You are on page 1of 12

VILNIUS

2010 M. GEGUŽĖS 14 D., PENKTADIENIS

Po pergalės koalicija
stiprins savo armiją
SPORTAS / 9 psl.
Be trenerių likęs Kauno
„Žalgiris“ finalo serijoje
neiškėlė baltos vėliavos

VILNIUS / 3 psl.
|

E.Masiulis ginamojo-
Švietimo bendruomenę
ISSN 1882-2749

je kalboje tvirtino, jog


įaudrinusi mokyklų tapo opozicijos taiki-
reforma buksuoja niu ne dėl darbo minis-
Ją tikimasi įgyvendinti ne iki terijoje, bet dėl politi-
2010 m., o iki 2011 m. rugsėjo 1 d. nių priežasčių.
|

I.Gelūno nuotr., „15min“ montažas


Nr. 49 (997)
Tiražas 50000 egz. (audituojamas UAB „Ernst & Young Baltic“) |

PRAMOGOS / 10 psl.
Kanų festivalyje – kino
garsenybių paradas

AKTUALIJOS / 7 psl.
Už rimties drumstimą
P.Gražuliui ir K.Uokai
gresia piniginės baudos

Valdantieji vakar triumfavo. Aritme- ministrui, Liberalų sąjūdžio lyderiui pateikė interpeliacijos tekstą su Taip pat interpeliacijos šali-
ORŲ PROGNOZĖ / 2 psl. tinės daugumos Seime neturinti koa- Eligijui Masiuliui, ir atmesti neigia- 33 klausimais. ninkams kilo klausimų, ar į svar-
licija, padedama kelių Mišrios grupės mai Vyriausybės veiklą vertinan- Pristatydamas interpeliaciją bius postus su ministro žinia neso-
RYTOJ PORYT parlamentarų, laimėjo visus su jos gy- čią rezoliuciją, ir sustabdyti opozi- frakcijos „Tvarka ir teisingumas“ dinami vien „savi“ žmonės. Ypač
vavimu susijusius balsavimus. Nepai- cijos iniciatyvą kreiptis į Konstitu- seniūnas Valentinas Mazuronis iš- E.Masiuliui kliuvo dėl buvusio
sant sėkmės, valdančiųjų lyderiai vie- cinį Teismą dėl kai kurių sociali- skyrė tris klausimų grupes. Pirmo- Lietuvos pašto vadovo Andriaus
nu balsu prabilo apie būtinybę plės- nių išmokų ir iš biudžeto mokamų joje – pasiteiravimai dėl ministrui Urbono, kuriam dėl galimo suk-
ti savo gretas. atlyginimų apkarpymo. vadovaujant ministerijoje ir jos ku- čiavimo dar nedirbant pašte įta-
Pirmasis ir svarbiausias balsa- ruojamose srityse pradėtų refor- rimus pateikė teisėsauga.
Parlamente užteko balsų ir nu- vimas vakar vyko dėl E.Masiulio, mų: ar tai nėra ministerijos vedi-
marinti interpeliaciją susisiekimo kuriam 44 opozicijos politikai mas „prichvatizavimo“ link. Nukelta į 6 psl.
2010 GEGUŽĖS 14 D., PENKTADIENIS

2 / VILNIUS

Investicijos mainais už sutartį


VIOLETA GRIGALIŪNAITĖ
tęsimas bus svarstomas kaip Lietuva įsipareigojo kelis kar- nas Keserauskas teigė, jog svar-
vienintelis variantas įvykdyti tus sumažinti šiluminių elek- biausia šitoje situacijoje yra ne
v.grigaliunaite@15min.lt
įsipareigojimus sumažinti ši- trinių teršalų normas. Nieko tai, kad bus pratęsta sutartis su
Vilniaus miesto savivaldybės ta- luminių elektrinių teršalų nor- nekeičiant, dėl didelės taršos „Dalkia“, bet kad būtina laikytis
ryba ėmėsi svarstyti sutarties su mas, tai bus dar viena stambi Vilniaus elektrinės 2015 m. ne- įsipareigojimų ir mažinti taršą,
prancūzų bendrove „Dalkia“, val- afera“, – teigė buvęs Vilniaus begalėtų veikti, todėl jas rei- o miestas tam neturi lėšų.
dančia „Vilniaus energiją“, pratę- vicemeras liberalas Vidman- kėtų arba uždaryti, arba mo- „Dalkia“ siūlo investuoti 670
simo galimybes. tas Martikonis, aršiai kriti- dernizuoti. mln. Lt, bet už tai nori pratęs-
kuojantis savivaldybės Vienas kelių – toliau deginti ti sutartį dar 20 metų, kad ga-
Valdžios atstovai sandorius su kom- Lietuvai itin brangiai parduo- lėtų susigrąžinti investicijas.
tikina, kad vienin- panija ICOR (bu- damas rusiškas dujas ir įreng- Anot A.Keserausko, per me-
telė galimybė vie- vusia „Rubicon ti 1,17 mlrd. Lt kainuojančius tus „Vilniaus energija“ uždir- A.Keserausko manymu, svarbu
toj brangių rusiš- group“) ir su dūmų valymo fi ltrus. Bet tai ba apie 20 mln. Lt. ne kam bus išnuomotas šilumos
kų dujų pradėti ja siejamomis šilumą ateityje pabrangintų Vilniaus miesto taryba šią ūkis, o kas investuos į taršos ma-
naudoti biomasę įmonėmis. net 30 proc. savaitę pritarė tolesniam šio žinimą. Š.Mažeikos/BFL nuotr.
ir sumažinti taršą Prieš tap- Kita galimybė – pereiti prie klausimo svarstymui tik su
yra dar 20-čiai me- dama Europos pigesnės kuro rūšies – bioma- sąlyga, kad bus atsižvelgta ir
tų Vilniaus šilumos Sąjungos nare, sės. Anot Vilniaus vadovų, šis į alternatyvius pasiūlymus,
ūkį išnuomoti ben- variantas mažintų visos šalies ne vien sutarties su „Dalkia“
drovei „Dalkia“. Ta- priklausomybę nuo vienin- pratęsimą.
čiau kai kurie tary- telio dujų tiekėjo, o varto-
bos nariai tai tojams nebrangtų šilu-
vadina vie- ma. Bet tam reikia 670
na didžiau- mln. Lt.
sių aferų.
Siūlosi investuoti
„Jeigu su-
tarties Vilniaus šilumos
pr a- A.Keserauskas tinklų direktorius Arū-

nelaimės
Nukentėjo pareigūnas
Vakar rytą Vilniaus patru- Ukmergės rajone, ties
lių rinktinės pareigūnas (gim. Molėtų viaduku, nedi-
1981 m.), skriedamas motociklu deliame magistralės po-
greitkeliu Vilnius–Panevėžys, sūkyje nesuvaldęs moto-
patyrė avariją. Pareigūnas nu- ciklo pareigūnas kirto ža-
vežtas į ligoninę, vakar jo būk- lią skiriamąją juostą, išvažia-
lė buvo labai sunki. vo į priešingos krypties eismo
Pirminiais duomenimis, Vil- juostą ir pavažiavęs apie 100
niaus policijos patrulių rinkti- metrų vertėsi bei rėžėsi į apsau-
nės pareigūnas motociklu „Ka- ginę tvorelę.
wasaki“ didžiuliu greičiu skrie- Ukmergės policija dėl ava-
jo nuo Vilniaus Panevėžio link. rijos pradėjo tyrimą.

Gaisre žuvo dvi moterys


Žmonių aukų pareikalavo specialiosios tarnybos.
gaisras, kilęs bute sostinės Gabi- Pirmajame aukšte esan-
jos gatvėje 39-uoju numeriu pa- čiame bute buvo aptikti
žymėtame devynaukštyje. dviejų mirusių moterų
Nelaimė įvyko vakar vaka- palaikai. Gaisro aplin-
re. Į įvykio vietą buvo iškviestos kybės tiriamos.

orai
Lietuvoje Šiandien Europoje Saulė teka 05:15
ŠIAULIAI Saulė leidžiasi 21:17
Šiandien oro temperatūra 18-23 °C Atėnai +28 Paryžius +13
šilumos. Daug kur numatomi KLAIPĖDA +21 PANEVĖŽYS Dienos ilgumas 16:02

trumpi lietūs su perkūnija. +18 +22 Berlynas +10 Praha +1 0 Mėnulio fazė – Jaunatis.
UTENA
Ateinančią naktį 11-15 °C, rytoj dieną Londonas +14 Ryga +22 vardadieniai
18-22 °C šilumos. Protarpiais palis, +22 Madridas +14 Roma +12 Bonifacas, Gintaras, Gintarė,
vietomis gali griaudėti perkūnija. 3-6 +23 +12
Motiejus, Teisutis, Vilda.

1972
PIETRYČIŲ Maskva Stokholmas
KAUNAS Minskas +20 Talinas +16
Artimiausiomis dienomis +22
05-15 NAKTĮ 05-15 DIENĄ 05-16 NAKTĮ 05-16 DIENĄ
VILNIUS Oslas +13 Varšuva +23
+22 Gegužės 14 d. protestuodamas
Vilnius +14 +21 +8 +23 prieš sovietinę okupaciją, susi-
degino Romas Kalanta. Kau-
Interaktyvus orų žemėlapis
Kaunas +14 +20 +7 +23 no muzikinio teatro sodelyje

Klaipėda +11 +18 +8 +20 www.15min.lt /orai jis apsipylė benzinu ir, sušukęs
„Laisvę Lietuvai!“, užsidegė.
2010 GEGUŽĖS 14 D., PENKTADIENIS

VILNIUS / 3

Reforma stoja Vingio vidurinės mokyklos direktoriaus


J.Popovo teigimu, prijungus mokyklą
prie Lazdynų vidurinės, bene labiausiai
nukentės mokytojai. J.Kalinsko nuotr.

VIOLETA GRIGALIŪNAITĖ ciją. Be to, 2011-ųjų mokslo me- kų – M.Dobužinskio ir Lukiškių je, ieškoma galimybių juos įdar- mų akcijos frakcijos atstovai nansavimo. Tad, jeigu pasikeis
v.grigaliunaite@15min.lt tus Vilnius pasitiks turėdamas – mokyklų sujungimo. binti kitose Vilniaus mokyklose. Vilniaus miesto taryboje teigė įstatymas, sostinės tarybai teks
naują miesto valdžią. Juk niekas negali garantuoti, kad esantys patenkinti, kad reorga- dar kartą grįžti prie šitų reika-
Tėvai kreipėsi į teismą
Sostinės švietimo bendruome- Anot savivaldybės admi- visi Vingio mokyklos mokslei- nizacija nukelta dar metams ir lų“, – teigė frakcijos atstovas Ar-
nę įaudrinusios mokyklų refor- nistracijos Švietimo departa- Sudėtingai vyko ir Vingio vi- viai nuo kitų mokslo metų rink- siūlo sulaukti Švietimo įstaty- turas Liudkovskis. Jo manymu,
mos įgyvendinimas atidėtas ki- mento direktoriaus Gintaro Al- durinės mokyklos pertvarka. Ši sis Lazdynų mokyklą, o moky- mo pataisų. nereikėtų pertvarkyti tų mo-
tiems metams. fonso Petronio, tai bus sudėtin- mokykla dar iki šių metų rug- tojų darbo krūvis priklauso nuo „Tvirtinant įstatymą ga- kyklų, kurioms išgyventi už-
gas procesas. sėjo 1-osios bus prijungta prie mokinių skaičiaus“, – nuogąs- li būti įtraukta pasiūlymų dėl tenka gaunamų mokinių krep-
Pertvarkyti sostinės mokyk- „Turime dar metus, per ku- Lazdynų vidurinės mokyklos. tavo J.Popovas. tautinių mažumų mokyklų fi- šelio lėšų.
las, kai kurias jų sujungiant, ke- riuos reikės priimti esminius Vingio vidurinės mokyklos di- Į Vingio mokyklos patal-
tinta iki šių metų rugsėjo 1 die- sprendimus. Su daugelio mo- rektorius Jurijus Popovas teigė, pas besiruošianti kraustytis Reforma galioja ne visiems
nos, tačiau daug diskusijų, ypač kyklų bendruomenėmis esa- kad mokinių tėvai net kreipėsi J.Basanavičiaus vidurinė mo- A.Liudkovskio teigimu, P.Skorinos vidurinei mokyklai, kurioje
dėl tautinių mažumų mokyklų, me susitikę, kalbėjęsi, belieka į teismą. Nors teismo procesas kykla nuo naujųjų mokslo me-
mokoma baltarusių kalba, šiais metais trūks daugiau nei 200
keliantis procesas pristabdytas. susitarti, kaip tą procesą vyk- dar tęsiasi, šiuo metu mokykloje tų taps gimnazija, tad senosio-
tūkst. Lt, kuriuos turės sumokėti sostinės savivaldybė. Pagal
Tikimasi, kad reforma bus įgy- dyti, kad kuo mažiau nukentė- jau vyksta remonto darbai – at- se patalpose liks I–VIII klasės, o
dabartinį Švietimo įstatymą, jeigu tautinės mažumos mokyk-
vendinta iki 2011-ųjų rugsėjo tų tiek mokiniai ir jų tėvai, tiek laisvintose Vingio mokyklos pa- gimnazistai keliaus į netoliese
la savivaldybėje yra tik viena, ji privalo išlikti vidurinė. Vilnius
1-osios. Ar tai galutinė data, taip mokytojai“, – teigė G.A.Petronis. talpose įsikurs J.Basanavičiaus esančią Vingio mokyklą. Vin-
tokias mokyklas turi dvi – minėtąją P.Skorinos ir Š.Aleichemo,
pat dar nežinia, kadangi Seime Aštriausios diskusijos verda gimnazijos moksleiviai. gio vidurinėje mokykloje šiuo
svarstomos Švietimo įstatymo dėl tautinių mažumų mokyk- „Vis dėlto labiausia nukentės metu mokosi vos 220 mokinių. pastarąją lanko žydų bendruomenės vaikai. Šias įstaigas reor-
pataisos, kurios gali pakoreguoti lų, dviejų lenkiškų, J.Lelevelio mokytojai. Jų likimas šiuo me- J.Basanavičiaus vidurinėje mo- ganizacija aplenks.
ir Vilniaus mokyklų reorganiza- ir A.Vivulskio, bei dviejų rusiš- tu sprendžiamas savivaldybė- kykloje – 1284.
Mokyklų reformai prieš- www.15min.lt/s97548
Surinkę šį adresą savo kompiuteryje arba telefone, rasite visą straipsnį
taravę Lietuvos lenkų rinki-
2010 GEGUŽĖS 14 D., PENKTADIENIS

