You are on page 1of 16

KLAIPĖDA

AKTUALIJOS / 6 psl.
2010 M. GEGUŽĖS 10 D., PIRMADIENIS

Gegužės 9-osios
eitynės pažadino
kruviną atmintį
Vilniuje vakar paradą
lydėjo protestuotojai,
primindami sovietų
nusikaltimus Lietuvai.

Prieš mažumas –
SPORTAS / 9 psl.
su plyta rankoje
ISSN 1882-5330

Auksą iš „Žuvėdros“ Vilniuje savaitgalį vykusios pirmosios Lietuvoje seksualinių mažumų eitynės
atėmė teisėjas švedas baigėsi prieš šį renginį protestavusių žmonių ir policijos susirėmimais. Tarp asmenų,
Europos čempionate Klaipėdos
šokėjai turėjo tenkintis sidabru.
kurie kaltinami riaušių kurstymu, pareigūnai mini du Seimo narius – Kazimierą Uoką
ir Petrą Gražulį. AKTUALIJOS / 7 psl.
|
Nr. 47 (793)

KLAIPĖDA / 2 psl.
Uostamiesčiui kitąmet
siūlo vėl priimti regatą
Ją, kaip ir pernai, organizuotų
Tiražas 50000 egz. (audituojamas UAB „Ernst & Young Baltic“) |

Tarptautinė buriavimo asociacija.

PRAMOGOS / 16 psl.
Atnaujino įžadus
H.Klum su atlikėju Sealu darsyk
atnaujino santuokos įžadus.

ORŲ PROGNOZĖ / 2 psl. Dėl išpuolių prieš pareigūnus


P.Gražuliui (centre) ir K.Uokai
RYTOJ PORYT (dešinėje) Seime gali grėsti
+15 °C +18 °C
apkalta. I.Gelūno nuotr.
2010 GEGUŽĖS 10 D., PIRMADIENIS

2 / KLAIPĖDA

Siūlo priimti regatą


Paaiškėjo
kultūros magistrai
Klaipėdos savivaldybėje
išrinkti šių metų Klaipėdos
kultūros magistrai. Garbingi
magistro vardai šiemet bus su-
JURGITA
teikti Lietuvos rašytojų sąjun- ANDRIEJAUSKAITĖ Pernai vykusios regatos metu mieste vie-
gos Klaipėdos skyriaus pirmi- šėjo apie šimtas burlaivių. „15min“ nuotr.
j.andriejauskaite
ninkui Rimantui Černiauskui @15min.lt
ir etnologei, jaunimo sambū-
rio „Audenis“ vadovei Valeri- Klaipėda sulaukė siūlymo kitą-
jai Jankūnaitei (nuotr.). met vėl rengti burlaivių regatą.
Pernai kultūros magistrais Ją rengtų Tarptautinė buriavimo
tapo Klaipėdos apskrities Ievos asociacija, pernai miestiečius pra-
Simonaitytės viešosios biblio- džiuginusi regata „The Tall ships'
tekos direktorius J.Šikšnelis, races Baltic“.
dailininkas A.Klemencovas
bei Klaipėdos universiteto Kol kas nežinia, kaip ren-
rektorius V.Žulkus. giama regata vadintųsi, tačiau
Klaipėdos kultūros ma- papildomai sumanytos rengti
gistrai renkami nuo 2003 me- regatos pavadinimas greičiau-
tų. Jie pagerbiami per miesto siai atspindės Europos kultū-
gimtadienį, rugpjūčio 1 dieną. ros sostinės pavadinimą. Ki-
Magistrams bus įteikti žiedai, tąmet sostine bus Turku mies-
kuriuos pagal renesanso žie- tas Suomijoje.
do prototipą, rastą Klaipėdos Neseniai su Tarptautinės
Piliavietėje, pagamins juvely- buriavimo asociacijos vadovy-
ras Vidas Bizauskas. be buvo susitikusi viena savi- dalyviai užsuktų į šią Baltijos tis buvo apie 40 tūkst. Lt di-
valdybės atstovių. Pasak me- jūroje rengiamą regatą. desnis. „Sunku suskaičiuoti,
ro Rimanto Taraškevičiaus, Apie galimybę rengti to- kiek miestas iš to gavo nau- Organizatorių sumanymu
organizatorių sumanymu re- kį renginį meras jau pranešė dos, bet, be abejonės, išlaidos regata Baltijos jūroje vyktų
gata Baltijos jūroje vyktų tri- vyriausybės vadovui Andriui grįžo verslo mokesčių pavida-
juose miestuose – startuotų Kubiliui taip pat Finansų mi- lu“, – sakė meras. trijuose miestuose – startuotų
Klaipėdoje, aplankytų Gdy- nisterijai. Norint dalyvauti, Regata kitąmet būtų ren- Klaipėdoje, aplankytų Gdynę ir
nę ir fi nišuotų Turku mieste. Klaipėdai teks sumokėti da- giama rugpjūčio 18 dieną. Dėl
Kitąmet tradicinė regata vyks lyvio mokestį, siekiantį apie jos būtų svarstoma perkelti Jū- finišuotų Turku mieste.
Šiaurės jūroje, tad po jos visi 260 tūkst. Lt. Pernai mokes- ros šventės datą.

Mugėje „Šeimynėlė“ – nuo minėjimas


Europos diena – ir autobusuose, ir prie jūros
rakandų iki vestuvinių rūbų Vakar, gegužės 9-ąją klaipėdiečiai
vėl buvo kviečiami švęsti Europos
riausių šalių muzika. Kartu
su ja bus pristatyta konkreti
Įvairias muges ir parodas Klai- adatos iki specialių papuoša- Mugės metu didelis dė- dieną. Šiemet jau devintą kartą šalis – pateikta trumpa, aiš-
pėdoje organizuojanti bendrovė lų būsimoms mamoms, kurių mesys bus skiriamas mažųjų rengta šventė organizuota miesto kias asociacijas kelianti infor-
„Expo vakarai“ miestiečiams pri- skambėjimas girdimas dar įs- linksmybėms, jų lauks žaidi- autobusuose bei prie jūros. macija. Pavyzdžiui, Olandi-
stato dar vieną naujovę – mugę čiose esančiam kūdikiui, bus mai, žonglierių pasirodymai, o ją apibūdino tulpės, klumpės
„Šeimynėlė 2010“. Mugė vyks šį ir rūbų iš ekologiškos medvil- staigmenų teatras „Jeigu“ seks Šių metų Europos dienos ir malūnai“, – apie akciją sa-
savaitgalį, nuo penktadienio iki nės su sidabro gija, sauskel- ir žais V.Landsbergio „Obuo- šūkis – „Mėgstamiausias ma- kė jos organizatoriai.
sekmadieno. nių, kitų kūdikiui būtinų pre- lių pasakas“. Vaikams taip pat no kokteilis: žmonės, vietos, Visą dieną 6-ojo maršru-
kių. Dar tik planuojančius sa- bus įrengta kūrybinė spaudų kultūros“. Padabinti Europos to autobusuose, keleivių lau-
Šeimos ar besiruošiantys ją vo vestuves turėtų sudominti dirbtuvė. Kino salėje bus rodo- dieną atspindinčiais atributais, vo ryto iki vėlyvo vakaro. kimo stotelėse bei Melnragėje
kurti mugėje galės pamatyti ir teatralizuotai demonstruoja- mi dokumentiniai ir meniniai skambant populiarioms Euro- „Šios žaismingos akcijos tikslas prie jūros jaunimas žaismingai
įsigyti įvairiausių daiktų: nuo mos rūbų kolekcijos. fi lmai apie šeimas ir animaci- pos Sąjungos (ES) šalių melodi- – priminti žmonėms, kad esa- domėjosi, ko žmonėms trūks-
niai fi lmai vaikams. joms bei šurmuliuojant Euro- me didžiulės, įvairias tautas su- ta, kokia jų nuotaika ir dova-
Bendrovė „Expo vakarai“ Klaipėdoje rengia daugybę įvairių mugių ir Mugėje bus suburtas nau- pos jaunimo komandos nariams jungusios ES dalis. Apie tai by- nojo mielas smulkmenas, at-
parodų – nuo grožio produktų, maisto iki statybų. A.Kripaitės nuotr. jas mamų klubas Klaipėdoje, bei jų bendražygiams, autobu- lojo autobusuose skambanti pa- virukus ir šventinius palin-
o Lietuvos automobilių sąjun- sai keleivių laukė nuo anksty- žįstama, ne kartą girdėta, įvai- kėjimus.
ga renginyje pristatys saugaus
eismo projektą „Apsaugok vai-
ką nuo pavojų kelyje!“.
Per tris renginio dienas
lankytojai galės dalyvauti net
30-yje seminarų. Jų temos –
pačios įvairiausios: Kaip mo-
kyti mažylius sėdėti, vaikš-
čioti? Kaip mankštinti vaiką
pačiam? Kaip sėkmingai pa-
girti vaiką? Auklė ar darželis?
Čiulptukas – duoti ar neduo-
ti? Ką vaikams valgyti?
Mugė nuo penktadienio iki
sekmadienio vyks LCC tarp-
tautinio universiteto patalpo-
se („Michealsen“ centre), Kre-
tingos g. 36.

orai
Lietuvoje Šiandien Europoje Saulė teka 05:22
ŠIAULIAI Saulė leidžiasi 21:09
Šiandien oro temperatūra 14-18 °C Atėnai +25 Paryžius +15
šilumos. Vietomis trumpai palis. KLAIPĖDA +16 PANEVĖŽYS Dienos ilgumas 15:47

Ateinančią naktį bus 5–9 °C, +14 +16 Berlynas +15 Praha +1 7 Mėnulio fazė – Delčia.
UTENA
rytoj dieną 18–23 °C, pajūryje Londonas +11 Ryga +16 vardadieniai
apie 16 °C šilumos. +16 Madridas +15 Roma +20 Antoninas, Bertoldas, Gordijonas,
Daug kur trumpi lietūs, galima perkūnija. 1-2
PIETRYČIŲ Maskva +23 Stokholmas +9
Kernius, Putinas, Viktorina.

Artimiausiomis dienomis

Vilnius
05-11 NAKTĮ

+8 +22
05-11 DIENĄ 05-12 NAKTĮ

+12
05-12 DIENĄ

+24
KAUNAS
+16 VILNIUS
+16
Minskas
Oslas
+11
+28

Interaktyvus orų žemėlapis


Talinas
Varšuva
+7
+19
1992
Gegužės 10-ąją keliautojas ir
alpinistas Vladas Vitkauskas
Kaunas +8 +22 +12 +24 aukščiausioje pasaulio

Klaipėda +8 +15 +12 +18 www.15min.lt /orai viršukalnėje Evereste (8848 m)


iškėlė Lietuvos trispalvę.
2010 GEGUŽĖS 10 D., PIRMADIENIS

KLAIPĖDA / 3

Uostas tikisi rekordinių metų dį pagyvėjo naftos produk-


JURGITA
ANDRIEJAUSKAITĖ tų krova.
Pasak Klaipėdos valstybinio jūrų uosto generalinio
j.andriejauskaite Vertinant pagal krovinių
direktoriaus E.Gentvilo, uoste per keturis šių metų
@15min.lt struktūrą, nafta sudaro apie mėnesius jau perkrauta apie 10 mln. tonų krovinių.
trečdalį visų uosto krovinių.
Balandį ypač išaugusi krova uos- „Dėl šaltų orų sausio, va-
to vadovybei teikia vilčių, jog sario mėnesiais krova atsi-
šiemet gali būti pasiektas kro- likdavo lyginant su praėju-
vos rekordas. siais metais, kovą rodiklius
aplenkėme, o balandį virši-
Balandžio mėnesį, lygi- jome pernai metų balandžio
nant su tuo pačiu mėnesiu krovą 25 proc.“, – duomenis
pernai, krovinių išaugo net vardijo E.Gentvilas.
penktadaliu. Tokio augimo
Mažiau atplaukiančių
šiemet dar nebūta, sausio–
laivų
kovo mėnesiais krova augo
10–16 proc. Viltingai nuteikia ir ki-
Tiesa, pernai balandį kro- tų krovinių augimas, pavyz-
vinių būta itin mažai, tad, anot džiui, trąšų, kurių per keturis
uosto vadovybės, blogiausius mėnesius išaugo 41 proc. Ba-
rezultatus buvo lengviausia landį pagausėjo metalo laužo,
pagerinti. sustojo žemės ūkio produktų
Iš viso per keturis šių metų krovos kritimas.
mėnesius jau perkrauta beveik „Reikia pasidžiaugti, kad
10 mln. tonų krovinių. jau šeštą mėnesį Vakarų rin-
„Žinant, kad antrą pus- kų atsigavimą demonstruoja
metį būna didesnė krova, tai konteineriniai kroviniai. Ba-
leistų prognozuoti daugiau landį krova skaičiuojant kon-
kaip 30 mln. tonų krovinių teinerius vienetais leido ap-
per metus, tad galbūt pasiek- lenkti praėjusių metų keturis
sime rekordą. Tačiau dar vis- mėnesius, o skaičiuojant pa-
ko gali nutikti“, – sakė Klaipė- gal tonažą, jis 35,6 proc. vir-
dos valstybinio jūrų uosto ge- šija praėjusių metų rodiklius.
neralinis direktorius Eugeni- Tai vienas didžiausių pakili-
jus Gentvilas. mų tarp stambiųjų krovinių“, Uoste balandį trečdaliu Balandį penktadaliu išau- metų mėnesius sumažėjus krovą yra antras tarp Balti-
Jis džiaugėsi, kad balan- – džiaugėsi uosto vadovas. padaugėjo ir ratinės techni- go ir keltais keliaujančių ke- keliais šimtais surenkama ir jos šalių uostų. Jis milijonų
kos pervežimai. leivių skaičius. mažiau rinkliavų. Tačiau kro- tonų krovinių atsilieka nuo
Pasak E.Gentvilo, ši ten- Šiemet uoste pastebima vinių daugėja, nes atplaukia pirmoje vietoje esančio jung-
Žinant, kad antrą pusmetį dencija vertintina teigiamai, tendencija – mažėjantis lai- didesni laivai. tinio Talino uosto, apimančio
būna didesnė krova, tai nes demonstruoja ūkio atsi- vų skaičius. Jų per kelis šių Klaipėdos uostas pagal net penkis uostus.
gavimą.
leistų prognozuoti daugiau kaip „Čia susidėjo daug para-
30 mln. tonų krovinių per metus, metrų – buvo uždaryta linija
Liubekas-Ryga, tad tam tik-
tad galbūt pasieksime rekordą. ra dalis krovinių pasislinko į
Tačiau dar visko gali nutikti. Klaipėdą. Impulsą davė ir ko-
vo mėnesio nutarimas suma-
Sakė E.Gentvilas. žinti rinkliavų tarifus ratinei
technikai“, – sakė jis.

Jūreivis pasikorė areštinėje


Jūreivis buvo suimtas antroje balan-
džio pusėje. Tam kruopščiai ruoštasi,
nes bijota, kad sužinojęs jis pasislėps
užsienyje. J.Andriejauskaitės nuotr.

