You are on page 1of 24

ÊÙÄÉÊÏÓ: 1676

ÉÄÑÕÔÇÓ:
ÁÑÅÔÇ ÌÁËÁÌÇ
ÉÄÉÏÊÔÇÔÇÓ:
ÁÈÁÍÁÓÉÏÕ ÅÕÁÃÃÅËÏÓ & ÓÉÁ Ï.Å.
ÅÊÄÏÔÇÓ:
ÅÕÁÃÃÅËÏÓ ÁÈÁÍÁÓÉÏÕ
ÍÝïé
áãùíåò Δημοπρατείται το Καρ-
τέρι - Πάργα με τις

ÇÐÅÉÑÏÕ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21 ΜΑΪΟΥ 2010
Áñ. Öýëëïõ 4154
παρεμβάσεις στη
ÔÉÌÇ 0,40 Åõñþ γέφυρα Δέσπως ÓΕΛ. 8

Άνευ ουσίας, πλέον οι αντιδράσεις μερίδας κατοίκων

Από τους εργαζόμενους Ξαναρχίζουν


οι εργασίες στον ΧΥΤΑ
και στα Γιάννινα
«Όχι» στο νέο
ασφαλιστικό
4 Μεγάλη η συμμετο-
χή στην συγκέντρωση 4 Η Περιφέρεια επιβάλλεται να ολοκληρώσει το έργο, άσχετα από την απόφαση της λαϊκής
της ΑΔΕΔΥ και του ΕΚΙ
ΣΕΛ. 11 συνέλευσης για μπλόκα και την απόρριψη της ρεαλιστικής λύσης που πρότεινε η ΓΓΠΗ
4 Οι ανυπόστατες και άδικες κατηγορίες σε βάρος
των δημάρχων Κατσανοχωρίων και Παμβώτιδας και κατά
του Α. Γκρέστα, προκάλεσαν χθες την έντονη αντίδρασή τους
και δεν αποκλείεται να αποσυρθούν από την «πρώτη γραμμή»
Αναστήλωση θεάτρου Η επανέναρξη των εργα-
σιών για να ολοκληρωθεί ο
Δωδώνης ΧΥΤΑ στο Ελληνικό και να
Στόχος το καλύτε- λειτουργήσει το πολύ για
τρία χρόνια, ήταν και είναι
μονόδρομος για την Περι-
ρο αισθητικό απο- φέρεια για την άρση του
αδιεξόδου, άσχετα με την
τέλεσμα ΣΕΛ. 4 προχθεσινή απόφαση της
επεισοδιακής λαϊκής συνέ-
λευσης που ήταν αρνητική
Για το «όχι» και στην ουσία επιβλήθηκε
από μερίδα κατοίκων και
στον «Καλλικράτη» κάποιων αιρετών οι οποίοι
ίσως να προσδοκούν με την
Κατά προέδρου στάση τους και κάποια
εκλογικά οφέλη τον Νοέμ-
ΚΕΔΚΕ και αιρετών βριο. ΣΕΛ. 5
της Ν.Δ., η Ν.Ε.
του ΠΑΣΟΚ ΣΕΛ. 3
Σύλληψη αλλοδαπών με όπιο και κραχ στην Ηγουμενίτσα ΣΕΛ. 14

Aμφίβολη έως αδύνατη η παράδοση το 2013

Πάει για... αιώνια


η Ιόνια οδός ΣΕΛ. 3

✔ Ο υπουργός Υπο-
Φοιτητικές εκλογές δομών Δ. Ρέππας Στις 18 Ιουνίου θα γίνει η Γ.Σ.
Άνοδος ΠΑΣΠ, χαρακτήρισε και της ΠΑΕ ΠΑΣ Γιάννινα ΣΕΛ. 23
αυτό το έργο παρα-
πτώση για ΔΑΠ χώρησης ως ...αιχ- ãíþìç ç ì þ í ã
και ΠΚΣ μάλωτο των προ-
4 Τα αποτελέσματα
στο Πανεπιστήμιο
βλημάτων που οφεί- Η Ήπειρος μπορεί να πολλαπλα-
λονται στις απαλλο-
Ιωαννίνων ΣΕΛ. 7
τριώσεις ΣΕΛ. 3 σιάσει τις εξαγωγές της ΣΕΛ. 2

Οι ειδήσεις πρώτες στο www.neoiagones.gr


2 ÅÐÉÊÁÉÑÏÔÇÔÁ ÍÝïé Áãþíåò, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21 ΜΑΪΟΥ 2010

ãíþìç ç ì þ í ã
Η Ήπειρος μπορεί να πολλαπλασιάσει
τις εξαγωγές της
Η αύξηση της εξωστρέφειας των Ηπειρωτικών Επιχει-
ρήσεων είναι ο νέος στόχος που θέτει η Περιφέ-
ρεια Ηπείρου, σε συνεργασία με τα επιμελητήρια
και τον ΣΕΒΕ (σύνδεσμο εξαγωγέων Βορείου Ελλά-
δος).
Το νέο σχέδιο που παρουσίασε ο ΣΕΒΕ, μέσω του
εντεταλμένου συμβούλου του ΣΕΒΕ, κ. Αναστάσιο
Αλεξανδρίδη, είναι πολύ καλά οργανωμένο και
κυρίως έχει στοχευμένες δράσεις και αποτελέσμα-
τα.
Ο στόχος που τίθεται, σύμφωνα με τον πρόεδρο του
ΣΕΒΕ, είναι ο διπλασιασμός των εξαγωγών στην
Ήπειρο και ο τριπλασιασμός του αριθμού των εξα-
γωγικών επιχειρήσεων στην επόμενη πενταετία.
Η Ήπειρος βρίσκεται πάρα πολύ χαμηλά, σε σχέση με
άλλες περιφέρειες, στις εξαγωγικές της δραστηριό-
Σε όλες τις διαστάσεις της, άξιες και ανάξιες, η ζωή το έχει αυτό το
τητες, παρόλο που έχει δυνατότητες. Οι λόγοι είναι συγκλονιστικό ελάττωμα: αφήνει σκουπίδια. Η λέξη μοιάζει ρηχή και
πολλοί- και αδυναμίες των ίδιων των επιχειρήσεων ματζόβολη όσο θυμίζει τη σκόνη, τα καθημερινά απορρίμματα, τα
αλλά και γιατί κάτι δεν οργανώθηκε σε μακρό χρο- σκύβαλα, τα αποσαρίδια, τα απολουσίδια και τα αποβράσματα, Κάθε
νικό διάστημα, δεν έγινε δηλ. μια συστηματική
σπίτι αφήνει βρόμα πίσω του, όπως και κάθε μικρή ή μεγάλη πόλη.
προσπάθεια. Μέχρι τώρα, κατά καιρούς, ήταν
δυνατή η δυνατότητα για συμμετοχή σε εκθέσεις σε Τι να πούμε όμως για τα βιομηχανικά λύματα, για τα μολυσμένα ποτά-
άλλες χώρες, αλλά επόμενα βήματα δεν υπάρχουν. μια και τα τοξικά που ενίοτε ποντίζονται στους ωκεανούς. Ενώ τα ζώα
Το καινούργιο σ’ αυτή την προσπάθεια, που πρέπει να είναι πεντακάθαρα, ο άνθρωπος – το πιο βρώμικο ζώο – δεν αρκείται
βρει συμπαραστάτες στην κυβέρνηση, είναι η ξεκά- στη φύση ούτε στο φιλόξενο ξενοδοχείο του πλανήτη: αναλύει, δια-
θαρη στρατηγική και οι δράσεις του σχεδίου
καθώς και η πενταετής διάρκειά του. Έτσι δίνεται σπά, ανεβάζει από τα έγκατα της γης κοιτάσματα που απειλούν τα πιο
χρόνος για διορθώσεις και για επαναλαμβανόμενες αρχέγονα στοιχεία – το νερό και τον αέρα. Για να απολαύσει την ισχύ
εξορμήσεις σε νέες διεθνείς αγορές. της η ανθρωπότητα πρέπει να είναι πολύ κοντά και απείρως μακριά
Στην ημερίδα εκπρόσωποι εξαγωγικών επιχειρήσεων, από τη φύση. ÁÍ.ÄÅ.
που έχουν πετυχημένη πορεία στην εξαγωγή, κατέ-
θεσαν την εμπειρία τους από την οποία προκύπτει
η τεράστια αναγκαιότητα για συντονισμένη προ-
σπάθεια αλλά και η διαπίστωση ότι αγορές υπάρ- Ï ÊÁÉÑÏÓ óÞìåñá
χουν και οι ηπειρωτικές επιχειρήσεις μπορούν να
διεισδύσουν, αρκεί να οργανωθούν κατάλληλα και Προβλέπονται νεφώσεις με πτώση σε όλη τη χώρα.
να υποστηριχθούν με σωστές πληροφορίες. βροχές και σποραδικές ¢ñôá: Πιθανή βροχή.
Η περιφερειάρχης κ. Γεωργακοπούλου, στην πρόταση καταιγίδες. Τα φαινόμενα ÂñÜäõ: Πιθανή βροχή.
του ΣΕΒΕ για την ενίσχυση της επιχειρηματικότη- κατά τόπους στη δυτική, Çãïõìåíßôóá: Πιθανή
τας, έδειξε το ενδιαφέρον της και την θετική της κεντρική και βόρεια Ελλάδα. βροχή. ÂñÜäõ: Πιθανή
στάση να στηρίζει την προσπάθεια από την πρώτη Πρόσκαιρες χιονοπτώ- βροχή.
σεις θα σημειωθούν στις ÉùÜííéíá: Πιθανή βροχή.
στιγμή και αυτό είναι θετικό για την περιοχή.
κορυφές των βουνών της ÂñÜäõ: Πιθανή βροχή.
Οι επιχειρήσεις που συμμετείχαν στην ημερίδα επί- Í. ÉÙÁÍÍÉÍÙÍ
βόρειας και πιθανώς της ÐñÝâåæá: Πιθανή
σης έδειξαν ότι θα συμμετέχουν ενεργά στην προ- κεντρικής χώρας. Βελτίω- καταιγίδα. ÂñÜäõ: Πιθανή
σπάθεια. Αυτό που μένει είναι η έγκριση των απαι- ση από το βράδυ στα βροχή.
τούμενων κονδυλίων και πιστεύουμε ότι μπορούν Í. ÈÅÓÐÑÙÔÉÁÓ δυτικά. ÈÅÑÌÏÊÑÁÓÉÅÓ
να ενταχθούν στο ΕΣΠΑ. Η εξωστρέφεια των επι- Άνεμοι στα δυτικά ÁÑÔÁ 90 Ýùò 160 C
χειρήσεων είναι αναγκαιότητα και για την Ήπειρο Í. ÐÑÅÂÅÆÁÓ βορειοδυτικοί 4 με 6 ÇÃÏÕÌÅÍÉÔÓÁ 120 Ýùò 210 C
και για ολόκληρη την Ελλάδα. Í. ÁÑÔÁÓ μποφόρ. ÉÙÁÍÍÉÍA 60 Ýùò 140 C
Βαγγέλης Αθανασίου Θερμοκρασία σε ÐÑÅÂÅÆÁ 130 Ýùò 190C

ÍÝïé áãþíåò ÇÐÅÉÑÏÕ ò áíôßäïôï


éá öõ ãÞ... ù
ÉäéïêôÞôçò: ÁÈÁÍÁÓÉÏÕ ÅÕÁÃÃÅËÏÓ & ÓÉÁ Ï.Å., Åêäüôçò: ÁÈÁÍÁÓÉÏÕ
ÅÕÁÃÃÅËÏÓ, ÄéåõèõíôÞò: ÓÐÕÑÏÓ ÈÅÌÅËÇÓ, Αρχισυντάκτης: Χρήστος
Ùò ä ες που ζου
ν
ÅÏÑÔÏËÏÃÉÏ λημμύρ
Καζάκος, ΡεðïñôÜæ - Ýñåõíá: Αλέξανδρος Θεμελής, ÐïëéôéóôéêÜ êáé Ýíèåôá:
¢ííá ÄåñÝêá, Áèëçôéêό ρεπορτάζ: ÃéÜííçò ÃéáííÜêçò, ÁíôáðïêñéôÞò Èåóðñù-
Οι κοσμοπ σ ε κάθε επο
χή
θ α ίν ο υ ν
ôßáò: Παναγιώτης Ρίζος, Óåëéäïðïßçóç: ¼ëãá ÆáëáâñÜ - ÊáñáóÜââá, Ãéþñãïò και πε
υ ν μ υ ρ μ η γκολογικά
ÓïåëåìÝæïãëïõ, Íïìéêüò Óýìâïõëïò: ÌÜñéïò ÃéáííÝôáò Παρασκευή 21 Μαΐου 2010
ενσαρκώνο ο πλήθος, τα
+Κωνσταντίνου και Ελένης ισαποστόλων φαλ
Ïé «ÍÝïé Áãþíåò» ôõðþíïíôáé óôï ôõðïãñáöåßï το πολυκέ μ υ ρ ιά δες, ήτοι τ
ο
ι τ ις
ôùí «Çðåéñùôéêþí åêäüóåùí»
στίφη κα ρ ω πότητας π
ου
Ãñáöåßá: ÄáãêëÞ 7, ô.ê. 45444
η ς α ν θ
ÍÏÓÏÊÏÌÅÉÁ θαύμα τ α ι ταμένη στη -
ν α ε ίν
ÅôÞóéá óõíäñïìÞ: 150 åõñþ
ÅÖÇÌÅÑÅÕÅÉ:
μπορεί λ ά όσο ζει
χαλά
Ôñáðåæþí, ïñãáíéóìþí, äÞìùí êáé íïìéêþí ðñïóþðùí: 180 åõñþ
τ ε ρ ή , α λ
Óôçí ðáñáðÜíù ôéìÞ äåí óõìðåñéëáìâÜíåôáé ï ÖÐÁ 4,5% χωμα ο.
ι τον κόσμ Í.Ä.Å
ÔçëÝöùíá: 26510-77466, 27627 ôçë.&öáî: 26510-37880 ι φ τ ιά χ ν ε
ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÊÏ ÐÁÍÅÐÉÓÔÇÌÉÁÊÏ ει κα Á
Web page: www.neoiagones.gr
ÃÅÍÉÊÏ ÍÏÓÏÊÏÌÅÉÏ ÉÙÁÍÍÉÍÙÍ,
e-mail: nagones@ioa.forthnet.gr, info@neoiagones.gr
ôçë. 2651099111
ÍÝïé Áãþíåò, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21 ΜΑΪΟΥ 2010 ÅÐÉÊÁÉÑÏÔÇÔÁ 3
Για το «όχι» στον «Καλ- Αμφίβολη έως αδύνατη η παράδοση το 2013
λικράτη»
Κατά προέδρου
ΚΕΔΚΕ και αιρετών
Πάει για... αιώνια η Ιόνια οδός
✔ Ο υπουργός Υποδομών Δ. Ρέππας χαρακτήρισε και αυτό το έργο παραχώρησης
της Ν.Δ, η Ν.Ε του
ως ...αιχμάλωτο των προβλημάτων που οφείλονται στις απαλλοτριώσεις
ΠΑΣΟΚ που προβλέφθηκε να τελειώσουν σε ένα χρόνο και όχι μόνο
Την αρνητική στάση του προέ- ✔ Σταμάτησε λόγω προσφυγών η κατασκευή και στο τμήμα της Παλιοβούνας και
δρου και της πλειοψηφίας της
ΚΕΔΚΕ, αλλά και αιρετών και
ουσιαστικά, εργοτάξια δεν υπάρχουν, πλην Αμπελιάς και Μυροδάφνης στην περιοχή μας...
του νομού από το χώρο τα Ν.Δ, Εγκλωβισμένη στην διαδικασία των απαλλο-
επί του νομοσχεδίου για τον τριώσεων και κατά συνέπεια των μη ολοκληρω-
«Καλλικράτη», επικρίνει με χθε- μένων μελετών, παραμένει η κατασκευή της
Ιόνιας οδού και κανείς δεν μπορεί να προβλέ-
σινή ανακοίνωση της η νομαρ-
ψει πότε θα παραδοθεί το έργο από τον παρα-
χιακή επιτροπή Ιωαννίνων του χωρησιούχο, αφού το χρονοδιάγραμμα της
ΠΑΣΟΚ. Το νομοσχέδιο ψηφί- σύμβασης αποκλείεται να τηρηθεί, δηλαδή για
στηκε επί της αρχής στην αρμό- το 2013.
δια διαρκή επιτροπή μόνο από Φαίνεται ότι θα μείνουμε για περισσότερα
τους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ και χρόνια από όσα υπολογίζαμε με τις παρακάμ-
την ερχόμενη εβδομάδα εισάγε- ψεις Άρτας (παραδίδεται το υπόλοιπο τμήμα
ται στην ολομέλεια για να γίνει Πέτα-Σελλάδες το φθινόπωρο) και Αγρινίου,
νόμος του κράτους. Η ανακοίνω- αφού πρόβλεψη δεν μπορεί να γίνει για το πότε
ση του τοπικού ΠΑΣΟΚ είναι η θα είναι πλήρως έτοιμος ο αυτοκινητόδρομος
και με ποια σειρά θα παραδοθούν τα τμήματα.
ακόλουθη:
Όπως είναι στη σύμβαση παραχώρησης ,μάλ-
«Η εμμονή του Δημάρχου λον δεν θα τηρηθεί.
Αθηναίων-Προέδρου της Η στασιμότητα στην παράδοση εκτάσεων για
Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. κ. Νικήτα Κακλαμάνη να αναπτυχθούν εργοτάξια, όπως αναφέρονταν
και αυτοδιοικητικών της χώρας- σε πρόσφατο ρεπορτάζ των «Ν.Α», επιβεβαιώ-
μεταξύ αυτών και της περιοχής θηκε από τον υπουργό Υποδομών Δημήτρη
μας-, προσκείμενων κυρίως στη Ρέππα ο οποίος περιέγραψε με μελανά χρώμα-
Ν.Δ., για ένα «Καλλικράτη» κομ- τα την εικόνα και πορεία του έργου, αλλά και
μένο και ραμμένο στα μέτρα άλλων που κατασκευάζονται με σύμβαση
τους, καταδεικνύει ότι έχουν μεί- παραχώρησης, χαρακτηρίζοντας τα... αιχμάλω-
τα των προβλημάτων αυτών. Η μη πρόοδος όλο
νει πίσω, προσκολλημένοι σε
αυτό το διάστημα στις απαλλοτριώσεις και η μη Μόνον ... επί χάρτου βλέπουμε, προς το παρόν, Ιόνια οδό, στις παρακάμψεις Άρτας και
μοντέλα διοίκησης ξεπερασμένα. Αγρινίου που ήταν δημόσια έργα ή σε πινακίδες κατά μήκος του εθνικού δρόμου μέχρι
αναφορά του υπουργού σε χρόνους, αφήνει
Δε θέλουν να συνειδητοποιή- πολλές ερμηνείες για το πότε θα δούμε ολοκλη- Αντίρριο και σπανίως εργοτάξιο...
σουν ότι οι καιροί άλλαξαν, οι ρωμένη Ιόνια.
εξελίξεις είναι ραγδαίες, ότι Χωρίς λογική ο όρος κειμένου έτσι να είναι ευκολότερη και η χρημα-
απαιτείται ριζική αναδιάρθρωση 30 μήνες και κάτω του 40% οι των 12 μηνών τοδότηση των επιτάξεων και γενικότερα των
της διοίκησης, εν γένει του κρά- απαλλοτριώσεις Αναφερόμενος ο υπουργός Υποδομών στην απαλλοτριώσεων αφενός, αφετέρου να υπάρχει
τους, το οποίο δήθεν θα επανί- Ειδικά για την Ιόνια οι απαλλοτριώσεις που πρόβλεψη των συμβάσεων για απόδοση όλων χώρος όπου θα εκτελείται το έργο, χωρίς όμως
δρυε η κυβέρνηση της Ν.Δ. και είχε προβλεφθεί στη σύμβαση να ολοκληρω- των χώρων του έργου στον παραχωρησιούχο να είναι ο όρος αυτός τόσο ανελαστικός ώστε να
το διέλυσε. θούν σε 12 μήνες και πέρασαν ήδη 30 μήνες, μέσα σε 12 μήνες, έμμεσα άσκησε κριτική στην εκθέτει τελικά το κράτος και το Δημόσιο στα
παραμένουν μεταξύ 30% και 38% και τα εργο- προηγούμενη ηγεσία του ΥΠΕΧΩΔΕ και σημεί- αιτήματα τα οποία διατυπώνουν οι κατασκευα-
Ο «Καλλικράτης» δημιουργεί
τάξια είναι ελάχιστα. Ακόμη και αυτό στην ωσε ότι «ο λογικός νους, θα ήταν πολύ επιφυ- στές».
νέα δεδομένα, προβλέπει σύγ-
περιοχή της Παλιοβούνας (Κλόκοβα) στο λακτικός να υιοθετήσει και να υπογράψει μια
χρονη οργάνωση της κοινωνίας, πρώτο τμήμα από Αντίρριο μέχρι την παράκαμ- τέτοια δέσμευση». Πρόσθεσε ότι καμία από τις Πολλά τα προβλήματα
μοντέρνες δομές λειτουργίας της, ψη Αγρινίου, σταμάτησε λόγω πέντε τρέχουσες παραχωρήσεις (Ιόνια και Ε65 Ο κ. Ρέππας είπε ακόμη ότι σε αυτά τα προ-
βασισμένες σε διεθνή δημοκρα- προσφυγών...Υποτίθεται ότι θα παραδίδονταν που μας αφορά άμεσα) δεν έχει επιτευχθεί βλήματα «αν προστεθούν και όσα αφορούν
τικά πρότυπα, βάζει τάξη στους πρώτο κατά σειρά στο τέλος του 2010... Με όσα αυτή η προθεσμία και ότι σε κάποιες περιπτώ- στους περιβαλλοντικούς όρους και τις προσφυ-
Δήμους, πολλοί εκ των οποίων ανέφερε ο υπουργός προκύπτει κίνδυνος σεις ο χώρος ο οποίος έχει παραδοθεί φτάνει γές που γίνονται, τις αρχαιολογικές έρευνες,
έχουν βουλιάξει στη διαφθορά. ακόμη και για αποχώρηση του αναδόχου, αν το 30% ή το 38% του συνόλου του παραδοτέ- την ανάγκη μετακίνησης δικτύων, τις καθυστε-
Η Ν.Ε. ΠΑ.ΣΟ.Κ. Ιωαννίνων και δεν είναι και τόσο απλό, αφού ήδη εισπράτ- ου χώρου. Με αυτά τα δεδομένα ο κ. Ρέππας ρήσεις στην εγκατάσταση των εργοταξίων, από
πιστεύει ότι η κυβέρνηση έχει τει διόδια στον ΠΑΘΕ. Για την Ήπειρο και ειδι- επισήμανε ότι η ολοκλήρωση των απαλλοτριώ- τις τεχνικές εταιρείες ή την ανεπάρκεια στις
κά το νομό Ιωαννίνων οι απαλλοτριώσεις κινού- σεων σε κάποια έργα φαίνεται ότι θα γίνει αφού μελέτες εφαρμογής (τα προβλήματα δηλαδή
την ιστορική ευθύνη όχι μόνο της
νται σε πολύ μικρά ποσοστά ακόμη κι έστω κι παρέλθει μία περίοδος δύο ή δυόμιση ετών. που προκύπτουν από την πλευρά των κατα-
σωτηρίας της χώρας από την Σύμφωνα με τον υπουργό εκτός της καθυστέ-
αν πρόκειται για τμήμα που από τη σύμβαση σκευαστών) τότε καταλαβαίνετε με ποιες
οικονομική κρίση, στην οποία πρέπει να παραδοθεί τελευταίο, το 2013, η ρησης στο έργο, αυτό σημαίνει και έγερση αιτη- δυσκολίες εξελίσσεται η κατασκευή των έργων
την οδήγησε η Ν.Δ., αλλά και της πορεία του δεν είναι καλή, αλλά συμβαίνει το μάτων από την πλευρά των κατασκευαστών σε στην Ελλάδα».
εκ βάθρων ανοικοδόμησης του παράδοξο να υπάρχουν δυο εργοτάξια, αυτό βάρος του Δημοσίου. Όλα τα παραπάνω έχουν...εφαρμογή, δυστυ-
κράτους, σε στέρεες, υγιείς στη διάνοιξη της σήραγγας Αμπελιάς και το Φαίνεται από όλα αυτά ότι ούτε οι προτάσεις
χώς, και στην Ιόνια και αποδείχτηκε πόσο πρό-
βάσεις, με κανόνες λειτουργίας, άλλο στη Μυροδάφνη χωρίς όμως σε αυτό να του τμήματος Ηπείρου του ΤΕΕ αξιοποιήθη-
χειρα υπογράφηκε η σύμβαση από την προη-
διαφάνεια, με σεβασμό στους είναι σε πλήρη εξέλιξη η κατασκευή κι εκεί καν από το υπουργείο Υποδομών ή δεν είναι
γούμενη κυβέρνηση και μάλιστα...βιάζονταν ο
πολίτες και στις αγωνίες τους». λόγω απαλλοτριώσεων. εφικτό να υλοποιηθούν λόγω γραφειοκρατίας
και άλλων αγκυλώσεων. τότε υπουργός ΠΕΧΩΔΕ Γ. Σουφλιάς να προ-
χωρήσει, αφήνοντας εκτός σύμβασης παραχώ-
Ãñáöåßï Áðïêëåéóôéêþí Íïóïêüìùí - Öõóéïèåñá- Τμηματική παράδοση ρησης το τμήμα από κόμβο Εγνατίας μέχρι
Ο υπουργός Υποδομών υποστήριξε ότι χρει- Καλπάκι και Κακαβιά, για το οποίο ζητήθηκε
ðåõôþí (êéíçóéïèåñáðåßá - ìáëÜîåéò) - Ïéêéáêþí αλλαγή χάραξης εκτός λεκανοπεδίου και
άζεται ένας καλύτερος σχεδιασμός και τόνισε
âïçèþí - Êáèáñéóôñéþí - ÌðÝúìðé óßôåñ - Êïììù- δήμου Ιωαννιτών, το λεγόμενο σήμερα και
«ότι πέραν των διοικητικών μέτρων ή των νομο-
ôñéþí - Áéóèçôéêþí (ìáêéãéÜæ ìáíéêïýñ - ðåíôé- θετικών αλλαγών, θα πρέπει πραγματικά να ...ορφανό τμήμα το οποίο μελετάται, ευτυχώς,
êéïýñ) - Τμήμα Συνοικεσίων - Ιäéáßôåñá ìáèÞìá- δούμε αν οι χώροι πρέπει να παραδίδονται αλλά δεν ξέρουμε αν θα χρηματοδοτηθεί...
τμηματικά, ένα ορισμένο τμήμα ανά έτος, προ- X. Καζάκος
ôá êáô’ ïßêïí (öéëïëïãéêÜ - ìáèçìáôéêÜ - öõóéêÞ
- ÁããëéêÜ - ÃáëëéêÜ - ÉôáëéêÜ - ÃåñìáíéêÜ)
Óáò ãíùóôïðïéïýìå üôé ïé ðáñáðÜíù åßíáé áõóôçñÜ êáé õðåýèõíá åðå-
ëåãìÝíïé áðü ôï ãñáöåßï ìáò, ìå ôá êáôÜëëçëá äéêáéïëïãçôéêÜ, ðôõ-
÷ßá áíùôÜôùí ó÷ïëþí, Üäåéá åîáóêÞóåùò åðáããÝëìáôïò, ðïéíéêü
ìçôñþï, ðéóôïðïéçôéêü õãåßáò, ãíùìÜôåõóç üôé åßíáé øõ÷éêÜ õãéåßò

«ÁÃÉÏÓ ÖÁÍÏÕÑÉÏÓ»
Óακελαρίου 18, Ôçë. & Fax. 2651075788, Êéí.: 6971536313
4 ÑEÐOÑÔÁÆ ÍÝïé Áãþíåò, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21 ΜΑΪΟΥ 2010

Μπούκας. Θετικά αντιμετωπίζει


Αναστήλωση θεάτρου Δωδώνης το υπουργείο και το θέμα της Α’
ζώνης προστασίας και άνοιξε

Στόχος το καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα διάλογος που ίσως οδηγήσει σε


ορισμένες βελτιώσεις στο σημε-
ρινό καθεστώς των απαγορεύσε-
✔ Προβληματισμός στο ΚΑΣ, αλλά αναμένεται εισήγηση για συνέχιση του έργου, αλλά με αλλαγές στη μελέτη που εφαρμό- ων.
Η συνάντηση με τους υπηρε-
στηκε πιλοτικά, όπως ενημερώθηκε ο δήμαρχος Γ. Μπούκας, ενώ ξεκινά διάλογος και για την Α’ ζώνη προστασίας σιακούς παράγοντες άφησε αρκε-
τά ικανοποιημένο το δήμαρχο
Στην συνέχιση, με το νέο έργο καλύτερο το αισθητικό αποτέλε- και φαίνεται ότι αίρονται οι
που θα χρηματοδοτηθεί για τον σμα, προσανατολίζεται το παλιές επιφυλάξεις και μια
αρχαιολογικό χώρο συνολικά με Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβού- άτυπη κόντρα που υπήρχε και με
3 εκ. ευρώ, της πιλοτικής παρέμ- λιο. το ΚΑΣ και με το υπουργείο γενι-
βασης για την αναστήλωση του Αυτό προκύπτει από τη συνά- κότερα. Όλα αυτά όμως θα κρι-
θεάτρου της Δωδώνης με τη ντηση που είχε προχθές στο θούν στην πορεία και αφού
χρήση του ειδικού κονιάματος, υπουργείο Πολιτισμού με υψηλό- ληφθούν αποφάσεις.
αλλά βελτιώνοντας κάποια στοι- βαθμα υπηρεσιακά στελέχη ο
χεία της μελέτης, ώστε να είναι δήμαρχος Δωδώνης Γιάννης Προβληματισμός και τρο-
ποποιήσεις στη μελέτη
Σχεδόν ένα μήνα η αυτοψία
των μελών του ΚΑΣ με την πρό-
εδρο του και Γενική Γραμματέα
του υπουργείου Πολιτισμού
Λίνα Μενδώνη, παρούσας και
της ΓΓΠΗ Δήμητρας Γεωργακο-
πούλου, δεν έχει ληφθεί η από-
φαση για το θέατρο, αλλά ανα-
μένεται σύντομα το ΚΑΣ να
αποφανθεί.
Υπάρχει προβληματισμός
μεταξύ των μελών κυρίως για το
αισθητικό αποτέλεσμα και κατα-
τέθηκαν σχετικές παρατηρήσεις
και προτάσεις, ώστε η εισήγηση
των αρμοδίων υπηρεσιών που
θα κατατεθεί στο Συμβούλιο, να
περιλαμβάνει βελτιώσεις στην
υπάρχουσα μελέτη, ώστε να
είναι καλύτερο το αισθητικό
αποτέλεσμα. Αυτό είναι κρίσι-
μο στοιχείο και ο δήμαρχος
ακούγοντας αυτή την πρόθεση
δήλωσε εν μέρει ικανοποιημέ-
νος, αφού η διαφωνία και η
αντίδραση συνίσταται στο
αισθητικό κυρίως αποτέλεσμα
και πολλοί μιλούν για τσιμεντο-
ποίηση. Μόλις εγκρίνει το ΚΑΣ
την μελέτη θα ακολουθήσει η
συμπλήρωση του φακέλου για
να ζητηθεί η ένταξη του έργου
στο επιχειρησιακό Πρόγραμμα
του υπουργείου Ανάπτυξης από
το οποίο επιλέχθηκε να χρημα-
τοδοτηθεί. Από αυτό το ποσό θα
γίνουν και άλλες παρεμβάσεις
στον αρχαιολογικό χώρο, αφού
υπάρχουν εγκεκριμένες μελέ-
τες και για άλλα μνημεία.

