You are on page 1of 12

VILNIUS

2010 M. GEGUŽĖS 17 D., PIRMADIENIS

GARSENYBĖS / 12 psl.
Šiandien „InCulto“
išskrenda į Oslą
„Eurovizijoje“ Lietuvai
atstovaujanti grupė išlydė-
tuves paminėjo griausmin-
gais koncertais Vilniuje,
Kaune ir Klaipėdoje.

Energetiniai laukai –
tarp mitų ir tikrovės
|
ISSN 1882-2749

VILNIUS / 2 psl.
Sekmadienį avarijose
dužo ne tik automobiliai
„Čia spinduliuojama, ko
|

AKTUALIJOS / 7 psl. gero, stipriausia teigiama


Nr. 50 (998)

energija visame Vilniuje“, –


Tiriami grasinimai
teigė J.Jukonis, radiostezi-
nužudyti A.Mockų ne antena išmatavęs Žemės
Kolumbijos policija pradėjo tyri-
mą dėl „Facebook“ pasirodžiusių energijos spinduliavimą
grasinimų lietuvių kilmės kandi- prie Aušros vartų.
Tiražas 45000 egz. (audituojamas UAB „Ernst & Young Baltic“) |

datui į Kolumbijos prezidentus. J.Kalinsko nuotr.

GARSENYBĖS / 12 psl.
Supermodelis C.Schiffer
susilaukė antros dukters
Kodėl vienos vietos sostinėje traukte Katedros, Rotušės aikštės, Auš- Karčiauskas neatmetė galimybės, Šv. Kazimiero bažnyčioje, ir Kated-
ORŲ PROGNOZĖ / 2 psl. traukia žmones, o kitur nuolat tuš- ros vartai, visos bažnyčios ir ki- jog prieš parenkant vietas svar- roje. Netikite – užeikite, nebūtinai
čia? Kodėl vienoje vietoje jaučiamės tos šventovės, pasak jo, įrengtos biausiems pastatams, šventovėms per pamaldas, pasijusite labai ge-
RYTOJ PORYT jaukiai, o kitoje – ne? Radiostezistas teigiamą energiją spinduliuojan- senajame Vilniuje buvo atliekami rai. Čia gal ne tik fi ziniais matais
Jonas Jukonis atsakymą turi: viską le- čiose zonose. energetinių zonų matavimai. „Vi- matuojami, bet ir psichologiniai
mia žemės energija. „Didžiausia teigiama energija, si tie laukai – magnetiniai, energe- dalykai“, – kalbėjo paveldosaugi-
kokią teko užfiksuoti, jaučiama ties tiniai, vandens srovės – kuria tam ninkas. Tačiau, anot V.Karčiausko,
Vilniečių ir miesto svečių pa- Aušros vartais. Tai tiesiog stebuk- tikrus fiksuojamus fizinius matus. iš esmės pastatai Vilniuje buvo sta-
mėgtų vietų energetiką ne sy- linga vieta“, – teigė J.Jukonis. Aš tikiu tuo, kad buvo kažkaip pa- tomi chaotiškai, remiantis patogu-
kį matavęs J.Jukonis teigia: šios Vilniaus savivaldybės Kultūros renkamos kai kurių statinių vietos, mo kriterijumi.
vietos pasirinktos neatsitiktinai. ir paveldo skyriaus vedėjas Vitas nes iš tiesų galima gerai jaustis ir Nukelta į 3 psl.

%$
G?9@6=A5G=?=

ÞC8Þ=é
2010 GEGUŽĖS 17 D., PIRMADIENIS

2 / VILNIUS

Ligoninė bijo sunaikinimo


VIOLETA GRIGALIŪNAITĖ
dybės klerkai pradėjo kaišio-
ti nuo praėjusio spalio. Anot
v.grigaliunaite@15min.lt
G.Rimdeikos, mero patarėjai yra
Vilniaus apskrities Sapiegos ligoni- išsakę poziciją, kad ši teritorija
nės kolektyvas būgštauja dėl savo yra reikalinga rekreacijai, turiz- Anot G.Rimdeikos, didžiausia
ir visos ligoninės ateities. Medikai mui. Meras V.Navickas pernai Sapiegos ligoninės problema
įsitikinę, kad Vilniaus miesto savi- metų spalio 26 dieną yra pasi- yra ta, kad ji stovi per daug ge-
valdybei tapus ligoninės steigė- rašęs raštą, kuriame prašoma roje vietoje. I.Gelūno nuotr.
ja ši itin patrauklioje vietoje, An- sustabdyti ES paramos skyrimą
takalnyje, esanti ligoninė bus su- šiai ligoninei, kadangi planuo-
naikinta. jama sveikatos priežiūros įstai-
gų reorganizacija.
Ligoninės direktorius Ge- Vis dėlto ES lėšas ligoninė
diminas Rimdeika teigia su- tikisi gauti. „Konkursai praė-
kaupęs visą šūsnį dokumentų, jo, viskas yra padaryta, trūks-
kurie patvirtina, kad jų nuogąs- ta tik ūkio ministro Dainiaus
tavimai yra teisingi ir sostinės Kreivio parašo. Tikiuosi, kad
savivaldybė siekia šią ligoninę niekas nesutrukdys jam pasi-
sunaikinti. rašyti ir jau artimiausiu me-
„Mes pareiškėme nepasi- tu sužinosime, kad tie pinigai
tikėjimą Vilniaus meru, nes mus pasieks“, – kalbėjo ligoni-
su tokiu vadovu mums ne pa- nės direktorius.
keliui ir mes visiškai nenorime
Jaučia palaikymą
ir nesutiksime, kad ponas išlai-
dautojas ir prekiautojas drįstų Idėją nenaikinti šioje vie-
pardavinėti ir Sapiegos ligoni- toje ligoninės palaiko ir Sei-
nės sąskaita „užkišinėtų“ vėjais mo Sveikatos reikalų komite-
paleistą miesto biudžetą. Per tas, kurio pirmininkas Anta-
15 metų į ligoninę investuota nas Matulas yra pareiškęs, kad
12 mln. Lt, iš jų tik 4 mln. vals- komitetas rekomenduoja stei- ras V.Navickas visus klausimus dybės Sveikatos skyriaus vedėja nuo 30 iki 90 lovų, o paliatyvos savaites. Iki šių skyrių išplė-
tybės. O šiandien su kolekty- gėjui išsaugoti ligoninę esamo- dėl galimo Sapiegos ligoninės Audronė Čibirienė: „Šiuo me- pagalbos (nepagydomai ser- timo Vilniuje tūkstančiui gy-
vu nekalbama, kai pastatai su- se patalpose, nes į Sapiegos li- naikinimo atrėmė teigdamas, tu kito kelio nėra, jeigu naiki- gančių ligonių priežiūra – aut. ventojų teko tik 0,9 lovos slau-
tvarkyti, kai teritorija prižiūrė- goninę investuota nemažai lė- kad šiuo metu taryboje svars- namos apskritys, tai ligoninės past.) – nuo 2 iki 12 lovų. Visos gos skyriuose, o pagal reikala-
ta, viskas gatava ir išpuoselė- šų, o mieste trūksta slaugos li- tomas klausimas tik dėl sutiki- steigėja turi tapti savivaldybė. lovos buvo užimtos per kelias vimus turi būti dvi.
ta, kolektyvas nereikalingas“, goninių. Mes turime vykdyti Vy-
– pasipiktinimo neslėpė ligo- Pozicijos nenaikin-
Šiuo metu kito riausybės nutarimus. Mi- 200 metų istorija
ninės vadovas. ti šios ligoninės laikosi ir nisterija negali būti rajo- Vilniuje Sapiegų parke – se-
Pareiškė nepasitikėjimą
Sveikatos apsaugos minis- kelio nėra, jeigu ninio pavaldumo įstaigų niausiame baroko epochos
terija, Lietuvos gydytojų steigėja.“
Vilniaus miesto taryba klau- vadovų sąjunga, Vilniaus
naikinamos apskritys, Paklausta, ar vis dėlto
parke Lietuvoje – stovinti li-
goninė prieš metus atšven-
simą dėl Sapiegos ligoninės da- rajono savivaldybė. Net tai ligoninės steigėja savivaldybėje svarstomas tė 200 metų jubiliejų. XVII a.
lininko teisių, pareigų ir turto ir Vilniaus miesto tary- klausimas naikinti šią li-
perėmimo iš Vilniaus apskri- bos Sveikatos komitetas
turi tapti savivaldybė. goninę, o joje teikiamas
Lietuvos Didžiosios Kuni-
gaikštystės etmono Jono Ka-
ties viršininko administraci- pritaria nuomonei, kad paslaugas perkelti į kitas zimiero Sapiegos pastatyti
Sakė A.Čibirienė.
jos pradėjo svarstyti tik praė- šioje ligoninėje būtų to- patalpas, A.Čibirienė at- rūmai 1809 m. buvo pertvarkyti ir tapo karo ligonine. Joje gy-
jusį trečiadienį, tačiau šios li- liau teikiamos medicininės pa- mo perimti šią ligoninę iš Vil- sakė neigiamai. dėsi rusų, prancūzų, vokiečių, lenkų kariai. Išgyvenusi sovieti-
goninės kolektyvas teigia, kad slaugos. Praėjusią savaitę mies- niaus apskrities administraci- Nuo balandžio 1 d. ligoni-
nį laikotarpį, ligoninė 1993 m. atgimė Sapiegos vardu.
jiems pagalius į ratus savival- to tarybos posėdžio metu me- jos. Tą patį tvirtino ir savival- nės slaugos skyrius išplėstas

avarijos
Neramus sekmadienis miesto gatvėse
Vakar Vilniaus gatvėse pareigū-
nams darbo netrūko.

Šnipiškėse, šalia Kalvarijų


turgavietės, prieš vidurdienį į
taksi automobilį rėžėsi motoci-
klas. Motociklininkas buvo iš-
vežtas į ligoninę ir paguldytas
į reanimacijos skyrių. Po eismo
įvykio Kalvarijų gatvėje sutriko „VW Golf“ automobiliai. Avari- nevaldomas ir išskriejo iš kelio.
eismas, miesto centro link nu- jos metu buvo nuverstas švieso- „Porsche Cayenne“ seną gatvės
sidriekė ilga troleibusų ir kitų foras. Įvykio aplinkybes aiški- apšvietimo stulpą tiesiog nušla-
transporto priemonių eilė. Kas nasi policija. vė, o vieną medį išrovė su šakni-
kaltas dėl susidūrimo, aiškina- Vakar vakarą įvyko dar vie- mis. Išvaduoti mašinoje įstri-
si policijos pareigūnai. na eismo nelaimė. Prabangaus gusius žmones teko ugniage-
K ita avarija įv yko ties „Porsche Cayenne“ vairuotojas siams (nuotr.).
T.Narbuto gatvės ir Laisvės važiavo Žalgirio gatve, netru- Pirminiais duomenimis,
bei Pilaitės prospektų sankry- kus įvažiavo į Geležinio Vilko visureigis važiavo didesniu
ža. Čia susidūrė „Opel Zafira“ ir gatvę. Posūkyje visureigis tapo nei leistina greičiu.

orai
Lietuvoje Šiandien Europoje Saulė teka 05:10
ŠIAULIAI Saulė leidžiasi 21:22
Šiandien oro temperatūra 20–23 oC, pajūryje Atėnai +24 Paryžius +18
apie 16 oC šilumos. Daug kur trumpi lietūs,
KLAIPĖDA +22 PANEVĖŽYS Dienos ilgumas 16:12

vietomis smarkūs. Galima perkūnija. +15 +21 Berlynas +16 Praha +9 Mėnulio fazė – Jaunatis.
UTENA
Ateinančią naktį bus 11–15 oC, rytoj dieną Londonas +19 Ryga +19 vardadieniai
19–24 oC šilumos. Prognozuojami trumpi +23 Madridas +24 Roma +20 Paskalis, Virkantas, Gailė, Bazilė
4-6

1749
lietūs su perkūnija.
ŠIAURĖS Maskva +23 Stokholmas +19
RYTŲ
KAUNAS Minskas +18 Talinas +16
Artimiausiomis dienomis +21
05-18 NAKTĮ 05-18 DIENĄ 05-19 NAKTĮ 05-19 DIENĄ
VILNIUS Oslas +10 Varšuva +14
+21 Gegužės 17 d. gimė anglų gy-
Vilnius +13 +23 +12 +23 dytojas Edwardas Jenneris,
atradęs pirmąją vakciną nuo
Interaktyvus orų žemėlapis
Kaunas +13 +23 +12 +23 raupų. XX a. nuo raupų mirė

Klaipėda +12 +21 +13 +19 www.15min.lt /orai milijonai žmonių. 1979 m. pa-
skelbta, jog raupai išnaikinti.
2010 GEGUŽĖS 17 D., PIRMADIENIS

