You are on page 1of 24

1

เอกสารประกอบการอบรม

กำาหนดข้อมูลพืน้ ฐานของ iMAS ERP

โดย สมาคมเครื่องจักรกลไทย
2

วัตถุประสงค์

คู่มอื การกำาหนดข้อม่ลพื้นฐานของ iMAS ERP เป็ นการแนะนำาเกีย่ วกับ การตัง้ คูาของระบบ วิธีการ
กำาหนดข้อม่ลพื้นฐาน การนำาเข้าข้อม่ลพืน้ ฐานทีไ่ ด้สร้างไว้ การสำารองข้อม่ล และการก้่ข้อม่ลคืน ทั ง้ นีม้ ีจุด
ประสงค์เพื่อให้ผ้่ใช้งาน มีความเข้าใจและปฏิบัติตามได้
ข้อม่ลพื้นฐานทีจ่ ำาเป็ นตูอระบบ คือ หนูวยงาน ผังบัญชี และผ้่ด่แลระบบ นอกจากนีแ้ ล้วการตั ง้ คูาพื้น
ฐานให้ระบบก็มีความสำาคัญอยูางมาก เนื่องจากวูาเป็ นการตัง้ คูาเจ้าของระบบ ภาษา สกุลเงินและคูาตูางๆ ที่
ต้องการให้ระบบ สร้างเป็ นคูาพืน้ ฐานไว้ให้ เชูนภาษาพื้นฐาน ประเทศ เป็ นต้น
3

สารบัญ

เรื่อง หน้า

1. กำาหนดคูาพืน้ ฐานของ iMAS ERP 4


2.เตรียมข้อม่ลพื้นฐาน 11
2.1 ผังบัญชี 11
2.2 หนูวยงานทีเ่ กีย่ วกับองค์กร 12
2.3 ผ้่ด่แลระบบ 13
2.4 หนูวย 16
3. การนำาเข้าข้อม่ลพื้นฐาน 18
4. การสำารองข้อม่ลและการก้่คนื 21
4.1 การสำารองข้อม่ล 21
4.2 การก้่ข้อม่ล 23
4

1. กำาหนดค่าพื้นฐานของ iMAS ERP


การกำาหนดคูาพื้นฐานของระบบ เป็ นสิง่ แรกทีต่ ้องทำา เนื่องจากเป็ นการตัง้ คูาให้ระบบทราบวูา ใครเป็ น
เจ้าของระบบ ภาษาเริม่ ต้นของระบบคืออะไร ใช้สกุลเงินอะไร และในระบบสามารถใช้ภาษาอะไรได้บ้าง ซึ ง่
ล้วนเป็ นข้อม่ลทีส่ ำาคัญตูอระบบทัง้ สิน้ การกำาหนดคูาเหลูานีใ้ นระบบ iMAS ERP จะทำาในไฟล์เดียว คือไฟล์
general.properties โดยมีวิธีการกำาหนดคูาแตูละอยูางดังนี้
1.1 ไปที่ ofbiz.9.04/framework/common/config/general.properties

1.2 เปิ ดไฟล์ general.properties ขึน้ มา (ใช้ตัว Editor ตัวไหนก็ได้ ในทีน่ ใี้ ช้ Text Editor)
5

1.3 กำาหนดคูาพืน้ ฐานตูางๆ ดังนี้


1.3.1 กำาหนด ID ให้กับระบบ ทัง้ นีก้ ็เพื่อให้เครื่องทราบวูากำาลังทำางานกับ iMAS ERP ตัวไหน
ในกรณีทมี่ ีระบบ iMAS ERP 2 ตัวในเครื่องเดียวกันโดยให้กำาหนดที่ unique.instanceId ดังตัวอยูาง
unique.instanceId=ofbiz1
*** ofbiz1 คือ ID ของระบบ ซึง่ สามารถกำาหนดได้มากสุด 20 ตัว

