You are on page 1of 32

2010ko maiatzaren 21a

Herririk Herri
anboto
9. urtea - 374 zk. durangaldeko astekaria
8 Ekonomia 10 Berbaz 9
www.anboto.org

Durangaldeko Esperientzia Akordiora heldu dira Abamotorreko M. Lejarraga: “Ume sahararrak


Institutuak 30 diploma banatu ditu zuzendaritza eta beharginak asteon indartsuago bueltatzen dira etxera ”

Hainbat politikari eta herritar bildu zen orain 20 urte Iurretako elizpean egin zuten botere eskualdatze ekitaldian. Foto Sol

Nazioen Arteko
Desanexioaren urtemuga Torneoa saskibaloian
KIROLAK• Euskadi, Katalunia, Gali-

gogoratuko dute Iurretan zia eta Lituaniako selekzioak Lan-


dako Kiroldegian lehiatuko dira,
asteburuan, Nazioen Arteko III. Tor-
neoan. Euskadik Galiziaren kontra
jokatuko du biharko finalaurrekoan.
Udalak maiatzaren 25erako antolatu du Lehenengo udal kudeaketa taldean Katalunia da torneoa irabazteko
faborito, baina iaz ere halaxe ziren
desanexioaren 20. urtemugako ekitaldia aritutakoak omenduko dituzte eta gure selekzioak kanporatu zituen.
2 Tabirakoren 50. urteurrena dela-eta
jokatuko dute Durangon torneoa.
25

•D u r a n g o
Aramotz inguruan babeseko 26
etxebizitza zotz egin dituzte 3
•B e r r i z
Etxebizitzak alokatzeko
araudia eguneratu du Udalak 6

•A b a d i ñ o
Kamineroaren Etxea bota egin
dute “arrakalengatik” 7
•O t x a n d i o
Bilboko Orkestra Sinfonikoaren
kontzertua zapatuan 3
H 2 2010eko maiatzaren 21a, barikua anboto

HERRIRIK HERRI
IURRETA

Desanexioaren
20. urteurrenaren
inguruko ekitaldiak
maiatzaren 25ean
Udalaren lehenengo kudeaketa taldean jardun zuten
13 lagunak omenduko dituzte maiatzaren 25ean

D
atorren martitzenerako, egin zituzten herritarrak ere" gogo-
maiatzaren 25erako, anto- ratu eta omendu gura ditu, mar-
latu ditu Udalak desane- titzenean, Udalak. Desanexioaren
xioaren urteurreneko ekitaldiak. ondorengo lehenengo alkatea izan
Iñaki Totorikaguena alkateak eki- zen Etxebarria eta bi hamarkado-
taldia aurkezteko azaldu duenez, tan zinegotzi izandako herritar
1990eko urtarriletik urtebete geroa- guztiak omendu gura dituzte. Guz-
go hauteskundeak egin ziren arte, tiak gonbidatu dituzte maiatzaren
Iurretako Udala kudeatu zuten 13 25ean Udaletxera gerturatzera.
iurretarrei omenaldia egitea da Ekitaldi "xume eta diskretua" izan- Iurretak udalerri izaera berreskaratu izana ospatzeko orain 20 urte egindako ekitaldia. Foto Sol
martitzeneko ekitaldiaren helbu- go ei da: herriaren gertuko histo-
ru nagusia. Horrez gainera, "80ko riaren oroimenerako ekitaldia. duko du ekitaldia, eta elizako abes- 1927tik 1990era arte Duran-
hamarkadan zehar desanexioaren Desanexioa burutu zela aur- batzaren emanaldia, Iurretako gora anexionatuta egon zen Iurre-
alde Durangogaz negoziazio lanak ten bi hamarkada betetzen direla lehenengo gestorari omenaldia, ta, eta gaur egungo alkatea den Iña-
gogoratzeko, maiatzaren 25ean, Mikel Deuna dantza taldearen Abesbatzaren eta dantza ki Totorikaguenak gogora ekarri
19:00etan, egin dute hitzordua, emanaldia, Gerediaga elkarteko taldearen emanaldiak eta duenez, batez ere, 80ko hamarka-
“1980ko hamarkadan eta herritar guztiak gonbidatu, Jon Irazabal historialariaren ber- Jon Irazabal historialariaren dan hartu zuen indarra Iurreta
desanexioa lortzeko behar egin gainera. Iñaki Totorikaguena alka- baldia eta luntxa antolatu dituz- berbaldia antolatu dituzte udalerri berezitu bilakatzeko eska-
zutenak omendu gura ditugu” te jeltzalearen eta Batzar Oroko- te. Desanexio prozesuari buruz- riak: prozesu horretan zeresana
rretako Ana Madariaga lehenda- ko berbaldi laburra eskainiko du izan zuten herritar guztiak gura
kariaren harrera-berbaldiak zabal- Irazabal historialariak. dituzte gogora ekarri. I.E.

Zazpigarren Okela eta ATXONDO ELORRIO

Atzeratu egingo dituzte Paperontzi berriak


Ardao Eguna antolatu Berrio-Otxoa,
dute maiatzaren 22rako etxebizitza sozialen lanak Errekakale eta
Arabar-Errioxako upategietatik ekarriko duten Baldintzetan aldaketa batzuk egin dituzte ahalik Urarka kaleetan
ardoa eta bildots pintxoak dastatzeko aukera eta enpresa gehienen eskaintzak jaso ahal izateko
Udalak jakinarazi duenez, Berrio-
Iurretako Udalak Arabar-Errioxa- ardo probatu ahalko dute berta- Aurten hasi behar dira Arrazola- tzea erabaki dute aste honetako Otxoa, Urarka eta Errekakale
ko upategien elkartearen laguntza- ratzen diren guztiek. Edaria lagun- ko lehengo Udaletxea zenean alo- udalbatzan. Lan horiek esleitze- kaleko paperontziak aldatuko
gaz antolatu du Okela eta Ardao tzeko, bestalde, burduntzi erako kairuko etxebizitzak atontzeko ko epea zabalduta zegoen, baina, dituzte. Kale horietako 12 pape-
Egunaren zazpigarren edizioa. bildots pintxoak ere eskainiko beharrak. Babeseko lau aparta- David Cobos alkateak azaldu due- rontziak kendu eta berriak ipini-
Bihar, maiatzaren 22an ospatuko dituzte Iurretan, Okela eta Ardao menduak egokitzeko lanak zer nez, “enpresa batzuek esan dute ko dituzte. Kentzen dituzten
dute eguna. Dozena bat upategi- Eguna ospatzen den biharko zaz- enpresak egingo dituen erabaki- arlo batzuetarako gaitasun tekni- horiek Eleizalden eta errugbi
tik ekarritako Errioxako ardoa pigarren aldi honetan. I.E. tzeko prozesua apur bat atzera- ko altua eskatzen genuela, eta zelaiaren inguruan ipinita apro-
emango dute, 11:00etatik 14:30era, bajatzea pentsatu dugu”. betxatuko dituzte, zonalde har-
gura duen guztiak dastatu dezan. Aldaketa horiek eginda, ingu- tan paperontziak ipintzeko eskae-
Dozena bat upategitatik Enpresek atontze-lanak egiteko
Antolatzaileek aurreratu dute- ruko enpresa gehiagok bere ra bat baino gehiago egon dela-
nez, euro bi eta erdiko prezioan
ekarritako Errioxako ardoa eskaintzak ekain amaierara arte eskaintzak egin ahalko dituztela ko. 8.000 euroko aurrekontua
salduko duten kopa erosi eta emango dute goizean zehar aurkeztu ahal izango dituzte pentsatzen dute udal arduradu- dute lan horietarako.
eskaintzen direnetatik gura beste nek, eta erabakitzeko aukera
gehiago izango dutela. A.U.
San Jose, Kanpazar eta San
Lorentzo parkeetako mahai eta
Zine foruma gaur Siempre a tu lado filma bene-
tan gertatutako istorio baten oina-
erretokiak ere berriztatuko dira

arratsaldean, rrituta dago. Richard Gerek uni-


bertsitateko irakasle baten pape- Bestalde, San Jose, Kanpazar
Atxondoko Lamiek ra egiten du, eta abandonatutako eta San Lorentzon dauden par-
txakur bat aurkitzen du. Txakur keetako mahaiak eta erretokiak
antolatuta horren bizimodua zelakoa izan berriztatuko dituzte. Bederatzi
den ezagutuko du. A.U. paperontzi berri ere banatuko
Siempre a tu lado izeneko peliku- dituzte hiru parke horietan.
laren inguruan zine foruma egin- 12.000 euroko aurrekontuagaz
go dute gaur Atxondoko Udaleko 18:30ean hasiko da ‘Siempre a burutuko dituzte lanok, Aman-
pleno aretoan. Atxondoko Lamiak tu lado’ filmaren zine foruma komunazgoak martxan ipinita-
elkarteak antolatu du zine foru- Udaletxeko pleno aretoan ko ekimenaren bitartez kontra-
Orain urtebeteko Okela eta Ardao Eguneko argazkia. J.F. ma, eta 18:30ean izango da. tatutako langileek. J.D.
Herririk herri
anboto 2010eko maiatzaren 21a, barikua 3
H
DURANGO

Hilaren 27ra arte


eman daiteke
Aramotz inguruko 26 babeseko Etxebizitza egokitu zaienen
artean dago Arkaitz Gurtubai 24
urteko durangarra. Zozketan par-

izena ‘Uda Topera etxebizitza zotz egin dituzte te hartzen zuen lehenengo aldia
zen, eta azkenetako izena izan zen
berea. Sinistu ezinik zegoen
Bizi’ ekimenean Guztira, 784 lagun zeuden deituta; etxeak urte bian amaitzea dago aurreikusita
durangar gaztea: "Neskalaguna-
ri deitzea izan da egin dudan
Udalak gaztetxoentzako urtero lehenengo gauza". Etxebizitzen

A
antolatzen duen Uda Topera Bizi ramotz auzoan, Eroskiren ku banatu zituzten (guztira, 308 gaineko informazio eske ere joan
ekimenean izena emateko epea aurreko parking inguruan, zeuden deituta); 25-35 urtekoen 25-35 urte bitartekoen zen, baina "oraindik ez dakite
maiatzaren 27an amaituko da. etxebizitzak egitea aurrei- artean bederatzi zozketatu zituz- atalean bederatzi etxebizitza etxebizitzek zer neurri izango
Pinondoko Gazte Informazio Bule- kusita dago, eta horietako 26 babes ten (297ren artean); gainerakoen zozketatu zituzten duten, ezta zer prezio izango
goan apuntatu daiteke, eta baita ofizialekoak dira. Bizileku horie- artean, hiru banatu ziren. duten ere". J.D.
Udaletxera deituta ere. Jende kopu- xek zozketatu zituzten, martitze-
rua mugatua da, eta zozketa bitar- nean, Landako Kiroldegian. Aitzi-
tez banatuko dituzte lekuak. ber Irigoras alkatearen berbetan,
"atzerapenik ezean, etxebizitzak
urte bian prest egotea dago aurrei-
Pinondon eman daiteke izena; kusita". Beste 26 bizileku alokai-
partaide kopurua mugatua da ru sozialekoak izango direla ere
eta zozketa egingo dute jakinarazi zuen.
Ricardo Crespo EAEko etxe-
bizitza arloko delegatuak berta-
Aurten ekimen bi prestatu tik bertara jarraitu zuen zozketa.
dituzte. Txiki Txokoak —3-5 urte Etxebizitzetatik bi gutxitu fisi-
artekoentzako— txanda bi izan- koen artean zozketatu zituzten;
go ditu: ekainaren 28tik uztaila- bost zeuden zain. Etxebiden lau
ren 9ra eta uztailaren 12tik uztai- urte baino gehiagoko antzinako-
laren 23ra. Ordutegia astelehene- tasuna dutenen artean 12 bizile-
tik barikura da, 09:00etik 12:45era.
Hiri kanpamendurako —6-10
urte— ere Txiki Txokorako dauden Beste 26 bizileku alokairu
txanda berberak daude, eta ordu- sozialekoak izango direla
tegia 09:15etik 13:00ak artekoa da. adierazi zuen Aitziber
Durangokoentzako 80 euro da eta Irigoras alkateak
besteentzat 100 euro; familia uga-
rientzako hobariak daude. J.D. Jende asko batu zen zozketa bertatik bertara jarraitzeko (bideoa ‘www.anboto.org’-n ikusgai).

Euskaltegiaren kokapena Sanfaustoen OTXANDIO

zehazteko eskatu dute antolaketan Tangoa oinarri, kontzertua


parte hartzera eskainiko du Bilboko
Aralarrek “batzorde bat berehala sortzea” eskatu deitu du Udalak
du Udal Euskaltegiaren kokapena erabakitzeko
Datorren urriaren 9tik 17ra bitar-
Orkestra Sinfonikoak
tean San Fausto jaiak ospatuko Ganbara kontzertua eskainiko du BOSek, bihar
Udal Euskaltegiaren kokapenaren tzua) kokapen arazoa konponduz. dituzte Durangon. Hori dela-eta,
gainean Udalak ez duela aurreikus- Erabaki hori hartzerakoan “eraiki- Udalak gonbitea luzatu die arratsaldean, Otxandioko Santa Marina elizan
penik izan salatu du Aralarrek. na Euskaltegiaren beharrizaneta- durangar guztiei Jai Batzordean
Horregatik, Udaleko Bulego Tek- ra moldatzen ote den ez zela kon- parte hartu dezaten aurtengo Zapatuan, 19:45etik aurrera, Bil- 1992) omentzeko baliatzen dituz-
nikoak, euskaltegiko irakasle eta tuan hartu pentsatzen dugu eta ez jaien antolaketan. boko Orkestra Sinfonikoaren hari te. Adituen ustez, tangoak XX.men-
langileek eta alderdi politikoek zietela galdetu ez irakasleei, ez Bestalde, proposamenen bat taldeko bost kidek kontzertua deko bigarren erdian izan zuen
osatutako batzordea eratzeko eska- Euskaltegiko zuzendaritzari”. Izan edo ekimenen bat aurkeztu gura eskainiko dute Santa Marina eli- musikaririk onenetakoa izan zen.
tu dute. Batzorde hori “hainbat ere, Euskaltegiko langileak eraiki- izanez gero, jaietako egitarauan zan. Kontzertuak Tangoak bosko- Aurtengoa BOSek Otxandio
azkarren” eratu dezatela ere eska- na ikustera joan dira eta “beharrez- sartzeko, Udaleko Erregistro Oro- tean du izena, eta tango ezagu- bisitatzen duen hirugarren aldia
tu dute, “sortu den arazoari irten- ko baldintzak ez dituela betetzen korrean aurkeztu behar da. nak joko dituzten bertaratzen izango da. BOSek ganbara kontzer-
bidea emateko”. ondorioztatu dute”. J.D. jaiak@durango-udala.net posta direnen gozagarri. tuak eskaintzen ditu herririk herri,
Aralarren esanetan, Udal elektronikora mezu bat bidaltzea Besteak beste, Tango ballet, eta Otxandiok urtero egiten du zir-
Gobernuak Euskaltegia Azterla- da beste aukera bat; proposame- Decarissimo, Invierno porteño, kuitu horretan sartzeko eskaera.
Euskaltegiaren kokapen berria
nen (Maristak) eraikin zaharrean nak ekainaren 18a baino lehena- Adiós Nonino eta Libertanto pie- Izan ere, udal ordezkarien esane-
erabakitzeko “ez zitzaien
birkokatzea proposatu du aurten, go aurkeztu behar dira. Jai Batzor- zak joko dituzte. Tangoen ingu- tan “aurreko urte bietan eskaini-
bide batez, Berritzegunearen (ira- bertako langileei kontsultatu” dean jasotzen diren proposamen ruko ganbera kontzertu hauek tako kontzertuetara ere jende
kasleentzako prestakuntza zerbi- guztiak aztertuko dituzte. J.D. Astor Piazzolla (Argentina, 1921- dezente joan izan da”. J.D.

Bixente Kapanaga 19, behea


48215 IURRETA (Bizkaia)
Tel.: 946 816 673
Faxa: 946 817 636
construcciones@zarateyelexpe.biz
Herririk herri
H 4 2010eko maiatzaren 21a, barikua anboto

MALLABIA

UEMA Eguna Baserritarren


erakusleiho den
ospatuko dute azoka antolatuko
dute domekan
ekainaren 12an Hamabostaldiko egitarauaren

Mallabian barruan, hainbat ekitaldi anto-


latuko dute asteburuan. Zapa-
tuan futbito txiki (10:00) eta fut-
Aurretik Paul Bilbaok hizkuntza eskubideen bito gazte (16:30) txapelketak
jokoan izango dira, Mallabiako
inguruko tailerra gidatuko du Plateruenean futbol taldearen eskutik, eskola-
ko frontoian. Jasokunde abesba-

E
gitarau zabala prestatu dute kalean, 11:30etik 13:30era eta tzak kontzertua antolatuko du,
ekainaren 12rako UEMAko 16:30etik 18:30era, ume eta gaz- arratsaldeko 20:00etan, Mendi-
udalek Mallabian. Antolatzai- tetxoendako jolasak prestatuko bil eta Orioko abesbatzekin bate-
leek jaialdirako Ein eingougoiburua dituzte (puzgarriak, tailerrak, qua- ra, Jasokundeko Andra Maria
aukeratu dute. dak....). Dantzari ere tartea egin- parrokian.
Xabier Mendigureni bere ibil- go diote, arratsaldeko 18:00etan, Azokak domekan 10:30ean
bidearen aitortza egingo diote, eguer- Erlaxi taldeagaz. Damu Dot tal- zabalduko ditu ateak, pilotale-
diko 12:00etan, frontoian. Ondoren deak, bestalde, 23:00etan disko kuan. Herriko baserritarrek
UEMA: hasierako bultzada eta lehen berria aurkeztuko du. ortuariak eta beste hainbat pro-
erakundetzeamahai-ingurua anto- duktu eroango dituzte. Beste
latuko dute. Ordu berean, herriko Tailerra herri batzuetako artisauen pos-
parkean, herrien arteko Xiba jokoak Paul Bilbaok hizkuntza eskubi- tuak ikusteko aukera izango dute
antolatuko dituzte. Bazkariko txar- deen inguruko tailerra eskainiko bertaratzen direnek. Orraittio
telak Izurtzako, Atxondoko, Otxan- du, ekainaren 9an 19:00etan, euskara elkarteak taloen postua
dioko eta Mallabiko Udaletxeetan Durangoko Plateruenean. J.G. prestatuko du. Futbol partidua
edo UEMAren bulegoetan erosi jokatuko dute, arratsaldeko
daitezke. Bazkalosterako, kantu 17:00etan, Zaldibarren, Malla-
saioa prestatuko dute. Umeenda- Antolatzaileek jaialdirako biak eta Bastidak. Biharko Iza-
ko Lur Korta ipuin kontalariak ‘Ein eingou’ goiburua rrak pilota txapelketa arratsalde-
saioa eskainiko du. Gainera, Malla- aukeratu dute ko 19:00etan jokatuko dute pilo-
barreneko plazan eta Elizoste Makina bat lagun batzen da urtero azokan. talekuan. J.G.

MAÑARIA

Nekazaritza eta Artisautza


Azokaren hamabosgarren
edizioa domeka honetan
Ekoizleek euren ortu eta sukaldeetako produktuak
saltzen jardungo dute, 10:00etatik 14:30era

Hamabosgarren aldia da Nekaza- ko aukera ere izango da, dome-


ritza eta Artisautza Azoka antola- kan, Mañarian, eta ahuntz azpi-
tzen dutena Mañarian. Domeka gorrien erakusketak ere ez du aur-
goizeko 10:00etarako gertu izan- ten ere hutsik egingo.
go dituzte euren produktuak era- Domekako azoka eguneko
kutsi eta saltzeko postuak, herri- giroa argazkietan jaso, Udaletxean
ko plazan, nekazariek. edo Liburutegian aurkeztu eta
Ortuan landutako barazki eta antolatu duten argazki erakuske-
fruituak zein etxe barruko sukal- tan parte hartzera animatu dituz-
deetan prestatutako jaki gozo eta te herritarrak Udaletik. I.E.
eskuz landutako produktuak eka-
rriko dituzte ohiturazko bilakatu Azokako giroa argazkietan
den Mañariko azokara. Eskualde-
jaso eta antolatu duten
ko baserrietan ekoitzitako produk-
erakusketan parte hartzera
tuak erosteaz gainera, burdun-
tzian erretako antxumea dastatze-
animatu dituzte herritarrak

Iazko azokan eguraldiak ez zuen lar lagundu. J.F.


Publizitatea
anboto 2010eko maiatzaren 21a, barikua 5
P
Herririk herri
H 6 2010eko maiatzaren 21a, barikua anboto

BERRIZ

Egungo zaborren kudeaketari Etxebizitzak


buruzko hausnarketa Berrizen alokatzeko udal
Erakusketa eta mahai-ingurua antolatu dituzte
te. Bideo-emanaldiak ere izango
dira. Hilaren 27an mahai-ingurua
araudia eguneratu
dute, aho batez
antolatu dute, eta adituak izango

B
erriz maite dugulakok zabo- tzea da”. Mahai-inguruan “ondo- dira bertan; Izaskun Txintxurreta
rraren kudeaketaren ingu- rioak atera daitezke, eta interesga- Usurbilgo ingurumen teknikaria
ruan hausnartzeko erakus- rriak badira Hirigintza Sailera atez ateko zabor bilketaz arituko
keta eta mahai-ingurua antolatu du. eroan”. Erakusketa ekainaren 5era da; Eguzkiko Juan Mari Bildarrain Alokairuko etxebizitzen araudian egindako
Gorka Camara hirigintza zinego- arte egongo da Probalekuan; ber- erraustegien onura eta kalteen
tziak dioenez, “helburua jendea tan, egungo zaborraren kudeake- inguruan, eta Francisco Sainz
aldaketa aho batez onartu zuten ohiko bilkuran
informatu eta alternatibak eskain- ta eta alternatibak erakusten dituz- EHNEkoa konpostatzeaz. G.A.
Azkeneko ohiko bilkuran alokai- edo lursail eskubiderik edo goza-
ruko etxebizitzen araudian egin- menik ez izatea –kaleratze agin-
dako aldaketak aho batez onar- dua duten kasuetan izan ezik–,
tu zituzten. Berriz Hirigintza Berriz udalerrian erroldatuta ego-
Elkartea edo Udalak dituen etxe- tea, gutxieneko eta gehieneko
bizitzen alokatzaileak aukeratze- diru-sarrerak, eta alokairu kon-
ko baldintzak eta prozedurak egu- tratua formalizatzea.Gizarte
neratu zituzten, eta Pilar Sainz egoera ere kontutan hartuko dute
ongizate eta berdintasun zinego- alokatzaileak aukeratzerakoan;
tziak adierazi duenez, hainbat aitarik eta amarik ez dutenak,
aldaketa egin dituzte: “Batez ere, langabezian urtebete baino
eskariak kudeatzeko erraztasun gehiago daroatenak, indarkeria
handiagoa izateko”. salatu edo epaia duten emaku-
Etxebizitza alokatzeko bal- meak... gizarte egoera larriek 50
dintza hauek bete behar dira: puntu gehiago jasoko dute.
adin nagusikoa ala emantzipatua Baldintzak betetzen dituzte-
izatea, etxebizitza beharra izan nak, Pilar Sainz, ongizate eta ber-
eta eskaria egin den aurreko hiru dintasun zinegotziak dioenez,
urteetan elkarbizitzako kideeta- “izena emateko aukera dute, epea
Gaur egungo zabor kudeaketa izango da ikusgai, ekainak 5era arte, Probalekuko erakusketan. ko inork etxebizitza jabetzarik zabalik dago-eta”. G.A.