Διάλογος για την Α’ ζώνη


προστασίας
Σε ότι αφορά την Α’ ζώνη
προστασίας που ήταν και η
αιτία του επεισοδίου κατά την
επίσκεψη του ΚΑΣ, αφού οι
κάτοικοι και δήμος με την επι-
τροπή αγώνα που έχει συγκρο-
τηθεί αντιδρούν στις αυστηρές
απαγορεύσεις, διατυπώθηκαν
τα αιτήματα και προτάσεις,
δόθηκαν πρόσθετα στοιχεία,
όπως είχε συμφωνηθεί με την
Γ.Γ του υπουργείου και με τον
νομικό και τον τεχνικό σύμβου-
λο του δήμου, οι οποίοι ήταν
παρόντες στη συνάντηση με
υπηρεσιακούς παράγοντες στο
υπουργείο, εξετάστηκε συνολι-
κά η κατάσταση. Μετά τις απα-
ντήσεις θα κατατεθούν από το
δήμο αντιπροτάσεις. Ουσιαστι-
κά άνοιξε διάλογος δήμου-
υπουργείου και αυτό κρατά ως
θετικό σε αυτή τη φάση ο κ.
Μπούκας, χωρίς να μπορεί να
προκαταλάβει τις εξελίξεις και
ποιες βελτιώσεις μπορούν να
γίνουν. Χ. Καζάκος
ÍÝïé Áãþíåò, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21 ΜΑΪΟΥ 2010 ÑÅÐÏÑÔÁÆ 5
Η επανέναρξη των εργασιών για να
ολοκληρωθεί ο ΧΥΤΑ στο Ελληνικό και
Άνευ ουσίας, πλέον οι αντιδράσεις μερίδας κατοίκων
να λειτουργήσει το πολύ για τρία χρόνια,
ήταν και είναι μονόδρομος για την Περι-
φέρεια για την άρση του αδιεξόδου,
άσχετα με την προχθεσινή απόφαση της
επεισοδιακής λαϊκής συνέλευσης που
Ξαναρχίζουν οι εργασίες στον ΧΥΤΑ
ήταν αρνητική και στην ουσία επιβλήθη-
κε από μερίδα κατοίκων και κάποιων ✔ Η Περιφέρεια επιβάλλεται να ολοκληρώσει το έργο, άσχετα από την απόφαση της λαϊκής
αιρετών οι οποίοι ίσως να προσδοκούν
με την στάση τους και κάποια εκλογικά συνέλευσης για μπλόκα και την απόρριψη της ρεαλιστικής λύσης που πρότεινε η ΓΓΠΗ
οφέλη τον Νοέμβριο.
Ο εργολάβος που για 3 περίπου μήνες ✔ Οι ανυπόστατες και άδικες κατηγορίες σε βάρος των δημάρχων Κατσανοχωρίων και Παμ-
δεν εκτελεί έργο, λόγω του αποκλεισμού
του δρόμου, αναμένεται σύντομα να επι- βώτιδας και κατά του Α. Γκρέστα, προκάλεσαν χθες την έντονη αντίδρασή τους και δεν απο-
στρέψει, αφού οι προθεσμίες πιέζουν
και οι εγγυήσεις δόθηκαν από την ΓΓΠΗ. κλείεται να αποσυρθούν από την «πρώτη γραμμή»
Οι δήμαρχοι Κατσανοχωρίων και Παμ-
βώτιδας, αλλά και ο Άδωνης Γκρέστας οι
οποίοι αποτελούν την «ηγεσία» της επι-
τροπής αγώνα, δέχθηκαν μομφή και
βαρύτατες κατηγορίες για τη στάση τους
υπέρ της αποδοχής της λύσης και η αντί-
δραση των δημάρχων χθες ήταν ανάλο-
γη, με ανοιχτό το ενδεχόμενο να απο-
συρθούν από την ενεργό δράση στην
επιτροπή...

Φωνές και φραστικές επιθέσεις


Η συνέλευση διεξήχθη σε...πολεμική
ατμόσφαιρα και η απόφαση ελήφθη επί
περίπου 100 παρόντων κατοίκων και
αιρετών από το Ελληνικό και τους Μου-
ζακαίους, εν μέσω αντεγκλήσεων και
φραστικών επιθέσεων προς τους δημάρ- λόγια είναι εύκολα, οι πράξεις κρίνο-
χους Κατσανοχωρίων και Παμβώτιδας, Μονόδρομος για την Περιφέρεια νται.
αλλά και του μέλους της επιτροπής Στο ίδιο μήκος κύματος και οι δηλώ-
αγώνα Άδωνη Γκρέστα οι οποίοι προ- Η προσπάθεια της ΓΓΠΗ Δήμητρας Γεωργακοπούλου να πετύχει την απο- σεις του δημάρχου Παμβώτιδας. Ο κ.
σπαθούσαν να κάνουν διάλογο και να δοχή της πρότασης της για τον ΧΥΤΑ, μετά από την απόφαση για συνέχιση Πήχας επέμεινε ότι πλέον η μόνη διέξο-
σταθμιστούν τα υπερ και τα κατά της του αγώνα με αίτημα να ...αναχωρήσει από το Ελληνικό, δυστυχώς δεν υιο- δος και ρεαλιστική λύση, έστω κι αν δεν
αποδοχής ή όχι της πρότασης. θετήθηκε από μερίδα κατοίκων, γιατί στο ικανοποιεί τον ίδιο και τους κατοίκους
Δυστυχώς η απόφαση οφείλεται και Ελληνικό και τους Μουζακαίους δεν που έχουν το δίκιο τους, είναι αυτή που
στην προσπάθεια ορισμένων να δείξουν εκπροσωπούν το σύνολο οι 100 που προτάθηκε από την ΓΓΠΗ. Για τη μομφή
ότι δεν υποστέλλουν τη σημαία του συγκεντρώθηκαν προχθές. και εναντίον του ότι εγκαταλείπει τον
αγώνα, ενόψει και των δημοτικών εκλο- αγώνα, είπε ότι αυτοί που τα έλεγαν στη
Η κ. Γενικός στην προηγούμενη συνέλευ-
γών, εμπλέκοντας το θέμα με προσωπι- συνέλευση ήταν οι ίδιοι που κάποτε
κές φιλοδοξίες και επιδιώξεις, αλλά το ση εξήγησε με κάθε λεπτομέρεια την πρό- υποστήριζαν ότι ο ΧΥΤΑ δεν δημιουργεί
ρήγμα είναι ήδη γεγονός, έστω κι αν ταση της, το χρονοδιάγραμμα και τα επό- κανένα πρόβλημα. «Είμαι προβληματι-
εγκαλούνται οι δήμαρχοι ότι...πούλησαν μενα βήματα, ζητώντας και εκπροσώπηση σμένος από την εξέλιξη και όσα έγιναν
τον αγώνα. των κατοίκων στην επιτροπή που θα παρα- στη συνέλευση και πιστεύω ότι η ρεαλι-
Αυτό ακριβώς, να μην ταυτιστεί ο κολουθεί τις αποφάσεις και την πορεία στική λύση είναι αυτή που προτείνεται
ΧΥΤΑ με εκλογές και κομματικές ή προ- δημιουργίας εργοστασίου επεξεργασίας και ΧΥΤΥ που δεν θα είναι βέβαια από την Περιφέρεια», είπε ο δήμαρχος
σωπικές επιδιώξεις ενόψει εκλογών, στο Ελληνικό. Μάλιστα η ΓΓΠΗ είχε ανακοινώσει ότι στην συνεδρίαση του Παμβώτιδας και θα ξεκαθαρίσει τη
ζήτησε και ο δήμαρχος Κατσανοχωρίων. Περιφερειακού Συμβουλίου στις 28 Μαίου στην Άρτα θα ληφθούν αποφά- στάση του σύντομα, έναντι και όσων
σεις που θα δρομολογούν την υλοποίηση των μελετών και έργων. μίλησα για...πούλημα του αγώνα.
Προειλημμένη η απόφαση... Όλα αυτά αγνοήθηκαν πλήρως από όσους αποφάσισαν να συνεχίσουν τον Ο Άδωνης Γκρέστας δέχθηκε επίσης
Πέντε-έξι άτομα ήταν αυτά που ξεσή- αγώνα και τον αποκλεισμό του δρόμου. Η αντίδραση της Περιφέρειας αναμέ- τα...πυρά όταν είπε στη συνέλευση ότι
κωσαν με τις παρεμβάσεις τους και νεται, αλλά σίγουρα αλλαγή στάσης δεν πρόκειται να έχουμε, απλούστατα πρέπει να αποφασίσουν υπέρ ή κατά της
όσους είναι προβληματισμένοι και ίσως πρότασης της ΓΓΠΗ και είχε έντονο διά-
γιατί είναι μονόδρομος η ολοκλήρωση του έργου και για τα πρόστιμα της Ε.Ε
αποδέχονταν να λήξει η κινητοποίηση, λογο με κατοίκους, καταδικάζοντας όσα
και τις απαιτήσεις του αναδόχου που επικαλείται κλειστό δρόμο και, εν τέλει, λέγονται για ...πούλημα του αγώνα.
αλλά επικράτησε τελικά η άποψη
γιατί κούρασε πλέον αυτό το σήριαλ. Χ. Καζάκος
των...σκληροπυρηνικών, εκείνων που
εμμένουν στην άρνηση προβάλλοντας τα
γνωστά επιχειρήματα, ότι μετά τον κ. Περιφέρεια, όσο και τα υπέρ και τα κατά
Πανοζάχο και τη Ν.Δ που τους επέβαλ- μιας συνέχισης των κινητοποιήσεων.
Μάλιστα υπενθύμισε ( το ίδιο και ο κ.
λαν τον ΧΥΤΑ κα τους έλεγαν ότι θα λει-
Πήχας) ότι η επιτροπή αγώνα που συνε-
τουργήσει για πέντε χρόνια, ήρθε το
δρίασε με διευρυμένη σύνθεση μετά το
ΠΑΣΟΚ και τους ξεγέλασε με υποσχέ- περιφερειακό συμβούλιο, είχε κρατήσει
σεις τις οποίες δεν τήρησε μόλις έγινε θετική στάση στην πρόταση της ΓΓΠΗ
κυβέρνηση και επίσης τα ...πυρά ήταν και ζήτησε εγγυήσεις, όπως παρουσιά-
για τους βουλευτές και τη νομαρχιακή στηκαν από την κ. Γεωργακοπούλου στη
επιτροπή. Η πρόταση για λειτουργία το συνέλευση της προπερασμένης Τετάρ-
πολύ τριών ετών, όπως δεσμεύεται η της στο Ελληνικό.
ΓΓΠΗ ουσιαστικά δεν συζητήθηκε, «Εφόσον με αμφισβητούν θα επανακα-
απορρίφθηκε εκ των πραγμάτων αφού η θορίσω τη στάση μου συνολικά για το
όλη «συζήτηση» επικεντρώθηκε στην ρόλο μου στο εξής στην επιτροπή και
συνέχιση των κινητοποιήσεων και φάνη- φυσικά έναντι της απόφασης που ελή-
κε ως προειλημμένη η απόφαση, απλά φθη και θεωρώ ότι δεν στηρίζεται στην
χρειαζόταν να «επικυρωθεί» από μερίδα ψυχρή λογική, αλλά στο συναίσθημα»,
κατοίκων αφού η μεγάλη πλειοψηφία τόνισε χθες ο κ. Χήτας.
απέχει εδώ και καιρό. Και ο ίδιος, όπως είπε, επιθυμούσε να
έχει άλλη κατάληξη ο αγώνας γιατί και
Τι απαντούν Χήτας και Πήχας προδομένος νοιώθει από το κόμμα στο
στα...πυρά και στην απόφαση οποίο ανήκει το ΠΑΣΟΚ και υπάρχουν
Οι δήμαρχοι, Κατσανοχωρίων Βασί-
λης Χήτας και Παμβώτιδας Βαγγέλης πολλές παρανομίες και αδικίες σε αυτή
Πήχας οι οποίοι εκ θέσεως ήταν μπρο- τη χωροθέτηση, αλλά πρόσθεσε ότι
στά στον αγώνα, αμφισβητήθηκαν έντο- «μετά από έξι χρόνια προσπαθειών και
να, όπως και το μέλος της επιτροπής καθημερινής ενασχόλησης με τον
αγώνα Άδωνης Γκρέστας και κατηγορή- ΧΥΤΑ, δεν μπορούν κάποιοι να με κατη-
θηκαν από ορισμένους ότι ...τα βρήκαν γορούν ότι πούλησα τον αγώνα, επειδή
με την Περιφέρεια, τα...πήραν (στα θεωρώ ότι δεν υπάρχει άλλη διέξοδος
καφενεία τέτοιες συζητήσεις) και στο πρόβλημα».
κάνουν πίσω και άλλες μομφές. Για την ακριβή στάση του, έναντι της
Ο κ. Χήτας δεν έκρυψε χθες την πικρία απόφασης για τη σχέση του με τις κινη-
του για όσα λέγονται εναντίον και την τοποιήσεις ο κ. Χήτας θα τοποθετηθεί
απογοήτευση του για το γεγονός ότι δεν σύντομα. Έθεσε πάντως το εύλογο ερώ-
έγινε διάλογος και αξιολόγηση της κατά- τημα, πως και με ποιους θα γίνει ο αγώ-
στασης, τόσο για αυτά που προτείνει η νας που αποφασίστηκε, εννοώντας ότι τα
6 Ó×ÏËÉÁ - ÅÐÉÊÁÉÑÏÔÇÔÁ ÍÝïé Áãþíåò, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21 ΜΑΪΟΥ 2010

Ορθά και... ανάποδα


ÊÁÈÇÌÅÑÉÍÁ
Έφυγαν απογοητευμένοι
Ìå ôïN... Íßêï ÆáñìðáëÜ
Πολύ μικρός ήταν ο χώρος που επιλέχτηκε για να παρουσιά-
Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μου στην ηλεκτρονική διεύθυνση σει στο γιαννιώτικο κοινό και ειδικά στους μικρούς του φίλους ο
info@nikoszarbalas.gr Ευγένιος Τριβιζάς. Θέλω να πιστεύω πως δε γνώριζε το πόσο
μεγάλο ή καλύτερα μικρό ήταν το βιβλιοπωλείο που θα τον φιλο-
ξενούσε και γι’ αυτό αποδέχτηκε αυτήν την πρόταση. Περισσότε-
ρα από 300 άτομα, τα περισσότερα παιδιά από 4 μέχρι 10 χρο-
νών, βρέθηκαν προχθές στην παρουσίαση του νέου βιβλίου του
Υπάρχουν κ. Τριβιζά, αλλά έφυγαν απογοητευμένοι. Στριμώχτηκαν, σπρώ-
χτηκαν, έκλαψαν, έχασαν και χάθηκαν μέσα στο πλήθος σε μια
ομολογουμένως παρουσίαση- παρωδία.
κι άλλοι πίσω της… ▲ Όσοι κατάφεραν να μπουν πάντως το καταευχαριστήθηκαν
Χθες συνάντησα στο δρόμο ένα γνωστό νεοδη- αφού ο κ. Τριβιζάς έδωσε τον καλύτερο εαυτό του, αλλά οι υπό-
μοκράτη, που βρίσκεται πολύ κοντά στην Ντόρα.
Τρύπες στο λοιποι, που ήταν και οι περισσότεροι έφυγαν εμφανώς δυσαρε-
«Τι γίνεται τώρα; Τι κάνουν τα «ορφανά» της
ζωνάρι στημένοι.
Ντόρας;», τον πείραξα. Δε φταίνε μόνο οι τιμές
Το περιστατικό συνέβη σε κεντρικό
Παραδόξως δεν αντέδρασε. κατάστημα με ενδύματα στην πόλη μας.
Από την αρχή της κουβέντας μου έδωσε να Πελάτης που μπήκε σ’ αυτό (αυτό κι αν Μείωση των τουριστικών αφίξεων κατά περίπου 10% καταγρά-
καταλάβω, ότι μετά τη διαγραφή της πρώην είναι είδηση), ζήτησε μια ζώνη. Την πήρε και φεται αυτή την περίοδο στο σύνολο της χώρας, όπως ανέφερε ο
υπουργού, η πόρτα της εξόδου είναι ανοιχτή γι’ την δοκίμασε… Η υπάλληλος που τον εξυπηρε- πρόεδρος του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου της Ελλάδος Γιώρ-
αυτόν. τούσε άνοιξε στη ζώνη μια τρύπα (που χρειαζό- γος Τσακίρης.
Προέβλεψε πανωλεθρία της Ν.Δ. στις εκλογές ταν). Οι τιμές των ξενοδοχείων είναι γενικά μει-
του φθινοπώρου. «Θα πέσει πολύ κάτω από τα ωμένες κατά 10% σε σχέση με τις περσινές,
Άνοιξε κι άλλες, της είπε ο πελάτης.
ποσοστά που είχε στις εθνικές εκλογές», μου γεγονός που, όπως ανέφερε, δείχνει ότι οι
Εκείνη κατάλαβε και χαμογέλασε πικρά:
τουριστικές επιχειρήσεις όχι μόνο απορρό-
είπε. Πόσες, τον ρώτησε. φησαν την αύξηση του ΦΠΑ αλλά προχώρη-
Κι ήταν ιδιαίτερα επιθετικός απέναντι στη νέα Ποιος ξέρει πόσο ακόμα και ως σαν σε περαιτέρω βελτίωση της τιμολογια-
ηγεσία: «Κάποιοι βασιλικότεροι του βασιλέως, πότε, της είπε ο πελάτης αναση- κής τους πολιτικής επ' ωφελεία των πελατών
λοιπόν, ας μην ξύνονται στην γκλίτσα του τσοπά- κώνοντας τους ώμους… τους, στοχεύοντας στη διατήρηση του μερι-
νη. Αν νομίζουν στη Ρηγίλλης ότι το θέμα έληξε δίου της αγοράς τους.
με τη διαγραφή της Ντόρας Μπακογιάννη, Αυτό που δεν μας είπε όμως
κάνουν τραγικό λάθος. Υπάρχουν κι άλλοι πίσω Με τον είναι ότι για να αναστραφεί το
της…»
Και ο νοών, νοείτω…
Αλέξανδρο Θεμελή κλίμα και να διορθωθεί το κακό
που έχει γίνει όλα αυτά τα χρόνια
στον τουρισμό μας, δε φτάνει μόνο
η απορρόφηση του Φ.Π.Α. και η
μείωση των τιμών.
Οι λαθεμένες συνταγές ▲ Η εντελώς αντιεπαγγελματική συμπεριφορά που επιδεικνύ-
ουν ορισμένοι είναι η κύρια αιτία που ο τουρισμός έχει πάρει
την κάτω βόλτα.
*Δεν νομίζω ότι έχω συναντήσει ποτές τόση Αλλά ποιο ακριβώς πρόβλημα θα λύσει η μεί-
αγωνία, θυμό, ανασφάλεια, γύρω μου. Όπου κι ωση του αριθμού των βουλευτών; Δεν νίκησε κανείς
αν πάω ακούω λογαριασμούς.
Η ζωή αλλάζει. * Οι περισσότερες συνταγές που ακούγονται Δεν νίκησε τελικά η αποχή στις φοιτητικές εκλογές, αφού οι
Πολίτες που είχαν κάνει τους λογαριασμούς έχουν ένα κοινό παρονομαστή. Για τα χάλια μας 300 λιγότερες ψήφοι ήταν κάτι το ανέλπιστο, αν αναλογιστούμε
τους, ήξεραν πόσα έπαιρναν, πόσα χρωστούσαν, φταίνε «οι άλλοι». το κλίμα που (δεν) επικρατούσε τις προηγούμενες μέρες. Ο
με πόσα ζούσαν είναι σοκαρισμένοι από τις Κι ο καθένας (κλάδος ή πολίτης) θα σωθεί δικομματισμός πάντως εντός του πανεπιστημίου δείχνει να τα
αλλαγές που θα έχει η ζωή τους (οτ)αν βγουν σε μόνος του, αγνοώντας παντελώς το κοινωνικό ή πηγαίνει καλύτερα από ότι στην κεντρική πολιτική σκηνή, αφού
σύνταξη. το εθνικό κόστος. τα ποσοστά του τα διατήρησε με άνεση. Ξεκάθαρος νικητής δεν
Όλοι νομιμοποιούνται να πατούν επί πτωμά- υπάρχει στα Γιάννινα, αφού ναι μεν η ΠΑΣΠ ήταν η μόνη που
*Οι ζωές μας αλλάζουν. των για να κρατήσουν όσα έχουν. Κι άσε τους αύξησε τα ποσοστά της, από την άλλη όμως η ΔΑΠ έστω και με
Κι ο θυμός είναι τυφλός. άλλους να πάνε να πνιγούν. πτώση διατήρησε την πρωτιά. Αυτοί που πρέπει να ανησυχούν
Η λαϊκή οργή θα ξεσπάσει επί δικαίων και αδί- (Όσοι λένε αυτά τα πράγματα παίζουν) τον περισσότερο είναι μάλλον τα μέλη της Πανσπουδαστικής, αφού
κων. ρόλο του κακού γονιού που χαϊδεύει όλα τα ελατ- για τρίτη συνεχόμενη χρονιά είδαν τα δικά τους ποσοστά να
τώματα του παιδιού του και ανατρέφει ένα τερα- πέφτουν.
*Τι μας μένει λοιπόν; τάκι που όταν μεγαλώσει θα είναι κακομαθημέ- ▲ Κάτι μου λέει πως τα Κεντρικά του ΚΚΕ θα δυσαρεστηθούν
Ακούω γύρω μου πολλές συνταγές. νος που θα πιστεύει ότι φταίνε οι άλλοι για τις πολύ με αυτό το αποτέλεσμα.
σφαλιάρες που τρώει κάθε μέρα.
*«Να τα πάρουν από κείνους, που κλέψανε,
εγώ τι φταίω;», μου λέει ράθυμα ο Τ….ς καθώς *Έτσι που είμαστε σήμερα, θα πρέπει, έστω και
πίναμε τον καφέ μας στο ξενοδοχείο του. Από- καθυστερημένα, να βρούμε το θάρρος να κοιτα-
δειξη δεν μου έδωσε. χτούμε στον καθρέφτη. Χωρίς τα φτιασίδια και
Το ξενοδοχείο του είναι κτισμένο με δεκάδες τις μπογιές που χρόνια τώρα χρησιμοποιούσαν
πολεοδομικές παρανομίες. πολιτικάντηδες παλιάς κοπής, μαζί με τους πολ-
Αλλά γι’ αυτόν φταίνε οι άλλοι. λούς παρατρεχάμενους. Η αυτογνωσία προηγεί-
ται της αλλαγής.
* Υπάρχει η συνταγή Καραμανλή. Θα πρέπει να βρούμε τι έφταιξε, αναζητώντας
Όταν βρήκε λίγο χρόνο από τα μπάνια και τα και ονοματεπώνυμα στις ευθύνες. Χωρίς κάθαρ-
φαγοπότια είπε στο «Βήμα». «Με εμπόδισε η ισο- ση δεν μπορεί να υπάρξει κοινωνική αποδοχή
πεδωτική αντίδραση των βολεμένων του συστή- μιας εξαιρετικά, αλλά αναπόφευκτα, επώδυνης
ματος». προσαρμογής. Σίγουρα οι πολλοί δεν είναι άμοι-
Φταίει λοιπόν ο λαός. ροι ευθυνών (ο αθώος και ανεύθυνος λαός που
Κι ο Καραμανλής άξιζε ένα καλύτερο λαό! παραπλανήθηκε από λίγους απατεώνες και πλου-
τοκράτες είναι βολικό σύνθημα για όσους επιμέ-
* Υπάρχει πάντα ο λαϊκισμός. νουν να λαϊκίζουν αφόρητα). Αλλά δεν χρειάζε-
Που είναι εύκολος και πιασάρικος και πολυ- ται να φτάσουμε και στο άλλο άκρο διαχέοντας
πρόσωπος. «Υπάρχουν λύσεις εκτός από αντιλαϊ- τις ευθύνες στο ανώνυμο πλήθος.
κά μέτρα», μας λένε κάποιοι.
Ποιες λύσεις; Άγνωστο, πολιτικό μυστικό. * Είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε σοβαρά,
Πολλές φορές ο λαϊκισμός είναι κι επικίνδυ- μακριά από τις γνωστές ευκολίες;
νος! Το κρίσιμο ερώτημα είναι τι θα ακολουθήσει
Το πρόβλημα της Δημοκρατίας μας είναι αν θα και πώς προετοιμαζόμαστε για τη νέα εποχή. Δεν
έχει το Κοινοβούλιο 300 ή 200 βουλευτές; χάθηκε η ελπίδα, αρκεί να αποφασίσουμε συλ-
Πόσοι προσχωρούν τόσο εύκολα στη λογική λογικά τι θέλουμε, με θεμέλια αυτής της θέλη-
«πονάει χέρι, κόβει κεφάλι» και πόσο επικίνδυνη σης πράξεις και όχι λόγια. Από λόγια χορτάσαμε.
είναι αυτή η αντίληψη όταν γιγαντώνεται σε ένα
κλίμα υφέρποντας ή και φανερού αντικοινοβου- * Αααα. Και κάτι τελευταίο.
λευτισμού; Πολιτικός χρόνος δεν υπάρχει.
ÍÝïé
ÍÝïé Áãþ
Áãþíåò,
íåò, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ÔÑÉÔÇ 11 ÄÅÊÅÌÂÑÉÏÕ
21 ΜΑΪΟΥ 2010
2007 ÅIÄÇÓÅÉÓ 7

Άνοδος για ΠΑΣΠ, πτώση για ΔΑΠ και ΠΚΣ


Ικανοποιητική η συμμετοχή φοιτητών στο πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Με νικήτρια την ΠΑΣΠ έληξαν οι φοιτητικές εκλογές στο πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, αφού μπορεί η ΔΑΠ Αποτελέσματα Συλλόγου Υλικών ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
να κράτησε την πρωτιά, ωστόσο είδε τα ποσοστά της να πέφτουν για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, την ώρα 2010 2009 Διαφορά
που η «πράσινη» παράταξη σημείωνε άνοδο της τάξης του 3,84% ξεπερνώντας το 30% του συνόλου των ΨΗΦΙΣΑΝ 216 - 212 - 4 -
ψήφων για πρώτη φορά εδώ και πολλά χρόνια. ΕΓΚΥΡΑ 208 - 205 - 3 -
Αρκετά σημαντική πτώση σημείωσαν κα οι δυνάμεις της ΠΚΣ, η οποία μετά βίας ξεπέρασε το 14%, ενώ ΑΚΥΡΑ 8 - 7 - 1 -
κοντά στα περσινά ποσοστά τους παρέμειναν τα ΕΑΑΚ. Τέλος μικρή πτώση σημείωσε και η ΑΡΕΝ ενώ στα ΛΕΥΚΑ 3 1.44% 2 0.97% 1 0.46%
ίδια ποσοστά κυμάνθηκαν παρατάξεις που κατέβηκαν μεμονωμένα σε κάποιες σχολές, όπως η ΦΑΚ στην ΠΚΣ 14 6.73% 15 7.31% -1 -0.58%
Πληροφορική και η ΒΕΤΟ στο Βιολογικών Εφαρμογών. ΔΑΠ 73 35.09% 71 34.63% 2 0.46%
ΠΑΣΠ 14 6.73% 9 4.39% 5 2.34%
Η αποχή τελικά δεν ήταν τόσο μεγάλη όσο είχε αφήσει να εννοηθεί το υποτονικό κλίμα που επικρατού-
ΕΑΑΚ 104 50.0% 108 52.68% -4 -2.68%
σε μέχρι και λίγες ώρες πριν ανοίξουν οι κάλπες αφού τελικά ψήφισαν μόλις 300 λιγότεροι φοιτητές. Το
ΑΡ.ΕΝ. 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
γεγονός όμως πως μέχρι το μεσημέρι η συμμετοχή δεν ήταν ικανοποιητική, δείχνει πως οι μεγάλες παρα- ΛΟΙΠΑ 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
τάξεις έβαλαν τα «μέσα» τους, παρακινώντας μεγάλη μερίδα φοιτητών να έρθει και να ψηφίσει την τελευταία
στιγμή. Αποτελέσματα Συλλόγου Χημικό ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Πέρσι λοιπόν η ΔΑΠ συγκέντρωσε το 39,31% των ψήφων, η ΠΑΣΠ το 26,34%, η ΠΚΣ το 17,97%, η ΕΑΑΚ 2010 2009 Διαφορά
το 7,20%, και η ΑΡΕΝ το 3,32%. ΨΗΦΙΣΑΝ 216 - 243 - -27 -
Φέτος τα ποσοστά έχουν ως εξής: ΔΑΠ 38,45%, ΠΑΣΠ 30,18%, Πανσπουδαστική 14,08%, ΕΑΑΚ 7,25%, ΕΓΚΥΡΑ 209 - 235 - -26 -
ΑΡΕΝ 4,76%. ΑΚΥΡΑ 7 - 8 - -1 -
ΛΕΥΚΑ 1 0.47% 4 1.7% -3 -1.22%
ΠΚΣ 34 16.26% 46 19.57% -12 -3.3%
Αποτελέσματα Συλλόγου Φιλολογικό ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΑΠ 32 15.31% 74 31.48% -42 -16.17%
2010 2009 Διαφορά ΠΑΣΠ 104 49.76% 91 38.72% 13 11.03%
ΨΗΦΙΣΑΝ 474 - 454 - 20 - ΕΑΑΚ 14 6.69% 4 1.7% 10 4.99%
ΕΓΚΥΡΑ 464 - 431 - 33 - ΑΡ.ΕΝ. 24 11.48% 16 6.8% 8 4.67%
ΑΚΥΡΑ 10 - 23 - -13 - ΛΟΙΠΑ 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
ΛΕΥΚΑ 2 0.43% 3 0.69% -1 -0.26%
ΠΚΣ 50 10.77% 66 15.31% -16 -4.53% Αποτελέσματα Συλλόγου Φυσικό ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΑΠ 161 34.69% 172 39.9% -11 -5.2% 2010 2009 Διαφορά
ΨΗΦΙΣΑΝ 299 - 306 - -7 -
ΠΑΣΠ 214 46.12% 161 37.35% 53 8.76%
ΕΓΚΥΡΑ 284 - 300 - -16 -
ΕΑΑΚ 28 6.03% 20 4.64% 8 1.39%
ΑΚΥΡΑ 15 - 6 - 9 -
ΑΡ.ΕΝ. 9 1.93% 9 2.08% 0 -0.14% ΛΕΥΚΑ 3 1.05% 0 0.0% 3 1.05%
ΛΟΙΠΑ 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% ΠΚΣ 55 19.36% 57 19.0% -2 0.36%
ΔΑΠ 118 41.54% 130 43.33% -12 -1.78%
Αποτελέσματα Συλλόγου Ιατρική ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΑΣΠ 61 21.47% 69 23.0% -8 -1.52%
2010 2009 Διαφορά ΕΑΑΚ 23 8.09% 38 12.66% -15 -4.56%
ΨΗΦΙΣΑΝ 452 - 486 - -34 - ΑΡ.ΕΝ. 3 1.05% 6 2.0% -3 -0.94%
ΕΓΚΥΡΑ 440 - 462 - -22 - ΛΟΙΠΑ 21 7.39% 0 0.0% 21 7.39%
ΑΚΥΡΑ 12 - 24 - -12 -
ΛΕΥΚΑ 3 0.68% 3 0.64% 0 0.03% Αποτελέσματα Συλλόγου Μαθηματικό ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΠΚΣ 75 17.04% 80 17.31% -5 -0.27% 2010 2009 Διαφορά
ΔΑΠ 195 44.31% 217 46.96% -22 -2.65% ΨΗΦΙΣΑΝ 437 - 444 - -7 -
ΠΑΣΠ 77 17.5% 93 20.12% -16 -2.62% ΕΓΚΥΡΑ 423 - 424 - -1 -
ΕΑΑΚ 30 6.81% 29 6.27% 1 0.54% ΑΚΥΡΑ 14 - 20 - -6 -
ΑΡ.ΕΝ. 50 11.36% 32 6.92% 18 4.43% ΛΕΥΚΑ 3 0.7% 10 2.35% -7 -1.64%
ΛΟΙΠΑ 10 2.27% 8 1.73% 2 0.54% ΠΚΣ 61 14.42% 96 22.64% -35 -8.22%
ΔΑΠ 192 45.39% 160 37.73% 32 7.65%
ΠΑΣΠ 120 28.36% 124 29.24% -4 -0.87%
ΕΑΑΚ 5 1.18% 3 0.7% 2 0.47%
Αποτελέσματα Συλλόγου ΠΤΔΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΑΡ.ΕΝ. 42 9.92% 31 7.31% 11 2.61%
2010 2009 Διαφορά ΛΟΙΠΑ 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
ΨΗΦΙΣΑΝ 529 - 547 - -18 -
ΕΓΚΥΡΑ 522 - 534 - -12 - Αποτελέσματα Συλλόγου Οικονομικό ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΑΚΥΡΑ 7 - 13 - -6 - 2010 2009 Διαφορά
ΛΕΥΚΑ 3 0.57% 3 0.56% 0 0.01% ΨΗΦΙΣΑΝ 352 - 343 - 9 -
ΠΚΣ 75 14.36% 82 15.35% -7 -0.98% ΕΓΚΥΡΑ 336 - 334 - 2 -
ΔΑΠ 215 41.18% 236 44.19% -21 -3.0% ΑΚΥΡΑ 16 - 9 - 7 -
ΠΑΣΠ 202 38.69% 181 33.89% 21 4.8% ΛΕΥΚΑ 5 1.48% 4 1.19% 1 0.29%
ΕΑΑΚ 3 0.57% 6 1.12% -3 -0.54% ΠΚΣ 38 11.3% 51 15.26% -13 -3.95%
ΑΡ.ΕΝ. 24 4.59% 26 4.86% -2 -0.27% ΔΑΠ 151 44.94% 125 37.42% 26 7.51%
ΛΟΙΠΑ 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% ΠΑΣΠ 106 31.54% 121 36.22% -15 -4.67%
ΕΑΑΚ 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
ΑΡ.ΕΝ. 8 2.38% 8 2.39% 0 -0.01%
Αποτελέσματα Συλλόγου ΦΠΨ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΛΟΙΠΑ 28 8.33% 25 7.48% 3 0.84%
2010 2009 Διαφορά
ΨΗΦΙΣΑΝ 289 - 332 - -43 - Αποτελέσματα Συλλόγου Ι-Α ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
2010 2009 Διαφορά
ΕΓΚΥΡΑ 286 - 323 - -37 -
ΨΗΦΙΣΑΝ 370 - 409 - -39 -
ΑΚΥΡΑ 3 - 9 - -6 -
ΕΓΚΥΡΑ 357 - 401 - -44 -
ΛΕΥΚΑ 1 0.34% 4 1.23% -3 -0.88% ΑΚΥΡΑ 13 - 8 - 5 -
ΠΚΣ 56 19.58% 84 26.0% -28 -6.42% ΛΕΥΚΑ 3 0.84% 3 0.74% 0 0.09%
ΔΑΠ 170 59.44% 161 49.84% 9 9.59% ΠΚΣ 46 12.88% 57 14.21% -11 -1.32%
ΠΑΣΠ 32 11.18% 36 11.14% -4 0.04% ΔΑΠ 112 31.37% 159 39.65% -47 -8.27%
ΕΑΑΚ 21 7.34% 33 10.21% -12 -2.87% ΠΑΣΠ 148 41.45% 139 34.66% 9 6.79%
ΑΡ.ΕΝ. 6 2.09% 5 1.54% 1 0.54% ΕΑΑΚ 33 9.24% 39 9.72% -6 -0.48%
ΛΟΙΠΑ 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% ΑΡ.ΕΝ. 9 2.52% 4 0.99% 5 1.52%
ΛΟΙΠΑ 6 1.68% 0 0.0% 6 1.68%

