You are on page 1of 5

พ ร ชั ย รั ศ มี แ พ ท ย์ ม อ ง วิ ก ฤ ต

การเมืองหลัง 19 พฤษภา 2553

ต่ อ คำำ ถำมที ่ว่ ำ เมื่ อ กำรชุ ม นุ ม ทำงกำรเมื อ งครั ้ ง


ป ร ะ วั ติ ศ ำ ส ต ร์ ที ่ สี ่ แ ย ก ร ำ ช ป ร ะ ส ง ค์ ยุ ติ เ มื่ อ วั น
ที ่19 พฤษภำคม 2553 จะสำมำรถยุติวิกฤตกำรเมือง
ไทยด้วยหรือไม่อย่ำงไร?

ผมขอตอบว่ ำ กำรสลำยกำรชุ ม นุ ม โดยใช้ กำำ ลั ง


บั ง คั บ ไม่ ส ำมำรถทำำ ให้ วิ ก ฤตกำรเมื อ งไทยยุ ติ แ ต่
อย่ ำ งใด เพรำะกำรใช้ กำำ ลั ง เข้ ำ ดำำ เนิ น กำรตั ้ง แต่
เหตุกำรณ์วัน ที ่10 เมษำยนถึง 19 พฤษภำคม 2553 ก็
ดี หรื อ มองย้ อ นไปในอดี ต ไม่ ว่ ำ จะเป็ นเหตุ ก ำรณ์
พ ฤ ษ ภ ำ ค ม 2535 6 ตุ ล ำ ค ม 2519 ห รื อ 14 ตุ ล ำ ค
ม 2516 ก็ดี แสดงชัดเจนว่ำ ประเทศไทยขำดควำม
เป็ นธรรมและประชำธิปไตยตลอดมำ

เพรำะทุ ก ครั ้ง ชี ใ้ ห้ เ ห็ น ว่ ำ กลุ่ ม คนที อ


่ ย่่ ใ นฐำนะได้
เปรียบยังคงได้แก่ ผ้่มีฐำนะเป็ นเจ้ำหน้ำทีร
่ ัฐทุกฝ่ ำย
ผ้่ทำำ กำรค้ำธุรกิจหรืออุตสำหกรรมขนำดกลำงและ
1
ใหญ่ ซึ่งมักได้รับกำรช่วยเหลือทัง้ โดยตรงและทำง
อ้อมจำกเจ้ำหน้ำที ร
่ ัฐ แต่ ค นส่ว นใหญ่ ของประเทศ
ยังตกอย่่ในฐำนะเสียเปรียบ ซึง่ ได้แก่เกษตรกร ผ้่ใช้
แรงงำน และผ้่ ทำำ กิ จ กำรระดั บ ครั ว เรื อ น ซึ่ ง ต้ อ ง
ต่อส้่ตำมลำำพัง และมักจะพึง่ เจ้ำหน้ำทีร
่ ัฐไม่ได้เท่ำที ่
ควร

ต้องยอมรับว่ำ ยังไม่มีรัฐบำลใดแก้ปัญหำควำมขั ด
แย้ ง ระหว่ ำ งกลุ่ ม ได้ เ ปรี ย บและกลุ่ ม เสี ย เปรี ย บได้
สำำ เร็จ อย่ำงมำกทำำ ให้แค่พยำยำมทำำ หรือกำำ ลังทำำ
เ ท่ ำ นั ้ น แ ล ะ มั ก จ ะ ล้ ม เ ลิ ก ไ ป รั ฐ บ ำ ล ใ ห ม่ ม ำ ก็
พยำยำมทำำ ใหม่ เป็ นตุุก ตำล้ มลุก อย่่ อย่ ำ งนี ้ ควำม
ขั ด แย้ ง ระหว่ ำ งคนสองกลุ่ ม นี จ
้ ึ ง มี อ ย่่ ต ลอดเวลำ
เพียงแต่บำงช่วงบำงรัฐบำลทำำ ให้ลดลงได้บ้ำง แต่ด่
เหมือนถ่ำนทีภ
่ ำยนอกดับแล้ว แต่แกนในยังมีเชือ
้ ไฟ
คุกร่น
ุ อย่่

เหตุทีแ
่ ก้ไม่สำำ เร็จมีเหตุเดียวเท่ำนัน
้ คือไม่พ่ดควำม
จริ ง กัน นั่น เอง หรื อ พ่ ด ควำมจริ ง ไม่ ค รบถ้ ว น ปิ ดๆ
บังๆกล้ำๆกลัวๆ ซึง่ โทษใครไม่ได้ เพรำะมนุษย์เป็ น
สิง่ มีชีวิตประเภทเดียวทีโ่ กหกได้ มีนักวิทยำศำสตร์
2
ค้ น พ บ ว่ ำ ส ม อ ง ม นุ ษ ย์ มี บ ริ เ ว ณ ที ่ ต อ บ ส น อ ง
พฤติ ก รรมโกหก หรื อ มี ไ ว้ สำำ หรั บ โกหกกั น นั่น เอง
แต่ไ ม่มี ใครคิ ดเอำออก เพื่อ ให้ ม นุ ษ ย์ ห ยุ ด โกหกกั น
เสี ย ที เพรำะเกรงว่ ำ จะเป็ นผลเสี ย มำกกว่ ำ ผลดี
เนื่องจำกอำจจะทำำ ให้ส่วนทีส
่ นับสนุน กำรต่ อส้่ เพื่อ
ควำมอย่่ ร อด จะพลอยเสี ย ไปด้ ว ย เข้ ำ ใจว่ ำ คงอย่่
ใกล้ชิดกันมำก หรือไม่ก็เชือ
่ มโยงพึง่ พำกัน ตัดทิง้ ไม่
ได้

