You are on page 1of 12

KAUNAS

GARSENYBĖS / 12 psl.
2010 M. GEGUŽĖS 17 D., PIRMADIENIS

Šiandien „InCulto“
išskrenda į Oslą
„Eurovizijoje“ Lietuvai
atstovaujanti grupė išlydė-
tuves paminėjo griausmin-
gais koncertais Vilniuje,
Kaune ir Klaipėdoje.

Mergaitės likimas
audrina Lietuvą
|
ISSN 1882-5322

KAUNAS / 3 psl.
Festivalis „Daugirdas
gyvai“ kauniečiams Žmonės ne tik visą savaitgalį budėjo prie Venckų
dovanos naujienų namų, bet ir degino gedulo žvakutes bei nešė gėles
į tą vietą, kur buvo rastas D.Kedžio kūnas. A.Koroliovo nuotr.
|

AKTUALIJOS / 7 psl.
Nr. 50 (885)

Tiriami grasinimai
nužudyti A.Mockų
Kolumbijos policija pradėjo tyri-
mą dėl „Facebook“ pasirodžiusių
Tiražas 45000 egz. (audituojamas UAB „Ernst & Young Baltic“) |

grasinimų lietuvių kilmės kandi-


datui į Kolumbijos prezidentus.

GARSENYBĖS / 12 psl.
Supermodelis C.Schiffer
susilaukė antros dukters

ORŲ PROGNOZĖ / 2 psl.


Vakar prie Drąsiaus Kedžio kapo pagerb- ryte suplanuotą susitikimą su lusį sprendimą, buvo suplanuo- me. Tačiau, ar kas iš to bus, ne-
RYTOJ PORYT ti velionio rinkęsi žmonės dar neturė- jos motina Laimute Stankūnai- tas mergaitės ir L.Stankūnaitės žinau“, – tvirtino teisėja.
jo atsakymo į šiuo metu labiausiai juos te, jau trečia para prie Garliavo- susitikimas. Teisėja N.Venckienė Vakar, kol prie Garliavoje sto-
jaudinantį klausimą – koks bus teisė- je esančio Kedžių namo budin- „15min“ tvirtino neketinanti jo vinčio Kedžių namo budinti mi-
jos Neringos Venckienės iki šiol globo- ti žmonių minia turėtų pradė- atšaukti. nia neapleido savo pozicijų, šiai
jamos D.Kedžio dukros likimas. ti skirstytis. „Gali būti, kad tuo metu man istorijai neabejingi žmonės rin-
Dar prieš praėjusį penktadie- ir įteiks nutartį. Esu bejėgė ką kosi į Šlienavą pagerbti D.Kedžio
Jeigu teisėja N.Venckienė sa- nį, kai Kėdainių rajono apylinkės nors daugiau padaryti. Kėdainių atminimo.
vo brolio dukrą nuveš į šiandien teismas priėmė daug aistrų sukė- teismo sprendimą mes apskųsi- Nukelta į 2 psl.

%$
G?9@6=A5G=?=

ÞC8Þ=é
VISOS TAVO MIESTO NAUJIENOS
2010 GEGUŽĖS 17 D., PIRMADIENIS

2 / KAUNAS

Mergaitės likimas audrina


Lietuvą TOMAS
nio gatvelę, esančią Garliavo-
GRIGALEVIČIUS je, ėmė rinktis žmonės, kurie
t.grigalevicius
tvirtino jokiais būdais nelei-
@15min.lt siantys L.Stankūnaitei pasi-
imti savo dukros. „Norėdami
Atkelta iš 1 psl. pasiimti mergaitę, jie visų pir-
Vietoje, kur lygiai prieš mė- ma turės nužudyti mane. Žmo-
nesį buvo rastas D.Kedžio kū- nės, važiuokite čia. Ginkime Prie Kedžių namų minia pasista-
nas, žmonės degino žvakutes, Lietuvos garbę savo kūnais“, – tė kelias palapines, o vakarais šil-
prie čia pastatytų kryžių pa- penktadienį audringai kalbėjo dėsi prie metalinėje statinėje kū-
dėjo atsineštus alyvų žiedus. iš Vilniaus į Kauną atskubėjęs rento laužo. A.Koroliovo nuotr.
Vėliau D.Kedžio artimieji bei Marius Kuprevičius.
šalininkai dalyvavo Garliavos
Antstolis liko
bažnyčioje už velionį laikyto-
nieko nepešęs
se šv. Mišiose. Galiausiai mi-
nia rinkosi prie D.Kedžio kapo, Penktadienį po pietų prie
kur nuolatinis mitingų dalyvis Kedžių namų pasirodė trijų
kunigas altarista Jonas Varka- policijos pareigūnų lydimas
la meldėsi už velionį. antstolis, N.Venckienei atve-
žęs teismo nutartį. Tiesa, vy-
Minia apgulė namus
rui jos įteikti nepavyko, nes
„15min“ primena, jog Klonio kelią jam pastojo minia. Ke-
gatvėje esančių Kedžių namo liolika minučių pabuvęs prie
apgultis prasidėjo penktadie- namo, antstolis sėdo į automo- džiąją Britaniją emigravę lie-
nį, kai Kėdainių rajono apylin- bilį ir išvažiavo taip ir neįtei- tuviai. Būrelis tautiečių prie Praėjusį penktadienį Kedžių namus sauganti minia sustabdė N.Venckienei
kės teismo teisėjas Bronislovas kęs teismo nutarties. D.Kedžio Londone esančios Lietuvos įteikti teismo nutartį atvykusį antstolį bei jį lydėjusius pareigūnus.
Varsackis paskelbė, jog mergai- rėmėjų minia, prie namo pasi- ambasados surengė nesank-
tė turi būti grąžinta jos moti- stačiusi kelias palapines, šio- cionuotą protesto akciją.
nai L.Stankūnaitei. „Esa me tol i nuo
„Nėra nė vieno įrody- Lietuvos, bet domimės
mo, kad L.Stankūnaitė bū- D.Kedžio rėmėjų ir jaudinamės dėl Ke-
tų ką nors negerai dariu-
si. Nėra net duomenų, kad
minia, prie namo džių likimo“, „Žmonės,
padėkite mums pasiek-
ji būtų viešoje vietoje nu- pasistačiusi palapines, ti teisingumą...“ – to-
sikeikusi, – savo sprendi- kius lietuvių ir anglų
mo motyvus aiškino tei-
šioje vietoje budėjo kalbomis užrašy tus
sėjas. – Teismas nemato visą penktadienį, šešta- plakatus buvo gali-
pagrindo atriboti vaiko ma išv yst i protesto
nuo motinos. Nėra jokių
dienį bei sekmadienį. akcijoje.
įrodymų, kad būtų pik- Tiesa, kadangi šis
tnaudžiaujama, kad kas nors je vietoje budėjo ir visą šešta- žmonių susibūrimas buvo
būtų žalojama, kad būtų kaž- dienį bei sekmadienį. nesankcionuotas, ambasa-
kas amoralaus.“ dos darbuotojai iškvietė po-
Protestavo ir užsienyje
Pasklidus žiniai apie šį teis- licijos pareigūnus, kurie su-
mo verdiktą, prasidėjo Kedžių Dėmesį į šią istoriją už- sirinkusiuosius paragino iš-
namų apgultis. Į siaurą Klo- vakar bandė atkreipti ir į Di- siskirstyti.

Į atminimo renginį susirinkę žmonės prisiminė


1972-ųjų gegužės įvykius. A.Koroliovo nuotr.
Kauniečiai pagerbė Laisvės šauklį
Prieš 38 metus savo gyvybę dėl šalies gišką jaunuolio poelgį. vos įvykių grandininei reak- na pro šią vietą, tačiau iki šiol
laisvės paaukojusio Romo Kalantos „R.Kalantos užrašų kny- cijai, kuri galiausiai peraugo nežinojo, kam skirtas santū-
žygdarbis gyvas iki šiol – tuo gali- gelėje liko įrašas: „Dėl mano į Sąjūdžio judėjimą“, – minė- rus ir teatro sodelio aplinkoje
ma įsitikinti užsukus į iki gegužės mirties kalta tik santvarka“. jime tragiško įvykio detales tarsi pasislėpęs monumentas
pabaigos veiksiančią parodą „Ro- Artimiausi draugai greičiau- priminė renginio vedėjas Vi- – R.Kalantos auką primenan-
mas Kalanta – auka Laisvei“. siai žinojo apie jo planus. Ki- lius Kaminskas. tis paminklas.
ti, galbūt ir tie, kurių jis išva- Į viešai vykstantį atminimo Tą patį vakarą muzikinio
1972-ųjų gegužės 14 dieną karėse prašė benzino, galė- renginį susirinkę vyresnio am- teatro sodelyje vyko Baltijos
R.Kalanta, būdamas 19 metų, jo tik įtarti apie Romo ketini- žiaus kauniečiai tarpusavyje kal- gitarų kvarteto vakaras, skir-
paaukojo gyvybę išreikšdamas mus. Oficialios žinios nurodo, bėjosi, jog gerai pamena dieną tas R.Kalantos atminimui.
savo didžiausią norą – gyventi kad be sąmonės iš Muzikinio po R.Kalantos žūties: „Po to ki- Kauno miesto savivaldybės
laisvoje Lietuvoje. Praėjusios teatro sodelio greitosios iš- lo labai daug neramumų. Bai- Vinco Kudirkos viešosios bib-
savaitės pabaigoje vykusiame vežtas Romas ligoninėje mirė su, kas Kaune dėjosi...“ liotekos „Vitebsko“ padalinyje
minėjime Kauno valstybinio 4 val. ryte. Šis įvykis nuaidėjo Tuo metu atsitiktinai į ren- (P.Lukšio g. 60) iki gegužės 29
muzikinio teatro sodelyje pri- ne tik Sovietų Sąjungoje, bet ginį patekę jaunesni laikino- dienos galima apžiūrėti spau-
simintos to meto aplinkybės, ir visame pasaulyje. Tai tapo sios sostinės gyventojai ste- dinių parodą „Romas Kalanta
išprovokavusios drąsų, bet tra- pamatu vėlesnei visų Lietu- bėjosi, kad, nors dažnai praei- – auka Laisvei“.

orai
Lietuvoje Šiandien Europoje Saulė teka 05:10
ŠIAULIAI Saulė leidžiasi 21:22
Šiandien oro temperatūra 20–23 oC, pajūryje Atėnai +24 Paryžius +18
apie 16 oC šilumos. Daug kur trumpi lietūs,
KLAIPĖDA +22 PANEVĖŽYS Dienos ilgumas 16:12

vietomis smarkūs. Galima perkūnija. +15 +21 Berlynas +16 Praha +9 Mėnulio fazė – Jaunatis.
UTENA
Ateinančią naktį bus 11–15 oC, rytoj dieną Londonas +19 Ryga +19 vardadieniai
19–24 oC šilumos. Prognozuojami trumpi +23 Madridas +24 Roma +20 Paskalis, Virkantas, Gailė, Bazilė
4-6

1749
lietūs su perkūnija.
ŠIAURĖS Maskva +23 Stokholmas +19
RYTŲ
KAUNAS Minskas +18 Talinas +16
Artimiausiomis dienomis +21
05-18 NAKTĮ 05-18 DIENĄ 05-19 NAKTĮ 05-19 DIENĄ
VILNIUS Oslas +10 Varšuva +14
+21 Gegužės 17 d. gimė anglų gy-
Vilnius +13 +23 +12 +23 dytojas Edwardas Jenneris,
atradęs pirmąją vakciną nuo
Interaktyvus orų žemėlapis
Kaunas +13 +23 +12 +23 raupų. XX a. nuo raupų mirė

Klaipėda +12 +21 +13 +19 www.15min.lt /orai milijonai žmonių. 1979 m. pa-
skelbta, jog raupai išnaikinti.
2010 GEGUŽĖS 17 D., PIRMADIENIS

KAUNAS / 3
Maratonas „neprisvilo“
Pirmasis plento dviračių maratonas Kaune sutraukė daugiau nei 500
dviračiais važinėjančių sportininkų ir mėgėjų. A.Koroliovo nuotr.
„Daugirdas gyvai“
dovanos naujienų RAIMONDA
MIKALČIŪTĖ
r.mikalciute
@15min.lt