VILNIUS / 3

Vilniaus energetiniai laukai


GEDIMINAS maloniai aplinkai. „Sovietiniu žeminių energetinių zonų ar
GASIULIS laikotarpiu jau buvo planuoja- jų susikirtimo taškų“, – sakė
g.gasiulis ma, bet grynai architektūriškai, R.Dargis.
@15min.lt urbanistiniu aspektu – tiesios Kaip pavyzdį jis pateikė
gatvės, kvartalai. Niekas nesuko naujų namų kvartalą Santa-
Atkelta iš 1 psl. galvos (dėl energetinių zonų)“, riškėse. Nors prieš jį statant
V.Karčiauskas pasakojo, – sakė V.Karčiauskas. Jis pridū- energetinių zonų tyrėjai įspė-
jog beveik visų sostinės Sena- rė, jog dauguma mikrorajonų jo, esą kvartalas dygsta nei-
miestyje esančių pastatų pa- išdygo buvusių kaimų vietose, giamoje zonoje, tačiau, pasak
matai statyti XV–XVI a., ta- pavyzdžiui, Šeškinė, Lazdynai R.Dargio, šiuo metu jame gy-
čiau visi jie buvo ne sykį re- ir kt. „Žmonės ten jau gyveno, venantys žmonės nusiskundi-
konstruoti. buvo pasirinkę tas gyvenamą- mų neturi.
Pasak paveldosaugininko, sias vietas, tai rodė, kad jiems „Mes sutvarkėme te-
anuomet buvo statoma ten, kur ten tiko“, – svarstė jis. ritoriją, ji buvo pritaikyta
patogu. „Vilnius vystėsi be pla- žmonių gyvenimui. Aš iš
Nuo virgulių iki
no ir chaotiškai, jis tuo ir uni- žmonių negirdėjau nusis-
radiostezinės antenos
kalus. Ir statė žmonės taip, kaip kundimų, kad jie jaustųsi
buvo patogu. Čia kalvota vieto- Neseniai viename interne- blogai – priešingai, jie la-
vė, ir gatvės Vilniaus siauros, to tinklalapyje pasirodė žemė- bai džiaugiasi ta teritorija“,
kreivos – statyta taip, kaip pa- lapis, kuriame Vilniaus mikro- – sakė pašnekovas.
togiau. Taigi kalbėti apie mata- rajonai suskirstyti į teigiamas, V.Karčiauskas neatmetė prielai- „Eikos“ direktoriaus tvir-
vimus išvis nelabai galima“, – neigiamas ir neutralias geopa- dos, kad prieš statant svarbiausius tinimu, šiais laikais statant
sakė V.Karčiauskas. togenines zonas. Tačiau radios- Vilniaus pastatus, bažnyčias buvo naujus namus daugiau dė-
Visgi jis neatmetė galimy- tezistas J.Jukonis teigė, jog šios atliekami energetinių zonų tyrimai. mesio skiriama objektyviems
bės, jog kai kuriais atvejais bu- zonos gali kisti kas kelis met- Š.Mažeikos, K.Vanago/BFL nuotr. veiksniams, kuriuos kaip svar-
vo atliekami energetinių zonų rus ir tokį žemėlapį sudaryti biausius apklausose įvardija ir
matavimai. „Ar virgulėmis ma- beveik neįmanoma. „Nors, pa- patys gyventojai. „Visų pirma
tavo – nežinau, nebuvau. Bet vyzdžiui, Senamiestyje tų tei- mis, o vėliau įsigijo radioste- pastatytas – patarti, kur įreng- jie renkasi pagal kainą, o kaina
žmogus, kaip ir bet kuris kitas giamų zonų labai daug. Bet yra zinę anteną, kuria gali tiksliai ti miegamąjį, kur statyti lovą sąlygoja ir vietą, kadangi žemės
gyvūnas, paprastai pasirenka ir neigiamų vietų. Sužymėti vi- nustatyti, kur spinduliuojama ar kompiuterį. „Svarbiausia kaina paprastai sudaro nema-
geriausias vietas. Ar jie vaikš- so Vilniaus neįmanoma. Vie- teigiama, o kur neigiama ener- tinkamai įrengti miegamąjį. Jei je srityje turbūt nėra. žą bendros kainos dalį. Po to
čiojo, ar ne, tikrai nežinau, bet name bute gali būti kelios ar gija. Jų stiprumą parodo ante- žmogus miega neigiamoje geo- Jie kalba apie visokius „ben- svarbus dalykas yra infrastruk-
tai, kad bažnyčioms pasirink- net keliolika skirtingų zonų, nos nuokrypio kampas: jei ji patogeninėje zonoje, gali atsi- drus“ nusiskundimus, tar- tūra – tai ne vien kelias, priva-
tos unikalios vietos, rodo, jog todėl visus tyrimus reikia at- kyla aukštyn, vadinasi, spin- rasti galvos skausmai, nuovar- kim, žmogui galvą skauda ar žiavimas, taip pat inžinerinės
kažkas buvo matuojama“, – sa- likti individualiai“, – aiškino duliuojama teigiama energi- gis, įvairūs susirgimai“, – aiški- blogai jaučiasi, nepailsi – ma- komunikacijos, socialinė inf-
kė V.Karčiauskas. pašnekovas. ja, jei žemyn – neigiama. no J.Jukonis. Jo atliekami tyri- nau, yra tokių objektyvesnių rastruktūra – tiek mokyklos,
Vėliau, sovietmečiu, statant Inžinieriumi-projektuoto- Nors jau išėjo į pensiją, šio mai domina ne tik žmones, bet veiksnių, dėl ko žmogus gali darželiai, kiti objektai“, – var-
miegamuosius rajonus, pasak ju dirbęs J.Jukonis dar studijų darbu virtusio pomėgio neat- ir įmones, o pastaruoju metu jaustis blogai, ne vien dėl po- dino R.Dargis.
paveldosaugininko, daugiausia metais pradėjo domėtis bioe- sisako iki šiol ir, žmonių papra- energetinių zonų nustatymu
dėmesio buvo skiriama pato- nergetika. Iš pradžių energeti- šytas, gali parinkti tinkamiau- itin domisi ūkininkai. Žemės energetiką jaučia ir gyvūnai
giam gyvenimui, susisiekimui, nes zonas jis matavo virgulė- sią vietą namui statyti, o jei jis Radiostezija – tai visų civilizacijų mokslo
Renkasi objektyviai
žinių apie žmogaus sąveiką su jį supančia
Statybų bendrovės „Ei- aplinka rinkinys. Geopatogeninės zonos – tai
ka“ direktorius Robertas Dar- nepastovūs ir suskaidyti Žemės spinduliuo-
gis užsiminė, jog energetinių jami elektromagnetiniai laukai. J.Jukonio tei-
zonų matuotojai anksčiau jam gimu, geopatogenines zonas galima nustatyti
yra siūlę savo paslaugas. „Aš radiostezine antena (nuotr.), taip pat jas gan
esu turėjęs susitikimų su tais gerai nustato naminiai gyvūnai: katės ir šu-
žmonėmis, kurie daro tokius nys. Katės ypač mėgsta neigiamas zonas, o
tyrimus. Jie kalba apie tų ty- šunys jose negali būti. Daugiau informacijos
rimų privalumus, bet objek- rasite J.Jukonio tinklalapyje Radiostezija.lt.
tyvių mokslinių tyrimų šio-

aktualu
Meru nepasitiki nei savi, nei opozicija
Vilniaus miesto merui Viliui Navic-
kui neramios dienos. Merui teko
įsitikinti – pasitikėjimo jis neke-
lia nei opozicijai miesto tarybo- G.Rudžionis tikisi, kad
je, nei kolegoms Tėvynės sąjun- interpeliaciją merui pa-
gos-Lietuvos krikščionių demok- laikys daugiau nei 19
ratų (TS-LKD) partijoje. miesto tarybos narių.
Š.Mažeikos/BFL nuotr.
Opozicinės partijos Vil-
niaus miesto taryboje šiandien
ketina paskelbti interpeliaci-
ją V.Navickui, o partijos kole-
gos nusprendė, kad dabartinis
sostinės meras nevertas būti
partijos kandidatų sąrašo ly-
deriu Vilniuje per savivaldos
rinkimus 2011 metais.
Valdančiosios TS-LKD Vil-
niaus sueigos nariai nuspren-
dė, kad geriausiai į savivaldos nusiteikusi laukti. Trijų opo- litiką. Be to, priekaištaujama
rinkimus juos vestų dabartinis zicinių partijų atstovai šian- dėl didinamo socialinio būs-
Vilniaus miesto tarybos narys, dien tarybos sekretoriate keti- to nuomos mokesčio, vandens
premjero patarėjas Raimundas na įregistruoti nepasitikėjimo ir šilumos kainų, mokesčio už
Alekna arba Vilniaus rajono ta- meru pareiškimą, kurį pasira- darželius, nekilnojamojo tur-
rybos narys Vytautas Sadaus- šė 19 Vilniaus miesto tarybos to bendrovių protegavimo ir
kas. Kuris iš jų taps sąrašo ly- narių, priklausančių „Tvarkos siekio sudaryti joms išskirti-
deriu, paaiškės dar šį mėnesį. ir teisingumo“, Lenkų rinkimų nes veiklos sąlygas.
Kaune dabartiniu meru kon- akcijos, Socialistinio liaudies
servatoriai pasitiki kur kas la- fronto frakcijoms. REIKIA 26 BALSŲ
biau – Andrius Kupčinskas jau Anot partijos „Tvarka ir
Iš viso taryboje yra 51 politi-
išrinktas sąrašo lyderiu. teisingumas“ frakcijos vado-
kas. Norint atstatydinti merą
vo Gedimino Rudžionio, jie
Registruos pareiškimą reikėtų 26 balsų. Kada bus pra-
merą kaltina inicijuojant sa- šoma sušaukti tarybos posė-
Vilniaus miesto tarybos vivaldybės turto išpardavi- dį, interpeliacijos teikėjai tei-
opozicija kitų rinkimų, kad mą, o jo elgesys esąs nepado- gia dar nenusprendę.
pasikeistų miesto vadovas, ne- rus ir žeminantis valstybės po-
2010 GEGUŽĖS 17 D., PIRMADIENIS

4 / VILNIUS

Padvelkė „Poezijos kino repertuaras


PASAKA

pavasario“ vėjai
Gegužės 17 d., pirmadienis
„Nelaimėliai“ 17:00
„Smulkus nusikaltimas“ 17:15
19:00
KARINA „Rimtas vyrukas“ 19:15
ZIMINAITĖ
„Poezijos pavasario 2010“ programa „Aš taip pat“ 21:00
k.ziminaite Gegužės 17 d. 14 val. Almanacho „Poezijos pavasaris 2010“ palydėtuvės knygų namuo-
„Le Concert“ 21:30
@15min.lt se „Vaga“ (Gedimino pr. 50)
Gegužės 18 d., antradienis
Gegužės 17 d. 18 val. Vakaras su naujuoju almanachu „POEZIJOS PAVASARIS 2010“. Kompak- „Geležinis žmogus 2“
Vakar Vilniuje, Taikomosios dai- „Smulkus nusikaltimas“ 11:00
tinės plokštelės „Poezija ir balsas 2010“ pristatymas. V.Braziūno fotografijų parodos „Poezijos
lės muziejuje, vykusiame renginy- 13:30 17:15 21:15
pavasarių veidai“ atidarymas Rašytojų klube (K.Sirvydo g. 6)
je „Iš praeities vaizdinių ir ateities „Košmaras Guobų gatvėje“ 11:20
svajonių“ buvo iškilmingai atidary- Gegužės 18 d. 18 val. „...kai atsidaro žalios chlorofilo laboratorijos durys...“ E.Mieželaitis /„Poezijos „Le Concert“ 17:00 14:00 16:30 19:00 21:20
tas tarptautinis poezijos festivalis pavasario“ laureatai/ Vilniaus apskrities A.Mickevičiaus viešojoje bibliotekoje (Trakų g. 10) „Aš taip pat“ 19:00 „Geležinis žmogus 2“ 12:20 15:00
„Poezijos pavasaris“. Šiųmetė poe- Gegužės 18 d. 18 val. Poezijos valanda su poetu V.Blože ir knyga „Aš ir kt. dykaduoniai“ /„Poezijos pavasario“ laureatai/ „Nelaimėliai“ 19:15 18:00 20:45
zijos šventė jau 46-oji, o jos metu Rašytojų klube
įvyks per 120 renginių. „Rimtas vyrukas“ 21:30 „Auklė Makfi ir didysis sprogi-
Gegužės 19 d. 12 val. „Poezijos pavasaris“ Vilniaus kolegijos Menų fakulteto aktų salėje (Didžioji g. 38) mas“ 14:00 16:20
Tarptautinio poezijos festi- Gegužės 19 d. 15 val. Poezijos valanda Vilniaus universiteto LLS auditorijoje (Universiteto g. 3) FORUM CINEMAS AKROPOLIS „Kaip prisijaukinti slibiną“ (dubl.
valio „Poezijos pavasaris“ direk- Gegužės 19 d. 15 val. Kūrybos valanda „Amžinai amžinai neramus“ /Paulius Širvys – eilės, dainos, prisiminimai/„Poezijos „Robinas Hudas“ 10:45 14:15 liet.) 3D 12:00 15:00 18:00
torės Janinos Rutkauskienės tei- pavasario“ laureatai / Mykolo Romerio universitete (Ateities g. 20) 18:00 21:15 „Kaip prisijaukinti slibiną“ (dubl.
gimu, naujasis festivalis prasi-
Gegužės 19 d. 18 val. Lietuvos muzikos ir teatro akademijos studentų poetinė muzikinė kompozicija „Koks stebuklingas „Atsarginis planas“ 14:00 16:45 liet.) 11:00 13:30 16:00
deda ne tik džiaugsmingai, bet
palikimas“, skirta poeto Henriko Radausko 100-osioms gimimo metinėms Rašytojų klube. 19:15 21:40 „Bielka ir Strielka – kosmoso
ir išsaugojus gražiausias tradici-
jas, be to, šių metų programoje Visą festivalio programą rasite www.rasytojai.lt „Košmaras Guobų gatvėje“ 11:00 užkariautojos“ 3D 11:40 14:30
laukiama daug jaunimo ir už- 13:30 16:00 18:30 21:00 17:00
sienio poetų. direktorė. Jos teigimu, poezijos „Dorianas Grėjus“ 13:45 16:30 „Dorianas Grėjus“ 18:45 21:40
„Išleistas tradicinis „Poezi- renginiai vyks visoje Lietuvo- 19:00 21:30 „Įsikūnijimas“ 3D 20:20
jos pavasario“ almanachas pil- je, o smagiausia, kad į juos įsi-
nas atradimų. Mes ne tik išlai- lieja daug jaunimo. „Titanų susidūrimas“ 14:30 17:00 „Titanų susidūrimas“ 3D 21:00
kome tradicijas, bet ir ieškome „Poezijos pavasaris“ per il- 19:30 21:50
„Saulės nualinti: pasipriešini-
naujų formų. Festivalio geogra- gus gyvavimo metus tapo ne „Kaip prisijaukinti slibiną“ (dubl. mas“ 16:40 20:30
fija plati, vyks daugybė susitiki- tik patyrusių poetų scena, bet liet.) 10:30 12:45 15:15 17:30
„Naktinis pasimatymas“ 15:40
mų, atrandame naujas vietas“, ir puikia erdve atsiskleisti jau- „Geležinis žmogus 2“ 11:30 15:00 20:40
– teigė festivalio vadovė. niesiems talentams. Festivalio 17:45 20:30
J.Rutkauskienės teigimu, vi- laureato apdovanojimo iškilmės
liamasi, kad daug susidomėju- šiemet vyks gegužės 28 dieną, „Auklė Makfi ir didysis sprogi- SKALVIJA
sių pritrauks Naktiniai skaity- Kaune. Šių metų laureatės ti- mas“ 10:15 12:30 14:45 Gegužės 17 d., pirmadienis
mai Botanikos sode, Vilniuje, tulas skirtas poetei Zitai Ma- „Saulės nualinti: pasipriešini- Seansas senjorams „Amadeus“
vyks specialūs vakarai, pavyz- žeikaitei už 2009 metais išleis- mas“ 17:15 20:45 14:30
džiui, kompozitoriaus Algirdo tą rinkinį „Tenoriu būti“. „Brangusis Džonai“ 20:15
ir poeto Marcelijaus Martinai- Šių metų tarptautinis po- Lenkų kino klubas „Kino istorija
čių vakaras. ezijos festivalis iki gegužės 30 Popielavuose“ 17:10
FORUM CINEMAS VINGIS
„Praėjusiais metais „Poe- dienos šurmuliuos ne tik Lietu- „Le concert“ 19:00
zijos pavasario“ renginiai su- vos miestuose, gegužės 19–24 d. „Robinas Hudas“ 12:00 15:15
„Serafina“ 21:15
laukė didelio susidomėjimo. – Airijoje, gegužės 19–20 d. 18:30 21:45
Buvo daug klausytojų ir pačių – Lenkijoje, gegužės 20–22 d. Gegužės 18 d., antradienis
„Kloja“ 15:20 17:30 19:40 22:00
poetų. Tie, kas mano, jog poezi- – Rusijoje, gegužės 19–24 d. – „Manęs čia nėra“ 16:30
„Atsarginis planas“ 13:40 16:00
ja neįdomi, galbūt paprasčiau- Vokietijoje, Liuksemburge ir
„Poezijos pavasario“ direktorė J.Rutkauskienė kvie- 18:30 21:20 „Serafina“ 19:00
siai mėgsta manyti, kad viskas Prancūzijoje.
tė kiekvieną atrasti poeziją iš naujo ar pasimėgauti jau „Le concert“ 21:15
blogiau nei yra“, – kviesdama į Visi festivalio ren- „Veronika ryžtasi mirti“ 18:15
pamiltų poetų kūryba. Š.Mažeikos/BFL nuotr.
renginius šypsojosi festivalio giniai nemokami.
2010 GEGUŽĖS 17 D., PIRMADIENIS

GERONOMIKA / 5
POZITYVIOS EKONOMIKOS NAUJIENOS

Lietuvos darželiams – balsas


Kaip vertinate dabartinę
vaikų darželių būklę?