1.3.2 กำาหนดเจ้าของระบบ (อ้างเป็ น ID) ซึง่ ก็คอื การกำาหนดวูา ในระบบนีม้ ีใครเป็ นเจ้าของ ซึง่
เจ้าของระบบนีจ้ ะมีผลตูางๆตูอระบบทัง้ หมด ยกตัวอยูางเชูน เจ้าของคลัง ระบบซื้อ ระบบขาย ระบบบัญชี
เป็ นต้น โดยผ้่ใช้สามารถกำาหนดได้ตามของแตูละบริษัท และในทีน่ จี้ ะกำาหนดให้เจ้าของระบบคือ IMAS ให้
กำาหนดที่ defaultOrganizationPartyId ดังตัวอยูาง
defaultOrganizationPartyId=IMAS
6

1.3.3 กำาหนดสกุลเงินให้กับระบบ กำาหนดได้ที่ currency.uom.id.default ดังตัวอยูาง กำาหนดให้


สกุลเงินเริม่ ต้นของระบบเป็ นเงินบาทไทย
currency.uom.id.default=THB
7

1.3.4 กำาหนดภาษาทีจ่ ะให้ระบบสามารถใช้ได้ โดยปกติแล้ว ระบบ iMAS ERP จะสามารถ


ใช้ได้กับทุกภาษาทีเ่ ป็ นทางการ ไมูวูาจะเป็ น จีน ญีป่ ู ุน เกาหลี อังกฤษ ไทย อินเดีย ตุรกี สเปน รัสเซีย เวียดนาม
เปร่ เวเนซ่เอลา เม็กซิโก กัวเตมาลา อาร์เจนตินา มาเลเซีย อิตาลี อินโดนีเซีย ฝรัง่ เศส เป็ นต้นในทีน่ ี้ กำาหนดให้
ระบบสามารถใช้ได้กับ 2 ภาษาคือ ภาษาอังกฤษ และภาษาไทย โดยกำาหนดได้ที่ locales.available ดังตัวอยูาง
locales.available=en,th

1.3.5 กำาหนดประเทศเริม่ ต้นให้กับระบบ กำาหนดที่ country.geo.id.default ดังตัวอยูางกำาหนด


ให้ประเทศเริม่ ต้นเป็ น ประเทศไทย
country.geo.id.default=THA
8

1.3.6 กำาหนดการแปลภาษาให้กับระบบ
สำาหรับการการแปลภาษาของระบบ iMAS ERP นัน้ ไมูได้ทำาในไฟล์ general.properties
เหมือนกับการตัง้ คูาพื้นฐานอื่นๆ แตูจะทำาในไฟล์ UiLabels.xml ของแตูละ component โดยจะยกตัวอยูางของ
component ชื่อ imas-catalog มีวิธีการดังนี้
1.3.6.1 สำาหรับการแปลงภาษาใน component ของ imas-catalog มีไฟล์ 2 ไฟล์ที่
เกีย่ วข้อง คือ ไฟล์ “iMAS-CatalogUiLabels.xml” เป็ นไฟล์ทใี่ ช้ในการแปลงภาษา และไฟล์ทเี่ รียกใช้ ซึง่ ไฟล์
ทีเ่ รียกใช้นัน้ โดยสูวนมากแล้วจะเป็ นไฟล์ทใี่ ช้ในการแสดงผลบนหน้าเว็บ เชูน Menu, Screen, Form แตูในทีน่ ี้
จะยกตัวอยูางของไฟล์ “main.ftl” ซึง่ เป็ นหน้าหลักของโมด่ล imas-catalog ในสูวนของปู มุ "สร้างสินค้า"
ให้เปิ ดไฟล์ iMAS-CatalogUiLabels.xml ขึน้ มา ด้วย Editorgr โดยไฟล์อยู่ที่
ofbiz.9.04/hot-deploy/imas-catalog/config/iMAS-CatalogUiLabels.xml
9