Šeštadienį popietę areštinėje ras- tes. Abi jos buvo užpultos ei- nusikaltimų. Pareigūnai bu-
tas pasikoręs 40-metis klaipėdie- nančios iš mokyklos nuošalio- vo spėję išsiaiškinti, kad vy-
tis, įtariamas mažiausiai penkių se vietose ir nutemptos į miš- ras išprievartavo tris maža-
mergaičių prievartavimu. ką. Dėl šių Kretingos rajone metes ir vieną nepilnametę
įvykdytų nusikaltimų vyras mergaitę.
Rusakalbis dviejų vaikų prisipažino. Aukų amžius – 11–15 me-
tėvas pareigūnų buvo suim- Įtarta, kad inžinieriumi tų. Visoms mergaitėms po pa-
tas balandžio antroje pusėje. laivybos kompanijoje dirbęs tirto streso prireikė psicholo-
Balandžio pabaigoje teismas klaipėdietis įvykdė ir daugiau gų pagalbos.
jo suėmimą pratęsė trim mė-
nesiams. Vyrui buvo pareikšti
įtarimai dėl mažamečių ir ne- susisiekite su redakcija
pilnamečių išžaginimo ir dėl
mažamečių seksualinio prie- Turite svarbių žinių ir norite jomis pasidalinti?
vartavimo.
Buvo išsiaiškinta, kad vy-
ras pernai gegužės 4 ir gruo-
džio 16 dienomis skirtingose
Kretingos rajono vietovėse už-
puolė ir grasindamas peiliu Tiesiai iš įvykio vietos El.paštu: Įkraukite žinių:
bei veidą slėpdamas po kau- tel. +370 5 2105894 redakcija@15min.lt www.ikrauk.lt
ke išprievartavo dvi mergai-
2010 GEGUŽĖS 10 D., PIRMADIENIS

4 / KLAIPĖDA
renginiai
KLUBAI
Pirmadienis, gegužės 10 d.
Teatras iš Rusijos seks
Džiazo restoranas „Kurpiai“
21.30 val. gyvos muzikos vakaras su
M.Liutiku, L.Urbiku ir K.Jatautaite.
Antradienis, gegužės 11 d.
Džiazo restoranas „Kurpiai“
pasakas
Klaipėdoje rytoj viešės Rusijos lė- ir žmonės“ – dramos teatras,
Rusų teatras Klaipėdoje pa-
22 val. grupė „Maestro“. rodys du spektaklius – vieną
lių teatras „Lėlės ir žmonės“. Lie- kurio spektakliuose lėlės yra vaikams, kitą – visai šeimai.
tuvos žiūrovams teatras pristatys išraiškos priemonės. Šis teat- Organizatorių nuotr.
TEATRAS du spektaklius – pasaką vaikams ras ne viename festivalyje yra
Antradienis, gegužės 11 d. „Namas ir nykštukas“ bei spektak- pelnęs apdovanojimų.
Klaipėdos koncertų salė lį visai šeimai „Golemas“. Teatro repertuare yra 17
13 val. lėlių teatras „Lėlės ir žmonės“ spektaklių – tai lėlių spektak-
(Rusija). Linksma pasaka vaikams Teatras „Lėlės ir žmonės“ liai, dramos bei „lėlės ir žmo-
„Namas ir Gnomas“. gegužę švęs savo vienuoliktą- nės“ žanro spektakliai tiek
18 val. Lėlių teatras „Lėlės ir žmonės“ jį gimtadienį. Teatro kolekty- įvairaus amžiaus vaikams,
(Rusija). Linksma pasaka visai šeimai vo branduolį sudaro Maskvos tiek suaugusiems.
„Golemas“. teatro mokyklų ir universitetų
Paslaptingas
absolventai. Teatro įkūrėja ir
personažas Golemas
KONCERTAS direktorė Olga Kirilova – pro-
Antradienis, gegužės 11 d. fesionali architektė, dizaine- Vienas iš spektaklių, kuris
rė, iki teatro įkūrimo dirbusi bus pristatytas ir uostamies-
Žvejų rūmai dailininke Pamaskvės teat- tyje, – „Golemas“. Jis pasako-
18 val. mišraus choro „Cantare“
ruose. Vyriausioji teatro „Lė- ja apie mitologinį žydų perso-
koncertas „Skambančio laiko tėkmė“,
lės ir žmonės“ režisierė Žana nažą, sukurtą iš molio dulkių, „Atgyti“ šis stabas galės ja grubiame ir įžūliame Mor- jo teatro keliaujančių aktorių
skirtas kolektyvo 20-mečiui.
Demichova – aktorė, režisie- kad saugotų tautą nuo įvai- tik tada, kai ant jo kaktos bus dechėjuje, pavergusiame Go- trupė, žadama, jog spektaklis
rė ir dramaturgė. riausių pavojų. Šio persona- nupieštas „magiškas ženklas“. lemą. Žinoma, viskas baigiasi bus kupinas žaismingo humo-
PARODOS Jau pirmuosiuose spek- žo sukūrimas skirtingu laiku Golemas gerus darbus pradės laimingai ir blogis nubaudžia- ro ir dainų. Spektaklis vyksta
Prano Domšaičio galerija takliuose ji konstatavo, kad ir skirtinguose miestuose pri- daryti tik jei bus gerose ranko- mas. Atsižvelgiant į tai, kad rusų ir jidiš kalbomis.
Lenkų dailininko M.Žulavskio grafikos jos teatras – tai teatras, kuris skiriamas daugeliui asmenų. se, kitaip jis elgsis priešingai. veiksmas vyksta žydų miesto Teatro spektakliai rytoj bus
ciklo „Gilgamešas“ paroda. savo spektakliais padeda su- Žinomiausias Golemas, pagal Golemo istorija pasakoja- Berdičevo kvartalo gatvėse bei rodomi Klaipėdos koncertų sa-
Klaipėdos jaunimo centro dailės augusiesiems atsakyti į vai- vieną iš versijų, yra sukurtas ma jaunuolio Pinio meilės Ro- namuose, o vaidina Berdiče- lėje, vaikams – 13 val., o visai
studijos „Varsa“ dalyvių 11-mečio kų klausimus. Be to, „Lėlės rabino Levio Prahoje. zai kontekste, o blogis įsikūni- vo miesto Didžiojo karališko- šeimai – 18 val.
V.Stakeliūno ir 12-mečio D.Lesauskio
paroda „Dialogas su spalva“.
Kultūrpolis Argentinos dienos
Fotografijų paroda „Kiti“
Klaipėdos A.Brako dailės mokykla
Mokinių kūrybinių darbų parodos
„Parasta idėja“ (projektas) ir „Retro“
E.Gimenezas klaipėdiečius įsuko į tango ritmą
leisti visą laiką apsikabinus“, Moteris džiaugėsi, kai su-
(grafika). JURGITA
– negausiai susirinkusiai pub- šokti tango jos dukrą pakvie-
ANDRIEJAUSKAITĖ
I. Simonaitytės biblioteka likai sakė E.Gimenezas. Kar- tė pats E.Gimenezas.
j.andriejauskaite
Japonų vaikų piešinių paroda. @15min.lt tu su partnere pademonst- Vidutinio amžiaus klaipė-
M.Mažvydo pagrindinės mokyklos ravęs aistringą tango šokį, diečių pora E.Gimenezo pamo-
dailės būrelio mokinių piešinių Šeštadienį bene gražiausia sena- E.Gimenezas kvietė ir klaipė- kas stebėjo gurkšnodama karštą
paroda „Dailės pasaulis“. miesčio vieta Klaipėdoje, Frydricho diečius išmokti žingsnelių. Jo vyną. Pora teigė jau penkerius
Vaikų darbelių paroda „Kuriu literatū- pasažas, alsavo tango ritmu. patarimų mielai klausėsi ke- metus lankanti pramoginius
rinį personažą“. turios poros. šokius, tačiau tik šiemet pra-
Klaipėdos dailės parodų rūmai Čia nuo popietės miestie- dėję mokytis šokti tango. Pa-
Šokis pasirodė
Andriaus ir Nerijaus Erminų skulptū- čiai buvo kviečiami paskanau- sak klaipėdiečių, tai sudėtingas
sudėtingas E.Gimenezas su partnere pa-
ros instaliacija „Iš Pa Kuo Ta“. ti argentinietiško vyno, pasi- šokis. Šeštadienio vakarą pa- demonstravo aistringąjį tan-
„Kaunas – šiapus tapybos“. klausyti akordeono muzikos, Gražiam renginiui šešta- saže surengtas ir E.Gimenezo go. J.Andriejauskaitės nuotr.
Lietuvos fotomenininkų sąjungos pagal kurią šokamas tango. Ar- dienį sutrukdė vėjuotas ir šal- koncertas.
Klaipėdos skyriaus paroda „Kiti“. gentinos dienos pasaže vyks tas oras. Pasaže žmonių susi-
Baroti galerija visą gegužės mėnesį. rinko negausiai, tačiau daugu-
Remigijaus Treigio fotografijų paroda Vakarop pasaže surengtos ma teigė atėję su tikslu – pa-
„Septintoji gatvė“. nemokamos tango pamokos. žiūrėti, kaip šokamas tango,
Šio šokio subtilybėmis dalijo- ir paklausyti svaigios muzi-
KITI RENGINIAI si Urugvajaus lietuvis Eduar- kos. Su dukrele Kamile į pa-
das Gimenezas. „Ar jums pa- sažą atėjusi klaipėdietė Jūra-
Klaipėdos Adomo Brako dailės
mokykla tinka tango? Tai unikalus šo- tė noriai mokėsi šokio žings-
Gegužės 10-14 dienomis mokykloje kis, kuriuo galima intymiai nelių, tačiau neslėpė, jog tai
– atvirų durų dienos. bendrauti su partneriu, pra- tikrai nelengva.

kinas
CINAMON
„Atsarginis planas“ (romantinė
komedija) 12:30 14:45 17:00 19:15 21:30
„Košmaras Guobų gatvėje“
(fantastinis siaubo trileris) 13:55
16:00 18:05 20:10 22:15
„Auklė Makfi ir didysis sprogi-
mas“ (fantastinė komedija) 11:15
13:45 16:15 18:30 20:45
„Geležinis žmogus 2“ (nuotykių
trileris) 11:30 14:00 16:30 19:00 21:45
„Saulės nualinti: pasipriešini-
mas“ (drama) 14:15 17:45 21:15
„Bepročiai“ (siaubo) 22:00
„Atsisveikinimas (Laimingo
žmogaus istorija)“ 12:00
„Titanų susidūrimas“ (nuotykių
drama) 17:30 19:45
„Gyvasis vandenynas“ (dokumen-
tika) 11:45
„Kaip prisijaukinti slibiną“ (ani-
macinis filmas LT) 11:00 13:15 15:30
2010 GEGUŽĖS 10 D., PIRMADIENIS

GERONOMIKA / 5
POZITYVIOS EKONOMIKOS NAUJIENOS

Telšiškiai didžiuojasi komentaras

atgimusiu senamiesčiu
Skirtingais tempais, tačiau ga-
Arūnas
GRUMADAS
Vidaus reikalų ministerijos
Regioninės politikos
departamento Struktūrinių
na aktyviai tvarkomi, modernia fondų valdymo skyriaus vedėjas
infrastruktūra galintys girtis did-
miesčiai ir apleisti, dešimtme-
čius netvarkyti, mažesnieji mies-
tai ir miesteliai – tokia priešprie-
Projektų vykdymas įsibėgėja
ša gaji dažno lietuvio sąmonė- Lietuvos miestų, miestelių ir kaimo vietovių infrastruktūros
je. Tačiau pastaruoju metu da- atgaivinimui, jos pritaikymui gyventojų reikmėms šiuo metu
lis mažesniųjų Lietuvos miestų naudojamos trys 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiks-
mų programos priemonės, jas administruoja Vidaus reikalų
ir miestelių išgyvena tikrą atsi-
ministerija.
naujinimo periodą, vienas iš to-
Pagal pirmąją priemonę, įvardytą „Regionų ekonomikos augi-
kių miestų – Žemaitijos sostine
mo centrų plėtra“ parama skirta 7 miestams: Alytui, Marijampolei,
tituluojami Telšiai. Mažeikiams, Tauragei, Telšiams, Utenai ir Visaginui. Bendra para-
mos suma – 452 mln. Lt. Didžiausią paramą gauna Alytus (per 100
Ko gero, būtų sunku rasti mln. Lt), nes jis yra žymiai didesnis už kitus miestus, o likusiems 6
Vilniaus, Kauno ar Klaipėdos Įspūdingame, tačiau ilgą laiką in- miestams skirtos paramos sumos yra gana artimos.
gyventoją, kuris neturėtų jokių vesticijų nesulaukusiame Telšių se- Pagal antrąją priemonę 117 mln. Lt parama skiriama problemi-
giminystės ryšių mažesniuo- namiestyje dalis darbų jau atlikta, nių teritorijų plėtrai. Ji skirta 14-ai savivaldybių, LR Vyriausybės pri-
se miestuose ir miesteliuose. kitiems dar tik ruošiamasi. pažintų probleminėmis, gyvenamosioms vietovėms – miestams ir
Dažno dabartinio jauno vilnie- miesteliams, – kur gyvena per 3000 gyventojų. Tokių paramą gau-
čio ar kauniečio tėvai gyvena nančių vietovių 14-oje savivaldybių yra 19.
mažesniame mieste, o seneliai mą, miesto infrastruktūros Rekonstruojant senamiesčio ti naujus apšvietimo tinklus, Visi šie paramos gavėjai – ir didesnieji miestai, ir mažesni mies-
kilę iš dar mažesnio mieste- atnaujinimą investuota la- aikštę prie laikrodžio ir fonta- vaizdo kameras, įrengti kai teliai vykdo panašius darbus. Dažniausi viešosios infrastruktūros
lio ar kaimo. Todėl ir jaunoji, bai nedaug, nes nuolat trū- no, paklota kokybiška ir ilga- kurių gatvių atitvarus. Pla- kūrimo ir tvarkymo darbai: kompleksinis miestų centrų erdvių
ir vyresnioji karta nesunkiai ko lėšų. Situacija ėmė keistis amžė danga. Aikštelėje naujai nuojama sutvarkyti Katedros tvarkymas. Tvarkomos gatvės, šaligatviai, apšvietimas, stovėjimo
įvardija gyvenimo didmiesty- pasinaudojus ES struktūri- suprojektuoti ir įrengti elekt- aikštės tęsinį ir laiptus iki Bi- aikštelės, aikštės, parkai, pastatų fasadai, stadionai ir pan.
je ir mažesniame mieste pri- nių fondų 2007–2013 m. para- ros apšvietimo tinklai, šviestu- rutės gatvės. Šiais metais nu- Trečioji priemonė įvardyta „Prielaidų spartesnei ūkinės veik-
valumus bei trūkumus. Gry- ma. Iš viso Telšiams skirta per vai“, – pasakojo E.Kuliešienė. matyta rekonstruoti centrinį los diversifikacijai kaimo vietovėse sudarymas“, pagal ją parama
nas oras, lėtesnis gyvenimo 45 mln. Lt pagal priemonę „Re- Pasak specialistės, po rekons- miesto stadioną, kuriame tel- skiriama visų savivaldybių gyvenamosioms vietovėms – mieste-
tempas, graži gamta – tai daž- gioninių ekonomikos augimo trukcijos šioje aikštėje vyks- šiškiai galės sportuoti ir leis- liams ir kaimams, – turinčioms iki 3000 gyventojų. Pagal šią prie-
niausiai „atrandami“ provin- centrų plėtra“. ta nemažai renginių – pagrin- ti laisvalaikį. Be to, šis stadio- monę skirta parama sudaro 377 mln. Lt. Mažesniuose mieste-
liuose ir kaimuose įgyvendinami santykinai mažesni (tačiau di-
cijos privalumai. Tačiau trū- Kaip pasakojo Telšių rajo- dinės miesto šventės, mugės. nas yra svarbiausia Žemaitijos
desni nei 200 000 eurų vertės projektai), čia vyrauja dvi kryptys:
kumų taip pat yra – daugelis no savivaldybės Ekonomikos, Gerus pokyčius pastebi mies- regiono sporto bazė, joje gali
su viešąja aplinka ir bendruomeninės paskirties kultūros objek-
mini vangų kultūrinį gyveni- strateginio planavimo ir inves- to ir rajono gyventojai. būti organizuojami regioni-
tais susiję darbai.
mą, nedarbą ir gerokai apše- ticijų skyriaus vyr. specialistė nio ir tarptautinio lygio spor- Šiuo metu pagal skirtingas priemones vykdomi projektai į prie-
Nuo apšvietimo
pusias viešąsias erdves. Edita Kuliešienė, šiuo metu jau tiniai ir kultūriniai renginiai. kį pasistūmėję nevienodai, kai kurie darbai buvo stabtelėję ir dėl
sistemos – iki stadiono
Pastarasis trūkumas da- sutvarkyta aikštelė prie Telšių Taip pat suplanuota tvarkyti žiemos šalčių, o atšilus orams jie yra arba bus tęsiami.
lyje miestų ir miestelių nuo miesto bokšto laikrodžio, fon- Telšiuose tvarkoma ir akme- Masčio ežero pakrantę, kur Pagal priemonę „Regionų ekonomikos augimo centrų plėtra“
šiol bus linksniuojamas re- tano aplinka. Bendra šio pro- ninė atraminė siena Respub- atsiras pontoninė prieplauka, įgyvendinami 28 projektai už 176 mln. Lt, dar 9 projektai bus pra-
čiau, nes nemažai mažesnių jekto vertė sudarė 354 tūks. Lt, likos gatvėje. Ši rekonstruk- automobilių stovėjimo aikšte- dėti šiemet. Pagal priemonę „Probleminių teritorijų plėtra“ igy-
šalies miestų ir kaimų pasie- didžioji dalis fi nansuota iš ES cija būtina, nes kyla grėsmė, lės, vietos vaikų pramogoms ir vendinama 14 projektų už 57 mln. Lt, šiais metais bus pradėti dar
kė šimtus milijonų litų sie- struktūrinių fondų ir valsty- kad spaudžiant gruntui sienos žaidimams, pavėsinės. 4 projektai. Mažuosiuose miesteliuose ir kaimuose darbai tik pra-
kianti ES struktūrinių fon- bės biudžeto lėšų. „Telšių se- akmenys gali būti išstumti į „Manau, kad sutvarkius Tel- sideda, yra pasirašyta 41 sutartis už 109 mln. Lt.
dų parama. Ji skirta rimtam namiestis yra vienas iš sep- gatvę, be to, nėra lietaus su- šių miesto senamiestį, įrengus Galima pasidžiaugti, kad dalis darbų jau baigta, tai Druskinin-
gatvių, aikščių, skverų atnau- tynių saugomų senamiesčių rinkimo sistemos, todėl van- poilsio zonas, šios vietos taps kų stadiono projektas, įvairūs projektai Utenoje, Tauragėje, Tel-
jinimui bei apšvietimui, taip Lietuvoje. Aikštė prie miesto duo nuo kalno šlaito sunkia- tikrai patrauklesnės bei sau- šiuose, Mažeikiuose. Pagal įgyvendintus projektus šiuo metu ly-
pat bendruomeninių pastatų bokšto laikrodžio ir fontano si per sieną, dažnai dėl to žie- gesnės ir patiems telšiškiams, deriauja Utena.
atgaivinimui. yra šalia Turgaus aikštės. Ši mą šlaito šone esantis šaligat- ir mūsų miesto svečiams. Nea- Visos pagal šias tris priemones skirtos lėšos turi būti įsisavintos
vieta telšiškiams labai bran- vis būna apledėjęs. bejoju, kad įgyvendinus šiuos iki 2015-ųjų gruodžio.
Telšių gyventojai naujai
gi. Pati aikštė ilgą laiką buvo Dar šiemet numatyta tvar- projektus sumažės gyvenimo
atrado miesto aikštę
netvarkinga, negyva, žmo- kyti ir nemažą Telšių miesto se- kokybės Telšiuose ir didžiuo-
Pastaruosius kelis dešimt-
mečius Telšių viešosios erdvės
nėms nebuvo kur stabtelė-
ti, pailsėti. Dabar sutvarkyta
namiesčio zoną, apribotą ke-
liomis pagrindinėmis gatvė-
siuose Lietuvos miestuose skir-
tumas“, – pokyčius apibendri-
miestiečių balsas
beveik nesikeitė, į jų tvarky- daugiau kaip 1000 kv.m plotas. mis, mieste ketinama įreng- no E.Kuliešienė. Kokie yra gyvenimo mažesniame
Telšių raj. savivaldybės, I.Gelūno, A.Bagdono/BFL, 15min.lt skaitytojo D.Žygo nuotr., tekstai J.Vaičiūtės, J.Andriejauskaitė

