You are on page 1of 12

KLAIPĖDA

2010 M. GEGUŽĖS 19 D., TREČIADIENIS

SPORTAS / 9 psl.
Ričardas Berankis pergalingai
pradėjo kovas atvirajame
Prancūzijos teniso čempionate
Geriausias Lietuvos
tenisininkas vakar
sėkmingai įveikė
pirmąjį atrankos ratą.

Moksleivių kišenės
vasarą neprisipildys
|
ISSN 1882-5330

KLAIPĖDA / 5 psl.
Stipruolius kviečia
tempti „Meridianą“
|

DIENOS CITATA / 7 psl.


Nr. 51 (797)

Jūs esate karštas


ir dėl to aklas,
bet ir jūs turite
teisę praregėti.
Tiražas 50000 egz. (audituojamas UAB „Ernst & Young Baltic“) |

DISKUTUOJANT
DĖL APKALTŲ DVIEM Klaipėdietis Deimantas šią
SEIMO NARIAMS vasarą dirbs tėvų įmonėje.
P.GRAŽULIUI
PAREIŠKĖ Septyniolikametis abejojo,
V.ANDRIUKAITIS..
V.ANDRIUKAITIS ar pavyktų susirasti darbą
kitais būdais. A.Kripaitės nuotr.

AKTUALIJOS / 6 psl.
Apie pagrobtą kapitoną
lietuvį – jokių žinių
Prie Vakarų Afrikos krantų
buvo užpultas laivas „Argo“
ir pagrobtas jo kapitonas.

ORŲ PROGNOZĖ / 2 psl.


Artėjant vasaros atostogoms vyres- gali pasiūlyti 11 laisvų darbo vie- ri iš ko rinktis. Įdarbinti mokinius mo skyriaus vedėja Diana Mon-
RYTOJ PORYT niųjų klasių moksleiviai vis dažniau tų. Beveik visos jos susijusios su sudėtingiau, jiems reikia sudary- kevičiūtė.
naršo internete bei varto spaudą, ieš- turistinėmis paslaugomis: su- ti sąlygas dažniau pailsėti. Be- Šiomis dienomis ir jaunuolių,
kodami darbo skelbimų. Tačiau ras- venyrų pardavinėjimu, dvira- je, darbdaviai yra pastebėję, kad besiteiraujančių dėl galimybės įsi-
ti darbą Klaipėdoje šią vasarą jiems čių nuoma. moksleiviai mažiau motyvuoti, darbinti, yra kur kas mažiau. Per
bus sudėtinga. Pernai mokiniams centras tu- nei suaugusieji – padirbę savai- dieną į Jaunimo centrą ateina po
rėjo 30 pasiūlymų. tę jie jau nežino ar antrąją ateis“, dvidešimt mokinių.
K laipėdos jaunimo darbo „Šiemet darbdaviai sako, kad – teigė Jaunimo darbo centro lai-
centras šį sezoną moksleiviams savęs neapsunkins, nes ir taip tu- kinoji Registravimo ir informavi- Nukelta į 2 psl.

Pozityvių verslo naujienų


užtaisas kiekvieną pirmadienį
laikraštyje „15min“

GERONOMIKA
Daugiau pozityvių verslo naujienų kasdien –
www.15min.lt/geronomika
2010 GEGUŽĖS 19 D., TREČIADIENIS

2 / KLAIPĖDA

Nelengvos darbo paieškos


AURELIJA KRIPAITĖ
menybę pilna-
LAURA GABRILAVIČIŪTĖ mečiams dar- Kadangi porei- Mokyklą šiemet baigianti kaunietė Brigi-
buotojams teiks ta Laurušaitė kol kas nesėkmingai siun-
klaipeda@15min.lt
tol, kol šalyje bus kis sezoniniams tinėja savo gyvenimo aprašymus (CV).
Atkelta iš 1 psl. didelis nedarbo darbuotojams yra Labiausiai ji norėtų dirbti kavinėse ar
aptarnavimo sferoje. E.Ovčarenko nuotr.
Klaipėdietis Deimantas lygis.
Ivanauskas šią vasarą dirbs Bendrovės smarkiai sumažėjęs
tėvų įmonėje. Septyniolika- „Čili Holdings“ jau antri metai, moks-
metis įmonėje „IVRO Staty- atstovai taip pat
ba“ talkininkaus tvarkant va- abejoja, ar šią leivių priimame
dybinius reikalus. vasarą įdarbins tikrai mažai.
„Dirbsiu tėčio įmonėje, o daug mokslei-
kas daugiau dabar mane pri- vių. Sakė L.Muižienė.
imtų? Noriu įgyti patirties – „Viskas pri-
tai man šiuo metu svarbiau- klausys nuo situacijos. Nese- ralinis direktorius Dainius
sia. Net jeigu ir nemokėtų, vis niai atidarėme lauko kavines, Kalina ir pridūrė, kad sezo-
tiek norėčiau dirbti“, – sakė žiūrėsime, kokie bus žmonių niniai darbuotojai nebūti-
vaikinas. srautai. Jei bus poreikis, se- nai bus moksleiviai. Tai esą
Gimnazistas pasakojo, zoninių darbuotojų priimsi- priklausys nuo to, kokį dar-
kad jo bendraamžiai akty- me“, – sakė bendrovės gene- bą reikės atlikti.
viai ieško darbo, tačiau ne-
sėkmingai.
„Dauguma nori dirbti, bet
kartu ir uždirbti didžiulius
pinigus, nesvarbu, kad tam
darbui patirties visai netu-
ri“, – pasakojo Deimantas.
Ekonomiką arba elektros in-
žineriją ketinantis studijuo-
ti moksleivis ir dabar dažnai
patalkina tėvams.
Pirmenybė –
pilnamečiams
Bendrovės „K laipėdos
želdiniai“ direktoriaus pa-
vaduotojas Gediminas Va-
lašinas pasakojo, kad šie-
met apsispręsta nebeįdar-
binti moksleivių.
„Tu r i me d idesn į pasi-
rinkimą. Įdarbinant moks-
leivius yra kur kas daugiau
apribojimų, apsunkinančių
darbą. Įstatymai šiuo atžvil-
giu visai nelankstūs“, – sakė
G.Valašinas.
Apie moksleivių įdarbi-
nimą beveik nekalba ir viso-
je Lietuvoje veikiančios įmo-
nės. Esant sudėtingai situaci-
jai darbo rinkoje, darbdaviai
turi galimybę rinktis iš dau-
gelio kandidatų ir pirmeny-
bę teikia pilnametystės su-
laukusiems, išsilavinusiems
bei darbo patirtį turintiems
asmenims.
„Kadangi poreikis sezo-
niniams darbuotojams yra
smarkiai sumažėjęs jau antri
metai, moksleivių priimame
tikrai mažai. Priimant juos į
darbą tenka papildomai de-
rinti įvairias sąlygas – jie ne-
gali dirbti pilną darbo dieną,
ribojamas darbų, kuriuos gali
atlikti moksleiviai, pobūdis“,
– sakė bendrovės „Maxima
LT“ įvaizdžio ir komunika-
cijos departamento direkto-
rė Lina Muižienė. Ji svarstė,
kad „dauguma įmonių pir-

orai
Lietuvoje Šiandien Europoje Saulė teka 05:07
ŠIAULIAI Saulė leidžiasi 21:25
Šiandien numatomi šilti orai,
KLAIPĖDA PANEVĖŽYS
Atėnai +22 Paryžius +20 Dienos ilgumas 16:18
vietomis lietus, galima perkūnija. +23
Oro temperatūra - 21 - 23 °C. +22 +22 Berlynas +19 Praha +19 Mėnulio fazė – Jaunatis.
UTENA
Naktį - apie 13 °C. Londonas +17 Ryga +17 vardadieniai
Rytoj dieną lietaus bus mažiau, +20 Madridas +27 Roma +16 Celestinas, Dangė, Gilvinas, Ivas,
oras sušils iki 23- 24 °C. 3-4
ŠIAURĖS Maskva +23 Stokholmas +18
Jovaras, Skaistis, Tauras.

1927
RYTŲ
KAUNAS Minskas +23 Talinas +22
Artimiausiomis dienomis +22
05-20 NAKTĮ 05-20 DIENĄ 05-21 NAKTĮ 05-21 DIENĄ
VILNIUS Oslas +23 Varšuva +22
+21
Vilnius +13 +23 +12 +24 Gegužės 19 dieną gimė aktorė
Interaktyvus orų žemėlapis Regina Varnaitė. Aktorė sukū-
Kaunas +13 +23 +13 +24 rė daug reikšmingų vaidmenų

Klaipėda +12 +16 +12 +18 www.15min.lt /orai kine ir Kauno valstybiniame
dramos teatre.
2010 GEGUŽĖS 19 D., TREČIADIENIS

KLAIPĖDA / 3

Teismas: ne svastika, o paveldas tynių metu buvo suimti. Teis- navėje dar XIII amžiuje buvo
JURGITA
ANDRIEJAUSKAITĖ mas pripažino, kad vaikinų rasti papuošalai su svastikos Keturi jauni vyrai teisme iš-
j.andriejauskaite plakatuose atspindėta sim- ženklu. „Mes rodome istori- girdo jiems palankų sprendi-
@15min.lt bolika yra panaši, bet neta- ją, paveldą. Ko norėjome, tą mą. J.Andriejauskaitės nuotr.
pati svastikos ženklui ir ver- pasiekėme, tad ir toliau švie-
Už svastikos demonstravimą teis- tintina kaip paveldas. sime Lietuvą, kad nebūtų to-
ti keturi jauni vyrai vakar išgirdo Teisėja paskelbė, jog šis kių nesusipratimų. Atgausi-
jiems palankų Klaipėdos miesto ženklas – kryžius su užlenktais me nuotraukų egzempliorius
apylinkės teismo sprendimą – galais, naudotas dar senovės ir skleisime toliau istoriją mi-
byla nutraukiama, o policija pri- baltų, jį siejant su Saule, Per- nėjimų metu“, – sakė vienas
valės jiems grąžinti konfi skuo- kūnu bei Dievu. Svastika daž- kaltintųjų L.Zeniauskis.
tus plakatus. nai naudojama ir mene. Ker- Demonstrantai teisme įro-
dė, kad plakatuose pa-
K laipėdiečiai bu-
vo teisiami už tai, kad
Teismas pripa- vaizduoti ženklai – ar-
cheologinių kasinėji-
uostamiestyje Vasario žino, kad plaka- mų metu rastų seno-
16-ąją, eit ynių metu,
nešėsi plakatus su sim-
tuose atspindėta sim- vės lietuvių dirbinių
nuotraukos.
bolika, panašia į nacis- bolika yra panaši, bet Gegužės pradžioje
tinę svastiką.
Dainius Černeckis,
netapati svastikos ženk- teisme jaunuoliai vėl buvo
pasirodę nešini plakatais
Linas Zeniauskis, Do- lui ir vertintina kaip pa- ir buvo sulaikyti polici-
vydas Baltiejus bei ne-
pilnametis Saulius B. ei-
veldas. jos. Tuomet plakatai vėl
buvo konfiskuoti.

trumpai
L.Pupinytei –
įspėjimas
Posėdžių nelankiusią Klaipėdos ta-
rybos narę Liliją Pupinytę etikos ko-
misijos nariai nusprendė tik įspėti.
Pastaruoju metu Londone gyve-
nanti politikė tarybos posėdžiuose
nesilankė nuo vasario 18 dienos. Ji
jau praleido tris iš eilės posėdžius.
Pagal įstatymus, politikas, nedaly-
vavęs trijuose posėdžiuose iš eilės,
gali netekti mandato. Nepažangu-
mu pasižyminti L.Pupinytė nedaly-
vavo ir etikos komisijos posėdyje.

Bėgikai jau
registruojasi

Iki labdaringo„Vilties bėgimo“ likus


mažiau nei savaitei, daugėja daly-
vių, panorusių bėgti Klaipėdos gat-
vėmis. „Vilties bėgimas“ – tai trečius
metus rengiama simbolinė solida-
rumo akcija, skirta paremti būsimą
onkologijos centrą. Jau dabar yra
užsiregistravę 2000 žmonių. Šie-
met bėgikų laukia naujovė – star-
tinis mokestis. „Vilties bėgimas“ –
jau šį sekmadienį.

nelaimės
Sprogmuo uoste
Vakar Klaipėdos jūrų uosto dis-
pečerinė iš bendrovės „Klaipėdos
Smeltė“ gavo pranešimą apie ne-
aiškų radinį. Ruošiantis metalo lau-
žo krovos darbams prie krantinės
aptiktas į sprogmenį panašus daik-
tas. Apie įvykį informuoti išminuo-
tojai bei avarinės tarnybos. Netru-
kus paaiškėjo, kad tai mokomasis
sprogmuo. Apie 11.45 radinys iš
uosto teritorijos išgabentas išmi-
nuotojų. Darbai bendrovėje „Klai-
pėdos Smeltė“ atnaujinti.