Αποτελέσματα Συλλόγου Βιολ. Εφαρμογών ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΨΗΦΙΣΑΝ
2010
235 -
2009
240 -
Διαφορά
-5 -
Αυτοδύναμη η ΔΑΠ στο ΤΕΙ
ΕΓΚΥΡΑ 228 - 225 - 3 -
Σε αντίθεση με το πανεπιστήμιο Η ΔΑΠ κατάφερε να συγκεντρώσει ποσοστό αυτοδυναμίας στο ΤΕΙ,
ΑΚΥΡΑ 7 - 15 - -8 -
παίρνοντας το 57.46% των ψήφων, σημειώνοντας άνοδο κατά 12.72%.
ΛΕΥΚΑ 1 0.43% 1 0.44% 0 0.0%
ΠΚΣ 28 12.28% 27 12.0% 1 0.28% Αποτελέσματα Συλλόγου ΣΕΥΠ Ηπείρου - (TEI)
ΔΑΠ 43 18.85% 44 19.55% -1 -0.69% 2010 2009 Διαφορά
ΠΑΣΠ 65 28.5% 43 19.11% 22 9.39% ΨΗΦΙΣΑΝ 601 - 534 - 67 -
ΕΑΑΚ 24 10.52% 33 14.66% -9 -4.14% ΕΓΚΥΡΑ 569 - 523 - 46 -
ΑΡ.ΕΝ. 10 4.38% 32 14.22% -22 -9.83% ΑΚΥΡΑ 32 - 11 - 21 -
ΛΟΙΠΑ 57 25.0% 45 20.0% 12 4.99% ΛΕΥΚΑ 4 0.7% 7 1.33% -3 -0.63%
ΠΚΣ 38 6.67% 75 14.34% -37 -7.66%
ΔΑΠ 327 57.46% 234 44.74% 93 12.72%
ΠΑΣΠ 169 29.7% 163 31.16% 6 -1.46%
Αποτελέσματα Συλλόγου Η/Υ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΑΑΚ 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
2010 2009 Διαφορά ΑΡ.ΕΝ. 31 5.44% 44 8.41% -13 -2.96%
ΨΗΦΙΣΑΝ 235 - 301 - -66 - ΛΟΙΠΑ 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
ΕΓΚΥΡΑ 223 - 285 - -62 -
ΑΚΥΡΑ 12 - 16 - -4 - Πρώτη δύναμη η ΠΑΣΠ στην Πρέβεζα
ΛΕΥΚΑ 5 2.24% 5 1.75% 0 0.48%
ΠΚΣ 31 13.9% 39 13.68% -8 0.21% Η αποχή ήταν ο… μεγάλος νικητής των φοιτητικών εκλογών που πραγματοποιήθηκαν την Τετάρτη στα
ΔΑΠ 65 29.14% 109 38.24% -44 -9.09% δύο τμήματα του ΤΕΙ Πρέβεζας Σύμφωνα με τα πρώτα ανεπίσημα στοιχεία η αποχή ξεπέρασε το 50%
απόρροια του χαλαρού κλίματος που επικρατούσε τις τελευταίες ημέρες. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέ-
ΠΑΣΠ 55 24.66% 45 15.78% 10 8.87%
ρουν , αφού δεν εκδόθηκαν επίσημα αποτελέσματα, ότι από την εκλογική διαδικασία κερδισμένη για
ΕΑΑΚ 0 0.0% 2 0.7% -2 -0.7%
άλλη μια χρονιά ήταν η παράταξη της ΠΑΣΠ η οποία με το συντριπτικό ποσοστό της τάξεως του 86%
ΑΡ.ΕΝ. 10 4.48% 15 5.26% -5 -0.77% αναδείχθηκε πρώτη δύναμη.
ΛΟΙΠΑ 57 25.56% 70 24.56% -13 0.99%
8 ÅÉÄÇÓÅÉÓ - Ó×ÏËÉÁ ÍÝïé Áãþíåò, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21 ΜΑΪΟΥ 2010

Σημαντική είδηση προέκυψε για τους


Νομούς Θεσπρωτίας και Πρέβεζας από
συνέντευξη τύπου του Υπουργού Υπο-
Ανακοίνωσε σε συνέντευξη τύπου ο Δημήτρης Ρέππας
δομών, Μεταφορών και Δικτύων Δημή-
τρη Ρέππα, σχετικά με τις δημοπρατή-
σεις νέων έργων.
Αφορά ένα από τα σημαντικά έργα
υποδομής το οποίο είχε εξελιχθεί σε
Δημοπρατείται το Καρτέρι-Πάργα
πραγματικό σήριαλ, έχοντας δημιουρ-
γήσει κατά καιρούς πολλά ερωτήματα
και προκαλέσει αντιδράσεις στους τοπι-
κούς φορείς.
με τις παρεμβάσεις στη γέφυρα Δέσπως
Πρόκειται για τον οδικό άξονα Καρτέ-
ρι-Πάργα, ως τμήμα του δρόμου Ηγου-
μενίτσα-Πρέβεζα που δημοπρατείται
μαζί με τις παρεμβάσεις στην γέφυρα
Δέσπως στο νομό Πρέβεζας, αλλά και
τμήμα προς Ηγουμενίτσα που ήταν
εκτός σχεδιασμού. Ήταν το έργο που η
προηγούμενη κυβέρνηση δημοπράτησε
χωρίς τη γέφυρα Δέσπως που έχει σοβα-
ρό πρόβλημα. Αν έμενε εκτός θα έπρεπε
να περιμένει το
Ρεπορτάζ άλλο έργο συνολι-
Παναγιώτης Ρίζος κά για τη βελτίω-
ση της παραλια-
κής οδού. Η δια-
δικασία ακυρώθηκε από την νέα κυβέρ- Η δημοπράτηση επί Ν.Δ άφηνε εκτός τη γέφυρα Δέσπως που έχει σοβαρό πρόβλημα, η νέα από την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ
νηση και πλέον τηρείται η υπόσχεση για συμπεριέλαβε και αυτή την παρέμβαση και είναι θετική εξέλιξη
δημοπράτηση και με το τμήμα στη γέφυ-
ρα Δέσπως. λίγους μήνες και σε σχετικό δελτίο Πρέβεζα, είναι το τμήμα Καρτέρι – τόδρομους, ο Δημ. Ρέππας ανέφερε
τύπου. Πάργα, έτσι όπως ανασχεδιάστηκε, προϋ- ότι το έργο θα αντιμετωπιστεί με
Τέλος στην αναμονή Υπήρξε καθυστέρηση στη δημοπράτη- πολογισμού 48.850.000 ευρώ. Έχουν άλλη προσέγγιση, άλλα μεγέθη και θα
Φαίνεται ότι μπαίνει τέλος στην ανα- ση του έργου, αλλά κάλλιο αργά παρά ήδη υπογραφεί οι σχετικές αποφάσεις. είναι ενταγμένο στο ρυθμιστικό πλαί-
μονή τόσων ετών, σύμφωνα με τα λεγό- ποτέ. Αναμένει βέβαια να δούμε και στην Ανασχεδιασμένο, περιλαμβάνει την απο- σιο.
μενα του κ. Ρέππα, ο οποίος αναφέρθη- πράξη τη διαδικασία να υλοποιείται. κατάσταση των εργασιών που πρέπει να Συνολικά, μέσα στο 2010 θα δημο-
κε ειδικά στο συγκεκριμένο έργο, κάτι γίνουν σε ένα τμήμα όπου έχουν γίνει πρατηθούν έργα προϋπολογισμού 1,1
που δεν έκανε για άλλα έργα στην υπό- Η ανακοίνωση κατολισθήσεις, στο λεγόμενο γεφύρι της δισ. ευρώ, το 2011 προϋπολογισμού 2
λοιπη χώρα, γεγονός που αποδεικνύει Ο Υπουργός Υποδομών, έκανε ειδική Δέσπως, επίσης συμπεριλαμβάνεται ένα δισ. ευρώ και το 2012 800 εκατ. ευρώ.
ότι…έπιασαν τόπο οι πιέσεις που έχει μνεία στο έργο σύνδεσης του κόμβου ακόμη τμήμα προς την Ηγουμενίτσα που Δεν γνωρίζουμε τη δεδομένη χρονι-
δεχτεί κατά καιρούς από τους φορείς. Καρτερίου με τον κόμβο Πάργας, αναφέ- δεν ήταν ενταγμένο στον πρώτο σχεδια- κή στιγμή, αν μέσα στα έργα που πρό-
Αυτό αποδεικνύει επίσης ότι το έργο ροντας συγκεκριμένα: σμό», είπε ο κ. Ρέππας. κειται να δημοπρατηθούν μέχρι το
του οδικού άξονα που συνδέει τους δύο «Ενδεικτικώς, αναφέρω το πρώτο έργο τέλος του τρέχοντος έτους, εντάσσεται
Νομούς, Θεσπρωτίας και Πρέβεζας, που δημοπρατείται τις επόμενες ημέρες Έργα προϋπολογισμού 1,1 δις. και Γ’ Φάση, για την επέκταση και τον
αποτέλεσε προτεραιότητα του Υπουργεί- και είναι το έργο αυτό που αποτελεί μέσα στο 2010 εκσυγχρονισμό του Νέου Λιμένα της
ου Υποδομών, όπως είχε τονιστεί πριν τμήμα του οδικού άξονα Ηγουμενίτσα – Αναφορικά με τους νέους αυτοκινη- Ηγουμενίτσας.

ÅÐÉÊÁÉÑÁ Ðáñá - Ïéêïíïìßá


● «ΕΙΝΑΙ άκρατος λαϊκισμός να λέμε ότι κοστίζει Βεβαρημένο παρελθόν ιδιαίτερη φαντασία για να καταλάβει κανείς το πώς θα
τόσο πολύ η κοινοβουλευτική δημοκρατία», είπε ο διαμορφωθεί το 2010.
Φίλιππος Πετσάλνικος. Αλλά τι σχέση έχει η υπερά- Όποιος νομίζει ότι το βασικό πρόβλημα της Αγροτικής Σύμφωνα με τα απολογιστικά στοιχεία της Ένωσης,
σπιση της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας με τον 15ο Τράπεζας είναι το γνωστό (για σχεδόν όλες τις ελληνικές πέρυσι σημειώθηκε μείωση των ναυλώσεων κατά 80%
και τον 16ο μισθό των υπαλλήλων της Βουλής; τράπεζες το τελευταίο διάστημα) της ρευστότητας, τότε στα σκάφη της κατηγορίας, πτώση κατά 30% στα μίνι
πλανάται πλάνην οικτράν. Στην ΑΤΕbank τέτοιο ζήτημα κρουαζιερόπλοια και κάμψη κατά 25% στα ιστιοπλοϊκά.
● ΔΕΝ ΖΗΤΟΥΝ ούτε να μεριμνήσουν για να γίνει δεν υφίσταται, τουλάχιστον στον βαθμό που ισχύει για Η δεινή οικονομική θέση στην οποία περιήλθε ο κλάδος
κάποιο οδικό έργο, ούτε διεκδικούν να γίνει κάποιος αποδεικνύεται από το γεγονός ότι μέχρι σήμερα έχουν
τους άλλους. Αντιθέτως, ο βασικός πονοκέφαλος του
δήμος στην περιοχή τους, ούτε κάποιο από τα γνωστά προχωρήσει οι διαδικασίες για την κατάσχεση 26 επαγ-
πάνω-κάτω αιτήματα που κατά καιρούς οι πολίτες προέδρου της Θεόδωρου Πανταλάκη – άλλο αν δεν το
λέει – είναι αυτό των χαμηλών εσόδων και ταυτόχρονα γελματικών σκαφών τουρισμού από τις τράπεζες, ενώ
στέλνουν στους βουλευτές της περιοχής τους. Το μόνο στις παράπλευρες απώλειες περιλαμβάνεται και η κατα-
που θέλουν είναι να βάλουν το χέρι στην τσέπη και να του υψηλού κόστους που συνεπάγεται η διαχείριση του
χαρτοφυλακίου του. Κοινώς, τα αιώνια, γνωστά, προβλή- κόρυφη πτώση των εργασιών συντήρησης κατά το πρώτο
τους δώσουν το ποσό που αναλογεί στους βουλευτές
για να αποκτήσουν δικό τους τεχνολογικό εξοπλισμό, ματα που «κουβαλά» η ΑΤΕ τις τελευταίες δεκαετίες… τρίμηνο στα ναυπηγεία.
να το διαθέσουν για να αγοραστούν ηλεκτρονικοί υπο-
λογιστές στα δημόσια σχολεία. Μακάρι να γίνει αυτό. Κατάσχεση σκαφών Κλειστή η πόρτα των φαρμακείων
● ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ είμαστε σαν τα πρόβατα. Άμα πέσει Στα περυσινά χαμηλά επίπεδα προβλέπει η Ένωση Ερμητικά κλειστή παραμένει η πόρτα των φαρμακείων
ένα μέσα στο ποτάμι ακολουθούν και όλα τα άλλα! Πλοιοκτητών Ελληνικών Σκαφών Τουρισμού ότι θα κινη- σε ιδιώτες, μη φαρμακοποιούς και σε επιχειρήσεις,
Πρώτα είχαμε τους Βασιλικούς και τους Βενιζελικούς. θεί ο αριθμός των ξένων επισκεπτών που θα επιλέξουν παρά την έντονη και πολυετή προσπάθεια ιδιωτικών
Μετά μας προέκυψαν Παπανδρέηδες, Καραμανλήδες, να πραγματοποιήσουν τις διακοπές τους και φέτος στη συμφερόντων να εισέλθουν στον κλάδο. Μόνο οι συνε-
Μητσοτάκηδες… Ε, δεν είμαστε κουτορνίθια και πρό- νώσεις μεταξύ φαρμακοποιών μοιάζουν πιθανές στην
βατα; χώρα μας, ενοικιάζοντας επαγγελματικά τουριστικά
σκάφη. περίοδο σκληρής λιτότητας που εισέρχεται η χώρα, λόγω
● ΚΑΘΕ φορά που το πολιτικό σύστημα αισθάνεται Φταίει η διεθνής οικονομική κρίση ή μήπως λείπει της βαθιάς οικονομικής κρίσης στην οποία έχει περιέλ-
στριμωγμένο προσπαθεί να ξεφύγει με πλειοδοσία και η στρατηγική αξιοποίησης του θαλάσσιου πλούτου θει. Για την ιστορία, πάντως, θα πρέπει να αναφερθεί ότι
διαφάνειας. Ποιόν κοροϊδεύουν; Γιατί αυτά που ανα- της χώρας; Απαντήσεις στα παραπάνω ερωτήματα δίνει η προσπάθεια ιδιωτικών επιχειρήσεων, ελληνικών αλλά
καλύπτουν σήμερα δεν τα έβλεπαν χθες; Και γιατί όσα ο Πρόεδρος της Ένωσης κ. Αντώνης Στελλιάτος, χαρα- και ξένων συμφερόντων, να εισέλθουν στον χώρο των
μας υπόσχονταν να διορθώσουν, δεν τα διόρθωσαν κτηρίζοντας το 2008 «καταστροφική» χρονιά για τον φαρμακείων ξεκίνησε στις αρχές της δεκαετίας που δια-
πριν τους πάρουν με τις πέτρες; ÐÁÑÁÔÇÑÇÔÇÓ κλάδο του θαλάσσιου τουρισμού. Οπότε δεν χρειάζεται νύουμε, αλλά χωρίς επιτυχία.
ÍÝïé Áãþíåò, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21 ΜΑΪΟΥ 2010 ΣΧΟΛΙΑ 9

Ìå ôïí ×ñÞóôï ÊáæÜêï


Επίσημη επιβεβαίωση ζι. Άλλωστε μετά την συνεδρίαση του περιφερειακού είναι χρονοβόρο και γραφειοκρατικό) μπορούν να βρε-
συμβουλίου η διευρυμένη επιτροπή αγώνα δέχθηκε να θούν οι αναγκαίοι φύλακες, άλλωστε δουλειά είναι και
των κακών μαντάτων για Ιόνια συζητήσει και κλήθηκε στο Ελληνικό η ΓΓΠΗ για για να μην λένε ότι δεν ανταποκρίνονται ως υπάλληλοι
περαιτέρω διευκρινίσεις. του πανεπιστημίου, είναι στο χέρι της πρυτανικής
Όπως και νάχει το σήριαλ πρέπει να λάβει τέλος, με αρχής να επιβάλλει την τάξη...
εγγυήσεις για την τρίχρονη το πολύ λειτουργία του
ΧΥΤΑ και τα υπόλοιπα αποτελούν συναίσθημα και όχι Αλλάζει το τοπίο και στις υποψη-
ρεαλιστική προσέγγιση της κατάστασης. φιότητες στους δήμους
Μένει να δούμε και την τελική στάση των δημάρχων
και άλλων προσώπων τα οποία ηγήθηκαν του αγώνα και
τυχόν αποχώρηση ή αποστασιοποίηση τους, αν θα επι-
τρέψει να αποκλείσουν το δρόμο ή να βάλουν εμπόδια
οι αντιδρώντες στην ολοκλήρωση του έργου. Κανείς δεν
θέλει τη χρήση άλλων ....μέσων, αλλά τίποτε δεν μπο-
Τα κακά μαντάτα για την Ιόνια οδό, όπως τα παρου- ρεί να αποκλειστεί γιατί ο χρόνος πιέζει.
σιάσαμε πρόσφατα σε ρεπορτάζ, επιβεβαιώθηκαν,
δυστυχώς, από τον αρμόδιο υπουργό Υποδομών Δημή-
τρη Ρέππα.
Με αισθητική βελτίωση
Ουσιαστικά έργο δεν εκτελείται ούτε στο πρώτο η ίδια μελέτη για το θέατρο;
τμήμα στην περιοχή από Αντίρριο και συγκεκριμένα
στην Κλόκοβα (Παλιοβούνα) λόγω προσφυγών και οι
απαλλοτριώσεις μένουν στάσιμες στο 35% κατά μέσο Ο «Καλλικράτης» την επόμενη εβδομάδα θα είναι
όρο του συνόλου, ενώ στο κομμάτι της Ηπείρου χαμη- νόμος του κράτους και παρά τις σφοδρές αντιδράσεις
λότερα. Υπό αυτές τις συνθήκες, ο υπουργός δεν απέ- όλων των κομμάτων της αντιπολίτευσης και αιρετών
κλεισε τίποτε για την συνέχεια, αφού η ολοκλήρωση τους, όλοι θα στρέψουν το βλέμμα προς τις κάλπες της
των διαδικασιών για να μπορεί ο παραχωρησιούχος να 7ης Νοεμβρίου και στον Β’ γύρο που με την κατάργηση
εκτελέσει απρόσκοπτα και με ταχείς ρυθμούς το έργο, του 42% θεωρείται δεδομένος στους περισσότερους
δεν αναμένεται να συντελεστεί πριν από 2-2,5 χρόνια από τους 325 δήμους και στις 13 περιφέρειες.
και αποδεικνύεται ότι ο ένας χρόνος που προβλέφθηκε Το τοπίο αλλάζει και οι εκλογές δεν θα είναι σαν
στη σύμβαση παραχώρησης για να γίνουν οι απαλλο- αυτές που γνώριζαν πολίτες και υποψήφιοι στους
τριώσεις ήταν πολύ λίγος... μικρούς δήμους ή στις νομαρχίες.
Αποχώρηση της αναδόχου δεν μπορεί να αποκλει- Δεν υπάρχει ακόμη απόφαση του Κεντρικού Αρχαιο- Οι περισσότεροι νυν δήμαρχοι θα πάνε σπίτι τους ή
στεί... λογικού Συμβουλίου μετά την αυτοψία των μελών στο θα μπουν στη λίστα για να εκλεγούν στα δημοτικά ή στο
Η ειρωνεία είναι ότι στο νομό Ιωαννίνων το τμήμα αρχαίο θέατρο Δωδώνης και αν θα συνεχιστεί η ίδια περιφερειακό συμβούλιο και ίσως δούμε νέα πρόσωπα
πρέπει να παραδοθεί τελευταίο το 2013, αλλά είναι το να ηγούνται συνδυασμών. Πάντως από όσα δηλώνονται
πιλοτική παρέμβαση για την αποκατάσταση των φθαρ-
μόνο που έχει μπουλντόζες, όπως στη διάνοιξη της από δημάρχους στο νομό, η πλειοψηφία τους αφήνει
μένων εδωλίων με τη χρήση ειδικού κονιάματος. Ανα-
σήραγγας Αμπελιάς και στο....ανακάτεμα χωμάτων στην ανοιχτό το ενδεχόμενο, υπό προϋποθέσεις να διεκδική-
μένονται οι εισηγήσεις προς το όργανο και πάντως η
περιοχή της Μυροδάφνης... σει επανεκλογή στον μεγαλύτερο δήμο. Θα ήταν βιαστι-
ενημέρωση που είχε προχθές στο υπουργείο Πολιτι-
σμού από στελέχη του ΚΑΣ ο δήμαρχος Γιάννης κό να ...αποστρατευθεί κάποιος πριν γίνουν οι συζητή-
Και τώρα τι γίνεται με τον ΧΥΤΑ; Μπούκας, οδηγεί στο συμπέρασμα ότι με βελτιώσεις σεις και οι επαφές.
για να είναι καλύτερο το αισθητικό αποτέλεσμα θα Πλην των περιφερειών και των μεγάλων δήμων, όπως
συνεχιστεί η μελέτη αυτή. Σύντομα θα αποφανθεί το πάντα άλλωστε τα κόμματα θα θελήσουν να ...μπερδευ-
ΚΑΣ για να προωθηθεί η ένταξη του έργου σε χρηματο- τούν πολύ και στους νέους δήμους, έστω στους περισ-
δοτικό πρόγραμμα, με 3 εκ. ευρώ, όπως έχει ανακοινώ- σότερους, εφόσον διαπιστωθεί ότι μπορεί να κατέβουν
σει η Περιφέρεια. Για το άλλο μείζον θέμα για τους από τον ίδιο χώρο πέραν του ενός ψηφοδέλτια. Ιδίως η
κατοίκους την Α΄ ζώνη προστασίας μετά το επεισόδιο Ν.Δ που θέλει να μετρήσει δυνάμεις μάλλον θα έχει
κατά την επίσκεψη του ΚΑΣ στις 23 Απριλίου, φαίνεται άμεση εμπλοκή. Τι θα κάνει στο δήμο Ιωαννιτών και
ότι έγινε ένα καταρχήν θετικό βήμα και εξετάζεται στην περιφέρεια Ηπείρου και πως θα ...απαντήσει το
σοβαρά η δυνατότητα να γίνουν βελτιώσεις στο σημερι- ΠΑΣΟΚ θα το δούμε μάλλον νωρίς, ίσως τον επόμενο
νό νομικό πλαίσιο, αλλά ακόμη είναι νωρίς για συμπε- μήνα.
ράσματα. Πάντως ο δήμαρχος δηλώνει αρκετά ικανο- Βουλευτές στη μάχη της περιφέρειας ή αυτοδιοικητι-
Έχουν το δίκιο τους οι κάτοικοι του Ελληνικού και κοί;
των Μουζακαίων κατά δεύτερο λόγο, αφού τους επιβλή- ποιημένος από τις εξελίξεις και αστειευόμενος όταν
θηκε από τον κ. Πανοζάχο ο ΧΥΤΑ, δεν εισακούστηκε μαζί με τον νομικό και τον τεχνικό σύμβουλο του
η πρόταση για άλλη έκταση εντός του δήμου Κατσανο- δήμου προσήλθε στο υπουργείο η υποδοχή ήταν άρι- Τουλάχιστον προχωρούν άλλα έργα
χωρίων, δεν, δεν... στη και θεωρείται λήξαν το επεισόδιο στη Δωδώνη.
Μπορεί η Ιόνια να μην προχωρά, αν και αυτή περιμέ-
Επίσης, ορθώς καταγγέλλουν ότι και το ΠΑΣΟΚ τους
Όλοι κατά των ιδιωτικών φυλάκων νουμε μετά την Εγνατία, ωστόσο η έναρξη κατασκευής
ξεγέλασε και από την λύση με σταμάτημα, φτάσαμε
στο πανεπιστήμιο του Άξονα Άκτιο-Αμβρακία και η δημοπράτηση του
στην πρόταση για 2,5-3 χρόνια λειτουργίας, όμως οι
δρόμου κόμβος Καρτερίου-κόμβος Πάργας, μαζί με τη
βουλευτές δεν υπογράφουν αποφάσεις, ούτε η νομαρ-
Ένα, ένα τα υποψήφια πρυτανικά σχήματα τάχθηκαν γέφυρα Δέσπως, αποτελούν καλές ειδήσεις για την
χιακή επιτροπή, όπως εύστοχα είπε η ΓΓΠΗ στη συνέ-
λευση στο Ελληνικό, αναλύοντας την πρόταση της με τις με διαφορά ημερών κατά της επιλογής της νυν πρυτανι- Ήπειρο και μακάρι να δούμε το επόμενο διάστημα και
πρόσθετες εγγυήσεις που ανακοίνωσε. κής αρχής να αναθέσει την φύλαξη του πανεπιστημίου άλλα έργα που μελετούνται ή είναι σε ώριμο στάδιο
Εν τέλει, η ρεαλιστική αντιμετώπιση του προβλήμα- σε ιδιώτες. Πρώτο το σχήμα υπό τον Κώστα Δραϊνα και προετοιμασίας.
τος δεν υιοθετείται από μερίδα κατοίκων του Ελληνι- ακολούθησε προχθές αυτό με τον Τριαντάφυλλο Υπάρχει και η Γ’ φάση του λιμένος Ηγουμενίτσας και
κού, αφού στην προχθεσινή νέα συνέλευση στο Ελληνι- Αλμπάνη, ενώ χθες και το τρίτο με τον Επαμεινώνδα στο βάθος ο δρόμος Πρέβεζα-Ιόνια στη Φιλιππιάδα και
κό κυριάρχησαν οι φωνές και οι αντεγκλήσεις και βρέ- Τσιάνο δημοσιοποίησε τη διαφωνία του. Με δεδομένο ακόμη μετά το...ορφανό τμήμα της Ιόνιας από κόμβο
θηκαν στο στόχαστρο οι δήμαρχοι Κατσανοχωρίων και ότι ένα από τα τρία θα αναλάβει τη διοίκηση του ιδρύ- Εγνατίας μέχρι Καλπάκι και Κακαβιά που θέλει άνω
Παμβώτιδας και ο Άδωνης Γκρέστας ο οποίος πρωτο- ματος εκ των πραγμάτων η απερχόμενη πρυτανική των 200 εκ. ευρώ και πάει λέγοντας. Η Ήπειρος μετά
στάτησε στον αγώνα, αλλά και ο ίδιος αντιλαμβάνεται αρχή δεν μπορεί να δεσμεύσει την επόμενη με τέτοια από τρία Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης ακόμη οδικούς
ότι είναι μονόδρομος τώρα η λύση που είναι στο τραπέ- απόφαση. Εκ των έσω ή με προσλήψεις (έστω κι αν άξονες φτιάχνει...