mieste privalumai ir trūkumai?


Žvilgsnis į dar du besikeičiančius miestus Aurelija, inžinierė
Mažesniame mieste žmo-
Trumpa pažintis su dar dviem atgimstančiais miestais – Suvalkijos sostine tituluojama Marijampole nės tikrai geriau pažįsta vie-
ir turtinga istorija bei gražia gamta garsėjančia Utena. Abu jie taip pat įgyvendina įvairius projektus nas kitą, gerai, kad yra bend-
ruomenė.
pagal priemonę „Regionų ekonomikos augimo centrų plėtra“. Trūkumas tas, kad jaunam
žmogui mažesniame miestely-
MARIJAMPOLĖ UTENA je ne itin perspektyvu, tačiau
vyresniam tikrai geriau.
Marijampolėje daugiau kaip Utenos gyventojai jau gali
16 mln. Lt ES lėšų skirta pa- džiaugtis iš ES fondų fi-
grindinės miesto aikštės, pa- nansuotų darbų rezulta- Danutė, pensininkė
vadintos J.Basanavičiaus var- tais. Esu kilusi iš mažo mieste-
du, kompleksiniam sutvar- Miestiečių mėgstamame, lio Biržų, kur gyvenau 17 me-
kymui. Būtent šią aikštę gali- tačiau jau kurį laiką daugiau tų. Manau, kad mažesniame
ma vadinti pagrindiniu mies- dėmesio prašiusiame Daniš- miestelyje geresnis oras, nes
to traukos centru, čia rengia- kių parke įrengti mediniai mažiau pramonės. Vien dėl
mos įvairios šventės, buriasi ir pėsčiųjų takeliai, sutvarky- to verta ten gyventi. Didesnio
miesto gyventojai, ir svečiai. ti seni šaligatviai ir grįsti ta-
miesto privalumas – jaunimui
Kaip pasakojo Marijampolės savivaldybės Planavimo ir inves- kai, įrengti pontoniniai ta-
yra kur mokytis, tačiau vyres-
ticijų skyriaus vedėjas Darius Cinaitis, dabartinis aikštės užstaty- keliai apsemiamose vietose,
nio amžiaus žmogui mažas
mas susiformavo sunaikinus istorinę miesto centrinės dalies rai- taip pat nutiestas ir pontoninis tiltas. Šeimų su vaikais patogumui
dą ir neatitinka šiuolaikinio miesto mastelio. Teritorija išgrįsta įrengtos mažųjų žaidimo aikštelės. Parke taip pat sutvarkyti paplū- miestelis labai tinkama vieta.
senomis betoninėmis armuotomis plokštėmis, yra gana nema- dimiai, įrengta automobilių stovėjimo aikštelė. Pasak Utenos rajo- Tiesiog sunku įsivaizduoti mažų miestelių perspektyvas. Ne-
žas reljefo nuolydis. Po aikšte esantys vandentiekio ir nuotekų no savivaldybės Ekonominės plėtros ir projektų valdymo skyriaus manau, kad jaunimui pagerės sąlygos tobulėti, dirbti, jie nepri-
tinklai susidėvėję, juos taip pat būtina renovuoti. Anot specialis- vyr. specialistės Donatos Lubienės, gyventojai jau gali džiaugtis lygs didiesiems miestams. Be to, mažesniame mieste daugiau
to, aikštės renovacijos darbai vyksta visu tempu. Iki šių metų pa- ir sutvarkytu miesto sodu – čia rekonstruoti laiptai, įrengtos van- bendravimo, mieste didesnis susvetimėjimas.
baigos bus pakeista aikštės danga, atsiras nauji apšvietimo tin- dens surinkimo sistemos, įrengti tiltai per Vyžuonos ir Krašuonos
klai, bus renovuoti po aikšte esantys vandentiekio ir nuotekų upes, apšviesta teritorija, sutvirtinti Krašuonos upelio šlaitai. Šalia
tinklai, įrengti lietaus vandens rinktuvai, pakeisti visi želdiniai, Šaulių namų atsirado suoliukai, šiukšliadėžės, aplinka buvo pri-
Norite pasidalinti geromis naujienomis?
įrengtas požeminis viešasis tualetas, įrengta scenos pakyla, fon- taikyta žmonėms su negalia, pasodinti gėlynai. Turite klausimų? Rašykite geronomika@15min.lt
tanas. Pasibaigus remontui centrinė Marijampolės aikštė bus žy- ES fondų parama pasiekė ir Utenos gatves, uteniškiai ir atvykė-
miai patrauklesnė ir modernesnė, neabejojama, kad ir patys ma- liai jau gali džiaugtis rekonstruotomis Gedimino ir Žalgirio pės- PUSLAPĮ REMIA:
rijampoliečiai, ir Suvalkijos sostinės svečiai netruks įvertinti pa- čiųjų gatvių atkarpomis, apšvietimu, įrengtais pėsčiųjų ir dvira-
sikeitusią aplinką. čių takais, pėsčiųjų tiltukais.
2010 GEGUŽĖS 10 D., PIRMADIENIS

6 / AKTUALIJOS

Eitynės pažadino kruviną atmintį


GEDIMINAS Vilniuje Gegužės 9-osios paradą lydėjo patriotų protestai (nuotr. apačioje),
CIBULSKIS o Klaipėdoje eisenos apskritai nebuvo leista surengti, todėl žmonės
g.cibulskis rinkosi prie žuvusiųjų memorialo. I.Gelūno, J.Andriejauskaitės nuotr.
@15min.lt

Sostinės centre Lietuvos rusų sąjun-


gos (LRS) surengtą Gegužės 9-osios
paradą vakar lydėjo patriotiškai nu-
siteikę protestuotojai, primindami
sovietų nusikaltimus Lietuvai. Pro-
testuose dalyvavęs parlamentaras
Kazimieras Uoka užsiminė, jog keti-
na versti eitynių neuždraudusį Vil-
niaus merą Vilių Navicką.

Įvairiaspalvė kelių šimtų


žmonių minia, kurioje domi-
navo raudona, vakar ryte su-
sirinko prie Katedros Varpi-
nės bokšto. „Su švente, mieli
draugai“, „Su pergalės diena!“
– mitinge rusiškai kalbas pra- stovėjo du partizanų unifor- čius sovietų okupacijos. miesto tarybos narė, viena LRS
dėjo kone visi kalbėtojai. Mi- momis apsirengę ir raudonai „Tie žmonės, kurių valdžia lyderių Larisa Dmitrijeva aiški-
nia šias frazes sutikdavo pa- veidus išsidažę jaunuoliai. Vie- atėmė Katedrą iš tikinčiųjų, da- no, jog Gegužės 9-osios paradu
lankiais šūksniais, į viršų kel- nas jų laikė užrašą: „Mane nu- bar prie jos mitinguoja. Ir prie nesiekta priminti okupacijos, o
dama raudonas gėles, Rusijos, žudė Raudonoji armija“. Sąjūdžio būstinės. Blogiausia- tik pagerbti II pasaulinio karo
Lietuvos, JAV, Didžiosios Bri- Jie demonstravo, kad 1945-ųjų me sapne negalėjau įsivaizduo- aukas ir veteranus. Esą lietuviai
tanijos vėliavėles ir geltonos, gegužės 9-oji, kuri Rusijoje ti. Pirmadienį Vilniaus Tėvy- turėtų suprasti šį, daugiausia ru-
žalios bei raudonos spalvų ba- švenčiama kaip II pasaulinio nės sąjungos Lazdynų skyrius sų tautybės, Lietuvos gyventojų
lionus. Organizatoriai aiškino karo pabaiga, Lietuvai reiškė pradeda Vilniaus mero ver- norą: „Mes gerbiam tuos, kurie
dalindami šią simboliką siekę ne pergalę, o penkis dešimtme- timo procedūrą. Vakar išda- nukentėjo, kurie į Sibirą buvo iš- tino tarp parado dalyvių matąs dalyvavo eisenoje iki Mindau-
pabrėžti bendrą visų tau- vė leidimą gėjams, šian- vežti, niekas neneigia tų daly- daug rusiškos jaunimo organi- go tilto. Po to dalis parado da-
tų pergalę prieš fašizmą dien čia okupuota teri- kų. Bet mes, kurie dabar gyve- zacijos „Naši“atstovų: „Akivaiz- lyvių patraukė į minėjimą An-
II pasauliniame kare.
Tie žmonės, ku- torija“, – „15min“ sakė nam, dėl to nekalti“. „Šita šventė džiai tie, kurie organizavo sau- takalnio kapinėse.
Tuo tarpu kitoje bokš- rių valdžia atė- Seimo narys Kazimie- labai svarbi todėl, kad prieš 65 sio 16-osios riaušes“. K.Uoka su Panašią eiseną LRS norė-
to pusėje sustoję Lietu- ras Uoka, šeštadienį per metus baigėsi pats didžiausias bendražygiais juos fotografvo ir jo surengti ir Klaipėdoje, bet
vos patriotai laikė plaka- mė Katedrą iš tikinčių- gėjų eitynes Vilniuje įsi- pasaulyje karas“, – pusiau lietu- žadėjo aiškintis, kur jie gyvena: uostamiestyje leidimas nebu-
tus, primenančius mili- jų, dabar prie jos mi- vėlęs į konfliktą su poli- viškai, pusiau rusiškai aiškino „Bandysime kalbėtis, kodėl jie vo gautas. Todėl ten karo vete-
jonus sovietų vykdytos cija. Jis ir sostinės meras vienas iš minėjimo dalyvių Ki- bando realizuoti kitos valsty- ranai, artimieji ir kiti klaipė-
tremties, Ukrainos Ho- tinguoja. V.Navickas yra Tėvynės mas Petrovas. Jis tikino, jog Ge- bės interesus.“ diečiai, kaip ir kasmet, rinkosi
lodomoro, Katynės žu- Sąjungos nariai. gužės 9-oji ir Lietuvos okupacija Po kalbų skambant orkest- prie žuvusiųjų memorialo ša-
dynių aukų. Netoliese Piktinosi K.Uoka. Tuo tarpu Vilniaus – skirtingi įvykiai. K.Uoka tvir- rui Gegužės 9-osios šventėjai lia Skulptūrų parko.

trumpai
Diktanto laimėtoja
Nacionalinio diktanto finale ge-
riausiai pasirodė trečiakursė bio-
chemijos studentė iš Vilniaus Mo-
nika Glemžaitė. Ji, kaip ir antrą
bei trečią vietas konkurse užėmu-
sios vilnietė Aistė Plaipaitė ir klai-
pėdietė Greta Klimaitė bei raštin-
giausios moksleivės titulą iškovo-
jusi abiturientė Marija Abromaity-
tė iš Vilniaus, nepadarė nė vienos
klaidos. Konkursą organizavusio
savaitraščio „Atgimimas“ direkto-
rė Dalia Jankaitytė agentūrai BNS
teigė, jog „tik niuansai lėmė, kaip
buvo paskirstytos prizinės vietos“.
Sunkiausiu žodžiu šiemet konkur-
so dalyviai išrinko žodį „sūkurys“.
Šeštadienį vykusiame Nacionali-
nio diktanto finale buvo pakvies-
ta dalyvauti 111 geriausiai pirma-
me ture pasirodžiusių dalyvių, ta-
čiau atvyko 89 dalyviai.