4 / VILNIUS
kinas savaitgalio kodas
PASAKA
Gegužės 15 d., šeštadienis
Vasariško džiaugsmo nepritrūks
„Smulkus nusikaltimas“ 12:30 KARINA
jhrg1hejrw2gjbs
Lietuvos visame pa-
14:45 21:15 ZIMINAITĖ
sd5ewt2ffrthy32
šachma- saulyje po-
„Linksmuolis Baris ir disko ggtr21rtgrtrt5g tų čem- puliarią Ge-
k.ziminaite
kirminai“ 13:00 grttgrtg2154rt8
@15min.lt
g48rgrtrrthyngh
pionu orgo Friedri-
„Nelaimėliai“ 15:00 ir tarp- cho Handelio
Kai ryte pažadina saulės spin- tauti- operą „Xerxes“. Tėčio,
„Aš taip pat“ 16:45 19:00 duliai, vis pagalvoju – bus graži niu did- Operoje netrūks todėl
„Rimtas vyrukas“ 17:15 21:45 diena. Kad ir su lietumi. Juk svar- meistriu dramos ir intrigų, Liunė
„Nelaimėliai“ 19:30 biausia tikėti, kad viskas gerai. O Šarūnu ištikimybės priesai- privalo bū-
„Pano labirintas“ 23:00 ir mylima vasara ateina dideliais Šulskiu kų ir ilgesio. Ar gali eg- ti drąsi. Salo-
žingsniais. Jau šiandien ją pajusi- 15, 16 ir zistuoti meilė be pavydo? je mergaitė pa-
Gegužės 16 d., sekmadienis
me po atviru dangumi, taigi pir- 17 val. Įtampos nepritrūks. tiria netikėčiausių
„Linksmuolis Baris ir disko miausia ten ir kviečiu. Šventės Kada – šeštadienį, 19 val. nuotykių: susipažįs-
kirminai“ 13:00 lanky- Kiek – 15–40 Lt. ta su mielomis ir juo-
„Smulkus nusikaltimas“ 15:00 17:00 Šįvakar su dideliu džiaugs- parodyti juvelyrikos, drožy- tojai taip pat pamatys „Vytau- Vaikų turintys tėvai turėtų kingomis Beždžionėlė-
„Vienui vieni“ 15:15 mu pradėsime 5-ąjį mylimos bos, tapybos dirbiniai. tą Didįjį“ su savo raitąja paly- nepraleisti progos apsilankyti mis, ponui Begemotui iš
„Kai aš buvau partizanas“ 17:30 „Vasaros terasos“, įsikūrusios Trakų istorijos muziejus at- da, stebės Žalgirio mūšio ins- pasakišką sapną siūlančiame tarpdančio ištraukia me-
Mokytojų namų kiemelyje, se- siskleis ir naktiniu grožiu. Į sa- cenizaciją, išvys šiuolaikinės „Lėlės“ teatre. Jo aktoriai kvie- dį... Pasaka!
„Niekas nenorėjo mirti“ 19:00
zoną. Ši muzikos ir draugų vie- los pilį sutemus jau 5-ąjį kartą kariuomenės specialiąją ka- čia į spektaklio „Liunės nuoty- Kada – šeštadienį, 12 ir 14 val.,
„Nelaimėliai“ 19:30 ta visuomet vakarais sulaukia pakvies renginys „Naktis mu- rinę operaciją bei galės patir- kiai“ premjerą, kurioje sužino- sekmadienį, 14 val.
„Aš taip pat“ 21:30 būrio vilniečių ir miesto svečių. ziejuje“. Pažintis su muziejumi ti kitų įspūdžių. Net gniau- site istoriją apie mažą mergaitę Kiek – 10 Lt.
„Rimtas vyrukas“ 21:45 Nes čia jauku ir gera. Terasą ati- ir viduramžių pilies gyvenimu žia kvapą. Liunę, kuri patenka į paslaptingą
Viskas ore!
darys lietuviška gyvos elektro- neapsieis be susidūrimų su pa- Kada – šeštadienį, nuo 15 val. salą. Šalia nėra nei Mamos, nei
FORUM CINEMAS AKROPOLIS nikos naujiena „Baltic Riddim“ slaptingomis dvasiomis, rite- Kiek – nemokamai. Viskas ore, kai žiūri į
„Robinas Hudas“ 10:45 14:15 ir „Silence Music“ duetas „Few rių kovų, dainų, šokių ir kitų Dainų ir šokių ansamblis „Liunės nuotykiai“ dangų. Į jį žiūrėkite Biršto-
18:00 21:15 Nolder“ bei Leonas Somovas. Su linksmybių. „Siaudelė“ šiandien visus vil- ne, mat čia vyks 18-asis Lie-
„Atsarginis planas“ 11:45* 14:00 atėjusiais sveikinsis ir didžėjai. Kada – penktadienį, nuo 19 iki niečius kviečia į nuotaikingą tuvos karšto oro balionų čem-
16:45 19:15 21:40 Susitikime ten! 1.30 val. koncertą Šokio teatre (Kos- pionatas. Prasidėjęs vakar jis
Kada – nuo 20 val. Kiek – 10–20 Lt. ciuškos g. 11), kuriuo pami- žiūrovų lauks iki savaitgalio
„Košmaras Guobų gatvėje“ 11:00
Kiek – nemokamai. nės savo15-os metų sukaktį. pabaigos. Gal tai puiki pro-
13:30 16:00 18:30 21:00 Iškilmės
Beje, pakeliui į „Vasaros te- Gimtadienio koncerte sve- ga nuvykti į seniai nelankytą
„Dorianas Grėjus“ 11:15* 13:45 rasą“ galite aplankyti autorinės Šeštadienį Vingio parką už- čiams koncertuos per 80 ko- kurortą? 31 varžybose daly-
16:30 19:00 21:30
juvelyrikos galeriją „ArgenTum“, plūs uniformuotų žmonių bū- lektyvo dainininkų, muzi- vausiantis ir 3 šventiniai ba-
„Titanų susidūrimas“ 12:00* Latako g. 2, kur 17 val. prista- riai. Čia vyksianti Partizanų kantų ir šokėjų, kurie atliks lionai į Birštono padangę kils
14:30 17:00 19:30 21:50 toma stiklo ir kalvystės parodą pagerbimo, kariuomenės ir vi- linksmus, nuotaikingus ins- du kartus per dieną – anksti
„Kaip prisijaukinti slibiną“ (LT) „kažKADA“. suomenės vienybės šventė šie- trumentinius kūrinius, dai- ryte (apie 6 val.) ir vakare (apie
10:30 12:45 15:15 17:30 met apims net 600 kariuomenės nas ir šokius. 18.30 val.), jei tik bus palan-
Trakuose
„Geležinis žmogus 2“ 11:30 15:00 metų – nuo šiandienos iki Žal- Kada – penktadienį, 18 val. kus skrydžiams oras. Čem-
17:45 20:30 Ežerais apglėbti Trakai – girio mūšio. Atėjusieji į šven- Kiek – nemokamai. pionato metu kurorto sve-
„Auklė Makfi ir didysis sprogi- puikus pasirinkimas norintiems tę tarp gausybės kitų renginių čiai galės grožėtis įspūdingu
Premjeros
mas“ 10:15 12:30 14:45 ištrūkti iš miesto, bet netoli. Šį- pamatys ir teatralizuotą šach- reginiu, o birštoniečiai pasi-
„Saulės nualinti: pasipriešini- vakar, 17 val., Trakų salos pily- matų partiją, kurios metu atgy- Rusų dramos teatre šeš- džiaugti ir išskirtiniu miesto
mas“ 17:15 20:45 je (kazematuose) bus atidaryta siančias figūras vaidins 32 ka- tadienį teatro mėgėjai išvys oro balionu.
„Brangusis Džonai“ 20:15 Trakų istorijos muziejaus res- riūnai. Į šventę atėję šachmatų
tauratorių autorinių darbų pa- mėgėjai turės puikią progą su-
FORUM CINEMAS VINGIS roda, kurioje lankytojams bus žaisti simultaną su 2009 metų
„Robinas Hudas“ 12:00 15:15
18:30 21:45
„Kloja“ 13:10* 15:20 17:30 19:40 22:00
„Atsarginis planas“ 11:20* 13:40
16:00 18:30 21:20
„Košmaras Guobų gatvėje“ 11:20
14:00 16:30 19:00 21:20
„Geležinis žmogus 2“ 12:20 15:00
18:00 20:45
„Auklė Makfi ir didysis sprogi-
mas“ 11:30* 14:00 16:20
„Kaip prisijaukinti slibiną“ (dubl.
liet.) 3D 12:00 15:00 18:00
„Kaip prisijaukinti slibiną“ (dubl.
liet.) 11:00 13:30 16:00
„Bielka ir Strielka – kosmoso užka-
riautojos“ 3D 11:40 14:30 17:00
„Dorianas Grėjus“ 18:45 21:40
„Įsikūnijimas“ 3D 20:20
„Titanų susidūrimas“ 3D 21:00
„Saulės nualinti: pasipriešini-
mas“ 12:30* 16:40 20:30
„Veronika ryžtasi mirti“ 12:45* 18:15
„Naktinis pasimatymas“ 15:40 20:40
* Seansas vyks gegužės 15, 16 d.

SKALVIJA
Gegužės 15 d., šeštadienis
„Princesė ir varlius“ 13:00
Animacinių filmų programa „Lie-
tuvių šventės ir sakmės“ 15:00
„Aviatorius“ 15:50
„Serafina“ 18:50
„Le concert“ 21:10
Gegužės 16 d., sekmadienis
Animacijos dirbtuvėlių filmo
premjera 12:00
„Azuras ir Asmaras“ 13:00
„Princesė ir varlius“ 15:00
„Le concert“ 17:00
„Serafina“ 19:15
„Gyveno strazdas giesmininkas“ 21:30
2010 GEGUŽĖS 14 D., PENKTADIENIS

VILNIUS / 5
Naktiniai ritmai
j y y
r1grtrggtr21rtgrtrt5grtrtgtg
DOVILĖ FILMANAVIČIŪTĖ
rt21rtgrttgrtg2154rt87dfgfd
d.filmanaviciute@15min.lt
89fgddg48rgrtrrthynghn88rt
Dievas
Savaitgalį, net ir nenorintys
taip kaip aš, bus priversti eiti į
Grafitų piešėjus
Labas. Klausiat, kur šį savaitgalį
varysim? Oh, tiesą pasakius, mie-
liausiai sėdėčiau ramioj pamiškėj
ir nejudėčiau – ar visada pavasaris
atneša šitiek daug veiklos, o paskui
ir nuovargio? Na, bet jei reikalaujat,
uždaras patalpas. Žinote kodėl?
Ogi į Vilnių iš Londono atvyks-
ta didis žmogus drum'n'bass
atlikėjas Dom & Roland. Tai-
gi jau šiąnakt vienas garsiau-
sių drum'n'bass stiliaus atlikė-
žabos bausmėmis
VIOLETA GRIGALIŪNAITĖ
v.grigaliunaite@15min.lt
siūlau aplankyti porą dėmesio ver- jų pirmą kartą pasirodys klu-
tų diskotekų mieste. Ten ir pakal- be „Gravity“. Serijoje „Amenų Seime įregistruotas Baudžiamojo ko-
bėsim. broliai“ kar- dekso pataisų projektas, numatantis
„Empti“ tu su Drom baudas ir bausmes pastatus dažais
Gyvai & Roland dar terliojantiems asmenims.
gros JaZzy, Cr-
Žinu- Edit, Rhodop- Pagal konservatoriaus Aud-
tė, kad le- sin, SaltySu- roniaus Ažubalio siūlomą patai-
gendiniai gar. Tad lau- sų projektą, grafitų piešėjai, su-
„Empti“ li- kia reivas su gadinę kultūros paveldo objek-
pa ant sce- 7 valandomis tą, apipiešę jį užrašais, ženklais
nos – viena laužytų ritmų ar vaizdais, galėtų būti bau-
džiugiausių. Ir ne tik šokių. džiami viešaisiais darbais ar-
dėl to, kad groja jie labai gražią Kada – nuo 22 val. ba bauda, arba laisvės apribo- Anot savivaldybės specialistų, vien griež-
muziką. Kažkokiais mistiniais Kiek – 15–30 Lt. jimu, arba laisvės atėmimu iki tos tvarkos grafitų piešėjams sutramdy-
būdais „Empti“ grąžina prisimi- dvejų metų. ti nepakaks – reikia tarnybos, kuri nedel-
Taškas
nimus apie gerus laikus. O ar ga- Taip pat siūloma nustatyti, siant šalintų piešinius. J.Kalinsko nuotr.
li būti kas nors geresnio? Taigi, Apie „Partyzanų“ vyrus ne- kad asmenys, sugadinę svetimą
jau rytoj kviečiu ateiti į gyvos postringausiu. Geriau kartą nu- turtą, pripiešę užrašų, ženklų ar tyčinis turto sugadinimas, nepa- me griežtesnę atsakomybę, bet turi specializuotų skyrių, ta-
muzikos klubą „Tamsta“. Čia eiti į jų reivą. Tokią progą turit vaizdų ant fasadų, transporto daręs nukentėjusiam didesnės neturėsime atskirų policijos, čiau šiemet poli-
„empčiai“ sugros ne tik senus rytoj, Šiuolaikinio meno cent- priemonių, viešųjų kelių ar gat- žalos nei 130 Lt, taikoma admi- savivaldybių viešosios tvarkos cininkai jau pa-
gerus savo gabalus, interpre- ro kavinės kieme ir viduje. Bus vių įrengimų, būtų pripažinti nistracinė atsakomybė. skyrių, kurie piešėjus gaudys, gavo du piešė-
tuojamus šviežiai, bet ir naujų balius „Taškas“. Prie pulto stos padarę baudžiamąjį nusižen- „Tai turėtų atlikti preven- tuomet nebus ir rezultatų“, – jus. Dar vienas
kūrinių – šie ne ką prastesni už Mantas T. ir Nostra. Vaizdu rū- gimą ir baudžiami viešaisiais cinę funkciją ir sumažinti gra- sakė G.Tamošiūnas. įkliuvo savi-
jau klasika vadinamus. pinsis Vodka Jugend. Nevažiuo- darbais arba bauda, arba laisvės fitų paplitimą bei jais pada- Anot pašnekovo, Suomi- valdybės vie-
Negaliu sulaukti! kit su dviračiais – trypsim iki apribojimu, arba areštu. romos žalos dydį“, – įsitikinęs joje rastas būdas pažaboti gra- šosios tvar-
Kada – 21 val. nukritimo. Šiuo metu už nelegalius pie- A.Ažubalis. fitų piešėjus. kos specialis-
Kiek – 20 Lt. Kada – nuo 22 val., už dyką. šinius, jei jie kvalifikuojami kaip Tokio projekto rengimą pa- „Helsinkyje visą parą dirba tams.
skatino iš Lietuvos savivaldy- speciali žmonių tarnyba,
bių gauta informacija apie gra- kuri per kelias valan-
fitų paplitimą ir jų padaromos das privalo panaikin-
žalos dydį, o projektas derintas ti atsiradusį piešinį.
su Policijos ir Kultūros paveldo Dėl to piešėjų veikla
departamentais. praranda prasmę
– juk kam vargti
Vien baudų nepakaks
kelias valandas, Tai turėtų atlikti
Vilniaus savivaldybės Kal- jeigu tavo „kūri- prevencinę funk-
bos kontrolės ir administracinės nio“ niekas ne-
veiklos skyriaus vedėjas Ginta- pamatys“, – teigė ciją ir sumažinti grafitų
ras Tamošiūnas teigė, kad griež- G.Tamošiūnas. paplitimą bei jais pada-
tesnė atsakomybė tebūtų viena Vilnius tokios
iš priemonių sutramdyti grafitų tarnybos neturi. romos žalos dydį.
piešėjus. „Reikia viso komplek- AnotG.Tamošiūno,
so priemonių, nes jeigu turėsi- policija taip pat ne- Sakė A.Ažubalis (nuotr.).

