You are on page 1of 12

KLAIPĖDA / 2010 M. GEGUŽĖS 5 D.

, TREČIADIENIS
Nr. 45 (791). ISSN 1882-5330.

SPORTAS
RYTOJ LKL grandai
+12 °C susirėmė
pirmajame
PORYT finalo mūšyje
+22 °C
9 psl.

Misija: pritraukti
KLAIPĖDA / 3 psl.
Į „Vilties bėgimą“ veš
specialus traukinys
Šiemet akcija uostamiestyje vyks

daugiau keleivių
per Sekmines, gegužės 23 dieną.

DIENOS CITATA / 6 psl.


Nesuprantu, kodėl
kai žmonės turi
miegoti, kažkas
transliuoja.
A.KUBILIUS NEMATO
GRĖSMĖS DĖL LIETUVOS
RADIJO TRANSLIACIJOS
NUTRAUKIMO NAKTĮ.

Pristačius naujų krypčių tiesioginius


skrydžius, planuojama, kad Kauno oro
uoste šiemet bus aptarnauta maždaug
700 tūkst. keleivių. Palangos oro uostas
GARSENYBĖS / 12 psl. irgi planuoja naujus reisus, tačiau nieko
konkretaus kol kas negali pažadėti.
Labdaros iškilmėse Aliaus Koroliovo nuotr.
www.ikrauk.lt

raudonu kilimu žengė


šou verslo grietinėlė
Vakar tarptautiniame Kauno oro uos- oro uosto organizuojamais skry- mu. Tai padėtų pritraukti daugiau vendinti planus, paaiškės ateity-
te atidaryta Airijos pigių skrydžių ben- džiais. Vakar vėl surengtas dar- poilsiautojų bei įgyvendinti nau- je“, – sakė J.Jucevičiūtė.
drovės „Ryanair“ lėktuvų bazė, o ke- bo grupės dėl Palangos oro uosto jų skrydžių organizavimą. Kol pajūryje kai kurie pla-
Jau šį penktadienį – leiviai nuo šiol galės rinktis tiesiogi- veiklos vystymo posėdis, kuriame Šiuo metu per Palangos oro nai tebelieka teoriniame lygme-
nes keliones į 18 Europos oro uostų. dalyvavo apskrities savivaldybių, uostą skraidinama į Kopenhagą, nyje, iš Kauno nuo šiol kasdien
Apie naujų skrydžių organizavimo oro uosto atstovai. Toks posėdis Rygą, Oslą. O nuo birželio vidu- bus vykdomi trys dieniniai skry-
galimybes garsiai kalba ir Palangos surengtas jau trečią kartą. rio prasidės skrydžiai į Turkijos džiai, o keleiviai galės rinktis tie-
t Apie sveikatą, oro uosto atstovai. Kaip „15min“ sakė Palangos oro kurortą – Antaliją. Reisai planuo- siogines keliones į 18 Europos oro
grožį ir gerą Jau ne pirmas mėnuo spren-
uosto direktorė Jolanta Jucevičiū-
tė, apskrityje siekiama suburti vie-
jami vasaros sezono metu. „Gal-
vojame ir apie kitus reisus, tačiau
uostų. Ateities planuose – ir dau-
giau krypčių, taip pat tiesioginis
sa vijautą. džiama, kaip pritraukti daugiau ną bendrą turizmo atstovybę, ku- kol kas dar nieko konkretaus ne- skrydis į JAV.
turistų, kurie naudotųsi Palangos ri pasirūpintų pajūrio reklamavi- galime pasakyti. Ar pavyks įgy- Nukelta į 3 psl.

Įsidėkite skelbimą
greitai ir patogiai!

Skelbimai į laikraštį „15min“ priimami visuose


„Lietuvos spaudos“ kioskuose ir „Rkiosk“ parduotuvėse
Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje.
2010 GEGUŽĖS 5 D., TREČIADIENIS

2 / KLAIPĖDA
Paauglys nugalabijo
Maratono sumanytojai du mažus kačiukus gę. Jis pasakojo, kad tai padaryti

pedalus mins ir patys


JURGITA ANDRIEJAUSKAITĖ
liepė draugo močiutė. Berniu-
j.andriejauskaite@15min.lt
kas su draugu abu kačiukus gy-
Klaipėdos rajono policija tiria, kodėl vus užkasė, tačiau kai katė vai-
buvo nužudyti du kačiukai. kelius atsikasė, šis vieną gyvū-
JURGITA
ną tėškė į sieną, o kitą užkasė
ANDRIEJAUSKAITĖ Pareigūnai gavo Dituvos pa- dar giliau. Katė savo jauniklio
j.andriejauskaite
grindinės mokyklos direktorės atkasti nebesugebėjo.
@15min.lt Inos Kazlauskaitės pareiškimą, „Ketiname vėl kalbėti su
kad 12-metis šeštokas draugo mama, tačiau žmogus nema-
Dviračių sporto aistruoliai jau gali močiutės prašymu nugalabijo no, kad sūnaus elgesys su gyvū-
pradėti treniruotes ir ruoštis birže- du mažus kačiukus. nais kuo nors blogas, o juk am-
lio 6-ą Klaipėdoje vyksiančiam ma- „Apie savo poelgį jis papa- žius toks, kai formuojasi žmo-
ratonui. Jį inicijuoja dviračių spor- sakojo bendramoksliams, o šie gaus vertybės“, – apgailestavo
to čempionai Gintautas ir Mindau- – kitiems mokytojams, mes ne- direktorė.
gas Umarai. galėjome to nutylėti. Prieš me- I.Kazlauskaitė teigė, kad
tus tas pats berniukas driežui šeštokas su bendraamžiais el-
Kaune gimę buvę sporti- buvo nutraukiojęs kojas. Kal- giasi gana kultūringai, dėl jo el-
ninkai, kurių vienas gyvena bėjomės apie tai su jo mama, gesio mokykloje neturima di-
uostamiestyje, kitas sostinėje, tačiau ji nieko blogo tame neį- desnių priekaištų, tačiau žiau-
panašų renginį prieš daugybę Klaipėdoje vyksta ir dvirati-
žvelgė“, – sakė direktorė. rus elgesys su gyvūnais kelia
metų surengė Vilniuje, tuomet ninkų žygiai, kuriuose daly- Kačiukus nugalabijęs šeš- nerimą.
jame dalyvavo apie 500 sporti- vauja vienas maratono su- tokas prisipažino ir pakviestas Už berniuko poelgį atsako-
ninkų. Pasak G.Umaro, sosti- manytojų M.Umaras (su pokalbiui pas socialinę pedago- mybė gresia jo tėvams.
nėje dviračių takų sistema per šalmu). D.Grikšaitės nuotr.
pastarąjį dešimtmetį taip ir liko
padrika, o Klaipėdoje jie vys- trasoje. Lenktynės prasidės ir uostamiestyje bus paminėta riaus vedėja Rasa Povilans-
tyti sistemiškai. Tai tapo viena baigsis prie „Klaipėdos“ viešbu- ir Pasaulinė aplinkos apsau- kienė džiaugėsi, kad ekologi-
iš priežasčių maratoną, kuris, čio. Maratone turėtų dalyvau- gos diena. Klaipėdos savival- ja dvelkiantis renginys vyks
viliamasi taps tradiciniu, su- ti ir gerai žinomi sportininkai dybės Aplinkos kokybės sky- tokią dieną ir vylėsi, kad dau-
rengti uostamiestyje. – Algirdas Mockus, Jo- gelis susigundys iškeisti
Pirmąkart rengiamos dvi- nas Romanovas, Artū- automobilį į dviratį.
ratininkų ištvermės varžybos ras Trumpauskas ir kt.
Broliai Uma- Dalyvių registraci-
vyks Klaipėdos gatvėmis. Ma- Startuoti ketina ir patys rai teigė norintys ja prasidės jau rytoj in-
ratono distancija profesiona- broliai Umarai. terneto svetainėje www.
lams sieks 65,7 km – jiems teks Finišavus lenktynių
garsinti Klaipėdą nau- klaipedosmaratonas.lt
Už žiaurų elgesį
su gyvūnais gy-
apsukti devynis ratus numa- dalyviams, maratono ju renginiu, nes mies- Renginio organizato- ventojams gre-
tytu maršrutu. Mažesnio pa- distanciją galės prava- riai tikisi sulaukti ke-
jėgumo sportininkams ir mė- žiuoti visi dviračių mė-
tas turi gražias dviračių lių šimtų įvairaus pajė-
sia baudžiamo-
ji atsakomybė.
gėjams bus galimybė išbandy- gėjai. Simboline dvira- sporto tradicijas. gumo dalyvių iš visos „15min“ nuotr.
ti save trumpesnėje, 29,2 km tininkų demonstracija Lietuvos.

orai
Lietuvoje Šiandien Europoje Saulė teka 05:35
ŠIAULIAI Saulė leidžiasi 20:58
Šiandien oro temperatūra 10-15 °C šilumos.
KLAIPĖDA PANEVĖŽYS
Atėnai +26 Paryžius +14 Dienos ilgumas 15:23
Kai kur trumpai palis. Ateinančią naktį +12
daug kur šalnos iki 1-2 °C, pajūryje +10 +13 Berlynas +13 Praha +12 Mėnulio fazė – Pilnatis.
UTENA
bus apie 3 °C šilumos. Londonas +15 Ryga +8 vardadieniai
Rytoj dieną 11-15 °C šilumos. +13 Madridas +16 Roma +20 Irena, Mykolas, Barvydas,
Prognozuojamas lietus.
4-6
VAKARŲ Maskva +24 Stokholmas +11
Neris, Pijus, Angelas, Anielius

Artimiausiomis dienomis

Vilnius +13
05-05 DIENĄ 05-06 NAKTĮ

-1
05-06 DIENĄ

+13
05-07 NAKTĮ

+10
05-07 DIENĄ

+22
KAUNAS
+14 VILNIUS
+13
Minskas
Oslas
+12
+11

Interaktyvus orų žemėlapis


Talinas
Varšuva
+13
+16
1821
Gegužės 5 dieną tremtyje,
Šv. Elenos saloje, būdamas
Kaunas +14 -1 +14 +10 +22 51 metų mirė Prancūzijos

Klaipėda +10 +3 +12 +10 +22 www.15min.lt /orai imperatorius ir karvedys


Napoleonas Bonapartas.
2010 GEGUŽĖS 5 D., TREČIADIENIS

MIESTAI / 3

Misija: pritraukti daugiau keleivių


JURGITA ANDRIEJAUSKAITĖ
RAIMONDA MIKALČIŪTĖ Tarptautinis Palangos oro uostas taip pat ruošia komer-
redakcija@15min.lt cinius pasiūlymus, kuriuos ketinama pasiūlyti aviakom-
panijoms, esančioms užsienio šalyse. „15min“ nuotr.
Atkelta iš 1 psl.
„Planuojame, kad, pasiū-
lius naujus tiesioginius skry-
džius, šiemet aptarnausime
maždaug 700 tūkst. keleivių.
Maksimalus keleivių skai-
čius, kurį šiuo metu galėtu-
me aptarnauti oro uoste, yra
800 tūkst. Taigi, jei viršysime
savo prognozes, reikės pa-
galvoti apie oro uosto plėt-
rą“, – sakė Kauno oro uosto
generalinis direktorius Ari-
jandas Šliupas.
Didelių investicijų
išvengė
Kaune įkurtoje „Ryanair“
lėktuvų bazėje nuolat bus 2 or-
laiviai. Kauno oro uoste bus
atliekama ir techninė jų prie-
žiūra. Pirmąją Rytų Europo-
je lėktuvų bazę įkurti Kaune techniką, priemones, kurio- kita ko, praplėstas peronas, tas maksimaliai apkrovai“, – „Pagrindinis tikslas – iš- ir pažintinėms kelionėms po
nusprendę „Ryanair“ vadovai mis keleiviai turi būti skrai- atnaujinta lėktuvų pakilimo teigė A.Šliupas. populiarinti naujas skrydžių Lietuvą. Vokietijos turistams
Kauno oro uostui kėlė nema- dinami. „Mes užtikriname, ir tūpimo tako danga. Atida- kryptis. Tai darysime kartu su mūsų šalis gerai žinoma, ne-
žus reikalavimus. Tačiau pa- kad viskas, kas susiję su ke- rius „Ryanair“ bazę, nedaug Didžiausias dėmesys – „Ryanair“, Susisiekimo minis- mažai vokiečių su Lietuva su-
grindinis – sudaryti tokias są- leivių ir orlaivių aptarnavi- padidėjo ir Kauno oro uosto Vokietijai ir Norvegijai terija. Yra planuojama bendra sieti ir verslo ryšiais. Šių šalių
lygas, kad atskridęs orlaivis mu, būtų 100 proc. atlikta. darbuotojų skaičius. Pirmieji skrydžiai naujo- reklaminė kampanija užsie- žiniasklaidoje planuojame rek-
turėtų galimybes apsisukti „Ryanair“ skyrė iš pradžių du „Papildomai įdarbino- mis kryptimis, tarp kurių ir nio žiniasklaidoje. Didžiau- lamines informacines akci-
per 25 minutes. lėktuvus. Vėliau, esant porei- me žmonių av iacijos sau- lietuvius itin viliojanti Bar- sias dėmesys bus skiriamas jas apie tiesioginius skrydžius
„Tai yra labai trumpas lai- kiui, jų gali padaugėti“, – sa- gumui užtikrinti, tačiau iš selona (Ispanija) ar Paryžius Vokietijos ir Norvegijos rin- į Lietuvą, taip pat yra numa-
kas“, – sakė Kauno oro uos- kė A.Šliupas. esmės personalo skaičius (Prancūzija), buvo sėkmingi. koms. Pastarojoje matome tytos tikslinės žurnalistų ke-
to vadovas A.Šliupas. Pasak Anot jo, didžiulių investici- beveik nepasikeitė. Mano- Neabejojama, kad ir ateityje didelį potencialą poilsinėms lionės“, – pasakojo A.Šliupas.
jo, rengdamos lėktuvų bazę jų ruošiantis bazės atidarymui me, kad dabar yra optima- iš Kauno skrendančių kelei-
kiekviena iš šalių – oro uos- Kauno oro uosto administra- lus darbuotojų skaičius. Be vių netrūks. Tačiau tam, kad
tas ir kompanija – investuoja cija išvengė, nes jau prieš tai to, jau prieš bazės įkūrimą netrūktų ir į Lietuvą atskren- www.ikrauk.lt
į tai, ką privalo: oro uostas – į buvo atlikta šiuolaikiška re- žmonių, dirbančių oro uos- dančių turistų, ketinama skir-
infrastruktūrą, „Ryanair“ – į konstrukcija, kurios metu, be te, skaičius buvo apskaičiuo- ti daug pastangų.

akcija Trečiadienis, 05-05 d.