ดังนัน
้ กำรยุติวิกฤตกำรเมืองไทย จึงไม่เกีย
่ วกับกำร
ใช้ กำำ ลั ง ทหำรบั ง คั บ ให้ ยุ ติ ก ำรชุ ม นุ ม หรื อ ใช้ ทำำ
รัฐประหำร ซึง่ มีกำรคำดเดำกันว่ำอำจจะเกิดขึน
้ อีก
แต่เกีย
่ วกับกำรพ่ดควำมจริงกัน แม้จะฝื นธรรมชำติ
ดั ง กล่ ำ วก็ ต้ อ งพ่ ด ออกมำ คื อ ต้ อ งแข็ ง ใจพ่ ด ถึ ง ต้ น
เ ห ตุ ข อ ง ค ว ำ ม ไ ม่ เ ป็ น ธ ร ร ม แ ล ะ ค ว ำ ม ไ ม่ เ ป็ น
ประชำธิปไตย

มิ ฉ ะ นั ้ น ก็ ต้ อ ง จั ด ร ณ ร ง ค์ ใ ห้ ยุ ติ ก ำ ร โ ก ห ก กั น ทั ้ ง
ประเทศสั ก ระยะหนึ่ง โดยทำำ พร้ อ มกั บ สร้ ำ งกติ ก ำ
กำรเมืองกำรปกครองกันใหม่ ให้สำมำรถป้ องกันต้น
เหตุเหล่ำนัน
้ ซึง่ ควรทำำ อย่ำงเร่งด่วนส่งสุด ค่่ขนำน
3
ไปกับเร่งดำำ เนิน กำรใดๆ ให้ภำพควำมส่ญเสียชีวิต
เ ลื อ น ไ ป โ ด ย เ ร็ ว ที ่ สุ ด จึ ง จ ะ ส ำ ม ำ ร ถ ยุ ติ วิ ก ฤ ต
กำรเมืองไทยได้

เพรำะกำรชุมนุมทีย
่ ุติไปเมือ
่ วันที ่19 พฤษภำคม 2553
นัน
้ ไม่ธรรมดำ เนื่องจำกมีผ้่คนเสียชีวิตไปหลำยสิบ
บำดเจ็บเกินพัน โดยจะมีผ้่พิกำรด้วย รวมทัง้ คนต่ำง
ชำติ ซึ่ ง เป็ นตั ว แปรสำำ คั ญ ไม่ ค วรมองข้ ำ ม และ
ทัง้ หมดนีไ้ ม่ปรำกฎว่ำมีฝ่ำยใดออกมำแสดงควำมรับ
ผิดชอบ

ทีส
่ ำำคัญผ้่ทีไ่ ปร่วมชุมนุมเป็ นผ้่ใหญ่กันแล้ว และเป็ น
เสมื อ นผ้่ แ ทนของประชำชนภำคต่ ำ งๆครบทุ ก ภำค
อี กทัง้ เป็ นกำรชุ ม นุ ม เพื่อ เรี ย กร้ อ งในสิง่ ที ค
่ วรได้ รั บ
ซึง่ สำำหรับชำวต่ำงจังหวัดนัน
้ ย่อมเป็ นทีร
่ ้่และเข้ำใจ
กัน มำนำนแล้วว่ำ มองเจ้ำ หน้ำ ทีร
่ ั ฐส่ วนหนึ่ง อย่่กั บ
ฝ่ ำยผ้่ มี อิ ท ธิ พ ล ซึ่ง มั ก จะปฏิบั ติ ต่ อ เขำอย่ ำ งไม่ เ ป็ น
ธรรม และไม่เป็ นประชำธิปไตย

แต่ ก ำรไปชุ ม นุ ม ครั ้ง นี ้ ต้ อ งกลั บ พร้ อ มกำรส่ ญ เสี ย


ญำติ แ ละเพื่ อ นร่ ว มกิ จ กรรมทำงกำรเมื อ งมำนำน
4
กว่ำสองเดือน ใครบ้ำงจะไม่ร้่สึกโกรธแค้น สะเทือน
ใจ และคิ ด ถึ ง กั น ซึ่ง ควำมร้่ สึ ก นี ท
้ รั พ ย์ สิ น ไม่ อ ำจ
ทดแทนได้

จึ ง อำจเป็ นไปได้ ที จ
่ ะมี ก ำรชุ ม นุ ม อี ก และชุ ม นุ ม ไป
เรือ
่ ยๆ หำกทุกฝ่ ำยในบ้ำนเมืองยังเพิกเฉย หรือไม่
เ อ ำ ใ จ ใ ส่ อ ย่ ำ ง จ ริ ง จั ง แ ล ะ จ ริ ง ใ จ ต่ อ ก ำ ร
เปลีย
่ นแปลงประเทศไทย ให้ มี ค วำมเป็ นธรรมและ
เป็ นประชำธิปไตยโดยเร็ว

เพรำะไม่ มี ใ ครอยำกเห็ น วั น ที ่ 19 พฤษภำคม 2553


เ ป็ น วั น เ ริ ่ ม ต้ น ถ อ ย ก ลั บ ส่่ ลั ท ธิ เ ผ ด็ จ ก ำ ร ยุ ค
สงครำมโลกครัง้ ทีส
่ อง แต่อ ยำกเห็น เป็ นวัน เริ ม
่ ต้ น
งอกงำมของควำมเป็ นธรรมและประชำธิ ป ไตยใน
ประเทศนี ้

--------------------------------------------