IZURTZA GARAI

San Nikolas eliza ingurua egoteko gune atsegin” bilakatu


dela uste du Udal Gobernuak.
Lantziegoko Orain, bueltako hitzordua
zehaztu dute: ekainaren 12an eto-
Horrela, hasierako proiektuan jaso- dantza taldea rriko dira Lantziegoko dantza-
atontzeko lanak amaituta ta egon ez arren, besteak beste,
lanek aurrera egin ahala erabaki bisitan etorriko da
riak Garaira. Egitaraua ixteko dago
oraindik, baina, antolatzaileek
Lanak amaituta, “oso gune atsegina” bilakatu dute Safet Bijelic eskulturgile
ekainaren 12an
azaldu dutenez, herria ezagutze-
durangarraren lanak ere bertan ko aukera emango diete bisitariei.
dela elizaren ingurua azpimarratu du Udalak ipintzea. Lehenengoz ipini dute Esaterako, aukeren artean dago
Izurtzan eskultura publiko bat. 25 urte bete dira aurten Garai eta Momoitioko San Juan ermita
San Nikolas elizaren ingurua urba- Lanak aurreikusi baino gehia- Lantziegoko dantza taldeek har- ingurura joatea. Ekimena ez dute
nizatu eta orain arte “autoentza- go luzatu diren arren, Udal Gober- tu-emona hasi zutela. Hori gogo- dantza saiorik egiteko aprobe-
ko” zegoen lekua “herritarrentza- Udalaren hasierako proiektuan nuak nabarmendu duenez, “batez ratzeko, joan-etorriko ekimena txatuko; elkarregaz egon eta fes-
ko” berreskuratzeko asmoagaz hasi jasota egon ez arren, Safet ere, elizaren inguruko berdegune- egitea pentsatu zuten, eta joan zen ta egingo dute. Herrian buelta
zituzten, joan zen urte amaieran, Bijelic artistaren eskultura ko landaredia hazten denean” asko urteko uztailean izan ziren garai- bat emon ondoren, herri-bazka-
beharrak. Hilabeteetako lanen lanak ipini dituzte bertan irabaziko du elizaren inguruak; tarrak Arabako herrian. Egun oso- ria izango dute. Datozen egune-
ondoren, jendeak autoa aparkatze- “herritarrengan pentsatuta disei- ko festa antolatu zuten, upategie- tan egongo da bazkarirako izena
ko erabiltzen zuen espazioa “lasai natutako inguruak”. I.E. tara bisita eta guzti. emateko aukera. M.O.
Herririk herri
anboto 2010eko maiatzaren 21a, barikua 7
H
ABADIÑO

Kamineroaren Etxea esaten


zioten eraikina desalojatu eta
bota egin zuten martitzenen
Eraikinak “arrakala handiak” zituela eta arriskua zegoela azaldu dute

K
amineroaren Etxea izena- Errepidera ematen zuen hor-
gaz ezagutzen zen eraikina ma botatzeko trafikoa geratu zuten
zaintzen ziharduen ertzain bost bat minutuz, eta etxebizi-
baten berbatan martitzen goizean tzan “okupa” bizi izan den fami- Tarte batean trafikoa eten
jaso genuenez, “eraikinak arraka- lia desalojatu egin zuen horren zuen Ertzaintzak, baina 40
la handiak zeuzkalako”, eta horren aurretik Ertzaintzak. minutuan eraitsi zuten
arriskuaz jabetuta hartu dute etxea Inguruan egiten dabiltzan
botatzeko erabakia. lanak hasteagaz batera, eta erai-
Ertzaintza, Udaltzaingoa eta kina zegoen egoera ikusita, Aldun-
Jose Luis Navarro alkatea egon diko Herri-lan Sailari eraikina
ziren bertan eraiste-lanek iraun botatzeko edo eraberritu eta era- Jose Luis Navarro alkatea ere
zuten denboran, lanak koordina- bileraren bat emateko eskaera bertaratu zen eraikinaren
tzen eta jarraitzen. Arratsaldeko egin zion joan zen apirilean Nava- eraiste-lanak jarraitzera
lauretan hasi eta berrogei minu- rro alkateak: eraikina zegoenean
turen buruan amaituta zeukaten mantentzea arriskutsua zela uste
langileek eraikinaren eraistea. zuen Gobernuak. J.D./I.E. ‘www.anboto.org’ helbidean dago ikusgai eraiste-lanen bideoa.

Hainbat belaunalditako Jeltzaleen ‘Jakin eta egin epe luzeagoan garatu beharreko
erronkak dira, zortzi arlori dago-

dantzarien eguna da bihar Abadiño 2012’ egitasmoa kienez, zehaztu ditugunak". Euren
iritziz, "enplegua, etxebizitza
soziala, hezkuntza, osasuna, tra-
Talde Batuak dantza taldearen 40. urteurrena Axier Garate bozeroalearen eta Eneko Etxebarria fikoa eta aparkalekua, ingurume-
na, segurtasuna eta euskara" dire-
ospatuko dute maiatzaren 22ko ekitaldiekin jeltzaleen zerrendaburu berriaren agerraldia la "erronka nagusiak" azaldu dute
jeltzaleek, eta gai horien inguru-
Bigarren asteburua duten Zelaie- Dantzari ohien kalejira eta Udalean oposizioan daramatza- ko ekintza zehatzak datozen hila-
tako San Trokaz jaien egitarauan dantza-saioagaz hasiko dira, ten ia lau urteetan, "herria beste beteetan zehaztuko ei dituzte.
ere jasotako jaia da Talde Batuak 12:30ean, Talde Batuak dantza tal- ikuspegi batetik ikusteko aukera" "Herritarrek euren proposa-
dantza taldearen 40. urteurrena dearen urteurreneko ekitaldiak. izan dutela eta azken hilabetee- Herritarrek euren ekarpenak men eta ekarpenak egin ditzaten
ospatzeko antolatu dutena. Taldeak Gero, 14:30ean Ferialekuan, herri- tan herriaren "etorkizunari begi- egin ditzaten webgune berria webgune bat martxan" ipiniko
bizi-bizirik iraun duen denbora bazkaria egingo dute lehenengo, ra" hausnarketa egin dutela azpi- ipiniko dutela laster martxan dutela aurreratu du, aurkezpen
horretan taldean dantzari jardun eta 17:30ean leku berean egingo marratu dute, komunikabideen aurreratu dute jeltzaleek berean, Eneko Etxebarria zerren-
duten belaunaldi ugarietako dan- duten erromerian berriro dantza- aurrean, jeltzaleek. Datozen bi daburu jeltzaleak. I.E.
tzari taldeak batuko dira maiatza- tzeko aukera izango dute parte- urteetarako zer arlotan ikusten
ren 22ko ekitaldian. Guztira, nes- hartzaileek ondoren. duten herrian "hobetu beharra"
ken 11 talde eta mutilen 13 talde San Trokaz jaien egitarauan iradoki dute prentsaurrekoan.
batuko dira bihar eguerditik aurre- jasota dagoen Talde Batuak dan- Alderdiaren gaur egungo
rako Zelaietako hitzorduan. tza taldearen urteurrena ospatzen bozeroalea den Axier Garate eta
den egunean, bihar baita, baina 2011ko hauteskundeetan EAJren
arratsaldez, umeendako jolasto- zerrendaburu izango den Eneko
Guztira, nesken 11 talde eta kia ipiniko dute, 16:30etik 19:30era, Etxebarria izan dira Batzokian
mutilen 13 talde elkartuko Ferialekuan. Gauera arte hainbat kanpaina aurkezten. Etxebarriak
dira biharko ekitaldietan jairako proposamen antolatu azaldu duenez, "hauteskundeak
dituzte maiatzaren 22rako. I.E. urtebeteren buruan izan arren,

ENPRESAREN KUDEAKETA OROKORRA


Zortzi langabe kontratatu Abadiñon martxan ipini dutena,
eta gauetan (00:00etatik goizeko
06:00ak arte) zaintza-lanak egiteaz
dituzte zaintza lanetarako gainera, bideko segurtasuna hobe-
tu eta espaloiak konpontzeko
Enpresa berri bat sortzeko asmoa dutenei zuzendua

Talde Independienteko Gobernu berreskuratu ahalko dituzte langa- lanak ere egingo dituzte langileek. HELBURUA: Durangaldean enpresa berriak sortu
Taldeak jakitera eman duenez, beek horrela, eta gutxitu egingo dira Autoz egingo dituzte gauetan zain- EDUKIAK: Merkataritza, Fiskalitatea, Aurrekontuak, Finantzak
asteon hasi dira herriko zortzi lagu- lapurretak". Udalak eta INEMek tza-lanak, eta, Gobernuak azaldu Fakturazioa, Kudeaketa eta Administrazioa
nok beharrean. Gobernuaren oha- bultzatutako gizarte-planak jaso- duenez, "ibilbidean liskarren bat
IRAUPENA: 2010eko ekainaren 7tik 17ra (28 ordu)
rrean esaten denez, "diru-sarrerak tzen duen neurrietako bat da atzo gertatuz gero, ez dute zuzenean
esku hartuko"; edozein arazo bale- ORDUTEGIA: Astelehenetik ostegunera 16:00etatik 19:30era
go, Ertzaintzari jakinaraztea izan- TOKIA: Durangaldeko Behargintza
go ei da euren beharra. Bost hila-
beteren ondoren, langabezian IZENA EMATEKO EPEA: 2010eko ekainaren 4a arte
dauden beste 8 lagunek beteko
dute hauen postua. Zaintza-lanak
egiten, Traña-Matienan bi behar-
ginek eta Muntsaratz zein Zelaie-
tan beste bik jardungo dute. I.E.
Durangaldeko
Behargintza
Gaueko zaintza ibilbideetan
liskarren bat gertatuko balitz,
Ertzaintzari jakinaraztea izango
da lau zaintzaileen egitekoa

Orain arte egunez egin izan dute agente zibikoek lan.


Herririk herri
H 8

DURANGALDEA
2010eko maiatzaren 21a, barikua anboto

DURANGALDEA
Mendizale bat hilda topatu
zuten martitzenean Mugarran
Hildakoa 68 urteko lekeitiarra da. Astelehenean irten zen etxe-
tik, eta martitzen arratsaldean artzain batek aurkitu zuen gor-
pua; helikopteroz atera behar izan zuten. Ertzaintzako brigada
mugikorreko erreskate taldeak, Durangoko Ertzain Etxeko agen-
teek eta senideek osatu zuten bilaketa taldea.
Bestalde, domekan Durangon bizi zen (ordiziarra zen)
mendizale bat hil zen Europako Mendietan. Etxera itzultzen ez
zela-eta, Asturiasko suhiltzaile taldea eta Guardia Zibila bila-
keta lanetan hasi ziren. Vegarredondako guardak gidatuta, aste-
lehen goizean aurkitu zuten gorpua.

Okintzari eta pintura


apainketari buruzko ikastaroak
Durangaldeko Behargintzak eta Hobetuzek doako bi ikastaro
eskaintzen dituzte. Alde batetik, ogiak eta pastelgintza-produk-
Behargintzako areto nagusian egin zuten ekitaldia (bideoa ‘www.anboto.org’-n ikusgai). tuak egiteko ikastaroa; bertan ogia egiteko moduak erakutsiko
dituzte, eta aldez aurretik produktuak prestatzen ere ikasiko

Esperientzia Institutuko rratu zuen: “Sarritan honelako eki-


menek apurka-apurka indarra gal-
dute. Gainera, betegarri gaziak egiteko sukaldaritza eta txarku-
teriako oinarrizko teknikak erakutsiko dituzte. Maiatzaren 24tik

lehenengo diplomadunak tzen dute. Gure kasuan, hasi diren


guztiek amaitu dute. Horrek inte-
resa sortu duela erakusten du, eta
ekainaren 6ra, astelehenetik eguenera, arratsaldez.
Bestetik, pintura apainketa-teknikak ikasteko ikastaroan
apainketa akaberen teknikak modu autonomoan egiten iraka-
Guztira, 30 lagunek parte hartu dute estreinako oso pozik gaude”. tsiko dute; besteak beste, estukoak, patinak, lausodurak... maia-
Esperientzia Institutuan par- tzaren 24tik ekainaren bira garatuko da.
urtean; oso ontzat baloratu dute guztiek te hartu dutenek ere berriro erre-
pikatzeko guraria adierazi dute.

I
az Durangaldeko Esperientzia mozioan 30 lagunek parte hartu Blas Osa, esaterako, Ondarroatik
DURANGO
Institutua sortu zuten Duran- dute —21 emakumek eta bedera- etorri izan da, baina “oso gustura”
galdeko Behargintzak eta Aman-
komunazgoak eta Durangoko Uda-
tzi gizonek— , eta asteazken hone-
tan jaso zituzten diplomak, Behar-
ibili dela eta datorren urtean “berri-
ro” etorriko dela esan zuen. J.D. Aquabike ikastaroa hasiko
leko Pertsona Nagusien Sailak elkar-
lanean. Helburua 55 urtetik gorako
gintzako areto nagusian eginda-
ko ekitaldian.
dute, maiatzaren 24tik aurrera
Iaz eta aurten hainbat ikastaro,
pertsonei bizitzako atal eta ataka Marian Larrauri Durangalde-
ekintza eta irteera egin dituzte
ugariei aurre egiteko zein arlo per- ko Amankomunazgoko lehenda-
tsonalean garatzeko trebakuntza kariak institutuan parte hartu
Esperientzia Institutuan
eskaintzea da. Lehenengo pro- dutenen jarraikortasuna azpima-

Beiraren gaikako ZALDIBAR

birziklatzearen Inauguratu osteko lehen


inguruko kanpaina ekitaldia du Liburutegiak
Durangaldean
Durangaldeko Amankomunaz-
goak beiraren gaikako birziklape- Durangoko igerileku berrietan ikastaro berri bati ekingo diote
naren gaineko kanpaina jarri du maitzaren 24an: aquabike ikastaroari, hain zuzen ere. Eskolak
martxan, Elorrion, Iurretan eta honako egunetan emango dituzte: asteazkenetan, 19:15ean;
Abadiñon. Kanpainaren antola- astearte eta ostegunetan, 10:15ean, 14:00etan eta 20:45ean; eta
tzaileek azaldu dutenez, helburua barikuetan, 10:15ean. Izen ematea www.durangokirolak.nethel-
“herriotako bizilagunei birzikla- bidean egin daiteke.
tzearen alde egindako apustua Bestalde, aquagyma praktikatu gura duenarentzako ordu-
eskertzea eta lortutako emaitzak tegi berriak prestatu dituzte: astelehenetan eta asteazkenetan
mantendu eta hobetzen saiatzea 11: 15ean (55 urtetik gorakoentzako da) eta14:00etan (15 urte-
da”. Kanpainaren ardatza informa- tik gorakoei zuzenduta dago).
zio-dinamizazio puntu bat izan-
go da, iglu berdean zer sartu behar Hainbat lagun ezagun izan ziren inaugurazioan.
den azpimarratzeko. Elorrion gaur Salburuara irteera ekainean
egin dute geldialdia. Iurretan maia- Joan zen barikuan, Liburutegiaren rutegi zaharrean hasi zen, alkatea-
tzaren 22an Ardo Azokan egongo inaugurazioan, Josune Ariztondo ren eskutik, eta berrian bukatu. Durangoko Udalak Salburuara (Gasteiz) irteera antolatu du ekai-
dira, eta Traña-Matienan 10:30etik Bizkaiko kultura diputatuak, naren 11rako. 09:00etan irtengo dute Landakoko autobus gel-
13:30era datorren eguazteneko Balendin Lasuen liburutegi zaha- Sortaldera bizikletan tokitik eta ekimena doakoa da. Ibilbideak zortzi kilometro dauz-
azokan. J.G. rreko bultzatzaileak eta Geredia- Liburutegi berriko lehen ekitaldia ka eta ordu bian osatu daiteke. Salburua urmaelez beteriko heze-
ga elkarteko kide izandakoak, diaporama emanaldia izango da, gunea da. Ibilbidea Salburuara sartzeko Arkautetik dagoen
Durangoko Pilar Rios eta Maria bikote batek hiru urte, hiru hila- sarreran hasiko dute. Hariztia zeharkatuz, hezeguneko fauna
Kanpainaren ardatza Jose Balier zinegotziek, Zaldibar- bete eta hiru egunean munduan ezagutuko dute bisitariek.
informazio-dinamizazio ko zinegotziek, eskolako haur eta zehar bizikletan egindako bidaia- Ekainekoa antolatu duten bigarren ibilaldia izango da. Gaur
puntu bat izango da gurasoek eta herritarrek parte har- ren esperientzia kontatuko dute, izan da lehenengoa. 09:00etan, Gorlizko faroko zortzi kilome-
tu zuten ekitaldian. Ekitaldia libu- maiatzaren 27an, 18:30ean. G.A. troko ibilbidea egitera irten dira.
anboto 2010eko maiatzaren 21a, barikua 9
B
BERBAZ
“Ez nituzke Tinduferako bidaiak
bestelako oporrengatik aldatuko”
Monika Lejarraga ume sahararrak etxean hartzen hasi zela urteak dira. Hartu-eman estua egin du Saharagaz

H
ainbat ume saharar etor-
tzen da gure eskualdera Monika Lejarraga •
azken urteotan ‘Oporrak
Bakean’ ekimenaren bitartez.
Dagoeneko hasita dago urte hone- Berriztarra da
tan umeak etxean hartzeko izena
Hamasei urte daramatza
emateko epea. Monika Lejarraga-
ume sahararrak etxean
ren etxera ere etorriko da ume bat, hartzen
azken hamasei urteetan legez.

Zelan gogoratzen duzu programan parte


hartu zenuen lehenengo urtea?
Lehenengo mutikoa oso denbora
gutxian eduki genuen etxean. Urte
hartan hegazkin konpainiekin ara-
zoak egon ziren, eta umeek ezin izan
zuten Berrizera etorri. Plentzian
aterpetxe baten ume batzuk zeudela
esan ziguten, eta ea bertako bat har- Zelako hobekuntzak ikusten dituzu hona
tuko genuen. Abuztuko azken hama- etortzen diren umeengan?
bostaldian egon zen gugaz. Uda har- Hasieran etortzen direnean ez dute
tan baino ez zen etorri mutikoa, bai- hizkuntza ulertzen, eta erraz ikasten
na oso hartu-eman estua daukat duten arren, egokitzeko egunak
oraindik beregaz eta bere familia- behar izaten dira. Euren kultura oso
g a z . Ha ra j o a t e n n a i ze n e a n b i s i t a desberdina da, eta umea familiara
egiten diet, familia osoa ezagutzen eta familia umera egokitu behar
dut eta telefonoz hilean behin egi- dira. Baina gero merezi du. Osasun-
t e n d u g u b e r b a . O rd u t i k l a u u m e azterketa egiten dute hemen, eta
hartu ditugu etxean, eta lauren arazoren bat badaukate espezialis-
familiekin daukagu hartu-emana. tarengana eramaten ditugu. Tindu-
fen jan jaten dute, baina ez dira
Tindufera behin baino gehiagotan joan ondo elikatzen. Hori asko igartzen
zara. Zelako esperientzia izan da? da. Ez diot hemen egoten diren bi
Lehenengo urtean joan nintzen hiletan asko loditzen direnik, baina
lehenengoz. Etxean izan genuen gorputza aldatu egiten zaie. Indar
mutikoa bakarrik ezagutzen nuen, gehiago hartzen dute. Abenduan
baina falmilia osoa izan nuen gai- hara bidaiatzen dudanean, erraza
nean, ni zaintzen. Lehenengo bide- egiten da hona etorri diren umeak
r re z h a ra j o a t e n z a re n e a n e z z a ra eta ez direnak egon desberdintzea.
ezertaz enteratzen. Ez dizu denbo- Beste indar bategaz, beste aurpegi
rarik ematen bertan zelan dauden bategaz, ikusten ditut.
asimilatzeko. Bigarren aldian, gutxi
gorabehera jabetzen zara, eta hortik Zelan ikusten duzu Mendebaldeko Saha-
aurrera hartu-emanak egiten dituzu. rako gatazka?
Aurtengo Aste Santuan ezin izan dut Nire ilusiorik handiena egunen
joan, eta deitu zidatenean mundu batean Sahara libre batera joan ahal
guztia nitaz galdezka zebilela esan izatea da, baina oso konplikatua da.
zidaten. Tindufek asko engantxatu “Lau ume izan ditugu “Kanpamenduetan lehen Egia da hasierako bidaietatik hona
nau. Denei ez zaie berdin gertatzen, kanpamenduak asko aldatu direla.
o s o e s p e r i e n t z i a g o g o r r a d e l a k o. etxean, eta lauren baino itxaropen gutxiago Lehen jaima gehiago zeuden, eta
Batzuek ez dute hango kulturagaz
eta egoeragaz konektatzen, eta ez
familiekin jarraitzen daukate Saharara eraikuntza gutxiago; horretan ebo-
luzionatu egin dute. Baina borroka
dira bueltatzen. Edo hori pasatzen dut hartu-emanetan” bueltatzeko” nahia galtzen dabiltza. Lehen espe-
zaizu edo engantxatu egiten zara. Ni rantza gehiago zeukaten Saharara
urtero joaten naiz, eta urte askotan bueltatzeko. Kanpamenduetako giro
abenduan eta Aste Santuan ere bai. hori galtzen dabil. Egia da kanpa-
neurtuta. Kanpamenduetatik kanpo denborapasa. Hori oso gogorra da. menduetan bizi diren asko bertan
Esan duzu bigarren biderrez joan zinene- daude putzu batzuk eta zisterna Baina, bestalde, badauzkate guk ez jaiotakoak direla. 35 urte daroatzate
an hasi zinela hango egoeraz jabetzen.Zer batzuetan ekartzen dute ura. Ur hori dauzkagun gauzak. Oso hartu-eman kanpamentuetan, eta gazteenek ez
ikusi zenuen? denetarako da, baina guk ezin dugu estuak egiten dituzu: eurentzat dute ezagutzen beste egoerarik.
Azkenean zuk ezagutzen duzun ur horretatik edan; gaixotu egingo euren familiakoa zara, eta daukaten Gatazka dagoela denek dakite,
familiara zoaz, eurekin bizi zara eta g i n a t e k e. Gu re t z a k o o i n a r r i z k o a k apurra zuretzat da. Azkenean faltan umeek eskoletan ere ikasten dutela-
gutxi gorabehera euren bizimodua diren gauzak falta zaizkie. Han bizi- botatzen dituzun gauzak beste era ko, baina ez dute ezagutu errealita-
e g i t e n d u z u . Ha n g a u z a m a t e r i a l tzea oso gogorra da. Egun guztiak batera konpentsatzen dira. Eta tea. Gu goazenean ahalegintzen
asko falta zaizkie. Gehien inpakta- b e rd i n - b e rd i n a k d i ra . E z d a u k a t e merezi du. Nik ez daukat dudarik; ez gara aldarr ikapen jaiak egiten eta
tzen duena ur falta da. Arazo asko ezer egiteko; eskoletan eta udale- nuke aldatuko kanpamenduetarako animatzen, baina eurak itxaropena
e k a r t ze n d i t u ; g a r b i t a s u n a l d e t i k , txeetan egoten da mugimendua, bidaia bat oporretan beste leku galtzen dabiltza. Borroka gogo hori
batez ere. Ura badaukate, baina oso baina besteak jaimetan egoten dira, batera joateko bidaia bategatik. galtzen dabiltza. A.U.
Ek 10 2010eko maiatzaren 21a, barikua anboto