Į „Vilties bėgimą“ veš specialus traukinys Kruizinių laivų terminalas


prarado savo romantiškumą
Trečią kartą rengiama paramos ak- nys“, kuris į akciją veš bėgi- galią turintys žmonės. Akci- telemaratonas“.
cija „Vilties bėgimas 2010“ šiemet kus ir sergančiuosius. jos metu surinktos lėšos bus „Vilties bėgimo 2010“ ren-
pasklis ir už uostamiesčio ribų. 10 km bėgime kviečiami skiriamos pirmajam Lietuvo- giniai prasidės jau kitą ket- „Įkrauk“ reporteris – Marius
dalyvauti tiek patyrę bėgikai, je dvasinės, psichologinės ir virtadienį Klaipėdos muziki-
Akcija šiemet įv yks per tiek ir mėgėjai, o trumpiau- socialinės pagalbos Šv. Pran- nio teatro paramos spektakliu
Sekmines, gegužės 23 die- sią – 600 metrų – trasą kvie- ciškaus onkologijos centrui „Popėjos karūnavimas“.
ną. Planuojama, kad tądien čiami įveikti ir taip simbo- vėžiu sergantiems ir jų arti-
iš Vilniaus į Klaipėdą ir at- liškai prisidėti prie akcijos miesiems. Jo įkūrimui rei-
gal kursuos „Vilties trauki- ir v yresnio amžiaus ar ne- kia 6 mln.Lt. Pusę sumos ti-
kimasi gauti iš Europos Są-
Lėšos onkologinio centro statybai jungos struktūrinių fondų, o
renkamos ir pardavinėjant simboli- likusius – iš aukų, iš kurių di-
nes „plytas“. J.Kalinsko nuotr. džiausia bus surinkta „Vilties „Įkrauk“ skaitytojas Marius mano, kad Klaipėdos Kruizinių
bėgimo 2010“ metu. laivų terminalas prarado savo romantiškumą. Anksčiau, kol
Lėšos onkologinio cent- čia nepersikėlė keltai, ši vieta buvo ramesnė. Marius rašo, kad
ro statybai renkamos ir par- ypač gražu būdavo sutemus vakarais ateiti čia pasivaikščioti.
davinėjant simbolines „ply-
tas“.
Pasak brolio Benedikto Portalas „Įkrauk“
Jurčio, šis centras bus lyg tar- yra skirtas Jums, mieli skaitytojai. Jei pastebėjote kažką
pinis variantas tarp slaugos įdomaus, ko nepamatė žurnalistai, jei turite naujienų iš
namų ir ligoninės, kuriame savo miesto ar miestelio, pasidalinkite jomis su visa Lietu-
bus suteikiama psichologo va! Įkrauti žinią (tekstą, nuotraukas, video) visai paprasta,
pagalba, vyks muzikos, dailės tereikia užsiregistruoti skaitytojų naujienų portale
terapijos užsiėmimai. http://www.ikrauk.lt.
Šiemet renginį tiesiogiai Įkrauti galima tik savo autorinę naujieną, už informacijos
transliuos TV3 televizija, jį patikimumą atsako pats ją įkrovęs naujienos autorius.
vainikuos koncertas „Vilties
2010 GEGUŽĖS 5 D., TREČIADIENIS

4 / KLAIPĖDA
renginiai
KLUBAI
Sezono pabaigos koncertai
Trečiadienis, gegužės 5 d.
Džiazo restoranas „Kurpiai“
21.30 val. Grupė „Sound bite“.
Ketvirtadienis, gegužės 6 d.
klausytojus žavės ir kaitins
Klaipėdos koncertų salė jau sudarė
Džiazo restoranas „Kurpiai“ renginių, kurie užbaigs 6-ąjį koncer- Su programa „Melodija ir ritmas.
tinį sezoną, repertuarą. Pavasario kontrastai“ jau rytoj
21.30 val. Grupė „Jazzway“. publiką kaitins ansamblis „Giunter
Naktinis klubas „Kiwi“ Percussion“. Koncertų salės nuotr.
Pasak koncertų organi-
22 val. Studentų naktis. zatorių, vieni Klaipėdos kon-
certų salės gegužės–birželio
KONCERTAS repertuaro renginiai kaitins
tarsi kaitri vasaros saulė, kiti
Ketvirtadienis, gegužės 6 d. suteiks gaivų garsų pavėsį. Ža-
Klaipėdos koncertų salė dama, kad pavasario kontras-
18 val. Koncertas „Meledija ir tai ir vasaros romantika žino-
mų Lietuvos ir užsienio atlikėjų
ritmas. Pavasario kontrastai“.
parengtose programose klau-
Ansamblis „Giunter Percussion“.
sytojams suteiks neišdildomų
akimirkų.
TEATRAS Su programa „Melodija ir
Ketvirtadienis, gegužės 6 d. ritmas. Pavasario kontrastai“
jau rytoj publiką kaitins an-
Klaipėdos valstybinis samblis „Giunter Percussion“.
muzikinis teatras Šiuolaikinę muziką, intriguo-
18.30 val. G.F.Handel opera jančią kontrastingais tembrų vas Žilevičius šeštadienį mi- Viešės duetai jomis ir dainomis. daugo Piečaičio diriguojamu
„Rodelinda“. deriniais ir veržlia ritmika, su nės savo kūrybinės veiklos Su barokinės muzikos prog- Klaipėdos kameriniu orkest-
mušamųjų ansamblio pritari- 25-metį. Gegužę ir birželį vyks net rama „XVI–XVII amžių prisilie- ru šį kartą pasirodys itin gau-
Žvejų rūmai
mu gros solistai Pavelas Giun- Ta proga Klaipėdos laikro- trijų dainininkų duetų koncer- timas“ gegužės 12 dieną prisi- sus moksleivių būrys – net 22
19 val. Gliukų teatro spektaklis teris (mušamieji), Zbignevas džių muziejaus kiemelyje ren- tai. Juose bus galima pasigėrėti statys kraštietė Giedrė Zeicaitė Klaipėdos E.Balsio menų gim-
„Topor Sosi“. Levickis (smuikas) ir Povilas giamas kariliono muzikos kon- jau pripažintų ir jaunosios kar- (sopranas) ir Andrejus Kalinovas nazijos, S.Šimkaus konservato-
Švyturio menų dokas Jacunskas (violončelė). certas, kuriame jubiliatas skam- tos solistų balsais, kurie publi- (tenoras), šiuo metu gyvenantis rijos, J.Kačinsko ir J.Karoso mu-
(įėjimas iš Šiaurės rago) Karilionininkas Stanislo- bins varpais. ką patrauks melodingomis ari- Austrijoje. Solistams pritars se- zikos mokyklų, Vydūno viduri-
nosios muzikos entuziastų an- nės mokyklos auklėtiniai ir stu-
20 val. C.Graužinio spektaklis
samblis „Affectus“ iš Vilniaus. dentas Tomas Pūtys. Išgirsime,
„Drąsi šalis“. Gegužės 19-ąją scenoje liesis kaip skamba „Žaislinis liūtas“, o
Lietuvos operos ir baleto teatro vienu fortepijonu gros net ketu-
PARODOS solistės Sigutės Stonytės (sopra- rių pianisčių ansamblis.
Ketvirtadienis, gegužės 6 d. nas) ir unikalaus balso savinin-
Spalvingas birželis
ko Viktoro Gerasimovo (sopra-
Klaipėdos dailės parodų ninas) balsai. Klaipėdos kame- Spalvingų renginių netrūks
rūmai rinis orkestras, vadovaujamas ir birželį. Klaipėdoje vėl viešės
18 val atidaroma Andriaus ir Mindaugo Bačkaus, pasirodys fortepijono magas Aleksandras
Nerijaus Erminų skulptūros tiek su Klaipėdoje dar negirdė- Palei, romantinės muzikos at-
Koncertų salė jau paren- tais solistais, tiek su ištikimais veš Peterburgo valstybinis aka-
instaliacija „Iš Pa Kuo Ta“.
gė visą programą, kuria už- savo bičiuliais. deminis simfoninis orkestras.
Klaipėdos fotografijos baigs 6-ąjį koncertinį sezoną.
Gegužės 21 dieną su or- Birželio pabaigoje liesis Afrikos
galerija J.Andriejauskaitės nuotr.
kestru muzikuos Alexanderis ritmai, Klaipėdoje viešės an-
Veikia Pinhole fotografijos Puliajevas (Rusija-Vokietija), samblis „Africa sonante“.
entuziastų iš visos Lietuvos į Klaipėdą atsivešiantis XIX a Koncertinis sezonas baigsis
darbų paroda. pradžios hamerklavyrą. Juo ir garsai nutils tik Koncertų sa-
solistas gros Antonio Salieri ir lės scenoje, tačiau aplink jie to-
Baroti galerija Wolfgango Amadeus Mozarto liau skambės. Birželio 26 dieną
Remigijaus Treigio fotografijų koncertus. prasidės vasaros koncertų ciklas
paroda „Septintoji gatvė“. „Žaismingos muzikos or- „Nuo Joninių iki Žolinės“, kurio
Klaipėdos etnokultūros kestro“ 4-oji serija jaunuosius renginiai vyks šeštadienio va-
klausytojus pakvies gegužės karais Klaipėdos koncertų sa-
centras
28 dieną. Su kūrybingojo Min- lės parko estradoje.
Eksponuojama Vilijos Žalienės
(Vilkaviškis) karpinių paroda
„Šviesos ženklai“. teatras Skulptūrų parke rinksis
P.Domšaičio galerija
Klaipėdos jaunimo centro dailės
„Švyturio menų doke“ – C.Graužinio spektakliai šachmatų aistruoliai
Savo veiklą savaitgalį pradėjęs „Švy- joje gyvena? Nesibaigiantys ak- ko“ aktoriai siūlys kitokį pasi-
studijos „Varsa“ dalyvių vienuo- turio menų dokas“ kviečia į dvi režisie- torių bandymai atsakyti į šiuos vaikščiojimą. Šįkart – sielos la-
likamečio Vytauto Stakeliūno ir riaus Cezario Graužinio komedijas. ir kitus universalius šiandienos birintais, kuriuose galima visą
dvylikamečio Daivaro Lesauskio klausimus tampa iš kojų ver- gyvenimą gyventi su žmogumi
paroda „Dialogas su spalva“. Ironiškame dviejų dalių čiančia ir stereotipus peržen- jo nematant, lipti į stiklo kal-
spektaklyje „Drąsi šalis“, pasi- giančia komedija, kviečiančia ną ir ten sutikti laimingą nu-
KITI RENGINIAI telkdami šmaikščias situacijas žiūrovą netylėti ir prisijungti mirėlį, pareikalausiantį vie-
ir saikingą humorą, „Cezario prie kūrybos proceso. no arba kito, visko arba nieko.
Trečiadienis, gegužės 5 d. grupės“ aktoriai siekia išreikšti Pasak spektaklio režisie- Veiksmas primena grupinės
Klaipėdos valstybinis tai, ko spalvingame šiandienos riaus C.Graužinio, „Drąsi ša- terapijos seansą, kuriame ak-
muzikinis teatras lietuvių teatro pasaulyje stinga lis“ – tai reakcija į ažiotažą ke- torių lūpomis atvirai kalbama
18.30 val. Atvira pamoka – se- – asmeninį santykį su dabarti- liančią diskusiją apie Lietuvos apie kiekvieno mūsų baimes,
ne Lietuvos realybe. įvaizdį bei dirbtinai aktuali- džiaugsmus, santykius su prie-
minaras „Renesanso šokiai“.
Apie ką svajoja statistinis zuojamas „tautinio identiteto šinga lytimi, apatiją ir nerimą.
jaunas žmogus Lietuvoje? Ar jis paieškas“. Žiūrovai, įtraukti į spektaklio Šachmatų mėgėjai
didžiuojasi savo visuomene? O Penktadienį liūdno atspal- veiksmą, tampa sąmokslo da- Skulptūrų parke laukiami
gal jis turi motyvų gėdytis, kad vio komedijoje „Viskas arba nie- lyviais – nelieka nei fizinių, nei kiekvieną ketvirtadienį.
psichologinių sienų, skiriančių Organizatorių nuotr.
aktorius ir publiką.
Režisierius C.Graužinis – vie- Miestiečiai kviečiami į Skulptūrų Jau šį ketvirtadienį bus
nas garsiausių lietuvių teatro me- parką žaisti šachmatais. galima išmėginti savo jėgas
nininkų, puikiai žinomas ne tik rungiantis su profesionalais
Lietuvos, bet ir užsienio scenose, Nuo gegužės iki spalio kiek- arba paganyti akis po atkak-
dažnai ten ir kuriantis. 2007 m. vieną ketvirtadienį šachmatų liai kovojančių šachmatinin-
režisierius apdovanotas presti- mėgėjai kviečiami į parką atsi- kų valdas.
žine Graikijos teatro ir muzikos nešti savo šachmatų lentas ir įsi- Organizatoriai teigia, kad
kritikų sąjungos premija už ge- kurti ant suolelių. O kiekvieno intelektualus žaidimas, šach-
riausią režisūrą. mėnesio pirmąjį ketvirtadienį matai, prailgina jaunystę ir
Spektaklyje „Drąsi šalis“, pasitelkdami šmaikščias situaci-
Spektaklis „Drąsi šalis“ bus nuo 15 val. iki 19 val. Skulptū- suteikia senatvei minties po-
jas aktoriai siekia išreikšti tai, ko spalvingame šiandienos rodomas rytoj, 20 val., „Vis- rų parke, centrinėje parko aikš- lėkį. Išsamesnės informaci-
lietuvių teatro pasaulyje stinga. Organizatorių nuotr. kas arba nieko“ – penktadie- telėje, įsikurs šachmatų spor- jos galima teirautis tel. 8 46
nį, 19 val. to klubas „Bokštas“. 41 05 24.
2010 GEGUŽĖS 5 D., TREČIADIENIS

MIESTAI / 5
Kanų liūtai
Penki Lietuvos šansai laimėti
su visuomene paslaugų kate-
E.parašą įkalino ambicijos stovi finansinis-organizaci-
SANDRA ŠIAULIENĖ GEDIMINAS GASIULIS
gorijoje. „Pinigų medis“ - SEB nis dalykas“, – 15min.lt sakė Pasak Z.Vaigausko,
redakcija@15min.lt g.gasiulis@15min.lt visi instrumen-
banko šeimos finansų patarė- Z.Vaigauskas. Anot jo, referen-
tai elektroniniam
Didžiausiame pasaulyje tarptau- jos Julitos Varanauskienės ro- Didelė dalis gyventojų turi galimy- dumo organizavimas kainuoja
parašų rinkimui
tiniame reklamos festivalyje „Ka- manas apie asmeninių finansų bę internete tvarkyti įvairius elekt- apie 12 mln. Lt, taigi sudarius šiuo metu paruoš-
nų liūtai“ („Cannes Lions“), kuris valdymą. Vienas iš „Publicum roninius dokumentus bei juos vir- galimybę pasirašyti internetu, ti – reikia tik poli-
vyks birželio 20–26 dienomis, kar- Media“ projektų pristatytas ge- tualiai pasirašyti, tačiau galimy- užduotis būtų palengvinta, nors tinio sprendimo.
tu su geriausiais pasaulio kūrybi- riausio renginio („Best event“) bės tiesiog rinkti parašus interne- galbūt nemaža dalis gyventojų I.Gelūno nuotr.
ninkų darbais varžysis ir 5 Lietu- kategorijai. Tai įvadinės „Sony tu vis dar nėra. nenorėtų, kad referendumui bū-
vos projektai. Ericsson“ naujų telefonų kam- tų naudojamos biudžeto lėšos.
panijos kulminacija – Praėjusią savaitę žlugus „Galbūt tuomet parašų rinkimą
„Kanų liūtų“ kon- renginys, kurio metu dar vienai referendumo inicia- reikėtų modifikuoti, kad pilie-
kursui savo darbus ant Vilniaus rotu- tyvai, Vyriausioji rinkimų ko- čiai galėtų pasirašyti ne tik už,
pateikė Tarptau- šės pastato fasa- misija (VRK) pripažino, jog su- bet ir prieš referendumo idėją“,
tinis Vilniaus oro do buvo rodo- rinkti įstatymų reikalaujamus – svarstė Z.Vaigauskas.
uostas (naująjį lo- mas specialiai 300 tūkst. parašų ne taip papras- Politikai tokį e.parašo įteisi-
gotipą ir vizuali- šiam renginiui ta. VRK pirmininkas Zenonas nimą sieja su didelius ginčus su-
nės komunikaci- sukurtas trima- Vaigauskas atvirai svarsto, jog kėlusiu e.balsavimu. Seimo In-
jos sistemos projek- tis trumpametra- pribrendo laikas sudaryti ga- formacinės visuomenės plėtros niniu būdu piliečiams savo valią nepriklausomumo, taip pat ne-
tą), po du projektus – žis filmas. limybę dėl įvairių iniciatyvų komiteto pirmininkas, liberalsą- referendume ar po peticijomis“, apsaugo nuo papirkimo gali-
kompanija „Publicum „Kanų liūtuose“ lai- rinkti parašus internetu. Pvz., jūdietis Vytautas Grubliauskas – teigė parlamentaras. mybės. V.Grubliausko teigimu,
Media“ ir agentūra mėti apdovanojimus kas- įstatymų pataisų siūlymams „15min“ teigė, jog „stumti“ šią E.balsavimo kritikai paste- didžiausi skeptikai šioje srityje
„VRP|Hill&Knowlton“. met pretenduoja per 22 tūkst. (reikia 50 tūkst. parašų), peti- idėją atskyrus nuo e.balsavimo bi, jog virtualus balsavimas ga- yra didžiosios partijos, kadan-
Vienasiš„VRP|Hill&Knowlton“ darbų iš viso pasaulio. Festiva- cijoms ar keliant kandidatūrą netikslinga. „Pasakysiu trum- li neužtikrinti Konstitucijos ke- gi jos turi nuolatinius rinkėjus
pateiktų projektų – „Pinigų me- liui Lietuvoje nuo 2007 m. atsto- rinkimuose. pai ir aiškiai – jei e.balsavimo liamų reikalavimų demokratiš- ir mažas rinkėjų aktyvumas
dis“ – varžysis finansinių ryšių vauja laikraštis „15min“. „Su parašais dėl referen- galimybė būtų įteisinta, tai ta kiems rinkimams – slaptumo, joms yra naudingesnis.
dumo būčiau atsargesnis, nes galimybė kaip tik ir numatytų
www.15min.lt/s96036 už vieno referendumo reika- ne tik galimybę balsuoti rinki- www.15min.lt/s96102
Surinkę šį adresą savo kompiuteryje arba telefone, rasite visą straipsnį Surinkę šį adresą savo kompiuteryje arba telefone, rasite visą straipsnį
laujančio piliečio parašo dar muose, bet ir pareikšti elektro-

