You are on page 1of 157

TELESKOPİK YÜK

ELLEÇLEME MAKİNELERİ

TELEHANDLERS

OPERATÖR EĞİTİM KİTABI

TRAINING HANDBOOK
FOR OPERATOR
T E L E S K O P İK YÜ K E LLE Ç LE M E
M A K İN E S İ ;
B U M S İS T E M İ İL E H E M B İR V İN C İN
Ö Z E L L İK L E R İN İ,
K O N S T R Ü K S İY O N VE A TA Ç M A N
K U L L A N IM I İL E D E B İR F O R K L İF T İN
Ö Z E L L İK L E R İN İ B İR ARADA
T A Ş IM A K T A D IR . A N C A K B İR V İN Ç G İB İ
D Ö N E R K U L E S İ, B İR F O R K L İF T G İB İ D E
ASAN SÖ R S İS T E M İ
B U L U N M A M A K T A D IR .
D IŞ A L A N L A R D A K İ Y Ü K L E R İN Y Ü K S E K
İS T İF B Ö L G E L E R İN E
E L L E Ç L E N M E S İN D E B İR V İN C İN V E
TELESKOPİK YÜK
ELLEÇLEME MAKİNESİNİ
OLUŞTURAN ANA
ELEMANLAR
TELESKOPİK BUM

ÇATAL ATAÇMANI

OPERATÖR KABİNİ
ANA ŞASE

ÖN AKS
OPERATÖR KABİNİ
ARKA AĞIRLIK
BUM KALDIRMA SİLİNDİRLERİ
ARKA AKS
DİZEL MOTOR KABİNİ
MESNET AYAKLARI
AÇILMIŞ TELESKOPİK BUM
OPERATÖR KABİNİ
OPERATÖR KABİNİ
KONTROL VE KUMANDA KOLLARI
GÖSTERGE
TABLOSU
EMNİYETLİ
KALDIRMA
GÖSTERGESİ
TELESKOPİK YÜK
ELLEÇLEME MAKİNESİNİ
KULLANMADAN ÖNCE
YAPILMASI GEREKEN
KONTROLLER
1. Te le sko p ik yü k e lle çle m e m a kin e sin in a ltın ın g ö z
ko n tro lü ya p ılm a lıd ır. B u ko n tro ld e la stik b a sın çla rın ın
d u ru m u ile ya ğ ,
su ve ya kıt ka ça kla rın ın d u ru m u g ö zle m le n m e lid ir.
2. M a kin e n in d ize lm o to ru n u n ya ğ , ya kıt ve su
se viye le ri ko n tro l e d ilm e lid ir. K a yış ka sn a k g e rg in likle ri
g ö zle m le n m e lid ir.
3 . Ş a n zu m a n ya ğ ı se viye sin in ko n tro lü m a kin e n in
yü rü yü ş p o zisyo n u n d a ya p ılm a lıd ır.
1.

1.
TELESKOPİK YÜK
ELLEÇLEME MAKİNESİNİ
ÇALIŞTIRDIKTAN SONRA
ANCAK KULLANMADAN
ÖNCE YAPILMASI GEREKEN
KONTROLLER
O P E R A T Ö R K O LT U Ğ U

p e ra tö r a ğ ırlık a ya r ko lu
p e ra tö r o tu rm a se viye sia ya r ko lu
o ltu k ka yd ırm a ko lu
V E N L İ B İR S Ü R Ü Ş İÇ İN E M N İY E T K E M E R İN
T LA K A B A Ğ LI O LS U N
O P E R A T Ö R K A B İN İ A C İL Ç IK IŞ L A R I
TELESKOPİK YÜK
ELLEÇLEME MAKİNESİNİ
KULLANIRKEN DİKKAT
EDİLMESİ GEREKEN
KURALLAR
YÜK ELLEÇLEME

