You are on page 1of 51

Sekolah Menengah Kebangsaan

Sung Siew

Sabah, Sandakan

Kajian Geografi Tempatan

2009

Tajuk Kajian

Pengaruh Bentuk Muka Bumi Terhadap Aktiviti Penduduk

Di Sekitar
Bandar Indah

Nama Pelajar: Gan Ming Jiang

No. Kad Pengenalan: 961114-12-6983

Tingkatan: 1B

Nama Guru Pemeriksa: Puan Aidah Jail


(Tandatangan Murid) (Tandatangan Guru)

Rukun Negara

BAHAWASANYA NEGARA KITA MALAYSIA mendukung cita-cita hendak :

• mencapai perpaduan yang lebih erat di kalangan seluruh masyarakatnya ;

• memelihara satu cara hidup demokratik ;

• mencipta satu masyarakat adil di mana kemakmuran Negara akan dapat

dinikmati bersama secara adil dan saksama ;


• menjamin satu cara liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaannya yang kaya

dan berbagai corak ; dan

• membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan

teknologi moden.

MAKA KAMI, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha

kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut :

• KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN

• KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA

• KELUHURAN PERLEMBAGAAN
• KEDAULATAN UNDANG-UNDANG

• KESOPANAN DAN KESUSILAAN

Senarai Kandungan

Perkara Muka Surat

Tajuk Kajian

Rukun Negara

Senarai Kandungan

Penghargaan

Pendahuluan
Objektif Kajian

Kawasan Kajian

Kaedah Kajian

• Pemerhatian/Tinjauan

• Temu Bual

• Rujukan

Peta

• Kedudukan Sandakan

• Kedudukan Bandar Indah


• Peta Bandar Indah

• Peta Bandar Indah (Lakaran)

Hasil Kajian

• Bentuk Muka Bumi

• Potensi bentuk muka bumi kepada kegiatan

manusia dan pembangunan kawasan kajian

• Halangan bentuk muka bumi terhadap

kegiatan manusia

• Langkah-langkah mengurangkan kesan


kegiatan manusia terhadap alam sekitar

• Kesan kegiatan manusia terhadap manusia

terhadap alam sekitar

• Bahan Grafik

Rumusan

Lampiran

• Borang Pemerhatian

• Borang Temu Bual

• Surat makluman menjalankan Kajian


Geografi Tempatan

• Surat kebenaran ibu bapa

• Surat pengenalan diri

Rujukan

• Buku Rujukan

• Laman Web

• Orang Sumber
Penghargaan

Saya merakamkan ucapan ribuan terima kasih kepada ibu bapa saya atas sokongan

moral dan kewangan yang telah diberikan sehingga saya dapat menjalankan kajian ini

dengan sempurna. Tidak ketinggalan kepada guru geografi saya, Puan Aidah Jail atas
segala bimbingan, tunjuk ajar, teguran dan nasihat yang sangat berguna. Saya juga

ingin menyampaikan penghargaan kepada Tuan Pengetua sekolah, Encik Lee Chin

Hoi kerana telah menberikan keizinan kepada saya untuk menggunakan segala

peralatan dan kemudahan yang diperlukan dalam kajian ini. Akhir sekali, kepada

rakan-rakan sekumpulan kerana sudi membantu saya mendapatkan maklumat,

mengambil gambar serta bertukaran maklumat-maklumat yang berkaitan dengan tajuk

ini.
Pendahuluan
Saya pelajar Tingkatan 1B di Sekolah Menengah Kebangsaan Sung Siew, Sandakan,

Sabah. Saya dan rakan-rakan menjalankan kajian tentang “Pengaruh Bentuk Muka

Bumi Terhadap Aktiviti Penduduk Di Sekitar Bandar Indah”. Saya telah memilih

Bandar Indah kerana ia salah sebuah bandar satelit di Sandakan. Tempoh masa kajian

ini adalah 3 bulan.