milijoninė ES parama
Keliolika metų ar net kelis dešimt-
mečius rimtesnio remonto nematę Lietu-
vos lopšeliai-darželiai netrukus sulauks
svarios Europos Sąjungos (ES) struktūri-
nių fondų paramos. Devyniolika darželių
įvairiuose Lietuvos regionuose jau laukia
renovacijos darbų pradžios – šioms iki-
mokyklinio ugdymo įstaigoms parama
jau skirta, o iki 2015-ųjų jos sulauks dar
beveik 100 darželių. Jurgita (Šilalė)
Gyvenu Šilalėje ir mano vaikas eina į Ši-
Varvantys stogai, nuolat pasikar- lalės darželį, šią įstaigą vertinu teigiamai.
tojančios vamzdynų avarijos, „kiau- Džiaugiuosi, kad vaikas ten yra visapusiš-
ri“ langai, susidėvėjusi santechnika kai vystomas.
ir senutėliai baldai – tai tik dalis dar-
želius kamuojančių skaudulių, ku- Kauno vaikų lopšelyje „Giliukas“
riuos galėtų išvardinti ne bus atlikta daug rekonstrukcijos
tik šių įstaigų vadovai bei darbų, vienas jų – itin prastos
darbuotojai, bet ir darže- būklės skalbyklos remontas.
linukų tėvai. Ilgus metus
žymesnės paramos nega-
vę ir tik iš savivaldybės lė- kių turintys vaikai – su kalbos, judė- talija Adamonienė, darželis pastaty-
šų retkarčiais „aplopomi“ jimo, mąstymo sutrikimais. tas 1987 metais, o šiuo metu jį lanko
vaikų darželiai netrukus „Kadangi mūsų darželyje veikia 145 vaikai.
sulauks solidesnių fi nan- savaitinės grupės, turime skalbyklą, Anot V.Adamonienės, nors darže-
sinių injekcijų. kuri šiuo metu yra tikrai apverkti- lis iki šiol pernelyg nesiskundė savi-
nos būklės, higienos centro specia- valdybės dėmesio stoka, ES parama
Iki 2015-ųjų – 74 mln.
listai jau ne pirmus metus perspėja, bus itin svari. Iki šiol iš savivaldybės
Lt ES paramos
kad ji nebeatitinka reikalavimų. La- lėšų pakeisti darželio langai, virtu-
Lietuvoje jau pradėti bai prastos būklės yra ir mūsų dar- vės vamzdynas. Tačiau pastaraisiais Andželika (Klaipėda)
vystyti ikimokyklinio ug- želio sanitariniai mazgai“, – pasako- metais itin daug bėdų kėlė bendrie- Mano vaikas lanko rusų lopšelį-darželį
dymo įstaigų atnaujinimo jo V.Noreikienė. ji pastato vamzdynai: šalto ir karšto „Žemuogėlė“, jis yra Statybininkų pros-
projektai pagal 2007–2013 Gavus finansavimą šiame dar- vandens, taip pat nuotekų. „Viduti- pekte. Po kelių mėnesių jame planuoja-
m. ES struktūrinių fondų želyje pirmiausia ir bus sutvarkyta niškai kartą per metus įvykdavo rim- mas remontas, nes įstaiga gavo pinigų,
paramos priemonę „In- skalbykla, taip pat atliktas 5-ių gru- tesnė avarija. Gavus ES finansavimą tad darželis neveiks keletą mėnesių. Ta-
vesticijos į ikimokyklinio pių patalpų remontas. Bus atnaujin- bus pakeista vamzdynų sistema, at- čiau aš ir dabar esu labai patenkinta ir
ugdymo įstaigas“, ją ku- tos ne tik patalpos, kur vaikai ugdo- likti vidaus apdailos darbai, apšiltin- žaislais, ir įranga. Be to, auklėtojos labai
ruoja Švietimo ir moks- mi, bet ir miegamieji, tualetai, keti- tos sienos, įrengtas metodinis kabine- myli vaikučius. Patalpos ir dabar yra la-
lo ministerija. Iš viso iki 2015 metų nama pirkti naujų baldų. Kaip teigė tas“, – būsimus darbus vardijo „Vytu- bai šiltos, vaikus galima palikti vienais
ES paramos turėtų sulaukti 113 Lie- Remonto sulauks ir grupių V.Noreikienė, bus įrengtas ir metodi- rėlio“ vadovė. marškinėliais.
tuvos ikimokyklinio ugdymo įstaigų, patalpos, ir skalbykla nis kabinetas. Pasak laikinosios dar- Joniškyje 1972 metais pastaty-
tam ES skiria 74 mln. Lt, dar 14 mln. Darželio renovacijos pradžios ne- želio vadovės, visi labai laukia, kada tas lopšelis-darželis „Saulutė“ yra
Lt – miestų savivaldybės. Tai bus di- kantriai laukia Kauno lopšelio-dar- prasidės realūs darbai, o finišuoti jie seniausias iš trijų šiame mieste vei-
džiausia investicija į ikimokyklinio želio „Giliukas“ darbuotojai ir vaikų turėtų kitų metų rugsėjį. kiančių darželių. Šiuo metu jį lanko
ugdymo įstaigas nuo pat Lietuvos ne- tėvai. Dar 1968 metais iški- 193 vaikai, veikia 12 grupių, viena jų
priklausomybės atkūrimo. lęs pastatas iki šiol nėra ma- yra pailginto laiko. Kaip pasakojo šio
ES paramos lėšomis ikimokykli- tęs kapitalinio remonto. Kaip Iki 2015 metų ES lopšelio-darželio direktorė Gražina
nės ugdymo įstaigos galės atnaujin-
ti patalpas, vidaus įrangą, įsirengti
pasakojo laikinai darželio
direktorės pareigas einan-
paramos sulauks Vėtienė, prieš kelerius metus pakeis-
tas darželio stogas, langai, rekonst-
šiuolaikiškus metodinius kabinetus, ti Vaida Noreikienė, iki šiol 113 ikimokyklinio ugdy- ruota grupių santechnika, tačiau
taip pat pritaikyti patalpas ir įrangą buvo atliekami tik tie remon- problemų dar liko nemažai. „Gavus
specialių ugdymo poreikių turin- to darbai, kurie buvo būtini,
mo įstaigų, tam ES skiria ES fi nansavimą bus pakeista dabar
A.Koroliovo, J.Kalinsko, J.Andriejauskaitės nuotr., tekstai J.Vaičiūtės, L.Gabrilavičiūtės, J.Andriejauskaitės, R.MIkalčiūtės

tiems vaikams. pavyzdžiui, iš savivaldybės 74 mln. Lt, dar 14 mln. Lt jau visiškai susidėvėjusi grindų dan-
Centrinė projektų valdymo agen- lėšų sutvarkytas prakiuręs ga. Taip pat bus nupirkti nauji grupių
tūra (CPVA) ir pirmųjų atrinktų iki- stogas, taip pat pakeisti ke-
– savivaldybės. ir miegamųjų baldai – šiuo metu vai-
mokyklinių įstaigų atstovai jau pa- li pastato langai. kai miega lovelėse minkštais dugnais, Kristina (Kaunas)
sirašė sutartis, pagal kurias pirmo- Šiuo metu „Giliuką“ lan- o tai neatitinka higienos normų. Keti- Kiek esu mačiusi vaikų darželių, man jie
Vargai dėl vamzdynų
sioms devyniolikai įstaigų skiriama ko apie 190 vaikų, čia veikia 11 gru- name pakeisti ir dabartinius šviestu- atrodo gerai. Lankydamasi lopšelyje, kurį
ir prastų grindų
ES parama patalpų modernizaci- pių. Dvi iš šių grupių yra savaitinės, vus“, – pasakojo G.Vėtienė. Anot jos, nuo kitų metų rudens lankys mano duk-
jai. Bendra pirmųjų projektų vertė jas lanko apie 30 vaikų. Kaip pasakojo Dar vienas darželis, su kuriuo jau šiuo metu jau ruošiami dokumentai ra, tikėjausi ten pamatyti daug tarybinių
– kiek daugiau nei 13 mln. Lt, per 11 V.Noreikienė, darželyje taip pat yra 4 pasirašyta rėmimo sutartis, – Biršto- konkursams, baldus planuojama įsigyti laikų liekanų, tačiau likau maloniai nuste-
mln. skiria ES, likusias lėšas – savi- specialios paskirties ugdymo grupės, ne veikiantis lopšelis-darželis „Vytu- gruodį, o visi darbai turėtų būti baigti binta, išvydusi daug naujų daiktų – žais-
valdybės. kurias lanko įvairių specifinių porei- rėlis“. Kaip pasakojo jo direktorė Vi- iki ateinančių metų balandžio. lų, kėdučių, lovų.

įdomu
Ikimokyklines įstaigas lanko beveik 94 tūkst. vaikų
• 2009-ųjų pabaigoje pagal ikimo- 12,2 tūkst. arba 13 procentų visų iki- ba 29 proc.) 1–2 metų amžiaus mies- čios grupės, kuriose ugdomi
kyklinio ugdymo programas Lietu- mokyklinukų. to vaikų, o kaime – 1,2 tūkst., arba 5 63 vaikai.
voje buvo ugdoma 93,7 tūkst. vaikų. • 2009 metų pabaigoje ikimokyklinio proc. šio amžiaus vaikų. • Priešmokyklinio ugdymo
Tai 55 procentai visų Lietuvoje gyve- ugdymo įstaigas ir bendrojo lavinimo • Praėjusiais metais 100-ui 1–6 m. grupėse, kurias lanko šešia-
nančių 1–6 metų vaikų. mokyklų priešmokyklinio ugdymo gru- amžiaus vaikų ikimokyklinio ugdy- mečiai, kasmet daugėja vaikų:
• Lietuvoje vaikai pernai lankė pes lankė 89,3 tūkst., arba 74 proc. 3– mo įstaigose teko 49 vietos, o 100- 2005 m. šiose grupėse buvo
642 ikimokyklinio ugdymo įstai- 6 m. amžiaus šalies vaikų. Mieste 97 ui šias įstaigas lankančių vaikų te- – 86 proc., 2008 m. – 91 proc.,
gas – darželius ir lopšelius-darže- proc. 3–6 metų amžiaus vaikų ugdomi ko 98 vietos. 2009 m. – 95 proc. visų 6 me-
lius. Bendrojo lavinimo mok yk- pagal ikimokyklinio ir priešmokykli- • Vaikų skaičius visą parą veikian- tų amžiaus vaikų.
lų ikimokyklinio ugdymo grupėse, nio ugdymo programas, kaime – treč- čiose grupėse per metus sumažė- Parengta pagal Statisti-
kurias turėjo 194 mokyklos, ir mo- dalis visų šio amžiaus vaikų. Praėju- jo nuo 5 tūkst. iki 2,4 tūkst., o gru- kos departamento prie Lie-
kyklų ikimokyklinio ugdymo sky- sių metų pabaigoje vaikų priežiūros pių skaičius – nuo 237 iki 176. Kaimo tuvos Respublikos Vyriau-
riuose, kurių buvo 31, pernai ugdyta lopšelių grupes lankė 13,1 tūkst. (ar- vietovėse yra tik 6 visą parą veikian- sybės duomenis.

PUSLAPĮ REMIA:
Norite pasidalinti geromis naujienomis? Turite klausimų?
Rašykite geronomika@15min.lt
2010 GEGUŽĖS 17 D., PIRMADIENIS

6 / AKTUALIJOS

Motyvaciją tikrins testu


LAURA
GABRILAVIČIŪTĖ Mokinių Lietuvos mokyklose mažėja
l.gabrilaviciute
@15min.lt

Šaltinis: Švietimo ir mokslo ministerija


Būsimų pedagogų laukia naujovė
– Švietimo ir mokslo ministerija
(ŠMM) patvirtino tvarką, pagal
kurią stojantieji į pedagogikos R.Osipavičiūtė įsitikinusi,

MOKINIŲ SKAIČIUS

511 306

485 879

460 104

440 378
kad motyvacinis testas ne-
specialybes turės laikyti iš dvie- parodys žmogaus sugebėji-
jų dalių susidedantį motyvaci- mų dirbti pedagogo darbą.
nį testą. Studentų ir pedagogų G.Dabašinsko/BFL nuotr.
bendruomenės atstovai testo
naudą vertina atsargiai.

Kaip „15min“ sakė švie-


2006–2007 2007–2008 2008–2009 2009–2010
timo ir mokslo viceministrė
Nerija Putinaitė, papildomas MOKSLO METAI
testas buvo įvestas norint pa-
tikrinti stojančiųjų motyva- Lietuvos švietimo ir moks- per pusę mažiau studentų nei
ciją. „Nemaža dalis pasiren- lo profesinių sąjungų federaci- ankstesniais metais. Prelimi-
kančiųjų pedagogikos studi- jos (LŠMPSF) pirmininkė Rūta nariais duomenimis, į aukštą-
jas net negalvoja dirbti šio Osipavičiūtė „15min“ sakė abe- sias mokyklas bus priimta apie
darbo. Šiai specialybei rei- jojanti motyvacinio testo nau- 800, o į kolegijas apie 400 bū-
kia didelio noro“, – kalbėjo bėjimą bendrauti“, – vardijo bus vertinami 0, 1 arba 2 ba- Abejoja nauda da. „Aš to testo dar nemačiau. simų pedagogų.
viceministrė. N.Putinaitė. lais. „Gautas įvertinimas bus „Testo vykdymo aprašas Bet tikslingiau yra netestuoti. Kaip sakė N.Putinaitė, iš-
Antroji motyvacinio tes- pridėtas prie stojamojo balo, buvo patvirtintas labai sku- Testas neparodys žmogaus su- analizavus studiją, kuri, mi-
Testą sudarys dvi dalys
to dalis – pokalbis su komisi- kurio maksimalus dydis gali biai, todėl jo tinkamumą ver- gebėjimų dirbti pedagogo dar- nisterijos užsakymu, buvo pa-
Motyvacinį testą, kurį bū- jos nariais. Anot viceminist- būti 20“, – sakė viceministrė tiname atsargiai“, – „15min“ bą“, – tikino R.Osipavičiūtė. Ji rengta dar 2006 metais, galima
simi studentai kol kas galės rės, pokalbio temos bus pana- ir pridūrė, kad tai reiškia, jog sakė Lietuvos studentų atsto- pateikė Danijos pavyzdį, kur prognozuoti mokytojų porei-
laikyti Vilniuje, Klaipėdo- šios, kaip ir per pirmąją tes- per motyvacinį testą 2 balais vybių sąjungos (LSAS) Socia- jauni žmonės, prieš stodami į kį artimiausiais metais.
je ir Šiauliuose, sudarys dvi to dalį, o vertinimo komisiją įvertintas asmuo galėtų būti linių klausimų ir akademinio pedagogikos studijas, atlieka Ji sakė, kad nustatant bū-
da lys. Per pir mą ją beveik užtikrintas, kad proceso reikalų koordinatorė praktiką ir patys pamato, ar su- simų studentų skaičių buvo
dalį būsimi studen- įstos į pasirinktą peda- Ieva Dičmonaitė. Jos teigimu, gebės ateityje dirbti tokį dar- atsižvelgta į tokius dalykus,
tai turės raštu atsa-
Būsimi studentai gogo specialybę. studentų atstovams kilo klau- bą. Be to, LŠMPSF pirmininkė kaip pedagogų senėjimas,
kyti į tris pateiktus turės pagrįsti Į motyvacijos patik- simas, kodėl ŠMM buvo nu- svarstė, kad motyvacinis testas į tai, kad dalis jų šį darbą iš-
klausimus. „Jie turės rinimą neužsiregistra- spręsta, jog testas bus vykdo- neužtikrins, kad pedagogikos keičia į kitą.
pagrįsti savo pasirin-
savo pasirinkimą, pa- vę arba neatvykę asme- mas būtent Vilniuje, Šiauliuo- studijas baigę asmenys rinksis Viceministrė užsiminė, kad
kimą, paaiškinti, ar aiškinti, ar yra susidūrę nys negalės pretenduo- se ir Klaipėdoje. „Pedagogai darbą šioje srityje. studentų, priimamų į peda-
yra susidūrę su dar- ti į valstybės fi nansuoja- Lietuvoje rengiami net aštuo- gogines specialybes skaičius
bu mokykloje, kaip jį
su darbu mokykloje. mas studijų vietas, kurias niuose miestuose. Testo vyk-
Pedagogų rengs mažiau
iš dalies mažinamas ir dėl to,
įsivaizduoja ateityje, pabaigus gaunamas pe- dymas tik trijuose miestuose Šiemet į pedagogikos studi- kad šalies mokyklose mažėja
Sakė N.Putinaitė.
įrodyti, kad sugebė- dagogo išsilavinimas, o neužtikrina prieinamumo“, – jas ketinama priimti maždaug mokinių skaičius.
tų dirbti su žmonėmis. Taip sudarys du nariai: psicholo- neigiamas testo įvertinimas sakė LSAS Socialinių klausimų
pat bus kreipiamas dėmesys gas ir universiteto dėstytojas. kelio į nemokamas pedago- ir akademinio proceso reikalų www.15min.lt/s97860
Surinkę šį adresą savo kompiuteryje arba telefone, rasite visą straipsnį
į kalbos raiškos kultūrą, ge- Laikiusieji motyvacinį testą gikos studijas neužkirs. koordinatorė.
2010 GEGUŽĖS 17 D., PIRMADIENIS