Yü k - p a le t a yn a ya d e ğ m iş b ir d u ru m d a ve m a kin e n in
ka ld ırm a e m n iye tlika ld ırm a ka p a site sin in a ltın d a ve yü kü n
a ğ ırlık m e rke zia yn a d a n itib a re n 5 0 0 m m . d e o la ca ktır.
ü kü n a ğ ırlık m e rke zin d e n e m in d e ğ ilse n iz ka ld ırm a d a n ö n ce
u tla ka yü kü n ü ze rin d e kiu ya rıla rıo ku yu n u z.
kü n e lle çle n m e sin e b a ş la m a d a n ö n ce ça ta lla rın yü k p a le tin i
o ş lu kla rın a g ire ce k ş e kild e ko n u m la ya ra k m a kin e yiyü ke d o ğ
rü tm e ye b a ş la yın ız.
Ç a ta lla r, yü kü n p a le tin e ko n u m la n a ra k ya kla ş ırke n yü kü n
A ğ ırllık m e rke zin e g ö re o rta la n m a sıd a ço k ö n e m lid ir.
Yü ke ; p a le t b o ş lu ğ u n u m e rke zle ye re k ve a yn a ya ta m te m a
sa ğ la ya ra k g ird ikte n so n ra b u m a ra cılığ ıile yü kü n ye rle te m
ka ld ırm a k su re ti ile ke silir.
ü n istif n o kta sın a ta ş ın m a sısıra sın d a ka ym a m a sıve d o la yıs
rlık m e rke zin in g e zm e m e siiçin ş e kild e g ö rü le n 2 n o lu o p e ra s
a lla rıto p la ya ra k ve ye rd e n b ir ka rış ( 3 0 cm ) yü kse klikte tu ta
n iye tli yü rü m e İş le m in e g e çile b ilir.
LASTİKLER ÜZERİNDE
YÜKSEKTEN PALETLİ BİR
YÜKÜN ELLEÇLENMESİ
İstifte n a lın a ca k yü kü n p a le t
b o ş lu ğ u n a p o zisyo n la n a ca k
ş e kild e istife d o ğ ru m a kin e
yü rü tü lü r.

Pa le tin a ltın a ve ya ü stü n e


sü rtü n m e d e n ya n ip a le t
b o ş lu ğ u n a p a le t ça ta lla rın
a yn a sın a d e ğ in ce ye
ka d a r m a kin e yü rü tü lü r.
Yü kü n , ş e kild e ki2 n o lu
o p e ra syo n u n d a g ö rü ld ü ğ ü
g ib ika ld ırıla ra k a ltta kip a le tte
te m a sın ın ye te rin ce ke silm e si
g e re km e kte d ir.

Yü kü n , ş e kild e ki1 , 2 , 3 n o lu
o p e ra syo n sıra sıile istifte n
ta m a m e n e m n iye tlib ir ş e kild e
a yrılm a sı sa ğ la n ır. Ya n ib u m b ira
ka ld ırılır, te le sko p içe riçe kilir ve
b u m ö n e ya tırılır.
ü n g ü ve n li b ir ş e kild e istif n o kta sın a ta ş ın m a sıiçin te le sko p
a m e n içe ri çe kilir ve b u m a ş a ğ ıya in d irile re k istifte n u za kla ş
g e ri yü rü m e ya p ılır. Yü k ye rd e n b ir ka rış yü kse klikte ve ça
ra tö r ta ra fın a ya tırılm ış b ir ş e kild e g ü ve n liyü rü n e b ilir.
PALETLİ YÜKÜN
İSTİFLENMESİ
G ü ve n liyü rü yü ş p o zisyo n u n d a
yü kü n istifle n e ce ğ iye rd e kiistif
n o kta sın a p o zisyo n a la ra k
g e lin ir.

B u m ka ld ırıla ra k ve te le sko p
a çıla ra k ya va ş ya va ş
yü rü ye re k istifle n e ce k
yü kse kliğ e ka d a r yü klü p a le t
ka ld ırılır.
B u ra d a d ikka t e d ilm e si
g e re ke n ş e y
yü kü n h a la o p e ra tö r ta ra fın a
İstifle m e n o kta sın d a ye te rliyü kse kliğ e çıka rtıla n yü k sıra sıil
b u m ya tırm a , te le sko p g e riçe km e , b u h a re ke tle rib irlikte ya p m
o p e ra syo n la rı ile istifte b u lu n a n a yn ıb o yu tla rd a kid iğ e r b ir yü
p a le tin in ta m ü ze rin e m e rke zle ye re k ko yu lu r.
V R İL M E Y E K A R Ş I K O R U Y U C U C İH A Z :

