You are on page 1of 28

KAUNAS 2010 M. GEGUŽĖS 21 D.

, PENKTADIENIS

GARSENYBĖS / 16 psl.
Tadą Blindą įkūnys
Mantas
Jankavičius
Teismas: mergaitė kol
kas lieka pas Venckus
Advokatą A.Venckų, kuris
viešai perskaitė Panevėžio
teismo nutartį, minia pasitiko
santūriai. Kai kurie sakė, kad
džiaugtis dar nėra kuo.
E.Ovčarenko nuotr.
SPORTAS / 11 psl.
Rezultatas lygus – 3:3
|

„Žalgiris“ po atkaklios kovos 77:63


ISSN 1882-5322

nugalėjo „Lietuvos rytą“ ir išlygino


serijos iki keturių pergalių rezultatą.
|
Nr. 52 (887)
Tiražas 55000 egz. (audituojamas UAB „Ernst & Young Baltic“) |

PRAMOGOS / 15 psl.
Penktadienio interviu
su šokėja E.Visockaite

MIESTAI / 5 psl.
Abiturientai žvalgosi
į užsienio universitetus
Studijas užsienyje ketina
rinktis kone kas šeštas mokyklą Nuo praėjusio penktadie- „15min“ jau rašė, dėti prie Kedžių ir Venckų namų
baigiantis Lietuvos moksleivis. nio Garliavoje, prie Kedžių kad gegužės 15 dieną pradėjusi vos tik paskelbta, kad
ir Venckų namų, budėju- teisėjas B.Varsackis bu- velionio D.Kedžio ir L.Stankū-
sią minią vakar pasiekė vo priėmęs nutartį, pa- naitės dukrelės globa atiduota
ypač laukta žinia. gal kurią Drąsiaus Ke- jos motinai.
ORŲ PROGNOZĖ / 2 psl. džio ir Laimutės Stan- Antstolio galvos skausmu ta-
Ba ig ia nt is da r- kūnaitės dukra turėjo pusius darbus vakar laikinai už-
RYTOJ PORYT bo dienai, praneš- būti skubiai grąžinta baigė Panevėžio apygardos teis-
ta, kad, išnagrinėjęs jos motinai. Tiesa, šią mas, skubos tvarka išnagrinėjęs
Neringos Venck ie- nutartį N.Venckienei N.Venckienės skundą. Panevė-
nės skundą, Pane- turėjęs įteikti antstolis žio teismas nutarė skubų teisė-
vėžio apygardos teismas nuta- teismo teisėjo Broniaus Varsac- Marekas Petrovskis iki pat ket- jo B.Varsackio nutarties vykdy-
rė pritaikyti laikinąsias apsau- kio nutarties vykdymą. Teismo virtadienio pavakarės nesuge- mą sustabdyti.
gos priemones ir sustabdė sku- sprendimu, mergaitė kol kas lie- bėjo to padaryti. Patekti į Venc-
bų Kėdainių rajono apylinkės ka Venckų namuose. kų namus jam trukdė minia, bu- Nukelta į 2 psl.

Gyvas
žmonių portalas
VISOS TAVO MIESTO NAUJIENOS

www.ikrauk.lt
2010 GEGUŽĖS 21 D., PENKTADIENIS

2 / KAUNAS
Kauko laiptų turgus
Teismas: mergaitė kol jau pradeda sezoną
kas lieka pas Venckus
Nuo šio sekmadienio mažoji Kauno moterys ir kiti bendravimo ieš-
agora – popietė ant Kauko laiptų kantys žmonės.
– vėl sugrįžta į senąją vietą. „Šiame turguje nerasite
masinės gamybos prekių, čia
Ant pledų išsitiesę ir be- skatinamas sąmoningas var-
TOMAS GRIGALEVIČIUS
RAIMONDA MIKALČIŪTĖ sibūriuojantys įvairių kar- tojimas ir lygiaverčiai mai-
tų žmonės, skambanti muzi- nai. Galiausiai, visa tai, kas
kaunas@15min.lt
ka, šviežios braškės, ką tik iš- čia vyksta, tėra pretekstas kar-
Atkelta iš 1 psl. keptas pyragas, autoriniai pa- tu gerai praleisti laiką lauke,
Panevėžio apygardos teis- puošalai, seni rakandai – taip pamatyti bendruomenės žmo-
mo Civilinių bylų skyriaus tei- praėjusių metų Kauko laiptų nes, pažaisti su vaikais gryna-
sėjų kolegija vakar išnagrinė- popietę atsimena ten daly- me ore, prigulti ant žolės, iš-
jo du N.Venckienės prašymus: vavusieji. Sulaukę klausimų simainyti knygą, surasti nau-
skundą, kuriame prašoma pa- apie tai, ar smagi sekmadie- ją pašnekovą“, – sakė turgelio
naikinti Kėdainių teismo nu- ninė atrakcija vyks ir šią va- sumanytojai.
tartį ir bylą perduoti pirmo- sarą, rengėjai nutarė nedelsti Pirmojoje Kauko laiptų po-
sios instancijos teismui nagri- ir dar neprasidėjus kalendo- pietėje dalyvaus šie „veikėjai“:
nėti iš naujo, taip pat atskirą jos rinei vasarai sugrąžinti tra- smagių niekučių, papuošalų
prašymą taikyti laikinąsias ap- diciją sekmadieniais rinktis ir kitų niekučių kūrėjai „Re-
saugos priemones (t.y. sustab- Žmonės nuo Kedžių ir Venckų namų prieigų ant Kauko laiptų. plique Boutique“, „Moytoy“
dyti Kėdainių teismo sprendi- nesitraukia jau savaitę. E.Ovčarenko nuotr. Bendradarbiaujant Kau- dizaineriai, kirpykla „Prima“,
mą skubiai grąžinti D.Kedžio ir no jaunosios kartos meni- kaip ir pernai veiks gerų knygų
L.Stankūnaitės dukters sugrą- džia, bet ir apsaugo mažame- rezonansinė byla, manau, kad nagrinėjimą. Vakar popiet apie ninkams ir Žaliakalnio ben- mainykla, čekišku alumi, šal-
žinimą mamai). čio vaiko interesus. viskas ilgai netruks“, – patikino tai sužinojęs antstolis Marekas druomenei praėjusią vasarą ta arbata ir šviežiu limonadu
Teisėjų kolegija nuspren- J.Gudelienė. Tačiau greičiausiai Petrovskis teigė, kad Panevė- buvo sukurta aplinka, kurioje girdys ir užkandžiais maitins
Su teta gyvens
dė, jog, kol bus išnagrinėtas mergaitė pas laikinąją globėją žio apygardos teismo sprendi- kiekvieną sekmadienį Kauko „Suflerio būdelė“, muzika pa-
mažiausiai 20 dienų
N.Venckienės apeliacinis skun- N.Venckienę gyvens mažiausiai mas jo veiksmams įtaką darys laiptų fontano dugne burda- sirūpins Gvidas (Partyzanai),
das dėl visos Kėdainių teismo Kaip „15min“ teigė Panevė- 20 dienų. Būtent toks terminas tiesiogiai: kol nebus išnagrinė- vosi dailininkai, tapę prekei- Marius Banga.
nutarties, mergaitė turi likti da- žio apygardos teismo atstovė Jo- yra suteiktas byloje dalyvaujan- ta N.Venckienės apeliacija, jam viais, mamos, dalinančios ką Planuojama, kad jaukios
bartinėje gyvenamojoje vieto- lita Gudelienė, laikinosios ap- čioms šalims, kad šios galėtų pa- nereikės rūpintis, kaip įteikti Kė- tik namie keptus pyragus, ar- Kauko laiptų popietės šurmu-
je, t.y. N.Venckienės namuose. saugos priemonės bus taikomos teikti savo atsiliepimus į skun- dainių teismo nutartį. chitektės ir žurnalistės, virtu- liuos iki rudens. Turgelio lai-
Panevėžio teisėjai pabrėžė, kad tol, kol teismas išnagrinės gau- dą. Tik praėjus šiam terminui, Šešias paras prie Venckų ir sios knygų mainytojomis, mu- kas nepasikeitęs: rasti žmo-
toks nutarimas ne tik nepažei- tą apeliaciją. „Kadangi tai yra teismas gali pradėti apeliacijos Kedžių namų budėję žmonės zikantai, sendaiktininkai, be- nių jame bus galima sekma-
vakar džiaugėsi išgirdę, jog kol retes mezgančios kaimynystės dieniais, 12–18 val.
kas D.Kedžio ir L.Stankūnaitės
dukra teisėtai galės gyventi Venc- Nuo šio sekmadienio iki rudens Kauko
kų namuose. Tačiau išsiskirstyti laiptų prieigose miestiečiai kviečiami pasi-
nerti į jaukų šurmulį. E.Ovčarenko nuotr.
neketino. „Šiandien švęsim, bus
šokių ir krepšinio vakaras. Ta-
čiau skirstytis nežadame. Rei-
kia Ūso (verslininkas Andrius
Ūsas, kuris yra vienintelis įta-
riamasis vadinamojoje Kauno
pedofilijos byloje – red.) teismo
sulaukti“, – sakė Kedžių rėmėjai.
Panevėžio teisme Kauno pedo-
filijos bylos nagrinėjimas numa-
tytas gegužės pabaigoje.

orai
Lietuvoje Šiandien Europoje Saulė teka 05:04
ŠIAULIAI Saulė leidžiasi 21:29
Šiandien visoje Lietuvoje bus Atėnai +22 Paryžius +21
šilta – 23-24 °C, be lietaus. Naktį – 11 °C. KLAIPĖDA +23 PANEVĖŽYS Dienos ilgumas 16:25

Rytoj dieną galimas trumpas lietus, +17 +24 Berlynas +20 Praha +16 Mėnulio fazė – Priešpilnis.
UTENA
vietomis perkūnija, oras sušils iki 22 °C, Londonas +21 Ryga +22 vardadieniai
Klaipėdoje kiek vėsiau – 16-17 °C. +23 Madridas +25 Roma +21 Aknė, Aldas, Feliksas, Teobaldas,
2-3
ŠIAURĖS RYTŲ Maskva +22 Stokholmas +19
Vaidevutis, Valentas, Vydmina.

Artimiausiomis dienomis

Vilnius +11
05-22 NAKTĮ 05-22 DIENĄ

+22
05-23 NAKTĮ

+10
05-23 DIENĄ

+19
KAUNAS
+23 VILNIUS
+23
Minskas
Oslas
+22
+21

Interaktyvus orų žemėlapis


Talinas
Varšuva
+21
+20
1932
Gegužės 21-ąją amerikiečių
pilotė Amelija Erhart tapo
Kaunas +11 +22 +11 +18 pirmąja moterimi lakūne,

Klaipėda +11 +16 +8 +13 www.15min.lt /orai savarankiškai perskridusia


Atlanto vandenyną.
2010 GEGUŽĖS 21 D., PENKTADIENIS

KAUNAS / 3

Elgetavo panoręs
neeilinės patirties
M.Bernotas neslėpė, jog po eksperimen-
to jo požiūris į elgetas pasikeitė iš esmės
– vaikinas savo kailiu įsitikino, jog išmal-
dos prašymas yra sunkus ir pavojų kupi-
nas užsiėmimas. A.Koroliovo nuotr.

Orlandas, paklaustas apie vęs gana pasyvus pinigų kauly- viena jauna mergina. Kai vienas
savo uždarbį, jaunuoliui pasa- tojas. Priešingu atveju, anot eks- vyras paklausė, kokiam tikslui
kojo per valandą surenkantis perimentatoriaus, uždarbis ga- renku pinigus ir aš jam neatsa-
nuo 5 iki 10 Lt. lėjo būti ir didesnis. Studento kiau, jis net supyko. Šiaip galvo-
Tiesa, kai sekasi, suma kar- dėžutėje per vieną valandą at- jau, kad bus blogiau, bet viskas
tais išauga ir iki 20 Lt. Pasak sidūrė dvi dviejų litų bei daug vyko tikrai sklandžiai“, – api-
M.Bernoto, jį labiausiai nuste- smulkesnių monetų. bendrindamas prie arkikated-
bino Orlando žodžiai, jog elge- „Daugiausia aukojo vidu- ros bazilikos praleistą valandą,
tą labiausiai pradžiugina atve- tinio amžiaus žmonės. Buvo ir pareiškė M.Bernotas.
„Draugai netikėjo, kad Per valandą – iki 20 litų jai, kai žmonės paaukoja ge-
TOMAS
GRIGALEVIČIUS aš išdrįsiu. Aš pats irgi šiek Vis tik M.Bernotas galė- ro maisto. Policijos komentaras
tiek abejojau. Bet nugalė- jo jaustis gana ramus, mat dar Lyg tyčia matant studentui Kauno centro policijos komisariato viršininko pavaduotojas
t.grigalevicius
@15min.lt jau savo baimes ir ryžausi“, prieš eksperimento pradžią spė- viena moteris Orlandui atnešė Danas Česnauskas:
– pasakojo iš Joniškio kilęs jo susibičiuliauti su prie minė- nemažą gabalą kumpio, kurį el- Retkarčiais mes imamės akcijų, susijusių su elgetomis. Jas or-
Kas gali priversti jauną ir sveiką jaunuolis. tos arkikatedros bazilikos nuo- geta priėmė su džiaugsmu. ganizuojame ne tam, kad juos išvaikytume, o tam, kad elge-
jaunuolį nugalėti gėdą ir ištiesus Šiek tiek jaudindamasis lat „dirbančiu“ elgeta. Orlandu toms suteiktume kuo daugiau reikalingos informacijos. Paaiš-
Gavo dvi dviejų
ranką praeivių prašyti išmaldos? dėl savo saugumo, KTU an- prisistatęs barzdotas vyras jau- kiname, kur yra nakvynės namai, pasakome, kur jie gali nemo-
litų monetas
Dėl prarasto darbo pradėjęs kan- trakursis į pagalbą pasikvie- nuolį tikino išmaldos prašantis kamai pavalgyti ir išsiaiškiname, ar jiems yra rimtas reikalas el-
kinti pinigų stygius? Gurgiantis pil- tė kelis draugus. Kaip paaiš- jau 14 metų. „Šeši litai ir trisdešimt cen- getauti. Pasitaiko, kad jie net nežino, jog jiems priklauso pašal-
vas? Nebūtinai, elgetavimui gali- kėjo vėliau – grėsmė ekspe- „Jis pasakojo, kad elgetau- tų“, – šyptelėjo studentas, pa- pa. Aišku, yra ir tokių, kurie elgetauja tam, kad prisidurtų prie
ma ryžtis ir dėl smalsumo. rimentą atlikusiam jaunuo- ti pradėjo gimus sūnui. Ties ta klaustas apie savo uždarbį per algos ar netgi tam, kad sutaupytų anūkui skirtam kompiuteriui.
liui, nežinančiam nerašytų bazilika buvo būtent jo teritori- valandą, kai jis ragavo elgetos Kauno centre išmaldos nuolatos prašo bent 8 elgetos.
Kauno technologijos uni- benamių įstatymų, tikrai bu- ja. Išmaldos prašytojas tvirtino, duonos. M.Bernotas tvirtino bu-
versiteto (KTU) Socialinių vo iškilusi. kad daugelis žmonių jį puikiai
mokslų fakultete į verslo admi- Eksperimentą M.Bernotas
nistravimo paslaptis besigili- pradėjo ryte, 9.45 val. Jaunuolis, Buvo la-
nantis Mindaugas Bernotas iš- elgetavęs lygiai valandą, pasa-

SKRISKITE PIGIAU IŠ
maldos prašančią ranką ištie- kojo, jog pats to nežinodamas bai ne-
sė savo noru. pasirinko puikų laiką išmal- jauku, kai keli

KAUNO
22 metų studentas, sociolo- dos prašymui. „Kai aš elgeta-
gijos paskaitos metu gavęs už- vau, iš pradžių viena žmonių benamiai ap-
duotį atlikti eksperimentą, nu-
tarė padaryti tai, ko tikrai ne-
masė išėjo iš bažnyčios, o pas-
kui kita atėjo“, – trumpai pa-
link mane pra-
pamirš visą gyvenimą. aiškino studentas. dėjo sukti ratus.
Marškiniais ir liemene pa- Jaunuolis prisiminė iškart
sipuošęs jaunuolis, į rankas pajutęs į jį įsmigusius aplink pi- Sakė M.Bernotas.
pasiėmęs iš popieriaus sukli- nigus kaulijančių elgetų žvilgs-
juotą dėžutę, sekmadienio ry- nius: „Viena senolė bambėjo pažįsta ir noriai aukoja. Orlan-
tą stoviniavo prie Senamies- ir tikrai matėsi, kad buvo la- das taip pat pasakojo, kad savo

10
tyje esančios Kauno Šv. apaš- bai pikta. Buvo labai nejauku, teritoriją jam kartais tenka gin-
talų Petro ir Povilo arkikated- kai keli benamiai aplink ma- ti kumščiais ar net pagaliais“, –
ros bazilikos. ne pradėjo sukti ratus.“ teigė M.Bernotas.

OSLO
(RYGGE)

TAMPERE Į VIENĄ PUSĘ

PARIS
(BEAUVAIS) LT
KTU studentą sudomino Senamiestyje besisu-
MILAN
(BERGAMO)
ĮSKAITANT MOKESČIUS
kiojančių elgetų pašnekesys, kurio metu išmal-
dos prašytojai vieni kitiems skundėsi, esą tą
dieną labai mažai turistų. A.Koroliovo nuotr.

KELIAUKITE BIRŽELĮ

Pirkite iki 2010-05-24. Priklausomai nuo bilietų skaičiaus, kitų keliavimo sąlygų. Plačiau
www.ryanair.com. Neįskaitant mokesčių už pasirenkamas paslaugas.
2010 GEGUŽĖS 21 D., PENKTADIENIS

4 / KAUNAS

Iš smėlio – spalvingiausi herojai Tačiau pirmadienį pradėję kur- Organizatoriai prasita-


RAIMONDA
MIKALČIŪTĖ ti skulptūras iš smėlio, atvež- rė, kad greta minėtų smė- Skulptūroms pagaminti me-
to iš Rizgonių karjero, esančio lio skulptūrose atgimusių nininkai iš įvairių šalių su-
r.mikalciute
@15min.lt Jonavos rajone, menininkai objektų ir žmonių, bus ir ki- naudojo 500 tonų specialaus
negailėjo jam pagyrų. tų – iš politikos bei šou vers- smėlio. E.Ovčarenko nuotr.
Rytoj Kauno „Akropolio“ pa- „Tai geriausias mano ka- lo pasaulio.
šonėje įvyks pirmasis Lietuvo- da nors naudotas smėlis. Iš jo Nuo smalsuolių t voros
je tarptautinis smėlio skulptū- lengva kurti“, – sakė dinozau- slepiamos skulptūros lanky-
rų festivalis. rų skulptūras kuriantis tarp- tojams bus parodytos tik šeš-
tautinių festivalių nugalėto- tadienį, tačiau vienos jų vir-
Įspūdingus kūrinius, su- jas Jukka Lakela iš Suomijos. šūnę praeiviai jau šią savaitę
kurtus iš lietuviško smėlio, galėjo matyti ir aptarinėti. Tai
Įvairiausios skulptūros
visi norintys galės apžiūrėti – aukščiausias būsimo parko
tris mėnesius – tiek laiko ap- Be šios skulptūros, savaitę eksponatas – 6 metrų popsce-
tvertoje teritorijoje šalia Kar- plušantys menininkai sukū- nos dievo Michaelo Jacksono
melitų bažnyčios ir „Akro- rė 14 įspūdingų smėlio kūri- smėlio skulptūra.
polio“ veiks smėlio skulptū- nių, kurių aukštis – nuo 2 iki
Įvairiataučiai autoriai
rų parkas. 6 metrų.
Brangią dovaną (festivalio Smėlio skulptūrų parke Visas skulptūras kuria mar-
biudžetas siekia maždaug 150 bus galima pamatyti legendi- gaspalvė komanda – skulptoriai
tūkst. Lt – red.) kauniečiams nį Kauno krepšininką Arvydą ir menininkai iš 8 šalių: JAV,
padovanojo verslininkai, nu- Sabonį bei Kauno „Žalgirio“ Japonijos, Didžiosios Britani-
sprendę, jog tokiam renginiui krepšinio komandos dabar- jos, Suomijos, Latvijos, Rusi-
nebūtinas paplūdimys, tereikia tinį kapitoną Dainių Šalengą, jos, Airijos ir Lietuvos.
rasti tinkamo smėlio. Pradė- „Formulės 1“ bolidą ir daug- Pastarieji – bene vieninte-
jus ruoštis, paaiškėjo, kad tai kartinį „Formulės“ varžybų liai, turintys skulptorių išsila-
sudėtingas uždavinys. čempioną Michaelą Schuma- vinimą, todėl, kaip patys juo-
„Su keliais festivalio da- cherį, JAV Laisvės statulą, Pi- kavo, į smėlio skulptūrų kūri- tūras. Esame skulptoriai, to- būsimų skulptūrų maketus“, Išvysti skulptūras Kaune
lyviais apvažiavome ne vie- zos ir Eifelio bokštus, anima- mą žiūri ypač profesionaliai. dėl žinome, kaip daryti skulp- – sakė iš smėlio miniatiūrinę bus galima kasdien, 10–21 val.,
ną vietą, kol radome tinkamo cinio filmo „Šrekas“ pagrindi- „Iš smėlio kuriame pirmą tūras. Šiame festivalyje talki- Trakų pilį kuriantys skulpto- iki rugsėjo. Įėjimas kainuos 5
smėlio“, – prisiminė festivalio nį herojų, Trakų pilį vaizduo- kartą, tačiau tai nereiškia, kad nome ir organizatoriams, pa- riai Donatas Mockus ir Liutau- litus. Skulptūrų parko atidary-
sumanytojas Kęstutis Isakas. jančius smėlio statinius. padarysime prastesnes skulp- vyzdžiui, padarėme kai kurių tas Greižė. mas – šeštadienį, 14 val.

Sugrįžta RyRalio renginiai


vakarėlių dvasia Penktadienis, gegužės 21 diena

TEATRAI
Kauno kamerinis teatras
18 val. „Mergvakaris“.
Kauno valstybinis dramos
teatras
18 val. „Laimingi“.
Kauno valstybinis muzikinis
teatras
18 val. operetė „Naktis Venecijoje“.
RyRalio didžėjai pastaruoju metu vis rečiau dovanoja iš-
skirtinės muzikos ir atmosferos vakarėlius, tačiau šį savait- Kauno mažasis teatras
galį gerbėjų nenuvils. „Pop Star Bar“ archyvo nuotr. 19 val. „Mylimiausi“.

Šį savaitgalį į šokių muzikos ir kok- su jų muzika ir atmosfera, pri- KLUBAI


teilių barą „Pop Star Bar“ sugrįžta vertė suklusti.„Nutarėme pil- „Nautilus“
hauso muzikos dievais vadinami Ry- dyti gerbėjų norus. Jau šiandien 19 val. Sasha Song.
Ralio didžėjai. Šį legendinį duetą, garsiausi Kauno choro atstovai, „Pop Star Bar“
grosiantį visą penktadienio naktį, hauso muzikos patriarchai Lau- 22 val. RyRalio DJs: Lauris Lee &
kitą dieną pakeis naujieji laikino- ris Lee ir Karalius vėl kartu“, –
Karalius.
sios sostinės naktinių pramogų he- žadėjo baro šeimininkai.
rojai – DJ Bartukai. Šeštadienio naktis „Pop „Siena“
Star Bar“ bus skirta šiandieni- 22 val. Kauno miesto dienos
Ištikimiausių hauso muzi- niams herojams, besisvaidan- afterparty.
kos gerbėjų nusivylimui, šim- tiems devintojo ir dešimtojo de- „Bar'Bara“
tus darbų turintis RyRalio du- šimtmečio muzikiniais koktei- 22 val. DJs: Maxine Hardcastle
etas vis rečiau kartu susitinka liais. „Fenomeną, kuriam nėra (Londonas), Julia Fedotova (Pure
už pulto. Nors kartą per mėnesį ribų, myli tiek daug žmonių, Future), Biachi (Pink Poison).
jie turi savo vardinę naktį „Pop kad vienintelis nusiskundimas
Star Bar“, tačiau kartais didžią- po jų vakarėlių būna „per ilga KITI RENGINIAI
ją tos nakties laiko dalį „suval- eilė prie durų“. Ar gali būti dar
„Forum Cinemas“
go“ garsūs jų svečiai. Bet, kaip iškalbingesnis komplimentas
19 val. „Kitokio kino klubas“
prisipažįsta duetas, nuolat gau- vakarėliui bei jų herojams?“–
pristatys pasaulyje garsėjantį
nami gerbėjų laiškai apie tai, DJ Bartukams liaupsių negai-
A.Nekrasovo dokumentinį filmą
kad trūksta RyRalio vakarėlių lėjo baro atstovai.
„Rusų kalbos pamokos“. Seansas
nemokamas.
LR Istorinė Prezidentūra
17 val. Lauko parodos „Važiuojam!
Transportas laikinojoje sostinėje“
atidarymas. Po atidarymo Istorinės
Prezidentūros sodelyje vyks mugės
vargonų pristatymas ir lengvosios
muzikos koncertas.
Kauno valstybinė filharmonija
17 val. Lietuvos vaikų ir moksleivių
televizijos konkurso „Dainų
dainelė“ Kauno miesto dalyvių
koncertas.
VDU Menų centras
18 val. Laisvojo universiteto pas-
kaita „Psilikono teatras. Atsitiktinu-
mo fenomenas“.
Kauno Maironio gimnazija
15 val. Steigiamojo Seimo 90-
mečio paminėjimas.
2010 GEGUŽĖS 21 D., PENKTADIENIS