Sodins rožes
F.Chopinui

Garsaus lenkų kilmės kom-


pozitoriaus Fryderyko Chopi-
no 200-osios gimimo metinės
Vilniuje šiandien bus paminė-
tos sodinant rožes K.Sirvydo
skvere šalia Prancūzijos ir
Lenkijos ambasadų. Vienas
iš miesto gėlynų bus apsodin-
tas specialiai šiai progai len-
kų botanikų išvestomis „Fry-
deryko Chopino“ vardu pava-
dintomis rožėmis.
Šiam projektui K.Sirvydo
skveras, esantis šalia dviejų
ambasadų, pasirinktas neat-
sitiktinai – vieta simbolizuoja
lenkišką ir prancūzišką kom-
pozitoriaus kilmę.
2010 GEGUŽĖS 14 D., PENKTADIENIS

6 / AKTUALIJOS

Koalicija stiprins savo armiją parlamentas. Tuomet būtų bu-


GEDIMINAS Liberalcentristai neslėpė ilgai svars-
CIBULSKIS vęs surengtas dar vienas, šįkart
tę, ar paremti kadaise atskilusių ir
g.cibulskis
slaptas, balsavimas dėl ministro
Liberalų sąjūdį įkūrusių bendražy-
@15min.lt galimybių toliau dirbti. Tačiau gių lyderį E.Masiulį. I.Gelūno nuotr.
komisijos verdiktą palaikė dau-
Atkelta iš 1 psl. guma – 73 Seimo nariai. „Prieš“
Trečioji klausimų rūšis, anot buvo 49, susilaikė 14.
V.Mazuronio, „kodėl E.Masiuliui Valdančioji koalicija, kuri
tapus ministru, jo partiją taip anksčiau dukart nesugebėjo
pamėgo su kelių eksploatavimu paremti liberalcentristų dele-
susijusios bendrovės?“. guoto kandidato į Seimo vice-
Atsakydamas E.Masiulis pirmininkus, susitelkti dėl ki-
tvirtino nuo pat 2008-ųjų gruo- tų svarbių sprendimų, vakar
džio, kai tapo ministru, likęs iš- buvo itin vieninga. Nutarimui,
tikimas savo principams ir sąži- kad E.Masiulio atsakymai ten-
nei, o kai kurie opozicijos klau- kina Seimą, pritarė 69 iš 70 ofi-
simai esą laužti iš piršto: „Bu- cialiai valdantiesiems priklau-
vo ir tokių klausimų, kurių net sančių parlamentarų. Koalici-
baronas Miunhauzenas nebū- ją parėmė 4 mišrios Seimo na-
tų sugalvojęs.“ Liberalsąjūdie- rių grupės (MG).
tis gyrėsi transporto sistemos „Balsavimas, mano gal-
pasiekimais, žėrė daug kriti- va, tik patvirtino, kad valdan-
kos ankstesniam susisiekimo čioji koalicija vis dar egzistuo-
ministrui – socialdemokratui ja“, – išsaugojęs kėdę kalbėjo
Algirdui Butkevičiui. Taip pat E.Masiulis. Liberalų ir cent-
tikino nieko nežinojęs apie ga- ro sąjungos lyderis Gintautas
limus A.Urbono įstatymų pa- Babravičius neslėpė, kad par- Vyriausybės 2009 metų atas- – kalbėjo E.Masiulis. jos figūrų A.Butkevičius neigė, galinčių prisidėti prie valdan-
žeidimus. Be to, teigė, kad Li- tija ir frakcija ilgai svarstė ir kaitą vertinančią rezoliuciją. Pasak A.Kubiliaus, ir naujo- kad kažkuri iš opozicinių frak- čiųjų, minimi „darbiečiai“ ir
beralų sąjūdžiui atėjus į valdžią dvejojo, kaip elgtis. Tik po pa- Tiesa, ministrų kabineto dar- jo kultūros ministro, kuris pa- cijų sutiktų prisidėti prie val- Krikščionių partijos frakcija,
rėmėjų suaukotos lėšos nepri- sitarimo su premjeru Andriu- bą giriančios rezoliucijos ne- keistų Remigijų Vilkaitį, skyri- dančiųjų: „Šiuo metu nė vie- tačiau neatmetama ir galimy-
lygsta ankstesniais metais so- mi Kubiliumi ir E.Masiuliu nu- pavyko priimti dėl Seimo sta- mas bus svarstomas platesniame na opozicinė frakcija negalė- bė, jog koaliciją parems „tvar-
cialdemokratų ar pačių „tvar- tarta nepalaikyti interpeliaci- tuto formalumų. Be to, vakar kontekste. Tačiau valdančiųjų tų prisišlieti, nes jau per daug, kiečiai“. Neoficialiai kalbama,
kiečių“ gautoms sumoms. Mi- jos, nebalsavo vienintelis li- užblokuotas opozicijos inici- atstovai konkrečiai neįvardijo liaudiškai kalbant, purvo išlie- jog šiuo metu daugiausiai gali-
nistras teigė, kad šis procesas, beralcentristų atstovas Seime juotas kreipimasis į Konstitu- galimų partnerių. jo vieni ant kitų.“ mybių, kad į valdančiųjų stovyk-
jo nuomone, pradėtas ne dėl jo Žilvinas Šilgalis. cinį Teismą, kad šis paaiškin- Viena ryškiausių opozici- Tarp realiausių kandidatų, lą perbėgs „darbiečiai“.
darbo, o siekiant sugriauti val- „Buvo parodyta, kad pozici- tų, ar kai kurių socialinių iš-
dančiąją koaliciją. ja kai kada gali susitarti. Lietu- mokų ir iš biudžeto mokamų
vai reikia demonstruoti, kad ir atlyginimų apkarpymai, ku-
Aritmetika –
pozicija, ir opozicija stiprios“, – riuos pernai atliko valdantie-
valdančiųjų pusėje
sakė didžiausios Seimo opozi- ji, neprieštarauja Konstitucijai.
E.Masiulio pateiktus atsa- cijos frakcijos socialdemokratų Tačiau koalicijos lyderiai vakar
kymus vertino speciali redakci- lyderis A.Butkevičius. vieningai kalbėjo apie būtiny-
nė komisija. Ją sudarė 12 narių, bę plėsti koaliciją.
Tariasi su galimais
iš kurių 7 priklauso valdančio- „Šiandien įvykę procesai
partneriais
sioms frakcijoms. Po posėdžio dar nieko nereiškia, artimiau-
komisija, 7 nariams balsavus Valdantieji dabartinėmis siu metu galime sulaukti nau-
„už“, 5 – „prieš“, paskelbė nu- pajėgomis, su kelių MG narių jų bandymų klibinti valdančią-
tarusi pritarti E.Masiulio pa- pagalba, apgynė ministrą nuo ją koaliciją, naujų interpeliaci-
teiktiems atsakymams. interpeliacijos, taip pat atmetė jų, todėl labai aktualus išlieka
Šį sprendimą galėjo atmesti opozicijos paruoštą neigiamai koalicijos plėtros klausimas“,

„Pralaimėjo ne opozicija, bet „Šitą balsavimą lėmė ne pozicijos „Kalbamasi su visomis frakcijomis, ku-
valstybė“, – konstatavo Seimo tvirtumas, o opozicijos išskydimas“, rios nori prisidėti prie nomenklatūrinio
opozicijos lyderis „darbietis“ – sakė liberalcentristų vadovas voratinklio likučių ardymo“, – apie koa-
Vytautas Gapšys. Gintautas Babravičius. licijos ateitį sakė Andrius Kubilius.

netektis
Užgeso žurnalisto M.Vaišnoro gyvybė
Ketvirtadienio naktį sustojus širdžiai rius Braukyla teigia M.Vaišnorą
mirė žurnalistas, vienas iš buvusios visada prisiminsiąs kaip pui-
„Humoro klubo“ TV laidos vedėjų, kų radijo naujienų redaktorių
Modestas Vaišnoras (nuotr.). ir pateikėją. „Jis buvo įdomes-
nis už kitus. Todėl, kad pasižy-
28-erių vyras kovo pradžio- mėjo žodžiais sunkiai apibū-
je patyrė širdies smūgį ir buvo dinamomis savybėmis. Žmo-
operuotas. Pastaruosius mėne- nės sakydavo, kad Modestas
sius M.Vaišnoras praleido li- žinias skaitė labai šiltai, labai
goninėje. Dėl kilusių kompli- žmogiškai, nepažeisdamas ži-
kacijų jam teko pašalinti inks- nių turinio ir netapdamas su-
tą. Pirmoji širdies operacija bjektyvus. Jis turėjo savo rak-
M.Vaišnorui buvo atlikta dar tą, savo stilių, kuris visiems
pernai vasarį. labai patiko“, – „15min“ sakė
Žurnalistas kelerius metus A.Braukyla. nioti į tokį gražų ir šiltą, savitą
dirbo Lietuvos radijuje, taip pat Anot jo, M.Vaišnoras turė- drabužį. Bendrauti su juo bu-
buvo vienas iš Utenos radijo sto- jo unikalų humoro jausmą, dėl vo labai lengva, labai paprasta
ties „Indra“ įkūrėjų. Labiausiai kurio kartais buvo prieštarin- ir kartu, aišku, nestandartiška,
jis išgarsėjo pradėjęs vesti lai- gai vertinamas, tačiau kasdie- nes jis visiškai nepripažino kli-
dą „Humoro klubas“. nybėje jaunuolis buvęs itin šil- šinių situacijų ir apsimetinėji-
Kartu su M.Vaišnoru kele- tas žmogus. „Jo kasdienė reak- mo. Buvo labai organiškas, la-
rius metus dirbęs Lietuvos radi- cija į viską, savęs pateikimas, bai natūralus, labai paprastas“,
Užsk. UAB „MPG Idea“, Nr. 222324.
jo Žinių tarnybos vadovas Aud- elgesys, darbo kultūra buvo įvy- – pasakojo A.Braukyla.
2010 GEGUŽĖS 14 D., PENKTADIENIS

AKTUALIJOS / 7
trumpai
Dar viena komisija
Seimas vakar sudarė komisiją,
kuri nagrinės politikų galimai da-
Gresia baudos Britai ruošiasi taupymui pasaulis
Koaliciją sudarę ir portfelius išsidali-
nę konservatoriai ir libdemai vakar
bendro tikslo“.
Šalies žiniasklaida praneša,
romą poveikį teisėsaugos institu- susirinko į pirmąjį ministrų kabine- jog naujoji valdžia ketina iš pe-
cijoms. Komisijos vadovu po bal- to posėdį, kuriame aptarė artimiau- ties imtis taupyti. Ruošiamasi
savimo išrinktas ją inicijavusių so- sius darbus. Tarp jų – mokesčių didi- mažinti išlaidas sveikatos ap-
cialdemokratų atstovas Julius Sa- nimas ir išlaidų mažinimas. saugai, valdžios sektoriaus at-
batauskas, kuris nurungė kon- lyginimus ketinama mažinti 5
servatorių Stasį Šedbarą. Social- Naujasis Didžiosios Brita- proc., o pridėtinės vertės mo-
demokratai siūlė tirti 2008–2010 nijos premjeras, konservato- kestis gali pakilti nuo 17,5 proc.
metais, iš esmės valdant šiai Vy- rius Davidas Cameronas ža- iki 20 proc. Šiomis priemonė-
riausybei, vykusius procesus. Ta- dėjo „seismines permainas“ mis bus siekiama sumažinti 167
čiau Seimas įpareigojo tirti 2005– šalies politikoje. Jo naujasis mlrd. svarų (670 mlrd. Lt) de-
2010 metų įvykius. kolega, vicepremjeru paskir- ficitą. Naujajame ministrų ka-
tas libdemas Nickas Cleggas binete, be N.Cleggo, postus ga-
Komisaro pagyros teigė, jog koalicijos partneriai vo dar 4 libdemai, o konserva-
pasiekė „didelį sutarimą, suda- toriams atiteko premjero ir li-
rė bendrą darbotvarkę ir siekia kę 17 ministrų portfelių.