kin e , sü re klio la ra k ka ld ırıla n yü k ile b u m ’ u n e ğ im ve


n lu ğ u n u ka rş ıla ş tıra ra k sin ya lve re n d e vrilm e ye ka rş
u yu cu b ir siste m le d o n a tılm ış tır. B u cih a z m a kin e n in
ış m a lim itle ria ş ıld ığ ın d a d e vre ye g ire re k b u m u n
e ke tle rin id u rd u ru r. B u m b a ş la n g ıç p o zisyo n u n d a ike n
kin e ça lış tırıld ığ ın d a cih a z ye ş ilış ıkla b u d u ru m u b ild
a z; m a kin e n in ça lış m a sısıra sın d a o p e ra syo n lim itle r
0 -% 100 ) ledışıklarınıyaklaşım sırasına göre değişik
kle rd e ya ka ra k o p e ra tö re te h like liça lış m a ko n u m la r
e klig ö ste rm e kte ve u ya rm a kta d ır. S a rıle d le r ya n d ığ ı
stik b ir se sle o p e ra tö rü u ya rır. K ırm ızıle d le rd e ise b u
a n ır ve m a kin e n in b u m h a re ke tle rio to m a tik o la ra k d
DEVRİLMEYE KARŞI KORUYUCU CİHAZIN ÇALIŞMASINI
GEÇİCİ OLARAK DURDURULMASI !!!!!
KİNENİN GERİ YÜRÜYÜŞÜNDE SESLİ
ARI CİHAZI VARDIR . BUNU HİÇBİR ŞEKİLDE
TAL ETMEYİNİZ
DİKKAT :
TÜM YÜKLEME BOŞALTMA YANİ
YÜK ELLEÇLEME OPERASYONLARI
SIRASINDA MAKİNENİZİN TÜM
EMNİYET SİSTEMLERİNİN
ÇALIŞTIĞINDAN EMİN OLUNUZ.
kin a yü klü d u ru m d a ike n ve m a kin e a la rm la rıça la rke n h içb ir
ild e m a kin e n in ça ta lla rın ıö n e ya tırm a yın ız , te le sko b u d ış a rı
a yın ız ve ya b ir yü ke g irm e ye ça lış m a yın ız. A ksita kd ird e m a k
ire b ilirsin iz.
a le tin i h e rh a n g i b ir ko n u m d a ka ld ırd ığ ın ızd a –ö ze llikle yü kse
e n izin a la rm la rı ça lıyo rsa yu ka rıd a kiş e kild e g ö rü le n 1 te le s
e kin iz , 2 e ğ e r g e re kliyse b u m u b ira z ka ld ırın ız , yü kü in d irin i
e ra syo n la r sıra sın d a g ü ve n liça lış m a ko n u m u n a g e çe ce ğ in izd
ıa la rm la r su sa ca ktır. E ğ e r su sm u yo rsa m a kin e yid e vire b ilirs
M a kin e n izin g ü ve n liça lış m a sısıra sın d a
h e rş e yd e n ö n ce
a ş a ğ ıd a kiko ş u lla rın ko n tro le d ilip sa ğ la n m a sı
g e re km e kte d ir.

1 . M a kin e n in La stik te ke rle k b a sın çla rın ın d u ru m u


,
2 . Ç a lış m a ze m in in in d u ru m u , yu m u ş a k , b o zu k
, kaygan vs . ,
3 . E lle çle n e ce k yü kü n a ğ ırlık m e rke zin in ve ya
b o yu tla rın ın yü kü n e lle çle n m e sin e u yg u n o lu p
o lm a d ığ ın ın in ce le n m e si,
4 . Ç a lış m a a la n ın d a rü zg a r ve fırtın a g ib ih a va
ko ş u la rın ın o lu o lm a d ığ ı.
kin e n in ça lış m a sı sıra sın d a ye r d ü ze yin e d ikliğ iço k ö n e m lid
Yü ksü z o la ra k ö n e d o ğ ru e ğ im l
a la n la rd a ö n e ya d a a rka ya
d o ğ ru yü rü m e ya p ıla b ilir.

klü o la ra k ö n e d o ğ ru e ğ im li
a n la rd a g e ri yü rü m e ya p ılm a lıd ır.
Teleskopik yük
elleçlememakinelerinin üzerinde
mutlaka o makinenin yük kaldırma
ve uzatma mesafelerine göre
emniyetli kaldırma yüklerini
gösteren diyagramlar
bulunmaktadır.Tüm operatörler
makineleri kullanmadan önce bu
diyagramları dolayısı ile makinenin
teknik özelliklerini iyi bilmek
zorundadırlar.
YAKIT DOLUM BİLGİSİ
BUM KULLANIM BİLGİLERİ
YÜKÜN ELLEÇLENMESİ
DEVRİLME ENGELLEYİCİ CİHAZIN KONTROLÜ
AĞIRLIĞI BİLİNMEYEN BİR YÜKÜN KALDIRILMASI
ATAÇMANLAR
ÇATAL TİPLERİ
AYNA KULLANIMI VE TİPLERİ
KEPÇE ATAÇMANI
ENDÜSTRİYEL KAVRAMA
ATAÇMANI
TEMİZLİK ATAÇMANI
SÜPÜRGE ATAÇMANI
KÜREME VE DELME
ATAÇMANLARI
BUM ATAÇMANI
ÜNİVEVERSAL ÇABUK
ATAÇMAN BAĞLAMA APARATI
TARIM EKİPMANLARI
TELESKOPİK YÜK
ELLEÇLEME MAKİNESİ
KAZALARI