EKONOMIA
ABADIÑO
kolaborazinoa

A Abamotorko beharginek eta


bamotor Energia Abadiño-
ko enpresako beharginak
eta zuzendaritza eguazten
iluntzean akordio batera heldu
eta abuztura arte eguenero egin
behar zuten greba bertan behera
enpresak akordioa lortu dute
uztea erabaki zuten beharginek “Ordainketak eguneratzea” eskatzen zioten Abamotor Energiako beharginek enpresari
asanbladan. CCOO sindikatuko
ordezkariak azaldu duenez,
“enpresak mailegu bat eskatu du, Mikel Etxebarria
eta abuztuan jasoko duenez ordu- ELA sindikatua
rarte ordainketa zatikatuta egin-
go du; denoi berdin”. Aurrerapen Bankuetan dagoen
moduan 500 euro emango die
enpresak beharginei, eta falta dena dirua hartu
hurrengo hilean. Sindikatuak azal-
Burokrata kapitalistak eta beraien
du duenez, “ordainketak momen-
esanetara dauden medioetako
tuan nahiko genituzke, baina poz- gatibuak manipulatzeaz asko
teko moduko erabakia da, enpre- arduratu dira azken aldiotan.
sak orain arteko burugogorkeria Interes espekulatiboak dituzten
alde batera utzi duelako” eta enpre- banku ahaltsuei “finantza merkatu
saren jarreran “aurrera pausua” internazionalak” deitzen diote;
izan dela adierazi du CCOOk. “subprime hipotekak” eta ondorioz
Beharginak greba egiten joan sortutako finantza krisia ezkutatu
zen eguenean hasi ziren, CCOOek zuten rating agentziei bozgorailua
azaldu zuenez, “enpresa urtebe- oparitzen diote zera azaltzeko: “Zu
tean zebilelako soldatak berandu langile, pentsiodun edo gizaseme
ordaintzen, eta orain bi hiletik soil zaren heinean, dirua kenduko
hona soldatak ez ordaintzen”. Aste dizugu guri ordaintzen diguten
honetan izandako bi batzarretan banku ahaltsuek gehiago irabazten
egoera konpondu dute. G.A. jarrai dezaten”. Erabilitako hitzak ez
Abamotor Energia enpresan motorrak, motobonbak eta elektrogenoak egiten dituzte.
dira aurrekoak; egin nahi dutena
bai. Soldata beherapenak,
pentsioak izoztu, haurrak eduki-
ABADIÑO tzeagatik zegokiguna kendu,
dependentzia arloan zerbait
Greba arlo publikoan, Anbulategiak itxiko bazegoen mugatu, lan eta
pentsioen erreformak, negoziazio

murrizketei erantzuteko dituzte asteburuetan kolektiboa Madrilen zentralizatu


langileen soldata eta baldintzak
merkatzeko… Eta Santanderreko
ELA, LAB eta STEE-EILASek maiatzaren 25ean egingo Abadiñoko alkateak dio Osakidetzak ez diela Udalei kontseilaria 80 milioi euroko
pentsioagaz jubilatuko da.
dute greba eskubide sozialak babesteko helburuagaz beste proposamen bat aurkezteko aukerarik eman Aipatzeko azken manipulazio
larriena hurrengoa da: “Herriaren
ELA, LAB eta STEE-EILAS sindika- neurrien norantzak gogor eraso- Osakidetzak asteburu eta jaiegu- beharko dute. Durango eta Zor- gobernua edo gobernariak”.
tuek maiatzaren 25ean greba egin- tzen dute herritarrengan”. Sindi- netan 103 anbulategitik 48 iztea notzan arreta-gune jarraituak Papandreu, ZP, Lopez, Sanz,
go dute arlo publikoan, eskubide katuek diotenez, “ez da horrenbes- planteatu du dirua aurrezteko zapatu arratsalde, domeka eta ahaldun nagusiak, Europako
sozialak babestu eta Espainiako te murrizketaren zenbatekoa bera, neurri moduan, eta erabaki horrek jaiegunetan egongo dira zabalik. gobernariak orokorrean, ez dira
ezer herriarena; bankuen politiken
Gobernuak plazaratutako neu- ezpadaze atea zabaltzen dela defi- eskualdean ere eragina izango Bestalde, etxeko arretak berdin
exekutatzaileak besterik ez. Inoiz
rriei erantzuteko. zitaren arazoaren konponbide du; izan ere, ekainak 19tik aurre- jarraituko du.
baino zentzu gehiago hartzen du
Sindikatuek adierazi dutenez, moduan hartzeko soldaten eta ra, Abadiñoko, Berrizko eta Elo- Erreforma horiekin urtean
aurreko egunetan grekoek euren
“arlo publikoko beharginei eragi- prestazio sozialen jaitsiera, pen- rrioko anbulategiak itxiko dituz- 300.000 euro aurreztuko dute.
parlamentua inbaditzeko ahalegi-
ten dieten murrizketaz gainera, tsioak izoztea... Neurri hauek las- te asteburu eta jai egunetan. Jose Luis Navarro, Abadiño- na egin zutenekoa. Herrien
ter etorriko diren beste batzuen Hala ere, Osakidetzak kon- ko alkateak deitoratu egin du Osa- borondatea eta subiranotasuna
zati dira”. Gakoa politika fiskala tsultez arduratzeko errefortzua kidetzak hartu duen erabakia, lapurtuta dago. Edonori lapurtzen
“Gakoa politika fiskala aldatzea dela diote sindikatuek, eta ipiniko du zenbait gunetan, arre- udalei ez dielako “beste alterna- badigute, logikoena lapurtutakoa
aldatzea da, eta ez gastua ez gastua nondik murriztu. ta jarraitua eskainiz. Beraz, berriz- tiba bat proposatzeko aukerarik berreskuratzea da. Gaur egungo
CCOOk eta UGTk ekainaren tarrek, elorriarrek eta abadiñarrek eman eta aurretik abisatu gabe” egoera ulertzea erreza da, zailagoa
nondik murriztu” 8an egingo dute greba. G.A hurren duten gune horietara jo hartu dutelako erabakia. G.A da irtenbideak bilatzea. Euskal
Herriko gehiengo sindikalak
aurrera eramango duen maiatza-
ren 25eko sektore publikoko greba
eta ekainaren 12ko Bilboko
manifestaldia kontestu honetan
sartzen dira. Ez da gobernuekin
berriro ere “elkarrizketa soziala”
berreskuratzeko, ez: grebaren
funtsa gobernuek, “rating agen-
tziek”, patronalak eta bankuek
lapurretarik ez egitean datza.
Estatua diru gabe geratu da
aberatsei eta patronalari zergak
barkatuta eta bankuak salbatzeko
erabilitako dirua dela-eta, eta
ondorioa da herritarroi subiranota-
suna eta dirua kendu digutela.
Heldu beharko da, arinago edo
geroago, lapurtu diguten aberasta-
suna berreskuratzeko momentua;
hots, bankuetan (eta paradisu
fiskaletan) dagoen dirua hartzeko!
anboto 2010eko maiatzaren 21a, barikua 11
K
KULTURA

Argazkia: Ana Domínguez

ANTZERKIA EMANALDIA

‘Akaziaren A
bstractoesfera elkarte antzezlanak. Afrikako iniziazio,
arabarrak ekarri zuen, gorteiatze eta heriotza errituetan
joan zen zapatuan, Aka- egiten dituzten dantza afrikarrak
ziaren jokoa antzezlana Abadiño- eta mugimendu horiek gidatzen

jokoa‘, dantza ko Errota kultur etxeko oholtza-


ra. Herritarrok malaria gaixotasu-
nari buruz kontzientziatzeko
helburuagaz, Medicusmundi
dituzten erritmoak baliatzen dituz-
te. Bereziki ikuslego gazteari
zuzenduriko antzezlana da zapa-
tuan Errotan ikusgai izan genue- Erritu afrikarretako

garaikidea eta gobernuz kanpoko erakundeak


martxan ipini eta Abadiñoko Uda-
lak, Anboto Azpiko Damak ema-
kume elkarteak eta herriko etor-
na, baina herritar guztiei zuzen-
du gur adiote ikuskizunagaz luza-
tzen duten gogoetarako gaia.
erritmo eta dantzetan
oinarritutako
ikuskizuna Errotan
antzerkia kinen taldeak lagundutako Stop
Malaria Now kanpainaren barru-
ko ekitaldia izan zen emanaldia.
Antzerkia eta dantza garaiki-
Argazki erakusketa
Zapatuko antzerki emanaldiaz
gainera, malariari buruzko berbal-
dia eta argazki erakusketa ere eka-
dea uztartzen dituen lana da Aka- rri ditu ekimenak Abadiñoko Erro-
ziaren jokoa. Protagonistak ohol- ta kultur etxera: maiatzaren 22ra
tza gainean bizi duen bidaiaren arte ikusgai dago Txelu Angoitia-
bitartez, ikusleak Afrikara eta han- ren argazkien Malaria, viaje a
go bizimodura gerturatzen ditu Kinshasa erakusketa. I.E.

12 Euskal Astea aurkeztu dute 13 ‘Las Alba‘-ko antzezleekin


Datozen asteetan Durangoko kaleetara hainbat kultur Garcia Lorcaren testuan oinarrituta, Barakaldoko
eta kirol ekimen ekarriko dituen Euskal Astea aurkeztu Antzerki Eskolak egin duen ‘Las Alba’ obran ikusiko
zuten astelehenean Durangoko Udaletxean. ditugun eskualdeko antzezle gazte biekin egon gara.
Kultura
K 12 2010eko maiatzaren 21a, barikua anboto

PROGRAMAZIOA AURKEZPENA
GEURE DURANGALDEA

Durangoko Euskal Astearen


hamairugarren edizioa prest
Maiatzaren 22tik ekainaren 20ra arte antolatu dituzte aurten ekitaldiak

Astearen funtsa azpimarratu zuten Jose Luis Lizundia


hamairugarren edizioaren aur- Euskaltzaina
kezpen ekitaldian. Dagoeneko tra-
dizio ere bilakatutako ekitaldiak
izango ditugu datozen asteetan
Durangoko kale eta aretoetan: arte
Trenbide berria martxan noizko?
eszenikoak, kirolak, pintura, kon- Egunkari batean bakarrik irakurri ahal izan nuen albistea, hots, Jaur-
tzertuak, folklorea... izango ditu- laritzako Garraio sailburuak erantzun ziola Dani Maeztu Aralarreko
gu aukera-aukeran. parlamentariak egindako zenbait galderari. Itaunok Durangoko uria
Maiatzaren 22an, 19:00etan, lurpetik igaroko duen trenbide berriaren lanen egoeraz ziren. Ondo-
Kurutziaga ikastolako antzerki tal- rioz, euskal herritargoak hurbileko arazoez distraituta jarraituko du.
dearen Berrinautak kalean zehar Arazoari helduta, Arriola jaunaren erantzunek zenbait kontrae-
antzezlanagaz hasiko da Euskal san dituztela uste dut. Lebario-Gerediagan trenak gordetzeko azpie-
Astea, eta ekainaren 20ko azken gitura eraikitzeko lanek atzerapenik izan duten galdetu dionean herri
ekitaldia Kriskitin dantza taldeak hautetsiak, kontseilariaren erantzun laburra hauxe izan da:“Ez, ez dute
antolatu duen Antzinako erako atzerapenik izan”. Ez du sinesgarritasunik, zeren eta parlamentariari
eztegua izango da. Tartean, Babi- berari, iazko ekainean erantzundakoan , “Traña-Lebario tartea buka-
Euskal Astearen antolatzaileak, Durangoko Udaletxean. loniako loreakantzezlana, umeen- tzeko 13 hilabeteko epea” zutela zioen; beraz, hemendik bi hilabete-
tzako jolas tradizionalak eta abar ra. Trañarra naizenetik ingurua ondo ezagutzen dut, baserri-etxearen

H
erriko dozena bat kirol eta izango dira Euskal Astean. albotik pasatzen delako interesez jarraitu ere. Oraindik Zalduerreka
kultur elkarte batu ziren tren zubitik harantz trenbide bikoizketa egiteko dago, eta Donostiako
atzo Durangoko Udale- Herriko 20 kultur eta Antzinako erako eztegua N-634 errepide azpiko tunel txotxorra ere hasteko.
txean, maiatzaren 22tik ekainaren kirol elkartek jardun Bost urterik behin antolatzen du Euba-Iurretako (Orozketa) trenbidearen bikoizketa lanak dato-
20ra arte gustu eta adin guztieta- Antzinako erako eztegua Kriskitin rren urteko uztailean amaitzeko epea ei dute. Garai beretsuan buka-
koentzako kultur eta kirol propo- dute antolakuntzan dantza taldeak, eta, egin duten lau tuko omen dira lurperatze-lanak eta geltoki berriaren eraikuntza. Horre-
samenak ekarriko dituen Euskal aldietan moduan, aurten ere eure- la, datorren urteko Sanfaustoetan trenbide berritik ibili ahal izango
Astearen aurkezpenera. gaz parte hartzera gonbidatu dira ET Sareko trenok Eubatik Trañaraino; tartean, uritik. Durangar,
Udaletxeko mahaiaren buel- dituzte gura duten herritar guztiak. iurretar, abadiñar trenzaleok pozik hartuko genuke. Besterik da arki-
tan Mari Jose Balier zinegotzia Balier udal ordezkaria Hain zuzen atzo Merkatu plazan tektu irakiarrak diseinatutako ETSren egoitza nagusiaren finantziaga-
eta, haren inguruan, Euskal Astea- egin zuten parte hartu gura dute- rritasuna atzeratzea, horren aurrekonturik ez baita onartu dagokion
ren antolakuntzan jardun dutene- eta elkarteetako kideek nei ekainaren 20ko ekimenei, jan- lekuan; egoitza parlamentarioan, alegia. Baina horrek ez luke oztopa-
tatik dozena bat elkarteren ordez- aurkeztu zuten astea tziei eta abarri buruzko informa- tu behar trenbide berria, datorren urtean, bederen, martxan jartzea.
kariak batu ziren. Iazkoa baino %25 zioa emateko deialdia. I.E. Honetaz zer diote hiru alkate eta gainerako herri-hautetsiek, uda-
txikiagoa den aurrekontua izanik, letxeetako gobernatzaile nahiz oposiziokoek? Zer exijitu diote Lakuan
Euskal Astea egiten jarraitzea elkar- gobernatzen dagoen hemengo zinegotziek Garraio sailburuari? Horre-
teen ekimenari esker dela nabar- tan datza, ene ustez, arazoei aurre egiteko joko-zelai politikoa.
mendu zuen zinegotziak.
Euskal kulturaren adierazpi-
de guztiei "ahalik eta erakusleiho DISEINUA LEHIAKETA
zabalena eskaintzea" dela Euskal

Durangoko Liburu eta


Ekainaren 20an du
Kriskitinek bost urterik
Disko Azokaren kartela
behingo hitzordua aukeratzeko lehiaketa
Ekainaren 20an egingo du ‘Antzinako ezkontza’ Kriskitinek. Uztailaren 15era arte dago lanak aurkezteko
aukera; 1.300 euroko saria jasoko du irabazleak
MUSIKA ESKAINTZA
Asteon hasita uztailaren 15era Diseinu munduan diharduen

Udaleku Musikaletan izena emateko artekoa da 2010eko Euskal Libu-


ru eta Disko Azoka iragarriko
jendearentzako erreferentzia bila-
katu da Durangoko Liburu eta

epea zabaldu dute Bartolome Ertzillan duen kartela hautatzeko Gere-


diaga elkarteak deitu duen lehia-
Disko Azokarako kartel lehiake-
ta. Gerediaga elkarteak orain arte
ketan parte hartzeko epea. Epai- jaso dituen kartel proposamen
Ekainaren 11ra arte dago izena emateko aukera: eskaria egiteko orria mahaiak hautatzen duen lanaren gehienak (50 baino gehiago jaso
musika eskolaren www.durangomusika.net webgunetik jaitsi daiteke egileak 1.300 euro jasoko ditu. zituzten iaz) Euskal Herriko sor-
Gerediaga elkartearen egoi- tzaileek bidalitakoak izan arren,
tzan aurkeztu daitezke, uztaila- urtetik urtera zabalagoa da Azo-
Ekainaren 23tik uztailaren 5era na ematen duten umeek; 4 eta 6 ren 15era arte, lanak, Durangoko karako kartel proposamenak aur-
arte izango da, beste urte batez, urte artekoek talde batean, eta 7 Larrasoloeta kaleko 3. zenbakian. kezten dituztenen kopurua. I.E.
umeei “musikaren mundua era- eta 12 artekoek beste talde batean. "Durangoko Euskal Liburu eta
kustea” helburu duen Udaleku Lau orduko saioak dira Bar- Disko Azoka. 2010eko abendua-
Musikala Durangoko Bartolome tolome Ertzillan umeen udako ren 4tik 8ra" lema agertu behar- Larrasoloeta kaleko
Ertzilla musika eskolan. Bertan oporren hasierarako proposatzen ko dute aurkezten diren propo-
parte hartu ahal izateko, Monte- dituztenak: musikagaz, dantza- samenek, eta 70 x 50 zentimetro- Gerediagaren egoitzan
video kaleko musika eskolan ber- gaz, antzerkiagaz eta sormenagaz ko neurria izan beharko dute. jasoko dituzte lanak
tan eman beharko da izena, ekai- hartu-emanetan jardungo dute Orain hiru urte egin zuen
naren 11 baino lehenago. irakasleen laguntzagaz umeek. Gerediaga elkarteak Durangoko
Adinaren arabera sailkatuta- Musika ikastea euren aisial- Azoka iragarriko zuen kartela
ko bi taldetan jardungo dute ize- dirako aukera moduan ikusi deza- hautatzeko lehenengo lehiaketa:
tela umeek dute antolakuntzaileek ordura arte diseinatzaile edo Hirugarren urtea da
helburu, eta horretarako apropos argazkilari bati enkargua egiten
Adinaren arabera sortutako metodologiagaz jardun- zion Azokaren elkarte antolatzai- kartela lehiaketa bidez
eratuko dituzten talde go dute. Ohiko matrikularen pre- leak. Hirugarren urtea da, beraz, hautatuko dutena
zioa 125 eurokoa dela jakinarazi gura duten sortzaile guztiei par-
bitan jardungo dute du musika eskolak. I.E. te hartzeko deia egiten dietena.
Kultura
anboto 2010eko maiatzaren 21a, barikua 13
K
ANTZERKIGINTZA ELKARRIZKETA

Zelan heldu zaizue ‘Las Alba’


obran parte hartzeko aukera?
Axier: Eskolako lana da berez;
laugarren urtea dugula-eta, ira-
kasle baten proposamenez jaso
genuen. Ikasturte hasieran pro-
posatu zigun proiektua.
Joana: Lau urtez gure interpre-
tazio irakasle izan dena ardura-
tzen da ikasketetako azken
proiektu modura obrak zuzen-
tzeaz. Klasikoak aukeratzen ditu
normalean, eta aspaldi zeukan
buruan La Casa de Bernarda
Albaren bertsio bat egitea. Eta
obrarako aukeratu gintuen. Ikas-
turteko programa, hainbeste
eskola barik, obra honen sorme-
nean zentratuko zela esan zigun.