PAVASARIS
Puoselėti sodą - vėl madinga
Sunkmečiu, kai aplinkui te- Paklausiausi – vaismedžių
Skaitytojų klausimai
Pataria MAXIMA LT, UAB Daržovių ir gėlių prekių
grupės vadybininkė Tatjana Marčenko.
betvyro niūrokos nuotai- ir rožių sodinukai Kokius augalus galima sodinti gegužės mėnesį?
kos, nemažai lietuvių slogu- Lauko paviljo- Atšilus orams prasideda sė- Gegužė – daugelio au-
nuose galima
čio kratosi puošdami ir gra- įsigyti Lietuvo-
jos ir sodinimo metas, tad dažnas galų sėjos ir sodinimo į atvirą
žindami savo aplinką. Kad šį je, Lenkijoje ir į „Maximą“ užsukęs pirkėjas iš čia gruntą mėnuo. Tačiau prieš
pavasarį žmonės vėl prisimi- Olandijoje užau- iškeliauja įsigijęs sėklų ar sodinu- augalų sodinukus išnešda-
nė malonumą rūpintis sodu, gintų sodinukų. kų. Prekybos centruose šiuo me- mi į lauką, prisiminkite, kad
daržu ar gėlynu, rodo ir au- tu galima įsigyti įvairiausių gėlių ir gegužė permaininga, todėl
gantis sėklų, sodinukų, įran- daržovių sėklų, sodinukų, lauko ir pirmosiomis karštomis die-
kių bei aplinkos dekoravimo balkono gėlių, vaismedžių ir vais- nomis neskubėkite į gruntą
priemonių pardavimas. krūmių, aplinkos apželdinimo au- sodinti kelis mėnesius užda-
galų. Vaismedžių ir vaiskrūmių so- rose patalpose augintų au-
Sodas ar daržas – vienas iš dinukus „Maxima“ perka iš lietuvių galų daigų, nes šalnos akimirksniu gali sugadinti jūsų įdėtas pa-
malonumų, kuris žmonėms liko augintojų, o prabangesnių auga- stangas. Geriau sodinukus palaipsniui pratinkite prie naujų sąly-
suprastėjus finansinei padėčiai. lų sodinukai atvežami iš Lenkijos gų: pastatykite verandoje ar terasoje, tačiau venkite skersvėjo, šil-
Sunkmečiu rūpinimasis savo že- ar Olandijos. tomis dienomis išneškite į lauką. „Užgrūdinti“ augalai persodinti
mės lopinėliu įgavo ir praktinę Pastebima, kad šiemet sodi- greičiau prigis, anksčiau subrandins derlių.
reikšmę – tai leidžia mėgautis nukai itin populiarūs, nes nema- Ankstyvą gegužę patariama sodinti šalčiams atsparias mor-
pačių užaugintomis daržovėmis žai žmonių skundžiasi, jog šalta kas, petražoles, pastarnokus, ridikėlius, vasarinius česnakus ir krie-
ir vaisiais bei pasiruošti atsargų žiema pražudė jaunus medžius nus. Dar tinkamiausias laikas (iki Stasinių) sodinti svogūnus. Ge-
žiemai. Kad lietuviai taip ir daro, Visos prekės – Lauko paviljonuose siūlo- ir vaiskrūmius ir skuba juos atso- gužę taip pat galima pasėti žirnius ir pupeles, kurie nesunkiai pri-
prekybos tinklo „Maxima“ atsto- viename paviljone ma visa, ko gali prireikti darbui dinti. Paklausiausios – obelaitės, sitaiko prie trumpalaikių šalčių. Pražydus alyvoms sėjami buro-
vų teigimu, rodo gana žymiai – Prekybos centruose sodui, ar poilsiui gamtoje. Darbui sode kriaušaitės ar slyvaitės. Jau keleri kėliai, taip pat šilumą mėgstančios daržovės – agurkai, moliūgai,
maždaug 20 proc. – sumažėję daržui ar aplinkos gražinimui skir- ar darže skirti specialūs įrankiai, metai iš eilės lyderio pozicijų ne- pupos, žirniai, sodinami salierų, porų daigai.
konservuotų vaisių ir daržovių tų prekių galima įsigyti nuo kovo trąšos, chemikalai, karučiai, agro- užleidžia rožių sodinukai. Gegužės viduryje arba pabaigoje (priklausomai nuo oro) į
pardavimai. iki vėlyvo rudens. Šias prekes pir- plėvelė, laistymo prekės ar net šil- Dar viena sunkmečio tenden- nešildomus plėvelės šiltnamius sodinami pomidorų ir agurkų dai-
Nors ne maisto prekių par- kėjai gali rasti specialiose preky- tnamiai, namų aplinkai gražin- cija – žmonės šį pavasarį neieško gai, lauke sodinamos vėlyvosios bulvės (ankstyvąsias reikia sodin-
davimas sunkmečiu smarkiai su- bos zonose – lauko paviljonuose ti – žoliapjovės ir krūmapjovės, egzotiškų sodinukų ir labiau linkę ti pirmoje mėnesio pusėje).
mažėjo, pastebima, kad namams – prie didžiųjų „Maximos“ preky- lauko šviestuvai, dekoratyviniai pirkti tradicines gėles bei augalus. Lauke daigus patariama sodinti tada, kai jie buvo paauginti:
tvarkyti, aplinkai gražinti žmonės bos centrų Vilniuje, Kaune, Klaipė- vazonai, lauko židiniai, grindinio Greičiausiai taip yra todėl, kad eg- - aguročių, patisonų, agurkų, moliūgų – 30–40 dienų;
tebeskiria maždaug tiek pat lėšų doje ir Marijampolėje. Pirkėjams trinkelės, įvairios kiemo dekora- zotiški augalai paprastai yra bran- - gūžinių salotų – 30–45 dienas;
kiek ir ekonomikos klestėjimo me- tai labai patogu: čia jie gali įsigyti vimo prekės. Dar labiau priartė- gesni. Žmonės taupo ir mieliau ren- - žiedinių kopūstų – 40–45 dienas;
tais. Susidomėjimas šiomis prekė- visas darbui ar poilsiui lauke skir- jus vasarai itin paklausios taps iš- kasi kuklesnius tradicinius augalus, - ankstyvųjų ir vėlyvųjų kopūstų – 45 dienų;
mis greičiausiai reiškia tai, kad ne- tas prekes, galima net neužsuk- kylų prekės – kepsninės, pavėsi- kuriems augti palankus lietuviškas - pomidorų ir pipirų – 60–70 dienų;
mažai žmonių ketina poilsiauti ne ti į prekybos centro vidų, o pa- nes, iešmai, medžio anglis, prie- klimatas. Iš gėlių sodinukų, daž- - baklažanų – 60–70 dienų;
egzotiškose šalyse, bet lietuviškos tarimų visada suteiks čia dirban- monės nuo uodų, lauko baldai, niausiai lietuviai renkasi našlaites, - salierų – 60–80 dienų;
gamtos prieglobstyje. tys specialistai. pavėsinės ir pan. petunijas ir palergonijas. - rabarbarų – 90 dienų.
Gegužę palankiausias metas sode sodinti žemuoges, taip pat
tiek daugiametes, tiek vienmetes gėles. Pirmąjį gegužės dešim-
Trąšos pagausins derlių ir apgins nuo kenkėjų tadienį geriausia sodinti kardelius, gegužės pabaigoje – jurginus.
Šį mėnesį į atvirą gruntą jau galima sodinti ir vienmetes, šilumą
Daržovių sėjai ruošiamą dirvą gerina dirvožemio savybes – jis Durpės naudojamos ir kompos- mėgstančias gėles: nasturtas, sukučius, gludus.
geriausia tręšti organinėmis tampa laidesnis vandeniui. Trę- tui gaminti, maišomos su kito-
trąšomis: agurkams, kopūs- šiant mėšlu mažėja visų tipų dir- mis organinėmis trąšomis. Tręši-
tams, bulvėms tinkamiausia vožemių rūgštingumas. mui labiau tinka žemutinio tipo Kainos (prekybos tinkle MAXIMA)
trąša – mėšlas, sumaišant jį Kompostas – natūralios, la- juodos durpės, nes jose daugiau Lauko ir balkono gėlės – nuo 2 iki 15 Lt
kartu su mineralinėmis trą- bai vertingos maisto medžiago- azoto, jos ne tokios rūgščios. Ne- Vaismedžių sodinukai – nuo 7 iki 20 Lt
šomis. Pomidorams, burokė- mis bei mikroorganizmais trąšos. patartina tręšti labai šlapiomis ar Rožių sodinukai – nuo 7 iki 60 Lt
liams, morkoms, svogūnams, Šios trąšos ypatingos tuo, kad perdžiūvusiomis durpėmis. Kaip Dekoratyvinių augalų sodinukai – nuo 15 iki 80 Lt
ridikėliams, lapinėms daržo- joms pagaminti nereikia pirkti trąša naudojamos durpės turi bū- Grėbliai – nuo 8 iki 26 Lt
vėms – kompostas su mine- specialių priedų – tam naudoja- ti išvėdintos, sumaišytos su mėš- Kastuvai – nuo 15 iki 70 Lt
ralinėmis trąšomis. mos įvairios organinės atliekos, lu, kalkėmis, pelenais, tik tada iš- Kauptukai – nuo 5 iki 9 Lt
mėšlas, durpės ir kt. Kompostas barstytos į dirvą. sudėtinė visų gyvybiškai svarbių Žoliapjovės – nuo 50 iki 500 Lt
Mėšlas – vertingiausia organi- grąžina į dirvą sunaudotas mais- Mineralinės trąšos – tai trą- medžiagų dalis: baltymų, amino Turite klausimų? Rašykite klausk@15min.lt
nė trąša. Įvairių gyvulių ir paukš- tingąsias medžiagas ir mikroele- šos, gaminamos pramoniniu būdu rūgščių, nukleino rūgščių, chloro-
čių mėšle vidutiniškai yra 75 proc. mentus bei atgaivina ją kaip jo- iš mineralų bei uolienų. Makroe- filo, hormonų, vitaminų, fermen-
vandens, 21 proc. organinės me- kia kita trąša. lementinės (arba pagrindinės) – tų ir t.t. Fosforas reikalingas orga- Pavasario
Durpės – tai organinė trą-
džiagos, 0,5 proc. azoto, 0,25 proc.
augalų gerai įsisavinamo fosforo, ša, kuria dažniausiai tręšiami de-
tai dažniausiai augalams naudo-
jamos trąšos: azotas, fosforas, ka-
ninių medžiagų sintezei, medžia-
gų apykaitai augaluose, jis yra ma- ekspertas –
0,6 proc. kalio oksido. Mėšlas pa- koratyviniai medžiai ir krūmai. lis. Pavyzdžiui, azotas yra būtina kroenergijos šaltinis.
2010 GEGUŽĖS 5 D., TREČIADIENIS

6 / AKTUALIJOS
analitikė
komentuoja Už dykai atiduotus
laivus – 191 mln. Lt
ODETA BLOŽIENĖ
„Swedbank“ Asmeninių finansų
instituto vadovė