อธิบาย code การแปลงภาษาดังนี้

<property key="ProductCreateNewProduct">

คือสร้าง label ขึน้ มาโดยกำาหนด ID ให้กับ label เป็ น ProductCreateNewProduct

<value xml:lang="en">Create New Product</value>

คือกำาหนดวูา label นี้ ถ้าเป็ นภาษาอังกฤษให้แสดงคำาวูา “Create New Product”

<value xml:lang="th">สร้างสินค้าใหม่</value>

คือกำาหนดวูา label นี้ ถ้าเป็ นภาษาไทยให้แสดงคำาวูา “สร้างสินค้าใหมู”


*** ในร่ปตัวอยูางมีการแปลงภาษาทัง้ หมด 9 ภาษา
10

ตูอไปในสูวนของการเรียกใช้ ให้เปิ ดไฟล์ main.ftl


อยู่ที่ ofbiz.9.04/hot-deploy/imas-catalog/webapp/catalog/main.ftl

วิธีการเรียกใช้ label ทีเ่ ราได้สร้างขึน้ ในไฟล์ “iMAS-CatalogUiLabels.xml” คือ


${uiLabelMap.ProductCreateNewProduct}
*** ProductCreateNewProduct คือ ID ของ label ทีเ่ ราสร้างขึน้ โดยเมื่อเราเปลีย่ นภาษาของระบบ
ข้อความทีแ่ สดงในหน้าจอก็จะแสดงตามทีเ่ ราได้กำาหนดคูาเอาไว้ยกตัวอยูาง
เมื่อให้ระบบใช้ภาษาอังกฤษ
11

เมื่อให้ระบบใช้ภาษาไทย

2. เตรียมข้อมูลพื้นฐาน
ข้อม่ลพื้นฐานของระบบนัน้ หลักๆ แล้วมีผังบัญชี, หนูวยงานทีเ่ กีย่ วกับองค์กร, ผ้่ด่แลระบบ และหนูวย
โดยเมื่อเตรียมเรียบร้อยแล้ว จะต้องนำาข้อม่ลทีเ่ ตรียมไว้เหลูานีเ้ ข้าในระบบ สำาหรับวิธีการนำาเข้านั น้ จะกลูาวใน
สูวนถัดไป
2.1 ผังบัญชี
การเตรียมข้อม่ลพื้นฐานทางด้านผังบัญชี จะทำาในไฟล์ “DemoGeneralChartOfAccounts.xml”
ซึง่ อยู่ที่ ofbiz.9.04/hot-deploy/imas-seeddata/data/DemoGeneralChartOfAccounts.xml และให้เปิ ดไฟล์นขี้ ึน้
12

อธิบาย code ได้ดงั นี้


<GlAccount parentGlAccountId="100000" glAccountId="110000" accountCode="110000"
glAccountClassId="CASH_EQUIVALENT" glAccountTypeId="CURRENT_ASSET"
glResourceTypeId="MONEY" accountName="CASH" description="" postedBalance="0.0"/>
ในแท็กของ <GlAccount/> เป็ นการสร้างผังบัญชี โดยอธิบายคุณสมบัติตูางๆ เอาไว้ ดังนี้
parentGlAccountId = บัญชีหลักทีจ่ ะอ้าง
glAccountId = รหัสบัญชี
accountCode = รหัสบัญชี (มีประโยชน์ในกรณีทตี่ ้องการแก้ไขรหัสบัญชี)
glAccountTypeId = ประเภทบัญชี
glResourceTypeId = รหัสของประเภท Resource
accountName = ชื่อบัญชี
description = คำาอธิบายบัญชี
postedBalance = จำานวนเงินในบัญชี

2.2 หน่วยงานทีเ่ กีย่ วกับองค์กร


การเตรียมข้อม่ลพื้นฐานของหนูวยงาน เป็ นการสร้างหนูวยงานตูางๆ ทีเ่ กีย่ วกับองค์กร ต้องทำา
ในไฟล์ “DemoOrganizationData.xml” ซึง่ อยู่ที่ ofbiz.9.04/hot-deploy/imas-
seeddata/data/DemoOrganizationData.xml ให้เปิ ดไฟล์นขี้ ึน้ มา
13