“Antzerki eskolako
laugarren urteko
amaiera proiektua da
antzezlan hau”
Eta zelakoa da Lorcaren testua-
ren gaineko zuen moldaketa?
Joana: Interpretazioa eta dantza
uztartzen ditu. Gure dantza ira-
kasleagaz hasi ginen lehenengo
gorputzaren mugimenduak lan-
tzen: Bernarda Albaren alabek
pairatzen duten sumisioagaz
lotura daukaten mugimenduak.
Durangaldeko antzezleak Lorcaren
Zenbat jende zarete ‘Las Alba’
egiten duzuenak?
testutik sortutako lana gorpuzten
Joana: Bederatzi aktore gara, eta Institutu garaian Karrika taldean eta lau urteotan Barakaldoko Antzerki Eskolan “gaixotasun eta
horri dagokionez ere moldatu
egin behar izan dugu obra, kla- terapia” dutena egiten jardun dute Joana Ocaña eta Axier Garciak: antzerkia. Karrikan sormena
sikoan agertzen diren pertso- taldekideekin konpartitzen ikasi dute, eta teknikak eskolan. Antzerki ikasketen karrera amaierako
naiak gehiago direlako: bost ala-
ba, Bernarda Alba ama, Maria
proiektua duten ‘Las Alba’ erakutsiko dute maiatzaren 27an San Agustinen, eta 28an Arriolan
Josefa amama, Poncia eta nes-
kamea, eta auzotarrak. Bakoitzak zer pertsonaia egiten egiten dut nik: antzezle bik egi- Axier: Biborock aretoko ema-
duzue ‘Las Alba’ honetan? ten dugu pertsonaia bera; bikoa naldirako bertsio “zirkular” bat
Horrelako testu batean oina- Axier: Maria Josefa amamarena egiten dugu. Berria izan da hori “Zorrotz egin dugu egin dugu: eszenatokitik barik
rrituta lan egitea zelakoa da? egiten dut nik, zoramenaren figu- niretzat, eta elkarlan oso estuan jesarlekuetatik antzeztuta; ikus-
Axier: Oso poetikoa da testua, eta ra den amamarena. Dantzari jardun dugu lankideak eta biok. behar, eta emaitza leengandik gertuagotik. Antzez-
errimarik erabiltzen ez duen moduan, bestalde, Pepe “El Roma- Pertsonaiaren sormen-proze- teko era honetan jendea tentsio
arren, nabaria da Lorca izatez no”-ren papera ere egiten dut. sua oso interesgarria izan da.
erakusteko gogo handiagoan dago, eta emozioak
poeta dela: obra oso poetikoa da. Agerpen laburreko pertsonaiak handia daukagu” ere biziagoak izaten dira...
Metafora asko pilatzen ditu, eta egiten ditut, baina, era berean oso Zelako esperientzia izan da Joana: Bai, gordinagoak. Gustu-
oso berezi egiten du horrek. konpletoak ere badirenak. Oso obra ikusleei erakustea? rago jardun dut bertsio horre-
Joana: Azpi-esanahi asko gorde- pertsonaia polita da Maria Jose- Joana: Gogoa geneukan, era- tan. Testua ere baten bati begie-
tzen dituen testua da Lorcak farena, eta maitasun berezia har- kusteko momentua noiz ailega- tara begiratzen esan dezakezu...
idatzi zuena. Gaztelera klasikoa tu diot, egia esan. Kontzientzia eta tuko: zorrotz egin dugu behar, Iparrerago ekarri dute
erabiltzen du, eta azpitik beti sexuaren errepresioaren sinbolo eta gogorra izan da prozesua. San Agustinen egingo duzuen
agerikoaz aparteko beste esan- bat da Maria Josefa: giltzapetuta Estreinaldia, Barakaldo Antzo-
obra originala, moldaketa zelakoa da?
gurak gordetzen dituena. Testua dago. Pepe “El Romano”, aldiz, kian egin genuen emanaldi Laboaren ‘Baga, biga, Andaluzian barik, iparrerago
gazteleraz izatea ere berezia izan sexu maskulinoaren agerpena da. bitan. Ohikoa denez, lehenen- dago kokatuta obra, eta Laboa-
da euskaldunontzat: ondo ahoz- Joana: Obrako emakumeek esku- go emanaldian urduriago geun- higa’ oinarri hartuta ren Baga, biga, higa kantak eta
katzeko, zuzenketa asko egin ratu gura luketena da Pepe “El den, eta bigarrenean gehiago eszenografia xume baina bere-
dizkigu zuzendariak. Romano”. Bestalde, Ponciarena gozatuz jardun ahal izan genuen. ziak garrantzia handia dute. I.E.
Kultura
K 14 2010eko maiatzaren 21a, barikua anboto

HISTORIA BERBALDIAK

Historia Jardunaldien hamar


urteetako ekarpenak bilduz
‘Durango, 800 urte historian’ liburua eta luzea izatea da, eta arkeologia dis-
ziplinaren oinarriak lantzea aur-
aurtengo Historia Jardunaldiak aurkeztu dituzte ten. Prozesu guztia landuko dute
berbaldietan: indusketako landa-

I
az egin zuten Arte eta Histo- eta XX. mendearen bigarren zati- lana, laborategiko lana, dataketak
ria Museoko Historia Jardu- ra arteko historia– batzen du libu- zelan egiten diren, etab.
naldien hamargarrena, eta ruak. Durango eta Durangaldea- Oinarritik hastea da, Bengoe-
berbaldien bigarren hamarkada- ren historian zeharreko orain arte- txeak dioenez, jardunaldien hel-
gaz batera aurkeztu dute, atzo, ko ibilbidea jasotzen du bildumak. burua: arkeologia lanen emaitzak
Museoan izandako dozena bat Durangoko Museoko berbaldieta- bakarrik ez, oinarri eta prozesuak
J.F.
hitzaldi batzen dituen Durango tik pasatu diren hizlari guztien ere interesa duten guztiei erakus-
800 urte historian liburua. Hamar izenen zerrenda eta jardunaldiak tea. Durangoko indusketen adibi- ‘Historia lurpetik ateratzen‘ (berbaldiak)
urteotan Durango eta Durangal- iragarri dituzten kartelak ere jaso- deak erabiliko dituzte hizlariek -- ¿Qué es y cómo trabaja la arqueología hoy? --
dearen historiarentzako ekarpen ta geratuko dira liburuan. aipatutako gaiok jorratzeko. I.E. Belen Bengotxea irakaslea, maiatzaren 27an, 19:00etan.
handia egin delako berbaldiotan, -- Las bases del trabajo arqueológico: cómo leer las huellas de la
jakintza hori gordetzea garrantzi- Puntu eta jarrai Historia en el yacimiento --
tsua dela pentsatuta argitaratu Hamaikagarren urtez ere, ohi bai- Arkeologiari buruzko Teresa Campos Lopez irakaslea, ekainaren 3an, 19:00etan.
dute liburua, Belen Bengoetxea no aste batzuk geroago baina -- Lo que empieza cuando termina la excavación --
koordinatzaileak nabarmendu Durangoko Museora bueltatuko lau berbaldi eskainiko Lorena Elorza arkeologoa, ekainaren 10ean, 19:00etan.
duenez. Durango eta Durangalde- da Historia; kasu honetan, arkeo- dituzte XI. edizioan -- Tres mil años de historia de una aldea --
ko historia –Goi Erdi Aroan Duran- logiaren ikuspegitik. Ideia, arkeo- Juan Antonio Quirós Castillo irakaslea, ekainaren 17an, 19:00etan.
goko Konderria sortu zenetik hasi logiari buruzko saioak ibilbide

DANTZA EGITARAUA
Bigarren biderrez egingo dute,
domeka honetan, Gaztetxoen Kul-
tur Eguna Durangon. Orain lau
maiatzaren 23rako Kriskitinek
prestatu dituenak, eta helburua
gazteek kultur adierazpideokin
Gaztetxoen II. Kultur Eguna,
urte egin zuten moduan, Kriski-
tin dantza taldeko kideek antola-
tu dute egitaraua.
gozatuz egun polita igarotzea dute:
“Geure folklorearen parte diren
alderdi guztiekin goza dezatela”,
domeka honetan, Durangon
Orain lau urtekoagaz aldera- antolatzaileen berbetan. Gazte- Egun osoko egitaraua prestatu du maiatzaren 23rako Kriskitin taldeak
tuta, baina, gaztetxoentzako pres- txoek elkar ezagutu eta lagun
tatutako askotariko ekintzekin artean kulturagaz gozatu dezate-
dator bigarren hau. Dantza ez eze, la da domekan ospatuko duten
bestelako kultur ekimenak ere egunaren funtsa.
izango dira egun osoan zehar.
Kalejiragaz hasita
Antolatzaileek azaldu dutenez, 8
Bertsolariak, eta 14 urte bitarteko ehundik gora
dantzari gaztetxo batuko dira
trikitilariak eta domekan Durangoko kaleetan,
antzinako jolasak eta, besteak beste, Portugalete,
Urretxu, Iurreta eta Zornotzako
dantzari taldeetako gaztetxoak
gonbidatu dituzte Durangora.
Talde guztien kalejirak abia-
Ehundik gora dantzari
tuko du, 12:00etan, domekako egi-
gazte batuko dira taraua; ondoren, Arrupe elkarteak
ekarritako antzinako jolasekin
bigarren aldi honetan gozatzeko aukera izango dute
Ezkurdin, eta eguerdian bazkaria
egingo dute Kurutziaga ikastolan.
Besteak beste, bertsolaritzak, Arratsaldean egingo dute, amai-
trikitilariek eta antzinako jolasek tzeko, Gaztetxoen II. Kultur Egu-
izango dute bigarren Gaztetxoen neko azken ekitaldia: Plateruena
Kultur Egunean euren lekua. Fol- kafe antzokian egingo dute egu-
kloreagaz lotutako ekimenak dira neko ekitaldi nagusia. I.E. Kriskitin dantza taldeko gaztetxoentzako pentsatutako ekintzak dira domekakoak.
Publizitatea
anboto 2010eko maiatzaren 21a, barikua 15
P
Publierreportajea
E 16 2010eko maiatzaren 21a, barikua anboto

Durangaldeko Behargintza,
ekintzaileen zerbitzura
Ekintzailearen Egunaren harira, gure eskualdean Behargintzak Ekintzailearen Eguna autonomia erkidego guztietan
Durangaldeko Behargintzak urtero egin ohi den moduan.
lantzen dituen ildoak aztertu gura izan ditugu. Enpresa sortu antolatzen dituen ekintzen Behargintzatik azaldu digu-
artean –eskualdean enpresa tenaren arabera, ekimen honen
edo sendotu gura dutenek zerbitzu interesgarriak dituzte berriak martxan ipini eta lehen- helburua ekintzailetzaren iru-
eskura, Durangoko bulegoetara hurreratuz gero. dik daudenen lehiakortasuna dia bultzatzea eta bertako
hobetzeko– Ekintzailearen Egu- enpresek eskualdeko garapena-
na dago: maiatzean zehar ospa- ren alde egiten duten lana
tu edo garatzen dabil, Estatuko goraipatzea da.
Enpresa Sormena

D
urangoko Amankomu-
nazgoko garapen agen- Bigarren zerbitzua enpresa
tzia da Behargintza. Bere berriak sortzeko aholkularitza
zerbitzuak Amankomu- zerbitzua da, eta beharrezko
nazgoko kide diren udalerriei den informazio osoa eskuraga-
Ekintzaileen zuzenduta daude: Abadiño, rri dute bertan sortzaileek. Bes-
Atxondo, Durango, Elorrio, Iurre- teak beste, era juridikoaren
zalantzak argitzen ta, Izurtza, Mañaria eta Zaldibar, azterketa, finantzaketa eskatze-
dira Enpresa hain zuzen ere. Eskualdeko gara- ko aukerak, diru-laguntzak, fis-
pen agentzia den partetik, hurren- kalitatea, enpresa kudeatzeko
Sormenean go lan ildoak jorratzen ditu: Toki- formakuntza... ekintzaileek
ko Garapena, Enplegua eta Enpre- duten edozein zalantza argitzen
sa Sustapena. da Enpresa Sormena zerbi-
Enpresa Sustapenaren bai- tzuan.
tan, bi zerbitzu bereizi daitezke: Durangoko Amankomu-
ETEentzako Aholkularitza nazgoak zerbitzu hau martxan
(Enpresa txiki eta ertainak) eta ipini zuenetik ia zortziehun
Enpresa Sormena. Lehenengoa, ekintzaile hurreratu dira infor-
eskualdean errotutako enpre- mazio eske Behargintzako bule-
150 enpresa baino sak lehiakorrak izatea helburu goetara, bostehun enpresa
gehiago sortu dira duen zerbitzua da. Enpresek proiektu baino gehiagogaz.
gaur egungo nahiz etorkizune- Aurkeztutako proiektu haueta-
azken urteetan ko oztopo eta erronkei aurre tik 150 enpresa baino gehiago
Durangaldean egiteko aholkularitza ez ezik, sortu dira azkenean Durangal-
administrazioek eskaintzen dean; Merkataritza eta Enpre-
dituzten diru-laguntzen berri sentzako Zerbitzuen arloetan,
eman eta baliabide espezializa- batez ere. Martxan ipintzeko
tuak bideratzen ditu. Enpresak ekintzaileek gehien erabiltzen
sendotu ahal izateko tresna da duten era juridikoa autonomo
Behargintzako zerbitzu hau. izaera izan ohi da.
Publierreportajea
anboto 2010eko maiatzaren 21a, barikua 17
E
EKINTZAILEEN ESPERIENTZIAK

Behargintzaren babesa enpresak sortu,


sendotu eta hazteko oinarri
“Eboluzio “Zerbitzu ona,
positiboa izatea da serioa eta
gure garaipena” konprometitua da”
Makina berezien, instalazio automa- 2007an ipini zuten martxan Iditu
tizatuen eta sistema errobotizatuen Records. Hainbat funtzio ditu: musi-
diseinu eta garapenean egiten du ka denda, grabaketa estudioa, entse-
lan Intadi enpresak. gu lokala, soinu profesionala eta
Libe Azkunak esan digunez, diseinu grafikoa.
ibilbidean zehar gehien asebete Roberto Peñak azaldu digu-
duena bezeroak eurekin lanean nez, gauzarik onena “proiektua sen-
jarraitzea da; “bezeroa asebete dela”. dotzen eta merkatu hain zailean
Krisiak automozioan gogor jo du, lekua egiten joatea” da. Krisi sasoian
eta horrek eragina izan du euren finantzatzea “gaitza” izan dela dio-
lanean. Bere ustez, garaipen han- te, baina “lehiakorrak izatea” lortu
diena “bi urtetan lanean manten- dutela. Enpresa moduan hazteko
tzea eta eboluzio positiboa eduki- aukera ikusten dute, nahiz eta orain-
tzea” izan da. Behargintzak zerbi- goz sendotzea lehenetsi. Behargin-
tzu ona eskaini diela dio: sorrerako tzaren zerbitzua “oso ona, serioa eta
babes eta laguntzan zein oraingo oso konprometitua izan da”, gaine-
informazio eskaintzan. ratu duenez.

“Aholku, laguntza “Bezeroa


eta erraztasunekin geureganatzea
oso pozik gaude” izan da gaitzena”
Dekoratzaileak dira A-metz enpre- Egunerokotasunean erabiltzen diren
sakoak. Proiektuak, erreformak eta deneriko produktuak diseinatzen
diseinu integralak egiten dituzte. dituzte Kinaka Designen: gosaltze-
2009ko urtarrilean zabaldu zituzten ko kikarak, bizikletak, jostailuak...
ateak, eta balantzea positiboa dela 2007an hasi ziren martxan, eta pro-
esan digu Delia Etxaburuk. duktuak “sormena erabiliz” diseina-
Gehien asebete duena “amets tzen dituzte.
bat egi bihurtzea eta etorkizuneko Proiektu garapenaren ziklo
aurreikuspenak onak direla ikustea” osoaren barne izateak asetzen ditu
izan ei da. Lorpen handiena lan ekintzaile hauek. Gorka Esnalen
bolumena igotzen joan dela, “eska- berbatan, “bezeroa geureganatzea
ri interesgarriekin”. izan da gaitzena”. Diseinatutako
Behargintzak eskainitako ahol- produktua erabilgarria izatea eta
ku, laguntza eta erraztasunekin oso merkatuan lekua egitea dute lorpen
pozik azaldu da Etxaburu, “une oro nagusia. “Gogoa, esperantza, gai-
informatuta” egon eta horri esker tasuna eta lana uztartzen dituen
egitasmoa aurrera atera dutelako. bidelaguna izan da Behargintza”.

“Sektoreko “Behargintzaren
erreferentzia izan partetik babes
gura dugu” handia jaso dugu”
Marketingean, diseinu grafikoan Metalaren eraldaketan egiten du
eta weben diseinuan dihardu Stri- lan TROEM-EGA enpresak. Perfilak
ke enpresak, 2008tik. On-line eta Off- eta hodiak bihurtzen eta herdoilgai-
line promozioetan espezializatuta tzen eta aluminioaren soldaduran
daude. Imanol Revuelta eta Jacobo espezialistak dira. 2009ko irailean
Capelasteguik “egoera gaitz haue- abiatu ziren.
tan biziraun izanari” ematen diote Proiektua lan-taldearen gaita-
garrantzia. sunari esker sendotzen doala dio-
Lorpen esanguratsuena “akzio te arduradunek. “Gai administrati-
komertzialaren eraginez inguruko bo eta burokratikoak sarritan ozto-
hainbat enpresagaz hartu-emana po” izan direla azaldu digute,
sortzea” izan ei dute. “Hazi eta kanpoko laguntza izan arren. Hain-
Durangaldean sektoreko erreferen- bat sektoretako enpresekin dihar-
tzia bilakatzea” dute helburu. dute hartu-emanetan, enpresa hazi
“Behargintzatik tratu ezin hobea” eta zabaltzeko asmoz. “Behargin-
jaso dutela azpimarratu dute: “Beti tzatik babes handia” jaso dutela eta
laguntzeko prest egon dira.” “garrantzitsua” izan dela diote.
Iritzia
Ir 18 2010eko maiatzaren 21a, barikua anboto

IRITZIA ✑

Gutunak @

dugu. Eta hori sustatzeko esperientzia pilotua da ERRALDE hiltegia.


Hiltegi batek bere sena behar du 2- Pertsonengan oinarritutako lan-harremanak bultzatu eta indar-
tu nahi dira. Denok gara langileak, eta denok aterako dugu enpresa
Zorrotzako makrohiltegia itxi da, azaldu dutenez, ekonomikoki lur aurrera, edo denak utziko dugu enpresa bidean hiltzen. Faktore pro-
jota zegoelako hiltegia bera gestionatzen zuen enpresa. duktiboa eta langileak ezin litezke hain erraz bereiztu, denak joan behar
1991-1992 urtea izango zen, lankide batekin lehendabiziko Zorro- du ondo orekatuta, traineru batean antzera. Pertsona da garrantzitsua
tzako hiltegira joan nintzena. Ireki berria zen eta okelaren transfor- eta denok ahalegindu behar dugu gustora lanera joaten eta gogoz lan
mazioan lan egiten zuten industrien ispilu eredugarri eta adierazle egiten. Horretarako, jakina, hainbat baldintza bete behar dira eta bal-
aurkeztu zuten. Estatuko hiltegirik handiena legez eta multinazio- dintza horiek sustatu egin behar dira.
nal batzuen homologazioak jaso zituen hiltegi modura agertzen eta 3- Hasieratik, EAE n kalitatearen inguruan egon diren ereduak kolo-
saltzen zen Zorrotzako hiltegia. Lankidea eta biok Eusko Labeleko kan jarri ditugu. Kalitatearen eredu propio baten aldeko apustua egin
bekario gisa joan ginen. Hiltegiko gerentearekin hitz egin ostean, dugu: kalitatezko produktu bat ekoizleari ondo ordaindutako produk-
bertako arduradunak hiltegia erakutsi zigun. Gerora askotan joan tua izatean oinarritzen dela azaldu eta demostratu dugu. ERRALDE, mar-
behar izan nuen arren bertara, eta bertako ganbera frigorifikoetan ka bihurtu dugu eta hori ERRALDE mezu gisa existitzen delako garatu
milaka abelburu sailkatu eta klasifikatu banituen ere, egun hartan da. Mezu hori existitzeko zirkuitu txikien aldeko apustua, hurbiltasu-
hauteman nuena ez zait sekula ahaztu. Sekulako hiltegia zen hura, na, faenatu tradizionala, komertzializazioaren bitartez elikadura subi-
handia, benetan handia: lagun asko lanean, abelburu asko, interes ranotasunaren aldarrikapena eta abar luzea landu behar izan ditugu.
ekonomiko asko jokoan, kafetegian ere jende asko... Era berean, ERRALDE hiltegia mezu horren alde lan egiteko tresna bihur-
Aurkezpenetik egun batzuetara, ganbera barruko langileen ardu- tu dugu, beraz, ez da inolaz ere edozeinen menpe egon litekeen hel-
radunak, Rikardok, lankideari eta bioi abelgorrien kanalak sailka- buru estanko bat.
tzen eta klasifikatzen erakutsi zigun. Gizon jatorra, errusiarrek era- 4- Ekonomikoki enpresa errentagarri bihurtu dugu hiltegia. ERRAL-
biltzen duten moduko txapela erabiltzen zuen burua estaltzeko, gan- DE hiltegia inongo laguntzarik gabe eta merkatuko legeekin iraungo
beretako hotzetik babesteko. Izan ere, errusiaren txapel hark gauzak lukeen proiektu bihurtu dugu. Ekonomikoki autonomoak bihurtu gara.
beste modu batean ikusten lagunduko zidan. Hilabeteak igaro eta Ez gara autonomoak hiltegi berria egiteko, baina bagara autonomoak
gero, zergatik ez nuen erabiltzen txapel beroa galdetu zidan. Eta nik, gure proiektua gaur egun aurrera eramateko. Diru publikoa behar dugu
kotoizko txano zuri mengela buruan, legediaren eta homologazioa- hiltegi berria egiteko, edo agian ez; beharbada ERRALDE hiltegira diru
ren funtsak agertu nizkion; homologazioa zela eta, debekatuta bai- pribatuak etorri beharko luke proiektua sustatzera? Baina funtzio
tzegoen txapel berorik erabiltzea. Hala ere, azkenean Rikardori egin publikoa eta politika bera, etorri litezke eragile pribatuengandik ala?
nion kasu. Eskerrak. Abuztua zen eta Bilboko jaiak ziren batean, kan- Ez litzateke logikoa izango, baina gerta liteke diru pribatuak funtzio
poan bero eta barruko 0-2°C aldaketak edonor lur jota uzten duen publikoaren zama hartzea, inongo logikarik ez eduki arren, funtzio publi-
horietako egun batean, preso geratu nintzen ganbera frigorifikoe- koak interes pribatuaren zama bere gain hartzea gerta litekeen beza-
tan. Dena ilun eta hotz galanta. Ordu batzuetara atera ninduten. la. Ez litzateke,bada, lehen aldia izango.
Buruan neukan pasamontañasak, artilezko txanoak, ikaragarri lagun- Milaka baserritar, artzain, harakin eta langileren gune ekonomiko
du zidan ordu haiek gainditzen. Ordutik aurrera homologazio kon- berri legez sustatu da ERRALDE hiltegia. Lehen sektorean bere funtzioa
tuak, homologatzen ari zirenen eta homologatuak zirenen arteko jokoa, betetzen duen enpresa gisa. Baina betidanik esan dugu ERRALDE hil-
hobeto ulertzen hasi nintzen. Joko hura hipokresia hutsa zela ikus- tegia, hiltegi bat baino gehiago dela: Sena duen lantegi bihurtu dugu.
ten hasi nintzen harrezkero. Eguneroko lanean ere ikusten bainuen, Eta hori lortzea oso zaila da. Batek eduki dezake, diru-laguntzen men-
okelaren kalitate organoleptikoa gutxiri axola zitzaiola; homologa- pe dagoen hiltegi bat, eduki dezake administraziotik lagunduta, azken
zioa zela garrantzitsua. teknologiaz hornitutako zatiketa-gela bat, eduki ditzake administra-
Baina, nola egin proiektu bat errentagarri, –nahiz industria bat, zioaren diru publikoaren marka batzuk merkatuan. Baina dena eduki-
nahiz hiltegi bat izan–, enpresa hori bigarren mailan jokatzera derri- ta ere, gerta leike horrek guztiak ezertarako balio ez izatea. Senik gabe-
gortzen dugunean? Horixe gertatu da Zorrotzako hiltegian, garran- ko proiektuak, fede gabeko proiektuak ekartzen baititu, eta fede gabe-
tzitsua eta funtsezkoa norbanako batzuek gerora egiten zituzten mer- ko proiektuekin oso zaila da edozein mezu gizarteratzea.
katuratze-prozesuak zirela. Hiltegia bera ez da izan garrantzitsua. Okelaren inguruan lan egiten dugun enpresen elkarlana derrigo-
Hiltegia, soilik, okelaren prozesuaren lehen ataltzat erabili da. Gai- rrezkoa da guztion mesederako. Baina, arren, ez diezagula ERRALDE -
nera, atal hori batzuetan bakarrik erabili izan da, beste kasuetan bes- ren sena inork eta ezerk ikutu.
te hiltegi batzuk bete baitute funtzio hori. Orduan, nola sustatu proiek-
tua, nola sustatu mezua? Elkarlanik gabe eta edozein enpresak behar
duen oreka eta egonkortasunik gabe, zer egin daiteke? Eta gainera,
hau guztia, desoreka hau, zerbitzu publikoa den mezutik argudiatu Eneko Egibar Artola (ERRALDE)
nahi izatea ere gerta leike. Nola argudiatu daiteke publikotasunaren
mezua, hiltegia EAE tik kanpo dauden txahalak bertan hiltzeko era-
biltzen bada? Kanpotik dakartzaten txahal horiek, bai animalien ongi-
zateari, bai alde ekonomikoari begiratuta, ez lirateke hobeto egon-
go bere jaioterri inguruan hilko balituzte? Hiltegiaren funtzioa publi-
Zaborraren kudeaketari buruzko gogoeta
kotzat hartuko bagenu, osotasunean mantendu beharko genuke kolektiboa
funtzio publiko hori; ala, ez al digute exijitzen bertan erroldatuta
egotea EAE ko edozein herritako kiroldegi publikotan bazkide izate-
ko? Berrizen, urtero, 2.000 tona zabor baino gehiago produzitzen da; 1,18
Hiltegi batek, edozein enpresak bezala, bide bat egin behar du kilo pertsona eta eguneko. Horren aurrean zein da gure jarrera? Etor-
bere mezua susta dezan. Bere produkzioa egiteko enpresa batek era- kizunean horretaz gogoeta egitea planteatu dugu datozen asteetan.
bilitako mezua merkatura iritsiko da eta merkatuak erabakiko du Etxean hondakinen bereizketa egin ondoren, zer gertatzen da
produktu hori kontsumitu ala ez. Hiltegi batek ere, beste edozein horiekin? Batzuk birziklatu, beste batzuk Zabalgarbiko erraustegira, bes-
enpresak bezala, berak aurkitu eta ezarri behar du bere mezua. ERRAL- te batzuek zabortegian amaitzen dute. Zer kopurutan? Hondakinen pro-
DE hiltegiaren kasuan, gure mezua lau kontzeptutan oinarritzen da: dukzioa gutxitu daiteke? Gehiago birziklatu daiteke? Erraustegia hon-
1- Gure proiektua nekazaritza-politika egiteko proiektu modu- dakinak tratatzeko tresna da, edo elektrizitatea egiteko negozio bat?
ra agertu dugu hasieratik, gauzak aldatzeko. Elikadura subiranota- Gutxitu daiteke zabortegian amaitzen duenaren kopurua? Badago
sunaren kontzeptuari bultzada emateko proiektu gisa agertu nahi alternatibarik?
Iritzia
anboto 2010eko maiatzaren 21a, barikua 19
Ir
Sei hankako mahaia