KÙÍÓÔÁÍÔÉÁ Ã. ÊÁÓÊÁÍÇ
ÉÁÔÑÏÓ ÍÅÕÑÏËÏÃÏÓ

* ÇëåêôñïìõïãñÜöïò
* ÇëåêôñïåãêåöáëïãñÜöïò
* ÐñïêëçôÜ ÄõíáìéêÜ
(ÓùìáôïáéóèçôéêÜ, ÏðôéêÜ, ÁêïõóôéêÜ)
ÔÇË.: 26510 36931
×ÁÑ. ÔÑÉÊÏÕÐÇ 5 (çìéüñïöïò) FAX: 26510 36743
454 44 ÉÙÁÍÍÉÍÁ ÊÉÍ.: 6944 444568
10 ΕΙΔΗΣΕΙΣ ÍÝïé Áãþíåò, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21 ΜΑΪΟΥ 2010

Επίσκεψη του Πρέσβη


της Ουκρανίας στο Νομάρχη

Αγροτικό γιατρό
στο δήμο Παμβώτιδας
Ζήτησε από τη νέα διοίκηση
του «Χατζηκώστα»
ο Βαγγέλης Πήχας
Με τη νέα διοίκηση του Γενικού Νοσοκο-
μείου Χατζηκώστα συναντήθηκε τη Δευτέρα
ο δήμαρχος Παμβώτιδας Βαγγέλης Πήχας,
με σκοπό να συζητήσουν το θέμα της έλλει-
ψης αγροτικού γιατρού στην περιοχή. Η
Εθιμοτυπική επίσκεψη στο τήθηκαν διάφορα θέματα κοινού παρελθόν μεταξύ Ιωαννίνων, συνάντηση, η οποία έγινε ύστερα από αίτη-
νομάρχη Ιωαννίνων κ. Αλέξανδρο ενδιαφέροντος, έγινε μνεία στην Μετσόβου και πόλεων της Ουκρα- μα του κ. Πήχα, πραγματοποιήθηκε σε
Καχριμάνη, πραγματοποίησε χθες φιλία που συνδέει τους δύο λαούς, νίας. Πρότεινε μάλιστα στον κ. Πρέ- πολύ καλό κλίμα, με το νέο διοικητή, Θωμά
το πρωί ο Πρέσβης της Ουκρανίας αλλά και στις σχέσεις των Ιωαννί- σβη τη δημιουργία επίτιμου προξε- Μεσσήνη, αλλά και τον υποδιοικητή Φώτη
στην Ελλάδα κ. Valerii Tsybukh. νων με την πόλη Νίντζα της Ουκρα- νείου στην περιοχή μας, στην Βάββα, να επισκέπτονται το δήμαρχο στην
Στη συνάντηση, στην οποία παρευ- νίας. οποία τα τελευταία χρόνια εργάζο- έδρα του δήμου Παμβώτιδος.
ρίσκονταν επίσης ο Πρόξενος της Ο νομάρχης, έκανε ειδική αναφο- νται πολλοί Ουκρανοί πολίτες, ενώ Κατά τη διάρκεια της συζήτησης τέθηκαν
Ουκρανίας στην Ελλάδα και ο Πρό- ρά στους Ζωσιμάδες, των οποίων ο παράλληλα εξακολουθεί να υπάρ- τα προβλήματα που υπάρχουν στο δήμο
εδρος του Νομαρχιακού Συμβουλί- τάφος βρίσκεται στη Νίντζα και στο χει οικονομική σχέση κατοίκων του και που αφορούν στο χώρο της υγείας. Ειδι-
ου κ. Κωνσταντίνος Πέτσιος, συζη- εμπόριο που είχε αναπτυχθεί στο Νομού με πόλεις της Ουκρανίας. κότερα όμως τονίστηκε η έλλειψη αγροτικού
γιατρού που το τελευταίο χρονικό διάστημα
έχει γίνει αισθητή σε πολλά τοπικά διαμε-
Πρόεδρος… από σήμερα ρίσματα.
Η νέα διοίκηση του Νοσοκομείου Χατζη-

Μόνο μία υποψηφιότητα στη ΝΟΔΕ Πρέβεζας κώστα εξέφρασε τη βούληση να συμβάλλει
στην επίλυση των προβλημάτων και να ανα-
λάβει σε σύντομο χρονικό διάστημα πρωτο-
Σε μια … χωρίς κανένα άγχος, εκλογική διαδικασία, Αντίθετα, αυξημένο ενδιαφέρον φαίνεται να υπάρχει για βουλίες, ώστε να αμβλυνθεί αυτό το πρό-
μπαίνει την Κυριακή 30 Μαΐου, ο γεωπόνος Γιώργος Κου- τη θέση του προέδρου των Δημοτικών Τοπικών Οργανώσε- βλημα που για τους ηλικιωμένους κατοί-
τσόγλου ο οποίος διεκδικεί την Προεδρία της ΝΟΔΕ Πρέ- ων γι’ αυτό ζητήθηκε από την Κεντρική Επιτροπή της Ν.Δ. κους του δήμου είναι πολύ σημαντικό.
βεζας. παράταση της προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων που «Περιμένουμε εμείς και οι Δημότες μας
Περιορισμένο αποδείχτηκε το ενδιαφέρον τοπικών στε- τελικά δόθηκε παράταση μέχρι το σήμερα στις 12 το μεση- να βρεθεί λύση σε ένα τόσο σημαντικό
λεχών και μελών της Ν.Δ. για τη θέση του προέδρου της μέρι. ζήτημα», ήταν τα λόγια του κ. Πήχα, ο οποί-
ΝΟΔΕ εν όψει των εσωκομματικών εκλογών. Ο διεκδικητής Υπενθυμίζεται πως οι κάλπες για ανάδειξη νέων ος ευχαρίστησε τους δύο άνδρες για την
τελικά θα είναι ένας καθώς μέχρι τη λήξη της σχετικής ΔΗΜ.ΤΟ. θα διεξαχθούν την επόμενη Κυριακή 30 Μαΐου. επίσκεψη αλλά πολύ περισσότερο για την
προθεσμίας, την Τετάρτη το απόγευμα είχε καταθέσει την Την ίδια μέρα θα γίνουν και οι εκλογές για την ανάδειξη υπόσχεση πως θα αναλάβουν να λύσουν το
υποψηφιότητα του μόνον ο Γιώργος Κουτσόγλου. του προέδρου της ΝΟΔΕ. πρόβλημα το οποίο του τέθηκε.

Δημοτικού - Γυμνασίου - Λυκείου


ÍÝïé Áãþíåò, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21 ΜΑΪΟΥ 2010 ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ 11
Την έντονη αντίθεσή τους κατά του
νομοσχεδίου για το ασφαλιστικό που
προωθεί η Κυβέρνηση εξέφρασαν
Είπαν και από τα Γιάννινα οι εργαζόμενοι σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα
χθες και στα Γιάννινα, εργαζόμενοι
στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Η
συμμετοχή στις δύο πορείες που έγι-
ναν από ΑΔΕΔΥ - Εργατικό Κέντρο και
από το ΠΑΜΕ, μπορεί να μη συγκρί-
νεται με την αντίστοιχη των απεργια-
κών κινητοποιήσεων της 5ης Μαΐου,
Όχι στο νέο ασφαλιστικό
στην πρώτη πάντως η οποία ήταν
πολυπληθής οι διαδηλωτές είχαν Μεγάλη η συμμετοχή στην πορεία της ΑΔΕΔΥ και του Εργατικού Κέντρου
έντονο παλμό με φωνές και συνθήμα-
τα κατά των αλλαγών στο ασφαλιστικό
αλλά και των μέτρων που έχει πάρει
μέχρι τώρα η Κυβέρνηση. Η παρουσία
της αστυνομίας ήταν διακριτική και δε
χρειάστηκε να επέμβει,αφού οι πορεί-
ες ολοκληρώθηκαν ομαλά.
Στην απεργία συμμετείχαν οι δημό-
σιοι υπάλληλοι, οι εφοριακοί, οι
εργαζόμενοι στους δήμους και στις
νομαρχίες, οι τελωνειακοί, το προσω-
πικό των ασφαλιστικών ταμείων, οι
δάσκαλοι και οι καθηγητές. Με προ-
σωπικό ασφαλείας λειτούργησαν τα
δημόσια νοσοκομεία, καθώς στην
απήργησαν οι γιατροί και οι εργαζό-
μενοι σε αυτά. Ακόμη στην απεργία
συμμετείχαν οι εργαζόμενοι στις
ΔΕΚΟ, οι τραπεζικοί υπάλληλοι, οι
μηχανικοί, και οι εργαζόμενοι στον
ιδιωτικό τομέα.

Κοινωνικά άδικο
το ασφαλιστικό
Ο πρόεδρος του νομαρχιακού τμή-
ματος της ΑΔΕΔΥ, Περικλής Γραβά-
νης, εμφανίστηκε πολύ ικανοποιημέ-
νος από τη συμμετοχή, ενώ επισήμανε
για μια ακόμη φορά πως τα μέτρα που
έχει εξαγγείλει η κυβέρνηση, αλλά και
οι αλλαγές που προωθεί στο ασφαλι- Δίκαιο και βιώσιμο ασφαλιστικό ζήτησαν μαζικά χθες οι εργαζόμενοι στα Γιάννινα
στικό είναι κοι-
Ρεπορτάζ νωνικά άδικες. είπε ο κ. Καρκαμπούνας ο οποίος
Ικανοποιητική συμμετοχή στη Θεσπρωτία πρόσθεσε ότι όλες οι κυβερνήσεις
Αλέξανδρος Θεμελής ε π«Το 90% της
ιβάρυνσης ΠΑΣΟΚ και ΝΔ τους έχουν κοροϊδέ-
Ικανοποιητική, για μία ακόμη φορά, χαρακτηρίζεται η συμμετοχή των
από τα νέα ψει τόσα χρόνια, φτάνοντας σήμερα
εργαζομένων του Νομού Θεσπρωτίας στη χθεσινή απεργιακή κινητοποί-
μέτρα, πλήττει τα μεσαία και μικρά να προσλαμβάνουν 30% λιγότερους
ηση.
εισοδήματα»,είπε και πρόσθεσε: εποχικούς πυροσβέστες και μειώνο-
Στις δύο συγκεντρώσεις που έλαβαν χώρα, ως είθισται, στην πόλη της
«Αυτό σημαίνει πως ότι παίρνει από ντας κατά 50 ευρώ το μήνα τους
Ηγουμενίτσας, όπως και την 5η Μαΐου, στην προηγούμενη απεργία για τα
τους εργαζομένους το δίνει στους μισθούς τους.
μέτρα λιτότητας, οι εργαζόμενοι και τα μέλη του ΠΑΜΕ φώναξαν βροντε-
πλούσιους». ρό παρών, αν αναλογιστεί κανείς τη μικρή σχετικά συμμετοχή, που υπήρ-
Ο κ. Γραβάνης μίλησε για ολοένα χε σε παλαιότερες συγκεντρώσεις.
Μόνο του το ΠΑΜΕ
και αυξανόμενη κοινωνική ανισότητα, Αυτή τη φορά (όπως και την 5η Μαΐου), οι εργαζόμενοι δείχνουν να
ενώ σημείωσε πως στόχος των εργαζο- Η πρώτη χρονικά πορεία ήταν αυτή
έχουν αντιληφθεί τις δυσκολίες της επόμενης ημέρας, με την επιβολή των
μένων τόσο στο δημόσιο όσο και στον του ΠΑΜΕ η οποία ξεκίνησε γύρω
οικονομικών μέτρων και τις αλλαγές στο ασφαλιστικό νομοσχέδιο, με
ιδιωτικό τομέα είναι η δημιουργία στις 10.30 από το δημαρχείο. Παρό-
αποτέλεσμα να βγαίνουν μαζικά στους δρόμους για να ανατρέψουν όσα
ενός βιώσιμου και κοινωνικά δίκαιου ντες και μέλη της ΠΑΣΕΒΕ, αλλά και
δεινά έρχονται.
ασφαλιστικού συστήματος. εργαζόμενοι στα προγράμματα Stage,
Λίγο μετά τις 10, μπροστά από τον ΟΤΕ ξεκίνησε η συγκέντρωση του
που παραδοσιακά πλέον συμμετέχουν
ΠΑΜΕ με το Εργατικό Κέντρο (που είναι κοινή), με ιδιαίτερο παλμό και
Χορτάσαμε υποσχέσεις πάθος, συνθήματα κατά της άρχουσας τάξης, των επερχόμενων αλλαγών
στις απεργιακές κινητοποιήσεις μαζί
με το ΠΑΜΕ.
στο ασφαλιστικό και των μέτρων λιτότητας που ανακοινώθηκαν και ψηφί-
Ξεχωριστή ήταν η παρουσία της Το μέλος τη τοπικής γραμματείας
στηκαν στη Βουλή.
Ένωσης Συμβασιούχων Πυροσβεστών, της ΠΑΣΕΒΕ, Δημήτρης Τασιούλας,
Και η πορεία που ακολούθησε μέσα από την πόλη, ήταν αντίστοιχη και
μέλη της οποίας συμμετείχαν στο συλ- δήλωσε όχι και τόσο ευχαριστημένος
ίσως πιο πολυάριθμη από αυτήν της 5ης Μαΐου, γεγονός που ικανοποίη-
λαλητήριο της ΑΔΕΔΥ και του ΕΚΙ. από τη συμμετοχή των συναδέλφων
σε.
Όπως τόνισαν τόσο ο πρόεδρος της του στη χθεσινή πορεία, επιρρίπτο-
Λίγο αργότερα, στις 10.30, τη δική της συγκέντρωση πραγματοποίησε
Ένωσης, Παύλος Καρκαμπούνας, όσο ντας ευθύνες γι’ αυτό στην διοίκηση
στην Ελευθερίου Βενιζέλου (πεζόδρομος), η Πρωτοβουλία Εργαζομένων,
και ο αντιπρόεδρος, Δημήτρης Τσου- της ΟΕΒΕ Ιωαννίνων.
αποτελούμενη από το Σύλλογο Εκπ/κών Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης-ΕΛΜΕ-
μάνης, οι εποχικοί πυροσβέστες βρέ- Από την πλευρά της η κ. Χριστίνα
Σύλλογο υπαλλήλων ΝΑΘ-Σύλλογο Σχολικών Φυλάκων-Νομαρχ. Παράρ-
θηκαν χθες στην πορεία θέλοντας να Τουλκιαρίδου, μέλος της γραμματείας
τημα της ΟΤΟΕ-Σύλλογο Φοιτητών ΤΕΙ Ηγ/τσας Πρωτοβουλία εργαζομέ-
διαμαρτυρηθούν για τον εμπαιγμό, του ΠΑΜΕ, κατηγόρησε την Κυβέρνη-
νων-Συνδικαλιστές από το χώρο των οικοδόμων, ταχυδρομικών.
ση πως με τα μέτρα που έχει πάρει
έχει πτωχεύσει τους εργαζομένους,
όπως τον χαρακτήρισαν, της συμβάσεών τους από τους 8 στους 7 ενώ κάλεσε όλους τους πολίτες να
Κυβέρνησης, η οποία ενώ τους μήνες. σταθούν στο πλευρό του ΚΚΕ και όχι
είχε υποσχεθεί μονιμοποίηση, «Οι φωτιές δεν έχουν υπηρεσία, σε αυτό της ΑΔΕΔΥ και της ΓΣΣΕ, της
αντ’ αυτού μείωσε το χρόνο των υπηρεσία έχουν οι πυροσβέστες», οποίες χαρακτήρισε συμβιβασμένες.

ÁíáëáìâÜíïõìå ðÜóçò öýóåùò åêäçëþóåéò


(áññáâþíåò, âáöôßóéá, ïíïìáóôéêÝò åïñôÝò ê.ë.ð.)
ÐåñéïñéóìÝíïò áñéèìüò áôüìùí, Ýùò 60 Üôïìá,
ìå ìåíïý ôçò åðéëïãÞò óáò óå ðïëý êáëÞ ôéìÞ
Ôçë. 2651045445
12 ÅIÄÇÓÅÉÓ ÍÝïé Áãþ íåò,
ÍÝïé ÁãþÔÅÔÁÑÔÇ 19 ÓÅÐÔÅÌÂÑÉÏÕ
íåò, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21 ΜΑΪΟΥ 2007
2010

Παρεμβάσεις που θα δημιουργήσουν νέα δεδομένα


στην πόλη αναβαθμίζοντας την ποιότητα ζωής των πολι- Σε εξέλιξη έργα 36 εκ ευρώ
τών με περισσότερους ελεύθερους χώρους και υποδομές
δρομολογεί ο Δήμος Πρέβεζας και την επόμενη Δευτέρα
θα γίνει ανοικτή ενημέρωση από το Δήμαρχο Πρέβεζας
για τα έργα που έχουν ολοκληρωθεί αλλά και γι’ αυτά
Nέα δεδομένα δημιουργούνται στην πόλη της Πρέβεζας
που ήδη έχουν δρομολογηθεί. στικού Κέντρου μαζί με την αναμόρφωση του παλαιού φορείς και πολίτες θα κληθούν να συμβάλλουν με από-
Αξίζει να αναφέρουμε ότι σημαντική παρέμβαση απο- κτιρίου. ψεις, παρατηρήσεις και προτάσεις στην όσο το δυνατόν
τελεί το νέο αστικό ολοκληρωμένο πρόγραμμα της πόλης Ο ίδιος εξήγησε ότι η λογική του συνόλου των παρεμ- καλύτερη διαμόρφωση της συνολικής πρότασης που
–ύψους 8,5κατ.ευρώ- το οποίο περιλαμβάνει: βάσεων αναδεικνύει την προσπάθεια αναμόρφωσης του καταθέτει ο Δήμος.
Την ανάπλαση όλου του χώρου γύρω από το Κάστρο ιστορικού κέντρου, συνδυάζεται απολύτως με το άλλο
του Αγίου Ανδρέα και ανάδειξη της βρύσης που υπάρχει μεγάλο έργο της ανάπλασης της Κυανής Ακτής το οποίο Σε εξέλιξη έργα 36 εκ ευρώ
κάτω από την Λέσχη των Προσκόπων. όπως είπε μαζί με το κτίριο των Ιαματικών Λουτρών δίνει
Την πεζοδρόμηση και την ανάπλαση των Οδών 21ης ώθηση στην τουριστική πολιτική και ανάπτυξη της ευρύ- Την ίδια στιγμή έργα που έχουν κατασκευαστεί ή θα
Οκτωβρίου, Χρήστου Κοντού(από το ύψος της Λ. Ειρή- τερης περιοχής. κατασκευαστούν το επόμενο διάστημα στον Δήμο ξεπερ-
νης), Καρυωτάκη(από το ύψος της Λ. Ειρήνης)και τμήμα «Ζητούμενο είναι η ανάπτυξη μιας νέας πόλης με ποι- νούν το ποσό των 36 εκατομμυρίων ευρώ,ενώ αρωγός
της παραλιακής οδού Ελ.Βενιζέλου. οτικά πολεοδομικά χαρακτηριστικά αλλά και η ανάπλα- στην προσπάθεια είναι η Περιφέρεια Ηπείρου με την
Την κατασκευή νέων πεζοδρομίων, φωτισμού και ση του ιστορικού κέντρου της πόλης», τόνισε ο Δήμαρ- παραχώρηση τεχνικού συμβούλου.
ασφαλτοστρώσεων των οδών στην συνοικία Νεάπολη , σε χος και υπενθύμισε ήδη έχουν ενταχθεί και εκτελούνται Να αναφέρουμε τέλος ότι στην Περιφέρεια Ηπείρου
συνέχεια των έργων ανάπλασης που είχαν γίνει στο έργα όπως η νέα ύδρευση της πόλης, το έργο της διασύν- βρίσκονται προς αξιολόγηση μια σειρά προγραμμάτων
πάρκο του πυροβολικού και στην τάφρο. δεσης των συνοικιών από νοσοκομείο έως Παντοκράτορα που αφορούν:
Την ένταξη και ολοκλήρωση του Λαογραφικού Μου- καθώς και ο νέος βρεφικός αλλά και ο παιδικός σταθμός Την κατασκευή αποχετευτικού δικτύου από Δροσιά
σείου των Συρρακιωτών (στο οποίο ο Δήμος είναι συνι- στον Ορυζόμυλο. έως Μύτικα.
διοκτήτης) και Να σημειώσουμε ότι τις επόμενες μέρες το Δημοτικό Την κατασκευή δικτύου ποδηλατοδρόμων.
Την αναμόρφωση του Δημοτικού Κηποθέατρου. Συμβούλιο θα πάρει την απόφαση για την οριστικοποίη- Την ανάπλαση της παλιάς χωματερής και
Σύμφωνα με τον Δήμαρχο Πρέβεζας «κορωνίδα» των ση του φακέλου για το αστικό ολοκληρωμένο πρόγραμμα Την κατασκευή εργοστασίου κομποστοποίησης της
παρεμβάσεων αυτών την κατασκευή του νέου Θερμαλι- ενώ στην σύσκεψη της επόμενης Δευτέρας (31 Μαΐου) λάσπης του βιολογικού καθαρισμού.

Το πρόβλημα διαχείρισης των σκου-


πιδιών στη χώρα μας διαιωνίζεται και -
Λιγότερα απορρίμματα για μικρότερο κόστος
το χειρότερο- αντιμετωπίζεται με όρους
περασμένων δεκαετιών.
Δυστυχώς από κάθε άποψη, αφού
ακόμη αναζητούνται χώροι για να ενα-
ποτίθεται περίπου το 90% της παραγό-
Παρουσιάστηκε σχέδιο διαχείρισης
μενης ποσότητας στερεών αποβλήτων.
Ο περιορισμός των στερεών αποβλήτων
ο οποίος θα συμβάλλει αφενός στην
προστασία του περιβάλλοντος και αφε-
των στερεών αποβλήτων στην Πρέβεζα
τέρου στην μείωση του κόστους διαχεί- Καραγιαννίδης και τόνισε έχει ολοκλη-
ρισης των απορριμμάτων για τον Δήμο ρωθεί ο «οδηγός» για τον Δήμο που
και τους Δημότες, ήταν το αντικείμενο περιλαμβάνει συγκεκριμένες δράσεις
της εκδήλωσης στην οποία έγινε η οι οποίες μπορούν να υλοποιηθούν
παρουσίαση του Επιχειρησιακού Σχε- ανά πάσα στιγμή από τον Δήμο.
δίου Διαχείρισης και Αξιοποίησης των Ο μελετητής ανέφερε ότι οι Δημότες
παραγόμενων στερεών αποβλήτων του θα κληθούν να παίξουν πολύ ενεργό
Δήμου Πρέβεζας. ρόλο στην όλη διαδικασία χαρακτηρί-
Την παρουσίαση έκαναν ο κ. Α. ζοντας ως «δέλεαρ» την διατήρηση σε
Καραγιαννίδης, Επίκουρος Καθηγητής
σταθερά επίπεδα ή ακόμη και την μείω-
Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών
ση των τελών του κόστους διαχείρισης
Α.Π.Θ. και ο κ. Π. Σαμαράς, Καθηγητής
Τμήματος Τεχνολογιών Αντιρύπανσης των απορριμμάτων.
Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας χαρακτηρί- Ο Δήμαρχος Μιλτιάδης Κλάπας υπο-
ζοντας την προσπάθεια που καταβάλλει γράμμισε ότι ζητούμενο είναι η δημι-
ο Δήμος πρωτοποριακή. ουργία ενός ολοκληρωμένου και λει-
Ο κ. Πέτρος Σαμαράς αναφέρθηκε τουργικού συστήματος για την ορθολο-
διεξοδικά στις τεχνολογίες διαχείρισης γική διαχείριση και αξιοποίηση των
των στερεών απορριμμάτων που περι- παραγόμενων απορριμμάτων στην
λαμβάνουν κυρίως την ανακύκλωση, τη κόστους που θα μετακυληθεί στον κατα- χος της Δημοτικής Αρχής, είπε ο κ. πόλη.
βιοσταθεροποίηση, την ενεργειακή ναλωτή-δημότη. Ανέπτυξε τη φιλοσοφία
αξιοποίηση και την υγειονομική ταφή του προγράμματος και είπε ότι το επό-
και σημείωσε σε κάθε περίπτωση η επι- μενο διάστημα οι Δήμοι θα υποστούν
λογή της βέλτιστης τεχνικής εξαρτάται ένα «σοκ» όταν βρεθούν αντιμέτωποι με
από τη φύση των αποβλήτων και συνή- το κόστος διαχείρισης των απορριμμά-
θως περιλαμβάνει ένα συνδυασμό των των.
παραπάνω μεθόδων. Το ποσό που καλούνται να πληρώ-
Ο Αβραάμ Καραγιαννίδης μίλησε για σουν ανά τόνο στους ΧΥΤΑ οι Δήμοι
τα μεικτά χαρακτηριστικά που συνθέ- μπορεί σε κάποιες περιπτώσεις να φτά-
τουν το ελληνικό σύστημα διαχείρισης σει και τα 100 ευρώ, χρήματα που τελι-
αποβλήτων και ανέλυσε την υφισταμένη κά καλούνται να πληρώσουν οι πολίτες.
κατάσταση της Πρέβεζας. Προέβλεψε Λιγότερα απορρίμματα σημαίνει και
πως βαδίζουμε σε λύσεις αυξημένου λιγότερα χρήματα και αυτός είναι ο στό-

×ÑÙÌÁÔÁ - ÂÅÑÍÉÊÉÁ - ÌÏÍÙÔÉÊÁ


ÅñãïóôÜóéï: 8ï ÷ëì. Å.Ï. Éùáííßíùí - Áèçíþí
Ôçë.: 2651092192, fax: 2651092882
ÍÝïé
ÍÝïé Áãþ
Áãþíåò,
íåò, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ÔÑÉÔÇ 11 ÄÅÊÅÌÂÑÉÏÕ
21 ΜΑΪΟΥ 2010
2007 13
Ερώτηση και κατάθεση εγγράφων στον
υπουργό Οικονομικών κατέθεσαν 10 βουλευ-
τές του ΠΑΣΟΚ, μεταξύ των οποίων και ο
Ερώτηση δέκα βουλευτών του ΠΑΣΟΚ, μεταξύ των οποίων και ο Βαγγέλης Παπαχρήστου
Βαγγέλης Παπαχρήστος, σχετικά με την
αλλαγή από την Τράπεζα της Ελλάδος των
διαδικασιών διακανονισμού των συναλλαγών
στα ελληνικά ομόλογα, αφήνοντας περιθώριο
Υπόνοιες για κερδοσκοπικά
για κερδοσκοπικά παιχνίδια.
Ουσιαστικά οι βουλευτές υποστηρίζουν ότι
αποφασίστηκε να παρατείνεται επί 10 ημέρες
το διάστημα ολοκλήρωσης των συναλλαγών,
εισάγοντας κανόνες διμερών διαπραγματεύ-
παιχνίδια από την Τράπεζα της Ελλάδος
σεων και ερωτούν γιατί μεταξύ άλλων η ΤτΕ – επίπεδο, μία πραγματικά τιτάνια προσπά- Απριλίου τα spreads των ελληνικών ομολό- επίσημα έγγραφα της ΤτΕ, με τα οποία δίνει
εφόσον γνώριζε την αρνητική δημοσιονομι- θεια, προκειμένου να αποκαλύψει τους κερ- γων να διαμορφωθούν σε επίπεδα που καθι- απαντήσεις σε δημοσιεύματα και στην ελλη-
κή κατάσταση – «διευκόλυνε» τους κερδο- δοσκόπους και να πείσει τις διεθνείς χρημα- στούσαν ανέφικτο το δανεισμό του ελληνικού νική Βουλή, προκύπτουν περαιτέρω ερωτή-
σκόπους σε βάρος των ελληνικών τίτλων. ταγορές για την πολιτική βούληση της κυβέρ- δημοσίου και εξανάγκασαν την Κυβέρνηση ματα που χρειάζονται απαντήσεις.
Στην ερώτηση μεταξύ άλλων αναφέρονται νησης να επιτύχει μέσω εφαρμογής επώδυ- να προσφύγει στο μηχανισμό στήριξης, Ε.Ε - Οι συναλλαγές επί τίτλων του ελληνικού
τα εξής : νων και περιοριστικών για τα χαμηλά εισοδή- Δ.Ν.Τ.- Ε.Κ.Τ. και τη λήψη πολύ επώδυνων, δημοσίου θεωρούνται ολοκληρωμένες όταν
«Είναι γνωστό ότι η πτώση της τιμής και η ματα πολιτών, την δημοσιονομική εξυγίανση για τη χώρα και τους πολίτες της, μέτρων. σε σαφώς ορισμένο χρονικό διάστημα έχουν
αντίστοιχη διεύρυνση του spread των ελληνι- της ελληνικής οικονομίας. Είναι όμως περίεργο και δημιουργεί ερω- αποδοθεί οι τίτλοι στον αγοραστή και τα αντί-
κών τίτλων έναντι των αντίστοιχων γερμανι- Δυστυχώς, οι διεθνείς χρηματαγορές δεν τήματα το γεγονός ότι από την επόμενη στοιχα ποσά στον πωλητή.
κών, έχει αποδοθεί, και ορθώς, από τον Πρω- πείστηκαν, οι ευρωπαίοι εταίροι μας άργη- ημέρα των εκλογών, στις 05.10.2009, η Τρά- Ως σαφώς ορισμένο χρονικό όριο θεωρεί-
θυπουργό και σε μεθοδευμένες κερδοσκοπι- σαν τρομακτικά να αντιδράσουν και οι κερ- πεζα της Ελλάδος (ΤτΕ) άλλαξε τις διαδικα- ται, για τις συναλλαγές που διενεργούνται
κές επιθέσεις εναντίον της χώρας μας. δοσκόποι συνέχισαν απτόητοι το έργο τους, σίες διακανονισμού των συναλλαγών που μέσω της ΗΔΑΤ και εκκαθαρίζονται μέσω
Ο Πρωθυπουργός ανέλαβε, σε παγκόσμιο με αποτέλεσμα στο τρίτο δεκαήμερο του γίνονταν επί ελληνικών ομολόγων. Από τα του «Συστήματος» το χρονικό διάστημα των
τριών (3) εργασίμων ημερών
(Τ+3). Οποιαδήποτε συναλλαγή
που διενεργείται μέσω της ΗΔΑΤ
και δεν έχει διακανονιστεί μέσω
του «Συστήματος» εντός του προ-
βλεπόμενου χρονικού ορίου
(Τ+3), εθεωρείτο από τον κανονι-
σμό λειτουργίας του συστήματος
της ΗΔΑΤ έως τον Οκτώβριο του
2009 ως failed και επιβάλλονταν οι
προβλεπόμενες κυρώσεις.
Αμέσως μετά τις εκλογές η ΤτΕ
αποφάσισε να υιοθετήσει τη διαδι-
κασία της αυτοματοποιημένης επα-
ναεισαγωγής (recycling) των μη
διακανονισθέντων (failed) συναλ-
λαγών για επιπλέον δέκα (10) ημέ-
ρες.
Ουσιαστικά δηλαδή η ΤτΕ απο-
φάσισε να παρατείνει το χρονικό
διάστημα ολοκλήρωσης των συναλ-
λαγών επί τίτλων του ελληνικού
δημοσίου, εισάγοντας κανόνες
διμερών διαπραγματεύσεων (OTC)
σε οργανωμένη αγορά, όπως είναι
η ΗΔΑΤ.
Στις 10.12.2009, μετά από αίτη-
μα των ελληνικών τραπεζών, η ΤτΕ
αποφασίζει επίσης να μην επιβάλ-
λονται κυρώσεις για αυτούς που
δεν μπορούσαν να παραδώσουν τα
ομόλογα μετά και την παράταση
των δέκα (10) ημερών.
Η ΤτΕ υποστηρίζει ότι η υιοθέτη-
ση του recycling αποτελεί τεχνική
αναβάθμιση του Συστήματος και
όχι αλλαγή του κανονισμού, κάτι
που προβλέπεται στην υπό σχεδια-
σμό νέα Ευρωπαϊκή κοινή πλατ-
φόρμα διακανονισμού τίτλων, γνω-
στή ως Τ2S.
Δημιουργούνται επομένως ερω-
τήματα, γιατί η ΤτΕ έσπευσε πριν
ακόμη αναλάβει η νέα Κυβέρνηση
να «διευκολύνει» τις συναλλαγές
βασιζόμενη δήθεν σε κάτι τελείως
διαφορετικό και το οποίο δεν ισχύ-
ει ακόμη.
Η επιμήκυνση της χρονικής
περιόδου του μη διακανονισμού,
αντικειμενικά δημιουργεί μεγάλα
περιθώρια υποτιμητικής κερδοσκο-
πίας και χειραγώγησης. Όσο η
συναλλαγή δεν διακανονίζεται,
τόσο αυξάνεται η δυνατότητα του
πωλητή να «σπρώχνει» τις τιμές των
ομολόγων προς τα κάτω για να τα
αγοράσει στο τέλος της περιόδου
φθηνότερα ενώ ταυτόχρονα έχει τη
δυνατότητα να κερδίσει και από τα
υψηλά ασφάλιστρα. Μπορεί δηλα-
δή κάποιος να πουλάει αέρα,
(naked - bonds) να ρίχνει τις τιμές
των ομολόγων, να αυξάνει το
spread και τα ασφάλιστρα κινδύ-
νου, να κερδίζουν οι λεγόμενοι
σορτάκηδες και στο τέλος να μην
έχουν και καμία κύρωση.
Αφού ο χρόνος διακανονισμού
δεν έχει σημασία, σύμφωνα με την
ΤτΕ, γιατί στις 07.04.2010 μετά το
σάλο που δημιουργήθηκε, ζητήθη-
κε η διενέργεια υποχρεωτικής
δημοπρασίας προκειμένου να δια-
κανονιστούν άμεσα οι μη διακανο-
νισθείσες συναλλαγές;
Οι δέκα βουλευτές του ΠΑΣΟΚ
ερωτούν τον υπουργό Οικονομίας:
1. Ποιες, εκ του νόμου, ενέργειες
έκανε, προκειμένου να διερευνή-
σει γιατί η ΤτΕ προχώρησε άτυπα,
αλλά ουσιαστικώς, στην υιοθέτηση
της αυτοματοποιημένης επανα-
εισαγωγής (recycling) των μη δια-
κανονισθεισών συναλλαγών που
ισχύουν σε εξω-χρηματιστηριακές
(OTC) πλατφόρμες σε οργανωμένη
αγορά, όπως είναι η ΗΔΑΤ;
2. Η εισαγωγή της αυτοματοποι-
ημένης επανα-εισαγωγής από την
ΤτΕ στην ΗΔΑΤ τον Οκτώβριο του
2009 ήταν σύννομη;
3. Η ΤτΕ γνώριζε την αρνητική
δημοσιονομική κατάσταση της
χώρας. Γιατί «διευκόλυνε» τους
κερδοσκόπους;
14 ÅIÄÇÓÅÉÓ ÍÝïé Áãþíåò, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21 ΜΑΪΟΥ 2010