Kauniečiai, pamėgę šiltus vasaros


vakarus praleisti Nemuno kranti-
nėje, šią vasarą čia ras tikrą pra-
mogų oazę. Trečią birželį pradedan-
tis festivalis „Daugirdas gyvai“ pri-
RAIMONDA MIKALČIŪTĖ idealiausia, tačiau dėl to bam- stato daug turtingesnę programą
bančius dviratininkus prašo nei anksčiau.
r.mikalciute@15min.lt
būti supratingus.
Vakar ryte Kaune įvykęs pirmasis „Jonavos gatvę pasirinko- Ankstesniais metais festi-
plento dviračių maratonas laiki- me todėl, kad joje buvo gali- valio koncertai vykdavo tik sa- Festivalio „Daugirdas gyvai“ rengėjai kviečia kauniečius įprasti vasaros va-
nojoje sostinėje nebus paskuti- mybė kuriam laikui riboti eis- vaitgaliais, o šiemet „Daugirdas karus leisti Nemuno kratinėje įrengtame amfiteatre. A.Koroliovo nuotr.
nis – tuo įsitikinę ir jo rengėjai, mą. Ruošdamiesi maratonui gyvai“ kauniečiams į vasaros
ir dalyviai. išbandėme įvairius maršru- amfiteatrą siūlys užsukti pir- ep“ rengėjas Marius Antanaitis mus žiūrėjome, kad jie būtų ne jiena – sekmadieniniai rengi-
tus, labai norėjome varžybas madieniais, trečiadieniais, ket- vylėsi, kad jų organizuojami tik įdomūs, bet ir paliktų pėd- niai vaikams. Šiuo metu dar
Nors prieš renginį girdėjo- daryti centre. Tačiau suprato- virtadieniais ir sekmadieniais. muzikiniai vakarai sudomins saką juos žiūrinčių galvose. Nė nėra aiškios visos detalės, ta-
si kalbų esą pasirinktas varžy- me, kad uždaryti pusės cent- Kiekvieną dieną amfiteatre ir jaunimą. Tačiau paklaustas, ar vienas fi lmų anksčiau Kaune čiau jau žinoma, kad sekma-
bų maršrutas nuobodus, daly- ro varžyboms negalime. Da- jo prieigose vyks skirtingi ren- jie taip pat patiks ir greta amfi- nebuvo rodytas. Žiūrovai juos dieniais amfiteatras aidės nuo
vių skaičius įrodė, kad mara- bartinė varžybų trasa pasi- giniai: pirmadieniai bus skirti teatro gyvenantiems žmonėms, galės matyti originalo kalba su vaikų balsų – čia vyks tarptau-
tono Kaune dviratininkai la- rinkta dėl dalyvių saugumo“, elektroninei muzikai, trečiadie- nebuvo tikras: „Manau, kad vis- lietuviškais titrais“, – sakė pro- tinis vaikų menų festivalis „Va-
bai laukė. „Suskaičiavome, kad – sakė D.Žilovas. Jis džiaugė- niai – kinui po atviru dangumi, kas bus gerai. Tačiau, kol ne- jekto „Vasaros kinas“ koordina- sara prie Nemuno“. Uždarymo
varžybose dalyvavo 499 spor- si, kad bent jau oro sąlygos bu- ketvirtadieniai – džiazo muzi- buvo surengtas nė vienas ren- torė Vaida Makūnaitė. Nemoka- koncerte geriausieji kolektyvai
tininkai ir dar maždaug 100 vo geros. kai, o sekmadieniai – vaikams. ginys, 100 proc. to teigti nega- mi kino po atviru dangumi va- bus apdovanoti.
vaikų – daugiau, nei mes prog- Dviračių sporto entuzias- „Sudarydami šių metų progra- liu.“ Vaikinas prisipažino, kad karai vasaros amfiteatre prasi-
Vilios ne tik renginiai
nozavome. Mums toks gau- tai pastebi, kad dviračiais va- mą daug galvojome ir tarėmės, baiminasi ir dėl oro sąlygų, mat dės birželio pabaigoje.
sus dalyvavimas – didžiau- žinėjančių lietuvių sparčiai ką pasiūlyti kauniečiams, „Kad atėjusiems vaikams
Atlikėjai galės
sias įvertinimas, atperkantis daugėja, todėl ir jiems skirtų kurie vasarą lieka mies- nebūtų nuobodu, šalia amfi-
visus vargus ir rūpesčius, ku- renginių ateityje, matyt, bus te. Nutarę, jog penkta- Dauguma rengi- ir pasivaržyti
teatro ketiname įrengti atrak-
rie kilo šiandien (sekmadienį
– red,)“, – sakė varžybų direk-
daugiau. Kaune surengto pir-
mojo plento dviračių maratono
dieniais ir šeštadieniais
žmonės dažnai išvažiuo-
nių šiemet bus Vienu ryškiausių šių
metų festivalio „Daugir-
cionų „parkelį“. Jis veiks visą
vasarą, ne tik sekmadieniais“, –
torius Devis Žilovas. rengėjai planuoja, kad pana- ja į užmiestį, šiomis die- nemokami. Nusipirkti das gyvai“ akcentų taps žadėjo V.Gustas. Be naujos žai-
Organizatorius sutiko, jog šūs renginiai laikinojoje sos- nomis nerengsime jokių bilietus reikės tik į džiazo ketvirtadieniniai džiazo dimų erdvės vaikams, šią va-
maratono vieta nebuvo pati tinėje vyks kasmet. programų. Tačiau vieto- koncertai. Jų metu vyks sarą Nemuno krantinėje keti-
je to siūlysime į amfitea- profesionalų koncertus. ir jaunųjų džiazo atlikė- nama pastatyti ir suolelį įsi-
Naujovė trą užsukti darbo dieno- jų (iki 32 metų) konkur- mylėjėliams, taip pat įrengti
Dviračių maratono metu bendrovė „Kautra“ pristatė naujo- mis ir sekmadieniais. Renginių, iki šiol panašius vakarus reng- sas, kuriame pasirodys talen- fontaną Nemune, priešais am-
vę: nuo šiol šios įmonės autobusais važiuojantys dviratinin- palyginus su ankstesniais me- davo kavinėse. tingiausi jaunieji Lietuvos džia- fiteatrą. Dėl šios atrakcijos fes-
kai galės nemokamai vežtis ir savo transporto priemones. Ka- tais, šiemet gerokai daugiau, jie Trečiadieniais vyksiančių zo kūrėjai. „Tai – ilgiausias va- tivalio rengėjai derasi su „Kau-
dangi autobuso bagažinės yra riboto dydžio, bendrovė paga- įvairesni, tad patiks skirtingai kino vakarų rengėjų tokios bai- saros jaunimo džiazo festivalis no vandenimis“. „Fontanas bū-
mino specialią įrangą prie autobusų, kad dviračius būtų ga- publikai“, – sakė vienas festiva- mės nekamuoja, nes amfiteatre ir rimtas konkursas. Kas trečią tų puiki išeitis tomis dienomis,
lima vežti maršrutuose, kuriais važiuoja daugiau dviratinin- lio iniciatorių, verslininkas Vy- pernai jie jau demonstravo ke- koncertą pasirodys profesiona- kai nebus jokių renginių“, – įsi-
kų. Planuojama, kad, naudojant įrangą, vienu autobusu bus tautas Gustas. lis projekto „Vasaros kinas“ fil- lūs džiazo muzikantai, kitais tikinęs V.Gustas.
galima pervežti iki septynių dviračių. Įmonė taip pat ieško mus. Šiemet Nemuno krantinėje kartais – konkurso dalyviai“, – Dauguma renginių šiemet
Nuo muzikos iki kino
techninių galimybių vežti dviračius visais savo tarpmiesti- įrengtame lauko ekrane kaunie- sakė konkurso koordinatorius bus nemokami. Nusipirkti bi-
niais maršrutais. Elektroninės muzikos pir- čiai galės pamatyti 10 skirtingų Julijus Griškevičius. lietus reikės tik į džiazo profe-
madienių „Monday. Take it de- šalių kino filmų. „Atrinkdami fil- Dar viena šių metų nau- sionalų koncertus.

fotoakimirkos

Iki šeštadienio vakaro Birštone vyko karšto oro balionų čempionatas. 18 kartą Lietuvoje vykusiose oreivių
varžybose dalyvavo 31 komanda iš 6 šalių. Virš kurortinio miestelio skrendantys spalvingi oro balionai džiu-
gino ir birštoniečius, pirmą kartą tokį reginį galėjusius stebėti savo mieste. Iki šiol Birštone oro balionų čem-
pionatas nebuvo rengtas. A.Koroliovo nuotr.

Šeštadienį IX forto muziejaus prieigos virto mūšio lauku – čia dviejų istorinių susirėmimų fragmentus atkūrė
karo istorijos entuziastai. Autentiška ginkluote, apranga ir kitomis detalėmis bei pirotechnikos elementais
žmones žavėjęs renginys tradiciškai vyko „Muziejų nakties“ metu. A.Tamošiūno nuotr.
2010 GEGUŽĖS 17 D., PIRMADIENIS

4 / MIESTAI

Šeimos traukė į Rumšiškes


Savaitgalį daugelio kauniečių šei- skeptikai rado kuo užsiimti: kas
mų kelias vedė į Rumšiškes, Lie- norėjo, galėjo dalyvauti žaidi-
Įkalti vinį ne visada paprasta, ypač, kai prieš tai
tuvos liaudies buities muziejų, muose, stebėti pasirodymus, kiti
tenka kelis ratus apsisukti. A.Koroliovo nuotr.
kur vyko pirmasis šeimų festiva- – ragauti gėrimus ir maistą, ku-
lis „Čia visa Lietuva“. riais prekiavo Lietuvos gamin-
tojai. O tie, kuriems šurmulio
Įvairi programa, kurioje ne- buvo per daug, galėjo tiesiog il-
trūko nei sporto, nei kultūrinių sėtis atsisėdę ant žolės.
renginių, bei geras oras sutrau- Pradžiuginti pirmojo ren-
kė šimtus žmonių. Nusivylusių ginio sėkmės šventės rengėjai
greičiausiai nebuvo, nes net ir jau kalba apie kitą festivalį.

Šeimų festivalio mados.


Šventėje buvo galima pamatyti, kaip
gaminami įvairūs maisto patiekalai. Kitokios „slidės“

Kur šventė, ten ir liaudies muzika.

Užsk. Birštono savivaldybės administracija, Nr. 222411


2010 GEGUŽĖS 17 D., PIRMADIENIS

GERONOMIKA / 5
POZITYVIOS EKONOMIKOS NAUJIENOS

Lietuvos darželiams – balsas


Kaip vertinate dabartinę
vaikų darželių būklę?

milijoninė ES parama
Keliolika metų ar net kelis dešimt-
mečius rimtesnio remonto nematę Lietu-
vos lopšeliai-darželiai netrukus sulauks
svarios Europos Sąjungos (ES) struktūri-
nių fondų paramos. Devyniolika darželių
įvairiuose Lietuvos regionuose jau laukia
renovacijos darbų pradžios – šioms iki-
mokyklinio ugdymo įstaigoms parama
jau skirta, o iki 2015-ųjų jos sulauks dar
beveik 100 darželių. Jurgita (Šilalė)
Gyvenu Šilalėje ir mano vaikas eina į Ši-
Varvantys stogai, nuolat pasikar- lalės darželį, šią įstaigą vertinu teigiamai.
tojančios vamzdynų avarijos, „kiau- Džiaugiuosi, kad vaikas ten yra visapusiš-
ri“ langai, susidėvėjusi santechnika kai vystomas.
ir senutėliai baldai – tai tik dalis dar-
želius kamuojančių skaudulių, ku- Kauno vaikų lopšelyje „Giliukas“
riuos galėtų išvardinti ne bus atlikta daug rekonstrukcijos
tik šių įstaigų vadovai bei darbų, vienas jų – itin prastos
darbuotojai, bet ir darže- būklės skalbyklos remontas.
linukų tėvai. Ilgus metus
žymesnės paramos nega-
vę ir tik iš savivaldybės lė- kių turintys vaikai – su kalbos, judė- talija Adamonienė, darželis pastaty-
šų retkarčiais „aplopomi“ jimo, mąstymo sutrikimais. tas 1987 metais, o šiuo metu jį lanko
vaikų darželiai netrukus „Kadangi mūsų darželyje veikia 145 vaikai.
sulauks solidesnių fi nan- savaitinės grupės, turime skalbyklą, Anot V.Adamonienės, nors darže-
sinių injekcijų. kuri šiuo metu yra tikrai apverkti- lis iki šiol pernelyg nesiskundė savi-
nos būklės, higienos centro specia- valdybės dėmesio stoka, ES parama
Iki 2015-ųjų – 74 mln.
listai jau ne pirmus metus perspėja, bus itin svari. Iki šiol iš savivaldybės
Lt ES paramos
kad ji nebeatitinka reikalavimų. La- lėšų pakeisti darželio langai, virtu-
Lietuvoje jau pradėti bai prastos būklės yra ir mūsų dar- vės vamzdynas. Tačiau pastaraisiais Andželika (Klaipėda)
vystyti ikimokyklinio ug- želio sanitariniai mazgai“, – pasako- metais itin daug bėdų kėlė bendrie- Mano vaikas lanko rusų lopšelį-darželį
dymo įstaigų atnaujinimo jo V.Noreikienė. ji pastato vamzdynai: šalto ir karšto „Žemuogėlė“, jis yra Statybininkų pros-
projektai pagal 2007–2013 Gavus finansavimą šiame dar- vandens, taip pat nuotekų. „Viduti- pekte. Po kelių mėnesių jame planuoja-
m. ES struktūrinių fondų želyje pirmiausia ir bus sutvarkyta niškai kartą per metus įvykdavo rim- mas remontas, nes įstaiga gavo pinigų,
paramos priemonę „In- skalbykla, taip pat atliktas 5-ių gru- tesnė avarija. Gavus ES finansavimą tad darželis neveiks keletą mėnesių. Ta-
vesticijos į ikimokyklinio pių patalpų remontas. Bus atnaujin- bus pakeista vamzdynų sistema, at- čiau aš ir dabar esu labai patenkinta ir
ugdymo įstaigas“, ją ku- tos ne tik patalpos, kur vaikai ugdo- likti vidaus apdailos darbai, apšiltin- žaislais, ir įranga. Be to, auklėtojos labai
ruoja Švietimo ir moks- mi, bet ir miegamieji, tualetai, keti- tos sienos, įrengtas metodinis kabine- myli vaikučius. Patalpos ir dabar yra la-
lo ministerija. Iš viso iki 2015 metų nama pirkti naujų baldų. Kaip teigė tas“, – būsimus darbus vardijo „Vytu- bai šiltos, vaikus galima palikti vienais
ES paramos turėtų sulaukti 113 Lie- Remonto sulauks ir grupių V.Noreikienė, bus įrengtas ir metodi- rėlio“ vadovė. marškinėliais.
tuvos ikimokyklinio ugdymo įstaigų, patalpos, ir skalbykla nis kabinetas. Pasak laikinosios dar- Joniškyje 1972 metais pastaty-
tam ES skiria 74 mln. Lt, dar 14 mln. Darželio renovacijos pradžios ne- želio vadovės, visi labai laukia, kada tas lopšelis-darželis „Saulutė“ yra
Lt – miestų savivaldybės. Tai bus di- kantriai laukia Kauno lopšelio-dar- prasidės realūs darbai, o finišuoti jie seniausias iš trijų šiame mieste vei-
džiausia investicija į ikimokyklinio želio „Giliukas“ darbuotojai ir vaikų turėtų kitų metų rugsėjį. kiančių darželių. Šiuo metu jį lanko
ugdymo įstaigas nuo pat Lietuvos ne- tėvai. Dar 1968 metais iški- 193 vaikai, veikia 12 grupių, viena jų
priklausomybės atkūrimo. lęs pastatas iki šiol nėra ma- yra pailginto laiko. Kaip pasakojo šio
ES paramos lėšomis ikimokykli- tęs kapitalinio remonto. Kaip Iki 2015 metų ES lopšelio-darželio direktorė Gražina
nės ugdymo įstaigos galės atnaujin-
ti patalpas, vidaus įrangą, įsirengti
pasakojo laikinai darželio
direktorės pareigas einan-
paramos sulauks Vėtienė, prieš kelerius metus pakeis-
tas darželio stogas, langai, rekonst-
šiuolaikiškus metodinius kabinetus, ti Vaida Noreikienė, iki šiol 113 ikimokyklinio ugdy- ruota grupių santechnika, tačiau
taip pat pritaikyti patalpas ir įrangą buvo atliekami tik tie remon- problemų dar liko nemažai. „Gavus
specialių ugdymo poreikių turin- to darbai, kurie buvo būtini,
mo įstaigų, tam ES skiria ES fi nansavimą bus pakeista dabar
A.Koroliovo, J.Kalinsko, J.Andriejauskaitės nuotr., tekstai J.Vaičiūtės, L.Gabrilavičiūtės, J.Andriejauskaitės, R.MIkalčiūtės