astekaria@anboto.org

Idoia Agorria
PSE-EE

Galdera hauek guztiak mahai gainean jartzeko kan-


Klik batean @ Merkataritzarako
paina bat antolatu du berriztar talde batek, Durangaldea
maite dugulako dinamikaren barruan. Eta, ahal den neu-
hirigintza Durangon
rrian, behintzat, erantzunak emateko.
2009. urtean Durangoko Mer-
Herriko probalekuan jarri den erakusketa bategaz hasi
kataritza Suspertzeko Plan Bere-
da ekimena. Bertan panel batzuetan zaborraren inguruan ziaren azterlana jaso genuen
dagoena eta izan beharko lukeena azaltzen dira. Erakus- (PERCO). Lan horretan zerbi-
ketan bertan, konpostegi baten presentziak hondakinak tzuen sektorearen egoerari
ongarri bihurtu daitezkeela gogorarazten digu. Asteburue- buruzko aurretiazko diagnosti-
tan, musika eta bideo emanaldiek jendea erakarriko dute koa eta ildo estrategikoak eta jar-
erakustokira; tartean, gazteenak. Zaborraren tratamendua duteko proposamenak zeuden
ezagutarazteko eta parte hartzen animatzeko tailerrak ere bilduta. Azterlan horrek 46.748
euroko kostua ekarri die Uda-
antolatuko dira.
laren diru-kutxei.
Prestaketa horrekin, maiatzaren 27an, ostegunean, Merkataritza foroan ezta-
arratsaldeko 19:00etan, zaborraren tratamenduaren ingu- b a i d a t u o n d o re n e ra b a k i
ruan Kultur Etxean antolatuko den hitzaldiari lekua eman- genuen oso tresna baliagarria
go zaio. Bertan Izaskun Txintxurreta Usurbilgo ingurumen dela merkataritza eta zerbitzu
teknikaria eta Hernaniko zinegotzia dena atez ateko zabor sektorea gure udalerrian susper-
biltzeaz mintzatuko da. Juan Mari Beldarrainek Eguzki tal- tzeko eta bultzatzeko. Eta horrek
apustu estrategikoa izan behar
de ekologistako kideak erraustegiaren inguruko azalpenak
du Durangoko Udalarentzat.
emango ditu, eta Francisco Sainzek EHNE sindikatuaren Azterlanak proposatzen
izenean konpostajeaz hitz egingo digu. Antza, alternati- dituen ekintzetako asko merka-
bak, egon, badaude. taritza hirigintzari buruzkoak
Hitzaldi horretan gure kezka eta galdera guztiek lekua dira. Ekintza horien bitartez,
edukiko dute. Hori errazteko euskara-erdara itzulpena ziur- herri erakargarriagoa lortu gura
tatuko da. Beraz, zaborren kudeaketari buruz zeresanik Harlauzazko bidea egoera txarrean da, hobeto argituta dagoena,
Pablo Pedro Astarloa eta Kurutziaga kaleek bat egiten duten tokian mugikortasun hobea duena eta,
baduzu, hortxe duzu lekua.
harlauzazko bidea dago, oso egoera txarrean. Autoak etenik azken batean, ederragoa eta
barik pasatzen direnez, apurka-apurka, tramu hori hondatu egin erosoagoa den herria. Ekintza
da. Astiro pasatuta ere, sortzen den dardara deserosoa da. Kon- horiek guztiek ondorio onak
izango dituzte gutako guztien-
Berriz Maite Dugulako pondu egin beharko lukete bideak okerragora egin aurretik.
gan, eta merkataritzako jardue-
ra suspertuko dute.
Gure ustez, Udalak azter-
lan hori hartu behar du kontuan,
gaur egun edozein obrari ekin
aurretik.
Bixente Kapanaga 9, 48215 Iurreta PERCO mahaia
astekaria@anboto.org Hargatik, azterlana aurkeztu
zenetik urtebete igaroa zela eta
Izen-abizenak, telefonoa, helbidea eta NAN Gobernu Taldeak kontuan har-
tzen ez zuela ikusita, mozio bat
zenbakiagaz batera bialdu behar dira. aurkeztu genuen udalbatzaren
hurrengo osoko bilkuran, azter-
gaien artean PERCO azterketa
onestea eta Perco Mahaia sor-
tzea sartzeko. Mahai horretan,
Udaleko merkatarien elkarteak,
eta teknikariak eta politikariak
Alderdi, elkarte edo taldeko iritziak kide baten izene- egongo lirateke. Mozioa onetsi
zen, eta hala, Perco Mahaian lan
an sinatuta eta ANBOTOren irizpideak jarraituz egiten hasi gara.
zuzenduta publikatuko dira.
Proposatutako ekintza asko
DATUOK BARIK EZ DA GUTUNIK ARGITARATUKO merkataritza hirigintzari
buruzkoak dira

Zuzendaria: Jone Guenetxea.


Erredakzio burua:

anboto
durangaldeko astekaria
Joseba Derteano.
Administrazioa:
Itziar Belar, Miren Abasolo eta
Naiara Alzaga.
Anboto komunikabideak Elkartea Publizitatea: Itziar Azula, Goretti Alonso
2010eko maiatzaren 21a - 9. urtea - 374 zk. eta Amaia Huarte.
Erredakzioa: Aitziber Basauri, Pello
Laguntzailea: Eta honako Udal guztiak: Mugarza, Itsaso Esteban, Markel
Onaindia, Amaia Ugalde eta Gemma
Abadiño Elorrio Mallabia Aldalur.
Atxondo Garai Mañaria Maketazioa: Ainhoa Arizmendiarrieta.
Berriz Iurreta Otxandio Testu zuzentzailea: Igor Elortza.
Argazkilariak: Ana Domínguez, Kepa
Durango Izurtza Zaldibar
Aginako eta Juanra de la Cruz.
Anbotok ez du bere gain hartzen kolaboratzaileen zutabeetan, iritzi artikuluetan edo gutunetan adierazitako esanen eta iritzien erantzukizunik.
Agenda
A 20 2010eko maiatzaren 21a, barikua anboto

Maiatzaren 27an, 20:30ean

AGENDA LAS ALBA

‘La Casa de Bernarda Alba’ Lorcaren


ANBOTOko agendan ezer iragarri gura lanean oinarritu dira Bizkaiko Antzerki
badozu, agenda@anboto.org helbidera Ikastegiko (BAI) aktore gazteak karrera
idatzi edo 94 623 25 23 telefonora deitu amaierako lana sortzeko. BAIren
egiguzu, eguazten eguerdi aurretik. proposamenak originalaren gai eta
gatazka nagusiari eusten dio, baina
alaben ikuspuntua da taularatzen dena.
Espazio poetikoa fokatzen da musika
eta dantzaren laguntzaz.

ANTZERKIA IURRETA ELORRIO


›› VII. Okela eta Ardao Eguna ›› ‘Nikaraguako argazkiak’ Iñaki
BERRIZ maiatzaren 22an, 11:00etatik Agirianoren erakusketa, Iturri kultur
›› ‘Escenas de amor y humor al 14:30era, Askondo Kalean. etxean, maiatzaren 21era. Kainabe-
fresco’ Txintxaun kolektiboaren rako hitzaldiekin lotuta.
›› Iurreta Txirrindulari Elkarteak
eskutik, maiatzaren 21ean,
22:00etan, Kultur Etxean.
ibilbideak egingo ditu maiatzaren ERMUA
22an 08:00etan eta 23an,
›› “Eskulturak eta musika tresnak’
DURANGO 08:30ean Iurretan irtenda.
aukera egongo da Lobiano
›› ‘Las Alba’ Bizkaiko Antzerki MAÑARIA Kulturgunean.
Ikastegiko aktoreak ikusteko
aukera, maiatzaren 27an 20:30ean,
›› ‘Liburuak kalera’ ekintzen sari MALLABIA
banaketa, maiatzaren 21ean
San Agustinen. ›› Argazki zaharren erakusketa
18:00etan, Liburutegian.
maiatzaren 23ra arte, herriko
ELORRIO ›› XV. Nekazal eta Artisautza Azoka, liburutegian.
›› ‘Xabinaitor’ ahuntz azpigorrien XIII. monogra-
Gorringo taldea. fikoa eta antxumeak burduntzian
Arriola antzokian, erreta maiatzaren 23an, 10:00eta-
maiatzaren 21ean tik 14:30era, Herriko Plazan. IKASTAROAK
22:00etan. 18:00etan, pilota partiduak
pilotalekuan. BERRIZ
›› ‘Otto’ antzerki saioa, maiatzaren
26an 11:00etan, Arriolan. ›› Norbere txakurra hobeto ezagu-
tzeko ikastaroaren bigarren zatia
DEIAK egingo dute, maiatzaren 25ean eta
ekainaren 1ean, Kultur Etxean,
BERBALDIA IURRETA 18:30etik 20:30era. Doakoa.

ABADIÑO ›› ‘Udaleku Ibiltariak Urbasatik ERMUA


Elizondora uztailaren 1etik 14ra eta ›› Txalaparta jotzen ikasteko ahalik
›› Txinarako bidaia kontatuko digute Udaleku Finkoak Ozaeta,uztailaren
Elorrioko Maite Blancok eta Iruñeko eta arinen izena eman, SMSa 639
14tik 26ra. Informazio gehiago: 414 295 telefonora bidaliz edo
Aitor Huicik, maiatzaren 27an, kimuak@kimuak-elkartea.com,
Txanporta Kultur Etxean, 19:00etan. ermua_berba@aek.org helbidera
edo telefono hauetan: e-maila idatziz, maiatzaren 27an,
ZALDIBAR 665 72 82 13-94 620 03 42 Betiondoko lokaletan, 19:00etan.
›› ‘Orientera bizikletan’, hiru urte ›› Spinning ikastaroa ostiralero
hiru hile eta hiru egun munduari 18:00etatik 18:50era. Informazio
bira ematen. Bidai- diaporama ERAKUSKETA gehiago eta izen ematea: Udal
Alice eta Andoniren eskutik, kiroldegian.
maiatzaren 27an 18:30ean, ABADIÑO
Liburutegian.
›› ‘Malaire. Kinshasara bidaia”. Txelu
Angoitiaren argazki erakusketa, IPUINAK
maiatzaren 22ra arte, Errota kultur
BESTEAK etxean. DURANGO
BERRIZ ›› ‘Munduko kontalariak’ Jose
DURANGO
›› ‘Naturari’ Patxi Badiola argazkila- Campanari argentinarrak helduei
›› Javier Mañón umoregilea, riak Euskal Herriko kostaldean zuzendutako istorioak kontatuko
maiatzaren 27an 23:30ean, jasotako irudiak ikusgai, maiatzaren ditu, maiatzaren 21ean 20:00etan,
Misarben. 21etik ekainak 13ra, Kultur Etxean. Liburutegian.
›› Nagusientzako irteera ,maiatzaren ›› Gaur egungo zaborren kudeaketa IURRETA
25ean 09:45ean, irteera Urduñara, erakusgai, ekainaren 5era arte, ›› Haurtxoen irakurketa kluba, 3-6
Santiago mendia eta Nerbioi Probalekuan. urteko
ibaiaren sorlekura.
›› Udalak antolatutako lehen mural haurrentzat,
›› Uda Topera-n parte hartzeko izen lehiaketara aurkeztutako lanekin maiatzaren
emateko epea zabalduta dago, erakusketa antolatu dute, maiatza- 21ean,
maiatzaren 17tik 27ra arte, Gazte ren 17tik ekainaren 4ra, Kultur 17:30etik
Informazio Bulegoan, Pinondo Etxean, 18:30etik 20:30era. 18:30era,
Plazan. Herri Liburutegian.
DURANGO
ERMUA › Haurren irakurketa kluba, maiatza-
›› Cristina Rodriguez margolariaren ren 25ean, 16:45ean, ‘Numenak
›› ‘Andaluzia zentroaren kultur astea’ lanak, maiatzak 29ra arte, Arte alaba’ 8-10 urte bitarteko umeen-
maiatzaren 17tik 23ra, Andaluziako Lekun. tzat. 17:45ean, ‘Zupankapaloak’
zentroan.
›› ‘Bariazioak, lokarriak eta grafiak’ 10-12 urtekoentzat, liburutegian.
›› ‘Udalekuetarako izen ematea’ Mariemi Otaolak bere eskulturak › Haurren irakurketa klubaren
maiatzaren 21era arte, 08:30etik erakusten ditu. Maiatzaren 30era amaiera festa, maiatzaren 28an,
14:30era, Udaletxean. arte Museoan egongo dira ikusgai. 17:00etan, liburutegian.
Agenda
anboto 2010eko maiatzaren 21a, barikua 21
A
JAIAK ›› Amaiur, triki-rock doinuak,
maiatzaren 22an, txosnetan
ERMUA ZORNOTZA
ZINEMA
(Txanporta plazan), gaueko ›› Vértigo Rock: Muro, Eraso!, ›› Ganbera Musika: ‘Capella
BERRIZ 23:30ean. Insohmnio, Storbais, Arale eta Antiqua’ , maiatzaren 21ean
SIN, maiatzaren 22an 17:00etatik, 20:00etan, Boroako San Pedro
›› Andikoako Asentzio jaiak, BERRIZ Orbe Kardenalaren plaza ingurueta- elizan. ‘Ana Alcalde’ Duadeako San
maiatzaren 22an auzotarren afaria, DURANGO
›› Abesbatzen kontzertua, hiru taldek ko kaleetan. Miguel elizan, 22an 20:00etan.
Xabier eta Miren Amuriza bertsolari
Zugaza
eta trikitilariekin, Auxoko lokalean. parte hartuko dute, hilaren 21ean MAÑARIA Prince of Persia
20:00etan, Berrizko Parrokian.
›› Urdeia Baselizan, 13:00etan,
bertsolariak: Xabier Amuriza eta DURANGO
›› Udaberriko abesbatza emanaldia.
Mañariako Kirikiño abesbatza,
ZINEKLUBA Zuzendaria:
Mike Newell
Miren Amuriza, maiatzaren 23an. Santutxuko Euskeria eta Sopuerta- barikua 21:
›› Mikel Andueza Quarteten jazz 19:00/22:00
DURANGO musika entzuteko aukera, maiatza- ko Atxaspe, maiatzaren 22an DURANGO zapatua 22:
ren 27an gaueko 22:00etan, 20:00etan, Andra Maria parrokian. 17:00/19:45
›› ‘Corazón rebelde’ maiatzaren 27an
›› Euskal Astearen baitan maiatzaren Plateruenean. 22:30
›› DYAk antolatuta ate ireki eta 20:30ean, Zugazan.
22an, 19:00etan, Berrinautak domeka 23:
›› Sarrera Libreko III. jardunaldia Tailerrak. Anbulantzia barrutik
kalean zehar, Kurutziaga Ikastolako
ezagutzeko aukera, eta nagusi eta
ERMUA 17:00/20:00
antzerki taldea. 19:30ean, XXVIII. egingo da, maiatzaren 21ean astelehena 24: 19:00/22:00
17:00etan. Leioako kontserbatorio- haurrentzako tailerrak antolatu ›› ‘La cinta blanca’ maiatzaren 27an martitzena 25: 20:00
Euskal Dantza Jaialdia (I.emanal-
ko ikasleek Tronpeta kontzertua dituzte, maiatzaren 23an, Kultur 19:00 eta 21:30ean, Lobiano Kultur
dia) Andra Mariko elizpean.
emango dute. Etxe ondoan. Gunean.
22:00etan, Kurutziaga ikastolako
antzerki taldearen eskutik ‘Jar Opera en HD
dezagun mundua hankaz gora’ El oro del Rin
antzerki saioa, San Agustin Kultur eguaztena 26: 20:00
Maiatzaren 27an, 22:00etan
Gunean. Maiatzaren 23an
12:00etan, Gaztetxoen II. Kultur
Eguna, kalejira, euskal jokoak,
buruhandiak, trikitilariak Ezkurdi
plazan. 12:30ean, XXVIII. Euskal
Dantza Jaialdia (II.emanaldia)
MIKEL ELORRIO

ANDUEZA,
Arriola antzokia
Andra Mariko elizpean. 17:00etan, Lourdes
Gaztetxoen II. Kultur Eguna: Zuzendaria:
musika eta dantza saioa; Urretxuko Jessica Hausner
Lurra, Portugaleteko Berriztasuna, zapatua 22:
Iurretako bertsolari gazteak,
Durangoko trikitilariak, Kriskitin
dantza taldea Plateruenean.
QUARTET 22:30
domeka 23:
20:00
astelehena 24:
20:00

LEHIAKETA
IURRETA
ZORNOTZA
›› Aita San Migel jaietako kartel Jazz doinuak dakarzkigu Mikel
lehiaketara aurkezteko azken Andueza saxofoi-jotzaileak. Hiru Zornotza aretoa
eguna: ekainaren 18a Kultur Etxean. musikariz lagunduta egongo da; Jon Alicia en el país de las
Piris kontrabaxuan, Miguel Salvador maravillas
gitarrajotzailea eta Iñaki Jaio Zuzendaria:
durangarra bateria jotzen. Kontzer- Tim Burton
MUSIKA tuan inprobisazio askean arituko dira domeka 23:
20:00
musikariak. Taula gainean suertatzen
astelehena 24:
dena eta gauza berriak eskainiko
20:00
ABADIÑO dizkigute jazz emanaldian. Zuzeneko-
ak eta inprobisasioak ematen duen
›› Arte Factum, Tantak Korala eta
freskotasunaz gozatzeko aukera
Orfeón de Usansolo Kontzertu
Plateruenean.
koralak, maiatzaren 22an,
20:00etan, elizan.