Per šeštadienį Vilniuje vyku-


sias pirmąsias gėjų eitynes
P.Gražulis ir K.Uoka susigrū-
mė su teritoriją saugojusiais
pareigūnais. I.Gelūno nuotr.

Seksualinių mažumų eitynėse sia jiems gresianti bauda siek-


džiaga ir renkami kiti būti-
Eurokomisaras Algirdas Šeme-
ta (nuotr.) teigia, jog Lietuva iš
rimtį drumstusiems parlamen- tų 500 Lt arba areštas iki 30
ni įrodymai.
esmės tinkamai panaudoja Eu- tarams „tvarkiečiui“ Petrui Gra- parų. Vilniaus miesto 1-ajame
ropos Sąjungos (ES) paramos žuliui ir konservatoriui-krikde- policijos komisariate baigus
Taip pat pradėta byla dėl
lėšas. „Lietuva tarp tų, kuriose mui Kazimierui Uokai iškeltos ne P.Gražulio apipylimo vande-
tyrimą, administracinių tei-
būtų ypač sukčiaujama panau- baudžiamosios, o administracinių niu. Tai traktuojama kaip ne-
sės pažeidimų bylos bus per-
dojant ES lėšas, tikrai nėra mini- teisės pažeidimų bylos. didelis chuliganizmas, pažei-
duotos teismui. Koaliciją sudarę D.Cameronas (d.) ir N.Cleggas
ma“, – agentūrai BNS sakė A.Še- dėjui Arnui Zdanevičiui gre-
Per gėjų eitynes dėl įvairių žada šalį vesti „nauja kryptimi“. AFP/Scanpix nuotr.
meta. Jis taip pat teigė, jog Eu- Vilniaus policija vakar sia bauda nuo 100 iki 300 Lt
pažeidimų iš viso buvo sulai-
ropos Komisija teigiamai vertina pranešė, kad jie kaltinami pa- arba areštas iki 30 parų.
kyta 18 asmenų. Trys iš jų buvo
šalies pastangas uždarant Ignali- reigūnus įžeidę ar nevykdę jų Vykstant tyrimui, anali-
uždaryti parai į areštinę, prieš
nos atominę jėgainę ir panaudo-
jant tam skirtas ES lėšas.
nurodymų bei kirtę policijos zuojama turima vaizdo me-
šešis pradėtas baudžiamasis Išgyvenusio vaiko būklė stabili
užtvarą. persekiojimas. Devynerių metų olandas vietose skilo kojų kaulai, taip
Už pirmąjį pažei- Renginio metu tvar- vardu Rubenas, vienintelis li- pat buvo sužeista galva.
Svarstys apkaltas dimą gresia bauda nuo Laikau tokį elgesį ką iš viso prižiūrėjo iki kęs gyvas po trečiadienio avia- Lėktuvas, kuris patyrė avia-
Seimo pirmininkei Irenai Degu-
tienei vakar buvo įteiktos spe-
300 iki 500 Lt arba admi- netinkamu, kaip 500 policijos pareigū- katastrofos Libijos Tripolio oro katastrofą, skrido iš Pietų Afri-
nistracinis areštas nuo nų. Eitynėse „Už lygy- uoste, vakar po kelių operaci- kos Respublikos į Libiją. Nelai-
cialiųjų tyrimo komisijų, spren- 15 iki 30 parų, už ant- skatinantį smurto kul- bę“ dalyvavo apie 350 jų atsibudo ir buvo sutrikęs, mės aplinkybės nėra tiksliai ži-
dusių siūlymus pradėti apkaltas
parlamentarams Aleksandrui Sa-
rąjį pažeidimą – 100–
300 Lt bauda.
tūrą politikoje. žmonių, kuriuos pasi-
tiko apie 1000 priešiš-
tačiau medikai jo būklę vadi-
no stabilia.
nomos, tačiau orlaivio juodosios
dėžės buvo surastos ir perduo-
charukui ir Linui Karaliui, patvir- Kadangi bausmės A.Kubilius yra užsiminęs, jog K.Uoka kai nusiteikusių protes- Vaikui po avarijos, per ku- tos nelaimę tiriantiems parei-
tintos išvados, kartu su Seimo nesisumuoja, didžiau- gali būti išmestas iš partijos. tuotojų. rią žuvo 103 žmonės, keliose gūnams.
nutarimo projektu ir kitais do-
kumentais. Komisijos trečiadie-
nį nusprendė, jog šie Seimo na-
riai nusipelno apkaltos. Šių išva-
dų svarstymas yra numatomas
gegužės 18 dieną vyksiančiame
Seimo plenariniame posėdyje.
L.Karalius, komisijų nuomone,
nusipelnė apkaltos, nes oficialiai
nieko neinformavęs Seimo sesi-
jos metu išvyko poilsiauti į Aziją
ir paliko savo balsavimo kortelę.
A.Sacharukas ja neteisėtai 11 kar-
tų balsavo už kolegą.

Išvadino „višta“

Konservatorius-krikdemas Man-
tas Adomėnas vakar Seimo sa-
lėje atsiprašė socialdemokratės
Birutės Vėsaitės už tai, kad pava-
dino ją „višta“. Atsiprašydamas
M.Adomėnas pripažino, jog jo el-
gesys buvo nederamas ir žemi-
nantis Seimo nario vardą. „Višta“
M.Adomėnas socialdemokratei
rėžė šiai antradienį kalbant Vy-
riausybės ataskaitos svarstymo
metu. Vakar parlamentaras aiški-
no negalėjęs iškart atsiprašyti par-
lamentarės ir Seimo, nes esą pasi-
baigus posėdžiui mikrofonai jau
buvo išjungti. M.Adomėno elge-
sį svarstys Seimo Etikos ir proce-
dūrų komisija.

Tomas Balžekas Redakcija Vilniuje Kauno biuras Klaipėdos biuras Reklama Leidėjas: Tiražas – 50 000.
Generalinis direktorius Tel. (8-5) 210 5896 Tel. (8-37) 243 000 Tel. (8-46) 257 900 Tel. Vilniuje (8-5) 210 5895 UAB „15 minučių“, ISSN 1822-2749.
t.balzekas@15min.lt Faks. (8-5) 210 58 97 Faks. (8-37) 207 887 Faks. (8-46) 257 800 Tel. Kaune (8-37) 207 886 A.Goštauto 40 B, 01112 Vilnius.
Dienraštis platinamas Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
redakcija@15min.lt kaunas@15min.lt klaipeda@15min.lt Tel. Klaipėdoje (8-46) 257 800 Tel. 210 58 94. Faks. 210 58 97.
Asta Bliūdžiutė Redakcija neatsako už reklamos
A.Goštauto 40 B, Kęstučio g. 58, H.Manto g. 31, reklama@15min.lt info@15min.lt
Vyr. redaktorė
01112, Vilnius 44305, Kaunas 92236, Klaipėda skelbimai@15min.lt www.15min.lt turinį ir klaidas.
a.bliudziute@15min.lt

Taip dienraštyje žymimi


Jurga Vaičiūtė
Dienos redaktorė
„15min” – pirmasis nemokamas
dienraštis Lietuvoje, kurio tiražą kasmet
255300 nuolatinių skaitytojų per dieną Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
$
užsakomieji straipsniai j.vaiciute@15min.lt audituoja UAB „Ernst & Young Baltic“. „TNS Galup“, Nacionalinis skaitytojų tyrimas, 2010 m. žiema
2010 GEGUŽĖS 14 D., PENKTADIENIS

8 / SKELBIMAI

Mokslas Statyba, remonto darbai


„Žinija“ MC kveičia į kalbų kursus Vairavimo mokykla „Dorkanas“ kvie- Aukščiausios kokybės PLASTIKINIAI Įstikliname balkonus berėmėmis Sienų, grindų apšiltinimas į oro tarpus.
- OLANDŲ, NORVEGŲ, PORTUGALŲ, čia į A, A1, B, BE, C, CE ir D kategorijų LANGAI, DURYS, BALKONŲ STIKLINI- ir rėminėmis stumdomomis sis- EKOvata, termoputa, polistireno granu-
ARABŲ, ŠVEDŲ, DANŲ, ANGLŲ, IS- vairavimo kursus. Registruokis dabar MAI pigiai. www.statchema.lt . Tel. temomis. Tel.: 8 5 2303060, 8 620 lėmis. 1 kv.m - nuo 7 Lt. Konsultuojame
PANŲ, ESTŲ, KINŲ, SUOMIŲ, LATVIŲ, ir gauk iki 10% nuolaidą! Tik nauji 8 639 11911. 87003. Daugiau informacijos www. visoje Lietuvoje. Tel. 8 689 68528.
LENKŲ, TURKŲ, JAPONŲ ir kt. Tel.: automobiliai. Kursai išsimokėtinai. Balkonų stiklinimas berėme slankio- app.lt.
8 5 2627924, 8 600 22530, www. KET mokymasis nuotoliniu būdu. Vai- Vidaus durys: pušinės, faneruotos,
jančia aliuminio sistema. www.balko- MAŽIAUSIOMIS KAINOMIS! Bitumi- laminuotos. Pigiai. Montavimas ir
zinija.lt. ruotojų, pažeidusių KET reikalavimus, nustiklinimas.com, tel.: 8 5 2760432,
mokymas. www.dorkanas.lt, tel. 85 nių stogų dengimas ir renovacija. pristatymas per 3 d. www.duryspi-
„ŽINIJOS“ MOKYMO CENTRE ANGLŲ 8 614 31411. Bituminė danga visų tipų stogams. giau.lt. Tel. 8 652 92016.
2340505, Antakalnio g. 54.
KALBOS KURSAI PRADEDANTIESIEMS Dengiame stogus bitumine prilydomaja WWW.BALTICROOF.LT, Tel. 8 620

KRIZIŲ
TIK 350 LT. Tel.: 8 5 2627924, 8 600 Kviečiame visus vaikus nuo 5-18m. žaisti danga. Dirbame visoje Lietuvoje. Sutei- 43518.
22530, www.zinija.lt. tenisą. Renkamos naujos grupės. Tel. kiame garantiją. Tel. 8 606 73000.
8 603 38403. Nuolaidos. Betonavimas, mūras, sto-
Masažuotojų kursai visoje Resbublikoje,
turintiems ir neturintiems medicininio
Grindų betonavimas, kokybiškai,
greitai. Tel. 8 679 74188.
gų dengimas, apšildinimas, trinkelių
klojimas, apdaila, renovacija. Tel.: ĮVEIKIMO
CENTRAS
išsilavinimo. Tel. 8 676 41491. Vilniaus „Rasos“ specialioji mo- 8 648 08363, 8 648 08312.
kykla priima mokytis 7-21 metų Meistro pagalba: santechnika, elektra,
TEVELIŲ DĖMĖSIUI! JŪSŲ VAIKELIAI vaikus, turinčius protinę negalią. buitinė technika, tvirtinimai, apdai- Šarvuotos durys, grotos, tvoros, vartai,
DAR NEPASIRUOŠĘ MOKYKLAI? PE-
PĖS ILGAKOJINĖS MOKYKLĖLĖ 5-7
Mokykla suteikia specialųjį pa- la t.t. Išsikvieskite meistrą tel. 8 618 turėklai, krosnys pirtims, laiptinės. Tel. www.krizesiveikimas.lt
8 698 36183.
METUKŲ VAIKAMS ORGANIZUOJA
grindinį išsilavinimą. Galima įgyti
šaltkalvio ir siuvėjos specialybes.
00700. Tel. 8 640 51555
PRIEŠMOKYKLINES GRUPES VASAROS Mokiniams skiriamas bendrabutis
METU (birželio - liepos mėnesiais).
Norinčius lankyti prašome registruo-
ir nemokamas maitinimas 4 kartus
per dieną. Vilnius, Vitebsko g. 19,
Paslaugos
tis jau dabar. Tel.: 8 5 2627924, 8 tel. 8 5 2610980. Metodas G.Šičko! Užtikrina beveik 100 Profesionalios foto ir video paslau- Taisau mikrobangų krosneles ir au-
600 22530, www.zinija.lt. proc. blaivybę, nerūkymą, blaivybę nuo gos. www.sreklamos.lt . Tel. 8 677 tomatines skalbimo mašinas. Pirksiu
narkotikų. Metodas negydomasis, me- 04142. sugedusias. Be poilsio dienų. Tel. 8
Kviečiame vaikinus, turinčius 14 todistas V. Čepelov. Tel.: 8 5 2620251, 672 81883.
Vairavimo mokykla „DRAIVERIS“ metų, baigusius 5, 6, 7, 8, 9 ir 10 8 601 95262. Kokybiškai siuvu, taisau, dažau odinius
A1, A, B, C, CE kat. C ir CE kat. vai- klasių, mokytis VILNIAUS KOMU- drabužius. Vilnius, tel.: 8 5 2341471, Televizorių remontas kliento namuose.
ruotojų profesinis mokymas. Kalva- NALINIŲ PASLAUGŲ MOKYKLOJE. Nemokamai išvežame nebenaudo- 8 611 14249. Iškvietimas nemokamas. Suteikiame
rijų g. 143 – 313, tel.: 8 5 2700105, 8 Specialybės: santechnikai, suvirin- jamą buitinę techniką – šaldytuvus, garantiją. Tel.: 8 634 69625, 8 683
640 26689. Švitrigailos g. 3, tel.: 8 5 tojai, elektromontuotojai, komu- skalbykles, virykles ir kitus elek- NAMŲ IR SODO NAMELIŲ PRIDAVIMAS 70648.
2127394, 8 652 84426. Vilnius. El.p. nalinio ūkio paslaugų darbuotojai. tronikos prietaisus. Dirbame ir su VALSTYBINEI KOMISIJAI, TECHNINĖ
info@draiveris.lt, www.draiveris. Stipendija 99 Lt. Adresas Pakalnės įmonėmis. Tel. 8 641 99000. PRIEŽIŪRA. TEL. 8 600 20022. Vonių restauravimas jūsų namuose.
lt. TAIKOME NUOLAIDAS! g. 3, Vilnius, tel. 8 5 2497446. Taikome nuolaidas, garantiją. 16
SKOLINAME pinigus BE UŽSTATO. metų patirtis. Tel.: 8 5 2422383, 8
UAB REGSINA. Įvairių baldų monta- Iki 500 Lt. Paskola tą pačią dieną. 688 29271.
VILNIUS, tel. 8 648 32218.
Perka vimas, baldų projektavimas, krovinių
pervežimas, perkraustymas. Tel. 8 Plytelių klijavimas, visi apdailos
„TORLINA“ brangiai perka juodųjų ir spalvotųjų METALŲ LAUŽĄ. Nuo 2 689 49634, www.regsina.lt. darbai. Vilnius, tel. 8 672 39142.
t išsivežame patys. Išvežame senus automobilius. Meistrų g. 6, Vilnius
(Vtorčermetas), tel. 8 611 39330, 8 5 2165712.
BRANGIAI SUPERKAME JUODOJO METALO LAUŽĄ, SPALVOTĄ METALĄ, EL.VARIKLIUS,
AKUMULIATORIUS. PATYS IŠSIVEŽAME. TEL. 8 615 35960.
NEBRANGIAI PIRKSIU GERĄ DVIRATĮ. SIULYKE TEL. 8 600 99182. Ieško darbo
Perkame mišką su žeme arba iškirtimui visoje Lietuvoje. Tel. 8 698 55325, 31 m. vyras (dirbantis slenkančiu
www.dzukijosmediena.lt. grafiku) ieško papildomo darbo.
Galiu dirbti statybos srityje, pramo-
nėje. Domina tik rimti pasiūlymai.
Turiu automobilį, B kategorija. Tel.
Gyvūnai 8 607 67141.