MIESTAI / 5

Abiturientai žvelgia į užsienį


GEDIMINAS
kyklose trūksta informacijos
apie profesinį orientavimą bei
GASIULIS
apskritai diskusijos apie stu-
g.gasiulis
@15min.lt
dijų sąlygas užsienyje.
Renkasi racionaliai
Šįmet pirmą kartą šalyje atlikta
mokyklų ir gimnazijų abiturien- Jauni žmonės sprendimus
tų apklausa parodė, jog studijas daro viską apgalvoję ir renkasi
užsienyje ketina rinktis kone kas racionaliai, tačiau nereikia už-
šeštas mokyklą baigęs jaunuolis. miršti ir jaunatviško optimiz-
Ministras G.Steponavičius (k.) prita-
Kai kuriose mokyklose emigruoti mo bei drąsos, pabrėžia psi-
ria Moksleivių sąjungos prezidentui
nusprendusių abiturientų skaičius G.Satkauskui, jog gabiausius moks- chiatras Linas Slušnys. „Jau-
siekia 40 ar net 60 procentų. leivius užsienio universitetai trau- ni žmonės tiesiog yra drąsūs.
kia dėl aukštesnės studijų kokybės. Jie moka paskaičiuoti, bet taip
Kadangi nei Statistikos de- Š.Mažeikos/BFL, I.Gelūno nuotr. pat nebijo judėti, nebijo atsi-
partamentas, nei Švietimo ir durti užsienyje, nebijo sveti-
mokslo ministerija ar kitos ins- mos kalbos – tai ir lemia, kad
titucijos emigruojančių abitu- jie išvyksta. Dalis jų turbūt
rientų duomenų nerenka, Lie- sugrįš, nereikia to bijoti, tai
tuvos studentų atstovybių są- yra normalus procesas“, – tei-
jungai (LSAS) kilo idėja atlikti Daugiausia studijuoti už- dinimo dienos buvo deklaruo- rinkti universitetą ir studijų mo sąlygas. Būna ir tokių atve- gė L.Slušnys. Jis pridūrė, kad
apklausą. Iš Lietuvos viduri- sienyje ketinančių abiturientų jama, jog aukštojo mokslo re- programą. Ministro nuomo- jų, kai vaikai turi išvykti kar- didelę įtaką turi ir pasitikėji-
nių mokyklų „Top 50“ sąrašo yra KTU gimnazijoje ir Kauno forma rengiama laisvos rinkos ne, studijos užsienyje labiau tu su tėvais ir ten studijuoti“, mas Lietuvos studijų sistema,
duomenis apie užsienyje stu- Jono Basanavičiaus vidurinė- principu. Keista, jog vadovau- domina gabiausius mokslei- – sakė G.Satkauskas. taip pat noras įsigyti univer-
dijuoti ketinančius abituri- je mokykloje (po 59 proc.) bei jantis tokiais rinkos principais vius dėl to, kad jų siekiai yra Tačiau, jo nuomone, proble- salesnį, plačiau pripažįstamą
entus pateikė 36 mokyklos ir Vilniaus M.K.Čiurlionio menų buvo pamirštas pagrindinis didesni. „Aš manau, kad tai ma yra ne tai, kad abiturientai diplomą. „Aš manau, kad jau-
gimnazijos. gimnazijoje (41 proc.). rinkos elementas: klientas jo- yra pozityvu, ne vien negaty- renkasi studijas užsienio uni- ni žmonės moka skaičiuo-
Apklausa parodė, jog iš kiu būdu nesirinks paslaugos, vu, ir dėl to verkšlenti nerei- versitetuose, o tai, kad išvykę ti. (...) Juo labiau kad Lietu-
Reformos pasekmė?
maždaug pusketvirto tūkstan- kuri neatitinka jo lūkesčių ar kėtų. Tačiau reforma pradėta nusprendžia nebegrįžti į Lie- voje studijų kaina yra gana
čio apklaustų abiturientų į už- LSAS prezidentas Arūnas poreikių. Todėl nenuostabu, ir mano, kaip ministro, dar- tuvą. Anot jo, užsienyje lieka aukšta, todėl jie renkasi, jei
sienį šįmet ketina išvykti apie Markas teigia, jog toks į užsie- jog abiturientai, spręsdami bai yra nukreipti tam, kad ko- kone kas antras išvykęs. jau mokėti, tai geriau už tai,
600 jaunuolių. Net kas antro- nį išvykstančių jaunuolių pa- kur studijuoti, vertina ne tik kybė atsirastų Lietuvoje. Kad Taip pat jis apgailestavo, už ką žino, ką gaus“, – mano
je duomenis pateikusioje mo- sirinkimas yra Lietuvos aukš- galimybes studijuoti Lietuvo- mes galėtume kokybe neat- jog šiuo metu Lietuvos mo- psichiatras.
kykloje išvykti ketina daugiau tojo mokslo reformos pasekmė. je, bet ir užsienyje“, – „15min“ silikti nuo normalių Vakarų
nei 15 proc. abiturientų. „Nuo pirmos reformos įgyven- teigė A.Markas.
Jo nuomone, „rinkos me-
universitetų“, – „15min“ sakė
G.Steponavičius.
Abiturientų nuomonės
chanizmas“ aukštojo mokslo Jis ragino abiturientus at-
sistemoje veikia puikiai ir LSAS sakingai rinktis, ką ir kur stu-
prognozuoja, jog emigruojan- dijuoti, pirmiausia atkreipti
čių jaunuolių skaičius ateityje dėmesį į Lietuvoje siūlomas
tik didės. „Daugybė faktų liu- studijų programas.
dija, jog išvykę tokiame am-
Svarbu, kad grįžtų
žiuje jauni žmonės įsitvirtina
svečioje šalyje ir nebegalvoja Lietuvos moksleivių sąjun- Vaiva Šeškevičiūtė Karolis Glebus
apie galimybes grįžti“, – apgai- gos prezidentas Gabrielius Sat- Vilniaus Jėzuitų gimnazija Vilniaus J.Basanavičiaus vid. m-kla
lestavo A.Markas. kauskas teigia, jog apsisprendi- Planuoju išvažiuoti į Didžiąją Bri- Išvykstu studijuoti į Prancūziją.
mą studijuoti užsienyje lemia taniją. Sprendimą nulėmė geres- Studijas užsienyje nusprendžiau
Vertina pozityviai
ne tik aukštesnis studijų lygis, nė studijų kokybė ir itin platus rinktis dėl Lietuvoje esančių stu-
Švietimo ir mokslo minist- bet ir platesnis studijų progra- specialybių spektras. Tikiuosi įgy- dijų kainų. Niekas nėra užtikrintas,
ras Gintaras Steponavičius tei- mų spektras, kitos objektyvios ti ne tik teorinių, bet ir praktinių kad gaus valstybės finansavimą,
giamai vertina tai, jog jauni- ir subjektyvios priežastys. „Yra žinių. Išvažiuoti paskatino ir no- taip pat ir aš, todėl nusprendžiau
mui yra sudarytos sąlygos stu- daug sąlygų – karjeros siekis, ras pažinti kitas kultūras. rinktis studijas užsienyje.
dijuoti užsienyje, laisvai pasi- noras užsitikrinti geras gyveni-

$
2010 GEGUŽĖS 21 D., PENKTADIENIS

6 / AKTUALIJOS
Nuomonės dėl K.Uokos išsiskyrė
Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikš- vaičių per Vilniuje vykusias Jiems gali būti skirta iki tūks- siąs dėl narystės partijoje pa-
čionių demokratų (TS-LKD) gre- gėjų eitynes nepakluso polici- tančio litų siekianti bauda ar- sitaręs su partijos Tautininkų
tose vėl gali kilti vidiniai nesuta- jos pareigūnams. Trečiadienį ba areštas iki 30 parų. frakcija. Jos lyderis G.Songaila
rimai. Išsiskyrė partijos vadovų jam ir kartu siautėjusiam Sei- TS-LKD prezidiumas trečia- vakar sakė manąs, kad parti-
ir partijos Tautininkų frakcijos ly- mo „Tvarkos ir teisingumo“ dienio vakare pasiūlė K.Uokai ja K.Uoką baudžia per smar-
derio Gintaro Songailos nuomo- frakcijos nariui Petrui Gra- pačiam apsispręsti, ar jis ke- kiai. „Nemanau, kad vertini-
nės, kaip vertinti Seimo nario Ka- žuliui Vilniaus policijos 1-aja- tina toliau likti partijoje. Jei mas adekvatus“, – BNS pareiš-
zimiero Uokos elgesį. me komisariate buvo surašyti politikas pats sprendimo ne- kė G.Songaila. Tačiau jis pa-
administracinės teisės pažei- priims, dėl jo narystės parti- žymėjo, kad frakcijos valdyba
Partija paragino per gėjų eitynes pasižymėjusį K.Uoka užsitraukė teisė- dimo protokolai. joje spręs TS-LKD priežiūros K.Uokos elgesį apsvarstys šeš-
K.Uoką trauktis pačiam. A.Vaitkevičiaus nuotr. saugos ir partijos vadovybės Teismas kitą mėnesį spręs, komitetas. tadienį, todėl kol kas nuo viešų
nemalonę, kai prieš porą sa- kaip bausti parlamentarus. Pats K.Uoka sakė apsisprę- komentarų susilaiko.

EK rems
dujotiekį

Europos Komisijos (EK) pir-


mininkas Jose Manuelis Bar-
roso laiške prezidentei Daliai
Grybauskaitei (nuotr.) išreiš-
kė pritarimą tarp Lietuvos ir
Lenkijos planuojamam tiesti
dujotiekiui.
J.M.Barroso laiške rašo-
ma, kad ši jungtis padėtų plė-
toti rinką ir diversifikuoti dujų
tiekimo šaltinius bei maršru-
tus. „Laiške aiškiai pasakyta,
kad projektas yra visos Euro-
pos Sąjungos prioritetas, ir jis
bus finansuojamas iš Europos
energetikos tinklų programos
lėšų“, – BNS sakė prezidentės
atstovas spaudai Linas Balsys.
Pasak jo, su šiuo projektu su-
sijusius klausimus prezidentė
su Europos Komisijos vadovu
ketina aptarti ir birželio 2 die-
ną, kai EK pirmininkas viešės
Lietuvoje.
J.M.Barroso D.Grybauskaitei
atsakė į laišką, kurį ji nusiun-
tė praėjusį mėnesį po susiti-
kimo su tuometiniu Lenkijos
prezidentu Lechu Kaczyns-
kiu. Jame Lietuvos preziden-
tė pakvietė Europos Komisi-
ją prioriteto tvarka paremti
šį projektą.

Visos
laidojimo
paslaugos ir
prekės
M.Daukšos g. 37

Šarvojimo salės
Vytauto pr. 44a

IŠTISĄ PARĄ
M.Daukšos g. 37, Kaunas
Tel. (8-37) 20 08 39, 22 72 93
Mob. tel.: (8-614) 78 785
(8-687) 73 307

Tomas Balžekas Redakcija Vilniuje Kauno biuras Klaipėdos biuras Reklama Leidėjas: Tiražas – 55 000.
Generalinis direktorius Tel. (8-5) 210 5896 Tel. (8-37) 243 000 Tel. (8-46) 257 900 Tel. Vilniuje (8-5) 210 5895 UAB „15 minučių“, ISSN 1822-5322.
t.balzekas@15min.lt Faks. (8-5) 210 58 97 Faks. (8-37) 207 887 Faks. (8-46) 257 800 Tel. Kaune (8-37) 207 886 A.Goštauto 40 B, 01112 Vilnius.
Dienraštis platinamas Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
redakcija@15min.lt kaunas@15min.lt klaipeda@15min.lt Tel. Klaipėdoje (8-46) 257 800 Tel. 210 58 94. Faks. 210 58 97.
Asta Bliūdžiutė Redakcija neatsako už reklamos
A.Goštauto 40 B, Kęstučio g. 58, H.Manto g. 31, reklama@15min.lt info@15min.lt
Vyr. redaktorė
01112, Vilnius 44305, Kaunas 92236, Klaipėda skelbimai@15min.lt www.15min.lt turinį ir klaidas.
a.bliudziute@15min.lt

Taip dienraštyje žymimi


Jurga Vaičiūtė
Dienos redaktorė
„15min” – pirmasis nemokamas
dienraštis Lietuvoje, kurio tiražą kasmet
255300 nuolatinių skaitytojų per dieną Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
$
užsakomieji straipsniai j.vaiciute@15min.lt audituoja UAB „Ernst & Young Baltic“. „TNS Galup“, Nacionalinis skaitytojų tyrimas, 2010 m. žiema
2010 GEGUŽĖS 21 D., PENKTADIENIS

AKTUALIJOS / 7
Rusijos kirtis
Rusijos užsienio reikalų ministeri-
ja (URM) vakar sukritikavo Lietu-
Rusijos dialoge“.
Prezidentė D.Gr ybaus-
Stumiasi pirmyn trumpai
Atidėjo
GEDIMINAS
vos prezidentės Dalios Grybaus- kaitė praėjusią savaitę pa- CIBULSKIS
kaitės teiginius apie pokario par- reiškė, jog „partizanai paro- g.cibulskis
rezoliuciją
tizanus, kurie esą rodo, kad per dė pasauliui, kad savanoriš- @15min.lt Seimas vakar planavo svarstyti
anksti kalbėti apie dvišalių san- kas Lietuvos įstojimas į SSRS rezoliuciją, raginančią Rusiją
išvesti savo ginkluotąsias
tykių pakėlimą į naują lygį. tebuvo mitas“. Parlamentarai vakar pritarė vadina-
pajėgas iš Gruzijos teritorijos.
A.Nesterenkos teigimu, mųjų apkaltų komisijų išvadoms, kad
Tačiau dokumento projektas
Rusijos U R M atstovas tokie pareiškimai iliustruo- Seimo nariai Aleksandras Sacharu-
išbrauktas iš darbotvarkės
spaudai Andrejus Nesteren- ja „dvigubus standartus Vil- kas ir Linas Karalius nusipelnė būti ir atidėtas neapibrėžtam
ka pareiškė, kad kuriamas niaus politikoje“. pašalinti iš Seimo. Kitą savaitę dėl laikui. Vienas iš rezoliucijos
politinis ir informacinis fo- Pasak A.Nesterenkos, „Lie- to turėtų būti kreipiamasi į Konsti- iniciatorių konservatorius
nas dvišaliams santykiams tuva turi suprasti, kad bend- tucinį Teismą (KT). Mantas Adomėnas BNS
rodo, jog „per anksti kalbėti radarbiavimas su Rusija ne- sakė esą įsitik inęs, k ad
apie galimybes pasiekti vi- gali būti paremtas noru ma- Prieš balsavimą Krikščio- taip pasielgta, nenorint
siškai naują lygį Lietuvos ir nipuliuoti istorine atminti- nių partijos frakcijos narių suteikti preteksto Rusijos
mi dėl vidinės A.Sacharuko ir L.Karaliaus rė- premjerui Vladimirui
politinės kon- mėjai vėl kartojo, kad procesas K.Masiulis nerimauja, kad
Tokie pareiški- junktūros“. politizuotas. „Krikščionių“ se- galutiniam verdiktui dėl
Putinui neatvykti į birželį
Vilniuje rengiamą Baltijos
mai iliustruo- Lietuvos niūnas Vidmantas Žiemelis pri- „krikščionių“ gali pritrūkti
balsų. A.Ufarto/BFL nuotr.
jūros valstybių Vyriausybių
URM ir preziden- minė kitų parlamentarų nuo- vadovų susitikimą. Oficialiai
ja dvigubus standartus tės atstovai BNS dėmes: praėjusioje kadencijo- rezoliucijos projektas iš
Vilniaus politikoje. sakė šio pareiš- je socialdemokratas Gintautas V.Žiemelis priminė, jog minė- jo parlamentas turėtų balsuoti posėdžio darbotvarkės
kimo nekomen- Mikolaitis neblaivus klaidžio- to G.Mikolaičio žmonės kitai kitą savaitę, greičiausiai artėjan- išbrauktas dėl per didelio
Mano A.Nesterenka. tuosiantys. jo po Seimą, kitą kartą padaręs kadencijai jau neišrinko. tį antradienį. Jeigu KT nuspręs, krūvio.
avariją pabėgo iš įvykio vietos. Tuo tarpu vadinamųjų ap- jog L.Karaliaus ir A.Sacharuko
Konservatorių-krikdemų atsto- kaltų komisijų pirmininko pa- veiksmai verti apkaltos, dėl to, ar Pensijas grąžins
Vaikus užsienyje vas Jonas Šimėnas, išrinktas į šį
parlamentą laiku nepasitraukė
vaduotojas Vytenis Povilas An-
driukaitis priminė, kad 2004
atimti iš jų mandatus, dar kartą
balsuos Seimas. Mandatai iš jų
po dvejų metų
Skolą 1995–2002 metais

paverčia vagimis iš viešosios įstaigos vadovo pa-


reigų. Kai kurie Seimo nariai
vėl kartojo, kad nuodėmes, už
metais, ant jo kritus šešėliui dėl
galimai neskaidrios socialde-
mokratų buhalterijos, jis savo
bus atimti, jeigu už tai balsuos
85 Seimo nariai. Vadinamųjų
apkaltų komisijų pirmininkas
dirbusiems pensijų gavėjams
valstybė žada grąžinti
2012-ųjų birželį. Tai vakar
kurias du „krikščionys“ gali ne- noru pasitraukė iš Seimo. Parla- Kęstutis Masiulis pripažino,
LINA pranešė „Sodra“. Anksčiau
BALSYTĖ tekti mandatų, esą darė ir daro mentaras pridūrė, kad siekiama kad jam nerimą kelia per ma- buvo numatyta, kad pinigai
daugiau parlamentarų: vieni už ne nuteisti „krikščionis“, bet tik žas dabar už komisijų išvadas turi būti išmokėti šių metų
l.balsyte
@15min.lt kitus balsuoja, darbo metu va- kreiptis į KT, kad jis paskelbtų, balsavusių parlamentarų skai- birželį, tačiau pernai gruodį
žiuoja atostogauti. Dar vienas ar jie nusipelnė apkaltos. čius. Išvadas dėl A.Sacharuko buvo nuspręsta atidėti jų
Pastaruoju metu užfiksuojama argumentas – bausti išrinktus Seimo nutarimas dėl krei- parėmė 80, dėl L.Karaliaus – 76 mokėjimą.1995–2002 metais
vis daugiau faktų, kai iš Lietuvos politikus turi patys rinkėjai. pimosi į KT jau parengtas, dėl Seimo nariai. Lietuvoje galiojo tvarka, pagal
į užsienį apgaule išvežami nepil- kurią dirbantiems senatvės ar
namečiai, kurie vėliau verčiami
atlikti smulkius kriminalinius nu-
sikaltimus.
Akcizo mažinti nežadama invalidumo pensijų gavėjams
šių pensijų mokėjimas buvo
ribojamas, jeigu jų uždarbis
viršijo tam tikras sumas. 2002
GEDIMINAS CIBULSKIS yra 15 ct už litrą mažesnis ne- galų kainas be mokesčių Lie-
Apie tai informavo Tarp- gu tuo pačiu laikotarpiu pernai, tuva viršija ne tik ES, bet ir eu- metais Konstitucinis Teismas
g.cibulskis@15min.lt
tautinės migracijos organi- dyzelinas yra 50 ct brangesnis ro zonos vidurkį. Pasak jos, to nusprendė, jog ši nuostata
zacijos Vilniaus biuro vado- gus tėvai jų nė nepasigenda. Finansų ministrė Ingrida Šimonytė nei buvo pirmąjį ketvirtį. Trum- priežastis šiuo metu aiškinasi prieštarauja pagrindiniam
vė Audra Sipavičienė. Taip pat išvežami vaikų na- vakar įrodinėjo, jog degalų kainos pai tariant, mokestis sumažė- Konkurencijos taryba, kuri at- šalies įstatymui. Dirbusiems
„Pastebima naujų faktų, kai mų globotiniai. Lietuvoje išaugo ne dėl akcizų dydžio, jo, bet degalai vis tiek įspūdin- lieka tyrimus dėl 90 proc. rinkos pensininkams valstybė dar
iš Lietuvos išveža vaikus kri- „Jiems pažada, kad jie už- ir tvirtino, jog artimiausiu metu jų gai pabrango. I.Šimonytė aiški- užimančio degalų gamintojo – skolinga 269 mln. litų.
minaliniams nusikaltimams. dirbs, kad gaus pinigų, kad tarifai nebus mažinami. no, jog degalų akcizai Lietuvoje „Orlen Lietuva“ – rinkodaros ir
Turime tokių atvejų, kai išve- jiems bus gerai. O paskui esą yra vieni mažiausių Euro- degalų pardavėjų galimai nesą- Paskyrė
ža vaikus į Norvegiją ir iš No- verčia daryti nusikaltimus. Opozicijos iškviesta Sei- pos Sąjungoje, tačiau pagal de- žiningos konkurencijos. VTEK vadą
vergijos tuomet jie grąžinami Dažniausiai – vogti iš preky- mui paaiškinti, kodėl taip pa-
Nors akcizas pernai rug- Seimas vakar Vyriausiosios
į Lietuvą. Šie atvejai, kai vai- bos centrų. Vaikai pagauna- brango degalai, I.Šimonytė pa-
pjūtį sumažėjo, dyzelinas tarnybinės etikos komisijos
kus išveža daryti smulkių nu- mi vagiantys ir tada tyrimo teikė statistikos, demonstruo- vis tiek įspūdingai pa- (VTEK) pirmininku paskyrė
sikaltimų, labai kelia nerimą“, metu paaiškėja, kokiu būdu jančios, jog jų kainos kilo ne brango. I.Gelūno nuotr. teisininką Remigijų Rekertą,
– vakar pristatydama tarptau- jie atvyko į užsienį“, – teigė dėl akcizo. tik prieš porą mėnesių, kovo
tinę konferenciją „Prekybos A.Sipavičienė. Kaip ypač gerą pavyzdį mi- viduryje, tapusį komisijos
žmonėmis prevencija ir kon- Specialistė taip pat akcenta- nistrė minėjo dyzelino kainos nariu. Aukščiausiojo Teismo
trolė Baltijos jūros regione“ vo, kad tikslios statistikos, kiek istoriją. 2009 metų sausio 1-ą pirmininko Gintaro Kryže-
sakė A.Sipavičienė. vaikų kasmet gali būti išveža- padidintas šio kuro akcizas tų vičiaus pasiūlytas VTEK narys
Pasak jos, į užsienį išveža- ma iš Lietuvos minėtu tikslu, pačių metų rugpjūčio 1-ąją bu- nuo 2004 metų dirbo VTEK
mi 13–14 metų vaikai iš pažei- nėra. Pats reiškinys užfi ksuo- vo sumažintas. Anot ministrės, administracijoje.
džiamų šeimų – vaikams din- tas pernai ir šiemet. šiandien, kai dyzelino akcizas

$
2010 GEGUŽĖS 21 D., PENKTADIENIS

8 / PASAULIS
Mažumos Maskvos
gatvėmis nežygiuos
Rusijos sostinės savivaldybė neišda- žmogaus teisių teismui, kuris
Nesiliauja streikai
vė leidimo Maskvos gėjų parado or- šiais metais priims sprendimą
ganizatoriams surengti eitynes Mias- dėl trijų ankstesnių gėjų paradų
nickajos gatve. Seksualinių mažumų uždraudimo Maskvoje. Eitynės
atstovai ketino gegužės 29 d. dvi va- uždraustos šiais metais penk-
landas žygiuoti Maskvos centre – nuo tąjį kartą iš eilės – anksčiau to-
Maskvos pašto šalia metropoliteno kias eitynes Maskvos meras už-
stoties „Čistyje prudy“ Mesnickajos draudė 2006, 2007, 2008 ir 2009
gatve iki Lubiankos aikštės. metais. Tačiau kaskart gėjų ak-
tyvistai surengdavo nesankcio-
Tokį miesto valdžios atsaky- nuotas akcijas, per kurias buvo
mą gavę parado organizatoriai milicijos mušami ir sulaikomi“,
išsyk pažadėjo apskųsti spren- – sakė N.Aleksejevas.
dimą, rašo BNS. „Kai tik gausi- Pasak jo, eitynių tikslas –
me valdžios atsakymą raštu, iš remti tolerantišką požiūrį ir
karto apskųsime jį Tverės rajo- raginti ginti homoseksualios
no teisme. Drauge mes sieksi- orientacijos asmenų teises bei
me, kad byla teisme būtų išna- laisves Rusijoje. „Nepaisydama
grinėta iki renginio datos“, – pa- galiojančių įstatymų reikalavi-
reiškė akcijos organizatorius Ni- mų Maskvos vyriausybė nepa-
kolajus Aleksejevas. siūlė eitynių organizatoriams
Akcijos organizatoriai tvirti- jokių alternatyvų numatytam
no neketiną apsiriboti vien krei- renginiui organizuoti“, – sakė
pimusi į Rusijos teismo institu- N.Aleksejevas.
cijas. „Mes pasiryžę pranešti Akcijoje ketino dalyvauti
apie visus draudimus Europos apie 5 tūkst. žmonių.

Didesnių neramumų per protesto akciją išvengta, tačiau


policija pranešė sulaikiusi 36 asmenis. AFP/Scanpix nuotr.

Graikai neapsipranta su mintimi, jog tų dispečeriai. Be to, tūkstan-


už milijardinę paskolą teks susiveržti
diržus, ir tęsia streikus bei protesto
čiai graikų surengė protesto ak-
ciją Atėnų centre. Baiminantis,
Graikai išreiškia savo požiū-
akcijas prieš valdžios sprendimą sko- jog gali atsinaujinti neramu- rį į ekonominę krizę, tai yra
Margaspalvė homoseksualų vėliava plevėsavo didžiojoje lintis iš Tarptautinio valiutos fondo
dalyje Vakarų valstybių sostinių. AFP/Scanpix nuotr. (TVF) bei euro zonos valstybių.
mai, Atėnuose buvo sutelktos
gausios policininkų ir riaušių
skausminga. Mes tai suprantame.
malšinimo pajėgos. Skelbiama, Tačiau taip pat reikia suprasti, kad
Vakar šalies profsąjungos jog iš viso Atėnuose budėjo per
šie sprendimai būtini tam, kad ša-
Korėjos pusiasalyje paskelbė 24 valandų visuotinį
streiką – jau ketvirtą šįmet. Jos
1,7 tūkst. pareigūnų.
Dar prieš prasidedant pro- lies ekonomika liktų gyvybinga ir
kaista konfliktas piktinasi vyriausybės taupymo
planu, numatančiu mažinti vie-
testo akcijai parduotuvių sa-
vininkai uždarė savo preky-
konkurencinga.
Tarptautinei tyrėjų komisijai vakar mas, tačiau Seulas atmetė atsa- šojo sektoriaus atlyginimus ir vietes ir nuleido apsaugines Sakė Graikijos premjeras George'as Papandreou.
oficialiai paskelbus, kad iš Šiaurės komojo karinio smūgio galimy- didinti mokesčius. žaliuzes.
Korėjos povandeninio laivo paleis- bę, baimindamasis išprovokuoti Dėl streiko šalyje neveikė Tačiau organizatorių paža- davo „Vagys, vagys!“. gaisrui viename iš bankų, žuvo
ta torpeda nuskandino vieną Pietų didelio masto karą. Visgi Seulas mokyklos, nekursavo trauki- dai į gatves išvesti per 100 tūkst. Prie parlamento jų jau laukė trys žmonės, tarp jų – kūdikio
Korėjos karo laivą, tarp kaimynių ki- svarsto surengti bendras kari- niai, keltai, ligoninės teikė tik protestuotojų nepasitvirtino – keliomis eilėmis išsirikiavę pa- besilaukianti moteris.
lo diplomatinis konfliktas. nes pratybas su JAV. būtinąją pagalbą. Taip pat bu- minia buvo kone penkiskart reigūnai. Po kurio laiko mitin- Profsąjungos protestuoja
Tuo metu komunistinė Šiau- vo uždarytas Akropolis ir kiti mažesnė. Protestuotojų mi- guotojai pradėjo skirstytis. prieš griežtą vyriausybės tau-
Komisija paskelbė, jog kovo rės Korėja vakar dar kartą pa- turistų lankomi objektai. Prie nia surengė eitynes iki parla- Per panašią protesto akciją, pymo planą. Visuomenės pa-
26 dieną prie ginčijamos abie- neigė esanti kaip nors susijusi streiko neprisijungė tik oro uos- mento, žygiuodami jie skan- vykusią prieš dvi savaites, kilus sipiktiną kelia tai, jog plane
jų Korėjų jūrinės sienos įvykęs su ta ataka ir pareiškė, kad Pie- numatytas pensijų ir atlygi-
incidentas, per kurį buvo nu- tų Korėja naudoja „klastotę“ nimų mažinimas bei mokes-
skandinta korvetė „Cheonan“, kaip dingstį stumti abiejų ša- Ragina griežtinti finansų rinkų priežiūrą čių didinimas, siekiant išgel-
nusinešė 46 jūreivių gyvybes. lių santykius katastrofos link. Euro kursui smukus iki neregėtų žemumų, Vokietijos kanclerė Angela Merkel siūlo G-20 šalims bėti šalį nuo precedento netu-
„Įrodymai leidžia daryti tvir- Pchenjanas taip pat pagrasino birželį pasiųsti bendrą „stiprybės signalą“ ir sugriežtinti finansų rinkų priežiūrą. Anot jos, nors kai rinčios krizės. Tokių priemo-
tą išvadą, kad ta torpeda buvo atnaujinti karinius veiksmus, kurios valstybės nesusiduria su problemomis vidaus rinkose, jos turi padėti vienos kitoms, kad iš- nių vyriausybė buvo priversta
paleista iš Šiaurės Korėjos po- jei jam bus pritaikytos kokios vengtų didesnių problemų. Anksčiau A.Merkel įspėjo, kad nesiėmus ryžtingų sprendimų euras at- imtis mainais į 110 mlrd. eurų
vandeninio laivo. Nėra jokio nors sankcijos. sidurs rimtame pavojuje. Tarsi rodydama pavyzdį, Vokietija vakar vienašališkai uždraudė spekulia- paskolą trejiems metams, ku-
kito įtikinamo paaiškinimo“, Abi Korėjos pusiasalio ša- cijas valstybių obligacijomis. Šis žingsnis bankininkų ir rinkos maklerių buvo sutiktas priešiškai. ri gauta iš TVF ir kitų euro zo-
– pranešė tyrėjai. lys formaliai tebekariauja, nes nos šalių.
Vakarai pasmerkė tokį Šiau- 1950–1953 metais vykęs jų konf-
rės Korėjos veiksmą. Pietų Ko- liktas buvo užbaigtas tik pa-
rėjoje kilo didelis pasipiktini- liaubomis.