BOTIKAK TELEFONO INTERESGARRIAK EGURALDIA


Barikua, 21
09:00-09:00 SOS Deiak............................112 UDALAK Txanporta KE ......94 620 36 47 11
• Mugica (Andra Mari 9 - Durango) DYA ......................94 620 28 00 Errota KE ..............94 466 94 16 25o BARIKUA
Zapatua, 22 Abadiño ..............94 621 55 30
09:00-09:00 Gurutze Gorria ....94 681 09 49 Atxondo ..............94 682 10 09 Gorabide ..............94 681 24 35 Eguzkipean jarraituko dugu
• De Diego Osakidetza ............94 600 72 00 Alkoholiko Anonim.94 415 07 51 eta tenperaturak goranzko
(Intxaurrondo 22 - Durango) Berriz ....................94 682 45 84
Ertzaintza ............94 466 93 00 joerari eutsiko dio. Behe-hodei
09:00-13:30 (*14:00) Durango ..............94 603 00 00 Nekazal bulegoa ....94 681 15 20 batzuk agertuko dira
• Bartolome (Gabiola 2 - Berriz) Suhiltzaileak ........................112 Uren Partzuergoa ..94 681 74 86 goizaldean, baina gerora
• Larrañaga (Berrio Otxoa 6 - Elorrio)
Elorrio ..................94 658 27 12
GARRAIOAK berriro ere eguzkia jaun eta
• Sanroma/ Sagastizabal/ Balenciaga/ Garai ....................94 681 63 93 Butanoa (UME)......94 681 08 77 jabe izango da.
Unamunzaga/ Campillo/ Mugica Euskotren ..............902 54 32 10 Iurreta .................. 94 620 12 00 Araztegia ..............94 620 28 00
• Irigoien*
(Bixente Kapanaga 3 - Iurreta)* Durango ..............94 681 02 32 Izurtza ..................94 681 35 48 Foru Ogasuna........94 681 07 42 12
Domeka, 23 Bizkaibus ............94 448 40 80 Mallabia ................943 17 14 61 INEM Durango .......94 681 12 96
09:00-09:00 27o ZAPATUA
• Irigoien Pesa ....................902 10 12 10 Mañaria ................94 681 89 98 Gizarte Segurantza 94 681 49 58
Giro eguzkitsuagaz hasiko dugu
(Bixente Kapanaga 3 - Iurreta) Continental Auto ....945 286 466 Otxandio .............. 945 45 00 20 Epaitegiak..............94 603 00 51 asteburua. Haizeak ekialdetik
09:00-22:00
• Eguren, Isabel TAXIAK Zaldibar ................94 682 70 16 KIROLDEGIAK
joko du, eta eguna zabalduz
(Torresolo 4 - Abadiño) gero zerua oskarbi agertuko da.
Abadiño ................946 814 470 UDALTZAINGOA Termometroak gora egingo du
Astelehena, 24 Igerilekua
09:00-09:00 Matiena ..................606 459 988 eta 24 ºC-ren bueltan geldituko
Abadiño ..............94 621 55 33 Astola ..................94 620 29 29 dira tenèraturak.
• Campillo (Montebideo 24- Durango) Durango Geltokia ....946 811 001
Martitzena, 25 Berriz ....................94 682 40 36 Igerilekua
09:00-09:00 Goco Tour ..............946 202 860 Durango ..............94 603 00 10
• Unamunzaga Atxondo ..............94 623 14 38 14
Tele Taxi ................944 102 121 Elorrio ..................94 682 02 18
(Murueta Torre 2C - Durango) Berriz ..................94 682 43 74 29o DOMEKA
09:00-22:00 Radio Taxi Bizkaia ..944 269 026 Iurreta ..................94 620 08 88
• Lopez de Aretxaga Elorrio Geltokia ......946 820 040 Durango
(Torresolo, nº 4-Abadiño) J.L. Uriarte ........670 402 002 BESTELAKOAK (Landako)..............94 621 51 30 13
Eguaztena, 26
Durango 28o ASTELEHENA
09:00-09:00 I. Estebez ..........670 678 273 Arriola ..................94 658 31 92
• Navarro (Artekale 6 - Durango) M Galeano..............946 582 854 San Agustin ..........94 603 00 21 (Tabira) ................94 621 51 50
Eguena, 27 12
09:00-09:00 Iurreta ..................946 201 565 Zornotza Aretoa .....94 630 01 68 Elorrio ..................94 682 10 27
28o MARTITZENA
13
• Sagastizabal Taxi auzunea ......688 618 690 Gazte informazioa 94 603 00 30 Zaldibar ................94 682 73 74
(Askatasun Et. 19 - Durango)
Publizitatea
P 22 2010eko maiatzaren 21a, barikua anboto
anboto 2010eko maiatzaren 21a, barikua 23
Ki
KIROLAK

Argazkia: Kepa Aginako

“txip aldaketa” etorri zen; jokala-

L
igari ekitear dauden talde

Pausu
tatik bost irabazi dituzte eta bat
guztien erretolika partiduz berdindu. Gainera, garaipen rien mentalitatea aldatu gura
partidu eta puntuz puntu joa- asko arerio zuzenen kontra lor- zuen gauza desberdinak proba-
tea izan ohi da. Denboraldia azken tutakoak izan dira; Ortuella, tuz. Kornerretan zona defenda-
txanpara heltzen denean hasten Getxo eta Gatikaren aurka. Txin- tzen ohituta bazeuden, buruz
dira komeriak; batez ere, behean durri lanerako denborarik ez eta burukora aldatu zuen. Sistema

handiak
dabiltzan taldeentzat. Bat-batean pausu handiak emanda heldu ere aldatu zuen. Ohiko 4-4-2
berdintzeak xarma galtzen du eta dira helmugara. sistema 4-3-3 bihurtu zen: “Tal-
hiru puntuak batu beharraren larri- deak gola behar zuen, partiduak
tasuna nagusitzen da. Berrizi hori- Motibazioa txertatuz irabazi zein konfiantza hartzeko”.
xe bera gertatu zaio. Estu eta larri Olabarriak zerikusi handia du Asteburuan Galdakao har-

emanda
ibili dira denboraldi osoan, eta golik taldearen erreakzioan. Bera eto- tuko dute etxean, eta derbi txiki
ezak behean ibili beharrera kon- rri eta gero egin dute gora. bat izango da, Galdakaon Berri-
denatu ditu. Gogoratzen duenez, taldea zen jokatutako bost jokalari
Orain hile bi Andres Olaba- moral aldetik “oso baxu” aurkitu dauelako. Bestalde, datorren
rria ondarrutarrak hartu zuen zuen: “Lehenengo eman nien urtean Andres Olabarriak jarrai-
taldearen gidaritza, eta harrez- berbaldian buruak behera begi- tuko du entrenatzaile karguan.
kero taldeak beste itxura bat ra ikusi nituen. Beraz, taldeari Taldean ez ei da baja askorik
eman du. Puntuak hirunan batu burua altxatzen laguntzea eta egongo: “Postu batzuk indartu
behar zituzten, eta lortu dute konfiantza txertatzea izan zen behar dira, baina talde polita
helburua. Azken zazpi partidue- lehenengo egitekoa”. Ondoren, daukagula uste dut”. J.D.

24 Anbotopeko, liga irabazi guran 25 Nazioen arteko torneoa saskibaloian


Lehenengo erregionaleko igoera fasea amaitzen dabiltza Euskadi, Katalunia, Galizia eta Lituaniako selekzioak Landako
Zaldua, Tabirako eta Anbotopeko. Azkeneko talde hori da erakustazokan lehiatuko dira asteburu honetan. Tabirakoren
oraindik liga irabazteko aukerak dauzkan talde bakarra. 50. urteurrena dela-eta ekarri dute torneoa Durangora.
Kirolak
Ki 24 2010eko maiatzaren 21a, barikua anboto

Talde-afariko mahaiburua Mikel Bilbao


edertuko duen koparen bila • Radio Euskadiko kazetaria

Anbotopekok lehenengo erregionaleko liga irabazteko aukerak ditu


Atzeko atetik
Buruz buruko txapelketak ez dauka gantxorik. Pilota-
rien kalitatea handia iden arren, frontoietan sarrera-

Adituarentxokoa
kopuruak eskasak eta partiduak, oro har, grisak izan
dira. Pilotako Champions League legez aurkeztu zuten
txapelketak ez ditu aurreikuspenak bete ligaxkan.
Horretarako, hainbat arrazoi daude: buruz buru-
koa arrakastatsua izan zen binakakoa amaitu eta segi-
tuan hasi da; zaleei ez zaie atseden hartzeko tarterik
utzi. Gainera, sarrerak —40 euro— garestiegiak izan
dira. Azkenik, zaleak galduta egon dira ereduari dago-
kionez; hainbatek galdetu dit kalean taldekako siste-
maren gainean, eta pilotariek sailkatzeko zituzten
aukeren inguruan. Haimar eta Gonzalezen lesioek
areago nahastu dute pilotazalea; Julen Retegi eta Iker
Arretxe sartuta, jendea galdu egin da sei protagonista
zituen B multzoan.
Ez dira gutxi betiko buruz burukoa faltan botatzen
dutenak, zeinean pilotari gazteenek urteko garaipena
lortu zezaketen; Irujok txapela irabazi zuen debut urte-
an. Dena dela, segurutik, enpresengan konfiantza izan
beharko dugu. Aspek eta Asegarcek zaleen erantzuna
aztertuko dute egoera berbideratzeko asmoz. Laster
partidu bakarrerako finalerdiak datoz. Orduan jakingo
dugu arazoa formatua ala buruz buruko txapelketa
bera den. Pilotazaleak partidu borrokatuak eta ikuski-
Urritik apirilera zortzi garaipen lortu zituzten bata bestearen atzean. Ana Dominguez zuna gura ditu, eta buruz buruko honek ez digu hori
eskaini, printza txiki batzuk salbu.
Azkenengo lerroak Ibai Zabala zoriontzeko erabili

L
iga amaitzeko jardunaldi bi duten talde afarian “zer dotore luzi- Joan zen astean erraz mendera-
falta dituzte eta Centro Sal- tuko lukeen txapeldunen kopak tu zuten Julza-Zaldua (59-93), nahi ditut, kontratua berritu duelako eta denboraldi
mantinogaz 12na garaipe- mahaiaren erdi-erdian” onartzen eta bihar Tabirako Baqué hartu- bikaina osatu duelako. Axier Berasaluze ere gogoan
negaz berdinduta dago Durango- du Fran Costana jokalariak: “Liga ko dute etxean. dut; Lemunoren kontrako merezitako garaipenagaz
ko taldea. Zoritxarrez, averagea ez genuen ohiko motibazioagaz Liga arraroa izan da Anbo- esan dio agur zilarrezko buruz burukoari.
barakaldarren aldekoa da. Hala ere, hasi, baina orain ilusioa daukagu”. topekorentzat. Liga erregularra
azken segundora arte presioa Sarritan ligak txikikerietan “aparteko motibazio barik” joka-
sartzeko asmotan dira. Liga ira-
bazita ere, ez lirateke mailaz igo-
eta une laburretan erabakitzen
dira. Centro Salmantinoren kon-
tu zuten, baina, igoera fasean
matematikak aldeko izan zituz- Oizpe txapelketa hasita
ko, eurek horrela erabakita, ez
dutelako maila berriko eskakizu-
netara moldatzeko modurik. Hala
trako averagearen istorioa da
horren lekuko. Barakaldon
Anb otopekok irabazi zuen
ten, eta bigarren postuan ekin
zioten: “Orduan hartu genuen
benetako puntua eta jokoa”.
dago hainbat mailatan
ere, liga amaitu ondoren egin ohi (77-84), eta Durangon Centro Berrizko Udalaren laguntzagaz antolatu
Salmantinok (91-98). Partidu Zaldua eta Tabirako
biak zazpi puntuko aldeagaz Gertatzen dena gertatzen dela, dute eta ekainaren 27an izango dira finalak
amaitu ziren eta, arauek diote- aurtengo denboraldia oso ona
Centro Salmantinoren nez, punturik gehien sartu duen izan da Durangaldeko hiru talde- Abian da Berrizko Oizpe txapel- 22-16 menderatu zuen Loidi,
kontra, luzapenean irabazlearentzat da averagea. ek igoera fasean sartzea lortu keta. Aurten txapelketak sasoi berriztarren arteko deman. Mar-
Gainera, Tabirakoko neurketan dutelako. Zalduak indartsu hasi batean zuen izena berreskura- titzenean beste partidu bi dau-
galdu zuten partidua luzapena jokatu behar izan zuen liga, baina apurka-apurka tzeko ahalegin berezia egingo de: Uriartek Mendoza izango du
zuten; alde batera zein bestera indarra galdu du. Tabirako arin dute, eta horretarako kalitateko aurkari eta Olaldek Beitia.
zein averagea joan zitekeen garaipena. geratu zen aukera barik igoera pilotariekin eratutako txapelke-
Anbotopekok derbi bi joka- fasean, baina onenen artean ta interesgarria prestatu dute Peterren omenez
tuko ditu zortzi egunen barruan. sartzeak meritua dauka. J.D. Berrizko pilota eskolako kideek. Bestalde, Jose Mari Agirren
Txapelketa benjamin, kimu, “Peter”-en omenezko txapelke-
haur, kadete eta nagusien mai- ta finalerdietara heldu da. Gaur,
Dima Golfeko Mallabiak maila bat gora egin du,
lan jokatuko dute. Nagusiek
buruz buru jokatuko dute, eta
nagusietan Agirrezabal-Castillo
eta Urberuaga-Varela neurtuko
Pitch&Putt gainerakoek binan. Nagusien dira Durangoko Ezkurdi Jai-
eta Abadiñoko gazteek liga irabazi mailako lehen partiduan Urkijok Alain (jaialdi osoa agendan).
torneoa Agustin
Cidek irabazi du Borja Abasolo Bizkaiko
Joan zen asteburuan Otxomaios
Pitch&Putt txapelketa jokatu
zuten Dima Golfeko golf zelaian.
txapeldun txirrindularitzan
Hiru kategoriatan lehiatu ziren, Irabazlearen denbora berean helmugaratu
eta esperientziadunen atalean
Agustin Cidek irabazi zuen. Mai- eta 23 urtez azpiko txapela irabazi zuen
la bat beharago, Kepa Ikuza
nagusitu zen, ezustekoa eman- Cafés Baqué taldeko Borja Carralek irabazi zuen Berriatu-
da. Azkenik, handicap altuena- Abasolo txirrindulariak 23 urtez ko proba, elite mailan.
ren atalean Angel Muñecasek azpiko Bizkaiko titulua eskuratu Abasolo 23 urtez azpikoen
goratu zuen garaikurra. zuen Berriatuan. Garaipen mailako azken denboraldian
Ohi duten moduan, gosari honegaz, momentu oso onean dago, eta bolada onean dago.
oparo bategaz hasi zuten eguna Asteburu ona izan zen joandakoa gure taldeentzat. Areto-fut- dagoela berretsi du Abasolok. Bere taldeak ere, Cafés
eta gero ekin zioten txapelketari. bolean Mallabia Bastidak (irudietan) goren mailatik euskal Abadiñarra bosgarren sartu zen Baquék, garaipen ugari batzen
Pitch&Putt modalitateak espe- ligara igotzea lortu zuen. Sasikoak, bere aldetik, ohorezko A helmugan, irabazlearen denbo- dihardu azken asteetan. Hain
rientzia handirik bako jokalariei mailari eutsi zion Muriedadesi irabazita. Futbolean Abadiñoko ra berdinduz. Lasterketak Eus- zuzen ere, Daniel Díazek bost
ere golfean aritzeko aukera gazteek liga irabazi eta Traña-Matienako biribilguneko kaldun torneorako ere balio garaipen eskuratu ditu eta
eskaintzen die. J.D. iturrian ospatu zuten. J.D. zuen, Bizkaikoaz gainera. Eloy Juan Sebastian Tamayok bat.
Kirolak
anboto 2010eko maiatzaren 21a, barikua 25
Ki
Euskadi, Katalunia, Galizia eta Agenda
FUTBOLA
Lituaniako selekzioak aurrez aurre OHOREZKO MAILA
Berriz - Galdakao
Domekan, 11:30ean,
Berrizburun
Nazioen Arteko III. Torneoa jokatuko dute lau selekzioek Landako Kiroldegian; Euskadi
Galiziaren kontra lehiatuko da bihar, eta irabaziz gero domekako finalean izango da ARETO FUTBOLA
GOREN MAILA
Mallabia Bastida -
Alufermar
EUSKADIKO Domekan, 17:30ean,
SELEKZIOA Zaldibarko kiroldegian
LEHENENGO ERREGIONALA
Joko-antolatzaileak: Abadiñoko Lagun -
- Judith Monasterio Pozgarri
(GDKO-Ibaizabal) Zapatuan, 18:00etan,
- Olatz Perez Berrizburun
(Tabirako Baqué) Presion Break -
Hegalekoak Abadiñoko Gaztetxie
- Oihana Balerdi (UPV) Zapatuan, 17:00etan,
Berrizburu kiroldegian
- Laura Arroyo (UPV)
BIGARREN ERREGIONALA
- Nerea Garmendia (txapelduna erabakitzeko)
(Femení Sant Adriá) Mendibeltz -
- Ayskel Sañudo Aurrera Beti
(Irlandesas) Zapatuan, 16:45ean,
Eskolta Landako kiroldegian
- Irune Mayor EMAKUMEEN LIGA
(GDKO-Ibaizabal) Durangoko Kulturala -
Pibotak Jado Erandio
- Amaia Mendiolagarai Zapatuan, 15:30ean,
Landako kiroldegian
(Tabirako Baqué)
- Laura Navas SASKIBALOIA
(Irlandesas) LEHENENGO ERREGIONALA
- Miren Agirregoikoa (igoera fasea)
(Universitario de Ferrol) Anbotopeko -
Hegaleko pibotak Tabirako Baqué
- Nerea Moreno Zapatuan, 18:00etan, Tabiran
(GDKO-Ibaizabal)
- Laura Pardo (Abaroa) PILOTA
‘PETER’EN OROIMENEZKO
Entrenatzailea
TXAPELKETA (finalerdiak)
- Luis Ledesma Gazteak:
Iaz finalera heltzea lortu zuen Euskadiko selekzioak, eta galdu egin zuen Kubaren kontra.
- Lejarzegi - Zilaurren /
Iturbe - Atutxa
lehiatuko dira; segidan, 19:15

E
uskadi, Katalunia eta Gali- susmoa dut jokalari onenekin Nagusiak:
ziako saskibaloi federazio- inguruan, Euskadi eta Galiziaren etorriko direla. Horrela, eurak - Agirrezabal - Castillo/
ek emakumezkoen Nazio- arteko neurketa hasiko dute. dira faborito". Torneoko lehe- Urberuaga - Varela
en Arteko Torneoa sortu zuten Irabazleak domekan, 12:00etan Ledesma Euskadiko nengo aldia Kataluniak irabazi Barikuan, 19:30ean,
orain hiru urte. Lehenengo aldi biak hasiko den finalerako sailkatuko zuen. Iaz Euskadik kanporatu Ezkurdiko frontoian
Katalunian eta Galizian izan dira. dira; hirugarren eta laugarren entrenatzaileak zituen finalerdietan, ezusteko BIHARKO IZARRAK
TXAPELKETA
Aurten Euskadiko Saskibaloi Fede- postuak erabakitzeko partidua Katalunia ikusten du handia emanda. Finalean, ordea,
- Narbarte - Peñas /
razioari zegokion antolakuntza eta etzi 10:00etan hasiko dute. ezin izan zioten Kubari irabazi. Azpiri - Merino
Torneoa Durangoko Landako Era- Galiziako selekzioko izen irabazteko faborito - Larrañaga - Aldape /
kustazokara ekartzea erabaki dute, nagusiak Sara Gómez, Arantza Zazpi garaipen Elezkano - Zubiri
Tabirakoren 50. urteurreneko Novo eta Mónica Jorge dira. Emakumezkoen Euskadiko Domekan, 17:00etan,
ospakizunekin bat eginez. Lituaniak (aurtengo gonbida- selekzioak 30 urteko historia Mallabiko pilotalekuan
Txapelketa larunbatean eta tuak) oso selekzio gaztea dakar. du. 1980an jokatu zuen lehe- - Gorka - Landaburu /
igandean jokatuko dute aipatu- Jokalari asko 19 urtez azpiko nengoz, eta 82-85 galdu zuen Ezkurdia - Galarraga
tako lau selekzioek. Euskadiko munduko txapelketan zortziga- Mexikoren kontra. Ondorengo - Yoldi - Olalde /
Mendizabal - Huntoria
hautatzailea Luis Ledesma izan- rren geratu zirenak dira. Jokalari 20 urteetan partidu bakarra
Tabirakoren 50. Eguenean, 21:30ean,
go da; zazpi urte daramatza guztiek Lituaniako saskibaloi jokatu zuen, 1993an hain zuzen, Mallabiko pilotalekuan
Euskadiko hautatzaile. Hamabi ligan jokatzen dute. urteurrena dela-eta eta galdu egin zuen orduko OIZPE TXAPELKETA
jokalari deitu ditu, eta horietako Bosnia Herzegobinaren kontra. - Uriarte / Mendoza
bik Tabirako Baquén jokatu dute Katalunia faborito ekarri dute Torneoa 2000. urtetik hona 16 partidu - Beitia / Olalde
aurten: Amaia Mendiolagarai Luis Ledesmak Katalunia ikus- Durangora jokatu eta zazpi irabazi dituzte; Asteartean 21:00etan,
pibotak eta Olatz Perez joko ten du Torneoa irabazteko fabo- Australia, Irlanda, Argelia, Japon, Berrizko pilotalekuan
antolatzaileak. rito: "Oraindik ez dute Espainia- Gaztela-Leon, Portugal eta - Alberdi / Urkijo
Larunbatean, 17:00etatik ko selekziorako hautatuen Kataluniaren kontrakoak izan - Albizuri II / Jaio
Ostegunean, 21:00etan
aurrera, Katalunia eta Lituania zerrendarik jakitera eman, eta dira garaipenak. J.D.

Iazko taldeagaz alderatuta, kanpora are gehiago ematen reak asko sentitzen dituen
aldaketa asko dago taldean? digula uste dut. Olatz orain taldea da, eta barruan dauka-
Ez, gutxi gorabehera talde urte bi Galizian jokatu zuen ten guztia emango dute.
bera izango da. Irune Mayor, selekzioko partaide izan zen.
Olatz Perez eta Laura Navas Taldeari asko lagunduko dio. Zaleei Landakora joateko
ez ziren iaz egon, baina aurre- gonbita egin beharko diegu. Torneoa herri
tik Euskadiko selekzioan Lituaniak talde gaztea eta Ez dago beharrik. Durangoko
jokatutakoak dira. Sekula eto- indartsua dakar. zalegoak ez du sekula hutsik batean finkatu
rri bako jokalari bi bakarrik
daude: Nerea Garmendia eta
Bai, baina jokalari onenekin
badator Katalunia da faborito.
egiten. Torneo hau herri baka-
rrean finkatu behar balitz,
behar balitz, herri
Laura Arroyo. Goi mailako jokalariak dituzte, herririk egokiena Durango hori Durango
kalitate eta esperientzia han- izango litzateke.
Tartean Tabirakoko jokalari bi dikoak. Lituaniak ere talde litzateke
daude: Amaia Mendiolagarai ona du, dudarik barik. Zu gustura zaude entrenatzai-
eta Olatz Perez. le lanetan?
• Luis Ledesma Amaia gure kapitain handia Galiziaren kontra jokatuko Taldean giro ona nagusitzen
da. Kantxa barruan asko duzue finalerdietan. da, eta pozik nago. Horrela
• Euskadiko selekzioko ematen digu, baina handik Gure errezeta lana da. Kolo- ibiltzeak gustua ematen du.
entrenatzailea
Ed 26 2010eko maiatzaren 21a, barikua anboto

EDERTASUN GIDA
Ileapaindegiak
• Virginia Ansorena

• Estetika dauka
Durangon

Gorputza
moldeatu
Virginia Ansorena Estetikan uda-
rako prestatu eta gorputza mol-
deatzeko linfa-drainatze bibrazio
plataformagaz batera egitea pro-
posatzen digute.

Zertan datza linfa-drainatzea?


Lehenengo linfa-drainatzaileak
masaje baten bitartez gorputzeko
likidoak mugiarazten ditu. Oso
aproposa da gorputza moldeatu
eta sabelaldearen eta hanken
goialdean bolumena bajatzeko.
Zelulitisa duten pertsonentzat,
aurre-menopausia edo menopau-
sia duten emakumeentzat
Estetika Zentroak gomendagarria da.

Eta bibrazio plataformak zer


onura ditu?
Platafoma honetan 10 minutu
egotea ordu beteko kirola egitea-
ren parekoa da. Muskuluak indar-
tu egiten ditu, muskuluen bigun-
tasuna ekidin eta zirkulazioa akti-
batzen du.

Tratamentua zelan egin behar


da?
Lehenengo hamabost egunetan,
astean birritan egin behar da.
Gero, tratamendua astean behin
egin behar da, hamar edo hama-
bost sesio osatu arte.

Emaitzak noiz nabaritzen dira...