Sulaikė batų siuntą


Klaipėdos krovinių poste sulaiky-
tos 6876 poros vyriškos ir mote-
riškos avalynės. Beveik 130 tūkst.
litų įvertinta avalynės siunta sulai-
kyta įtarus, kad importuojant pre-
kes į Lietuvą muitinei buvo pateik-
tas suklastotas prekių kilmės ser-
tifikatas. Jame nurodyta, kad im-
portuojamos avalynės kilmės ša-
lys yra Brazilija, Kinija, Indija, Indo-
nezija, Rumunija, Slovakija, Kam-
bodža bei Marokas. Importuotojai
dažnai bando klastoti importuoja-
mų prekių kilmės šalį, taip siekdami
išvengti muitinės kontrolės ir priva-
lomų sumokėti mokesčių.
2010 GEGUŽĖS 19 D., TREČIADIENIS

4 / KLAIPĖDA

Poetiški filmai iš Berlyno


Klaipėdiečius rytoj pakvies Berly-
no Literatūros dirbtuvių projektas
mus, kurių žanras yra kažkur
tarp poezijos, kino ir naujų-
Pirmasis poezijos filmų fes-
tivalis Vokietijos sostinėje įvy-
mos komisija sudaroma iš fi l-
mų, poezijos ir medijos sferų
šiuo metu ruošiasi penktajam
festivaliui ir kviečia kūrėjus
Del Belas pristatys geriausių
audiovizualinės poezijos fi l-
– poezijos filmų festivalis. Šis ren- jų medijų. ko 2001 metais, tada gauta 610 tarptautinių atstovų. Festiva- teikti įrašus naujam konkur- mų programą. Juose anima-
ginys yra „Vokiečių kultūros dienos fi lmų iš 35 šalių, 2004 – dau- lio prizinis fondas siekia maž- sui. Paskutinė pateikimo da- cija, vaidyba ir viso pasaulio
Unikalūs kūriniai
Klaipėdoje 2010“ dalis. giau nei 800 fi lmų iš 57 šalių. daug 10 000 eurų. 2008-aisiais ta – birželio 14 d. eksperimentiniai fi lmai per-
Festivalyje, kurio lopšys yra Įrašai atkeliavo iš tolimiausių vykusio ketvirtojo festivalio „Ze- sipina su Pablo Nerudos, Mi-
Uostamiestyje viešės
Pasak organizatorių, kinas Berlynas, susitinka, keičiasi idė- vietų: Indonezijos, Malaizijos, bra“ nugalėtoju tapo Juan Del- chaelio Ondaatje bei kitų kū-
geriausi filmai
ir poezija tarsi balti ir juodi ze- jomis, patirtimi ne tik filmų kū- Gruzijos ir Irano. 2006 metais, cano (JAV) darbas „Numirėlis“, rėjų eilėmis.
bro dryžiai, puikiai derantys rėjai, bet ir poetai. Šio poezijos nepaisant griežtesnių dalyva- sukurtas pagal Bilio Colinso Klaipėdoje „Zebra“ poezi- Rytoj Klaipėdos dailės paro-
kartu. Kas antrus metus „Ze- fi lmų žanro auditorija nuolat vimo sąlygų, priimta 600 filmų tekstą „Numiręs“ (The Dead). jos filmų festivalio projektų va- dų rūmuose nemokamas rengi-
bra“ poezijos fi lmų festivalis auga, o festivalis jau tapo uni- iš 51 valstybės. Berlyno Literatūros dirbtuvės dovas Thomas Zandegiacomo nys prasidės 18 val.
pristato naujus trumpus fil- kaliu ir svarbiu renginiu. Berlyno festivalio progra-

DABAR PIRMAS KREDITAS IŠ


„MOMENT CREDIT“ NEKAINUOJA

Berlyno poezijos filmų fes-


tivalis vyksta jau devy-
nerius metus, rytoj dalis
įspūdingiausių filmų bus
parodyta klaipėdiečiams.
Organizatorių nuotr.
Atsiradus nenumatytoms išlaidoms ar pristigus džia užtikrinti, kad skolinama tik tiems, kurie gali grą-
iki algos, mažų paskolų bendrovė „Moment Cre- žinti. Gavus kliento sutikimą, per sekundės dalį gau-

Klaipėdą budins suomiai dit“ siūlo atsakingą pasirinkimą – pasiskolinti iki


1000 litų klientų aptarnavimo skyriuose didžiuo-
siuose Lietuvos miestuose ar internetu. Be to, da-
bar klientui pirmas kreditas nekainuoja.
nama visa būtina informacija apie jo finansinę padė-
tį iš „Sodros“, Kreditų biuro, Gyventojų registro ir kitų
duomenų bazių. Atsakymą dėl kredito suteikimo kli-
entas gauna iškart.
Šį vakarą Klaipėdoje viešės suomių Visą tai galima išgirsti prieš
Pasak R. Orvidaitės, dar vienas „Moment Credit“ iš-
muzikos grupė „Locomotora“. metus išleistame „Locomoto-
„Kiekvienas gali spręsti pats, kas geriau: susiveržti
skirtinumas tas, jog klientų patogumui skolinama ne tik
ra“ debiutiniame albume, kur diržus, kreiptis pagalbos į draugus ar pasiskolinti iš pa-
internetu, bet ir strategiškai patogiose didžiųjų miestų
Šis penketukas apibūdina- siautulingos ir daugiasluoks- tikimos vartojimo kreditus teikiančios bendrovės. Ta- vietose. Čia įkurti klientų aptarnavimo skyriai, kur vi-
mas kaip savotiška Suomijos in- nės melodijos su dramatiš- čiau kartais laukti tiesiog nėra kada, nedidelės pini-sada galima gauti profesionalią konsultaciją.
terpretacija: truputis nuožmaus kais nusileidimais tęsiasi vi- gų sumos reikia čia ir dabar. Tada klientai ir kreipiasi Klientų pasitikėjimą rodo ir augantis jų skaičius –
bei tamsaus gitarų skambesio, są valandą. į mus, o paskolą grąžina per 4 savaites. Be to, dabar per trejus veiklos metus „Moment Credit“ pasirinko
šiek tiek žiemos tylos ir stulbi- „Locomotora“ muzika sun- pirmas kreditas nekainuoja. Pasiskolinę, tarkim, 300 daugiau nei 31000 klientų visoje Lietuvoje.
nanti garsų pūga. kiai įrėminama žodžiais – ji įtrau- litų – 300 litų ir grąžinsite“, – sako „Moment Credit“ „Moment Credit“ yra viena iš Lietuvos vartojimo lizin-
Klaipėdos klientų aptarnavimo skyriaus konsultantė go ir kredito asociacijos (LVLKA), kuri siekia įgyvendinti
2006-aisiais Tamperės mieste kianti, neretai šalta ir tamsoka, Roberta Orvidaitė. atsakingo skolinimosi politiką, steigėjų ir narių.
susikūręs penkių narių kolekty- kartais minimalistinė „iki dug- „Moment Credit“ skolinimo procedūra klientui –
vas paprastai talpinamas į pos- no“, dažnai triukšminga, deli- patogi ir paprasta, trunkanti vos skyrių rasite pramogų ir
trock stiliaus rėmus. Vis dėlto, kačiai judanti iki griausmingos Klaipėdos klientų apt arnavimo
kelias minutes. Tinkamai įver- (Latvių al.),
kaip ir būdinga daugeliui tokių garso sienos. tinti kliento mokumą – pagrin- prekybos sos tinėje „Ak ropolis“
pogrindžio grupių, „Locomoto- Išgirsti „Locomotora“ „Švy- dinis bendrovės atsakingo sko-
Taikos pr. 61, Klaipėda.
ra“ kūryboje gausu įvairiausių turio menų doke“ bus galima linimo kriterijus. „Moment Cre-
46 91 58, (8 46) 46 91 59.
dit“ naudojama moderni kliento Tele fonai pasiteirau ti: (8 46)
eksperimentinės, minimalisti- jau šį vakarą, 20 val. Įėjimas iš val.
mokumo vertinimo sistema lei- Dar bo laikas: I–V II 10.0 0–21.00
nės muzikos priemaišų. Šiaurės rago. $
2010 GEGUŽĖS 19 D., TREČIADIENIS

KLAIPĖDA / 5

Kviečia tempti
„Meridianą“
Šeštadienį su Klaipėdos centru
porai mėnesių atsisveikins vie- „Meridianas“ remontui iškeliaus
nas iš jo simbolių – burlaivis „Me- šeštadienį. J.Andriejauskaitės nuotr.
ridianas“.

Tačiau tam, kad laivas sėk-


mingai pasiektų bendrovės
„Klaipėdos laivų remontas“
doką, kuriame bus remon-
tuojamas, į pagalbą kviečia-
mi klaipėdiečiai.
Iš dabartinės švartavimosi
vietos į ruožą tarp Biržos ir Pi-
lies tiltų laivą turėtų nutempti
žmonės. „Meridiano“ paramos
fondo direktoriaus Artūro Žič-
kaus teigimu, reikėtų maždaug mos gali prireikti ir ties Pilies kiai. A.Žičkus tikisi, jog ir šį-
40-ies pagalbininkų, kurie, su- tiltu, kad laivas būtų pakreip- kart sulauks Klaipėdos miesto
kibę už keturių lynų, saugiai iš- tas taip, jog savo stiebais nekliu- simbolį mylinčių tvirtarankių
vestų burlaivį pro pakeltą Biržos dytų tilto konstrukcijų. pagalbos.
tiltą. Už jo remontuoti plukdo- Prieš devynerius metus iš- Savanoriai kviečiami šeš-
mą laivą jau perimtų vilkikas. tempti „Meridianą“ remon- tadienį, 13 val., rinktis kranti-
Tikėtina, kad stipruolių para- tui taip pat padėjo klaipėdiš- nėse prie „Meridiano“.