Ekspertai prie išva-


dos priėjo atlikę torpe-
dos liekanų ekspertizę.
AFP/Scanpix nuotr.
Puslapis parengtas pagal „Reuters“, CNN, BBC ir „15min“ inf.

Pavogė dailės šedevrus


Iš Paryžiaus muziejaus plėšikai pa- ziejaus darbuotojai vagystę pa-
vogė penkis paveikslus, tarp ku- stebėjo ankstų ketvirtadienio
rių – Picasso ir Matisse‘o šedevrai. rytą, radę išdaužtą muziejaus
Paryžiaus policija pranešė, kad pen- langą ir sulaužytą spyną, truk-
kių pavogtų paveikslų vertė siekia džiusią patekti prie penkių pa-
500 mln. eurų (apie 1,7 mlrd. Lt). veikslų. Vis dar neaišku, kodėl
vykdant vagystę nesuveikė mu-
Paveikslai iš Paryžiaus šiuo- ziejaus apsaugos sistema.
laikinio meno muziejaus pa- Tarp pavogtų paveikslų –
vogti ketvirtadienio naktį. Ap- Pablo Picasso, Henri Matisse'o,
saugos kameroms pavyko už- Georgeso Braque, Amedeo
fiksuoti, kaip naktį pro langą į Modigliani ir Fernando Lege- $

muziejų patenka žmogus. Mu- rio darbai.


Su meile
Kaunui!
2010 m. gegužės
21-23 d.
3
sveikinimai

Sveikinimai!

Brangūs Kauno miesto žmonės! Mieli kauniečiai, Mieli Kauno gyventojai, Brangūs kauniečiai,
Kiekvienais metais mūsų mieste žydin- Tikriausiai sutiksite, kad rūpintis savo Gegužės mėnesį, žydint gražiausiems Kasmet švenčiamos „Kauno dienos“
čių sodų mėnesį vyksta šventė „Kauno miestu turime kiekvienas. Puoselėti gra- žiedams, miestiečių širdys pražysta mei- darniai įsilieja į kauniečių gyvenimą, nu-
miesto diena“. Tai pati geriausia proga pa- žią aplinką, sąžiningai dirbti, būti kultū- le gimtajam Kaunui. Mūsų mylimą mies- skaidrindamos ne visada lengvą buitį. Šie-
rodyti, jog esame savojo miesto šeiminin- rinio gyvenimo dalimi, vertinti tradicijas tą sušildo meile, nuoširdumu, daina ir metinės Kauno dienos bus dvigubai šven-
kai ir patriotai. Prisijungdami prie šventės – ir ieškoti galimybių palikti savo pėdsaką šokiu suvienijančios Miesto dienos. Visų tiškos, nes jų metu minėsime savo Laisvės
nesvarbu, esame dalyviai ar žiūrovai, – pa- miesto istorijoje. Žiūrėdamas į gyvą, be- organizatorių vardu linkiu išlikti ištikimais dvidešimtmetį. Prieš dvidešimt metų
rodome, koks svarbus mums yra Kaunas, sikeičiantį, romantišką ir stiprų Kauną, savo miesto gyventojais ir tegu „Kauno atgauta Laisvė yra brangi Dievo dovana,
kokie linksmi, balsingi, darbštūs, nagingi, matau, kad jį kuria talentingi, nuoširdūs ir miesto dienos 2010“ palieka daug mielų bet ją ne visuomet sugebame tinkamai
sumanūs, išradingi, kokie šaunūs yra visi kūrybingi žmonės. prisiminimų! Su miesto švente! įvertinti. Kauno dienos, perpintos laisvės
miestelėnai. Labai džiaugiuosi, jog ši tra- akordais, tegu tampa ne tik atokvėpiu nuo
Tradicinės „Kauno dienos“ – puiki pro-
dicija – miesto vardo paminėjimo šventė kasdienybės rūpesčių, bet ir nauju impulsu
ga tuo pasidžiaugti! Šypsokitės, mėgauki-
– yra gyvybinga, kaskart vis gražesnė ir tu- Albinas Vilčinskas visiems drauge atsakingai kurti rytdieną.
tės, vertinkite vieni kitus ir ieškokite įkvė-
riningesnė. Kaunas yra unikalus, turtingas Kauno kultūros centro „Tautos namai“
pimo naujiems iššūkiams!
istorija ir paveldu, kultūra ir universitetais direktorius
miestas, kuris vis sulaukia savojo „aukso „15 minučių“ generalinis direktorius Arkivyskupas Sigitas Tamkevičius
amžiaus“. Taip buvo viduramžiais, kai jam Tomas Balžekas
buvo suteiktos Magdeburgo teisės, kai
klestėjo Hanzos prekybinė linija ir senasis Inga, vyr. specialistė
Nemuno uostas, taip buvo tarpukariu, kai Lyginant su užsienio didmiesčiais, kuriuose didžiulės
Kaunas atstovavo Lietuvai, tapęs laikinąja automobilių spūstys, kur sunku prasibrauti per
sostine, taip gali būti ir dabar. Tik susitel- žmonių minias, Kauno pranašumas tas, kad tai
kime ir gyvenkime vardan savojo miesto. miestas su mažai žmonių ir čia labai daug vietos.
Sveikinu visus kauniečius ir miesto svečius, Kaune yra kur nueiti įvairiausiems žmonėms, tik
reikia tuo domėtis, o ne skųstis, kad nėra ką veikti.
švenčiančius Kauno vardo rašytiniuose
šaltiniuose paminėjimo 547 metų sukak-
tį. Džiaugsmingos, džiugios, kultūringos ir
įkvepiančios kūrybai bei darbams Kauno
miesto dienos!
Andrius Kupčinskas
Kauno miesto meras

Vismantė,
būsima dizainerė Turinys
4-5 psl.
Pagal mainų programą
Laikraščio „15min“ leidinys, skirtas
studijuoju Prancūzijoje,
„Kauno dienoms 2010“
tačiau grįžti į Kauną visada
labai smagu. Čia visai kitokia atmos- Įspūdingi Kauno metai:
Leidėjas: UAB „15 minučių“
fera, ramybė. Nesuprantu žmonių, apdovanojimai, jubiliejai ir iniciatyvos Redaktorė: J. Vaičiūtė
kurie skundžiasi, kad čia blogai Tekstų autoriai: T.Grigalevičius, R. Mikal-
gyventi. Kaune yra ir kultūros,
norint galima visko rasti!
6-7 psl. Šventės programa: čiūtė, G. Dailydytė
Dizainerė: Giedrė Valutytė
Renginiai dideliems ir mažiems Nuotraukos: A.Koroliovo, E. Ovčarenko,
Istoriko žvilgsnis į praeitį: 8 psl. Š. Mažeikos/BFL, L. Brundzos/BFL.
Redakcija neatsako už reklamos turi-
Pokalbis su Jonu Paliu nį ir klaidas.

10-11 psl. Kauno rytojui reikia lyderio:


UAB „15 minučių“,
A.Goštauto g. 40 B, 01112 Vilnius.
Tel. 210 58 94. Faks. 210 58 97.
Filosofo Gintauto Mažeikio žvilgsnis info@15min.lt, www.15min.lt

a. m.
II–IV Nemuno ir Neries santakoje 1361
ėmė kurtis gyventojai kronikose paminėtas Kauno pilies vardas
4
miestas didziuojasi

Ispudingi Kauno metai:


Kauno teatruose kuria Kauno sporto halės jubiliejus
talentingas jaunimas
Jei Kauno sporto halės sienos prakalbėtų, labai daug papa-
sakoti galėtų: kiek joje švęsta pergalių!
Kaunas – nuo seno žinomas kaip talentingų te-
atralų miestas. Todėl nieko keisto, jog beveik kasmet Senutėlė halė pernai atšventė garbingą jubiliejų – 70-metį, tačiau
į Kauno teatrus juose dirbantys žmonės parveža į pensiją jos išleisti kol kas neketinama. Bent jau iki tol, kol Kaune duris
įvairių apdovanojimų, tarp kurių – ir „Auksinių sce- atvers jaunesnioji halės sesuo – „Žalgirio“ arena. O kol šių pokyčių lau-
kiama, miesto vadovai žada apsispręsti dėl Kauno sporto halės ateities.
nos kryžių“. Kalbama, jog ji galėtų priklausyti kelių miesto universitetų konsorciu-
mui. Taip esą studentai turėtų tinkamą sporto ir fizinio lavinimo erdvę.
Šiemet vienas jų atiteko jaunai aktorei Tomai Vaške-
vičiūtei (nuotr.) už Kauno valstybiniame dramos teatre, Svarstoma ir galimybė Kauno sporto halėje įkurti nacionalinį sporto muziejų. Apie tai užsiminė legendinis šalies krep-
spektaklyje „Laimingi“, sukurtą pagrindinį – Luizės – vaid- šininkas Arvydas Sabonis.
menį. T.Vaškevičiūtė „Auksinį kryžių“ pelnė kaip geriausia Kad ir kokie būtų planai, svarbiausia, kad Kauno sporto halės durys nebūtų visiškai užvertos sportui. Juk tai – pirmoji
metų dramos aktorė. specialiai krepšiniui pastatyta arena Europoje!
Komisija įvertino ak-
torės „emocijų jautru-
mą ir maksimalizmą Miestą gaivina patys gyventojai Televizijos projekte triumfavo
scenoje“.
Spektaklis „Lai-
Kauno choras
mingi“, kurį režisavo
Pavargę nuo tuščio kalbėjimosi su miesto val-
Artūras Areima, yra džios atstovais, Kauno verslininkai, įvairių organi- Kaune netrūksta kolektyvų, garsinančių miestą
viena šio sezono zacijų atstovai bei gyventojai nusprendė susivie- už miesto ir net šalies ribų. Tačiau šiemet jų gretas
naujienų. Paprastai į nyti ir patys gaivinti centrines miesto erdves. papildė dar vienas jaunas, bet labai ambicingas ko-
premjeras atsargiai
žiūrinti publika šią Vos susibūrę Laisvės alėjos bendruomenės atstovai
lektyvas, susikūręs kiek neįprastomis aplinkybėmis –
naujieną iš karto pa- savo pasiūlymus pateikė Kauno miesto merui. Pagrin- televizijos projektui „Chorų karai“.
mėgo. Galbūt juos dinis bendruomenės tikslas – įpūsti gyvybės Laisvės
patraukė Friedricho alėjai. Kad žmonės norėtų ateiti į šią viešąją erdvę mies-
von Schillerio pje- to vadovus bendruomenė ragina imtis ryžtingų žings-
sėje „Klasta ir meilė“, nių. Pavyzdžiui, įrengti daugiau nemokamų automobi-
pagal kurią pastaty- lių stovėjimo aikštelių paralelinėse gatvelėse, o Vasario
tas spektaklis, užko- 16-osios gatvėje siūlo pastatyti pakylą riedutininkams ir
duota laimės formulė, o galbūt – nuostabi scenografija, dviratininkams. Dar viena idėja – savaitgaliais Laisvės alė-
papildanti aktorių vaidybą. Nespėjusieji išvysti šio ne tik joje vykstantys rytiniai turgeliai, kuriuose būtų prekiauja-
žiūrovų, bet ir teatro kritikų įvertinto spektaklio, dar gali tai ma vienos ar kelių rūšių prekėmis. Nieko neveikti neketina
padaryti: „Laimingi“ Kauno dramos teatre bus rodomi ir ir pati bendruomenė. Kai kurie jos nariai aktyviai įsitraukė
gegužę, ir birželio pradžioje. į pernai Kaune prasidėjusio, o šiemet gerokai atsinaujinu-
Beje, atsiskleisti jauniems aktoriams šiemet progą sio projekto „Einam Kaunas“ renginių organizavimą. Be
suteikė ne tik Kauno dramos teatras. Grupė jaunimo to, bendruomenės atstovai, tarp kurių – ir verslininkai, ir
premjerą pristatė ir Kauno valstybiniame lėlių teatre. Dalis Laisvės alėjoje esančių teatrų, kitų įstaigų atstovai – keti-
jaunųjų lėlininkų ten dirbs ir ateinantį teatro sezoną. Taigi, na prieš visas tradicines šventes tinkamai ir skoningai pa- Jau projekto pradžioje šampaniniam Kauno chorui ir
šviežių premjerų tik daugės. puošti savo įstaigų pastatus, o kaimynus – bent paraginti jo generolui, dainininkui, muzikantui ir kompozitoriui Rai-
apsikuopti. gardui Tautkui, prognozuota prizinė vieta. Pergalę Kauno
choristams pranašavę profesionalai ir gerbėjai neapsiriko –
Gaivinti savo jėgomis vieną
iš TV projekto šampaninis Kauno choras grįžo užėmęs pir-
gražiausių miesto vietų nutarė ir
mąją vietą ir laimėjęs pagrindinį prizą – 25 tūkst. litų. Šiuos
Senamiesčio verslininkai. Į gildiją
pinigus Kauno choras skyrė Lietuvos zoologijos sodui,
susibūrę žmonės jau surengė se-
kurio vadovai nusprendė už gautus tūkstančius pagerinti
zono atidarymą. Spalvingas ren-
plėšrūnų gyvenimo sąlygas.
ginys įrodė: norint surengti šven-
tę sau ir kitiems, nereikia didelių Tuo metu pats choras, kaip ir žadėjo jo vadovas
investicijų, tik noro ir kaimynų R.Tautkus, tęsia savo veiklą. Pirmąjį koncertą ne televizijos
bei bendraminčių palaikymo. studijoje surengę gimtajame mieste – Kaune, dabar jie
pasirodo įvairiuose Lietuvos miestuose, turi kvietimų kon-
certuoti ir užsienio šalyse. „Turime potencialą tapti plačiai
žinomu choru. To ir siekiame“, – sakė R.Tautkus.
Belieka palinkėti sėkmės!

Vaško lydymo krosnis vėl matoma


Giedrė, Pernai lapkritį Rotušės aikštėje pristatyta rekonstruota unikalioji
buvusi dėstytoja vaško lydymo krosnis.
Kaunas man patinka dėl kultūrinio Visuomenei XV a. krosnies ekspozicija pristatyta 2002-aisiais, tačiau po
gyvenimo. Kauno muzikinis teatras kuo kurio laiko stiklą, saugantį krosnį, nuniokojo vandalai, dėl ko jis iš vidaus
toliau, tuo gražesnis ir geresnis – man jis pradėjo rasoti. Todėl nuspręsta ekspoziciją atnaujinti.
mielas. Kadangi esu klasikos mėgėja,
Pakeitus stiklą nauju, įrengta ir speciali ventiliacija. Be to, siekiant apsau-
neaplenkiu ir filharmonijos. O
goti stiklą nuo rasojimo, jis yra kiek pasviręs (taip padarius vandens kon-
Pažaislio muzikos festivalis
densatas nubėga, todėl stiklas mažiau rasoja). Šiuo metu po stiklu matosi
tiesiog fantastiškas!
ne tik išlikęs raudonų plytų krosnies likučiai, bet ir dailininko Augusto Ramono piešinys, iliustruojantis vaško lydymo procesą.
Istorikai teigia, kad Kauno Rotušės aikštėje iš viso buvo įrengtos 9 vaško lydymo krosnys. Joms skirtą vašką mokesčių rin-
kėjai surinkdavo iš valstiečių, jį išlydydavo ir parduodavo užsienio pirkliams. Pirmą kartą šis istorinis paminklas buvo atkastas
1973 metais.

m. m. m.
1400 pastatyta Vytauto 1408 1664 pradėtas statyti Pažaislio
Didžiojo bažnyčia Kaunui suteiktos Magdeburgo teises vienuolynas.
5
miestas didziuojasi

apdovanojimai, jubiliejai ir naujos iniciatyvos


Avijautis sulaukė nuotakos VDU vienija pasaulio lietuvius
Pernai Kauno zoologijos sodui pavyko parsigabenti ilgai Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) bendruomenė norėtų
lauktą nuotaką 5-mečiui avijaučiui Mochatui. suvienyti po visą pasaulį išsibarsčiusius lietuvius.

Balandžio pabaigoje avijaučio patelė Kissima atvežta iš Olandi- Universitetas jau pradėjo to siekti. Naujausia žinia – VDU nuo šiol
jos Kerkradės zoologijos sodo. Šiuo metu Kauno zoologijos sode, kuruos lietuvių išeivijos studentus, vasaromis atvykstančius į Lietuvą
be jos, gyvena 5-metis avijaučių patinas Mochatas ir dvi avijaučių atlikti profesinės praktikos. Tokį susitarimą neseniai pasirašė VDU ir
patelės senbuvės – Milulytė ir Janė. Tačiau abi jos jau garbingo am- JAV lietuvių bendruomenės atstovai. Stažuotės – kur kas didesnio
žiaus (15 ir 21 metų) ir negali susilaukti palikuonių. Todėl pagrindinė projekto, pavadinto Pasaulio lietuvių akademija, dalis.
užduotis naujajai patelei – pagausinti Kaune gyvenančių avijaučių Pasaulio lietuvius vienijančios akademijos tikslas – paskatinti
šeimą. išeivių ir Lietuvos mokslininkų bei studentų bendradarbiavimą įvai-
Kol kas to padaryti nepavyko, tačiau tikimasi, kad šiemet Kissima pagaliau atves labai laukiamą jauniklį. Kumš- riuose projektuose, taip pat pritraukti išeivijos atstovus į Lietuvą. Aka-
čius reikėtų laikyti iki pat liepos-rugpjūčio – šie mėnesiai yra avijaučių poravimosi metas. demijos sumanytojų planuose – įvairūs kursai, mainų programos,
stažuotės, nuotolinis mokymas, klubai, asociacijos.
Pirmasis Pasaulio lietuvių akademijos narių susitikimas įvyko ge-
Sparčiai kyla Žalgirio arena Per vasarą – du tarptautiniai sporto gužės pradžioje.

Dar praeitos kadencijos miesto tarybai vos


čempionatai
nedavus leidimo abejotinos reputacijos kom-
panijai iš Prancūzijos Nemuno saloje statyti Praėjusi vasara Kaune buvo gausi sporto renginių.
Nemokamas internetas mieste
beveik 1 mlrd. Lt vertės arenos, kauniečiai buvo
ne juokais sunerimę, jog panašaus statinio laiki- Viskas prasidėjo nuo idėjos, gimusios vieno aktyvaus kau-
nojoje sostinėje per artimiausius kelerius metus Laikinoji sostinė gali drąsiai pasigirti 2009-ųjų vasa- niečio galvoje.
taip ir nebus. Tačiau dabartiniai miesto vadovai, rą surengusi didžiausią ir masiškiausią lengvosios atle-
pabrėžę, jog sporto ir pramogų rūmai šiuo tikos čempionatą per visą šios sporto šakos Lietuvoje
istoriją. Europos lengvosios atletikos (iki 23 m.) čempi- Viename idėjų konkurse pasiūlęs Laisvės alėją „padengti“ ne-
metu yra pats svarbiausias Kauno objektas, įro-
onato varžybas tiesiogiai transliavo daugelis užsienio mokamu bevieliu interneto ryšiu, vyras sulaukė pritarimo – šis pa-
dė, jog tokio lygio projektus įmanoma sėkmin-
šalių televizijų. Pačiose varžybose dalyvavo beveik siūlymas nebuvo nustumtas į šoną, bet tuoj pat imtas ir įgyvendin-
gai įgyvendinti net ir krizės akivaizdoje. Sparčiai
tūkstantis sportininkų iš daugiau nei 40 valstybių. Ke- tas. Nuo 2009-ųjų liepos Kauno centre bevielio interneto ryšį teikia
kylanti arena jau turi vardą – visame pasaulyje ji
lioms dienoms Kaunas buvo tapęs Europos lengvosios bendrovė „Mikrovisatos TV“, o tų pačių metų rugpjūčio pabaigoje
bus žinoma kaip „Žalgirio“ arena. Naujieji spor-
atletikos sostine. prie jos prisijungė ir „TEO.LT“.
to ir pramogų rūmai duris turėtų atverti 2010
metų rugsėjį. Pagyrimo žodžių Kaunas nusipelnė ir už pernai vasa- Verslininkai ir miesto valdžios atstovai įsitikinę, kad nemokamas
rą surengtas dar vienas tarptautines varžybas – Europos internetas viešosiose miesto erdvėse – puikus būdas pritraukti į jas
jaunučių (iki 16 m.) krepšinio čempionatą. Nors Lietuvos žmones. „Tai vienas iš sprendimų, kaip įnešti gyvasties į Laisvės alėją.
garbę Kauno sporto halėje gynę jaunieji krepšininkai tu- Esame numatę ir kitų sprendimų, tačiau šis įgyvendinamas opera-
rėjo tenkintis sidabru, nes pergalę finale išplėšė Ispanijos tyviausiai. Jau girdime gerų atsiliepimų iš
rinktinė, čempionatas buvo jaunimo, kitų žmonių“, – sakė
sėkmingas. Kauno miesto savivaldy-
Vasarą vy- bės Įvaizdžio ir turizmo
kusiais čempi- skyriaus vedėjas Saulius
onatais džiau- Kromalcas.
gėsi miesto
verslinink ai,
neslėpė, kad
2009-ųjų vasarą
vykę du tarp-
tautiniai sporto
renginiai jiems
padėjo išgyven-
ti itin sudėtingą Ramūnas,
pirmųjų sunkme- darbininkas
čio metų vasarą. Kaunas man patinka dėl to, kad čia gimiau. Viskas įprasta,
matyta. Didžiuojuosi miesto krepšinio komanda. Mėgstu gamtą,
Atidaryta „Ryanair“ lėktuvų bazė Kaune o aplink Kauną apstu gražių vietų, kur galima turiningai pra-
leisti laiką miške ar prie vandens telkinio.