AKTUALIJOS / 7
Protestuotojai
lašinosi degalus
Grasinimai A.Mockui
JAV Federalinis tyrimų biuras (FTB)
ir Kolumbijos policija pradėjo ty-
rimą dėl socialiniame tinkle „Fa-
cebook“ pasirodžiusių grasini-
mų lietuvių kilmės kandidatui
į Kolumbijos prezidentus Anta-
nui Mockui. A.Mockus laikomas
vienu iš dviejų Ko-
Pasak Kolumbijos valdžios lumbijos preziden-
atstovų, FTB jau nustatė galimų to rinkimų favoritų.
AFP/Scanpix nuotr.
grasintojų IP adresus. Jie „Fa-
cebook“ tinkle sukūrė varto-
tojų grupę, pavadintą „Aš pa-
Akcijos dalyviai stengėsi įsivar-
žadu nužudyti Antaną Mockų
vinti dyzelino už 17 ct, benzino iki gegužės 30-osios“. Grupė su-
– už 20 ct. I.Gelūno nuotr. kurta pirmąją gegužės savaitę ir
netrukus buvo pašalinta iš so-
cialinio tinklo. Gegužės 30-oji didatai į prezidentus yra ge- jos ir JAV teisėsauga jau identi- damas situaciją sakė lietuvių
Smarkiai aukštyn šokusiomis de- to Vidmanto Dikčiaus, Kaune yra Kolumbijos prezidento rin- rai saugomi. fikavo 12 žmonių, prisijungusių kilmės A.Mockus.
galų kainomis nepatenkinti kelių protestuotojų, kurie rinkosi kimų pirmojo turo data. Kolumbijos policijos vado- prie „Facebook“ grupės. Tai ne pirmas kartas, kai
miestų vairuotojai vakar vėl su- „Statoil“ degalinėje Savano- Tyrėjai analizuoja duo- vas Oscaras Naranjo sakė, kad „Tai psichologinis spaudi- Žaliųjų partijos kandidatas į
rengė protesto akciją degalinė- rių prospekte, buvo kiek dau- menis ir neatmeta galimybės, šalies valdžia susisiekė su JAV mas. Jeigu ryžtiesi kandidatuoti prezidentus A.Mockus sulaukė
se. Šįkart dalyvių buvo keliskart giau nei Vilniuje, tačiau „nepa- kad grupės kūrėjai gali būti ap- gyvenančiais „Facebook“ va- į prezidentus, turi būti pasiruo- grasinimų. Balandžio 26 dieną
mažiau nei per pirmąjį protestą lyginsi su pirma akcija“. Tuo- kaltinti kibernetiniu teroriz- dovais ir paprašė techninės in- šęs panašioms nemalonioms policija gavo anoniminį įspėji-
balandžio viduryje. met abiejuose miestuose de- mu. Tiesa, Kolumbijos parei- formacijos, kur ir kada minėta situacijoms, bet tai neturėtų mą apie planą nužudyti šį Ko-
galų pylėjų skaičius siekė po gūnai užtikrino, jog visi kan- grupė buvo sukurta. Kolumbi- paveikti darbo“, – komentuo- lumbijos politiką.
Anksčiau buvo planuoja- maždaug 100.
ma ne tik užsukti į degalines,
bet ir suvežti krūvą laidotuvių
Vilniuje protestuotojai, ki-
taip nei balandį, vakar degalų protestas
vainikų. Juos ketinta padėti prie
Seimo. Tačiau dėl menko susi-
domėjimo akcija nebuvo labai
įsimintina. Vilniuje susirinko
pylėsi ne už litą, bet už kuo ma-
žesnę sumą. Po kelių bandymų
paaiškėjo: dyzelino galima įsi-
pilti už 18 ct, benzino – už 21 ct.
Tailando sukilėliams skelbia ultimatumą
Tailando valdžia Bankoke užsiba- Bankoko gatvės pastarąją reiškė, jog neramumai Tailan- leisti, kad ginkluotos grupuo-
apie 30 automobilių, daugiau- Su nuolaidų kortele – dar centu rikadavusiems protestuotojams savaitę priminė mūšio lauką – de netrukus gali virsti pilieti- tės perimtų valdžią vien dėl to,
siai „Audifanų“ klubo narių, ku- pigiau. „Manau, bus ir trečia, ir vakar paskelbė ultimatumą ir pa- čia vyko protestuotojų susirė- niu karu. Protestuotojų pusė kad jos su mumis nesutinka“,
rie užtvindė vieną „Orlen Lie- ketvirta, ir penkta akcija. Vis- ragino moteris bei pagyvenusius mimai su policija, aidėjo spro- pasiūlė valdžiai išvesti karius – pareiškė Tailando premjeras
tuva“ degalinę Saulėtekio pa- kas priklausys nuo degalų kai- žmones palikti jų stovyklą iki pir- gimai, švilpė kulkos, buvo degi- iš gatvių ir pradėti derybas, Abhisitas Vejjajiva.
šonėje. Pasak klubo preziden- nų“, – kalbėjo V.Dikčius. madienio popietės. nami automobiliai. Vien savait- kurioms tarpininkautų Jung- Kariai vakar užėmė kelią,
galį Bankoke per neramumus tinės Tautos. Tačiau vyriausy- vedantį į protestuotojų stovy-
žuvo 22 žmonės, o dar apie 170 bė šį pasiūlymą atmetė ir pa- klą, ir šaudė į visus, bandančius
buvo sužeisti. skelbė ultimatumą nutraukti eiti į stovyklos pusę, tačiau iš
Vienas protestuotojų lyde- bet kokius veiksmus iki šian- stovyklos buvo išleidžiami pa-
rių Jatupornas Prompanas pa- dienos popietės. „Negalime gyvenę žmonės ir moterys. Tei-
giama, kad jei protestuotojai
nesiskirstys, kariai ketina įsi-
veržti į jų stovyklą.
Raudonmarškiniai pro-
testuotojai nuo kovo mėnesio
reikalauja, kad atsistatydintų
A.Vejjajiva ir būtų sušaukti rin-
kimai. Dėl neramumų Tailan-
das praranda pagrindinį savo
pajamų šaltinį – turistus.

Parėmė
popiežių

Dešimtys tūkstančių pilig-


rimų vakar užtvindė centrinę
Vatikano aikštę, taip išreikšda-
mi paramą popiežiui Benedik-
tui XVI, kuriam pastaraisiais
mėnesiais tenka atremti kri-
tiką dėl Bažnyčios pedofi lijos
skandalų. Policijos duomeni-
mis, Šv. Petro aikštę užtvindė
per 150 tūkst. žmonių (nuotr.).
Akciją organizavo Italijos Epis-
kopalinė konferencija.
„Tikrasis priešas, kurio rei-
kia bijoti ir su juo kovoti, yra
nuodėmė, dvasinis blogis, ku-
ris kartais, deja, taip pat užkre-
čia Bažnyčios narius“, – vakar
kalbėjo popiežius.

Tomas Balžekas Redakcija Vilniuje Kauno biuras Klaipėdos biuras Reklama Leidėjas: Tiražas – 45 000.
Generalinis direktorius Tel. (8-5) 210 5896 Tel. (8-37) 243 000 Tel. (8-46) 257 900 Tel. Vilniuje (8-5) 210 5895 UAB „15 minučių“, ISSN 1822-2749.
t.balzekas@15min.lt Faks. (8-5) 210 58 97 Faks. (8-37) 207 887 Faks. (8-46) 257 800 Tel. Kaune (8-37) 207 886 A.Goštauto 40 B, 01112 Vilnius.
Dienraštis platinamas Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
redakcija@15min.lt kaunas@15min.lt klaipeda@15min.lt Tel. Klaipėdoje (8-46) 257 800 Tel. 210 58 94. Faks. 210 58 97.
Asta Bliūdžiutė Redakcija neatsako už reklamos
A.Goštauto 40 B, Kęstučio g. 58, H.Manto g. 31, reklama@15min.lt info@15min.lt
Vyr. redaktorė
01112, Vilnius 44305, Kaunas 92236, Klaipėda skelbimai@15min.lt www.15min.lt turinį ir klaidas.
a.bliudziute@15min.lt

Taip dienraštyje žymimi


Jurga Vaičiūtė
Dienos redaktorė
„15min” – pirmasis nemokamas
dienraštis Lietuvoje, kurio tiražą kasmet
255300 nuolatinių skaitytojų per dieną Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
$
užsakomieji straipsniai j.vaiciute@15min.lt audituoja UAB „Ernst & Young Baltic“. „TNS Galup“, Nacionalinis skaitytojų tyrimas, 2010 m. žiema
2010 GEGUŽĖS 17 D., PIRMADIENIS

8 / SKELBIMAI

Statyba, remonto darbai Transportas Kita


„ALUPLAST“, „REHAU“ vokiškiems plasti- Meistro pagalba: santechnika, elektra,
Automobilių apsaugos, komforto įran- Nebrangiai pervežame baldus, piani- PRIVATŪS SENELIŲ NAMAI PRIIMS
kiniams langams, balkonams 55-60 proc. buitinė technika, tvirtinimai, apdaila t.t.
Išsikvieskite meistrą tel. 8 618 00700. gos montavimas. Smulkus automobilių nus ir kita. Krovėjai. Išvežame šiukšles. GYVENTOJUS, KURIEMS REIKALINGA
nuolaida. www.puravida.lt Tel.: 8 5 2350088,
elektros instaliacijos remontas. Tel. 8 Tel.: 8 5 2619780, 8 650 16240, 8 601 GLOBA IR SLAUGA. KAINA SUTARTINĖ.
8 685 05039.
Nuolaidos. Betonavimas, mūras, stogų 654 74144. 34981. TEL. 8 656 81050.
Balkonų stiklinimas berėme slankiojančia dengimas, apšildinimas, trinkelių klo-
jimas, apdaila, renovacija. Tel.: 8 648 AUTOMOBILIŲ SUPIRKIMAS 1990 - Nebrangiai, profesionaliai teikiame per- Psichologinė konsultacija. Tel. 8 603
aliuminio sistema. www.balkonustiklinimas.
08363, 8 648 08312. 2010 m. SKUBIAI IR BRANGIAI. Tel. kraustymo paslaugas. Vežame krovinius 10733, Vilnius, Verkių g.
com, tel.: 8 5 2760432, 8 614 31411.
8 654 40004. (nuo 1 iki 6 t). Krovėjų paslaugos. Tel.:
Dengiame stogus bitumine prilydomaja Sienų, grindų apšiltinimas į oro tarpus. 8 689 72666, 8 616 49649.
EKOvata, termoputa, polistireno granu- AUTOMOBILIŲ SUPIRKIMAS. Gali būti
danga. Dirbame visoje Lietuvoje. Suteikia-
me garantiją. Tel. 8 606 73000. lėmis. 1 kv.m - nuo 7 Lt. Konsultuojame su defektais. Atsiskaitome iš karto. Tel. SUPERKAME ĮVAIRIŲ MARKIŲ AU- Nekilnojamasis turtas
visoje Lietuvoje. Tel. 8 689 68528. 8 675 71801. TOMOBILIUS. GALI BŪTI DAUŽTI,
SU DEFEKTAIS ARBA NEVAŽIUO- Parduodamas 1 kambario butas Dzukų
Grindų betonavimas, kokybiškai, greitai.
Vidaus durys: pušinės, faneruotos, la- Brangiai ir greitai superkame įvairių JANTYS. PASIIMAME PATYS. ATSI- g., 36 kv., su visais patogumais, 99 000
Tel. 8 679 74188.
minuotos. Pigiai. Montavimas ir prista- markių automobilius. Tvarkingus, SKAITOME IŠ KARTO. VILNIUS, TEL. Lt, tel. 8 686 15605.
Įstikliname balkonus berėmėmis ir tymas per 3 d. www.duryspigiau.lt. Tel. daužtus. Atsiskaitome iš karto. Tel. 8 8 607 09227.
rėminėmis stumdomomis sistemomis. 8 652 92016. 677 22776. Nebrangiai parduodu 69 kv.m gerai
Tel.: 8 5 2303060, 8 620 87003. Daugiau Superkame įvairių markių automo- suremontuotą, šviesų butą antra-
Žemės kasimo darbai. Atvežame smė- bilius. Tvarkingus, važiuojančius, ne-
informacijos www.app.lt. lį, žvyrą, skaldą, akmens dulkes,lauko me aukšte Klaipėdos Senamiestyje
SUPERKAME ĮVAIRIŲ MARKIŲ važiuojančius, neeksplotuojamus, prie pat Teatro aikštės, yra vieta
MAŽIAUSIOMIS KAINOMIS! Bituminių akmenis, juodžemį, augalinį sluoksnį. AUTOMOBILIUS. TVARKINGUS bei daužtus. Tel. 8 645 61877.
Išvežame statybines atliekas. Vilnius, mašinai. Po butu pirmame aukš-
stogų dengimas ir renovacija. Bitumi- IR SU DEFEKTAIS. SUTVARKOME te yra 30 kv.m neįrengta patalpa.
nė danga visų tipų stogams. WWW. tel. 8 677 67677. Vežame žvyrą, smėlį, skaldą, juodže-
DOKUMENTUS, ATSISKAITOME IŠ Name tik trys gyventojai. Tel. 8
BALTICROOF.LT, Tel. 8 620 43518. KARTO. Tel. 8 676 71261. mį, betoną, malkas. Išvežame staty-
Laiptinių remontas. Tel. 8 635 53335. bines šiukšles. Tel. 8 679 74188. 623 92031.