tiems vaikams. pavyzdžiui, iš savivaldybės 74 mln. Lt, dar 14 mln. Lt jau visiškai susidėvėjusi grindų dan-
Centrinė projektų valdymo agen- lėšų sutvarkytas prakiuręs ga. Taip pat bus nupirkti nauji grupių
tūra (CPVA) ir pirmųjų atrinktų iki- stogas, taip pat pakeisti ke-
– savivaldybės. ir miegamųjų baldai – šiuo metu vai-
mokyklinių įstaigų atstovai jau pa- li pastato langai. kai miega lovelėse minkštais dugnais, Kristina (Kaunas)
sirašė sutartis, pagal kurias pirmo- Šiuo metu „Giliuką“ lan- o tai neatitinka higienos normų. Keti- Kiek esu mačiusi vaikų darželių, man jie
Vargai dėl vamzdynų
sioms devyniolikai įstaigų skiriama ko apie 190 vaikų, čia veikia 11 gru- name pakeisti ir dabartinius šviestu- atrodo gerai. Lankydamasi lopšelyje, kurį
ir prastų grindų
ES parama patalpų modernizaci- pių. Dvi iš šių grupių yra savaitinės, vus“, – pasakojo G.Vėtienė. Anot jos, nuo kitų metų rudens lankys mano duk-
jai. Bendra pirmųjų projektų vertė jas lanko apie 30 vaikų. Kaip pasakojo Dar vienas darželis, su kuriuo jau šiuo metu jau ruošiami dokumentai ra, tikėjausi ten pamatyti daug tarybinių
– kiek daugiau nei 13 mln. Lt, per 11 V.Noreikienė, darželyje taip pat yra 4 pasirašyta rėmimo sutartis, – Biršto- konkursams, baldus planuojama įsigyti laikų liekanų, tačiau likau maloniai nuste-
mln. skiria ES, likusias lėšas – savi- specialios paskirties ugdymo grupės, ne veikiantis lopšelis-darželis „Vytu- gruodį, o visi darbai turėtų būti baigti binta, išvydusi daug naujų daiktų – žais-
valdybės. kurias lanko įvairių specifinių porei- rėlis“. Kaip pasakojo jo direktorė Vi- iki ateinančių metų balandžio. lų, kėdučių, lovų.

įdomu
Ikimokyklines įstaigas lanko beveik 94 tūkst. vaikų
• 2009-ųjų pabaigoje pagal ikimo- 12,2 tūkst. arba 13 procentų visų iki- ba 29 proc.) 1–2 metų amžiaus mies- čios grupės, kuriose ugdomi
kyklinio ugdymo programas Lietu- mokyklinukų. to vaikų, o kaime – 1,2 tūkst., arba 5 63 vaikai.
voje buvo ugdoma 93,7 tūkst. vaikų. • 2009 metų pabaigoje ikimokyklinio proc. šio amžiaus vaikų. • Priešmokyklinio ugdymo
Tai 55 procentai visų Lietuvoje gyve- ugdymo įstaigas ir bendrojo lavinimo • Praėjusiais metais 100-ui 1–6 m. grupėse, kurias lanko šešia-
nančių 1–6 metų vaikų. mokyklų priešmokyklinio ugdymo gru- amžiaus vaikų ikimokyklinio ugdy- mečiai, kasmet daugėja vaikų:
• Lietuvoje vaikai pernai lankė pes lankė 89,3 tūkst., arba 74 proc. 3– mo įstaigose teko 49 vietos, o 100- 2005 m. šiose grupėse buvo
642 ikimokyklinio ugdymo įstai- 6 m. amžiaus šalies vaikų. Mieste 97 ui šias įstaigas lankančių vaikų te- – 86 proc., 2008 m. – 91 proc.,
gas – darželius ir lopšelius-darže- proc. 3–6 metų amžiaus vaikų ugdomi ko 98 vietos. 2009 m. – 95 proc. visų 6 me-
lius. Bendrojo lavinimo mok yk- pagal ikimokyklinio ir priešmokykli- • Vaikų skaičius visą parą veikian- tų amžiaus vaikų.
lų ikimokyklinio ugdymo grupėse, nio ugdymo programas, kaime – treč- čiose grupėse per metus sumažė- Parengta pagal Statisti-
kurias turėjo 194 mokyklos, ir mo- dalis visų šio amžiaus vaikų. Praėju- jo nuo 5 tūkst. iki 2,4 tūkst., o gru- kos departamento prie Lie-
kyklų ikimokyklinio ugdymo sky- sių metų pabaigoje vaikų priežiūros pių skaičius – nuo 237 iki 176. Kaimo tuvos Respublikos Vyriau-
riuose, kurių buvo 31, pernai ugdyta lopšelių grupes lankė 13,1 tūkst. (ar- vietovėse yra tik 6 visą parą veikian- sybės duomenis.

PUSLAPĮ REMIA:
Norite pasidalinti geromis naujienomis? Turite klausimų?
Rašykite geronomika@15min.lt
2010 GEGUŽĖS 17 D., PIRMADIENIS

6 / AKTUALIJOS

Motyvaciją tikrins testu


LAURA
GABRILAVIČIŪTĖ Mokinių Lietuvos mokyklose mažėja
l.gabrilaviciute
@15min.lt

Šaltinis: Švietimo ir mokslo ministerija


Būsimų pedagogų laukia naujovė
– Švietimo ir mokslo ministerija
(ŠMM) patvirtino tvarką, pagal
kurią stojantieji į pedagogikos R.Osipavičiūtė įsitikinusi,

MOKINIŲ SKAIČIUS

511 306

485 879

460 104

440 378
kad motyvacinis testas ne-
specialybes turės laikyti iš dvie- parodys žmogaus sugebėji-
jų dalių susidedantį motyvaci- mų dirbti pedagogo darbą.
nį testą. Studentų ir pedagogų G.Dabašinsko/BFL nuotr.
bendruomenės atstovai testo
naudą vertina atsargiai.

Kaip „15min“ sakė švie-


2006–2007 2007–2008 2008–2009 2009–2010
timo ir mokslo viceministrė
Nerija Putinaitė, papildomas MOKSLO METAI
testas buvo įvestas norint pa-
tikrinti stojančiųjų motyva- Lietuvos švietimo ir moks- per pusę mažiau studentų nei
ciją. „Nemaža dalis pasiren- lo profesinių sąjungų federaci- ankstesniais metais. Prelimi-
kančiųjų pedagogikos studi- jos (LŠMPSF) pirmininkė Rūta nariais duomenimis, į aukštą-
jas net negalvoja dirbti šio Osipavičiūtė „15min“ sakė abe- sias mokyklas bus priimta apie
darbo. Šiai specialybei rei- jojanti motyvacinio testo nau- 800, o į kolegijas apie 400 bū-
kia didelio noro“, – kalbėjo bėjimą bendrauti“, – vardijo bus vertinami 0, 1 arba 2 ba- Abejoja nauda da. „Aš to testo dar nemačiau. simų pedagogų.
viceministrė. N.Putinaitė. lais. „Gautas įvertinimas bus „Testo vykdymo aprašas Bet tikslingiau yra netestuoti. Kaip sakė N.Putinaitė, iš-
Antroji motyvacinio tes- pridėtas prie stojamojo balo, buvo patvirtintas labai sku- Testas neparodys žmogaus su- analizavus studiją, kuri, mi-
Testą sudarys dvi dalys
to dalis – pokalbis su komisi- kurio maksimalus dydis gali biai, todėl jo tinkamumą ver- gebėjimų dirbti pedagogo dar- nisterijos užsakymu, buvo pa-
Motyvacinį testą, kurį bū- jos nariais. Anot viceminist- būti 20“, – sakė viceministrė tiname atsargiai“, – „15min“ bą“, – tikino R.Osipavičiūtė. Ji rengta dar 2006 metais, galima
simi studentai kol kas galės rės, pokalbio temos bus pana- ir pridūrė, kad tai reiškia, jog sakė Lietuvos studentų atsto- pateikė Danijos pavyzdį, kur prognozuoti mokytojų porei-
laikyti Vilniuje, Klaipėdo- šios, kaip ir per pirmąją tes- per motyvacinį testą 2 balais vybių sąjungos (LSAS) Socia- jauni žmonės, prieš stodami į kį artimiausiais metais.
je ir Šiauliuose, sudarys dvi to dalį, o vertinimo komisiją įvertintas asmuo galėtų būti linių klausimų ir akademinio pedagogikos studijas, atlieka Ji sakė, kad nustatant bū-
da lys. Per pir mą ją beveik užtikrintas, kad proceso reikalų koordinatorė praktiką ir patys pamato, ar su- simų studentų skaičių buvo
dalį būsimi studen- įstos į pasirinktą peda- Ieva Dičmonaitė. Jos teigimu, gebės ateityje dirbti tokį dar- atsižvelgta į tokius dalykus,
tai turės raštu atsa-
Būsimi studentai gogo specialybę. studentų atstovams kilo klau- bą. Be to, LŠMPSF pirmininkė kaip pedagogų senėjimas,
kyti į tris pateiktus turės pagrįsti Į motyvacijos patik- simas, kodėl ŠMM buvo nu- svarstė, kad motyvacinis testas į tai, kad dalis jų šį darbą iš-
klausimus. „Jie turės rinimą neužsiregistra- spręsta, jog testas bus vykdo- neužtikrins, kad pedagogikos keičia į kitą.
pagrįsti savo pasirin-
savo pasirinkimą, pa- vę arba neatvykę asme- mas būtent Vilniuje, Šiauliuo- studijas baigę asmenys rinksis Viceministrė užsiminė, kad
kimą, paaiškinti, ar aiškinti, ar yra susidūrę nys negalės pretenduo- se ir Klaipėdoje. „Pedagogai darbą šioje srityje. studentų, priimamų į peda-
yra susidūrę su dar- ti į valstybės fi nansuoja- Lietuvoje rengiami net aštuo- gogines specialybes skaičius
bu mokykloje, kaip jį
su darbu mokykloje. mas studijų vietas, kurias niuose miestuose. Testo vyk-
Pedagogų rengs mažiau
iš dalies mažinamas ir dėl to,
įsivaizduoja ateityje, pabaigus gaunamas pe- dymas tik trijuose miestuose Šiemet į pedagogikos studi- kad šalies mokyklose mažėja
Sakė N.Putinaitė.
įrodyti, kad sugebė- dagogo išsilavinimas, o neužtikrina prieinamumo“, – jas ketinama priimti maždaug mokinių skaičius.
tų dirbti su žmonėmis. Taip sudarys du nariai: psicholo- neigiamas testo įvertinimas sakė LSAS Socialinių klausimų
pat bus kreipiamas dėmesys gas ir universiteto dėstytojas. kelio į nemokamas pedago- ir akademinio proceso reikalų www.15min.lt/s97860
Surinkę šį adresą savo kompiuteryje arba telefone, rasite visą straipsnį
į kalbos raiškos kultūrą, ge- Laikiusieji motyvacinį testą gikos studijas neužkirs. koordinatorė.
2010 GEGUŽĖS 17 D., PIRMADIENIS