Gegužės 4 dieną Kauno oro uoste atidaryta pigių skrydžių bendrovės „Ryanair“ lėktuvų bazė. „Tai – istorinis
įvykis ir mūsų visų tikslas, kurį pasiekėme“, – neslėpdamas džiugesio bazės atidaryme sakė Kauno oro uosto
generalinis direktorius Arijandas Šliupas.
Kaune atidaryta bazė yra 40-oji „Ryanair“ bazė, tačiau pirmoji Rytų Europoje. Kauno oro uoste skrydžių bendrovė laiko 2
lėktuvus. Keleiviai nuo šiol iš Kauno tiesiogiai gali pasiekti 9 naujus Europos miestus: Barseloną (Ispanija), Berlyną (Vokietija),
Diuseldorfą (Vokietija), Edinburgą (Škotija), Londoną (Getviko oro uostą, Didžioji Britanija), Milaną (Italija), Oslą (Norvegija),
Paryžių (Prancūzija) ir Tamperę (Suomija).
Pirmosios savaitės parodė, kad tiesioginiai skrydžiai į Kauno oro uostą
ir iš jo įdomūs užsienio turistams: turizmo atstovai teigia sulaukę nemažai
užklausų iš Tamperės, kitų Suomijos miestų, prancūzų, iki šiol nedažnai už-
sukdavusių į Kauną. Turistų aktyvumą pastebėjo ir viešbučiai, taksi paslau-
gas teikiančios įmonės.
Apsiriboti tik šiuo pasiekimu nei Kauno miesto, nei oro uosto vadovai
neketina. Dedamos visos pastangos, kad apie patogius ir pigius skrydžius į
Kauną sužinotų kuo daugiau oro keleivių. Rūpinantis oro uosto patrauklu-
mu, jau galvojama ir apie viešbučio Kauno oro uosto teritorijoje įkūrimą.

m. I.B.Volfas pastatė garinį alaus fabriką ir pradėjo virti 01 02


1853 1919
„Volfo“ alų. Kaunas tapo laikinąja Lietuvos sostine.
6
programa

Kauno miesto šventė „Kauno miesto diena“


Penktadienis, geguzes 21 d. Sestadienis, geguzes 22 d. 20.30 val. Naktišokiai su bandonininkų ansambliu
21.30 val. Gatvės stiliaus šokių grupių pasirodymai, šokių pamo-
Mes ir pasaulis“ Du miestai - dvi istorijos“ kos
Dalyvaus studijos „Red“, „Basse“, „Time To Show“, „AK dance“, „Megusta

N'school“, „M-flash“, „Demo“, šokio teatras „Gijelė“
ROTUŠĖS AIKŠTĖ ROTUŠĖS AIKŠTĖ
23–0.30 val. Diskoteka su grupe „16 Hz“
12 val. Santakos garbės ženklų įteikimas (su kvietimais) 12 val. Tradicinis tarptautinis vyresniojo amžiaus žmonių festivalis
18 val. Ansamblio „Giunter Percussion“ koncertas „Pasodinom ąžuolą“ VILNIAUS GATVĖ
19.15 val. Kauno diksilendo „DixXband“ projektas „Auksinės Dalyvaus Kauno kultūros centro „Tautos namai“ tautinių šokių kolektyvas Visą dieną vyks tautodailės mugė
pasaulio melodijos“ „Suktinis“, KMU tautinių šokių kolektyvas „Ave vita“, Kauno tautinio meno
ansamblis „Ratelinis“, KKA tautinių šokių kolektyvas „Rasa“, Garliavos Prie Arkikatedros bazilikos
21.30 val. Šventės „Kauno miesto diena 2010“ atidarymas kultūros centro tautinių šokių kolektyvas „Ąžuolas“, Vilniaus liaudies ir
22–23.30 val. „Bitlų dainos Kaune“. Grupės „The Classic muzikos ansamblis „Vilnis“, Balbieriškio bendruomenės kultūros centro vi- Gatvės artistų ir muzikantų festivalis „Skambantis Kaunas“
Beatles“ (Airija) ir Kauno miesto simfoninio orkestro bendras dutinio amžiaus tautinių šokių kolektyvas „Ringis“, Zarasų kultūros centro 12 val. Rokų kultūros centro lietuviškos muzikos ir dainos ansam-
projektas bei šventinis fejerverkas vidutinio amžiaus tautinių šokių kolektyvas „Ežerynai“, Druskininkų kultū- blis
ros centro vidutinio amžiaus tautinių šokių kolektyvas „Kadagys“
12.30 val. Kanklininkė L. Staniulienė
SCENA PRIE MUZIKINIO TEATRO 14 val. XXV tarptautinio folkloro festivalio „Atataria lamzdžiai” sve- 13.30 val. Mišrus choras „Bičiuliai“
12 val. XV vaikų knygos šventės „Skaitantis miestas“ čių koncertas
14 val. Palemono bendruomenės centro vokalinis ansamblis
atidarymas Dalyvaus tradicinių šokių studija „Ekton Korka“ (Udmurtijos sritis, Rusija),
„Marių banga“
12.15 val. Teatralizuota eisena „Knygų paradas“ nuo scenos iki Jekabpilio jaunimo folkloro ansamblis „Raksti“ (Latvija), Punsko armo-
nikieriai (Lenkija), folkloro ansamblis „Gimtinė” (Lenkija), Kauno tautinės 14.45 val. Etnografinis ansamblis „Sūduva“
Vienybės akštės.
kultūros centro folkloro ansamblio „Ratilėlis“ ragininkų ir šeimų grupės 15.30 val. Lukas Bareikis (saksofonas) ir Kristina Kasperaitytė (vo-
13–18 val. Mokslo festivalis „Pamatyk kitaip“ bei bandonininkų ansamblis kalas)
Interaktyvūs atrakcionai „Išmėgink pats“, Gustavo ir Kalėdausko 17 val. Pučiamųjų instrumentų orkestrų festivalio „Padūduokim
šou, vaikų piešinių konkursas „Mikropasaulio gyventojai“, mokslinių
17 val. Flamenko šokių kolektyvas „Solea“
Kaunui“ orkestrų koncertai 18 val. Šilutės teatro didžiųjų lėlių pasirodymas
bandymų demonstracijos scenoje, VDU etnografinis ansamblis
„Linago“ Dalyvaus Valstybinis pučiamųjų instrumentų orkestras „Trimitas“, Lie-
19.30 val. Grupė „Ja-da“
tuvos kariuomenės Garbės sargybos kuopos pučiamųjų instrumentų
18 val. Dainininkė Vesta ir grupė „Bičiuliai“ orkestras, Panevėžio miesto pučiamųjų instrumentų orkestras „Panevėžio 20.45 val. Flamenko šokių kolektyvas „Solea“
19– 24 val. DJ žiburėlis garsas“ 21.30 val. Ugnies festivalio „Ugnies dievai“ pasirodymas
Dalyvaus DJs: Polly (Panda Rec. / Free Agency), Critical, Dutis (Gone 19 val. Jungtinis Kauno bigbendo ir Vilniaus miesto savivaldybės Vilniaus studija „Ugnies ženklai“, Kauno studija„Ugnies valdovai“ www.
Mate), Ozo (Green Hills), ED (SSA) šv. Kristoforo kamerinio orkestro projektas „Tarp Vilniaus ir Kauno ugniesvaldovai.lt
visa Lietuva“
ISTORINĖS LR PREZIDENTŪROS SODELIS 22–23.30 val. Charizmatiškiausio šių dienų Lietuvos atlikėjo Mari- VDU Teologijos fakulteto kiemelis
17 val. Lauko fotografijų parodos „Važiuojam! Transportas jono Mikutavičiaus su grupe išskirtinis koncertas 10–20 val. Dizaino kiemelis. Dizaino darbų paroda
laikinojoje sostinėje“
Nuo 12 val. visą dieną bendrijos „Viltis“ lėlių teatriuko spektakliai
atidarymas ROTUŠĖS A. 21 KIEMELIS „Senamiesčio vilties pasakos“
17.30–20 val. 12–20 val. Projektas „Atrask savanorių kampą
Mugės vargonų Kaune“ M. VALANČIAUS G. SKVERAS
pristatymas
13–19 val. Tekstilininkų ir dailininkų gildijos galerijos „Balta“ jubi-
ir lengvosios „DEJAVU“ (Rotušės a. 2) liejinis projektas „Romantikai“
muzikos koncertas 22–6.00 val. „Dejavu“ 21 val. Tekstilininkų ir dailininkų gildijos galerijos „Balta“ programa
VILNIAUS GATVĖ „Romantiškoms asmenybėms“
SENOJI NEMUNO PRIEPLAU-
Visą dieną vyks tautodailės KA (Kauno amfiteatras) ISTORINĖS LR PREZIDENTŪROS SODELIS
mugė
16 val. Roko festivalis „Roko ratas“ Lauko fotografijų paroda „Važiuojam! Transportas laikinojoje sos-
VDU Teologijos Dalyvaus AC/DC Tribute.lt (Vilnius), tinėje“
THUNDERTALE (Kaunas), MANGO (Ryga), 14 val. Indiška muzika ir indiškų šokių kolektyvas „Ananda-natjam“
fak. kiemelis
MY OCEAN (Minskas), SPORTAS (Vilnius), OIL
16–20 val. Dizaino BUSTERS (Kaunas), FLAME OF AEON (Vil- 15 val. Šilutės teatro didžiųjų lėlių pasirodymas
kiemelis. Dizaino darbų nius), K.A.N.G. (Kaunas) 16.30 val. Menų darželio „Etiudas“ auklėtinių spektaklis pagal D.
paroda Biseto pjesę „Pyp, pyp“
24 val. Fakyrų festivalis „Ugnies dievai“.
Kauno studija „Ugnies ratas“ www. 16.50 val. Aerobikos klubo „Leta“ pasirodymas
BALKONAS PRIE fakyrai.lt 17 val. Mugės vargonų klasikinės muzikos koncertas ir Kauno
E. OŽEŠKIENĖS G. STOTELĖS
pantomimos teatro mimai
(Laisvės al. 97) SCENA PRIE MUZIKINIO TEATRO
18.30 val. Vakaras su A. Kulikausku, M. Ancevičium ir Ą. Paulausku
20.30 val. Kūrybinis projektas 13 val. Vaikų tautinių šokių kolektyvų koncertas.
„Skambantis balkonas“ 21.30 val. Ugnies festivalio „Ugnies dievai“ pasirodymas
Dalyvaus Kauno kultūros centro „Tautos namai“ vaikų tauti-
Trakų šokio ir ugnies studija „Čiutyta“, Kauno studija „Ugnies
nių šokių kolektyvas „Šėltinis“ ir ansamblis „Kalvelis“, Kauno vaikų ir moks-
AUTOBUSŲ STOVĖJIMO AIKŠTELĖ leivių laisvalaikio rūmų vaikų tautinių šokių ansamblis „Malūnėlis“, Prienų
ratas“ www.fakyrai.lt
PRIE KAUNO PILIES kultūros ir laisvalaikio centro vaikų ir jaunimo tautinių šokių ansamblis
„Trapukas“ BALKONAS PRIE E. OŽEŠKIENĖS G. STOTELĖS
21–24 val. Kauno bienalės projektas „Draugiška zona #2“
(Laisvės al. 97)
14.30 val. Pučiamųjų instrumentų orkestrų festivalio „Padūduo-
VIENYBĖS AIKŠTĖ kim Kaunui“ orkestrų koncertai 20.30 val. Kūrybinis sumanymas „Skambantis balkonas“
13–15 val. XV vaikų knygos šventės „Skaitantis miestas“ Dalyvaus Valstybinis pučiamųjų instrumentų orkestras „Trimitas“, Lie-
šventinė programa tuvos kariuomenės Garbės sargybos kuopos pučiamųjų instrumentų
AUTOBUSŲ STOVĖJIMO AIKŠTELĖ PRIE KAUNO PILIES
orkestras, Panevėžio miesto pučiamųjų instrumentų orkestras „Panevėžio 21–24 val. Kauno bienalės projektas „Draugiška zona #2“
NEPRIKLAUSOMYBĖS AIKŠTĖ (M. Žilinsko dailės garsas“, Lietuvos kariuomenės karinių oro pajėgų pučiamųjų instrumen- LAISVĖS ALĖJA
galerijos prieigose) tų orkestras, Kauno J. Gruodžio konservatorijos pučiamųjų instrumentų
orkestras, Kauno miesto pučiamųjų instrumentų orkestras „Ąžuolynas“ 14.30 val. Pučiamųjų instrumentų orkestrų festivalio „Padūduo-
17–19 val. Kauno menininkų namų projekto – Kauno kim Kaunui“ eisena nuo Kauno įgulos bažnyčios į Rotušės aikštę
profesionalių menininkų teatralizuoto vyksmo „Menų kalva – 16 val. Kauno muzikos ansamblio „Ainiai“ koncertas
Parnasas“ – iškilminga generalinė repeticija 17 val. Studentiškų tautinio meno kolektyvų koncertas „Ei studen- VIENYBĖS AIKŠTĖ
te, sukis vėju“ Nuo 13 val. Senovinių automobilių, senovinės pramonės ir žemės
VYTAUTO DIDŽIOJO KARO MUZIEJUS Dalyvaus Kauno technikos kolegijos tautinių šokių kolektyvas „Pušynėlis“, ūkio technikos paroda
15 val. Kultūrinio orientavimosi konkursas „Kauno miesto LVA tautinių šokių kolektyvas „Džigūnas“, KMU tautinių šokių kolektyvas
kūrėjai ir puoselėtojai“ „Ave vita“, KKA tautinių šokių kolektyvas „Rasa“, VDU tautinių šokių an- NEPRIKLAUSOMYBĖS AIKŠTĖ (M. Žilinsko dailės ga-
samblis „Žilvitis“
lerijos prieigose)
19 val. Šokio projektas „Šokanti Laisvės alėja“
12 val. BOX-CAR varžybos
Dalyvaus Kauno rajono Ramučių kultūros centro šokių grupė „Saulėgrą-
15–17 val. Kauno menininkų namų projektas – Kauno profesio-
ža“, Nidos miesto šokių grupė „Nenusivylusios namų šeimininkės“. Šokių
projektą ves Šokio populiarinimo centras, šokių klubas „Viena linija“, liniji-
nalių menininkų teatralizuotas vyksmas „Menų kalva – Parna-
nių šokių klubas „Audringa“
sas“

m. centrinė miesto gatvė pavadinta m.


1919 1928 I.B.Volfo ir Engelmano alaus daryklos sujungtos. Įmonė pavadinta
Laisvės alėja. AB „I.B.Volfas - Engelman“.
7
programa

Su meile Kaunui“ ko vid. m. VERPETA, Veršvų vid. m. VERŠVA, J. Grušo vid. m. GINTARĖLIAI,
Kiti renginiai
18–22 val. Alternatyviosios šokių muzikos projektas „Audiokubas“ Santaros gimnazijos SANTARIEČIAI, Žiburio vid. m. ŽIBURĖLIS, „Ąžuolo“
Dalyvaus grupės Golden Parazyth vs. The Monkeys Band, Migloko, Eazys- katalikiškos vid. m. GILIUKAI, „Varpo“ gimnazijos tautinių šokių kolek-
tyle MC Meets The Ministry Of Echology, DJs: Pakas (K.U.B.), Road`s`killa tyvai Gegužės 21 d.
(K.U.B.) 14 val. Kauno aklųjų ir silpnaregių centro meno kolektyvų pro-
Valstybinis lėlių teatras (Laisvės al. 87A)
22–01 val. Grupė „Slowattack“ ir videomenininkų „Pimp my grama
screen“ ir „Vodka Jugend“ vizualizacijos 10–18 val. Vaikų teatrų festivalis. www.vaikam.lt
14.20 val. Kauno bendrijos „Viltis“ solistė Rosita Aleksiejūnaitė
14.30 val. Kauno kurčiųjų reabilitacijos centro koncertinė pro- Prekybos centro „Savas“ aikštelė (Savanorių pr.
VERSLO CENTRAS „1000“ (Taikos pr. 88A)
grama 346)
12 val. Senovinių automobilių, senovinės pramonės ir žemės ūkio
15 val. Kauno miesto neįgaliųjų draugijos moterų vokalinis 17–19 val. Šventė „Ragaujam kareivišką košę!“
technikos paradas nuo verslo centro į Vienybės aikštę
ansamblis „Atgaiva“
15.30 val. Kauno neįgaliojo jaunimo užimtumo centro kolek- Gegužės 22 d.
tyvai
Panemunės parkas (A. Smetonos al.)
Sekmadienis, geguzes 23 d. 16.30 val. Kauno įvairių tautų kultūrų centro projektas
11 val. Plaustų žygis nuo Panemunės iki Nemuno ir Neries
Dalyvaus Kauno armėnų bendrijos ansamblis „Hajrenik“, Kauno aps-
Kaunas - mano namai“
santakos „Plaukiam į Kauno gimtadienį“
krities totorių bendruomenės ansamblis „Leisan“ , Kauno rusų kultūros
centro „Mokslas-Šviesa“ choras ir vokalinis ansamblis „Ruskaja piesnia“ Lietuvos kariuomenės Kauno įgulos karininkų
17.45 val. Kauno bendrijos „Viltis“ tėvų ansamblio pasirodymas ramovė (A. Mickevičiaus g. 19)
KAUNO ARKIKATEDRA BA-
ZILIKA 19–22 val. Respublikinis moksleivių grupių festivalis 16 val. Kauno vyrų choro „Perkūnas“ jubiliejinis koncertas
„Skersvėjis“
12 val. Šv. Mišios už Kauną ir
kauniečius
VW Centre–salone (Chemijos pr. 8)
ISTORINĖS LR 19 val. Vairavimo mokyklos „Mobilūs žmonės“ 10 metų veiklos
PREZIDENTŪ- jubiliejinis vakaras
ROTUŠĖS AIKŠTĖ
ROS SODELIS
13 val. Kauno berniukų ir jau-
nuolių choro „Varpelis“ 50-mečio Lauko fotografijų Klubas „Combo“ (Raudondvario pl. 107)
jubiliejinis koncertas paroda „Važiuojam! 20 val. Legendinių bigbyto grupių vakaras-koncertas. www.
Transportas laikino- combo.lt
16 val. Projektas „Kauno žvaigždu- joje sostinėje“
tės“
14 val. Mugės Gegužės 23 d.
Dalyvaus Mantas su šokėjais, grupės
vargonų muzikos Motokroso trasa prie „Combo“ klubo (Brastos g. 12)
„Saulės vaikai“, „Caca“, „Linksmasis Do“,
koncertas
„Tu ir aš“, „Mes“, „Dovid Mash&the smash 10–17 val. Motokroso šventė „Kauno miesto dienos 2010“
band“, Martynas Beinaris, Lina Joy, šokių 15 val. Vaikų dainavimo
grupės „Vėtra“, „Gijelė“, „Raselė“, darželio „Neži- studija „Sole mio“ Gegužės 21–23 d.
niukas“ gerumo akcija 15.15 val. Jaunųjų gitaristų
Salonas „Interjero erdvė“ (Kuršių g. 7)
21–22.30 val. Koncertas „Su meile Kau- orkestro „Forte“ koncertas
nui!“ 10–19 val. „Dizaino savaitės 2010“ renginiai Kaune. www.
15.35 val. U. Karvelio gimnazijos
interjeroelementai.lt
Dalyvaus šampaninis Kauno choras, Raigardas mados ir šokio studija „Epoletė“
Tautkus, N.E.O ir Kauno miesto simfoninis orkestras. 15.45 val. Kauno bendrijos „Viltis“ tėvų ansamblio pasirodymas Gegužės 21–30 d.
16 val. Liaudiška kapela „Laumena“ Vaikų ir jaunimo teatras „Vilkolakis“ (Kovo 11-osios
SENOJI NEMUNO PRIEPLAUKA (Kauno amfiteatras)
17 val. Mugės vargonų klasikinės muzikos koncertas g. 108)
12 val. Respublikinė vaikų ir jaunimo liaudiškos muzikos kapelų
šventė „Jurgut, Jurgut, grok“ 18 val. P. Meškėlos ir K. Smorigino koncertas Spektakliai, skirti teatro „Vilkolakis“ 20-mečiui pažymėti.
Dalyvaus vaikų liaudiškos muzikos kolektyvai „Smilgenė“ (Panevėžio 19.30–21 val. Mugės vargonų lengvosios muzikos koncertas Informacija www.vilkolakis.lt
r.), „Šaipokai“ (Kauno r.), „Karklinėlis“ (Kauno r.), „Griežliukė“ (Pivašiū-
nai), „Tarškutis“ (Alytus), „Nemunėlis“ (Daugai), Vilkaviškio muzikos VILNIAUS GATVĖ
Gegužės 21–23 d.
mokyklos kapela, Kauno lopšelių-darželių „Šermukšnėlis”, „Svirnelis“, Visą dieną vyks tautodailės mugė
„Pasaka“ ir „Klumpelė“ folkloro grupės „Pliauškutis“, „Bitaitė“, „Dzingu- Prie Šv. Dvasios bažnyčios (Šilainiuose, Milikonių g. 18)
liukai“, „Žilvitis“ VDU Teologijos fakulteto kiemelis Nuo 8 val. 20-ųjų Laisvės metinių minėjimas „Kad šviesą sau
Nuo 12 val. Jūrų skautų programa 10–20 val. Dizaino kiemelis. Dizaino darbų paroda įneštume...“. Tradicinės gegužinės pamaldos – Sekminės,
14 val. Vaikų ir jaunimo projekto „Kantri viltys“ koncertas kermošius, gegužinė, dainos, šokiai, lietuvių liaudies žaidimai
AUTOBUSŲ STOVĖJIMO AIKŠTELĖ PRIE KAUNO ir tradicinės Sekminių vaišės
16 val. Kauno kultūros centro „Tautos namai“ vaikų ir suaugusių-
jų meno kolektyvų koncertas PILIES
Dalyvaus „Ainiai“, Vilniaus miesto Vilkpėdės bendruomenės tautinių 21–24 val. Kauno bienalės projektas „Draugiška zona #2“ Gegužės 22–23 d.
šokių kolektyvas „Šimtažiedis“, Panevėžio bendruomenių rūmų šokių Prie Muzikinio teatro
ansamblis „Linas“, „Bočiai“, „Vaidilutė“, „Releve“, „Svajonių gija“. Žaidimai BALKONAS PRIE E. OŽEŠKIENĖS G. STOTE-
11–14 val. ,,Šiaurietiškojo ėjimo" (ėjimas su
su K. Binkio teatro aktoriais – pasakų personažais. LĖS (Laisvės al. 97) lazdomis) pristatymas. Dalyvauja LEKI akademija
18 val. Grupių DND, „Kvinta“ bei Žilvino Brazausko koncertas 20.30 val. Kūrybinis sumanymas „Skambantis balko- instruktoriai. „Šiaurietiškasis ėjimas“ – raktas į
19 val. „Mes prie Nemuno užaugę“ nas“ visavertį gyvenimą
Dalyvaus Jurbarko kolektyvas Vadžgirio bendruomenės folkroko grupė
„Kreizas“, Prienų kolektyvai: Prienų kultūros ir laisvalaikio centro moterų VIENYBĖS AIKŠTĖ
vokalinis ansamblis, pagyvenusiųjų šokių grupė „Vajaunas“, kvartetas Visą dieną Senovinių automobilių, senovi-
„Kvartelė“, pučiamųjų instrumentų orkestro choreografinė grupė, nės pramonės ir žemės ūkio technikos
Birštono kolektyvas akordeono muzikos grupė „SoloPlius“, Druskininkų paroda Programos išleidimą remia
kolektyvai: šiuolaikinio šokio studija „Opus“, muzikos studija „Mikutis“, VšĮ KAUNO KULTŪROS
solistė Viltė Ambrazaitytė KAUNO ŠV. ARKANGELO MY- CENTRAS TAUTOS NAMAI
22.30 val. Alytaus miesto teatro spektaklis – Roko Radzevičiaus KOLO (ĮGULOS) BAŽNYČIA
roko opera „Žuvų piemuo“ 12 val. Šv. Mišios už Kauną ir kau-
Dalyvaus Justinas Lapatinskas, Indrė Anankaitė, Eugenijus Rakauskas, niečius
Simona Smirnova, Jonas Gaižauskas, Alytaus miesto teatro aktoriai,
VO „Apartė“ auklėtiniai
23.30 val. Šventinis fejerverkas nuo Vytauto Didžiojo tilto
NEPRIKLAUSOMYBĖS
AIKŠTĖ (M. Žilinsko dailės
Vitas, užkietėjęs kaunietis
galerijos prieigose) Tai pats geriausias miestas, todėl, kad
SCENA PRIE MUZIKINIO TEATRO 13–15 val. Kauno menininkų tai mano gimtasis miestas. Todėl, kad
12 val. Kauno miesto ugdymo įstaigų šokių kolektyvų koncer- namų projektas – Kauno profe- jo labai gera geografinė padėtis. Aš
tas „Graži mūsų šeimynėlė“ sionalių menininkų teatralizuotas suaugęs su šiuo miestu, kiekvie-
Dalyvaus St. Lozoraičio vid. m. VYŽELĖ, Vydūno pagr. m. ŽIOGELIAI, Šilo vyksmas „Menų kalva – Parnasas“ nas gatvės akmenukas primena
prad. m. ŠILELIS, Eigulių vid. m. AITVARAS, P. Mašioto prad. m. TREP- 10–17 val. Lietuvos medicinos studentų asociacijos projektas jaunystės dienas. Išvykęs svetur, aš jį
SIUKAS, Dobkevičiaus vid. m., Vaižganto vid. m., Vilijampolės vid. m., „Studijuok sveikai“
Purienų vid. m. PURIENĖLĖ, katalikiškos Julijanavos vid. m., T. Ivanaus-
net sapnuoju.

m. m.
1933 prasidėjo Paminklinės Kristaus 1938
Prisikėlimo šventovės statybos darbai. atidarytas Kauno zoologijos sodas.
8
zvilgsnis atgal

Istorikas J.Palys: „Išliks tik tai, kas tikra“


Specialaus „15min” priedo, skirto šventei „Kauno diena 2010”, proga - pokalbis su istoriku Jonu Paliu. Apie miesto klestėjimą tarpukariu,
menkaverčius pastatus - „stiklainius“ bei priežastis, kodėl šiandieninis Kaunas yra būtent toks, koks jis yra.

Dar visai neseniai savo 600 metų jubiliejų atšventęs


Kaunas, per savo gyvavimą tapęs svarbiu pramonės, trans-
porto, mokslo ir kultūros centru, tarpukariu spėjo pabūti ir „Jeigu gyvenčiau iš istorijos,
šalies sostine. Būtent tarpukario laikotarpį išskiria istorikas tai vaikščiočiau su pratrinto-
J.Palys, besižavintis tuo metu mieste atsiradusiais archi- mis alkūnėmis“, - su šypsena
tektūros bei technikos šedevrais. Kaune gimęs ir užaugęs, lūpose pareiškė J.Palys,
Vilniuje istoriko specialybę įgijęs ir į Kauną gyventi sugrįžęs istoriją laikantis didžiausiu
vyras neslepia – istorija yra didžiausias jo pomėgis. Tačiau savo pomėgiu.
iškart priduria: „Istorikas esu viena koja. Jei gyvenčiau iš isto-
rijos, tai vaikščiočiau su pratrintomis alkūnėmis.“
Funikulieriumi draugų vadinamas J.Palys duoną valgo
iš darbo pardavimų srityje, o didžiąją laisvalaikio dalį skiria
istorijai. Tūkstantinę senovinių nuotraukų, dokumentų, vie-
šojo transporto bilietų bei kitų istorinių šaltinių kolekciją
turintis kaunietis visa galva pasiners ir į šventę „Kauno die-
na 2010". Penktadienį Prezidentūros sodelyje bus atidaryta
paroda „Važiuojam! Transportas laikinojoje sostinėje“, kurios
dalis eksponatų priklauso J.Paliui.
„Nesu pratęs viešai kalbėti, bet kaip nors“, - šyptelėjo vy-
ras, parodos atidarymo metu skaitysiantis pranešimą apie
tarpukario transportą.