Siūlo darbą
„Erotic cafe“ reikalingos žavios, drą- Logistikos įmonė Vilniuje vasaros sezonui
Paslaugos
sios, mėgstančios bendrauti padavė- ieško patyrusio mikroautobuso vairuotojo Apdailos paslaugos: tinkavimas, glais- Metodas G.Šičko! Užtikrina beveik 100 Taisau mikrobangų krosneles ir au-
jos dirbti apsinuoginusios (top – less). su B kategorija. Darbo pobūdis: išvežio- tymas, dažymas, grindys, plytelės ir proc. blaivybę, nerūkymą, blaivybę nuo tomatines skalbimo mašinas. Pirksiu
Siūlome saugų, linksmą ir įdomų darbą ti ir surinkinėti prekes Vilniaus regione. t.t. Vilnius, tel. 8 619 42709, www. narkotikų. Metodas negydomasis, me- sugedusias. Be poilsio dienų. Tel. 8
draugiškame ir jauname kolektyve bei Gyvenimo aprašymus siųsti el.p. darius@ cesada.lt. todistas V. Čepelov. Tel.: 8 5 2620251, 672 81883.
solidų vakarietišką uždarbį – nuo 2500 venipak.lt. 8 601 95262.
Lt (mažiausiai nuo 100 Lt per dieną). Kompiuterių taisymas. Opercinės sis- Nemokamai išvežame nebenau-
Naujam telekomunikacijų projektui reika- temos ir programų diegimas, virusų NAMŲ IR SODO NAMELIŲ PRIDAVIMAS dojamą buitinę techniką – šal-
Labai palankus darbo grafikas, puikiai
lingi jauni, ryžtingi pardavimo vadybininkai. ir piktybinių programų paieška ir ša- VALSTYBINEI KOMISIJAI, TECHNINĖ dytuvus, skalbykles, virykles ir
tinkantis studijuojančioms merginoms Patirtis nebūtina. Tel. 8 648 92741.
(12.00 - 19.00 arba 17.00 - 24.00 val.). linimas. Atvykstame į namus. Įmonių PRIEŽIŪRA. TEL. 8 600 20022. kitus elektronikos prietaisus.
aptarnavimas. Tel. 8 673 22128. Dirbame ir su įmonėmis. Tel. 8
Mielai mokysime Jus šio darbo įgūdžių. Siuvimo įmonei rekalingos kvalifikuo-
Atvykusias iš kitų miestų apgyvendinsi- SKOLINAME pinigus BE UŽSTATO. 641 99000.
tos siuvėjos ir lygintojos. Vilnius, tel.: 8 5 Nemokamas kūrybinis nuotraukų,
me. CV siųsti oldtaun@aiva.lt, tel.: 8 685 Iki 500 Lt. Paskola tą pačią dieną.
2778790, 8 652 21564. vestuvinių kvietimų, sveikinimų
23726, 8 699 78811, 8 5 2121349. VILNIUS, tel. 8 648 32218.
bei reklamos maketavimas. www.
Perspektyvus naktinių klubų tinklas ieško sreklamos.lt .
Besiplečiančiai kompanijai reikalingi Taisome kompiuterius, televizorius,
padavėjos-barmenės. Reikalavimai: patirtis, monitorius, skaitmeninius fotoapara-
pardavėjai, pardavimų vadybininkai puiki anglų kalba, reprezentatyvi išvaizda,
ir jų asistentai. Apmokome. Tel. 8 684 UAB REGSINA. Įvairių baldų monta- tus, vaizdo kameras, garso aparatūrą,
06618.
komunikabilumas. Gyvenimo aprašymą vimas, baldų projektavimas, krovinių mikrobangų krosneles, telefonus. Skal- Pranešimai
su nuotrauka siusti el.p. oldtaun@aiva.lt. pervežimas, perkraustymas. Tel. 8 bimo mašinas, elektrines virykles ir kt.
Darbas D.Britanijoje, Kipre 4-6 mėn. Ap- Tel. 8 5 212 1349. 2010m. gegužės 24d. 10.30val. bus žen-
689 49634, www.regsina.lt. Vilnius, Kauno g. 34, tel.: 8 5 2331469,
tarnaujantis personalas viešbučiuose, klinamos žemės sklypo ribos, esančio
Prekybos įmonės kvepalų skyriui reika-
8 655 22234. Elektrėnų sav., Pastrėvio sen., Peliūnų k.
restoranuose. Konstitucijos pr. 12-209,
Vilnius, tel.: 8 5 2752903, 8 676 35776, lingi aktyvūs, bendraujantys ir tvarkin- Plytelių klijavimas, visi apdailos kad.nr. 7957/0001:250. Sklypas priklau-
darbai. Vilnius, tel. 8 672 39142. Televizorių remontas kliento namuose.
UAB „Antex Pluss“. gi konsultantai (-ės). Įdarbiname, soc. Iškvietimas nemokamas. Suteikiame ga- so Rimantui Bliujui. Kviečiama sklypo
garantijos ir galimybė darbą derinti su rantiją. Tel.: 8 634 69625, 8 683 70648. kad.nr. 7957/0001:559 kaimynė Nijolė
Įmonei, užsiimančiai leidyba - preky- studijomis. Tel. 8 646 67768, CV siųsti Bartasevičienė. Apie savo neatvykimą
ba - sandėliavimu, reikalingi darbuo- el.p. adm.darbas@gmail.com. prašome informuoti adresu: Vivulskio 7
tojai (-os). Tel. 8 672 96724. arba telefonu 8 601 92079,Vilnius likus
Reikalinga pardavėja prekiauti mobiliuo- 2 dienoms iki darbų pradžios.
Rinkos tyrimų ir konsultacijų kompanijai siuose ūkininkų turgeliuose, rūkytais mėsos
„Viseo“ reikalingi operatoriai (-ės) tele- gaminiais. Tel. 8 670 38433.
foninėms apklausoms atlikti. Visos soc. Ieško darbo
garantijos. Galimybė darbą derinti su Reikalingi izoliuotojai-skardininkai įvairaus
studijomis. Reikalavimai: geras lietuvių tipo izoliacijos darbams atlikti. Mokėti už- 31 m. vyras (dirbantis slenkančiu
kalbos raštingumas, gera dikcija, kom- dengti izoliaciją skardos gaminiais (alkūnė- grafiku) ieško papildomo darbo.
piuterinis raštingumas. Atranka vykdoma mis, trišakiais, dėžėmis ir pan.), jų gamyba Galiu dirbti statybos srityje, pramo-
tik atsiuntusiems savo gyvenimo apra- ir montavimas. Tel. 8 687 42033. nėje. Domina tik rimti pasiūlymai.
šymą. CV siųsti el.p. jolanta@viseo.lt. Tel. Turiu automobilį, B kategorija. Tel.
pasiteiravimui 8 5 2499924. Skambinti Siūlomas darbas Italijoje, merginoms nuo 18 8 607 67141.
nuo 10.00 iki 12.00 val. m. Atlyginimas nuo 2000 eurų per mėnesį.
Tel. 8 670 95992.

Geležinkelio Spausdinimo paslaugų agentūrai reikalin- Parduoda


iešmų gamykla gas pardavimų vadybininkas. Privalumas
darbo patirtis reklamos arba leidybos sri- DURŲ IŠ SANDĖLIO IŠPARDAVIMAS. Skubiai parduodame kavinės įrangą, Plėvelė langams (dekoratyvinė,a
Valčiūnuose, NUOLAIDOS IKI 50 PROC. DURYS naudotą vienerius metus. Patraukli kai-
tyse. CV siųsti el.p. mikas@mprint.lt. psauginė). Žaliuzės. Tinkleliai nuo
Vilniaus raj. NUO 30LT. Vilnius, Verkių g. 35 ir na. Tel.: 8 46 383020, 8 615 98757. vabzdžių. Markizės. UAB „Vainita“
siūlo darbą: UAB priims nuolatiniam darbui 2 sekre- S.Žukausko g. 43, tel.: 8 5 2725505, 8
5 2107366. Kaunas, Partizanų g./Bu- Vištų kumpeliai - 4.9, vištų sparne- Tel. 8 623 47 555. Užklausoms:
tores, 4 ekspeditorius, 4 vadybininko pa-
FREZUOTOJUI, trimonių g. 5, tel. 8 37 408600. liai - 4.59, sprandinė - 10.80, šon- info@vainita.lt
dėjėjus, 3 kurjerius. Tel. 8 670 45636.
kauliai - 7.90, grill dešrelės - 3.99,
darbas su programinio Mulčių (smulkintą pušų žievė), kom- pangasijos filė - 5.99, menkės filė
valdymo staklėmis. postinę žemę 50 l. – 10 Lt. (maišeliais) s/o - 6.90, lašišos š/r - 3.99. Kaina su
Atvežame. Tel. 8 604 95317.
GRĘŽĖJUI,
PVM! Mindaugo g. 42, Vilnius. Tel.:
Parduodamas čekų gamybos alaus bra- 8 5 2151873, 8 616 06460.
darbas su radialinėmis voras (70 tūkst. Lt). Tel. 8 639 48897. BALKONŲ STIKLINIMAS. Slankio-
staklėmis. jantys švediški anoduoto aliuminio
Parduodami poroloniniai čiužiniai
Tel. (8 5) 2493 237 200x80x10 cm. Savanorių pr. 174a, Vil- profilių langai. Pertvarų, terasų
montavimas. PLASTIKINIAI LAN-
nius. Tel.: 8 652 09611, 8 650 64544.
GAI. ŠARVUOTOS DURYS. www.
Pigūs televizoriai. Didelis pasirinkimas. sistemax.lt, el.p. info@sistemax.
Mažai naudoti. Remontas. Garantija. lt. Lukšio g 16 - 409 kab. (4 a.),
Stanevičiaus g. 42, Vilnius Tel.: 8 5 Vilnius. Tel.: 8 600 23883, 8 608
2483135, 8 687 78050. 71644.
2010 GEGUŽĖS 17 D., PIRMADIENIS

SPORTAS / 9
dienos citata
Mums atsiveria
didelės galimybės.
Taurė – „Ekranui“
Lietuvos futbolo federacijos (LFF)
taurės savininku po 10 metų pert- „Ekrano“ futbolininkai Lietuvoje laimėjo visus įmanomus titulus – šalies
čempionatą, LFF taurę ir supertaurę. A.Gimžausko/Sportas.info nuotr.
raukos tapo šalies čempionas Pa-
Politika baigėsi, rei- nevėžio „Ekranas“.
kia pradėti dirbti.
Kaune šeštadienį vykusia-
Sakė Miunchene (Vokietija) vyku-
me dramatiškame finale pane-
sioje „FIBA Europe“ generalinėje
vėžiečiai Vilniaus „Vėtros“ futbo-
asamblėjoje į „FIBA Europe“ valdy-
lininkų pasipriešinimą palaužė
bą išrinktas Lietuvos krepšinio fe-
tik po priešpaskutinę pagrindi-
deracijos (LKF) generalinis sekreto-
nio laiko minutę Egidijaus Var-
rius Mindaugas Balčiūnas.
no (89 min.) galva pelnyto įvar-
čio – 2:1 (0:1).
Nepavijo M.Webberio „Vėtra“ pirmoji išsiveržė į
priekį, kai pirmojo kėlinio pa-
baigoje Tomas Ražanauskas (45
min.) antru bandymu realizavo
11 metrų baudinį, tačiau 69 min. dėl, kad „Ekranui“ to nebuvo
gražiu tolimu smūgiu rezulta- pavykę padaryti dešimt metų. LFF TAURĖS FINALAS
tą išlygino Dominykas Galkevi- Žinojome, kas „Vėtroje“ yra ly-
čius. Pastarasis buvo išrinktas deriai ir juos neutralizavome“, EKRANAS VĖTRA
geriausiu finalo žaidėju. – auklėtinių žaidimu džiaugė- Panevėžys Vilnius
„Pergalę iškovojo visi žai-
dėjai, ne aš vienas“, – po mačo
kuklinosi D.Galkevičius.
si „Ekrano“ strategas Valdas
Urbonas.
Tuo tarpu ketvirtą šalies fut-
2:1
(PO PIRMO KĖLINIO – 0:1)
bolo taurės finalą (2003, 2005, ĮVARČIAI
Guodėsi nepatyrimu
2006 ir 2010 m.) pralaimėju- Dominykas Galkevičius 69 min. Tomas Ražanauskas 45 min.
LFF taurės savininku „Ekra- sios „Vėtros“ treneris Virgini- Egidijus Varnas 89 min.
nas“ tapo trečią kartą klubo is- jus Liubšys guodėsi žaidėjų ne-
torijoje (1988 ir 2000 m.). patyrimu. pasirodė prastai. Galbūt jie ne- Anglijoje ir Vokietijoje
„Iškelti taurę po gražių rung- „Ekranas“ laimėjo pelnytai. susitvarkė su įtampa, mūsų ko- Taurių finalai savaitgalį vy-
tynių – didis dalykas. Ypač to- Keletas mūsų žaidėjų apskritai mandoje netrūksta jaunų fut- ko ir Anglijoje bei Vokietijoje. Jų
Prestižinių Monte Karlo (Monakas) lenktynių 6-ojo šio sezono „For-
bolininkų. „Ekranas“ – du kar- nugalėtojais tapo šalies čempio-
mulės-1“ etapo nugalėtoju tapo 33 metų australas Markas Webberis.
Antras finišavo jo komandos draugas „Red Bull“ ekipoje 22-ejų vokie-
tus labiau patyrusi komanda“, nų laurus šį sezoną iškovoju-
tis Sebastianas Vettelis. Pilotų rikiuotėje pirmauja po 78 tšk. surinkę
„Sevilla“ finišavo ketvirta – teigė V.Liubšys. sios ekipos – atitinkamai Lon-
M.Webberis ir S.Vettelis. AFP/Scanpix nuotr. 19-metis talentas Rodri tapo „Sevilla“ futbolo klubo didvyriu. Iškovojęs LFF taurę, praė- dono „Chelsea“ ir Miuncheno
82 min. aikštelėje pasirodęs ir lietuvį Marių Stankevičių pakei- jusių metų „A lygos“ čempio- „Bayern“. Pirmoji 1:0 palaužė
www.15min.lt/s97845 tęs puolėjas paskutinėmis 38-ojo Ispanijos futbolo čempionato nas „Ekranas“ automatiškai „Portsmouth“ klubą, o „Bayern“
Surinkę šį adresą savo kompiuteryje arba telefone, rasite visą straipsnį tapo ir LFF supertaurės savi- 4:0 (1:0) sutriuškino Brėmeno
turo mačo akimirkomis pelnė pergalingą įvartį į „Almeria“ var-
tus – 3:2 (1:1). Ši pergalė leido „Sevilla“ klubui išsaugoti ketvir- ninku. „Werder“ vienuolikę.
www.15min.lt/sportas
fotoakimirka tąją Ispanijos pirmenybių rikiuotės vietą ir įgyti teisę kitą sezo-
ną varžytis UEFA Čempionų lygos atrankos varžybose.
Surinkę šį adresą savo kompiuteryje arba
telefone, rasite daugiau futbolo rezultatų

Kovoje dėl LKL aukso aistros verda ir tarp vadovų


Mūšyje dėl Lietuvos krepšinio ly- jis siūlė pirkti LKL fi nalo seri- reiškė V.Romanovas. taruosius metus V.Romanovas
gos (LKL) aukso aidi vis nauji pa- jos baigtį. „Buvo pasiūlymas iš „Lietuvos ryto“ vadovas jam išsityčiojo iš krepšinio, to nepa-
trankų šūviai. Į priekines kovo- J.Vainausko. Jis sako, mestus kaltinimus kategoriškai darė visi panašaus lygio krepši-
jančių pusių gretas stojo ir klu- kad jūs vis tiek iš- paneigė, o „Žalgirio“ savininką nio veikėjai kartu paėmus per
bų vadovai. ėję į Eurolygą. At- apkaltino tyčiojantis iš krepši- 20 metų.“
sakiau, ką jūs ten nio. „Dėl V.Romanovo kaltini- Didžiules aistras šį sezoną
Vilniaus „Lietuvos ryto“ veiksite, jeigu ne mo aš kreipsiuosi į teismą dėl keliančioje LKL fi nalo serijo-
komandai vadovaujantis Jo- sportiškai patek- šmeižto. Už tai gresia baudžia- je kol kas lygybė – 2:2. Penkto-
nas Vainauskas pareiškė Kau- site? Tik gėdą Lie- moji atsakomybė. Ir esu visiškai sios serijos iki keturių pergalių
Savaitgalį Biržuose vyko pirmasis Lietuvoje bėgimo atbulomis čempio- no „Žalgirio“ klubo savininką tuvai padarysi- tikras, kad bylą laimėsiu, – pra- rungtynėse tarp „Lietuvos ryto“
natas, kuriame varžėsi per pusšimtį dalyvių. Netradicinėse varžybose Vladimirą Romanovą (nuotr.) te“, – pa- nešime dėstė „Lietuvos ryto“ ir „Žalgirio“ krepšininkų vyks
neišvengta griuvimų ir nedidelių traumų. paduosiantis į teismą vadovas. – Taip, kaip per pas- šiandien Vilniuje.
už šmeižtą. Vilniečių
www.15min.lt/s97773 www.15min.lt/sportas
vadovą supykdė opo- Šiandien nuo 19.10 val. gyvai sekite
Surinkę šį adresą, rasite video iš bėgimo atbulomis čempionato
nento kaltinimas, jog penktąsias LKL finalo serijos rungtynes