PAVASARIS
Šeimos poilsis – lietuviškos gamtos glėbyje Skaitytojų klausimai
Pataria MAXIMA LT, UAB Pramoninių prekių pirkimo
departamento direktorė Birutė Kontvainienė
Gegužei persiritus į antrąją dairytis palapinių, kurios tampa
pusę daugelį žmonių vis daž- viena paklausiausių vasaros sezo- Ką patartumėte negalintiems per
niau aplanko svajinga atostogų no prekių. Šalia palapinių – ir vi- atostogas išlaidauti, tačiau norintiems
laukimo nuotaika. Jau dabar sa kita ekipuotė: miegmaišiai, ki- smagiai ir kokybiškai pailsėti?
pats laikas ne tik svajoti, bet ir limėliai, kuprinės ir kt.
suplanuoti šeimos atostogas, Išsiruošusieji ilsėtis su vaikais Dažniausiai tai, kur ir kaip
taip pat pasirūpinti daiktais, „Maximos“ parduotuvėse ras pla- atostogaujame, nulemia mūsų
kurių gali prireikti keliaujant tų pripučiamų baseinų, plaukimo turimos santaupos arba tai, kiek
ir poilsiaujant. priemonių, smėlio žaislų, dviratu- mes galime išleisti poilsiui. Tačiau
kų ir paspirtukų pasirinkimą. Ne- gerą poilsį užtikrina ne tik „stora
Dar prieš porą metų į Turki- mažas dėmesys skiriamas ir akty- piniginė“. Ne mažiau svarbios ir
ją, Egiptą ar dar egzotiškesnes ša- viam laisvalaikiui gamtoje – poil- įdėtos pastangos, išmonė, kurią
lis poilsiauti traukę lietuviai pas- siautojams gali nusipirkti badmin- verta pasitelkti planuojant savo
taruoju metu tarsi iš naujo atran- Per atostogas tėvai turi galimybę pra- tono rakečių, kamuolių, krepšinio šeimos poilsį. Pravers ir keletas
da gimtosios šalies grožį. Paste- džiuginti savo mažylius - jiems patiks stovų, futbolo vartų, vaikų žaidi- patarimų.
bima tendencija, kad taupantys specialūs žaislai lauko pramogoms. mo aikštelių. - Planuokite savo poilsį. Nesvarbu, kaip ir kur nusprendėte
tautiečiai užsienio kurortus daž- atostogauti, prisiminkite, geras poilsis – suplanuotas poilsis. Apgal-
Patrauklios naujovės
nai iškeičia į poilsį gamtoje: mė- vokite ir susirašykite visa, ką turite pasiimti (atsižvelkite į sezoną, ke-
gaujasi Lietuvos paežerėmis, il- čiai apgalvoja ne tik kur praleis atostogas keliauja ne į speciali- Nors pirkėjai šią vasarą ir to- lionės tikslą, trukmę ir kt.) Taip išvengsite spontaniškų pirkinių, be
sisi kaimo turizmo ar nuosavo- atostogas, bet ir suplanuoja visas zuotas parduotuves, bet į pre- liau nėra linkę išlaidauti, preky- reikalo neišlaidausite, o kelionėje neapsikrausite.
se sodybose. svarbias atostogų smulkmenas: kybos centrus, kur yra ne tik pla- bininkai vis tiek ryžtasi pasiūly- - Atraskite stovyklavimo privalumus. Jei norite gero ir tau-
kaip poilsiaus, kokių būtiniausių tus poilsio prekių asortimentas, ti naujovių – prekybos tinklas paus poilsio, ilsėkitės lietuviškos gamtos prieglobstyje, prie ežerų, o
Atgimsta žygių tradicijos
daiktų prireiks ir pan. Prekybinin- bet ir gausu akcijų, kuriomis pa- „Maxima“ turizmui skirtų prekių ne kurortuose. Gaminkite maistą gamtoje, o ne valgykite kavinėse,
Tendencija rinktis poilsį gim- kai pastebi, kad neretai į parduo- sinaudojus reikiamų prekių gali- asortimentą netgi praplėtė. Viena apsistokite kempinge, o ne viešbutyje, miegokite palapinėje, o ne
tinėje nėra netikėta – lietuviai vi- tuves pirkėjai pirmiausiai užsu- ma įsigyti pigiau. iš šių metų naujovių – specialiai nuomokitės namelį. Taip ir sutaupysite, ir smagiai praleisite laiką.
sada labiau mėgo ilsėtis savo ša- ka apsižvalgyti, pasidomi sezono „Maximos“ prekybos centruo- šiam tinklui gaminamų ir tiekia- - Rinkitės aktyvų poilsį. Jeigu visą dieną gulėsite paplūdimy-
lyje, o sunkmečiu, suprastėjus fi- naujienomis, kainomis ir tik tuo- se besiruošiantieji atostogauti ga- mų grilio prekių linija, pažymėtą je, jausitės pavargę it po sunkios darbo dienos. Taigi, verčiau pake-
nansinei padėčiai, daugelis vėl met, apsisprendę dėl būsimo po- li rasti visko, ko tik reikia geram „BBQ“ prekės ženklu. Tai kepsni- liaukite turistiniais maršrutais – grįšite žvalūs, praturtėję įspūdžiais
prisimena poilsio Lietuvos gam- ilsio, apsiperka iki atostogų likus šeimos poilsiui. Vykstantys ilsėtis nės, grotelės, kepimo aksesuarai, ir žiniomis. Į aktyvų poilsį įtraukite ir šeimą – užuot gulėję su kny-
toje privalumus. Pastaruoju me- maždaug porai savaičių. į užsienį čia išsirinks viską, ko gali anglys ir kt. ga, pažaiskite badmintoną, pairkluokite kanoją ar leiskitės į žygį. Juk
tu šeimos ar draugų kompanijos prireikti, – nuo talpaus lagamino Šiais metais pirkėjai turės ga- toks poilsis geriausia terapija, suartinanti šeimos narius.
Svarbu ir gausus
vis dažniau leidžiasi į dviračių žy- iki madingo maudymosi kostiu- limybę rinktis garsiu prekės žen- - Svarbiausia – patogumas. Tai auksinė taisyklė poilsiaujant
pasirinkimas, ir kaina
gius, plaukia baidarėmis ar pasi- mėlio, ketinantiems ramiai poil- klu „Easy camp“ pažymėtas pre- gamtoje. Rinkitės patogius drabužius ir avalynę, kurie nevaržo jude-
ryžta kelių dienų kelionėms pės- Dar viena akivaizdi sunkme- siauti sodybose siūlomas didžiulis kes – palapines, miegmaišius. Dar sių, nespaudžia, neveržia ir pan. Būtinai pasiimkite atsarginių sausų
tute tik su kuprine ant pečių. Ši čio tendencija – poilsiautojai da- pripučiamų baseinų, smėlio žais- viena šių metų naujovė, mozai- drabužių (jei jus sulytų), taip pat šiltesnį megztinį ar lietpaltį.
atgimusi mada niekur nesitrauks rosi taupesni. Besiruošdami atos- lų, pavėsinių, lauko baldų pasirin- kiniai lauko baldai (pinto karka- - Daiktai – tik būtiniausi. Poilsiaujant gamtoje jums prireiks
ir šią vasarą. togoms lietuviai ne tik neišlai- kimas. Populiarėjant poilsiui gam- so, papuošti keramikinių plytelių palapinės, miegmaišio, pagalvėlės, čiužinio/kilimėlio. Neišsiversite
Dar viena tendencija – vis daž- dauja, bet ir stengiasi sutaupyti toje prekybos centruose išplėstas mozaika). Toks dekoratyvus sta- ir be virvės, kirvio, mažo metalinio kastuvėlio, žirklių, adatos, siū-
niau lietuvių savo atostogas pla- – ieško pigesnių prekių ar per- dviračių asortimentas. Būsimi žy- las atsieis 150 Lt, kėdė – 120 Lt, lų, gabalo polietileninio audinio (1,5 kv.m dydžio, jei užkluptų lie-
nuoja iš anksto. Žmonės kruopš- ka jų mažiau. Todėl dažnas prieš geiviai prekybos centruose gali suoliukas 400 Lt. tus, po juo paslėpsite palapinę). Būtinai pasiimkite žibintą, atsargi-
nę lempelę jam ir elementų.

Būsimo keliautojo rūpestis – išsirinkti palapinę


Kiekvienas poilsiautojas turi
žinoti, kad žygis prasideda nuo
Įprastos turistinės palapinės
būna dvisluoksnės ir viensluoks-
pasirūpinti neperšlampama me-
džiaga, o tai kelia papildomų rū-
Kainos (prekybos tinkle MAXIMA)
Įsigyti prekių kelionėms ir poilsiui prekybos centruose turi galimy-
tinkamos palapinės pasirinki- nės. Dvisluoksnių vidinė dalis pa- pesčių. Geriausia rinktis aukso vi- bę visi – tiek žemesnes, tiek aukštesnes pajamas gaunantys pirkėjai.
mo, tai svarbi užduotis. daryta iš gerai orą praleidžiančios, durį - tarp 2000 ir 4500 mm ne- Lyginant su pernai metais šių prekių kainos beveik nesikeitė.
tačiau peršlampamos medžiagos, pralaidumo.
Tipas • Smėlio žaislų • Pripučiami ir surenkami ba-
o viršutinė, – iš neperšlampamos
rinkiniai vaikams seinai 6–2000 Lt (brangiau-
Palapinių būna įvairiausių: nuo ir neperpučiamos. Todėl ši pala- Dydis
1,99–49,99 Lt; sias – surenkamas baseinas);
itin lengvų vienviečių iki didžiulių pinė kiek patogesnė. Kuo didesnė palapinė, tuo ji
• Palapinės 40–450 Lt; • Plastikiniai lauko baldai (sta-
šeimyninių. Jos dažniausia skirs- sunkesnė, tad protinga iš anksto • Miegmaišiai 30–180 Lt; las ir 4 kėdės) apie 200 Lt;
Medžiaga
tomos į dvi kategorijas: laisvalai- apgalvoti, keliese ketinate keliauti. • Dviračiai 350–1300 Lt; • Mediniai lauko baldai (stalas
kio (įprastinės turistinės) ir eks- Svarbu atkreipti dėmesį į me- Jei keliaujate dviese, prireiks dvi- lapinės dugno išmatavimai. No- • Vaikiški dviračiai 180–350 Lt; ir 4 kėdės) apie 380 Lt;
pedicines (profesionalias) pala- džiagas, iš kurių pagaminta pala- vietės palapinės. Joje pakaks vie- rint išsimiegoti patogiai, vienam • Kepsninės 5,99–399 Lt; • Metalo rėmo lauko baldai
pines. Jei poilsiausite Lietuvoje, pinė, bei į ant įpakavimo nurody- tos ne tik jums, bet ir jūsų daik- žmogui palapinėje reikėtų skirti • Šaltkrepšiai 13–130 Lt (stalas ir 4 kėdės) apie 130 Lt
vasarą jums tikrai pakaks laisva- tus pralaidumo vandeniui matus. tams. Jei keliaujate su šeima ar ne mažiau nei 50–65 cm pločio
laikio palapinės. Jos puikiai tinka
esant vėjuotam ir lietingam orui,
Poilsiaujant Lietuvoje pakanka
2000 mm viršutinio sluoksnio,
mėgstate komfortą, rinkitės di-
desnę – trivietę ar keturvietę pa-
vietą. Reikėtų žinoti, kad kuo di-
desniam žmonių skaičiui skirta Pavasario
be to, tokią palapinę įsigysite už nepralaidaus vandeniui. Jei atspa- lapinę. Palapinės dydis nurodomas palapinė, tuo mažiau joje skiria- ekspertas –
prieinamą kainą. rumas vandeniui mažesnis, teks etiketėje – pateikiami vidinės pa- ma vietos vienam žmogui.
2010 GEGUŽĖS 19 D., TREČIADIENIS

6 / AKTUALIJOS

Apie įkaitą – jokių


žinių
„Limarko laivininkystės kompani-
„Limarko“ ne pirmą kartą nukenčia nuo pi-
ratų – pernai rugpjūtį prie Nigerijos kran-
tų buvo užgrobtas jos laivas „Saturnas“, iš jo
pagrobti penki Lietuvos piliečiai, po 11 die-
nų jie buvo paleisti. AFP/Scanpix nuotr.
ja“ vakar patvirtino, jog pirmadie-
nio naktį prie vakarų Afrikos kran-
tų buvo užpultas jai priklausantis
laivas „Argo“ ir pagrobtas jo kapi-
tonas Dmitrijus Baškirovas.

Bendrovė pranešė, jog in-


cidentas įvyko pirmadienį vi-
durnaktį, laivas tuo metu sto-
vėjo Kamerūno uosto Doualos
reide. „Prieš pat incidentą laivo
budėtojas pastebėjo prie laivo
besiartinančias dvi valtis su mo-
toriniais varikliais. Laive buvo seifą ir, paėmę į nelaisvę laivo kai taip pat nepareikalavo. Lie-
duotas aliarmo signalas, laivo kapitoną, išgabeno jį nežinoma tuvos piliečio išlaisvinimo klau-
antstatas buvo užrakintas. Lai- kryptimi. Vėliau atvykęs karinis simui spręsti sudaryta tarpžiny-
vas davė pavojaus signalą į Lie- kateris palydėjo laivą į Doualos binė darbo grupė, jai vadovauja
tuvos Jūrų gelbėjimo koordina- uostą. Jis buvo saugiai prišvar- užsienio reikalų ministras Au-
vimo centrą bei kreipėsi pagal- tuotas, pradėtas krovinio iškro- dronius Ažubalis.
bos į Doualos uosto valdžią“, – vimas. Kiti įgulos nariai inciden- Teigiama, jog prieš užpul-
rašoma bendrovės išplatintame to metu nenukentėjo. dami Lietuvos laivą piratai ata-
pranešime.
Teigiama, jog ginkluoti už-
puolikai per 15 minučių išlau-
Užsienio reikalų ministe-
rija vakar neturėjo jokių naujų
duomenų apie pagrobto lietuvio
kavo sausakrūvį „North Spirit“
ir įkaitais paėmė du Rusijos pi-
liečius – kapitoną ir vyresnįjį
Rytine kava
žė antstato duris, išplėšė laivo buvimo vietą, išpirkos užpuoli- mechaniką.