Tratamenduaren bost edo seiga-
rren sesioan emaitzak nabaritzen
dira. Dietaren osagarria da linfa-
drainatze eta bibrazio plataforma.
Dieta egin barik ere onurak naba-
ritzen dira tratamendua egin eta
geroago.
Publizitatea
anboto 2010eko maiatzaren 21a, barikua 27
P

ra i n
o

iragarki guztiak doan iragarki guztiak doan


ezer esan ezean 3 hilabetez ezer esan ezean 6 astez
egongo dira zuen iragarkiak egongo dira zuen iragarkiak
Iragarki taula
I 28 2010eko maiatzaren 21a, barikua anboto

1 HIGIEZINAK 4 DENETARIK 7 AISIA/KIROLA


NORBANAKOEN IRAGARKIAK
2 TEKNOLOGIA 5 IBILGAILUAK 8 FAMILIA/ETXEA
Interneten eta paperean, doan: Erregistratu zaitez, www.anboto.iragarkilaburrak.com webgune-
3 LANA/NEGOZIOAK 6 HARREMANAK
an eta jarri zure iragarkia edo bidali mezua hurrengo helbide elektronikora: anboto@anboto.org.
Nahiago baduzu deitu 94-623 25 23
Saldu / Erosi Eguazteneko 19:00ak arte Paperean, ordainduta: Iragarki laburretatik bereiztuta eta lauki batean nabarmenduta. Hainbat
Errentan eman / Errentan hartu jasotako iragarkiak bariku
prezio eta neurri aukeran. Kontsultatu 94-621 79 02 telefonoan.
Lan eskariak / Lan eskaintzak horretako alean
Galdu / Aurkitu argitaratuko ditugu.
Beranduago jasotakoak Iragarkiak sare sozialetan zuzenean argitaratzeko eta erabiltzaileak SMS abisuak jaso-
Eman / Hartu
hurrengo alean. tzeko aukera ematen du.

Higiezinak rak, 2 urte dituzten elek- Durango. Pisua alokagai. deitu telefono honetara: Teknologia Abadiño. Matienako mu- seoetan lagundu... Beha- 3.355 SARTU. Telefonoa:
ETXEBIZITZAK trogailuak, berogailuaren 625 70 36 88 657-79 39 93 AUDIOA/BIDEOA/ARG til euskalduna goizetan rrezkoa: geriatria erizain- 94-620 04 49. Lanbiden
galdara jarri berria, 4 ar- AZKILARITZA (nahi den ordutik 11:00ak tzako laguntzaile moduan alta emanda egon behar
SALDU
mario enpotratu, alumi- Otxandio. Otxandion etxe ERRENTAN EMAN SALDU arte) umeak eskolara era- formakuntza izatea beha- da.
Abadiño. Sukaldea, niozko leihoak, ateak eta bat alokagai daukat, he- man edo tabernaren bate- rrezkoa da, euskara jakitea
Atxondo. Karabanak gor- Negatiboak eta diapositi-
egongela, komuna, 3 lo- zorua aldatuta. rriaren erdigunean koka- an lan egiteko prest.: eta Durangaldean bizi- Durango. Elektrogailuen
detzeko zerbitzua. 900 bak eskaneatzeko maki-
gela, trastelekua (komuna tua. Berria da eta prezio Tel: 629-55 15 87 tzea. Esperientzia izatea arloan dabilen enpresan
m2-ko lokala. na salgai. Negatiboak eta
ateratzeko aukera dauka) Garajea eta igerilekuare- onean esakintzen dut. baloratuko da. Erreferen- salmenta zuzena egiteko
Tel.: 618-60 89 08 diapositibak eskaneatze-
eta ganbara. Eguzkitsua kin. Telefonoa: 945 45 00 69 Durango. Biotxe Duran- tzia: 3.785 SARTU. Tele- laguna behar da. Forma-
da eta 3 balkoi ditu. Igo- Telefonoa: 655 70 46 84 ko Plustek markako maki- goko biolontxelo eta biolin fonoa: 94 620 04 49. kuntza, enpresaren
Durango. 72 metro karra- na salgai, 100 eurotan.
gaillua jartzekotan dira. ERRENTAN HARTU bikotea: errepertorio za- Lanbiden alta emanda kontura. 653 01 20 98
tu. Lanean hasteko prest. Telefonoa: 615 70 50 89
Berogailua eta leiho be- Elorrio. Pisu eder bat sal- bala dugu aukeran ezkon- egon behar da.
Durango. Alokatzeko hiru Ekipamendu guztiekin.
rriak dauzka. Etxe guztiak gai Elorrion.Erreforma- tza, inaugurazio eta eki- Zornotza. Jantziak garbi-
logelako pisu bila gabiltza Egoera onean. Kontaktua:
kanpora ematen du. tua,124 m2,gas naturale- Lana/negozioak taldiak girotzeko. Euskadi IRAKASKUNTZA tzeko (eta/edo lehortzeko)
Durangon. 690 20 85 49 659-97 25 01
Telefonoa: 655 71 21 05 ko berogailua,sukalde eki- LAN ESKARIAK osoan zehar mugitu gai- makinetako operadorea
Abadiño. Arkitektura behar da (Ikuztegia). Gar-
patua,egongela,5 logela,2 Durango. Durangon alo- Iurreta. Lonja bat aloka- tezke. e-
ETXEKO LANAK amaitzear dagoen 26 ur-
Atxondo. Etxe ia berria komun,jakitokia,2 bal- posta:biotxe@hotmail.co bitegi industrialean arro-
katzeko pisu baten bila tzen dut Iurretan, Maspe teko neska euskalduna
salgai: sukaldea, 3 logela, koi,garaje itxia. Derrigo- Durango. Gehiago plan- m. Tel.: 635-74 61 76 pa garbitu, zikatu, lizatu
gaude, bikote gazte bat Kalean. 60 metro karratu klase partikularrak ema-
egongela handia, komun rrezkoa ikustea. txatzerik ez baduzu nahi, (Maialen) eta klasifikatzeko pertso-
gara. ditu. teko prest. Gaztetxoaren
bat eta balkoi handi bat. Prezioa: 264.500 euro deitu iezadazu na behar da. Derrigorra:
Telefonoa: 696 63 78 12 etxean zein neurean. Ma-
Oso eguzkitsua. Prezioa: (44.000.000 pta). 620079377 telefonora. Durango. Webguneak %33ko minusbaliotasuna
Zornotza. Neska gazte (Miren) rrazketa klaseak ere ema-
225.000 euro. Negozia- Tlfnoa:685 73 48 25 egiten dira; pertsona, pro- ziurtatzen duen txartela
euskaldunak Zornotzan ten ditut. Klaseen ordute-
garria. PERTSONAK ZAINDU fesional zein artistentza- izatea eta inguruan bizi-
edo Zornotza inguruetan ERRENTAN HARTU gia eta adostu egingo ge-
Itxaso (648 28 53 59). Elorrio. Baserri zatia sal- ko. Diseinu lanak ere egin tzea. Erreferentzia: 2.830
pisua alokatu edo erosi Durango. Emakume ar- nuke.
gai Elorrion. 80 m-ko GARAJE/ daitezke, hala nola, logo- SARTU Telefonoa: 94
nahi du. TRASTEROAK duratsua umeak eta eda-
Berriz. Berrizen pisua sal- etxebizitza eta 30 m-ko ak, kartelak, etab. Jarri 620 04 49. Lanbiden alta
detuak zaintzeko prest. GAINERAKOAK
gai. 3 logela, 2 komun, su- garaje itxia (kakoa, txorro- OPORRETAKO ETXE-
SALDU kontaktuan zure aukerak emanda egon behar da.
Telefonoa: 688 67 65 88
kalde berriztua, 2 balkoi, ta eta garbigailua) etxe BIZITZAK ikusteko! Harremanetara- Abadiño. Ileapaintzailea
Durango. Garaje itxia sal-
ganbara handia eta garaje azpian. 3 gela, komuna, ko: Mugikorra: behar da. Interesa badau- NEGOZIOAK
ERRENTAN EMAN gai, 15 metro karratukoa. Elorrio. Neska euskaldu-
itxia. Oso eguzkitsua. sukaldea eta egongela. 617209163 kazu deitu zenbaki hone- ERRENTAN EMAN
Conil. Hiru apartamentu Telefonoa: 618 89 65 91 na eta esperientziaduna
Guztiz berriztua eta egoe- Leku ederra, herritik oso tara: 696 57 90 02
alokatzen dira. Garajea. arratsaldetan (astelehe- Elorrio. Tanger jatetxea
ra ezin hobean. gertu. Durango. Durangon gara- Durango. Eusko Jaurlari-
Prezio bereziak uztailean. netik ostiralera) haurrak errentan ematen da jubi-
Telefonoa: 647777392 je plaza bat salgai, Jesui- tzan erregistratutako txa- Abadiño. Estetizista be-
Telefonoak: 656 733 457 zaintzeko prest. Orain lazioa dela-eta. Erreforma
Garai. Garaiko San Migel ten parkinean. Telefonoa: kur hezitzailea, zerbitzu har da lanpostuak eska-
hasteko edo irailetik au- 2005. urtean eginda.
Durango. Etxea salgai. auzoan. Oarerdikoa, 6. ezberdinetarako prest: tzen dituen lanak betetze-
Ruesga bailara (Kanta- 661 12 62 81 rrera. Haur Hezkuntzako Telefonoa: 616 83 55 55
696-66 00 58 Hegoaldera begira. Telefonoa: 656 791 027 ko; depilazioa, aurpegiko
bria). Txalet txiki berrizta- goi mailako heziketa zi-
kattalin4@hotmail.com 10.000 m2-ko lursaila, Durango. 16 m2-ko garaje larruazala garbitzea... De-
tua alokatzen da. kloa eginda daukat, eta
nahiko laua. itxia salgai Durangon, hiz- LAN ESKAINTZAK rrigorra: estetizista lane- Ibilgailuak
Durango. Atiko bat salgai Telefonoa: 656 733 457 gaur egun Hezkuntza Be-
kuntza eskolaren alboan. OSTALARITZA tan esperientzia izatea eta AUTOAK
Durangoko alde zaharre- reziko ikasketak egiten ari
Iurreta. Iurretako Fray 665-72 99 36 Durangaldean bizitzea. SALDU
an. 2 logela, egongela, su- Torrevieja. Bungalowa naiz. Interesa baldin badu- Abadiño. Abadiñoko ta-
Juan Askondo kalean ko- Erreferentzia: 2.886
kaldea eta komuna. Oso alokatzen da. 3 logela, su- zu, jarri zaitez nirekin kon- berna batean zerbitzari Mitsubishi montero lu-
katutako etxebizitza sal- ERRENTAN EMAN SARTU. Telefonoa: 94
argitsua. Duela urtebete kalde-jangela, solariuma. taktuan. Honako hau da moduan lan egiteko neska zea salgai.. Harremane-
gai. Hiru logela, komuna, 620 04 49. Lanbiden alta
erabat berriztatua. Guztiz Urbanizaio pribatuan, Durango. Garaje plaza bat nire telefono zenbakia: behar da. Kotxea eduki- tarako deitu ondorengo
egongela eta sukaldea, 78 emanda egon behar da.
jantzia. Bizitzen jartzeko berdegune eta piszinekin. alokagai Durangon Azoka 688 64 06 04 tzea komenigarria da. In- telefono zenbaki honeta-
metro karratu. Igogailua
moduan. Etorri ikustera! Itxaso: 615 779 622 plazaren ondoan. (arratsaldetan deitu). teresatuak deitu: 646 80 ra: 625 707 994. Xabier.
dauka. Prezioa: 210.360 Abadiño. Talde elektroge-
Ainara. Telefonoa:619 18 77 99 49 99 (Eloi)
euro. nikoei ingeniaria tekniko-
Telefonoa: 659 42 58 90. Oropesa. Oporretako IRAKASKUNTZA Nissan micra salgai. Ego-
Telefonoa: 94 681 19 48 ko lanak egiteko elektrizi-
apartamentua alokagai Durango. Garajea aloka- Durango. Esperientzia era onean eta oso merke.
Durango. Biologian lizen- tateko ingeniari teknikoa
Durango. Ondo zainduta- aste baterako edo denbo- gai lehen solairuan. Sarbi- duen itxura oneko neska 950 euro. 610 415 511
Mallabia. baserria salgai tziatutako neska euskal- behar da. Derrigorra:
ko etxea salgai: sukaldea, raldi baterako aproposa. de egokia. Telefonoa: 94 euskalduna behar da ka-
toki polit batean 20.000 duna eskola partikularrak Elektrizitatean ingeniari
3 logela, saloia, 2 komun Hondartzaren ondoan. 2 681 77 15 edo 94 620 24 marera lanak egiteko. FURGONETAK
metroko lur zatiarekin. emateko prest; biologia, teknikoa izatea, ezagutza
eta bi balkoi handi.(6.so- 655 70 26 47 logela eta sukalde-jange- 43 SALDU
natur zientziak, matema- informatikoak, euskara
lairua). Garaje itxiarekin. la. Garajea dauka. Zonalde ETXEKO LANAK
tika, fisika-kimika... eta ingelesa jakitea eta Citroen Jumpy 1.9 td eki-
Prezioa:320.000 euro Zornotza. Etxebizitza sal- lasaian kokatua. Durango. Garaje plaza Berriz. Berrizen pertsona
Deitu ondoko telefono Durangaldean bizitzea. patua salgai. Furgoneta
(negoziagarria) gai Euban. 3 logela, egon- Telefonoa: 619 187 799 alokagai Muruetatorre bat behar da goizetan,
zenbakira: 679 62 04 47 Erreferentzia: 3.235 ekipatua salgai.Ohea eta
Telefonoa: 94 616 62 97 gela bat, sukaldea, 2 bai- 1ean. Telefonoa 615 75 03 umeak eskolara eraman
PISUA KONPARTITU Telefonoa: 94 620 04 49. kaxoiak, beste kaxoi ba-
nugela, ganbara eta bero- 13 Durango. 4. mailako Tele- eta etxeko lanak egiteko. Lanbiden alta emanda tzuk atzeko eserlekuaren
Durango. Apartamentu gailua. 345 m2-ko PISUKIDE BILA komunikazio Ingenieritza- Harremanetan jartzeko egon behar da. ordez jartzeko, bai ba-
batera aldatzeagatik dago lur-sailarekin. Aukera pa- ERRENTAN HARTU ko ikasle euskalduna Ba-
Elorrio. Lagun bat behar deitu 615744067 telefo- rruan nahiz kanpoan jar-
salgai. Ekialdeko eta men- regabea! da pisua osatzeko. Iurreta. Garaje plaza alo- txilergoko etaDBHko kla- nora. Durango. Gaixoei harrera tzeko mahaia, tela bikoi-
debaldeko orientzaioa Telefonoa: 695 70 18 58 Telefonoa: 686 991 631 katu nahi dut Iurretan, seak Durangon emateko egin eta osasun-lagun- tzeko kortinak, bateria bi-
duen etxebizitza, argitsua, berdin zait itxia bada.Tele- prest. Espezialitatea ma- PERTSONAK ZAINDU tzaile lanak egiteko erra- koitza, berogailu
3 logela, sukaldea - jange- ERRENTAN EMAN LOKALAK fonoa: 628-00 22 19 tematika klaseetan. diodiagnostiko teknikari elektrikoa, bizikletak era-
la, bainugela eta komun Zornotza. Adinekoen
Atxondo. Hiru logelatako SALDU
egoitzan geriatria erizain- espezialista behar da. De- matekoa eta toldoa. Ko-
leihodunak, 2 terraza par- LURSAILAK GAINERAKOAK rrigorra: formakuntza iza- rreak, olioa, filtroak eta lau
pisu berria alokagai. Inte- Elorrio. Pabiloi bat 360 tzako laguntzailea behar
tikular 12 m2 eta 8 m2- ERRENTAN HARTU tea dignostikorako irudiak gurpilak aldatuta.Intere-
resatuek deitu telefono metro karratukoa, bestea Abadiño. Gizonezko hel- da, lanpostuak eskatzen
koak eta terraza komuni- egiteko tekniko espezia- satuak deitu 697 28 59
hauetara: 600 metro karratukoa. Mallabia. Ardiak eta dua saltzaile moduan lan dituen lanak betetzeko;
tarioak. Zurezko altzari lista, harreran atsegina 48ra eta prezioa adostuko
680 42 77 02 edo Interesatuta egonez gero, behiak zelairatzeko lursai- egitako prest. higienea zaindu, jaten
esklusiboekin jantzia, al- izatea eta Durangaldean dugu.
94 622 50 78 lak behar ditut. Tel:655-70 26 47 eman, postura aldaketak
fonbrak, gortinak, lanpa- bizitzea. Erreferentzia:
egin, gertaerak esan, pa-
Iragarki taula
anboto 2010eko maiatzaren 21a, barikua 29
I
Renault Traffic 2.5 c.c 140 MOTORRAK Harremanak gris eder eta handiak sal- Trikitixa salgai. Trikitixa tzen dut, barikuetan, Elo- HAURREN TXOKOA,
OSAGARRIAK
zaldi potentzia, ekipatua. SALDU NESKA BILA tzen ditut, eta ondo elika- salgai 1.000 euro. Telefo- rrioko Lourdes ikastetxe-
Prestatutako furgoneta tuta daude. Interesatuek noa: 687 28 19 81 an. Telefonoa: 626-661 SALDU
Scooter suzuki burgman Neska-lagun bila. 42 ur-
salgai. Ohea eta kaxoiak, teko gizona neska-lagun deitu telefono zenbaki ho- 292 Chicco aulkia, 3 osagaie-
250 salgai.. Scooter Su-
argirik sartzen uzten ez netara. Gauez bakarrik BILDUMAK
zuki Burgman 250 salgai. bila. 626 86 49 71 kin: kukoa , moisesa, aul-
duten kortinak. Dena ken- deitu, mesedez. Telefonoa: GAINERAKOAK Familia/etxea kia.
Kolore urdiña. 2008 ur-
du daiteke karga eramate- 94 681 90 85 (Juan) Trio Chicco delakoa, egoe-
tekoa. 5000 km. Egoera Aisia/kirola Garagardo txapen kolek- ETXERAKO TRES-
ko. Bizikleta eramatekoa NAK/ALTZARIAK ra onenean.
oso onean. Prezioa 3800 KIROLAK zio osatzeko trukerako
opari. 130.000 km bete EMAN Honekin batera beste moi-
euro transferitua. prest. Garagardo txapen SALDU
gabe, koreak eta olioa SALDU ses bat eustekoa eta ha-
Telefonoa: 626-15 88 22 Txakurra ematen da. 7 ur- kolekzioa osatzeko truke-
orain dela 500 km alda- Ohea, koltxoia eta somie- maka bat oparitzen ditut.
Sailfish vibrant neopreno teko txakurra daukat doan rako prest. Edozein gara-
tuak. Beti pertsona berbe- GAINERAKOAK
rra salgai. Metalezko es- Nahi duzunean ikus deza-
berria salgai. Sailfish Vi- emateko. Arraza: gardoren txapak aldatu
rak gidatu du eta garajean truktura duen ohea, Piko- kezu.
SALDU brant gama altuko neopre- Husky/Boxer. Baserria nahi badituzu, deitu eta
gordeta egon da. Beste lin Normablock koltxoia
no berria salgai. Gizonez- zaintzeko aproposa da. In- trukatuko ditugu. Telefo-
furgoneta haundiago bat neguko gurpilak salgai. eta laminadun somierra Neskato arropak eta oi-
koen “S“ neurrikoa da teresatuak deitu noa: 695 452 194
erosiko dugulako saltzen Salgai ditut neguko lau salgai(160x200 zm-koa). netakoak.
(165-178 cm/68-75 kg. 618204793 edo email-a
dugu. Prezioa negoziatu gurpil bere llantekin.Gupi- Banaka saltzeko aukera 100 ale, neska txikiaren-
bidali GAINERAKOAK
daiteke. Lehenbailehen len tamaina :185/55 R14. ANIMALIAK
ere badago. Oso ondo tzat(3 hilabetetik 12 hila-
EMAN
saldu nahi genuke. Posta Ia berriak,kilometro gutxi MUSIKA/PELIKU-
zainduta. Koltxoiak 4 urte betera) eta oinetakoak, 5
SALDU
elektronikoa: bzaran@ya- eginda. Telefonoa:679-31 LAK/LIBURUAK Biodantza ikastaroa. Bio- ditu, baina oso egoera pare, sasoi onenean.
hoo.es 75 59 nerea Untxi grisak salgai. Untxi dantza ikastaroa eskain- onean dago.
SALDU

INMOBILIARIAK
Askatasun etorbidea, 10 48200 DURANGO
Tel./Faxa:94 681 66 66 inmoduranguesado@gmail.com
www.inmoduranguesado.com