Grožis, sveikata
KARDIOLOGINĖ REABILITACIJA! KMU
Psichofiziologijos ir reabilitacijos
instituto klinika siūlo gydytis ir
ilsėtis PALANGOJE. Para tik 98 Lt!
Įskaičiuota: gydytojo konsultacija,
gydymas, procedūros, gyvenimas su
maitinimu (3k./d.) Informacija tel.: 8
460 30027 arba 8 618 41860.

Parduoda
Siūlo darbą Parduodame kieto kuro pirties kros- KALVIŠKI DARBAI: vartai, tvoros, Parduodami poroloniniai čiužiniai Vištų kumpeliai - 4.9, vištų sparne-
Logistikos įmonė Vilniuje vasaros se- Reikalinga pardavėja prekiauti mobi- neles su vandens talpa iš nerūdijančio turėklai, baldai ir metalinės laiptų 200x80x10 cm. Savanorių pr. 174A, liai - 4.59, sprandinė - 10.80, šon-
zonui ieško patyrusio mikroautobuso liuosiuose ūkininkų turgeliuose rūkytais metalo. Kaina nuo 750Lt. Tel. 8 647 konstrukcijos. Tel. 8 654 72829. Vilnius. Tel.: 8 652 09611, 8 650 kauliai - 7.90, grill dešrelės - 3.99,
vairuotojo su B kategorija. Darbo po- mėsos gaminiais. Tel. 8 670 38433. 29620. Mulčių (smulkintą pušų žievė), kom- 64544. pangasijos filė - 5.99, menkės filė
būdis: išvežioti ir surinkinėti prekes postinę žemę 50 l. – 10 Lt. (maišeliais) s/o - 6.90, lašišos š/r - 3.99. Kaina su
Vilniaus regione. Gyvenimo aprašymus Siūlomas darbas Italijoje merginoms Parduodame malkas: uosio, beržo, Pigūs televizoriai. Didelis pasirinkimas.
juodalksnio, spygliuočių. 2-3 m ilgio Atvežame. Tel. 8 604 95317. Mažai naudoti. Remontas. Garantija. PVM! Mindaugo g. 42, Vilnius. Tel.:
siųsti el.p. darius@venipak.lt. nuo 18 m. Atlyginimas nuo 2000 eurų
per mėnesį. Tel. 8 670 95992. rąsteliais. Mažiausias kiekis 30 kub.m. Stanevičiaus g. 42, Vilnius Tel.: 8 5 8 5 2151873, 8 616 06460.
Naujam telekomunikacijų projektui Tel.: 8 687 42930, 8 686 24515. 2483135, 8 687 78050.
reikalingi jauni, ryžtingi pardavimo Siuvimo įmonei rekalingos kvalifikuotos
vadybininkai. Patirtis nebūtina. Tel. siuvėjos ir lygintojos. Vilnius, tel.: 8 5 Parduodamas čekų gamybos alaus
8 648 92741. 277879, 8 652 21564. BALKONŲ STIKLINIMAS. Slankio- bravoras (70 tūkst. Lt). Tel. 8 639
jantys švediški anoduoto aliuminio 48897.
Nemokamas įdarbinimas Olandijoje! Spausdinimo paslaugų agentūrai rei- profilių langai. Pertvarų, terasų
Žemės ūkio dabai moterims. Tel. 8 5 kalingas pardavimų vadybininkas. Pri- montavimas. PLASTIKINIAI LAN-
2131164, www.qbis.lt. valumas darbo patirtis reklamos arba GAI. ŠARVUOTOS DURYS. www.
leidybos srityse. CV siųsti el.p. mikas@ sistemax.lt, el.p. info@sistemax.
NNB.LT ieško daugiabučių administra- mprint.lt. lt. Lukšio g 16 - 409 kab. (4 a.),
vimo specialisto. Specialiosios statybos Vilnius. Tel.: 8 600 23883, 8 608
tech. priežiūros kvalifikacijos atestatas UAB „Fortesta“ ieško mūrininkų dar-
71644.
būtinas. Tel. 8 604 46270, el.p. inga@ bui Lenkijoje. Tik brigados. Tel. 8 610
nnb.lt. 23311.

NORTHWAY MEDICINOS CENTRAS Šiau- Naujuose sandėliuose reikalingi:


rės miestelyje skubiai ieško bendrosios sandėlininkai - prekių priėmėjai
praktikos slaugytojos antraeilėms pa- ir prekių surinkėjai. Abiejoms
reigoms darbui su gyd. specialistais. pozicijoms reikalinga bent 1 m.
Cv siųsti el.p. karjera@nmc.lt, tel. 8 5 patirtis pramoninių, maisto prekių
2660578. ar alkoholinių gėrimų sandėliuose.
Muzikos instrumentų pardotuvei „Mu- Darbas slenkančiu grafiku. Vilnius,
zikos faktorius“ reikalingi pardavėjai Minsko pl., tel. 8 5 2113114. El.p.
- konsultantai, CV siųsti el.p. nele@ dbc@girteka.lt.
muzikosfaktorius.lt.
2010 GEGUŽĖS 14 D., PENKTADIENIS

SPORTAS / 9
„Atletico“ šventė
LKL finale – lygiosios
AURIMAS
TAMULIONIS „Žalgirio“ treneriu vakar dirbo D.Šalenga (su kam.). A.Koroliovo nuotr.
a.tamulionis
@15min.lt

Be trenerių likę Kauno „Žalgirio“


krepšininkai atsisakė iškelti bal-
tą vėliavą Lietuvos krepšinio ly-
gos (LKL) finalo serijoje. Chaose
pastarosiomis dienomis gyvenę
kauniečiai vakar namuose su dvi-
gubu užsidegimu 83:70 laimėjo
UEFA Europos lygos turnyro finale Hamburge (Vokietija) triumfavo ketvirtąsias finalo rungtynes ir
Madrido „Atletico“ (Ispanija) vienuolikė, po pratęsimo 2:1 (1:1, 1:0) pa- išlygino serijos iki keturių per-
laužusi Londono „Fulham“ (Anglija) klubą. Abu įvarčius nugalėtojams galių rezultatą – 2:2.
pelnė Diego Forlanas (nuotr. d.) (32 ir 116 min.). AFP/Scanpix nuotr.
Į pergalę žalgiriečius va-
klasifikuoti skelbimai /pranešimai kar vedė kapitonas Dainius
Šalenga, kuris derinius ko-
mandai braižė pasikeisdamas
su Marcusu Brownu.
Stoti prie „Žalgirio“ vai-
ro labiausiai patyrę kaunie-
čių žaidėjai buvo priversti po
to, kai komanda po trečiųjų „Malonu, jog iškovojo- šyti po rungtynių protoko- dymų priartėti, išsaugojo iki
LKL fi nalo rungtynių Vilniu- me pergalę, bet tai nereiškia, lu. Ar ir toliau turėsiu užim- pat mačo pabaigos.
je liko be trenerių. jog gali laimėti tik žaidėjai, o ti šias pareigas? Nežinau, ne „Pasakysiu atvirai – šian-
Darius Maskoliūnas ant- treneriai visose komandose nuo manęs tai priklauso. Nė- dien mes neturėjome jokių
radienį buvo atleistas, o nesu- yra pastatyti veltui. Jie dir- ra lengva ir žaisti, ir treniruo- šansų nugalėti. Kabindavo-
tikdamas su klubo savininko ba savo darbą, žaidėjai sa- ti“, – po rungtynių pasakojo mės, tačiau galutinai perim-
verslininko Vladimiro Roma- vo. Aš nenoriu būti treneriu, D.Šalenga. ti iniciatyvos į savo rankas
novo siūlymu perimti koman- aš noriu būti žaidėju, tačiau „Mačą laimėjome dėl savo neturėjome galimybių. Ga-
dos vairą vyr. trenerio asisten- pagal LKL nuostatus aš vie- nusiteikimo ir todėl, jog mums liu tik pagirti „Žalgirio“ vy-
tas Gvidonas Markevičius va- nintelis galiu paprašyti mi- beveik viskas pavyko. Susi- rus, kurie tokioje situacijoje
kar ryte atsistatydino. nutės pertraukėlės, pasira- klosčiusi situacija mus pri- sugebėjo mobilizuotis ir su-
vertė mobilizuotis“, – pridūrė žaisti labai protingai, racio-
LKL FINALO KETVIRTOSIOS RUNGTYNĖS 33 metų krepšininkas. naliai. Tačiau serija nesibai-
gė, o mes vis dar turime na-
Serija nesibaigė
ŽALGIRIS LIETUVOS RYTAS mų aikštelės pranašumą“, –
Kaunas Vilnius Kauniečių pranašumas va- sakė šalies čempionų titulą

83:70
(FINALO SERIJA – 2:2)
kar išryškėjo antrajame mačo
kėlinyje. Pasiaukojamai kovo-
ję žalgiriečiai susikrovė dvi-
ginančių vilniečių strategas
Rimas Kurtinaitis.
Penktosios LKL fi nalo se-
ženklę persvarą (28:18), ku- rijos rungtynės pirmadienį,
REZULTATYVIAUSI ŽAIDĖJAI rią, nepaisant visų Vilniaus gegužės 17 dieną, vyks Vilniu-
Marcusas Brownas 17 Igoris Miloševičius 14
„Lietuvos ryto“ ekipos ban- je, „Siemens arenoje“.
Dainius Šalenga 13 Artūras Jomantas 10
Travisas Watsonas 10 Aronas Baynesas 10
www.15min.lt/g10381
Kitos finalo serijos varžybos įvyks gegužės 17 dieną, Vilniaus „Siemens arenoje“ Surinkę šį adresą, rasite krepšinio rungtynių fotogaleriją