Užsk. VŠį „Socialinių mokslų kolegija“, Nr. 219852

Tomas Balžekas Redakcija Vilniuje Kauno biuras Klaipėdos biuras Reklama Leidėjas: Tiražas – 50 000.
Generalinis direktorius Tel. (8-5) 210 5896 Tel. (8-37) 243 000 Tel. (8-46) 257 900 Tel. Vilniuje (8-5) 210 5895 UAB „15 minučių“, ISSN 1822-5330.
t.balzekas@15min.lt Faks. (8-5) 210 58 97 Faks. (8-37) 207 887 Faks. (8-46) 257 800 Tel. Kaune (8-37) 207 886 A.Goštauto 40 B, 01112 Vilnius.
Dienraštis platinamas Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
redakcija@15min.lt kaunas@15min.lt klaipeda@15min.lt Tel. Klaipėdoje (8-46) 257 800 Tel. 210 58 94. Faks. 210 58 97.
Asta Bliūdžiutė Redakcija neatsako už reklamos
A.Goštauto 40 B, Kęstučio g. 58, H.Manto g. 31, reklama@15min.lt info@15min.lt
Vyr. redaktorė
01112, Vilnius 44305, Kaunas 92236, Klaipėda skelbimai@15min.lt www.15min.lt turinį ir klaidas.
a.bliudziute@15min.lt

Taip dienraštyje žymimi


Jurga Vaičiūtė
Dienos redaktorė
„15min” – pirmasis nemokamas
dienraštis Lietuvoje, kurio tiražą kasmet
255300 nuolatinių skaitytojų per dieną Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
$
užsakomieji straipsniai j.vaiciute@15min.lt audituoja UAB „Ernst & Young Baltic“. „TNS Galup“, Nacionalinis skaitytojų tyrimas, 2010 m. žiema
2010 GEGUŽĖS 19 D., TREČIADIENIS

AKTUALIJOS / 7

Apkaltos įsisiūbuoja
GEDIMINAS
melavo Seimui apie savo bu-
analitikė
komentuoja
VIOLETA KLYVIENĖ
vimo vietą. A.Sacharukas tvirtino, „Danske Bank“ vyresnioji analitikė
CIBULSKIS
Kai kuriems parlamenta- jog apkaltos rengimas Baltijos šalims
g.cibulskis jam – oponentų kerštas.
@15min.lt rams kilo klausimų, kodėl rei-
Š.Mažeikos/BFL nuotr.
kia tirti tik A.Sacharuko nusi-
Seimas yra linkęs pritarti, jog Krikš- žengimus, jei neretai už kole- Ar Estijai pavyks įsivesti eurą?
čionių partijos frakcijos (KPF) nariai gas balsuoja ir kiti parlamen-
Aleksandras Sacharukas ir Linas Ka- tarai. „Komisija negali tirti to, Europos Komisija praėjusią savaitę oficialiai pareiškė,
ralius nusipelnė apkaltų. Tačiau ga- kas jai nepavesta“, – atsakinėjo jog Estija atitinka visus keliamus reikalavimus ir yra
lutinis verdiktas, ar verta kreiptis į apkaltų komisijų pirmininkas, pasirengusi įsivesti eurą nuo 2011 metų sausio 1 dienos.
Konstitucinį Teismą, turėtų būti pa- konservatorius-krikdemas Kęs- Tačiau ar tolimesniajai mūsų Baltijos kaimynei išties
skelbtas rytoj. tutis Masiulis. Jis pasakojo, jog pavyks tai padaryti jau nuo Naujųjų metų?
komisijų darbo metu vienas Ja-
Parlamentarai vakar disku- ponijos parlamentaras, vienin- Pamąstymų šia tema davė
tavo dėl laikinųjų parlamento telį kartą paspaudęs balsavimo ir Europos centrinis bankas
komisijų išvadų, kuriose kons- mygtuką už kolegą, iš karto at- (ECB), savo ruožtu pareiškęs,
Neverta
tatuojama, kad Seimo sesijos sistatydino. „Tiesą sakant, Japo- jog dabartinė maža infl iacija ginčytis
metu poilsiauti į Aziją išvykęs nijoje yra daug geresnės tradici- šioje Baltijos valstybėje yra nu-
L.Karalius ir tuo metu už jį pas- jos, ten paprastai dar ir žarnas lemta laikinų priemonių, o au-
– Estija nuveikė
tarojo kortele per posėdžius 11 pasileisdavo po tokio poelgio“, gant ekonomikai kainos gali didžiulį darbą.
kartų balsavęs A.Sacharukas – pridėjo K.Masiulis. šoktelėti daugiau, nei tikima-
galimai nusižengė Konstitucijai Kalbėdamas apie L.Karaliaus aiškindamas, jog tai kenkia vals- lių“ nariai. A.Sacharukas teigė, si šiuo metu. Neverta net gin-
ir sulaužė priesaiką, todėl esą nusižengimus, K.Masiulis pabrė- tybės prestižui. jog jam kerštauja oponentai, o čytis – Estija nuveikė tikrai didžiulį darbą, siekdama ati-
reikia pradėti jų mandatų atė- žė, jog jis sausio viduryje gauda- KPF seniūnas Vidmantas prielaidas atimti iš jo mandatą tikti visus Mastrichto kriterijus. Tačiau trečiajai po Slovė-
mimo procedūrą. L.Karalius vo vis naujas vizas į įvairias Piet- Žiemelis pareiškė, jog apkaltos nagrinėjusios komisijos išvadas nijos ir Slovakijos Rytų Europos šaliai, siekiančiai įsivesti
dar kaltinamas, kad kelionė- ryčių Azijos šalis, kai Lietuvo- procesas yra neteisėtas, politiš- vadina nekompetentingomis ir eurą, koją gali pakišti Graikija. Būtent šios šalies prastė-
je naudojo diplomatinį pasą ir je jau buvo kilęs skandalas, kur kai angažuotas ir pritemptas. sukurptomis dirbtinai. janti fi nansinė padėtis bei šių problemų plitimas į kitas
šis politikas din- Vakar jis taip pat tvirtino, kad Už pritarimą komisijos vadinamąsias PIIGS šalis didina riziką, kad 16 valstybių
go. Seimo nariai valdantieji nori pašalinti iš Sei- sprendimui dėl A.Sacharuko ir šiuo metu vienijančios euro zonos plėtra bus pristabdy-
Japonijoje pa- klausė, ar didelis mo du „krikščionis“, nes jie bu- L.Karaliaus po pateikimo bal- ta. Pagrindiniu smuiku čia turėtų griežti Vokietijos vy-
prastai dar ir žar- nusikaltimas nau- vo išrinkti pagal koalicijai prik- savo daugumos frakcijų nariai, riausybė ir Centrinis bankas. O pagrindiniu oficialiu ar-
doti diplomatinį lausančios Tautos prisikėlimo tarp nepritarusiųjų dominavo gumentu turėtų tapti Mastrichto kriterijų vykdymo tva-
nas pasileisdavo po to- pasą.„Kaipatrodo partijos (TPP) sąrašą. Atėmus „krikščionių“ ir „tvarkiečių“ bal- rumas – t.y. sugebėjimas juos atitikti ne tik įstojimo mo-
kio poelgio. toks diplomatas iš L.Karaliaus ir A.Sacharuko sai. Tačiau KPF prašymu galu- mentu, bet ir vėliau (būtent tokį signalą ir pasiuntė ECB).
su šortais?“ – at- mandatus, juos esą pakeistų tinis sprendimas atidėtas kitam Tačiau tikroji priežastis yra ta, kad pagrindines euro zo-
Kalbėjo K.Masiulis. kirto K.Masiulis, už jų TPP sąraše likę „prisikėlė- posėdžiui. nos valstybes – tokias kaip Vokietija ir Prancūzija – su-
erzino kai kurių Europos šalių ne itin atsakingas fi nan-
sinis elgesys.
Nors ir labai mažai tikėtina, bet jei vis tik atsitiks taip,
kad Estijai nebus leista įsivesti bendrą ES valiutą jau nuo
2011-ųjų, pasekmes pajus ne tik ji, bet ir kitos dvi Balti-
jos valstybės. Nors tikslaus poveikio numatyti neįmano-
ma, tačiau visoms trims Baltijos šalims greičiausiai pa-
brangtų skolinimasis tarptautinėse rinkose, taip pat vėl
atsinaujintų diskusijos dėl prisijungimo prie euro mecha-
nizmo naudos ir tikslingumo. Kadangi Estijoje kitais me-
tais vyks parlamento rinkimai, galima tikėtis ir populisti-
nių pasisakymų sustiprėjimo – kalbant tiek apie patį eu-
rą, tiek apie fiskalinę drausmę. Kita vertus, tiek Lietuva,
tiek Latvija eurą įsivesti planuoja nuo 2014-ųjų, tad tie-
sioginių neigiamų pasekmių įvedimo datai sprendimas
dėl Estijos neturės.
Kaip ten bebūtų, laukti liko nebeilgai: estų ketinimams
įsivesti eurą dabar turi pritarti Europos Sąjungos šalių va-
dovai, o galutinį verdiktą liepos mėnesį paskelbs į ECOFIN
posėdį susirinkę ES valstybių fi nansų ministrai.

Šeimų kurti neskuba


Lietuvoje vis daugiau porų pra-
deda gyvenimą kartu nesusituo-
kusios, o gimstamumo tendenci-
jos išlieka neigiamos. Tai parodė
Lietuvos socialinių tyrimų centro
(LSTC) atliktas tyrimas.

Pristatydama „Kartų ir lyčių


tyrimo“ rezultatus LTSC atstovė
Aušra Maslauskaitė vakar kal-
bėjo, jog pastaraisiais dešimt-
mečiais šeimos kūrimo mode-
lis Lietuvoje pasikeitė.
„Šiuo metu 80 proc. visų
kiekvienais metais sudaro-
mų pirmų partnerysčių yra
kuriamos ne santuokos, bet
kohabitacijos, arba sugyve- Vienintelis optimistinis aspek-
nimo, pagrindu“, – BNS cita- tas esą yra tai, kad šiuo metu
vo sociologę. labiausiai vaikų nori aukštąjį
Šių porų tėvų kartoje mi- išsilavinimą turintys vilnie-
nėtas rodiklis siekė apie 15 čiai: jie pageidauja turėti po
proc., o senelių kartoje apie 2–3 atžalas. „Ne kaimo vieto-
5–8 proc. Šie pokyčiai, anot vėse, ne mažuose miesteliuo-
A.Maslauskaitės, prasidėjo dar se, o Vilniuje ir tik Vilniuje“, –
prieš Nepriklausomybę, todėl pabrėžė V.Stankūnienė. Anot
permainų negalima nurašyti jos, porų sprendimą susilaukti
„Vakarų įtakoms“. Tiesa, dau- vaikų mažiausiai lemia moti-
guma tokių porų po metų ki- nystės (tėvystės) atostogų są-
tų susituokia. lygos, labiausiai – vaikų prie-
Pasak vienos iš tyrimo au- žiūros įstaigų trūkumas.
torių profesorės Vlados Stan- Tyrimas atliktas 2006 me-
kūnienės, tyrimas dar parodė, tais, jo metu apklausta 10 tūkst.
$
kad galimybių didėti gimsta- respondentų, gimusių 1927–1988
mumui Lietuvoje yra nedaug. metais.
2010 GEGUŽĖS 19 D., TREČIADIENIS

8 / SKELBIMAI

Skelbimai į laikraštį „15min“ priimami kiekvieną darbo dieną Baldai


Pigiai ir kokybiškai gaminu kietuosius nestandartinius baldus. Atvežu ir sumontuoju.
KAINA: PAPILDOMAI: Tel. 8 690 47483.

Žodinis skelbimas iki 10 žodžių – 10 Lt. Juodas paryškinimas – 5 Lt. Paprastas rėmelis – 5 Lt.
Žodinis skelbimas iki 15 žodžių – 15 Lt.
Žodinis skelbimas iki 20 žodžių – 20 Lt. Žalias paryškinimas – 10 Lt. Žalias rėmelis - 10 Lt.