Θέλουν την έδρα στο Τσεπέλοβο Όπιο και κραχ


στην Ηγουμενίτσα
Υπόμνημα πρωτοβουλίας Νέων Ζαγορίου στο υπουργείο Στα χέρια της αστυνομίας δύο
άγγλοι που προσπάθησαν να περά-
Η Πρωτοβουλία διαλόγου νέων
πολιτών για τα κοινά και συμφέροντα του σουν με τα ναρκωτικά στην Ιταλία
Ζαγορίου με υπόμνημά της στις 15
Μαΐου προς το Υπουργείο Εσωτερικών Λίγο πριν επιβιβαστούν σε πλοίο και μεταβούν
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής στην Ιταλία δύο Άγγλοι υπήκοοι, ιρακινής κατα-
Διακυβέρνησης ζητά να επανεξετασθεί γωγής, συνελήφθησαν στο λιμάνι της Ηγουμενί-
το θέμα της έδρας του ενιαίου δήμου τσας αφού κατά τον αστυνομικό έλεγχο βρέθηκαν
Ζαγορίου. στο αυτοκίνητό τους 6,2 κιλά καθαρού οπίου και
Η θέση της Πρωτοβουλίας είναι η έξι κιλά κραχ.
εξής: Δύο ναρκωτικές ουσίες που σπάνια απασχο-
«Την 11η Μαΐου 2010 υπήρξατε λούν τις διωκτικές αρχές στην περιοχής μας, αφού
αποδέκτης κοινοποιηθείσας ανοιχτής συνήθως μέσω της Ηπείρου μεταφέρονται χασίς,
επιστολής μας με Θέμα: «Ο Καλλικράτης
ηρωίνη και κοκαΐνη.
και η έδρα του Δήμου Ζαγορίου ως κακό
προηγούμενο για τη δημόσια διοίκηση Για την έρευνα στο αυτοκίνητο χρησιμοποιήθη-
λειτουργικής και συμφέρουσας έδρας κατά τόπους αγεωμέτρητους κε ειδικά εκπαιδευμένος σκύλος, ο οποίος εντόπι-
και για το δημόσιο συμφέρον» και για της του Τσεπελόβου, σας τονίζουμε ότι αρχιτέκτονές του, έτσι και στο Ζαγόρι,
οποίας το μακροσκελές περιεχόμενο σε τις συσκευασίες με τις ποσότητες των ναρκωτι-
συνιστά με ιδιοτελή σκοπιμότητα, μια που παραχαράσσουν απροκάλυπτα την
είστε αναμφίβολα ενήμερος. Όπως νόθα τηλεέδρα που απέχει παρασάγκας ιστορία, τη γεωγραφία, τη συλλογική κών στους μασπιέδες του αυτοκινήτου.
διαπιστώσατε έγινε έκθεση περιγραφής μακριά από την οργανική διοικητική μνήμη και την προσδοκία των πολιτών Οι δύο Άγγλοι φαίνεται πως είχαν περάσει από
των πραγματικών διαστάσεων της οντότητα που λέγεται «Ζαγόρι». για την λειτουργία των θεσμών για τα ελληνικά σύνορα πριν από είκοσι ημέρες διά-
οριογεωγραφίας του Ζαγορίου για μια Η από απόσταση διοίκηση είναι εκ καλύτερες μέρες στη ζωή του τόπου μας. στημα κατά το οποίο είχαν ταξιδέψει τόσο στην
ουσιαστικά αποτελεσματική διοίκηση προοιμίου παθητική εποπτεία και βάζει Με μαθηματική ακρίβεια, αποφάσεις Τουρκία, όσο και στην Βουλγαρία.
μέσα από μια καθ’ όλα συμφέρουσα φρένο στην ανάπτυξη της ενδοχώρας του σαν κι αυτή της έδρας του Δήμου
έδρα, αυτή του Τσεπελόβου. σε όλα τα επίπεδα παραγωγής. Έτσι, το Ζαγορίου - ως ενδεχόμενη - συμβάλουν Μετέφερε έξι λαθρομετανάστες
Το επίμαχο και ουσιώδες του θέματος σχέδιο Καλλικράτης, κάνει το πρώτο αποτελεσματικά στον εκχαοτισμό των Το πρωί της Τετάρτης στο 1ο χιλιόμετρο της
είναι ότι ο Καλλικράτης αρνείται προκα- ανιστόρητο βήμα προς την απαξίωση και λειτουργιών του νέου θεσμού της Εθνικής Οδού Πρέβεζας-Ηγουμενίτσας αστυνομι-
ταβολικά να κατοικοεδρεύσει στο Τσε- τον παραγκωνισμό του γνήσιου αυτοδιοίκησης και θέτουν σε κίνδυνο το κοί συνέλαβαν έναν αλλοδαπό, υπήκοο Βουλγα-
πέλοβο, όπου του προσφέρονται οι Ζαγορίου, εννοιολογικά και λειτουργικά, δημόσιο συμφέρον όταν δημιουργούν ρίας, γιατί μετέφερε προς το εσωτερικό της χώρας
υπερεπαρκείς, οι νεόδμητες και σύγχρο- με αποχαρακτηρισμό της φυσιογνωμίας επιπλέον οικονομικά βάρη πολυτελείας
νες υλικοτεχνικές υποδομές των 2,7 με Ι.Χ. αυτοκίνητο έξι λαθρομετανάστες υπηκόους
του και του ιστορικού του ρόλου. και μάλιστα εκ του μη όντος.
εκατ. ευρώ, επειδή κατά την κοινή Αλβανίας με τελικό προορισμό την Αθήνα έναντι
Το καθηλώνει σε ένα καθεστώς Μήπως ο Καλλικράτης σκέφτεται να
διαπίστωση και όλως παραδόξως χρηματικής αμοιβής.
παραδοσιακών μορφών και μέσων εξοστρακιστεί προς το κλεινόν άστυ;
αρνείται πεισματικά να διανύσει τα παραγωγής, στερώντας του τον ορίζοντα Γιατί στην περίπτωση του Δήμου Ο διακινητής και οι λαθρομετανάστες, οι οποίοι
επιπλέον 13 χιλιόμετρα και προτιμά να της σύγχρονης ανάπτυξης, ματαιώνοντας Ζαγορίου, τα πρώτα του ενεργήματά συνελήφθησαν, θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα,
τα εξαργυρώσει με μερικά εκατομμύρια έτσι την αξίωσή του ώστε, να είναι τουλάχιστον προς το παρόν, μοιραία ενώ το όχημα κατασχέθηκε.
ίσως, προκειμένου να στεγαστεί κάπου μελλοντικά ένα ακούραστο αμαξίδιο συνιστούν νεύματα που προσβλέπουν Εντωμεταξύ 70 συνολικά λαθρομετανάστες,
στους Ασπραγγέλους και σύμφωνα μεταφοράς πλούτου στην κατεστραμμένη και οδηγούν εκεί. συνελήφθησαν την 19-05-2010, σε όλη την Ήπει-
πάντα με τις νέες και αυξημένες του εθνική μας οικονομία. Ακυρώνει την Έχουμε την απόλυτη πεποίθηση ότι η ρο και επαναπροωθήθηκαν στη χώρα τους.
ανάγκες ως προς τις υποδομές και την πραγμάτωση του ενιαίου του Ζαγορίου, πολιτεία μας δεν θα επιτρέψει σήμερα
εμβέλεια των διοικητικών του ευθυνών. καταδικάζοντάς το ερήμην του ως μια ένα τέτοιο ενδεχόμενο που θα Συνέλαβαν δράστη κλοπής στην Πρέβεζα
Με την παρούσα επιστολή κάνουμε απρόσωπη, ασπόνδυλη οντότητα και εμφανιστεί ως ένα κακό προηγούμενο Τον δράστη μιας κλοπής που έγινε στις 4
μια σύντομη προσέγγιση στο ίδιο διασπασμένη κοινότητα, καθηλωμένη στο αύριο. Μαΐου στην Πρέβεζα συνέλαβαν χθες οι άντρες
ζήτημα και μια υπόμνηση για στα οθωμανικά πρότυπα, με δυσοίωνο το Πρωτοβουλία διαλόγου νέων πολιτών της αστυνομίας. Ο συλληφθείς που είναι αλβανι-
επανάγνωση της προηγούμενης μέλλον της. Για τα κοινά και συμφέροντα του
ανοιχτής επιστολής μας. κής καταγωγής είχε κλέψει τότε αντικείμενα συνο-
Ο Καλλικράτης αποδεικνύει ότι, Ζαγορίου
Η ενδεχόμενη επιλογή των Ασπραγγέ- λικής αξίας 2.150 ευρώ κι έπεσε στα χέρια της
αυτοσχεδιάζει και χτίζει με απόλυτη (ΔΙΚΤΥΟ: ΖΑΓΟΡΙ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
λων ως απομίμηση και δίκην έδρας του παροντολογική ακριτομυθία, αποδεχό- – ΑΘΗΝΑ – ΙΩΑΝΝΙΝΑ) αστυνομίας προχθές το βράδυ επειδή οδηγούσε
Δήμου Ζαγορίου με απόρριψη της μενος προτάσεις γραφείου από τους http://zagoriou.blogspot.com/ μοτοσικλέτα χωρίς να έχει δίπλωμα.

Ïé Ãéáôñïß ôçò ðüëçò ìáò


ÌÉÊÑÏÂÉÏËÏÃÏÉ ÐÁÈÏËÏÃÏÉ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ - ÏÄÏÍÔÉÁÔÑÏΣ ÃÕÍÁÉÊÏËÏÃÏÉ - ÌÁÉÅÕÔÇÑÅÓ ÐÁÉÄÉÁÔÑÏÉ
ÃÅÙÑÃÉÏÕ ×ÑÇÓÔÏÓ ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΣΠΥΡΟΣ ΓΑΚΗΣ ÐÁÐÐÁÓ ÊÙÍ/ÍÏÓ ÌÐÅÓÇÓ ÓÙÔÇÑÉÏÓ
Ãïýíáñç 1, Ê. Ðëáôåßá Åéäéêüò Ðáèïëüãïò Κοραή 10-12 Μιχ. Αγγέλου 53
Äùäþíçò 44
Ôçë. éáôñåßïõ 26510125123, ïéêßáò Ôçë. 2651033577, Κιν.: 6998436282
28ης Οκτωβρίου 49, 1ος όροφος Ôçë. 2651064640
2651027126 Οικία: 2651034002 Ôçë. éáôñåßïõ 2651045672,
Δέχεται καθημερινά: 12:00 - 14:00
Απόγευμα με ραντεβού: 18:00 - 20:30 Ìüíï ìå ñáíôåâïý ÖÕÓÉÏÈÅÑÁÐÅÕÔÅÓ
ÓÏÕÓÉÏÐÏÕËÏÓ ÔÁÓÏÓ ΙΩΑΝΝΑ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ
×. Ôñéêïýðç 2 Τετάρτη απόγευμα και Σάββατο κλειστό
Πτυχιούχος ΑΠΘ Ù.Ñ.Ë. ÌÉ×ÁËÇÓ ËÅ×ÏÓ
Ôçë. 2651024133 Τηλ. 2651036039, 6945399755
Οπλαρχηγού Πουτέτσου 22Β’ - ισόγειο ÖõóéêïèåñáðåõôÞò
Ôçë. 2651072422 ÃÊÏËÁÓ ÅÕÁÃÃÅËÏÓ Ðôõ÷éïý÷ïò Ìåèüäïõ MCKENZIE
ÐÁÐÁÄÏÐÏÕËÏÕ - ÐÁÐÁÃÅÙÑÃÉÏÕ
ÓÉÏÕÔÇÓ ×ÑÉÓÔÏÄÏÕËÏÓ ÊáëéÜöá 1á (ìç÷áíéêÞ äéÜãíùóç êáé èåñáðåßá ôùí
28çò Ïêôùâñßïõ 51 ÓÏÕÆÁÍÁ ΝΕΦΡΟΛΟΓΟΙ ÄÝ÷åôáé ìå ñáíôåâïý ðáèÞóåùí ôçò ÓðïíäõëéêÞò ÓôÞëçò
Ôçë. 2651032778 Åéäéêüò Ðáèïëüãïò
ðñþçí åðéìåëÞôñéá ÐáèïëïãéêÞò ΕΛΛΗ ΚΟΛΙΟΥΣΗ - ΣΙΑΚΑ Ôçë. éáôñåßïõ 2651049006-47804, êáé ôùí ðåñéöåñåéáêþí áñèñþóåùí)
ÊëéíéêÞò Íïóïêïìåßïõ ×áôæçêþóôá Ιατρείο νεφρολογίας και υπέρτασης ïéêßáò 2651046817 ÖõóéïèåñáðåõôÞñéï: Áñáâáíôéíïý 14,
ÄÁËËÁÓ ÉÙÁÍÍÇÓ ÉùÜííéíá
ÄÝ÷åôáé êáèçìåñéíÜ 28ης Οκτωβρίου 49, 1ος όροφος
×. Ôñéêïýðç 16 ØÕ×ÏËÏÃÏÉ Ôçë. 2651033960
09.30-13.30 êáé 18.30-20.30 Τηλ. 2651039339, 6947819083
Ôçë. 2651038960 Kéí.: 6937184653
ÔåôÜñôç áðüãåõìá êáé ÓÜââáôï ðñùß Fax: 2651039335 ÄÏÕÑÏÓ ÂÁÓÉËÅÉÏÓ
ìå ñáíôåâïý Ïéêßá: 2651030602
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΚΟΥΡΓΙΑΣ e-mail: elkoli@otenet.gr ÐÁÐÁÃÉÁÍÍÇ - ÄÏÕÑÏÕ ÁÍÍÁ
28çò Ïêôùâñßïõ 49, 1ïò üñïöïò ÓÏÖÏÊËÇÓ ÊÁÌÇÍÁÓ
Μικροβιολόγος - Βιοπαθολόγος ×ÅÉÑÏÕÑÃÏÉ - ÏÖÈÁËÌÉÁÔÑÏÉ Çãïõìåíßôóá: Ãñ. ËáìðñÜêç 17
Ôçë. 2651032800, 6944301801 ÖõóéêïèåñáðåõôÞò
Πρότυπο Μικροβιολογικό Εργαστήριο ÉùÜííéíá: Óôáäßïõ 10 Ôçë. 2651078852, 6993987222
ÓÙÔÇÑÉÏÓ ÊÙÍ. ÃÏÑÃÏËÇÓ ÊáèçìåñéíÜ 10.00 - 13.30
28ης Οκτωβρίου 32 - 2ος όροφος ÄÇÌÇÔÑÇÓ ÔÓÏËÊÁÓ Ôçë. 6932251875, 6947722308
×áñéëÜïõ Ôñéêïýðç 24 êáé 18.00 - 20.30
Τηλ. fax 2651037444, 6948210510 Åéäéêüò Ðáèïëüãïò (ãùíßá ìå Ìé÷. ÁããÝëïõ) ÆõãïìÜëëç 1 - ÉùÜííéíá
ÐáðÜæïãëïõ 4, 2ïò üñïöïò Ôçë. éáôñåßïõ: 2651072267 ÁÊÔÉÍÏÄÉÁÃÍÙÓÔÇÓ (üðéóèåí Íïìáñ÷ßáò)
email: geokourgias@yahoo.gr
Ôçë. éáôñåßïõ 2651033330 Ïéêßáò: 2651072035 ÃÅÙÑÃÉÁ Ð. ÃÅÉÔÏÍÁ
Δευτέρα - Παρασκευή
ïéêßáò 2651048983 ÙñÜñéï Éáôñåßïõ: NEYÑÏËÏÃÏÉ
Äùäþíçò 68
Πρωί 08:00 - 14:00 Äåõô. - Ðáñ. 08.30 - 12.30
ÄÝ÷åôáé êáèçìåñéíÜ ðñùÀ - áðüãåõìá Ôçë. éáôñåßïõ 2651087521 ÐÁÐÁÄÏÐÏÕËÏÕ ÍÁÕÓÉÊÁ
Απόγευμα 18:00 - 20:30 ÊÜèå áðüãåõìá
2651087622 ÅñãáóôÞñéï Çëåêôñïåãêåöáëïãñáößáò
êáé ÓÜââáôï ðñùß ìå ñáíôåâïý
Σάββατο 09:00 - 13:00 ÌÐÅÓÉÏÓ ÄÇÌÇÔÑÉÏÓ ÊáèçìåñéíÜ 08.30 - 13.30 êáé çëåêôñïìõïãñáößáò
ÊÜèå ìÝñá ãßíïíôáé ïðôéêÜ ðåäßá ìå
Τετάρτη απόγευμα κλειστό Áñáâáíôéíïý 2 - Ôçë. 2651038797 ñáíôåâïý êáé 17.30 - 20.30 Μιχ. Αγγέλου 53, Ôçë. 2651071221
ÍÝïé Áãþíåò, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21 ΜΑΪΟΥ 2010 ΕΙΔΗΣΕΙΣ - ΔIAKHΡΥΞΕΙΣ 15
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ Ι & Ε ΓΚΑΝΗ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Αρ. πρωτ.: 41 Ιωάννινα 20/5/2010
Στην ιδιωτικοποίηση
ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ
Αρ. πρωτ.: 18448 Ιωάννινα 14/5/2010 της φύλαξης του Πανεπιστημίου
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Στο ΦΕΚ 363/10.5.2010 (τ. Γ’) δημοσιεύτηκε η αριθμ. 15580/19.4.2010
απόφαση του Πρύτανη, με την οποία προκηρύσσεται η παρακάτω θέση
Το Δ.Σ. του ιδρύματος με την 3/07.05.2010 απόφασή του προκηρύσ-
σει την χορήγηση, χωρίς διαγωνισμό, τριών υποτροφιών στα γνωστικά
Αντίθετος και ο Επ. Τσιάνος
ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ως εξής: αντικείμενα ανθρωπιστικών επιστημών, επιστημών υγείας και θετικών
ΤΜΗΜΑ: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ (τηλ. γραμματ. 2651007188 και επιστημών σύμφωνα με το νόμο, για μεταπυχιακές σπουδές σε αριστού-
07189).
- Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Λέκτορα, με γνωστικό αντικείμε- χους πτυχιούχους φοιτητές του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων καταγόμε-
νο «Ιστορία Νεοελληνικής Εκπαίδευσης». νους από το νομό Ιωαννίνων για το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011. Διάρ-
Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει κεια υποτροφίας ενός έτους με δυνατότητα ανανέωσης για μέχρι δύο
στις 14/9/2010.
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα τυπικά προσόντα να υπο- χρόνια συνολικά.
βάλουν αίτηση υποψηφιότητας και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαι- Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν μέχρι 31/8/2010 αίτηση
ολογητικά στη γραμματεία του Παιδαγωγικού τμήματος Νηπιαγωγών με τα δικαιολογητικά στη διεύθυνση (ίδρυμα ΙΩΣΗΦ και ΕΣΘΗΡ ΓΚΑΝΗ
του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι να απευθύνονται στη Σούτσου 26, Τ.Κ. 45444) από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή 09:00 - 13:00, Την αντίθεσή του στον τρόπο με τον οποίο ο νυν πρύ-
γραμματεία του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών στα τηλέφωνα τηλ. 2651036517). τανης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων έχει αντιμετωπίσει
2651007188 και 07189 (διεύθυνση Παν/πολη Ιωαννίνων, 45110).
το θέμα της φύλαξης του Ιδρύματος ήρθε να προσθέσει
Ο πρύτανης Ο πρόεδρος του ιδρύματος στις ήδη υπάρχουσες αντιδράσεις από τα δύο άλλα σχή-
Γιάννης Γεροθανάσης Ναπολέων Μάργαρης ματα ο υποψήφιος πρύτανης ΕΠ. Τσιάνος.
Με ανακοίνωση που
εξέδωσε δηλώνει κι αυτός
με τη σειρά του αντίθετος
στην πλήρη ιδιωτικοποίη-
ση των υπηρεσιών φύλα-
ξης, συμφωνώντας ουσια-
στικά με τους άλλους δύο
συνυποψήφιους του που
δήλωσαν κι αυτοί αντίθε-
τοι με τις πρακτικές του κ.
Γεροθανάση.
Ολόκληρη η ανακοίνω-
ση έχει ως εξής:
«Αναφορικά με το πρό-
βλημα που αντιμετωπί-
ζουν οι εργαζόμενοι στο
Πανεπιστήμιό μας ως
φύλακες, είναι σαφές ότι ο
κ. Πρύτανης έχει την από-
λυτη ευθύνη για τον τρόπο
με τον οποίο χειρίσθηκε
το ζήτημα, επιδιώκοντας
να παρουσιάσει την ανά-
θεση της φύλαξης του
Πανεπιστημίου σε ιδιωτι-
κή εταιρία ως μοναδική
λύση.
Είμαστε κατηγορηματι-
κά αντίθετοι, αφού η
εκχώρηση αρμοδιοτήτων
σε ιδιώτες μόνο προβλή-
ματα έχει δημιουργήσει
μέχρι σήμερα στο ίδρυμά
μας».

MIKΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ
Από Α.Ε. τροφίμων logistic ζητείται πωλητής.
Απαραίτητα προσόντα: άδεια οδήγησης - εμπειρία στον
κλάδο τροφίμων - cetering.
Επιθυμητά προσόντα: πτύχιο ΑΕΙ ή ΤΕΙ, κατεύθυνση οικονο-
μικού μάρκετιγκ - πωλήσεων, γνώση Η/Υ, αγγλικά.
Προσφέρονται: ικανοποιητικός μισθός, bonus, αυτοκίνητο,
εκπα/ση, γρήγορη εξέλιξη.
Βιογραφικά στο email: aslanis@hol.gr, fax: 2651057640.

Πωλείται επιχείρηση CAVA ΠΟΤΩΝ - ΕΙΔΗ ΔΩΡΩΝ με


πωλήσεις χονδρικής - λανικής λόγω αλλαγή αντικειμένου.
Μόνο σοβαρές προτάσεις. Τηλ. 6945543024.

Aπό τη ΝΑΣΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. ζητούνται: α)Αποθη-


κάριος, β) Πωλητής/τρια. Απαραίτητες προϋποθέσεις: Γνώση
Η/Υ, διαχείριση εμπορικών προγραμμάτων. Τηλ. 26510459333.
Αποστολή βιογραφικών: 2651045909

Ενοικιάζεται οροφοδιαμέρισμα 110 τ.μ., 3 υπν/τια 2ου ορό-


φου, καινούρια κατασκευή, ανεξάρτητη θέρμανση, μπόιλερ,
χωρίς κοινόχρηστα, περιοχή άνωθεν Γεωργικού Σταθμού
Κατσικάς (σύνορα Κατσικάς - Ανατολής). Τιμή ενοικίου 380Ε.
Τηλ. 2117159747, 2104182544, 6945586589

Γιάννινα, θέση Πηγάδι, πωλείται οικόπεδο 9230 τ.μ. κατάλ-


ληλο και για επαγγελματική χρήση, 60 μ. πρόσοψη, κοντά στην
πύλη του Αεροδρομίου, κτίζει 1800 τ.μ. Τα 3327 τ.μ. εντός σχε-
δίου και τα υπόλοιπα εκτός. Γίνεται και κατάτμηση σε οικόπε-
δο 3077 τ.μ. έκαστο εκ των οποίων 1109 τ.μ. εντός σχεδίου και
τα υπόλοιπα εκτός. Κάθε οικόπεδο κτίζει 600 τ.μ. έχει 20 μ.
πρόσοψη. Ευκαιρία 150.000 ευρώ έκαστο ή 450.000 ευρώ ολό-
κληρο. Τηλ. 6972799461. (23/2)

Γιάννινα, περιοχή Αγ. Ιωάννη, πωλείται οικόπεδο 375 τ.μ.


εντός σχεδίου, άρτιο και οικοδομήσιμο, κτίζει 320 τ.μ. εκτός
υπόγειων και ημιυπαίθριων χώρων, γωνιακό 15Χ25 με παλιά
οικία. Ευκαιρία 100.000, τηλ. 6972799461. (23/2)
16 ΜIΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ÍÝïé Áãþíåò, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21 ΜΑΪΟΥ 2010