AKTUALIJOS / 7
Protestuotojai
lašinosi degalus
Grasinimai A.Mockui
JAV Federalinis tyrimų biuras (FTB)
ir Kolumbijos policija pradėjo ty-
rimą dėl socialiniame tinkle „Fa-
cebook“ pasirodžiusių grasini-
mų lietuvių kilmės kandidatui
į Kolumbijos prezidentus Anta-
nui Mockui. A.Mockus laikomas
vienu iš dviejų Ko-
Pasak Kolumbijos valdžios lumbijos preziden-
atstovų, FTB jau nustatė galimų to rinkimų favoritų.
AFP/Scanpix nuotr.
grasintojų IP adresus. Jie „Fa-
cebook“ tinkle sukūrė varto-
tojų grupę, pavadintą „Aš pa-
Akcijos dalyviai stengėsi įsivar-
žadu nužudyti Antaną Mockų
vinti dyzelino už 17 ct, benzino iki gegužės 30-osios“. Grupė su-
– už 20 ct. I.Gelūno nuotr. kurta pirmąją gegužės savaitę ir
netrukus buvo pašalinta iš so-
cialinio tinklo. Gegužės 30-oji didatai į prezidentus yra ge- jos ir JAV teisėsauga jau identi- damas situaciją sakė lietuvių
Smarkiai aukštyn šokusiomis de- to Vidmanto Dikčiaus, Kaune yra Kolumbijos prezidento rin- rai saugomi. fikavo 12 žmonių, prisijungusių kilmės A.Mockus.
galų kainomis nepatenkinti kelių protestuotojų, kurie rinkosi kimų pirmojo turo data. Kolumbijos policijos vado- prie „Facebook“ grupės. Tai ne pirmas kartas, kai
miestų vairuotojai vakar vėl su- „Statoil“ degalinėje Savano- Tyrėjai analizuoja duo- vas Oscaras Naranjo sakė, kad „Tai psichologinis spaudi- Žaliųjų partijos kandidatas į
rengė protesto akciją degalinė- rių prospekte, buvo kiek dau- menis ir neatmeta galimybės, šalies valdžia susisiekė su JAV mas. Jeigu ryžtiesi kandidatuoti prezidentus A.Mockus sulaukė
se. Šįkart dalyvių buvo keliskart giau nei Vilniuje, tačiau „nepa- kad grupės kūrėjai gali būti ap- gyvenančiais „Facebook“ va- į prezidentus, turi būti pasiruo- grasinimų. Balandžio 26 dieną
mažiau nei per pirmąjį protestą lyginsi su pirma akcija“. Tuo- kaltinti kibernetiniu teroriz- dovais ir paprašė techninės in- šęs panašioms nemalonioms policija gavo anoniminį įspėji-
balandžio viduryje. met abiejuose miestuose de- mu. Tiesa, Kolumbijos parei- formacijos, kur ir kada minėta situacijoms, bet tai neturėtų mą apie planą nužudyti šį Ko-
galų pylėjų skaičius siekė po gūnai užtikrino, jog visi kan- grupė buvo sukurta. Kolumbi- paveikti darbo“, – komentuo- lumbijos politiką.
Anksčiau buvo planuoja- maždaug 100.
ma ne tik užsukti į degalines,
bet ir suvežti krūvą laidotuvių
Vilniuje protestuotojai, ki-
taip nei balandį, vakar degalų protestas
vainikų. Juos ketinta padėti prie
Seimo. Tačiau dėl menko susi-
domėjimo akcija nebuvo labai
įsimintina. Vilniuje susirinko
pylėsi ne už litą, bet už kuo ma-
žesnę sumą. Po kelių bandymų
paaiškėjo: dyzelino galima įsi-
pilti už 18 ct, benzino – už 21 ct.
Tailando sukilėliams skelbia ultimatumą
Tailando valdžia Bankoke užsiba- Bankoko gatvės pas- sutinka“, – pareiškė Tai-
apie 30 automobilių, daugiau- Su nuolaidų kortele – dar centu rikadavusiems protestuotojams tarąją savaitę priminė lando premjeras Abhisi-
siai „Audifanų“ klubo narių, ku- pigiau. „Manau, bus ir trečia, ir vakar paskelbė ultimatumą ir pa- mūšio lauką – čia vyko tas Vejjajiva.
rie užtvindė vieną „Orlen Lie- ketvirta, ir penkta akcija. Vis- ragino moteris bei pagyvenusius protestuotojų susirėmi- Kariai vakar užėmė
tuva“ degalinę Saulėtekio pa- kas priklausys nuo degalų kai- žmones palikti jų stovyklą iki pir- mai su policija, aidėjo kelią, vedantį į protes-
šonėje. Pasak klubo preziden- nų“, – kalbėjo V.Dikčius. madienio popietės. sprogimai, švilpė kul- tuotojų stovyklą, ir šau-
kos, buvo deginami au- dė į visus, bandančius
tomobiliai. Vien savait- eiti į stovyklos pusę, ta-
galį Bankoke per nera- čiau iš stovyklos buvo iš-
mumus žuvo 22 žmo- leidžiami pagyvenę žmo-
nės, o dar apie 170 buvo nės ir moterys. Teigiama,
sužeisti. kad jei protestuotojai ne-
Vienas protestuo- siskirstys, kariai ketina įsi-
tojų lyderių Jatupornas veržti į jų stovyklą.
Prompanas pareiškė, jog nera- vyriausybė šį pasiūlymą atme- Raudonmarškiniai pro-
mumai Tailande netrukus ga- tė ir paskelbė ultimatumą nu- testuotojai nuo kovo mėnesio
li virsti pilietiniu karu. Protes- traukti bet kokius veiksmus iki reikalauja, kad atsistatydintų
tuotojų pusė pasiūlė valdžiai šiandienos popietės. „Negali- A.Vejjajiva ir būtų sušaukti rin-
išvesti karius iš gatvių ir pradė- me leisti, kad ginkluotos gru- kimai. Dėl neramumų Tailan-
ti derybas, kurioms tarpinin- puotės perimtų valdžią vien das praranda pagrindinį savo
kautų Jungtinės Tautos. Tačiau dėl to, kad jos su mumis ne- pajamų šaltinį – turistus.

Parėmė
popiežių
Dešimtys tūkstančių pilig-
rimų vakar užtvindė centrinę
Vatikano aikštę, taip išreikš-
dami paramą popiežiui Bene-
diktui XVI, kuriam pastarai-
siais mėnesiais tenka atremti
kritiką dėl Bažnyčios pedofi-
lijos skandalų.
Policijos duomenimis,
Šv. Petro aikštę užtvindė per 150
tūkst. žmonių minia. Kai kurie
jų nešėsi plakatus su užrašais
„Kartu su Popiežiumi“ ir „Jūsų
Šventenybe, jūs ne vienas, vi-
sa Bažnyčia su jumis“.
Paramos akciją, kuri vy-
ko praėjus dviem dienoms po
popiežiaus vizito į Portugaliją,
organizavo Italijos Episkopa-
linė konferencija.
„Tikrasis priešas, kurio rei-
kia bijoti ir su juo kovoti, yra
nuodėmė, dvasinis blogis, kuris
kartais, deja, taip pat užkrečia
Bažnyčios narius“, – kreipda-
masis į susirinkusiuosius kal-
bėjo popiežius.

Tomas Balžekas Redakcija Vilniuje Kauno biuras Klaipėdos biuras Reklama Leidėjas: Tiražas – 45 000.
Generalinis direktorius Tel. (8-5) 210 5896 Tel. (8-37) 243 000 Tel. (8-46) 257 900 Tel. Vilniuje (8-5) 210 5895 UAB „15 minučių“, ISSN 1822-5322.
t.balzekas@15min.lt Faks. (8-5) 210 58 97 Faks. (8-37) 207 887 Faks. (8-46) 257 800 Tel. Kaune (8-37) 207 886 A.Goštauto 40 B, 01112 Vilnius.
Dienraštis platinamas Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
redakcija@15min.lt kaunas@15min.lt klaipeda@15min.lt Tel. Klaipėdoje (8-46) 257 800 Tel. 210 58 94. Faks. 210 58 97.
Asta Bliūdžiutė Redakcija neatsako už reklamos
A.Goštauto 40 B, Kęstučio g. 58, H.Manto g. 31, reklama@15min.lt info@15min.lt
Vyr. redaktorė
01112, Vilnius 44305, Kaunas 92236, Klaipėda skelbimai@15min.lt www.15min.lt turinį ir klaidas.
a.bliudziute@15min.lt

Taip dienraštyje žymimi


Jurga Vaičiūtė
Dienos redaktorė
„15min” – pirmasis nemokamas
dienraštis Lietuvoje, kurio tiražą kasmet
255300 nuolatinių skaitytojų per dieną Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
$
užsakomieji straipsniai j.vaiciute@15min.lt audituoja UAB „Ernst & Young Baltic“. „TNS Galup“, Nacionalinis skaitytojų tyrimas, 2010 m. žiema
2010 GEGUŽĖS 17 D., PIRMADIENIS

8 / SKELBIMAI

Siūlo darbą Nekilnojamasis turtas Transportas


Baldų gamybos įmonei reikalingas Palankiomis sąlygomis priimami į dar- Parduodamas 1 kambario butas Kazlų Rūdoje, Maironio g. 3/4 a., 26 kv.m., AUTOMOBILIŲ SUPIRKIMAS 1990 -
suvirintojas mokantis virinti KEMP ir bą taksi vairuotojai. Tel. 8 604 41144, su patogumais. Tel. 8 699 62587. 2010 m. SKUBIAI IR BRANGIAI. Tel.
TIG suvirinimo aparatais. Reikalavimai: el.p: taxikaunas@gmail.com. www. 8 654 40004.
Perkame – parduodame: butus, namus, sodus, sklypus ir t.t. KAUNE. Konsul-
Darbuotojas privalo mokėti skaityti taxikaunas.lt tuojame ir tarpininkaujame. www.ntedvinas.lt. Tel. 8 650 84277. Nebrangiai ir kokybiškai atliekame vi-
brėžinius,virinti nerūdijantį plieną, su- sus automobilių važiuoklės ir variklių
šlifuoti suvirintas siūles. Amžius iki 35 Reikalingas žolės pjovėjas dirbti
Nebrangiai parduodu 69 kv.m gerai suremontuotą, šviesų butą antrame remonto darbus. Tel. 8 679 59330.
m. Privalo turėti B kategorijos teises. trimeriu, žioliapjove, traktoriuku.
Tel. 37 262659; ardi@ardi.lt. Pageidautina – turinis vairuotojo aukšte Klaipėdos Senamiestyje prie pat Teatro aikštės, yra vieta mašinai. Pigiai, greitai ruošiu, dažau automo-
pažymėjimą. Tel. 8 612 69176. Po butu pirmame aukšte yra 30 kv.m neįrengta patalpa. Name tik trys gy- bilius ir mikroautobusus, be poilsio
Baldų gamybos įmonei reikalingi kons- ventojai. Tel. 8 623 92031. dienų. Tel. 8 613 87760.
truktoriai/technologai.Reikalavimai: Reikalingi atraminių sienučių ir
Mokėjimas dirbti CAD programomis rostverkų betonuotojai. Taip pat
(Inventor). Užsienio kalba - anglų arba betonuotojai ir brigadininkai beto-
vokiečių. Amžius iki 35m. Tel. 37 262659;
ardi@ardi.lt.
nuotojai darbui prie poliakalių. Tel.
8 620 84733.
Paslaugos
Įmonei, užsiimančiai elektros monta- „Snaigės servisas“ ČIURLIONIO G. 5, Nemokamas kūrybinis nuotraukų, Taisomi įvairių tipų televizoriai kliento
Restoranui Kaune reikalingas virėjas
vimo darbais, reikalingi ELEKTRIKAI. visų šaldytuvų remontas, prekyba vestuvinių kvietimų, sveikinimų namuose. Atliktiems darbams suteikia-
(-a) su patirtimi. Užtikriname sociali-
Siūlome gerą, laiku mokamą atlygini- atsarginėmis dalimis ir šaldytuvais. bei reklamos maketavimas. www. ma garantija. Iškvietimas nemokamas.
nes garantijas ir geras darbo sąlygas. Tel. 8 37 341876. sreklamos.lt . Tel.: 719765, 8 652 39176.
mą. Tel. 8 616 57270. CV siųsti ofisas@ Informacija tel. 8 655 65389.
legrana.lt. „Volvo“ savivarčiu pigiai atvežame (1 Nešiojamųjų ir stacionarių kompiuterių Televizorių taisymas kliento namuose.
Siūlome autošaltkalvio darbą krovi- – 10 kub.) žvyro, juodžemio, smėlio, remontas Kaune, Savanorių pr. 192, tel. Iškvietimas nemokamas, suteikiama
Skubiai reikalinga universali kirpėja – ninių automobilių dirbtuvėse. Patirtis
siuvėja, Šiaurės pr. Tel. 8 618 30883. skaldos, atsijų. Tel. 8 698 04350. 8 601 93660 ir K. Donelaičio g. 33, tel. garantija. Tel.: 8 37 715991, 8 671
remontuojant krovininį transportą – 8 679 66799. www.pc-help.lt.. 55064.
būtina. UAB „Autopaslauga“, Technikos Atvežame: atsijas, žvyrą, smėlį, juo-
UAB “MD Group”, plečią veiklą kauno g. 4A, tel. 8 686 35793. džemį. Išvežame statybinį laužą. Pa- Santechnikas suvirintojas keičia: vamz- VALYMO PASLAUGOS: kilimų, kiliminių
mieste ir ieško: A U T O M O B I L sikrauname. Tel. 8 618 87203. dynus, vonias, kabinas, katilus, WC, dangų, minkštų baldų, patalynės gilu-
I Ų autoelektrikų, saugos sistemų Siuvimo salonui reikalinga kvalifikuo- radiatorius. Tel. 8 601 29943. minis valymas su JAV įranga ir plovimas.
montuotojų, garso ir multimedijos ta siuvėja, siūti ir taisyti visų rūšių Nemokamai išvežame nebenaudo- Langų, patalpų valymas po remonto
sistemų instaliuotojų. Būtina ne ma- drabužius. Darbas Šilainiuose. Tel. jamą buitinę techniką – šaldytuvus, Skubiai keičiame užtrauktukus įvairiems ir kt. švaros paslaugos. Tel. 77 09 44;
žesnė kaip 1 m. darbo patirtis. Tel.: 8 612 18149. skalbykles, virykles ir kitus elek- gaminiams, užsegimus rankinėms ir 868818946
8 620 32767, www.mdg.lt. tronikos prietaisus. Dirbame ir su portfeliams, taisome odines striukes ir
Želdinių priežiūros įmonei reikalingi įmonėmis. Tel. 8 641 99000. avalynę. Kreiptis: Žaliakalnis, Kapsų g.
Kompiuterių remontas ir atnauji-
TRAKTORININKAI. Tel.; 796732, 8 687 61-2 d.d. 9 -18val., šeštadienį 9-13val..
nimas, programų įrašymas, virusų
96336, 8 686 10846. Tel. 799563.
valymas. Atvykstu į namus. Tel. 8
Želdinius prižiūrinčiai įmonei reikalin- Taisau automatines skalbimo masinas 684 01014.
gi žolės pjovėjai trimeri. Tel.: 796732, Kaune ir rajonuose. Atvykstu į namus.
8 687 96339. Tel. 8 678 32604.

Poilsis, turizmas
Kviečiame visus norinčius mesti rūkyti
į 5 dienų rūkymo metimo programą
“Kvėpuok laisvai”. Programa vyks ge-
gužės 17-21 dienomis 18.30 val. Kaune,
Pašilės g. 122. Programos lektorius Paul
Clee (Didžioji Britanija). Informacija tel.
8 677 72801. Renginį remia Septintosios
dienos adventistų bažnyčia
Mikroautobusų‚Mercedes Benz“ nuoma
įvairioms progoms ir kelionėms Lie-
tuvoje ir užsienyje. Tel. 8 612 19930,
nuoma.litaksa@gmail.com.

Gyvūnai
Dovanoju savarankiškus labai gražius
juodos spalvos kačiukus. Galiu atvežti
į namus. Tel. 8 682 00239.