Mokslas Nekilnojamasis turtas Grožis, sveikata


Centre esanti vairavimo mokykla„Venjora“ KARDIOLOGINĖ REABILITACIJA! KMU Psi-
Nebrangiai parduodu 69 kv.m gerai
renka naujas grupes (B kat.) Nuolaidos chofiziologijos ir reabilitacijos instituto
suremontuotą, šviesų butą antrame
studentams! Herkaus Manto g. 31, ŽEMAI- aukšte Klaipėdos Senamiestyje prie pat klinika siūlo gydytis ir ilsėtis PALANGOJE.
TIJA (IIIa.), tel. 8 46 210363, el.p. venjora@ Teatro aikštės, yra vieta mašinai. Po butu Para tik 98 Lt! Įskaičiuota: gydytojo kon-
gmail.com. pirmame aukšte yra 30 kv.m neįrengta sultacija, gydymas, procedūros, gyveni-
patalpa. Name tik trys gyventojai. Tel. mas su maitinimu (3k./d.) Informacija tel.:
B kategorijos vairavimo kursai. Papildo- 8 623 92031. 8 460 30027 arba 8 618 41860
mas vairavimas. Šviesos g. 3 (Mažojo km./
Miško raj.). Tel.: 8 46 257560, 8 686 84759,
8 655 13829, www.bkucentras.lt. Poilsis, turizmas, pramogos
Parduoda
Paslaugos Akcija! Šarvuotos laukinės ir vidinės Mulčių (smulkintą pušų žievę), kom-
durys, garažo vartai, plastikiniai lan- postinę žemę 50 l – 10 Lt (maišeliais).
Elektros montavimo darbai, techninė gai minimaliomis kainomis. Tel.: 8 603 Atvežame. Tel. 8 604 95317.
priežiūra, dokumentacija, objektų ati- 10867, 8 640 17207.
davimas VEI. Atestuota bendrovė. Tel.
8 687 13130. Skubiai parduodame kavinės įrangą,
naudotą vienerius metus. Patraukli kaina.
Nemokamai išvežame nebenaudojamą Tel.: 8 46 383020, 8 615 98757.
buitinę techniką – šaldytuvus, skal-
bykles, virykles ir kitus elektronikos
. Vištų kumpeliai - 4.9, vištų sparneliai

skelbkites
prietaisus. Dirbame ir su įmonėmis. - 4.59, sprandinė - 10.80, šonkauliai
Tel. 8 641 99000. - 7.90, grill dešrelės - 3.99, pangasi-
jos filė - 5.99, menkės filė s/o - 6.90,
Profesionalios foto ir video paslau- lašišos š/r - 3.99. Kaina su PVM! Klai-
gos. www.sreklamos.lt. Tel. 8 677 pėda, Šilutės pl. 23, 13 sandėlis. Tel.
04142. 8 464 15111.
SMS žinutėmis
Kilimų, minkštų baldų valymas. Valymas BALKONŲ STIKLINIMAS. Slankio-
po statybos ir remonto darbų. Tel.: 8 657
1. Žinutės tekste rašykite:
jantys švediški anoduoto aliuminio
94361, 8 657 94363. VLN (Vilnius), KNS (Kaunas) arba KLP (Klaipėda) profilių langai. Pertvarų, terasų Perka
(tarpelis) SKELBIMO TEKSTAS (ne daugiau montavimas. PLASTIKINIAI LAN-
Perkame mišką su žeme arba iškirtimui
kaip 160 ženklų) ir siųskite telefonu 1395. GAI. ŠARVUOTOS DURYS. www.
visoje Lietuvoje. Tel. 8 698 55325, www.
sistemax.lt, el.p. kl.sistemax@
dzukijosmediena.lt.
2. Sulaukę atsakymo žinutės, gmail.com. Minijos 2, Klaipėda.
siųskite dar vieną žinutę, jos tekste įrašydami: Tel.: 8 675 66117, 8 601 05036, 8
46 496873.
VLN (Vilnius), KNS (Kaunas) arba KLP (Klaipėda)
(tarpelis) PATVIRTINU.

Dėmesio!
Neišsiuntus patvirtinimo(-ų), skelbimas
nebus išspausdintas. Mokestis už skelbimą
(20 Lt/40 Lt) bus įtrauktas į jūsų sąskaitą.
Norėdami įsidėti skelbimą į visų trijų miestų
laikraščius, vietoj trumpinių VLN, KNS, KLP
rašykite N (patvirtinimo žinutėse - taip pat).

Statyba, remonto darbai


Mokamos linijos telefonu MAŽIAUSIOMIS KAINOMIS! Bituminių
Pasiskelbti galite ir iš fiksuotojo ryšio telefono. stogų dengimas ir renovacija. Bituminė
danga visų tipų stogams. WWW.
8 900 84001 - 20 Lt sąskaita, BALTICROOF.LT, Tel. 8 620 43518.
(skelbimas iki 20 žodžių). Meistro pagalba: santechnika, elektra,
8 900 88020 - 40 Lt sąskaita,
(skelbimas iki 20 žodžių). www.krizesiveikimas.lt buitinė technika, tvirtinimai, apdaila t.t.
Išsikvieskite meistrą tel. 8 618 00700.

Sienų, grindų apšiltinimas į oro tarpus. EKO-


vata, termoputa, polistireno granulėmis.
Siūlo darbą 1 kv.m - nuo 7 Lt. Konsultuojame visoje
Lietuvoje. Tel. 8 689 68528.
Ieškome virėjų ir kepėjų su patirtimi. CV
Biure Klaipėdoje siųsti el.p. cv@cili.lt, tel. 8 687 55392. Vidaus apdaila, stogų keitimas, sienų šilti-
UAB „15 minučių“ Kavinei Klaipėdoje reikalingi virėjai ir nimas, kapitalinis butų ir namų remontas,
Adresas: Herkaus Manto g. 31 (III a.) padavėjai. Gyvenimo aprašymą siųsti santechnika. Rekomendacijos. Medžiagų
Tel.: 8 46 257 900, 8 655 34274 restoranas61@gmail.com. pristatymas. Tel. 8 657 92330.
El. paštas: skelbimaiklaipeda@15min.lt Reikalingi reprezentatyvios išvaizdos vai- Žaibosaugos įrengimas. Dokumentacija.
kinai dalyvauti reklaminiuose projektuose. Darbus atlieka atestuota bendrovė. Tel.
Telefonas pasiteirauti +370 46 496862. CV su 8 687 13130.
nuotrauka siųsti klaipedacv@starjobs.lt
Reikalingi virėjai (-os). Reikalavimai: noras Dėmesio! Atidaryta nauja ŪKINIŲ-STA-
dirbti ir siekti rezultatų. CV siųsti el.paštu TYBINIŲ PREKIŲ PARDUOTUVĖ, šalia
personalas@navalis.lt. Informacija tel. 8 naujosios turgavietės: Jūreivių g. 16
698 06796 darbo dienomis nuo 8.00-iki („Činaras“). Tel. 8 687 84440.
17.00 val.
„Lietuvos spauda“ + „R-Kiosk”
Transportas
Nuo šiol skelbimai priimami
A.Bružo įmonė parduoda naudotas auto-
ir „Lietuvos spaudos“ kioskuose dalis. Perka automobilius ardymui. Priima-
bei „R-Kiosk“ parduotuvėse me užsakymus. Upelio g. 36, Klaipėda. Tel.
Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. 8 686 04260.

Reikalingi platintojai AUTOMOBILIŲ SUPIRKIMAS 1990


- 2010 m. SKUBIAI IR BRANGIAI. Tel.
8 654 40004.
Visi žodiniai skelbimai nemokamai talpinami
į internetinį skelbimų portalą turgus.plius.lt KLAIPĖDOJE Darbas 7-9 val.
Perkame įvairių markių automobilius,
gali būti su defektais ar be jų iki 15000 Lt.
Pasiimame patys. Tel. 8 648 21921.
pirmadieniais, trečiadieniais ir penktadieniais. UAB "Autostabila" parduoda automobilius
dalimis ir superkame automobilius ardy-
CV siųskite r.katelynas@15min.lt. Tel. 8 655 34 281. mui. Detalių paieška. Tel. +370 685 10098,
el. p. autostabila@balticum-tv.lt .
2010 GEGUŽĖS 19 D., TREČIADIENIS

SPORTAS / 9
R.Berankis žygį
pradėjo pergale Svarsto dėl ateities
Anksčiau nei tikėjosi sezoną NBA
lygoje baigęs lietuvis Žydrūnas Il- Ž.Ilgauskas dar norėtų žaisti.
Duris į pagrindines varžybas gauskas dar nėra apsisprendęs, ku- AFP/Scanpix nuotr.
R.Berankiui atvertų dar dvi rios komandos marškinėlius vilkės
pergalės. J.Kalinsko nuotr. kitą sezoną ir ar apskritai nepaka-
bins sportbačių ant vinies.

Patyrusio 34 metų vidu-


rio puolėjo sutartis su Kliv-
lando „Cavaliers“ klubu, ku-
riame Ž.Ilgauskas rungtynia-
vo visą savo karjerą NBA lygo-
je, baigiasi šią vasarą. 220 cm
ūgio krepšininkas dar norėtų
žaisti, nes jaučia dar turįs pa-
rako, tačiau nenori aikštelėje
vykstančius įvykius stebėti tik
nuo atsarginių žaidėjų suolelio,
kaip tai vyko šio sezono atkrin-
tamosiose varžybose.
Pirmoji Lietuvos raketė Ričardas bų klaidų (1 prieš 7). „Dar per anksti kažką saky-
Berankis pergalingai pradėjo žy- Iškovojęs pergalę R.Be- ti, tačiau „Cavaliers“ turi labai
gį atvirajame Prancūzijos teniso rankis užsidirbo 8 ATP reitin- daug aukštaūgių, o aš nenoriu
čempionate („French Open“). go taškus ir 4 tūkst. eurų (apie grįžti tik tam, kad visą sezoną
13,8 tūkst. Lt) čekį. nešiočiau kostiumą. Tokiu atve-
Pirmą kartą per savo kar- Antrajame atvirojo Pran- ju, geriau jau liksiu namuose
jerą į šio „Didžiojo kirčio“ seri- cūzijos teniso čempionato at- ir leisiu laiką su savo šeima“, –
jos turnyro vyrų vienetų teni- rankos rate lietuvis ginklus su- neslėpė lietuvis.
so kortus žengęs 19-metis lie- rems su 27 metų rumunu Victo-
Dar turi parako
tuvis, pajėgiausių planetos te- ru Crivoi (ATP 159). Pastarasis
nisininkų reitinge pagal ATP vakar taip pat dvejų setų ko- NBA lygos apžvalgininkai
užimantis 188 vietą, nepasi- voje 7:5, 6:3 įrodė savo prana- neabejoja, jog laisvuoju agentu
gailėjo marokiečio Redo El Ar- šumą prieš 19-metį korto šei- šią vasarą tapsiantis Ž.Ilgaus-
mani (ATP 208), kuriam šian- mininką prancūzą Guillaume kas sulauks ne vienos koman- pavyko išvengti traumų“, – ryž-
dien sukanka 22-eji. Rufi ną (ATP 151). dos dėmesio, kaip tai jau buvo to tęsti krepšininko karjerą ne- NBA VAKARŲ KONFERENCIJOS FINALAS
Pirmajame atvirojo Pran- Kelialapį į pagrindines var- šio sezono viduryje, kai jo sutar- slėpė lietuvis.
cūzijos teniso čempionato at- žybas, kurios prasidės gegužės tį po mainų išpirko Vašingtono Ž.Ilgauskas taip pat prisipa- LAKERS SUNS
rankos rate R.Berankis per 1
valandą ir 7 minutes varžovą
23 dieną, R.Berankis užsidirb-
tų tik įveikęs tris atrankos ra-
„Wizards“ ekipa. Tačiau vargu
ar lietuvis sulauks pasiūlymo
žino su didžiuliu nusivylimu pri-
simenantis šio sezono pabaigą
128 107 SERIJA – 1:0
įveikė rezultatu 6:2, 6:4. So- tus. Atvirojo Prancūzijos te- užimti pagrindinio komandos ir sudužusias svajones iškovo-
lidžiai žaidęs lietuvis atliko niso čempionato prizų fondą vidurio puolėjo poziciją. Mano- ti NBA čempiono žiedą. jog kad ir kokius ingredien- keturių pergalių čempionų ti-
9-is „eisus“ (prieš 3-is varžo- iš viso sudaro 16,8 mln. eurų ma, jog Ž.Ilgauskas turės ten- „Niekas nėra labiau nu- tus mes sudėjome į sriubą, šį tulą ginantys „Lakers“ išsiver-
vo) ir padarė mažiau dvigu- (apie 58 mln. Lt). kintis atsarginio krepšininko sivylęs nei aš. Tai galėjo būti sezoną ji neišėjo. Mes pralai- žė į priekį rezultatu 1:0.
vaidmeniu. paskutinis mano bandymas, mėjome, todėl neabejoju, jog Nugalėtojus į pergalę ve-
www.15min.lt/sportas „Jaučiu, jog dar turiu para- – atviravo krepšininkas, ne- pokyčių bus.“ dė 40 taškų pelnęs Kobe Bry-
Surinkę šį adresą rasite daugiau sporto naujienų ir rezultatų
ko. Beveik visą šį sezoną man sistebintis vis garsiau skam- antas. 21 tašką pridėjo Pau Ga-
Triuškinamas startas
bančiomis kalbomis, jog va- solis, 19 – Lamaras Odomas (19
sarą „Cavaliers“ laukia rim- Vakar startavusioje NBA ly- atk. kam.). Svečių ekipoje išsi-
tos permainos. – Esmė tokia, gos Vakarų konferencijos fina- skyrė Amare'as Stoudemire'as
lo serijoje įtikina- (23 tšk.).
mą pergalę iško- Rytų konferencijos fi nalo
Jaučiu, jog dar tu- vojo Los Andželo serijoje tarp Orlando „Magic“
riu parako. Beveik „Lakers“ krepši- ir Bostono „Celtics“, po pirmų-
ninkai, namuo- jų rungtynių 1:0 pirmavo „Cel-
visą šį sezoną man pa- se 128:107 nepa- tics“. Naktį į trečiadienį (Lietu-
vyko išvengti traumų. sigailėję Finik- vos laiku) Orlande buvo žai-
so „Suns“ klu- džiamas antrosios serijos iki
Sakė Ž.Ilgauskas. bo. Serijoje iki keturių pergalių mačas.