อธิบาย code ได้ดงั นี้


<entity-engine-xml>
<!-- The main Company Internal Organization -->
<Party partyId="IMAS" partyTypeId="PARTY_GROUP"/>
<PartyGroup partyId="IMAS" groupName="Your Company Name Here"
logoImageUrl="http://ofbiz.apache.org/images/ofbiz_logo.gif"/>
<PartyRole partyId="IMAS" roleTypeId="BILL_FROM_VENDOR"/>
<PartyRole partyId="IMAS" roleTypeId="BILL_TO_CUSTOMER"/>
<PartyRole partyId="IMAS" roleTypeId="INTERNAL_ORGANIZATIO"/>
<PartyRole partyId="IMAS" roleTypeId="_NA_"/>
</entity-engine-xml>

ในแท็กของ <Party/> เป็ นการสร้างหนูวยงานซึง่ เป็ นเจ้าของระบบ(สังเกตจาก ID เป็ น ID ทีก่ ำาหนดใน


ไฟล์ general.properties) โดยอธิบายคุณสมบัติตูางๆ ของหนูวยงาน ดังนี้
partyId = รหัสของบริษัท
partyTypeId = ประเภทของบริษัท (เป็ นแบบ group หรือ persom)
groupName = ชื่อบริษัท
logoImageUrl = กำาหนดร่ป/โลโก้
roleTypeId = บทบาทหน้าที่

2.3 ผู้ดูแลระบบ
สำาหรับผ้่ด่แลระบบ มีไฟล์ทเี่ กีย่ วข้อง 2 ไฟล์ คือไฟล์ UserDemoData.xml สำาหรับสร้าง Admin
และไฟล์ PasswordSecurityData.xml สำาหรับสร้าง password ให้กับ Admin
2.3.1 เปิ ดไฟล์ “UserDemoData.xml” ขึน้ มา ซึง่ อยู่ที่
ofbiz.9.04/hot-deploy/imas-seeddata/data/UserDemoData.xml
14

อธิบาย code ได้ดังนี้


15

<Party partyId="admin" partyTypeId="PERSON"/>


<Person firstName="THE" lastName="ADMINISTRATOR" middleName="PRIVILEGED" partyId="admin"
personalTitle="Mr."/>
<PartyRole partyId="admin" roleTypeId="BUYER"/>
<PartyRole partyId="admin" roleTypeId="MANAGER"/>
<PartyRole partyId="admin" roleTypeId="ORDER_CLERK"/>
<PartyRole partyId="admin" roleTypeId="SHIPMENT_CLERK"/>
<PartyRole partyId="admin" roleTypeId="SALES_REP"/>
<PartyRole partyId="admin" roleTypeId="_NA_"/>
<ContactMech contactMechId="admin" contactMechTypeId="EMAIL_ADDRESS"
infoString="ofbiztest@yahoo.com"/>
<PartyContactMech partyId="admin" contactMechId="admin" fromDate="2003-01-01 00:00:00.0"
allowSolicitation="Y"/>
<PartyContactMechPurpose contactMechPurposeTypeId="PRIMARY_EMAIL" partyId="admin"
contactMechId="admin" fromDate="2003-01-01 00:00:00.0"/>
<UserLogin userLoginId="admin" partyId="admin"/>
<UserLoginSecurityGroup groupId="FULLADMIN" userLoginId="admin" fromDate="2001-01-01 12:00:00.0"/>