Parduoda
AKCIJA! Plieninė stogų danga 17 Lt. Parduodamas čekų gamybos alaus bra- BUITINĖS TECHNIKOS IŠPARDUO-
BFO langai gamintojo kainomis. Pro-
Suteikiama garantija. UAB SAB BAL- voras (70 tūkst. Lt). Tel. 8 639 48897. TUVĖ. Nauja ir su išorės defektais
fesionalus montavimas, garantinis
TIC. Tel.: 37 327477, 8 612 36100, 8 buitinė technika mažomis kaino-
Parduodame statybinę medieną, vi- aptarnavimas. Birželio 23-osios 1, prie
698 31771. mis.AKCIJA - skalbimo mašinos tik
daus – lauko dailylentes, grindlentes, „Samsono", tel. 8 617 60936.
Mulčių (smulkintą pušų žievę), kom- terasines lentas. Tel.: 8 37 330071, 8 649Lt. Savanorių pr,214, Kaunas tel.
postinę žemę 50 l – 10 Lt (maišeliais) 620 75849. Plėvelė langams (dekoratyvinė, ap- 8 670 25245.

. Atvežame. Tel. 8 604 95317.


PIGIAUSIAI KAUNE PARDUODAME
sauginė). Žaliuzės. Tinkleliai nuo

skelbkites
vabzdžių. Markizės. UAB „Vainita“
naujausios kartos 5-6 kamerų ypa- Tel.: 8 37 330999, 8 652 33999.
MEDINIAI LANGAI. VIDAUS IR tingai šiltus plastikinius langus su
ŠARVUOTOS DURYS. Didelis asor- papildomai išgaubta profilio forma
timentas: laminuotų, faneruotų ir BALKONŲ STIKLINIMAS. Slankio-
„IDEAL 4000“. Dirbame (I-VI, nuo 8.00
medinių. Spalvų ir raštų įvairovė, iki 20.00). Tel: (8-37) 5566378, (8- jantys švediški anoduoto aliuminio
montavimo darbai. Suteikiama ga- 642) 83224. profilių langai. Pertvarų, terasų
rantija. Mažiausių kainų garantija. montavimas. PLASTIKINIAI LAN-
Roletai, žaliuzės, markizės. Gaminto- GAI. ŠARVUOTOS DURYS. www.
Mokamos linijos telefonu Konsultacija. Tel.: 8 605 32023, 8
jo kainomis. Tel. 8 616 29180, www. sistemax.lt, el.p.: kn.sistemax@
678 53714.
Pasiskelbti galite ir iš fiksuotojo ryšio telefono. fajetonas.lt. gmail.com. Tel.: 8 673 05596.
Skubiai parduodame kavinės įrangą,
8 900 84001 - 20 Lt sąskaita, naudotą vienerius metus. Patraukli kai-
(skelbimas iki 20 žodžių). na. Tel.: 8 46 383020, 8 615 98757.

8 900 88020 - 40 Lt sąskaita, Vištų kumpeliai - 4.9, vištų sparne-


liai - 4.59, sprandinė - 10.80, šon-
(skelbimas iki 20 žodžių). kauliai - 7.90, grill dešrelės - 3.99,
pangasijos filė - 5.99, menkės filė
s/o - 6.90, lašišos š/r - 3.99. Kaina su
PVM! Draugystės g. 19, Kaunas. Tel.:
8 37 353966, 8 652 92227.

„Lietuvos spauda“ + „R-Kiosk”


Nuo šiol skelbimai priimami
ir „Lietuvos spaudos“ kioskuose
bei „R-Kiosk“ parduotuvėse
Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje.

Visi jūsų skelbimai nemokamai talpinami


į internetinį skelbimų portalą turgus.plius.lt
2010 GEGUŽĖS 17 D., PIRMADIENIS

SPORTAS / 9
dienos citata
Mums atsiveria
didelės galimybės.
Taurė – „Ekranui“
Lietuvos futbolo federacijos (LFF)
taurės savininku po 10 metų pert- „Ekrano“ futbolininkai Lietuvoje laimėjo visus įmanomus titulus – šalies
čempionatą, LFF taurę ir supertaurę. A.Gimžausko/Sportas.info nuotr.
raukos tapo šalies čempionas Pa-
Politika baigėsi, rei- nevėžio „Ekranas“.
kia pradėti dirbti.
Kaune šeštadienį vykusia-
Sakė Miunchene (Vokietija) vyku- me dramatiškame finale pane-
sioje „FIBA Europe“ generalinėje vėžiečiai Vilniaus „Vėtros“ futbo-
asamblėjoje į „FIBA Europe“ valdy- lininkų pasipriešinimą palaužė
bą išrinktas Lietuvos krepšinio fe- tik po priešpaskutinę pagrindi-
deracijos (LKF) generalinis sekreto- nio laiko minutę Egidijaus Var-
rius Mindaugas Balčiūnas. no (89 min.) galva pelnyto įvar-
čio – 2:1 (0:1).
Nepavijo M.Webberio „Vėtra“ pirmoji išsiveržė į
priekį, kai pirmojo kėlinio pa-
baigoje Tomas Ražanauskas (45
min.) antru bandymu realizavo
11 metrų baudinį, tačiau 69 min. dėl, kad „Ekranui“ to nebuvo
gražiu tolimu smūgiu rezulta- pavykę padaryti dešimt metų. LFF TAURĖS FINALAS
tą išlygino Dominykas Galkevi- Žinojome, kas „Vėtroje“ yra ly-
čius. Pastarasis buvo išrinktas deriai ir juos neutralizavome“, EKRANAS VĖTRA
geriausiu finalo žaidėju. – auklėtinių žaidimu džiaugė- Panevėžys Vilnius
„Pergalę iškovojo visi žai-
dėjai, ne aš vienas“, – po mačo
kuklinosi D.Galkevičius.
si „Ekrano“ strategas Valdas
Urbonas.
Tuo tarpu ketvirtą šalies fut-
2:1
(PO PIRMO KĖLINIO – 0:1)
bolo taurės finalą (2003, 2005,
Guodėsi nepatyrimu
2006 ir 2010 m.) pralaimėju-
ĮVARČIAI
Dominykas Galkevičius 69 min. Tomas Ražanauskas 45 min.
LFF taurės savininku „Ekra- sios „Vėtros“ treneris Virgini- Egidijus Varnas 89 min.
nas“ tapo trečią kartą klubo is- jus Liubšys guodėsi žaidėjų ne-
torijoje (1988 ir 2000 m.). patyrimu. pasirodė prastai. Galbūt jie ne- Anglijoje ir Vokietijoje
„Iškelti taurę po gražių rung- „Ekranas“ laimėjo pelnytai. susitvarkė su įtampa, mūsų ko- Taurių finalai savaitgalį vy-
tynių – didis dalykas. Ypač to- Keletas mūsų žaidėjų apskritai mandoje netrūksta jaunų fut- ko ir Anglijoje bei Vokietijoje. Jų
Prestižinių Monte Karlo (Monakas) lenktynių 6-ojo šio sezono „For- bolininkų. „Ekranas“ – du kar- nugalėtojais tapo šalies čempio-
mulės-1“ etapo nugalėtoju tapo 33 metų australas Markas Webberis.
tus labiau patyrusi komanda“, nų laurus šį sezoną iškovoju-
Antras finišavo jo komandos draugas „Red Bull“ ekipoje 22-ejų vokie-
tis Sebastianas Vettelis. Pilotų rikiuotėje pirmauja po 78 tšk. surinkę
„Sevilla“ finišavo ketvirta – teigė V.Liubšys. sios ekipos – atitinkamai Lon-
M.Webberis ir S.Vettelis. AFP/Scanpix nuotr. 19-metis talentas Rodri tapo „Sevilla“ futbolo klubo didvyriu. Iškovojęs LFF taurę, praė- dono „Chelsea“ ir Miuncheno
82 min. aikštelėje pasirodęs ir lietuvį Marių Stankevičių pakei- jusių metų „A lygos“ čempio- „Bayern“. Pirmoji 1:0 palaužė
www.15min.lt/s97845 tęs puolėjas paskutinėmis 38-ojo Ispanijos futbolo čempionato nas „Ekranas“ automatiškai „Portsmouth“ klubą, o „Bayern“
Surinkę šį adresą savo kompiuteryje arba telefone, rasite visą straipsnį
turo mačo akimirkomis pelnė pergalingą įvartį į „Almeria“ var- tapo ir LFF supertaurės savi- 4:0 (1:0) sutriuškino Brėmeno
tus – 3:2 (1:1). Ši pergalė leido „Sevilla“ klubui išsaugoti ketvir- ninku. „Werder“ vienuolikę.
www.15min.lt/sportas
fotoakimirka tąją Ispanijos pirmenybių rikiuotės vietą ir įgyti teisę kitą sezo-
ną varžytis UEFA Čempionų lygos atrankos varžybose.
Surinkę šį adresą savo kompiuteryje arba
telefone, rasite daugiau futbolo rezultatų

Kovoje dėl LKL aukso aistros verda ir tarp vadovų


Mūšyje dėl Lietuvos krepšinio ly- jis siūlė pirkti LKL fi nalo seri- reiškė V.Romanovas. taruosius metus V.Romanovas
gos (LKL) aukso aidi vis nauji pa- jos baigtį. „Buvo pasiūlymas iš „Lietuvos ryto“ vadovas jam išsityčiojo iš krepšinio, to nepa-
trankų šūviai. Į priekines kovo- J.Vainausko. Jis sako, mestus kaltinimus kategoriškai darė visi panašaus lygio krepši-
jančių pusių gretas stojo ir klu- kad jūs vis tiek išė- paneigė, o „Žalgirio“ savininką nio veikėjai kartu paėmus per
bų vadovai. ję į Eurolygą. At- apkaltino tyčiojantis iš krepši- 20 metų.“
sakiau, ką jūs ten nio. „Dėl V.Romanovo kaltini- Didžiules aistras šį sezoną
Vilniaus „Lietuvos ryto“ veiksite, jeigu ne mo aš kreipsiuosi į teismą dėl keliančioje LKL fi nalo serijo-
komandai vadovaujantis Jo- sportiškai patek- šmeižto. Už tai gresia baudžia- je kol kas lygybė – 2:2. Penkto-
nas Vainauskas pareiškė Kau- site? Tik gėdą Lie- moji atsakomybė. Ir esu visiškai sios serijos iki keturių pergalių
Savaitgalį Biržuose vyko pirmasis Lietuvoje bėgimo atbulomis čempio-
no „Žalgirio“ klubo savinin- tuvai padarysi- tikras, kad bylą laimėsiu, – pra- rungtynėse tarp „Lietuvos ryto“
natas, kuriame varžėsi per pusšimtį dalyvių. Netradicinėse varžybose ką Vladimirą Romanovą (nuo- te“, – pa- nešime dėstė „Lietuvos ryto“ ir „Žalgirio“ krepšininkų vyks
neišvengta griuvimų ir nedidelių traumų. tr.) paduosiantis į teismą vadovas. – Taip, kaip per pas- šiandien Vilniuje.
už šmeižtą. Vilniečių
www.15min.lt/s97773 vadovą supykdė opo-
www.15min.lt/sportas
Šiandien nuo 19.10 val. gyvai sekite
Surinkę šį adresą, rasite video iš bėgimo atbulomis čempionato
nento kaltinimas, jog penktąsias LKL finalo serijos rungtynes

klasifikuoti skelbimai
Baldai Grožis, sveikata Perka Statyba, remonto darbai
Pigiai ir kokybiškai gaminu kietuosius Išblaivinimas visą parą. Priklau- „TORLINA“ brangiai perka juodųjų ir Superkame įvairių markių automobi- „ALUPLAST“, „REHAU“ vokiškiems plas- Meistro pagalba: santechnika, elektra,
nestandartinius baldus. Atvežu ir su- somybės ligų gydymas. Tel. 8 606 spalvotųjų METALŲ LAUŽĄ. Išsiveža lius. Atsiskaitome iškarto, dirbame be tikiniams langams, balkonams 55-60 buitinė technika, tvirtinimai, apdai-
montuoju. Tel. 8 690 47483. 91150.91150. patys. Išveža senus automobilius. poilsio dienų. Tel. 8 646 15047. proc. nuolaida. www.puravida.lt Tel. 8 la t.t. Išsikvieskite meistrą tel. 8 618
Ateities pl. 34, Kaunas, tel.: 8 37 684 10785, skype: alvydas7773. 00700.
Pigiai, greitai, gerai remontuojame Laisvė nuo alkoholizmo ir rūkymo! Superkame juodųjų ir spalvotųjų me-
baldus (aptraukiame gobelenu). Ga- 441414, 8 698 08051. Dirbame ir Moterys dažytojos, dažo, glaisto, ta-
Efektyvi G. ŠIČKO metodika, be vais- talo laužą. Didesnį kiekį išvešime patys. ATVEŽAME SAVIVARČIAIS (20 T): SMĖLĮ,
rantija 1 m. Nuolaidos. Tel.: 707920, šeštadieniais. Raudondvario pl. 112, tel.: 267424, 8 petuoja, butus ir kitas patalpas. Tel.:
tų, kodavimo ir pan. Anonimiškumą ŽVYRĄ, SKALDĄ, ATSIJAS, JUODŽEMĮ.
8 657 85505. Brangiai perka juodųjų ir spalvotųjų 650 50353. REMONTUOJAME KELIUS. FEKALIJŲ 387912, 8 603 93662.
garantuojame!. Tel. 8 670 97959, nuo
METALŲ LAUŽĄ. Išsiveža patys. Išveža (NUOTEKŲ) IŠSIURBIMAS, IŠVEŽI-
10 – 21 val., www.laisvi.lt Superkame visus automobilius: neva- Sienų, grindų apšiltinimas į oro tarpus.
senus automobilius. Vandžiogalos pl. žiuojančius, su defektais ir t.t. Pasii- MAS (9 KUB). TEL.: 8 698 15777, 8 37
EKOvata, termoputa, polistireno granu-
Optika A.J. Mums rūpi jūsų akys! Tyri- 106, Domeikava, tel.: 8 682 69307, mame patys, išrašome pažymas. Tel.: 383791. lėmis. 1 kv.m - nuo 7 Lt. Konsultuojame
DINGUSIŲ ŽMONIŲ mas autorefraktometru NEMOKAMAS. 8 37 478989. 8 673 31752, 8 607 97663. Dengiame stogus prilydomąją bitumine visoje Lietuvoje. Tel. 8 689 68528.