čempionų lyga
F.Ribery finale žaisti negalės
Miuncheno „Bayern“ (Vokietija) mas kalbėjo „Bayern“ puolė- prancūzo jau žaidęs atsako-
futbolo klubas šeštadienį vyksian- jas Ivica Oličius. mosiose pusfinalio rungty-
čiame UEFA Čempionų lygos finale F.Ribery turėtų pakeis- nėse su Liono ekipa. „Hami-
turės verstis be lyderio prancūzo ti 27 metų tas yra geras futbolininkas,
Francko Ribery (nuotr.). Hamitas dėl jo neturiu jokių abejonių.
A lt i n- Visiškai juo pasitikime“, – sa-
„Bayern“ vadovų pastan- topas, kė saugas Bastianas Schweins-
gos sušvelninti griežtą UEFA v ietoj teigeris.
bausmę – trejų rungtynių dis- Jam pritarė ne vieneriose
kvalifikaciją F.Ribery už pusfi- rungtynėse šį sezoną „Bayern“
nalyje su Liono „Olympique“ didvyriu tapęs olandas Arje-
gautą raudonąją kortelę – nuė- nas Robbenas: „Hamitas jau
jo perniek. Tarptautinis spor- įrodė, ką gali. Jis komandai
to arbitražo teismas prancūzų gali būti labai svarbus.“
Puslapis parengtas pagal Cleveland.com, Bild.de ir „15min“ inf.

saugui paliko galioti tą Verta pažymėti, jog tiek


pačią bausmę. olando Louiso van Gaalo tre-
Taigi F.Ribery niruojamas „Bayern“, tiek por-
„Santiago Ber- tugalo
nabeu“ sta-
dione Madri-
de (Ispanija)
vyksiantį fi na-
lą su Milano „In- Jose Mourinho va-
ter“ (Italija) vienuoli- dovaujamas „Inter“ šį se-
ke stebės už aikštės ri- zoną pretenduoja iškovoti vi-
bų. „Francko mums la- sus įmanomus trofėjus. Abi
bai trūks. Jis vienas gali vienuolikės jau tapo atitinka-
lemti rungtynių baigtį. Jis mai Vokietijos ir Italijos čem-
priklauso pasaulio futbo- pionėmis bei iškovojo šių ša-
lo elitui“, – apgailestauda- lių futbolo taures.
2010 GEGUŽĖS 19 D., TREČIADIENIS

10 / PRAMOGOS
Vokietis uostamiestyje
pristatys savo parodą
Klaipėdoje atidaroma svečio iš Vokietijos paroda
Netikėtumai kine
Kino industrija domina daugybę
kino mėgėjų visame pasaulyje, o
79-erių veteranas aktorius Ro-
bertas Duvallis.
dėl J.Verne‘o kū-
rinio ekraniza-
„Menininko dienoraštis“. Organizatorių nuotr.
jos atstovai vis nustebina žiūrovus T.Gilliamas pridūrė, kad nu- cijos.
ne tik naujais sprendimais ekra- matomas filmo biudžetas – apie Įdomiausia,
ne, bet ir netikėtais posūkiais ku- 20 mln. JAV dolerių (maždaug kad analogišką
riant filmus. 54,4 mln. Lt). Tai 15 mln. JAV do- projektą suma-
lerių mažiau, nei buvo numa- nė konkuruojan-
Pavyzdžiui, vakar režisie- tyta skirti pirminiam 2000-ųjų ti „20th Century
rius Terry Gilliamas nustebino filmo variantui. Filmavimus ke- Fox“ kino studija
sprendimu savo naujoje kino tinama pradėti rugsėjį. su prodiuseriais
juostoje Johnny Deppą pakeisti Ridley ir Tony
Pešasi dėl projektų
aktoriumi Ewanu McGregoru. Scottu prieša-
Kaip pranešė Worstpreviews. Dideliu siurprizu tapo ži- kyje. Jų „20 000
com, T.Gilliamas pagaliau pa- nia, jog rusų-kazachų kilmės mylių po vande-
skelbė, kad ilgai vilkintas jo pro- režisierius Timuras Bekmam- niu“ versijai sce-
jektas „Žmogus, kuris nužudė betovas gali režisuoti filmą, pa- narijų kuria „Ti-
Don Kichotą“ (angl. „The Man gal rašytojo Juleso Verne‘o gar- tanų susidūri-
Who Killed Don Quixote“) yra sųjį romaną „20 000 mylių po mo“ scenarijaus E.McGregoras (nuotr.) pakeis J.Deppą
Klaipėdiečiai šį vakarą turės gali- ba, asambliažais, fotografija. prikeliamas naujam gyvenimui. vandeniu“. Netikėta ji dėl to, kad autorius Travi- naujame T.Gilliamo filme „Žmogus,
kuris nužudė Don Kichotą“.
mybę susipažinti su menininku iš Nuo 1983 metų dalyvauja ga- Originalus filmas buvo planuo- visai neseniai buvo paskelbta, sas Beachamas.
Vokietijos Gerhardu Spilgiesu, jis lerijų ir muziejų parodose Vo- tas kurti dar 2000-aisiais ir ta- jog Davidas Fincheris, režisa- Būtent pagal jo
čia pristatys savo parodą. kietijoje, Olandijoje, Prancū- da pagrindinis vaidmuo buvo vęs tokius filmus kaip „Kovos scenarijų filmą (angl. „Wan-
zijoje, Korėjoje, JAV. skirtas J.Deppui. Paaiškėjo, kad klubas“ ir „Keista Benžamino kurtų T.Bekmambetovas, Holi- ted“). Kaip tikina kino kritikai,
Menininkas uostamiestyje „Menininko dienorašty- dabar pagrindinį herojų įkūnys Batono istorija“ derasi su kino vude išgarsėjęs, kai sukūrė fil- belieka laukti, kuri komanda
viešės jau antrą kartą. Vokieti- je“ – darbai, tarp kurių dau- 39-erių E.McGregoras. Jam teks studija „Walt Disney Pictures“ mą su Angelina Jolie „Ieškomas“ filmą susuks pirmesnė.
jos moderniojo meno atstovas giausia piešiniai, vaizduoja ir suvaidinti reklamos vadovą, ku-
šį kartą atvyksta pristatyti sa- praeitį, ir dabartį. Jie atspindi riam tenka keliauti į XVII am-
vo kūrybos su paroda „Meni- menininko kūrybinę reakciją žių, kur jis susitinka su Don Ki-
ninko dienoraštis“. į asmeninio gyvenimo įvykius chotu ir kartu dalyvauja jo nuo-
Autorius gimė 1937 metais ir į politiką. tykiuose. Don Kichotą vaidins
Tilžėje (Rytų Prūsijoje). Penk- Parodoje bus galima pa-
tajame dešimtmetyje su šeima matyti keletą piešinių, stiliaus
jis pabėgo į Vakarų Vokietiją. elementų ir kompozicinių idė- Įdomiau-
Mokyklą lankė Verdene (Že- jų iš ankstyvųjų autoriaus kū- sia, kad
mutinėje Saksonijoje). 1954– rybos metų, kurie atsikartoja ir
1955 metais lankėsi JAV, kur jo naujuose darbuose. analogišką pro-
studijavo meną dailininko ir
skulptoriaus Eldeno Mathew
Parodos atidaryme daly-
vaus autorius G.Spilgiesas, mu-
jektą sumanė
ateljė (Viskonsinas). Įvairiais zikuos studijos „Grock“ nariai. konkuruojanti
savo gyvenimo laikotarpiais Kiekvienas parodos atidarymo „20th Century
jis gyveno kaip laisvai kurian- dalyvis turės galimybę gauti at-
tis menininkas, studijavo, už- viruką iš menininko su tik jam Fox“ kino studija.
siėmė moksline veikla, dirbo skirtu piešinėliu. Paroda I.Si-
pedagogu. 1970-ųjų pabaigo- monaitytės bibliotekoje atida-
je jis vėl užsiėmė menu: tapy- roma šiandien, 18 val.

porelė
Iš jūsų atsiųstų nuotraukų renkame
savaitės porelę,
kurią skelbiame kiekvieną pirmadienį.
Jai tenka 300 Lt
vertės kvietimai į „Vichy“ vandens parką
Vilniuje.
Už savaitės porelę balsuokite www.15min
.lt /porele
Savo nuotrauką siųskite konkursai@15m
in.lt

tv gegužės 19 d. www.15min.lt/tvprograma

11.35 Farai (N-7) (kart.). 12.15 Dar pažiūrėsim... (N-7) (kart.). 06.30„Puka“ (18). 07.00„Transformeriai. Užsimaskavę robotai“ 11.10 Nepaaiškinami faktai (N-7). 12.10 „Povestuvinė kelionė 06.00 Labas rytas. 09.00 Gamtos patruliai (kart.). 09.30 Pulsas 08.45 Ieškokime geriausio! (kart.). 09.00 „Balticum TV“ žinios.
12.50 „Auklė“ (11). 13.20 „Geniuko Vudžio šou“ (3/7). 13.50 (9). 07.30„Tomas ir Džeris“ (kart.). 07.55Tegul kalba. 08.55 Ka- į Naująją Zelandiją“. Melodrama, 2007 m. (N-7) (kart.). 14.00 (kart.). 10.05„Diagnozė: žmogžudystė“ (N-7) (kart.). 11.00 Toks 09.15„Prabangos planeta“ (4). 09.45„Paryžiaus kriminalistai“
„Tikrieji pabaisos“ (3). 14.15„Legenda apie Tarzaną“ (1). 14.45 kadu (kart.). 09.30 Gyvenimas pagal moteris (kart.). 10.00 Va- „Džesė. Bjaurusis ančiukas iš Indijos“. 14.30 Muzikinė popietė. gyvenimas. 12.00 Pinigų karta (kart.). 13.00 Ryto suktinis (kart.). (11) (N-7). 10.45 „Vaiduoklis ir Tamsa“. Nuotykių drama, 1996
„Simpsonai“ (19/413) (N-7). 15.15„Nuodėmingoji“ (58) (N-7). landa su Rūta (kart.). 11.30 Paskutinė instancija (kart.). 12.30 15.00 Autopilotas (kart.). 15.35 „Kapitonas Malas“ (7). 16.05 14.30 Gustavo enciklopedija (kart.). 15.00 Kultūrų kryžkelė. m. (N-7). 12.40 „Vyriškas pingpongas“. Komedija, 2007 m.
16.15„Svetimas veidas“ (104) (N-7). 17.15„Gedimino 11“ (16) FTB (Faktų tyrimo biuras) (N-7) (kart.). 13.00 Žirgų lenktynės. Juokingiausi žmonės ir gyvūnai. 16.45 Asgardo kovotojai (N-7). 15.15„Gyvūnų gelbėtojai“ (81). 15.45„Lemūrų gatvė“ (1). 16.15 14.20 „Kovos taisyklės“. Karinė drama, 2000 m. (N-7). 16.30
(N-7). 18.25 Susitikime virtuvėje. 18.45 TV3 žinios, kriminalai. 13.05 „Policijos akademija“ (11) (N-7). 14.05 „Tomas ir Džeris“ 17.45 Nepaaiškinami faktai (N-7). 18.45 „Mentai. Sudužusių „Namelis prerijose“ (70). 17.15 „Diagnozė: žmogžudystė“ (80) „Beprotiškai ištikima žmona“. Romantinė komedija, 2000 m.
19.00 TV3 sportas. 19.05 TV3 orai. 19.10 „Amžini jausmai“ (22). 14.30 „Meilės sparnai“ (153). 15.30 „Indiškos aistros“ žibintų gatvės“ (N-7). 20.00 Žinios. 20.14 Kriminalai. 20.17 (N-7). 18.15 Šiandien (su vertimu į gestų kalbą). 18.35 Sportas. 18.15„Prabangos planeta“ (4). 18.45„Elizos aistros“ (16) (N-7).
(74) (N-7). 19.40 Akistata (N-7). 20.30 Dar pažiūrėsim... (N-7). (24). 16.30 „Velniūkštė“ (16). 17.35 „Alisa. Širdžiai neįsakysi“ Verslas. 20.20 Sportas. 20.23 Orai. 20.25 Sankirtos. 21.00 To 18.40 Orai. 18.45 Beprotiškai fantastiškas Vytauto Kernagio gim- 19.45 Ieškokime geriausio! (kart.). 20.00 „Balticum TV“ žinios.
21.10„Svetimi“ (54) (N-7). 21.45 TV3 vakaro žinios. 21.50 TV3 (13). 18.45 Žinios. 19.05 Sportas. 19.08 Orai. 19.10 Kakadu dar nebuvo... 21.30„Džonis Mnemonikas“. Fantastikos veiksmo, tadienis. 20.25 Loterija„Perlas“. 20.30 Panorama. 20.55 Verslas. 20.15 „Žalieji automobiliai“ (12). 20.45 „Nusikaltimų įkalčiai“
sportas. 21.55 TV3 orai. 21.57„Loto 6. Autoloto“. 22.00„Kaltės (N-7). 19.40 Kai švenčia Jaučiai. 22.00 Žinios. Verslas. Krimina- 1995 m. (N-14). 23.45 Žinios. 23.59 Kriminalai. 00.02 Verslas. 21.05 Kultūra. 21.10 Sportas. 21.15 Orai. 21.20„Tinklas“. 2009 (37) (N-7). 21.45 „Balticum TV“ žinios. 22.00 „Jamakasiai:
kaina“ (7) (N-14). 23.00„Dingusi“ (8) (N-7). 00.00„Virusas„An- lai. 22.34 Sportas. 22.38 Orai. 22.40 „Mentalistas“ (12) (N-7). 00.05 Sportas. 00.08 Orai. 00.15„Kariai“. Veiksmo, 1994 m. (N- m. Pertraukoje - 22.04 Loterija „Perlas“. 22.30 Vakaro žinios. mūsų laikų samurajai“. Kriminalinis veiksmo. Prancūzija, 2001
dromeda“ (1/3) (N-14). 01.00„Ryklys“ (16) (N-7). 23.40„4400“ (4/44) (N-7). 00.40„Arti namų“ (32) (N-7). 14) (kart.). 02.30 Bamba. (S). 22.35 Sportas. 22.40 Orai. 22.45„Las Vegasas“ (1/11) (N-7). m. (N-7).