Jaunas ir finansiškai GEDIMINAS R.Juknevičienė tvirtina negalinti nutraukti jos pirmtako J.Oleko
raštingas. Kada sulauksim? CIBULSKIS
g.cibulskis
pasirašytos sutarties, todėl vienas įsigytų laivų į Lietuvą atke-
liaus dar šiemet, o kitas – 2011 metais. Š.Mažeikos/ BFL nuotr.
@15min.lt
Seniai žinoma, jog Lietuvos mokymo įstaigose paaugliai
yra vieni iš labiausiai apkrautų Europoje. Tačiau ką jie iš- Vietoje į metalo laužą nurašytų Lie-
sineša iš mokyklos, kurioje dvylika metų praleidžia, kaip tuvos karinių jūrų pajėgų (KJP) pa-
prisipažįsta apklausiami, dažnai nesuprasdami, ką aiški- sididžiavimo – fregatų „Aukštaitis“
na mokytojas, turėdami išmokti pernelyg daug medžia- ir „Žemaitis“ – Krašto apsaugos mi-
gos ar nespėdami atlikti užduočių? nisterija (KAM) beveik už 200 mln. Lt
įsigijo du 1983 metais Didžiojoje Brita-
Ieškodamas atsakymo į šį nijoje pastatytus minų paieškai skir-
klausimą, nejučia pagalvoji ir tus laivus. Iki šiol buvo slepiama pa-
nebegali paleisti minties, kad
Dauge- čių pirkinių kaina, tačiau dabar aiš-
kiekybė, kaip įprasta Lietuvoje, lis šian- kėja, jog Lietuva laivus gavo dykai.
ir čia labiau vertinama nei koky- Visi pinigai britams buvo sumokėti
bė. Net 87 proc. Lietuvos bendro- dien gyvena už laivų modernizavimą.
jo lavinimo mokyklų 9–12 kla- bijodami pa-
sių moksleivių „Swedbank“ As- Lietuvos KJP nuspręsta per-
meninių finansų instituto kovo galvoti apie ry- tvarkyti, nes šaliai tapus NATO
pradžioje atliktos apklausos me- tojų, kuomet nare ir pradėjus dalyvauti ko-
tu prisipažino, kad norėtų turė- lektyvinės gynybos sistemo-
ti daugiau žinių, kaip panaudo- reikės mokėti je, kovinių laivų divizioną su-
ti turimus pinigus. mokesčius. darantiems „Aukštaičiui“ ir
Nieko nuostabaus: pagrindi- „Žemaičiui“ nebebus ką veik-
nis šiandienos mokytojo rūpes- ti – KJP turės kontroliuoti tam si, kad atnaujinti „Hunt“ klasės komercinis susitarimas buvo – krikdemė Rasa Juknevičie-
tis – kaip nors suspėti perbėgti bendrojo lavinimo programą, tikrą Baltijos jūros zoną ir da- laivai nereikalaus moderniza- įslaptintas. nė prieš metus tvirtino, jog su
kuri, deja, moko apie gyvenimą, bet ne gyvenimo. Mokslei- lyvauti išminavimo operacijo- cijos 15–20 metų. Be to, esą pa- Pasirašant sutartis su britais mielu noru būtų atsisakiusi su-
viai, pavyzdžiui, puikiai žino, kas yra bendrasis vidaus pro- se. Todėl nuspręsta stiprinti mi- vyko neblogai sutaupyti – nau- KAM vadovavęs J.Olekas vakar tarčių vien dėl pinigų stygiaus.
duktas, bet nemoka teisingai suskaičiuoti palūkanų. Gal dėl nininkų grandį, o dviejų frega- jo laivo su analogiškomis gali- kalbėjo, kad prieš perkant mi- Tačiau teigė negalinti nutrauk-
to paties nesupratimo, ką ir kodėl (!) mokytojai aiškina, infor- tų, pagamintų 1980–1981 me- mybėmis kaina galėjo siekti iki nų medžiotojus, Lietuvos spe- ti pradėto proceso, mat tuomet
macijos apie asmeninių finansų valdymą pasisėmę būtent iš tais, atsisakyti. pusės milijardo litų. cialistai derėjosi su britais. Esą Lietuva patirtų apie 100 mln. Lt
jų jaučiasi tik vos kiek daugiau nei kas dešimtas moksleivis. 2008 metais, kai KAM va- K AM tarnautojai nuostolių.
Beveik tiek pat, kiek šios informacijos randa internete. Kas
tuomet tampa jų gyvenimo mokykla? Pusė moksleivių nu-
dovavo socialdemokratas Juo-
zas Olekas, buvo pasirašyta
vengė įvardyti, kiek ga-
lėjo kainuoti patys lai-
Įsipareigojimai Pasak krašto apsau-
gos ministrės atstovės
rodo tėvus, kaip pagrindinį informacijos šaltinį. Bet juk tė- sutartis su Didžiąja Britanija vai. Esą sutartyje su bri- dideli. Biudžetui spaudai Danguolės Bič-
vų irgi niekas nemokė. Mokomės iš savo klaidų, o jų aplinkui
tiek, kad nėra ko stebėtis pagalvojus apie tai, kodėl daugelis
ir jos kompanija „Thales“. Pa-
gal sutartį Lietuva pasižadėjo
tais sąmata nėra deta-
lizuota taip, kad būtų
sumažėjus jie būtų tapę kauskienės, tokios pozi-
cijos R.Juknevičienė lai-
gyvena bijodami pagalvoti apie rytojų, kuomet reikės mokė- pirkti 1983 metais pastatytus galima nurodyti kon- akmeniu po kaklu. kosi ir dabar.
ti mokesčius ar vaiką išleisti į aukštąją mokyklą. „Hunt“ klasės minų medžioto- krečią likutinę laivų „Įsipareigojimai dide-
Sakė D.Bičkauskienė.
Pirmiausia turime patys suprasti finansinio švietimo jus „HMS Cottesmore“ ir „HMS vertę iki moderniza- li. Biudžetui sumažėjus
esmę ir naudą. Tuomet nepamiršti vaikus išmokyti atsa- Dulverton“. vimo. Tačiau Didžiosios Bri- pirkinių „bendra kaina susida- jie būtų tapę akmeniu po ka-
komybės už savo veiksmus ir sprendimus. Kad nebūtų taip, Britai įsipareigojo ne tik per- tanijos Gynybos ministeri- rė iš to, kad bus atnaujinti patys klu, todėl darbo grupė derėjosi
jog būsto paskola paimta banke, vartojamoji – kredito uni- duoti Lietuvai, bet ir moderni- jos atstovai neseniai atsaki- laivų korpusai ir sukomplek- su sutarčių antromis pusėmis.
joje, automobilis pirktas per išperkamosios nuomos bend- zuoti nuo 2004 metų nebenau- nėdami į britų parlamenta- tuota visa šiuolaikinė įranga, kurios sutiko išdėlioti tuos iš-
rovę, o kalta dėl visų problemų lieka finansinė institucija, dojamus laivus: juose turi būti rų klausimus, informavo, kad reikalinga minų paieškai ir jų mokėjimus šiek tiek kitaip, at-
nebesutinkanti išduoti ketvirtos paskolos anksčiau prisi- įrengta minų paieškos ir naiki- Lietuvai „HMS Cottesmore“ ir neutralizavimui“. sižvelgiant į mūsų aplinkybes.
imtiems įsipareigojimams padengti. Ir kad šios paskolos nimo užduotims vykdyti reika- „HMS Dulverton“ buvo per- J.Oleką pakeitusi krašto ap- Dabar ir yra mokama“, – vakar
neimtų tėvai. linga moderni technika. duoti už dyką. Tiesa, ministe- saugos ministrė, konservatorė sakė D.Bičkauskienė.
Už minininkus ir jų moder- rija atsisakė žiniasklaidai pa-
www.15min.lt/s96172 nizavimą Lietuva pažadėjo atsei- teikti argumentus, kodėl ati- www.15min.lt/s96160
Surinkę šį adresą internete, rasite visą analitikės komentarą Surinkę šį adresą savo kompiuteryje arba telefone, rasite visą straipsnį
kėti 191,5 mln. Lt. KAM džiaugė- davė laivus, tvirtindama, jog

Sveikinimai Latvijai LRT finansavimo


didinti neketina
Prezidentė Dalia Grybauskaitė va-
kar Rygoje dalyvaudama Latvijos Premjeras Andrius Kubi-
nepriklausomybės dienos minėji- lius teigia nematantis realių
me linkėjo kaimyninės valstybės galimybių rasti papildomą fi-
piliečiams ir toliau sunkumus įveik- nansavimą transliacijas trum-
ti susitelkus. pinančiam Lietuvos radijui ir
televizijai (LRT).
D.Grybauskaitė susitiko „Taupyti turi visi – tarp jų
su Latvijos prezidentu Valdžiu tokia svarbi institucija, kaip
Zatleru (nuotr.) ir dalyvavo iš- LRT. Jau metų pradžioje buvo
kilmėse minint kaimyninės žinoma, koks yra skirtas biu-
šalies Nepriklausomybės die- džetas, nuo pat metų pradžios
nos 20-metį. LRT turėjo visas galimybes ra-
„Mūsų tautos – ne tik kai- cionalizuoti savo darbą, kai ku-
mynės, mes dar ir sesės. Tik dvi rių programų gal šiek tiek su-
pasaulyje likusios baltų tau- kas: „Išlipsi anam krante, eik to- mažinti“, – vakar sakė premje-
tos. Ačiū jums, broliai latviai, liau ir nieko nebijok“. Esu tikra, ras. Nuo gegužės nutraukiamos
už galimybę visada jausti jūsų toks padrąsinimas reikalingas Lietuvos radijo, radijo progra-
brolišką petį. Kaip rašo garsus ir mums, lietuviams“, – latviš- mos „Klasika“ bei stoties „Opus
Puslapis parengtas pagal „15min“ inf., Prezidentūros nuotr.

latvių poetas ir lietuvių litera- kai kaimyninę tautą sveikino 3“ transliacijos naktį, taip pat
tūros vertėjas Knutas Skujenie- Lietuvos vadovė. sutrumpintos Lietuvos televi-
zijos transliacijos.
susisiekite su redakcija A.Kubilius teigė nematan-
tis grėsmės dėl visuomeninio
radijo transliacijos nutrauki-
Turite svarbių žinių ir norite jomis pasidalinti? mo naktį. „Nesuprantu, kodėl
kai žmonės turi miegoti, kažkas
transliuoja“, – interviu Lietuvos
radijui sakė premjeras.
2010 metams LRT iš biu-
džeto skirta 35 mln. Lt, papil-
Tiesiai iš įvykio vietos El.paštu: Įkraukite žinių: domų pajamų dar planuojama
tel. +370 5 2105894 redakcija@15min.lt www.ikrauk.lt gauti iš komercinės veiklos, pa-
talpų nuomos.
2010 GEGUŽĖS 5 D., TREČIADIENIS

AKTUALIJOS / 7
pasaulis
Prašo atšaukti eitynes Sulaikė išsiblaškėlį įtariamąjį
SAULIUS CHADASEVIČIUS
JAV pareigūnai sulaikė įtariamąjį,
kuris siejamas su nepavykusiu mė-
užminuotame automobilyje
rastus įkalčius, tarp jų – kito,
LINA BALSYTĖ ginimu šeštadienį Niujorko cent- jo vardu registruoto, automo-
redakcija@15min.lt
re, Taimso aikštėje, susprogdinti bilio raktai.
automobilį. Neoficialiais duomenimis,
Generalinė prokuratūra vakar krei- F.Shahzadas tyrėjams teigė, jog
pėsi į teismą su prašymu uždrausti Iš Pakistano kilęs ame- išpuolį organizavo vienas. Ta-
šeštadienį turinčias įvykti seksua- rikietis Faisalas Shahzadas čiau pareigūnai tęsia tyrimą ir
linių mažumų eitynes „Už lygybę“. buvo sulaikytas pirmadienį ieško galimų vyriškio sąsajų su
Esą neseniai gauta operatyvinė in- Niujorke, Johno F.Kennedy oro kitais asmenimis ar teroristinė-
formacija apie rimtas grėsmes vi- uoste. Jis ketino skristi į Duba- mis organizacijomis.
suomenės saugumui. jų. Vakar pareigūnai apieškojo Šeštadienį Taimso aikštėje
įtariamojo namą Konektiku- pareigūnai išminavo visureigį,
Laikinojo generalinio pro- to valstijoje, Bridžporte, kur kuriame buvo trys propano ba-
kuroro Raimondo Petrausko rado įkalčių. Pranešama, kad lionai, du kanistrai benzino bei
įsitikinimu, gresiant pavojui Nors prokuratūra teismo prašo už-
30-metis buvo susektas pagal pirotechnikos priemonės.
žmonių sveikatai ir visuome- drausti seksualinių mažumų eitynes,
nės saugumui, leidimas netu-
rėtų būti išduodamas. „Argu-
R.Petrauskas pripažino, kad esame Eu-
ropos dalis ir „tokie renginiai anksčiau
Pradėjo streiką dėl taupymo
mentas vienas: viešosios tvar- ar vėliau vyks.“ Š.Mažeikos/BFL nuotr. Graikijos viešojo sektoriaus dar-
kos užtikrinimas“, – specialiai buotojai vakar pradėjo 48 valandų
surengtoje antradienio spau- tėjant homoseksualų eitynėms, tynes uždrausti. Vilniaus apy- tynes, renginio organizatoriai trukmės streiką prieš naujas griež-
dos konferencijoje pareiškė pro- visuomenėje sukelta per daug gardos administraciniam teis- šį sprendimą skųstų aukštes- tas taupymo priemones.
kuratūros vadovas, leidęs sup- ažiotažo. Be to, anot prokuro- mui nusprendus uždrausti ei- nės instancijos teismui.
rasti, kad prieš eitynių dalyvius ro, įtampą šalyje kelia ir siau- Streikuotojai vakar suren-
planuojami nuožmūs išpuoliai. čianti ekonominė krizė. „Visuo- gė protesto maršą Atėnuose, o
Dalis jų jau yra atskleista viešo- menės rimtis ir žmonių saugu- Melsis už Lietuvos išgelbėjimą apie šimtas Graikijos komu-
joje erdvėje, tačiau prokuratū- mas svarbiausia“, – argumentą, Katalikų atstovai priešintis „gėjų okupacijai“ ketina malda. nistų partijos rėmėjų surengė
ra, pasak R.Petrausko, turi dar kodėl siekia uždrausti eitynes, „Atsiranda kažkokia pasaulinė ypatingai nusikaltusi organi- protesto akciją prie Partenono
išsamesnės ir konkretesnės in- kartojo laikinasis generalinis zacija, kuri ateina į Lietuvą ir nori sugriauti krikščionišką šei- šventyklos, kur išskleidė du di-
formacijos. Prokuratūra baimi- prokuroras. mą, gyvenimo būdą, atmesti Šventą Raštą ir viską, kas bran- delius transparantus su užrašu kimasi, jog šios priemonės pa-
nasi, kad valstybė negalės „tin- Savo ruožtu vienas iš eitynių gu Lietuvai“, – vakar surengtoje spaudos konferencijoje sakė graikų ir anglų kalbomis „Eu- dės iki 2012 metų sutaupyti
kamai įvykdyti pareigos susi- organizatorių, Tolerantiško jau- Lietuvos krikščioniškosios demokratijos partijos (LKDP) gar- ropos tautos, sukilkite!“ 30 mlrd. eurų (103 mlrd. Lt). Šių
rinkimo dalyviams suteikti tin- nimo asociacijos vadovas Artū- bės narys, monsinjoras Alfonsas Svarinskas. Jis pakvietė visus Graikijos vyriausybė sek- žingsnių Graikijai tenka imtis
kamos apsaugos dėl suderintos ras Rudomanskis „15min“ tvirti- Lietuvos žmones šeštadienį susirinkti prie Vilniaus katedros madienį paskelbė ketinanti siekiant užsitikrinti gyvybiškai
susirinkimo vietos, t.y. Vilniaus no, kad saugumo struktūrų ne- ir pusantros valandos bus kalbamas šventasis rožinis ir gie- mažinti atlyginimus viešaja- svarbų paskolų paketą iš Tarp-
gatvėse“. sugebėjimas užtikrinti saugumo damos giesmės už Lietuvos išgelbėjimą. me sektoriuje, mažinti išmo- tautinio valiutos fondo ir euro
Kaip sakė R.Petrauskas, ar- eitynių metu nėra pagrindas ei- kas bei didinti mokesčius. Ti- zonos šalių.

Įtarimai dėl terorizmo – pagrįsti


Lietuvos Apeliacinis teismas (LAT) landžio 22-ąją priimto Vilniaus giną sulaikant pas ją buvo ras- procesui ar daryti naujus nusi-
Nubausta veidą slėpusi musulmonė
Italijos šiaurinio Novaros
miesto policija nubaudė vieną
patybę, jie iškvietė patrulių
komandą, kurioje buvo viena
vakar atmetė klaipėdietės Eglės apygardos teismo sprendimo tas Lietuvos pasas, Rusijos vi- kaltimus, nėra. E.Kusaitei mes- musulmonę dėl burkos – visą moteris. Pareigūnai tunisietei
Kusaitės (nuotr.) skundą dėl spren- pratęsti suėmimą trims mėne- za bei bilietas. ti įtarimai gali užtraukti baus- kūną dengiančios skraistės – skyrė 500 eurų (1,7 tūkst. Lt)
dimo pratęsti jos suėmimo terminą siams. Ši nutartis yra galutinė Pati E.Kusaitė teismo posė- mę nuo 4 iki 10 metų laisvės dėvėjimo gatvėje. baudą. Teigiama, jog tai pir-
trims mėnesiams. Teismo teigimu, ir neskundžiama. dyje nedalyvavo. Jos advokatė atėmimo. Tuniso pilietę, kurią lydė- mas toks atvejis Italijoje. Mote-
E.Kusaitei pareikšti įtarimai dėl ke- Mergina yra suimta nuo spa- Rasa Kučinskaitė teigė, jog pir- Įtariamosios artimieji spau- jo jos vyras, policijos pareigū- ris dar gali apskųsti šį sprendi-
tinimo Rusijoje surengti terorizmo lio pabaigos. Kaip teismo posė- mosios instancijos teismas į ar- dai yra tvirtinę, kad mergina esą nai sustabdė prie pašto pirma- mą. Sausio pabaigoje Novaros
aktą yra pagrįsti. dyje sakė Generalinės prokura- gumentus žiūrėjo tik formaliai, buvo suklaidinta ir išprovokuo- dienio vakarą. Kai sutuoktinis miesto taryba priėmė dekretą,
tūros prokuroras Justas Laucius, o konkrečių įrodymų, kad mer- ta Valstybės saugumo departa- atsisakė leisti policininkams draudžiantį dėvėti burkas vie-
LAT vakar atmetė 20-me- E.Kusaitė pernai rudenį Rusijo- gina gali bėgti, slėptis, trukdyti mento pareigūnų. vyrams nustatyti žmonos ta- šose vietose.
tės įtariamosios skundą dėl ba- je ketino susisprogdinti karinia-
me objekte ir nusinešti su savimi
kuo daugiau žmonių gyvybių,
pranešė agentūra BNS.
Posėdyje buvo paviešinta,
kad paruošiamuosius veiks-
mus mergina galimai vykdė nuo
pernai metų birželio iki spalio
24-osios, kuomet buvo sulaiky-
ta. Esą ji mokėsi daryti sprog-
menis, juos detonuoti, gavo lė-
šų tokiems mokymams.
J.Lauciaus teigimu, įtaria-
moji Vokietijoje ištekėjo pagal
islamo tradicijas. Be to, mer-

Atsistatydina Veterinarijos
tarnybos vadovas K.Lukauskas
Valstybinės maisto ir ve- tyvų. Neoficialiais duomeni-
terinarijos tarnybos (VMVT) mis, K.Lukauskas ketina dirb-
vadovas Kazimieras Lukaus- ti Europos Komisijoje.
kas premjerui Andriui Kubi- Vakar pranešta, kad A.Ku-
liui įteikė atsistatydinimo pa- biliaus sudaryta komisija, tyru-
reiškimą. Tai patvirtino že- si VMVT vadovo galimus tar-
mės ūkio ministras Kazimie- nybinius nusižengimus, su-
ras Starkevičius. sijusius su vadinamąja „mai-
„Jis praėjusią savaitę informa- liaus“ byla, K.Lukauskui siūlo
vo mane, kad atsistatydina nuo skirti pastabą. Primename, jog
Puslapis parengtas pagal „15min“ inf., Klaipėdos VPK nuotr.

birželio 1 dienos“, – vakar BNS bendrininkavimu bandant pa-


sakė K.Starkevičius. Ministras grobti 22,5 mln. Lt žuvų mailiui
teigė nežinantis, ar premjeras auginti skirtos ES paramos įta-
patenkino K.Lukausko pareiš- riamas buvęs Lietuvos banko
kimą. Taip pat ministras teigė vadovas, diplomatas Romual-
nežinantis šio sprendimo mo- das Visokavičius.