klasifikuoti skelbimai
Pranešimai Nekilnojamasis turtas
Pamestas E.Markevičiaus individualios įmonės įregistravimo pažymėjimas, Išnuomojamas 2 kambarių butas centre. Parduodu arba keičiu butą Druskinin-
identifikavimo kodas 2369554. Pažymėjimą laikyti negaliojančiu. Buitinė technika, visi baldai, internetas, kuose, miesto centre, į butą Vilniuje.
Vilniaus miesto 4 apylinkės teismo teisėja Diana Savickienė įteikia atsakovui patogumai. Iš komunalinių paslaugų Keičiant galiu mokėti priedą. Tel. 8
Boleslavui Kapustai ieškinio nuorašą bei prie jo pridedamus dokumentus dėl mokėti tik už elektrą. Yra pečius. Kaina 650 78244.
1 014,26 Lt įsiskolinimo, bei 109,92 Lt palūkanų bei, vadovaujantis Grąžintinų 500 Lt. Tel. 8 682 26561, Vilnius.
lėšų, susidariusių įgyvendinant Europos Sąjungos žemės ūkio fondų priemones, IŠNUOMOJU VIENO KAMBARIO BUTĄ Nebrangiai parduodu 69 kv.m gerai
administravimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 SU KAI KURIAIS BALDAIS IR BUITINE suremontuotą, šviesų butą antra-
m. vasario 13 d. nutarimu Nr. 137 (Žin., 2008, Nr. 23-851; 2009, Nr. 121-5200), TECHNIKA KLAIPĖDOJE, SULUPĖS me aukšte Klaipėdos Senamiestyje
13-14 punktais, palūkanų, kurių dydis kievienam ketvirčiui nustatomas Lietuvos GATVĖJE. TEL. 8 613 11993. prie pat Teatro aikštės, yra vieta
Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu ir skaičiuojamų nuo 2010 m. kovo 4 d. mašinai. Po butu pirmame aukš-
iki tos kalendorinės dienos, kurią grąžintinos lėšos visiškai susigrąžinamos, nuo Parduodamas 1 kambario butas Dzūkų te yra 30 kv.m neįrengta patalpa.
negrąžintos skolos sumos išieškojimo, pateiktą ieškovės Nacionalinės mokėjimo g., 36 kv., su visais patogumais, 99 000 Name tik trys gyventojai. Tel. 8
agentūros prie Žemės ūkio ministerijos, ir paneša, kad atsakovas privalo per Lt, tel. 8 686 15605. 623 92031.
30 dienų nuo šio skelbimo išspausdinimo dienos pateikti teismui atsiliepimą
į ieškinį. Be pateisinamos priežasties nepateikus atsiliepimo, teismas turi teisę
priimti sprendimą už akių. Kita
PRIVATŪS SENELIŲ NAMAI PRIIMS GYVENTOJUS, KURIEMS REIKALINGA GLOBA
IR SLAUGA. KAINA SUTARTINĖ. TEL. 8 656 81050.
Baldai
Psichologinė konsultacija. Tel. 8 603 10733, Vilnius, Verkių g.
Kietų ir minkštų nestandartinių baldų gamyba. Lvovo g. 11, Vilnius www.ebal-
dai.eu, tel. 8 675 53794.
Jauna Pralgauskų šeima prašo pagalbos, nes tai - vienintelė galimybė
Nebrangiai gaminame nestandartinius korpusinius baldus (virtuvės, prieš- padėti jų sūnui Astijui, kuriam reikalinga kochlearinė implantacija (klau-
kambario spintas, ofisus). Tel.: 8 687 71808, 8 686 44730. sos implantai). Vieno implanto kaina – apie 78 000 Lt. Jaunai šeimai,
kurioje dėl vyrą ištikusios nelaimės, yra tik vienas dirbantysis, tai labai
dideli pinigai. Šeima prašo paremti, pervedant pinigus į Labdaros
Transportas ir paramos fondo „Saulė danguje“sąskaitą: LT804010043300087158,
kodas 300100911, adresas Birutės g. 5, Akmenė. Visa Jūsų suteikta
AUTOMOBILIŲ SUPIRKIMAS 1990 - Parduodu automobilį„Golf“, 1989 metų, finansinė parama bus skirta Pralgauskų sūnaus operacijai finansuoti.
2010 m. SKUBIAI IR BRANGIAI. Tel. variklis 1.8 litro, 2 durys, važiuojantis. Informacija tel.: 8 670 46688, 8 683 23573.
8 654 40004.
Kaina 700 Lt. Tel. 8 655 00631.
AUTOMOBILIŲ SUPIRKIMAS. Gali būti
SUPERKAME ĮVAIRIŲ MARKIŲ AU-
su defektais. Atsiskaitome iš karto. Tel.
8 675 71801. TOMOBILIUS. GALI BŪTI DAUŽTI,

.
SU DEFEKTAIS ARBA NEVAŽIUO-
Brangiai ir greitai superkame įvairių JANTYS. PASIIMAME PATYS. ATSI-
markių automobilius. Tvarkingus,
daužtus. Atsiskaitome iš karto. Tel. 8
677 22776.
SKAITOME IŠ KARTO. VILNIUS, TEL.
8 607 09227. skelbkites
Superkame įvairių markių automo-
Greitas supirkimas naudotų auto- bilius. Tvarkingus, važiuojančius, ne-
mobilių ir mikroautobusų. Galima važiuojančius, neeksplotuojamus,
su defektais. Atsiskaitome iš karto. bei daužtus. Tel. 8 645 61877. Mokamos linijos telefonu
Tel.: 8 607 73311, 8 670 96842. Pasiskelbti galite ir iš fiksuotojo ryšio telefono.
Vežame žvyrą, smėlį, skaldą, juodže-
Nebrangiai pervežame baldus, piani- mį, betoną, malkas. Išvežame staty-
nus ir kita. Krovėjai. Išvežame šiukšles. bines šiukšles. Tel. 8 679 74188. 8 900 84001 - 20 Lt sąskaita,
Tel.: 8 5 2619780, 8 650 16240, 8 601 (skelbimas iki 20 žodžių).
34981.
SUPERKAME ĮVAIRIŲ MARKIŲ 8 900 88020 - 40 Lt sąskaita,
Nebrangiai, profesionaliai teikiame per- AUTOMOBILIUS. TVARKINGUS
kraustymo paslaugas. Vežame krovinius IR SU DEFEKTAIS. SUTVARKOME (skelbimas iki 20 žodžių).
(nuo 1 iki 6 t). Krovėjų paslaugos. Tel.: DOKUMENTUS, ATSISKAITOME IŠ
8 689 72666, 8 616 49649. KARTO. Tel. 8 676 71261.
2010 GEGUŽĖS 14 D., PENKTADIENIS

10 / PRAMOGOS

Prieštaringa Kanų kino fiesta


Salma HAYEK Timas BURTONAS Kate BLANCHETT
KARINA
ZIMINAITĖ
Atidaryme nedalyvavo
Lietuviai nekantrauja sužinoti, ar sulauks deramo dėmesio dizaine-
k.ziminaite rio Juozo Statkevičiaus suknelių į kelionę pasiėmusi „Kino pavasa-
@15min.lt rio“ geriausia aktore tituluota Edita Užaitė (nuotr.).
Aktorė anksčiau yra prasitarusi, kad Kanuose norėtų užmegzti nau-
Pietų Prancūziją kaip ir kasmet už- dingų pažinčių. Kaip ketvirtadienį „15min“ sakė Kanuose viešintis
plūdo pasaulinio lygio žvaigždžių „Kino pavasario“ vykdomasis direktorius
desantas. Į 63-iąjį kasmetinį Kanų Algirdas Ramaška, nors atidarymo šven-
kino festivalį atvyko kino, mados ir tėje ir nedalyvavo, lietuvių delegacija jau
pramogų verslo garsenybės. spėjo pamatyti daugybę garsių žvaigž-
džių. E.Užaitė taip pat dar neišsi-
Tiesa, kaip pabrėžia Tele- traukė gražiausių apdarų. „Visi
graph.co.uk, Kanų kino fiesta valio žiuri pirmininkas. ribų“ buvo kaltintas prancū- nariai su T.Burtonu priešakyje, buvo labai pavargę, nėjome
gana prieštaringas renginys. Kita vertus, jau dabar spė- zų ir alžyriečių pasipriešinimo Natalie Imbruglia, Eva Longo- į atidarymą, nes ten viskas la-
Čia puiki vieta skandalams, liojama, kokie bus šiųmečiai karo faktų klastojimu. ria, Salma Hayek su vyru, Jea- bai sudėtinga, maža to, kad rei-
žvaigždėms pasireklamuoti, Kanų skandalai – ar apdova- Trečiadienio vakarą Kanų nas Claude‘as Van Damme‘as, kia labai puoštis, eiti porą valan-
pranešti apie santykius, žo- nojimą pelnys rusų režisierius kino festivalis buvo atidarytas Helen Mirren ir daugybė ki- dų anksčiau. Edita buvo supla-
džiu, daryti viską, kad nelik- Nikita Michalkovas, kurį ko- su Holivude kurto režisieriaus tų. Agentūros BNS duomeni- navusi ketvirtadienį ryte žiūrėti
tų nepastebėtos. Dėl gausybės legos kaltina per didele bičiu- Ridley Scotto fi lmo „Robinas mis, į 12 dienų vyksiančią ki- filmą, tad taip pat į atidarymą
nėjo. Tik buvome nuėję pa-
ore tvyrančių intrigų neretai lyste su Rusijos premjeru Vla- Hudas“ premjera. no fiestą Kanuose atvyko ir ki-
žiūrėti, kaip renkasi svečiai,
kinas lieka tik antrajame pla- dimiru Putinu, galbūt spaudos Raudonuoju kilimu į iškil- tų garsenybių, tarp kurių Sea-
matėme Salmą Hayek, Rus-
ne. Kad šiemet taip nenutiktų, antraštes sudrebins Alžyro re- mingą ceremonija žengė fi l- nas Pennas, Mickas Jaggeris,
sellą Crowe su kolegomis“,
pavesta rūpintis režisieriui Ti- žisierius Rachidas Bouchare- mo kūrybinė grupė, aktoriai Naomi Watts, Woody Alle- – sakė A.Ramaška.
mui Burtonui, kuris yra festi- bas, kurio filmas „Už įstatymo R.Crowe, Cate Blanchett, žiuri nas ir kiti.

tv gegužės 15 d. www.15min.lt/tvprograma

06.20 Teleparduotuvė. 06.35 Animacinis serialas „Yu- 06.25 Dienos programa. 06.30 Animacinis serialas „Šiu- 06.44 Programa. 06.45 Televitrina. 07.05 Sveikatai ir 08.00 Kelias. 08.15 Animacinis serialas „Tufiai ir Tuniai“ 08.00 „Teletabiai“. 09.00 Kertinis akmuo. 09.30 Duok
Gi-Oh! GX“ (40) (N-7). 07.00 Animacinis serialas „Raga- pininis“ (6). 06.55 Animacinis serialas „Nenuorama Džu- laimei (kart.). 08.00 Animacinis serialas „Kapitonas Ma- (48). 08.30 Animacinis serialas „Paslapčių sodas“ (56). leteną! 10.00 Geras laikas. 10.30 Pagaminta Lietuvoje.
nosio mokykla“ (3). 07.25 Animacinis serialas „Bakuga- nė Li“ (23). 07.20 Animacinis serialas „Bazas Šviesmetis las“ (kart.). 09.00 Dokumentinių filmų ciklas „Valstybės 09.00 Švarus pienas. 09.30 Gimtoji žemė. 10.00 Ryto 11.00 Penktoji pavara. 11.30 Reporteris. (kart.). 12.15
nas“ (2/3). 07.55 TV serialas „H2O“ (35, 36). 09.00 Apie ir Žvaigždžių komanda“ (26). 07.45 Animacinis serialas kelias“ (kart.). 10.00 Autopilotas. 10.30 Šeštadienio suktinis. 11.25 Mūsų miesteliai. Nemėžis. 12.15 Pulsas. „Naša Raša“ (N-7). 13.10 Skonio reikalas. 14.00 Doku-
ūkį ir bites. 09.30 Mamyčių klubas. Laida šeimai. 10.00 „Antinas Gudruolis“ (18). 08.10 Animacinis serialas „Fi- rytas. 11.30 TV serialas „Juodasis riteris“ (N-7) (kart.). 12.45 TV serialas „Labiau už viską“ (42). 13.45 Klau- mentinis serialas „Pasaulio didžiausieji. Oro uostai“ (N-
Filmas vaikams. „Šailas“. Nuotykių drama. JAV, 1996 m. nas ir Ferbis“ (44). 08.35 Animacinis serialas „Dinozau- 12.25 TV serialas „Nacionalinio saugumo agentas VI“ simėlis. Ką žinote apie policiją? Vedėjas J.Jankevičius. 7). 15.00 Dokumentinis serialas „Mitų griovėjai“ (130).
11.40 „Dideli pinigai“. Komedija. JAV, 1992 m. (N-7). rų karalius“ (24). 09.00 Karoluko ir Pencės rytas. Laida (N-7) (kart.). 13.25 „Dinotopija: plėšikai“ (1). Nuotykių. 14.00 TV serialas „Jūrų žvalgas“ (2/22). 15.00 Istorinė 16.00 Žinios. Orai. 16.05 TV serialas „Policijos nuovada“
13.20 „Kaip vesti milijonierę“. Komedija. JAV, 2000 m. vaikams. 09.30 Žalioji akademija. 10.00 Kino pusryčiai. JAV, 2003 m. (N-7). 15.30 Juokingiausi žmonės ir gy- dokumentika. „Hitleris ir Stalinas. Kova dėl viešpatavi- (7/11) (N-7). 17.00 Žinios. Orai. 17.10 Lietuvos futbolo
15.05 Juokingiausi Amerikos namų vaizdeliai. 15.40 Animacinis f. „Beprotiškas kiškio Kvankos filmas“. 11.35 vūnai. 16.00 Tarp miesto ir kaimo (kart.). 16.30 To dar mo“ (2). Vokietija, 2008 m. 16.00 Žinios (su vertimu į federacijos taurės finalas. Panevėžio „Ekranas“ - Vilniaus
Be grimo (N-7) (kart.). 16.30 Gyvenimas yra gražus „Karalius Ralfas“. Komedija. JAV, 1991 m. 13.45 TV se- nebuvo... (kart.). 17.00 Ekstrasensų mūšis. Sensacijų šou gestų kalbą). 16.05 Orai. 16.10 Sveikinimų koncertas. „Vėtra“. Tiesioginė transliacija iš Kauno. Per pertrauką -
(N-7) (kart.). 17.10 TV serialas „Moterų alėja“ (2/37-39) rialas „Kremas“ (6). 14.50 TV serialas „Deginanti aistra“ (kart.). 18.00 Nepatvirtinta diagnozė. Sensacijų doku- 18.15 Aerodromas. 19.25 Kelias į 2010 m. FIFA pasau- Žinios. 19.00 Žinios. Orai. 19.10 Teritorija. 20.00 Žinios.
(N-7). 18.45 TV3 žinios. 18.50 TV3 sportas. 18.55 TV (149, 150). 17.00 Švarūs pinigai. TV žaidimas. 17.45 mentika (N-7). 19.00 Dok. serialas „Ką daryti?“ (N-7). lio futbolo čempionatą. 9 dalis: Slovakija ir Slovėnija, 10 Orai. 20.10 „Super L.T.“ (N-7). 21.00 Reporteris. 21.28
orai. 19.00 Šeimų dainos. Muzikinis šou. 21.00 „Kita- Superkakadu (N-7). 18.45 Žinios. 18.55 Sportas. 18.58 20.00 Žinios. 20.11 Sportas. 20.14 Orai. 20.15 TV seri- dalis: Dramblio Kaulo Krantas ir Hondūras. 20.25 Loterija Orai. 21.30 „Gali būti“. Drama. Rež. C.Klapischas. Vaid.
pus ringo“. Drama. JAV, Vokietija, 2004 m. (N-7). 23.15 Orai. 19.00 Žvaigždžių duetai IV. Muzikinis šou. Vedėjai alas „Nacionalinio saugumo agentas VI“ (7) (N-7). 21.20 „Perlas“. 20.30 Panorama. 20.50 Sportas. 20.55 Orai. J.P.Belmondo, R.Duris, J.Depardieu. Prancūzija, 1999 m.
„Dangus“. Trileris. Vokietija, Italija, Prancūzija, 2002 m. I.Jankauskaitė ir R.Vilkončius. 22.15 „Laikrodinis mecha- „Meilė su antspaudu „Visiškai slaptai“ (1). Trileris. Rusija, 21.00 Pasaulio panorama. 21.30 Duokim garo! Finalas. (N-14). 23.45„Velnio atstumtieji“. Siaubo. Rež. R.Zombie.
(N-14). 01.15 „Staigus puolimas“. Veiksmo. JAV, 1992 m. nizmas“. Veiksmo. JAV, 2001 m. (N-14). 00.15 „Grąžinkit 2008 m. (N-14). 23.30 „Leopardo būrys“. Veiksmo. Italija, Tiesioginė transliacija iš Rumšiškių. 00.00 Programos Vaid. D.Trejo, S.Haigas, D.Sheridanas, B.Moseley. JAV, Vo-
(N-14). 03.00 Programos pabaiga. šlovę“. Komedija. JAV, 2003 m. (N-7). Vokietija, Šveicarija, 1985 m. (N-7). 01.35 Bamba(S). pabaiga. kietija, 2005 m. (S).