ÐÙËÇÓÅÉÓ Ενοικιάζεται 3άρι διαμέρι-


σμα απέναντι από Σχολές
Ενοικιάζεται μεζονέτα αυτό-
νομη 128 μ2 με μεγάλα
Áðü ðëõíôÞñéï áõôïêéíÞôùí
æçôïýíôáé õðÜëëçëïé êáèáñé-
Πωλείται σε τιμή ευκαιρίας Ôåëåéüöïéôç öïéôÞôñéá ôïõ
ôìÞìáôïò Öéëïëïãßáò ôïõ
φορητό κλιματιστικό μηχάνη-
ÁÊÉÍÇÔÙÍ ΟΑΕΔ, αυτ. θέρμανση. Τηλ. μπαλκόνια συν 60 μ2 βοθ. óìïý ìüíéìçò, ïëéêÞò Þ ìåñé- μα. Τηλ. 2651071504. (13/1) Ðáíåðéóôçìßïõ Éùáííßíùí
ðáñáäßäåé éäéáßôåñá ìáèÞìáôá
2651045580, 6987989623 χώροι με κλειστό και εξωτ. êÞò áðáó÷üëçóçò. ÐáñÝ÷ïíôáé
Ðùëåßôáé øçóôáñéÜ (ðßôá-ãýñï) ìå (3/5) åëëçíéêþí êáé áããëéêþí óå
πάρκιγκ και κήπο πίσω από ìçíéáßïò ìéóèüò êáé áóöÜëéóç. ÓõóêåõÞ ðïõ äçìéïõñãåß ìáèçôÝò Äçìïôéêïý - Ãõìíá-
êáëÞ ðåëáôåßá óå ôéìÞ åõêáéñßáò, το Γιαννιώτικο Σαλόνι. Τηλ.
Ενοικιάζοναι: 1) Σοφίτα, 2) Ðëçñ. Ôçë. 6979203175 êáé ïéêïíïìßá 30% óôá êáýóéìÜ óßïõ- Ëõêåßïõ. ÔéìÝò ðñïóé-
ðåñéï÷Þ ÉÊÁ. Ôçë. 6972-491668 2658022208, εργάσιμες
Γκαρσονιέρα, 1ος όροφος 2651064949. óáò. Óå áõôïêßíçôá, êáõóôÞ- ôÝò. Ôçë. 6947518877
στην Ανατολή, αυτ. θέρμαν- ώρες. (13/5)
ñåò, fuelÅ× 96 åõñþ. Èá åîïé- Ðôõ÷éïý÷ïò öéëïëïãßáò
Ðùëïýíôáé äýï äéáìåñßóìáôá ση. Τηλ. 2651047141, Æçôïýíôáé óõíåñãÜôåò
äõÜñéá, êáéíïýñéá óôçí ΕíïéêéÜæåôáé óðßôé áíåîÜñôç- êïíïìÞóåôå åêáôïíôÜäåò åõñþ! ðáñáäßäåé éäéáßôåñá ìáèÞìáôá
6955296285 (3/5) 1) ÊÜíôå ÔÙÑÁ ôï êáëëßôåñï óå ìáèçôÝò Ãõìíáóßïõ - Ëõêåß-
ÌÐÁÖÑÁ ìå ïéêüðåäï 260 ì2. ôï óå êåíôñéêü äñüìï ôùí Éù- www.fueleconomy.gr. Ôçë.
Ôçë. 6977815139. Deal óôï ÷þñï ôçò åñãáóßáò. ïõ. ÔéìÝò ðñïóéôÝò (ôçë.
Ενοικιάζεται στο κέντρο áííßíùí ãéá öïéôçôÝò. Ôçë. 2351037773. (14/3) 6997119263
(Σταδίου 11Α), 3άρι, 85 τ.μ. 6978175682. Ãßíå áíåîÜñôçôïò óõíåñãÜôçò
στον 2ο όροφο, ήσυχο με ìáò ãéá ìåãÜëá êÝñäç êáé ãñÞ- Áðüöïéôç öïéôÞôñéá ìáèçìá-
Ôï ãñáöåßï åñãáóßáò Ðáðá-
Πωλείται οικία 64 τ.μ. με λίγα κοινόχρηστα. Τηλ. ÅíïéêéÜæåôáé êáôÜóôçìá 80 ãïñç ðñïóùðéêÞ Ýêðëçîç óôï ôéêþí ðáñáäßäåé éäéáßôåñá
οικόπεδο 500 τ.μ. στον âñáìüðïõëïò Íßêïò óáò ðáñÝ-
6973221216 (22/4) ì2 ìå áíôßóôïé÷ï ðáôÜñé, êáé- ÷þñï ôçò õãéåéíÞò äéáôñïöÞò. ìáèÞìáôá óå ìáèçôÝò äçìïôé-
Νάρκισσο Φαναρίου (κοντά ÷åé ðñïóùðéêü åðéëåãìÝíï ìå êïõ-ãõìíáóßïõ êáé Á’ Ëõêåßïõ.
στο Καναλάκι). Τηλ.: íïýñéï, ãéá åðáããåëìáôéêÞ ÐáñÝ÷åôáé åêðáßäåõóç. Ôçë.
Ενοικιάζεται στα Ιωάννινα áõóôçñÜ êñéôÞñéá, óõóôÜóåéò ÔéìÝò ðñïóéôÝò. Ôçë. 6946
6972820955 óôÝãç, Ìðéæáíßïõ 29, ôçë. 6931818549.
αποθήκη 65 τ.μ. ιοόγεια, και- êáé ðñïûðçñåóßá ãéá ïéêïâïç- 352368 / 6943 112424
2651033757 êáé 38335. 2) Çìéáðáó÷üëçóç ÁÌÅÓÁ
νούρια χωρίς υγρασία, πλή- èïýò, baby sitters, öñïíôßäá
Πωλείται μεζονέτα αυτόνο- ρως εξασφαλισμένα εμπορεύ- óáí äåýôåñç äïõëåéÜ ãéá Ýîôñá Ôåëåéüöïéôç ôïõ ôìÞìáôïò
μη 128 μ2 με μεγάλα μπαλ- ματα, ύψος 6 μέτρα, λογικό ÅÍÏÉÊÉÁÓÅÉÓ åéóüäçìá óå áíåîÜñôçôç óõíåñ- çëéêéùìÝíùí áôüìùí, íïóçëåý- Öéëïëïãßáò ôïõ Ðáíåðéóôçìßïõ
κόνια συν 60 μ2 βοθ. χώροι ενοίκιο χωρίς κοινόχρηστα. ÐÙËÇÓÅÉÓ ãáóßá ìå ìåãÜëåò äõíáôüôçôåò ôñéåò, êáèáñßóôñéåò, õðÜëëç- Éùáííßíùí ðáñáäßäåé éäéáßôåñá
με κλειστό και εξωτ. πάρκιγκ Περιοχή είσοδος πόλης από ÏÉÊÏÐÅÄÙÍ åîÝëçîçò óôï ÷þñï ôùí ðñïúü- ëïé îåíïäï÷åßùí - åóôéáôïñßùí, ìáèÞìáôá êáô’ ïßêïí óå ìáèç-
και κήπο πίσω από το Γιαν- Αθήνα. τηλ. 6986004338 και åñãÜôåò êáé ëïéðþí åéäéêïôÞ- ôÝò Äçìïôéêïý (Ãëþóóá-Éóôïñß-
νιώτικο Σαλόνι. Τηλ. íôùí õãéåéíÞò äéáôñïöÞò. á-ÌåëÝôç) êáé Ãõìíáóßïõ
2610451071 κ. Παντελή. 3) ÁÌÅÓÁ ùò Þ êáé Üíù ôùí ôùí. ÁôôéêÞ- åðáñ÷ßá ÅîõðçñÝ-
2658022208, εργάσιμες Ðùëåßôáé ïéêüðåäï 2 óôñ. óôç (Áñ÷áßá-Éóôïñßá). Ôçë.
(16/2) 30 åôþí ìå ðñïûðçñåóßá óôåëÝ- ôçóç üëï ôï 24ùñï. Ergasia 6955103676.
ώρες. (13/5) ÍåïêáéóÜñåéá. Ôçë. 6938-
377730. ÷ïõò åðé÷åéñÞóåùí ãéá áíåîÜñ- center ôçë. êÝíôñï: 210-
Eνοικιάζεται χώρος για Παραδίδονται μαθήματα Αρα-
Πωλείται διαμέρισμα 84 τ.μ. επαγγελματική στέγη σε ôçôç óõíåñãáóßá óå áíáðôõóóü- 5226000
με αποθήκη, διαμπερές (3 βικής γλώσσας, καθομιλουμέ-
κεντρικό σημείο στα Ιωάννινα Πωλούνται παραθαλάσσια ìåíç åðé÷åßñçóç. Äõíáôüôçôåò νης και γραπτής. Χορήγηση
δωμάτια, κουζίνα ανεξάρτη- (κοντά στα δικαστήρια). οικόπεδα στην Πλαταριά. Τηλ áíÜôðõîçò óå ÅëëÜäá êáé åîùôå- Ðùëåßôáé Þ åíïéêéÜæåôáé
τη) στην οδό Καλούδη 3 (2ος πτυχίου γλωσσομάθιας. Τηλ.
Πληρ. μόνο καθημερινές στο 26650 71342 & 6979869327 ñéêü. Ôçë. 6931818549. é÷èõïêáëëéÝñãåéá ðÝóôñïöáò 6937693960.
όροφος), τιμή 140.000 ευρώ τηλ. 2651076900, κα Χρυ-
διαπραγματεύσιμη. Τηλ. óôç Ëßóôá Öéëéáôþí óôéò ðçãÝò
6948513935 (14/4)
σαυγή. (19/12) Πωλούνται 2 οικόπεδα 300 Æçôåßôáé Üíäñáò 25-35 åôþí ãéá ËáãêÜäéôóá. Éäéüêôçôï. Ôçë. ÐÙËÇÓÅÉÓ
μέτρα το καθένα δίπλα δίπλα
Στα Ιωάννινα στο κέντρο απέ- στον παλιό οικισμό Πλαταριάς.
ðùëçôÞò êáé õðÜëëçëïò ãñá- 6971892472. ÁÕÔÏÊÉÍÇÔÙÍ
Πωλείται νεόκτιστη δυόρο- ναντι από την Μητρόπολη, στη Τηλ 6942719998. öåßïõ ìå ãíþóåéò ëïãéóôéêÞò êáé
φη κατοικία σε οικόπεδο ενός áããëéêÜ, óå êáôÜóôçìá åðß-
στρέμματος με οπωροφόρα
γωνία των οδών Ιωαννίδη 1 και
Μ η τ ρ ο π ό λ ε ω ς , ðëùí. Ìéóèüò éêáíïðïéçôéêüò.
ÐÁÑÁÄÉÄÏÍÔÁÉ Πωλείται τζιπ 4Χ4 Suzuki
Πωλούνται οικόπεδα στο Δ.Δ.
δέντρα στο χωριό Πλαγιά
Κονίτσης (τέρμα) σε υψόμε-
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ για ένα φοιτη- Ανήλιο Μετσόβου, εντός σχεδί- Áðïóôåßëáôå âéïãñáöéêü óôç ÌÁÈÇÌÁÔÁ Vitara, 1600 κ.ε. μοντέλο
2000, πρώτο χέρι αντιπροσω-
τή ή φοιτήτρια γκαρσονιέρα ου και δίπλα στον κόμβο Εγνα- Ô.È. 38 ÉÙÁÍÍÉÍÁ
τρο 1050 μετ. με πανοραμική 3ου ορόφου, 40 τ.μ. καθαρά, Καθηγήτρια με πολυετή πείας, full extra, περασμένο
θέα. Τηλ. 6977168805 και τίας οδού. Τηλ. 2656042033 ΚΤΕΟ, τιμή 5.850 ευρώ. Τηλ.
με δύο χώρους (κρεβατοκάμα- εμπειρία παραδίδει μαθήματα
6944904697. (26/10) ρα - καθιστικό και κουζινοτρα- Æçôåßôáé óõíåñãÜôçò 25-35 6976007169 (18/5)
åôþí ãéá åñãáóßá ùò åîùôåñéêüò γερμανικών, σε λογικές τιμές.
πεζαρία, με μπάνιο), ήσυχη, Τηλ. 6988896630. (7/4).
Πωλείται στην Πρέβεζα σε οικογενειακή οικοδομή, με Πωλείται οικόπεδο έκτασης 1 ðùëçôÞò. Ðñïûðüèåóç Üäåéá Πωλείται Fiat seicento 1.100
3οροφη οικοδομή με δύο θέα όλων των χώρων (ακόμη στρέμμα στον Άμμο Μαρμά- ïäÞãçóçò, áðüöïéôïò ëõêåßïõ κ..ε. μοντέλο 2001-2002,
3άρια διαμερίσματα των 85 και του μπάνιου) στη λίμνη, ρων (Καρδαμίτσια). Τηλ. 6945 Φιλόλογος με μεταπτυχιακό 58.000 χλμ. full extra, περα-
ôïõëÜ÷éóôïí, åêðëçñùìÝíç
τ.μ., ένα δυάρι και μία γκαρ- δίπλα σε στάση για το πανεπι- 300461. στην Βυζαντινή φιλολογία σμένο ΚΤΕΟ, κατάσταση ολο-
óôñáôéùôéêÞ èçôåßá. ÅðéèõìçôÞ
σονιέρα. Τηλ. 6974118957, στήμιο. Τηλ. 6932624885 κ. παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα καίνουργια, τιμή 2.950 ευρώ
Χ. Τρικούπη 34-36. (2/9) ðñïûðçñåóßá êáé ôå÷íéêÝò ãíþ- σε μαθητές δημοτικού, γυμνα- μετρητοίς. Τηλ. 6974175039
Γιάννη Πωλείται οικόπεδο άρτιο και
οικοδομήσιμο στην Πεδινή óåéò. Ôçë. åðéêïéíùíßáò 6947 σίου, λυκείου. Τιμές προσιτές. (18/5)
Πωλείται στα Ιωάννινα στο ÅíïéêéÜæåôáé éóüãåéï ôñéÜñé 1050 τ.μ., σ.κ. 0,5 (νερό - 944470. ÄåõôÝñá-ÐáñáóêåõÞ Τηλ. 6945801636 (30/11)
κέντρο της πόλης ένα διαμέ- 84 ì2, óôçí ïäü Åöýñáò, 4ç ρεύμα) τιμή συζητήσιμη. Τηλ. 10:00-15:00. Πωλείται opel vectra μοντ.
ριμσας 128 τ.μ. στον 4ο ðÜñοäïò, áñ. 5. Áõôüíïìç èÝñ- 6947566354, 6947566355. Åìðåéñç êáèçãÞôñéá öéëüëï- 2000, full extra. Τηλ.
όροφο, ανακαινισμένο, δύο ìáíóç. Ôçë. 6944816030. ZHTOYNTAI âïçèïß êïììþ- ãïò äéäÜóêåé: Áñ÷áßá Åëëçíé- 6976889751. (16/4)
θέσεις πάρκιγκ και δύο απο- Ðùëåßôáé Ýêôáóç 8 óôñ. ìå êôß- ôñéáò ìå ìéóèü, áóöÜëéóç, ìðü- êÜ, ÍÝá ÅëëçíéêÜ, Íåïåëëçíé-
θήκες. Τηλ. 6974118957. ÅíïéêéÜæåôáé óôçí ÁèÞíá äéá- ñéï ìåôáëëéêÞò êáôáóêåõÞò Πωλείται Smart 600 cc,
íïõò êáé ðñïïðôéêÝò åêðáßäåõ- êÞ Ãëþóóá-¸êèåóç, Éóôïñßá, μοντέλο 2002, ηλ. παράθυρα,
(11/9) ìÝñéóìá 70 ô.ì. äéáìðåñÝò, ìå 1.500 ô.ì. óôçí Å.Ï. Éùáííßíùí ËáôéíéêÜ óå ðáéäéÜ äçìïôéêïý,
óçò ãéá åñãáóßá óå êïììùôÞñéï. ηλ. καθρέφτες, φιμέ τζάμια,
áõôüíïìç èÝñìáíóç, ðëçóßïí - Áèçíþí ðßóù áðü ôï îåíïäï- ãõìíáóßïõ, ëõêåßïõ êáé öïéôç-
Ðùëåßôáé äéáìÝñéóìá 116 ôì ÔÅÉ ÁéãÜëåù êáé Áôôéêïý Æçôåßôáé åðßóçò ìáíéêéïýñ-ðå- συναγερμό, air condition, 4
÷åßï Çðåéñïò ÐáëëÜò. Ôçë. íôéêéïýñ ìå åìðåéñßá. Ðëçñ. óôï ôÝò. ÔéìÝò ðñïóéôÝò. Ôçë. αερόσακοι, 40.0000 χλμ.,
åðß ôçò ïäïý Ãåùñ. ÂáóéëÜ- Íïóïêïìåßïõ. Ôçë. 26510- 6944816030 (10/12) ôçë. 6974/917176. 26510 76950 êáé 6936 κατάσταση άριστη, δεκτός κάθε
êïõ 11 óôçí Çãïõìåíßôóá. 74446, 6944690627.
Ôçë 6946318159 406803. έλεγχος. Τιμή 5.500 ευρώ.
ÅíïéêéÜæåôáé éóüãåéïò ÷þñïò Ðùëåßôáé óôç ÓáãéÜäá
Èåóðñùôßáò ïéêüðåäï Ýêôáóçò
ÆÇÔÏÕÍ Τηλ. 6947009595 (3/3)
Ðôõ÷éïý÷ïò ïéêïíïìïëüãïò
Ðùëïýíôáé áíåîÜñôçôåò
ðïëõôåëåßò äéþñïöåò ìïíïêá-
73 m2 êáôÜëëçëïò ãéá åðáã-
ãåëìáôéêÞ óôÝãç Þ ãñáöåßá ìå 600 ô.ì. ðåñßðïõ åíôüò ó÷åäßïõ ÅÑÃÁÓÉÁ ìå åìðåéñßá ðáñáäßäåé éäéáßôå- Πωλείται fiat seicento
ôïéêßåò (ìáéæïíÝôåò), 100 ì2 áõôüíïìç èÝñìáíóç óôçí ïäü ïéêéóìïý, Üñôéï êáé ïéêïäïìÞ- ñá ìáèÞìáôá. Ôçë. sporitng, 1100 cc, μοντέλο
êáé Üíù óôï Íõäñß ËåõêÜäáò, Ë. ÁÊÑÉÔÁ 57, ðëçóßïí ÉÊÁ óéìï êïíôÜ óôç èÜëáóóá óå Κυρία ζητεί εργασία ως 69745505999. 2000, φιμέ τζάμια, ηλ. παρά-
ìå ðáíïñáìéêÞ èÝá óôï Óêïñ- ÉùÜííéíá. Ôçë. 26510-37149. ëïãéêÞ ôéìÞ. Ðëçñïöïñßåò ôçë. οικιακή βοηθός για ώρες θυρα, ραδιοσιντί, περασμένο
ðéü, ÌåãáíÞóåé ê.ë.ð, êáé ç 6974891036 (ê. Óðýñïò). 08:30-15:00. Τηλ. ΚΤΕΟ, 94.000 χλμ., κατάστα-
6946548774. ÊáèçãÞôñéá Öéëüëïãïò ðáñá-
êáèåìßá äéáèÝôåé: éäéüêôçôï ÅíïéêéÜæåôáé ôñéÜñé äéáìÝñé- ση άριστη. Τιμή 3.000 ευρώ.
äßäåé éäéáßôåñá ìáèÞìáôá óå Τηλ. 6947009595 (3/3)
ïéêüðåäï ðåñßðïõ äýï óôñåì- óìá 85m2 óôçí ïäü ×. Ðùëåßôáé áãñüêôçìá Ýêôáóçò ìáèçôÝò Ãõìíáóßïõ-Ëõêåßïõ.
ìÜôùí êáé Üíù, ðéóßíá ãéá ÔÑÉÊÏÕÐÇ 41/4ïò üñïöïò. 7 óôñåììÜôùí óôçí áñéóôåñÞ Κυρία ζητεί εργασία ως
οικιακή βοηθός και φύλαξη ÔéìÝò ðñïóéôÝò. Ôçë: Πωλείται opel vectra μοντέ-
ìåãÜëïõò, ðáéäéêÞðéóßíá, Ôçë. 6932 398937 & 210 ü÷èç ôïõ ðïôáìïý ÂïúäïìÜôç.
2134311. ηλικιωμένων. Πρωϊνές ώρες. 6934911884 λο 2000, λίγα χιλιόμετρα,
ôæáêïýæé, ðÜñêéíãê êáé ôæÜêé. Ôçë. 2657041508, âñáäõíÝò Τηλ. 2651029618 (2/10) κλιματισμό, φουλ έξτρα,
Ôçë. 6945495293, þñåò.
6948587895, 2651085403 ÅíïéêéÜæåôáé ãêáñóïíéÝñá Έμπειρη σχεδιάστρια παραδί- κοτσαδόρο. Τηλ.
Þ 40315. åðéðëùìÝíç óôï êÝíôñï ôçò Ðùëåßôáé ïéêüðåäï 500 ì2 ÄÉÁÖÏÑÁ δει μαθήματα AUTOCAD και 6976889751
ðüëçò. Ôçë. 6932 132611. ARCHICAD σε ενδιαφερόμε-
åíôüò ïéêéóìïý Ä.Ä. Æùïäü÷ïõ. Ðùëåßôáé Peugeot 1400 cc
Ðùëïýíôáé ìåæïíÝôåò ôñéþí Πωλείται επαγγελματικός νους. Τηλέφωνο επικοινωνίας:
ÈÝá ðáíïñáìéêÞ. Öùò - íåñü ìïíô. 2002, Ýëåã÷ïò äåêôüò.
åðéðÝäùí óõíïëéêïý åìâá- ÅíïéêéÜæåôáé êáôÜóôçìá 35- ôçë. Ðëçñ. 6979775899 εξοπλισμός: τοστιέρες (1 διπλή 6980391684. (13/1)
äïý 144 ô.ì. (õðüãåéï - éóü- cm2 êáé ðáôÜñé óôçí ïäü και 1 μονή) φριτέζα, μηχανή Ôçë. 6932914791
ãåéï - üñïöïò) óôç ÍÝá Óåëåý- ÌáêñõãéÜííç 2. Ôçë. του καφέ και κόφτης. Τηλ. Έμπειρη σχεδιάστρια αναλαμ-
6932914791 Ðùëåßôáé ïéêüðåäï óôï ÊáëÝ- Ðùëåßôáé áõôïêßíçôï ìÜñ-
êåéá äßðëá áðü ôéò åñãáôéêÝò íôæé óôïí êåíôñéêü äñü ìï 550 2651093269, 6948877771, κ. βάνει:
êáôïéêßåò. Ôçë. êáò Peugeot 206, 1400 cc ìå
ô.ì. ôçë. 210 2819866 êáé 210 Μάντζιο Γεώργιο. (17/2) - σχεδίαστη αρχιτεκτονικών 52.000 ÷ëì. ìïíô. 2000,
2108045545, 2665025960, ÅíïéêéÜæåôáé äéáìÝñéóìá σχεδίων, Σχεδίων Πολιτικού
6945564793 (15) ôñéÜñé 70 ô.ì. ìïíïêáôïéêßá (- 2849219. MåãÜëç åôáéñßá ÷ñþìáôïò ìðëå, 5èõñï ìå
μηχανικού κ.λ.π. óõíáãåñìü, áôñáêÜñéóôï,
Ðùëïýíôáé ãêáñóïíéÝñåò-
áõëÞ ðåñéöñáãìÝíç ãéá ãêá-
ñÜæ) ìå áôïìéêü êáëïñéöÝñ, ÆÇÔÏÕÍ ðëçñïöïñéêÞò æçôÜ ãéá ôï
êáôÜóôçìá Éùáííßíùí
- σχεδίαση τρισδιάστατου äåêôüò êÜèå Ýëåã÷ïò. ÔéìÞ
(3d) σχεδίου
äõÜñéá óôçí Çãïõìåíßôóá çëéüëïõóôï, èÝóç ÌÜôóéêá Éù- ÕÐÁËËÇËÏÕÓ Ô1: Ôå÷íéêüò Ç/Õ. Ðïëý êáëÞ - σύνταξη φακέλου οικοδομι-
7.500 åõñþ
6944422551.
Ôçë.
áðü 30.000 åõñþ. Ôçë. áííßíùí, ïäüò ÓôñáôÜñ÷ïõ ãíþóç ëåéôïõñãéêþí óõóô- κής αδείας.
26650 24931, êéí.6932- ÐáðÜãïõ 14 Þ Ðáìâþôéäïò 15. çìÜôùí, åðéóêåõÞò êáé Τηλ. 69380391684 (13/1) Ðùëåßôáé ïéêüðåäï 154 ô.ì.
381842 Ôçë. 2651036066. Ζητούνται κορίτσια για σερβι- óõíôÞñçóçò Ç/Õ, äéêôýùí, Üñôéï êáé ïéêïäïìÞóéìï óôç
τόρες, γυναίκες για εσωτερική áðüöïéôïò ôïõëÜ÷éóôïí ÉÅÊ, Ðáñáäßäïíôáé éäéáßôåñá èÝóç Áãßá ÔñéÜäá (áðÝíáíôé
Πωλείται ισόγειο διαμέρι- ÅíïéêéÜæïíôáé äõÜñéá êáé εργασία, για λάντζα και καθα- äßðëùìá ïäÞãçóçò É× êáé ìáèÞìáôá ðïëùíéêþí áðü áðü ôï Îåíïäï÷åßï
σμα 90 τ.μ. με αυτόνομη θέρ- åðéðëùìÝíåò ãêáñóïíéÝñåò óå ÁÊÑÏÐÏËÇ) Ìåôóüâïõ.
μανση, υπόγειο, πάρκινγ στο ριότητα καθώς και αγόρια, δια- äéêýêëïõ, êáëÞ ãíþóç áããëéê- Ðïëùíßäá êáèçãÞôñéá. ÔéìÝò
öïéôçôÝò (êáôÜ ðñïôßìçóç öïé- Ôçë. 6974553536
κέντρο Ανατολής. Τηλ. ôÞôñéåò) óå êáéíïýñéá ïéêïäï- θέτοντας μηχανάκι, για διανομή þí. Ðñïûðçñåóßá áðáñáßôçôç. éäéáßôåñá ðñïóéôÝò. ÔçëÝöùíï
6956115698 (6/10) ìÞ, ìå åëÜ÷éóôá êïéíü÷ñçóôá, προϊόντων. Τηλ. 26510 92491 - Ð1: Ìç÷áíéêüò Ëïãéóìéêïý. åðéêïéíùíßáò: 6992861414
***
áõôüíïìç èÝñìáíóç, boiler êáé 92492 Ãíþóç åìðïñéêïý - ëïãéóôéêïý
ÅÍÏÉÊÉÁÓÅÉÓ êÞðï, åðß ôçò Ëåùöüñïõ Ó. software (SINGULAR, UNI-
SOFT, ê.ë.ð.). Áðüöïéôïò
Έμπειρη καθηγήτρια Φιλόλο-
γος διδάσκει: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗ-
Ç åôáéñßá Åîïðëéóìïý
ÍéÜñ÷ïõ (ðñþçí Ðáíåðéóôç- Ôï êïììùôÞñéï ×ñÞóôïò êáé ÌïíÜäùí Åóôßáóçò
ÁÊÉÍÇÔÙÍ ìßïõ), 2ç ÐÜñïäïò 19ã áðÝíá- ÄçìÞôñçò æçôÜ ðåðåéñáìÝíåò ôïõëÜ÷éóôïí ÉÅÊ, äßðëùìá ΝΙΚΑ - ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ - ÍÁÓÔÏÓ ×ÑÇÓÔÏÓ & ÓÉÁ
íôé áðü ôá JUMBO, 50ì. áðü êïììþôñéåò, ðñïûðçñåóßá áðá- ïäÞãçóçò É×, êáëÞ ãíþóç ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ- Ï.Å. æçôÜ:
Ενοικιάζεται κτίριο 860 μ2 óôÜóç áóôéêïý ðñïò Ðáíåðé- ñáßôçôç êáèþò êáé ìáèçôåõüìå- áããëéêþí. Ðñïûðçñåóßá áðá- 1) ÓôÝëå÷ïò ðùëÞóåùí
ΕΚΘΕΣΗ – ΙΣΤΟΡΙΑ – ΛΑΤΙ-
σε περιφραγμένο οικόπεδο 6 óôÞìéï. Ôçë. 6977-834581. ñáßôçôç. åíôüò åêèÝóåùò
íåò. Ôçë. 2651029565 ΝΙΚΑ. Σε παιδιά Δημοτικού, (áðáéôïýíôáé ãíþóåéò Ç/Õ)
στρ., 50 μ. από την έξοδο της H åôáéñåßá ðñïóöÝñåé:
ÅíïéêéÜæåôáé äõÜñé êáéíïý- (18/9). Γυμνασίου, Λυκείου και Φοι- 2) Ôå÷íéêüò - øõêôéêüò
Εγν. οδού (Κουτσελιό) κατάλ- Óýã÷ñïíï ðåéâÜëëïí åñãáóßáò,
ñéï ìå áõôüíïìç èÝñìáíóç, äõíáôüôçôåò åîÝëéîçò, éêáíï- τητές. Τιμές προσιτές. ÁðïóôïëÞ âéïãñáöéêïý
ληλο για επαγγελματική Ζητείται φαρμακοποιός και óçìåéþìáôïò óôï öáî
÷ùñßò êïéíü÷ñçóôá óôï êÝíôñï ðïéçôéêÝò áðïäï÷Ýò. Ôçë. Τηλ. 26510 76950 και 6936-
χρήση. Τηλ. 6942289381 ÁíáôïëÞò. Ôçë. 26510-43774
βοηθός φαρμακοποιού. Τηλ. 2651045909. Ðëçñïöïñßåò
(22/2) 6950443030 (20/1). 6946128700. 406803 óôï ôçë. 2651045933
6944371366
ÍÝïé Áãþíåò, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21 ΜΑΪΟΥ 2010 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 17
Την Παρασκευή 7 Μαϊου, στις 8:30
μ.μ., στην αίθουσα Συνεδριακού κέντρου Η Εταρία Λογοτεχνών και Συγγραφέων Ηπείρου, ο Σύνδεσμος
της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Νομού
Ιωαννίνων, η Εταρία Λογοτεχνών και Συγ-
γραφέων Ηπείρου, ο Σύνδεσμος Φιλολό-
Φιλολόγων Ηπείρου, η Ιστορική Λαογραφική Εταιρεία Τσουμέρκων
γων Ηπείρου, η Ιστορική Λαογραφική
Εταιρεία Τσουμέρκων και ο Πολιτιστικός
Σύλλογος Μονολιθίου, παρουσίασαν το
και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μονολιθίου, παρουσίασαν
βιβλίο του Ηπειρώτη συγγραφέα Μάνθου
Σκαργιώτη, «Ένα κλειδί, τρείς πόρτες».Για το βιβλίο του Ηπειρώτη συγγραφέα Μάνθου Σκαργιώτη
το βιβλίο μίλησαν ο Μιχάλης Παντούλας,
Βουλευτής ΠΑΣΟΚ Ν. Ιωαννίνων, η Γεωρ- ψυχή τους τα βαθιά και σκληρά τραύματα άλλους, τη λύτρωση ή την καταστροφή.
γία Λαδογιάννη, Επίκουρη καθηγήτρια της μοίρας που τους έλαχε. Μα αντί ν’ Ανάλογα.
του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, και ο αντιπαλέψουν τη μοίρα τους και να σπά- Η υπερβολή και το ξεπέρασμα των
Δημήτρης Βλαχοπάνος, Πρόεδρος του σουν τα σχοινιά που τους δένουν μ’ αυτή, μέτρων και των κανόνων συνιστούν μιαν
Συνδέσμου φιλολόγων Άρτας – συγγραφέ- γίνονται οι συνεχιστές της, με μεγαλύτερη «ύβριν». Κάποτε θα την πληρώσουν και
ας. Αποσπάσματα από το βιβλίο απέδωσε μάλιστα ορμή και αδυσώπητο πάθος. εκείνοι που τη διαπράττουν. Γιατί όλα
η κ. Άννα Δερέκα, Ποιήτρια, δημοσιογρά- κρέμονται σε μια κλωστή. Φτάνει μια επι-
φος και Πρόεδρος της Εταιρείας Λογοτε- Έγκλημα και τιμωρία στροφή, φτάνει μια λέξη, φτάνει μια
χνών και Συγγραφέων Ηπείρου. Την μέρα, για να ξεθάψει το παρελθόν και να
εκδήλωση συντόνισε ο φιλόλογος Ιππο- Ένα έγκλημα μέσα στο στενό συγγενικό φέρει κατεδαφίσεις και ανατροπές. Και ν’
κράτης Αλέξης. περιβάλλον δε σβήνει εύκολα. Κι αυτοί αποδείξει πως οι ραφές που ενώνουν τα
Ο φιλόλογος Δημήτρης Βλαχοπάνος, που το σχεδίασαν και το εκτέλεσαν, δεν πρόσωπα και τα κομμάτια της ιστορίας
άμεσος, κέρδισε το ακροατήριο, με την πρόκειται να ηρεμήσουν ποτέ. Και σημα- τους είναι σάπιες και, γι’ αυτό, εύθραυ-
ομιλία του Μεταμορφώσεις και μάσκες , σία δεν έχουν ούτε τα κίνητρα ούτε οι στες. Αλλά το παρελθόν, καθώς «επιστρέ-
συγγραφέας και αναγνώστης, έγκλημα και ειδικές συνθήκες που οδήγησαν σ’ αυτό. φει τώρα από τον άλλο δρόμο», πέφτει
τιμωρία καθώς και δημόσιες αμαρτίες. Το έγκλημα μέσα στο σπίτι παραμένει πάνω τους με τη δριμύτητα και την αγριό-
Μεταφέρουμε σήμερα στην σελίδα «πολι- πάντα ένα έγκλημα. Είναι ένα φοβερό τητα του θηρίου που αδημονεί περιμένο-
τισμός», την ομιλία του: γεγονός που σέρνεται στα υποστρώματα ντας πίσω απ’ τα δέντρα να περάσει το
Ο Μάνθος Σκαργιώτης ανήκει στη γενιά της ψυχής και κουβαλά μέσα του καταιγί- θήραμά του και να λάβει εκδίκηση. Κι
των φιλολόγων και στοχαστών εκείνων δες και θύελλες. Το ζήτημα είναι πότε και όλα τότε καταρρέουν αιφνίδια κι απρό-
που έχουν διεισδύσει στη βαθιά ψυχή πώς θα ξεσπάσουν αυτές. Συνήθως η ζωή σμενα μπροστά τους σαν χάρτινος πύρ-
των ανθρώπων κι έχουν συνοψίσει τη δε ρωτά και δεν προετοιμάζει τα πρόσω- γος. Αλλά η κατάρρευση αυτή είναι το
φιλοσοφία της ζωής σε όλες τις διαστά- πα που ενέχονται σ’ αυτές τις θλιβερές αποτέλεσμα των δικών τους ενεργειών.
σεις και τις συνιστώσες της. Και τούτο ιστορίες. Όλα μπορούν να συμβούν. Κι Της δικής τους αλαζονείας και των προ-
γιατί έχουν βιώσει όλες τις μεγάλες μετα- όλα μπορούν να συμβούν αστραπιαία και σωπικών τους καταχρήσεων.
βολές του προηγούμενου αιώνα και ψηλα- αμετάκλητα.
φούν με καθαρή την αφή και την όραση πως τους ακούει και τους βλέπει να περι- Οι πρωταγωνιστές του Μάνθου Σκαρ- Δημόσιες αμαρτίες
τα φαινόμενα της νέας εποχής. Η λογοτε- γράφουν και ν’ αφηγούνται. γιώτη φορούν μάσκες. Αποφασίζουν ν’
χνία δεν παύει, θέλει δε θέλει, να ’ναι αλλάξουν ζωή, ν’ αλλάξουν συνήθειες και Ο Μάνθος Σκαργιώτης αρχίζει την αφή-
Ταυτόχρονα ο Μάνθος Σκαργιώτης
διδάσκουσα. Και στρατευμένη στην ανήκει και στους πνευματικούς εκείνους να μπουν σ’ άλλους ρυθμούς. Μα και σ’ γηση της ιστορίας του απ’ το τέλος της. Το
καταγγελία του κακού και την αναζήτηση ανθρώπους που από νωρίς ασκήθηκαν αυτή την αναγκαία αλλαγή μοιάζουν όλα μυστήριο που καλύπτει τα πρόσωπα και
του καλού. Ο συγγραφέας, ωστόσο, δε στην περίσκεψη και το λόγο, με όλες τις πιο ψεύτικα απ’ αυτό που υπήρξαν στο τις σχέσεις τους φωτίζεται μ’ ένα διαρκές
διακατέχεται από σημασίες του. Κι έφτιαξε στην ψυχή του παρελθόν. Γιατί απλά, όσο μεγαλώνει flash back. Ο συγγραφέας εστιάζει στο
Ρεπορτάζ: καμιά φιλοδοξία και χώρο για να κατοικήσουν μέσα της πολ- κανείς, τόσο μεγαλώνει και το ψέμα που τοπίο του τρόμου, στο ταραγμένο υποσυ-
μανία να διδάξει και λές ζωές και ποικίλες εκφάνσεις της, με κουβαλά. Κι όσο ανεβαίνει ψηλότερα, νείδητο των ανθρώπων, στην υποκρισία
¢ííá ÄåñÝêá να υποδείξει. Ο συγ- κυριότερες τη ζωή της υπαίθρου, κατά τη τόσο ανεβάζει ψηλότερα και το ψέμα του. και την αλλοτρίωση, στην ανασφάλεια και
γραφέας γράφει μεταπολεμική – κυρίως – περίοδο, και τη Αλλά όταν ζεις μ’ ένα ψέμα, τίποτε δεν την παραφροσύνη, στον εξευτελισμό και
απλά ιστορίες που ζωή του αστικού χώρου, κατά τις τελευ- είναι βέβαιο, ακόμη κι αν επικρατεί μια την καταπάτηση κάθε αξίας και κάθε
τον έχουν χαράξει τον ίδιο βαθιά κι ανα- ταίες – κατεξοχήν – δεκαετίες. Γιατί αυτό επιφανειακή ηρεμία κι έχεις την αίσθηση κανόνα. Ο πολιτικός, ο μητροπολίτης, ο
δεύονται πολύν καιρό στο μυαλό του και που έχει σημασία δεν είναι να πλάσεις πως πέρασαν πια οι κακές μέρες. Κι όσο αρχηγός του κόμματος, μορφές βουτηγμέ-
στην ψυχή του. μια ιστορία ή να αφηγηθείς ένα πραγμα- μεγαλύτερη είναι η αναρρίχησή σου σε νες στη διαπλοκή και στη συνωμοσία,
Μα ο συγγραφέας αφήνει τα γεγονότα τικό γεγονός. Σημασία έχει να συλλάβεις καταστάσεις και αξιώματα, τόσο μεγαλύτε- «ψυχές μαραγκιασμένες από δημόσιες
να εξελιχτούν μόνα τους και να πλάσουν την ψυχική λειτουργία των ανθρώπων που ρη γίνεται η πτώση σου. αμαρτίες», αποτυπώνουν στο επάνω
εκείνα, χωρίς τη δική του παρέμβαση, το πρωταγωνιστούν και να προσεγγίσεις την Ο πλούτος, ο έτοιμος και ο άκοπος μέρος της ιστορίας τούτο το μήνυμα: αν
υλικό που μπορεί να φέρει την αποστρο- ηθογραφία τους: τις κρυφές τους πτυχές, πλούτος, η εξουσία και η δόξα είναι πράγματι τέτοιοι άνθρωποι κρατούν τα
φή για το άδικο και την επιθυμία για το τις ανομολόγητες επιθυμίες τους, το βαθύ παλιά ιστορία και πικρή αμαρτία των κλειδιά της ζωής μας και επιμένουν να
δίκαιο. Ξέρει – και πρέπει – να κρατά τις τους υποσυνείδητο, τα περίεργα κι ανεξή- ανθρώπων. Από εκεί ξεκινούν τα οικογε- μας κυβερνούν, τότε είναι χίλιες φορές
αποστάσεις. Ό,τι είναι να πει η ιστορία γητα κίνητρα, τις μικρότητές τους και τις νειακά δράματα και από εκεί ξεσπούν καλύτερο να μείνουμε ακυβέρνητοι.
του, θα αφήσει ελεύθερους να την πουν ασημαντότητές τους. Και σημασία έχει να απερίγραπτες συμφορές. Ο Μάνθος Ο Μάνθος Σκαργιώτης αναπλάθει μια
αυτοί που τη γράφουν με την ίδια τους τη την πεις έτσι την ιστορία που να κρατάς Σκαργιώτης έχει σπουδάσει σε όλη την πραγματική ιστορία, που εξελίσσεται σε
ζωή. Γι’ αυτό και παρεμβάλλει μαρτυρίες, κοντά σου τον ακροατή σου ή τον αναγνώ- έκτασή της και σε όλο το βάθος της αυτή δύο χρονικά και γεωγραφικά επίπεδα. Η
καταθέσεις, χειρόγραφα, ημερολόγια, στη σου και να σε νιώθει πως είσαι δίπλα τη δίψα των ανθρώπων και, γι’ αυτό, δράση κινείται στο αγροτικό και αστικό
υλικά που κυλά μέσα τους η ψυχή και ο του και σ’ ακούει. τολμά να στήσει την ιστορία του έτσι που περιβάλλον, λίγο μετά τον εμφύλιο και
πόνος ομάδων και ατόμων. Κι αισθάνεται Στο μυθιστόρημα «Ένα κλειδί, τρεις να ξεδιπλώνονται νομοτελειακά ένα – ένα λίγο πριν απ’ το σήμερα. Ο Μάνθος
κι ο ίδιος πως βρίσκονται απέναντί του, πόρτες» τα πρόσωπα ζουν μέσα σ’ ένα τα επεισόδια του δράματος και να βγαίνει Σκαργιώτης γράφει ένα πολιτικό και κοι-
βαθύ και σκληρό ψέμα. εντέλει στην επιφάνεια η ανθρώπινη νωνικό μυθιστόρημα, με τα χαρακτηριστι-
Ακολουθούν τη μοίρα φύση, εκείνη προπάντων που γίνεται κά γνωρίσματα μιας εποχής όπου το
τους και τελικά γίνο- έρμαιο των ενστίχτων της και πέφτει από χρήμα γίνεται λάμψη και αστραπή. Οι
νται τα τραγικά θύματά πλάνη σε πλάνη. Αλλά την ακόρεστη δίψα άνθρωποι ζουν για το χρήμα και ζουν με
της. Μια δαιμονική και των χαρακτήρων αυτών και την ύποπτη το χρήμα. Όλα εξαγοράζονται κι όλα
αμείλιχτη δύναμη δράση τους, με τα κάθε μορφής εγκλήμα- εξαργυρώνονται. Ακόμη και η αδερφική
κατοικεί μέσα τους κι τα, την πληρώνουν και οι άλλοι, όχι οι αγάπη. Αλλά στο κρίσιμο αυτό σημείο
έχει αλώσει όλες τις ίδιοι μονάχα. Ένα κακό ή ένα καλό δεν μπορεί να καταλάβουν – κι αν δεν το
αντιστάσεις τους. Άλλο είναι μια προσωπική υπόθεση. Είναι υπό- καταλάβουν οι ήρωες, θα το καταλάβουν
δείχνουν πως είναι κι θεση συλλογική. Και ο άνθρωπος δεν οι αναγνώστες – πως δεν είναι το χρήμα
άλλο στην πραγματικό- είναι μια ξεκομμένη μονάδα, μα είναι μια το κλειδί για να λύσει κανείς το μυστήριο
τητα είναι. Οι άνθρω- ύπαρξη κοινωνική, που μπορεί να φέρει, της ζωής και να μπει στην ομορφιά της.
ποι κουβαλούν στην τόσο στον εαυτό του όσο και στους Τα πρόσωπα βρίσκουν εύκολα τ’ αντικλεί-
δια – ή τα κλειδιά – για ν’ ανοίξουν τα
κιβώτια του χρυσού, μα δε βρίσκουν ποτέ
το κλειδί για ν’ ανοίξουν το μυστήριο της
ψυχής τους. Αλλά κι αν συμβεί να το
βρουν κάποτε, θα διαπιστώσουν – και θα
ομολογήσουν, ενδεχομένως – ότι είναι
αργά πια. Όσα έγιναν δεν ξεγίνονται.
18 ΕΚΔΗΛΩΣÅÉÓ ÍÝïé Áãþíåò, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21 ΜΑΪΟΥ 2010