Tomas Balžekas Redakcija Vilniuje Kauno biuras Klaipėdos biuras Reklama Leidėjas: Tiražas – 50 000.
Generalinis direktorius Tel. (8-5) 210 5896 Tel. (8-37) 243 000 Tel. (8-46) 257 900 Tel. Vilniuje (8-5) 210 5895 UAB „15 minučių“, ISSN 1822-5330.
t.balzekas@15min.lt Faks. (8-5) 210 58 97 Faks. (8-37) 207 887 Faks. (8-46) 257 800 Tel. Kaune (8-37) 207 886 A.Goštauto 40 B, 01112 Vilnius.
Dienraštis platinamas Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
redakcija@15min.lt kaunas@15min.lt klaipeda@15min.lt Tel. Klaipėdoje (8-46) 257 800 Tel. 210 58 94. Faks. 210 58 97.
Asta Bliūdžiutė Redakcija neatsako už reklamos
A.Goštauto 40 B, Kęstučio g. 58, H.Manto g. 31, reklama@15min.lt info@15min.lt
Vyr. redaktorė
01112, Vilnius 44305, Kaunas 92236, Klaipėda skelbimai@15min.lt www.15min.lt turinį ir klaidas.
a.bliudziute@15min.lt

Taip dienraštyje žymimi


Jurga Vaičiūtė
Dienos redaktorė
„15min” – pirmasis nemokamas
dienraštis Lietuvoje, kurio tiražą kasmet
314300 nuolatinių skaitytojų per dieną Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
$
užsakomieji straipsniai j.vaiciute@15min.lt audituoja UAB „Ernst & Young Baltic“. „TNS Galup“, Nacionalinis skaitytojų tyrimas, 2009 m. ruduo
2010 GEGUŽĖS 5 D., TREČIADIENIS

8 / SKELBIMAI

Skelbimai į laikraštį „15min“ priimami kiekvieną darbo dieną Siūlo darbą


Nemokamas įdarbinimas Olandijoje! Že-
mės ūkio dabai moterims. Tel. 8 5 2131164,
KAINA: PAPILDOMAI: www.qbis.lt.

Žodinis skelbimas iki 10 žodžių – 10 Lt. Juodas paryškinimas – 5 Lt. Paprastas rėmelis – 5 Lt. Grožis, sveikata
Žodinis skelbimas iki 15 žodžių – 15 Lt. KARDIOLOGINĖ REABILITACIJA! KMU Psicho-
Žodinis skelbimas iki 20 žodžių – 20 Lt. Žalias paryškinimas – 10 Lt. Žalias rėmelis - 10 Lt. fiziologijos ir reabilitacijos instituto klinika
siūlo gydytis ir ilsėtis PALANGOJE. Para tik
98 Lt! Įskaičiuota: gydytojo konsultacija,
gydymas, procedūros, gyvenimas su mai-
tinimu (3k./d.) Informacija tel. 8 460 30027
Mokslas Transportas arba 8 618 41860

Centre esanti vairavimo mokykla "Venjora" renka naujas grupes (B kat.) Nuolaidos AUTOMOBILIŲ SUPIRKIMAS 1990 - 2010 m. SKUBIAI IR BRANGIAI. Tel. 8
studentams! Herkaus Manto g. 31, ŽEMAITIJA (IIIa.), tel. 8 46 210363, el.p. venjora@
gmail.com .
654 40004. KRIZIŲ ĮVEIKIMO
Autoserviso paslaugos, autodiagnostika, variklio, važiuoklės remontas. Taikomos CENTRAS
nuolaidos iki 10%. Darbo laikas nuo 10-19 val. Tel. 8 684 25364.
www.krizesiveikimas.lt
Statyba, remonto darbai Perkame įvairių markių automobilius, gali būti su defektais ar be jų iki Tel. 8 640 51555
GRINDŲ BETONAVIMAS vokiška įranga, Sienų, grindų apšiltinimas į oro tarpus. 15000 Lt. Pasiimame patys. Tel. 8 648 21921.
greitai ir kokybiškai. Tel. 8 643 38770. EKOvata, termoputa, polistireno granu-

Kvalifikuota statybininkų brigada pila


lėmis. 1 kv.m - nuo 7 Lt. Konsultuojame Parduoda
pamatus, kelia mūrą, dengia stogus,
visoje Lietuvoje. Tel. 8 689 68528. Perka Akcija! Šarvuotos laukinės ir vidinės
atlieka apdailą. Tel. 8 606 91512. Vidaus apdaila, stogų keitimas, sienų Nuolat superkame įvairias plastmasines atliekas bei jos gaminius. Tel. 8 670 durys, garažo vartai, plastikiniai lan-
19439. gai minimaliomis kainomis. Tel.: 8 603
MAŽIAUSIOMIS KAINOMIS! Bituminių šiltinimas, kapitalinis butų ir namų
10867, 8 640 17207.
stogų dengimas ir renovacija. Bitumi- remontas, santechnika. Rekomen- Perkame mišką su žeme arba iškirtimui visoje Lietuvoje. Tel. 8 698 55325, www.
nė danga visų tipų stogams. WWW. dacijos. Medžiagų pristatymas. Tel. dzukijosmediena.lt. Mulčius (smulkinta pušų žievė) 50 l – 10
8 657 92330. Lt. Atvežame. Tel. 8 604 95317.
BALTICROOF.LT, Tel. 8 620 43518.
Vištų kumpeliai - 4.9, vištų sparneliai
Meistro pagalba: santechnika, elektra, Žaibosaugos įrengimas. Dokumentacija. - 4.59, sprandinė - 10.80, šonkauliai
buitinė technika, tvirtinimai, apdaila t.t. Darbus atlieka atestuota bendrovė. Tel.

.
- 7.90, grill dešrelės - 3.99, pangasi-
Išsikvieskite meistrą tel. 8 618 00700. 8 687 13130. jos filė - 5.99, menkės filė s/o - 6.90,

skelbkites lašišos š/r - 3.99. Kaina su PVM! Klai-


pėda, Šilutės pl. 23, 13 sandėlys. Tel.
Paslaugos 8 464 15111.

Kilimų, minkštų baldų valymas. Va- Elektros montavimo darbai, techninė BALKONŲ STIKLINIMAS. Slankio-
lymas po statybos ir remonto darbų. priežiūra, dokumentacija, objektų ati- SMS žinutėmis jantys švediški anoduoto aliuminio Nekilnojamasis turtas
Tel.: 8 657 94361, 8 657 94363. davimas VEI. Atestuota bendrovė. Tel. profilių langai. Pertvarų, terasų
8 687 13130. 1. Žinutės tekste rašykite:
montavimas. PLASTIKINIAI LAN- Nebrangiai parduodu 69 kv.m gerai
VLN (Vilnius), KNS (Kaunas) arba KLP (Klaipėda) GAI. ŠARVUOTOS DURYS. www. suremontuotą, šviesų butą antrame
Nemokamai išvežame nebenaudojamą
buitinę techniką – šaldytuvus, skal-
(tarpelis) SKELBIMO TEKSTAS (ne daugiau sistemax.lt, el.p. kl.sistemax@ aukšte Klaipėdos Senamiestyje prie pat
kaip 160 ženklų) ir siųskite telefonu 1395. gmail.com. Minijos 2, Klaipėda. Teatro aikštės, yra vieta mašinai. Po butu
bykles, virykles ir kitus elektronikos
Tel.: 8 675 66117, 8 601 05036, 8 pirmame aukšte yra 30 kv.m neįrengta
prietaisus. Dirbame ir su įmonėmis.
2. Sulaukę atsakymo žinutės, 46 496873. patalpa. Name tik trys gyventojai. Tel.
Tel. 8 641 99000.
8 623 92031.
siųskite dar vieną žinutę, jos tekste įrašydami:
Profesionalios foto ir video paslau-
gos. www.sreklamos.lt . Tel. 8 677 VLN (Vilnius), KNS (Kaunas) arba KLP (Klaipėda)
04142. (tarpelis) PATVIRTINU. Kita
Jauna Pralgauskų šeima prašo pa-
Dėmesio! galbos, nes tai - vienintelė galimybė
padėti jų sūnui Astijui, kuriam rei-
Neišsiuntus patvirtinimo(-ų), skelbimas kalinga kochlearinė implantacija
nebus išspausdintas. Mokestis už skelbimą (klausos implantai). Vieno implanto
(20 Lt/40 Lt) bus įtrauktas į jūsų sąskaitą. kaina – apie 78 000 Lt. Jaunai šeimai,
kurioje dėl vyrą ištikusios nelaimės,
Norėdami įsidėti skelbimą į visų trijų miestų yra tik vienas dirbantysis, tai labai
dideli pinigai. Šeima prašo paremti,
laikraščius, vietoj trumpinių VLN, KNS, KLP pervedant pinigus į Labdaros ir para-
rašykite N (patvirtinimo žinutėse - taip pat). mos fondo„Saulė danguje“sąskaitą:
LT804010043300087158, kodas
300100911, adresas Birutės g. 5,
Akmenė. Visa Jūsų suteikta finansinė
parama bus skirta Pralgauskų sūnaus
Mokamos linijos telefonu operacijai finansuoti. Informacija tel.:
8 670 46688, 8 683 23573.
Pasiskelbti galite ir iš fiksuotojo ryšio telefono.
8 900 84001 - 20 Lt sąskaita, Poilsis, turizmas, pramogos
(skelbimas iki 20 žodžių).
8 900 88020 - 40 Lt sąskaita,
(skelbimas iki 20 žodžių).

Biure Klaipėdoje
UAB „15 minučių“
Baldai
EUROSKYRYBOS – MŪSŲ PAVADINIMAS PASAKO VISKĄ:
EUROPIETIŠKAI, GREITAI, PIGIAI, KOKYBIŠKAI! Adresas: Herkaus Manto g. 31 (III a.)
Kalvarijų g. 44-1, LT-09304, Vilnius Tel.: 8 677 87377, 867020813 Tel.: 8 46 257 900, 8 655 34274
El. paštas: euroskyrybos@gmail.com www.euroskyrybos.lt El. paštas: skelbimaiklaipeda@15min.lt
GYDYMO ĮSTAIGOJE PATYRĖTE ŽALĄ? Kreipkitės į mus! Mes nepralai-
mėjome nei vienos bylos prieš gydymo įstaigas! „Asmenų, nukentėjusių
nuo gydymo įstaigų ir gydytojų teiktų medicininių paslaugų asociacija“
Tel./faks. (8-5) 237 58 62. Mob. tel. 868740002 www.medicinoszala.lt

TURITE NUSISKUNDIMŲ DĖL TEISĖJŲ DARBO? Kreipkitės į mus!


„Nacionalinis teisėjų drausminės atsakomybės centras“ „Lietuvos spauda“ + „R-Kiosk”
Tel./faks. (8-5) 237 58 62. Mob. tel. 868740002
Nuo šiol skelbimai priimami
TURITE SKOLININKŲ? NORITE IŠSIVADUOTI NUO NEPAGRĮSTŲ KREDITO-
ir „Lietuvos spaudos“ kioskuose
RIŲ REIKALAVIMŲ? Kreipkitės į mus! Išspręsime Jūsų problemą greitai, bei „R-Kiosk“ parduotuvėse
teisėtai, veiksmingai! „Nacionalinis žalos ir skolų išieškojimo centras“ Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje.
Mob. tel. 868740002, (8-5) 237 58 63, www.skolorana.lt

Visi žodiniai skelbimai nemokamai talpinami


į internetinį skelbimų portalą turgus.plius.lt
2010 GEGUŽĖS 5 D., TREČIADIENIS

SPORTAS / 9

„Žalgirio“ triumfas Vilniuje


AURIMAS šumą (59:75), kurį išsaugojo iki
TAMULIONIS mačo pabaigos (77:90). „Žalgirio“ aukštaūgis T.Klimavičius (nuotr. su ka-
a.tamulionis „Atrodėme klaikiai. Nebuvo muoliu) vakar pelnė 22 taškus, sugriebė 9 kamuo-
@15min.lt jokio komandinio žaidimo, jo- lius ir surinko 27 naudingumo balus. I.Gelūno nuotr.
kios darnos, paklusnumo. Kiek-
Aukso karštligė Lietuvos krepšinio vienas žaidėjas norėjo tapti he-
lygoje (LKL) prasidėjo Kauno „Žal- rojumi ir žaidė individualiai.
girio“ komandos triumfu sostinės Turime žaisti kaip komanda –
„Siemens“ arenoje. Kauniečiai pir- tai yra mūsų jėga, – po pralai-
mosiose finalo serijos iki keturių mėjimo auklėtiniams priekaiš-
pergalių rungtynėse vakar 90:77 tus žėrė „Lietuvos ryto“ stra-
įveikė šalies čempionų titulą ginan- tegas R.Kurtinaitis. – Tačiau
tį Vilniaus „Lietuvos rytą“. serija ilga ir, manau, jog savo
klaidas ištaisysime.“
„Žalgirio“ krepšininkai po Kaip esminę pralaimėji-
šios pergalės ne tik išsiveržė se- mo priežastį treneris nurodė
rijoje į priekį rezultatu 1:0, ta- T.Klimavičių: „Pagrindinė ne-
čiau ir atsikovojo namų aikš- sėkmės priežastis, kad vėl nesu-
telės pranašumą. sitvarkėme su T.Klimavičiumi“.
„Žengėme dar tik vieną ma- Vilniečių ekipoje rezultaty-
žą žingsniuką, – džiaugsmu po viausiai žaidė Martynas Ge-
pergalės netryško Kauno „Žal- cevičius (18 tšk.) ir Kenanas
girio“ vyriausiasis treneris Da- Bajramovičius (16 tšk.).
rius Maskoliūnas. – Aišku, la-
Išretino traumos
bai smagu, jog laimėjome, o
ypač, kad tai padarėme varžo- D.Maskoliūnui po perga-
vų arenoje. Vyrai kovėsi tikrai lingos fi nalo serijos pradžios
pagirtinai.“ šypsotis neleido ir rungty-
nėse susižeidę net trys auk-
Žaidė individualiai
lėtiniai.
„Žalgirio“ pranašumas „Gaila, kad šios rungty-
rungtynėse ėmė ryškėti jau nės pareikalavo ne tik daug fi-
pirmajame kėlinyje (13:20), zinių jėgų, bet iš rikiuotės iš- D.Maskoliūnas. dūrė „Žalgirio“ strategas.
o antrajame svečių atotrūkis krito ir trys pagrindiniai mū- „Marcusas Brownas susi- Antrosios LKL fi nalo seri- LKL FINALO PIRMOSIOS RUNGTYNĖS
vienu metu siekė net 14 taš- sų žaidėjai“, – apgailestavo mušė kelią, bet tikiu, kad toks jos rungtynės bus žaidžiamos
kų (24:38). senas vilkas gali žaisti penktadienį, gegužės 7 dieną, LIETUVOS RYTAS ŽALGIRIS
Rimo Kurtinaičio auk-
Gaila, kad šios ir viena koja. Travisui Kauno sporto halėje. Vilnius Kaunas

77:90
lėtiniams po didžiosios Watsonui buvo prakirs- Šiandien aistros užvirs ir
pertraukos pavyko savo rungtynės parei- ta galva. Žaizda didelė, mažajame LKL fi nale. Į kovą
deficitą ištirpdyti iki mini- apie 4 cm, bet medikai dėl bronzos stos etatiniai tre-
mumo (55:56), tačiau ga-
kalavo ne tik daug fizi- čia vietoje ją susiuvo. čiosios vietos laimėtojai „Šiau-
(FINALO SERIJA – 0:1)
lingo Tado Klimavičiaus nių jėgų, bet iš rikiuo- Susižeidė ir Mirza Begi- lių“ krepšininkai bei tik šį sezo- REZULTATYVIAUSI ŽAIDĖJAI
(22 tšk., 9 atk. kam.) ir re- čius, tačiau turėsime dvi ną aukščiausiame šalies krep- Martynas Gecevičius 18 Tadas Klimavičius 22
zultatyvaus Manto Kal-
tės iškrito ir trys pag- laisvas dienas ir tikiuo- šinio čempionate debiutavusi Kenanas Bajramovičius 16 Mantas Kalnietis 19
Igoris Miloševičius 12 Artūras Milaknis 12
niečio (19 tšk.) žaidimo rindiniai žaidėjai. si, jog penktadienį visi Utenos „Juventus“ komanda.
vedami svečiai netrukus šie krepšininkai jau bus Serijoje bus kovojama iki tri- Kitos finalo serijos varžybos įvyks gegužės 7 dieną, Kauno sporto halėje.
susigrąžino saugų prana- Sakė D.Maskoliūnas. pasiruošę kautis“, – pri- jų pergalių.