PA I E Š K A Registracija tel. 8 37 42 03 33. Kęstučio


69 , Kaunas
Brangiai perkame juodųjų ir spal-
votųjų METALŲ LAUŽĄ. Išsivežame
patys. Išvežame senus automobilius.
UAB „Baltic metal“ aukštomis kai-
danga. Ilgametė patirtis. Garantija. Tel.
8 681 58275.
TINKAVIMAS, DAŽYMAS, GIPSO KARTO-
NO MONTAVIMAS, FASADŲ ŠILTINIMAS.
nomis neribotais kiekiais perka TEL. 8 699 98866.
www.inspectorsoffice.eu S.Lozoraičio g. 19, Garliava, tel.: 8 611 juodųjų ir spalvotųjų metalų lau-
Dengiame stogus prilydomąją danga.
Taisome tarp blokines siūles. Kokybė. Glaistome, dažome, tapetuojame,
Mokslas 39500. Dirbame ir šeštadieniais. žą. Atsiskaitome iš karto. Kreiptis:
Garantija. Tel. 8 683 14787. montuojame gipso kartoną. Prista-
Ꮮ Dingusių be žinios,
Kursai: darbo kompiuteriu, buhalterių, Perkame katalizatorius, akumuliatorius,
R.Kalantos g. 49, Kaunas, telefonais
8 37 215092, 8 698 55553. Klojame trinkeles, lietaus kanalizacija,
tome medžiagas. Tel.: 8 652 46770,
pagrobtų žmonių automobilių laidus, personalinių kom- 8 607 51341.
masažuotojų, kosmetikų, kirpėjų, ma- drenažą. Montuojame tvoras. www.
paieška visame nikiūrininkų, pedikiūrininkų, floristų, piuterių ir kitas plokštes, el. variklius.
peiveris.lt Tel. 8 600 22703.
pasaulyje dekupažo, vėlimo. www.kursaikaune.lt. Tel. 8 687 21210.
Tel. : 8 37 209698, 8 652 09313. Kaunas, Kvalifikuotų žmonių grupė atlieka
Ꮮ Judėjimas prieš Gedimino 33-4.
Perkame mišką su žeme arba iškirtimui
visoje Lietuvoje. Tel. 8 698 55325, www.
vidaus elektros instaliacijos ir lauko
prekybą žmonėmis dzukijosmediena.lt.
komunikacijų klojimo darbus, trinke-
lių klojimas, aplinkotvarka. Tel.: 8 656
Ꮮ Visokeriopa Superkame Eur‘o ir vienkartinius medi- 35907, 8 677 08482.
pagalba aukoms nius padėklus. Tel. 8 613 71766.
MAŽIAUSIOMIS KAINOMIS! Bitumi-
ir jų artimiesiems nių stogų dengimas ir renovacija.
Ꮮ Konsultacijos Superkame senus automobilius,
išsivežame patys. Išrašome utili-
Bituminė danga visų tipų stogams.
WWW.BALTICROOF.LT, Tel. 8 620
zavimo pažymas. Tel. 8 600 00292, 43518.
autominute@gmail.com.

www.krizesiveikimas.lt
2010 GEGUŽĖS 17 D., PIRMADIENIS

10 / PRAMOGOS
Padvelkė „Poezijos
Atgijo kariuomenės pavasario“ vėjai
istorija ir dabartis
me naujas vietas“, – teigė festi-
KARINA ZIMINAITĖ
valio vadovė. J.Rutkauskienės
k.ziminaite@15min.lt
teigimu, viliamasi, kad daug
Vakar Vilniuje, Taiko- susidomėjusių pritrauks Nak-
mosios dailės muzie- tiniai skaitymai, specialūs
Vakar buvo tradiciškai minima juje, vykusiame renginy- vakarai.
Partizanų pagerbimo, kariuome- je „Iš praeities vaizdinių ir „Tie,kas
nės ir visuomenės vienybės die- ateities svajonių“ buvo mano, jog
na. Jos išvakarėse Vilniuje, Vin- iškilmingai atidarytas poezija
gio parke, įvyko didelė šventė. Jo- tarptautinis festivalis „Poe- neįdomi,
je buvo apžvelgta 600 kariuome- zijos pavasaris“. Šiųmetė po- galbūt pa-
nės metų – nuo Žalgirio mūšio iki ezijos šventė jau 46-oji, o jos prasčiausiai
šiandienos. metu įvyks per 120 renginių. mėgsta ma-
nyti, kad viskas
Šventė Vingio parke prasi- Tarptautinio festivalio blogiau nei yra“,
dėjo Krašto apsaugos savano- „Poezijos pavasaris“ direkto- – šypsojosi festiva-
rių pajėgų bigbendo ir Didžiojo rės Janinos Rutkauskienės tei- lio direktorė. Jos teigimu, poe-
Lietuvos etmono Jonušo Rad- gimu, naujasis festivalis praside- zijos renginiai vyks visoje Lie-
vilos mokomojo pulko para- da džiaugsmingai ir išsaugojus tuvoje, o smagiausia, kad į juos
šiutininkų pasirodymais. Vė- gražiausias tradicijas. „Išleistas įsilieja daug jaunimo.
liau aikštėje rikiavosi repre- tradicinis „Poezijos pavasario“ „Poezijos pavasaris“ per il-
zentacinio kariuomenės pada- almanachas pilnas atradimų. gus gyvavimo metus tapo ne
linio Garbės sargybos kuopos Mes ne tik išlaikome tradicijas, tik patyrusių poetų scena, bet
kariai, kurie pademonstravo bet ir ieškome nau- ir puikia erdve atsiskleisti
naują jubiliejinę – dešimtąją – Sostinėje vykusiame Partizanų pagerbimo, kariuomenės ir visuomenės vienybės dienos jų formų. Vyks jauniesiems talen-
parodomąją programą, sujun- minėjimo renginyje netrūko smalsuolių, kuriuos masino šiuolaikinė ir istorinius laikus daugybė su- tams.
giančią visų ankstesnių kasmet menanti karių ginkluotė bei nuotaikingos inscenizacijos. Šarūno Mažeikos/BFL nuotr. sitikimų, Tarptau-
naujai parengiamų programų atranda- tinis poezi-
elementus. matišką kovą su priešu, kai ka- Vingio parke buvo įreng- užsimaskuoti veidą, išbandy- jos festiva-
Vingio parke buvo galima riams teko draugus vaduoti iš ta ir improvizuota Afganista- ti save kariniuose sportiniuo- lis Lietuvos
išvysti ir Vytautą Didįjį su savo nelaisvės, atremti priešą, išgel- no tarptautinių operacijų sto- se žaidimuose. Aštrių pojūčių miestuose
raitąja palyda, besirengiančia bėti sužeistuosius, sunaikin- vykla. Šventėje tradiciškai bu- mėgėjai galėjo patys mėginti šurmuliuos
vykti į Lenkiją, bei stebėti Žal- ti sprogmenis ir galiausiai lai- vo galima išbandyti jėgas ir išminuoti minų lauką. O karo iki gegužės
girio mūšio inscenizaciją, ku- mėti kovą. Operacijoje daly- įvairiuose kariniuose atrak- medicinos tarnybos palapinė- 30 dienos.
rioje dalyvavo apie 200 Lietu- vavo apie 30 karių, šarvuočiai cionuose – išardyti ir surink- je tikroviški muliažai galėjo iš- Renginiai
vos mokyklų mokinių. M-113, sunkvežimiai, visurei- ti ginklą, pasimatuoti karinę gąsdinti ne tik silpnesnių ner- nemokami,
Ne mažiau įspūdingai pa- giai „Land Rover“, priešo palik- uniformą ir nusifotografuoti, vų stebėtojus. visą prog-
sirodė ir šiuolaikinė kariuome- tus sprogmenis naikino Juozo ramą rasite
nė. Specialioje karinėje opera- Vitkaus inžinerijos bataliono www.15min.lt/g10417 rasytojai.lt
Surinkę šį adresą, rasite straipsnio fotogaleriją
cijoje buvo galima išvysti dra- išminavimo robotas.

Atidarytas Palangos pramogų sezonas


Šį savaitgalį Palanga poilsiautojus siautojų į Palangą atvyko tikrai kurį buvo įsisukę 169 šo-
„Poezijos pavasario“ direktorė J.Rutkauskienė
kvietė atrasti poeziją iš naujo. BFL nuotr.

pakvietė į kurorto atidarymo šventę. nemažai, tiesa, dalį turbūt iš- kėjai. Asociacija „Balti-
Šiemet ji buvo jau 40-oji, tad orga-
nizatoriai pasistengė įvairiais sim-
gąsdino šeštadienį kurį laiką
lijęs lietus.
jos kuršių vitingai“ poil-
siautojams pristatė me-
susisiekite su redakcija
boliais poilsiautojams priminti pir- Nuo pat šeštadienio ryto ir dinį laivą. Jame sukiojosi
mąją kurorte vykusią šventę. palangiškiai, ir miesto svečiai su- vitingais vadinami se-
Turite svarbių žinių ir norite jomis pasidalinti?
kiojosi didžiausiame kada nors novės prūsų didikai ir
J.Basanavičiaus gatvės pra- Palangoje vykusiame kermošiu- karvedžiai, kurie kelia-
džioje svečius pasitiko paplūdi- je. Jame šiemet prekes siūlė per vo Pabaltijo keliais. Pa-
mio būdelė su skaičiumi „40“ 200 prekeivių. Pavakare Neries dedant istorikams, ne-
(nuotr.). Tokių būdelių kurorte gatvėje Lietuvos rekordų agen- seniai įsikūrusi asocia-
Tiesiai iš įvykio vietos El.paštu: Įkraukite žinių:
buvo pastatytos penkios. Pasak tūra „Factum“ fiksavo rekordą – cija siekia atkurti vitin-
tel. +370 5 2105894 redakcija@15min.lt www.ikrauk.lt
Palangos kultūros centro direk- daugiausia vienu metu žmonių gų kelionių maršrutus
toriaus Nerijaus Stasiulio, poil- šokančių solo salsą. Į šokio sū- ir juos pakartoti.

tv gegužės 17 d. www.15min.lt/tvprograma

15.15 TV serialas „Nuodėmingoji“ (56) (N-7). 16.15 TV se- 15.30 TV serialas „Indiškos aistros“ (22). 16.30 TV serialas 15.00 Svarbus pokalbis. Laida apie ekonomiką (kart.). 15.35 15.00 Kultūrų kryžkelė. Trembita. Laida ukrainiečių kalba. 10.45 „Blogiukai ir Pabaisa“. 11.10 „Nenugalimieji. Kovos
rialas„Svetimas veidas“ (102) (N-7). 17.15 TV serialas„Gedi- „Velniūkštė“ (14). 17.35 Kryžminė ugnis. Aktualijų laida. Animacinis serialas„Kapitonas Malas“ (5). 16.05 Juokingiau- 15.15 Dok. serialas „Gyvūnų gelbėtojai“ (79). 15.45 TV se- tęsiasi“. 11.35 „Pinkis ir Makaulė III“. 12.00 „Pavojaus aki-
mino 11“ (14) (N-7). 18.25 Susitikime virtuvėje. 18.45 TV3 Vedėjas R.Musnickas. Tiesioginė transliacija. 18.40 Misija: si žmonės ir gyvūnai. 16.45 Asgardo kovotojai. Realybės šou rialas„Švelnusis Benas“ (55). 16.15 TV serialas„Namelis pre- vaizdoje“. 13.00 „Įstatymas ir tvarka. Nusikaltimo motyvai“
žinios, kriminalai. 18.50 TV3 sportas. 18.55 TV3 orai. 19.10 darbas. Edukacinė laida. Vedėja A.Tamulienė. 18.45 Ži- (N-7). 17.45 Nepaaiškinami faktai. Sensacijų dokumentika rijose“ (68). 17.15 TV serialas „Diagnozė: žmogžudystė“ (78) (N-7). 14.00 Teleparduotuvė. 14.30 „Atskalūnas“ (N-7).
TV serialas „Amžini jausmai“ (72) (N-7). 19.40 Be grimo (N- nios. 19.05 Sportas. 19.08 Orai. 19.10 Kakadu. Vedėjai (N-7). 18.45 TV serialas „Mentai. Sudužusių žibintų gatvės“ (N-7). 18.15 Šiandien. Aktualijų laida (su vertimu į gestų 15.30 „Mano čempionas“. 16.30 „Deksterio laboratorija“.
7). 20.30 Gyvenimas yra gražus. Gyvenimo būdo laida (N-7). U.Skonsmanaitė ir T.Ališauskas (N-7). 19.40 Nuo... iki... Gy- (N-7). 20.00 Žinios. 20.14 Kriminalai. 20.17 Verslas. 20.20 kalbą). 18.35 Sportas. 18.40 Orai. 18.45 TV serialas „Senis“ 17.00 „Nauji Laimingojo Luko nuotykiai“. 17.25 „Raganaitė
21.10 TV serialas „Svetimi“ (52) (N-7). 21.45 TV3 vakaro venimo būdo žurnalas. Vedėja R.Mikelkevičiūtė. 20.30 Nauja Sportas. 20.23 Orai. 20.25 Sąmokslo teorija. Tiesioginė dis- (166) (N-7). 19.55 Idėjų metas. Vedėjas D.Burkauskas. 20.25 Sabrina“. 18.00 Žinios. Orai. 18.20 Kauniečių akimis. 18.30
žinios. 21.50 TV3 sportas. 21.55 TV3 orai. 21.58 „Loto 6. versija (N-7). 21.00 TV serialas „Mano mylimas prieše“ (33). kusijų laida. Vedėjas A.Klivečka. 21.30 Geras filmas. „Kariai“. Loterija„Perlas“. 20.30 Panorama. 20.55 Verslas. 21.05 Kul- Muzikinė vaivorykštė (kart.). 19.30 Kultūros alėja (kart.).
Autoloto“. Loterija. 22.00 TV serialas „Lūpdažių džiunglės“ 21.30 Dviračio šou. Humoro laida. Vedėjas V.Šerėnas. 22.00 Veiksmo. JAV, 1994 m. (N-14). 23.50 Žinios. 00.04 Krimina- tūra. 21.10 Sportas. 21.15 Orai. 21.20 Savaitės atgarsiai. 20.00 Žinios. Orai (kart.). 20.20 Kauniečių akimis (kart.).
(2/8) (N-7). 23.00 TV serialas „Dingusi“ (6) (N-7). 00.00 TV Žinios. Verslas. Kriminalai. 22.34 Sportas. 22.38 Orai. 22.40 lai. 00.07 Verslas. 00.10 Sportas. 00.13 Orai. 00.15 Dok. Vedėjas V.Savukynas. Pertraukoje - 22.04 Loterija „Perlas“. 20.30 Muzika. 21.00 „Vienui vieni“. Istorinė drama (N-7).
serialas„Virusas„Andromeda“ (1/1) (N-14). 01.00 TV serialas „Džeris Makgvairas“. Drama. JAV, 1996 m. (N-7). 01.30 TV serialas „Ką daryti?“ (N-7) (kart.). 01.15 Žvejų mūšis. Laida 22.30 Vakaro žinios. 22.35 Sportas. 22.40 Orai. 22.45 TV 22.40 „Išrinktieji“ (N-14). 23.40 „Įstatymas ir tvarka. Nusi-
„Ryklys“ (14) (N-7). 02.00 Programos pabaiga. serialas„Arti namų“ (30) (N-7). žvejams (kart.). 01.50 Bamba (S). serialas„Dingę“ (4/13) (N-7). 23.45 Programos pabaiga. kaltimo motyvai“ (N-7).