Σταύρος Καλογιάννης: H Κυβέρνηση οφείλει να ξεκαθαρίσει


τη θέση της για της Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
Στην Ολομέλεια της Βουλής, όπου συνεχί-
στηκε η συζήτηση του νομοσχεδίου (Ν/Σ)
του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιματικής αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) για την
“Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσι-
μων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) για την αντιμε-
τώπιση της κλιματικής αλλαγής” μίλησε ο
Σταύρος Καλογιάννης ο οποίος, μεταξύ
άλλων, ανέφερε:
Τα «Δωδωναία Εκπαιδευ- «Θέλω να θέσω ένα γενικότερο θέμα για τα
τήρια» στην Πανελλήνια υδροηλεκτρικά έργα (ΥΗΕ). Ο στόχος του
Μαθητιάδα 2009 – 2010 Ν/Σ είναι πολύ φιλόδοξος. Απαιτείται η εγκα-
τάσταση 10.000 νέων MW από ΑΠΕ μέχρι το
Τα «Δωδωναία Εκπαιδευτήρια» 2020. Εμείς συναινέσαμε επί της αρχής του
εκπροσώπησαν φέτος το νομό
Ν/Σ γιατί είμαστε ξεκάθαρα υπέρ των ΑΠΕ.
Ιωαννίνων στην 9η Πανελλήνια
Μαθητιάδα, που έλαβε χώρα Ερωτώ όμως: είναι δυνατόν το Υπουργείο
στην Πρώτη Σερρών. Τα παιδιά να καλύψει τον στόχο του Ν/Σ, με μικρά ΥΗΕ
είχαν την ευκαιρία να συμμετά- των 2 ή 3 MW και με φωτοβολταικά συστή-
σχουν σε διάφορες αθλητικές και ματα των 200 KW ή 300 KW; Θα απαιτηθούν
πολιτιστικές δραστηριότητες, να χιλιάδες τέτοια έργα, που είναι βέβαιο ότι
αγωνιστούν, να διακριθούν, να δεν μπορούν να υλοποιηθούν.
καλλιεργηθούν ποικιλοτρόπως. Πρέπει συνεπώς να ξεκαθαρίσει το Υπουρ-
Η Μαθητιάδα θεωρείται «προ- γείο εάν θεωρεί τα ΥΗΕ είναι ανανεώσιμες
σομοίωση των Ολυμπιακών Αγώ- πηγές ενέργειας ή όχι. Η Ευρωπαϊκή Επιτρο-
νων» και φέτος περιελάμβανε 34 πή θεωρεί ότι όλα τα ΥΗΕ είναι έργα ΑΠΕ.
Ολυμπιακά και 14 Παραολυμπια- Επισημαίνω ότι η κυρία Υπουργός Περι- θέση της. Ελλάδας (ΕΣΥΕ).
κά αθλήματα σε 23 αγωνιστικούς βάλλοντος, στο υπόμνημά της που κατέθεσε Επανέρχομαι στο θέμα της ηλεκτροπαρα- Απευθύνθηκα στο Υπ. Οικονομικών, ζητώ-
χώρους. Παράλληλα, διοργανώ- πρόσφατα στην Ολομέλεια του Συμβουλίου γωγής από φωτοβολταϊκούς (Φ/Β) σταθμούς ντας από την ΕΣΥΕ τα στοιχεία του 2008. Το
θηκαν 44 πολιτιστικές, περιβαλ- της Επικρατείας (ΣτΕ) για τον Αχελώο αναφέ- σε αγροτεμάχια που χαρακτηρίζονται ως γη Υπ. Οικονομικών δηλώνει αναρμόδιο και με
λοντικές, επιστημονικές και ρει ότι: “το φράγμα και το ΥΗΕ της Μεσοχώ- υψηλής παραγωγικότητας, όπως προβλέπει παρέπεμψε στο Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης!
άλλες εκδηλώσεις, στις οποίες
ρας ισχύος 160 MW θα συνεισφέρει σημαντι- το Ν/Σ. Οι Φ/Β σταθμοί θα καλύπτουν το 1% Είναι απίστευτη η προχειρότητα στη σύνταξη
συμμετείχαν παιδιά από όλη την
κά στους στόχους της χώρας και πρέπει να του συνόλου των καλλιεργούμενων εκτάσεων του νομοσχεδίου και η έλλειψη συνεννόησης
Ελλάδα και τριάντα πέντε χώρες
της ομογένειας. τεθεί σε λειτουργία το συντομότερο δυνατό”. κάθε Νομού. μεταξύ των συναρμόδιων Υπουργείων!
Την οργάνωση τίμησαν με την Συμπεραίνεται δηλαδή ότι κατά το Υπουρ- Για την εφαρμογή της διάταξης αυτής, το Ουδείς μπορεί να μας δώσει ακριβή στοι-
παρουσία τους σημαντικές προ- γείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας όλα τα νομοσχέδιο αναφέρει ότι χρησιμοποιούνται χεία για τη γη υψηλής παραγωγικότητας που
σωπικότητες από το χώρο του ΥΗΕ, ανεξαρτήτως ισχύος, είναι έργα ΑΠΕ. τα στοιχεία του 2008 της Γενικής Γραμματεί- θα καταστραφεί από την εγκατάσταση Φ/Β
αθλητισμού και του πολιτισμού, Ας ξεκαθαρίσει επιτέλους η Κυβέρνηση τη ας της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της συστημάτων».
όπως ο ολυμπιονίκης Φρ. Αλβέρ-
της, ο παγκόσμιας φήμης μουσι-
κοσυνθέτης Γ. Χατζηνάσιος, ο
παρουσιαστής Αλ. Κωστάλας και
άλλοι.
Η αποστολή των «Δωδωναίων
Εκπαιδευτηρίων» περιελάμβανε
οκτώ παιδιά και τα ονόματα τους
είναι:
1) Μαρία Ντόβα (κατέκτησε
την 3η θέση στο Μαραθώνιο)
2) Βασιλική Παππά
3 )Δημήτριος Λύτης
4) Αθανάσιος Νταλαμάγκας
(κατέκτησε την 2η θέση στην
κωπηλασία)
5) Δημήτριος Καραμπίνας
(κατέκτησε τη 2η θέση στο
βάδην)
6) Κωνσταντίνος Καραμπίνας
7) Μάρκος Μαρκούλας
8) Χρήστος Τζουβάρας
Αξίζει, επίσης, να σημειωθεί
ότι το σχολείο μας απέσπασε
βραβείο πολιτισμού στο διαγωνι-
σμό Βιοποικιλότητας (στα πλαί-
σια των πολιτιστικών εκδηλώσε-
ων).
ÍÝïé Áãþíåò, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21 ΜΑΪΟΥ 2010 ΕΚΔΗΛΩΣÅÉÓ 19
Η Εταιρία Λογοτεχνών και Συγγραφέων Ηπείρου, διοργανώνει: «Αν θα μπορούσα
ΛΥΡΙΚΗ ΠΑΜΒΩΤΙΣ 2010, τον κόσμο θα άλλαζα»
Έκθεση βραβευμένων έργων παιδιών από διάφορες

με θέμα «ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΟΓΡΑΦΙΑ» περιοχές του πλανήτη με θέμα το περιβάλλον


To Γραφείο Περιβαλλοντικής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαί-
H Εταιρία Λογοτεχνών και σας ποίημα. ημα», και τους ακολούθους δευσης του Νομού Ιωαννίνων, βασιζόμενο στις κατευθύνσεις του
Συγγραφέων Ηπείρου και το Για την πραγματοποίηση της όρους: Τμήματος Αγωγής Υγείας και Περιβαλλοντικής Αγωγής της Διεύθυν-
περιοδικό «Ηπειρωτικά Γράμμα- βραδιάς, με τον τίτλο 1. Στο διαγωνισμό συμμετέ- σης Συμβουλευτικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Εκπαι-
τα», στα πλαίσια των φετινών «ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΟΓΡΑΦΙΑ», σας χουν Έλληνες, Ομογενείς και δευτικών Δραστηριοτήτων (Σ.Ε.Π.ΕΔ) του Υπουργείου Παιδείας Διά
τους εκδηλώσεων και της πνευ- παρακαλούμε να μας στείλετε Έλληνες κάτοικοι αλλοδαπής. Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων, οργανώνει σχολικές δραστηριότη-
ματικής τους παρουσίας στην μέχρι τις 30 Ιουλίου ένα ποίημα 2. Η συμμετοχή γίνεται με τες που στοχεύουν στην ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και καθοδήγη-
πόλη, σε συνεργασία με το Δήμο επιλογής σας, έως 30 στίχους ένα δακτυλογραφημένο, εις ση των εκπαιδευτικών και των μαθητών σε περιβαλλοντικά ζητήματα,
Ιωαννιτών και το Πνευματικό του και ένα μικρό βιογραφικό έως 5 πενταπλούν, ποίημα, το οποίο έτσι, όπως αυτά εξελίσσονται στην κατεύθυνση της Εκπαίδευσης για
Κέντρο, το Πανεπιστήμιο Ιωαν- γραμμές. δεν θα υπερβαίνει τους 30 στί- την Αειφορία. Παράλληλα παρακολουθεί, τα κείμενα, τις κατευθύν-
νίνων και την κοινότητα της Η ποιητική βραδιά, διανθι- χου, χωρίς ψευδώνυμο. σεις και τις δράσεις των διεθνών οργανισμών (Ο.Η.Ε., UNESCΟ -
Νήσου, προγραμματίζουμε, στα σμένη μουσικά, αλλά και με 3. Η αποστολή των ποιημά- UNECE κ,ά.) αναφορικά με τη διάπλαση μιας κουλτούρας των μαθη-
πλαίσια του θεσμού «ΛΥΡΙΚΗ απονομή βραβείων Πανηπειρω- των πρέπει να πραγματοποιηθεί τών - εν δυνάμει ενήλικων ενεργών πολιτών που θα σέβονται το φυσι-
ΠΑΜΒΩΤΙΣ» Ποιητική βραδιά τικού διαγωνισμού ποίησης, θα μέχρι την 30 Ιουλίου 2010 ανυ- κή κεφάλαιο του πλανήτη, δηλαδή τη βιοποικιλότητα, την πολιτισμι-
στο Νησάκι Ιωαννίνων, αφιέρω- πραγματοποιηθεί στις 22 περθέτως, στη διεύθυνση: κ. κή ποικιλότητα και τους φυσικούς πόρους, διαμορφώνοντας εκείνες
μα στην ποίηση και τους ποιητές Αυγούστου 2010 ημέρα Κυρια- Σπύρο Εργολάβο, Ταμία ΕΛΣΗ, τις προϋποθέσεις, οι οποίες θα εξασφαλίσουν στις επόμενες γενιές
της Παμβώτιδας. κή και ώρα 19:30 στην πλατεία Γούναρη 3 Ιωάννινα, Τ.Κ. 45444 ένα βιώσιμο μέλλον. Στο στόχο αυτό, οι οργανισμοί που προαναφέρ-
Το όραμα της Εταιρίας να Φιλανθρωπινών. 4. Η αξιολόγηση θα γίνει από θηκαν, καθιέρωσαν διεθνώς τη Δεκαετία της Εκπαίδευσης για την Αει-
καταστεί το Νησάκι πόλος έλξης Υ. Σ. Τα ποιήματά σας μπο- τριμελή επιτροπή μελών της φορία (2004-2015). Το έτος 2030 είναι αφιερωμένο στην Ενάργεια,
και συνάντηση των φίλων της ρείτε να τα στείλετε στη Διεύθυν- ΕΛΣΗ, οριζόμενη από το διοικη- με τίτλο: «Ενέργεια - Ανανεώσιμες Πηγές και Τοπικές Κοινωνίες».
ποίησης και των ποιητών, γίνεται ση: τικό της συμβούλιο. Στα πλαίσια αυτά, το Γραφείο Περιβαλλοντικής Διεύθυνσης Πρω-
πλέον πραγματικότητα, έτσι που ΆΝΝΑ Δερέκα, Πρόεδρο Εται- 5. Στους νικητές θα απονεμη- τοβάθμιας Εκπαίδευσης του Νομού Ιωαννίνων εξασφάλισε την έγκρι-
η ποίηση ν’ ακούγεται και να λει- ρίας Λογοτεχνών και Συγγραφέ- θούν τρία χρηματικά βραβεία ση του Προγράμματος του Ο.Η.Ε, για το Περιβάλλον (U.N.E.P.) να
τουργεί στην πνευματική και ων Ηπείρου:Δημ. Σταυρίδη 22 (Α’ βραβείο 500 ευρώ, Β’ βρα- δημοσιεύσει, για εκπαιδευτικούς σκοπούς και μόνο, μια σειρά βρα-
επικοινωνιακή της διάσταση, Τ.Κ. 45333 Ιωάννινα, Τηλέφω- βείου 300 ευρώ και Γ’ βραβείο βευμένων έργων παιδιών από διάφορες περιοχές του πλανήτη, με
εκείνη της αμεσότητας και μέθε- νο: 26510-21418. Ή στα Γραφεία 200 ευρώ) και πέντε έπαινοι στη θέματα που άπτονται τα σύγχρονα περιβαλλοντικά ζητήματα εστιάζο-
ξης, που υποβάλλουν η παρου- της Εταιρίας Λογοτεχνών και δημόσια εκδήλωση «Λυρική ντας στην απειλή της κλιματικής αλλαγής και των συνεπειών της λόγω
σία του ίδιου του ποιητή ή της Συγγραφέων Ηπείρου: Γούναρη Παμβώτιδα», στο Νησί Ιωαννί- της αλόγιστης χρήσης των φυσικών - μη ανανεώσιμων πόρων της γης.
ποιήτριας, η προσωπική ανά- 3 Τ.Κ. 45444 Ιωάννινα, Τηλέ- νων την Κυριακή 22 Αυγούστου Τα συγκεκριμένα έργα επιλέχθηκαν από τον ΟΗΕ να εκτεθούν στην
γνωση του κειμένου και η ποιη- φωνο: 26510-38882. 2010, που αποτελεί κορυφαίο έδρα του Οργανισμού, στη Νέα Υόρκη, τον Οκτώβριο του 2008 και να
τικότητα του τοπίου. πνευματικό θεσμό της ΕΛΣΗ, με δημοπρατηθούν σε μια εκδήλωση με τίτλο: «Ζωγραφίζουμε για τον
Η Εταιρία, οι φορείς διοργά- Πανελλήνιος λογοτεχνικός απαγγελίες των ποιημάτων που Πλανήτη - Ενωμένοι αντιμετωπίζουμε την Κλιματική Αλλαγή». Τη
νωσης, τα μέλη της οργανωτικής διαγωνισμός ποίησης θα διακριθούν. σειρά αυτών των έργων συνοδεύει ένας εκπαιδευτικός φάκελος του
επιτροπής, με ιδιαίτερη συγκί- με θέμα «το άγραφο χαρτί Χορηγός βραβείων: Τράπεζα Γραφείου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (εγκεκριμένος από ΤΟ
νηση, σας προσκαλούμε να συμ- και το ποίημα» Ηπείρου (Αβέρωφ 4, Ιωάννινα, ΥΠΔΕΜΘ και το ΠΙ) που περιλαμβάνει κάποια επιλεγμένα από τα
μετάσχετε στην ποιητική βρα- Η Εταιρία Λογοτεχνών και τηλ. 2651030520). βραβευμένα έργα, και κείμενα, καθώς επίσης και προτάσεις για συνο-
διά, με θέμα; Συγγραφέων Ηπείρου προκη- 6. Πληροφορίες παρέχονται δευτικές δραστηριότητες.
«ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΟΓΡΑΦΙΑ» που ρύσσει Πανελλήνιο Λογοτεχνικό και στο τηλέφωνο: 2651038882. Όλα τα παραπάνω θα παρουσιαστούν σε έκθεση με τίτλο: «Αν θα
θα γίνει στις 22 Αυγούστου Διαγωνισμό Ποίησης με θέμα: μπορούσα τον κόσμο θα άλλαζα» στον ισόγειο χώρο της Νομαρχίας
2010, ημέρα Κυριακή, μ’ ένα «Το άγραφο χαρτί και το ποί- κατά το χρονικό διάστημα από 31 Μαΐου έως και 4 Ιουνίου 2010 στα
πλαίσια του εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος (5
Ιουνίου), ευελπιστώντας ότι θα αποτελέσει το έναυσμα για έναν βαθύ-
τερο και ουσιαστικότερο προβληματισμό σε θέματα που σχετίζονται,
με την περιβαλλοντική αγωγή και κατ’ επέκταση με τα περιβαλλοντι-
κά ζητήματα.
Πληροφορίες: Θωμάς Λώλης τηλ. 2651029783, 6993922299
20 ΕΚΔΗΛΩΣÅÉÓ ÍÝïé ÍÝïé
Áãþíåò, ðåìðôç
Áãþíåò, 19 ÓÅÐÔÅÌÂÑÉÏÕ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21 ΜΑΪΟΥ 2007
2010

Εξετάσεις φαρμακοποι-
ών για την άδεια ασκή- Συναυλίες με τους «Τσακάλωφ» Ηγουμενίτσας
σεως επαγγέλματος Την Κυριακή 16 Μαΐου, στην αίθουσα φωνητική, έδωσαν τον καλύτερο εαυτό τους, φικού εργαστηρίου «Τσακάλωφ», οι οποίοι
εκδηλώσεων του 1ου Δημοτικού Σχολείου καθηλώνοντας το πολυπληθές ακροατήριο διακόσμησαν και την αίθουσα συναυλιών.
Ηγουμενίτσας, πραγματοποιήθηκαν με ιδι- από Αρχές και δεκάδες γονείς, που με το Το «Ηπειρωτικό Ωδείο» που ανήκει στο
αίτερη επιτυχία, οι τρεις εκπαιδευτικές ασταμάτητο χειροκρότημά τους, επιβράβευ- Σωματείο «Τσακάλωφ» με αριθμό 276/80
συναυλίες των μαθητών του Ηπειρωτικού σαν την προσπάθεια μαθητών και καθηγη- του Πρωτοδικείου Ιωαννίνων, έχει αποδώ-
Ωδείου «Τσακάλωφ», Παράρτημα Ηγουμε- τών. σει τα τελευταία 30 χρόνια στην Ήπειρο εκ
νίτσας. Η Ιδρύτρια και Γενική Διευθύντρια του του μηδενός, 3.500 καθηγητές μουσικής,
Οι συναυλίες, πρωινή, απογευματινή και «Τσακάλωφ» κ.Ασπασία Ζέρβα και Μέλη πνευστών, εγχόρδων, κρουστών, βυζαντι-
βραδινή, ήταν με λίγα λόγια εντυπωσιακές του Διοικητικού Συμβούλιου που παρέστη- νής, τραγουδιού και μη επισήμων οργάνων.
και μεστές περιεχομένου και ποιότητας, σαν, εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για Φέτος, στις εγκεκριμένες από το Υπουργείο
κάτι που δεν συναντάς σε ανάλογες εκδηλώ- το αποτέλεσμα που παρουσίασαν τα παιδιά Πολιτισμού απολυτήριες εξετάσεις, θα
σεις στη Θεσπρωτική πρωτεύουσα. Δεκάδες της Ηγουμενίτσας, αλλά και για τη δουλειά δοθεί για 2η φορά Πτυχίο Βιολοντσέλου,
μαθητές πιάνου, βιολιού, βιόλας, βιολο- που κάνουν με σθένος και επαγγελματισμό, στη νεαρή Θεσπρωτή Χαρά Μπριασούλη,
ντσέλου, φλάουτου, κλαρινέτου, κιθάρας, όλοι οι καθηγητές του Ωδείου. Στον προθά- μεταξύ 25 άλλων υποψηφίων σπουδαστών
αλλά και μοντέρνα μουσικά σύνολα με ηλε- λαμο του σχολείου λειτούργησε έκθεση των σε άλλα όργανα και ανώτερα θεωρητικά.
κτρικές κιθάρες, ντραμς, μπουζούκια και έργων που ετοίμασαν οι μαθητές του ζωγρα-

Σύμφωνα με το σχετικό
έγγραφο του Υπ. Υγείας Πρό-
νοιας & Κοινωνικής Αλληλεγ-
Το Πειραματικό Γυμνάσιο Ζωσιμαίας Ιωαννίνων
γύης, η τελευταία προθεσμία
για την κατάθεση δικαιολογητι-
κών στο Γενικό Πρωτόκολλο
του υπουργείου Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης των
κατά φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού
υποψηφίων Φαρμακοποιών για Το 2010 ορίστηκε ως Ευρωπαϊκό Έτος
τις Εξετάσεις για την άδεια ενάντια στη φτώχεια και τον Κοινωνικό Απο-
ασκήσεως επαγγέλματος, κλεισμό και το ιστολόγιο του Πειραματικού
περιόδου Ιουνίου 2010, είναι η Γυμνασίου Ζωσιμαίας Σχολής Ιωαννίνων,
Παρασκευή 11/6/2010. Ημε- «Δημιουργική Γραφή» (http://annboukou.
ρομηνία έναρξης των εξετάσε- blogspot.com) είναι φέτος αφιερωμένο σ’
ων είναι η Δευτέρα 21/6/2010. αυτόν τον σκοπό.
Για περισσότερες πληροφο- Η ομάδα εργασίας του Γ4 του σχολείου
ρίες οι υποψήφιοι μπορούν να μας, υπό την επίβλεψη της φιλολόγου της
επικοινωνούν με τα παρακάτω τάξης και υπεύθυνης του ιστολογίου κας
τηλέφωνα:2651087132 (δ/νση Άννας Μπουκουβάλα, υποστηρίζει ότι ο κοι-
Δημ. Υγείας Ν. Ιωαννίνων) & νωνικός αποκλεισμός είναι ένα θέμα που
2108215347 (υπ. Υγείας Πρό- αφορά όλους μας. Προωθεί λοιπόν ενεργά
νοιας & Κοινωνικής Αλληλεγ- την καταπολέμησή του μέσα από τη δημιουρ-
γύης, κ. Ανυφαντή). γία αφίσας και την προετοιμασία μιας ραδιο-
φωνικής εκπομπής με αντίστοιχο θέμα, που κό Ραδιόφωνο Ιωαννίνων, στους 98,7 fm το Όσοι επιθυμείτε, μπορείτε την ίδια ώρα να
«Αφρικής Μέθεξη» στοχεύουν στην ενεργό παρέμβαση των μαθη- Σάββατο 22 Μαΐου στις 17:00 – 18:00 και θα μας ακούσετε μέσω διαδικτύου από τον ιστό-
τών στα κοινωνικά δρώμενα. επαναληφθεί την Κυριακή 23 Μαΐου την ίδια τοπο του Δημοτικού Ραδιοφώνου,
Το Ίδρυμα Κωνσταντίνου ώρα. http://www.dimotikoradiofono.gr.
Η εκπομπή θα μεταδοθεί από το Δημοτι-
Κατσάρη σε συνεργασία με το
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
παρουσιάζουν το βιβλίο της
Ελένης Γκίνου Αφρικής Μέθε-
ξη την Τετάρτη 26 Μαΐου 2010
ώρα 8 μ.μ. στην αίθουσα
Αρχιεπισκόπου Σπυρίδωνος
στην Ζωσιμαία Ακαδημία.
Την εκδήλωση θα χαιρετίσει
ο Πρύτανης του Πανεπιστημί-
ου Ιωαννίνων, Ιωάννης Γεροθα-
νάσης. Η παρουσίαση του
βιβλίου θα γίνει από τον κ.
Βλάχο Κωνσταντίνο, Πρόεδρο
Εταιρείας Ηπειρωτικών Μελε-
τών, την κα Βρέλλη – Ζάχου
Μαρίνα, Αναπληρώτρια Καθη-
γήτρια του Πανεπιστημίου
Ιωαννίνων και την κα Άννα
Δερέκα, Πρόεδρο Λογοτεχνών
και Συγγραφέων Ηπείρου,
Δημοσιογράφο.
Η εκδήλωση θα πλαισιωθεί
από αφρικανική μουσική.
Το βιβλίο Αφρικής Μέθεξη
είναι ένα σύνθετο βιβλίο - βιω-
ματικό, ιστορικό, εθνολογικό,
φωτογραφικό - για την Αφρική,
που οδηγεί τον αναγνώστη σε
ένα άγνωστο κόσμο για την
Ελλάδα, όπως μυήσεις ενηλι-
κίωσης, σκηνές δουλεμπορίου,
καραβάνια ελατιού, φυλές,
μυστήρια σε βασίλεια κ.α.. 250
φωτογραφίες ανθρώπων-τοπίων
και 450 φωτογραφίες αντικει-
μένων συνθέτουν την μέθεξη
της Αφρικής στον πολιτισμό
του παγκοσμίου που η συγγρα-
φέας μεταφέρει σαν μια γλυκιά
μέθη στην Ελλάδα. Πρόκειται
για μια ιδιότυπη σύνθεση για
την Ελλάδα και παρουσιάζεται
μέσα από μα περίτεχνη έκδοση
των Εκδόσεων Μίλητος.
ÍÝïé Áãþíåò, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21 ΜΑΪΟΥ 2010 ΕKΔΗΛΩΣΕΙΣ 21
Ένα βράδυ, στην άκρη μιας

Οι δραπέτες της σκακιέρας παλιάς σκακιέρας, συναντιού-


νται κρυφά η λευκή βασίλισ-
σα και ένας μαύρος αξιωματι-
κός και δραπετεύουν από τη
Το νέο του βιβλίο παρουσίασε χθες στον «Ελευθερουδάκη» Ιωαννίνων ο Ευγένιος Τριβιζάς σκακιέρα με το τρένο των
πλήκτρων, ακολουθώντας το
ασημένιο μονοπάτι μιας φεγ-
γαραχτίδας. Χωρίς τον μαύρο
αξιωματικό και τη λευκή βασί-
λισσα, το παιχνίδι δεν μπορεί
να συνεχιστεί. Τα υπόλοιπα
πιόνια είναι αποφασισμένα να
βρουν και να τιμωρήσουν
σκληρά τους ασυλλόγιστους
δραπέτες. Έτσι, ξεκινάει μια
συναρπαστική περιπέτεια σε
κόσμους μαγικούς και τόπους
μακρινούς, καθώς κυνηγημέ-
να από ένα γεράκι χωρίς
σκιά, τα δύο παράτολμα πιό-
νια προσπαθούν να βρουν τον
γλάρο των ονείρων, που θα τα
οδηγήσει στην εφτάχρωμη
πύλη του ουράνιου τόξου.

Κάπως έτσι αρχίζει η υπέ-


ροχη ιστορία που μας διηγή-
θηκε χθες ο Ευγένιος Τριβι-
ζάς από το βιβλιοπωλείο
Ελευθερουδάκης όπου βρέ-
θηκε για να μας συστήσει το
νέο του βιβλίο «Οι Δραπέτες
της σκακιέρας».

Φίλοι του καλού παραμυθι-


ού, μεγάλοι, αλλά κυρίως
μικροί, περικύκλωσαν στην
κυριολεξία τον μεγάλο σύγ-
χρονο Έλληνα παραμυθά
περιμένοντας πως και πώς να
ακούσουν να τους μιλάει για
το νέο του βιβλίο αλλά και για
παλιές του ιστορίες.

Περισσότερα από 300


άτομα έκαναν το χώρο του
βιβλιοπωλείου να μοιάζει
πολύ μικρός και γέμισαν με
αγάπη αλλά πολύ περισσότε-
ρο με θαυμασμό τον κ. Τριβι-
ζά.

Κατά τη διάρκεια της εκδή-


λωσης τα ζαχαροπλαστεία
ΝΟΥΣΙΑΣ γλύκαναν ακόμη
περισσότερο την ατμόσφαιρα
προσφέροντας στα μικρά παι-
διά ολόφρεσκα παγωτά, από
τα ψυγεία που είχαν μεταφέ-
ρει στο χώρο ειδικά για την
εκδήλωση.