code ข้างบน เป็ นการสร้าง Admin ของระบบ โดยได้กำาหนดคุณสมบัติตูางๆ เอาไว้ อธิบายได้ดงั นี้
แท็กของ <Party/> เป็ นการสร้าง Admin ขึน้ มาโดยกำาหนดให้มีประเภทเป็ นบุคคล
แท็กของ <Person/> เป็ นการกำาหนด ชือ่ นามสกุล คำานำาหน้านาม ให้กับ AdminISTRATOR
แท็กของ <PartyRole/> เป็ นการกำาหนดบาบาทให้กับ Admin วูาสามารถทำาอะไรในระบบได้บ้าง
แท็กของ <ContactMech/> เป็ นการสร้าง email ขึน้ มา
แท็กของ <PartyContactMech/> เป็ นการกำาหนดวูา email ทีส่ ร้างขึน้ นีเ้ ป็ นของ Admin
แท็กของ <PartyContactMechPurpose/> เป็ นการกำาหนดวัตถุประสงค์ในการติดตูอของ email
แท็กของ <UserLogin/> เป็ นการกำาหนด username ให้ Admin
แท็กของ <UserLoginSecurityGroup/> เป็ นการกำาหนดกลูุมความปลอดภัยให้กับ Admin

2.3.2 เปิ ดไฟล์ “PasswordSecurityData.xml” ขึน้ มา ซึง่ อยู่ที่


ofbiz.9.04/hot-deploy/imas-seeddata/data/PasswordSecurityData.xml
16

อธิบาย code ได้ดังนี้


<UserLogin userLoginId="admin" currentPassword="{SHA}47ca69ebb4bdc9ae0adec130880165d2cc05db1a"
passwordHint=""/>

แท็กของ <UserLogin/> เป็ นการกำาหนด password ให้กับ Admin

2.4 หน่วย
สำาหรับหนูวยนอกจากจะสร้างหนูวยขึน้ มาแล้ว ยังต้องแปลงหนูวยอีกด้วย แตูจะทำาในไฟล์
เดียวกันทัง้ สร้างและแปลงหนูวย คือไฟล์ “UnitData.xml” ซึง่ อยู่ที่
ofbiz.9.04/hot-deploy/imas-seeddata/data/UnitData.xml ให้เปิ ดไฟล์นขี้ ึน้ มา
17

อธิบาย code ได้ดงั นี้


<UomType description="Data Size" hasTable="N" parentTypeId="" uomTypeId="DATA_MEASURE"/>

<Uom abbreviation="b" description="Bit of Data" uomId="DATA_b" uomTypeId="DATA_MEASURE"/>


<Uom abbreviation="Kb" description="Kilobit of Data" uomId="DATA_Kb" uomTypeId="DATA_MEASURE"/>
<Uom abbreviation="Mb" description="Megabit of Data" uomId="DATA_Mb" uomTypeId="DATA_MEASURE"/>
<Uom abbreviation="Gb" description="Gigabit of Data" uomId="DATA_Gb" uomTypeId="DATA_MEASURE"/>
<Uom abbreviation="Tb" description="Terabit of Data" uomId="DATA_Tb" uomTypeId="DATA_MEASURE"/>

<UomConversion uomId="DATA_Kb" uomIdTo="DATA_b" conversionFactor="1024"/>


<UomConversion uomId="DATA_Mb" uomIdTo="DATA_Kb" conversionFactor="1024"/>
<UomConversion uomId="DATA_Gb" uomIdTo="DATA_Mb" conversionFactor="1024"/>
<UomConversion uomId="DATA_Tb" uomIdTo="DATA_Gb" conversionFactor="1024"/>

แท็กของ <UomType/> กำาหนดหนูวยวูาเป็ นประเภทของอะไร (code ตัวอยูางเป็ นหนูวย ขนาดข้อม่ล)


แท็กของ <Uom/> เป็ นการกำาหนดตัวยูอของหนูวย คำาอธิบาย
18

แท็กของ <UomConversion/> เป็ นการแปลงหนูวย เชูน แปลงจาก “b” เป็ น “Kb”


เมื่อเตรียมข้อม่ลพืน้ ฐานเรียบร้อยแล้ว ให้ติดตัง้ ข้อม่ลพืน้ ฐานของระบบโดยใช้คำาสัง่
“./ant run-install-extseed” ใน terminal ดังร่ป