tv gegužės 18 d. www.15min.lt/tvprograma

15.15 TV serialas „Nuodėmingoji“ (57) (N-7). 16.15 TV 15.30 TV serialas „Indiškos aistros“ (23). 16.30 TV serialas 15.00 Kunfu išmintis. TV žurnalas (kart.). 15.35 Animacinis 15.00 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus albumas. Laida lenkų kal- 10.45„Blogiukai ir Pabaisa“. 11.10„Nenugalimieji. Kovos tę-
serialas „Svetimas veidas“ (117) (N-7). 17.15 TV serialas „Velniūkštė“ (15). 17.35 TV serialas „Alisa. Širdžiai neįsakysi“ serialas „Kapitonas Malas“ (6). 16.05 Juokingiausi žmonės ba. 15.15 Dokumentinis serialas „Gyvūnų gelbėtojai“ (80). siasi“. 11.35„Pinkis ir Makaulė III“. 12.00„Viskas, ko dar neži-
„Gedimino 11“ (15) (N-7). 18.25 Susitikime virtuvėje. Ku- (12). 18.45 Žinios. 19.05 Sportas. 19.08 Orai. 19.10 Kaka- ir gyvūnai. 16.45 Asgardo kovotojai (N-7). 17.45 Nepaaiš- 15.45 TV serialas „Švelnusis Benas“ (56). 16.15 TV serialas note apie gyvūnus“. 13.00 „Įstatymas ir tvarka. Nusikaltimo
linarijos laida. Vedėjas L.Samėnas. 18.45 TV3 žinios, krimi- du. Pramoginė-informacinė laida. Vedėjai U.Skonsmanaitė ir kinami faktai (N-7) (kart.). 18.45 TV serialas „Mentai. Sudu- „Namelis prerijose“ (69). 17.15 TV serialas „Diagnozė: motyvai“ (N-7). 14.00 Teleparduotuvė. 14.30 „Atskalūnas“
nalai. 19.00 TV3 sportas. 19.05 TV3 orai. 19.10 TV serialas T.Ališauskas (N-7). 19.40 Paskutinė instancija. Tiriamosios žusių žibintų gatvės“ (N-7). 20.00 Žinios. 20.14 Kriminalai. žmogžudystė“ (79) (N-7). 18.15 Šiandien. Aktualijų laida (su (N-7). 15.30 „Mano čempionas“. 16.30 „Deksterio labo-
„Amžini jausmai“ (73) (N-7). 19.40 Prieš srovę (N-7). 20.30 žurnalistikos laida. Vedėja R.Janutienė. 20.30 Gyvenimas 20.17 Verslas. 20.20 Sportas. 20.23 Orai. 20.25 Akistata su vertimu į gestų kalbą). 18.35 Sportas. 18.40 Orai. 18.45 TV ratorija“. 17.00 „Nauji Laimingojo Luko nuotykiai“. 17.25
Žiūrim, ką turim... Informacijos šou (N-7). 21.10 TV serialas pagal moteris. Gyvenimo būdo laida. Vedėjas R.Vilkončius. Lietuva. Vedėjas A.Perednis. 21.00 Tarp miesto ir kaimo. TV serialas „Senis“ (167) (N-7). 19.55 Žurnalisto tyrimas. 20.25 „Raganaitė Sabrina“. 18.00 Žinios. Orai. 18.20 Kauniečių
„Svetimi“ (53) (N-7). 21.45 TV3 vakaro žinios, sportas, orai. 21.00 TV serialas „Mano mylimas prieše“ (34). 21.30 Dvira- žurnalas. Vedėja V.Čereškienė. 21.30 Geras filmas. „800 kul- Loterija„Perlas“. 20.30 Panorama. 20.55 Verslas. 21.05 Kul- akimis. 18.30 Muzika. 19.00 Kitokia Lietuva (kart.). 20.00
21.57 „Loto 6. Autoloto“. Loterija. 22.00 TV serialas „Vilko čio šou. Humoro laida. Vedėjas V.Šerėnas. 22.00 Žinios. Vers- kų“. Komiška drama. Ispanija, 2002 m. (N-7). 00.15 Žinios. tūra. 21.10 Sportas. 21.15 Orai. 21.20 Pinigų karta. Vedėjas Žinios. Orai (kart.). 20.20 Kauniečių akimis (kart.). 20.30
bilietas“ (2/8) (N-14). 23.00 TV serialas „Dingusi“ (7) (N-7). las. Kriminalai. 22.34 Sportas. 22.38 Orai. 22.40 „Gaujos 00.29 Kriminalai. 00.32 Verslas. 00.35 Sportas. 00.38 Orai. A.Tapinas. Pertraukoje - 22.04 Loterija „Perlas“. 22.30 Vaka- Muzika. 21.00„Supernova“ (1). Veiksmo trileris (N-7). 22.40
00.00 TV serialas „Virusas „Andromeda“ (1/2) (N-14). 01.00 vyrukai“. Veiksmo komedija. JAV, 2001 m. (N-14). 00.25 TV 00.45„Meilė su antspaudu„Visiškai slaptai“ (1). Trileris. Rusi- ro žinios. 22.35 Sportas. 22.40 Orai. 22.45 TV serialas „Las „Išrinktieji“ (N-14). 23.40 „Įstatymas ir tvarka. Nusikaltimo
TV serialas„Ryklys“ (15) (N-7). 02.00 Programos pabaiga. serialas„Arti namų“ (31) (N-7). ja, 2008 m. (N-14) (kart.). 02.55 Bamba (S). Vegasas“ (1/10) (N-7). 23.45 Programos pabaiga. motyvai“ (N-7).
2010 gegužės 17 d., pirmadienis

pramogos / 11
Kino kodas: savaitės premjeros
kodas:ejhrg1hejrw2gjbsnx22
kjkad5asd5ewt2ffrthy32hyttr
horoskopai gegužės 17 d.
Didvyrių konvejeris
tr1grtrggtr21rtgrtrt5grtrtgtg
rrt21rtgrttgrtg2154rt87dfgfd
Avinas. Jei verslo ir kitus reikalus tvarkote sąžiningai, tuomet
189fgddg48rgrtrrthynghn88rt viskas bus gerai. Tačiau gerokai sukomplikuosite reikalus, jei
įklimpsite į veidmainystę ar pasielgsite nesąžiningai.
rolandas
Apie ką mes čia
kodas:ejhrg1hewevgjrw2gjbsnx22
Jautis. Gali būti, kad susipainiosite savo meilės ryšiuose. At-
maskoliūnas
kjkad5asd5ewt2ffrthy32hyttr
tr1grtrgewsdfgtr21rtgrasyutrt5grtrtgtg
„Robinas Hudas“ („Robin sakingiau žvelkite į ištariamus pažadus. Pasidomėkite, kur ir
r.maskoliunas
rrt21rwertgrtiuiytgrtg2154rt87dfgfd
Hood“) JAV, 2010 m., 130 min. kam vaikai išleidžia pinigus, kuo jie domisi ir kuo užsiima.
@15min.lt
189fgddg48rgrotyfvwtrrthynghn88rt
Režisierius Ridley Scottas. Dvyniai. Gerą nuotaiką gali sutrikdyti neplanuoti rūpes-
Siužetas ir kontekstas Vaidina: R.Crowe, C.Blanchett, čiai. Vis dėlto ši diena nebloga spręsti finansines problemas.
Žmogaus charakterį for- M. von Sydowas. Venkite ginčų su sutuoktiniu – pavyduliaudami galite išpro-
muoja vaikystėje patirtos trau- Įvertinimas 2/4 vokuoti skyrybas.
mos ir džiaugsmai. O kaip tam- „Robinas Hudas“ Vėžys. Ši diena gali parodyti, kokie jūsų ir aplinkinių intere-
pama žmogaus teisių ir var- sai sutampa, o kokie – tampa kliuviniu. Atviri pokalbiai ga-
guolių gynėju? Blogo kara-
li padėti daug ką išsiaiškinti, bet kita vertus, gali suteikti ne-
liaus dėka. Robinas (R.Crow) tai įvertina svečią ir pasiūlo dingai startavęs su „Gladiato- tyrinė meilės linija; valdovų
malonių išgyvenimų.
ištikimai tarnavo Anglijos ka- jam perimti ūkį, o kartu – da- riumi“, režisierius toje juostoje klastingumas bei kerštingas
raliui Ričardui Liūtaširdžiui, bar jau našlę savo marčią Me- sukūrė ir savitą vizualinį sti- nenaudėlis iš elito sluoksnių. Liūtas. Pirmoje dienos pusėje suskubkite sutvarkyti skubius,
kai šis siaubė Palestiną trečio- rion (C.Blanchett). Robinas lių, išlaikytą 2005 metų filme Deja, prie gero priprantama. neatidėliotinus reikalus, kitaip jie įstrigs ilgam. Nespręskite su-
jo kryžiaus žygio metu. Ka- sutinka, tačiau ramiai pagy- „Dangaus karalystė“. Trečiasis Trūksta netikėtumo, originalių dėtingų problemų darbe antrą dienos pusę.
ralius mirė ir Robinas grįž- venti jam neteks. Gresia ka- mėginimas, kuriame pasako- sprendimų, kad nesusidarytų Mergelė. Būkite atidūs, elkitės apdairiai tvarkant turtinius,
ta namo. Tesėdamas pažadą ras tarp Anglijos ir Prancūzi- jama legendinio didvyrio gi- įspūdis, jog žiūrime dar vieną piniginius reikalus. Priimti sprendimai gali būti lemtingi. Nuo-
pakeliui sutiktam mirštan- jos, o vienas itin blogas naujo- mimo istorija – „Robinas Hu- profesionalią, bet visgi serialo dugniai išsiaiškinkite, kuo rizikuojate, ką laimėsite.
čiam kariui, jis su bendražy- jo karaliaus favoritas Godfris das“, deja, pats silpniausias iš dalį apie Tobulą Didvyrį. Kas
giais užsuka į Notingemą ati- (M.Strongas) jau griežia dantį visų. Taip, ir čia yra visi dvie- toliau: Vilius Telis? Jeigu tai Svarstyklės. Ryte mokėkite pasinaudoti palankiomis aplin-
duoti kalaviją velionio tėvui, ant santūriojo šaulio. jų pirmųjų filmų ingredien- būtų lietuvio režisieriaus fil- kybėmis, kolegų ir draugų pagalba. Vėliau griežtai neplanuo-
serui Volteriui. O ten kaip ty- tai: principingas didvyris, ku- mas apie Vytautą Didįjį ir Žal- kite darbų – netikėtai viskas gali pasikeisti.
Reziumė
čia reikia tokio tvirto vyru- ris nori tik ramiai ūkininkau- girio mūšį, jį būtų galima ver-
ko. Senasis Volteris (M. von R.Scottas puikiai įvaldė is- ti; karo žygis; narsūs poelgiai tinti puikiai. Iš R.Scotto nori-
Sydowas), nors ir aklas, grei- torinių epų kūrimo meną. Įspū- ir moralinės dilemos; punk- si kur kas daugiau.