Naujos regbio aukštumos Atskleidė pretendentus į rinktinę


Kaunas.lt/regbis nuotr.
TOMAS
GRIGALEVIČIUS
t.grigalevicius
@15min.lt

Lietuvos nacionalinės vyrų krep-


šinio rinktinės treneris Kęstutis
Kemzūra vakar paskelbė kandida-
tų sąrašą, į kurį įrašytos 24 krep- K.Kemzūros vadovaujamai
šininkų pavardės. rinktinei iškeltas tikslas patek-
Lietuvos vyrų regbio rink- nė mūsų šalies ekipa su 51,54 ti tarp stipriausių 6-ių pasaulio
tinė toliau perrašinėja istoriją. įskaitinio taško per savaitę iš Kaune vakar vykusiame komandų. A.Koroliovo nuotr.
Tarptautinės regbio federaci- 37-osios vietos pakilo į 36-ąją. Lietuvos krepšinio federaci-
jos (IRB) paskelbtoje geriausių Tai aukščiausia Lietuvos rink- jos (LKF) Vykdomojo komi-
pasaulio vyrų regbio rinkti- tinės pozicija per visą reitingo teto posėdyje patvirtintame
nių klasifi kacijoje nacionali- sudarymo istoriją. sąraše puikuojasi ir prieš ke-
letą metų karjerą rinktinėje
ofi cialiai baigusio Ramūno
D.Česnauskis sudomino „Aris“ Šiškausko pavardė.
Nacionalinės Lietuvos fut- „Tok iu būdu Mask vos
bolo rinktinės saugas Deivi- CSKA ekipos lyderiui yra siun-
das Česnauskis (nuotr.) pa- čiama žinutė, jog jis yra lau-
traukė vieno stipriausių Grai- kiamas rinktinėje“, – aiškino
kijos klubų – Salonikų „Aris“ praėjusių metų pabaigoje prie yra ir jau kuris laikas nacio- K.Kemzūra, šis krepšininkas mandos kandidatų sąrašą
– dėmesį. nacionalinės rinktinės vairo nalinės komandos gretose ne- bent jau iš pradžių treniruosis buvo suformuluoti ir rinkti-
Techniškasis lietuvis „Aris“ stojęs K.Kemzūra. rungtyniaujantis Šarūnas Ja- su rezervine šalies rinktine, nės tikslai.
pasiūlymo sulaukė po sėkmin- Iš 24 pavardžių sudaryta- sikevičius bei į krepšinį ban- į kurios pirminį sąrašą buvo Pasaulio čempionate Tur-
go sezono Herakliono „Ergote- me pirminiame pagrindinės dantis grįžti snaiperis Arvy- įtraukta 11 žaidėjų. kijoje dalyvausiančiai koman-
lis“ vienuolikėje ir, anot grai- rinktinės kandidatų sąraše das Macijauskas. Paskelbus oficialų nacio- dai keliama užduotis patekti
kų spaudos, „geltoniesiems“ Tiesa, kaip pabrėžė treneris nalinės v yrų krepšinio ko- į pirmąjį šešetuką.
davė žalią signalą. Tokiu bū-
Pirmą sezoną Graikijos fut- Oficialus rinktinės kandidatų sąrašas
bolo čempionate rungtyniavęs du Mask- Pagrindinė rinktinė: Šarūnas Jasikevičius (Atėnų „Panathinaikos“), Mantas Kalnietis, Marty-
28 metų futbolininkas pelnė vos CSKA eki- nas Pocius, Tadas Klimavičius (trys – Kauno „Žalgiris“), Rimantas Kaukėnas, Darjušas Lavrino-
du įvarčius ir atliko septynis
rezultatyvius perdavimus ko- pos lyderiui yra vičius (abu – Madrido „Real“), Martynas Gecevičius, Artūras Jomantas (abu – Vilniaus „Lietu-
vos rytas“), Arvydas Eitutavičius (Šolė „Basket“), Giedrius Gustas, Arvydas Macijauskas (abu –
mandos draugams. Pastarasis siunčiama žinu- be klubo), Tomas Delininkaitis (Salonikų PAOK), Renaldas Seibutis (Bilbao „Bizkaia Basket“),
rodiklis – antras geriausias vi- laikyti D.Česnauskį savo ko-
soje lygoje. mandoje, lietuvis susigundė tė, jog jis laukia- Ramūnas Šiškauskas (Maskvos CSKA), Mindaugas Lukauskis (Vilerbano ASVEL), Simas Ja-
saitis (Stambulo „Galatasaray“), Jonas Mačiulis, Marijonas Petravičius (abu – Milano „Arma-
Nors 11-ą vietą pasibaigu- 5-oje pozicijoje finišavusio mas rinktinėje. ni Jeans“), Linas Kleiza (Pirėjo „Olympiakos“), Mindaugas Katelynas (Alikantės „Meridiano“),
siose Graikijos pirmenybė- „Aris“ pasiūlymu ir galimy-
Robertas Javtokas, Paulius Jankūnas (abu – Maskvos srities „Chimki“), Kšyštofas Lavrinovičius
se užėmusios „Ergotelis“ eki- be kitą sezoną varžytis UEFA Sakė K.Kemzūra. (Sienos „Montepaschi“) ir Donatas Motiejūnas (Trevizo „Benetton“).
pos vadovai neslėpė noro iš- Europos lygoje.
2010 GEGUŽĖS 5 D., TREČIADIENIS

10 / PRAMOGOS

Burbiškio dvare – psichologės


komentaras

žydėjimo šventė
Jei manote, kad žydinčių tulpių eilė- šiemet šventėje tulpėmis ir tu- liai, kuriuos pristatys jų šeimi- „4FUN“ ir „Vairas“.
RAMUNĖ PAJUODYTĖ
Psichologė-psichoterapeutė

Slegia iširusi santuoka


mis ir jų žiedų margumu gali pasigir- rininga programa gėrėsis 20 ninkai Klementas Sakalauskas, Šventės dalyvių ir svečių Laba diena, Ramune. Mane paliko vyras, šiuo metu vyks-
ti tik Olandijos gėlininkai, – klysta- tūkst. žmonių“, – teigė Egidi- Gitautas Žičkus ir Robertas Gri- laukia liaudies meistrų gami- ta oficialios skyrybos. Vyras pasakė, kad aš niekad ne-
te. Jau šį šeštadienį, gegužės 8 die- jus Prascevičius, Daugyvenės gaitis. Susirinkusiuosius links- nių mugė, pramogos su žirgais, supratau jo, nusodindavau, nepalaikiau jo idėjų, nepa-
ną, Burbiškio dvare Radviliškio ra- kultūros istorijos muziejaus- mins Šiaulių miesto pučiamųjų įvairūs atrakcionai. tenkinau jo seksualinių poreikių. Jis išėjo pas kitą mo-
jone įvyks 10-oji, jubiliejinė, Tulpių draustinio direktorius. orkestras, Radviliškio merginų Bilieto kaina: suaugusiems – terį, kuri jį myli besąlygiškai. Aš labai gailiuos ir pra-
žydėjimo šventė. Atvykusieji pamatys apie modernaus šokio 15 Lt; vaikams – 10 Lt. Iki- dėjau kaltint save, kad priekaištaudavau jam dėl daug
300 žydinčių tulpių rūšių, grupės „Aist- mokyklinio amžiaus vai- ko, kad gal tikrai nedaviau jam pakankamai meilės. Ta
Organizatorių teigimu, šie- tačiau tai dar ne kai, neįgalieji bus įleidžia- graužatis mane labai sekina ir slegia, niekaip negaliu
met Burbiškio dvaro sodyba, viskas mi nemokamai. iš to išsivaduot. Kaip jūs matote mano situaciją, ką ga-
kurią pasiekti galima va- lit patarti? Rema, 42 m.
Istorija
žiuojant iš Panevėžio į
Radviliškį, džiugins Burbiškio Laba diena, Rema. Man at-
lankytojus ne tik arba Bažens- rodo, jūs dabar matote tik vieną
daugybe žydin- kių dvaras is- medalio pusę, t.y. savo klaidas, Kiekvie-
čių tulpių žiedų toriniuose šalti- netobulumus, nors jūsų vyras, na mo-
ir gera nuotaika, niuose minimas atrodo, elgiasi nebrandžiai, vi-
bet ir atnaujintais nuo XVII a. Dva- są atsakomybę už nesėkmingą teris tikisi, kad
dvaro pastatais, įdo- re – peizažinio ti- santuoką suversdamas jums: ir ja bus rūpi-
miomis dar ne- po parkas, užiman- esą tai jūs jam kažko nedavėte,
matytomis eks- tis 28 ha plotą. Par- neįvertinote, nepastebėjote ir namasi, kad ji
pozicijomis, pa- ko teritorijoje esan- pan. Taip tiesmukai skųstis ir bus saugoma.
gražėjusiu parku čiuose tvenkiniuose yra 15 kaltinti yra labai vaikiška. Juk
ir romantiškais pasivaikš- ra“, televi- salų. Tvenkiniai sujungti liep- jis jau ir taip jus išdavė, įskau-
čiojimų takais. zijos projekto tais ir tilteliais, šalia per parką dino, o dabar dar juodina. Brandus žmogus augina savo
Daugybę lankytojų pa- – lankytojų taip „Triumfo arka“ nugalė- teka Liulio upelis. Nutiesti ta- santykius, rūpinasi jų tobulėjimu, stengiasi pirmiausia
sigrožėti tulpėmis kasmet su- pat lauks unikali tojas, tarptautinių konkur- kai, pastatyta tiltų, pavėsinių, pats duoti viską, ko reikia savo mylimam žmogui.
buriantis renginys šiemet pra- restauruotų gramo- sų laureatas, operos solistas Liu- suoliukų, skulptūrų, pagal Val- Taigi net jei jūs ir nebuvote jam ideali žmona, prie-
sidės šeštadienį 11 val. „Šventė fonų, patefonų, klinkstonų, das Mikalauskas ir atlikėja Vai- daikių–Rozalimo kelią nuo ažū- kaištaudavote, pykdavote, greičiausiai ir jis pats prie to
kasmet vis populiaresnė, sulau- grafonolų, aristonų ir muzikinių da Genytė, Simonas Donskovas, rinių metalinių vartų driekiasi prisidėjo – nenuramino, nepaguodė jūsų, nepakanka-
kiame svečių ne tik iš Lietuvos, dėžučių paroda, restauruoti se- Irena Starošaitė, Vitalija Katuns- dviejų eilių beržų alėja, šonuo- mai skyrė jums dėmesio, švelnumo. Juk moteris pyks-
bet ir iš užsienio. Tikimės, kad noviniai traktoriai ir automobi- kytė su dukra Monika, grupės se – liepų alėjos. ta dažniausia tada, kai ji jaučiasi apleista, nerami – o jū-
sų vyras ieškojo kur lengviau ir geriau, t.y kur nereikia
dėti pastangų, kur moteris būtų tarsi jo motina, paten-
kintų visus jo poreikius ir priimtų jį besąlygiškai. Įdo-
mu, kiek jo ryšys tęsis? Paprastai tokia meilė netrunka
ilgai, ir viskas kartojasi iš naujo, nes moters meilė vyrui,
skirtingai nuo meilės vaikui, nėra besąlyginė. Kiekvie-
na moteris tikisi, kad ir ja bus rūpinamasi, kad ji bus sau-
goma, vertinama.
Jei tikrai jaučiate, kad neįdėjot pakankamai pastangų,
neauginot savo santykių, o tik kovojote su vyru, pabandy-
kit iširusią santuoką priimti be savigailos, tiesiog kaip pa-
tirtį, iš kurios galite pasimokyti. Tai geriausia ir išmintin-
giausia, ką galite padaryti šiuo metu. Gal jūs dar turėsite
kitą galimybę ir jums pavyks sukurti kokybiškai kitokius
santykius. Sėkmės jums!
Klausk Ramunės – seksas@15min.lt
Į Burbiškį vilioja ir dvaras, ir margaspalviai www.15min.lt/s95152
tulpių žiedai. K.Tomkevičiūtės nuotr. Surinkę šį adresą internete, rasite daugiau
Ramunės Pajuodytės komentarų