Tarpukaris - svarbiausias pis davė visa kita, dėl ko miestas dabar yra gražus. miestas, verslininkai griaus dabar stovinčius „stiklainius“ ir sta-
tys normalius pastatus.
Jei pažvelgtume iš istorinės perspektyvos, kaip Kaunas Kas padarė didžiausią įtaką dabartinio kauniečio
tapo tokiu miestu, koks yra dabar? mentaliteto susiformavimui?
Istorija niekam neįdomi
Čia reikėtų išskirti tris etapus. Pirmasis iš jų yra miestas– Apie tai sunku kalbėti, nes, pavyzdžiui, tarpukario inteli-
tvirtovė. Nuo XIX a. pabaigos iki Pirmojo pasaulinio karo gentų atsiminimų nėra likę. Mat žmonės, rašantys prisimini-
Kaunas buvo uždaras, maža- mus, tai paprastai daro būdami Ar kauniečiai domisi savo miesto istorija?
aukštis, pusiau mūrinis, pusiau
medinis, su santykinai nedideliu Po kokio šimtmečio seni ir prirašo nebūtinai tai, kas
buvo, o tai, kas įsivaizduoja, kad
Manau, kad ne. Kodėl? Toks kvailys, kaip aš, domiuosi ir
tiek. O jeigu aš nemoku to skaniai kitiems pateikti, vadina-
skaičiumi gyventojų. Antrasis
etapas buvo tarpukario metai, moralinių dalykų tikrai galėjo būti, arba tai, ko norėtų,
kad būtų buvę. Tad už gryną pi-
si, jiems ir nereikia. Jeigu kažkas juos sudomins – labai gerai,
jeigu nesudomins – svarbu, kad jie nieko nesugriautų aplink
kuomet Kaunas tapo laikinąja
sostine. Tuo metu vyko staigus niekas neatsimins. Išliks nigą to imti negalima. Tuo tarpu
visa kita galima atskirti tik per
save.

modernios architektūros ir pra-


monės išsivystymas. O galiausiai tik pavardės dabar tam materialiąją kultūrą – per pasta-
tus, pramonę, transportą, daik- Pateikite kokį nors faktą, kuris, jūsų nuomone, turėtų
būti įdomus istorija nesidomintiems kauniečiams.
sekė tarybinis laikotarpis, pasi-
žymėjęs pramoninės inžinerijos tikras pareigas užimančių tus, nuotraukas.
Man, pavyzdžiui, įdomiausi yra funikulieriai. Tad iš šios
vystymusi ir daugiabučių rajonų
statybomis. žmonių ir tokie pastatai, Sovietinis periodas srities reikia ištraukti linksmus faktus – ten kas nors įkrito į
neuždengtą duobę, kas nors susilaužė koją, iš savivaldybės
nežavi
kaip sporto rūmai išsireikalavo kompensaciją. Tokie dalykai „užveža“. Todėl ir
holivudiniai filmai yra gerai žiūrimi. Juose paimamas koks
Kokius svarbiausius daly-
kus kiekvienas iš minėtų etapų Nemuno saloje, tiltai. Į kurį iš jūsų įvardintų Kauno nors faktas ir patiekiamas skaniai bei gražiai. Aš pats tų filmų
nežiūriu, bet tie, kam įdomu, tegu žiūri – svarbu, kad bent
davė Kaunui? vystymosi etapų jūs žvelgiate su
kažkas išlieka atmintyje.
didžiausiu pasigėrėjimu?
Senasis etapas davė Senamiestį, gotikinę architektūrą,
barokines, klacisistines bažnyčias, visą fortų sistemą. Pirma- Į tarpukarį. Kodėl? Nes man patinka to laikotarpio techni- Kaip manote – ar tai, kad so-
sis etapas baigėsi sulig Naujamiesčiu, sulig Laisvės alėjos ka, architektūra. Miesto planavimas yra įdomus. Kauno trans-
vietmečiu Kaunas buvo ver-
pabaiga ir dalimi Savanorių prospekto. Tuo metu Šančiai, Vi- porto sistema buvo pati plačiausia, iš visų šalies miestų tu-
rėjome daugiausiai transporto rūšių: pradedant „gonkėmis“, čiamas pramoniniu miestu,
lijampolė, Sloboda buvo
atskiri miesteliai, siauraisiais traukinukais, funikulieriumi ir baigiant laivyba bei turėjo neigiamos įtakos jo
tad Kaunas buvo geležinkeliu. Po to, tarybiniais laikais, buvo kai kurių teigiamų vystymuisi?
gana mažas ir dalykų, tačiau planinė ekonomika, visai Tarybų Sąjungai vie- Pramonė yra žmonių
tik tarpukariu nodi pastatai manęs nežavi. užsiėmimas, kuris po to
tapo šimta- gimdo papildomas pas-
tūkstantiniu laugas. Žmonės, uždirbę
Kaip manote, kas iš šiandieninių Kauno įvykių ar proce-
miestu. pinigus, paskui juos lei-
O po to
sų bus įdomūs istorikams ar paprastiems kauniečiams po
džia ir atsiranda kavinės,
sekęs šimtmečio?
skaityklos, klubai. Viskas,
l a i k o t a r- Moralinių dalykų tikrai niekas neatsimins. Išliks tik pa- kas sukuria pinigus, yra
vardės dabar tam tikras pareigas užimančių žmonių ir tokie gerai. Tame aš blogy-
pastatai, kaip sporto rūmai Nemuno sa- bės nematau.
loje, tiltai. Visi kiti pastatai – iš lengvų
Anelė , pensininkė konstrukcijų suręsti akropoliai ir
maksimos – atėjo ir išeis, rytoj
Kaunas man labai patinka,
gal jų nebebus, nes išlieka tai,
Mantas , moksleivis
man visada smagu atvažiuoti
kas tikra. Didžioji dalis dabar Kaunas – rimtas miestas. Čia daug sportininkų, geros
į centrą, nueiti į bažnyčią,
statomų pastatų yra menka- mokyklos. O svarbiausia – mes turim „Žalgirį“!
kavinėje išgerti kavos. verčiai. Pasikeis laikai, praturtės

m. m.
1940 atidaryti kino teatrai „Pasaka“ ir 1944 susibūrė komanda, kuri vėliau tapo
„Romuva“. „Žalgirio“ klubu.
9
istorija

I.B. VOLFAS–ENGELMAN
LAIKINOJOJE SOSTINĖJE
Dabartinio AB „Ragu- kiavo firminiame „I. B. Vol-
čio“ raidos istorija yra fas-Engelman“ bravoro pa-
turtinga ir intriguojan- viljone. Kauno miestą bei jo
ti. Ar daug kas žino, ko- priemiesčius Aleksotą, Šan-
dėl ji prasideda nuo „I. čius, Panemunę ir Vilijampolę
B. Volfo“ ir „Engelmano“ buvo nuklojęs tankus resto-
alaus daryklų? Ir kiek ši ranų, barų ir užeigų tinklas,
įmonė yra turėjusi pava- kuriame buvo prekiaujama
dinimų praeityje? šios alaus daryklos produk-
cija. Alaus entuziastai anuo-
Tai bene vienintelė alaus met liudijo, esą Kaunas per
darykla, kurios vardo istori- dieną išgerdavo apie 7000
ja iliustruoja ir Lietuvos po- bokalų alaus. Buvo sakoma,
litinio gyvenimo peripeti- jog geras sandoris gali įvyk-
jas. 1853 metais įsteigta „I. ti tik prie stiklo gero alaus.
B. Volfo“ įmonė, prie kurios Neveltui „I. B. Volfui-Engel-
kiek vėliau buvo prijungta alaus daryklų, salyklo fabri- nosį kutenantis salyklo aro- manui“ buvo patikėta įreng-
„Engelmano“ alaus darykla, kų ir vaisvandenių dirbtuvių matas – bravore „I. B. Volfas- ti alaus barą, vietoj slėptu-
nepriklausomos Lietuvos lai- „I. B. Volfas-Engelman“ ak- Engelman“ ruoštasi naujam vės, viename iš įspūdingiau-
kais virto „I. B. Volfo–Engel- cinė bendrovė“ – įmonė tapo alaus virimui. Nuo 1853 m. sių 1939 m. Kaune pastaty-
mano“ akcine bendrove. Pir- stambiausia alaus gamintoja, veikiantį bravorą garsino jo tų pastatų.
mosios sovietinės okupacijos ji užėmė net 40% anuometi- produkcija ne tik Kaune, bet Bravoras tenkino visų sko-
metais ji vadinosi „Raudonąja nės Lietuvos rinkos. visoje Lietuvoje. nius – nuo studento iki Pre-
pašvaiste“, o vokiečių okupa- Kaunui buvusiam gubernijos Kaunietis, ar miesto sve- zidento. Alus ir vaisvandeniai
cijos metais – „Perkūnu“. So- centru buvo lemta tapti laiki- čias karštą vasaros dieną už- vienodai šauniai puikavosi ant
vietų reokupacijos metais ji nąja sostine. Anuomet, ivai- sukęs į garsiausius to meto studentiško, kareiviško ar pre-
vėl atgavo „Raudonosios paš- rūs miesto gyventojų tipažai restoranus „Metropolį“, „Ver- zidentinio stalo. O „I. B. Volfo“
vaistės“ pavadinimą, o kiek kūrė didmiesčio atmosferą: salį“ ir pasiteiravęs alaus iš- bravoro alus (dar nesujungus
vėliau, prijungus kitą Kauno nuo skubančio valdininko iki girsdavo tik vieną pavadini- alaus daryklų) tapo 1926 m.
alaus daryklą, virto Kauno Laisvės alėjos kavinėje dū- mą „I. B. Volfas-Engelman“, gruodžio 17 d. valstybės per-
alkoholinių ir bealkoholinių mojančio poeto, nuo studento o padavėjai siūlydavo pa- versmo liudytoju – Preziden-
gėrimų kombinato Gamykla iki universiteto profesoriaus, skanauti jų gaminto „Pilze- to Kazio Griniaus 60-ajam ju-
Nr. 1. Dar vėliau kombinatas nuo taksisto iki išdidaus di- no“ alaus, lietuviškojo por- biliejui užsakytas alus, per-
virto Kauno alaus susivieni- plomato. Intrigos, skandalai, terio, stipraus porterio „Im- versmo naktį, taip ir nebuvo
jimu „Ragutis“. Lietuvai at- sensacijos, viešbučiai, resto- perial“, ar angliškojo alaus įneštas į Prezidentūrą, nors
gavus nepriklausomybę, ši ranai, karčiamos, bažnyčios, „Double“. Alaus, kurio koky- vėliau jau Prezidentas Anta-
alaus darykla ir toliau vadi- dramos teatras, kino teatrai, bė Lietuvos ir užsienio par- nas Smetona, Antaninių pro-
nama „Ragučiu“, toks pava- valdžios įstaigos, viešosios odose buvo įvertinta meda- ga, mėgdavo savo svečius vai-
dinimas vartojamas iki šiol. aikštės ir plačios gatvės by- liais. Specialiai 1930-ųjų, Vy- šinti žymiuoju „I. B. Volfo-En-
Ar daug kas žino, jog dabar- lojo Kauną atitikus sostinės tauto Didžiojo metų, Lietu- gelman“ alumi.
tinis AB „Ragutis“ gali pre- statusą. Anuomet traukinių vos žemės ūkio ir pramonės Ar daug kas šiandien sėdė-
tenduoti į seniausios Lietu- stotyje išlipusį miesto svečią parodai bravoras išvirė tam- damas Vytauto Didžiojo ka-
vos pramoninės alaus dary- neretai pasitikdavo švelniai sų „Parodos alų“, kuriuo pre- ro muziejaus sodelyje prisi-
klos vardą? Juk pramoninės mena, jog „I. B. Volfas-En-
alaus daryklos Baltijos kraš- gelman“ buvo vieni iš naujo-
tuose ėmė kuris tik XIX a. jo muziejaus pastato statybos
viduryje. rėmėjų? O ar kas nors praei-
Pirmojo pasaulinio karo damas pro atstatytą Vytau-
metais nukentėjusi pramo- to Didžiojo paminklą Lais-
nė – greitai atsistatė ir 1922 vės alėjoje pagalvoja, jog tar-
m. pradžioje Lietuvoje jau pukariu vieni iš jo mecenatų
veikė 11 alaus daryklų, iš jų buvo taip pat „I.B. Volfas-En-
dvi Kaune, tai - „I. B. Volfo“ gelman“? Anuometinius alu-
ir akcinė bendrovė „Engel- darius drąsiai galime vadin-
man“. Iš visų tuo metu Lie- ti tikrais Lietuvos piliečiais.
tuvoje veikusių alaus daryklų „I. B. Volfo-Engelman“ pel-
šios buvo vienos didžiausių. nytai gali vadintis Kauno le-
O 1927 m. šias įmones sujun- genda ir alumi Nr. 1 tarpuka-
gus ir pavadinus „Sujungtų rio Kaune.
10
dabartis ir ateitis

Kauno rytojui reikia lyderio


Išsivaduoti iš Vilniaus šešėlio, užsiauginti tolerancijos sparnus ir susitvarkyti gatvėse žiojėjančias duobes – tokias užduotis į priekį žengti
norinčiam Kaunui kelia filosofas Gintautas Mažeikis, į Kauną gebantis žvelgti nekaunietišku žvilgsniu.

Sportiškiausias šalies miestas, kuriame gyvena verslūs, tis miestas. Tačiau Kauno universitetai, konkuruodami su sėdiškumą. Ką apie tai manote jūs?
sumanūs ir išradingi žmonės – tokius ir kitokius epitetus, kal- Vilniaus universitetais, atsiduria grėsmėje. Vilniaus trauka
Verslumas, kuris yra būdingas daliai kauniečių, yra susi-
bėdami apie savo miestą, su pasididžiavimu rėžia kauniečiai. yra stipri ir Kauno universitetams reikia nuolat ieškoti būdų,
jęs ir su gerovės siekiu. Bet tos gerovės Kaune, kaip ir ki-
Tačiau kas antro pagal dydį šalies miesto laukia artimiausio- kaip padaryti proveržius.
tuose miestuose, yra siekiama išsikeliant į patogesnius gy-
je ateityje? Apie tai paprašėme garsiai pasvarstyti filosofijos
venamuosius rajonus, kurie
profesoriaus G.Mažeikio.
Kokį vaidmenį į priekį žen- dažniausiai yra ne centre. O
Gimęs šiaurinėje Rusijoje esančiame Vorkutos mieste, į
filosofijos paslaptis gilinęsis Sankt Peterburgo valstybiniame
giančio miesto kelyje atlieka Bohema – tai kadangi Kauno centras ir Se-
namiestis susiliejo su miega-
gyvybinga ir aktyvi jo centri-
universitete, vėliau gyvenęs Rokiškyje bei Vilniuje ir net 16
savo gyvenimo metų atidavęs Šiauliams, šis akademikas prieš nė dalis? bendrinis vardas maisiais rajonais, tie naujesni
kvartalai atsiduria gana toli
porą metų apsigyveno Kaune.
„Aš galėčiau save vadinti tam tikrų miesto įvykių gerbėju.
Visose pasaulio šalyse,
ypač išsivysčiusiose, nuolat
visiems menininkams, nuo centro. Taip neišvengia-
mai atsiranda ta sėdėjimo,
Jeigu gyvenčiau kituose miestuose, su didžiuliu malonumu
atvažiuočiau į Kauno festivalius. Esu be galo įsimylėjęs Kau-
susiduriama su miesto centro
raidos problema, kuri nėra sa-
kultūrininkams, nejudrumo problema. Žino-
ma, yra dar vienas labai sudė-
no Senamiestį su Santaka, – paklaustas apie savo santykį su
Kaunu, kalbėjo 46 metų Vytauto Didžiojo universiteto Socia-
vaime aiški ir savaime vykstan-
ti. Augant žmonių gerovei, jie
humanitarams, kurie tingas dalykas: tam, kad būtų
vartojama kultūrinė produkci-
linės ir politinės teorijos katedros vedėjas. – Tiesa, negalėčiau
pasakyti, kad esu tam tikrų Kauno miegamųjų ar gamyklinių
ima žvelgti plačiau savo plėtrą
mato priemiesčiuose arba su
gyvena kiek kitokį ja – šiuolaikinis teatras, šokis,
nekomercinis kinas – reikalingi
rajonų, arba tam tikro Kauno nepakantumo kitiems gerbėjas
ar mėgėjas.“
gamta aktyviai integruotuose
rajonuose. Tam, kad miesto
viešąjį gyvenimą. tam tikri gebėjimai. Pirmiausia,
meniniai-humanitariniai gebė-
centras vystytųsi, reikalingos
specialios pastangos, susiju-
Jie rodo iniciatyvą jimai, kurie reikalingi kiekvie-
nam žmogui. Tačiau miestas
Niekaip neatsikrato Vilniaus šešėlio sios su universitetų ir kolegijų
išsaugojimu centre. Taip pat
kavinėse, teatruose bei daug dėmesio yra skyręs tech-
nologinei raidai ir ilgainiui ati-
Kalbant apie Kauno ateitį, visų pirma reikia nutapyti da-
– su miesto administracinių
įstaigų laikymu miesto centro
kinuose, reikalaudami tinkamai sumažėjo tos meni-
nės produkcijos vartotojų skai-
bartinio miesto portretą. Nuo ko, rankose turėdamas teptu-
ką ir dažų, pradėtumėte jūs?
aplinkoje bei masiniu, kuo di-
desniu kūrybinių industrijų –
įdomesnės, geresnės čius. Be to, Kaune nėra didelio
lojalumo bohemai. Bohema
Pirmiausia norėčiau pabrėžti, kad Kaunas nuolatos at- žmonių, susijusių su kultūros ir
meno veiklomis – pritraukimu
produkcijos. Be bohemos – tai bendrinis vardas visiems
menininkams, kultūrininkams,
siduria Vilniaus šešėlyje ir tai Kaunui trukdo saugoti savo
kultūrinę, mokslinę, socialinę ir etninę tapatybę. Kituose į miesto centrą. Beje, Laisvės
alėjai ir Senamiesčiui tai labai
kultūrinis gyvenimas humanitarams, kurie gyvena
kiek kitokį viešąjį gyvenimą.
Lietuvos miestuose, kurie yra atokiau nuo Vilniaus, šis di-
delio ir nuolat augančio miesto buvimas šalia nėra taip tinka. Šiandien vietos didelei
panikai nėra, gyvybingumo
miestuose apskritai Jie rodo iniciatyvą kavinėse,
teatruose bei kinuose, reika-
smarkiai jaučiamas. Tai yra pirmasis pažymėtinas dalykas.
Antras, kuris yra vienas iš geresnių, yra tai, jog Kaunas pa- problema yra sprendžiama,
nieko katastrofiško dar neatsi-
neįsivaizduojamas. Be laudami įdomesnės, geresnės
produkcijos. Be bohemos kul-
galiau atrado Santaką. Ji yra valoma, ji yra
prižiūrima, Kauno pilis ir ta visa tiko. Iš Kauno centro pastaruo-
ju metu į prekybos centrus iš-
bohemos aukštesnio tūrinis gyvenimas miestuose
apskritai neįsivaizduojamas.
Senamiesčio pusė atsigauna.
Kartu po truputį atsigauna sikėlė tradicinės parduotuvės
o į centrą atsikelia daugiau
lygio kultūrinis vartojimas Be bohemos aukštesnio lygio
kultūrinis vartojimas neįmano-
ir visas Senamiestis. Tai
yra labai gražus ir geras kavinių. Nuo to centras tik
pagyvėja. Kiek tas gyveni-
neįmanomas. O Kaunas mas. O Kaunas nėra pakanka-
mai tolerantiškas ir atviras bo-
dalykas, kadangi Kauno
Senamiesčio architek- mas galėtų dar labiau inten-
syvėti, sunku pasakyti, nes
nėra pakankamai hemai. Šilumos mieste trūksta.
Žinoma, tai atskira istorija, bet,
tūra gerokai skiriasi nuo
Vilniaus. O tai yra savitu- tai labai priklauso nuo įvai-
riausių smulkių kasdienybės
tolerantiškas ir atviras pavyzdžiui, aš nesu girdėjęs,
kad panašūs dalykai kada nors
mas bei didelis pliusas.
Trečia, Kauno miestas yra strategijų arba situacijų, kurios
gali būti susijusios su leidimais
bohemai. Šilumos mieste būtų svarstyti miesto taryboje.
besimokantis, studijuojan-
mugėms, koncertams, su pre-
kyba knygomis, su simboli-
trūksta. Kaip galėtumėte įvertinti
nėmis aikštėmis, su įvairiausių Kauną valdančių žmonių sa-
paminklų integravimu. Bet kokiu atveju, tai vieta polemikai, vivoką, veiksmus bei miesto ateities viziją?
Jonas, studentas ginčams.
Aš sakyčiau, kad gilėja požiūris į vadinamų kūrybinių in-
Kaune yra ir teatrų, ir koncertų, čia dustrijų svarbą ir pakankamai gerai suvokiamas universitetų
gražios gatvės, jaukūs skersgatviai, vaidmuo. Gilėjantis požiūris į kūrybinių industrijų svarbą reiš-
prižiūrėta Laisvės alėja - vasarą
Reikia išlaisvinti bohemos kia tiktai vieną dalyką – kad laipsniškai nusisukama nuo post-
nėra šiukšlių, žiemą visada sut- potencialą sovietinio manymo, jog miestas pirmiausia yra tik darbininkų
varkyta, sniegas nukastas. Yra ir tarnautojų miestas. Suprantama, kad miestas yra didžiulė
ir kultūrinio gyvenimo, ir įvairovė skirtingų žmonių grupių, kurių interesai turėtų būti
Kauno valstybinio dramos teatro vadovas
menininkų. tenkinami. Kita vertus, tas atsisukimas į įvairias kitas veiklas,
Egidijus Stancikas, kalbėdamas apie iš stagna-
manau, vyksta per lėtai. Ta diskusija dėl besimokančio miesto,
cijos gniaužtų niekaip neišsivaduojantį miesto dėl kūrybinių industrijų, dėl meninių – verslinių jungčių vyks-
centrą, iškėlė teoriją apie stiprų kauniečių nami- ta, bet per lėtai ir nepakankamai efektyviai.

m. Kaune pradėtas rengti tarptautinis m.


1991 1998 Kauno „Žalgiris“ tapo krepšinio Europos
festivalis „Kaunas Jazz“. taurės laimėtoju.
11
dabartis ir ateitis

„Superinės durys į Kauną“, -


nusijuokė G.Mažeikis, pirštu
rodydamas į Laisvės alėjos
pradžioje stovinčio apgriu-
vusio pastato antrąjį aukštą,
kur kažkada buvo balkonas.

Džiaugiasi dėl „Ryanair“ plėtros planų visas miestas dėl to neabejotinai taptų patrauklesnis visos
Lietuvos gyventojams. Aišku, Kaune yra ir Achilo kulnas, be-
sikartojantis metai iš metų – tai keliai keleliai. Šia linkme ne-
Šiais metais pasibaigusio konkurso „Chorų karai“ pavyz- simato jokių vizijų ir proveržių, kaip visas kelių tinklas galėtų
dys bei kiti atvejai tarsi rodo, jog kaunietis yra labiau kaunie- būti tvarkomas.
tis, nei vilnietis yra vilnietis. Kaip tai galėtumėte paaiškinti?
Pirmiausia, tai istorinė tradicija. Kaune yra gana daug Kandidatų į lyderius yra
žmonių, kurie mena ir didžiuojasi tarpukario Lietuva. Vilniaus
atmintis susiformavo jau po nepriklausomybės atgavimo, nes
Ar miestui, norinčiam žengti į priekį ir tobulėti,
ten vyko labai intensyvi etninio gyventojų sąmoningumo
kaita. Lenkakalbiai arba rusakalbiai dabar kalba lietuviškai. būtinas lyderis?
Be to, Vilnius labai smarkiai plečiasi ir į jį suvažiuoja gyven- Taip. Ir reikia būtent lyderio, o ne adminis- Jurgita,
tojai iš visos Lietuvos, taip pat ir iš Kauno. Todėl šioje vieto- tracinio vadovo. Lyderio, kuris turėtų savo kul- dviejų vaikų mama
je mes matome tam tikrą tapatybės išskydimą. Tuo tarpu tūrines, humanistines, humanitarines, sociali-
Kaune tas savimonės tvirtumas yra užlaikytas istorijos. Tai nes fantazijas ir utopijas. Lyderio, kuris nebijotų Kaune jauku ir gera, viskas vietoje, nesvarbu, kuriame rajone
yra pliusas tam, kad išsaugotume ir plėtotume savo pavel- fantazuoti ir nebijotų būti už tai kritikuojamas. gyveni. Galima vaikus ant dviračių susikrauti ir važiuoti Panemune,
dą. Bet ir trikdis, nes kartais tai trukdo modernizacijai, mat Nebijotų savo idealų labai intensyviai siekti. Senamiesčiu ar Laisvės alėja. Pastarąja labai patogu stumti vaiko
nuolat kabinamasi prie senų stereotipų ir fetišų, kurie kartais Štai tokio reikia lyderio. vežimėlį, nes ir vienam, ir kitam jos gale yra vaikų žaidimų
būna nebegyvybingi. aikštelės.

Ar Kaune matote bent vieną, kuris


Ar drįstumėte nuspėti ar prognozuoti pokyčius, kurie galėtų pretenduoti į tokį vaidmenį?
per artimiausius kelerius metus palies Kauną?
Kaune žmonių, kurie turėtų ly-
Na, geriau kai ko miestui palinkėsiu. Urbanistai, architek- derio bruožų, yra daug. Bet pas mus
tai, kultūrininkai ir verslininkai nuolat svarsto apleistų fabriki- politinės partijos iškelia savo lyde-
nių rajonų ir juose esančių didžiulių pastatų likimą. Galų gale rius. Šiandien tokio, kuris būtų ir
bus priimti svarbūs bei atsakingi sprendimai dėl to, kad tos stiprus, ir fantazuotojas, ir būtų
teritorijos bus įsisavinamos patraukliu būdu. Manau, kad ge- tapęs politiniu lyderiu, nema-
ros perspektyvos atsiveria ir galima daug laimėti dėl Kauno tau. Tai yra politinių partijų
oro uosto plėtros. „Ryanair“ atėjimas yra gera žinia. Kauno darbo problema, nes niekas
miestas yra vienas iš technologiškai inovatyviausių miestų kitas negali iškelti lyderių
Lietuvoje. Kadangi miestas turi Kauno technologijos univer- ir jų stumti. Aš labai bijau,
sitetą ir daug verslumo, čia gana greitai įsisavinamos len- kad Kaune miesto meru Anna Mari ir Ull , socialinės darbuotojos iš Suomijos.
gvai valdomos buitinės, energetinės technologijos. Aišku, vėl netaptų kokia nors per Į Kauną atvykome su pigių skrydžių bendrove praleisti savaitgalio. Čia labai puiku: mi-
kad tai atveria įvairias galimybes miesto energetikos ūkio daug humanitarinių ge- estas nedidelis, mažai turistų, labai gražūs žmonės, įspūdinga Rotušės aikštė, o Laisvės
restruktūrizavimui ir efektyvinimui. Jeigu tai būtų daroma bėjimų neturinti politinė alėja – kaip mažas parkas. Net Helsinkyje taip nėra.
pakankamai ryžtingai ir greitai, visa tai skatinant ES pinigais, charizmatinė asmenybė.