Ko geriau nežinoti Apie ką mes čia


„Kloja“ („Chloe“)
Siužetas ir kontekstas žingsnelį. Ir dar. Taip prasi- JAV, 2010 m., 95 min.
Kai gyvenimas atrodo per- deda dviejų moterų susitiki- Režisierius Atomas Egoyanas.
nelyg puikus, kyla įtarimų. Gi- mai, kurie netrukus peraugs Vaidina: J.Moore, L.Neesonas,
nekologė Ketrina (J.Moore) su- į keistą, ne taip lengvai nu- A.Seyfried.
organizuoja savo sutuoktiniui traukiamą ryšį.
Įvertinimas 4/4
Deividui (L.Neesonas) gimta-
Reziumė
dienio siurprizą namuose. Jis
turi grįžti iš komandiruotės. Pradėti turbūt reiktų nuo
Vyras paskambina ir prane- to, kad „Kloja“ – labai pamo- įrodo šią tiesą, daug ką pa-
ša, kad pavėlavo į lėktuvą, to- kantis filmas apie pavydą ir jo sakydama be žodžių, tik sa-
dėl parskristi nespės. pasekmes. Kartais per daug vo didelėmis išraiškingomis „Kloja”
„Ar tik jis nemeluoja?“ – žinoti yra pavojinga. Jeigu ne akimis. Rutuliojantis siužetui,
Skorpionas. Dėl subjektyvių ar objektyvių priežasčių reikalai
iš karto topteli brandaus am- jūsų gyvybei, kaip būna kri- jos personažas tampa vis įdo-
gali imti strigti, apims netikrumo, pesimizmo jausmas. Nepasi-
žiaus Ketrinai. Ji susipažįsta su minaliniuose trileriuose, tai mesnis. Tai centrinė filmo fi- itin sėkmingai mėgina „ap-
duokite slogiai nuotaikai, antraip su ja ilgai neišsiskirsite.
prostitute Kloja (A.Seyfried) dvasinei ramybei. Juo labiau gūra, kuri greitai perima ini- drausti“ savo šeimyninę lai-
ir paprašo patikrinti Deivi- pasikliauti kito žmogaus žo- ciatyvą iš užsakovės Ketrinos. mę. A.Egoyano psichologinė Šaulys. Šiandieniniai susitikimai ir pokalbiai gali būti reikš-
do atsparumą jaunoms gun- džiais, kurio gerai nepažįs- Savo ruožtu J.Moore puikiai drama – gyvenimo fragmen- mingi jūsų ateičiai. Galbūt kažką svarbaus išsiaiškinsite su savo
dančioms merginoms. Eks- tate. Yra prekių ir paslaugų, įkūnija kritinio amžiaus mo- tas apie nesutramdomus jaus- draugais, pažįstamais, turėsite progą geriau juos pažinti.
perimento rezultatus nesun- ne visada matuojamų pini- terį, linkstančią į dvasinį ma- mus, pinigais neįkainojamas Ožiaragis. Galbūt patirsite kontrolę, patikrinimą darbe,
ku nuspėti, bet Ketrina nu- gais. Jauna ir talentinga ak- zochizmą. Matydama veid- emocijas ir lemtingus atsitik-
moksle. Gali nustebinti kolegų geranoriškumo, solidarumo
sprendžia žengti dar vieną torė A.Seyfried įtikinamai rodyje v ystantį grožį, ji ne tinumus.
trūkumas. Stenkitės nesuklysti, nes šiandieninės klaidos gali
daug kainuoti artimoje ateityje.

poligonas sudoku Vandenis. Tikriausiai neišvengsite tam tikros sumaišties,


sunku bus susigaudyti, kas teisūs ir kuo pasitikėti, kad nesu-
klystumėte svarbiuose jums sprendimuose.
Taisyklės:
2 5 7 6 8 7 1
T O l
Kiekviename žodyje turi būti panau- Žuvys. Galimas dalykas, kad aiškiai atsiskleis jūsų bendravi-
dota raidė, esanti dėlionės vidu- mo spragos. Galbūt teks susitaikyti su kai kuriais praradimais.
ryje. Negalima žodyje panaudo- ? 3 2
Natūralu, kad tokius patyrimus lydės nusivylimas. 5 9
N S i ti raidės daugiau kartų negu nu-

D T
rodyta dėlionėje. Galima naudo-
ti raides, giminingas duotosioms 7 1 8 6 6 9 4 8
www.15min.lt/horoskopai
Surinkę šį adresą, rasite horoskopą visiems ženklams 3
A (jei yra raidė „u“, galima ir „ū“, „ų“,
jei yra „s“, galima ir „š“ ir pan.). Jei- 9 8 7 4 1 2 6 9
gu yra žodis-atsakymas, tai to žodžio
dariniai negali būti naudojami (pvz.: jei „geras“, tai „geresnis“,
„geriausias“ jau negali būti).
2 7 9 8 dovanojami 8 4
Šiandien iki 16 val. atsiųskite ma-
žiausiai 15 žodžių-atsakymų el. paštu
5 1 9 3 9 5 1 7
poligonas@15min.lt (būtinai nurodyki-
te miestą, kuriame gyvenate) ir laimė- 3 1 9 7 2 4 5 3 8
kite „Copy1“ įsteigtą prizą – puodelį
su pasirinkta nuotrauka. 3 8 4 1
8 4 6 9 5 5 6
Labai
EASY lengvas # 97 EASY # 98

Užpildykite SUDOKU lentelę. Klaustu-


ku pažymėtame langelyje esantį skai-
anekdotai čių siųskite SMS žinute numeriu 1378
(žinutės kaina tik 1 Lt, dalyvauti gali visi
Pūkė Taškutis
Nors katytė yra netekusi vie- Labai mielas jaunas šunelis, ku-
Buratinas nekentė knygų. – Mamyte, kodėl mane mokyk- BITĖS GSM, OMNITEL, TELE2 abonen-
nos kojelės, tačiau puikiai bė- ris anksčiau buvo patekęs pas
Jis žinojo, iš ko jas gamina... loje visi melagiu vadina? tai). Žinutės langelyje rašykite: 15MIN
gioja ir šokinėja. Labai meili, jį skriaudusius žmones. Labai
– Petriuk, bet tu dar į mokyk- SU (gautas skaičius) Vardas Pavardė taiki ir trokštanti bendravimo prieraišus ir ištikimas šuo. Bus
– Veidrodėli, veidrodėli, pasa- lą neini! Miestas. Praėjusios savaitės nugalėto- su žmonėmis. mažo ūgio.
kyk, kas pasaulyje gražiausia?
2 7 9 4 5 4 2 9 3
ja Jolanta Paviržytė (pri-
– Pasitrauk, nematau! Vaikinas merginai: zą galite atsiimti „15min“ Gili sukrečianti istorija Pūkę ir Taškutį globoja „Lesės“ savanoriai. Jeigu norite tapti Pūkės
– Ateik vakare – namie redakcijoje, A.Goštauto g. šeimininku, skambinkite telefonu 8 605 33452 (Vilnius). Dėl Tašku-
Kaip atpažinti jaunąjį šiaulie-
čių vestuvėse?
nieko nebus.
Mergina atėjo. Namie nieko 6 1
40B, Vilniuje) 9 2 1 5 9 4
čio skambinkite telefonu 8 604 26451 (Kaunas).

9 www.15min.lt/sudoku 3 6 1
Jis apsirengęs juodais trenin- nebuvo.
gais. www.15min.lt/augintinis
anekdotai@15min.lt Surinkę šį adresą kompiuteryje arba telefone, rasite sudoku Surinkę šį adresą, rasite visus namų ieškančius augintinius

7 8 1 3 6 2 7 3 1 5
2010 GEGUŽĖS 17 D., PIRMADIENIS

12 / GARSENYBĖS

„InCulto“ – jau išlydėti Pagimdė dukrą Vokiečių supermodelis Claudia


Schiffer jau sūpuoja kūdikį – vo-
kiečių gražuolei ir jos vyrui kino
KRISTINA MAŽEIKAITĖ
k.mazeikaite@15min.lt režisieriui Matthew Vaughnui gi-
mė antra dukra. Tai jau trečiasis
Šiemet Lietuvai „Eurovizijos“ dai- poros vaikas.
nų konkurse Norvegijoje, Osle, ats-
tovaujanti nuotaikinga grupė „In- Garsenybių išplatinta-
Culto“ savo išlydėtuves paminėjo me pranešime teigiama, kad
griausmingais koncertais Kaune, Londono Portlando ligoni-
Klaipėdoje ir Vilniuje. Sostinėje nėje gimusi mažylė ir jos ma-
įvyko trankus paskutinis pasiro- ma jaučiasi gerai. Naujagimės
dymas gimtinėje. vardas savaitgalį nebuvo pa-
viešintas.
Šeštadienio vakarą mu- 39-erių C.Schiffer su ben- 2002-aisiais. Vos keletą dienų
zikos klube „New York“ gru- draamžiu sutuoktiniu turi prieš gimdymą pasirodė vo-
pė „InCulto“ surengė pasku- 7-erių sūnų Casparą ir 5-erių kiškojo „Vogue“ numeris, ku-
tinįjį atsisveikinimo koncer- „InCulto“ paskutiniame atsisveikini- dukrą Clementine. Supermo- rio viršeliui nėščia C.Schiffer
tą – jau šiandien „InCulto“ iš- mo koncerte negailėjo jėgų ir geros delis ir M.Vaughnas susituokė nusifotografavo nuoga.
skrenda į Oslą. nuotaikos, o prakaitas nuo J.Didžiulio
Koncertą grupė pradė- žliaugė upeliais. I.Gelūno nuotr.
jo smarkiai vėluodama – žiū-
rovus privertė laukti pusan- dainomis „Vanilla“, „Sabroso“, Įpusėjus koncertui sus- ti konkursinę dainą – ją grupė
tros valandos. Laimei, oras Michaelo Jacksono „Billie Jean“ kambo ir „InCulto“ eurovizi- sugrojo dar kartą koncerto pa-

/porele
buvo geras, tad publika links- versija bei senomis geromis – nė daina „Eastern European baigoje. J.Didžiulis savo ruož-
mai aptarinėjo tokio vėlavimo „Jei labai nori, tai reikia“, „Bo- Funk“, užkūrusi tikras links- tu paagitavo susirinkusiuosius

Visą fotogaleriją rasite www.15min.lt


priežastis. Galiausiai grupė į ogaloo“, „Pasiilgau aš namų“, mybes klube. skleisti pasaulyje žinią apie
sceną išėjo tik po dviejų ploji- „Wellcome to Lithuania“. Pas- Įsiaudrinusi publika prašė nuotaikinguosius „Eurovizi-
mo ir paraginimo bangų (be- tarosios dainos metu grupės ly- „InCulto“ dar kartą sudainuo- jos“ dalyvius iš Lietuvos.
je, Kaune koncertas vėlavo tik deris Jurgis Didžiulis nardė pu-
15 minučių). Muzikantai pasi- blikoje ir nepraleido progos pa- www.15min.lt/g10426
Surinkę šį adresą, rasite straipsnio fotogaleriją
rodymą pradėjo naujausiomis bendrauti su žiūrovais.

R.Polanskiui – nauji kaltinimai


Britų aktorė Charlotte Lewis sukė- paaiškino savo ilgametę tylą ir porelė
lė audrą kino pasaulyje, pareikš-
dama, kad 76-erių režisierius Ro-
tikino norinti kovoti ne tiek su
režisieriumi, kiek su Holivudu Vilma ir Justinas
manas Polanskis, jau turintis prob- apskritai. Pora teigia, kad jiems net sunku pasakyti,
kiek laiko draugauja,
lemų dėl seksualinių santykių su „Žinau, kad reikėjo kreiptis nes atrodo, kad kartu yra visą gyvenimą
. Abu mano, kad laiko
nepilnamete, ją išprievartavo, kai į teisėsaugą dar tada, bet buvau nereikia skaičiuoti, nes kai esi su SAV
O žmogumi, laikas tiesiog
ji buvo 16 metų. išsigandusi ir man buvo gėda. sustoja... Jiems laikas sustojo prieš 2,5
metų. O myli vienas kitą
Kažkodėl maniau, kad tai įvyko ne už tai, kad yra vienas kitam skirti ar
idealūs, o tiesiog už
Ch.Lewis, kuri vaidino dėl mano kaltės“, – sakė ji. Ak- paprastumą, už artumą ir už neapsako
mą šilumą būnant kar-
R.Polanskio filme „Piratai“ torė pridūrė pasiryžusi atskleis- tu, už kartu praleistą laiką, už išugdytą
pagarbą, pasitikėjimą ir
1986 metais, surengė spaudos ti ilgai saugotą paslaptį dėl to, už tai, kad jiems jau seniai nebeegzistuoja
žodis TU ar AŠ, nes
yra tik MES – dvi širdies puselės, surad
konferenciją, kurios metu, pa- kad daugelis Holivude palaiko usios viena kitą.
laikoma advokatės, pranešė, R.Polanskį, o tai „duoda pedo-
kad režisierius turėjo su ja ly- fi lams pagrindo manyti, kad 1986-ieji Kanų kino festivalyje, kur Ch.Lewis ir R.Po-
„15min“ porelės konkursas!
tinių santykių prieš 25 metus gali būti nebaudžiami“. lanskis pristatė filmą „Piratai“. AFP/Scanpix nuotr. Atsiųskite mums pačią originaliausią savo
nuotrauką,
Prancūzijoje. Ch.Lewis teigė, kad reži- parašykite, kiek laiko jūs draugaujate ir
už ką labiau-
Savaitgalį Ch.Lewis davė iš- sierius ją prievartavo ir mani- „Jis šaltai pasakė, kad jei ti su visomis aktorėmis, su ku- siai vienas kitą mylite. Kiekvieną pirma
dienį skelb-
sime porą-nugalėtoją ir įteiksime jai
skirtinį interviu britų laikraščiui puliavo, o tai neigiamai atsilie- nesu pakankamai suaugusi riomis dirba, nes taip jas pažįs- 300 Lt vertės
kvietimus į „Vichy“ vandens parką Vilniu
„The Mail on Sunday“, kuriame pė visam jos gyvenimui. Mote- su juo pasimylėti, tai nesu pa- ta“, – pasakojo dabar jau 42-ejų je. Laiškų
laukiame adresu konkursai@15min.lt
tikino norinti, kad R.Polanskis ris citavo R.Polanskį jų susiti- kankamai suaugusi ir fi lmuo- Ch.Lewis. R.Polanskis šio in-
„gautų ko nusipelnęs“. Moteris kimo metu. tis, o jis privalantis permiego- terviu nekomentavo.

Trūksta www.ikrauk.lt
iškilumų

Pirmadienis, 05-17 d.

Audros padariniai Kaune


„Įkrauk“ reporterė – Lina
„Kaune praūžu-
sios audros neatlaikė
didžiulis kaštonas.
Raudonos lūpos, šviesios
Griūdamas medis
garbanos ir veriantis žvilgsnis.
sulaužė ne tik šalia
Visa tai turi 41-erių aktorė Nao-
mi Watts (nuotr. viršuje), kuriai stovėjusią tvorą, bet
biografinėje juostoje „Blondinė“ ir viešojo transpor-
(angl. „Blonde“) teks užduotis to stotelę, užtvėrė
įkūnyti legendinę Marilyn Mon- visą šaligatvį“ – rašo
roe (nuotr. apačioje). Tiesa, bri- Lina. Daugiau nuot-
tų žurnalistai nepraleido progos raukų apie praūžu-
pašiepti kino kūrėjus, jog neat- sios audros padari-
sižvelgė, kad M.Monroe krūti- nius galite peržiūrė-
nė buvo gerokai didesnė. ti www.ikrauk.lt

Portalas „Įkrauk“
yra skirtas Jums, mieli skaitytojai. Jei pastebėjote kažką
įdomaus, ko nepamatė žurnalistai, jei turite naujienų iš
savo miesto ar miestelio, pasidalinkite jomis su visa Lietu-
va! Įkrauti žinią (tekstą, nuotraukas, video) visai paprasta,
tereikia užsiregistruoti skaitytojų naujienų portale
http://www.ikrauk.lt.
Įkrauti galima tik savo autorinę naujieną, už informacijos
patikimumą atsako pats ją įkrovęs naujienos autorius.