จากนัน้ Start ระบบ โดยใช้คำาสัง่ “./startofbiz.sh” ใน terminal ดังร่ป

3. การนำาเข้าข้อมูลพื้นฐาน
การนำาเข้าข้อม่ลพื้นฐาน เป็ นการนำาข้อม่ลทีเ่ ราได้สร้างเอาไว้ตัง้ แตูเริม่ ต้น โดยมีวิธีการดังนี้
19

3.1 เข้าสู่ระบบ iMAS ERP ทางเว็บบราวเซอร์ โดยให้พิมพ์บนบราวเซอร์ “localhost:8080/imas-


system” จากนัน้ ให้ล็อกอินเข้าระบบ จะปรากฏหน้าเว็บดังร่ป

3.2 นำาเข้าข้อม่ลพื้นฐานให้เลือก "นำาเข้าข้อม่ล xml ใน directory”


20

3.3 กำาหนดทีอ่ ยู่ของข้อม่ลพื้นฐานทีจ่ ะนำาเข้า ซึง่ เราได้สร้างทัง้ หมด 5 ไฟล์ ให้นำาเข้าทัง้ หมดโดยอ้างที่
อยู่ถึงแคู data ดังนี้
สมุดรายชือ่ ทัง้ หมด : /home/jingreed/Projects/ofbiz.9.04/hot-deploy/imas-seeddata/data
แล้วกดปู ุม "นำาเข้าไฟล์"

หากนำาเข้าไฟล์เรียบร้อยแล้วจะเป็ นดังร่ป
21

*** ถ้าปรากฏข้อความวูา Succeeded: 10 of 10


Failed: 0 of 10
แสดงวูาสามารถนำาเข้าไฟล์ได้ทุกไฟล์

4. การสำารองข้อมูลและการกู้คืน
การสำารองข้อม่ลและการก้่คนื ในระบบ iMAS คือ การสูงออกข้อม่ล และการนำาเข้าข้อม่ล ซึง่ จะสูง
ออก/นำาเข้าเฉพาะบางไฟล์ หรือสูงออก/นำาเข้าทัง้ หมด ก็ได้ สำาหรับวิธีการเป็ นดังตูอไปนี้

4.1 การสำารองข้อมูล
การสำารองข้อม่ล ทำาได้โดยการเข้าสู่ระบบ iMAS ERP ทางเว็บบราวเซอร์ โดยให้พมิ พ์บน
บราวเซอร์ “localhost:8080/imas-system” จากนัน้ ให้ล็อกอินเข้าระบบและสำารองข้อม่ลโดยให้เลือก "สูงออก
ข้อม่ล xml ทัง้ หมด”
22

4.1.1 กำาหนดทีอ่ ยู่ทจี่ ะสำารองข้อม่ล ดังนี้


สูงออก : /home/jingreed/Desktop/imas-xml แล้วกดปู ุม "สูงออก"

เมื่อสูงออกข้อม่ลเรียบร้อยแล้วให้ไปด่โฟลเดอร์ปลายทางทีส่ ูงออกข้อม่ลปรากฏวูา จะมี ไฟล์


xml อยู่
23

4.2 การกู้ข้อมูล
การก้่ข้อม่ล มีวิธีการเหมือนกับนำาเข้าข้อม่ลพื้นฐาน เเพียงแตูเปลีย่ นไฟล์ทเี่ ราจะนำาเข้า โดยไฟล์
ทีเ่ ราจะนำาเข้านัน้ เป็ นไฟล์ทไี่ ด้มาจากการสำารองข้อม่ล มีวิธีการ ดังนี้
4.2.1 เมื่อเข้าไปใน “localhost:8080/imas-system” แล้วก้่ข้อม่ลคืนโดยให้เลือก "นำาเข้าข้อม่ล
xml ใน directory”
24

4.2.2 กำาหนดข้อม่ลทีจ่ ะก้่ โดย


สมุดรายชือ่ ทัง้ หมด : /home/jingreed/Desktop/imas-xml แล้วกดปู ุม "นำาเข้าไฟล์"