Vizitai
Prezidentė Dalia Grybauskaitė va-
kar išvyko oficialaus vizito į Dubli-
ną, kur susitiko su lietuvių išeivių
Airijoje atstovais. Šiandien prezi-
dentė susitiks su Airijos preziden-
te Mary McAleese ir ministru pir-
mininku Brianu Cowenu aptar-
ti dvišalius santykius, ekonominį
bendradarbiavimą, pasirengimą
bendram pirmininkavimui ES ir ki-
tas aktualijas. Šiandien vakare pre-
zidentė iš Airijos vyks į Briuselį, kur
antradienį dalyvaus Pasaulio eko-
nomikos forume.
Premjeras Andrius Kubilius vakar
baigė penkių dienų darbo vizitą
JAV, kurio metu buvo pasirašyti
du svarbūs susitarimai – ketinimų
protokolas su informacinių tech-
nologijų milžine IBM steigti bend-
rą tyrimų centrą, o Vilniaus univer-
sitetas pasirašė bendradarbiavimo
sutartį su Masačusetso technolo-
gijos institutu. Šiandien ministras
pirmininkas ir jį lydinti delegacija
turėtų grįžti į Vilnių.
2010 GEGUŽĖS 10 D., PIRMADIENIS

AKTUALIJOS / 7

Prieš mažumas su plyta rankoje


LAURA GABRILAVIČIŪTĖ
rinsko, savo nepasitenkinimą
ANDRIUS VAITKEVIČIUS seksualinių mažumų renginiu Eitynių „Už lygybę“ dalyviai
ŽILVINAS PEKARSKAS išreiškė melsdamiesi prie Vil- nešėsi vaivorykštės spalvų,
niaus arkikatedros. Vėliau jie Europos Sąjungos, kitų šalių
redakcija@15min.lt
atėjo pažiūrėti eitynių. vėliavas ir įvairius plakatus.
I.Gelūno nuotr.
Atkelta iš 1 psl. Pareikšti protestą susirin-
Šeštadienio vidurdienį pra- ko ir radikalumu garsėjan-
sidėjusio renginio, pavadinto tys politikai: su palyda atvyko
„Už lygybę“, dalyvius saugo- Vytautas Šustauskas, Mindau-
jo apie pusę tūkstančio poli- gas Murza, reiškėsi Kauno vi-
cininkų ir apsauginės tvoros, cemeras Stanislovas Buškevi-
apjuosusios visą eitynių terito- čius, taip pat du Seimo nariai:
riją Upės gatvėje, šalia Neries. Tėvynės Sąjungos-Lietuvos
Tvarką saugojo ir raitoji polici- krikščionių demokratų frak-
ja, specialiosios riaušių malši- cijos narys K.Uoka ir „Tvarkos
nimo pajėgos, teritoriją žval- ir teisingumo“ frakcijos atsto-
gė pasieniečių sraigtasparnis. vas P.Gražulis.
Dalyviai, kurių buvo keli šim-
Susirėmė su policija
tai, į paradą atvežti autobusu,
kad būtų išvengta susidūrimų Pasibaigus oficialiajai eity-
su protestuoti susirinkusia mi- nių daliai, jų dalyviai sėdo į au-
nia, kurios skaičius ilgainiui pa- tobusus ir išvažiavo. Tuo me-
siekė maždaug tūkstantį žmo- tu kilo minios susirėmimai su
nių. Pastarieji įsitaisė arba ki- policija. Buvo išlaužta apsaugi-
toje Neries pusėje, arba ne ar- nė tvora, P.Gražulis su K.Uoka
čiau nei maždaug 150 metrų peršoko aptvėrimus. Policija Sulaikė 19 asmenų
nuo renginio vietos. panaudojo ašarines dujas, iš Vakar pranešta, kad nuo
Įvairių protesto formų ne- minios pasipylė plytų gabalai, siautėjančių chuliganų per sek-
trūko: pradedant homosek- kelio ženklų dalys ir kiti daik- sualinių mažumų eitynes nu-
sualus pašiepiančiais ir kri- tai. Pareigūnai trumpam sulai- kentėjo du policininkai ir fo-
tikuojančiais plakatais, bai- kė minėtus parlamentarus, po tografas, kurį nesunkiai su-
giant plaukimu upe gumine trumpo pokalbio jie buvo pa- žeidė į galvą pataikiusi ply-
valtele, kurioje keli vyrai šau- leisti. Minia nurimo tik maž- ta. Iš viso šeštadienį sulaikyta
kė „Go home!“ („Keliaukit na- daug po valandos, po to, kai 19 asmenų.
mo!“). Apie šimtą žmonių, ve- policininkai leido miniai eiti K.Uoka ir P.Gražulis gali būti
dami monsinjoro Alfonso Sva- pro užtvaras. patraukti administracinėn atsa-
komybėn už riaušių kurstymą,
be to, jiems gali grėsti apkalta
Į Vilnių grįš po 3 metų ir pašalinimas iš Seimo.
Po seksualinių mažumų eitynių Seimo narių buvo ir tarp eisenos dalyvių – kar-
Palaikė tyliai tu su kitais žygiavo socialdemokratė A.M. Povilio-
juose dalyvavę užsieniečiai džiau-
gėsi, esą Lietuva žengė žingsnį tole- Nemažai dalyvių stebė- nienė ir „krikščionis“ R.Žilinskas. I.Gelūno nuotr.
rancijos ir žmonių lygybės link. Lie- jo renginį tyliai, kai kurie aki-
tuvos gėjų lygos vadovas Vladimiras vaizdžiai palaikė jo dalyvius, prie scenos, kur buvo sakomos tovai, Nyderlan-
netrūko ir apsikabinusių tos sveikinimo kalbos. dų ambasadorius
Simonko (nuotr.) informavo, kad
pačios lyties porelių. Renginyje dalyvavo 4 Euro- Lietuvoje.
Nuo siautėjan-
kitos eitynės Vilniuje planuojamos
2013 metais. 2011-aisiais jos bus or- Eitynių dalyviai nešėsi vai- pos Parlamento nariai, Švedi- Tarp politikų čių chuliganų per
vorykštės spalvų, Europos Są- jos ES reikalų ministrė Birgitta buvo ir Seimo na-
ganizuojamos Taline, 2012-aisiais –
jungos (ES), kitų šalių vėliavas Ohlsson, tarptautinių organi- riai Aušrinė Ma-
seksualinių mažumų ei-
Rygoje. „Mūsų oponentai gali šiek
tiek pailsėti“, – šypsojosi jis. ir įvairius plakatus. Paėję ke- zacijų „Amnesty International“ rija Povilionienė tynes nukentėjo du poli-
lis šimtus metrų, jie susirinko ir „Human Rights Watch“ ats- ir savo homosek-
sualios orienta-
cininkai ir fotografas.
cijos neslepian-
tis Rokas Žilinskas. 15min.lt linis prokuroras Raimondas
žurnalistui jis sakė, kad iš pra- Petrauskas.
džių neplanavo dalyvauti ei- Vilniaus apygardos admi-
tynėse. Tačiau teismo draudi- nistracinis teismas buvo su-
mas „užmynė ant nuospaudos“. stabdęs sostinės savivaldybės
Tad pasiryžo solidarizuotis su leidimą leisti eitynes, tačiau jų
eitynių organizatoriais ir atsi- organizatoriai apskundė spren-
nešė visų vaivorykštės spalvų dimą Lietuvos vyriausiajam
vėliavėlę. administraciniam teismui ir
Prieštaringai visuomenėje šis jų norą patenkino, teigda-
vertinamą renginį, baiminda- mas, kad valstybė turi garan-
masis galimų neramumų, pra- tuoti susirinkimų laisvę ir už-
šė uždrausti laikinasis genera- tikrinti saugumą per jas.

Pasibaigus eitynėms
K.Uoka šoko per ap-
sauginę tvorą, to-
dėl buvo sulaikytas.
A.Vaitkevičiaus nuotr.

www.15min.lt/g10289
Surinkę šį adresą savo kompiuteryje arba telefone, rasite fotogaleriją

Tomas Balžekas Redakcija Vilniuje Kauno biuras Klaipėdos biuras Reklama Leidėjas: Tiražas – 50 000.
Generalinis direktorius Tel. (8-5) 210 5896 Tel. (8-37) 243 000 Tel. (8-46) 257 900 Tel. Vilniuje (8-5) 210 5895 UAB „15 minučių“, ISSN 1822-5330.
t.balzekas@15min.lt Faks. (8-5) 210 58 97 Faks. (8-37) 207 887 Faks. (8-46) 257 800 Tel. Kaune (8-37) 207 886 A.Goštauto 40 B, 01112 Vilnius.
Dienraštis platinamas Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
redakcija@15min.lt kaunas@15min.lt klaipeda@15min.lt Tel. Klaipėdoje (8-46) 257 800 Tel. 210 58 94. Faks. 210 58 97.
Asta Bliūdžiutė Redakcija neatsako už reklamos
A.Goštauto 40 B, Kęstučio g. 58, H.Manto g. 31, reklama@15min.lt info@15min.lt
Vyr. redaktorė
01112, Vilnius 44305, Kaunas 92236, Klaipėda skelbimai@15min.lt www.15min.lt turinį ir klaidas.
a.bliudziute@15min.lt

Taip dienraštyje žymimi


Jurga Vaičiūtė
Dienos redaktorė
„15min” – pirmasis nemokamas
dienraštis Lietuvoje, kurio tiražą kasmet
255300 nuolatinių skaitytojų per dieną Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
$
užsakomieji straipsniai j.vaiciute@15min.lt audituoja UAB „Ernst & Young Baltic“. „TNS Galup“, Nacionalinis skaitytojų tyrimas, 2010 m. žiema
2010 GEGUŽĖS 10 D., PIRMADIENIS

8 / PASAULIS

Šventė ne
tik Rusija
Vakar Maskvoje minint 65-ąsias Per- skrido daugiau nei šimtas kari-
galės metines vyko didžiausias ka- nių lėktuvų ir naikintuvų.
rinis paradas nuo Antrojo pasau- Pirmą kartą nuo karo pa-
linio karo pabaigos. Jame žygiavo baigos Maskvoje vykusiame
ne tik Rusijos, bet ir keturių NATO parade žygiavo šimtai karių iš
valstybių kariai. Didžiosios Britanijos, Prancū-
zijos, Lenkijos ir JAV. Pasibaigus paradui Rusijos ir užsienio šalių lyde-
Raudonojoje aikštėje žygia- Daugiau nei valandą trukusį riai padėjo gėlių ant Nežinomojo kareivio kapo,
vo per 10 tūkst. Rusijos karių, paradą stebėjo kelios dešimtys esančio prie Kremliaus. AFP/Scanpix nuotr.
riedėjo šimtai tankų, naujau- užsienio valstybių lyderių, tarp vietų Sąjungos šalių preziden- „skatina mus rodyti solidaru-
sių karinių mašinų ir branduo- jų – Vokietijos kanclerė Angela tai. Renginyje dalyvavo Latvijos mą“. „Taika tebėra trapi, o mū-
linius ginklus galinčių nešti ba- Merkel, Kinijos vadovas Hu Jin- ir Estijos prezidentai, o Lietu- sų pareiga yra prisiminti, jog
listinių raketų, virš aikštės pra- tao, taip pat dalies buvusių So- vai jame atstovavo ambasado- karai neįsižiebia akimirksniu.
rius. Į minėjimą neatvyko joks Tik kartu susitelkę galėsime
aukštas Didžiosios Britanijos įveikti dabartines grėsmes“, –
Komunistai surengė eitynes pareigūnas, Prancūzijos ir Ita- kalbėjo D.Medvedevas minė-
Rusijos komunistų partija ir jos šalininkai vakar Maskvos Tve- lijos prezidentai taip pat atšau- jimo svečiams. Jis dėkojo ka-
rės gatve surengė eitynes, skirtas Pergalės dienai. Eitynių da- kė vizitus motyvuodami euro ro veteranams už pastangas
lyviai skandavo šūkius: „Šlovė sovietinei liaudžiai – nugalėto- zoną užklupusiomis fi nansi- saugant Rusijos žmonių lais-
jai!“, „Šlovė Raudonajai armijai!“. Aktyvistai nešė SSRS dikta- nėmis problemomis. vę ir suverenumą.
toriaus Josifo Stalino ir maršalo Georgijaus Žukovo portretus, Rusijos prezidentas Dmitri- Per Antrąjį pasaulinį karą žu-
vėliavas ir plakatus su sovietine simbolika. jus Medvedevas teigė, jog Ant- vo daugiau nei 70 mln. žmonių,
rojo pasaulinio karo pamokos kurių dauguma – civiliai.

trumpai
Lipdo koaliciją
Didžiojoje Britanijoje po parla-
mento rinkimų trys daugiausia
vietų parlamente laimėjusios par-
tijos – konservatoriai (prognozuo-
jamos 306 vietos), leiboristai (258)
ir liberaldemokratai (57) – derasi
dėl valdančiosios koalicijos. Dau-
gumai parlamente reikia 326 vie-
tų. Aktyviausios derybos vyksta
tarp Davido Camerono vadovau-
jamų konservatorių ir Nicko Cleg-
go liberaldemokratų. Šeštadie-
nį partijų lyderiai derino pozici-
jas, o pokalbį vadino „draugišku ir
konstruktyviu“. Vakar partijų dery-
bininkai tęsė pokalbius. Manoma,
jog sprendimas gali būti priimtas
jau šiandien.

Žuvo angliakasiai

Vakarų Sibire, Kemerovo srity-


je esančioje anglių šachtoje „Ra-
spadskaja“, per du metano dujų
sprogimus žuvo mažiausiai 12 an-
gliakasių, dar 59 buvo paguldyti į
ligonines. Pirmasis sprogimas nu-
griaudėjo vėlų šeštadienio vaka-
rą, tuo metu šachtoje buvo dau-
giau kaip 350 žmonių. Didžiąją
dalį jų pavyko išvesti į paviršių, o į
šachtą nusileido gelbėtojai. Praė-
jus 4 valandoms po sprogimo, jau
po vidurnakčio, šachtą sudrebino
antrasis sprogimas. Pranešama,
Puslapis parengtas pagal „Reuters“, CNN, BBC, „RIA Novosti“ ir „15min“ inf.

jog po žeme liko įkalinti 83 žmo-


nės – 63 angliakasiai ir 20 gelbė-
tojų. Gelbėjimo darbai buvo lai-
kinai sustabdyti. Juos ketinta at-
naujinti vakar vakare šachtai iš-
sivėdinus.

Taikos derybos
Artimuosiuose Rytuose vakar pra-
sidėjo netiesioginės taikos de-
rybos tarp Izraelio ir palestinie-
čių. Pranešama, jog deryboms
tarpininkaus JAV specialusis pa-
siuntinys Artimiesiems Rytams
George‘as Mitchellas. Tikimasi, kad
oficialios derybos prasidės per ar-
timiausius 4 mėnesius. Palestinie-
čiai nutraukė taikos derybas po to,
kai Izraelis pradėjo karinę operaci-
ją Gazos ruože 2008 metais.
2010 GEGUŽĖS 10 D., PIRMADIENIS

SPORTAS / 9

„Žuvėdros“ auksą atėmė švedas


AURIMAS
TAMULIONIS
a.tamulionis
@15min.lt

Klaipėdos universiteto sportinių šo-


kių pagrindinė „Žuvėdros“ koman-
da Brėmene (Vokietija) vykusiame
Lotynų Amerikos šokių Europos an-
samblių čempionate turėjo tenkin-
tis sidabro apdovanojimais.