. d.
o 199
9m
va s ario 1
Nu 2 006 Kaune pradėtas leisti nemokamas
švenčiama Kauno miesto diena. laikraštis „15min“.
„ 1 5 m in “ ir
Laikr a štis
s 1 5 min . lt
n ų p o r tala
na ujie ius s u
a k au nie č
sveikin “ !
dienomis
„Kauno

Kauno miesto žinios tau!


www.15min .lt/kaunas
2010 GEGUŽĖS 21 D., PENKTADIENIS

10 / SPORTAS
Triumfavo
„Sevilla“ Lemiama kova
Rytoj UEFA Čempionų lygos se-
zonas pasieks kulminaciją – di-
natą, ir taurę.
Kam pavyks pra-
R.Berankis žengia pirmyn
AURIMAS
KUCKAILIS
a.kuckailis

džiajame finale Madrido „Santia- tęsti pergalingą


Abi komandos @15min.lt

go Bernabeu“ stadione paaiškės šio sezono žy- savo šalyse jau Vakar „Didžiojo kirčio“ turnyro „Ro-
naujasis nugalėtojas. gį, paaiškės jau land Garros“ antrame kvalifikacinia-
šeštadienį va-
susišlavė visus įmano- me rate Ričardas Berankis (nuotr.)
Juo taps Luiso van Gaa- kare. mus trofėjus – laimėjo (ATP reitingas – 188) 6:2, 3:6, 6:0
lo treniruojamas Miunche- Miuncheno įveikė rumuną Victorą Crivoi (ATP-
no „Bayern“ arba Jose Mou- komanda sieks ir nacionalinį čempio- 159). Iki pagrindinio turnyro ge-
rinho vadovaujamas Milano jau pen k tojo natą, ir taurę. riausiam Lietuvos tenisininkui li-
„Inter“ klubas. UEFA Čempio- ko žingsnis.
Abi komandos savo šaly- nų lygos nuga- nusią „Barcelonos“ ekipą. žinojau, kad liko tik klausimas,
se jau susišlavė visus įmano- lėtojų vardo, tuo tarpu „In- Įdomu, kad abiejų koman- „Antrajame sete prarado- kaip greitai jis laimės.“
mus trofėjus ter“ kovos dėl pirmojo tokio dų treneriai dirbo kartu nuo me iniciatyvą, varžovas pradėjo Lietuvio varžovas šiandien
– laimėjo trofėjaus per 45 metus. 1997 iki 2000 metų. Tuomet žaisti labai aktyviai, – „15min“ iš bus austras Martinas Fische-
ir nacio- „Bayern“ futbolininkams L.van Gaalas buvo „Barcelo- Prancūzijos mačo ris (ATP – 191). Jis vakar įvei-
nalinį šiame turnyre jau pavy- nos“ strategas, o J.Mourinho eigą komentavo kė ispaną Rubeną Ramirezą
čempio- ko parklupdyti du ita- – jo asistentas. Abu futbolo R.Berankio trene- Hidalgo.
lų klubus – Turino „Ju- ris Remigijus Bal- Lietuvos tenisininkas Pary-
Antrą kartą per ketverius ventus“ ir „Fiorenti- žekas. – Tačiau an- žiuje jau uždirbo 8 tūkst. eurų ir
pastaruosius metus bei penktą na“, tačiau J.Mourinho tro seto pabaigoje jau mačiau, 14 ATP reitingo taškų. Pagrin-
kartą klubo istorijoje Ispanijos auklėtiniai pusfi na- kad Ričardas atsigauna. Trečio dinis turnyras prasidės gegu-
futbolo taurę iškovojo „Sevilla“ lyje įspūdingai specia- seto pradžioje buvau ramus, nes žės 23 dieną.
ekipa, kurioje žaidžia ir Marius nukarūna- listai su skir-
Stankevičius. Trečiadienį Bar- vo titu- tingomis eki-
selonoje vykusiame finalinia-
me mače 90 tūkst. žiūrovų aki-
lą gy- pomis po kar-
tą jau laimėjo
fotoakimirka
vaizdoje „Sevilla“ 2:0 (1:0) įveikė UEFA Čempio-
UEFA Europos lygos čempionę nų lygą.
Madrido „Atletico“ komandą.
Ši prizo savininke buvo devy-
nis kartus.
Lietuvos rinktinės gynėjas
šiame mače buvo tarp atsarginių
žaidėjų. Įvarčius nugalėtojams
pelnė Trinidadas Diego Cape-
lis (5 min.) bei Gonzalezas Je-
susas Navas (90+1 min.).
Ketvirtąją vietą pasibai-
gusiame Ispanijos čempiona-
te užėmęs bei UEFA Čempio-
Madrido stadione susigrums
nų lygoje žaisiantis „Sevilla“ Miuncheno „Bayern“ ir Milano Londono olimpinių žaidynių, kurios vyks 2012 vasarą, talismanais
klubas šalies taurės savinin- „Inter“. AFP/Scanpix nuotr. tapo dvi metalo spalvos vienaakės būtybės Wenlock ir Mandeville.
ku anksčiau buvo 1935, 1939, Olimpiados talismanus sukūrė menininkas Michaelas Morpurgo.
1948 ir 2007 metais. AFP/Scanpix nuotr.

Puslapis parengtas pagal BNS ir „15min“ inf.


2010 GEGUŽĖS 21 D., PENKTADIENIS

SPORTAS / 11

Rezultatas lygus – 3:3


AURIMAS KUCKAILIS LKL FINALO ŠEŠTOSIOS RUNGTYNĖS
TOMAS GRIGALEVIČIUS
redakcija@15min.lt
ŽALGIRIS LIETUVOS RYTAS
Prie sienos priremti ir be trenerių Kaunas Vilnius
likę Kauno „Žalgirio“ krepšininkai
antrą kartą atsilaikė savo aikštė-
je. Šeštose Lietuvos krepšinio ly-
77:63
(FINALO SERIJA – 3:3)
gos (LKL) finalo rungtynėse ketvir- REZULTATYVIAUSI ŽAIDĖJAI
tadienį namie jie po atkaklios kovos Dainius Šalenga 15 Kenanas Bajramovičius 12
77:63 (21:14, 18:26, 18:18, 20:5) nu- Mantas Kalnietis 12 Martynas Gecevičius 10
galėjo Vilniaus „Lietuvos ryto“ eki- Travisas Watsonas 10 Igoris Miloševičius 9
pą ir išlygino serijos iki keturių per-
galių rezultatą 3:3. Lemiamos finalo serijos rungtynės įvyks gegužės 24 dieną Vilniuje.

Dvikovą sėkmingai pradė- džioje surengė galingą šturmą, laiką negalėjo atsikelti, vėliau
ję kauniečiai jau po pirmo kėli- prasidėjusį nuo kapitono ir lai- padedamas komandos medi-
nio įgijo apčiuopiamą persva- kinojo trenerio pareigas einan- kų nuėjo į drabužinę ir aikštė-
rą – 21:14, tačiau šalto dušo nu- čio Dainiaus Šalengos taiklaus je daugiau nepasirodė. Teigia-
pilti Rimo Kurtinaičio auklėti- tritaškio. ma, kad dėl traumos jam šis fi-
niai netrukus sugebėjo išlyginti Klampi aikštės šeimininkų nalas jau baigėsi.
rezultatą, o įpusėjus rungty- gynyba varžovams neleido taš- Nugalėtojams 15 taškų pel-
nėms net įgyti minimalią pers- kų pelnyti daugiau nei 7 pasku- nė D.Šalenga, 12 – Mantas Kal-
varą – 39:40. tiniojo ketvirčio minutes. Per nietis, po 10 – Travisas Watsonas
Po pertraukos atrodė, kad rungtynes netrūko kietos ko- ir Mario Delašas, 9 – Aleksand- D.Šalenga buvo rezultatyviausias „Žalgirio“ ko-
LKL čempionų titulą ginantys vos, tačiau šįkart ant parketo ras Čapinas. Vilniečių gretose mandoje – pelnė 15 taškų. E.Ovčarenko nuotr.
„Lietuvos ryto“ krepšininkai dažniausiai išsitiesdavo „Lie- išsiskyrė Kenonas Bajramovi-
nesunkiai perims iniciatyvą tuvos ryto“ krepšininkai. čius ir Martynas Gecevičius. 12). Žalgiriečiai laimėjo kovą nėse gavo rimtą traumą ir le- ir viso sezono metu, tačiau svar-
ir iki rungtynių pabaigos dik- Antrame kėlinyje nesėkmin- Jų sąskaitose atitinkamai 12 dėl atšokusių kamuolių 35:32 ir miamoje dvikovoje veikiau- biausia – visos komandos indė-
tuos savo sąlygas, tačiau taip gai po šuolio ant parketo nusi- ir 11 taškų. mažiau klydo – kamuolį prarado siai nežais. lis: „Žaidėjai vienas kitu pasiti-
nenutiko. Žalgiriečiai panai- leido ir vienas iš vilniečių lyde- Kauno komanda geriau me- 12 kartų, o varžovai – 16. Neoficialiu „Žalgirio“ tre- ki. Komanda šiandien rungty-
kino 6 taškų deficitą, išlygino rių Artūras Jomantas. Sugrie- tė iš visų pozicijų, o tritaškius neriu vadinamas Marcusas nėms buvo atsidavusi daugiau
Puikiai susikoncentravo
žaidimą, o ketvirto kėlinio pra- bęs dešinę pėdą puolėjas kurį svaidė net 58 proc. taiklumu (7 iš Brownas po pergalės tvirtino, nei 100 proc.“.
„Žalgiris“ buvo susikoncen- kad komanda puikiai susikon- Ar legionierius žino, kaip
M.Brownas (c.) tvir- travęs. Matėsi, kad į aikštelę ėjo centravo rungtynių pabaigo- pasiekti pergalę Vilniuje? „Taip.
tino, kad žino, kaip susikaupę. Mes neatlaikėme to je ir gerai padirbėjo gynybo- Jau esame kartą tai padarę“,
laimėti Vilniuje. spaudimo, kurį jautėme halėje. je. „Ruoštis buvo sunku, kartu – tikino M.Brownas. Lemia-
Paskutinę atkarpą pralaimėjo- žiūrėjome vaizdo įrašus, ana- mas septintąsias finalo serijos
me 0:14, dėl to ir pralaimėjome“, lizavome klaidas. Prisitaikėme rungtynes komandos žais ge-
– po rungtynių sakė „Lietuvos prie situacijos“, – teigė jis. gužės 24 dieną Vilniuje. Ten ir
ryto“ strategas R.Kurtinaitis. Anot kauniečių lyderio, ko- paaiškės, kas taps šios sezono
Anot jo, A.Jomantas rungty- manda klausė jo patarimų, kaip LKL čempionu.

Roma pretenduoja
rengti olimpiadą www.ikrauk.lt

Penktadienis, 05-21 d.

Italijos nacionalinis olim-


FBK Kaunas įveikė Šilutę
pinis komitetas šalies sostinę „Įkrauk“ reporteris – Mindaugas
Romą pasirinko kaip kandi-
datę rengti 2020 metų vasaros
olimpines žaidynes. Konkurse
Roma nurungė Veneciją.
Italijos olimpinis komi-
tetas Romos, kurioje olim-
piada jau vyko 1960 metais,
kandidatūrą teiks Tarptau-
tiniam olimpiniam komite-
„Stipriausia Kauno futbolo komanda šiame sezone dar nepaty-
tui (IOC).
rė pralaimėjimo kartėlio I lygoje. Šįkart pažeminimą Kaune pa-
Dėl 2020 metų vasaros
tyrė FK Šilutė. Pirmąjame kėlinyje visiškai dominavo ir kamuolį
olimpinių žaidynių IOC apsi-
daugiausia kontroliavo FBK Kaunas. Kauno futbolininkai jau pir-
spręs per Generalinę Asam-
blėją 2013 metais Buenos Ai- mąjame kėlinyje įrodinėjo, kad jie yra gerokai pajėgesni už šilu-
rėse (Argentina). tiškius“ – rašo Mindaugas. Daugiau nuotraukų: www.ikrauk.lt
2012 metais vasaros olim-
piados sostinė bus Londonas,
o 2016 metais žaidynės vyks Portalas „Įkrauk“
Rio de Žaneire. yra skirtas Jums, mieli skaitytojai. Jei pastebėjote kažką
įdomaus, ko nepamatė žurnalistai, jei turite naujienų iš
savo miesto ar miestelio, pasidalinkite jomis su visa Lietu-
va! Įkrauti žinią (tekstą, nuotraukas, video) visai paprasta,
tereikia užsiregistruoti skaitytojų naujienų portale
http://www.ikrauk.lt.
Įkrauti galima tik savo autorinę naujieną, už informacijos
patikimumą atsako pats ją įkrovęs naujienos autorius.
2010 GEGUŽĖS 21 D., PENKTADIENIS

12 // SKELBIMAI
SKELBIMAI
Parduodate ar išnuomojate būstą, biurą ar žemę?
Didžiausias NEMOKAMAS NT skelbimų portalas! Nuo šiol apie tai skelbkite nemokamai!

Kaunas,
Parduodate ar išnuomojate nekilnojamąjį turtą? 2 k. butas,
82 m2,

Paskelbkite apie tai NEMOKAMAI portale!


600 000 Lt
pardavimas
Tel.: +370 686 33610
Skelbimo ID: D589413

Kita Grožis, sveikata Kaunas,


Būrimas kortomis „ M. Lenorman“. Tel. 8 643 78314, 16 – 21 val.. KARDIOLOGINĖ REABILITACIJA! KMU Psichofiziologijos ir reabilitacijos instituto klinika siūlo gydytis ir ilsėtis PALANGOJE. 7 k. butas,
Para tik 98 Lt! Įskaičiuota: gydytojo konsultacija, gydymas, procedūros, gyvenimas su maitinimu (3k./d.) Informacija 217 m2,
Pamestą LŽŪU LSP, SPD 236710, išduotą Matui Šileikiui, laikyti negaliojan- tel. 8 460 30027 arba 8 618 41860
čiu. 868 000 Lt
Optika A.J. Mums rūpi jūsų akys ! Tyrimas autorefraktometru NEMOKAMAS. Registracija tel. 8 37 42 03 33. Kęstučio pardavimas
69 , Kaunas Tel.: +370 655 05333
Poilsis, turizmas, pramogos Skelbimo ID: D587196
Kartingo sporto centras (Raudondvario pl. 105 – Autobusų parkas) kvie- Parduoda
čia pramogauti, dalyvauti kartingų varžybose. Tel. 8 671 11166, www.
amsport.lt AKCIJA! Plieninė stogų danga 17 Lt. Parduodame statybinę medieną, vi- Vištų kumpeliai - 4.9, vištų sparne- Kaunas,
Suteikiama garantija. UAB SAB BAL- daus – lauko dailylentes, grindlentes, liai - 4.59, sprandinė - 10.80, šon-
Mikroautobusų ‚Mercedes Benz“ nuoma įvairioms progoms ir kelionėms Lie- TIC. Tel.: 37 327477, 8 612 36100, 8 terasines lentas. Tel.: 8 37 330071, 8 kauliai - 7.90, grill dešrelės - 3.99, 3 k. butas,
tuvoje ir užsienyje. Tel. 8 612 19930, nuoma.litaksa@gmail.com. 698 31771. 620 75849. pangasijos filė - 5.99, menkės filė 124 m2,
Mulčių (smulkintą pušų žievę), kom- s/o - 6.90, lašišos š/r - 3.99. Kaina su 880 000 Lt
PIGIAUSIAI KAUNE PARDUODAME PVM! Draugystės g. 19, Kaunas. Tel.: pardavimas
postinę žemę 50 l – 10 Lt (maišeliais) naujausios kartos 5-6 kamerų ypa- 8 37 353966, 8 652 92227.
Transportas Atvežame. Tel. 8 604 95317. tingai šiltus plastikinius langus su Tel.: +370 655 05333
Parduodamas čekų gamybos alaus bra- papildomai išgaubta profilio forma
AUTOMOBILIŲ SUPIRKIMAS 1990 - 2010 m. SKUBIAI IR BRANGIAI. Tel. 8 „IDEAL 4000“. Dirbame (I-VI, nuo 8.00
BALKONŲ STIKLINIMAS. Slankio- Skelbimo ID: D587182
voras (70 tūkst. Lt). Tel. 8 639 48897. jantys švediški anoduoto aliu-
654 40004. iki 20.00). Tel: (8-37) 5566378, (8-
Roletai, žaliuzės, markizės. Gaminto- minio profilių langai. Pertvarų,
Nebrangiai ir kokybiškai atliekame visus automobilių važiuoklės ir variklių 642) 83224. terasų montavimas. PLASTI-
jo kainomis. Tel. 8 616 29180, www.
remonto darbus. Tel. 8 679 59330. fajetonas.lt. Skubiai parduodame kavinės įrangą, KINIAI LANGAI. ŠARVUOTOS Kaunas,
naudotą vienerius metus. Patraukli kai- DURYS. www.sistemax.lt, el.p.: 4 k. butas,
KALVIŠKI DARBAI: vartai, tvoros, na. Tel.: 8 46 383020, 8 615 98757. kn.sistemax@gmail.com. Tel.: 8 86 m2,
673 05596.
Mokslas turėklai, baldai ir metalinės laiptų
konstrukcijos. Tel. 8 654 72829. MEDINIAI LANGAI. VIDAUS IR
555 555 Lt
pardavimas
ŠARVUOTOS DURYS. Didelis asor-
timentas: laminuotų, faneruotų ir Tel.: +370 605 82246
medinių. Spalvų ir raštų įvairovė, Skelbimo ID: D592970
montavimo darbai. Suteikiama ga-
rantija. Mažiausių kainų garantija.
Konsultacija. Tel.: 8 605 32023, 8
678 53714. Kaunas,
3 k. butas,
BUITINĖS TECHNIKOS IŠPARDUO- 121 m2,
TUVĖ. Nauja ir su išorės defektais 620 000 Lt
buitinė technika mažomis kainomis.
pardavimas
Siūlo darbą AKCIJA - skalbimo mašinos tik 649
Lt. Savanorių pr,214, Kaunas tel. 8 Tel.: +370 614 21112
Palankiomis sąlygomis priimami į dar- 670 25245.
Atrenkami žmonės dirbti vadybinio
bą taksi vairuotojai. Tel. 8 604 41144,
Skelbimo ID: D582722
pobūdžio darbą vakarais. Mokome. Gali
būti studentai. Tel. 8 673 26807. el.p: taxikaunas@gmail.com. www.

Baldų gamybos įmonei reikalingas


taxikaunas.lt Nekilnojamasis turtas
suvirintojas, mokantis virinti KEMP ir Reikalingi atraminių sienučių ir rostver- Nebrangiai parduodu 69 kv.m gerai
TIG suvirinimo aparatais. Reikalavimai: kų betonuotojai. Taip pat betonuotojai suremontuotą, šviesų butą antrame
Darbuotojas privalo mokėti skaityti ir brigadininkai betonuotojai darbui aukšte Klaipėdos Senamiestyje prie pat
brėžinius,virinti nerūdijantį plieną, su- prie poliakalių. Tel. 8 620 84733. Teatro aikštės, yra vieta mašinai. Po butu
šlifuoti suvirintas siūles. Amžius iki 35 Siūlome autošaltkalvio darbą krovi- pirmame aukšte yra 30 kv.m neįrengta
m. Privalo turėti B kategorijos teises. ninių automobilių dirbtuvėse. Patir- patalpa. Name tik trys gyventojai. Tel.
Tel. 37 262659; ardi@ardi.lt. tis remontuojant krovininį transportą 8 623 92031.
Baldų gamybos įmonei reikalingi kons- – būtina. UAB„Autopaslauga“, Technikos Parduodamas 1 kambario butas Kazlų
truktoriai/technologai.Reikalavimai: g. 4A, tel. 8 686 35793. Rūdoje, Maironio g. 3/4 a., 26 kv.m.,
Mokėjimas dirbti CAD programomis Skubiai reikalinga universali kirpėja. su patogumais. Tel. 8 699 62587.
(Inventor). Užsienio kalba - anglų arba Šiaurės pr. Tel. 8 618 30883.
vokiečių. Amžius iki 35m. Tel. 37 262659; Perkame – parduodame: butus, namus,
ardi@ardi.lt. UAB „Fortesta“ ieško mūrininkų dar- sodus, sklypus ir t.t. KAUNE. Konsul-
bui Lenkijoje. Tik brigados. Tel. 8 610 tuojame ir tarpininkaujame. www.
Ieškome virėjų ir kepėjų su patirtimi. CV 23311. ntedvinas.lt. Tel. 8 650 84277.
siųsti el.p. cv@cili.lt, tel. 8 5 2738759,
8 618 23771. UAB „Vedautos autotransportas“ (Jo- Šilainiuose parduodamas 1 kambario
nava) reikalingi vairuotojai-ekspedi- butas, 37 kv.m., iš abiejų pusių langai,
Kepykla Kaune Taikos pr. reikalin- toriai dirbti tarp V. Europos šalių ir pirmas aukštas. Tel. 8 698 04350.
gi darbuotojai: formuotojai (-jos), Lietuvos, Europos šalyse. Turinčius C
gaminių pakuotojai (-jos), kepėjas ir E kategorijas, bet neturinčius tarp-
(-ja), tešlų paruošėjas (-ja). Darbas tautinių gabenimų patirties (dirbusius Baldai
dviem pamainom po 12val., slen- tik vietiniais maršrutais), apmokome
kančiu grafiku (dieninis – naktinis). Pigiai ir kokybiškai gaminu kietuosius
sudarydami sąlygas dirbti kartu su nestandartinius baldus. Atvežu ir su-
Darbo patirtis gamyboje būtų pri- patyrusiais vairuotojais. Tel. pasitei-
valumas. Mes siūlome geras darbo montuoju. Tel. 8 690 47483.
ravimui: 8 349 77100, 8 685 31822,
sąlygas. Laiku mokamą atlyginimą. 8 685 80824.
Socialines garantijas. Informacija
darbo dienomis nuo 10 - 16val.,
tel.: 8 615 53003.
Želdinių priežiūros įmonei reikalingi
TRAKTORININKAI. Tel.; 796732, 8 687
Paslaugos
96336, 8 686 10846. „Snaigės servisas“ ČIURLIONIO G. 5, Pensionatas „Gerumo namai“. Glo-
Nemokamas kūrybinis nuotraukų, Kompiuterių remontas ir atnauji-
UAB “MD Group” plečia veiklą kauno Želdinius prižiūrinčiai įmonei reikalingi visų šaldytuvų remontas, prekyba vestuvinių kvietimų, sveikinimų bojam ir slaugome nuolatinai ir
nimas, programų įrašymas, virusų
mieste ir ieško: A U T O M O B I L I Ų žolės pjovėjai trimeriu. Tel.: 796732, atsarginėmis dalimis ir šaldytuvais. bei reklamos maketavimas. www. laikinai senelius, apleistus vienišus
valymas. Atvykstu į namus. Tel. 8
autoelektrikų, saugos sistemų mon- 8 687 96339. Tel. 8 37 341876. sreklamos.lt . žmones, gulinčius ir su visiška negalia.
684 01014.
tuotojų, garso ir multimedijos sistemų Ilgalaikės – neribotos, trumpalaikės
instaliuotojų. Būtina ne mažesnė kaip „Volvo“ savivarčiu pigiai atvežame (1 Nešiojamųjų ir stacionarių kompiuterių – nuo 1 mėn., ir t.t Priimami žmonės
Automobilių plovyklai reikalingi: – 10 kub.) žvyro, juodžemio, smėlio, iš Kauno ir kitų apskričių ir miestų.
1 m. darbo patirtis. Tel.: 8 620 32767, remontas Kaune, Savanorių pr. 192, tel.
plovėjai (-jos), salonų valytojai (-jos). skaldos, atsijų. Tel. 8 698 04350.
www.mdg.lt. 8 601 93660 ir K. Donelaičio g. 33, tel. Tel.: 8 677 47949, 8 675 57940, 8 37
Atlyginimas 1200 Lt. Apmokome. Tel.
Atvežame sunkvežimiu GAZ 53: 8 679 66799. www.pc-help.lt.. 384699.
8 672 66858.
juodžemio, žvyro, skaldos, atsijų, Nuomoju 8 vietų limuziną „Lincolu“ Santechnikas suvirintojas keičia: vamz-
mėšlo. Išvežame statybinį laužą, įvairioms progoms. 1 val. – 80 – 90 Lt.
šiukšles. Vežu krovinius. Tel. 8 671 dynus, vonias, kabinas, katilus, WC,
(Min 2 val.). Tel. 8 677 26666. radiatorius. Tel. 8 601 29943.
70006.
Skubiai keičiame užtrauktukus įvairiems Televizorių taisymas kliento namuose.
Atvežame: atsijas, žvyrą, smėlį, juo- gaminiams, užsegimus rankinėms ir
džemį. Išvežame statybinį laužą. Pa- Iškvietimas nemokamas, suteikiama
portfeliams, taisome odines striukes ir garantija. Tel.: 8 37 715991, 8 671
sikrauname. Tel. 8 618 87203. avalynę. Kreiptis: Žaliakalnis, Kapsų g. 55064.
Nemokamai išvežame nebenaudo- 61-2 d.d. 9 -18val., šeštadienį 9-13val..
jamą buitinę techniką – šaldytuvus, Tel. 799563. VALYMO PASLAUGOS: kilimų, kiliminių
skalbykles, virykles ir kitus elek- dangų, minkštų baldų, patalynės gilu-
tronikos prietaisus. Dirbame ir su AKCIJA!!! Rūbų taisymui 30 % minis valymas su JAV įranga ir plovimas.
įmonėmis. Tel. 8 641 99000. nuolaida.“Linos artelėje“ PLC „Mega“ Langų, patalpų valymas po remonto
Tel. 8 616 42456. Kasdien nuo 10 ir kt. švaros paslaugos. Tel. 77 09 44;
Pigus krovinių ir baldų pervežimas. – 22 val. 868818946
Krovėjų paslaugos. Tel. 8 606 53447.
2010 GEGUŽĖS 21 D., PENKTADIENIS