klasifikuoti skelbimai
Perka Mokslas
.
„TORLINA“ brangiai perka juodųjų ir spal-
votųjų METALŲ LAUŽĄ. Nuo 2 t išsiveža-
me patys. Išvežame senus automobilius.
UAB „EXPOMET“ brangiai superka
spalvotųjų ir juodųjų metalų laužą.
„Žinija“ MC kveičia į kalbų kursus
- OLANDŲ, NORVEGŲ, PORTUGALŲ,
ARABŲ, ŠVEDŲ, DANŲ, ANGLŲ, IS-
„ŽINIJOS“ MOKYMO CENTRE ANGLŲ
KALBOS KURSAI PRADEDANTIESIEMS
TIK 350 LT. Tel.: 8 5 2627924, 8 600
UAB „Kelio iliuzija“ rengia vakarinius
ir dieninius vairavimo kursus A, B, BE,
C, CE, DE kategorijoms įgyti. Vilnius,
skelbkites
Savanorių pr. 174 a, Vilnius. Tel.: 8 5 Laisvės pr. 55-222 (Justiniškės), tel. 8
Meistrų g. 6, Vilnius (Vtorčermetas), tel. PANŲ, ESTŲ, KINŲ, SUOMIŲ, LATVIŲ, 22530, www.zinija.lt.
2672536, 8 676 00777. 5 2425251, Savanorių pr. 46, tel.: 8 5
8 611 39330, 8 5 2165712. LENKŲ, TURKŲ, JAPONŲ ir kt. Tel.:
8 5 2627924, 8 600 22530, www. Neįtikėtinai pigiai ir greitai mokome 2132984, 8 688 16442. Naujoji Vilnia,
BRANGIAI SUPERKAME JUODOJO zinija.lt. anglų kalbos, darbui ir gyvenimui Parko g. 48, tel. 8 5 2678995.
METALO LAUŽĄ, SPALVOTĄ METALĄ, svetimoje šalyje. Tel.: 8 5 2440496, 8
EL.VARIKLIUS, AKUMULIATORIUS. PATYS 618 83160. NORINTIEMS IŠMOKTI ANGLŲ, PRAN-
IŠSIVEŽAME. TEL. 8 615 35960. Vilniaus „Rasos“ specialioji mo- CŪZŲ ir ARABŲ KALBŲ su užsieniečiu
kykla priima mokytis 7-21 metų ŠNEKAMOJI ANGLŲ KALBA SUAUGU- mokytoju, už prieinamą kainą! INDIVI-
BRANGIAI SUPERKAME NAUDOTUS vaikus, turinčius protinę negalią. SIEMS. Vilniaus g. 39 (Mokytojų namai), DUALIAI/GRUPĖSE/ĮMONĖMS/SUAU-
AKUMULIATORIUS, JUODĄJĮ METALĄ, Mokykla suteikia specialųjį pa- 2 a., 218 aud., I-III-IV, dienos metu. Tel. GUSIEMS/BESIMOKANTIEMS. Nuolaida
EL.VARIKLIUS (PRAMONINES). PATYS grindinį išsilavinimą. Galima įgyti 8 654 10025. 50 proc. visiems lygiams. Mokomasi
IŠSIVEŽAME. TEL. 8 617 98664. šaltkalvio ir siuvėjos specialybes. suprasti bei bendrauti. Ruošia egzami- Biuruose Vilniuje
Mokiniams skiriamas bendrabutis TEVELIŲ DĖMĖSIUI! JŪSŲ VAIKELIAI nams. Vertimai iš/į lietuvių, rusų k. Tel. 8
NEBRANGIAI PIRKSIU GERĄ DVIRATĮ. ir nemokamas maitinimas 4 kartus DAR NEPASIRUOŠĘ MOKYKLAI? PE- 604 81729, www.mokymostudija.lt. A.Goštauto g. 40B,
SIŪLYKITE TEL. 8 600 99182. per dieną. Vilnius, Vitebsko g. 19, PĖS ILGAKOJINĖS MOKYKLĖLĖ 5-7 (11 aukštas).
METUKŲ VAIKAMS ORGANIZUOJA Masažuotojų kursai visoje Resbublikoje,
Perkame mišką su žeme arba iškirtimui tel. 8 5 2610980.
PRIEŠMOKYKLINES GRUPES VASAROS turintiems ir neturintiems medicininio Tel.:
visoje Lietuvoje. Tel. 8 698 55325, www. METU (birželio - liepos mėnesiais). išsilavinimo. Tel. 8 676 41491. 8 5 2336535, 8 685 77038
dzukijosmediena.lt. Kviečiame vaikinus, turinčius 14 Norinčius lankyti prašome registruo- El. paštas:
metų, baigusius 5, 6, 7, 8, 9 ir 10 tis jau dabar. Tel.: 8 5 2627924, 8 Vairavimo mokykla „DRAIVERIS“
SUPERKAME ELEKTROS VARIKLIUS, klasių, mokytis VILNIAUS KOMU- 600 22530, www.zinija.lt.
skelbimai@15min.lt
GENERATORIUS, STARTERIUS, ĮVAIRIUS A1, A, B, C, CE kat. C ir CE kat. vai-
NALINIŲ PASLAUGŲ MOKYKLOJE. ruotojų profesinis mokymas. Kalva-
KABELIUS. TEL. 8 661 61730. Specialybės: santechnikai, suvirin- Vairavimo mokykla „AUTOMOTOKET“ rijų g. 143 – 313, tel.: 8 5 2700105, 8
Laisvės pr. 60, 1211 kab.
tojai, elektromontuotojai, komu- „A, B, BE, C, CE, D, DE“ kategorijos kur- 640 26689. Švitrigailos g. 3, tel.: 8 5 (Spaudos rūmai)
Baldai nalinio ūkio paslaugų darbuotojai.
Stipendija 99 Lt. Adresas Pakalnės
sus. S.Konarskio g. 1, Vilnius Tel.: 8 5
2336511, 8 600 17854. Perkūnkiemio
2127394, 8 652 84426. Vilnius. El.p. Tel./Faks.:
info@draiveris.lt, www.draiveris. 8 5 2428065, 8 5 2460563.
Firma restauruoja minkštus baldus: keičia gobeleną, vatiną, poroloną, spyruo- g. 3, Vilnius, tel. 8 5 2497446. g. 31, Vilnius tel. 8 5 2336511. lt. TAIKOME NUOLAIDAS!
kles. Gaminame nestandartinius čiužinius. Pensininkams taikome 10 procentų Mob. 8 682 18824
nuolaidą! Tel. 8 5 2736333, 8 61492247, 8 5 2304584 (vakare).
Gyvūnai Grožis, sveikata El.paštas:
Keičiame minkštų baldų gobeleną, spyruokles, poroloną. Remontuojame už- slavija777@gmail.com
sakovo namuose. Tel.: 8 5 2410096, 8 602 31615. Sausio 11 d. Liudo Giros g. dingo Išblaivinimas visą parą. Priklausomybės ligų gydymas. Tel. 8 606
juodas nykštukinis pinčeris (be 91150.
Kietų ir minkštų nestandartinių baldų gamyba. Lvovo g. 11, Vilnius www.ebal- uodegos, be antkaklio), vardas

www.krizesiveikimas.lt
dai.eu, tel. 8 675 53794. Gari. Atsilyginsiu 500 Lt. Tel. 8 670
87925.
Nebrangiai gaminame nestandartinius korpusinius baldus (virtuvės, prieš-
kambario spintas, ofisus). Tel.: 8 687 71808, 8 686 44730.
2010 GEGUŽĖS 17 D., PIRMADIENIS

10 / PRAMOGOS
teatras
Atgijo kariuomenės Sezono palydos
istorija ir dabartis
Vakar buvo tradiciškai minima
„Madagaskaras“

Partizanų pagerbimo, kariuome-


nės ir visuomenės vienybės die-
na. Jos išvakarėse Vilniuje, Vin-
gio parke, įvyko didelė šventė. Jo-
je buvo apžvelgta 600 kariuome-
nės metų – nuo Žalgirio mūšio iki
šiandienos.

Šventė Vingio parke prasi- Jubiliejinį Vilniaus mažojo teatro se- no austrų teatro kritikas Peteris
dėjo Krašto apsaugos savano- zoną gegužės 18–22 dienomis pa- Jarolinas, išvydęs „Madagaska-
rių pajėgų bigbendo ir Didžiojo baigs nedidelė Rimo Tumino spek- rą“ viename didžiausių Europo-
Lietuvos etmono Jonušo Rad- taklių retrospektyva: žiūrovai turės je „Vienos festivalyje“.
vilos mokomojo pulko para- progą išvysti dvi Antono Čechovo ir O po 2007 metais vykusių
šiutininkų pasirodymais. Vė- dvi Mariaus Ivaškevičiaus pjesių in- gastrolių Maskvoje rusų spau-
liau aikštėje rikiavosi repre- terpretacijas. da rašė: „Lyginant su mums
zentacinio kariuomenės pada- įprastu naujuoju teatru, šiame
linio Garbės sargybos kuopos Didžiausia intriga žiūrovų Tumino spektaklyje pernelyg
kariai, kurie pademonstravo laukia gegužės 22-ąją, kai po daug vidinės šviesos. O su tra-
naują jubiliejinę – dešimtąją – Sostinėje vykusiame Partizanų pagerbimo, kariuomenės ir visuomenės vienybės dienos 200-ojo „Madagaskaro“ vaidi- diciniu – pernelyg daug laisvės
parodomąją programą, sujun- minėjimo renginyje netrūko smalsuolių, kuriuos masino šiuolaikinė ir istorinius laikus nimo vyks susitikimas su dra- ir išradingumo. Tačiau kam eti-
giančią visų ankstesnių kasmet menanti karių ginkluotė bei nuotaikingos inscenizacijos. Šarūno Mažeikos/BFL nuotr. maturgu Mariumi Ivaškevi- ketės, kai prieš mus tiesiog gy-
naujai parengiamų programų čiumi, kurį pelnytai galima vas, apgalvotas ir temperamen-
elementus. matišką kovą su priešu, kai ka- Vingio parke buvo įreng- užsimaskuoti veidą, išbandy- laikyti Vilniaus mažojo teatro tingas teatras, po kurio spekta-
Vingio parke buvo galima riams teko draugus vaduoti iš ta ir improvizuota Afganista- ti save kariniuose sportiniuo- autoriumi, bei spektaklio ak- klių nelieki abejingas...“.
išvysti ir Vytautą Didįjį su savo nelaisvės, atremti priešą, išgel- no tarptautinių operacijų sto- se žaidimuose. Aštrių pojūčių toriais, kurie vaidina ir nauja- Gegužės 21-ąją žiūrovai iš-
raitąja palyda, besirengiančia bėti sužeistuosius, sunaikin- vykla. Šventėje tradiciškai bu- mėgėjai galėjo patys mėginti jame „Mistre“. vys naujausios Mariaus Ivaške-
vykti į Lenkiją, bei stebėti Žal- ti sprogmenis ir galiausiai lai- vo galima išbandyti jėgas ir išminuoti minų lauką. O karo Keliais etapais kurtas „Ma- vičiaus pjesės „Mistras“ pirmo-
girio mūšio inscenizaciją, ku- mėti kovą. Operacijoje daly- įvairiuose kariniuose atrak- medicinos tarnybos palapinė- dagaskaras“, kurio premjera įvy- sios dalies inscenizaciją. „Mis-
rioje dalyvavo apie 200 Lietu- vavo apie 30 karių, šarvuočiai cionuose – išardyti ir surink- je tikroviški muliažai galėjo iš- ko 2004 metų rugsėjo 28 dieną, tras“ kartu su „Madagaskaru“
vos mokyklų mokinių. M-113, sunkvežimiai, visurei- ti ginklą, pasimatuoti karinę gąsdinti ne tik silpnesnių ner- iki šiol yra populiariausias Vil- sudarys savotišką dilogiją. Vi-
Ne mažiau įspūdingai pa- giai „Land Rover“, priešo palik- uniformą ir nusifotografuoti, vų stebėtojus. niaus mažojo teatro spektak- so spektaklio premjera rugsė-
sirodė ir šiuolaikinė kariuome- tus sprogmenis naikino Juozo lis. „Mariaus Ivaškevičiaus vi- jo mėnesį atidarys naująjį teat-
nė. Specialioje karinėje opera- Vitkaus inžinerijos bataliono www.15min.lt/g10417 satoje, kurią labai užtikrintai ro sezoną. Pačioje gegužės pa-
Surinkę šį adresą, rasite straipsnio fotogaleriją
cijoje buvo galima išvysti dra- išminavimo robotas. režisuoja Rimas Tuminas, vis- baigoje Vilniaus mažasis teat-
kas yra įmanoma ir kartu vis- ras pakvies į savaitę, skirtą Vaikų

Atidarytas Palangos pramogų sezonas


Šį savaitgalį Palanga poilsiautojus siautojų į Palangą atvyko tikrai kurį buvo įsisukę 169 šo-
kas šiek tiek neįmanoma“, – tai-
kliai spektaklio esmę apibūdi-
gynimo dienai. Daugiau infor-
macijos www.vmt.lt

pakvietė į kurorto atidarymo šventę. nemažai, tiesa, dalį turbūt iš- kėjai. Asociacija „Balti-
Šiemet ji buvo jau 40-oji, tad orga-
nizatoriai pasistengė įvairiais sim-
gąsdino šeštadienį kurį laiką
lijęs lietus.
jos kuršių vitingai“ poil-
siautojams pristatė me-
susisiekite su redakcija
boliais poilsiautojams priminti pir- Nuo pat šeštadienio ryto ir dinį laivą. Jame sukiojosi
mąją kurorte vykusią šventę. palangiškiai, ir miesto svečiai su- vitingais vadinami se-
Turite svarbių žinių ir norite jomis pasidalinti?
kiojosi didžiausiame kada nors novės prūsų didikai ir
J.Basanavičiaus gatvės pra- Palangoje vykusiame kermošiu- karvedžiai, kurie kelia-
džioje svečius pasitiko paplūdi- je. Jame šiemet prekes siūlė per vo Pabaltijo keliais. Pa-
mio būdelė su skaičiumi „40“ 200 prekeivių. Pavakare Neries dedant istorikams, ne-
(nuotr.). Tokių būdelių kurorte gatvėje Lietuvos rekordų agen- seniai įsikūrusi asocia-
Tiesiai iš įvykio vietos El.paštu: Įkraukite žinių:
buvo pastatytos penkios. Pasak tūra „Factum“ fiksavo rekordą – cija siekia atkurti vitin-
tel. +370 5 2105894 redakcija@15min.lt www.ikrauk.lt
Palangos kultūros centro direk- daugiausia vienu metu žmonių gų kelionių maršrutus
toriaus Nerijaus Stasiulio, poil- šokančių solo salsą. Į šokio sū- ir juos pakartoti.