tv gegužės 20 d. www.15min.lt/tvprograma

12.10 Žiūrim, ką turim... (N-7) (kart.). 12.50 „Auklė“ (12). 06.30„Puka“ (19). 07.00„Transformeriai. Užsimaskavę robotai“ 11.10 Nepaaiškinami faktai. (N-7) (kart.). 12.10 „Dinotopija: 10.05 „Diagnozė: žmogžudystė“ (N-7) (kart.). 11.00 Forumas. 08.45 Ieškokime geriausio! (kart.). 09.00 „Balticum TV“ žinios.
13.20„Geniuko Vudžio šou“ (3/8). 13.50„Tikrieji pabaisos“ (4). (10). 07.30 „Tomas ir Džeris“ (kart.). 07.55 Tegul kalba. 08.55 plėšikai“ (1). Nuotykių, 2003 m. (N-7) (kart.). 14.00 „Džesė. 12.00 Beprotiškai fantastiškas Vytauto Kernagio gimtadienis 09.15 „Žalieji automobiliai“ (12). 09.45 „Nusikaltimų įkalčiai“
14.15„Legenda apie Tarzaną“ (2). 14.45„Simpsonai“ (19/414) Kakadu (N-7) (kart.). 09.30 Nuo... iki... (kart.). 10.30 Kai švenčia Bjaurusis ančiukas iš Indijos“. 14.30 Muzikinė popietė. 15.00 (kart.). 13.45 Lietuvos tūkstantmečio vaikai (kart.). 15.00 Kul- (37) (N-7). 10.45 „Du gyvenimai“. Mistinė romantinė drama,
(N-7). 15.15 „Nuodėmingoji“ (59) (N-7). 16.15 „Svetimas Jaučiai (kart.). 13.00 Žirgų lenktynės. 13.05 „Policijos akade- Girių horizontai (kart.). 15.35 „Kapitonas Malas“ (8). 16.05 tūrų kryžkelė. 15.15 „Gyvūnų gelbėtojai“ (82). 15.45 „Lemūrų 2000 m. (N-7). 12.35 „Svajotoja“. Drama, 2005 m. 14.30 „An-
veidas“ (105) (N-7). 17.15 „Gedimino 11“ (17) (N-7). 18.25 mija“ (12) (N-7). 14.05 „Tomas ir Džeris“ (23). 14.30 „Meilės Juokingiausi žmonės ir gyvūnai. 16.45 Asgardo kovotojai (N-7). gatvė“ (2). 16.15 „Namelis prerijose“ (71). 17.15 „Diagnozė: gelo akys“. Melodrama, 2001 m. (N-7). 16.20„Gera kompanija“.
Susitikime virtuvėje. 18.45 TV3 žinios, kriminalai. 19.00 TV3 sparnai“ (154). 15.30„Indiškos aistros“ (25). 16.30„Velniūkštė“ 17.45 Nepaaiškinami faktai (N-7). 18.45 „Mentai. Sudužusių žmogžudystė“ (81) (N-7). 18.15 Šiandien (su vertimu į gestų Romantinė komedija, 2004 m. 18.15„Žalieji automobiliai“ (12).
sportas. 19.05 TV3 orai. 19.10 „Amžini jausmai“ (75) (N-7). (17). 17.35 „Alisa. Širdžiai neįsakysi“ (14). 18.45 Žinios. 19.05 žibintų gatvės“ (N-7). 20.00 Žinios. 20.14 Kriminalai. 20.17 kalbą). 18.35 Sportas. 18.40 Orai. 18.45 „Senis“ (167) (N-7). 18.45„Paryžiaus kriminalistai“ (11) (N-7). 19.45 Ieškokime ge-
19.40 Nuodėmių dešimtukas (N-7). 20.30 Farai (N-7). 21.10 Sportas. 19.07 Orai. 19.09 „Čiuku čiuku traukinuku...“ 19.12 Verslas. 20.20 Sportas. 20.23 Orai. 20.25 Akistata su Lietuva. 19.55 Gamtos patruliai. 20.25 Loterija„Perlas“. 20.30 Panora- riausio! (kart.). 20.00„Balticum TV“ žinios. 20.15„Nuskendusių
„Svetimi“ (55) (N-7). 21.45 TV3 vakaro žinios. 21.50 TV3 spor- Kakadu (N-7). 19.40 Valanda su Rūta. 21.00 FTB (Faktų tyrimo 21.00„Lietuvos žinių“ tyrimas. 21.30„Anoje vandenyno pusė- ma. 20.55 Verslas. 21.05 Kultūra. 21.10 Sportas. 21.15 Orai. laivų paslaptys“ (1). 20.45 TV serialas „Paveldėtojai“ (35) (N-
tas. 21.55 TV3 orai. 21.57„Loto 6. Autoloto“. 22.00„Specialusis biuras) (N-7). 21.30 Dviračio šou. 22.00 Žinios. Verslas. Krimi- je“. Melodrama, 2006 m. (N-7). 23.30 Žinios. 23.44 Kriminalai. 21.20 „Vilniaus getas 2009“. 2009 m. Pertraukoje - 22.04 Lo- 7). 22.20 „Balticum TV“ žinios. 22.35 „Aferistas“. Drama. Rež.
būrys“ (4/21) (N-14). 23.00„Dingusi“ (9) (N-7). 00.00„Virusas nalai. 22.34 Sportas. 22.38 Orai. 22.40 „Kautynės Mažajame 23.47 Verslas. 23.50 Sportas. 23.53 Orai. 00.00 „Ką daryti?“ terija „Perlas“. 22.30 Vakaro žinios. 22.35 Sportas. 22.40 Orai. J.Deardenas. Vaid. E.McGregoras, A.Friel. JAV, 1998 m. (N-7).
„Andromeda“ (1/4) (N-14). 01.00„Ryklys“ (17) (N-7). Tokijuje“. Veiksmo, 1991 m. (N-14). 00.10 Sveikatos ABC (kart.). (N-7) (kart.). 01.05 Tauro ragas (kart.). 01.40 Bamba (S). 22.45„Skausmo žudikė Džein“ (16) (N-7). 00.25 Programos pabaiga.
2010 gegužės 19 d., trečiadienis

pramogos / 11

Skaitmeninis kodas:
15 k

horoskopai gegužės 19 d.
g

stebuklingi vaizduokliai
Avinas. Palanku vykti į kelionę, svečiuotis
kodas:ejhrg1hejrw2gjbsnx22
kjkad5asd5ewt2ffrthy32hyttr
pas draugus, gimines. Būsite linkę gražbyliau-
tr1grtrggtr21rtgrtrt5grtrtgtg ti, meistriškai ir subtiliai flirtuoti, bendrauda-
rrt21rtgrttgrtg2154rt87dfgfd mi su priešinga lytimi. Galite būti tikri, kad su-
189fgddg48rgrtrrthynghn88rt
dominsite tą, kurį norite sudominti.
gediminas
kodas:ejhrg1hewevgjrw2gjbsnx22 atrodo patogiau nei naudo- Jautis. Dabar arba neseniai užmegztas ryšys
gasiulis
kjkad5asd5ewt2ffrthy32hyttr jantis pele. žada ilgalaikį romaną arba kokią nors reikš-
tr1grtrgewsdfgtr21rtgrasyutrt5grtrtgtg
g.gasiulis Įlindęs į internetą pasi- mingą permainą. Gali prabilti arba plėtotis
rrt21rwertgrtiuiytgrtg2154rt87dfgfd
@15min.lt
189fgddg48rgrotyfvwtrrthynghn88rt junti kaip tikras stebuklada- jūsų meninis talentas. Labai atpalaiduojan-
rys – kilnoji rankas, spaudi- čiai veiks meditacijos, muzika.
Seniai šitiek džiaugsmo mano nėji nuorodas, o puslapiai vos 15 kg
Dvyniai. Šiandieniniai kontaktai jus turė-
gryčioj nebuvo – pagaliau ma- spėja „vartytis“. Šiuo monito-
tų džiuginti. Pajusite, kad esate vertinami, 15 kg
ne pasiekė pora seniai lauktų riumi itin patogu „skrolinti“
laukiami. Tikriausiai bus progų su įtakingais
vaizduoklių: daugiafunkcinis ilgąjį 15min.lt „front'ą“, taip žmonėmis pasikalbėti apie svarbius jums rei-
projektorius „Epson EH-DM3“ pat lengva piešti ar redaguoti kalus ir užsitikrinti jų paramą.
ir lietimui jautrus monitorius nuotraukas. Didesnių bėdų
„Samsung LD220Z“. gali kilti nebent rašytojams. Vėžys. Diena pasižymės svarbiais darbais ir
Įvesti adresą ar tiesiog para- rūpesčiais. Tačiau nusimato populiarumas,
Tikriausiai visi mintyse šyti kelis žodžius galima ant solidus įvertinimas.15 Galbūt
kg už atliktą darbą
turi susidėlioję idealų butą. ekrano „išsitraukus“ virtua- gausite didesnį nei tikėjotės atlygį.
Maniškis, matyt, mažai ski- lią klaviatūrą. Bet ilgo teksto Liūtas. Tikriausiai turėsite daug susitiki-

x
riasi nuo daugumos – dide- (pvz., šio straipsnio) ja nepa- mų, nemažai sužinosite ir patirsite. Kažku-
lė lova miegamajame, nedi- rašyčiau. Arba tai užtruktų vi- ris iš jums aktualiausių klausimų gali labai
delė virtuvė, erdvi svetainė su Vidinių garsiakalbių visiš- Rankų treniruoklis są dieną... palankiai išsispręsti.
minkštasuoliu... Tik jei daugu- kai užtenka įprastam vartoji- Kitas svajonių (deja, ne re- Visgi gamintoją galima pa- 15 kg
Mergelė. Tikriausiai mėginsite realizuo-
ma svetainėje komponuoja tele- mui, bet jei esate tikras kino- alybės) buto komponentas ga- girti už ryškų vaizdą ir puikiai
ti planus, susijusius su pramogomis, kūryba,
vizorių, mano mintyse jau kurį manas, arba žiūrėsite koncer- lėtų būti lietimui jautrus mo- veikiančius lietimo sensorius,
meile. Seksis gerinti šeimos gyvenimo sąlygas.
laiką kirba projektorius. tą, patartina prijungti stipres- nitorius. Toks, kaip „Samsung kurie pirštą ar tušinuką „pajun-
Galimi puikūs pasiūlymai, kaip moderniau ir
nius garsiakalbius. LD220Z“. ta“ apie 1 mm iki ekrano.
Kinas ant sienos pigiau kažką įsirengti, pertvarkyti.
Kelis liečiamus taškus vie- Bene didžiausias minusas, 15 kg
Svarstyklės. Palanku organizuoti masi-

x
Neseniai kompanijos „Ep- nu metu galintis fiksuoti 54 cm kad monitorius nuolat stovi per
son“ į rinką paleistas projekto- Žiūrint įstrižainės monitorius vaiz- rankos atstumą, taigi ilgainiui 15 kg nius renginius, viešus pristatymus, parodas,
rius „EH-DM3“ tikrai gali bū- filmus dą transliuoja aukšta raiška – gali įskausti akys, į ekraną žiū-
15 kg
koncertus, užmegzti naujus asmeninius ir da-
lykinius ryšius. Kažką intriguojamo galite su-
ti vadinamas namų kino sis- 1920x1080 taškų. Monitorius rint iš taip arti.
tema. Jis turi vidinius garsia- per projektorių sunkokas ir stovi ne fiksuotoje Kaip teisingai pastebėjo žinoti apie meilės objektą.