PRAMOGOS / 13
Kauno širdyje vilios
Atskleis tautinės rankdarbiais ir ne tik

muzikos grožį
Visi kauniečiai ir kiti, besidomin- gelio pastarųjų metų, pagrindi- nos ir sutartinės. Išskirtinis Beje, pirmą kartą festivaly-
tys folkloru bei gražiomis lietuviš- nis rengėjas – Kauno tautinės dėmesys bus skirtas Vilniaus je dalyvauja svečiai iš JAV, Či-
komis tradicijomis, turėtų suklus- kultūros centras. universiteto Kauno humani- kagos. Tai profesionalių atlikė-
ti – nuo vakar vakaro prasidėjo 25- Pasirinkti šių metų kon- tarinio fakulteto (VU KHF) jų grupė „Maxwell Street Klez-
asis festivalis „Atataria lamzdžiai“. certus lydintys lietuvių liau- folkloro ansamblio „Uosinta“ mer Band“. Jie surengs dviejų
Jo renginiuose visi galės iš arčiau dies dainos žodžiai „Kur ai- veiklos 30-mečiui. Du kon- dalių koncertą Kauno kultū-
pamatyti ir išgirsti tikrąsias Lie- siu aisiu, kur būsiu būsiu,/ Vis certai „Visi bajorai į karą jo- ros centre.
tuvos melodijas. Lietuvas nepamiršiu“, prime- jo“, „Išjoj brolis karelin“, festi- Festivalio metu Povilo Stul-
na festivalio dalyviams būtiny- valyje skirti 600-osioms Žalgi- gos lietuvių tautinės muzikos Į Rotušės aikštę sekmadieniais vėl kviečia atsinau-
Organizatorių teigimu, šio bę išsaugoti Lietuvą. Festiva- rio mūšio metinėms. Smagus instrumentų muziejuje įsikurs jinęs „Senamiesčio balaganas“. E.Ovčarenko nuotr.
folkloro festivalio tikslas – pro- lyje „Atataria lamzdžiai 2010“ ir įdomus koncertas „Iš kur, iš kūrybinės dirbtuvės, kur bus
paguoti tradicinę, autentišką ketina dalyvauti 38 kolektyvai kur svečiai atkeliavo“ kaunie- galima išmokti tradicinių dai- Po penkerių metų pertraukos istorijos muziejaus kiemelyje.
muziką, dainą, šokį, o su festi- iš Kauno miesto ir rajono, kitų čių laukia Rotušės aikštėje. Ja- nų ir šokių. į Kauno senamiestį sugrįžta „Senamiesčio balagano“ or-
valiu „Atataria lamzdžiai“ už- Lietuvos vietovių, užsienio, iš me dalyvaus ir festivalio sve- Žinoma, netrūks ir links- „Senamiesčio balaganas“. Taip ganizatorius Rimantas Leka-
augo jau ne viena karta. viso per 700 dalyvių. čiai iš kitų šalių. mų vakaronių. kauniečiai buvo įpratę vadinti vičius žada, kad čia bus gali-
Šiųmetinis folkloro festi- sendaikčių ir kitokių smulkme- ma ne tik prekiauti ar pirkti,
Skirtingi ir turtingi
valis yra jubiliejinis – 25-asis, nų turgų. bet ir padiskutuoti apie me-
skirtas Lietuvos nepriklauso- Festivalio koncertuose „Dai- ną su kolekcionieriais, susi-
mybės atkūrimo 20-mečiui, Žal- nuok, sesula, kol dar laikelis“, Gegužės 23-iąją prasidė- pažinti su kalvystės amatu,
girio mūšio 600-osioms meti- „Kieno tie margi dvarai“ skam- siančiame sendaikčių turgu- pozuoti dailininkams.
nėms. Šios šventės, kaip ir dau- bės senosios autentiškos dai- Festivalio rengėjai ragina je žada dalyvauti antikvariatų „Tai bus vieta, į kurią no-
– ieškokite patogių batų, pardavėjai, menininkai, gatvės rėsis sugrįžti. Nenorime iš-
„Atataria lamzdžiai 2010“ programa pataupykite balsą ir į fes- muzikantai ir artistai. duoti visų staigmenų, tačiau
tivalį! Piniginės krapšty- Pradedant šiuo, kiekvie- kiekvieną sekmadienį siurpri-
Gegužės 21 d., penktadienis ti nereikia – visi renginiai ną vasaros sekmadienį, 9–14 zų tikrai bus. Tai graži tradi-
17 val. Kauno kultūros centre „Tautos namai“, Vytauto pr. 79–1. Žydų tradi- nemokami. V.Purio nuotr. val., veiksiantis „Senamies- cija, prie kurios kūrybos ga-
cinės muzikos grupės „Maxwell Street Klezmer Band“ (JAV) koncertas. čio balaganas“ įsikurs Rotu- li prisidėti kiekvienas“, – sa-
18 val. P.Stulgos lietuvių tautinės muzikos instrumentų muziejuje, šės aikštėje esančiame Ryšių kė organizatoriai.
L.Zamenhofo g. 12. Koncertas „Visi bajorai į karą jojo“.
19 val. Ryšių istorijos muziejuje. Koncertas, skirtas VU KHF folkloro ansam- Paroda istoriniame sodelyje
blio „Uosinta“ veiklos 30-mečiui. Tradicinių šokių vakaras. Kauniečių ir turistų mėgs- tarnybinio ir asmeninio, sau-
Gegužės 22 d., šeštadienis tamas Istorinės Lietuvos Res- sumos ir vandens transporto
11–13 val. P.Stulgos lietuvių tautinės muzikos instrumentų muziejuje, publikos Prezidentūros sode- įvairovė Kauno mieste.
L.Zamenhofo g. 6. Kūrybinės dirbtuvės (tradicinių dainų ir šokių mokymai), skiriama lis netrukus juos turėtų trauk- Laikinosios sostinės eis-
ti it magnetas. mo unikalumą paliudys to-
P.Stulgos lietuvių tautinės muzikos instrumentų muziejaus ekspozicijų 25-mečiui.
Čia, po atviru dangumi, kios transporto priemonės
14 val. Rotušės aikštėje. Koncertas „Iš kur, iš kur svečiai atkeliavo“. penktadienį bus atidaryta nauja kaip „konkė“ ar funikulie-
16 val. Istorinėje LR prezidentūroje Kaune, Vilniaus g. 33. Koncertas „Išjoj paroda „Važiuojam! Transpor- rius, vienas kurių šių dienų
brolis karelin“, karinių istorinių dainų kompaktinių plokštelių pristatymas. tas laikinojoje sostinėje“. miestiečiui jau tapęs sunkiai
Sodelyje bus eksponuo- įsivaizduojama egzotika, o
Gegužės 23 d., sekmadienis
jama 15 pirmosios Lietuvos antrasis dar ir dabar sėkmin-
14 val. Ryšių istorijos muziejuje vaikų folkloro šventė „Sekminių spirgutis“. Respublikos transporto įvai- gai veikia.
17 val. Ryšių istorijos muziejuje. Festivalio uždarymas. Jubiliejinis vakaras rovę ir kaitą liudijančių dide- Nespėjusieji į parodos ati-
„Suktinis paskutinis“. lio formato retro nuotraukų. darymą penktadienį, apžiūrėti
Jose atsiskleis viešojo ir priva- lauko ekspoziciją galės iki spa-
Visi renginiai nemokami, visą festivalio programą rasite www.ktkc.lt
taus, motorinio ir bemotorio, lio 31 dienos.

klasifikuoti skelbimai
Gyvūnai Perka Statyba, remonto darbai
Dovanoju savarankiškus labai gražius juodos spalvos kačiukus. Galiu atvežti „TORLINA“ brangiai perka juodųjų ir Perkame mišką su žeme arba iškirtimui Atliekame vidaus apdailos darbus. MAŽIAUSIOMIS KAINOMIS! Bitumi-
į namus. Tel. 8 682 00239. spalvotųjų METALŲ LAUŽĄ. Išsiveža visoje Lietuvoje. Tel. 8 698 55325, www. Palankios kainos ir kokybė. Tel. 8 675 nių stogų dengimas ir renovacija.
patys. Išveža senus automobilius. dzukijosmediena.lt. 11487. Bituminė danga visų tipų stogams.
Ateities pl. 34, Kaunas, tel.: 8 37 Atliekame: Dažymo, tapetavimo, grindų WWW.BALTICROOF.LT, Tel. 8 620
Superkame Eur‘o ir vienkartinius medi-
Pranešimai 441414, 8 698 08051. Dirbame ir
šeštadieniais. nius padėklus. Tel. 8 613 71766. laminavimo, gipso kartono darbus. Tel.: 43518.
8 674 10739, 8 605 64709. Meistro pagalba: santechnika, elektra,
Superkame įvairių markių automobi-

KELEIVIŲ
Brangiai perka juodųjų ir spalvotųjų Atlieku visus santechnikos darbus. Tel.: buitinė technika, tvirtinimai, apdai-
METALŲ LAUŽĄ. Išsiveža patys. Išveža lius. Atsiskaitome iš karto, dirbame la t.t. Išsikvieskite meistrą tel. 8 618
be poilsio dienų. Tel. 8 646 15047. 316740, 8 696 02106.
senus automobilius. Vandžiogalos pl. 00700.
106, Domeikava, tel.: 8 682 69307, ATVEŽAME SAVIVARČIAIS (20 T): SMĖLĮ,
Superkame juodųjų ir spalvotųjų me- Parduodame plienines stogų dangas.1

DĖMESIUI!
8 37 478989. ŽVYRĄ, SKALDĄ, ATSIJAS, JUODŽEMĮ.
talo laužą. Didesnį kiekį išvešime patys. kv.m. kaina nuo 17 Lt (su PVM). Tel. 8
Raudondvario pl. 112, tel.: 267424, 8 REMONTUOJAME KELIUS. FEKALIJŲ
Brangiai perkame juodųjų ir spal- (NUOTEKŲ) IŠSIURBIMAS, IŠVEŽI- 650 66606, www.martus.lt.
votųjų METALŲ LAUŽĄ. Išsivežame 650 50353.
MAS (9 KUB). TEL.: 8 698 15777, 8 37 Sienų, grindų apšiltinimas į oro tar-
patys. Išvežame senus automobilius. 383791.
Superkame visus automobilius: neva- pus. EKOvata, termoputa, polistireno
S.Lozoraičio g. 19, Garliava, tel.: 8 611
žiuojančius, su defektais ir t.t. Pasii- granulėmis. 1 kv.m - nuo 7 Lt. Kon-
Dėl troleibusų eismo šventės 39500. Dirbame ir šeštadieniais.
mame patys, išrašome pažymas. Tel.: Dengiame stogus prilydomąja bitumine
sultuojame visoje Lietuvoje. Tel. 8
danga. Ilgametė patirtis. Garantija. Tel.
„Kauno miesto diena 2010“ dienomis Perkame dirbamą žemę ir pievas 8 673 31752, 8 607 97663.
8 681 58275. 689 68528.
visoje Lietuvoje, brandų mišką. Gali
būti išnuomota. Tel.: 8 670 23652, 8 Superkame senus automobilius, Ekskavatorių, „Bobcat mini“, krautuvų Skardos lankstinių gamyba. Tel. 8 686
Vadovaujantis Kauno miesto savivaldybės administracijos miesto ūkio 676 41155. 34313.
išsivežame patys. Išrašome utili- nuoma. Kasame tvenkinius. Kasame
departamento transporto ir eismo organizavimo skyriaus 2010 m. zavimo pažymas. Tel. 8 600 00292, pamatus. Smėlio, skaldos, juodžemio
gegužės 17 d. raštu Nr.39-2-176, Dėl troleibusų eismo šventės „Kau- Perkame katalizatorius, akumuliatorius, TINKAVIMAS, DAŽYMAS, GIPSO KARTO-
autominute@gmail.com. kasimas. Sklypo lyginimas, planiravimas, NO MONTAVIMAS, FASADŲ ŠILTINIMAS.
no miesto diena 2010“ bus pratęstas troleibusų maršrutų eismas: automobilių laidus, personalinių kom- formavimas.Tel. 8 616 77122.
piuterių ir kitas plokštes, el. variklius. TEL. 8 699 98866
Keleiviai, pasibaigus renginiams, bus išvežami sekančiai: Tel. 8 687 21210. UAB „Baltic metal“ aukštomis kai- Griauname mūrines, betonines sienas,
nomis neribotais kiekiais perka statome sąramas. Ardome medines
Naktį iš 2010 m.gegužės 21 d. į gegužės 22 d. : juodųjų ir spalvotųjų metalų lau- konstrukcijas, išvežame statybines atlie-
2-ojo; 5-ojo; 7-ojo; 10-ojo ir 11-ojo maršrutų troleibusais iš žą. Atsiskaitome iš karto. Kreiptis: kas. Tel.: 8 677 90683, 8 656 91353.
stotelės „Kauno pilis“ po renginių Rotušės aikštėje R.Kalantos g. 49, Kaunas, telefonais
1-ojo; 7-ojo; 13-ojo; 14-ojo; 15-ojo ir 16-ojo maršrutų troleibusais 8 37 215092, 8 698 55553. Klojame trinkeles, lietaus kanalizaciją,
drenažą. Montuojame tvoras. www.
iš stotelių “L.Sapiegos g.“ ir „Muzikinis teatras“ po renginių prie peiveris.lt Tel. 8 600 22703.
Muzikinio teatro.

.
Naktį iš 2010 m. gegužės 22 d. į gegužės 23 d.: Kvalifikuotų žmonių grupė atlieka
vidaus elektros instaliacijos ir lauko
2-ojo; 5-ojo; 7-ojo; 10-ojo ir 11-ojo maršrutų troleibusais iš
stotelės „Kauno pilis“ po renginių Rotušės aikštėje ir Senojoje
Nemuno prieplaukoje.
skelbkites komunikacijų klojimo darbus, trinke-
lių klojimas, aplinkotvarka. Tel.: 8 656
35907, 8 677 08482.
1-ojo; 7-ojo; 13-ojo; 14-ojo; 15-ojo ir 16-ojo maršrutų troleibusais
iš stotelių “L.Sapiegos g.“ ir „S.Daukanto g.“ po renginių prie Muziki-
nio teatro ir Nepriklausomybės aikštėje. Mokamos linijos telefonu KRIZIŲ ĮVEIKIMO CENTRAS
Naktį iš 2010 m. gegužės 23 d. į gegužės 24 d.: Pasiskelbti galite ir iš fiksuotojo ryšio telefono. Nemokama pirminė psichologo pagalba
2-ojo; 5-ojo; 7-ojo; 10-ojo ir 11-ojo maršrutų troleibusais iš 8 900 84001 - 20 Lt sąskaita, kiekvieną darbo dieną nuo 16 iki 20 val.
stotelės „Kauno pilis“ po renginių Senojoje Nemuno prieplaukoje ir
www.krizesiveikimas.lt
(skelbimas iki 20 žodžių).
prie Vytauto didžiojo tilto.
AB „Autrolis“ 8 900 88020 - 40 Lt sąskaita,
(skelbimas iki 20 žodžių). Tel. 8 640 51555
2010 GEGUŽĖS 21 D., PENKTADIENIS

14 / PRAMOGOS
„Transformeriai“ –
Vis dažniau kartu
Po draugiškų bučinių Kanų kino
festivalio vakarėlyje ir daugybės
yra prisipažinęs, kad Cheryl yra me vakarėlyje jachtoje.
„nuostabiausia moteris pasau-
to, jis net užsakė stalelį garsia-
„Black Eyed Peas“ liepą me „El Bulli“ restorane, kuris
be Megan Fox
Panašu, kad Megan Fox (nuotr.) kar-
jera atsidūrė didelėje duobėje.
kelionių kartu, stebėtojams lie- lyje“. „Jei turi ją – tai geriausia, koncertuos Ispanijoje, Barse- per pastaruosius 10 metų pen-
ka vis mažiau abejonių apie besi- ką gali pasiekti vyras“, – sakė lonoje. Įdomu tai, kad Ch.Cole kiskart buvo ti- Kaip praneša skirtingos
mezgančius romantiškus britų at- jis. Simpatija, matyt, abipusė, prisijungs prie grupės, nors jos tuluotas ge- užsienio interneto svetainės,
likėjos Cheryl Cole ir „Black Eyed nes garsenybės Kanuose vy- pasirodymas koncerte ir nenu- riausiu pa- seksualioji aktorė nepateko į
Peas“ grupės nario, amerikiečių kusiuose vakarėliuose beveik matytas. saulio trečiąjį fi lmą apie „Transfor-
reperio Will.i.am, jausmus. nesiskyrė. Will.i.am resto- merius“. Kino studija „Para-
Stipri atlikėjų draugystė organizatorių ranu. mount“ nutarė atsisakyti M.Fox
Prieš kurį laiką 26-erių dai- užsimezgė dar 2008-aisiais, taip pat papra- paslaugų. „Jos kandidatūra ne-
nininkė paneigė sklandančius kai kartu dirbo kurdami sin- šė jiems skirti buvo pasirinkta“, – teigė „Pa-
gandus apie jos ir 35-erių at- glą „Heartbreaker“. Tai įvyko sujungtą persi- ramount“ atstovai.
likėjo romaną. Tačiau nuo to keletas mėnesių po pir- rengimo kamba- Deadline.com žiniomis,
laiko, jie ne tik kad ne atitolo, mųjų pranešimų apie rį. Maža trečiojo fi lmo apie „Transfor-
bet ir dar daugiau laiko leidžia galimą Ch.Cole vyro merius“ prodiuseriai ruošia
kartu, ir net nesibaimina vie- neištikimybę. scenarijų, pagal kurį pagrin-
šai apsidalinti bučiniais. Dai- Maža to, vakar at- dinis herojus Semas – jį vai-
lymail.co.uk šaltinių teigimu, likėjai kartu pasiro- dina Shia Labeoufas – susi-
akivaizdu, kad Will.i.am – vie- dė koncerte Paryžiu- ras naują merginą.
nas svarbiausių Ch.Cole rams- je. Šiandien Ch.Cole Dauguma kino mėgėjų ne- taciją. Jis nori būti kaip Hitle-
čių išgyvenant skyrybas su vy- turi grįžti į Kanus ir sistebi, kad M.Fox nebedirbs ris ir jis toks yra. Su juo dirbti
ru futbolininku Ashely Cole‘u, žengti raudonuoju prie šio projekto, nes ji pagar- – tikras košmaras. Tačiau kai
kuris jai buvo neištikimas su kilimu, o po to, bri- sėjo „Transformerių“ režisie- ištrūksti iš fi lmavimo aikšte-
daugybe moterų. tų žurnalistų žinio- rių Michaelą Bay palyginusi lės, man net šiek tiek patin-
Beje, pats „Black Eyed Peas“ mis, kartu su Will. Ch.Cole šiuo metu koncertuoja viena ir pasirodo „Black Eyed Peas“ grupės koncer- su Adolfu Hitleriu. ka jo asmenybė, jis toks kerė-
atlikėjas, kurio tikrasis vardas i.am ir „Black Eyed tuose, kaip „apšildanti“ atlikėja. Tvirtinama, kad su šios grupės nariu Will.i.am ją „Michaelas nori sau sukurti pla“, – praėjusiais metais rė-
Williamas Jamesas Adamsas, Peas“ dalyvauti privačia- sieja ne tik draugiški santykiai, bet ir besimezgantis romanas. Sipa/Scanpix nuotr. išprotėjusio pakvaišėlio repu- žė M.Fox.

tv gegužės 22 d. www.15min.lt/tvprograma

06.20 Teleparduotuvė. 06.35 Animacinis serialas „Yu-Gi- 06.25 Dienos programa. 06.30 Animacinis serialas „Šiupi- 06.44 Programa. 06.45 Televitrina. 07.05 Sveikatai ir lai- 08.00 Krikščionio žodis. 08.15 Animacinis serialas „Tufiai 06.55 Programa. 07.00 Žinios. Orai (kart.). 07.20 Kauniečių
Oh! GX“ (42) (N-7). 07.00 Animacinis serialas „Raganosio ninis“ (8). 06.55 Animacinis serialas „Nenuorama Džunė Li“ mei (kart.). 08.00 Animacinis serialas „Kapitonas Malas“ ir Tuniai“ (50). 08.30 Animacinis serialas „Paslapčių sodas“ akimis (kart.). 07.30 Muzika. 08.30 Vaikų muzikinis rytme-
mokykla“ (5). 07.25 Animacinis serialas „Bakuganas“ (31). (25). 07.20 Animacinis serialas „Bazas Šviesmetis ir Žvaigž- (kart.). 09.00 Dokumentinių filmų ciklas „Valstybės kelias“ (58). 09.00 Švarus pienas. 09.30 Gimtoji žemė. 10.00 Ryto tys. 09.00 Muzika. 10.10 Dokumentinis serialas „Viskas, ko
07.55 TV serialas „H2O“ (2/39, 40). 09.00 Apie ūkį ir bites. džių komanda“ (28). 07.45 Animacinis serialas „Antinas (kart.). 10.00 Autopilotas. Laida apie automobilius. Vedėjas suktinis. 11.30 Mūsų miesteliai. Šešuolėliai. 12.30 Pulsas. dar nežinote apie gyvūnus“. 11.10 Dokumentinis serialas
Laida apie kaimą. 09.30 Mamyčių klubas. Laida šeimai. Gudruolis“ (20). 08.10 Animacinis serialas „Finas ir Ferbis“ R.Fetingis. 10.30 Šeštadienio rytas. 11.30 TV serialas „Juo- 13.00 TV serialas „Labiau už viską“ (43). 14.00 TV serialas „Pasivaikščiojimas su urviniais žmonėmis“. 11.50 Humoro
10.00„Šailas II. Šailo sezonas“. Drama. JAV, Didžioji Britanija, (46). 08.35 Animacinis serialas „Dinozaurų karalius“ (26). dasis riteris“ (N-7) (kart.). 12.25 TV serialas „Nacionalinio „Jūrų žvalgas“ (3/1). 15.00 Istorinė dokumentika. „Gyveni- serialas „Raganaitė Sabrina“. 12.50 Animacinis serialas
1999 m. 12.00 „Vasara su žirgais“. Nuotykių. JAV, 1996 m. 09.00 Karoluko ir Pencės rytas. 09.30 Žalioji akademija. saugumo agentas VI“ (N-7) (kart.). 13.25 „Dinotopija: plė- mas su priešu“ (1). Vokietija, 2008 m. 16.00 Žinios (su verti- „Betmenas ir narsuolių komanda“. 13.15 Animacinis seria-
13.40 „Ponia Vinterborn“. Drama. JAV, 1996 m. (N-7). 15.40 10.00 Kino pusryčiai. Premjera. Animacinis f. „Supermenas. šikai“ (2). Nuotykių. JAV, 2003 m. (N-7). 15.30 Juokingiausi mu į gestų kalbą). 16.05 Orai. 16.10 Sveikinimų koncertas. las „Laslo stovykla“. 13.40 Animacinis serialas „Linksmųjų
Be grimo. Pokalbių laida (N-7) (kart.). 16.30 Gyvenimas yra Gudruolis puola“. JAV, 2006 m. 11.30 „Mažylis mieste“. žmonės ir gyvūnai. 16.00 Tarp miesto ir kaimo. TV žurnalas 18.15 Aerodromas. 18.30 TV serialas„Tadas Blinda“ (4). Rež. melodijų šou“. 14.05 Animacinis serialas „Karvė ir viščiukas“.
gražus. Gyvenimo būdo laida (N-7) (kart.). 17.10 Tu gali Nuotykių komedija. Australija, 1998 m. 13.15 Animacinis (kart.). 16.30 To dar nebuvo... Geros nuotaikos žurnalas B.Bratkauskas. 1972 m. 19.10 Senas geras kinas. „Šerloko 14.30 „Senosios Kristinos nutikimai“. 15.00 Teleparduotuvė.
šokti? Šokių konkursas. 18.45 TV3 žinios. 18.50 TV3 sportas. serialas „Tomas ir Džeris“ (kart.). 13.45 TV serialas „Kremas“ (kart.). 17.00 Ekstrasensų mūšis. Sensacijų šou (kart.). 18.00 Holmso ir daktaro Vatsono nuotykiai“. „Agros lobiai“ (1).. Ru- 15.30 Dokumentinis serialas „Į gamtą su Jeffu Corwinu“.
18.55 TV orai. 19.00 Šeimų dainos. Muzikinis šou. Vedėjai (8). 14.50 TV serialas „Deginanti aistra“ (153, 154). 17.00 Nepatvirtinta diagnozė. Sensacijų dokumentika (N-7). 19.00 sija, 1983 m. (N-7). 20.25 Loterija„Perlas“. 20.30 Panorama. 16.00 TV serialas „Ligoninės priimamasis“ (N-7). 16.55 Žo-
A.Grudytė-Guobienė ir Deivis. 21.00 „Elizabettaunas“. Ro- Švarūs pinigai. 17.45 Superkakadu. Pramoginė-informacinė Dok. serialas„Ką daryti?“ (N-7). 20.00 Žinios. 20.11 Sportas. 20.50 Sportas. 20.55 Orai. 21.00 Pasaulio panorama. 21.10 dis - ne žvirblis (kart.). 17.00 Muzika. 17.50 Kitokia Lietuva
mantinė komedija. JAV, 2005 m. (N-7). 23.35 „Ekvilibriu- laida. (N-7). 18.45 Žinios. 18.55 Sportas. 18.58 Orai. 19.00 20.14 Orai. 20.15 TV serialas „Nacionalinio saugumo agen- Kelias į 2010 m. FIFA pasaulio futbolo čempionatą. 11 dalis: (kart.). 18.50 Kauniečių akimis (kart.). 19.00 Muzikinė vai-
mas. Pusiausvyra“. Veiksmo. JAV, 2002 m. (N-14). 01.40 „Iš Žvaigždžių duetai IV. Muzikinis šou. Finalas. 22.15 Premje- tas VI“ (7) (N-7). 21.20„Meilė su antspaudu„Visiškai slaptai“ Vokietija ir Alžyras; 12 dalis: Čilė ir Paragvajus. TV laida. 22.30 vorykštė. 20.00 Muzika. 20.45 „Midsomerio žmogžudystės
tamsybių“. Siaubo. JAV, 1989 m. (N-14). 03.10 Programos ra. „Terorizmo veidas“. Veiksmo trileris. JAV, 2003 m. (N-14). II“. Trileris. Rusija, 2008 m. (N-14). 23.30 „Čeisas Moranas“. Kine kaip kine. 23.00 LKS aukso fondas.„Skrydis per Atlantą“. XI“. „Kruvinos vestuvės“. Detektyvas (N-7). 22.40 „Gelmių
pabaiga. 00.15„Bevardis“. Veiksmo. Kinija, 2002 m. (N-7). Fantastikos veiksmo. JAV, 1997 m. (N-14). 01.30 Bamba (S). Istorinė drama. 1983 m. 00.50 Programos pabaiga. pabaisa“. Drama (N-14).