Objektif Kajian

Saya menjalankan Kajian Geografi Tempatan dengan tujuan untuk memenuhi objektif

berikut:

1. Mengenal pasti bentuk muka bumi dan ciri-cirinya di Bandar Indah, Sandakan

2. Menyatakan potensi bentuk muka bumi kepada kegiatan manusia di Bandar

Indah, Sandakan

3. Mengenal pasti halangan bentuk muka bumi terhadap kegiatan manusia di Bandar

Indah, Sandakan
4. Mengenal pasti kegiatan manusia terhadap alam sekitar di Bandar Indah,

Sandakan

5. Mencadangkan langkah mengurangkan kesan kegiatan manusia terhadap alam

sekitar di Bandar Indah, Sandakan

6. Menerapkan nilai dan unsur patriotisme terhadap Bandar indah, Sandakan


Kawasan Kajian

Kawasan kajian saya ialah Bandar Indah, Sandakan yang terletak di Daerah

Sandakan, Sabah. Bandar Indah merupakan salah satu bandar satelit di Sandakan.

Lokasi Bandar ini ialah di sebelah barat laut Bandar Sandakan. Bandar ini juga

terletak di kawasan separa Bandar Sandakan, iaitu kawasan jambu merah. Jaraknya
kira kira 8 kilometer dari bandar tersebut. Rujuk peta di bawah untuk melihat

kedudukan Bandar Indah, Sandakan.


Kaedah Kajian

 Pemerhatian/Tinjauan
Saya telah membuat pemerhatian di seluruh kawasan kajian dan menangkap

gambar.Perkara yang saya perhatikan ialah aktiviti penduduk yang ada kaitan

dengan bentuk muka bumi.

 Temu Bual

Saya bersama rakan sekumpulan telah menemu bual sepuluh ornag responden

yang menetap di sekitar Bandar Indah.

 Rujukan

Saya melayari internet untuk mendapatkan maklumat-maklumat tambahan.


Kedudukan Sandakan di negeri Sabah

B T

S
U

B T

S
Peta Bandar Indah
Peta Bandar Indah (Lakaran)

Hasil Kajian

1. Bentuk Muka Bumi


Bandar Indah adalah kawasan tanah pamah yang dibaluti dengan hutan di atas lereng

bukit di bahagian tenggara dan barat Bandar Indah. Di sebelah timur dan tengah
Bandar Indah pula ialah tanah pamah yang belum dibangun. Sila rujuk peta di bawah.

Kawasan Bandar Indah yang dikaji

Kawasan Kajian

Dengan kajian ini, saya sebagai pelajar dapat mengambil berat tentang kawasan yang

dikaji.
2. Potensi bentuk muka bumi kepada kegiatan manusia dan pembangunan

kawasan kajian

Aktiviti penduduk yang dipengaruhi oleh bentuk bumi adalah kegiatan perniagaan.

Kawasan tersebut amat sesuai dibangunkan sebagai tapak perniagaan. Keadaan tanah

yang rata membolehkan Bandar Indah membangun dengan pesat.


Tanah pamah sesuai dibangunkan sebagai tapak perniagaan.

Selain itu, kawasan ini telah memanfaatkan penduduk di Taman Indah atau Taman

Indah Jaya. Bandar Indah sebagai pusat perniagaan memudahkan penduduk yang

berhampiran untuk berniaga.

Ini dapat menaikan taraf

hidup paras penduduk di

sekitar kawasan kajian.


Kedai-kedai di sekitar kawasan kajian.

Pemerhatian saya juga mendapati Bandar Indah yang terletak di atas kawasan tanah

pamah merupakan pusat perniagaan yang sedang giat membangun. Bandar Indah

yang terletak di kawasan separa Sandakan dapat menggalakan kegiatan perniagaan di

kawasan ini. Di samping itu, perkhidmatan perbankan, hotel penginapan dan restoran

dibina bagi menampung keperluan para penduduk ataupun pelancong. Lokasi Bandar
Indah yang penting ini seolah-olah menjadi pusat Sandakan. Kajian ini telah

memupuk prihatin saya dalam pembangunan kawasan yang dikaji.

Bandar Indah sedang giat membangun.


Perkhidmatan perbankan, hotel penginapan dan restoran bagi menampung keperluan para

penduduk ataupun pelancong.

3. Halangan bentuk muka bumi terhadap kegiatan manusia


Kawasan Bandar Indah yang sempit susah untuk membangun terutama hutan di barat

kawasan kajian. Pokok-pokok perlu ditebang untuk membangun. Sila rujuk gambar di

bawah.
Hutan menyebabkan Bandar Indah yang sempit susah membangun

Dengan ini saya dapat mengambil berat tentang bentuk muka bumi di kawasan yang

saya kaji.
4. Kesan kegiatan manusia terhadap alam sekitar

Pencemaran seperti air dan udara juga berlaku di Bandar Indah. Pencemaran ini

semakin serius jika tidak dipedulikan.