ETXEBIZITZA SALGAI ETXEBIZITZA BERRIAK ETXEBIZITZA SALGAI ETXEBIZITZA SALGAI


• Askatasun Etorbidean: Promozio berriak. 1,2,3 eta 4 • Untzillatz: Erdi berria. Trastelekua eta garajea.
• Zaldibar: Etxebizitzak eraikitzen. Salgai.
BERRIZ • Abadiño: Txalet bifamiliarra lur eremuarekin.
logelakoak. • Murueta Torre: 90 m2. 3 logela eta 2 komun.
• Logela, sukalde “amerikarra”, egongela eta komuna. - Logela bakarra garajea eta ganbararekin Ganbara eta garajea.
• Atxondo: Adosatua lursailarekin. • Madalenoste: Erdi berria. 100 m2. 3 logela eta 2
Berria estreinatzeko. 96.000 €. 200.000€+ BEZ
• Erretentxu: Adosatuak eraikitzen. Salgai. komun. Trastelekua eta garajea. Etxe osoak kanpora
- 2 logela garajea eta ganbararekin 233.000€+ BEZ
• Otxandion: Adosatuak. Eraikuntza berriak. ematen du. Eguzkitsua.
- 3 logela garajea eta ganbararekin 350.000€+ BEZ
DURANGO • Pagasarri kalea: Azkeneko etxebizitzak salgai. Eraiki • Durango: Erdi berria. 90 m2. 2 logela eta 3 komun.
• Erdialdea: AZKENEKO APARTAMENTUAK. Logela bat ETXEBIZITZA SALGAI berriak. 2 eta 3 logela. Garaje itxia. Trastelekua. Garaje itxia. Terraza handia.
edo bikoak, sukalde jantzia eta horma-armairuekin. • Pagasarri kalea: 93 m2 –ko atikoa. Etxe osoak • Astepe: 90 m2. 3 logela eta 2 komun. Trastelekua
150.000€-tik hasita. Lehen mailako materialak. • Komentu kalea: Halla, sukaldea, egongela-jangela, eta garajea.
kanpora ematen du. 75 m2 –ko terraza. Erdi berria.
%100eko finantzaketa. 4 logela eta komuna. Ganbara. • Antso Eztegiz: 2 logela eta komuna. Berriztatua.
Berrikuntzekin. Garaje bikoitz itxia eta trastelekua.
• Apartamento berriak eraikitzen.700€ hilero. • Laubideta: Halla, sukalde-jantokia, egongela, 198.000€.
• Abadiño: 2 logela. Garajea eta trastelekua.
• Erdialdean. 123 m2. Etxe osoak kanpora ematen du. 2 logela eta komuna. Terraza. • Alluitz: 105 m2. 4 logela eta 2 komun. 2 terraza.
• Zaldibar: Aukera. 3 logela. Etxe osoak kanpora
Berriztatzeko. • Montebideo: Halla, egongela-jangela, sukaldea, Ganbara. Etxe osoak kanpora ematen du. Eguzkitsua.
ematen du. Berogailua. Balkoia. Garajea.
• Askatasun Etorbidea: Eraiki berriak. 2, 3, 4 eta logela 5 logela eta 3 komun. Terraza. Ganbara. 150 m2. • Tabira: 2 logela eta 2 komun. Eguzkitsua. Trastele-
• Zaldibar: Lursaila salgai eraikitzeko aukerarekin.
bakarrekoak. • Murueta Torre: Halla, egongela-jangela, sukalde kua eta garajea.
• Durangaldea: Txaletak hainbat herritan.
• Zeharkale: Atikoa. Guztiz berriztatua. 2 logela, jantzia, 3 logela eta 2 komun. Balkoia. Garajea eta • Durango: 120 m2. 4 logela eta 2 komun. Egoera
• Durangaldea: Baserriak, pabilioiak eta garajeak
sukaldea, egongela-jantokia eta komuna. ganbara. onean.
hainbat zonaldetan, salgai edo alokairuan.
• Alluitz: 3 logela, 2 komun, sukaldea balkoiarekin, • Plateruen Plaza: Halla, egongela, jangela, sukalde • J. Olazaran: Erdi berria. 95 m2. 3 logela eta 2
• Andra Mari: 30 m2-ko terraza. 2 logela. Berrriztatua.
egongela eta terraza. Garaje itxia. Estreinatzeko. Etxe jantzia, 4 logela eta 3 komun. Garajea eta trastelekua. komun. 2 Terraza. Ganbara. Garaje itxia.
• Mendizabal: 63 m2. 2 logela. Etxe osoak kanpora
osoak kanpora ematen du. • San Ignazio Auzunea: Halla, sukaldea, egongela- • Durango: 2 logela. 156.300€.
ematen du. Eguzkitsua. Ganbara.
• Tabira: 3 logela, egongela, sukaldea eta 2 komun. jangela, 3 logela eta 1/2 komun. Balkoia. Garajea • Montevideo: ( Jesuitas ). Erdi berria. 3 logela eta 2
• Fray Juan de Zumarraga: 75 m2. Duplexa. 2 logela.
Etxe osoak kanpora ematen du. Garajea. aukeran eta trastelekua. komun. Ganbara eta garajea.
Garajea eta trastelekua.
• Anboto: 2 logela, sukaldea, komuna eta egongela. • San Agustinalde: Apartamentu berriak salgai. • San Ignazio: 3 logela eta 2 komun. Etxe osoak
• Fray Juan de Zumarraga: 57 m2. Erdi berria. Logela
Balkoia. Prezio interesgarria. • San Fausto: Halla, sukalde-jantokia, 2 logela eta kanpora ematen du. Eguzkitsua. Terraza. Garajea.
bakarra. Balkoia.
• Murueta Torre: 3 logela, 2 komun, sukaldea komuna. • Ezkurdin: 70 m2. 1.go solairua.
• Alluitz – Fray Juan de Zumarraga: 50 m2. Erdi
eskegitokiarekin eta egongela terrazarekin. Ganbara, • Txibitena: Halla, egongela-jangela, sukalde jantzia • Tabira: 80 m2. 3 logela. Etxe osoak kanpora ematen
berria. Logela bakarra.
garajea eta trastelekua. Prezio interesgarria. eskegitokiarekin, 3 logela eta 2 komun. Ganbara eta du. Guztiz jantzia. Garajea aukeran. 216.400€.
• Txibitena: Erdi berria. Logela bakarra. Ganbaran
• Andra Mari: 110 m2. 3 logela, komuna, egongela eta garajea. Erdi jantzia. • Mendizabal: 2 logela eta egongela. Erdi berria.
beste logela bat. Garajea.
sukaldea. Leku onean. • Untzillaitz: Halla, egongela-jangela, sukalde jantzia, Ganbara eta garaje itxia. Eguzkitsua.
• Zumalakarregi – Ezkurdi: 208 m2. 5 logela. Etxe
• Tabira: Eraikuntza berria. Logela bakarreko 2 logela eta 2 komun. Balkoia. Garajea eta trastelekua. • Pinondo: 70 m2. 3 logela. Garajea aukeran.
osoa berriztatu behar da.
apartamentua. Sukalde jantokia, komuna eta Erdi jantzia. • Plateruen Plaza: 2 eta 3 logelako etxebizitza. 2
• Ezkurdi: 130 m2. 4 logela. Garajea. Handia.
eskegitokia. • Abadiño: Halla, egongela-jangela, sukaldea jantzia, komun. Trastelekua eta garajea.
Orientazio ona.
• Barrenkale: AZKENEKO DUPLEXA. Eraiki berriak. 3 logela eta 2 komun. 2 garaje. Jantzia. • Durango: Estreinatzeko. 400 m2. Garajea 5
• Askatasun Etorbidea: 123 m2. 4 logela. Garajea,
• Abadiño-Matiena: Halla, sukaldea, egongela, kotxerentzako.
trastelekua eta ganbara. Altuera ona. Etxe osoak
ATXONDO 2 logela eta komuna. Ganbara.
kanpora ematen du. Eguzkitsua. • ATXONDO: Txaleta. 4.000 m2-ko lursaila.
• 2 logela, komuna, bainugela, sukaldea balkoiarekin • Abadiño: 3 solairutako etxebizitza berriztatzeko. IURRETA
• Fray Juan de Zumarraga: 108 m2. 4 logela. Altuera
eta egongela. Etxe osoak kanpora ematen du. • Abadiño- Muntsaratz: Halla, egongela-jangela, • Dantzari: 3 logela. Berogailua. 192.000€.
ona. Garajea.
sukalde jantzia, 3 logela eta 2 komun. Balkoia. • Bixente Kapanaga: 110 m2. 4 logela eta 2 komun.
• Murueta Torre: 120 m2. 4 logela. Garajea eta
IURRETA Ganbara. Igogailua. Oso egoera onean dagoen Trastelekua eta garajea.
trastelekua. Balkoia.
etxebizitza. Eguzkitsua. • Bidebarrietan: 3 logela. Igogailua. Terraza handia.
• 2 logela, komuna, sukaldea eta egongela balkoiare- • Juan de Itziar: 4 logela, egongela, sukaldea eta
• Abadiño-Muntsaratz: Halla, egongela-jangela, • Zubiaurre: 3 logela. Guztiz jantzia. 210.000€.
kin. Igogailua. Gas naturaleko berogailua. Prezio komuna. Bizitzen sartzeko moduan.
sukalde jantzia, 2 logela eta 2 komun. Balkoia. Garajea NEGOZIOAK
interesgarria. • Askatasun Etorbidea: 3 logela, egongela, sukalde
eta ganbara. Berria oso egoera onean. • Tabira: 50 m2. Alokairuan edo salgai.
jantzia eta 2 komun. Garajea eta ganbara.
• Bedia: Halla, egongela-jangela, sukalde jantzia,
MATIENA-ABADIÑO 3 logela eta 2 komun. Balkoia. Berrikuntzekin.
• Herriko Gudarien kalea: 105 m2. 3 logela. Garaje • Taberna – jatetxea: 230 m2. 70 pertsona. Alokairuan
• Guztiz berriztatua. 3 logela, komuna, sukaldea eta itxia. Balkoi handia. edo salgai.
• Berriz: Halla, sukalde jantzia, egongela-jangela, BERRIZ
egongela. Ganbara. • Frantzisko Ibarra: 95 m2. 3 logela, egongela,
2 logela eta komuna. Balkoia. Jantzia. Garajea eta • Iturriza: 75 m2. 3 logela. Igogailua. Trastelekua.
sukaldea eta 2 komun. Garaje aeta trastelekua.
trastelekua. 177.300€.
• Tabira: 2 logela, egongela, sukalde jantzia eta 2
TXALETAK SALGAI • Berriz: Duplexa. Halla, sukalde jantzia, egongela-
komun. Garajea. Etxe osoak kanpora ematen du. 2 • Legaño: 2 logela eta egongela. Balkoia. Eguzkitsua.
jangela, 3 logela eta 2 komun. Balkoia. Erdi jantzia. • Bernardo Gabiola: 70 m2. 3 logela. 171.000€.
URRUTXUA Garaje itxia eta Trastelekua.
balkoi.
ZALDIBAR
• Monago Torre: 130 m2. 3 logela. Garajea,
• Baserria, 8 hektareako lursailarekin. Gernika, • Berriz: Halla, egongela-jangela, sukalde jantzia, • Zaldibar: Berriztatua. Eguzkitsua. 3 logela, egongela
trastelekua eta ganbara.
Durango eta Bizkaiko Balkoiarekin ondo komunikatuta. 4 logela eta 2 komun. 2 balkoi. Ganbara. Eguzkitsua eta sukaldea.
• San Ignazio: 104 m2. 3 logela. Garajea eta ganbara.
Prezioa adosteko prest. eta etxe osoak kanpora ematen du. • Zaldibar: Zalduasolo. 90 m2. 3 logela, 2 komun eta
Erdi berria. Altuera ona. Etxe osoak kanpora ematen
• Elorrio: Halla, sukaldea, 2/3 logela, egongela eta egongela. Terrazak. Garajea aukeran.
MALLABIA du. Eguzkitsua.
komuna. Balkoia. Trastelekua eta garajea. ABADIÑO
• Pagasarri kalea: 94 m2. 3 logela. Garajea eta
• Trabakua: Baserria. 140m2 solairuko. 20.000 m2-ko • Iurreta: Halla, egongela, sukalde jantzia, 3 logela eta • San Trokaz: 2 logela. Erdi berria.
ganbara. Erdi berria. Etxe osoak kanpora ematen du.
lursaila. Durangotik 10 minutura. komuna. Jantzia eta berrikuntza askorekin. • A.Baesclin: 3 logela. Ikuspegi politak.
D 30 2010eko maiatzaren 21a, barikua anboto

DENPORAPASAK
HITZ GEZIDUNAK SUDOKU HOROSKOPOA

Aries
martxoak 21 - apirilak 20
Uztartzera Zelatan
behartu Atomo Bikoteagaz momentu bereziak
Hedatu, kargadunak biziko dituzu aste honetan. Bikoterik
Zalantza zabaldu ez daukazuenok, berriz, topatzeko
momentu egokia izan dezakezue.

Taurus
apirilak 21 - maiatzak 20
Arto irinezko
opil Aspaldi ikusi bako lagunekin hartu-
eman handiagoa izango duzu,
Nahiak
berezia den baten bat tarteko.
Zatitzera * Durangoko
behartu jauregia
Gemini
Beldur
handia Bizkaiko maiatzak 21 - ekainak 20
Amets egiten inork ez zaitu
irabazten. Ilusio handia duzu eta
horrek gauzak egitera bultzatzen
zaitu. Zortea izango duzu.
Animalia
izugarriak Cancer
Nafarroako ekainak 21 - uztailak 20
herria
Zure bidea eta bide lagunak
aukeratzeko momentu egokia.
Bikoitza Gustura ez bazaude, benetan
gertatzen zaizuna esateko ordua.
Landare
mota Boroa Leo
Ikasarazi Larri
uztailak 21 - abuztuak 23
Lagunekin tentsio momentuak
biziko dituzu aste honetan. Motibo
A A T R O R L A barik ez haserretu; egoera aztertu
N Z D I A I lehenengo.

Zareten
Atx! otx!
horiek
U E I R T E Z
Virgo
K Z U E I A abuztuak 24 - irailak 23
Ezkontza Gabezia
I K A T S A I R Aspaldian nahiko nekatuta zabiltza,
Rutenioa B A R A K A baina azken esprinta besterik ez da
geratzen. Indarra ateratzeko
Diru, boka- O A I N Z L I momentua da.
lik gabe
K G R E A I T
Joan den
urtea Noka, du
A O R R I B L A Libra
Bizkaieraz, irailak 24 - urriak 23
Tona I G A R A Z
daratulua Azken aspaldian beste norabait
O T A L joateko ideia egi bihurtu daiteke
I E Z B A laster. Abentura bila zabiltza,
zeozeren faltan zaude.
U T
Scorpius
urriak 24 - azaroak 23
agurrak: zorionak@anboto.org-ra Bixente Kapanaga 9, 48215 Iurreta
Zure burua entzutea beharrezkoa
ZORION AGURRAK
izango da aste honetan. Zuk beste
inork ezin du zuretzat egokiena
aukeratu.

Sagitarius
azaroak 24 - abenduak 23
Aste honetan pertsona interesgarri-
ren bat ezagutu dezakezu, eta bere
bizitza filosofiak asko lagunduko
dizu zuri ere.
Enarak bost urte egingo ditu Ane Zabalak maiatzaren Zorionak, Ihintza! Zure Gadea Azula Basterretxeak Zorionak nire osaba Eduri,
maiatzaren 24an. Zorionak 19an sei urte egin ditu. urteguna ondo-ondo pasatu eta maiatzaren 17an bi urte egin maiatzaren 22an urteak
eta musu asko, familia Zorionak eta patxo musu handi bat, Manex, Maddi, zituen. Ondo pasatu eta egingo dituelako. Ondo pasa
Capricornus
osoaren partez. Ondo pilo bat, etxeko guztion Izaro, Lur eta Jonen partez. musu haundi-haundi bat, eguna eta ia noiz ospatzen abenduak 24 - urtarrilak 20
pasatu zure urtebetetze partez, batez ere, Loreren Zorionak zuri, zorionak beti, etxeko guztien partez. dugun. Musu handi bat Aste honetan belarriak zabalik
eguna! partez. zorionak Ihintza.... Zorionak pitxin! Miriam eta familiaren partez. eduki, asko ikasiko duzu-eta.
Inspirazio eta motibazio handiko
astea izango duzu.

Aquarius
urtarrilak 21 - otsailak 18
Pertsona berezi hori ezagutzeko
momentu egokia. Aldendu urdurita-
sunak eta kezkak. Momentua
bizitzeko ordua duzu.

Zorionak, Amaia Ugalde! Araitz Arrizabalaga Urte batzuk pasa dira argazki Piscis
Maiatzaren 24an zure Zuazo. Zorionak zure horretatik, baina berdin-berdin otsailak 19 - martxoak 20
urtebetetze eguna da. lehenengo urtebetetze jarraitzen duzu, irribarre polit
Mende laurdenera heldu egunean, zure lehengusi- horregaz. Zorionak, Amaia, Aritzak 32 urte egin ditu maiatzaren 18an. Zorionak eta Sentimenduak nahastuta dituzu
zara? Zorionak, familia nen eta nebaren partez, 22. urteurrenean guraso eta musu handi bat, bereziki argazkian agertzen den alaba aspaldian. Aste honetan garrantzi-
guztiaren partez. Olatz, Irati, Mikel eta Izar. anai-arreben partez! Musu pila! Naroaren partez. Zorionak, amatxo! tsua zer den konturatuko zara.
Publizitatea
anboto 2010eko maiatzaren 21a, barikua 31
P
anboto
komunikabideak
Egoitza: Bixente Kapanaga kalea, 9 48215-Iurreta (Bizkaia) Tel.: 94 681 65 58 Erredakzioa: 94 623 25 23 374 zk. 2010eko maiatzaren 21a
Publizitatea: 94 621 79 02 publi@anboto.org Lege gordailua: BI-2268/01 ISSN: 1578-7028 Tirada: 9.200 ale

AKUILUAN Amaia Ugalde LAUHORTZA

“Liburutegian behar egitea lanpara


magiko bat edukitzea modukoa da” Juanito Gallastegi

Erakundeagaz lotuta?
Abadea

Ez ete da orain arte gehienon-


Elorrioko Liburutegi berrian oso pozik dago Inazio Zubia. Zaharreko oroitzapenak ere asko ditu; 20 urte egin zituen han tzat ia ezezaguna izan “pede-
rastia” berba? Umeei eginda-
ko sexu-indarkeria dela esan-
go geunke hitz horrek
ondoan egonda, liburutegi zaha- dute, adibidez. Erraztasun handia- rutegian nagoenetik... hau lanpa- adierazten dauena.

G
aztetxoak komiki
bila, gazteak azter - rrera jende asko gerturatzen zen. goa daukate, eta eurek parte har- ra magikoa modukoa da! Denetik Hiltzea-edo izan ezik, gau-
keta garaian, orain Lehenago entziklopediak, errefe- tzen dute gusturen. Lehiaketagaz dago, eta liburuez gainera, asko za gitxi hori baino larriagoak.
geroago eta jende gehia - rentzia obrak... erabiltzen zituzten oso gustura nago, umeek irakur- gustatzen zait denetariko aldizka- Umearen nortasunaren, aska-
go ordenagailuetan… jen - ikasleek. Orain ordenagailuetan tzen ohitzeko modua delako. ri eta egunkariak irakurtzea. tasunaren, haziera sikologi-
de asko ezagutu du Ina - egiten dute dena, entziklopediak koaren, berezko garapen osa-
zio Zubiak Elorrioko libu - oso gutxi erabiltzen dituzte. Orde- Zergatik uste duzu jendeari ez Jende asko etorriko zaizu ahol- suntsuaren... aurkako erru ika-
rutegian. 23 urte nagailuekin beste arrisku batzuk zaiola irakurtzea gustatzen? ku eske. ragarria! Beraz, gogor epaitu,
daramatza bertan ikusten ditut. Erraza da hor kopia- Nik uste dut neskei mutilei baino Batzuek esaten didate: “Emaida- zuzendu, ordaindu, zigortu
beharrean. Hogei libu - tu eta pegatu egitea. gehiago gustatzen zaiela irakur- zu gustatuko zaidan liburu bat”. beharrekoa. Eta, zer esanik be
rutegi zaharrean, eta tzea. Gazteek orain aukera gehia- Nik brometan esaten diet: “Ea, ez, umeen hezkuntza arloan
hiru berrian. Ez dira Irakurzaletasunari dagokionez, go dituzte: telebista, ordenagailua, jesarri eta psikologiari buruzko arduradunak eurak direnean
gutxi. aldaketarik gertatu da? musika... Lehenago ez zegoen galdera batzuk egingo dizkizut!” kalte hori egiten dabenak.
Irakurketa lehiaketak egiten gabil- horrelakorik. Eta irakurtzea kos- Ezin dut jakin zer gustatuko zaion Eta zenbat holako jarri
Asko aldatu dira tza 16 urtean, eta datuak ikusita tatu egiten da; erakargarriagoa nori! Jendeak pentsatzen du libu- diren agirian azken aldi hone-
gauzak 23 urte- aldaketak igar- eta errazagoa da telebista ikustea. ru guztiak dauzkadala irakurrita, tan! Zenbat abade, fraile, kris-
tan? tzen dira. Hori bai, liburuak gustatuz gero baina erreferentzia batzuk baino tau-hezitzaile! Zelako erraz
Hasieran arra- Irakurle beste mundu baten sartzen gara; ez dauzkat! Gero, batzuetan boo- jarri jakon askori berba itxusi
tsaldez baka- hasibe- ez dago irakurtzea lako gauza abe- mak egoten dira, eta jende asko hori Elizagaz lotzea!
rrik egoten rriek rasgarririk. etortzen da liburu bategatik gal- Txarto be txarto dagoena
nintzen beha- g e ro a - dezka. Larsonen Milleniumekin aitortu egin behar da, eta
rrean, baina go eta Igartzen da gustatzen zaizula. hori pasatu da; liburuak hartzeko ordaindu. Egia egia beti!
o rd u a n e re gehiago Bai, asko. Eta denetik. Daukadan zerrenda luzeak izan ditugu. Baina bidezkoa ete da ber-
mugimendua irakur- gogoaren arabera, nobela beltza, Geroago ere irakurtzeko astia izan- ba itsusi hori familiagaz, medi-
egoten zen. t z e n abentura nobelak, komikiak... ira- go zutela esaten nien nik. kuntzagaz, kirol-hezkuntza-
P l a z a kurtzea gustatzen zait. Dostoievs- gaz, Unescogaz, karateagaz
ki, Julio Verne... edozein liburu. Orain momentuan bazabiltza eta hainbeste eta hainbeste
zerbait irakurtzen? erakuntzagaz lotzea? Eta kris-
Liburutegian hasi aurretik Bai, Los hijos de la vid irakurtzen tau-hezkuntzagaz bai? Eta
zenuen zaletasuna edo lanbi- nabil. Historia liburu bat da. Errio- gehiago oraindino: Elizagaz
deak lagundu dizu? xan ardoa zelan egiten hasi ziren beragaz, bere osotasunean
10 urte nituenetik gustatzen zait kontatzen du, egon ziren plagak- hartuta, be bai?
irakurtzea. 10 urtegaz, gaixorik eta... Oso ondo dago. Nik, behintzat, begirune
ohean nengoela, nire osabak anaia osoa izan behar deutset fami-
eta bioi Julio Verneren bilduma Zenbat bider esan behar izaten lia guztietako kideei, mediku
osoa ekarri zigun. Hasieran duzu isilik egoteko? guztiei, kirol-hezitzaile guz-
marrazkiak ikusten nituen baka- Lehenago, liburutegi zaharrean, tiei, Unescon lan egiten daben
rrik, baina gero, asko gustatu zitzai- gehiago. Batzuk zalaparta itzelak guztiei... bestela, ez nintzate-
dan, eta orduan hartu nuen ohi- eragiten zituzten. Gogoratzen dut ke zuzena izango, lotsabako
tura. Liburutegira ere joaten nin- behin batek zoratu ninduela, ez bat baino.
tzen. Gaztaroan gutxitxoago, eta nuen ikusten eta mahai azpian Eta estatistikek dinoenez,
gero berriro hasi nintzen. Eta libu- zegoen ezkutatuta! ehuneko honenbesteko askoz
be handiagoak dira pederas-
Anekdota ugari izango duzu... tian holako eta beste erakun-
Inazio Zubia• Liburutegi zaharrekoak hainbat
dauzkat. Gogoratzen dut behin
de askokoak, kristau-hezike-
tan diharduenenak baino.
atea ezin zabaldu egon ginela arra- Pederastia den honda-
Elorriarra da toi handi bat zegoelako traban… mendi horren aurka, jo eta ke!
Beste behin saguentzako tranpak Baina gauzak bere lekuan
Bertako liburuzaina
jarri genituen, eta liburuekin bidea jarrita.
egin nien tranpetan jausteko.