểm A song song với đường
thẳng y = 5x .

(
3) Tìm m để đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số (1) đi qua điểm B 3; 2 )
Bài 2. (3,0 điểm)
x x−12
1) Giải phương trình 3 3 − 3 6
− 80 = 0 .
π
4
2) Tính: I = ∫ sin 4x cos 2 2xdx
0

3) Giải phương trình sau trên tập số phức : x2 − 3.x + 1 = 0

Bài 3. (1,0 điểm) Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình chữ nhật, cạnh BC = 2a, SA⊥(ABCD) và
SA = a , SB hợp với mặt đáy một góc 450. Tính thể tích của khối cầu ngoại tiếp hình chóp S.ABCD.
II. PHẦN RIÊNG (3,0 điểm)
Thí sinh chỉ được làm một trong hai phần (phần 1 hoặc phần 2 )
1. Theo chương trình chuẩn :
Bài 4.a (2,0 điểm) Trong không gian Oxyz cho điểm A được xác định bởi hệ thức
⎧x = t
JJJG G G G ⎪
OA = i + 2 j + 3k và đường thẳng d có phương trình tham số ⎨y = 1 + t (t∈\ )
⎪z = 2 − t

1.Viết phương trình tổng quát của mặt phẳng (P) đi qua A và vuông góc với đường thẳng d.
2.Tính khoảng cách từ điểm A đến đường thẳng d.

Bài 5.a (1,0 điểm) Tính thể tích vật thể tròn xoay thu được khi quay hình phẳng giới hạn bởi các
đường y = 2x2 và y = x3 xung quanh trục Ox
2. Theo chương trình nâng cao :
Bài 4.b (2,0 điểm) Trong không gian Oxyz cho mặt cầu (S): x2 + y2 + z2 - 2x + 4y + 4z - 3 = 0 và
⎧x = 2 + 2t
x −1 y z ⎪
hai đường thẳng (d1): = = , (d2): ⎨y = −t
1 1 −1 ⎪z = 1 + t

1. Chứng minh d1,d2 chéo nhau
2. Viết phương trình mặt phẳng tiếp xúc với mặt cầu (S),biết mặt phẳng đó song song với d1và d2
⎧2 log 2 x − log 4 y 2 = 2
Bài 5.b (1,0 điểm) Giải hệ phương trình: ⎨
⎩2x − y − 4 = 0
----- Hết -----