tv gegužės 5 d. www.15min.lt/tvprograma

11.35 Farai (N-7) (kart.). 12.15 Dar pažiūrėsim... (N-7) (kart.). 07.55 Tegul kalba. 08.55 Kakadu (kart.). 09.30 Gyvenimas 11.10 Nepaaiškinami faktai (N-7). 12.05„Aš dievinu„Huckebe- 06.00 Labas rytas. 09.00 „Senis“ (N-7) (kart.). 10.05 „Diag- 08.45 Ieškokime geriausio! (kart.). 09.00 „Balticum TV“ žinios.
12.50 „Auklė“ (1). 13.20 „Geniuko Vudžio šou“ (2/10). 13.50 pagal moteris (kart.). 10.00 Valanda su Rūta (kart.). 11.30 Pas- es“. Komedija. JAV, 2004 m. (N-7) (kart.). 14.00„Džesė. Bjaurusis nozė: žmogžudystė“ (N-7) (kart.). 11.00 Toks gyvenimas. 09.15 „Prabangos planeta“ (2). 09.45 „Meilės paslaptys“ (19)
„Gormitai“ (19). 14.15„Finas ir Ferbis“ (17). 14.45„Simpsonai“ kutinė instancija (kart.). 12.30 FTB (Faktų tyrimo biuras) (N-7) ančiukas iš Indijos“. 14.30 Muzikinė popietė. 15.00 Autopilotas 12.00 Pinigų karta (kart.). 13.00 Ryto suktinis (kart.). 14.30 (N-7). 10.45 „Skraidantys durklai“. Romantinė veiksmo drama,
(19/3) (N-7). 15.15„Nuodėmingoji“ (48) (N-7). 16.15„Svetimas (kart.). 13.00 Žirgų lenktynės. 13.05 „Policijos akademija“ (1). (kart.). 15.35„Vaiduoklių istorijos“. 16.05 Juokingiausi žmonės Gustavo enciklopedija (kart.). 15.00 Kultūrų kryžkelė. 15.15 2004 m. 12.55 „Trumpos laimės akimirkos“. Melodrama, 2006
veidas“ (94) (N-7). 17.15„Gedimino 11“ (6) (N-7). 18.25 Susiti- JAV, 1997 m. (N-7). 14.05„Tomas ir Džeris“ (12). 14.30„Meilės ir gyvūnai. 16.45 Asgardo kovotojai (N-7). 17.45 Nepaaiški- „Gyvūnų gelbėtojai“ (72). 15.45 „Švelnusis Benas“ (48). 16.15 m. (N-7). 14.45 „Beprotiškai ištikima žmona“. Romantinė
kime virtuvėje. 18.45 TV3 žinios, kriminalai. 19.00 TV3 sportas. sparnai“ (143). 15.30„Indiškos aistros“ (14). 16.30„Velniūkštė“ nami faktaia (N-7). 18.45 „Mentai. Sudužusių žibintų gatvės“ „Namelis prerijose“ (61). 17.15 „Diagnozė: žmogžudystė“ (70) komedija, 2000 m. 16.30 „Ultravioletas“. Fantastikos veiksmo,
19.05 TV3 orai. 19.10 „Amžini jausmai“ (66) (N-7). 19.40 (6). 17.35 „Alisa. Širdžiai neįsakysi“ (5). 18.45 Žinios. 19.05 (N-7). 20.00 Žinios. 20.14 Kriminalai. 20.17 Verslas. 20.20 (N-7). 18.15 Šiandien (su vertimu į gestų kalbą). 18.35 Spor- 2006 m. (N-7). 18.15 „Prabangos planeta“ (2). 18.45 „Elizos
Akistata (N-7). 20.30 Dar pažiūrėsim... (N-7). 21.10 „Svetimi“ Sportas. 19.08 Orai. 19.10 Kakadu (N-7). 19.40 Abipus sienos. Sportas. 20.23 Orai. 20.25 Sankirtos. 21.00 To dar nebuvo... tas. 18.40 Orai. 18.45„Senis“ (160) (N-7). 19.55 Stilius. 20.25 aistros“ (14) (N-7). 19.45 Ieškokime geriausio! (kart.). 20.00
(46) (N-7). 21.45 TV3 vakaro žinios. 21.50 TV3 sportas. 21.55 20.30 Pirmas kartas su žvaigžde (N-7). 21.00 „Mano mylimas 21.30„Van Helsingas“. Nuotykių veiksmo. JAV, 2004 m. (N-14). Loterija „Perlas“. 20.30 Panorama. 20.55 Verslas. 21.05 Kultū- „Balticum TV“ žinios. 20.15 „Žalieji automobiliai“ (10). 20.45
TV3 orai. 21.57„Loto 6. Autoloto“. Loterija. 22.00„Kaltės kaina“ prieše“ (29). 21.30 Dviračio šou. 22.00 Žinios. Verslas. Krimina- 00.15 Žinios. 00.29 Kriminalai. 00.32 Verslas. 00.35 Sportas. ra. 21.10 Sportas. 21.15 Orai. 21.20 Teisė žinoti. Pertraukoje „Nusikaltimų įkalčiai“ (35) (N-7). 21.45 „Balticum TV“ žinios.
(5) (N-14). 23.00 „Lėlių namai“ (13) (N-14). 00.00 „Daktaras lai. 22.34 Sportas. 22.38 Orai. 22.40 „Mentalistas“ (10) (N-7). 00.38 Orai. 00.45„Nakties karalienė“. Melodrama, 2005 m. (N- - 22.04 Loterija „Perlas“. 22.30 Vakaro žinios. 22.35 Sportas. 22.00 „Kalifornijos karalius“. Komiška drama, 2007 m. 23.40
Hausas“ (3/19) (N-14). 01.00„Ryklys“ (8) (N-7). 23.40„4400“ (4/42) (N-7). 00.40„Likvidacija“ (11) (N-7). 7) (kart.). 02.30 Bamba (S). 22.40 Orai. 22.45„Las Vegasas“ (1/7) (N-7). Programos pabaiga.

tv gegužės 6 d. www.15min.lt/tvprograma

12.10 Žiūrim, ką turim... (N-7) (kart.). 12.50„Auklė“ (2). 13.20 09.30 Nauja versija (N-7) (kart.). 10.00 Nuo... iki... (kart.). 11.05 Nepaaiškinami faktai (N-7) (kart.). 12.05„Dievo šarvai II. 06.00 Labas rytas. 09.00 „Senis“ (N-7) (kart.). 10.05 „Diag- 08.45 Ieškokime geriausio! (kart.). 09.00 „Balticum TV“
„GeniukoVudžio šou“ (2/11). 13.50„Gormitai“ (20). 14.15„Finas 10.55 Abipus sienos (kart.). 11.50 Pirmas kartas su žvaigžde Operacija „Kondoras“. Veiksmo komedija, 1990 m. (N-7) (kart.). nozė: žmogžudystė“ (N-7) (kart.). 11.00 Forumas. 12.00 Teisė žinios. 09.15 „Žalieji automobiliai“ (10). 09.45 „Nusikaltimų
ir Ferbis“ (18). 14.45 „Simpsonai“ (19/4) (N-7). 15.15 „Nuodė- (N-7) (kart.). 12.25 Ne vienas kelyje (kart.). 13.00 Žirgų lenkty- 14.00„Džesė. Bjaurusis ančiukas iš Indijos“. 14.30 Muzikinė po- žinoti (kart.). 13.00 Lietuvos tūkstantmečio vaikai (kart.). 14.30 įkalčiai“ (35) (N-7). 10.45 „Nefritinio skorpiono prakeikimas“.
mingoji“ (49) (N-7). 16.15 „Svetimas veidas“ (95) (N-7). 17.15 nės. 13.05„Policijos akademija“ (2) (N-7). 14.05„Tomas ir Dže- pietė. 15.00 Girių horizontai (kart.). 15.35 „Vaiduoklių istorijos“. Keliaukim! (kart.). 15.00 Kultūrų kryžkelė. 15.15 „Gyvūnų gel- Komedija, 2001 m. 12.35„Brisas ant bangos“. Komedija, 2005
„Gedimino 11“ (7) (N-7). 18.25 Susitikime virtuvėje. 18.45 TV3 ris“ (13). 14.30„Meilės sparnai“ (144). 15.30„Indiškos aistros“ 16.05 Juokingiausi žmonės ir gyvūnai. 16.45 Asgardo kovotojai bėtojai“ (73). 15.45„Švelnusis Benas“ (49). 16.15„Namelis pre- m. 14.20 „... ir ji mane surado“. Melodrama, 2007 m. (N-7).
žinios, kriminalai. 19.00 TV3 sportas. 19.05 TV3 orai. 19.10 (15). 16.30„Velniūkštė“ (7). 17.35„Alisa. Širdžiai neįsakysi“ (6). (N-7). 17.45 Nepaaiškinami faktai (N-7). 18.45„Mentai. Sudužu- rijose“ (62). 17.15„Diagnozė: žmogžudystė“ (71) (N-7). 18.15 16.05 „Kovos taisyklės“. Karinė drama, 2000 m. (N-7). 18.15
„Amžini jausmai“ (67) (N-7). 19.40 Nuodėmių dešimtukas. 18.45 Žinios. 19.05 Sportas. 19.07 Orai. 19.09 „Čiuku čiuku sių žibintų gatvės“ (N-7). 20.00 Žinios. 20.14 Kriminalai. 20.17 Šiandien (su vertimu į gestų kalbą). 18.35 Sportas. 18.40 Orai. „Žalieji automobiliai“ (10). 18.45 „Meilės paslaptys“ (19) (N-
Skandalų ir kriminalų apžvalga (N-7). 20.30 Farai (N-7). 21.10 traukinuku...“ 19.12 Kakadu (N-7). 19.40 Valanda su Rūta. Verslas. 20.20 Sportas. 20.23 Orai. 20.25 Akistata su Lietuva. 18.45 „Senis“ (161) (N-7). 19.55 Gamtos patruliai. 20.25 Lo- 7). 19.45 Ieškokime geriausio! (kart.). 20.00 „Balticum TV“
„Svetimi“ (47) (N-7). 21.45 TV3 vakaro žinios. 21.50 TV3 spor- 21.00 FTB (Faktų tyrimo biuras) (N-7). 21.30 Dviračio šou. 21.00„Lietuvos žinių“ tyrimas. 21.30„Povestuvinė kelionė į Bir- terija „Perlas“. 20.30 Panorama. 20.55 Verslas. 21.05 Kultūra. žinios. 20.15 „Vandenyno paslaptys“ (9). 20.45 „Paveldėto-
tas. 21.55 TV3 orai. 21.57„Loto 6. Autoloto“. 22.00„Specialusis 22.00 Žinios. Verslas. Kriminalai. 22.34 Sportas. 22.38 Orai. mą“. Melodrama, 2007 m. (N-7). 23.25 Žinios. 23.39 Kriminalai. 21.10 Sportas. 21.15 Orai. 21.20 Nacionalinė paieškų tarnyba. jai“ (33) (N-7). 22.15 „Balticum TV“ žinios. 22.30 „Meilė ir
būrys“ (4/19) (N-14). 23.00 „Dingusi“ (1). JAV, 2006 m. (N-7). 22.40„Paskutinis skautas“. Veiksmo komedija, 1991 m. (N-14). 23.42 Verslas. 23.43 Sportas. 23.48 Orai. 23.55„Ką daryti?“ (N- Pertraukoje - 22.04 Loterija„Perlas“. 22.30 Vakaro žinios. 22.35 kitos nelaimės“. Romantinė komedija., 2006 m. (N-7). 00.10
00.00„Daktaras Hausas“ (3/20) (N-14). 01.00„Ryklys“ (9) (N-7). 00.50 Sveikatos ABC (kart.). 7) (kart.). 01.00 Tauro ragas (kart.). 01.30 Bamba (S). Sportas. 22.40 Orai. 22.45„Skausmo žudikė Džein“ (14) (N-7). Programos pabaiga.
2010 gegužės 5 d., trečiadienis

pramogos / 11

Skaitmeninis kodas: horoskopai gegužės 5 d.


15 k
g

pigūs, bet vertingi


Avinas. Šiokių tokių netikėtumų galite su-
kodas:ejhrg1hejrw2gjbsnx22 laukti, jeigu pastaruoju metu įklimpote kas-
kjkad5asd5ewt2ffrthy32hyttr dienybės rutinoje. Gali būti, kad teks dalyvau-
tr1grtrggtr21rtgrtrt5grtrtgtg ti susitikimuose su žmonėmis, atvykusiais iš
rrt21rtgrttgrtg2154rt87dfgfd
189fgddg48rgrtrrthynghn88rt toli ar įžymybėmis.

skaičiais – dažniausiai tokie džiui, iškėlus „Facebook“ apli- Jautis. Šiandien teks disciplinuotai ir kant-
gediminas
kodas:ejhrg1hewevgjrw2gjbsnx22
riai dirbti. Gali pakvipti karjeros perspekty-
būna... vyresnio amžiaus pir- kaciją ant pagrindinio ekrano,
gasiulis
kjkad5asd5ewt2ffrthy32hyttr
vomis arba kitokiu įvertinimu. Atsivėrusia ga-
kėjų poreikiai mobiliajam te-
tr1grtrgewsdfgtr21rtgrasyutrt5grtrtgtg galima nuolat sekti, ką pasta-
g.gasiulis limybe reikia suspėti pasinaudoti.
lefonui. Visus juos puikiai ati-
rrt21rwertgrtiuiytgrtg2154rt87dfgfd
@15min.lt
ruoju metu pranešė draugai ar
189fgddg48rgrotyfvwtrrthynghn88rt
tinka „Nokia 7230“, kurio jau pačiam pranešti kokią svarbią 15 kg
Dvyniai. Tikėtini įdomūs susitikimai. Kai
Skaitytojų pageidavimu – šįkart nedidelė pakuotė rėkte rėkia: naujieną. Gaila, bet čia pat da- kurie santykiai gali konkretizuotis, paaiškės 15 kg
„iškoduoti“ pasirinkau kelis nau- „Aš esu tiesiog telefonas.“ rytų nuotraukų ar vaizdo įrašų bendravimo motyvai. Jei kažką norite įgyven-
jus, tačiau ne pačius brangiausius Pats aparatas yra nedide- siųsti tiesiai į šiuos tinklus ne- dinti, užbaigti, tai paskubėkite.
mobiliuosius telefonus. lis, tačiau turi ryškų 2,4 colių pavyks – galima nebent kurti
ekraną – vietą taupo slankio- el. laišką ar tinklaraščio įrašą Vėžys. Galite sėkmingai tvarkyti konfiden-
Toks skaitytojų siūlymas ji klaviatūra. „Blogger“ tarnyboje. cialius reikalus. Tačiau itin svarbių spren-
nenustebino – ką ten galvoti Tiesą sakant, net nuste- Interneto puslapius telefonas dimų šiandien nepriimkite –
15 kg greitai daug
apie prašmatnius įrenginius, bau jame radęs ne tik galimy- varto pakankamai sparčiai, ka- kas gali atrodyti kitaip. Saugokitės infekcijų,
kai dugną pasiekusi ekonomi- bę skambinti, rašyti SMS ar dangi duomenis gali priimti 3G intrigų, vagių.
ka ima kastis gilyn, barstyda- klausytis muzikos, bet ir vi- ryšiu. Tiesa, naršyklių esu ma- Liūtas. Būsite itin apsukrūs ir iškalbūs. Kaip
ma paskutinius litus iš kiše- sai patogią interneto naršyk- tęs ir patogesnių (pvz., „Opera

x
tik dėl to bet kam galite apsukti galvą. Tai geras
nės. Tačiau sučiupus bent li- lę, el. paštą ir net socialinių mini“), bet gal įpratus įmanoma metas užbaigti, o ne pradėti. Tegul tai pade-
tą jau galima belstis pas mo- tinklų palaikymą (tiesa, gana naudotis ir integruotąja. da jums apsispręsti, kuria kryptimi nukreip-
biliuosius operatorius, kad šie primityvų). Net Youtube.com Telefonas turi tris pagrindi- ti savo energiją.
15 kg
pademonstruotų, kas klipus žiūrėti galima. nius langus. Viename jų galima
naujo nuriedėjo nuo O sujungus telefoną išsikelti dažniausiai naudojamas Mergelė. Jums gali pavykti susitarti dėl dar-
staklių. „Bluetooth“ ryšiu programas, kitame kontaktus, bo, uždarbio perspektyvų. Būsite nusiteikę iš-
Kiekvienas, su kitu įrenginiu Visada prisijungęs trečiasis skirtas „LG LiveSqu- laidauti dalykams, kurie turėtų padėti jums
1
žinoma, renka- 3 (pvz., kompiuteriu 1
Tiems, kuriems „palaikyti 3 9
are“ – aplinkai, kurioje galima tapti gražesniems ir sveikesniems arba pa-
dailintų jūsų aplinką.

x
si pagal savo po- ar muzikos gro- ryšį“ reiškia kur kas daugiau, išsikelti svarbiausius draugus 15 kg

4 reikius – vienam
labiau patinka
9 8 tuvu) galima per
išorinius garsia-
nei keli SMS per dieną ar ke-
li skambučiai per savaitę, LG
6 5 3
ir patogiau su jais bendrauti
(greičiau siųsti SMS vienam ar 15 kg
Svarstyklės. Šiandien būsite nusiteikę ben-
drauti, viskuo domėtis, todėl galite išsiaiškin-
mygtukai, kitam
6 2 1 kalbius „trans- išleido socialinių tinklų drau-
8 4
keliems žmonėms, skambinti). ti daug jus dominančių dalykų. Gali atsinau-

x
lietimui jautrus liuoti“ muziką. gu vadinamą „GS500“. Praėju- Daugiau 15kažko
kg ypatingo tele- jinti sena pažintis, draugystė.