Έτσι οι μικροί μας φίλοι


απήλαυσαν τον μεγάλο Παρα-
μυθά συντροφιά με ένα παγω-
τό.

Βιολογικό ψωμί
22 ΑΘΛΗΤΙΚΑ ÍÝïé Áãþíåò, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21 ΜΑΪΟΥ 2010

«Stand by» ο Καούνος για επιστροφή στον ΠΑΣ Γιάννινα


Δύο ονόματα είχαν παίξει πρώτα-πρώτα στη μετα- Ο Βαγγέλης Καούνος επιθυμεί σφόδρα την επιστρο- λης για προπονητή, γιατί αν η κωλυσιεργία συνεχι-
γραφική περίοδο του καλοκαιριού για τον ΠΑΣ Γιάν- φή του στον ΠΑΣ Γιάννινα, ενώ και από την πλευρά στεί, κανείς παίκτης δεν θα περιμένει επ’ άπειρον
νινα κι αυτά αφορούσαν τον Βαγγέλη Καούνο και τον των «κυανόλευκων» υπάρχει κάποιο ενδιαφέρον, πότε θα του τηλεφωνήσουν από τον ΠΑΣ Γιάννινα. Οι
Ηλία Ιωάννου. Με τον δεύτερο να φαίνεται ότι απο- ωστόσο αυτός που δεν είναι πολύ «ζεστός» ακόμα περισσότεροι ποδοσφαιριστές θα βιαστούν φέτος να
μακρύνεται το ενδεχόμενο της μεταγραφής του, μιας είναι ο κ. Χριστοβασίλης, που ακούει τις εισηγήσεις κλείσουν συμφωνίες, αφού η οικονομική κατάσταση
και η Καβάλα δείχνει να τον υπολογίζει και την επό- των συνεργατών του, αλλά απ’ ό,τι φαίνεται θα εμπι- δεν θα τους επιτρέψει να «κλωτσάνε» συνεχώς ευκαι-
μενη σεζόν, το όνομα που βρίσκεται αυτές τις μέρες στευθεί κατά πρώτο και κύριο λόγο τον νέο προπονη- ρίες.
κορυφαίο στη μεταγραφική λίστα της ομάδας και τή. Αν ο νέος τεχνικός συναινέσει, τότε η μεταγραφή Σε ό,τι έχει να κάνει με τον «εκλεκτό» του κ. Χριστο-
συζητείται έντονα, είναι αυτό του Βαγγέλη Καούνου, θα μπορέσει να γίνει, αλλά ο πρόεδρος γενικώς δεί- βασίλη, αυτή τη στιγμή έχουν εντοπιστεί 3-4 ονόματα,
που και στο παρελθόν φόρεσε τα χρώματα της ομά- χνει ανοιχτός να ακούσει και νέες προτάσεις για παί- κάποιοι απ’ αυτούς δουλεύουν ακόμα, ενώ για κάποι-
δας και μάλιστα με πολύ μεγάλη επιτυχία, αφού είχε κτες. ους άλλους ο πρόεδρος δεν είναι σίγουρος ότι θα ται-
προλάβει να μπει στη λίστα με τους κορυφαίους 15 Υπάρχει, βέβαια, και μια δεύτερη προϋπόθεση για ριάξουν στη φιλοσοφία της ομάδας και γι’ αυτός συνε-
σκόρερ του ΠΑΣ Γιάννινα, έχοντας σκοράρει 29 να προχωρήσει η μεταγραφή κι αυτή είναι να αποφα- χώς μεταβάλει απόψεις, επικοινωνεί με διάφορους και
φορές. σίσει σε εύλογο χρονικό διάστημα ο κ. Χριστοβασί- μεταθέτει τις αποφάσεις για το επόμενο 20ήμερο.

Τις τιμές των διαρκείας της σεζόν 2010-2011


ανακοίνωσε η ΠΑΕ ΠΑΣ Γιάννινα
Τις τιμές των εισιτηρίων διαρκείας για κείας που επιθυμούν να ανανεώσουν και
την περίοδο 2010-2011 ανακοίνωσε χθες να διατηρήσουν την ίδια θέση να αξιοποι-
η ΠΑΕ ΠΑΣ Γιάννινα, παρότι ακόμα δεν ήσουν την προτεραιότητα αυτή.
έχει γίνει η παραμικρή κίνηση που να δεί- Από 1/7/2010 έως 30/7/2010 οι ενα-
χνει τις προθέσεις της ομάδας για τη νέα πομείναντες κενές θέσεις θα διατίθενται
σεζόν σε διοικητικά, μεταγραφικά, προπο- ελεύθερα σε κάθε ενδιαφερόμενο. Κατά
νητή και γενικότερα οργάνωση. Βέβαια η την προσέλευση απαραίτητη είναι η προ-
ΠΑΕ θα δώσει αρκετό χρόνο στους παλι- σκόμιση της κάρτας διαρκείας της ποδο-
ούς κατόχους για να αποφασίσουν αν θα σφαιρικής περιόδου 2009 - 2010 και της
κρατήσουν τις ίδιες θέσεις και για τη νέα αστυνομικής ταυτότητας (ή φωτοτυπίας) .
περίοδο, καθώς ως τις 30 Ιουνίου θα μπο-
Τα εισιτήρια διαρκείας θα διατίθε-
ρούν να προσέρχονται για ανανέωση.
νται από τα γραφεία της Π.Α.Ε. στο
Μετά την 1η Ιουλίου όσες θέσεις δεν
έχουν ανανεωθεί, θα παραχωρούνται σε Π.Ε.Α.Κ.Ι. Ανατολής (ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ)
από Δευτέρα έως Παρασκευή, από
ÅðéìÝëåéá: τις 10:00 π.μ έως τις 15:00 μ.μ και από τις
ÃéÜííçò ÃéáííÜêçò 18:00 μ.μ έως τις 20:00 μ.μ. Επίσης θα
giannakis1@mail.gr δίνονται και από τα γραφεία Συνδέσμων
οργανωμένων φιλάθλων που εκδήλωσαν
των μελών των «Απεί Ρωτάν», ενώ δεν προ- σκευή (21/5/10). Παρακαλούμε μέχρι ενδιαφέρον διάθεσης και θα προβούν σε
όσους το επιθυμούν. Οι τιμές, όπως ήταν βλέπονται εισιτήρια στο κάτω διάζωμα της 30/6/2010 τους παλαιούς κατόχους διαρ- σχετικές ανακοινώσεις ωραρίου.
αναμενόμενο, είναι χαμηλότερες σε σχέση μεγάλης σκεπαστής για τους οργανωμέ-
με πέρυσι, αλλά αυξημένες σε κάποιες νους ή τους υπόλοιπους φιλάθλους, παρά
περιπτώσεις σε σχέση με την προηγούμε- μόνο για παιδιά, γυναίκες και οικογενεια-
νη χρονιά στη Β’ Εθνική. Για παράδειγμα κά, όπως συνέβη και πέρυσι, με αποτέλε-
το οικογενειακό από 160 στη Β’ Εθνική, σμα να «βουβαθεί» η μεγάλη σκεπαστή.
φέτος θα στοιχίσει 280 και οι γονείς με τα Δυστυχώς αυτό το λάθος θα επαναληφθεί

Οι τιμές ανάλογα με τις θέσεις είναι οι παρακάτω:


έως 30/6 από 1/7
ΜΕΓΑΛΗ ΣΚΕΠΑΣΤΗ ΘΥΡΕΣ 3-4-5
*Σειρά Ζ έως Χ αρ. 1εως 15 και 184 εως 201 200 Ευρώ 230 Ευρώ
*Σειρά Ζ έως Χ αρ. 16 έως 83 και 118 έως 183 230 Ευρώ 300 Ευρώ
*Επισήμων σειρά Κ έως Ρ αρ.84 έως 117 380 Ευρώ 450 Ευρώ
*VIP A 700 Ευρώ 800 Ευρώ
*VIP B 600 Ευρώ 700 Ευρώ
*VIP Γ 500 Ευρώ 600 Ευρώ
GOLDEN 1000 Ευρώ

ΘΥΡΑ 6 έως 30/6 από 1/7


*Γυναικών σειρά Α έως Ε 1 έως 82 130 Ευρώ 150 Ευρώ
*Παιδικά έως 12 ετών 1 έως 82 και 139 έως 198 80 Ευρώ 90 Ευρώ
*Μαθητικά έως 16 ετών 1 έως 82 και 139 έως 198 120 Ευρώ 130 Ευρώ

ΘΥΡΑ 9-10 έως 30/6 από 1/7


*Σειρά Α έως Ε 150 Ευρώ 190 Ευρώ
*Παιδικό Α εώς Ε 80 Ευρώ 90 Ευρώ
*Μαθητικό μέχρι 16 ετών, σειρά Α έως Ε 130 Ευρώ 150 Ευρώ
*Γυναικών σειρά Α έως Ε 130 Ευρώ 150 Ευρώ

ΘΥΡΑ 3
*Οικογενειακό: Παιδί έως 12 ετών, σειρά Ζ έως Χ αρ. 184 έως 201, 200 ευρώ ο κηδε-
μόνας και 80 ευρώ το παιδί μέχρι τις 30/6/10. Από 1/7/10 230 ευρώ ο κηδεμόνας
και 90 ευρώ για το παιδί».

παιδιά θα τοποθετηθούν στις άκρες της και φέτος, αφού συνδεσμικά θα εκδίδο-
μεγάλης σκεπαστής, πέρυσι βέβαια υπήρ- νται μόνο στη μικρή σκεπαστή.
χαν οικογενειακά που κόστιζαν 400 ή 500 «Η Π.Α.Ε. ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 1966 ανα-
ευρώ! κοινώνει τις τιμές των εισιτηρίων διαρκεί-
Για μία ακόμα χρονιά δεν προβλέπεται ας για τους αγώνες πρωταθλήματος της
εισιτήριο διαρκείας στη θύρα 1, όπου και ποδοσφαιρικής περιόδου 2010 -2011 και
πέρυσι υπήρχαν οι γνωστές διαμαρτυρίες η διάθεση θα ξεκινήσει από την Παρα-
ÍÝïé Áãþíåò, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21 ΜΑΪΟΥ 2010 ΑΘΛΗΤΙΚΑ 23

Εκλογές στην ΕΠΣΗΠ στις 3 Ιουνίου ÐÅÑÉ-ÈÅÙÑÅÉÁ-ÊÁ


✐ Θέταμε χθες κάποια ερω-
Για τις 3 Ιουνίου, ημέρα Πέμπτη, ορίστηκε από την ΕΠΣΗΠ η τήματα προς τον πρόεδρο για
Γενική Συνέλευση με βασικό θέμα τις εκλογές για την ανάδειξη του πολλά θέματα τα οποία μένουν
νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης, ενώ δύο μέρες αργότε- σε εκκρεμότητα και μεταξύ
ρα θα γίνει η Γενική Συνέλευση των Ενώσεων της ΕΠΟ, όπου ανα- αυτών ρωτάγαμε ευθέως αν σκέ-
μένεται να ληφθούν σημαντικές αποφάσεις που θα αφορούν αλλα- φτεται να πουλήσει και η απά-
ντηση που πήραμε από τον ίδιο
γές κανονισμών και ενδεχομένως και αναδιαρθρώσεις κατηγοριών, ήταν κατηγορηματική, ότι δηλα-
ειδικά στη Γ’ και Δ’ Εθνική. δή δεν πουλάει σε κανέναν
Με τα μέχρι στιγμής δεδομένα αυτός που θα διεκδικήσει για μία ούτε έχει τεθεί τέτοιο θέμα από
ακόμα θητεία την επανεκλογή του ως πρόεδρος της τοπικής μας την πλευρά του.
Ένωσης θα είναι ο κ. Βασίλης Μάντζιος, καθώς δεν φαίνεται ✗ Απάντηση πήραμε και για
κάποιο άλλο πρόσωπο ή σχήμα που θα τεθούν αντιμέτωποι. Το τη νηνεμία που επικρατεί, «δεν
ψηφοδέλτιο, ως γνωστόν, είναι ενιαίο, αλλά δεν θα υπάρξει αντίπα- χρειάζεται να βιαστούμε και να
λος δέος για τον κ. Μάντζιο, εκτός κι αν προκύψει κάποια συγκλο- πάθουμε τα περσινά» μας είπε
νιστική εξέλιξη ως τις 23 Μαΐου, όπου λήγει η διορία υποβολής ο πρόεδρος «ο προπονητής
υποψηφιοτήτων. δουλεύει, δεν μπορούμε να του
Για τη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών απαιτείται απαρτία 50%+1. Αν δημιουργήσουμε πρόβλημα»
δεν επιτευχθεί την Πέμπτη, τότε η Γενική Συνέλευση θα μετατεθεί μας είπε και μετέθεσε τις εξελί-
για την Παρασκευή 4 Ιουνίου, ανεξαρτήτως από το αν θα επιτευ- ξεις αμέσως μόλις τελειώσει η
χθεί απαρτία. αγγαρεία της ομάδας, μετά τις
28 Μαΐου και ως τη Γενική
Συνέλευση που θα γίνει στα
μέσα Ιουνίου. Τότε θα ανακοι-
νωθεί και το αναδιαρθρωμένο

Στις 18 Ιουνίου θα γίνει η Γ.Σ. Διοικητικό Συμβούλιο. Όπως


μαθαίνουμε μερικοί από τους
νέους συνεργάτες που θα έχουν
πόστα μέσα στην ΠΑΕ θα είναι
ο κ. Πεπονάς, γνωστός και

της ΠΑΕ ΠΑΣ Γιάννινα παλιότερα από τη συνεργασία


που είχε ο ΠΑΣ Γιάννινα με τη
διαφημιστική εταιρία στην
οποία δούλευε στην Θεσσαλο-
Στις 18 Ιουνίου θα γίνει η Γ.Σ. να τηλεφώνημα και αποφάσισε νίκη, ο κ. Μπάλας που είναι
της ΠΑΕ ΠΑΣ Γιάννινα να αναχωρήσει για την Άρτα, στην μπουτίκ, ο Φώντας Βρό-
σγος που ήταν φέτος στην
Σε έκτακτη Γενική Συνέλευση όπου σε συνεργασία με τον παλιό
ασφάλεια, φυσικά σε ρόλο
θα καλέσει τους μετόχους της η παίκτη του ΠΑΣ Γιάννινα και του τεχνικού διευθυντή θα είναι ο
ΠΑΕ ΠΑΣ Γιάννινα για την Α.Ο. Βελισσαρίου, Δημήτρη Γιάννης Τάτσης και θα δούμε τι
Παρασκευή 18 Ιουνίου, όπου Θώδη, θα ιδρύσουν ποδοσφαιρι- μέλλει γενέσθαι και με άλλα
στα βασικότερα θέματα της ημε- κές Ακαδημίες. Ήδη έχουν εντο- πρόσωπα.
ρήσιας διάταξης θα είναι η αύξη- πίσει το χώρο και σύντομα θα ☞ Σχετικά με τα πρόσωπα με
ση του μετοχικού κεφαλαίου ξεκινήσουν τις διαδικασίες για τα οποία ο κόσμος ασχολήθηκε
κατά 900.000 ευρώ και θα φτά- γήπεδα με πλαστικό τάπητα. Αν επισταμένα την τελευταία χρο-
σει πλέον το Μ/Κ στα 2.700.000 τυχόν ο Ζαφειρόπουλος δεχτεί νιά, ο κ. Αγγελής έχει υποβαθ-
από 1.800.000 που ήταν πέρυσι. κάποια καλή πρόταση, μόνο τότε μισμένο ρόλο προς το παρόν,
Επίσης, θα υπάρξει διορισμός Αναφορικά με τα νέα μέλη της θεώρησε υπερβολικές τις απαιτή- σκοπεύει να συνεχίσει το ποδό- αλλά αποκλείεται να μην
νέων μελών στη διοίκηση. διοίκησης, ακούγονται κάποια σεις για 200 χιλιάδες ευρώ συμ- σφαιρο, όπως μας ανέφερε ο εμπλακεί στις μεταγραφές,
Όπως αντιλαμβάνεται ο καθέ- ίδιος. αφού ο πρόεδρος τον εμπιστεύ-
ονόματα όπως των Πεπονά, βόλαιο, όπως διαρρέουν ότι
εται, αφού η αλήθεια είναι ότι
νας, την αύξηση του Μετοχικού Μπάλα, Βρόσγου, αλλά το μεγά- ζήτησε. έγιναν καλές μεταγραφές σ’ ένα
Κεφαλαίου θα κληθεί να την λο πλήγμα ενδέχεται να είναι η Για τον Κούσα, πάντως, τόσο ο Οι μεταγραφικές περίοδοι σημαντικό ποσοστό, ενώ ήρθαν
καλύψει σε συντριπτικό ποσοστό αποχώρηση του κ. Χήτου, καθώς ίδιος όσο και οι φίλαθλοι εξε- της νέας αγωνιστικής και ονόματα, ασχέτως αν δεν
ο κ. Χριστοβασίλης, αφού οι έχουμε γράψει εδώ και πολύ πλάγησαν δυσάρεστα, αφού οι σεζόν απέδωσαν όλα το αναμενόμενο.
μικρομέτοχοι, ακόμα κι αν καλύ- καιρό ότι ο σπόνσορας της ομά- δύο πλευρές είχαν συμφωνήσει Με απόφαση του Διοικητικού ✐ Από την άλλη πλευρά ο κ.
ψουν το ποσοστό τους, θα διαθέ- δας σκέφτεται να αποχωρήσει σχεδόν σε όλα και απέμεναν οι Συμβουλίου της Ελληνικής Φίλος παραμένει ισχυρός,
σουν λίγες χιλιάδες ευρώ. Δεν και να αποσύρει και τη χορη- υπογραφές. Λέγεται ότι η δυσα- Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, αφού είναι το μάτι και το αυτί
αποκλείεται να δοθεί η δυνατότη- γία… Οι αποφάσεις του κ. Χήτου ρέσκεια υπήρξε από τη μη συμ- κατά την τελευταία του συνεδρία- του προέδρου στα Γιάννινα, του
θα ανακοινωθούν σύντομα και μετοχή του Κούσα σε κάποια ση, οι μετεγγραφικές περίοδοι μεταφέρει τα πάντα και παρα-
ÅðéìÝëåéá: επισήμως. φιλικά-αγγαρεία της ομάδας, για την ποδοσφαιρική σεζόν κολουθεί δια ζώσης και τα
2010-2011 καθορίστηκαν ως τεκταινόμενα μέσα στα αποδυ-
ÃéÜííçò ÃéáííÜêçò αλλά σίγουρα υπάρχει και πιο
ακολούθως: 1) Καλοκαιρινή τήρια, όπως τουλάχιστον μας
Μούδιασμα από τις πρώτες σημαντικός λόγος, πιθανότατα
giannakis1@mail.gr αποδεσμεύσεις οικονομικής φύσεως. Πρόκειται
μετεγγραφική περίοδος: Από την μεταφέρουν οι ίδιοι οι παίκτες.
1/7/2010 έως και την Άρα δεν νομίζουμε ότι θα τεθεί
Μουδιασμένο ήταν το άκου- για σοβαρότατη απώλεια για την 31/8/2010. 2) Χειμερινή μετεγ- θέμα αποχώρησής του ή υπο-
σμα της είδησης ότι παίκτες ομάδα και σε συνδυασμό με το γραφική περίοδος: Από την βάθμισής του.
τα να αγοράσουν μετοχές και όπως οι Κούσας, Σαϊτιώτης, γεγονός ότι και ο Κώτσιος έχει 1/1/2011 έως και την ✗ Εν κατακλείδι, ο πρόεδρος
όσοι φίλαθλοι το επιθυμούν, Ζαφειρόπουλος, της λεγόμενης ειδοποιηθεί να βρει ομάδα, οι 31/1/2011. ήθελε να διαμηνύσει ότι ενδια-
αλλά το παρελθόν έχει δείξει ότι «παλιάς φρουράς». Δεν θα είναι δύο στόπερ με τους οποίους ξεκι- φέρεται, ασχολείται και θα
το εγχείρημα δεν έχει πολύ μεγά- στα πλάνα της ομάδας, ενώ άγνω- νάει του χρόνου ο ΠΑΣ θα είναι Στις 29 Μαΐου το τελευ- σηκώσει μανίκια από το τέλος
λη επιτυχία. Άρα, ο κ. Χριστοβα- στο παραμένει τι θα γίνει και με οι Βαρτζιώτης και Μιχαήλ. Ο ταίο εισιτήριο ανόδου του μήνα, όταν οι παίκτες θα
σίλης θα κληθεί να βάλει από τον Βαγγέλη Κοντογουλίδη, του δεύτερος θα επιστρέψει, αν Στις 29 Μαΐου ορίστηκε να σταματήσουν τις προπονήσεις.
την τσέπη του το πρώτο μεγάλο οποίου το συμβόλαιο λήγει σε τυχόν δεν ανέβει ο Πανσερραϊ- διεξαχθεί ο αγώνας μπαράζ για Ποτέ δεν είναι αργά, αν λάβου-
και ουσιαστικό ποσό για τη νέα έξι μήνες. κός, αφού κι αυτός, όπως και ο την άνοδο στη Β’ Εθνική κατηγο- με υπόψη μας ότι πριν 2 χρόνια
χρονιά και είναι κάτι το οποίο το Για τον Σαϊτιώτη λίγο πολύ Σιαλμάς, έχουν συμφωνίες ότι σε ρία ανάμεσα στον Βύζαντα και τα ανέλαβε δράση στα μέσα Ιουλί-
παραλείπουμε στους «υπολογι- ήταν αναμενόμενη η εξέλιξη, περίπτωση ανόδου των ομάδων Τρίκαλα. Το παιχνίδι θα διεξα- ου και πρόλαβε να ανεβάσει
σμούς» για τα έσοδα και έξοδα αφού εξ’ αρχής ο πρόεδρος δεν τους, μπορούν να παίξουν στη χθεί στο γήπεδο του Πανιωνίου τρένο την ομάδα. Το θέμα,
κάθε χρονιάς. Μην ξεχνάμε ότι όμως, είναι μέχρι να αναλάβει
ήταν ικανοποιημένος από τον Σούπερ Λίγκα. στη Νέα Σμύρνη στις 7 το από-
τη δράση, να μην απαξιώσει το
και πέρυσι ο κ. Χριστοβασίλης πρώτο σκόρερ της ομάδας και τα Όσον αφορά τον Ζαφειρόπου- γευμα. Ένας από τους δύο αντι-
«προϊόν» που λέγεται «ΠΑΣ
σχεδόν μόνος του κάλυψε την προβλήματα που δημιουργήθη- λο, 1 μήνα μετά τη λήξη του πρω- πάλους θα είναι η ομάδα που θα Γιάννινα», γιατί ο κόσμος της
αύξηση του Μ/Κ που ήταν καν μέσα στα αποδυτήρια, ενώ ταθλήματος δεν έχει δεχτεί κανέ- πάρει το τελευταίο εισιτήριο ανό- ομάδας είναι οργισμένος από
1.300.00. δου από τη Γ’ Εθνική. την ανυπαρξία και την απραξία
και κάθε μέρα που περνάει
ξενερώνει ολοένα και περισσό-
τερο.
☞ Υ.Γ: Ακατανόητες είναι
κάποιες φορές οι δοκιμές παι-
κτών και μάλιστα σε θέσεις που
ταλαντούχοι υπάρχουν ήδη. Τι
παραπάνω έχει ο Καραγιάννης
από τον Λόλα; Κάποια στιγμή
πρέπει ο ΠΑΣ να αξιοποιήσει
το έμψυχο δυναμικό του ερασι-
τέχνη, που παράγει ταλέντα,
αλλά τα βλέπει να παίζουν σε
οποιαδήποτε άλλη ομάδα εκτός
αυτής που ξεκίνησαν.
ÃÉÁÍ - ÃÉÁÍ
ÍÝïé ÍÝïé Áãþíåò, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21 ΜΑΪΟΥ 2010

áãùíåò
ÇÐÅÉÑÏÕ
ÓÅ ÐÑÙÔÏ ÐËÁÍÏ ìå ôïí Σπύρο Θεμελή.

Μαύρα πρόβατα Μια και ιδεολογικά στηρίζετε το


για το ΧΥΤΑ Ó÷ïëéÜæïíôáò ôçí åðéêáéñüôçôá δημόσιο χαρακτήρα της υγείας;
▲ Μήπως γιατί δεν είχατε εμπι-
ΤΗΝ αντίθεσή τους στην ολοκλή- στοσύνη στη λειτουργία των δημό-
ρωση των εργασιών στο χώρο του σιων νοσηλευτικών ιδρυμάτων;
ΧΥΤΑ εξέφρασαν τα μέλη της λεγό-
μενης διευρυμένης επιτροπής Συμβολικές πράξεις
αγώνα.
Κόντρα στις θετικές εισηγήσεις ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ πράξεις πολιτικών
δημάρχων και… ηγετών τους σε αρχηγών έχουν συμβολικό χαρα-
αυτόν τον αγώνα. κτήρα.
Οι οποίοι από ηγέτες έγιναν Δεν αρκεί να Έτσι δεν μπορούν από την μια να
μαύρα πρόβατα. λες ότι είσαι χτυπάνε τον καπιταλισμό και τα
Αυτό συνήθως συμβαίνει όταν οικονομικά συμφέροντα που τον
αριστερός. στηρίζουν και από την άλλη σε μια
κάποιος δεν κρατάει μια πατινή για
το αύριο. Πρέπει και να σημαντική προσωπική στιγμή,
▲ Όταν δηλαδή στέκεται στην σημαντική είναι αλήθεια, να προ-
το δείχνεις στρέχεις σε αυτούς…
απόλυτη άρνηση χωρίς να δημιουρ-
γεί προϋποθέσεις εξόδου από την κύριε Τσίπρα. Παλαιότερα λέγαμε την φράση
κρίση. για αριστερούς με δεξιά τσέπη.
Σήμερα τι να πούμε;
Αυτοπαγιδεύτηκαν Μικρά και ενδιαφέροντα Πόσοι σύντροφοι και συντρόφισ-
σες των 700 ευρώ έχουν τη δυνατό-
✔ «Δεν δέχθηκα ούτε έναν έλεγχο από το προϊόντα,ενώ φυσικά έπεφταν και τα σχετικά τητα να πληρώσουν 14.000 ευρώ
1991 μέχρι το 2008, στην οικονομική υπηρεσία τηλέφωνα λόγω κομματικής ιδιότητος. για να φιλοξενηθούν σε σουίτα
του Δήμου Θεσσαλονίκης, επικρατούσε αλα- ✔ Η ευθύνη όμως της λειτουργίας και του ιδιωτικής κλινικής;
λούμ», δήλωσε ο πρωταγωνιστής του σκανδάλου ελέγχου της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου, ▲ Ούτε καν σε ένα απλό δωμάτιο
στο Δήμο Θεσσαλονίκης, Παναγιώτης Σαξώνης δεν ανήκει και δεν πρέπει να ανήκει στον προ- της ίδιας κλινικής….
στη χθεσινή του απολογία, λίγο πριν κριθεί μηθευτή του λογισμικού.
προφυλακιστέος. ✔ Η κατάχρηση έγινε από τον ή τους υπαλ- Σας πρόλαβε ο λαός
✔ Μήπως θα έπρεπε να δώσει εξηγήσεις η λήλους του Δήμου και η ευθύνη μεταφέρεται
εταιρεία του πρώην Γ.Γ. της περιφέρειας Ηπεί- μέχρι την κορυφή της μετακλητής Διοίκησης
ΟΛΟΙ αυτοί που σήμερα έχουν ρου, ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ε.Π.Ε., Δημήτρης Πανο- του Δήμου.
γίνει τα μαύρα πρόβατα στο χωριό ζάχος που ήλεγχε για πολλά χρόνια τον Δήμο ✔ Για να υπερασπιστούμε και εμείς μια φορά
τους γιατί άλλαξαν θέση σε ότι Θεσσαλονίκης; τον πρώην περιφερειάρχη μας.
αφορά το θέμα του ΧΥΤΑ, αυτοπα- ✔ Αυτό διατυπώνεται ως ερώτημα στην Θεσ- ✔ Σωστή και σοβαρή η πρόταση της ενιαίας
γιδεύτηκαν. σαλονίκη. αντιπολίτευσης στο δήμο Ιωαννιτών για την μεί-
Με φράσεις «θα περάσουν πάνω ✔ Δεν είναι όμως έτσι τα πράγματα… ωση των τελών.
από το πτώμα μας» δεν άφησαν τότε ✔ Ο Πανοζάχος έχει …χωθεί με το λογισμι- ✔ Η οποία μπορεί να συμβεί από το νοικοκύ-
κανένα περιθώριο λύσης. κό που πουλάει σχεδόν σε όλους τους Δήμους ρεμα που θα γίνει από την κατάργηση τόσων
Τότε ήταν οι ήρωες της τοπικής στην Ελλάδα. δημοτικών επιχειρήσεων.
κοινωνίας. ✔ Και αυτό ως ένα βαθμό είναι αλήθεια. ✔ Κλείσιμο που προβλέπεται από τον «Καλ-
▲ Σήμερα όμως; ✔ Δεν υπάρχουν βλέπετε πολλά αντίστοιχα λικράτη». Διαβάζω ότι στη Νέα Δημοκρατία
έχει προκληθεί αναστάτωση μετά
Δεν είναι εύκολα τη φράση του Αντώνη Σαμαρά
πράγματα «όλοι κρίνονται και θα κριθούν»
σχετικά με το αν εννοεί ή όχι τον
ΣΕ κάθε περίπτωση ο απόλυτος πρώην πρωθυπουργό Κώστα Καρα-
φανατισμός δεν είναι η σωστή θέση μανλή.
για την επίλυση ενός προβλήματος. Θα θέλαμε να καθησυχάσουμε
Σε κάθε περίπτωση η απόλυτη τους νοσταλγούς του ακαταλληλότε-
άρνηση δεν είναι το σωστό συστατι- ρου καραμανλισμού.
κό διαχείρισης ενός προβλήματος. Ο Καραμανλής έχει ήδη κριθεί
Και αυτό γιατί στην πορεία των και αξιολογηθεί από τον ελληνικό
συζητήσεων τα δεδομένα μπορούν λαό. Ηγήθηκε τους κόμματος της
να αλλάξουν. Ν.Δ σε 3 εκλογικές αναμετρήσεις
▲ Και όταν αλλάξουν, όπως έγινε και την τελευταία φορά έχασε με
με την περίπτωση του ΧΥΤΑ, 10 μονάδες διαφορά, συρρικνώνο-
μένεις χωρίς επιχειρήματα… ντας τα ποσοστά της Δεξιάς.
Μην μπαίνετε λοιπόν στη διαδι-
Γιατί όχι σε δημόσιο κασία να κρίνετε πολιτικά πτώματα.
μαιευτήριο; ▲ Δυστυχώς, σας πρόλαβε ο
λαός...

Λύκοι στο κοπάδι


ΕΚΑΤΟΝ τριάντα εφοριακοί της
Αττικής δεν έχουν υποβάλει ποτέ
φορολογική δήλωση!!!
Αυτήν την εξωφρενική δήλωση
έκανε ο Γ.Γ. του υπουργείου Οικο-
νομικών κ. Γεωργακόπουλος.
ΑΡΧΙΚΑ να σας ζήσει ο γιός σας Μιλάμε για την μέγιστη ξεφτίλα.
κύριε Τσίπρα. Οι πλέον αρμόδιοι υπάλληλοι για
Είναι πραγματικά για σας και τη την πάταξη της φοροδιαφυγής
σύζυγό σας μια κορυφαία στιγμή φοροδιαφεύγουν!!!
της ζωής σας. Αρχίστε το ξήλωμα από τους εφο-
Σε ότι αφορά το πολιτικό σκέλος ριακούς που είναι το μεγαλύτερο
όμως η παρατήρηση είναι μία. πρόβλημα της χώρας!
Γιατί το δικό σας παιδί να γεννη- ▲ Το αποτυχημένο πολιτικό μας
θεί σε σουίτα ιδιωτικής κλινικής; σύστημα, όχι μόνο τους προστατεύ-
Και όχι σε ένα δημόσιο μαιευτή- ει, αλλά κάποιους τους κάνει και
ριο; βουλευτές και υπουργούς!