„Tai nėra nei pergalė, nei


pralaimėjimas. Šiame sporte
paprasčiausiai yra labai daug
politikos ir subjektyvumo. Dar
prieš varžybas buvo aiškiai
matomas nusiteikimas prieš
mus“, – vakar, su komanda
keliaudamas į Lietuvą auto-
busu, pasakojo kartu su žmo-
na Skaistute „Žuvėdros“ šo-
kėjus treniruojantis Romal-
das Idzelevičius.
Nuskriaudė švedas
Pernai Vilniuje septintą
kartą (1999, 2001, 2003–2006
ir 2009 m.) Europos čempio-
nais tapę pagrindinės „Žuvė- Skaistutės ir Romaldo Idzelevičių auk-
lėtiniams Vokietijoje nepavyko apginti
dros“ komandos šokėjai šiemet
pernai Vilniuje iškovoto senojo žemyno
finale buvo priversti nusileisti čempionų titulo. Š.Mažeikos/BFL nuotr.
varžybų šeimininkams – Brė-
meno „Grun–Gold–Club“ (Vo-
kietija) kolektyvui. skritai Švedija visiškai neturi jis – būtume laimėję“, – pasa- už iškovotą medalį pradžiugi- komplimentų“, – džiaugėsi menės „Vera“ (Rusija) šokėjams,
Trys teisėjai lietuvių pasi- jokio šokių ansamblio. Kai rei- kojo R.Idzelevičius. no jo auklėtinių pasirodymai. R.Idzelevičius. o pirmenybėse iš viso varžėsi
rodymą finale įvertino pirmą- kėjo rodyti savo vertinimus, jis Pagrindinė komanda čempio- Europos bronza atiteko Tiu- 17 ansamblių iš 9 valstybių.
Džiaugėsi pasirodymais
ja vieta, du – antrąja, teisėjas nuolat maišėsi – niekaip nesu- nate pristatė naują pagal „Scor-
iš Vokietijos mūsiškiams skyrė prato, ką rodyti ir kam rodyti. Nepaisant akivaizdžiai ne- pions“ muziką pastatytą prog-
ketvirtąją, o Švedijos atstovas – Jo suvokimą puikiai iliustruo- sutapusios teisėjų nuomonės, ramą – „Aš einu kaip uraga-
Švedijos teisėjo suvoki-
tik penktąją vietą. Šokėjus ver- ja faktas, jog mūsų antrąją ko- „Žuvėdros“ vadovas nebuvo nas“, o antroji komanda, fi- mą puikiai iliustruoja fak-
tino ir teisėjas iš Lietuvos Vla- mandą jis įvertino geriau nei linkęs krimstis. nale užėmusi penktąją vietą,
dimiras Fedosovas. pirmąją – nors antrosios koman- „Sportas yra sportas. Vie- sušoko prieš kelerius metus
tas, jog mūsų antrąją komandą jis
„Mus mėgino pasodinti pa- dos lygis yra žymiai žemesnis. ną kartą laimi, kitą kartą – pra- kurtą „Cuba“. įvertino geriau nei pirmąją – nors
tys vokiečiai ir dar turėjo drau- Kiti teisėjai vertino normaliai laimi. Nieko nepadarysi“, – pri- „Abi komandos pasirodė
gą švedą, kuris tokiose varžy- ir gerai, todėl per tą vieną šve- dūrė R.Idzelevičius. virš savo galimybių. Nauja
antrosios komandos lygis yra žy-
bose teisėjavo pirmą kartą. Ap- dą mes ir pralaimėjome. Jei ne „Žuvėdros“ trenerį labiau pagrindinės komandos prog- miai žemesnis.
rama daug kam darė įspū-
dį – sulaukėme tikrai daug Sakė R.Idzelevičius.
2010 GEGUŽĖS 10 D., PIRMADIENIS

SPORTAS / 11
Formulė-1
Nugalėjo australas Taurę išsivežė latviai
Pagrindinis tradicinio ralio „Vil-
nius 2010“ prizas – Vilniaus mies-
to mero taurė – šiemet iškeliavo
į Bauskę. Ją išsivežė Mario Neik-
šano ir Raivio Jansono ekipažas
M.Webberis (nuotr. apačio-
iš Latvijos.
je) per savo karjerą „Formu-
lėje-1“ iškovojo trečiąją per-
galę. AFP/Scanpix nuotr. Nuo pirmojo greičio ruožo
lyderių poziciją užėmę latviai
pranašumą išsaugojo iki pat
ralio pabaigos. Devynis grei-
čio ruožus (iš viso – 110,4 km
atstumą) M.Neikšano vairuo-
jamas „Mitsubishi Lancer Evo
Barselonos trasoje (Ispanija) vakar los laiptelio užlipo vokietis IX“ automobilis įveikė per 58
vykusiame penktajame šių metų Sebastianas Vettelis („Red min. 32,9 sek. – vidutiniu 113
„Formulės-1“ čempionato etape už- Bull“) – vėl neišvengęs tech- km/val. greičiu.
tikrintai nugalėjo australas Markas ninių problemų ir fi nišą pa- „Jokių išankstinių tiks-
Webberis. siekęs nepaisant stabdžių ge- lų šiame ralyje neturėjome. Į
dimo. Bendrojoje pilotų ri- jį atvykome kaip į gerą treni-
Iš pirmosios starto pozi- kiuotėje lyderiu išliko čem- ruotę, kuri mums pravers ge- M.Neikšanas (d.) ir šturmanas R.Jansonas džiau-
cijos lenktynes pradėjęs ir nė piono titulą ginantis britas gužės 15-ą vyksiančiame la- gėsi Vilniaus miesto taure. Organizatorių nuotr.
akimirkai lyderio pozicijos iš Jensonas Buttonas (70 tšk.) bai atsakingame Talsių (Lat-
rankų neišleidęs „Red Bull“ ko- iš „McLaren“, Barselonoje fi- vija) ralyje. Tačiau, kai mums vos čempionate mes
mandos pilotas iškovojo pirmą- nišavęs penktas. Antrą vietą pavyko laimėti pirmuosius du juk nugalėjome. Lat-
ją pergalę šiame sezone ir tre- lenktynininkų įskaitoje uži- greičio ruožus, supratome, jog vijoje automobilių ra-
čiąją – per savo karjerą. ma F.Alonso (67 tšk.), trečią galime išpešti kažką daugiau, lis yra sportas Nr. 1.
„Šis rezultatas yra nuosta- – S.Vettelis (60 tšk.). nei geros treniruotės pamo- Na, galbūt po ledo
bus. Prie pergalės prisidėjo vi- Konstruktorių taurėje pir- kas“, – po lenktynių prisipa- ritulio. Todėl nerei-
sa komanda. Visi įdėjome savo mąją vietą išsaugojo „McLaren“ žino M.Neikšanas. kia stebėtis, kad at-
indėlį, pilotas taip pat, ir aš esu (119 tšk.), tačiau jai ant kulnų Antroji vieta „Vilniaus 2010“ v ykę latviai laimi
nepaprastai sujaudintas“, – po lipa „Ferrari“ (116 tšk.) ir „Red ralyje atiteko nugalėtojo bro- varžybas“, – teigė
finišo džiaugėsi M.Webberis. Bull“ (113 tšk.). liui Andžiui ir šturmanui Pe- V.Švedas.
Apmaudžiai lenktynių ne- Kitas, šeštasis, teriui Dzirkaliui. Tokį patį au- Ketvirtoje abso-
baigė antrojoje vietoje važia- šios sezono „Formu- tomobilį vairavę latviai atsili- liučios įskaitos vie-
vęs Lewisas Hamiltonas – iki lės-1“ pirmenybių ko 10,1 sek. toje liko Roko ir In-
finišo likus vos dviem ratams etapas vyks jau po gos Lipeikių eki-
V.Švedas – trečias
sprogo „McLaren“ bolido pa- savaitės, gegužės 16 pažas (+ 38,5 sek.),
danga. Varžovų „dova- dieną, Monte Aukščiausią vietą iš lietu- penktoje – Ramūnas ralio įskaitoje važia-
nėlėmis“ pasinaudo- Karle (Mo- vių Vilniaus ralyje užėmė Vy- Čapkauskas su Tomu Šipkaus- vę sportininkai), fi nišą pasie- tuo, kad nebuvo rimtų ava-
jo ispanas Fernando nakas). tautas Švedas ir Žilvinas Saka- ku (+ 43,3 sek.). kė vos 33. rijų ir nukentėjusių, o skin-
Alonso („Ferrari“), lauskas. 14,7 sek. nuo pirmos „Nors nė viename raly- tis kelią fi nišo link daugumai
Finišavo – vos pusė
vietinių gerbėjų vietos atsilikę praėjusių metų je nebūna, kad fi nišuotų vi- sukliudė techniniai gedimai
džiaugsmui šių lenktynių nugalėtojai ten- Iš 64-ių prie „Vilniaus 2010“ si, pradėję lenktynes, tačiau ir kitokios nesėkmės“, – sakė
užėmęs ant- kinosi trečiąja pozicija bendro- ralio starto linijos išsirikiavu- pusė iškritusiųjų – neįprastai varžybų vadovas Gražvydas
rą vietą. joje įskaitoje ir pirmąja – ant- sių ekipažų (44 – profesiona- daug. Belieka guostis nebent Smetonis.
Ant pas- rajame Lietuvos automobilių lai iš Lietuvos, Latvijos ir Ru-
kutiniojo nu- ralio čempionate (LARČ). sijos; 15 – Lietuvos pirmeny- www.15min.lt/rally
Surinkę šį adresą savo kompiuteryje arba telefone, rasite visą straipsnį
galėtojų paky- „Kodėl tik trečias? Lietu- bių „B“ lygos dalyviai ir 5 – ne

„Šiauliams“ liko žingsnis


„Šiaulių“ krepšinio klubą nuo sep-
tintosios iš eilės Lietuvos krepši-
nio lygos (LKL) bronzos skiria vos
viena pergalė.

Mažojo LKL finalo seri-


joje iki trijų pergalių Antano
Sireikos (nuotr.) auklėtiniai į
priekį rezultatu 2:0 išsiveržė,
kai išvykoje po atkaklios kovos
97:94 palaužė Utenos „Juven-
tus“ krepšininkus.
„Tikėjausi atkaklios kovos, Tuo tarpu didžiajame LKL
bet nemaniau, jog mačas klos- fi nale, kuriame kovojama iki
tytis taip lygiai. Tačiau pabai- keturių pergalių, kol kas pu-
goje įrodėme, kad esame stip- siausvyra – 1:1. Vilniaus „Lie-
resni. Stengsimės laimėti na- tuvos rytas“ atsitiesė po ne-
muose ir užbaigti seriją“, – pa- sėkmės pirmosiose rungtynė-
sakojo A.Sireika. se namuose ir, išvykoje 75:64
Trečiasis dėl LKL bron- palaužęs Kauno „Žalgirį“, išly-
zos kovojančios poros mačas gino serijos rezultatą. Trečia-
trečiadienį, gegužės 12 dieną, sis poros mačas šiandien bus
vyks Šiauliuose. žaidžiamas Vilniuje.
Puslapis parengtas pagal „Visus Bonus“, Kaunas.lt/regbisS ir „15min“ inf.

www.15min.lt/sportas
Surinkę šį adresą sužinosite, kas laimėjo Eurolygos finalą

Seriją nutraukė Ukraina


Lietuvos vyrų regbio rinktinė prisi- kos etape dukart rungtyniaus
minė pralaimėjimo skonį. Nuo 2006- su Europos čempionato 1 divi-
ųjų besitęsusią rekordinę 18-os iš ei- ziono 3-ios vietos laimėtoja Ru-
lės laimėtų tarptautinių varžybų se- munija. Mače su Ukraina lie-
riją nutraukė Ukraina. tuviams daugiausia taškų su-
rinko Gediminas Marcišaus-
Šeštadienį Šiauliuose re- kas – 11. Tarptautinės regbio
zultatu 16:27 (6:20) pripažinę federacijos (IRB) sudaromoje
ukrainiečių pranašumą lietu- geriausių pasaulio vyrų regbio
viai prarado galimybę iškovo- rinktinių klasifikacijoje Lietu-
ti kelialapį į 2011 metų pasau- vos (51,54 tšk.) komanda užima
lio regbio čempionatą. Tuo tar- 36-ąją, o Ukraina (53,28 taško)
pu Ukraina penktajame atran- – 30-ą vietą.
2010 GEGUŽĖS 10 D., PIRMADIENIS

12 / SKELBIMAI

Parduoda
Akcija! Šarvuotos laukinės ir vidinės
Nekilnojamasis turtas
Padedu nupirkti, parduoti nekilnoja-
Transportas
A.Bružo įmonė parduoda naudotas
KRIZIŲ ĮVEIKIMO
CENTRAS
durys, garažo vartai, plastikiniai lan- mąjį turtą. Atlieku visus žemės, pastatų autodalis. Perka automobilius ardy-
gai minimaliomis kainomis. Tel.: 8 603 matavimus. Tel. 8 647 00533. mui. Priimame užsakymus. Upelio g. 36,
10867, 8 640 17207. Klaipėda. Tel. 8 686 04260.
Nebrangiai parduodu 69 kv.m gerai AUTOMOBILIŲ SUPIRKIMAS 1990 - Nemokama pirminė psichologo pagalba
suremontuotą, šviesų butą antrame 2010 m. SKUBIAI IR BRANGIAI.
aukšte Klaipėdos Senamiestyje prie Tel. 8 654 40004. kiekvieną darbo dieną
pat Teatro aikštės, yra vieta mašinai.
Po butu pirmame aukšte yra 30 kv.m Autoserviso paslaugos, autodiagnos- nuo 16 iki 20 val.
neįrengta patalpa. Name tik trys gy- tika, variklio, važiuoklės remontas. Tai-

Mulčių (smulkintą pušų žievę), kom-


ventojai. Tel. 8 623 92031. komos nuolaidos iki 10%. Darbo laikas
nuo 10-19 val. Tel. 8 684 25364.
www.krizesiveikimas.lt
postinę žemę 50 l – 10 Lt (maišeliais) Išnuomočiau kambarį merginai, senu- Perkame įvairių markių automo-
Atvežame. Tel. 8 604 95317. kui arba senutei. Naujakiemio gatvė. bilius, gali būti su defektais ar be
Parduodamas čekų gamybos alaus bra-
Tel.: 8 46 344602, 8 676 70505. jų iki 15000 Lt. Pasiimame patys. Statyba, remontas Perka
voras (70 tūkst. Lt). Tel. 8 639 48897. Tel. 8 648 21921. Daugiabučių namų elektros instalia- Perkame mišką su žeme arba iškirti-
UAB "Autostabila" parduoda automo- cijos renovavimas, techninė priežiūra, mui visoje Lietuvoje. Tel. 8 698 55325,
Vištų kumpeliai - 4.9, vištų sparne-
liai - 4.59, sprandinė - 10.80, šon- Mokslas bilius dalimis ir superkame automo- dokumentacija. Atestuota bendrovė.
Tel. 8 687 13130.
www.dzukijosmediena.lt.
kauliai - 7.90, grill dešrelės - 3.99, bilius ardymui. Detalių paieška. Tel.
pangasijos filė - 5.99, menkės filė B kat. vairavimo kursai. Galima išsimokė- +370 685 10098, el. p. autostabila@
tinai. Nuolaidos. Papildomo vairavimo Kvalifikuota statybininkų brigada pila
s/o - 6.90, lašišos š/r - 3.99. Kaina balticum-tv.lt . pamatus, kelia mūrą, dengia stogus,
su PVM! Klaipėda, Šilutės pl. 23, 13 pamokos. Liepojos g. 12 (Miško kv.
atlieka apdailą. Tel. 8 606 91512.
sandėlys. Tel. 8 464 15111. "Rimi" IIa.), tel. 8 675 32694.
MAŽIAUSIOMIS KAINOMIS! Bitu-
Centre esanti vairavimo mokykla "Ven-
jora" renka naujas grupes (B kat.) Nuo-
Pranešimai minių stogų dengimas ir reno-
BALKONŲ STIKLINIMAS. Slankio- vacija. Bituminė danga visų tipų
jantys švediški anoduoto aliuminio laidos studentams! Herkaus Manto g. Neįgaliojo pažymėjimą NP Nr.
stogams. WWW.BALTICROOF.LT.
profilių langai. Pertvarų, terasų 31, ŽEMAITIJA (IIIa.), tel. 8 46 210363, 0288829, išduotą 2008-02-19 lai-
Tel. 8 620 43518.
montavimas. PLASTIKINIAI LAN- el.p. venjora@gmail.com . kyti negaliojančiu.
GAI. ŠARVUOTOS DURYS. www. Meistro pagalba: santechnika, elek-
sistemax.lt, el.p. kl.sistemax@ tra, buitinė technika, tvirtinimai,
apdaila t.t. Išsikvieskite meistrą
gmail.com. Minijos 2, Klaipėda.
Tel.: 8 675 66117, 8 601 05036,
Baldai tel. 8 618 00700.
8 46 496873.
Sienų, grindų apšiltinimas į oro tarpus.
EKOvata, termoputa, polistireno granu-
lėmis. 1 kv.m - nuo 7 Lt. Konsultuojame
visoje Lietuvoje. Tel. 8 689 68528.
Vidaus apdaila, stogų keitimas, sienų
šiltinimas, kapitalinis butų ir namų
remontas, santechnika. Rekomen-
dacijos. Medžiagų pristatymas.
Tel. 8 657 92330.
Poilsis, turizmas
Grožis, sveikata
Išblaivinimas visą parą. Pri-
klausomybės ligų gydymas.
Tel. 8 606 91150.