tv gegužės 17 d. www.15min.lt/tvprograma

15.15 TV serialas „Nuodėmingoji“ (56) (N-7). 16.15 TV se- 15.30 TV serialas „Indiškos aistros“ (22). 16.30 TV serialas 15.00 Svarbus pokalbis. Laida apie ekonomiką (kart.). 15.35 15.00 Kultūrų kryžkelė. Trembita. Laida ukrainiečių kalba. 15.30 TV parduotuvė. 16.00 Žinios. Orai. 16.05„Teletabiai“.
rialas„Svetimas veidas“ (102) (N-7). 17.15 TV serialas„Gedi- „Velniūkštė“ (14). 17.35 Kryžminė ugnis. Aktualijų laida. Animacinis serialas„Kapitonas Malas“ (5). 16.05 Juokingiau- 15.15 Dok. serialas „Gyvūnų gelbėtojai“ (79). 15.45 TV se- 17.00 Žinios. 17.07 Orai. 17.10 Kas tu toks? TV žaidimas.
mino 11“ (14) (N-7). 18.25 Susitikime virtuvėje. 18.45 TV3 Vedėjas R.Musnickas. Tiesioginė transliacija. 18.40 Misija: si žmonės ir gyvūnai. 16.45 Asgardo kovotojai. Realybės šou rialas„Švelnusis Benas“ (55). 16.15 TV serialas„Namelis pre- Vedėjas V.Sinkevičius. 18.00 Žinios. 18.17 Orai. 18.20
žinios, kriminalai. 18.50 TV3 sportas. 18.55 TV3 orai. 19.10 darbas. Edukacinė laida. Vedėja A.Tamulienė. 18.45 Ži- (N-7). 17.45 Nepaaiškinami faktai. Sensacijų dokumentika rijose“ (68). 17.15 TV serialas „Diagnozė: žmogžudystė“ (78) „Naša Raša“ (N-7). 19.00 Žinios. Orai. 19.05 LKL finalo se-
TV serialas „Amžini jausmai“ (72) (N-7). 19.40 Be grimo (N- nios. 19.05 Sportas. 19.08 Orai. 19.10 Kakadu. Vedėjai (N-7). 18.45 TV serialas „Mentai. Sudužusių žibintų gatvės“ (N-7). 18.15 Šiandien. Aktualijų laida (su vertimu į gestų rijos penktosios rungtynės. Vilniaus „Lietuvos rytas“ - Kauno
7). 20.30 Gyvenimas yra gražus. Gyvenimo būdo laida (N-7). U.Skonsmanaitė ir T.Ališauskas (N-7). 19.40 Nuo... iki... Gy- (N-7). 20.00 Žinios. 20.14 Kriminalai. 20.17 Verslas. 20.20 kalbą). 18.35 Sportas. 18.40 Orai. 18.45 TV serialas „Senis“ „Žalgiris“. Tiesioginė transliacija iš Vilniaus. Per pertrauką - Ži-
21.10 TV serialas „Svetimi“ (52) (N-7). 21.45 TV3 vakaro venimo būdo žurnalas. Vedėja R.Mikelkevičiūtė. 20.30 Nauja Sportas. 20.23 Orai. 20.25 Sąmokslo teorija. Tiesioginė dis- (166) (N-7). 19.55 Idėjų metas. Vedėjas D.Burkauskas. 20.25 nios. 21.00 Reporteris. 21.47 Orai. 21.50 Lietuva tiesiogiai.
žinios. 21.50 TV3 sportas. 21.55 TV3 orai. 21.58 „Loto 6. versija (N-7). 21.00 TV serialas „Mano mylimas prieše“ (33). kusijų laida. Vedėjas A.Klivečka. 21.30 Geras filmas. „Kariai“. Loterija„Perlas“. 20.30 Panorama. 20.55 Verslas. 21.05 Kul- 22.20 TV serialas„Seksas ir miestas“ (3/4) (N-14). 22.55 LKL
Autoloto“. Loterija. 22.00 TV serialas „Lūpdažių džiunglės“ 21.30 Dviračio šou. Humoro laida. Vedėjas V.Šerėnas. 22.00 Veiksmo. JAV, 1994 m. (N-14). 23.50 Žinios. 00.04 Krimina- tūra. 21.10 Sportas. 21.15 Orai. 21.20 Savaitės atgarsiai. finalo serijos penktosios rungtynės. Vilniaus „Lietuvos rytas“
(2/8) (N-7). 23.00 TV serialas „Dingusi“ (6) (N-7). 00.00 TV Žinios. Verslas. Kriminalai. 22.34 Sportas. 22.38 Orai. 22.40 lai. 00.07 Verslas. 00.10 Sportas. 00.13 Orai. 00.15 Dok. Vedėjas V.Savukynas. Pertraukoje - 22.04 Loterija „Perlas“. - Kauno „Žalgiris“. Vaizdo įrašas iš Vilniaus. 00.45 Reporteris.
serialas„Virusas„Andromeda“ (1/1) (N-14). 01.00 TV serialas „Džeris Makgvairas“. Drama. JAV, 1996 m. (N-7). 01.30 TV serialas „Ką daryti?“ (N-7) (kart.). 01.15 Žvejų mūšis. Laida 22.30 Vakaro žinios. 22.35 Sportas. 22.40 Orai. 22.45 TV Publicistinė analitinė laida (kart.). 01.32 Orai (kart.). 01.35
„Ryklys“ (14) (N-7). 02.00 Programos pabaiga. serialas„Arti namų“ (30) (N-7). žvejams (kart.). 01.50 Bamba (S). serialas„Dingę“ (4/13) (N-7). 23.45 Programos pabaiga. Programos pabaiga.

tv gegužės 18 d. www.15min.lt/tvprograma

15.15 TV serialas „Nuodėmingoji“ (57) (N-7). 16.15 TV 15.30 TV serialas „Indiškos aistros“ (23). 16.30 TV serialas 15.00 Kunfu išmintis. TV žurnalas (kart.). 15.35 Animacinis 15.00 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus albumas. Laida lenkų kal- 15.30 TV parduotuvė. 16.00 Žinios. Orai. 16.05 „Teletabiai“.
serialas „Svetimas veidas“ (117) (N-7). 17.15 TV serialas „Velniūkštė“ (15). 17.35 TV serialas „Alisa. Širdžiai neįsakysi“ serialas „Kapitonas Malas“ (6). 16.05 Juokingiausi žmonės ba. 15.15 Dokumentinis serialas „Gyvūnų gelbėtojai“ (80). 17.00 Žinios. 17.07 Orai. 17.10 Kas tu toks? TV žaidimas.
„Gedimino 11“ (15) (N-7). 18.25 Susitikime virtuvėje. Ku- (12). 18.45 Žinios. 19.05 Sportas. 19.08 Orai. 19.10 Kaka- ir gyvūnai. 16.45 Asgardo kovotojai (N-7). 17.45 Nepaaiš- 15.45 TV serialas „Švelnusis Benas“ (56). 16.15 TV serialas Vedėjas V.Sinkevičius. 18.00 Žinios. 18.17 Orai. 18.20„Naša
linarijos laida. Vedėjas L.Samėnas. 18.45 TV3 žinios, krimi- du. Pramoginė-informacinė laida. Vedėjai U.Skonsmanaitė ir kinami faktai (N-7) (kart.). 18.45 TV serialas „Mentai. Sudu- „Namelis prerijose“ (69). 17.15 TV serialas „Diagnozė: Raša“ (N-7). 19.00 Žinios. 19.27 Orai. 19.30 TV serialas
nalai. 19.00 TV3 sportas. 19.05 TV3 orai. 19.10 TV serialas T.Ališauskas (N-7). 19.40 Paskutinė instancija. Tiriamosios žusių žibintų gatvės“ (N-7). 20.00 Žinios. 20.14 Kriminalai. žmogžudystė“ (79) (N-7). 18.15 Šiandien. Aktualijų laida (su „6 kadrai“ (N-7). 20.00 Žinios. Orai. 20.05 Šeimų dvikova
„Amžini jausmai“ (73) (N-7). 19.40 Prieš srovę (N-7). 20.30 žurnalistikos laida. Vedėja R.Janutienė. 20.30 Gyvenimas 20.17 Verslas. 20.20 Sportas. 20.23 Orai. 20.25 Akistata su vertimu į gestų kalbą). 18.35 Sportas. 18.40 Orai. 18.45 TV - „Akropolio“ turnyras. 21.00 Reporteris. 21.47 Orai. 21.50
Žiūrim, ką turim... Informacijos šou (N-7). 21.10 TV serialas pagal moteris. Gyvenimo būdo laida. Vedėjas R.Vilkončius. Lietuva. Vedėjas A.Perednis. 21.00 Tarp miesto ir kaimo. TV serialas „Senis“ (167) (N-7). 19.55 Žurnalisto tyrimas. 20.25 Lietuva tiesiogiai. Aktualių pokalbių laida. Vedėjas E.Jakilaitis.
„Svetimi“ (53) (N-7). 21.45 TV3 vakaro žinios, sportas, orai. 21.00 TV serialas „Mano mylimas prieše“ (34). 21.30 Dvira- žurnalas. Vedėja V.Čereškienė. 21.30 Geras filmas. „800 kul- Loterija„Perlas“. 20.30 Panorama. 20.55 Verslas. 21.05 Kul- 22.20 TV serialas „Seksas ir miestas“ (3/5) (N-14). 22.55 TV
21.57 „Loto 6. Autoloto“. Loterija. 22.00 TV serialas „Vilko čio šou. Humoro laida. Vedėjas V.Šerėnas. 22.00 Žinios. Vers- kų“. Komiška drama. Ispanija, 2002 m. (N-7). 00.15 Žinios. tūra. 21.10 Sportas. 21.15 Orai. 21.20 Pinigų karta. Vedėjas serialas „6 kadrai“ (N-7). 23.25 Šeimų dvikova - „Akropolio“
bilietas“ (2/8) (N-14). 23.00 TV serialas „Dingusi“ (7) (N-7). las. Kriminalai. 22.34 Sportas. 22.38 Orai. 22.40 „Gaujos 00.29 Kriminalai. 00.32 Verslas. 00.35 Sportas. 00.38 Orai. A.Tapinas. Pertraukoje - 22.04 Loterija „Perlas“. 22.30 Vaka- turnyras. TV žaidimas. Vedėjas V.Sinkevičius (kart.). 00.15
00.00 TV serialas „Virusas „Andromeda“ (1/2) (N-14). 01.00 vyrukai“. Veiksmo komedija. JAV, 2001 m. (N-14). 00.25 TV 00.45„Meilė su antspaudu„Visiškai slaptai“ (1). Trileris. Rusi- ro žinios. 22.35 Sportas. 22.40 Orai. 22.45 TV serialas „Las Reporteris. Publicistinė analitinė laida (kart.). 01.02 Orai
TV serialas„Ryklys“ (15) (N-7). 02.00 Programos pabaiga. serialas„Arti namų“ (31) (N-7). ja, 2008 m. (N-14) (kart.). 02.55 Bamba (S). Vegasas“ (1/10) (N-7). 23.45 Programos pabaiga. (kart.). 01.05 Programos pabaiga.
2010 gegužės 17 d., pirmadienis

pramogos / 11
Kino kodas: savaitės premjeros
kodas:ejhrg1hejrw2gjbsnx22
kjkad5asd5ewt2ffrthy32hyttr
horoskopai gegužės 17 d.
15 k
g

Didvyrių konvejeris
tr1grtrggtr21rtgrtrt5grtrtgtg
rrt21rtgrttgrtg2154rt87dfgfd
Avinas. Jei verslo ir kitus reikalus tvarkote
189fgddg48rgrtrrthynghn88rt sąžiningai, tuomet viskas bus gerai. Tačiau
„Robinas Hudas“ gerokai sukomplikuosite reikalus, jei įklimp-
site į veidmainystę ar pasielgsite nesąžinin-
rolandas
Apie ką mes čia
kodas:ejhrg1hewevgjrw2gjbsnx22
maskoliūnas
kjkad5asd5ewt2ffrthy32hyttr gai, negarbingai.
tr1grtrgewsdfgtr21rtgrasyutrt5grtrtgtg
r.maskoliunas „Robinas Hudas“ („Robin
rrt21rwertgrtiuiytgrtg2154rt87dfgfd
Hood“) JAV, 2010 m., 130 min. Jautis. Gali būti, kad susipainiosite savo mei-
@15min.lt
189fgddg48rgrotyfvwtrrthynghn88rt
Rež. Ridley Scottas. lės ryšiuose. Atsakingiau žvelkite į ištariamus
Siužetas ir kontekstas Vaidina: R.Crowe, C.Blanchett, pažadus. Pasidomėkite, kur ir kam vaikai išlei-
M. von Sydowas. džia pinigus, kuo jie domisi ir kuo užsiima.
Žmogaus charakterį for-
muoja vaikystėje patirtos trau- Įvertinimas 2/4 Dvyniai. Gerą nuotaiką gali sutrikdyti ne-
15 kg
mos ir džiaugsmai. O kaip tam- planuoti rūpesčiai. Vis dėlto ši diena neblo- 15 kg
pama žmogaus teisių ir var- ga spręsti finansines problemas. Venkite gin-
guolių gynėju? Blogo kara- čų su sutuoktiniu – pavyduliaudami galite iš-
liaus dėka. Robinas (R.Crow) bar jau našlę savo marčią Me- provokuoti skyrybas.
ištikimai tarnavo Anglijos ka- rion (C.Blanchett). Robinas
Vėžys. Ši diena gali parodyti, kokie jūsų ir
raliui Ričardui Liūtaširdžiui, sutinka, tačiau ramiai pagy-
aplinkinių interesai sutampa, o kokie – tam-
kai šis siaubė Palestiną trečio- venti jam neteks. Gresia ka-
pa kliuviniu. Atviri pokalbiai
15 kg gali padėti daug
jo kryžiaus žygio metu. Ka- ras tarp Anglijos ir Prancūzi- „Dangaus karalystė“. Trečiasis nenaudėlis iš elito sluoksnių.
ką išsiaiškinti, bet kita vertus, gali suteikti ne-
ralius mirė ir Robinas grįž- jos, o vienas itin blogas naujo- mėginimas, kuriame pasako- Deja, prie gero priprantama.
malonių išgyvenimų.
ta namo. Tesėdamas pažadą jo karaliaus favoritas Godfris jama legendinio didvyrio gi- Trūksta netikėtumo, originalių

x
pakeliui sutiktam mirštan- (M.Strongas) jau griežia dantį mimo istorija – „Robinas Hu- sprendimų, kad nesusidarytų Liūtas. Pirmoje dienos pusėje suskubkite
čiam kariui, jis su bendražy- ant santūriojo šaulio. das“, deja, pats silpniausias iš įspūdis, jog žiūrime dar vieną sutvarkyti skubius, neatidėliotinus reikalus,
giais užsuka į Notingemą ati- visų. Taip, ir čia yra visi dvie- profesionalią, bet visgi serialo kitaip jie įstrigs ilgam. Nespręskite sudėtingų
Reziumė problemų darbe antrą dienos pusę ir nesivel-
duoti kalaviją velionio tėvui, jų pirmųjų filmų ingredien- dalį apie Tobulą Didvyrį. Kas
serui Volteriui. O ten kaip ty- R.Scottas puikiai įvaldė is- tai: principingas didvyris, ku- toliau: Vilius Telis? Jeigu tai
15 kg
kite į šeimyninius ginčus.
čia reikia tokio tvirto vyru- torinių epų kūrimo meną. Įspū- ris nori tik ramiai ūkininkau- būtų lietuvio režisieriaus fil- Mergelė. Būkite atidūs, elkitės apdairiai
ko. Senasis Volteris (M. von dingai startavęs su „Gladiato- ti; karo žygis; narsūs poelgiai mas apie Vytautą Didįjį ir Žal- tvarkant turtinius, piniginius reikalus. Priim-
Sydowas), nors ir aklas, grei- riumi“, režisierius toje juostoje ir moralinės dilemos; punk- girio mūšį, jį būtų galima ver-
ti sprendimai gali būti lemtingi. Jei kyla abe-
tai įvertina svečią ir pasiūlo sukūrė ir savitą vizualinį sti- tyrinė meilės linija; valdovų tinti puikiai. Iš R.Scotto nori-
jonių, nuodugniai išsiaiškinkite, kuo rizikuo-
jam perimti ūkį, o kartu – da- lių, išlaikytą 2005 metų filme klastingumas bei kerštingas si kur kas daugiau.
jate, ką laimėsite.