tv gegužės 16 d. www.15min.lt/tvprograma

06.20 Teleparduotuvė. 06.35 Animacinis serialas „Yu-Gi- 06.30 Animacinis serialas „Šiupininis“ (7). 06.55 Anima- 06.44 Programa. 06.45 Televitrina. 07.05 Ar kiekvie- 08.15 Anim. serialas „Tufiai ir Tuniai“ (49). 08.30 Anim. 07.40 „Teletabiai“. 08.30 Mūzos. 09.00 Derliaus kraitė.
Oh! GX“ (41) (N-7). 07.00 Animacinis serialas „Raganosio cinis serialas „Nenuorama Džunė Li“ (24). 07.20 Anima- nas laimingas? Socialinis projektas (kart.). 08.00 Girių serialas „Paslapčių sodas“ (57). 09.00 Anim. serialas 09.30 Autofanai. 10.00 Girių takais. 10.30 Sveikatos
mokykla“ (4). 07.25 Animacinis serialas „Bakuganas“ cinis serialas „Bazas Šviesmetis ir Žvaigždžių komanda“ horizontai (kart.). 08.30 Statybų TV. 09.00 Tauro ragas. „Pašėlę Tornberiai“ (54). 09.25 Anim. serialas „Aviukas kodas. 11.00 Pradėk nuo savęs. 11.30 Reporteris. 12.00
(2/4). 07.55 TV serialas „H2O“ (37, 38). 09.00 Sveikas (27). 07.45 Animacinis serialas „Antinas Gudruolis“ (19). 09.30 Žvejų mūšis. 10.00 Kunfu išmintis. 10.30 Sekma- Šonas“ (2/8). 09.35 Anim. serialas „Ragai ir kanopos „Naša Raša“ (N-7). 13.00 Dokumentinis serialas „Naiki-
žmogus. 10.00 Filmas vaikams. „Švelnusis Benas II“. Dra- 08.10 Animacinis serialas „Finas ir Ferbis“ (45). 08.35 dienio rytas. 11.30 Sveikatai ir laimei. 12.30 TV serialas sugrįžta“ (2/3). 10.00 Gustavo enciklopedija. 10.30 nanti jėga. Tornadas“ (N-7). 14.00 „Ateities TV“. GALA
ma. JAV, 2003 m. 11.40 „Ko žiurkės nedarytų“. Roman- Animacinis serialas „Dinozaurų karalius“ (25). 09.00 „Nacionalinio saugumo agentas VI“ (N-7) (kart.). 13.30 Duokim garo! Finalas (kart.). 12.45 „Neregėta Austra- šventė. Dalyvauja atlikėja Mini-Me. Tiesiogiai iš Raseinių.
tinė komedija. Didžioji Britanija, 1998 m. (N-7). 13.20 Sveikatos ABC. 10.00 Kino pusryčiai. „Išlaisvinti Vilį“. Sveikinimų koncertas. 15.30 Girių horizontai. 16.00 lija: „Discovery“ žemėlapis“ (1). 13.45 Detektyvo klasi- 15.00 Dokumentinis serialas „Plėšrūno instinktas“. „Pa-
„Monos Lizos šypsena“. Drama. JAV, 2003 m. (N-7). 15.50 Nuotykių. JAV, 1993 m. 12.10 „Puikios atostogos“. Kome- Užsienio naujienos. „Deutsche Welle“ savaitės apžvalga. ka. Detektyvinis serialas „Puaro“ (2/7, 8) (N-7). 15.30 vojingiausi pasaulio gyvūnai: Azijos Ramiojo vandenyno
Akistata. Kriminalinės publicistikos laida (N-7) (kart.). dija. JAV, 1988 m. (N-7). 13.55 TV serialas „Kremas“ (7). 16.30 „Lietuvos žinių“ tyrimas (kart.). 17.00 Dokumen- Šventadienio mintys. 16.00 Žinios (su vertimu į gestų regionas“ (N-7). 16.00 Žinios. Orai. 16.05 TV serialas
16.40 Nuodėmių dešimtukas. Skandalų ir kriminalų 14.50 TV serialas „Deginanti aistra“ (151, 152). 17.00 Ne tinių filmų ciklas „Valstybės kelias“. 18.00 Kainos kodas. kalbą). 16.05 Orai. 16.10 „Dainų dainelė 2010“. Tiesio- „Policijos nuovada“ (7/12) (N-7). 17.00 Žinios. 17.08
apžvalga (N-7) (kart.). 17.30 Farai. Dokumentinė drama vienas kelyje. 17.45 Teleloto. TV žaidimas. 18.45 Žinios. 18.30 Svarbus pokalbis. Laida apie ekonomiką. 19.00 ginė transliacija. 18.00 7Kauno dienos. 18.30 Popietė Orai. 17.10 Skonio reikalas. 18.00 Žinios. Orai. 18.15
(N-7) (kart.). 18.10 Asistentai. Realybės šou. 18.45 TV3 18.55 Sportas. 18.58 Orai. 19.00 Savaitės įvykių „Top Ekstrasensų mūšis VII (N-7). 20.00 Žinios. 20.11 Sportas. su Algimantu Čekuoliu. 19.00 Keliaukim! 19.30 Bėdų Teritorija. 19.00 Žinios. Orai. 19.10 „Super L.T.“ (N-7)
žinios. 18.50 TV3 sportas. 18.55 TV3 orai. 19.00 Savaitės 5“. Aktualijų laida. 19.30 2 minutės šlovės. 22.00 „Gla- 20.14 Orai. 20.15 Ar kiekvienas laimingas? Socialinis turgus. 20.30 Panorama. 20.35 Sportas. 20.40 Orai. (kart.). 20.00 Žinios. Orai. 20.10 „Misis Lietuva“. Televizi-
komentarai. 19.30 Tu gali šokti? Šokių konkursas. Tiesio- diatorius“. Istorinė drama. Rež. R.Scottas. Vaid. R.Crowe, projektas. 21.15 Meilės istorijos. Iš Rosamunde Pilcher 20.45 Savaitė. 21.15 Vaidybinis f. „Juros periodo parkas jos dienoraštis. Vedėjas E.Sipavičius (kart.). 21.00 Žinios.
ginė transliacija. 21.10 „Paskutinė tvirtovė“. Trileris. JAV, J.Phoenixas, C.Nielsen, O.Reedas. Didžioji Britanija, JAV, kolekcijos. „Iš meilės ir aistros“. Melodrama. Vokietija, III“. Fantastinis trileris. JAV, 2001 m. (N-7). 23.00 Elito Orai. 21.15 24/7. 22.15 „Tikrasis nusikaltimas“. Krimi-
2001 m. (N-14). 23.55 „Džiunglių įstatymas“. Veiksmo. 2000 m. (N-14). 01.10 Snobo naktis. „Vanduo“. Drama. 2007 m. (N-7). 23.05 „Drakonų tiltas“. Veiksmo. JAV, kinas. „Miego mokslas“. Fantastinė komedija. Prancūzija, nalinė drama. Rež. C.Eastwoodas. Vaid. C.Eastwoodas,
Kanada, 1995 m. (N-14). 01.35 Programos pabaiga. Rež. D.Mehta. Kanada, Indija, 2005 m. (N-7). Honkongas, 1999 m. (N-7) (kart.). 00.55 Bamba (S). JAV, 2006 m. (N-14). 00.55 Programos pabaiga. L.G.Hamilton, J.Woodsas. JAV, 1999 m. (N-14).
2010 gegužės 14 d., penktadienis 5 M I N
„ 1
pramogos / 11

Meilę muzikai
15 k
g

I O
horoskopai gegužės 14 d.

P
N

E
N
K T A D I E
Avinas. Nesivelkite į jokias avantiūras,

K.Krysko paveldėjo
neskubinkite įvykių. Būkite atidesni savo
vaikams – tikėtini nelaimingi atsitikimai,
galimi ir konfliktai dėl jų draugų.
Jautis. Iš ryto būsite žvalūs ir darbingi, o
tai teigiamai veiks aplinkinius, užtikrins
jūsų ir jų sėkmę. Tačiau vėliau galite pa-
kristina sijusti nejaukiai dėl priekaištų, jog nevyk-
mažeikaitė Nors... dote kažkokių įsipareigojimų.
k.mazeikaite
@15min.lt
esu rami 15 kg
Dvyniai. Neatsisakykite padėti seniems
rami, bet kai draugams (nors per tai galite patirti nema- 15 kg
Šokėja, grupės „69 danguje“ narė ir lonumų). Atsargiau prie vairo, būkite atidūs,
viena iš „Žvaigždžių mokyklos“ įkū- visko daug pri- jei teks pasirašyti dokumentus. Neklausy-
rėjų Karina Krysko šį penktadienį sikaupia būna kite apkalbų apie artimuosius.
švenčia savo 29 gimtadienį. Vėžys. Nenuliūskite, jei kas nors nepa-
charakiri. vyks, ką nors sugadinsite ar pamesite –
Kaip, kur ir su kuo švęsi- tai padės išvengti dar didesnių problemų.
15 kg

te gimtadienį? Kai su grupės narėmis nardė- Būkite pasiruošę be išskaičiavimo padėti


Aš iš tų žmonių, kurie nela- me būdamos Egipte, tolumoje prašančiajam.

x
bai švenčia gimtadienius. Mo- matėme per bangas šokinėjan-
Liūtas. Neleiskite sau pykti – visa diena
kyklos laikais su draugėmis pa- čius delfinus, bet iš arti su jais
praeis tuščiai. Labiau pamąstykite apie
sisėdėdavome, o dabar, jei bū- pabendrauti neteko.
įspūdį, kurį paliekate žmonėms – į jus bus
na laisva diena, aš važiuoju pas Dar viena jūsų svajonė,
kreipiama daug dėmesio. Didesnė traumų,
mamą. Ten susirenka patys ar- kurią ištarėte garsiai, – spė-
vagysčių, apgaulių tikimybė.
timiausi žmonės, pabendrau- ti pagimdyti vaikelį iki 30
jam, skaniai pavalgom ir tiek. metų. Taigi liko paskutiniai 15 kg Mergelė. Gerai būtų, jei šiandien ramiai
Nesu iš tų, kurie bijo bėgan- metai? ir draugiškai išsiaiškintumėte nesutari-
Karinai Krysko mus, kurie ilgai nedavė ramybės. Tačiau
1 5 2 8 1 7 8 3
čių metų. Dažniausiai žmo- Labai norėtųsi tai įgyven-
nės įpratę švęsti jubiliejus, o aš 29-asis gimta- dinti. Nežinau, žiūrėsim, kaip rezultatas bus ne koks, jei darysite tai pik-
manau, kad 29-as gimtadienis dienis yra gyvenimas pasisuks, priplanuo- tu ir šaltu tonu.
6 4 9 5 6 8

x
yra ypatingas ir jį reikėtų pa- ypatingesnis ti galima visko. Dar yra metai... 15 kg
nei jubiliejus. Svarstyklės. Kalbos suksis apie sveika-
minėti. Galbūt ekspromtu ką (juokiasi).
I.Gelūno nuotr. tą, mitybą, ūkinius reikalus. Galbūt mėgin-
4 5 3 7 8 1 2 1 3 4 7
15 kg
nors susigalvosime. Ar randate daugiau laiko site namuose įvesti nepriekaištingą tvar-
Ką jums atnešė praėję pabūti kartu su Sauliumi? Metų ką. Vakare nelabai noriai bendrausite su
5 6 4 8 2 7 6 1 9
metai? pradžioje15skundėtės,
kg jog pabū- aplinkiniais.
Praėję metai nėra kuo nors ti kartu galite tik naktį...
ypatingi. Buvo daug visokiausių viename: ir šokis, ir muzika, ir kurie su manimi bendrauja, Būna visaip. Mums gerai, Skorpionas. Netinkama proga kreiptis į
9 darbų, projektų, bet metai buvo
gana ramūs. Turėjau daug laiko
7
dainavimas, ir vaidyba.
Iš ko paveldėjote polinkį
2 pastebi... Aš tik
gal jie ką nors
žinau, kad esu ramaus būdo.
7 kad mokyklą įkūrėme kartu,
todėl ir dirbame kartu. Dažnai
aukštus asmenis, savo vadovybę su pasiū-
lymais ar prašymais, susitikti svarbiu rei-

8 6 5 7 3
poilsiui ir apmąstymams. Ko ge-
ro svarbiausias pernai nutikęs
į muziką, šokį?
Kadaise mano tėtis daina-
3
Mano mamos senelė turėjo
5 4
rytietiškų šaknų, tai galbūt iš
būna įvairių susitikimų, susi-
rinkimų, kai kuriuose koncer-
1 kalu su įtakingais asmenimis. Per darbus
neužmirškite artimųjų.