Kita
Jauna Pralgauskų šeima prašo
pagalbos, nes tai - vienintelė
galimybė padėti jų sūnui Asti-
jui, kuriam reikalinga kochlearinė
implantacija (klausos implantai).
Vieno implanto kaina – apie 78 000
Lt. Jaunai šeimai, kurioje dėl vyrą
ištikusios nelaimės, yra tik vienas
dirbantysis, tai labai dideli pinigai.
Šeima prašo paremti, pervedant
pinigus į Labdaros ir paramos
fondo „Saulė danguje“sąskaitą:
LT804010043300087158, kodas
300100911, adresas Birutės g. 5,
Akmenė. Visa Jūsų suteikta finan-
sinė parama bus skirta Pralgaus-
kų sūnaus operacijai finansuoti.
Informacija tel.: 8 670 46688,
8 683 23573.
2010 GEGUŽĖS 10 D., PIRMADIENIS

SKELBIMAI / 13
Siūlo darbą Ꮮ Dingusių be žinios, pagrobtų žmonių
paieška visame pasaulyje .
Garantuotos darbo vietos Londone.
Išvykimas kiekvieną penktadienį. Tel.
8 601 88007, el.p. laurynas.lauren@
Nemokamas įdarbinimas Olandi-
joje! Žemės ūkio dabai moterims.
Tel. 8 5 2131164, www.qbis.lt.
Ꮮ Judėjimas prieš prekybą žmonėmis skelbkites
gmail.com. Ꮮ Visokeriopa pagalba aukoms ir jų artimiesiems
Siūlome darbą padavėjams (-oms), Ꮮ Konsultacijos
Darbui restoranuose - naktiniuose administratoriams (darbas naktį). Rei- SMS žinutėmis
klubuose Norvegijoje reikalingi
profesionalūs barmenai bei pa-
kalavimai: anglų kalbos mokėjimas,
komunikabilumas, atsakingumas. Tel.: +370 653 32237 1. Žinutės tekste rašykite:
davėjos. Reikalavimai: patirtis, CV siųsti el. paštu: personalas@ info@inspectorsoffice.eu | www.inspectorsoffice.eu VLN (Vilnius), KNS (Kaunas) arba KLP (Klaipėda)
stiprios anglų kalbos žinios, ko- oldporthotel.lt. Informacija
munikabilumas. Tel. 8 5 2159992, tel. 8 698 06796 darbo dienomis nuo (tarpelis) SKELBIMO TEKSTAS (ne daugiau
el.p. job@nstgroup.lt. 8.00 iki 17.00. kaip 160 ženklų) ir siųskite telefonu 1395.
2. Sulaukę atsakymo žinutės,
siųskite dar vieną žinutę, jos tekste įrašydami:
Tapk kraujo donoru! VLN (Vilnius), KNS (Kaunas) arba KLP (Klaipėda)
(tarpelis) PATVIRTINU.
VŠĮ Nacionalinis Kraujo Centras. Naikupės g. 28, Klaipėda. Tel. 366 055.

Dėmesio!
Paslaugos Neišsiuntus patvirtinimo(-ų), skelbimas
nebus išspausdintas. Mokestis už skelbimą
Didelių ir vidutinių skylių gręžimas. (20 Lt/40 Lt) bus įtrauktas į jūsų sąskaitą.
Kilimų, minkštų baldų valymas. Va-
Kiaurymes gręžiame įvairaus gylio,
lymas po statybos ir remonto darbų.
įvairiu kampu. Tel. 8 687 13130. Norėdami įsidėti skelbimą į visų trijų miestų
Tel.: 8 657 94361, 8 657 94363.
Nemokamai išvežame nebenaudo- laikraščius, vietoj trumpinių VLN, KNS, KLP
jamą buitinę techniką – šaldytuvus, rašykite N (patvirtinimo žinutėse - taip pat).
skalbykles, virykles ir kitus elek-
tronikos prietaisus. Dirbame ir su
įmonėmis. Tel. 8 641 99000.
Profesionalios foto ir video
paslaugos. www.sreklamos.lt. Mokamos linijos telefonu
Tel. 8 677 04142.
Pasiskelbti galite ir iš fiksuotojo ryšio telefono.
8 900 84001 - 20 Lt sąskaita,
(skelbimas iki 20 žodžių).
8 900 88020 - 40 Lt sąskaita,
(skelbimas iki 20 žodžių).

Biure Klaipėdoje
EUROSKYRYBOS – MŪSŲ PAVADINIMAS PASAKO VISKĄ: UAB „15 minučių“
EUROPIETIŠKAI, GREITAI, PIGIAI, KOKYBIŠKAI! Adresas: Herkaus Manto g. 31 (III a.)
Kalvarijų g. 44-1, LT-09304, Vilnius Tel.: 8 677 87377, 867020813
El. paštas: euroskyrybos@gmail.com www.euroskyrybos.lt Tel.: 8 46 257 900, 8 655 34274
El. paštas: skelbimaiklaipeda@15min.lt
GYDYMO ĮSTAIGOJE PATYRĖTE ŽALĄ? Kreipkitės į mus! Mes nepralai-
mėjome nei vienos bylos prieš gydymo įstaigas! „Asmenų, nukentėjusių
nuo gydymo įstaigų ir gydytojų teiktų medicininių paslaugų asociacija“
Tel./faks. (8-5) 237 58 62. Mob. tel. 868740002 www.medicinoszala.lt

TURITE NUSISKUNDIMŲ DĖL TEISĖJŲ DARBO? Kreipkitės į mus!


„Nacionalinis teisėjų drausminės atsakomybės centras“ „Lietuvos spauda“ + „R-Kiosk”
Tel./faks. (8-5) 237 58 62. Mob. tel. 868740002
Nuo šiol skelbimai priimami
TURITE SKOLININKŲ? NORITE IŠSIVADUOTI NUO NEPAGRĮSTŲ KREDITO- ir „Lietuvos spaudos“ kioskuose
RIŲ REIKALAVIMŲ? Kreipkitės į mus! Išspręsime Jūsų problemą greitai, bei „R-Kiosk“ parduotuvėse
teisėtai, veiksmingai! „Nacionalinis žalos ir skolų išieškojimo centras“
Mob. tel. 868740002, (8-5) 237 58 63, www.skolorana.lt Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje.

Laikraščio „15min“
tiražo auditą atlieka
tarptautinė
audito bendrovė
„Ernst & Young“
2010 GEGUŽĖS 10 D., PIRMADIENIS

14 / PRAMOGOS

„Ir žvaigždės gali

/porele
Visą fotogaleriją rasite www.15min.lt
būti padugnėmis“
Holivudo legenda tapusiam me mėšle jie iš tiesų „Geležiniame žmo- kad jam žodis žvaigždė tėra
57-erių aktoriui Mickey Rourke‘ui gyvena“, – nevynio- guje“, kai pirmą die- raidžių rinkinys, o iš tiesų jis
2008-aisiais iš šešėlio į kino pasau- damas žo- ną paprašiau puo- gerbia vos keletą kino verslo
lio aukštumas padėjo grįžti ma- džių į vatą delio kapuči- atstovų ir aktorių.
žo biudžeto fi lmas „Imtyninin- teigė akto- no, manęs tuoj „Galite būti visiška pa-
kas“ (angl. „The Wrestler“), o ką rius. pat pasiteira-dugne ir kartu sušikta gar- porelė
tik pasirodžiusiame filme „Gele- Jis visiškai vo „kokios rū- sia žvaigžde. Kai kurie akto-
žinis žmogus 2“ jis atliko spalvin-
gą rusų išradėjo vaidmenį.
rimtai pasakojo,
kad filmuodama-
šies kapučino no-
rėčiau“, – juokėsi
riai yra gerbiami dėl to, kad
filmas, kuriame jie nusifil-
Diana ir Nerijus
sis „Imtyninin- M.Rourke'as. mavo, uždirbo 200 milijo- Kartu 8 mėnesius. Sako, kad geriausiai
jų santykius atspindi
Žurnalas „Parade“ akto- ke“ net neturėjo Aktorius ti- nų baksų. Bet jie vis tiek yra posakis „pora – kaip tvora“.
riaus pasiteiravo, ar dabar-
tinė sėkmė kine reiškia, kad
savo kėdės.
„O filmuo-
k ino, tikras šlamštas. Jų negerbiu,
anksčiau dažniausiai saky-
„15min“ porelės konkursas!
su amžiumi pasikeitė anks- jant is davau jiems tai į akis“, – sa- Atsiųskite mums pačią originaliausią savo
čiau kūr ybines komandas vo kritišką požiūrį aiškino nuotrauką,
parašykite, kiek laiko jūs draugaujate ir
už ką labiau-
gąsdinęs jo charakteris? Juk M.Rourke'as. Jis pridūrė su- siai vienas kitą mylite. Kiekvieną pirma
dienį skelb-
jis ne tik garsėjo grubumu, pratęs, kad taip nebeturi elg- sime porą-nugalėtoją ir įteiksime jai
300 Lt vertės
bet ir buvo metęs kino kar- tis, nes tai – verslas. kvietimus į „Vichy“ vandens parką Vilniu
je. Laiškų
laukiame adresu konkursai@15min.lt
jerą dėl bokso. „Jei pataikausite reikiamam
„Man nesvarbu, ar projek- žmogui, nusifilmuosite viena-
tas didelio, ar mažo biudžeto. me dviejuose padoriuose fil-
Kartais nepriklausomos kino
juostos būna pernelyg sudėtin-
muose ir jūsų karjera prasi-
tęs dar dešimtmečiui. Tai- dienos citata
go siužeto ir jas apskritai sun- gi dabar aš užsičiaupiau ir
ku suvokti. Tai neteisinga, juk tiesiog rūpinuosi savo šu- Norėdami išlaikyti Sandros
M.Rourke'as ironiškai atsiliepia apie Holivu-
kinas daugeliui žmonių tie-
siog būdas pamiršti, kokia-
do šlovės standartus. AFP/Scanpix nuotr.
nimis“, – ironizavo kino
veteranas.
Bullock privatumą, nekomen-
tuosime, kur ji ketina gyventi.
Vardai-lyderiai
Naujas kino galiūnų projektas Nors dabar ji nedalyvauja
jokiame projekte, ji pasi-
Ilgai slėpto „Žvaigždžių kelio“ kas, nors ir užminė daug mįs- Naujojo filmo biudžetas
(angl. „Star trek“) režisieriaus lių, yra tarsi patvirtinimas, yra apie 40–50 mln. JAV dole-
J.J.Abramso ir Steveno Spielbergo kad naujas filmas nebus jo- rių (apie 108–136 mln. Lt).
naudos proga grįžti į darbą.
slapto projekto treileris savaitga- kio kito projekto tęsinys, kaip Palyginimui – Jameso Ca- Neigdami gandus, neva S.Bullock meta
lį buvo parodytas JAV ir kaipmat manyta anksčiau. merono „Įsikūnijimo“ (an- aktorystę ir pasineria į įvaikio Louiso
išplito internete. Kino juostos siužeto deta- gl. „Avatar“) biudžetas bu- Bardo globos džiaugsmus, sakė ak-
lės neviešinomos, tačiau veiks- vo 237 mln. JAV dolerių (apie torės atstovai.
T.Lautneris ir K.Stewart. „Super 8“ pavadintas fil- mas vyksta 1979-aisiais. 643 mln. Lt).
mas turėtų pasirodyti 2011-ųjų
Paaiškėjo, kad „Saulėlydžio“ vasarą.
sagos manija persikėlė į tikrą gy- Parodytame „Super 8“ rek-
venimą – praėjusiais metais po- laminiame filmuke matyti
puliariausiais kūdikių vardais JAV oro laivynui priklausan-
tapo Bella ir Jacobas. tis traukinys, gabenantis me-
Amerikos socialinės apsau- džiagas iš „51-osios“ teritori-
gos tarnybos duomenimis, daž- jos į Ohajo valstiją.
niausiai mergaitės vadintos pa- Jis įsirėžia į sunkvežimį.
gal pagrindinę filmo „Saulėly- Tuomet parodoma, kad vie-
dis“ heroję, kurią vaidino Kristen name iš vagonų kažkas sten-
Stewart. Berniukų vardų lyderis giasi išsigauti į laisvę, lenk-
– vilkolakis Jacobas, kurį įkū- damas metalą.
nijo Tayloras Lautneris. Išplitęs reklaminis filmu-

tv gegužės 10 d. www.15min.lt/tvprograma

15.15 TV serialas„Nuodėmingoji“ (51) (N-7). 16.15 TV seria- 15.30 TV serialas „Indiškos aistros“ (17). 16.30 TV serialas 15.00 Svarbus pokalbis. (kart.). 15.35 Animacinis serialas 15.00 Kultūrų kryžkelė. 15.15 Dokumentinis serialas„Gyvū- 15.40 „Meilės eilės Bobiui Longui“. Drama. JAV, 2004 m.
las„Svetimas veidas“ (97) (N-7). 17.15 TV serialas„Gedimino „Velniūkštė“ (9). 17.35 Kryžminė ugnis. Aktualijų laida. „Vaiduoklių istorijos“ (52). 16.05 Juokingiausi žmonės ir nų gelbėtojai“ (75). 15.45 TV serialas„Švelnusis Benas“ (51). (N-7). 17.45 Kultūra+. Pažintinė kultūrinė laida. Vedėja
11“ (9) (N-7). 18.25 Susitikime virtuvėje. Kulinarijos laida. Vedėjas R.Musnickas. Tiesioginė transliacija. 18.40 Misija: gyvūnai. 16.45 Asgardo kovotojai (N-7). 17.45 Nepaaiški- 16.15 TV serialas „Namelis prerijose“ (64). 17.15 TV serialas K.Skrebytė (kart.). 18.15 Dokumentinis serialas „Ką mes
18.45 TV3 žinios, kriminalai. 19.00 TV3 sportas. 19.05 TV3 darbas. Edukacinė laida. 18.45 Žinios. 19.05 Sportas. 19.08 nami faktai. Sensacijų dokumentika (N-7). 18.45 TV serialas „Diagnozė: žmogžudystė“ (73) (N-7). 18.15 Šiandien. Aktu- valgome?“ (9). 18.45 Dokumentinis serialas „Pasaulinė
orai. 19.10 TV serialas„Amžini jausmai“ (68) (N-7). 19.40 Be Orai. 19.10 Kakadu. Pramoginė-informacinė laida. Vedėjai „Mentai. Sudužusių žibintų gatvės“ (N-7). 20.00 Žinios. alijų laida (su vertimu į gestų kalbą). 18.35 Sportas. 18.40 sunkvežimių ekspedicija“ (49). 19.45 Ieškokime geriausio!
grimo (N-7). 20.30 Gyvenimas yra gražus. Gyvenimo būdo U.Skonsmanaitė ir T.Ališauskas (N-7). 19.40 Nuo... iki... Gy- 20.14 Kriminalai. 20.17 Verslas. 20.20 Sportas. 20.23 Orai. Orai. 18.45 TV serialas „Senis“ (162) (N-7). 19.55 Idėjų Prekių ir paslaugų TV gidas. Vedėja K.Šeštokaitė. 20.00 „Bal-
laida (N-7). 21.10 TV serialas „Svetimi“ (48) (N-7). 21.45 venimo būdo žurnalas. Vedėja R.Mikelkevičiūtė. 20.30 Nauja 20.25 Europa - Lietuvai. Informacinė laida. 20.30 Sąmokslo metas. Vedėjas D.Burkauskas. 20.25 Loterija „Perlas“. 20.30 ticum TV“ žinios. 20.15 Reidas. Eismo įvykių kronika. Vedėjas
TV3 vakaro žinios. 21.50 TV3 sportas. 21.55 TV3 orai. 21.57 versija. Publicistikos laida (N-7). 21.00 TV serialas„Mano my- teorija. 21.30 Geras filmas. „Drakonų tiltas“. Veiksmo. JAV, Panorama. 20.55 Verslas. 21.05 Kultūra. 21.10 Sportas. G.Vaičekauskas. 20.45 Kino akademija. „Trejos Melkjadeso
„Loto 6. Autoloto“. Loterija. 22.00 TV serialas „Lūpdažių limas prieše“ (30). 21.30 Dviračio šou. Humoro laida. 22.00 Honkongas, 1999 m. (N-7). 23.30 Žinios. 23.44 Kriminalai. 21.15 Orai. 21.20 Savaitės atgarsiai. Vedėjas V.Savukynas. Estrados laidotuvės“. Kriminalinė nuotykių drama. Vaid.
džiunglės“ (2/7) (N-7). 23.00 TV serialas „Dingusi“ (2) (N-7). Žinios. Verslas. Kriminalai. 22.34 Sportas. 22.38 Orai. 22.40 23.47 Verslas. 23.50 Sportas. 23.53 Orai. 00.00 Dok. se- Pertraukoje - 22.04 Loterija „Perlas“. 22.30 Vakaro žinios. T.L.Jonesas, B.Pepperis, J.Cedillo. JAV, Prancūzija, 2005 m. (N-
00.00 TV serialas„Daktaras Hausas“ (3/21) (N-14). 01.00 TV „Mano geriausias meilužis“. Komedija. JAV, 2005 m. (N-7). rialas „Ką daryti?“ (N-7) (kart.). 01.00 Žvejų mūšis (kart.). 22.35 Sportas. 22.40 Orai. 22.45 TV serialas „Dingę“ (4/12) 14). 22.50„Balticum TV“ žinios. 23.05 TV serialas„Paryžiaus
serialas„Ryklys“ (10) (N-7). 02.00 Programos pabaiga. 00.50 TV serialas„Likvidacija“ (12) (N-7). 01.35 Bamba (S). (N-7). 23.45 Programos pabaiga. kriminalistai“ (9) (N-7). 00.05 Programos pabaiga.