tv gegužės 23 d. www.15min.lt/tvprograma

06.20Teleparduotuvė. 06.35 Anim. serialas„Yu-Gi-Oh! GX“ (43) 06.25 Dienos programa. 06.30 Animacinis serialas „Šiupi- 06.44 Programa. 06.45 Televitrina. 07.05 Ar kiekvienas 08.15 Anim. serialas „Moko - pasaulio vaikas“ (1-3). 08.30 06.55 Programa. 07.00 Kauniečių akimis (kart.). 07.15
(N-7). 07.00 Anim. serialas „Raganosio mokykla“ (6). 07.25 ninis“ (9). 06.55 Animacinis serialas „Nenuorama Džunė Li“ laimingas? Socialinis projektas (kart.). 08.00 Girių horizontai Anim. serialas „Paslapčių sodas“ (59). 09.00 Anim. serialas Muzika. 08.30 Vaikų muzikinis rytmetys. 09.00 Muzika.
Anim. serialas „Bakuganas“ (32). 07.55 TV serialas „H2O“ (41, (26). 07.20 Animacinis serialas „Bazas Šviesmetis ir Žvaigž- (kart.). 08.30 Statybų TV. 09.00 Tauro ragas. Laida medžioto- „Pašėlę Tornberiai“ (55). 09.25 Anim. serialas „Aviukas Šo- 11.10 Liūtų tėvas. 11.50 Humoro serialas „Raganaitė
42). 09.00 Sveikas žmogus. 10.00„Žaidimų aikštelė II“. Nuoty- džių komanda“ (29). 07.45 Animacinis serialas „Antinas Gu- jams. 09.30 Žvejų mūšis. Laida žvejams. 10.00 Kunfu išmin- nas“ (2/9). 09.35 Anim. serialas „Ragai ir kanopos sugrįžta“ Sabrina“. 12.50 Animacinis serialas „Betmenas“. 13.15
kių komedija. JAV, 2005 m. 12.00, 13.05, 14.00, 14.45 „Vil- druolis“ (21). 08.10 Animacinis serialas„Finas ir Ferbis“ (47). tis. TV žurnalas. 10.30 Sekmadienio rytas. 11.30 Sveikatai ir (2/4). 10.00 Gustavo enciklopedija. 10.30 Maisto anatomija. Animacinis serialas „Laslo stovykla“. 13.40 Animacinis
ties telemaratonas 2010“. Tiesioginė transliacija. 12.10„Aš - ne 08.35 Animacinis serialas „Dinozaurų karalius“ (27). 09.00 laimei. Vedėjas A.Ilginis. 12.30 TV serialas„Nacionalinio sau- 11.00 Kine kaip kine (kart.). 11.30 LKS aukso fondas.„Skrydis serialas „Linksmųjų melodijų šou“. 14.05 Animacinis
blogesnė“. Komedija. JAV, 2005 m. (N-7). 15.15 Akistata (N-7) Sveikatos ABC. 10.00 Kino pusryčiai. Premjera. „Gepardas, gumo agentas VI“ (N-7) (kart.). 13.30 Sveikinimų koncertas. per Atlantą“. Istorinė drama. 1983 m. (kart.). 13.10 Sekmi- serialas „Karvė ir viščiukas“. 14.30 Humoro serialas
(kart.). 16.05 „Vilties telemaratonas 2010“. 16.15 Nuodėmių vardu Duma“. Nuotykių filmas šeimai. JAV, 2005 m. 11.55 15.30 Girių horizontai. 16.00 Užsienio naujienos. „Deutsche nių šv.mišių tiesioginė transliacija iš Vilniaus Kalvarijų. 14.45 „Senosios Kristinos nutikimai“. 15.00 Teleparduotuvė.
dešimtukas (N-7) (kart.). 17.00 „Vilties telemaratonas 2010“. „Dėdė Bakas“. Komedija. JAV, 1989 m. 13.50 TV serialas Welle“ savaitės apžvalga. 16.30 „Lietuvos žinių“ tyrimas. Detektyvo klasika. Detektyvinis serialas „Puaro“ (2/9) (N-7). 15.30 Dokumentinis serialas „Į gamtą su Jeffu Corwinu“.
17.10 Farai (N-7) (kart.). 17.55 „Vilties telemaratonas 2010“. „Kremas“ (9). 14.50 TV serialas„Deginanti aistra“ (155, 156). Tiriamosios žurnalistikos laida (kart.). 17.00 Dokumentinių 15.45 Klausimėlis. 16.00 Žinios (su vertimu į gestų kalbą). 16.00 TV serialas „Ligoninės priimamasis“ (N-7). 17.35
18.05 Asistentai. 18.35 „Vilties telemaratonas 2010“. 18.45 17.00 Ne vienas kelyje. 17.45 Teleloto. TV žaidimas. 18.45 filmų ciklas „Valstybės kelias“. Autorius R.Bružas. 18.00 Kai- 16.05 Orai. 16.10 „Dainų dainelė 2010“. 18.00 7Kauno die- „Jūreivio Popajaus nuotykiai“. 17.55 Žodis - ne žvirblis
TV3 žinios. 18.50 TV3 sportas. 18.55 TV3 orai. 19.00 Savaitės Žinios. 18.55 Sportas. 18.58 Orai. 19.00 Savaitės įvykių„Top nos kodas. 18.30 Svarbus pokalbis. 19.00 Ekstrasensų mūšis nos. 18.30 Popietė su Algimantu Čekuoliu. 19.00 Keliaukim! (kart.). 18.00 Kitokia Lietuva (kart.). 19.05 Kauniečių
komentarai. 19.30 Tu gali šokti? 21.10 „Vilties telemaratonas 5“. 19.30 2minutės šlovės. Talentų šou. Finalas. Tiesioginė VII (N-7). 20.00 Žinios. 20.11 Sportas. 20.14 Orai. 20.15 19.30 Bėdų turgus. 20.30 Panorama. 20.35 Sportas. 20.40 akimis (kart.). 19.15 Muzika. 20.00 Kultūros alėja.
2010“. Paramos akcijos finalinis koncertas. Tiesioginė translia- transliacija. Vedėjas V.Pauliukaitis. 22.00 „Trečiojo reicho žlu- Ar kiekvienas laimingas? Socialinis projektas. 21.15 Meilės Orai. 20.45 Savaitė. 21.15 Savaitės filmų filmas. Vaidybinis 20.30 Muzika. 20.55 „Palaukite...“ Komedija (N-7).
cija. 23.10 „Rizikingas žaidimas“. Trileris. Honkongas, 1998 m. gimas“. Biografinė drama. Vokietija, Italija, Austrija, 2004 m. istorijos. Iš Rosamunde Pilcher kolekcijos. „Meilės pergalė“. f. „Ateivis“. Fantastikos nuotykių. JAV, 1982 m. (N-7). 23.25 22.35 Humoro serialas „Senosios Kristinos nutikimai“.
(N-14). 00.50 „Švyturio prižiūrėtojo moteris“. Drama. Prancū- (N-7). 01.10 Snobo naktis. Premjera. „Namai pasaulio gale“. Vokietija, 2007 m. (N-7). 23.05„800 kulkų“. Komiška drama. Elito kinas. „Ačiū už viską, Vong Fu. Džuli Niumar“. Komedija. 23.35 Dok. ciklas „Menininkų portretai“. „Skulptorius
zija, 2004 m. (N-14). 02.45 Programos pabaiga. Romantinė drama. JAV, 2004 m. (N-14). Ispanija, 2002 m. (N-7) (kart.). 01.35 Bamba (S). JAV, 1995 m. (N-14). 01.20 Programos pabaiga. Vladas Kančiauskas“.
2010 gegužės 21 d., penktadienis
5 M I N
„ 1 “
pramogos / 15

Eglės Visockaitės horoskopai gegužės 21 d.

I O
15 k
g

P
N

E
N
K T A D I E
Avinas. Ne viskas bus nuspalvinta rožinė-

planuose – vestuvės
mis spalvomis, tačiau situacija skatins pra-
nokti pačius save. Tikriausiai pagaliau supra-
site, ko trūksta, kad pasijustumėte turtingesni,
kad jūsų šeimos židinys sutvirtėtų.
Jautis. Seksis įvairaus pobūdžio organizaci-
nė veikla. Tinkamas metas pasidomėti artimų
kristina žmonių, vaikų reikalais, užsiimti korespon-
mažeikaitė Aš norė- dencija, ieškoti reikalingos informacijos.
k.mazeikaite
@15min.lt
jau baig- 15 kg
Dvyniai. Iš darbdavio arba verslo partne-

Praėjusį savaitgalį savo 33-iąjį gim-


ti savo karjerą rio galite gauti viliojamą pasiūlymą. Bet dau-
giausiai jėgų ir laiko šiandien atims buitinė
15 kg

tadienį atšventė daugkartinė Lie- būdama pačio- rutina. Teks rimtai pasirūpinti namų ūkiu,
tuvos jaunimo standartinių ir Loty- je viršūnėje. sveikata.
nų Amerikos šokių čempionė, TV3 Vėžys. Rizikingos meilės avantiūros gali at-
projekto „Tu gali šokti“ teisėja Eglė nešti trumpalaikių pikantiškų pojūčių. Jei no-
Visockaitė. Moteris pasidalijo min- ma, daugelis sakė, kad tai ne- rite tikros laimės, orientuokitės
15 kg
į santykius,
timis apie savo laimingą šiandieną, buvo viršūnė, o buvo pati pra- vertus tikrų jausmų, įsipareigojimo.
netolimoje ateityje planuojamas džia, bet aš manau, kad tiesiog
vestuves su mylimuoju Mariumi ateina laikas, kai žmogus turi Liūtas. Būkite apdairūs finansiniuose reika-
Damaševičiumi ir gyvenimo aist- luose. Dėl palūkanų, alimentų tarkitės konkre-

x
baigti karjerą ir aš tą buvau su-
rą – šokius. planavusi iš anksto. Aš to nesi- čiai ir iš anksto. Galite puikiai pasirodyti pro-
gailiu, tai buvo tvirtas spren- fesinėje ir mokslinėje veikloje. Netrūks fanta-
Ar sėkmingi jums buvo dimas, o dabar aš turiu tai, ką zijos, lankstumo, pasitikėjimo savimi.
šie metai? ir norėjau turėti. 15 kg
Mergelė. Jus gali išmušti iš vėžių didesni
Taip, labai, tiek profesi- Daugiau nei metus drau- nei įprasta reikalavimai bei kontrolė iš verslo
nėje, tiek asmeninėje sferoje. gaujate su odontologu Mariu- partnerių, darbdavio, pareigūnų. Tačiau nuo-
Mūsų šokių klubo atstovai ta- mi. Ar pripratinote draugą vokumo ir humoro jausmo dėka turėtų pavyk-
po ir jaunimo, ir suaugusiųjų prie fotoaparatų? ti laimėti bet kieno palankumą.

x
grupių čempionais. O asme- Ne, jis dar nepriprato (juo- 15 kg
niniame... Planuojame ves- kiasi). Jam vėl buvo šokas, kai Svarstyklės. Žmogus iš artimos aplinkos
tuves (šypsosi). Dar neturime fotografai užpuolė jį per „In- 15 kg gali prašyti paskolos arba pats paskolins jums
E.Visockaitė nesigaili baigusi pro- pinigų. Už dalykinį protegavimą ar kitokią pa-
konkrečios datos. Culto“ koncertą. Mes specia-
fesionalią šokėjos karjerą, o šokis slaugą jums gali būti pasiūlytas geras atlygis,

x
Dažniausiai laidose at- vis dar užima labai svarbią vietą liai nesislapstome
15 kg
ir retai da-
rodote švelni, atsargiai kri- lyvaujame tokiuose renginiuo- naudingi mainai.
jos gyvenime. TV3 nuotr.
tikuojate. Ar tokia esate ir se, todėl Mariui toks dėmesys Skorpionas. Šiandien pasistenkite konkre-
gyvenime? dar neįprastas. čiai atlikti svarbiausius reikalus. Galbūt atsi-
Ir gyvenime greičiausiai to- taisyklių ir apribojimų. Keis- – turbūt susirado žmoną vie- Ar žadate slėpti nuo žiniask- ras reikalingas žmogus, pasiūlymas, praneši-
kia (juokiasi). Aš pati jautriai ta, tačiau toks artimas Lotynų toj partnerės. Žmogus turėjo laidos savo vestuves? mas, kuris išplėš jus iš netikrumo ir nepasiti-
reaguodavau į kritiką, ją sun- Amerikos šokiams flamenkas puikias galimybes ilgai šokti Šiuo klausimu mano ir Ma- kėjimo gniaužtų.
kiai išgyvendavau, todėl sten- man pasirodė sudėtingas. Vi- ir pasiekti labai aukštų rezul- riaus nuomonės nesutampa,
Šaulys. Galimas dalykas, kad jausite pareigą
giuosi elgtis taip, kaip norėčiau, siškai neįkandamas šokis man tatų ir man labai gaila, kad jis nes aš nematau ko slėpti. Bet prisiimti atsakomybę arba atsiskaityti už at-
kad su manimi elgtųsi. yra breikas. Man šis šokis at- tokį momentą praleido. kadangi būsimasis vyras ne- liktus darbus. Derėtų ramiai išsiaiškinti tuos
Esate Lotynų Amerikos rodo labai vyriškas. O jūs nė karto nesigailėjote labai nori viešumos, tai gal-

x
santykius, kurie jus kuo nors įpareigoja. Paju-
šokių šokėja, taip pat šokote Ar po skyrybų su buvusiu nutraukusi šokėjos karjerą? būt apie vestuves ir neskelb- site didelį palengvėjimą.
hiphopą. Koks šokis jums mie- vyru Andriumi Kandeliu ne- Ne, aš buvau tvirtai ap- sime. Aš ir pati nenoriu, kad į
liausias, sudėtingiausias? liko jokių nuoskaudų? sisprendusi – aš norėjau kitų vestuves prigužėtų žiniasklai- Ožiaragis. Su draugais, bendraminčiais
Esu išbandžiusi daugybę Ne, neliko. Mūsų karjera bū- dalykų, kitokio gyvenimo. Aš dos atstovų. Vestuvės – priva- šiandien nesunkiai rasite bendrą kalbą ir ben-
šokio stilių. Labiausiai man nant kartu buvo puiki, draugiš- norėjau baigti savo karjerą bū- tus dalykas, draugai pasvei- drų užsiėmimų. Kažkas jums gali labai padėti,
prie širdies lotynų šokiai, nes kai išsiskyrėme. Mane tik ste- dama pačioje viršūnėje. Žino- kins ir užteks. teisingai patarti, nukreipti. Arba tokiais išmin-
aš juos geriausiai moku. Hip- bina, kodėl jis nešoka? Aš dėl to čiais ir geradariais kitiems būsite jūs.
www.15min.lt/s99815

x
hopas man patinka, nes jame tiesiog pykstu (juokiasi). Labai Vandenis. Netinkama diena rimtiems reika-
Surinkę šį adresą, rasite visą interviu su Egle Visockaite.
vyrauja visiška laisvė, nėra daug metų žadėjo šokti. Bet štai lams spręsti. Vis dėlto jums pavyks perprasti
15 kg
slaptas aplinkinių gudrybes, kėslus ir viską pa-

poligonas sudoku
kreipti sau naudinga linkme. Galite tartis dėl
įsidarbinimo ar atlygio už paslaugą, darbą.

x
Žuvys. Būsite labai jautrūs ir emocionalūs.
Taisyklės:
2 5 7 6 8 7 1
M O K
Dėl skonių ir interesų skirtumo gali kilti ne-
Kiekviename žodyje turi būti panau- ? didelių konfliktų. Kad ir kaip būtų, jums sek-
15 kg
dota raidė, esanti dėlionės vidu-
2 3 5 9
sis įtikinti aplinkinius savo ketinimų rimtu-
ryje. Negalima žodyje panaudo- mu ir gera valia.
I D E ti raidės daugiau kartų negu nu-

7 8 6 1
rodyta dėlionėje. Galima naudo-
6 9 4 8 3 www.15min.lt/horoskopai
S R ti raides, giminingas duotosioms Surinkę šį adresą, rasite horoskopą visiems ženklams

9 B
(jei yra raidė „u“, galima ir „ū“, „ų“,
8 7 4
jei yra „s“, galima ir „š“ ir pan.). Jei-
gu yra žodis-atsakymas, tai to žodžio
1 2 6 9
2 7 9 8
dariniai negali būti naudojami (pvz.: jei „geras“, tai „geresnis“,
„geriausias“ jau negali būti).
8 4 mano augintinis
5 1 Šiandien 916 val. atsiųskite 3
iki ma-
žiausiai 15 žodžių-atsakymų el. paštu
9 5 1 7
3 poligonas@15min.lt
1 gyvenate)
te miestą, kuriame 9 ir laimė- 7
(būtinai nurodyki-
2 4 5 3 8
kite „Copy1“ įsteigtą prizą – puodelį
su pasirinkta nuotrauka. 3 8 4 1
8 4 6 9 5 5 6
Y # 97 Labai
EASY lengvas # 98

x
Užpildykite SUDOKU lentelę. Klaus-
tuku pažymėtame langelyje esantį

anekdotai skaičių siųskite SMS žinute numeriu


1378 (žinutės kaina tik 1 Lt, dalyvau-
ti gali visi BITĖS GSM, OMNITEL, TELE2
Gegužės pabaiga. Per paskutinę klasės valandėlę mokytoja abonentai). Žinutės langelyje rašy-
klausia savo auklėtinių: kite: 15MIN SU (gautas skai-
– Na, vaikai, kas jums buvo sunkiausia 7-oje klasėje?
čius) Vardas Pavardė Mies-
– Paaiškinti pardavėjai, kodėl mes perkam degtinę...
tas. Vienas iš teisingą atsa- Kas – močiutės višta Pupa.
2Geografijos7pamoka. 9
– Sakyk, Petriuk, kiek yra pasaulio dalių?
4 5 4
kymą atsiuntusių žmonių
2
burtų tvarka laimės knygą 9 3 Amžius – 2 metai.
Būdas – visiškai nebijo žmonių, mėgsta tupėti ir būti glostoma.
„Jurijus Smoriginas: tarp
6– Anas
1 pasaulis ir šis. 9 2 1 5
Šančių ir Paryžiaus“. 9 4 Šeimininkė – mano močiutė, bet kas jos, tas ir anūkės.
Anūkė – Gintarė Makauskaitė.
Bičiuliai rengiasi po pirties. Vienas maunasi pėdkelnes...
9 – Nuo kada pėdkelnes nešioji?
– Nuo to laiko, kai žmona jas mašinoj rado.
3 6 www.15min.lt/sudoku
Surinkę šį adresą kompiuteryje arba telefone, rasite sudoku
1 www.15min.lt/augintinis
Surinkę šį adresą, rasite visą augintinių fotogaleriją

7 8 1 3 6 2 7 3 1 5
2010 GEGUŽĖS 21 D., PENKTADIENIS

16 / GARSENYBĖS
Netikėtos Ronano
Keatingo skyrybos
Tadas Blinda – M.Jankavičius
Likus vos porai savaičių iki lietuviško prisiimti atsakomybę ne tik už
nuotykių filmo „Tadas Blinda. Pra- savo veiksmus, bet ir už myli-
džia“ filmavimo, kino teatruose „Fo- mų žmonių gyvybes.
rum Cinemas“ pasirodė plakatai, at-
Vaidmuo nelengvas
skleidžiantys daugiau nei pusmetį
kūrėjų kruopščiai saugotą paslaptį. „Filmas yra apie tai, kaip is-
Jaunąjį Tadą Blindą vaidins populia- torijos girnų įsuktas paprastas
rusis Mantas Jankavičius. žmogus iš naujo atranda ver-
tybes, dėl kurių verta gyventi
„Šiame filme Tado Blindos ir mirti. Tadas nėra koks nors
personažas – visiškai kitoks, nei ypatingas herojus. Jis – papras-
Pramogų pasaulyje dar vie- žmonės įpratę įsivaizduoti. To- tas kaimo vaikis, kuriam vėjai
nos skyrybos. Siurprizu tapo dėl ir aktorių rinkomės neįpras- galvoje švilpia. Jis klysta, sun-
dainininko Ronano Keatingo tu būdu, – pasakojo filmo reži- kiai išgyvena savo klaidas, mė-
ir jo žmonos Yvonne Connol- sierius Donatas Ulvydas. – Tie- gina jas taisyti ir vėl klysta, už-
ly (nuotr.) vakar paskelbta ži- siog žiūrėjome į daugelio kan- traukdamas nelaimes sau ir ar-
nia apie skyrybas po 12 me- timiems žmo-
tų vedybų.
1998-aisiais susituokę
Nesu profesiona- nėms“, – apie savo
personažą pasa-
R.Keatingas ir buvęs modelis lus aktorius, kojo Mantas.
Y.Connolly turi tris vaikus – 11-
metį sūnų Jacką ir dvi dukras –
negaliu tiesiog suvai- Anot jo, jau
repetuojant ten-
9-erių Marie ir 4-erių Ali. dinti – bandau viską ka įsijausti į dau-
Dailymail.co.uk teigimu,
33-ejų atlikėjo ir jo 36-erių my-
išgyventi. gybę emocijų –
tarp jų yra ir to-
Simboliškas sutapimas –
vakar, kai buvo paskelb-
limosios santuoka buvo laiky- Sakė M.Jankavičius. kių, kurių niekam ta žinia, kad M.Jankavičius
ta viena tvirčiausių visame pra- nelinkėtų patirti įkūnys Tadą Blindą, atlikė-
mogų versle. „Su dideliu liū- didatų veidus ir klausėme savęs tikrovėje – baimė, siaubas, ne- jui suėjo 30 metų.
desiu Ronanas ir Yvonne Ke- – ar matome žmoguje tas ver- tekties skausmas, didžiulė gė-
atingai šiandien praneša apie tybes, apie kurias norime pa- da ir savigrauža. „Nesu profe- kaištingai sėdėti balne, o gink- je planuojama filmuoti Mažei- Andrius Kaniava, Vidas Petke-
skyrybas“, – vakar buvo rašo- pasakoti. Mantas įtikino mus sionalus aktorius, negaliu tie- lą valdyti natūraliai, lyg tai bū- kių, Telšių, Vilniaus bei Kauno vičius, Jokūbas Bareikis, Myko-
ma oficialioje dainininko sve- visus. Esame tikri, jog įtikins siog suvaidinti – bandau viską tų pačios gamtos duota, – pasa- rajonuose. Filmavimo darbai tu- las Vildžiūnas ir kiti garsūs bei
tainėje. R.Keatingas mylimąją ir žiūrovą.“ išgyventi, pasinerti į persona- kojo filmo prodiuseris Žilvinas rėtų būti baigti liepos viduryje. žiūrovų mėgstami šalies akto-
vedė kai jam tebuvo 21-eri. Pra- Filmo „Tadas Blinda. Pra- žo jausmus ir mintis“, – tikino Naujokas. – Mantas negailėjo Žiemą jau nufilmuotos scenos riai. Filmo režisierius – Dona-
nešime nurodoma, kad skyry- džia“ veiksmas vyksta 1861 m. atlikėjas. laiko ir nuolat liejo prakaitą žir- iš Tado Blindos vaikystės. tas Ulvydas. Scenarijų filmui,
bos taikios ir garsi pora bend- vasarą, kai baudžiavos panai- gynuose bei kovinėse treniruo- Kitus pagrindinius persona- remdamasis R.Šavelio roma-
Ruošiasi ilgai
radarbiaus tam, kad užtikrintų kinimą apraizgiusios politinės tėse. Tikime, kad per tuos mė- žus filme vaidins Antanas Šur- nu, parašė scenaristas Jonas
gerą ateitį savo vaikams. intrigos atokiame Žemaitijos Nors filmo kūrėjų sprendi- nesius surinktos mėlynės, su- na, Dainius Kazlauskas, Tatja- Banys. Filmo prodiuseris – Žil-
Pasak britų žurnalistų šalti- kaime netikėtai virsta skerdy- mas paskelbtas tik dabar, Man- mušimai ir nubrozdinimai pa- na Liutajeva, Agnė Ditkovskytė, vinas Naujokas.
nių, niekas nesitikėjo tokios ži- nėmis. Pilnametystės vos su- tas fi lmavimams ruošiasi jau dėjo jam dar geriau įsijausti ir į
nios. „Niekas net nemanė, kad laukusiam Tadui tenka atsisvei- gerą pusmetį. vaidmenį, ir į laikmetį.“ www.15min.lt/blinda
Surinkę šį adresą rasite daugiau naujienų apie „Tadą Blindą“
jie nesutaria ar turi bėdų“, – ste- kinti su vaikystės svajonėmis ir „Tadas Blinda turi neprie- Kino juostą vasaros pradžio-
bėjosi pašnekovas. Dar trečia-
dienį fotografai buvo „pagavę“

NEBŪK PATIKLUS! CHEMINES MEDŽIAGAS


R.Keatingą viename renginių
mūvintį vestuvinį žiedą.

J.Travoltos šeima NAUDOK PAGAL PASKIRTĮ!


laukia pagausėjimo
Cheminės medžiagos, dar vadinamos „buzais“,
„poperiais“, „niochais“ ir pan., pristatomos ir
parduodamos kaip kambarių oro gaivikliai, de-
zodorantai, odos valikliai ir pan. Skatinant jas
vartoti ne pagal paskirtį, keliama rimta grėsmė
žmonių sveikatai.
Iš tikrųjų lakiųjų medžiagų uostymas sukelia fantazijas,
haliucinacijas, košmarus, artėjančio pavojaus, mirties bai-
mę, todėl vartotoją apima nerimas, panika, depresija, at-
siranda minčių apie savižudybę.
Praėjus 16 mėnesių po tra- Organizmą gali apnuodyti ir paveikti bet kokia cheminė
giškos sūnaus žūties, aktorius medžiaga, vartojant ją ne pagal paskirtį!
Johnas Travolta ir jo žmona
Kelly Preston (nuotr.) paskel-
bė džiugią žinią: šeima laukia
Visos cheminės medžiagos vienaip ar kitaip
pagausėjimo. veikia žmogaus organizmą:
56-erių aktorius savo ofi- • Net ir trumpalaikis vartojimas sukelia apsinuodijimą,
cialiame tinklalapyje paskelbė, pažeidžia vidaus organus, gali tapti įvairių nervų sistemos
kad jo 47-erių mylimoji, aktorė
sutrikimų priežastimi, skatina odos ligas, gali sukelti im-
ir buvęs modelis, laukiasi. Vai-
kelis turėtų gimti rudenį. Kūdi-
potenciją.
kis bus jau trečias poros vaikas – • Toksinės medžiagos kaupiasi kepenyse, inkstuose ir
J.Travolta ir K.Preston turi 10-metę sutrikdo šių organų funkcijas.
dukterį Ella Bleu, o jų16-metis
sūnus Jettas mirė praėjusiais • Kai kurie tirpikliai, pavyzdžiui, benzolas, sukelia krau-
metais. Savo pranešime šei- jo ligas.
ma rašo: „Neįmanoma išlaikyti
paslapties... Ypač tokios nuos- • Sutrikus imuninei funkcijai, susergama leukemija.
tabios kaip ši. Mes norime bū- • Dažnas ir ilgalaikis amilnitrito poveikis sukelia vėžį.
ti pirmieji, kurie paskelbs šią
gerą žinią apie būsimą nau- • Įkvepiant lakiųjų medžiagų tiesiai į plaučius, gali su-
ją mūsų šeimos narį. Su meile stoti kvėpavimas.
Johnas, Kelly ir Ella.“
Dailymail.co.uk žurna- • Į kraują išsiskiria daug adrenalino ir kitų streso hormo-
listų žiniomis, K.Preston nie- nų, todėl netikėtai užkluptam ir dėl to patyrusiam stresą
kada neslėpė norinti dar vie- paaugliui gali sustoti širdis.
no vaiko. Ji nėščia maždaug
tris mėnesius. Šis nėštumas – Amerikos mokslininkai nustatė, kad paaugliai, kurie nors
džiugi žinia po J.Travoltos šei- vieną kartą gyvenime naudojo „poperius“, ateityje dažniau
mos nesėkmių virtinės. Garsi pradeda svaigintis kitomis narkotinėmis medžiagomis, už-
pora sunkiai išgyveno sūnaus siima neteisėta veikla, padidėja šių asmenų protinių suge-
mirtį, o neseniai aktoriai ne- bėjimų sutrikimų rizika.
teko dviejų šunų, kurie buvo
suvažinėti.