7 1 8 9 2 6
dalykas – su Sauliumi (gyveni-
mo draugas – aut. past.) įkūrė-
vo, grojo gitara grupėje, mano
prosenelė iš mamos pusės gro- 4 esu rami rami,
6 bet kai9 2
jos paveldėjau temperamentą.
Nors...
tuose dalyvaujame kartu, taigi
to laiko kol kas yra. 5 Šaulys. Reikės pasistengti, kad rastumė-
te raktą į artimų žmonių širdis. Santykiai

3 8 7 6 1 8
me „Žvaigždžių mokyklą“. Bir- jo mandolina, o senelis iš tėvo visko daug prisikaupia būna Galbūt turite kokių nors bus problemiški, jei nesugebėsite susitarti
charakiri (juokiasi). naujienų apie vestuves? Ar

x
želio 5 dieną bus pirmasis mū- pusės grodavo akordeonu. Taigi dėl šeimyninių pareigų. Svarbu elgtis tai-
sų mokinių koncertas. šis noras bendrauti su muzika Kažkada svajojote paplau- galvojate jas nuslėpti nuo vi-
2 8 7 4 5Ar svajonę 8 2 3
kiai, draugiškai.
Šokate, dainuojate, esate ateina iš mano protėvių. kioti su delfinais. suomenės?
Ožiaragis. Itin nepalanki diena – bus
vaidinusi reklamose, garsinusi Turite lenkų, rusų, bal- jau įgyvendinote? Ne, kol kas ne. Jeigu kas
sunku tvardytis, save kontroliuoti. Ką ga-
ASY animacinius filmukus. Ką dar tarusių, ukrainiečių
# 97 ir netgi V.Nusifotografuoti
EASY ir palies- nors apie jas sužinos, tai#suži-
98
lite, atidėkite rytdienai. Būkite apdairesni
norėtumėte išmėginti? austrų kraujo. Galbūt tai le- ti pavyko, bet paplaukioti – ne. nos, nežadame slapstytis.
dirbdami, vairuodami automobilį – gali-
Man būtų labai įdomu nusi- mia kokias nors charakterio
filmuoti kokiame nors miuzikle. savybes? www.15min.lt/s97451 mos netikėtos traumos.
Surinkę šį adresą, rasite visą interviu su Karina Krysko.

x
Tai tokia sritis, kurioje – viskas Reikėtų klausti žmonių, Vandenis. Su kitų pagalba kažką svar-
baus galite nuspręsti turto, pinigų reika-
luose. Gal 15 kg
būsite kurstomi kažką pirkti,
sudoku parduoti, įkeisti. Mokėkite atskirti gerus
patarimus nuo niekų.

x
Žuvys. Jums vertėtų mesti iš galvos rū-
5 2 9 2 6 3 ? pesčius, ambicijas ir tiesiog pasidžiaug-
ti dar viena puikia diena. Užsiimkite tuo,
7 1 9 4 8 4 8 9 7 6
15 kg
kam ilgai negalėjote rasti laiko.

4 6 3 9 2 1 8 5 www.15min.lt/horoskopai
Surinkę šį adresą, rasite horoskopą visiems ženklams

1 7 5 2 6 4 7 9 1 5
3 5 5 7 mano augintinis
9 6 4 8 1 6 9 7 2 1
1 4 9 2 6 8 1 6
2 5 7 8 9 3 7 9 5 2
3 7 1 3 8 4
ASY # 99 Labai lengvas
V. EASY # 100

x
Užpildykite SUDOKU lentelę. Klaus-
tuku pažymėtame langelyje esan-
tį skaičių siųskite SMS žinute nume-
riu 1378 (žinutės kaina tik 1 Lt, daly-
vauti gali visi BITĖS GSM, OMNITEL,
TELE2 abonentai). Žinutės langely-
je rašykite: 15MIN SU (gautas skaičius)
Vardas – Funtikas.
Vardas Pavardė Miestas. Vienas iš tei-
Kas – 6 savaičių kiauliukas.
singą atsakymą atsiuntu-
Būdas – nuostabus ir draugiškas.
rečianti istorija
1 9 6 5 2 8 4 # 98 5 1 7 8 2 4 3 6 9 # 99 9 sių
5 žmonių
2 8 4 burtų
7 6 tvarka
1 3 # 100 9 2 Gil 1i suk
6 7 5 8 4 3 Mėgsta – bučiuotis, žaisti ir būti lepinamas skaniu maistu.
9 4 1 2 3 5 7 9 4 3 7 5 6 1 8 2 6 laimės
7 3 1T.R.Smitho
2 9 4 5 knygą
8 5 4 8 9 3 2 1 7 6 Nemėgsta – ilgam likti vienas.
2 3 7 8 1 6 9 2 6 8 1 3 9 4 5 7 4 „Vaikas
8 1 644“.3 5 9 2 7 7 6 3 1 8 4 2 5 9 Šeimininkai – Viktoras ir Diana.
3 6 9 4 8 1 2 7 5 4 2 6 1 8 9 3 1 4 7 5 8 3 2 6 9 8 3 2 4 6 7 9 1 5
4 8 3 1 6 7 5 6 2 1 9 8 3 5 7 4 3 2 8 9 1 6 7 4 5
www.15min.lt/sudoku 4 1 5 3 9 8 7 6 2 www.15min.lt/augintinis
6 5 2 7 9 4 3 8 3 9 5 4 7 6 2 1 5 9 6 2 7 4 8 šį3 adresą
Surinkę 1 kompiuteryje arba6telefone,
9 7 rasite
2 5sudoku
1 4 3 8 Surinkę šį adresą, rasite visą augintinių fotogaleriją
7 1 8 9 5 2 6 4 8 6 3 9 2 7 1 5 7 1 4 3 9 2 5 8 6 2 8 4 5 1 6 3 9 7
5 2 4 3 7 9 8 3 7 2 6 1 5 9 4 8 2 3 5 7 6 8 1 9 4 3 7 6 8 4 9 5 2 1
2010 GEGUŽĖS 14 D., PENKTADIENIS

12 / GARSENYBĖS
Cesaria Evora buvo
Gandų apie
motinystę
nekomentuoja Renkasi meilę
Populiarioji Britney Spears nutarė į jos mylimasis ats-
operuota
Iš Žaliojo Kyšulio kilusiai garsiai at-
likėjai Cesariai Evorai Paryžiuje buvo
vieną nemaišyti meilės ir verslo rei- tovavo keletą me- atlikta skubi širdies operacija.
kalų. Dainininkė išsižadėjo vadybi- tų. Dabar 38-erių
J.Trawickas pel-
ninko paslaugų, kad galėtų mėgau- J.Trawickas, ku- nė ir atlikėjos Kaip pranešė „The Guar-
tis juo kaip mylimuoju. ris dirba labai sė- dian“, 68-erių atlikėją priepuo-
kmingoje agen-
B.Spears sūnų – 4-erių lis ištiko savaitgalį po koncer-
B.Spears dvejus metus kar- tų kompanijoje Seano ir 3-ejų Jaydeno – to Lisabonoje, Portugalijoje.
tu dirbo ir tuo pačiu metu su- „William Morris Sekmadienį ji buvo atgaben-
sitikinėjo su savo agentu Jaso- Agency“, imsis ki- meilę bei pripažinimą. ta į vieną Prancūzijos sostinės
nu Trawicku. Ji viešai paskelbė, tų atlikėjų garsi- ligoninių, kur pirmadienį jai
kad atsisako pro- nimo. Išplatintame pranešime bo santykius ir susikoncentruoti atlikta operacija, trukusi 6 va-
fesionalios jo B.Spears atstovai rašė: „Britney į asmeninius santykius.“ Daily- landas. Cesarios Evoros įrašų
pagalbos Spears ir jos ilgametis agentas mail.co.uk cituojamame prane- kompanijos „Lusafrica“ ats-
dėl asme- Jasonas Trawickas nutarė nu- šime taip pat nurodoma, kad po tovai pareiškė, kad operacija
ninių r y- traukti sa- savo pasaulinio turo daininin- buvo sėkminga ir atlikėja da- Kinijoje, Brazilijoje ir Tunise.
šių. 28-erių vo dar- kė daug dirba studijoje kurda- bar sveiksta intensyvios tera- Nuo šių metų pradžios Ceza-
Netyla kalbos, kad ameri- dainininkei ma naująjį 7-ąjį albumą. pijos palatoje. ria Evora gastroliavo su turu,
kiečių dainininkė Gwen Ste- Nors J.Trawickas rūpino- Dėl pablogėjusios sveikatos skirtu reklamuoti jos pasku-
fani su vyru rokeriu Gavinu si B.Spears veikla daugelį me- dainininkei teko atšaukti vi- tinįjį albumą „Nha Sentimen-
Rossdale'u (nuotr.) laukiasi tre- tų, jų romanas išaiškėjo prieš sus savo koncertus iki 2010-ųjų to“, pasirodžiusį spalio pabai-
čiojo vaiko. Kaip pranešė „San dvejus metus. Žurnalistų duo- pabaigos, suplanuotus turus goje. Praėjusį turą 2008-aisiais
Francisko Chronicle“, daininin- menimis, psichologinių prob- po Europą ir Šiaurės Ameri- atlikėja taip pat baigė anksčiau
kė anksčiau yra išreiškusi no- lemų turėjusią B.Spears akylai ką, taip pat vasaros koncertus dėl insulto.
rą susilaukti dar vieno vaiko. saugantys tėvai Jamie ir Lynne

porelė
Amerikiečių žurnalistų teigi- jau palaimino poros santykius.
mu, pastaruoju metu pastebė- J.Trawickas pelnė ir atlikėjos sū-
ta, kad G.Stefani papilnėjo. „Ji nų – 4-erių Seano ir 3-ejų Jayde-
timpčiojo savo palaidinę, kad no – meilę ir pripažinimą. Pabrė- Iš jūsų atsiųstų nuotraukų renkame
ši nepriglustų prie kūno. Iš pra- žiama, kad poros santykiai vys- savaitės porelę,
kurią skelbiame kiekvieną pirmadienį.
Jai tenka 300 Lt
džių tai atrodė keista, bet kai ji tosi lėčiau nei B.Spears meilės ro- vertės kvietimai į „Vichy“ vandens parką
Vilniuje.
pasisuko šonu, supratau, ko- manas su jos vaikų tėvu Kevinu
Už savaitės porelę balsuokite www.15min
dėl ji tai daro“, – sakė žurnalo Federline'u. Tąsyk pora susiža- .lt /porele
Savo nuotrauką siųskite konkursai@15m
„Star“ šaltinis. „No Doubt“ vo- dėjo praėjus dviems mėnesiams in.lt
kalistė buvo pastebėta dėvin- nuo pirmųjų pasimatymų.
ti JAV populiarią „Sea-Band“
apyrankę, kuri skirta nėščio-
sioms, nes neva mažina ryti-
nį pykinimą.
Popatlikėja su vyru jau tu- Netyla kalbos, kad B.Spears ir J.Trawickas
ri du sūnus – 3-ejų Kingstoną ir gali imtis kurti šeimą. Scanpix nuotr.
20-ies mėnesių Zumą.

dieta
Mike'as Tysonas tapo veganu
Buvęs boksininkas Mike‘as Tysonas, fesionalaus boksininko karje- išgyveno šeimos tragediją,
gerai žinomas dėl to, kad praeityje rą M.Tysonas metė 2005-ųjų kai mirė neatsargiai žaidusi jo
yra nukandęs dalį ausies savo prie- birželį. Praėjusiais metais jis 4 metų duktė Exodus.
šininkui, nutarė tapti veganu.

Dailymail.co.uk teigimu,
buvęs sportininkas nebeval-
go gyvūninės kilmės produktų,
tokių kaip mėsa, žuvis, kiauši-
niai, pienas. Tai teigiamai atsi-
liepė jo figūrai – prieš porą die-
nų pastebėtas Beverli Hilse jis
atrodė gerokai lieknesnis, mat
pastaraisiais metais buvo pri-
augęs nemažai svorio.
Duodamas interviu Niu-
jorko televizijai „Yes Network“,
43-erių M.Tysonas teigė, kad
atsisakęs gyvūninės kilmės
produktų pagaliau nebejaučia
„dramos“ savo gyvenime. Anot
žurnalistų, anksčiau buvęs gru-
bus ir įžūlus, dabar boksinin-
kas sužavėjo auditoriją nuošir-
džia savo istorija su visais nuos-
mukiais ir pakilimais.
Septynių vaikų tėvas buvo
jauniausias pasaulio vyras, pel-
nęs sunkiasvorio vardą ir užsi-
tarnavęs „Geležinio Mike'o pra-
vardę“. Boksininko karjera bu-
vo nusiritusi nuokalnėn tada,
kai jis buvo pripažintas kaltu
dėl gražuolės išprievartavimo
ir turėjo trejus metus kalėti. Pro-

M.Tysonas