1 7 5 2 7 2 5
ekranas; vienam Tačiau jos galima sį mėnesį prekyboje pasirodęs fonas kaip ir neturi – na, mu-
svarbu didelis šrif- klausyti ir prisi- telefonas su 3 colių lietimui jau- zikos grotuvą, ausinių jung- Skorpionas. Šiandien geriausiai jausitės tvar-
tas, kitam – smul- jungus paprastas triu ekranu orientuojasi į inter- tį, „Bluetooth“ ryšį, vidutiniš- kydamiesi namuose, bendraudami su šeima.
4
kios detalės; vie-
nas telefoną nau-
3 ausines.
Aišku, yra vi-
4 9
neto gyventojus. Jame įdiegtos
specialios aplikacijos naudo-
1 2
ką foto-akį, kelis žaidimus, el.
pašto klientą... Be to, išlaikytas
Būsite linkę išleisti nemažai pinigų, kad paten-
kintumėte savo estetinius poreikius. Neatsisa-

2 3
doja tik skambu-
čiams, kitas – ir
5 4 si žadintuvai,
skaičiuotuvai,
5
ti tokiems socialiniams tink-
lams, kaip „Facebook“, „Myspa-
9 4
LG stilius – neprašmatnus, ta-
čiau solidus.
kykite išklausyti, paremti artimuosius.
Šaulys. Aktualūs bus meilės, kūrybos ir vai-
6 5 9
internetui... Todėl
pasirinkau skir-
radijai, diktofo-
nai, pakanti ba- 7
ce“ ar „Twitter“. Taigi, pavyz-
9 Kaina – apie 650 Lt. kų auklėjimo klausimai. Neatsisakykite pa-
siūlymo pasikalbėti prie kavos puodelio. Po-
Interneto piratai atsitiesia

x
3 7 5 3 5 4
tingoms audito- terija ir net žemė- kalbis, flirtas bus ne tik malonus, bet ir nau-
rijoms skirtus te- lapis... Sunku net dingas.
Beveik tris mėnesius neveikęs tinklalapis Filmai.in, leidžiantis inter-
lefonus. ką blogo pasaky-
Paprastumo 8 9 ti. Ai, tiesa, foto-
kamera silpnoka.
gūnai dar 8 2tyrimą dėl šio tinklalapio
tęsia ikiteisminį 7 veiklos ir yra
netu žiūrėti naujausius filmus, atnaujino veiklą. Nors Šiaulių parei- Ožiaragis. Šiandien nevenkite kaip reikiant
paplušėti. Labai svarbu užbaigti pradėtus
įsikūnijimas areštavę puslapio veiklą užtikrinusias tarnybines stotis, užėjus į pus- darbus, pasirūpinti sveikata, įvaizdžiu. Nie-
D # Bet
93 čia gi telefo- HARD
lapį # 94
vėl galima rinktis, ką žiūrėti, iš tūkstančių filmų. Antipiratinės
Mažas, lengvas, nas, ne fotoapa- ko nebeatidėliokite, jei tereikia sudėlioti pa-
veiklos asociacijos (LANVA) duomenimis, serveris buvo perkeltas į skutinius taškus.
funkcijomis neper- ratas... Švediją. Piratiniam tinklalapiui atnaujinus veiklą, LANVA vėl renka
krautas, paprastai val- Kaina – apie duomenis ir sieks, kad jis būtų uždarytas. Vandenis. Nepradėkite jokių reformų, bet

x
domas ir su dideliais 450 Lt. galite pamėginti atsikratyti kai kurių ydų,
15 kg
suvokti savo silpnybes ir atsikratyti nerea-
lių iliuzijų. Daug emocijų ir įspūdžių patirsi-
skani idėja sudoku te per priešingą lytį.

x
Žuvys. Rūpės akcijų biržų informacija, fi-
Bandelės su rabarbarais
9 6 1 3 2 4
nansų politika. Sugebėsite susikoncentruo-
Paruošimo laikas 30-45 min. ? 15 kg
ti, įsiskverbti į esmę. Gali išryškėti jūsų fi-
nansinis talentas. Pasistenkite grąžinti ir su-
4 Receptas
7 2804-83gžmonėms
Reikės: miltų, 200 g kris- 5 3 sirankioti skolas.

6 smulkiai supjaustytų (1x15cm) 8 2 9 5


talinio cukraus, 200 g nuluptų ir www.15min.lt/horoskopai
Surinkę šį adresą, rasite horoskopą visiems ženklams
rabarbarų kotų (galimi ir obuo-
7 liai),
1120 ml kepimo aliejaus, ¼
litro pasukų, 1 kiaušinis, ½ pa-
4 9 6 1
8 kelio 2kepimo
š. maltų gvazdikėlių, 2 vanilės 6
miltelių, 1 arbat.
5 8 mano augintinis
ankštys (išvirti ir sutrinti į pas-
6 tą), forma bandelėms, kristali- 3
nis cukrus ir vanilės ankštys –
8 1 4 5
8 4
dekoravimui.
Išmaišykite kiaušinį, cukrų,
1 4 8 6
gvazdikėlius, vanilės pastą ir
1 5
aliejų. Supilkite miltus ir kepi- 7 7 2
5 Kulinariniu 2 švirkštu masę supilkite į forme- 6 8 3 2
mo miltelius. Supilkite pasu-
kas, viską išmaišykite.
les. Rabarbarų daleles tolygiai paskleiskite ant bandelių viršaus ir
D kepkite iki 170 °C įkaitintoje orkaitėje apie 25 minutes.
# 95 Papuoškite Labai
HARDlengvas # 96

x
vanilės ankštimi ir lengvai pabarstykite kristaliniu cukrumi.
Užpildykite SUDOKU lentelę. Klaus-
tuku pažymėtame langelyje esan-
tį skaičių siųskite SMS žinute nu-
meriu 1378 (žinutės kaina tik 1 Lt,
dalyvauti gali visi BITĖS GSM, OM-
NITEL, TELE2 abonentai). Žinutės
Vardas – Ramziukas (Ramzis).
langelyje rašykite: 15MIN SU (gau- Veislė – biglis.
tas skaičius) Vardas Pavardė Mies- Amžius – 1 metai ir 9 mėnesiai.
tas. Vienas iš teisingą atsakymą at- Charakteris – labai aktyvus, judrus ir linksmas.
Meilė – nuostabus,
1 7 3 8 4 5 6 # 94 7 6 1 4 2 3 5 9 8 # 95 1 siuntusių
8 5 9 žmonių
4 6 7burtų # 96
3 2tvarka lai- 1 3 net 5 ma8 giš
7kas6 jau2sm9as 4 Mėgsta – pasivaikščiojimus, vogti maistą nuo stalo, žaisti.
6 2 9 1 7 3 8 8 9 4 7 6 5 2 3 1 4 mės
9 7S.Mallery
3 2 8 knygą1 5 „Paskutinis
6 4 8 9 2 5 1 3 7 6 Nemėgsta – likti vienas namuose ir kai kerpami nagučiai.
Siųskite ir jūs savo patiekalo receptą bei nuotrauką rubrikai
3 4 5 6 2 9 1 2 5 3 1 8 9 4 7 6 2 pirmasis
6 3 7 pasimatymas“.
1 5 8 4 9 7 2 6 9 3 4 1 5 8 Šeimininkai – Audronė ir Gedas.
„Skani idėja“ adresu receptai@15min.lt.
7 8 4 5 6 2 9 3 7 2 9 1 4 6 8 5 5 7 1 6 8 3 9 2 4 9 7 4 5 6 2 8 1 3
Skanios
9 3 8idėjos7 autorius(-ė) bus 6 apdovanota
4 9 3 5 kokybiškais
8 1 2 7austriškais
4 1 2 8 3 2 1 9 www.15min.lt/sudoku
4 6 7 5 5 6 2 1 8 3 7 4 9 www.15min.lt/augintinis
8 3 6 7 5 1 4 „Kotanyi“.
prieskoniais 5 1 8 6 7 2 9 4 3 6 4 9 2 5 7 3 šį8adresą
Surinkę 1 kompiuteryje arba8telefone,
1 3 rasite
7 4 9 6 2 5
sudoku Surinkę šį adresą, rasite visą augintinių fotogaleriją
5 9 1 3 8 7 2 1 2 7 8 9 6 3 5 4 7 5 8 4 6 9 2 1 3 2 4 1 3 9 8 5 6 7
9 6 7 2 1 4 5 9 3 6 5 4 7 8 1 2 9 2 4 8 3 1 5 6 7 3 9 7 6 2 5 4 8 1
2010 GEGUŽĖS 5 D., TREČIADIENIS

12 / GARSENYBĖS

Žvaigždžių paradas „Kaulų“ aktorius


apgaudinėjo žmoną
Populiaraus televizijos serialo „Kau-
lai“ aktorius Davidas Boreanazas
atvirai prabilo apie savo neištikimy-
bę žmonai Jaime Bergman (nuotr.),
kurią vedęs yra jau devynerius me-
tus ir kartu turi du vaikus.

„Mūsų santuoką suteršė ma-


no neišikimybė. Dabar noriu
būti atviras ir nuoširdus. Buvau
neatsakingas“, – žurnalui „Peo-
ple“ sakė 40-metis aktorius. Vy-
ras prisipažino paviešinęs savo
nuodėmes dėl to, kad jo buvusi
meilužė, kurios vardo jis nenu-
rodė, susisiekė su aktoriaus at- kad išsaugotų savo santuoką. Jo
stovais ir grasino išpasakoti is- žmona 34-erių J.Bergman yra
toriją žiniasklaidai. modelis ir aktorė, ji yra poza-
„Su ta moterimis turėjau vusi žurnalui „Playboy“.
santykių, – sakė D.Boreanazas. „Mes mėginame viską išsi-
G.Stefani su G.Rossdale‘u. R.Zellweger J.Lopez N.Campbell su V.Doroninu. – Ji prašė pinigų. Pasijaučiau, aiškinti ir ištaisyti tai, kas buvo
tarsi būčiau šantažuojamas ir taip baisiai sugadinta“, – tikino
Ryškiausios viso pasaulio kino, sirodė kartu su bičiuliu di- pasirodžiusi kartu su myli- apiplėšinėjamas“. Tiesa, nors D.Boreanazas. Visą aktoriaus iš-
muzikos ir mados žvaigždės rin- zaineriu. muoju dainininku Justinu ir pripažinęs nuodėmes, da- pažintį ketinama išspausdinti
kosi Niujorko metų renginiu titu- Vilkėdama dailia balta Timberlake'u – jie laikėsi už bar aktorius turės pasistengti, penktadienio žurnale.
luojamose Niujorko Metropolite- „Burberry“ suknele pasiro- rankų ir atrodė laimingi.
no meno muziejaus Kostiumo ins-
tituto labdaros iškilmėse.
dė šios fi rmos veidas – akto-
rė Emma Watson, kuri raudo-
Tarp vakaro svečių bu-
vo ir neseniai mama tapu-
fotoakimirka
nuoju kilimu žengė ištaikiusi si Gisele Bundchen su v y-
Kartu su „Vogue“ organi- laisvą vakarą univer- r u Tomu Br ad y, L e on a r-
zuojamas prašmatnus rengi- sitete. Fotogra- do DiCaprio mylimoji Bar
nys – svarbi proga garseny- fams šypsenas Refaeli. Į išk ilmes atėjo ir
bėms ne tik pademonstruo- dalijo ir akto- Gwen Stefani su v yru Gavi-
ti ištaigingiausias sukneles, rės Kate Hud- nu Rossdale'u. Atrodo poros
bet ir patvirtinti ar paneigti son bei Liv Tyler, santykiams nepakenkė pra-
sklandančius gandus. prie kurių prisi- ėjusią savaitę Courtney Lo-
Mados žurnalai dar il- jungė jų sukne- ve pareiškimas apie jos ro-
gai aptarinės, kas nusipel- les kūrusi Stella maną su G.Rossdale'u.
no stilingiausių puotos da- McCartney. Sidabrine suknele su šlei-
lyvių titulo. Rožinius at- fu raudonąjį kilimą papuošė
Pav y zd žiu i, r yšk ia is s p a l v iu s s a v o aktorė Eva Longoria Parker,
apdarais garsėjanti dai- puošnioms sukne- blizgančiu Christian Dior dra-
nininkė Kat y Perr y pa- lėms rinkosi aktorės bužius pasirodė aktorė Ma-
sirodė stebėtinai subti- Jessica Alba ir Sarah rion Cotillard, o juoda klasi-
Atlikėja Pink nutarė pakeisti jos skiriamuoju ženklu ilgą laiką buvusią be-
lia ir elegantiška rožine Jessica Parker. kine suknele pasidabino su- veik baltą plaukų spalvą ir virto brunete. Pakeitusi šviesius plaukus į šviesiai
suknele, tačiau prigesus Tarsi pasakų prince- permodelis Naomi Campbell, rudus ir juos dar pasitrumpinusi, Pink pirmąsyk viešumoje pasirodė Los An-
šviesoms paaiškėjo jos sės pasipuošusios tiulio noriai pozavęs kartu su myli- dželo gėjų ir lesbiečių centre, renginyje „Vakaras su moterimis: švenčiame
tikrasis sumanymas suknelėmis atrodė Jen- muoju rusų turtuoliu Vladis- meną, muziką ir lygybę“. People.com teigimu, nauji pasikeitimai – tai bran-
– atlikėja pasipuo- nifer Lopez ir „Disney“ lavu Doroninu. džiausia 30-metės provokuojančios atlikėjos išvaizda per visą jos karjerą.
šė drabužiu su į jį mėgstamiausia aktore Tarp vakaro viešnių bu-
įmontuotu mels- išrinkta Anne Hatha- vo ir dizainerė Nicole Ritchie,
vu šviesos dio-
dų apšvietimu.
way. 45-erių „Sekso
ir miesto“ žvaigždė
„Saulėlydžio“ sagos žvaigždė
Kristen Stewart, aktorės Nao- porelė
25-erių K.Perry Kristin Davis šv ytėjo mi Watts, Rachel Weisz, Kirs-
Iš jūsų atsiųstų nuotraukų renkame
savo sužadė- jaunyste. ten Dunst. Atvyko ir „Rolling savaitės porelę,
kurią skelbiame kiekvieną pirmadienį.
tinį Russel- Visus gandus apie sky- Stones“ narys Mickas Jaggeris Jai tenka 300 Lt
vertės kvietimai į „Vichy“ vandens parką
Vilniuje.
l ą B r a n - K.Perry rybas paneigė Jessica Biel, bei daugybė kitų svečių.
Už savaitės porelę balsuokite www.15min
dą paliko .lt /porele
www.15min.lt/g10204 Savo nuotrauką siųskite konkursai@15m
namuose, o in.lt
Surinkę šį adresą savo kompiuteryje arba telefone, rasite fotogaleriją
renginyje pa-

be2gether
„Empire of the Sun“ vokalistas
šiemet pažadėjo išleisti tris albumus
Birželį į „Be2gether“ festiva- nos šviesą iki me-
lį atvyksiančios australų gru- tų pabaigos išvys ir
pės „Empire of the Sun“ lyderis kito L.Steele'o pro-
Luke‘as Steele‘as (nuotr.) pa- jekto, alternatyvaus
žadėjo gerbėjus šiemet pra- roko grupės „The
džiuginti net trimis naujais Sleepy Jackson“, al-
albumais. bumas.
2008 m. su debiu-
Šiuo metu įrašinėja- tiniu albumu „Wal-
mas antrasis „Empire of king On a Dream“ iš-
the Sun“ albumas. garsėję „Empire of
„Mūsų kompozicijo- the Sun“ pripažinti
se netrūks elektronikos, geriausia Australi-
kai kurių dainų skam- jos grupe ir vienais
besys primins Prince'ą. geriausių 2009 me-
Manau, šis albumas iš- tų muzikantų pa-
vers jus iš kojų“, – pasa- saulyje.
kojo ekstravagantiška- S a v o s p a l v i n-
sis grupės vokalistas gais gyvais pasiro-
L.Steele'as. dymais „Empire of
„Empire of the Sun“ the Sun“ drebina di-
lyderis šiemet taip pat džiausius planetos
turėtų išleisti solinį sa- festivalius, o birželio
vo albumą. 30-metis 25–27 d. surengs vie-
muzikantas atskleidė, jo asmeninių nintelį pasirodymą
jog jau užbaigė didžiąją da- kompozicijų rinkinys turėtų Lietuvoje, muzikos ir meno
lį įrašymo darbų. Naujausias vadintis „Icon Python“.Die- festivalyje„Be2gether“.