x
kalbius bei integruotą DVD jautiesi kaip padėtyje, tačiau paremtas ant redaktorė, tokie monitoriai la- Skorpionas. Jeigu veiksite darniai kartu su
grotuvą, taigi užtenka pro- slankios kojelės. biau tinka ne namų, bet viešo kitais, galėsite be kliūčių pasiekti norimų re-
jektorių įjungti, įdėti DVD ir minikinoteatre. Tiesą sakant, galvojau, kad naudojimo kompiuteriams, tar- zultatų. Galbūt sėkmingai organizuosite ko-
po kelių sekundžių filmas jau dirbti lietimui jautriu moni- kim, verslo centruose ar viešo- kią nors naują veiklą arba nepagailėsite lėšų
sukasi ant sienos. „EH-DM3“ raiška siekia toriumi bus ne taip patogu. jo susibūrimo vietose. Tarkim, sveikatos ir grožio profilaktikai.
Projektorius gali paleisti 960x540 taškų – tai bene dvi- Aišku, visą dieną neištver- jei nori greit peržiūrėti naujie-
ne tik vaizdo, bet ir garso fai- gubai mažiau, nei daugumos čiau – rankos pavargtų, bet nas, parašyti trumpą el. laiš- Šaulys. Diena pasižymės emocijų bei jaus-
mų protrūkiais. Tikriausiai išsiaiškinsite san-
lus ar rodyti nuotraukas. Taip naujų televizorių. Bet žiūrint kelias valandas panaršyti in- ką ar atlikti kitą darbą.
tykius, kurie jau kėlė nerimą. Tai padės jums
pat jis turi USB jungtį, taigi me- filmą 4–5 metrų atstumu taškų ternete ar šiaip ką „pažaisti“ Kaina – apie 1,3 tūkst. Lt.
pasijusti geriau ir dvasiškai, ir fiziškai.

x
diją galima tiesiog įkelti į USB beveik nesimato.
raktą. Iki visiškos tobulybės Taip pat nustebino Ožiaragis. Diena pasižymės aktyvesniu ben-
trūksta tik atminties korte- tai, kad net dienos švie- dravimu, polinkiu keistis ir daug ką keisti. Ga-
lių jungties, kad būtų galima soje projektoriaus vaiz- li įsižiebti viltis, kad kažkas netrukus jums pa-
rodyti nuotraukas neįjungus das matosi pakanka- siūlys neblogai apmokamą darbą.
kompiuterio. mai ryškiai. Projektorių Vandenis. Dienos įvykiai turėtų įnešti gaivu-
Gaila, kad projektoriaus gro- taip pat galima naudo- mo į jūsų kasdienybę. Be abejonės, galite imtis
tuvo nuskaitomų failų formatų ti žaidimams ar prijun- 15 kg

x
didelių darbų ir šį kartą išties verta pasistengti –
sąrašas ribotas (DivX ir MPEG gus mikrofoną dainuo- gali atsiverti šaunios perspektyvos.
vaizdo įrašai, JPEG nuotraukos, ti karaokę.
MP3 ir WMA garso įrašai). Tiesa, bute jam rei- Žuvys. Būsite nusiteikę siekti savirealizacijos,
Žinoma, prie projekto- kėtų numatyti nuolatinę plėsti akiratį. Tikėtina, kad pavyks pasipelny-

x
riaus galima prijungti kom- vietą, nes nešioti 4,4 kg 15 kg
ti arba gausite atlyginimą, atostoginius. Kaž-
piuterį ar televizorių įprasta svorio aparatą po kam- kiek pinigų galite paskirti ne savo reikmėms.
VGA ar aukštos raiškos vaiz- barį nėra didelis malo- Galbūt ką nors paremsite, sušelpsite.
dą perduodančia HDMI jung- numas. www.15min.lt/horoskopai
timi. Tuomet galima leisti, ką Kaina – apie Surinkę šį adresą, rasite horoskopą visiems ženklams
panorėjus. 2 tūkst. Lt.

skani idėja anekdotai


Dailės pamoka. Petriukas įsijautęs
Meksikietiška silkė piešia. Mokytoja:
Reikės: – Petriuk, ką pieši?
50 g silkės filė, – Dievą.
20 g konservuotų kukurūzų, – Bet niekas nežino kaip Dievas
20 g konservuotų ananasų, atrodo.
10 g raudonosios paprikos, – Tuoooj sužinos...
10 g geltonosios paprikos,
50 g natūralaus pomidorų padažo Anglas džentelmenas nutarė at-
(pvz., Kėdainių). leisti savo sekretorę. Išsikvietė
Silkės filė supjaustome 1 cm pločio juostelėmis. Ananasus ją pas save ir labai taktiškai pa-

x
supjaustome 1 cm storio kvadratėliais, papriką – 0,5 cm kvadratėliais. reiškė:
Viską sudedame į dubenėlį, įdedame pomidorų padažo ir gerai – Panele Džons, jūs esate puiki
sumaišome. Paliekame šaldytuve bent pusei valandos. darbuotoja, tiesiog mūsų firmos
Papuošiame petražolės arba krapų šakele. pasididžiavimas, jūs tvarkote fir-
mos reikalus jau daugelį metų
ir aš tiesiog neįsivaizduoju, kaip
mūsų firma galėtų dirbti be jūsų,
bet nuo pirmadienio mes paban-
dysime...

Karininkas įsakinėja kareiviams:


– Kasti reikia čia, čia, čia ir čia. Jūs
dabar dirbkite, o aš nueisiu išsiaiš-
kinsiu, kur reikia kasti iš tikro.

Siųskite ir jūs savo patiekalo receptą bei nuotrauką rubrikai Petriukas vyresniajam broliui:
„Skani idėja“ adresu receptai@15min.lt. – Paprašyk mamos, kad duotų
Skanios idėjos autorius(-ė) bus apdovanota kokybiškais austriškais man pinigų ledams.
prieskoniais „Kotanyi“. – Kodėl aš? Juk ji ir tavo mama.
– Taip, bet tu ilgiau ją pažįsti.
2010 GEGUŽĖS 19 D., TREČIADIENIS

12 / GARSENYBĖS
Pamiršo ilgametę
nesantaiką Saulei nusileidus Sekmadienis su „Roko
Kanų kino festivalis nesitraukia iš pasirodė ir festivalio žiuri kusiuosius linksmino didžė-
be2gether

aptariamiausios pramogų naujie-


nų pozicijos. Iki gegužės 23-iosios
narė aktorė Kate Beckinsale,
visuose festivalio renginiuo-
jaus amplua pasirodęs 22-ejų
brazilų modelis ir Madonnos
maršų“ dvasia iki nakties
truksianti kino ir garsenybių fies- se vilkėjusi itin dailias sukne- mylimasis Jesusas Luzas. Šių metų festivalyje
ta masina ne tik kino, bet ir gra- les. Vakarą žvaigždžių būry- Turtus iš garsenybių krau- sekmadienio progra-
žaus gyvenimo mėgėjus. Tačiau je leido ir britų aktorė Myle- nančioms juvelyrikos kompa- ma truks iki pat nak-
įdomiausia ne tai, kas vyksta die- ene Klass bei rusų milijardie- nijoms – Kanai puiki erdvė pri- ties. Paskutinę festi-
nomis, o ką viso pasaulio žvaigždės rius Vladimiras Doroninas su statyti savo produkciją. Tad ne- valio dieną bus prisi-
veikia saulei nusileidus. mylimąja, supermodeliu Nao- nuostabu, kad vyko ir kitos, „de menami legendiniai
mi Campbell. Grisogono“, kompanijos vaka- „Roko maršai“ su ryš-
Kanų kino festivalio prog- Tarp viešnių buvo ir pran- rėlis. Jame savo hitus atliko ža- kiausiomis Lietuvos
Panašu, kad buvusi „spaisė“ ramoje – daugybė vakarėlių, cūzė aktorė Marion Cotillard, vioji atlikėja Cheryl Cole, kuriai skirtingų kartų gru-
Mel B, kurios tikrasis vardas Me- kuriuos organizuoja žinomos britė Naomi Watts, amerikietė už pusvalandžio programą bu- pėmis.
lanie Brown (nuotr. apačioje), ir kompanijos ir renkasi būriai Meg Ryan, modelis Eva Herzi- vo sumokėta 250 tūkst. svarų
aktorius Eddie Murphy (nuotr. žinomų svečių. Tarkime, Ka- gova ir kiti, kuriems specialią sterlingų (apie 1 mln. Lt). Aki- 1987 meta is
viršuje) atsikratė vienas kitam nuose vykusiame 150-ajame programą atliko dainininkas vaizdu, kad Kanai ne tik kino, st a r t avę „Roko
jausto priešiškumo. Buvę myli- juvelyrikos dirbinių kompa- Lionelis Ritchie. Turbūt nenuos- bet ir praban- ma rša i“ g r iovė
mieji, turintys 3-ejų dukrą An- nijos „Chopard“ va- tabu, jog po koncerto susirin- gos sos- sienas keliauda-
gel Iris, į Los Andžele vykusią karėlyje susibūrė tinė. mi per Lietuvos
filmo „Šrekas 4“ premjerą atvy- visa šou verslo miestus ir mies-
ko atskirai, tačiau tai pirmasis grietinėlė. telius, todėl šven-
viešas renginys nuo 2006-ųjų, Tarp vakaro čiant dvidešimt ne-
kuriame jie lankėsi abu. Dai- viešnių buvo ir priklausomų Lie- A.Kaušpėdas
lymail.co.uk teigimu, 49-erių kadaise bičiulė- tuvos metų nepri-
E.Murphy anksčiau itin mažai mis buvusios ak- siminti šio reiškinio ir kruopščiai ruošė
dėmesio skyrė dukrai Angel, torė Lindsay Lo- negalima. šį projektą. Tai tarsi „Anties“
tad šis susitikimas premjeroje han ir garsioji Pa- Sekmadienį Norviliškių pie- pinkfloidiška „Siena“. Pasak
gali būti ženklu apie santykių ris Hilton, ku- vose su laisvės polėkiu koncer- kūrėjų, tai – filosofiškas ir kar-
atšilimą. E.Murphy Angel savo rios vaidino tuos „Bix“, „Antis“, „Žas“, „Po- tu linksmas bei saviironiškas
8-uoju vaiku pripažino tik po nepastebin- liarizuoti stiklai“, „Svastikos su- kūrinys, kurio pagrindinė te-
tėvystės testo. čios vie- kitės greitai“, „Freaks on Floor“ ma – Laisvė.
na kitos. ir „Keistuolių“ teatro aktorių Šis neįprastas sceninis
Beje, „Brėmeno muzikantai“. kūrinys skirtas visiems vis
P.Hilton Grupė „Antis“, šiemet mi- dar protaujantiems ir vis dar
pasirodė ninti 25 metų gimtadienį, fes- (pri)jaučiantiems. Miuziklo dai-
su tėvais, tivalyje „Be2gether“ birželio nų temos atkartoja „Anties“ ir
broliu ir 27 dieną, sekmadienį, surengs Lietuvos gyvenimą nuo Sąjū-
s e s er i- grandiozinį jubiliejinį koncer- džio laikų iki šių dienų krizės
mi Nic- tą, kurio metu apylinkes dre- bei spėja pažvelgti į ateitį.
ky. Pra- Progos pasilinksminti garsenybių būryje nepraleido viešai bins savąja muzikine utopija Grupės lyderio Algirdo
bangia- pargriūti mėgstanti L.Lohan (kairėje) bei vyrų dėmesio me- „Zuikis Pleibojus“. Kaušpėdo teigimu, „Antis“ vi-
me vaka- džiotoja P.Hilton su seserimi Nicky (dešinėje). Scanpix nuotr. Tai įkūnyta didžiausia suomet buvo teatrališka, todėl
rėly je „Anties“ svajonė. Grupė ilgai įvyks tai, kas turėjo įvykti.