Pembuangan Sampah-Sarap yang tidak dipedulikan

Sampah-sarap yang dibuang di Bandar Indah kurang dipedulikan. Hal ini

menyebabkan sampah-sampah penuh dan merosakkan kecantikan kawasan kajian.

Selain itu, kesan ini yang berterusan akan menyebabkan tikus dan lipas mendiam di

situ. Sila lihat gambar di bawah.


Sampah-sarap yang tidak dipedulikan

Perubahan Landskap
Perubahan landskap juga salah satu kesan kegiatan membangun terhadap Bandar

Indah. Pokok-pokok di atas lereng bukit ditebang untuk dibangun. Ini menyebabkan

hakisan tanih berlaku dan mungkin menyebabkan tanah runtuh.

Dengan ini saya dapat mengetahui kesan kegiatan manusia terhadap alam sekitar.

5. Langkah-langkah mengurangkan kesan kegiatan manusia terhadap alam

sekitar

Petrol tanpa plumbum

Pihak yang tertentu harus menggesa penduduk supaya meggunakan petrol tanpa

plumbum untuk mengurangkan pencemaran udara. Mereka juga haruslah mengenakan

dendaan yang berat supaya memastikan penduduk menukar petrol.


Penanaman semula

Pokok-pokok banyak ditebang di kawasan lereng bukit untuk projek pembangunan.

Masalah ini dapat diselesaikan dengan penanaman semula untuk mengelakan kejadian

tanah runtuh.

Projek pembangunan yang terancang

Projek pembangunan terutama di Bandar Indah haruslah dirancang dengan teliti

supaya landskap yang sebenar di kawasan kajian tidak banyak berubah.

Dengan kajian ini saya dapat member pendapat untuk mengurangkan kesan kegiatan

manusia terhadap kawasan kajian saya.


Bahan Grafik

Jenis perniagaan di Bandar Indah dan jumlahnya

Kedai Kereta 3

Kedai Foto 3

Kedai Kredit 1
Klinik 6

Kedai Elektronik 47

Restoran 39

Hotel Penginapan 4

Kedai Runcit 6

Bank 7

Kedai Cermin Mata 2

Kedai Roti 1

Kedai Cat 2

Kedai Perjualan 2

Kedai Sukan 1

Kedai Bunga 1

Syarikat 3

Kedai Fesyen 30

Kedai Farmasi 5

Kedai
KedaiAlat
Buku
Tulis 3

Jumlah 140
Graf Jenis Perniagaan di Bandar Indah dan jumlahnya

Rumusan
Sebagai rumusan, saya dapati bentuk muka bumi telah mempengaruhi kegiatan

penduduk di Bandar Indah dan sekitarnya. Kegiatan perniagaan banyak dijalankan di

sini. Kawasan tanah pamah di Bandar Indah memudahkan pembangunan Bandar

Indah. Kawasan ini memanfaatkan penduduk di sekitar kawasan kajian.

Perkhidmatan-perkhidmatan banyak dibina bagi menampung keperluan para

penduduk ataupun pelancong. Lokasi Bandar Indah yang amat penting ini boleh

dianggap sebagai pusat Sandakan.


Lampiran

Borang Pemerhatian

Nama Kawasan Kajian

Bandar Indah

Bentuk Muka Bumi Kawasan Kajian

Tanah Pamah, Hutan di Lereng Bukit


(Tandatangan)
(Tandatangan)

Potensi Bentuk Muka Bumi Kesan Kegiatan Manusia

Petempatan Pencemaran air

Perindustrian Pencemaran udara

Pengangkutan Kepupusan flora dan


fauna
Pertanian
Perubahan landskap
Perniagaan
Banjir
Rujukan

1. Buku Rujukan

Buku Teks Geografi

Buku Nota Geografi

My Resos Geografi PMR

2. Laman Web

http://www.mps.sabah.gov.my

http://www.scribd.com/doc/493867/Geografi-Tingkatan-1

3. Orang Sumber

Nama: Moo Su Jin


Pejabat: Majlis Perbandaran Sandakan (Bahagian Penilaian)

Tempat Tinggal: Taman Indah