tv gegužės 11 d. www.15min.lt/tvprograma

15.15 TV serialas„Nuodėmingoji“ (52) (N-7). 16.15 TV seria- 15.30 TV serialas „Indiškos aistros“ (18). 16.30 TV serialas 15.00 Kunfu išmintis. TV žurnalas (kart.). 15.35 Animacinis 15.00 Kultūrų kryžkelė. Laida lenkų kalba. 15.15 Dok. seria- 16.00 „Traukinys į Jumą“. Vesternas. Rež. J.Mangoldas.
las„Svetimas veidas“ (98) (N-7). 17.15 TV serialas„Gedimino „Velniūkštė“ (10). 17.35 TV serialas „Alisa. Širdžiai neįsakysi“ serialas „Kapitonas Malas“ (1). 16.05 Juokingiausi žmonės las„Gyvūnų gelbėtojai“ (76). 15.45 TV serialas„Švelnusis Be- Vaid. R.Crowe, Ch.Bale'is, L.Lermanas. JAV, 2007 m.
11“ (10) (N-7). 18.25 Susitikime virtuvėje. 18.45 TV3 žinios, (8). 18.45 Žinios. 19.05 Sportas. 19.08 Orai. 19.10 Kakadu. ir gyvūnai. 16.45 Asgardo kovotojai (N-7). 17.45 Nepaaiš- nas“ (52). 16.15 TV serialas „Namelis prerijose“ (65). 17.15 (N-7). 18.15 Reidas. Eismo įvykių kronika. Vedėjas
kriminalai. 19.00 TV3 sportas. 19.05 TV3 orai. 19.10 TV se- Pramoginė-informacinė laida. Vedėjai U.Skonsmanaitė ir kinami faktai (N-7) (kart.). 18.45 TV serialas „Mentai. Sudu- TV serialas „Diagnozė: žmogžudystė“ (74) (N-7). 18.15 G.Vaičekauskas (kart.). 18.45 Dokumentinis serialas
rialas „Amžini jausmai“ (69) (N-7). 19.40 Prieš srovę. Publi- T.Ališauskas (N-7). 19.40 Paskutinė instancija. Tiriamosios žusių žibintų gatvės“ (N-7). 20.00 Žinios. 20.14 Kriminalai. Šiandien (su vertimu į gestų kalbą). 18.35 Sportas. 18.40 „Brangakmenių medžioklė“ (7). 19.45 Ieškokime ge-
cistikos laida. Vedėja A.Kudabienė (N-7). 20.30 Žiūrim, ką tu- žurnalistikos laida. Vedėja R.Janutienė. 20.30 Gyvenimas 20.17 Verslas. 20.20 Sportas. 20.23 Orai. 20.25 Akistata su Orai. 18.45 TV serialas „Senis“ (163) (N-7). 19.55 Žurnalis- riausio! Prekių ir paslaugų TV gidas. Vedėja K.Šeštokaitė
rim... Informacijos šou (N-7). 21.10 TV serialas„Svetimi“ (49) pagal moteris. Gyvenimo būdo laida. Vedėjas R.Vilkončius. Lietuva. Vedėjas A.Perednis. 21.00 Tarp miesto ir kaimo. TV to tyrimas. Publicistikos laida. Vedėja R.Sinkevičienė. 20.25 (kart.). 20.00 „Balticum TV“ žinios. 20.15 Dokumentinis
(N-7). 21.45 TV3 vakaro žinios. 21.50 TV3 sportas. 21.55 21.00 TV serialas „Mano mylimas prieše“ (31). 21.30 Dvira- žurnalas. 21.30 Geras filmas. „Maištinga siela“. Fantastikos Loterija „Perlas“. 20.30 Panorama. 20.55 Verslas. 21.05 serialas „Prabangos planeta“ (3). 20.45 TV serialas „Mei-
TV3 orai. 21.57 „Loto 6. Autoloto“. 22.00 TV serialas „Vilko čio šou. Humoro laida. Vedėjas V.Šerėnas. 22.00 Žinios. Vers- nuotykių. Pietų Korėja, 2006 m. (N-7). 23.45 Žinios. 23.59 Kultūra. 21.10 Sportas. 21.15 Orai. 21.20 Pinigų karta. Ve- lės paslaptys“ (20) (N-7). 21.45 „Balticum TV“ žinios.
bilietas“ (2/7) (N-14). 23.00 TV serialas „Dingusi“ (3) (N-7). las. Kriminalai. 22.34 Sportas. 22.38 Orai. 22.40 „Operacija Kriminalai. 00.02 Verslas. 00.05 Sportas. 00.08 Orai. 00.15 dėjas A.Tapinas. Pertraukoje - 22.04 Loterija „Perlas“. 22.30 22.00 „Patikimas piemuo“. Drama. Rež. R.De Niro. Vaid.
00.00 TV serialas„Daktaras Hausas“ (3/22) (N-14). 01.00 TV „Pikaso gaidukas“. Veiksmo. JAV, 1988 m. (N-14). 00.45 TV „Tik pirmyn“. Trileris. Rusija, 2008 m. (N-7) (kart.). 02.20 Vakaro žinios. 22.35 Sportas. 22.40 Orai. 22.45 TV serialas M.Damonas, A.Jolie, A.Baldwinas, R.De Niro. JAV, 2006 m.
serialas„Ryklys“ (11) (N-7). 02.00 Programos pabaiga. serialas„Likvidacija“ (13) (N-7). Bamba (S). „Las Vegasas“ (1/8) (N-7). 23.45 Programos pabaiga. (N-14). 00.50 Programos pabaiga.
2010 gegužės 10 d., pirmadienis

pramogos / 15
Kino kodas: savaitės premjeros
kodas:ejhrg1hejrw2gjbsnx22
kjkad5asd5ewt2ffrthy32hyttr
horoskopai gegužės 10 d.
15 k
g

Vaikai ir kiti nemalonumai


tr1grtrggtr21rtgrtrt5grtrtgtg
rrt21rtgrttgrtg2154rt87dfgfd
Avinas. Būkite šiandien atsargus ir nepa-
189fgddg48rgrtrrthynghn88rt mirškite, kad ne visi jums linki gero. Pasi-
stenkite išlaikyti vidinę ramybę, nepaisyda-
rolandas
Apie ką mes čia
kodas:ejhrg1hewevgjrw2gjbsnx22 mi smulkių nesklandumų. Saugokitės klas-
maskoliūnas
kjkad5asd5ewt2ffrthy32hyttr tos, neatverkite bet kam širdies.
tr1grtrgewsdfgtr21rtgrasyutrt5grtrtgtg
r.maskoliunas „Atsarginis planas“
rrt21rwertgrtiuiytgrtg2154rt87dfgfd
2010 m., JAV, 100 min. Jautis. Galite jausti sunkiai paaiškinamą
@15min.lt
189fgddg48rgrotyfvwtrrthynghn88rt
Rež. Alanas Poulas. nerimą, bejėgiškumą. Venkite triukšmingų
Siužetas ir kontekstas Vaidina: J.Lopez, susibūrimų, susilaikykite nuo ydingų pagun-
A.O‘Loughlinas, M.Watkins. dų. Nuo kitų valios priklausančiuose reika-
Zoja (J.Lopez) artėja prie
15 kg luose tikėtinos kliūtys.
kritinio amžiaus, o idealaus Įvertinimas 1/4
mylimojo – kaip nėra, taip nė- Dvyniai. Bus sunku išsėdėti vienoje vietoje,
ra. Supratusi, kad savojo Bredo mat jausite energijos perteklių, todėl veršitės 15 kg
Pito nebesutiks, mergina ryž- bendrauti. Visgi kai kurie pokalbiai nebus to-
tasi dirbtiniam apvaisinimui tumą ir kokios reakcijos lauk- kie malonūs ir naudingi, kaip tikėjotės.
donoro sperma. Ji labai no- ti. Ar vaikai ir meilė gali būti
Vėžys. Dominuos nesaugumo jausmas. Bus
ri vaikučio. Merfio dėsnių ir suderinami, ypač jeigu myli-
„Atsarginis planas“ sunku net patikėti, kad tai, kas atsitiko, išvis
scenarijaus dėka, vos išėjusi masis nėra jų autorius?
yra įmanoma. Nelaimėje
15 kg vėl gelbės senas ge-
iš klinikos, Zoja susipažįsta su
Reziumė ras draugas.
simpatišku vyruku, sūrininku mą. Visko po truputį, bet pro- vo viauksėjimais sukelti žiū-
Stenu (A.O‘Laughlinas). Pirma- Labai nuobodi, nuspėja- bėgšmais. Aiškiai matyti, kaip rovams juoką. Sunku įžiūrė- Liūtas. Šiandienos pažintys, kontaktai su

x
sis kontaktas tiesiog katastro- ma ir kupina šabloniškų di- autoriai mėgina tempti laiką, ti kitą motyvą, išskyrus norą užsieniečiais, įtakingais asmenimis gali duo-
fiškas, tačiau mes jau žinome, alogų. Štai kokia ši romanti- pridėdami nereikalingų epi- lengvai užsidirbti pinigų. Ge- ti nemažą naudą. Jeigu šiandien leisitės į ke-
kuo tai baigsis. Tokiais dailiai nė akušerinė komedija „At- zodų, banalių pokalbių. Pik- riausia, kas yra šiame filme – lionę, pasistenkite neužmiršti dokumentų ir
nuaugusiais vyriškiais Holi- sarginis planas“ apie mei- tnaudžiaujama gimdymo sce- „Chateneuf du Pape“ regiono nevėluokite.
vude nesimėtoma. Meilė ne- lės paieškas ir šeimyninių nomis, alpimais. Išnaudojamas vynas, kurį saldžioji porelė ge-
15 kg Mergelė. Esate laimingas galėdamas užsi-
trukus pražysta abiejų širdy- santykių gludinimą, skirta netgi neįgalus šunelis, kurio ria improvizuoto vakarėlio ro- imti tik savo reikalais, bet juk taip smalsu ži-
se. Zojos problema aiški – kaip nereikliam žiūrovui. Ir dar pagrindinė funkcija – nuo- mantiškai papuoštame sode- noti, kaip sekasi kitiems. Nepasiduokite pa-
pasakyti Stenui apie savo nėš- apie naujų ožkos sūrių kūri- lat kritiškai stebėti Zoją ir sa- lyje metu. gundai pasiklausyti svetimų pokalbių, skai-
tyti laiškų per petį ir panašiai.

x
Trimačiai šuniški herojai Apie ką mes čia
„Bielka ir Strielka – 15 kg
Svarstyklės. Šiandien ne viskas
15 kg
klostysis
taip, kaip suplanavote – partneriai, artimieji
Siužetas ir kontekstas (J.Mironovas). Deja, netru- kosmoso užkariautojos”
gali turėti kitokių planų, todėl teks derintis,

x
1960 metais kartu su pe- kus jie visi pakliuvo į šungau- Rusija, 2010 m., 85 min. keisti dienotvarkę. Kažin ar pavyks išvengti
lėmis, žiurkėmis ir netgi triu- džių tinklus, o po to – į kos- Rež. I.Jevlanikova, S.Ušakovas. laikinos santykių krizės.
15 kg
šiu du šunys tapo pirmaisiais monautų rengimo centrą Bai- Įgarsino: J.Jakovleva, Skorpionas. Pasistenkite turiningai pa-
gyvūnais, sėkmingai pakilu- konūre. Trijulė, aišku, nežino- A.Bolšova, J.Mironovas. ilsėti. Šiandien tikriausiai jums atiteks visi
siais į kosmosą ir grįžusiais jo, kad taps kosmonautais per organizacinių darbų rūpesčiai šeimoje. Tik
iš orbitos. Taigi, šio įvykio ju- prievartą. Įvertinimas 3/4
nepersistenkite ir nepaverskite namų karei-
biliejaus proga sukurtas ani- vinėmis.
Reziumė
macinis filmas apie šunis kos-
monautus – Strielką ir Bielką. Rusų animatoriai seka Ame- mės visos emocijos teigiamos, Šaulys. Jei ketinate užsidirbti šiek tiek pi-
Gan aikštingai ir manieringai rikos kolegų pėdomis. Jie irgi o rusiški dialogų tekstai kupi- „Bielka ir Strielka – nigų – dabar tam tinkamiausias laikas. Tai
kosmoso užkariautojos” metas, kai būsite romantiškai nusiteikęs,
cirko žvaigždei – kalaitei Biel- naudojasi ta pačia sėkmės for- ni humoro. Daugiausia juoko

x
kai (I.Jevlanikova) vieno pasi- mule, kuri pavertė kompiuterinę sukelia žiurkė Venjaminas – trokšite priešingos lyties dėmesio, o iš slap-
rodymo metu nutiko nemalo- animaciją viena pelningiausių emocingas, šiek tiek isteriš- „plaukioja“), bet laiką su šei- to ar išradingo gerbėjo galite sulaukti kaž-
nus incidentas. Raketa, su ku- kino sričių. Trimačio, spalvin- kas, bet ir lyriškos sielos grau- ma praleisite maloniai. ko netikėto.
ria ji skrido, tapo nevaldoma. go filmo herojai – mieli gyvū- žikas. Tipiškas rusiškas vyrio- Galbūt jums įdomu, kaip Ožiaragis. Būsite ypač aktyvūs, todėl pa-
Bielka atsidūrė kažkur, dide- nėliai, kuriuos puikiai įgarsi- kas, kuriam tenka bendrauti su toliau susiklostė šių kosmi- sieksite teigiamų rezultatų, tvarkydami visus
lio miesto viduryje. Ten ji su- no rusų aktoriai. Jiems tenka dviem nenuoramomis moteriš- nių įžymybių gyvenimas? Kai savo reikalus – tiek profesinius ir finansinius,
sipažino su valkataujančia daug išbandymų, sutvirtinan- kėmis. Tiesa, trimatiškumas važiuosite į Maskvą apžiūrėti tiek buitinius ir asmeninius.
kalaite Strielka (J.Jakovleva) čių draugystę ir užgrūdinan- ekrane kartais atrodo ne itin Lenino, galėsite pamatyti ir jų

x
Vandenis. Venkite mažai pažįstamos drau-
ir jos palydovu – žiurke Venia čių herojų charakterius. Iš es- kokybiškai (vaizdas šiek tiek iškamšas.
gijos, kadangi galite pakliūti į neigiamą įta-
15 kg
ką. Asmeniniuose santykiuose reikėtų kont-

poligonas sudoku roliuoti save, kad išvengtumėte konflikto su


jums artimais žmonėmis.
Žuvys. Stenkitės aiškiai išreikšti savo min-

x
1 O 5 2 8 1 7 8 3
Taisyklės:
Kiekviename žodyje turi būti panau- ? tis, nes kitu atveju jus gali neteisingai supras-

M U dota raidė, esanti dėlionės vidu- 15 kg


ti. Tie, kurie užsiima verslu, tikriausiai turės

6 4 9 5 6 8
spręsti ginčus su partneriais.
ryje. Negalima žodyje panaudo-
P s K ti raidės daugiau kartų negu nu-

4 5 3 7 8 1 rodyta dėlionėje. Galima naudo-


2 1 3 4 7 www.15min.lt/horoskopai
A R ti raides, giminingas duotosioms Surinkę šį adresą, rasite horoskopą visiems ženklams

5 6N 4 8 2 7 6 1 9
(jei yra raidė „u“, galima ir „ū“, „ų“,
jei yra „s“, galima ir „š“ ir pan.). Jei-
gu yra žodis-atsakymas, tai to žodžio
9 7
dariniai negali būti naudojami (pvz.: jei „geras“, tai „geresnis“,
„geriausias“ jau negali būti).
2 7 ieškau namų
8 Šiandien
6 iki516 val. atsiųskite
7 ma-
žiausiai 15 žodžių-atsakymų el. paštu
3 3 5 4 1
7 1kuriame 8 gyvenate)
9 ir laimė- 2
poligonas@15min.lt (būtinai nurodyki-
te miestą, 6 4 6 9 2 5
3 8 7 6 1 8
kite „Copy1“ įsteigtą prizą – puodelį
su pasirinkta nuotrauka.