x
15 kg

Svarstyklės. Ryte mokėkite pasinaudoti


Vasara su paslaptimi Apie ką mes čia 15 kg palankiomis aplinkybėmis, kolegų ir draugų
pagalba. Vėliau griežtai neplanuokite darbų –

x
„Smulkus nusikaltimas“ 15 kg
Siužetas ir kontekstas pažinti su simpatiška mergina („Mikro eglima“) netikėtai viskas gali pasikeisti.
Kažkur Graikijos provinci- Andželike (V.Papadopoulou), Graikija, Kipras ir Vokietija, Skorpionas. Dėl subjektyvių ar objekty-
joje, saloje gyvena policininkas atvykusia aplankyti savo mo- 2009 m., 85 min. vių priežasčių reikalai gali imti strigti, apims
Leonidas (A.Servetalis). Jis sva- tinos... ir, rodos, kažkaip susi- Rež. Christosas Georgiou. netikrumo, pesimizmo jausmas. Nepasiduo-
joja apie rimtą darbą Atėnuo- jusia su velioniu. Vaidina: A.Servetalis,
kite slogiai nuotaikai, antraip su ja ilgai ne-
se, nors smulkūs pažeidėjai jo V.Papadopoulou, A.Katsaris.
Reziumė išsiskirsite.
neklauso net tokiame užkam-
Įvertinimas 2/4 Šaulys. Šiandieniniai susitikimai ir pokalbiai
pyje. Šios mažos bendruome- Etnokomedija „Smulkus
nės gyvenimą šiek tiek paįvai- nusikaltimas“ su krimina- gali būti reikšmingi jūsų ateičiai. Galbūt kažką
rina žinia, kad nuo uolos nu- lo elementais, kuri buvo ro- svarbaus išsiaiškinsite su savo draugais, pažįs-

x
kritęs užsimušė miestelio gir- dyta šių metų „Kino pavasa- ši šalis įklimpo į tokią krizę. „Smulkus nusikaltimas” tamais, turėsite progą geriau juos pažinti.
tuoklis Zakarijas (A.Katsaris). rio“ programoje, neturi dide- Truputis meilės, daug saulės, Ožiaragis. Galbūt patirsite kontrolę, patik-
Visi mano, kad tai nelaimingas lių ambicijų. Tai tiesiog sma- spalvingų vaizdų ir graikiš- tikru policininku. Tačiau vie- rinimą darbe, moksle. Gali nustebinti kolegų
atsitikimas, bet Leonidas įtaria gi vasariška istorija, lengva kos muzikos. Herojai čia du: nam jų trūksta valios, o kitam geranoriškumo, solidarumo trūkumas. Sten-
nusikaltimą. Jis pradeda savo kaip pajūrio vėjelis, padėsian- snūduriuojantis miestelis, ku- kompetencijos. Kai taip spigi- kitės nesuklysti, nes šiandieninės klaidos gali
tyrimą. Galbūt kažkas iš tiesų ti jums tarsi pro rakto skylu- ris svajoja tapti kurortiniu, ir na saulė, iš tiesų tingisi dirbti. daug kainuoti artimoje ateityje.
troško buvusio futbolininko tę pažvelgti į eilinių graikų geraširdis, šiek tiek nerangus O meilė galutinai sumaišo
mirties? Tai padeda jam susi- gyvenimą ir suprasti, kodėl Leonidas, trokštantis pavirsti kortas. Vandenis. Tikriausiai neišvengsite tam tik-
ros sumaišties, sunku bus susigaudyti, kas

x
15 kg
teisūs ir kuo pasitikėti, kad nesuklystumėte
svarbiuose jums sprendimuose. Klausykite
poligonas sudoku išminties balso.

x
Žuvys. Galimas dalykas, kad aiškiai atsi-
Taisyklės: skleis jūsų bendravimo spragos. Galbūt teks
2 5 7 6 8 7 1
T O l
Kiekviename žodyje turi būti panau- 15 kg
susitaikyti su kai kuriais praradimais. Natū-
dota raidė, esanti dėlionės vidu- ralu, kad tokius patyrimus lydės nusivylimas
ryje. Negalima žodyje panaudo- ? 3 2
ar bent jau nerimas.
5 9
N S i ti raidės daugiau kartų negu nu-

D T
rodyta dėlionėje. Galima naudo-
ti raides, giminingas duotosioms 7 1 8 6 6 9 4 8
www.15min.lt/horoskopai
Surinkę šį adresą, rasite horoskopą visiems ženklams 3
A (jei yra raidė „u“, galima ir „ū“, „ų“,
jei yra „s“, galima ir „š“ ir pan.). Jei- 9 8 7 4 1 2 6 9
gu yra žodis-atsakymas, tai to žodžio
dariniai negali būti naudojami (pvz.: jei „geras“, tai „geresnis“,
„geriausias“ jau negali būti).
2 7 9 8 dovanojami 8 4
Šiandien iki 16 val. atsiųskite ma-
žiausiai 15 žodžių-atsakymų el. paštu
5 1 9 3 9 5 1 7
poligonas@15min.lt (būtinai nurodyki-
te miestą, kuriame gyvenate) ir laimė- 3 1 9 7 2 4 5 3 8
kite „Copy1“ įsteigtą prizą – puodelį
su pasirinkta nuotrauka. 3 8 4 1
8 4 6 9 5 5 6
Labai
EASY lengvas # 97 EASY # 98

x
Užpildykite SUDOKU lentelę. Klaustu-
ku pažymėtame langelyje esantį skai-
anekdotai čių siųskite SMS žinute numeriu 1378
(žinutės kaina tik 1 Lt, dalyvauti gali visi
Pūkė Taškutis
Nors katytė yra netekusi vie- Labai mielas jaunas šunelis, ku-
Buratinas nekentė knygų. – Mamyte, kodėl mane mokyk- BITĖS GSM, OMNITEL, TELE2 abonen-
nos kojelės, tačiau puikiai bė- ris anksčiau buvo patekęs pas
Jis žinojo, iš ko jas gamina... loje visi melagiu vadina? tai). Žinutės langelyje rašykite: 15MIN
gioja ir šokinėja. Labai meili, jį skriaudusius žmones. Labai
– Petriuk, bet tu dar į mokyk- SU (gautas skaičius) Vardas Pavardė taiki ir trokštanti bendravimo prieraišus ir ištikimas šuo. Bus
– Veidrodėli, veidrodėli, pasa- lą neini! Miestas. Praėjusios savaitės nugalėto- su žmonėmis. mažo ūgio.
kyk, kas pasaulyje gražiausia?
2 7 9 4 5 4 2 9 3
ja Jolanta Paviržytė (pri-
– Pasitrauk, nematau! Vaikinas merginai: zą galite atsiimti „15min“ Gili sukrečianti istorija Pūkę ir Taškutį globoja „Lesės“ savanoriai. Jeigu norite tapti Pūkės
– Ateik vakare – namie redakcijoje, A.Goštauto g. šeimininku, skambinkite telefonu 8 605 33452 (Vilnius). Dėl Tašku-
Kaip atpažinti jaunąjį šiaulie-
čių vestuvėse?
nieko nebus.
Mergina atėjo. Namie nieko 6 1
40B, Vilniuje) 9 2 1 5 9 4
čio skambinkite telefonu 8 604 26451 (Kaunas).

9 www.15min.lt/sudoku 3 6 1
Jis apsirengęs juodais trenin- nebuvo.
gais. www.15min.lt/augintinis
anekdotai@15min.lt Surinkę šį adresą kompiuteryje arba telefone, rasite sudoku Surinkę šį adresą, rasite visus namų ieškančius augintinius

7 8 1 3 6 2 7 3 1 5
2010 GEGUŽĖS 17 D., PIRMADIENIS

12 / GARSENYBĖS

„InCulto“ – jau išlydėti Pagimdė dukrą Vokiečių supermodelis Claudia


Schiffer jau sūpuoja kūdikį – vo-
kiečių gražuolei ir jos vyrui kino
KRISTINA MAŽEIKAITĖ
k.mazeikaite@15min.lt režisieriui Matthew Vaughnui gi-
mė antra dukra. Tai jau trečiasis
Šiemet Lietuvai „Eurovizijos“ dai- poros vaikas.
nų konkurse Norvegijoje, Osle, ats-
tovaujanti nuotaikinga grupė „In- Garsenybių išplatinta-
Culto“ savo išlydėtuves paminėjo me pranešime teigiama, kad
griausmingais koncertais Kaune, Londono Portlando ligoni-
Klaipėdoje ir Vilniuje. Sostinėje nėje gimusi mažylė ir jos ma-
įvyko trankus paskutinis pasiro- ma jaučiasi gerai. Naujagimės
dymas gimtinėje. vardas savaitgalį nebuvo pa-
viešintas.
Šeštadienio vakarą mu- 39-erių C.Schiffer su ben- 2002-aisiais. Vos keletą dienų
zikos klube „New York“ gru- draamžiu sutuoktiniu turi prieš gimdymą pasirodė vo-
pė „InCulto“ surengė pasku- 7-erių sūnų Casparą ir 5-erių kiškojo „Vogue“ numeris, ku-
tinįjį atsisveikinimo koncer- „InCulto“ paskutiniame atsisveikini- dukrą Clementine. Supermo- rio viršeliui nėščia C.Schiffer
tą – jau šiandien „InCulto“ iš- mo koncerte negailėjo jėgų ir geros delis ir M.Vaughnas susituokė nusifotografavo nuoga.
skrenda į Oslą. nuotaikos, o prakaitas nuo J.Didžiulio
Koncertą grupė pradė- žliaugė upeliais. I.Gelūno nuotr.
jo smarkiai vėluodama – žiū-
rovus privertė laukti pusan- dainomis „Vanilla“, „Sabroso“, Įpusėjus koncertui sus- ti konkursinę dainą – ją grupė
tros valandos. Laimei, oras Michaelo Jacksono „Billie Jean“ kambo ir „InCulto“ eurovizi- sugrojo dar kartą koncerto pa-

/porele
buvo geras, tad publika links- versija bei senomis geromis – nė daina „Eastern European baigoje. J.Didžiulis savo ruož-
mai aptarinėjo tokio vėlavimo „Jei labai nori, tai reikia“, „Bo- Funk“, užkūrusi tikras links- tu paagitavo susirinkusiuosius

Visą fotogaleriją rasite www.15min.lt


priežastis. Galiausiai grupė į ogaloo“, „Pasiilgau aš namų“, mybes klube. skleisti pasaulyje žinią apie
sceną išėjo tik po dviejų ploji- „Wellcome to Lithuania“. Pas- Įsiaudrinusi publika prašė nuotaikinguosius „Eurovizi-
mo ir paraginimo bangų (be- tarosios dainos metu grupės ly- „InCulto“ dar kartą sudainuo- jos“ dalyvius iš Lietuvos.
je, Kaune koncertas vėlavo tik deris Jurgis Didžiulis nardė pu-
15 minučių). Muzikantai pasi- blikoje ir nepraleido progos pa- www.15min.lt/g10426
Surinkę šį adresą, rasite straipsnio fotogaleriją
rodymą pradėjo naujausiomis bendrauti su žiūrovais.

R.Polanskiui – nauji kaltinimai


Britų aktorė Charlotte Lewis sukė- paaiškino savo ilgametę tylą ir porelė
lė audrą kino pasaulyje, pareikš-
dama, kad 76-erių režisierius Ro-
tikino norinti kovoti ne tiek su
režisieriumi, kiek su Holivudu Vilma ir Justinas
manas Polanskis, jau turintis prob- apskritai. Pora teigia, kad jiems net sunku pasakyti,
kiek laiko draugauja,
lemų dėl seksualinių santykių su „Žinau, kad reikėjo kreiptis nes atrodo, kad kartu yra visą gyvenimą
. Abu mano, kad laiko
nepilnamete, ją išprievartavo, kai į teisėsaugą dar tada, bet buvau nereikia skaičiuoti, nes kai esi su SAV
O žmogumi, laikas tiesiog
ji buvo 16 metų. išsigandusi ir man buvo gėda. sustoja... Jiems laikas sustojo prieš 2,5
metų. O myli vienas kitą
Kažkodėl maniau, kad tai įvyko ne už tai, kad yra vienas kitam skirti ar
idealūs, o tiesiog už
Ch.Lewis, kuri vaidino dėl mano kaltės“, – sakė ji. Ak- paprastumą, už artumą ir už neapsako
mą šilumą būnant kar-
R.Polanskio filme „Piratai“ torė pridūrė pasiryžusi atskleis- tu, už kartu praleistą laiką, už išugdytą
pagarbą, pasitikėjimą ir
1986 metais, surengė spaudos ti ilgai saugotą paslaptį dėl to, už tai, kad jiems jau seniai nebeegzistuoja
žodis TU ar AŠ, nes
yra tik MES – dvi širdies puselės, surad
konferenciją, kurios metu, pa- kad daugelis Holivude palaiko usios viena kitą.
laikoma advokatės, pranešė, R.Polanskį, o tai „duoda pedo-
kad režisierius turėjo su ja ly- fi lams pagrindo manyti, kad 1986-ieji Kanų kino festivalyje, kur Ch.Lewis ir R.Po-
„15min“ porelės konkursas!
tinių santykių prieš 25 metus gali būti nebaudžiami“. lanskis pristatė filmą „Piratai“. AFP/Scanpix nuotr. Atsiųskite mums pačią originaliausią savo
nuotrauką,
Prancūzijoje. Ch.Lewis teigė, kad reži- parašykite, kiek laiko jūs draugaujate ir
už ką labiau-
Savaitgalį Ch.Lewis davė iš- sierius ją prievartavo ir mani- „Jis šaltai pasakė, kad jei ti su visomis aktorėmis, su ku- siai vienas kitą mylite. Kiekvieną pirma
dienį skelb-
sime porą-nugalėtoją ir įteiksime jai
skirtinį interviu britų laikraščiui puliavo, o tai neigiamai atsilie- nesu pakankamai suaugusi riomis dirba, nes taip jas pažįs- 300 Lt vertės
kvietimus į „Vichy“ vandens parką Vilniu
„The Mail on Sunday“, kuriame pė visam jos gyvenimui. Mote- su juo pasimylėti, tai nesu pa- ta“, – pasakojo dabar jau 42-ejų je. Laiškų
laukiame adresu konkursai@15min.lt
tikino norinti, kad R.Polanskis ris citavo R.Polanskį jų susiti- kankamai suaugusi ir fi lmuo- Ch.Lewis. R.Polanskis šio in-
„gautų ko nusipelnęs“. Moteris kimo metu. tis, o jis privalantis permiego- terviu nekomentavo.

Trūksta www.ikrauk.lt
iškilumų

Pirmadienis, 05-17 d.

Apgailėtina Vilniaus
troleibusų būklė
„Įkrauk“ reporteris – Andrius

Raudonos lūpos, šviesios „Gedimino pros-


garbanos ir veriantis žvilgsnis. pekto vidury-
Visa tai turi 41-erių aktorė Nao- je Vilniaus tro-
mi Watts (nuotr. viršuje), kuriai leibusui, vežu-
biografinėje juostoje „Blondinė“ siam keleivius,
(angl. „Blonde“) teks užduotis sulūžo elektros
įkūnyti legendinę Marilyn Mon- ūsas. Dėl to su-
roe (nuotr. apačioje). Tiesa, bri- triko troleibusų
tų žurnalistai nepraleido progos eismas, susidarė transporto spūstis. Tad galbūt Vilniaus me-
pašiepti kino kūrėjus, jog neat- rui reikėjo pinigus skirti ne gėjų paradui, o miesto transpor-
sižvelgė, kad M.Monroe krūti- to būklei gerinti?“ – rašo Andrius. Daugiau nuotraukų žiūrė-
nė buvo gerokai didesnė. kite www.ikrauk.lt

Portalas „Įkrauk“
yra skirtas Jums, mieli skaitytojai. Jei pastebėjote kažką
įdomaus, ko nepamatė žurnalistai, jei turite naujienų iš
savo miesto ar miestelio, pasidalinkite jomis su visa Lietu-
va! Įkrauti žinią (tekstą, nuotraukas, video) visai paprasta,
tereikia užsiregistruoti skaitytojų naujienų portale
http://www.ikrauk.lt.
Įkrauti galima tik savo autorinę naujieną, už informacijos
patikimumą atsako pats ją įkrovęs naujienos autorius.