2 8 7 4 5 8 2 3
ASY # 97 Labai lengvas
V. EASY # 98

x
Užpildykite SUDOKU lentelę. Klaus-

anekdotai tuku pažymėtame langelyje esantį


skaičių siųskite SMS žinute numeriu
Suvalkietis kibiru semia van- 90 procentų žmogaus kūno 1378 (žinutės kaina tik 1 Lt, dalyvau-
ti gali visi BITĖS GSM, OMNITEL, TELE2 Protingas, ir, akivaizdu, kad dresuotas, paklusnus šuo.
denį iš kūdros ir pila į krantą. sudaro skysčiai.
Praeivis klausia: Suomių ir estų kūnuose 90 abonentai). Žinutės langelyje rašykite: Amžius: apie 2 metus.
– Ką gi tu čia, žmogau, darai? procentų sudaro stabdžių 15MIN SU (gautas skaičius) Vardas Pa- Lytis: patinas.
– Noriu išsemti vandenį. skysčiai. Veislė: laikos mišrūnas.
vardė Miestas. Vienas iš teisingą atsa-
– Tu ką?! Iš proto išsikraustei? Iš kur: Sužeistas šunelis buvo rastas Klaipėdos Sulupės gatvėje. Su-
kymą atsiuntusių žmonių burtų tvar-
5 2 – Išsikraustytum ir tu, jei pa-
skandintum muilą.
– Kodėl „Formulė-1“ nevyksta
Lietuvoje?
9 2 6 3
ka laimės S.Mallery knygą „Paskutinis
pirmasis pasimatymas“.
teikus reikiamą pagalbą šiuo metu glaudžiasi gyvūnų prieglaudoje
„5 pėdutės“. Šuo ilgisi savo šeimininkų, tačiau jei piktavaliai jo atsi-
kratė, bus puikus draugas naujuose namuose.
7 Naujasis rusas
1 stebi, kaip9bai- 4kundes ne tik8spėtų nuimti pa- 4 8 9 net ma7 6smas
Meilė – nuost s,
– Todėl, kad lietuviai per 5 se- abu
Praėjusios savaitės nugalėtoja Rasa
giškas jau Kreiptis į gyvūnų globos namus „5 pėdutės“, tel. 8 620 15481.
gia sudegti jo vila: dangas, bet ir jas parduotų... Simelevičiūtė (atsiimti leidykloje

4 –kinsNa,tarakonų!
6 3
jeigu dar ir tai nesunai-
9 2 anekdotai@15min.lt 1 8 5
„Svajonių knygos“, A.Goštauto g. 4-1,
Vilnius, tel. (8-5) 2122794).
www.15min.lt/augintinis
Surinkę šį adresą, rasite visą augintinių fotogaleriją

1 7 5 2 6 4 7 9 1 5
2010 GEGUŽĖS 10 D., PIRMADIENIS

16 / PRAMOGOS

Ieško paguodos
Vėl garsiai prakalbta apie braš- sitiki Beyonce, nes ši puikiai su- susitikti su Gwyneth ir vaikais donnos draugė, tačiau Dailymail.
Vėl atnaujino įžadus
Supermodelis Heidi Klum
su vyru atlikėju Sealu (nuotr.)
darsyk atnaujino vestuvių
įžadus.
kančią aktorės Gwyneth Paltrow taria su Jay-Z ir neturiu jokių bė- ir negaili jiems dėmesio“, – tiki- co.uk tikina, kad dabar ji kur kas Keturis vaikus – 6-erių Le-
ir „Coldplay“ lyderio Chriso Marti- dų, nepaisant to, kad abu yra la- no informatorius. Jo tvirtinimu, artimesnė su Victoria Beckham. ni, 4-erių Henry, 3-ejų Johaną ir
no santuoką. Tokias kalbas paska- bai užsiėmę. G.Paltrow bulvarinės spaudos Juolab kad Ch.Martinas yra di- 7 mėnesių Lou – auginanti po-
tino G.Patrow elgesys – pastaruoju „Ironiška tai, kad Beyonce neskaito, tad vaikai Beyonce pa- delis D.Beckhamo gerbėjas. ra atšventė penktąsias vestuvių
metu dėl šeimyninių nesklandumų prieš kurį laiką teiravosi Gwy- mato nebent muzikiniuo- G.Paltrow ir Ch.Martinas su metines šeštadienį Meksikoje,
ji guodžiasi artimiems bičiuliams, neth, kaip išlaikyti privatų se klipuose ar mados žurnalistais niekuomet nekal- paplūdimyje prie Ramiojo van-
atlikėjams Beyonce ir Jay-Z. asmeninį gyvenimą ir iš- žurnaluose. ba apie asmeniškumus. denyno, leidžiantis saulei.
vengti viešumos, o dabar „ Jie nežino, kas Pagauti juos kartu retai pa- Šventėje dalyvavo apie 80
Kalbos, kad du vaikus augi- lyg ir atsidėkoja už jai tai šlovė. Visada žiū- vyksta ir fotografams, o į nese- svečių, kurių buvo paprašy- Prieš šventę Meksikoje
nančios aktorės ir rokerio san- suteiktą paslaugą“, – riirsako,mama,ar- niai vykusio fi lmo „Geležinis ta apsirengti juodais ir baltais 36-erių H.Klum ir 47-erių Sealas
tykiai išties įtempti, sklando jau tvirtino šaltinis. gi teta Bi negraži? žmogus 2“, kuria- drabužiais, kad atrodytų kaip penktadienį surengė draugams
seniai – kalbėta, kad G.Paltrow Žurnalistų teigi- O Gwyneth tai vi- meG.Paltrow jaunosios ir jaunikiai. „Jie no- vakarienę ir karaokės vakarė-
ragino vyrą atsisakyti karjeros mu, G.Paltrow vaikai sada prajuokina“, – vaidino, pri- rėjo, kad v yrautų vestuvių lį. „Tai ypatinga, be to, vaikai
grupėje ir pasirodyti solo, o Apple ir Moses Beyon- sakė jis. G.Paltrow statymus atmosfera, tačiau būtų ir šio- mato mūsų meilę“, – apie kas-
Ch.Martinui nepatiko per liek- ce vadina tiesiog „Aunt anksčiau garsė- ir prem- kia tokia tema“, – sakė Show- metį įžadų atnaujinimą yra sa-
na žmonos figūra. Kad ir kaip B“ (liet. teta Bi). „Ap- jo kaip geriau- jeras ji bizspy.com šaltinis. kiusi gražuolė.
ten bebūtų, dabar G.Paltrow, ple patinka Beyon- sia popka- at v yk-
britų žurnalistų teigimu, gau- ce taip vadinti, ralienės davo
na šou verslo superporos kon-
sultacijų, o su Beyonce nuolat
ji šaukia „žiū-
rėk, čia teta
M a - viena.
www.ikrauk.lt
susirašinėja trumposiomis ži- Bi“ kas kar-
nutėmis. tą pama-
„Gwyneth ir Beyonce tapo čiusi Bey-
labai artimos. Jos prieš kelerius once žur-
metus susipažino per savo vy- nale ar per Pirmadienis, 05-10 d.
rus, kurie yra geri draugai. Prieš televiziją. O
kurį laiką Beyonce pasiteiravo
Gwyneth, kaip ji laikosi, o ši at-
pačiai atli-
kėjai tokia Atnaujinti suoliukai
sakė, kad jai neramu ir nesiseka pravardė at- „Įkrauk“ reporterė – Vilma
sugyventi su vyru“, – sakė Show- rodo mie- G.Paltrow ir Ch.Martinas neviešina jokių savo asmeninio gyvenimo de-
bizspy.com šaltinis. la. Beyon- talių, bet kuris laikas vis pasirodo gandų, kad garsenybių porai ne visa-
Anot jo, G.Paltrow labai pa- ce mėgsta da lengva kartu ir jie net yra svarstę apie skyrybas. Sipa/Scanpix nuotr.

Savęs neaukština
Burtininkų mokyklos meilė
Hario Poterio burtininkų mokyk- dėtuves. Jų vestuvių planai ge- mie paprašė Bonnie už jo tekėti.
loje Hogvartse, matyt, išties puiki rokai nustebino kolegas filma- Jie susipažino filmavimo aikš-
atmosfera įsimylėti. Džinę Vizli vai- vimo aikštelėje, pranešė Dai- telėje. Viskas vyksta labai greit,
dinanti 19-metė Bonnie Wright su- lymail.co.uk. Šiuo metu Hario bet visiems atrodo, kad jų mei-
Klaipėdietė Vilma portale „Įkrauk“ džiaugiasi, kad Klaipėdo-
sižadėjo su vienu pavojingiausių vi- Poterio filmų kūrybinė grupė lė tikra“, – sakė Dailymail.co.uk
je, Lietuvininkų aikštėje, gyventojus pasitinka šviežiai nuda-
sų laikų tamsiųjų kerėtojų Gellertu dirba prie fi lmo „Haris Pote- šaltinis. Filmuose apie Harį Po-
Grindelvaldu, kurį vaidina jos 21-erių ris ir mirties relikvijos“, kuris terį B.Wright herojė Džinė yra žyti suoleliai. Tiesa, atnaujinti suoliukai esant šaltam orui vis
kolega Jamie Campbellas. bus iš dviejų dalių ir yra kuria- paties Hario Poterio mylimoji. dar tušti, tačiau netrukus čia klegės aikštę pamėgęs jaunimas
mas pagal paskutiniąją, 7-ąją, „Jamie tik pasakė, kad pasipir- ir kiti miestiečiai.

Portalas „Įkrauk“
Nors aktorių porelė kartu J.K.Rowling knygą. šo Bonnie ir ji sutiko. Nė vienas
yra tik pusmetį, tai jiems nesu- „Mes šokiruoti ir labai nu- iš jų neabejoja dėl to, ką daro.
Aktorė Scarlett Johansson trukdė paskelbti apie savo suža- stebinti. Sunku patikėti, kad Ja- Be to, jie labai profesionalūs –
yra skirtas Jums, mieli skaitytojai. Jei pastebėjote kažką
(nuotr.) laikoma viena dai- filmavimo aikštelėje nebūna įdomaus, ko nepamatė žurnalistai, jei turite naujienų iš
liausių Holivudo moterų, ta- Pirmieji gandai apie jokių žaidimų ar intymių aki- savo miesto ar miestelio, pasidalinkite jomis su visa Lietu-
čiau pati ji savo grožio neaukš- J.Campbello ir B.Wright mirkų, o filme jie nesifilmuoja va! Įkrauti žinią (tekstą, nuotraukas, video) visai paprasta,
tina ir atiduoda pelnytą pagar- romaną pasklido, kai spa- tose pačiose scenose“, – tvirti-
lio mėnesį jie pasirodė tereikia užsiregistruoti skaitytojų naujienų portale
bą makiažui. no šaltinis. http://www.ikrauk.lt.
kartu filmo premjeroje.
„Gražiai atrodyti – mano Manoma, kad svarbų žings-
Šių metų vasarį jie patvir- Įkrauti galima tik savo autorinę naujieną, už informacijos
darbas. Tačiau kai aplink tiek tino, kad užmezgė santy- nį J.Campbellas žengti galėjo patikimumą atsako pats ją įkrovęs naujienos autorius.
puikių plaukų priežiūros ir ma- kius. Scanpix nuotr. dar praėjusį mėnesį.
kiažo specialistų, gali būti tikra
kūtvėla, o išėjusi iš jų kambarė-
lio atrodysi kaip kino žvaigždė“,
– šypsojosi aktorė. S.Johansson
nusifotografavo žurnalo „V“ ge-
gužės numerio viršeliui.
Nors mergina aktoryste už-
siėmė nuo vaikystės, pasaulyje ji
tapo žinoma tik prieš septynerius
metus, nusifilmavusi 2003-iųjų
filme „Pasiklydę vertime“ (an-
gl. „Lost In Translation“). Už ak-
toriaus Ryano Reynoldso ište-
kėjusi gražuolė tikino pagaliau
besijaučianti subrendusi svar-
biems vaidmenims.

koncertas
Solistai nukels į praeitį „Affectus“

Trečiadienį Klaipėdos koncertų sa- kio kolegijoje, vėliau


lėje kraštietė Giedrė Zeicaitė ir And- baigė Lietuvos muzi-
rejus Kalinovas pristatys barokinės kos ir teatro akademi-
muzikos programą „16–17 amžių pri- jos prof. Eduardo Ka-
silietimas“. Solistams pritars seno- niavos dainavimo kla-
sios muzikos entuziastų ansamblis sę. Šiuo metu atlikėjas
„Affectus“ iš Vilniaus. yra Graco menų uni-
versiteto (Austrija) muzikinio ir nukelti klausytoją tai į vieną,
Giedrė Zeicaitė (sopranas) teatro operos studijos stipen- tai į kitą afektą“.
koncertavo gausybėje užsienio dininkas. Čia parengė ne vie- Koncerte skambės kompozi-
šalių, yra Lietuvos muzikinių ną svarbų vaidmenį. torių M.Uccellini, C.Monteverdi,
projektų bei festivalių dalyvė, Senosios muzikos ansamb- G.Battistos Vitali, H.Purcelli vo-
Klaipėdos S.Šimkaus konserva- lio „Affectus“ atlikėjai teigia, kad, kalinė ir instrumentinė mu-
torijos bei universiteto Menų fa- vertindami nuotaiką, aistrą bei zika.
kulteto vokalo dėstytoja. emocinį pradą, tikisi skleisti mu- Senosios muzikos pasiklausy-
Andrejus Kalinovas (teno- ziką, kuri gali „suvaldyti širdį, ti bus galima trečiadienį, 18 val.,
ras) muziko kelią pradėjo Rokiš- pažadinti ar numalšinti aistras Klaipėdos koncertų salėje.